I.O.O.F. Patriarklejr nr. 11 Skipper Klement

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I.O.O.F. Patriarklejr nr. 11 Skipper Klement 1971-2011"

Transkript

1 I.O.O.F Patriarklejr nr. 11 Skipper Klement december

2

3 Fra Lejrforeningen til Lejr En orientering om tilblivelsen af Lejr nr. 11 "Skipper Klement" I.O.O.F. Patriarker fra Jylland og Fyn tilhørte fra 1885 lejr nr. 4 "Skjalm Hvide" i Århus. Det var en vandrelejr at forstå, at lejrens møder afholdes på skift i byer vest for Storebælt. At deltage i disse møder kunne falde mange patriarker særdeles vanskeligt, også selv om de blev afholdt om lørdagen. Alle møder var med gradearbejde, og i de første år fandt optagelse og forfremmelse til "Den gyldne leveregels grad" sted ved samme møde. Der dannedes nu i de større byer kontaktled til lejren ved etablering af lejrforeninger med valgt formand, ledelse, forretningsorden og med en fast månedlig mødeaften. Den 5. marts 1911 afholdtes i lejren et ekstraordinært møde i Aalborg med optagelse af og tildeling af samtlige grader til 18 brødre. Den 13. marts skiftedes Lejrforeningen "Skipper Klement", og på et møde den 6. april 1911 vedtoges lovene, heraf fremgår, at foreningens segl skal være et anker. Med et medlemstal på 148 patriarker i det nordøstlige område tog patriark Carl-Johan Iversen, loge nr. 54 "Hans Tausen" og patriark Flemming Aarup Hansen, loge nr. 27 "Ansgar" initiativet til at få indkaldt alle patriarker i Nordjylland til deltagelse i Lejrforeningen "Skipper Klement" møde i november 1970, med det vigtige punkt på dagsordenen: Oprettelse af en nordjysk lejr. Interessen var stor - mange var mødt og deltog i diskussionen for og imod, og der afsløredes så stor en interesse for sagen, at man på mødet vedtog at nedsætte et arbejdsudvalg, der skulle undersøge, om der nu også var ønske om, behov og grundlag for en nordjysk lejr. Arbejdsudvalget kom til at bestå lejrforeningens bestyrelse: Patr. formand Leon Jensen (54) Patr. skriftfører Anker S. Dyhr (27) Patr. kasserer Otto Hvidberg (54) 3.

4 samt Patr. K.F.V. Pedersen (71) Patr. Carl-Johan Iversen (54) Patr. Flemming Aarup Hansen (27) Patr. Engeltoft Clausen (30) Broder storsire Chr. Rasmussen havde ved flere lejligheder udtalt, at han meget gerne så dannet nye loger og lejre, og han havde i den forbindelse efterlyst nye lejre i Nordvestjylland og Nordøstjylland. Arbejdsudvalget vidste, at der var kræfter i gang for at oprette en ny lejr i Nordvestjylland. Patr. Carl-Johan Iversen (54) udarbejdede på grundlag af Odd Fellowhåndbogen 1969 en statistik, der delte Lejr nr. 4 "Skjalm Hvide" område op i 3 afsnit: Østjylland 9 loger 269 patr. Nordvestjylland 9 loger 221 patr. Nordøstjylland 7 loger 148 patr. I alt 25 loger 638 patr. Denne statistik viste med al ønskelig tydelighed, at der var grundlag for oprettelse af nye lejre i både Nordvestjylland og Nordøstjylland, og at der ikke ville blive tale om "at slå grunden væk under Lejr. nr. 4 "Skjalm Hvide" i Århus, som mange havde frygtet. For en nordøstjysk lejr talte også de store afstande, som mange patriarker måtte køre for at komme til lejrmøde, f. eks. Skagen-Århus = 214 km x 2 = 428 km. Arbejdsudvalget besluttede at imødekomme mange patriarkers ønske om at gå fra weekend møder, og man ville derfor søge gennemført aftenmøder om torsdagen, hvorved man ville få den meget kærkomne weekend ubeskåret til rådighed, for familiesamvær og andre interesser. Samtidig ville man søge at gøre en nordjysk lejr til en slags "vandrelejr" i den forstand, at alle møder med gradearbejde blev henlagt til Aalborg, hvorved transport af rekvisitter m.v. blev undgået. De øvrige almindelige møder skulle henlægges til logerne i området på skift, og det ville da til disse møder kunne mødes i almindeligt, mørkt tøj, og der ville blive mere tid til etik og selskabeligt samvær, to meget fundamentale ting i Odd Fellow arbejdet. 4.

5 En af arbejdsudvalgets første handlinger var at udsende en rundskrivelse til samtlige nordjyske patriarker, som på dertil beregnede blanketter kunne udtrykke deres interesse for sagen ved med underskrift at binde sig til at gå ind i den nye lejr, og ved med underskrift at binde sig til at erlægge et overgangsindskud på kr. 150,- ved overgangen til den nye lejr. Den 1. april 1971 havde man modtaget bindende tilsagn fra 86 af de 148 patriarker = en tilmeldingsprocent på 58,1. Derved var minimumskravet om medlemstal opfyldt og overskredet. I en uofficiel samtale med broder Storsire udtalte denne, at han var meget forbavset og glad for den hurtighed og iver, man lagde for dagen i Nordjylland. Broder Storsire syntes, at ideen med den kommende lejrs arbejdsmåde (grademøder fast i Aalborg, og andre møder i området med torsdag som mødeaften) var en glimrende ide, at han kunne give den sin fulde tilslutning, og han anbefalede meget varmt, at man arbejdede videre med sagen, og det gjorde man. Med disse opmuntrende ord fra broder Storsire udvirkede arbejdsudvalget, at lejrforeningens bestyrelse indvilgede i at blive siddende, indtil den nye lejrs instituering. Dette medførte, at man i stedet for at nominere ny bestyrelse til lejrforeningen, som ophævedes ved lejrens instituering, ville nominere embedsmænd til den nye lejr. Af hensyn til nominering i Lejr. nr. 4 "Skjalm Hvide", skete nominationen i lejrforeningens møde den 18. marts 1971 således: Hovedpatriark N.O. Mølhave (27) Ypperstepræst Svend Marling (81) 1. Høvedsmand K.F.V. Pedersen (71) 2. Høvedsmand Carl-Johan Iversen (54) Skriftfører Egon Hallager (54) Kasserer Børge Pallesen (64) Regnskabsfører Anker S. Dyhr (27) med en pæn fordeling på de nordjyske loger. 5.

6 Ved lejrforeningen "Skipper Klement" ordinære møde i Aalborg den 15. april 1971 foretages 2. nomination og da der ikke til nogen af embederne blev nomineret andre kandidater, kunne man betragte de nominerede patriarker som valgt. Ved et møde i Aalborg deltog embedsmændene fra Lejr nr. 4 "Skjalm Hvide", og arbejdsudvalgene fra det nordvestjyske og det nordøstjyske område. Det konstateredes med stor glæde og tilfredshed, at Lejr nr. 4 "Skjalm Hvide", var meget positiv indstillet til oprettelse af begge de nye lejre og lovede hjælp og bistand, hvis det skulle blive nødvendigt. Der blev diskuteret overgangsbestemmelser, lejrringe, gradetildelinger og meget andet, og Lejr nr. 4 "Skjalm Hvide", viste stor forståelse og hjælpsomhed. Det blev nu besluttet at udvide arbejdsudvalget med de nyvalgte embedsmænd, og da man den 15. april 1971 havde opnået en tilmeldingsprocent på 65,0 - svarende til 96 af 148 patriarker, besluttede man at forespørge Storlogen om tilladelse til at oprette en lejr i Nordjylland under navnet "Lejr nr. 11 Skipper Klement, I.O.O.F." med domicil i Aalborg. Den 19. april 1971 blev forespørgslen gennem D.D.S.S. Gerhard Pedersen, Randers, sendt til Storlogen - og med et svarbrev fra Storlogen fulgte et ansøgningsskema. Den 5. juli modtages skrivelse fra Storlogen med tilladelse til oprettelsen af Lejr nr. 11 "Skipper Klement". Institueringsdagen er fastsat til lørdag den 4.december På samme vis som vor moderlejr skulle vor nye lejr fungere som en vandrelejr. Alt gradearbejde vil foregå i Aalborg, og i en fast turnus afholdes møderne uden gradearbejde i Hobro, Brønderslev, Hjørring, Frederikshavn og Skagen. 6.

