I.O.O.F. Patriarklejr nr. 11 Skipper Klement

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I.O.O.F. Patriarklejr nr. 11 Skipper Klement 1971-2011"

Transkript

1 I.O.O.F Patriarklejr nr. 11 Skipper Klement december

2

3 Fra Lejrforeningen til Lejr En orientering om tilblivelsen af Lejr nr. 11 "Skipper Klement" I.O.O.F. Patriarker fra Jylland og Fyn tilhørte fra 1885 lejr nr. 4 "Skjalm Hvide" i Århus. Det var en vandrelejr at forstå, at lejrens møder afholdes på skift i byer vest for Storebælt. At deltage i disse møder kunne falde mange patriarker særdeles vanskeligt, også selv om de blev afholdt om lørdagen. Alle møder var med gradearbejde, og i de første år fandt optagelse og forfremmelse til "Den gyldne leveregels grad" sted ved samme møde. Der dannedes nu i de større byer kontaktled til lejren ved etablering af lejrforeninger med valgt formand, ledelse, forretningsorden og med en fast månedlig mødeaften. Den 5. marts 1911 afholdtes i lejren et ekstraordinært møde i Aalborg med optagelse af og tildeling af samtlige grader til 18 brødre. Den 13. marts skiftedes Lejrforeningen "Skipper Klement", og på et møde den 6. april 1911 vedtoges lovene, heraf fremgår, at foreningens segl skal være et anker. Med et medlemstal på 148 patriarker i det nordøstlige område tog patriark Carl-Johan Iversen, loge nr. 54 "Hans Tausen" og patriark Flemming Aarup Hansen, loge nr. 27 "Ansgar" initiativet til at få indkaldt alle patriarker i Nordjylland til deltagelse i Lejrforeningen "Skipper Klement" møde i november 1970, med det vigtige punkt på dagsordenen: Oprettelse af en nordjysk lejr. Interessen var stor - mange var mødt og deltog i diskussionen for og imod, og der afsløredes så stor en interesse for sagen, at man på mødet vedtog at nedsætte et arbejdsudvalg, der skulle undersøge, om der nu også var ønske om, behov og grundlag for en nordjysk lejr. Arbejdsudvalget kom til at bestå lejrforeningens bestyrelse: Patr. formand Leon Jensen (54) Patr. skriftfører Anker S. Dyhr (27) Patr. kasserer Otto Hvidberg (54) 3.

4 samt Patr. K.F.V. Pedersen (71) Patr. Carl-Johan Iversen (54) Patr. Flemming Aarup Hansen (27) Patr. Engeltoft Clausen (30) Broder storsire Chr. Rasmussen havde ved flere lejligheder udtalt, at han meget gerne så dannet nye loger og lejre, og han havde i den forbindelse efterlyst nye lejre i Nordvestjylland og Nordøstjylland. Arbejdsudvalget vidste, at der var kræfter i gang for at oprette en ny lejr i Nordvestjylland. Patr. Carl-Johan Iversen (54) udarbejdede på grundlag af Odd Fellowhåndbogen 1969 en statistik, der delte Lejr nr. 4 "Skjalm Hvide" område op i 3 afsnit: Østjylland 9 loger 269 patr. Nordvestjylland 9 loger 221 patr. Nordøstjylland 7 loger 148 patr. I alt 25 loger 638 patr. Denne statistik viste med al ønskelig tydelighed, at der var grundlag for oprettelse af nye lejre i både Nordvestjylland og Nordøstjylland, og at der ikke ville blive tale om "at slå grunden væk under Lejr. nr. 4 "Skjalm Hvide" i Århus, som mange havde frygtet. For en nordøstjysk lejr talte også de store afstande, som mange patriarker måtte køre for at komme til lejrmøde, f. eks. Skagen-Århus = 214 km x 2 = 428 km. Arbejdsudvalget besluttede at imødekomme mange patriarkers ønske om at gå fra weekend møder, og man ville derfor søge gennemført aftenmøder om torsdagen, hvorved man ville få den meget kærkomne weekend ubeskåret til rådighed, for familiesamvær og andre interesser. Samtidig ville man søge at gøre en nordjysk lejr til en slags "vandrelejr" i den forstand, at alle møder med gradearbejde blev henlagt til Aalborg, hvorved transport af rekvisitter m.v. blev undgået. De øvrige almindelige møder skulle henlægges til logerne i området på skift, og det ville da til disse møder kunne mødes i almindeligt, mørkt tøj, og der ville blive mere tid til etik og selskabeligt samvær, to meget fundamentale ting i Odd Fellow arbejdet. 4.

5 En af arbejdsudvalgets første handlinger var at udsende en rundskrivelse til samtlige nordjyske patriarker, som på dertil beregnede blanketter kunne udtrykke deres interesse for sagen ved med underskrift at binde sig til at gå ind i den nye lejr, og ved med underskrift at binde sig til at erlægge et overgangsindskud på kr. 150,- ved overgangen til den nye lejr. Den 1. april 1971 havde man modtaget bindende tilsagn fra 86 af de 148 patriarker = en tilmeldingsprocent på 58,1. Derved var minimumskravet om medlemstal opfyldt og overskredet. I en uofficiel samtale med broder Storsire udtalte denne, at han var meget forbavset og glad for den hurtighed og iver, man lagde for dagen i Nordjylland. Broder Storsire syntes, at ideen med den kommende lejrs arbejdsmåde (grademøder fast i Aalborg, og andre møder i området med torsdag som mødeaften) var en glimrende ide, at han kunne give den sin fulde tilslutning, og han anbefalede meget varmt, at man arbejdede videre med sagen, og det gjorde man. Med disse opmuntrende ord fra broder Storsire udvirkede arbejdsudvalget, at lejrforeningens bestyrelse indvilgede i at blive siddende, indtil den nye lejrs instituering. Dette medførte, at man i stedet for at nominere ny bestyrelse til lejrforeningen, som ophævedes ved lejrens instituering, ville nominere embedsmænd til den nye lejr. Af hensyn til nominering i Lejr. nr. 4 "Skjalm Hvide", skete nominationen i lejrforeningens møde den 18. marts 1971 således: Hovedpatriark N.O. Mølhave (27) Ypperstepræst Svend Marling (81) 1. Høvedsmand K.F.V. Pedersen (71) 2. Høvedsmand Carl-Johan Iversen (54) Skriftfører Egon Hallager (54) Kasserer Børge Pallesen (64) Regnskabsfører Anker S. Dyhr (27) med en pæn fordeling på de nordjyske loger. 5.

6 Ved lejrforeningen "Skipper Klement" ordinære møde i Aalborg den 15. april 1971 foretages 2. nomination og da der ikke til nogen af embederne blev nomineret andre kandidater, kunne man betragte de nominerede patriarker som valgt. Ved et møde i Aalborg deltog embedsmændene fra Lejr nr. 4 "Skjalm Hvide", og arbejdsudvalgene fra det nordvestjyske og det nordøstjyske område. Det konstateredes med stor glæde og tilfredshed, at Lejr nr. 4 "Skjalm Hvide", var meget positiv indstillet til oprettelse af begge de nye lejre og lovede hjælp og bistand, hvis det skulle blive nødvendigt. Der blev diskuteret overgangsbestemmelser, lejrringe, gradetildelinger og meget andet, og Lejr nr. 4 "Skjalm Hvide", viste stor forståelse og hjælpsomhed. Det blev nu besluttet at udvide arbejdsudvalget med de nyvalgte embedsmænd, og da man den 15. april 1971 havde opnået en tilmeldingsprocent på 65,0 - svarende til 96 af 148 patriarker, besluttede man at forespørge Storlogen om tilladelse til at oprette en lejr i Nordjylland under navnet "Lejr nr. 11 Skipper Klement, I.O.O.F." med domicil i Aalborg. Den 19. april 1971 blev forespørgslen gennem D.D.S.S. Gerhard Pedersen, Randers, sendt til Storlogen - og med et svarbrev fra Storlogen fulgte et ansøgningsskema. Den 5. juli modtages skrivelse fra Storlogen med tilladelse til oprettelsen af Lejr nr. 11 "Skipper Klement". Institueringsdagen er fastsat til lørdag den 4.december På samme vis som vor moderlejr skulle vor nye lejr fungere som en vandrelejr. Alt gradearbejde vil foregå i Aalborg, og i en fast turnus afholdes møderne uden gradearbejde i Hobro, Brønderslev, Hjørring, Frederikshavn og Skagen. 6.

7 Hvorfor Navnet Skipper Clement? Fra "Logenavnes Symbolik" af O. Amdal, 1919) Fortjener en sørøver og fribytterkaptajn virkelig den ære at låne navn til en Lejrforening? Hvordan kan en stridens og ufredens mand være værdig til at sidde i Fredens Telt? Disse spørgsmål melder sig uvilkårligt, billeder fra den urolige tid Skipper Clement levede i, dukker op for vor bevidsthed idet hans navn nævnes. Det er dog ikke så vanskeligt at se, at denne mærkelige mand i mere end een henseende meget vel fortjener at mindes også af dem, for hvem krig og ufred er menneskets værste fjende. Først og fremmest må vi nævne hans urokkelige troskab mod sin gamle konge. Det at være tro indtil døden har til alle tider stået for mennesket som det skønneste og det største; og den, der har vist en sådan troskab, kan meget tilgives. En sådan troskab forudsætter kærlighed, og Kristus siger, den som har elsket meget, ham skal også meget tilgives. Troskab forudsætter også lydighed, den lydighed, der uden vaklen går til de yderste konsekvenser og sætter alt ind på at indfri løfter, der blev givet i kærlighed. Men sådan var jo Skipper Clement netop i forholdet til sin konge. Dernæst var Skipper Clement en frihedens forkæmper. Han ville bryde de lænker, hvorunder bonde- og borgerstand sukkede. Men netop den opgave at hjælpe sine medmennesker til frigørelse fra åndelige og timelige lænker er en hovedopgave indenfor vort broderskab, derfor kan Skipper Clement være et symbol for en Odd Fellow loge. Endelig er Skipper Clement ret en mandlig skikkelse, med hjertet på det rette sted, med en fast vilje, med et frejdigt mod, der ikke tillader sig at kue af modgang eller hindringer, og det gør ham tiltrækkende for alle danske, fordi vi endnu føler os i slægt med de kække vikinger og de stolte normanner, der erobrede nyt land og opdager verdener. Denne vikingenatur skal vi ikke kue og blødagtig gøre, men forædle; thi også for os er der nyt land at opdage, og dertil kræves også mænd med faste hjerter, med gåpåmod og en stålsat vilje. 7.

8 Skipper Clement har sikkert også været en udmærket høvding og fører, der altid gik i spidsen, altid var at finde, hvor faren var størst, og som delte ondt og godt med sine folk. Lejren har også en stilling som den førende og kan derfor i Skipper Clement se et eksempel til efterfølgelse. I lejren skal de nye planer udklækkes som i en feltherres hjerte, fra lejren skal det gode eksempel gives, af lejren skal logerne føres fremad mod nye mål, gennem lejren skal der sørges for den nødvendige proviant til vandringen, først og fremmest den åndelige føde, som ingen loge kan undvære, hvis livet skal blomstre og sætte frugt. Måtte lejrforeningen "Skipper Klement" få lykke til at løse sine mange opgaver, så at den engang som en ny lejr kan tage plads i lejrenes store råd til sejr og fremgang for Odd Fellow Ordenen. Den nye lejrs navn volte ingen kvaler eller store diskussioner, idet man simpelthen videreførte lejrforeningens navn, og man besluttede også at anvende lejrforeningens segl (ankeret) blot med en anden tekst. 8.

9 Installation af Lejr nr. 11 Skipper Klement Lørdag den 4. december 1971 kl installeredes Lejr nr. 11 "Skipper Klement" i Odd Fellow Palæet i Aalborg. Kl indtog 95 patriarker, deriblandt indbudte gæster, deres plads i lejrsalen. Kl præcis indførte br. Stor-marskal storlogens valgte embedsmænd, idet dog br. ex D.D.S.S. Johan P. Petersen på grund af afbud fra br. Storsekretær fungerede som embedsmand. Patr. fmd. for lejrforeningen "Skipper Klement" bød storlogen velkommen, for derefter at overlade lejrmødets ledelse til br. Storsire, hvorpå lejren på ritualmæssig vis blev institueret. De 8 patriarker der havde underskrevet ansøgningen til storlogen om lejrens oprettelse blev af Stormarskallen præsenteret for br. Storsire. Det var: Patr. Leon Jensen Loge nr. 54 "Hans Tausen" Patr. N.O. Mølhave Loge nr. 27 "Ansgar" Patr. Svend Marling Loge nr. 81 "Lars Kruse" Patr. K.F.V. Pedersen Loge nr. 71 "Rich. Marley" Patr. Carl-Johan Iversen Loge nr. 54 "Hans Tausen" Patr. Egon Hallager Loge nr. 54 "Hans Tausen" Patr. Børge Pallesen Loge nr. 64 "Julius Meyer" Patr. Anker Dyhr Loge nr. 27 "Ansgar" Br. Storsire erklærede herefter lejren for rettidig institueret, hvorefter han takkede patriarkerne, der forud for denne historiske dag, havde gjort et stort arbejde. Det var en glædelig begivenhed at kunne byde den nye lejr velkommen i rækkerne. Br. Storsire mindede om at forpligtigelserne fremover vil være store, men følte sig sikker på, at man vil være i stand til at leve op til dem. Br. Storsire og Storembedsmændene indsatte herefter lejrens valgte embedsmænd. Hovedpatriark N.O. Mølhave Loge nr. 27 "Ansgar" Y.P. Svend Marling Loge nr. 81 "Lars Kruse" 1. Høvedsmand K.F.V. Pedersen Loge nr. 71 "Rich. Marley" 2. Høvedsmand Carl-Johan Iversen Loge nr. 54 "Hans Tausen" 9.

10 Skriftfører Egon Hallager Loge nr. 54 "Hans Tausen" Kasserer Børge Pallesen Loge nr. 64 "Julius Meyer" Regnskabsfører Anker Dyhr Loge nr. 27 "Ansgar" Efter installationen fremførtes fra embedsstolene et smukt recitativ omhandlende lejrens symbolik og virke. Desuden var der solosang af 2. Høvedsmand Carl-Johan Iversen. Hele recitativet var underlagt orgelmusik spillet af part. Kaj Kongsted, København, der foruden musikalsk medvirken havde ydet et prægtigt arbejde ved udarbejdelse af recitativet. Hovedpatriark N.O. Mølhave talte derefter om lejrinstitueringen og gennemgik kort baggrunden for den nye lejrs dannelse. Lejr nr. 11 dækker et område i nordjylland indeholdende følgende loger: , der alle har tilhørt lejr nr. 4 "Skjalm Hvide". Lejrforeningen "Skipper Klement" blev dannet allerede i Hovedpatriark N.O. Mølhave bragte såvel storlogen som lejr nr. 4 "Skjalm Hvide" en tak for al den hjælp og støtte der var modtaget under forarbejdet. En særlig tak til arbejdsudvalget for lejrens oprettelse med adresse til 1. Høvedsmand K.F.V. Pedersen, Brønderslev, der allerede i 1960 begyndte at arbejde med sagen. Under til bedste for lejren fremførtes en række hilsner og lykønskninger: Fra lejr nr. 4 HP Poul E. Johansen med en check. Fra loge nr. 71 "Richard Marley" en brystplade til anvendelse i det rituelle arbejde overrakt af patriark Aage Hesdorff udført af br. guldsmed Børge Hansen, Brønderslev. En gavecheck fra lejrområdets loger overrakt af patriark A.M. Børgesen, loge nr. 27 "Ansgar", der ligeledes som formand for ejendomsudvalget i Odd Fellow Palæet bød den nye lejr velkommen i huset. Hovedpatriarkforeningens hilsen overbragtes af formand HP Thomas Jessen, lejr nr. 5 "Sct. Knud". Fg. EX HP Th. Flensted overrakte Rb. loge nr. 52 "Bien" hilsen i form af en smuk kniv til rituelt arbejde. Også Rb. loge nr. 14 "Ruth" havde sendt sin gratulation. Ved afslutningen af højtideligheden spillede patriark Kai Kongsted "Berceuse" af Sibelius. Lejr nr. 11 "Skipper Klement" første møde sluttede kl Efter institueringen var festmiddag med følgende menu: Klar suppe med boller Kalvefilet med gemyse Fløderand med syltede frugter Til en pris af kr. 54,- med vine, incl. moms og betjening. 10.

11 - 10 år - Lørdag den 5. december 1981 kl afholdt lejren sit møde nr. 86 i Aalborg. Mødet var arrangeret, som Den Jyske Lejrdag samt 10 års stiftelsesfest. Mødet blev ledet af H.P. Aksel Holm Jensen. Det var en glæde for H.P., at kunne byde velkommen til de gæstende patriarker til Den Jyske Lejrdag, dog var det ønsket at markere lejrens 10 års jubilæum. Herefter blev lejren gjort klar til optagelse af 4 patriarker. Efter en pause afholdtes kl Festlejr, hvor de gæstende patriarker fra lejr nr. 4 "Gothia", Gøteborg, samt lejr nr. 4 "Skjalm Hvide" blev indført. Efter Velkomst af H.P. takkede og lykønskede D.D.S.S. Oluf Petterson "Gothia" samt H.P. Bent Østergaard "Skjalm Hvide". Indlagt i festritualet, var der musik og sang ved patriark P. Lindegaard, patriark Carl-Johan Iversen samt patriark S. Gullaksen. Patriark A. Th. Riemann havde udfærdiget et recitativ, der reciteredes af Y.P. Hugo Bjerno. Der var hilsner og lykønskninger fra Storlogen og fra H.P. foreningen år - Lørdag den 7. december 1986, kl deltog 120 gæster i en Festlejr i anledningen af Lejr nr. 11 Skipper Klements 25 års stiftelsesdag den 4. december Lejrens patriarker med ledsagere indførtes i lejrsalen. 2. Høvedsmand og patriark Fører indførte herefter storrepræsentant Egon Hallager, patriark Leon Jensen og patriark Flemming Årup Hansen. H.P. Hakkede hver især for det store arbejde, der var lagt både inden og siden lejrens instituering den 4. december 1971, hvorefter de som tak fik overrakt en buket blomster. EX D.D.S.S. Børge Pallesen, kunne desværre ikke være til stede til festlejren, men havde modtaget en buket på selve stiftelsesdagen. Storrepræsentant Jens Peter Madsen gæstende embedsmænd fra storlogen. Br. Storsire Hans Petersen, br. Storsekretær Lars Jørgensen, br. Storskatmester Willy Buth Rasmussen, Br. D.D.S.S. Vagn Godballe og str. D.D.S.S. Ellen Houbak Jensen blev budt velkommen. 11.

12 HP bød derefter velkommen til gæster, embedsmænd og patriarker, med en særlig velkomst til damerne, der i de 25 år var med for første gang. Man gik herefter over til festlejren i følge ritualet. Efter åbningssangen sammenlignede YP i indledningsbønnen de gamle milepæle i store sten, der stod i vejsiden, med den milepæl lejr nr. 11 Skipper Klement i dag har nået, og fremhævede nødvendigheden af tolerance og respekt for andre mennesker, både nu og i fremtiden. HP Axel Johannes Nielsen fremsagde ritualets recitativ. 1. høvedsmand oplyste derefter om lejrens opstående og stiftelse. I sin slutbøn talte YP om nødvendigheden af tre ting - Noget at gøre - Nogen at elske - og Noget at håbe på. Disse tre ting er nødvendige, for lejrens fremtid. YP sluttede af med salmelinjerne "Gud give os lykke og gode råd, sin nådes lys os tilsende". Herefter sluttede festlejren. 25 års stiftelsesdagen fortsatte med festmiddag i restaurant Skydepavillonen, Aalborg. Under middagen blev der holdt følgende taler: Tale for Dronningen, patriark fører Niels Hjørne. Tale for ordenen, storrepræsentant Jens Peter Madsen. Tale for lejren, storsire Hans Petersen. Tale for gæsterne, storrepræsentant Egon Hallager. På lejrdagen var der sendt hilsen til Hendes Majestæt Dronning Margrethe, der takkede for hilsnen og ønskede lejr nr. 11 Skipper Klement tillykke med jubilæet. 12.

13 Lejrens udvikling af Hovedpatriark Niels-Anker Ottesen Den første lejr indenfor vor orden blev etableret i 1827 i Maryland, altså 8 år efter ordenens stiftelse. I Danmark blev den første lejr stiftet i år 1881 i København, kun 3 år senere end den første loge blev oprettet. Den ældste nuværende patriarklejr i Danmark er vor moderlejr nr. 4 Skjalm Hvide, der er stiftet i år Når vi ser tilbage på vor lejrs historie, hvoraf kan ses, at der etableres en lejrforening i 1911, kan vi udlede, at der også i vort distrikt tidligt var interesse for arbejdet i lejren. Ved etableringen af lejr nr. 11 var der ca. 100 medlemmer, af disse er 4 medlemmer stadig aktive i vor lejr. Antallet af medlemmer er steget støt igennem de 40 år, og der er i dag 230 medlemmer i patriarklejr nr. 11 Skipper Klement. Medlemmerne er fordelt på alle distriktets 9 broderloger, ligesom der igennem alle årene har været en fordeling af valgte og udnævnte embedsmænd blandt alle logerne. Det har givet medvirket til at skabe den gode ånd, der præger patriarklejr nr. 11, og som medvirker til at opfylde lejrens mål: Lejren er samlingssted for en uddybende belæring af Ordenens etik. Lejren skal gennem sine medlemmer bidrage til videre udvikling af den ordensmæssige etiske forståelse i logen. Med dette høje mål for øje og med baggrund i den stabilitet og udvikling, der præger vor orden og også findes i logerne vort distrikt, finder jeg, der er en sikker base for den fremtidige udvikling for patriarklejr nr. 11 Skipper Klement, og at vi trygt kan se fremtiden i møde og fortsat slå lejrens telt op i distriktet og afslutte vore møder med at synge lejrsangen, hvor sidste vers lyder således: 13.

14 Årene gik, endnu står "Skipper Klement" rank igennem tiden og tro mod sit mål, styrken skal vokse, mens årene glide, unge skarer lejrer sig rundt om vort bål. Tak da, vor Lejr, for de tider, som svandt, tak for det gode, du gav os i eje, og tak for det skønne og sande vi fandt, når vi har fulgt dine veje. "Skipper Klements" Devise På et møde den 19. juli 1971 godkendte lejrens kommende embedsmænd følgende forslag til devise, skrevet af patriark Carl-Johan Iversen. Mel.: Som en rejselysten flåde... Patriarker! Sangen gjalder. Lejrens telt er slået op, og når "Skipper Klement" kalder, møder vi i samlet trop. Lejren er vort arnested, Tro og Håb og Kærlighed skal vort motto være. Søg kun lejrens sikre havn, "Skipper Klement er dens navn, Hold det højt i ære! 14.

15 Embedsmænd i Lejr nr. 11 "Skipper Klement" i jubilæumsåret Hovedpatriark Niels Anker Ottesen (71) Første høvedsmand Kristian Møller (27) Ypperstepræst Knud Willy Kristensen (64) Anden høvedsmand Kaj Winther Nørgaard (30) Skriftfører Jens Christian Flensborg (72) Kasserer Henry Andresen (64) Regnskabsfører Palle Poulsen (30) Fg. Ex. hovedpatriark Erik Bjørn Jensen (30) 1. Storrepræsentant Bent Heidmann (72) 2. Storrepræsentant Erik Bjørn Jensen (30) 15.

16 16. Ydre Vagt: Jens Jørgen Frandsen (71) Indre Vagt: Jens Chr. Andersen (71) Fører: Niels Hjørne (30) 1. Vagt: Niels Neve (108) 2. Vagt: Esben Møller (30) 3. Vagt: Poul Emil Pedersen (54) 4. Vagt: Erik Jensen (27) 1. Teltvagt: Palle Quist (102) 2. Teltvagt: Dirch Weilov (102) Arkivar: Karl E. Mouritsen (71) Organist: Kai Møller Jensen (64)

17 Lejr nr. 11 "Skipper Klement" Hovedpatriarker gennem 40 år. N.O Mølhave ( ) K.F.V. Pedersen ( ) Aksel Holm-Jensen ( ) Vagn Å. Nielsen ( ) Egon Hallager ( ) Jens Peter Madsen ( ) Axel Johs. Nielsen ( ) Vagn B. Sørensen ( ) Kurt Jensen ( ) Flemming Lund ( ) Knud Mernild ( ) Bent Heidmann ( ) Erik B. Jensen ( ) Niels-Anker Ottesen ( ) 17.

18 18. Lejrens Fribrev af 4. december 1971

19

20

Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde.

Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde. Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde. Rønne Skakforening i 100 år. 1901-2001 copyright forfatterne 2001 Rønne Skakforening v/esben Munch, Bent Schiøtt Hansen og Preben Børge Petersen ISBN:

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

På sporet af den tabte tid

På sporet af den tabte tid På sporet af den tabte tid Vores mindste begær, skønt enestående som en musikalsk akkord, bærer i sig de grundlæggende toner, som hele vores liv er bygget på. Marcel Proust Det er min skole sådan har E.

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2014-15 INNER WHEEL

ÅRSSKRIFT 2014-15 INNER WHEEL ÅRSSKRIFT 2014-15 INNER WHEEL Indholdsfortegnelse 1 VELKOMST 2 FORORD 2 HISTORIEN OM INNER WHEEL ROSEN 3 CV VERDENSPRÆSIDENTEN 3 VERDENSPRÆSIDENTENS TEMA 3 IIW EXECUTIVE KOMITEEN 4 DISTRIKTSBESTYRELSER

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede!

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Om busserne, ruterne, chaufførerne, og de steder de kom på deres vej bag rattet i en Rutebil, og hvor især Vognmand Lauritz Jacobsen og Odsherreds

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Livet skal leves hele livet Max Pedersen Livet skal leves hele livet jubilæumsbog 1969-2009 ok-fonden 1969-2013 Livet skal leves hele livet Udgivet af OK Fonden Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Socialt ansvar der betaler sig

Socialt ansvar der betaler sig Socialt ansvar der betaler sig Obtec A/S: Historien om Sydfyns første sideproduktion med job på særlige vilkår SJOV & ALVOR OBTEC SOM MODEL FOR VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Projektet Obtec som model

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

1. ÅRG. # NR. 2 # MAJ 2011

1. ÅRG. # NR. 2 # MAJ 2011 1. ÅRG. # NR. 2 # MAJ 2011 Niels-Erik Andreasen hovedtaler ved sommerens seniorstævne. Muslimens manglende integration NR. 2 # MAJ 2011 80 år for hånd, hjerte og hoved På vej til Skarrildhus SENIORKONSULENTENS

Læs mere

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 VESTBYAVISEN Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 Vestergade renoveres - 1. etape er i gang KVARTERLØFT 2001-2007 Bliv gaderepræsentant Hvis I vil gøre noget for jeres kvarter, så bliv gaderepræsentant

Læs mere

30. årgang September 2013 Nr. 3

30. årgang September 2013 Nr. 3 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang September 2013 Nr. 3 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/13 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Positivdagen... 3 Landsindsamlingen 2013... 4-5

Læs mere

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale Flammen og Citronen Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler Undervisningsmateriale Indhold Stikkerdrab under besættelsen side 2 Modstanden side 6 Drabet side 9 Dilemmaet side 12

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Lille by ved stort hav

Lille by ved stort hav ORLA POULSEN OG FLEMMING SKIPPER Lille by ved stort hav»vorupør det er da ikke Danmark?«. Denne bemærkning kunne man opleve i København for 50 år siden, hvis man bestilte en telefonsamtale til Vorupør.

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere