Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr."

Transkript

1 SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni 2002 Resultat på 320 mio. kr. en forbedring på 34 mio. kr. i forhold til 2001 Uændret udlån de seneste 12 måneder Lille opjustering af forventningerne til helårsresultatet, men også forventninger om lidt større tab på udlån Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. Netto rente- og gebyrindtægterne blev 567 mio. kr. mod 524 mio. kr. i første halvår Fremgangen skyldes lidt højere marginaler på nyudlånet, samt at indtjeningen fra omlægninger og indfrielser af eksisterende lån er steget. Kursregulering af værdipapirer og valuta mv. er 29 mio. kr. mod -24 mio. kr. året før. Posten bør dog ses i sammenhæng med Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder på 26 mio. kr. mod 7 mio. kr. i Kursregulering af obligationer har været bedre end i 2001, mens kursreguleringer af (unoterede) aktier incl. kapitalandele har været uændret. Under Andre ordinære indtægter indgik i ,9 mio. kr. tilbageførsel af nedskrivning på FIHs ejendom på La Cours Vej, som blev solgt 1. marts 2001, og som blev fraflyttet 29. april D I R E K T I O N E N F I H FIH Halvårsrapport januar-juni 2002 side 1 af 9 FIH A/S LANGELINIE ALLÈ KØBENHAVN Ø TELEFON FAX CVR-NR

2 Omkostningerne er vokset fra 74 mio. kr. i 2001 til 92 mio. kr. bl.a. som følge af større lønomkostninger og en ændret periodisering af disse samt husleje. I forhold til udlånssaldoen udgør omkostningerne 0,32 procent p.a. mod 0,30 procent i hele Tab og hensættelser på debitorer udgør 45 mio. kr. mod 44 mio. kr. året før. De konstaterede tab er beskedne i forhold til udlånssaldoen, men på baggrund af konjunktursituationen må der forventes lidt større tab end i 2001, hvor årets konstaterede tab beløb sig til 37 mio. kr. I forhold til det samlede udlån er hensættelsessaldoen forøget en smule fra 1,52 procent ultimo juni 2001 til 1,60 procent i Nettoresultatet på 320 mio. kr. forrenter egenkapitalen med 12,0 procent p.a., mens forrentningen før skat var 16,2 procent p.a. De samlede aktiver faldt 1,1 mia. kr. i løbet af årets første halvår. Obligationsbeholdningen blev formindsket med 1,5 mia. kr. Udlånet efter hensættelser til imødegåelse af tab er stort set uændret 57,7 mia. kr. i forhold til ultimo juni Tillagt periodens overskud udgør koncernens egenkapital 5,5 mia. kr., hvortil kan lægges 2,2 mia. kr. i efterstillede kapitalindskud. Uden indregning af periodens overskud var den samlede solvens 11,5 procent ultimo juni 2002, hvoraf egenkapitalen udgjorde 8,2 procent. Ultimo 2001 var de tilsvarende tal henholdsvis 12,1 procent og 8,0 procent. FIH Halvårsrapport januar-juni 2002 side 2 af 9

3 Forventninger til FIHs resultat for hele 2002 Der er stadig usikkerhed om konjunktursituationen. Forventningerne til udlånsvæksten er derfor beherskede, og der påregnes lidt større tab på udlån, men fortsat på et beskedent niveau. Allligevel forventes nu et resultat på godt 600 mio. kr. for hele 2002, hvor forventningen tidligere var, at resultatet for hele året ville blive nogenlunde som i 2001, hvor resultatet blev 581 mio. kr. København, den 22. august 2002 På bestyrelsens vegne Otto Christensen formand For yderligere information kontakt venligst Lars Johansen, telefon Bilag Resultatopgørelse og balance for FIH koncernen FIH Halvårsrapport januar-juni 2002 side 3 af 9

4 HOVEDTAL FOR FIH KONCERNEN Resultatopgørelse i mio. kr. 30/ / Hele året 2001 Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Resultat af finansielle poster Omkostninger og afskrivninger Tab og hensættelser på debitorer Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Resultat efter skat Balance (hovedtal) i mio. kr. 30/ / / Likvider Fonds Aktier Udlån Andre aktiver Aktiver i alt Obligationsgæld, indlån og gæld til kreditinstitutter Andre passiver Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Passiver i alt Nøgletal 30/ / Hele året 2001 Egenkapitalens forrentning før skat 16,2 16,3 16,6 Egenkapitalens forrentning efter skat 12,0 11,7 11,7 Anvendt regnskabspraksis: Regnskabet pr. 30/6 2002, der ikke er revideret, er udarbejdet efter uændrede principper og aflagt efter Finanstilsynets bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse m.v. for pengeinstitutter, sparevirksomheder og visse kreditinstitutter. FIH Halvårsrapport januar-juni 2002 side 4 af 9

5 RESULTATOPGØRELSE FOR FIH KONCERNEN I mio. kr. Note 30/ / Hele året 2001 Renteindtægter , , ,9 Renteudgifter , , ,9 Netto renteindtægter 540,9 508, ,0 Udbytte af kapitalandele 3 3,3 3,0 3,3 Gebyrer og provisionsindtægter 24,0 16,7 48,3 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 1,4 4,8 6,2 Netto rente- og gebyrindtægter 566,8 523, ,4 Kursreguleringer 4-28,5-23,7-53,6 Andre ordinære indtægter 3,5 23,3 32,2 Udgifter til personale og administration 5 85,2 64,0 154,5 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 7,2 5,8 14,3 Andre ordinære udgifter 0,0 4,4 5,0 Tab og hensættelser på debitorer 45,0 44,3 82,3 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 6 25,7-6,7-9,5 Ordinært resultat før skat 430,1 398,2 821,4 Skat 110,1 112,5 240,3 Resultat efter skat 320,0 285,7 581,1 FIH Halvårsrapport januar-juni 2002 side 5 af 9

6 BALANCE FOR FIH KONCERNEN I mio. kr. Note 30/ / / AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgode havender hos centralbanker 20,5 6,0 4,5 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 2.793, , ,5 Udlån , , ,8 Obligationer 5.584, , ,3 Aktier mv. 175,2 228,5 188,6 Kapitalandele i associerede virksomheder mv. 344,9 273,4 308,3 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0,0 4,0 0,0 Materielle aktiver 28,6 357,8 378,7 Egne kapitalandele 123,7 123,7 123,7 Andre aktiver 2.805, , ,4 Periodeafgrænsningsposter 9,1 8,9 10,4 AKTIVER I ALT , , ,2 PASSIVER Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 6.992, , ,9 Indlån 1.273,8 595,5 778,3 Udstedte obligationer , , ,3 Andre passiver 2.518, , ,7 Periodeafgrænsningsposter 97,3 61,4 50,9 Hensættelser til forpligtelser 9 207,0 172,4 215,7 Efterstillede kapitalindskud , , ,9 Egenkapital , , ,5 PASSIVER I ALT , , ,2 I mio. kr. 30/ / / Ikke-balanceførte poster Garantier mv , , ,5 Andre forpligtelser , , ,0 Ikke-balanceførte poster i alt 6.863, , ,5 FIH Halvårsrapport januar-juni 2002 side 6 af 9

7 NOTER I mio. kr. 30/ / Note 1 Renteindtægter/terminspræmie af: Tilgodehavende hos kreditinstitutter og centralbanker 40,4 100,0 167,9 Udlån 1.700, , ,9 Obligationer 165,6 250,5 457,8 Afledte finansielle instrumenter -288,7 69,0-94,3 Andet 0,9 9,9 8,6 I alt renteindtægter 1.618, , ,9 Note 2 Renteudgifter til: Kreditinstitutter og centralbanker 148,2 318,5 495,3 Indlån 16,9 15,5 28,6 Udstedte obligationer 862, , ,0 Efterstillede kapitalindskud 46,7 61,1 115,8 Andet 2,6 2,4 5,2 I alt renteudgifter 1.077, , ,9 Note 3 Udbytte af: Aktier 3,3 3,0 3,3 I alt udbytte af aktier 3,3 3,0 3,3 Note 4 Kursreguleringer af: Obligationer -13,6-30,9-25,7 Aktier -23,7 9,7 11,3 Fastforrentede udlån 0,0 0,0 0,0 Valuta -2,3-0,5 1,3 Afledte finansielle instrumenter 11,1-2,0-40,5 I alt kursreguleringer -28,5-23,7-53,6 Note 5 Udgifter til personale og administration: Lønninger og vederlag til direktion og bestyrelse 4,5 3,6 9,1 Personaleudgifter Lønninger 39,2 31,5 76,4 Pensioner 3,5 3,0 6,3 Udgifter til social sikring 4,1 4,0 9,0 I alt 46,8 38,5 91,7 Øvrige administrationsomkostninger 33,9 21,9 53,7 I alt udgifter til personale og administration 85,2 64,0 154,5 FIH Halvårsrapport januar-juni 2002 side 7 af 9

8 NOTER I mio. kr. 30/ / Note 6 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af kapitalinteresser i associerede virksomheder mv. 25,7-6,7-13,5 Resultat af kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder 0,0 0,0 4,0 I alt resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 25,7-6,7-9,5 Note 7 Udlån Realkreditudlån 5.317, , ,5 Andre udlån , , ,3 Udlån i alt , , ,8 Note 8 Udstedte obligationer Realkreditobligationer 5.423, , ,9 Andre obligationer , , ,4 Udstedte obligationer i alt , , ,3 Note 9 Hensættelser til forpligtelser Hensættelser til udskudt skat 203,5 168,9 212,2 Øvrige hensættelser til forpligtelser 3,5 3,5 3,5 Hensættelser til forpligtelser i alt 207,0 172,4 215,7 Note 10 Efterstillede kapitalindskud 0% Erhvervsministeriet, Produktionslån, EM- og HMIlåneordninger. Indskuddene er endeligt afviklet i ,4 446,4 336,9 4,80% JPY 10 mia ,5 707,2 640,8 Var.% EUR 125 mio ,7 928,5 927,4 Var.% EUR 30 mio ,9 223,3 223,1 Var.% EUR 12 mio ,1 89,2 89,1 Var.% EUR 75 mio ,0 558,2 557,6 Efterstillede kapitalindskud i alt 2.191, , ,9 Efterstillede kapitalindskud, som kan medregnes i solvensopgørelsen 2.045, , ,0 FIH Halvårsrapport januar-juni 2002 side 8 af 9

9 NOTER I mio. kr. 30/ / Note 11 Aktiekapital Aktiekapital, stk. a 20 kr. Egenkapital i alt Aktiekapital primo 513,6 513,6 513,6 Aktiekapital ultimo 513,6 513,6 513,6 Overkurs ved emission primo 157,1 157,1 157,1 Overkurs ved emission ultimo 157,1 157,1 157,1 Reserve for egne aktier, primo 123,7 0,0 0,0 Overført fra overført overskud 0,0 0,0 123,7 Reserve for egne aktier, ultimo 123,7 0,0 123,7 Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode, primo 0,0 51,8 51,8 Henlagt 25,7-6,8-11,2 Tilbageført af tidligere års opskrivninger, overført til overført overskud 2,0-40,6-40,6 Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode, ultimo 27,7 4,4 0,0 Overført overskud primo 4.371, , ,0 Henlagt 294,4 292,5 438,2 Overført fra reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode -2,0 40,6 40,6 Overført til reserve for egne aktier 0,0 0,0-123,7 Overført overskud ultimo 4.663, , ,1 Egenkapital i alt 5.485, , ,5 Note 12 Ikke-balanceførte poster Garantier mv. Finansgarantier 1.196, , ,9 Øvrige garantier 1.022,3 6,4 834,6 Garantier mv. i alt 2.218, , ,5 Andre forpligtelser Uigenkaldelige kredittilsagn 4.439, , ,2 Øvrige forpligtelser 205,5 253,9 234,8 Andre forpligtelser i alt 4.645, , ,0 FIH Halvårsrapport januar-juni 2002 side 9 af 9

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2008 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2008 1/16 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Side 1 af 24 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 5. august 2015 Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Resultatet før skat

Læs mere

Forstædernes Bank A/S

Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 6. november 2008 Forstædernes Bank Direktionen Kalvebod Brygge 47 1560 København V Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kontaktperson: Steffen Torvits tlf. 22 22 20

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE 1998. for. Den Danske Bank koncernen

REGNSKABSMEDDELELSE 1998. for. Den Danske Bank koncernen REGNSKABSMEDDELELSE 1998 for Den Danske Bank koncernen Den Danske Bank koncernens hovedtal Resultatopgørelse i sammendrag (Mio. kr.) 1998 1997 1996 1995 1994 Nettorenteindtægter 8.512 7.849 7.251 7.803

Læs mere

Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%.

Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for 1.3. kvartal 2006 24.10.2006

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2000

Regnskabsmeddelelse 2000 Regnskabsmeddelelse 2000 for RealDanmark Realkredit Danmark BG Bank RealDanmark A/S Realkredit Danmark A/S BG Bank A/S H.C. Andersens Boulevard 1 Jarmers Plads 2 Højbro Plads 10 1553 København V 1590 København

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 20. august 2015 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG. Hovedtal

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG. Hovedtal HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG (1.000 kr.) 2000 1999 1998 1997 1996 Hovedtal Nettorente- og gebyrindtægter... 148.406 134.080 127.705 135.264 134.865 Kursreguleringer... + 411-11.922 + 7.229-7.398 +

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 21. februar 2002 DIREKTIONEN Peter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

1. HALVÅR 2015 FOR DANMARKS SKIBSKREDIT I HOVEDTRÆK

1. HALVÅR 2015 FOR DANMARKS SKIBSKREDIT I HOVEDTRÆK Halvårsrapport for 1. halvår 2015 1. HALVÅR 2015 FOR DANMARKS SKIBSKREDIT I HOVEDTRÆK Resultatet for perioden er et overskud efter skat på DKK 77 mio. mod et overskud på DKK 843 mio. i 1. halvår 2014.

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere