Omsætningen steg med 14% til DKK mio. Driftsresultatet (EBITA) forbedret med 64% til DKK 118 mio.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omsætningen steg med 14% til DKK 2.675 mio. Driftsresultatet (EBITA) forbedret med 64% til DKK 118 mio."

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 12/ august halvår 2004 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2004 Omsætningen steg med 14% til DKK mio. Driftsresultatet (EBITA) forbedret med 64% til DKK 118 mio. Resultatet før skat forbedret med DKK 41 mio. til DKK 22 mio. fra DKK 19 mio. i samme periode sidste år Fragtmarkedet i Nordsø-området udviste begrænset vækst, men fortsat fremgang i Østersø-området, hvor to nye ruter åbnes i andet halvår Rejsemarkedet stabiliseredes yderligere i 2. kvartal god start på 3. kvartal Markedsværdien af DFDS flåde er steget og er nu på niveau med bogført værdi Til trods for de stigende oliepriser ændres resultatforventningen for 2004 fra et resultat før skat i størrelsesordenen DKK 175 mio. til et resultat før skat i størrelsesordenen DKK mio. Kontaktpersoner: Ole Frie, foresiddende direktør, Christian Merrild, økonomidirektør, Søren Jespersen, passagerdirektør, DFDS A/S, Sundkrogsgade 11, 2100 København Ø DFDS er et førende, nordeuropæisk linierederi med hovedkontor i København. DFDS blev stiftet i 1866 og er noteret på Københavns Fondsbørs. DFDS rutenetværk omfatter både kombinerede passager- og fragtruter og rene fragtruter. Hertil kommer egne salgsselskaber og havneterminaler til håndtering af fragt. DFDS har i alt medarbejdere og beskæftiger en flåde på ca. 63 skibe. 27. august 2004 DFDS 1. halvår 2004 Side 1 af 12

2 Hovedtal for DFDS Koncernen DKK mio kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Hele året Resultatopgørelse Nettoomsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Avance ved salg af skibe, ejd. og terminaler Driftsresultat (EBITA) Resultat før finansiering mv. (EBIT) Finansiering, netto Resultat før skat Periodens resultat Periodens resultat efter minoritetsinteresser Resultat til analyseformål Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Minoritetsinteresser Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtigelser Kortfristede gældsforpligtigelser Passiver i alt Investeret kapital Nettorentebærende gæld Pengestrøm Pengestrøm fra driftsaktivitet, brutto Pengestrøm fra driftsaktivitet, netto Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrøm Nøgletal, % Driftsmarginal (EBITA) 11,1 9,8 4,4 3,1 5,9 Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a. 9,6 7,4 3,4 1,8 5,0 Egenkapitalforrentning p.a. 17,4 11,4 1,1-2,3 4,8 Egenkapitalandel ,5 35,4 38,5 Resultat pr. aktie (EPS), DKK 13,4 8,5 1,7-3,6 16,4 Aktiekurs ultimo perioden, DKK Indre værdi pr. aktie, DKK Kurs/indre værdi (K/I), antal gange - - 0,74 0,59 0,59 Udbytte pr. aktie, DKK Antal aktier ultimo perioden, ' Antal medarbejdere, gennemsnit Definitioner findes på side august 2004 DFDS 1. halvår 2004 Side 2 af 12

3 Første halvår 2004 Fortsat fremgang i resultatet Begrænset resultatpåvirkning fra højere oliepriser i 2004 I Østersøen opnåede LISCO en markant resultatfremgang i første halvår Markedsudvikling Udviklingen i rejsemarkedet var generelt stabil i 2. kvartal 2004 og forløb uden ekstraordinære hændelser i omverdenen. Markedet er dog fortsat præget af et stort udbud af lavpris-koncepter og større gennemsigtighed i prisdannelsen på grund af den stigende anvendelse af internettet til informationssøgning og billetbestilling. Der er således et betydeligt prispres i markedet. I andet halvår 2004 forudses en mere positiv udvikling af rejsemarkedet, hvilket understøttes af udsigten til fortsat økonomisk vækst og for det danske markeds vedkommende den gennemførte skattelettelse. Fragtmarkedet i Nordsø-området udviste begrænset vækst i 2. kvartal Hovedparten af mængderne er relateret til Storbritannien, og det stærke engelske pund medvirkede til at opretholde en vis ubalance i im- og eksportmængderne til og fra Storbritannien. I Østersø-området var aktivitetsniveauet også i 2. kvartal positivt påvirket af lageropbygning relateret til EU-udvidelsen og generelt stigende samhandel mellem Skandinavien og Baltikum. Som en konsekvens af EU-udvidelsen liberaliseredes lastbiltrafikken i de nye EU-lande, hvilket i slutningen af første halvår flyttede mængder fra sø- til vejtransport. Der forudses således et mere afdæmpet aktivitetsniveau i andet halvår for søtransport mellem Baltikum og Kontinentet. Cruise ferry-aktiviteter Antallet af passagerer i 2. kvartal 2004 var på niveau med forventningerne og 5% højere end samme periode sidste år eksklusive Polensruten, der blev indstillet i november Kvartalet forløb uden driftsforstyrrelser. For første halvår 2004 var fremgangen i antal passagerer 3%. Det danske marked stabiliseredes i 2. kvartal efter et svagt 1. kvartal, og den gennemførte skattenedsættelse påvirkede forbruget positivt. Det norske marked viste ligeledes fremgang, mens udviklingen på det svenske marked fortsat er stagnerende. På det engelske marked var udviklingen tilfredsstillende understøttet af det stærke engelske pund, mens de tyske og hollandske markeder var på niveau med Bookingsituationen er aktuelt lidt bedre end på samme tidspunkt sidste år. Ro/pax- og fragtaktiviteter Antallet af transporterede lanemeters fragt steg med 15% i første halvår 2004 i forhold til den samme periode sidste år, hvilket primært kan henføres til tilgangen af Lys-Line primo andet halvår Opgjort eksklusive tilgangen af Lys- Line var mængdefremgangen 2%. Aktivitetsniveauet i 2. kvartal 2004 var lidt lavere end forventet som følge af det stillestående marked på Nordsøen, der dog kompenseredes af et højere end forventet aktivitetsniveau i Østersøen. Herudover intensiveredes konkurrencesituationen på en af ruterne mellem Sverige og Storbritannien. I maj 2004 blev ruten mellem Gøteborg og Harwich udvidet til at omfatte anløb af DFDS Tor Lines egen havneterminal i Maasvlakte, Rotterdam. Ruten benævnes herefter MaasBridge. I september 2004 åbnes en ny rute mellem Gøteborg, København og Gdansk (PolBridge) samt en ny rute mellem Ventspils (Letland) og Lübeck, der vil indgå i HansaBridge. Et nyt pakhus på m 2 på Maasvlakte Terminal blev som planlagt taget i brug i maj Pakhuset er dedikeret til håndtering af papir for Norske Skog. Værdiansættelse af DFDS flåde Siden årsskiftet har efterspørgslen efter ro/ropassager- og fragtskibe været stigende. Stål- og nybygningspriserne har ligeledes været stigende i perioden. Disse forhold har tilsammen medført en væsentlig stigning i skibsværdierne. Det blev oplyst i årsrapporten for 2003, at markedsværdien af DFDS flåde, opgjort af uafhængige vurderinger, skønnedes at være DKK mio. lavere end flådens bogførte værdi. 27. august 2004 DFDS 1. halvår 2004 Side 3 af 12

4 På baggrund af de stigende skibsværdier er markedsværdien af DFDS flåde nu på niveau med den bogførte værdi af flåden. Halvårsregnskab og forventninger Omsætning Omsætningen for første halvår 2004 steg med 14% til DKK mio. i forhold til den samme periode sidste år. Omsætning DKK mio. 2K04 2K03 1H04 1H03 DFDS Seaways DFDS Tor Line Elimineringer mv DFDS Koncernen Stigningen i omsætningen skyldes vækst inden for fragtområdet, og er primært relateret til helårseffekten af købet af det norske operatørselskab Lys-Line AS i juni Derudover førte øget kapacitet og stigende mængder i Østersøen til omsætningsfremgang for det litauiske rederi LISCO. Inden for passagerområdet var omsætningen i første halvår % lavere end i første halvår 2003 som følge af lukningen af Polens-ruten i november Opgjort eksklusive Polens-ruten steg omsætningen med 3%, hvilket fortrinsvis skyldes at Cuxhaven- Harwich-ruten først blev genåbnet i april i Driftsresultat (EBITA) Driftsresultatet (EBITA) for første halvår 2004 steg med 64% til DKK 118 mio. på baggrund af fremgang inden for både passager- og fragtområdet. Driftsresultat (EBITA) DKK mio. 2K04 2K03 1H04 1H03 DFDS Seaways DFDS Tor Line Ikke fordelte poster DFDS Koncernen Resultatfremgangen for DFDS Seaways kan primært henføres til et lavere omkostningsniveau, herunder færre afskrivninger som følge af salg af et passagerskib i Dertil kommer en væsentlig positiv effekt fra lukningen af Polens-ruten. I lighed med tidligere år afspejler DFDS Seaways resultat i første halvår de betydelige sæsonudsving inden for passagerområdet, hvor hovedparten af indtjeningen genereres i 2. og især 3. kvartal. I DFDS Tor Line var driftsresultatet (EBITA) for rutenetværket på Nordsøen omtrent på niveau med 2003 som følge af introduktion af ny tonnage, begrænset mængdevækst og øget konkurrence i første halvår Resultatfremgangen for første halvår 2004 er således primært relateret til LISCO som følge af dels en styrket markedsposition efter tilgang af ny tonnage, dels et væsentligt højere aktivitetsniveau. Endvidere har tilgangen af Lys-Line bidraget positivt til resultatudviklingen DKK mio. DFDS Koncernen - EBITA pr. kvartal 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Finansiering Omkostningen til finansiering, netto for første halvår 2004 blev DKK 94 mio., hvilket er en stigning på DKK 8 mio. i forhold til samme periode sidste år. Stigningen kan henføres til kursregulering af finansielle leasingforpligtelser, der var positiv i første halvår 2003, men negativ i første halvår Resultat før skat Resultatet før skat blev herefter DKK 22 mio., hvilket er en forbedring på DKK 41 mio. i forhold til første halvår Investeringer For første halvår 2004 udgjorde netto-investeringerne i alt DKK mio. Hovedparten af investeringerne vedrører ro/ro-nybygningerne fra Flensborg Værft, hvoraf tre skibe er leveret, heraf to i Yderligere et skib leveres i september 2004, et skib i begyndelsen af 2005 og den senest kontraherede nybygning medio ROIC Den gennemsnitlige investerede kapital udgjorde DKK mio. ved udgangen af første halvår 2004 i forhold til DKK mio. ved udgangen af første halvår Forrentningen af den investerede kapital blev forbedret fra 1,8% for første halvår 2003 til 3,4% for første halvår august 2004 DFDS 1. halvår 2004 Side 4 af 12

5 Anvendt regnskabspraksis I forhold til årsrapporten for 2003 indregnes udskudte skatteaktiver fremover under finansielle anlægsaktiver, hvor de før var indregnet under omsætningsaktiver. Bortset fra denne ændring er regnskabet for første halvår 2004 aflagt efter samme regnskabsprincipper som årsrapporten for Resultatforventning for 2004 For hele året 2004 forventes fortsat en omsætningsstigning på omkring 6-8%. Dog skønnes omsætningsstigningen nu at blive i den øvre ende af intervallet. Netto-investeringerne forudses fortsat at ville udgøre omkring DKK 1,4 mia. i Olieprisen har igennem første halvår 2004 været stigende i forhold til 2003, mens USD/DKK har været faldende, hvilket har reduceret den økonomiske effekt af olieprisstigningen. DFDS forventer, at olieprisen vil forblive på det nuværende høje niveau i en længere periode. Omkring halvdelen af DFDS forventede forbrug af bunkers i andet halvår er sikret ved olieswaps på det finansielle marked, prisreguleringsaftaler inden for fragtområdet og et pristillæg pr. passager inden for passagerområdet. Endvidere er hovedparten af de forventede valutapengestrømme afdækket for samme periode. Til trods for de stigende oliepriser ændres resultatforventningen for 2004 fra et resultat før skat i størrelsesordenen DKK 175 mio. til et resultat før skat i størrelsesordenen DKK mio. Finanskalender for november: Kvartalsregnskab for 3. kvartal (juli-september) Se for mere information om DFDS. 27. august 2004 DFDS 1. halvår 2004 Side 5 af 12

6 DFDS Koncernen - resultatudvikling pr. segment DFDS Seaways DKK mio. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Hele året 1. kvt. 2. kvt. 1. hlv. 1. hlv. Nettoomsætning Driftsresultat (EBITA) Driftsmarginal (EBITA), % -32,0 9,0 20,3-11,5 2,7-31,5 13,2-4,0-6,9 Investeret kapital, gennemsnit Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a., % -23,3 9,4 36,3-9,4 2,9-26,5 16,1-3,6-5,3 Passagerer, ' DFDS Tor Line DKK mio. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Hele året 1. kvt. 2. kvt. 1. hlv. 1. hlv. Nettoomsætning Driftsresultat (EBITA) Driftsmarginal (EBITA), % 9,7 11,6 10,3 4,8 8,9 7,7 11,1 9,5 10,6 Investeret kapital, gennemsnit Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a., % 7,4 8,1 9,6 4,5 7,2 6,7 8,2 6,7 6,5 Lanemeter, ' Ikke fordelte poster DKK mio. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Hele året 1. kvt. 2. kvt. 1. hlv. 1. hlv. Driftsresultat (EBITA) DFDS Koncernen DKK mio. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Hele året 1. kvt. 2. kvt. 1. hlv. 1. hlv. Nettoomsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBITA) Driftsmarginal (EBITA), % -5,0 9,8 15,3-1,5 5,9-3,8 11,1 4,4 3,1 Resultat før skat Investeret kapital, gennemsnit Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a., % -3,8 7,4 17,6-1,2 5,0-3,3 9,6 3,4 1,8 27. august 2004 DFDS 1. halvår 2004 Side 6 af 12

7 DFDS Koncernens resultatopgørelse DKK mio. 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Hele året Nettoomsætning 1.476, , , , ,9 Omkostninger: Skibenes driftsomkostninger -697,2-583, , , ,7 Charterhyre -128,5-63,0-250,7-112,1-400,8 Personaleomkostninger -280,7-285,2-552,9-548, ,6 Andre omkostninger ved salg og administration -95,7-110,8-185,0-203,5-437,7 Omkostninger i alt , , , , ,8 Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) 274,8 234,5 334,8 297,0 794,1 Avance/tab ved salg af skibe, ejendomme og terminaler -0,3-1,4 0,5-8,4-14,9 Af- og nedskrivninger: Skibe -93,0-91,5-179,8-182,2-391,9 Øvrige anlægsaktiver -17,2-16,7-37,1-34,6-77,5 Af- og nedskrivninger i alt -110,2-108,2-216,9-216,8-469,4 Driftsresultat (EBITA) 164,3 124,9 118,4 71,8 309,8 Goodwill/badwill, netto -1,2-2,9-2,5-4,5-13,3 Finansiering, netto -46,9-35,2-93,7-86,6-139,1 Resultat før skat og ekstraordinære poster 116,2 86,8 22,2-19,3 157,4 Skat af ordinært resultat -4,0-15,1-2,5-5,1-27,6 Periodens resultat før ekstraordinære poster 112,2 71,7 19,7-24,4 129,8 Ekstraordinære poster efter skat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Periodens resultat før minoritetsinteresser 112,2 71,7 19,7-24,4 129,8 Minoritetsinteressernes andel af periodens resultat -5,5-0,5-8,1-1,4-14,1 DFDS A/S' andel af periodens resultat 106,7 71,2 11,6-25,8 115,7 27. august 2004 DFDS 1. halvår 2004 Side 7 af 12

8 DFDS Koncernens balance aktiver DKK mio Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Goodwill/badwill 7,2 45,5 19,5 Software 22,4 20,5 20,0 Igangværende udviklingsprojekter 6,9 0,5 3,2 Immaterielle anlægsaktiver i alt 36,5 66,5 42,7 Materielle anlægsaktiver Ejendomme 43,5 43,5 44,7 Terminaler 216,6 175,2 175,1 Skibe 5.614, , ,7 Maskiner, driftsmateriel og inventar 179,7 168,4 173,9 Igangværende anlægsarbejder og forudbetalinger 374,9 333,6 356,0 Materielle anlægsaktiver i alt 6.429, , ,4 Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder 6,0 8,1 5,0 Udskudt skatteaktiv 70,7 76,9 67,3 Andre finansielle anlægsaktiver 132,6 111,1 141,8 Finansielle anlægsaktiver i alt 209,3 196,1 214,1 Anlægsaktiver i alt 6.674, , ,2 Omsætningsaktiver: Varebeholdninger 57,6 58,3 55,1 Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 555,4 451,3 516,0 Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0,0 1,8 3,7 Andre tilgodehavender 118,7 359,8 126,8 Periodeafgrænsningsposter 51,5 61,3 60,9 Tilgodehavender i alt 725,6 874,2 707,4 Værdipapirer 2,3 0,8 2,3 Likvide beholdninger 276,9 407,8 435,6 Omsætningsaktiver i alt 1.062, , ,4 Aktiver i alt 7.737, , ,5 27. august 2004 DFDS 1. halvår 2004 Side 8 af 12

9 DFDS Koncernens balance passiver DKK mio Egenkapital Aktiekapital 800,0 800,0 800,0 Overkurs ved aktieemission 519,8 519,8 519,8 Overført overskud 1.208, , ,2 Foreslået udbytte 0,0 0,0 37,6 Egenkapital i alt 2.527, , ,6 Minoritetsinteresser 144,4 163,4 165,9 Hensatte forpligtelser Udskudt skat 153,1 143,7 156,8 Pensionsforpligtelser 133,3 132,8 127,1 Andre hensatte forpligtelser 53,7 60,8 76,1 Hensatte forpligtelser i alt 340,1 337,3 360,0 Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Prioritetsgæld 0,0 16,3 0,0 Pantegæld i skibe 2.672, , ,5 Finansielle leasingforpligtelser 190,2 138,9 92,9 Anden langfristet gæld 134,5 265,9 95,9 Langfristede gældsforpligtelser i alt 2.997, , ,3 Kortfristede gældsforpligtelser Bankgæld 164,4 115,5 5,6 Leverandører af varer og tjenesteydelser 270,7 285,7 328,6 Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser 575,7 325,4 362,0 Gæld til associerede selskaber 0,0 0,0 3,7 Selskabsskat 5,6 13,6 8,5 Anden gæld 526,7 568,1 522,8 Periodeafgrænsningsposter 184,9 203,5 72,5 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.728, , ,7 Gældsforpligtelser i alt 4.725, , ,0 Passiver i alt 7.737, , ,5 27. august 2004 DFDS 1. halvår 2004 Side 9 af 12

10 DFDS Koncernens egenkapitalopgørelse DKK mio. 1. halvår 1. halvår Hele året Egenkapital primo 2.527, , ,5 Periodens resultat 11,6-25,8 115,7 Ændring i værdi af finansielle instrumenter 14,8-51,8-33,4 Udloddet udbytte -37,6-52,7-52,7 Primo kursregulering af egenkapital 12,5-44,4-48,6 Resultateffekt af forskel mellem ultimo- og gennemsnitskurs 0,0 6,4-0,9 Andre reguleringer -1,1-4,9-2,0 Egenkapital ultimo 2.527, , ,6 27. august 2004 DFDS 1. halvår 2004 Side 10 af 12

11 DFDS Koncernens pengestrømsopgørelse DKK mio. 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Hele året Pengestrøm fra driftsaktivitet Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) 274,8 234,5 334,8 297,0 794,1 Reguleringer -8,7-17,0-47,0-43,7 2,0 Ændring i driftskapital -41,7 60,7 23,9 108,5-44,1 Ændring i hensatte forpligtelser 1,5-14,9-9,4-20,4-40,8 Pengestrøm fra driftsaktivitet, brutto 225,9 263,3 302,3 341,4 711,2 Rentebetalinger -33,3-45,1-58,2-75,9-171,9 Betalte skatter -7,5-1,2-11,6-11,0-24,3 Pengestrøm fra driftsaktivitet, netto 185,1 217,0 232,5 254,5 515,0 Pengestrøm fra investeringsaktivitet Skibe -634,1-192,7-901,3-261,1-424,7 Ejendomme og terminaler -16,6-38,3-48,5-65,2 115,6 Driftsmateriel -13,2-14,7-26,6-9,5-31,3 Immaterielle anlægsaktiver -2,6-1,4-8,3-7,0-11,7 Køb af virksomheder 0,0 31,6-3,5 31,6 37,9 Køb af minoritetsinteresser -15,1 0,0-15,1 0,0-2,2 Associerede virksomheder 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Pengestrøm fra investeringsaktivitet i alt -681,1-215, ,3-311,1-316,4 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Ændring i andre finansielle anlægsaktiver 13,9-30,0 17,2-76,5-106,2 Ændring i lån med pant i skibe 296,0-182,1 432,0-271,6-162,2 Ændring i andre finansielle lån 42,1 234,4 42,1 221,9 24,5 Forskydning i driftskreditter 86,2 107,4 158,9 84,7-25,2 Betalt udbytte -37,7-52,7-37,7-52,7-52,7 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet i alt 400,5 77,0 612,5-94,2-321,8 Periodens pengestrøm i alt -95,5 78,5-158,3-150,9-123,2 Likvide beholdninger og værdipapirer primo perioden 374,9 331,5 437,9 565,2 565,2 Kursregulering -0,2-1,4-0,4-5,7-4,1 Likvide beholdninger og værdipapirer ultimo perioden 279,2 408,6 279,2 408,6 437,9 Ovennævnte kan ikke udledes direkte af resultatopgørelse og balance 27. august 2004 DFDS 1. halvår 2004 Side 11 af 12

12 Definitioner Driftsresultat (EBITA) Resultat efter af- og nedskrivning af materielle anlægsaktiver Driftsmarginal EBITA x 100 Omsætning Driftsresultat efter skat (NOPAT) Investeret kapital Afkast af investeret kapital (ROIC) Resultat til analyseformål EBITA plus ekstraordinære poster minus periodens betalbare skat justeret for skatteeffekten af finansiering, netto Gennemsnitlig arbejdskapital (ikke-rentebærende omsætningsaktiver minus ikkerentebærende omsætningspassiver) plus akkumuleret goodwill og materielle anlægsaktiver minus pensions- og andre hensættelser NOPAT x 100 Gennemsnitlig investeret kapital Periodens resultat eksklusive regulering af tidligere års skatter og tilbageførelsen af udskudt skat samt ekstraordinære poster Egenkapitalforrentning Resultat til analyseformål x 100 Gennemsnitlig egenkapital plus minoritetsinteresser Egenkapitalandel Egenkapital plus minoritetsinteresser x 100 Aktiver i alt Resultat pr. aktie (EPS) Udbytte pr. aktie Indre værdi pr. aktie Kurs/indre værdi (K/I) Resultat til analyseformål Vægtet gennemsnitligt antal aktier Årets udbytte Antal aktier ultimo året Egenkapital ultimo perioden Antal aktier ultimo perioden Aktiekurs ultimo perioden Indre værdi pr. aktie ultimo perioden 27. august 2004 DFDS 1. halvår 2004 Side 12 af 12

Omsætningen steg med 10% til DKK 4.311 mio. Driftsresultatet (EBITA) blev forbedret med 15% til DKK 376 mio.

Omsætningen steg med 10% til DKK 4.311 mio. Driftsresultatet (EBITA) blev forbedret med 15% til DKK 376 mio. 26. november 2004 DFDS 1.-3. kvartal 2004 Side 1 af 12 Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 17/2004 26. november 2004 1.-3. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2004 Omsætningen steg

Læs mere

Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring 10%

Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring 10% Selskabsmeddelelse Nr. 13/2007 23. august 2007 1. halvår 2007 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2007 Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring

Læs mere

Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio.

Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 09/2004 27. maj 2004 1. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2004 Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio. Driftsresultatet (EBITA) blev forbedret

Læs mere

Omsætningen steg med 9% til DKK 1.302 mio. Driftsresultatet (EBITA) og resultatet før skat var på niveau med samme periode

Omsætningen steg med 9% til DKK 1.302 mio. Driftsresultatet (EBITA) og resultatet før skat var på niveau med samme periode 24. maj 2005 DFDS 1. kvartal 2005 Side 1 af 13 Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 10/2005 24. maj 2005 1. kvartal 2005 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2005 Omsætningen steg med 9% til DKK 1.302

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003 Hovedtal 2003 2002 2003 2002 2002 DKK mio. 3. kvartal 3. kvartal 1.-3. kvartal 1.-3. kvartal Hele året Nettoomsætning 1.574 1.360 3.929 3.686 4.870

Læs mere

Omsætningen steg med 18% til DKK 1,9 mia. For hele året forventes fortsat en stigning på 8-10%

Omsætningen steg med 18% til DKK 1,9 mia. For hele året forventes fortsat en stigning på 8-10% Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 9/2007 23. maj 2007 1. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2007 Omsætningen steg med 18% til DKK 1,9 mia. For hele året forventes fortsat en stigning

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003 Hovedtal 2003 2002 2002 DKK mio. 1. kvartal 1. kvartal Hele året Nettoomsætning 1.076 1.050 4.870 Avance ved salg af skibe, ejd. og terminaler -7 0-14

Læs mere

DFDS 3. kvartal 2004. Analytikermøde, 29. november 2004

DFDS 3. kvartal 2004. Analytikermøde, 29. november 2004 DFDS 3. kvartal 2004 Analytikermøde, 29. november 2004 Indhold 1.-3. kvartal i overskrifter Markeds- og aktivitetsudvikling Fokus på Lys-Line Ny markedsføringsplatform i DFDS Seaways Resultatudvikling

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en omsætningsstigning på 12-15%

Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en omsætningsstigning på 12-15% Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 11/2006 23. maj 2006 1. kvartal 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2006 Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2010-30. september 2010

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2010-30. september 2010 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 26. oktober 2010 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio.

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 10/2003 Den 28. august 2003 DFDS Koncernens halvårsregnskab 2003 Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2010-31. december 2010

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2010-31. december 2010 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2011 Delårsrapport

Læs mere

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004 DFDS 1. kvartal 2004 Analytikermøde, 27. maj 2004 Indhold Kvartalet i overskrifter Markedsudvikling Aktivitetsudvikling Strategisk fokus Resultatudvikling 1. kvartal 2004 Resultatforventning 2004 28-05-2004

Læs mere

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio.

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 15/2006 29. august 2006 1. halvår 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2006 Omsætningen for 1. halvår steg med 19% til DKK 3,4 mia. For hele året forventes, inklusive

Læs mere

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18%

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18% Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 20/2006 29. november 2006 1.-3. kvartal 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2006 Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-30. september 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-30. september 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 30. oktober 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2011-31. december 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2011-31. december 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Hoved og nøgletal for koncernen

Hoved og nøgletal for koncernen Hoved og nøgletal for koncernen År til dato 2. kvartal Årsregn- 1/1-30/6 1/1-30/6 1/4-30/6 1/4-30/6 skab mio. kr. 2007 2006 2007 2006 2006 Hovedtal Nettoomsætning 124,5 122,0 64,1 60,4 251,5 Resultat af

Læs mere

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Fondsbørsmeddelelse FBM nr.07/2002 Den 23. maj 2002 Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002, 1. januar 31. marts. Resultatudviklingen

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2010 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2010 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Omsætningen for 1-3. kvartal steg med 7% til DKK 4,6 mia. Driftsresultatet (EBITA) for 1-3. kvartal blev DKK 365 mio. på niveau med 2004

Omsætningen for 1-3. kvartal steg med 7% til DKK 4,6 mia. Driftsresultatet (EBITA) for 1-3. kvartal blev DKK 365 mio. på niveau med 2004 Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 16/2005 25. november 2005 3. kvartal 2005 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2005 Omsætningen for 1-3. kvartal steg med 7% til DKK 4,6 mia. Driftsresultatet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-31. marts 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-31. marts 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 17. maj 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Nordicom A/S Q3 rapport 2004

Nordicom A/S Q3 rapport 2004 18. nov. rapport Nordicom A/S rapport Nordicom opnåede i Q1-3 et resultat før skat på 62,8 mio. kr. (Q1-3 2003 55,9 mio. kr.), som er en fremgang på 12% i forhold til 2003. Omsætningen i årets tre første

Læs mere

Analytikermøde, 19. marts 2002. 4. kvartal 2002. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341

Analytikermøde, 19. marts 2002. 4. kvartal 2002. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Analytikermøde, 19. marts 2002 4. kvartal 2002 DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Indhold Resultatudvikling 2002 DFDSSeaways DFDS Tor Line

Læs mere

Omsætningen steg med 14% til DKK 6,2 mia. Justeret for virksomhedskøb var stigningen 5%

Omsætningen steg med 14% til DKK 6,2 mia. Justeret for virksomhedskøb var stigningen 5% Selskabsmeddelelse Nr. 19/2007 29. november 2007 1.-3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2007 Omsætningen steg med 14% til DKK 6,2 mia. Justeret for virksomhedskøb var stigningen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 3. kvartal, 1. januar 30. september 2002.

Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 3. kvartal, 1. januar 30. september 2002. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 11/2002 Den 29. november 2002 Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for. kvartal 2002 Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for. kvartal, 1. januar 0. september 2002.

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2013 Metroselskabet I/S

Kvartalsrapport pr. 30. september 2013 Metroselskabet I/S Kvartalsrapport pr. 30. september Metroselskabet I/S Resultatopgørelse Note Indtægter 2 Metroens takstindtægter 676.878 433.687 515.623 520.455 669.701 669.701 2 Metroens driftsindtægter 276.242 167.706

Læs mere

Kontaktperson: Adm. direktør Mogens Hugo Jørgensen, tlf. 43 22 13 50

Kontaktperson: Adm. direktør Mogens Hugo Jørgensen, tlf. 43 22 13 50 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Vestergade 2 DK-1656 København K Tel. +45 3333 9797 Fax +45 3333 9779 Reg. nr. A/S 14 565 Telefax 3312 8613 Meddelelse nr. 99-11 7 sider Halvårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S

Delårsrapport 3. kvartal 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S Københavns Fondsbørs BØRSMEDDELELSE NR. 2002/6 Aalborg, den 26. november 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S Hovedkonklusionerne for 3. kvartal 2002 Omsætningen eksklusive indtægter fra salg af spillere

Læs mere

DFDS A/S. 1. halvår 2006. Analytikermøde 30. august 2006

DFDS A/S. 1. halvår 2006. Analytikermøde 30. august 2006 DFDS A/S 1. halvår 2006 Analytikermøde 30. august 2006 DFDS A/S Indhold Kort om halvåret Vi følger strategien DFDS Seaways DFDS Tor Line Halvårsregnskab & resultatforventning 2006 DFDS A/S Kort om 1. halvår

Læs mere

Omsætningen i halvåret steg med 8% til DKK 2,9 mia. Driftsresultatet (EBITA) for halvåret steg med 14% til DKK 129 mio.

Omsætningen i halvåret steg med 8% til DKK 2,9 mia. Driftsresultatet (EBITA) for halvåret steg med 14% til DKK 129 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 13/2005 25. august 2005 1. halvår 2005 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2005 Omsætningen i halvåret steg med 8% til DKK 2,9 mia. Driftsresultatet (EBITA) for halvåret

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 17. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 17. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 17. regnskabsår Christian Hem Invest ApS Lucernemarken 16 9490 Pandrup CVR-nr. 21 06 49 71 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10. december

Læs mere

JESPER BANG ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JESPER BANG ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JESPER BANG ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2015 Erik Vittrup Nielsen Dirigent Side 2 af 9 Indhold

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

BOLIG-ISOLERING ApS. Årsrapport 14. marts 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BOLIG-ISOLERING ApS. Årsrapport 14. marts 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BOLIG-ISOLERING ApS Årsrapport 14. marts 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2013 Ole Rasmussen Hassing Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

JYSK ERHVERVS & BOLIG ADMINISTRATION ApS

JYSK ERHVERVS & BOLIG ADMINISTRATION ApS JYSK ERHVERVS & BOLIG ADMINISTRATION ApS Falbe Hansens Vej 3, 3 tv 8920 Randers NV Årsrapport 15. april 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DFDS - Årsrapport 2003. Analytikermøde, 17. marts 2004

DFDS - Årsrapport 2003. Analytikermøde, 17. marts 2004 DFDS - Årsrapport 2003 Analytikermøde, 17. marts 2004 Indhold 2003 i overskrifter Vision, strategi og mål 2003 i handling 2003 i tal Resultatforventning 2004 Strategi og mål 2004 17-03-2004 1 2003 i overskrifter

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

F. Salling Invest A/S. Højbjerg

F. Salling Invest A/S. Højbjerg F. Salling Invest A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 24 57 46 28 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Selskabsmeddelelse Meddelelse nr. 13/2008 København, den 20. maj 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 20. maj 2008 DFDS, Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 1 af 18 Resumé for 1. kvartal 2008 Bestyrelsen

Læs mere

LOKE FILM UDLEJNING ApS

LOKE FILM UDLEJNING ApS LOKE FILM UDLEJNING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2013 Adam Kaare Schmedes Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2011 Metroselskabet I/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2011 Metroselskabet I/S Kvartalsrapport for 1. kvartal Metroselskabet I/S Resultatopgørelse Note Indtægter 2010 2 Metroens takstindtægter 589.095 154.096 164.634 158.090 601.085 601.085 2 Metroens driftsindtægter 189.972 49.450

Læs mere

DFDS A/S. 1. kvartal 2006. Analytikermøde 24. maj 2006

DFDS A/S. 1. kvartal 2006. Analytikermøde 24. maj 2006 DFDS A/S 1. kvartal 2006 Analytikermøde 24. maj 2006 DFDS A/S Indhold Kort om kvartalet Vi følger strategien Benchmarking DFDS Seaways DFDS Tor Line Kvartalsregnskab & resultatforventning 2006 DFDS A/S

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Årsrapport 2004/05

Bang & Olufsen a/s. Årsrapport 2004/05 Bang & Olufsen a/s Årsrapport 004/05 Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Udviklingsomkostninger Distribution og marketingomk. Administrationsomkostninger mv. Resultat af primær drift Resultat

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 10 1007

Læs mere

Boligmaleren ApS. Årsrapport for 2014

Boligmaleren ApS. Årsrapport for 2014 Salamanderparken 115 8260 Viby J CVR-nr. 35241353 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2015 Jim Gottschalck Hagen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

Virksomhedsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 4. Anvendt regnskabspraksis 5

Virksomhedsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 4. Anvendt regnskabspraksis 5 Legumina Machinery ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 2014/15

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Henrik Aaen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 8/2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til

Læs mere

BAUN'S MURERFORRETNING ApS

BAUN'S MURERFORRETNING ApS BAUN'S MURERFORRETNING ApS Retortvej 58, kl th 2500 Valby Årsrapport 19. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2015 Mark

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2009 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

BUUS V V S TEKNIK ApS

BUUS V V S TEKNIK ApS BUUS V V S TEKNIK ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2012 Kim Buus Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Vanskelige markedsvilkår og høje oliepriser prægede resultatudviklingen i 1. halvår

Vanskelige markedsvilkår og høje oliepriser prægede resultatudviklingen i 1. halvår Delårsrapport for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 21/2008 København, 26. august 2008 Vanskelige markedsvilkår og høje oliepriser prægede resultatudviklingen i 1. halvår Væsentlige begivenheder, 1.

Læs mere

Comendo A/S Sydvestvej 21 2600 Glostrup www.comendo.com. Delårsrapport 1. kvartal 2010/2011

Comendo A/S Sydvestvej 21 2600 Glostrup www.comendo.com. Delårsrapport 1. kvartal 2010/2011 Comendo A/S Sydvestvej 21 2600 Glostrup www.comendo.com Delårsrapport 1. kvartal 2010/2011 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Metroselskabet I/S

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Metroselskabet I/S Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Metroselskabet I/S Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note Indtægter 2009 2010 2 Metroens takstindtægter 522.019 264.383 293.585 283.866 548.602 556.984 2 Metroens

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Årsrapport for 2013 5. regnskabsår

Årsrapport for 2013 5. regnskabsår Årsrapport for 2013 5. regnskabsår KEANA ApS Skodshøj 6 9530 Støvring CVR-nr. 32 15 60 96 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Dirigent: Kent

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Omsætningen af CtP-pladefremkaldere faldt til 32,4 mio.kr. fra 47,2 mio.kr. i 2008/09, en reduktion på 32 %.

Omsætningen af CtP-pladefremkaldere faldt til 32,4 mio.kr. fra 47,2 mio.kr. i 2008/09, en reduktion på 32 %. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 179 24. september 2009 Kontaktperson: Per Birk-Sørensen Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4013 5630 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2009/10

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S NOTAT 29. april Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

ei invest properties Berlin I GmbH & Co. KG

ei invest properties Berlin I GmbH & Co. KG ei invest properties Berlin I GmbH & Co. KG halvårsrapport august 2008 2 Indhold 3 Udvikling i 1. halvår 2008 5 Hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance, Aktiver 8 Balance, Passiver 9 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 14. marts 2014 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2013 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Analytikermøde, 28. august 2003. 1. halvår 2003. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341

Analytikermøde, 28. august 2003. 1. halvår 2003. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Analytikermøde, 28. august 2003 1. halvår 2003 DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Indhold Resultatudvikling 1. halvår 2003 DFDSSeaways

Læs mere

Ringsted Forsyning A/S

Ringsted Forsyning A/S Ringsted Forsyning A/S CVR-nr. 29 77 73 73 Budget for 2010 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens budgetberetning 1 Ledelsens erklæring 2 Budgetforudsætninger 3 Resultatbudget 7 Balancebudget 8 Pengestrømsopgørelse

Læs mere