I.O.O.F. Patriarklejr nr. 11 Skipper Klement

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I.O.O.F. Patriarklejr nr. 11 Skipper Klement 1971-2011"

Transkript

1 I.O.O.F Patriarklejr nr. 11 Skipper Klement december

2

3 Fra Lejrforeningen til Lejr En orientering om tilblivelsen af Lejr nr. 11 "Skipper Klement" I.O.O.F. Patriarker fra Jylland og Fyn tilhørte fra 1885 lejr nr. 4 "Skjalm Hvide" i Århus. Det var en vandrelejr at forstå, at lejrens møder afholdes på skift i byer vest for Storebælt. At deltage i disse møder kunne falde mange patriarker særdeles vanskeligt, også selv om de blev afholdt om lørdagen. Alle møder var med gradearbejde, og i de første år fandt optagelse og forfremmelse til "Den gyldne leveregels grad" sted ved samme møde. Der dannedes nu i de større byer kontaktled til lejren ved etablering af lejrforeninger med valgt formand, ledelse, forretningsorden og med en fast månedlig mødeaften. Den 5. marts 1911 afholdtes i lejren et ekstraordinært møde i Aalborg med optagelse af og tildeling af samtlige grader til 18 brødre. Den 13. marts skiftedes Lejrforeningen "Skipper Klement", og på et møde den 6. april 1911 vedtoges lovene, heraf fremgår, at foreningens segl skal være et anker. Med et medlemstal på 148 patriarker i det nordøstlige område tog patriark Carl-Johan Iversen, loge nr. 54 "Hans Tausen" og patriark Flemming Aarup Hansen, loge nr. 27 "Ansgar" initiativet til at få indkaldt alle patriarker i Nordjylland til deltagelse i Lejrforeningen "Skipper Klement" møde i november 1970, med det vigtige punkt på dagsordenen: Oprettelse af en nordjysk lejr. Interessen var stor - mange var mødt og deltog i diskussionen for og imod, og der afsløredes så stor en interesse for sagen, at man på mødet vedtog at nedsætte et arbejdsudvalg, der skulle undersøge, om der nu også var ønske om, behov og grundlag for en nordjysk lejr. Arbejdsudvalget kom til at bestå lejrforeningens bestyrelse: Patr. formand Leon Jensen (54) Patr. skriftfører Anker S. Dyhr (27) Patr. kasserer Otto Hvidberg (54) 3.

4 samt Patr. K.F.V. Pedersen (71) Patr. Carl-Johan Iversen (54) Patr. Flemming Aarup Hansen (27) Patr. Engeltoft Clausen (30) Broder storsire Chr. Rasmussen havde ved flere lejligheder udtalt, at han meget gerne så dannet nye loger og lejre, og han havde i den forbindelse efterlyst nye lejre i Nordvestjylland og Nordøstjylland. Arbejdsudvalget vidste, at der var kræfter i gang for at oprette en ny lejr i Nordvestjylland. Patr. Carl-Johan Iversen (54) udarbejdede på grundlag af Odd Fellowhåndbogen 1969 en statistik, der delte Lejr nr. 4 "Skjalm Hvide" område op i 3 afsnit: Østjylland 9 loger 269 patr. Nordvestjylland 9 loger 221 patr. Nordøstjylland 7 loger 148 patr. I alt 25 loger 638 patr. Denne statistik viste med al ønskelig tydelighed, at der var grundlag for oprettelse af nye lejre i både Nordvestjylland og Nordøstjylland, og at der ikke ville blive tale om "at slå grunden væk under Lejr. nr. 4 "Skjalm Hvide" i Århus, som mange havde frygtet. For en nordøstjysk lejr talte også de store afstande, som mange patriarker måtte køre for at komme til lejrmøde, f. eks. Skagen-Århus = 214 km x 2 = 428 km. Arbejdsudvalget besluttede at imødekomme mange patriarkers ønske om at gå fra weekend møder, og man ville derfor søge gennemført aftenmøder om torsdagen, hvorved man ville få den meget kærkomne weekend ubeskåret til rådighed, for familiesamvær og andre interesser. Samtidig ville man søge at gøre en nordjysk lejr til en slags "vandrelejr" i den forstand, at alle møder med gradearbejde blev henlagt til Aalborg, hvorved transport af rekvisitter m.v. blev undgået. De øvrige almindelige møder skulle henlægges til logerne i området på skift, og det ville da til disse møder kunne mødes i almindeligt, mørkt tøj, og der ville blive mere tid til etik og selskabeligt samvær, to meget fundamentale ting i Odd Fellow arbejdet. 4.

5 En af arbejdsudvalgets første handlinger var at udsende en rundskrivelse til samtlige nordjyske patriarker, som på dertil beregnede blanketter kunne udtrykke deres interesse for sagen ved med underskrift at binde sig til at gå ind i den nye lejr, og ved med underskrift at binde sig til at erlægge et overgangsindskud på kr. 150,- ved overgangen til den nye lejr. Den 1. april 1971 havde man modtaget bindende tilsagn fra 86 af de 148 patriarker = en tilmeldingsprocent på 58,1. Derved var minimumskravet om medlemstal opfyldt og overskredet. I en uofficiel samtale med broder Storsire udtalte denne, at han var meget forbavset og glad for den hurtighed og iver, man lagde for dagen i Nordjylland. Broder Storsire syntes, at ideen med den kommende lejrs arbejdsmåde (grademøder fast i Aalborg, og andre møder i området med torsdag som mødeaften) var en glimrende ide, at han kunne give den sin fulde tilslutning, og han anbefalede meget varmt, at man arbejdede videre med sagen, og det gjorde man. Med disse opmuntrende ord fra broder Storsire udvirkede arbejdsudvalget, at lejrforeningens bestyrelse indvilgede i at blive siddende, indtil den nye lejrs instituering. Dette medførte, at man i stedet for at nominere ny bestyrelse til lejrforeningen, som ophævedes ved lejrens instituering, ville nominere embedsmænd til den nye lejr. Af hensyn til nominering i Lejr. nr. 4 "Skjalm Hvide", skete nominationen i lejrforeningens møde den 18. marts 1971 således: Hovedpatriark N.O. Mølhave (27) Ypperstepræst Svend Marling (81) 1. Høvedsmand K.F.V. Pedersen (71) 2. Høvedsmand Carl-Johan Iversen (54) Skriftfører Egon Hallager (54) Kasserer Børge Pallesen (64) Regnskabsfører Anker S. Dyhr (27) med en pæn fordeling på de nordjyske loger. 5.

6 Ved lejrforeningen "Skipper Klement" ordinære møde i Aalborg den 15. april 1971 foretages 2. nomination og da der ikke til nogen af embederne blev nomineret andre kandidater, kunne man betragte de nominerede patriarker som valgt. Ved et møde i Aalborg deltog embedsmændene fra Lejr nr. 4 "Skjalm Hvide", og arbejdsudvalgene fra det nordvestjyske og det nordøstjyske område. Det konstateredes med stor glæde og tilfredshed, at Lejr nr. 4 "Skjalm Hvide", var meget positiv indstillet til oprettelse af begge de nye lejre og lovede hjælp og bistand, hvis det skulle blive nødvendigt. Der blev diskuteret overgangsbestemmelser, lejrringe, gradetildelinger og meget andet, og Lejr nr. 4 "Skjalm Hvide", viste stor forståelse og hjælpsomhed. Det blev nu besluttet at udvide arbejdsudvalget med de nyvalgte embedsmænd, og da man den 15. april 1971 havde opnået en tilmeldingsprocent på 65,0 - svarende til 96 af 148 patriarker, besluttede man at forespørge Storlogen om tilladelse til at oprette en lejr i Nordjylland under navnet "Lejr nr. 11 Skipper Klement, I.O.O.F." med domicil i Aalborg. Den 19. april 1971 blev forespørgslen gennem D.D.S.S. Gerhard Pedersen, Randers, sendt til Storlogen - og med et svarbrev fra Storlogen fulgte et ansøgningsskema. Den 5. juli modtages skrivelse fra Storlogen med tilladelse til oprettelsen af Lejr nr. 11 "Skipper Klement". Institueringsdagen er fastsat til lørdag den 4.december På samme vis som vor moderlejr skulle vor nye lejr fungere som en vandrelejr. Alt gradearbejde vil foregå i Aalborg, og i en fast turnus afholdes møderne uden gradearbejde i Hobro, Brønderslev, Hjørring, Frederikshavn og Skagen. 6.

7 Hvorfor Navnet Skipper Clement? Fra "Logenavnes Symbolik" af O. Amdal, 1919) Fortjener en sørøver og fribytterkaptajn virkelig den ære at låne navn til en Lejrforening? Hvordan kan en stridens og ufredens mand være værdig til at sidde i Fredens Telt? Disse spørgsmål melder sig uvilkårligt, billeder fra den urolige tid Skipper Clement levede i, dukker op for vor bevidsthed idet hans navn nævnes. Det er dog ikke så vanskeligt at se, at denne mærkelige mand i mere end een henseende meget vel fortjener at mindes også af dem, for hvem krig og ufred er menneskets værste fjende. Først og fremmest må vi nævne hans urokkelige troskab mod sin gamle konge. Det at være tro indtil døden har til alle tider stået for mennesket som det skønneste og det største; og den, der har vist en sådan troskab, kan meget tilgives. En sådan troskab forudsætter kærlighed, og Kristus siger, den som har elsket meget, ham skal også meget tilgives. Troskab forudsætter også lydighed, den lydighed, der uden vaklen går til de yderste konsekvenser og sætter alt ind på at indfri løfter, der blev givet i kærlighed. Men sådan var jo Skipper Clement netop i forholdet til sin konge. Dernæst var Skipper Clement en frihedens forkæmper. Han ville bryde de lænker, hvorunder bonde- og borgerstand sukkede. Men netop den opgave at hjælpe sine medmennesker til frigørelse fra åndelige og timelige lænker er en hovedopgave indenfor vort broderskab, derfor kan Skipper Clement være et symbol for en Odd Fellow loge. Endelig er Skipper Clement ret en mandlig skikkelse, med hjertet på det rette sted, med en fast vilje, med et frejdigt mod, der ikke tillader sig at kue af modgang eller hindringer, og det gør ham tiltrækkende for alle danske, fordi vi endnu føler os i slægt med de kække vikinger og de stolte normanner, der erobrede nyt land og opdager verdener. Denne vikingenatur skal vi ikke kue og blødagtig gøre, men forædle; thi også for os er der nyt land at opdage, og dertil kræves også mænd med faste hjerter, med gåpåmod og en stålsat vilje. 7.

8 Skipper Clement har sikkert også været en udmærket høvding og fører, der altid gik i spidsen, altid var at finde, hvor faren var størst, og som delte ondt og godt med sine folk. Lejren har også en stilling som den førende og kan derfor i Skipper Clement se et eksempel til efterfølgelse. I lejren skal de nye planer udklækkes som i en feltherres hjerte, fra lejren skal det gode eksempel gives, af lejren skal logerne føres fremad mod nye mål, gennem lejren skal der sørges for den nødvendige proviant til vandringen, først og fremmest den åndelige føde, som ingen loge kan undvære, hvis livet skal blomstre og sætte frugt. Måtte lejrforeningen "Skipper Klement" få lykke til at løse sine mange opgaver, så at den engang som en ny lejr kan tage plads i lejrenes store råd til sejr og fremgang for Odd Fellow Ordenen. Den nye lejrs navn volte ingen kvaler eller store diskussioner, idet man simpelthen videreførte lejrforeningens navn, og man besluttede også at anvende lejrforeningens segl (ankeret) blot med en anden tekst. 8.

9 Installation af Lejr nr. 11 Skipper Klement Lørdag den 4. december 1971 kl installeredes Lejr nr. 11 "Skipper Klement" i Odd Fellow Palæet i Aalborg. Kl indtog 95 patriarker, deriblandt indbudte gæster, deres plads i lejrsalen. Kl præcis indførte br. Stor-marskal storlogens valgte embedsmænd, idet dog br. ex D.D.S.S. Johan P. Petersen på grund af afbud fra br. Storsekretær fungerede som embedsmand. Patr. fmd. for lejrforeningen "Skipper Klement" bød storlogen velkommen, for derefter at overlade lejrmødets ledelse til br. Storsire, hvorpå lejren på ritualmæssig vis blev institueret. De 8 patriarker der havde underskrevet ansøgningen til storlogen om lejrens oprettelse blev af Stormarskallen præsenteret for br. Storsire. Det var: Patr. Leon Jensen Loge nr. 54 "Hans Tausen" Patr. N.O. Mølhave Loge nr. 27 "Ansgar" Patr. Svend Marling Loge nr. 81 "Lars Kruse" Patr. K.F.V. Pedersen Loge nr. 71 "Rich. Marley" Patr. Carl-Johan Iversen Loge nr. 54 "Hans Tausen" Patr. Egon Hallager Loge nr. 54 "Hans Tausen" Patr. Børge Pallesen Loge nr. 64 "Julius Meyer" Patr. Anker Dyhr Loge nr. 27 "Ansgar" Br. Storsire erklærede herefter lejren for rettidig institueret, hvorefter han takkede patriarkerne, der forud for denne historiske dag, havde gjort et stort arbejde. Det var en glædelig begivenhed at kunne byde den nye lejr velkommen i rækkerne. Br. Storsire mindede om at forpligtigelserne fremover vil være store, men følte sig sikker på, at man vil være i stand til at leve op til dem. Br. Storsire og Storembedsmændene indsatte herefter lejrens valgte embedsmænd. Hovedpatriark N.O. Mølhave Loge nr. 27 "Ansgar" Y.P. Svend Marling Loge nr. 81 "Lars Kruse" 1. Høvedsmand K.F.V. Pedersen Loge nr. 71 "Rich. Marley" 2. Høvedsmand Carl-Johan Iversen Loge nr. 54 "Hans Tausen" 9.

10 Skriftfører Egon Hallager Loge nr. 54 "Hans Tausen" Kasserer Børge Pallesen Loge nr. 64 "Julius Meyer" Regnskabsfører Anker Dyhr Loge nr. 27 "Ansgar" Efter installationen fremførtes fra embedsstolene et smukt recitativ omhandlende lejrens symbolik og virke. Desuden var der solosang af 2. Høvedsmand Carl-Johan Iversen. Hele recitativet var underlagt orgelmusik spillet af part. Kaj Kongsted, København, der foruden musikalsk medvirken havde ydet et prægtigt arbejde ved udarbejdelse af recitativet. Hovedpatriark N.O. Mølhave talte derefter om lejrinstitueringen og gennemgik kort baggrunden for den nye lejrs dannelse. Lejr nr. 11 dækker et område i nordjylland indeholdende følgende loger: , der alle har tilhørt lejr nr. 4 "Skjalm Hvide". Lejrforeningen "Skipper Klement" blev dannet allerede i Hovedpatriark N.O. Mølhave bragte såvel storlogen som lejr nr. 4 "Skjalm Hvide" en tak for al den hjælp og støtte der var modtaget under forarbejdet. En særlig tak til arbejdsudvalget for lejrens oprettelse med adresse til 1. Høvedsmand K.F.V. Pedersen, Brønderslev, der allerede i 1960 begyndte at arbejde med sagen. Under til bedste for lejren fremførtes en række hilsner og lykønskninger: Fra lejr nr. 4 HP Poul E. Johansen med en check. Fra loge nr. 71 "Richard Marley" en brystplade til anvendelse i det rituelle arbejde overrakt af patriark Aage Hesdorff udført af br. guldsmed Børge Hansen, Brønderslev. En gavecheck fra lejrområdets loger overrakt af patriark A.M. Børgesen, loge nr. 27 "Ansgar", der ligeledes som formand for ejendomsudvalget i Odd Fellow Palæet bød den nye lejr velkommen i huset. Hovedpatriarkforeningens hilsen overbragtes af formand HP Thomas Jessen, lejr nr. 5 "Sct. Knud". Fg. EX HP Th. Flensted overrakte Rb. loge nr. 52 "Bien" hilsen i form af en smuk kniv til rituelt arbejde. Også Rb. loge nr. 14 "Ruth" havde sendt sin gratulation. Ved afslutningen af højtideligheden spillede patriark Kai Kongsted "Berceuse" af Sibelius. Lejr nr. 11 "Skipper Klement" første møde sluttede kl Efter institueringen var festmiddag med følgende menu: Klar suppe med boller Kalvefilet med gemyse Fløderand med syltede frugter Til en pris af kr. 54,- med vine, incl. moms og betjening. 10.

11 - 10 år - Lørdag den 5. december 1981 kl afholdt lejren sit møde nr. 86 i Aalborg. Mødet var arrangeret, som Den Jyske Lejrdag samt 10 års stiftelsesfest. Mødet blev ledet af H.P. Aksel Holm Jensen. Det var en glæde for H.P., at kunne byde velkommen til de gæstende patriarker til Den Jyske Lejrdag, dog var det ønsket at markere lejrens 10 års jubilæum. Herefter blev lejren gjort klar til optagelse af 4 patriarker. Efter en pause afholdtes kl Festlejr, hvor de gæstende patriarker fra lejr nr. 4 "Gothia", Gøteborg, samt lejr nr. 4 "Skjalm Hvide" blev indført. Efter Velkomst af H.P. takkede og lykønskede D.D.S.S. Oluf Petterson "Gothia" samt H.P. Bent Østergaard "Skjalm Hvide". Indlagt i festritualet, var der musik og sang ved patriark P. Lindegaard, patriark Carl-Johan Iversen samt patriark S. Gullaksen. Patriark A. Th. Riemann havde udfærdiget et recitativ, der reciteredes af Y.P. Hugo Bjerno. Der var hilsner og lykønskninger fra Storlogen og fra H.P. foreningen år - Lørdag den 7. december 1986, kl deltog 120 gæster i en Festlejr i anledningen af Lejr nr. 11 Skipper Klements 25 års stiftelsesdag den 4. december Lejrens patriarker med ledsagere indførtes i lejrsalen. 2. Høvedsmand og patriark Fører indførte herefter storrepræsentant Egon Hallager, patriark Leon Jensen og patriark Flemming Årup Hansen. H.P. Hakkede hver især for det store arbejde, der var lagt både inden og siden lejrens instituering den 4. december 1971, hvorefter de som tak fik overrakt en buket blomster. EX D.D.S.S. Børge Pallesen, kunne desværre ikke være til stede til festlejren, men havde modtaget en buket på selve stiftelsesdagen. Storrepræsentant Jens Peter Madsen gæstende embedsmænd fra storlogen. Br. Storsire Hans Petersen, br. Storsekretær Lars Jørgensen, br. Storskatmester Willy Buth Rasmussen, Br. D.D.S.S. Vagn Godballe og str. D.D.S.S. Ellen Houbak Jensen blev budt velkommen. 11.

12 HP bød derefter velkommen til gæster, embedsmænd og patriarker, med en særlig velkomst til damerne, der i de 25 år var med for første gang. Man gik herefter over til festlejren i følge ritualet. Efter åbningssangen sammenlignede YP i indledningsbønnen de gamle milepæle i store sten, der stod i vejsiden, med den milepæl lejr nr. 11 Skipper Klement i dag har nået, og fremhævede nødvendigheden af tolerance og respekt for andre mennesker, både nu og i fremtiden. HP Axel Johannes Nielsen fremsagde ritualets recitativ. 1. høvedsmand oplyste derefter om lejrens opstående og stiftelse. I sin slutbøn talte YP om nødvendigheden af tre ting - Noget at gøre - Nogen at elske - og Noget at håbe på. Disse tre ting er nødvendige, for lejrens fremtid. YP sluttede af med salmelinjerne "Gud give os lykke og gode råd, sin nådes lys os tilsende". Herefter sluttede festlejren. 25 års stiftelsesdagen fortsatte med festmiddag i restaurant Skydepavillonen, Aalborg. Under middagen blev der holdt følgende taler: Tale for Dronningen, patriark fører Niels Hjørne. Tale for ordenen, storrepræsentant Jens Peter Madsen. Tale for lejren, storsire Hans Petersen. Tale for gæsterne, storrepræsentant Egon Hallager. På lejrdagen var der sendt hilsen til Hendes Majestæt Dronning Margrethe, der takkede for hilsnen og ønskede lejr nr. 11 Skipper Klement tillykke med jubilæet. 12.

13 Lejrens udvikling af Hovedpatriark Niels-Anker Ottesen Den første lejr indenfor vor orden blev etableret i 1827 i Maryland, altså 8 år efter ordenens stiftelse. I Danmark blev den første lejr stiftet i år 1881 i København, kun 3 år senere end den første loge blev oprettet. Den ældste nuværende patriarklejr i Danmark er vor moderlejr nr. 4 Skjalm Hvide, der er stiftet i år Når vi ser tilbage på vor lejrs historie, hvoraf kan ses, at der etableres en lejrforening i 1911, kan vi udlede, at der også i vort distrikt tidligt var interesse for arbejdet i lejren. Ved etableringen af lejr nr. 11 var der ca. 100 medlemmer, af disse er 4 medlemmer stadig aktive i vor lejr. Antallet af medlemmer er steget støt igennem de 40 år, og der er i dag 230 medlemmer i patriarklejr nr. 11 Skipper Klement. Medlemmerne er fordelt på alle distriktets 9 broderloger, ligesom der igennem alle årene har været en fordeling af valgte og udnævnte embedsmænd blandt alle logerne. Det har givet medvirket til at skabe den gode ånd, der præger patriarklejr nr. 11, og som medvirker til at opfylde lejrens mål: Lejren er samlingssted for en uddybende belæring af Ordenens etik. Lejren skal gennem sine medlemmer bidrage til videre udvikling af den ordensmæssige etiske forståelse i logen. Med dette høje mål for øje og med baggrund i den stabilitet og udvikling, der præger vor orden og også findes i logerne vort distrikt, finder jeg, der er en sikker base for den fremtidige udvikling for patriarklejr nr. 11 Skipper Klement, og at vi trygt kan se fremtiden i møde og fortsat slå lejrens telt op i distriktet og afslutte vore møder med at synge lejrsangen, hvor sidste vers lyder således: 13.

14 Årene gik, endnu står "Skipper Klement" rank igennem tiden og tro mod sit mål, styrken skal vokse, mens årene glide, unge skarer lejrer sig rundt om vort bål. Tak da, vor Lejr, for de tider, som svandt, tak for det gode, du gav os i eje, og tak for det skønne og sande vi fandt, når vi har fulgt dine veje. "Skipper Klements" Devise På et møde den 19. juli 1971 godkendte lejrens kommende embedsmænd følgende forslag til devise, skrevet af patriark Carl-Johan Iversen. Mel.: Som en rejselysten flåde... Patriarker! Sangen gjalder. Lejrens telt er slået op, og når "Skipper Klement" kalder, møder vi i samlet trop. Lejren er vort arnested, Tro og Håb og Kærlighed skal vort motto være. Søg kun lejrens sikre havn, "Skipper Klement er dens navn, Hold det højt i ære! 14.

15 Embedsmænd i Lejr nr. 11 "Skipper Klement" i jubilæumsåret Hovedpatriark Niels Anker Ottesen (71) Første høvedsmand Kristian Møller (27) Ypperstepræst Knud Willy Kristensen (64) Anden høvedsmand Kaj Winther Nørgaard (30) Skriftfører Jens Christian Flensborg (72) Kasserer Henry Andresen (64) Regnskabsfører Palle Poulsen (30) Fg. Ex. hovedpatriark Erik Bjørn Jensen (30) 1. Storrepræsentant Bent Heidmann (72) 2. Storrepræsentant Erik Bjørn Jensen (30) 15.

16 16. Ydre Vagt: Jens Jørgen Frandsen (71) Indre Vagt: Jens Chr. Andersen (71) Fører: Niels Hjørne (30) 1. Vagt: Niels Neve (108) 2. Vagt: Esben Møller (30) 3. Vagt: Poul Emil Pedersen (54) 4. Vagt: Erik Jensen (27) 1. Teltvagt: Palle Quist (102) 2. Teltvagt: Dirch Weilov (102) Arkivar: Karl E. Mouritsen (71) Organist: Kai Møller Jensen (64)

17 Lejr nr. 11 "Skipper Klement" Hovedpatriarker gennem 40 år. N.O Mølhave ( ) K.F.V. Pedersen ( ) Aksel Holm-Jensen ( ) Vagn Å. Nielsen ( ) Egon Hallager ( ) Jens Peter Madsen ( ) Axel Johs. Nielsen ( ) Vagn B. Sørensen ( ) Kurt Jensen ( ) Flemming Lund ( ) Knud Mernild ( ) Bent Heidmann ( ) Erik B. Jensen ( ) Niels-Anker Ottesen ( ) 17.

18 18. Lejrens Fribrev af 4. december 1971

19

20

Broderloge nr. 102 Ora Planas historie

Broderloge nr. 102 Ora Planas historie Broderloge nr. 102 Ora Planas historie Broderloge nr. 102 Ora Planas historie. I begyndelsen af 1970 erne var broderloge nr. 64 Julius Meyer i Frederikshavn blevet så stor, at flere af Logens brødre gik

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer

Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer Odd Fellow Ordenen Odd Fellow Ordenen er en verdensomspændende organisation med en gammelhistorie. Ordenen i Danmark har sit udspring i Amerika,

Læs mere

Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F.

Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F. Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F. Reportage fra Loge nr. 3, Eysteins besøg i Odense den 1. maj 2010 Vor venskabsloge, Loge nr. 3, Eystein, Trondheim besøgte Broderloge nr. 5, Fyen den 1. maj 2010. 7 brødre

Læs mere

25-års jubilæum FESTSKRIFT. Udgivet i oktober 2004 i anledning af logens 25-års jubilæum. 1

25-års jubilæum FESTSKRIFT. Udgivet i oktober 2004 i anledning af logens 25-års jubilæum. 1 1979-2004 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Odd Fellow foreningen Susås tilblivelse... 4 Instituering af Odd Fellow foreningen Suså... 5 Instituering af broderloge nr. 107, Suså... 6 Logens 25 årige

Læs mere

Loge nr. 4 PROGRES. Program til. 125 års stiftelsesfest. Lørdag den 2. december 2006

Loge nr. 4 PROGRES. Program til. 125 års stiftelsesfest. Lørdag den 2. december 2006 j Loge nr. 4 PROGRES Program til 125 års stiftelsesfest Lørdag den 2. december 2006. Festloge Gæster og brødre føres ind Storlogen føres ind v br. Storrepræsentant Svend Guldager Nielsen Velkomst ved br.overmester

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 12. Kære Danevang broder. til livet uden Birthe, med de. ønsket om alt muligt held i resten af terminen, og

NYHEDSBREV nr. 12. Kære Danevang broder. til livet uden Birthe, med de. ønsket om alt muligt held i resten af terminen, og Side 01. Desværre er det længe siden det sidste nyhedbrev blev udsendt, men som I sikkert alle kan forstå, har jeg haft en tid med mange udfordringer, til omstillingen til livet uden Birthe, med de praktiske

Læs mere

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 Christian Skeel, Nygade 23, Tønder Tirsdag den 3. maj 1011 Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder Velkomst: Søster Distriktsdeputeret Storsire

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM Tak fordi I kom. Ved indsamling af skilte var alle til stede. Der er ikke indløbet klager af nogen art. Det tager vi som tegn på fornuftig kørsel, og især vejstykker med hastighedsbegrænsninger bærer præg

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 StævneProgram 24-08-2010 15:59 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.21 Januar 2010 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-84400 Oliver Olsen 101-Randers Skyttekreds

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G.

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G. Nyhedsbrev fra Hunne sog Nr. 6. Juni-Juli 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 22. juni 1. søndag 14.30, kl. ca. 16 sommermøde i Kirkeladen Birgit Lundholm Jensen Jytte Abildstrøm

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Nr. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 47 Marie-Louise Achton-Lyng Damer KFK 37

Læs mere

Referat generalforsamling Team Odder 2013

Referat generalforsamling Team Odder 2013 Referat generalforsamling Team Odder 2013 Søndag d.17.11.2013 Pkt 1 Som dirigent blev Svend Aage Dam valgt Han kunne konstatere, at Generelforsamling var lovligt indkaldt. Pkt. 2 Beretning fra styregruppen

Læs mere

VETERAN TOP 10 MÆND: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m.

VETERAN TOP 10 MÆND: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m. VETERAN TOP 10 MÆND: 100 m. 30-34 år: Hans-Henrik Grabe (77)+2,0 11,02 08 Egon Meyer (36) 10,9 66 Søren Haahr Jensen (63) 11,3 94 Lars Rasmussen (64) +1,6 11,61 98 Tom Olaf Jensen (60) 11,4 90 Gerhardt

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121

Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121 1 Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl. 14.30. Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121 Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 2,1-20 Bøn. Lad os bede!

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

LOGE 28 Hafnia GENERELT

LOGE 28 Hafnia GENERELT GENERELT FORMÅL MÅL Formålet med nærværende ansvarsbeskrivelser er, at de anvendes som supplement til Ordenens Grundlov under forventningsafstemningen, når ny valgt og/eller udnævnt embedsmand skal instrueres

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

DOF Fyn Dag. Lørdag den 26. november 2011 kl. 9:00 14:00 Naturskolen Åløkkestedet, Hudevad Byvej 20 5792 Årslev

DOF Fyn Dag. Lørdag den 26. november 2011 kl. 9:00 14:00 Naturskolen Åløkkestedet, Hudevad Byvej 20 5792 Årslev 5.11.2011 Kære aktive fugleven DOF Fyns bestyrelse ønsker at samle de foreningsaktive medlemmer til en spændende dag med fokus både på foreningsarbejdet og glæden ved fuglene. Du indbydes derfor til: DOF

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F.

års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. 1914-15. november - 2014 Dr.med., Fysikus Erik Holst (1828-1907) Logens embedsmænd Øverst fra venstre: Storrepræsentant Henning Nielsen,

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11.

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11. Divisionsturneringen Klubhold, Seniorhold og 2013-14 1. division 1. Team PharmaService H. C. Graversen, Henrik Caspersen (Dennis Bilde, Morten Bilde, Emil Jepsen, Lars Tofte) Semifinale: PharmaService

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Godt i gang. Broderloge nr. 80 Danevang NYHEDSBREV 4.okt. 2015

Godt i gang. Broderloge nr. 80 Danevang NYHEDSBREV 4.okt. 2015 Side 01. Godt i gang. Glade, og forventningsfulde sommerferien forberedt et Broder Overmester og Broder som skolebørn efter sommerferien, spændende efterår, med et alsidigt Undermester har traditionen

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

Lykønskninger til S.C.K. 50 år

Lykønskninger til S.C.K. 50 år Lykønskninger til S.C.K. 50 år Jeg ønsker Sønderborg Cykle Klub hjertelig tillykke med 50-års jubilæet. I mange år har cykleklubben været samlingsstedet for unge og gamle, der har dyrket denne friske og

Læs mere

ØSTERLARS FRISKOLE. Oprindelse og start.

ØSTERLARS FRISKOLE. Oprindelse og start. ØSTERLARS FRISKOLE Oprindelse og start. Men før det kom så vidt, at man kunne starte i egne bygninger på Fredbo, gik mange bryderier, tanker og positive planer forud. Sindene er blusset op i skoleaffæren

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer.

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Nr. Start Navn Tjenestested / Hold Tid 1 2771 Torben Klose Fyn 02:43:01 2 1886 Karsten Bruhn Kristiansen Nordsjælland 02:47:05 3 10167 Palle Redder Østjylland 02:48:36

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Kirken blev opført 1899.

Kirken blev opført 1899. VEDSTED KIRKE KIRKENS HISTORIE I slutningen af 1800-tallet var folketallet i den del af Aaby Sogn, som ligger vest for Ryå, steget så meget, at der blev behov for en kirke. Byen var i rivende udvikling.

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011 20-08-2011 19:53:08 - DDS SP v.3.11.7.12 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011 Gevær, 200m. - Mesterskab BK 1 87623 Daniel Filtenborg Binder 05-101 Randers Skyttekreds 149/06 149/11 298/17

Læs mere

I havde fejret Rickys 18 ars fødselsdag derhjernme i lørdags. Ricky er død. Ricky døde natten til søndag.

I havde fejret Rickys 18 ars fødselsdag derhjernme i lørdags. Ricky er død. Ricky døde natten til søndag. Ricky er død. Ricky døde natten til søndag. I havde fejret Rickys 18 ars fødselsdag derhjernme i lørdags. Om aftenen tog Ricky til fest sammen med sine venner. Festen endte i tragedie. En tragedie, I der

Læs mere

Anden påskedag Livet er som en vandring, i et landskab, der hele tiden forandrer sig.

Anden påskedag Livet er som en vandring, i et landskab, der hele tiden forandrer sig. Anden påskedag Livet er som en vandring, i et landskab, der hele tiden forandrer sig. Den lige landevej ligger vidstrakt foran os, endeløs med små sving og små stigninger. Det gør os udmattede at se på

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Nyt fra gildeledelsen.

Nyt fra gildeledelsen. Juni og juli 2006 Centrum juni og juli 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Sommertur til 3. Horsens hytte. Sted: Spejdercenter Wigwam Silkeborgvej 37, 8700Horsens Dato: Onsdag den 28. juni Mødested: Ole

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Referat fra Præsidie- og udvalgstræning d. 23.april 2013. Udsendt 17.06.2013

Referat fra Præsidie- og udvalgstræning d. 23.april 2013. Udsendt 17.06.2013 Region Danmark, Distrikt Himmerland Side nr. 1 (6) Referat fra Præsidie- og udvalgstræning d. 23.april 2013. Udsendt 17.06.2013 1. Velkomst Velkommen alle og særlig velkommen til DGEEE Irma Jensen som

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, side 1 Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, 24-32. I en tid hvor religion nærmest anses for at være roden til alt ondt, er det 3 vigtige tekster vi har fået at lytte til. Fastetiden i kirkeåret

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 21-05-2016 18:18:48 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulse09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/13 196/09 395/22 2

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Referat af 3. ekstraordinære budgetmøde i stiftsrådet den 22. januar 2015 i Aalborg Bispegård

Referat af 3. ekstraordinære budgetmøde i stiftsrådet den 22. januar 2015 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 8871/15 MJOH Referat af 3. ekstraordinære budgetmøde i stiftsrådet den 22. januar 2015 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Anne Steenberg (Aalborg Østre

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

Det Jydske Byskyttestævne

Det Jydske Byskyttestævne Resultater Fra: Renskrevet og redigeret af Benny Lykke Det Jydske Byskyttestævne Fredag og Lørdag den 20 og 21 August 2010 Stævnet blev afviklet på banerne i Skibby Byskyttestævnet her i 2010 havde en

Læs mere

RØDDER RANGLISTE 2012

RØDDER RANGLISTE 2012 OVERFØRTE POINTS 50% TOTAL RØDDER OPENING SØNDAG 29. APRIL THEKRATLUSKERS LØRDAG 12. MAJ MANFRED F.Q. CUP LØRDAG 9. JUNI HOOK & SLICE OPEN SØNDAG 24. JUNI MIDSUMMER MASTERS LØRDAG 7. JULI HOLIDAY INVITATIONAL

Læs mere

DEN KNU April. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side

DEN KNU April. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side KNU April DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 339 Side Lisbet HovgårdJensen Benny Larsen Kaj Frandsen Poul Kaltoft Inge Hallum 7. April 10. April 18. April

Læs mere

Referatet fremsendes til formænd og kasserere via kommunen og til alle gruppeledere via mail

Referatet fremsendes til formænd og kasserere via kommunen og til alle gruppeledere via mail 22. maj 2015 Referat af ordinært Samrådsmøde tirsdag d. 27. april 2015 i Kulturcentret. Referatet fremsendes til formænd og kasserere via kommunen og til alle gruppeledere via mail Deltagere: Bente Hansen,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

8. s. e. trin. 2012. Lyngby Mika 3,5-7; 1. Johs. 4,1-6; Matt. 7,22-29. 392 373 352 // 332 292 401

8. s. e. trin. 2012. Lyngby Mika 3,5-7; 1. Johs. 4,1-6; Matt. 7,22-29. 392 373 352 // 332 292 401 1 8. s. e. trin. 2012. Lyngby Mika 3,5-7; 1. Johs. 4,1-6; Matt. 7,22-29. 392 373 352 // 332 292 401 1. Til et familieselskab fornylig udspandt sig en samtale om folkekirken. Den er næsten obligatorisk,

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 756 Nu gløder øst i morgenskær 448 Fyldt af glæde 582 At tro er at komme dig rummer ej himle 435 Aleneste Gud Nadver 522 v. 2-3 af Nåden er din

Læs mere