7 Hvorfor Navnet Skipper Clement? Fra "Logenavnes Symbolik" af O. Amdal, 1919) Fortjener en sørøver og fribytterkaptajn virkelig den ære at låne navn til en Lejrforening? Hvordan kan en stridens og ufredens mand være værdig til at sidde i Fredens Telt? Disse spørgsmål melder sig uvilkårligt, billeder fra den urolige tid Skipper Clement levede i, dukker op for vor bevidsthed idet hans navn nævnes. Det er dog ikke så vanskeligt at se, at denne mærkelige mand i mere end een henseende meget vel fortjener at mindes også af dem, for hvem krig og ufred er menneskets værste fjende. Først og fremmest må vi nævne hans urokkelige troskab mod sin gamle konge. Det at være tro indtil døden har til alle tider stået for mennesket som det skønneste og det største; og den, der har vist en sådan troskab, kan meget tilgives. En sådan troskab forudsætter kærlighed, og Kristus siger, den som har elsket meget, ham skal også meget tilgives. Troskab forudsætter også lydighed, den lydighed, der uden vaklen går til de yderste konsekvenser og sætter alt ind på at indfri løfter, der blev givet i kærlighed. Men sådan var jo Skipper Clement netop i forholdet til sin konge. Dernæst var Skipper Clement en frihedens forkæmper. Han ville bryde de lænker, hvorunder bonde- og borgerstand sukkede. Men netop den opgave at hjælpe sine medmennesker til frigørelse fra åndelige og timelige lænker er en hovedopgave indenfor vort broderskab, derfor kan Skipper Clement være et symbol for en Odd Fellow loge. Endelig er Skipper Clement ret en mandlig skikkelse, med hjertet på det rette sted, med en fast vilje, med et frejdigt mod, der ikke tillader sig at kue af modgang eller hindringer, og det gør ham tiltrækkende for alle danske, fordi vi endnu føler os i slægt med de kække vikinger og de stolte normanner, der erobrede nyt land og opdager verdener. Denne vikingenatur skal vi ikke kue og blødagtig gøre, men forædle; thi også for os er der nyt land at opdage, og dertil kræves også mænd med faste hjerter, med gåpåmod og en stålsat vilje. 7.

8 Skipper Clement har sikkert også været en udmærket høvding og fører, der altid gik i spidsen, altid var at finde, hvor faren var størst, og som delte ondt og godt med sine folk. Lejren har også en stilling som den førende og kan derfor i Skipper Clement se et eksempel til efterfølgelse. I lejren skal de nye planer udklækkes som i en feltherres hjerte, fra lejren skal det gode eksempel gives, af lejren skal logerne føres fremad mod nye mål, gennem lejren skal der sørges for den nødvendige proviant til vandringen, først og fremmest den åndelige føde, som ingen loge kan undvære, hvis livet skal blomstre og sætte frugt. Måtte lejrforeningen "Skipper Klement" få lykke til at løse sine mange opgaver, så at den engang som en ny lejr kan tage plads i lejrenes store råd til sejr og fremgang for Odd Fellow Ordenen. Den nye lejrs navn volte ingen kvaler eller store diskussioner, idet man simpelthen videreførte lejrforeningens navn, og man besluttede også at anvende lejrforeningens segl (ankeret) blot med en anden tekst. 8.

9 Installation af Lejr nr. 11 Skipper Klement Lørdag den 4. december 1971 kl installeredes Lejr nr. 11 "Skipper Klement" i Odd Fellow Palæet i Aalborg. Kl indtog 95 patriarker, deriblandt indbudte gæster, deres plads i lejrsalen. Kl præcis indførte br. Stor-marskal storlogens valgte embedsmænd, idet dog br. ex D.D.S.S. Johan P. Petersen på grund af afbud fra br. Storsekretær fungerede som embedsmand. Patr. fmd. for lejrforeningen "Skipper Klement" bød storlogen velkommen, for derefter at overlade lejrmødets ledelse til br. Storsire, hvorpå lejren på ritualmæssig vis blev institueret. De 8 patriarker der havde underskrevet ansøgningen til storlogen om lejrens oprettelse blev af Stormarskallen præsenteret for br. Storsire. Det var: Patr. Leon Jensen Loge nr. 54 "Hans Tausen" Patr. N.O. Mølhave Loge nr. 27 "Ansgar" Patr. Svend Marling Loge nr. 81 "Lars Kruse" Patr. K.F.V. Pedersen Loge nr. 71 "Rich. Marley" Patr. Carl-Johan Iversen Loge nr. 54 "Hans Tausen" Patr. Egon Hallager Loge nr. 54 "Hans Tausen" Patr. Børge Pallesen Loge nr. 64 "Julius Meyer" Patr. Anker Dyhr Loge nr. 27 "Ansgar" Br. Storsire erklærede herefter lejren for rettidig institueret, hvorefter han takkede patriarkerne, der forud for denne historiske dag, havde gjort et stort arbejde. Det var en glædelig begivenhed at kunne byde den nye lejr velkommen i rækkerne. Br. Storsire mindede om at forpligtigelserne fremover vil være store, men følte sig sikker på, at man vil være i stand til at leve op til dem. Br. Storsire og Storembedsmændene indsatte herefter lejrens valgte embedsmænd. Hovedpatriark N.O. Mølhave Loge nr. 27 "Ansgar" Y.P. Svend Marling Loge nr. 81 "Lars Kruse" 1. Høvedsmand K.F.V. Pedersen Loge nr. 71 "Rich. Marley" 2. Høvedsmand Carl-Johan Iversen Loge nr. 54 "Hans Tausen" 9.

10 Skriftfører Egon Hallager Loge nr. 54 "Hans Tausen" Kasserer Børge Pallesen Loge nr. 64 "Julius Meyer" Regnskabsfører Anker Dyhr Loge nr. 27 "Ansgar" Efter installationen fremførtes fra embedsstolene et smukt recitativ omhandlende lejrens symbolik og virke. Desuden var der solosang af 2. Høvedsmand Carl-Johan Iversen. Hele recitativet var underlagt orgelmusik spillet af part. Kaj Kongsted, København, der foruden musikalsk medvirken havde ydet et prægtigt arbejde ved udarbejdelse af recitativet. Hovedpatriark N.O. Mølhave talte derefter om lejrinstitueringen og gennemgik kort baggrunden for den nye lejrs dannelse. Lejr nr. 11 dækker et område i nordjylland indeholdende følgende loger: , der alle har tilhørt lejr nr. 4 "Skjalm Hvide". Lejrforeningen "Skipper Klement" blev dannet allerede i Hovedpatriark N.O. Mølhave bragte såvel storlogen som lejr nr. 4 "Skjalm Hvide" en tak for al den hjælp og støtte der var modtaget under forarbejdet. En særlig tak til arbejdsudvalget for lejrens oprettelse med adresse til 1. Høvedsmand K.F.V. Pedersen, Brønderslev, der allerede i 1960 begyndte at arbejde med sagen. Under til bedste for lejren fremførtes en række hilsner og lykønskninger: Fra lejr nr. 4 HP Poul E. Johansen med en check. Fra loge nr. 71 "Richard Marley" en brystplade til anvendelse i det rituelle arbejde overrakt af patriark Aage Hesdorff udført af br. guldsmed Børge Hansen, Brønderslev. En gavecheck fra lejrområdets loger overrakt af patriark A.M. Børgesen, loge nr. 27 "Ansgar", der ligeledes som formand for ejendomsudvalget i Odd Fellow Palæet bød den nye lejr velkommen i huset. Hovedpatriarkforeningens hilsen overbragtes af formand HP Thomas Jessen, lejr nr. 5 "Sct. Knud". Fg. EX HP Th. Flensted overrakte Rb. loge nr. 52 "Bien" hilsen i form af en smuk kniv til rituelt arbejde. Også Rb. loge nr. 14 "Ruth" havde sendt sin gratulation. Ved afslutningen af højtideligheden spillede patriark Kai Kongsted "Berceuse" af Sibelius. Lejr nr. 11 "Skipper Klement" første møde sluttede kl Efter institueringen var festmiddag med følgende menu: Klar suppe med boller Kalvefilet med gemyse Fløderand med syltede frugter Til en pris af kr. 54,- med vine, incl. moms og betjening. 10.

11 - 10 år - Lørdag den 5. december 1981 kl afholdt lejren sit møde nr. 86 i Aalborg. Mødet var arrangeret, som Den Jyske Lejrdag samt 10 års stiftelsesfest. Mødet blev ledet af H.P. Aksel Holm Jensen. Det var en glæde for H.P., at kunne byde velkommen til de gæstende patriarker til Den Jyske Lejrdag, dog var det ønsket at markere lejrens 10 års jubilæum. Herefter blev lejren gjort klar til optagelse af 4 patriarker. Efter en pause afholdtes kl Festlejr, hvor de gæstende patriarker fra lejr nr. 4 "Gothia", Gøteborg, samt lejr nr. 4 "Skjalm Hvide" blev indført. Efter Velkomst af H.P. takkede og lykønskede D.D.S.S. Oluf Petterson "Gothia" samt H.P. Bent Østergaard "Skjalm Hvide". Indlagt i festritualet, var der musik og sang ved patriark P. Lindegaard, patriark Carl-Johan Iversen samt patriark S. Gullaksen. Patriark A. Th. Riemann havde udfærdiget et recitativ, der reciteredes af Y.P. Hugo Bjerno. Der var hilsner og lykønskninger fra Storlogen og fra H.P. foreningen år - Lørdag den 7. december 1986, kl deltog 120 gæster i en Festlejr i anledningen af Lejr nr. 11 Skipper Klements 25 års stiftelsesdag den 4. december Lejrens patriarker med ledsagere indførtes i lejrsalen. 2. Høvedsmand og patriark Fører indførte herefter storrepræsentant Egon Hallager, patriark Leon Jensen og patriark Flemming Årup Hansen. H.P. Hakkede hver især for det store arbejde, der var lagt både inden og siden lejrens instituering den 4. december 1971, hvorefter de som tak fik overrakt en buket blomster. EX D.D.S.S. Børge Pallesen, kunne desværre ikke være til stede til festlejren, men havde modtaget en buket på selve stiftelsesdagen. Storrepræsentant Jens Peter Madsen gæstende embedsmænd fra storlogen. Br. Storsire Hans Petersen, br. Storsekretær Lars Jørgensen, br. Storskatmester Willy Buth Rasmussen, Br. D.D.S.S. Vagn Godballe og str. D.D.S.S. Ellen Houbak Jensen blev budt velkommen. 11.

12 HP bød derefter velkommen til gæster, embedsmænd og patriarker, med en særlig velkomst til damerne, der i de 25 år var med for første gang. Man gik herefter over til festlejren i følge ritualet. Efter åbningssangen sammenlignede YP i indledningsbønnen de gamle milepæle i store sten, der stod i vejsiden, med den milepæl lejr nr. 11 Skipper Klement i dag har nået, og fremhævede nødvendigheden af tolerance og respekt for andre mennesker, både nu og i fremtiden. HP Axel Johannes Nielsen fremsagde ritualets recitativ. 1. høvedsmand oplyste derefter om lejrens opstående og stiftelse. I sin slutbøn talte YP om nødvendigheden af tre ting - Noget at gøre - Nogen at elske - og Noget at håbe på. Disse tre ting er nødvendige, for lejrens fremtid. YP sluttede af med salmelinjerne "Gud give os lykke og gode råd, sin nådes lys os tilsende". Herefter sluttede festlejren. 25 års stiftelsesdagen fortsatte med festmiddag i restaurant Skydepavillonen, Aalborg. Under middagen blev der holdt følgende taler: Tale for Dronningen, patriark fører Niels Hjørne. Tale for ordenen, storrepræsentant Jens Peter Madsen. Tale for lejren, storsire Hans Petersen. Tale for gæsterne, storrepræsentant Egon Hallager. På lejrdagen var der sendt hilsen til Hendes Majestæt Dronning Margrethe, der takkede for hilsnen og ønskede lejr nr. 11 Skipper Klement tillykke med jubilæet. 12.

13 Lejrens udvikling af Hovedpatriark Niels-Anker Ottesen Den første lejr indenfor vor orden blev etableret i 1827 i Maryland, altså 8 år efter ordenens stiftelse. I Danmark blev den første lejr stiftet i år 1881 i København, kun 3 år senere end den første loge blev oprettet. Den ældste nuværende patriarklejr i Danmark er vor moderlejr nr. 4 Skjalm Hvide, der er stiftet i år Når vi ser tilbage på vor lejrs historie, hvoraf kan ses, at der etableres en lejrforening i 1911, kan vi udlede, at der også i vort distrikt tidligt var interesse for arbejdet i lejren. Ved etableringen af lejr nr. 11 var der ca. 100 medlemmer, af disse er 4 medlemmer stadig aktive i vor lejr. Antallet af medlemmer er steget støt igennem de 40 år, og der er i dag 230 medlemmer i patriarklejr nr. 11 Skipper Klement. Medlemmerne er fordelt på alle distriktets 9 broderloger, ligesom der igennem alle årene har været en fordeling af valgte og udnævnte embedsmænd blandt alle logerne. Det har givet medvirket til at skabe den gode ånd, der præger patriarklejr nr. 11, og som medvirker til at opfylde lejrens mål: Lejren er samlingssted for en uddybende belæring af Ordenens etik. Lejren skal gennem sine medlemmer bidrage til videre udvikling af den ordensmæssige etiske forståelse i logen. Med dette høje mål for øje og med baggrund i den stabilitet og udvikling, der præger vor orden og også findes i logerne vort distrikt, finder jeg, der er en sikker base for den fremtidige udvikling for patriarklejr nr. 11 Skipper Klement, og at vi trygt kan se fremtiden i møde og fortsat slå lejrens telt op i distriktet og afslutte vore møder med at synge lejrsangen, hvor sidste vers lyder således: 13.

14 Årene gik, endnu står "Skipper Klement" rank igennem tiden og tro mod sit mål, styrken skal vokse, mens årene glide, unge skarer lejrer sig rundt om vort bål. Tak da, vor Lejr, for de tider, som svandt, tak for det gode, du gav os i eje, og tak for det skønne og sande vi fandt, når vi har fulgt dine veje. "Skipper Klements" Devise På et møde den 19. juli 1971 godkendte lejrens kommende embedsmænd følgende forslag til devise, skrevet af patriark Carl-Johan Iversen. Mel.: Som en rejselysten flåde... Patriarker! Sangen gjalder. Lejrens telt er slået op, og når "Skipper Klement" kalder, møder vi i samlet trop. Lejren er vort arnested, Tro og Håb og Kærlighed skal vort motto være. Søg kun lejrens sikre havn, "Skipper Klement er dens navn, Hold det højt i ære! 14.

15 Embedsmænd i Lejr nr. 11 "Skipper Klement" i jubilæumsåret Hovedpatriark Niels Anker Ottesen (71) Første høvedsmand Kristian Møller (27) Ypperstepræst Knud Willy Kristensen (64) Anden høvedsmand Kaj Winther Nørgaard (30) Skriftfører Jens Christian Flensborg (72) Kasserer Henry Andresen (64) Regnskabsfører Palle Poulsen (30) Fg. Ex. hovedpatriark Erik Bjørn Jensen (30) 1. Storrepræsentant Bent Heidmann (72) 2. Storrepræsentant Erik Bjørn Jensen (30) 15.

16 16. Ydre Vagt: Jens Jørgen Frandsen (71) Indre Vagt: Jens Chr. Andersen (71) Fører: Niels Hjørne (30) 1. Vagt: Niels Neve (108) 2. Vagt: Esben Møller (30) 3. Vagt: Poul Emil Pedersen (54) 4. Vagt: Erik Jensen (27) 1. Teltvagt: Palle Quist (102) 2. Teltvagt: Dirch Weilov (102) Arkivar: Karl E. Mouritsen (71) Organist: Kai Møller Jensen (64)

17 Lejr nr. 11 "Skipper Klement" Hovedpatriarker gennem 40 år. N.O Mølhave ( ) K.F.V. Pedersen ( ) Aksel Holm-Jensen ( ) Vagn Å. Nielsen ( ) Egon Hallager ( ) Jens Peter Madsen ( ) Axel Johs. Nielsen ( ) Vagn B. Sørensen ( ) Kurt Jensen ( ) Flemming Lund ( ) Knud Mernild ( ) Bent Heidmann ( ) Erik B. Jensen ( ) Niels-Anker Ottesen ( ) 17.

18 18. Lejrens Fribrev af 4. december 1971

19

20

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer

Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer Odd Fellow Ordenen Odd Fellow Ordenen er en verdensomspændende organisation med en gammelhistorie. Ordenen i Danmark har sit udspring i Amerika,

Læs mere

Loge nr. 4 PROGRES. Program til. 125 års stiftelsesfest. Lørdag den 2. december 2006

Loge nr. 4 PROGRES. Program til. 125 års stiftelsesfest. Lørdag den 2. december 2006 j Loge nr. 4 PROGRES Program til 125 års stiftelsesfest Lørdag den 2. december 2006. Festloge Gæster og brødre føres ind Storlogen føres ind v br. Storrepræsentant Svend Guldager Nielsen Velkomst ved br.overmester

Læs mere

25-års jubilæum FESTSKRIFT. Udgivet i oktober 2004 i anledning af logens 25-års jubilæum. 1

25-års jubilæum FESTSKRIFT. Udgivet i oktober 2004 i anledning af logens 25-års jubilæum. 1 1979-2004 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Odd Fellow foreningen Susås tilblivelse... 4 Instituering af Odd Fellow foreningen Suså... 5 Instituering af broderloge nr. 107, Suså... 6 Logens 25 årige

Læs mere

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 Christian Skeel, Nygade 23, Tønder Tirsdag den 3. maj 1011 Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder Velkomst: Søster Distriktsdeputeret Storsire

Læs mere

års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F.

års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. 1914-15. november - 2014 Dr.med., Fysikus Erik Holst (1828-1907) Logens embedsmænd Øverst fra venstre: Storrepræsentant Henning Nielsen,

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

LOGE 28 Hafnia GENERELT

LOGE 28 Hafnia GENERELT GENERELT FORMÅL MÅL Formålet med nærværende ansvarsbeskrivelser er, at de anvendes som supplement til Ordenens Grundlov under forventningsafstemningen, når ny valgt og/eller udnævnt embedsmand skal instrueres

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen.

Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen. Nedenstående er tekst fra Logens Jubilæumsskrift, udgivet i anledning af logens 50-års jubilæum d. 1. maj 2005. Forord Det er med stor glæde, at vi på denne plads kan ønske vor Broderloge nr. 75 Viking

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Forord. Sluttelig tak til de brødre der har påtaget sig opgaven at skrive logens historie.

Forord. Sluttelig tak til de brødre der har påtaget sig opgaven at skrive logens historie. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Odd Fellow Ordenens historie i Kalundborg... 3 Odd Fellow foreningen De Fem Tårne... 7 Indledningen.... 7 Foreningsdannelse... 8 Arbejdets gang... 10 Formandsskifte og

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 20838/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Elin Kristine Klitgaard (Hadsund provsti),

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. marts 2014 kl. 16.30 18.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Erik B. Hansen, Britta Magnussen,

Læs mere

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk »Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august www.haderupcamping.dk Mødeprogram: Torsdag den 25. juli 10.00 Bibeltime v/ sognepræst Morten Mouritzen, Vinding Emne: Kald og kraft Jer 1,1-19

Læs mere

Logen Excalibur af Danmark. De Frie Druider. Matrikel

Logen Excalibur af Danmark. De Frie Druider. Matrikel Logen Excalibur af Danmark De Frie Druider Matrikel August 2014 Ordenens Loge hus. Haveselskabsvej 3 A 1823 Frederiksberg C DE FRIE DRUIDER. LOGEN EXCALIBUR Logens Embedsmænd for perioden 2014-2016 Tjensg.

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Landsdækkende Præmieflyvning

Landsdækkende Præmieflyvning K Æ M P E K O N T A N T E P R Æ M I E R A L L E K A N V Æ R E M E D Landsdækkende Præmieflyvning fra LIMBURG I T YSKLAND s ø n d a g d. 1 9. a u g u s t 2 0 0 7 K Æ M P E K O N T A N T E P R Æ M I E R

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 10. september 2014 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Vibeke Verwohlt,

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00.

Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00. Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00. Knap 60 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen i Sognecentret. Formanden bød velkommen og bad Hanne Vittrup

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 25493/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 9. Årgang Januar 2008 Nr. 30. Vintertid. Og snart bliver det forår

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 9. Årgang Januar 2008 Nr. 30. Vintertid. Og snart bliver det forår LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 9. Årgang Januar 2008 Nr. 30 Vintertid Og snart bliver det forår Side 2 Redaktionen skriver. Kære brødre og søstre. Så er vi endelig klar med et nyt nummer af, vi beklager,

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Lægesekretærelev-konference 2014

Lægesekretærelev-konference 2014 Lægesekretærelev-konference 2014 - Hvor går grænserne? Sted: Handelsfagskolen i Skåde Tidspunkt: Torsdag d. 30. januar 2014 kl. 9.00 14.00 Antal deltagere: 94 Arrangører: Lægesekretærelevhold 38, Handelsfagskolen

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Træk af logens historie gennem 100 år. 1913 5. januar 2013

Træk af logens historie gennem 100 år. 1913 5. januar 2013 SØSTERLOGE NR. 3, FREJA Træk af logens historie gennem 100 år 1913 5. januar 2013 Bemærk, at vi ikke har rettet tituleringer og andet til tidssvarende form og skrivemåde men bevaret de regler, man benyttede

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk

ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk Til bestyrelsen Eli Hagerup, suppleant Niels Hørlyck, Bodil Abildgaard Jørgen Larsen

Læs mere

Odd Fellow Loge nr.70 Christian Skeel Tønder 1951 3. maj 2001

Odd Fellow Loge nr.70 Christian Skeel Tønder 1951 3. maj 2001 Odd Fellow Loge nr.70 Christian Skeel Tønder 1951 3. maj 2001 Jubilæumsskrift udgivet i anledning af logens 50 års stiftelsesdag den 3. maj 2001 REDAKTION: Broder Exmester Knud Hersbøll. Broder Arkivar

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling

Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling Referat fra generalforsamling den 25. oktober 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsordenen 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Valg A) 1 stationsuafhængig

Læs mere

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM 1 Ledelse og styring af kommunerne i 2020 Kære kolleger og gæster I 2013 er det 100 år siden, at Kæmnerforeningen blev stiftet. Efter et par kommunalreformer

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Åben Odde 2012. Deltagere. Forventninger. Både. Houens Odde Spejdercenter 8. september 2012

Åben Odde 2012. Deltagere. Forventninger. Både. Houens Odde Spejdercenter 8. september 2012 Åben Odde 2012 Deltagere Navn Mads Caspersen Svend Stenkilde Hans Ole Kofoed Bruno Kristoffersen Jesper Ivar Johnson Kim Lykke Jensen Erik Pedersen Ron Brown Finn Anker Kaj Jørgensen Mette Jørgensen Organisation

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Margrethe

Læs mere

Formand Egon Soll bød velkommen til mødet, herunder med en særlig velkomst til det ny medlem af bestyrelsen, Lise Poulsen.

Formand Egon Soll bød velkommen til mødet, herunder med en særlig velkomst til det ny medlem af bestyrelsen, Lise Poulsen. Bestyrelsesmøde, tirsdag den 20. november 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Mødt var fra bestyrelsen: Egon Soll, formand Leif Poulsen Birthe Hansen Karin van Overeem Nicki Hagesen Svend Jensen

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere