Temaer: Onsdag : FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier."

Transkript

1 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: juni 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: kl til Slut: kl til URO/HWI/HLH/JMO Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Lars Holm (LHO), Rikke Friis Sørensen (RFR), Rikke Josiasen (RJO), Hans Erik Hansen (HEH), Ricky Bennetzen (RBE), Hanne Lindbjerg Kristensen (HLK), Minna Riis (MRI), Annie Storm (AST), Rud Nielsen (RNI) Afbud: Sekretariatet: Sekretariatschef Henrik Wisbech (HWI) Kommunikationschef Mikkel Hvid (MHV) og konsulent Jesper Fjeldsted Christensen under temadel. Statsaut. revisor Niels Chr. Boll, RSM+, deltog under punkt 4.o Forhandlingschef Henrik Lykø Hansen (HLH) referent t.o.m. pkt 4. d Faglig leder Jette Morsing (JMO) referent fra pkt. 4.f Temaer: Onsdag : FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier. Gennemgang af beslutningsprotokollen. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Interne repræsentationer 3. Uddannelse og profession (U&P) 4. Forretningsudvalget (FU) a. Status på medlemssituationen b. Forslag til konstituering c. om pjece til nye lærere på det frie skoleområde d. om pensionsdækning af HB-honorar e. af HB s forretningsorden f. af mål og strategi papir g. om relancering af demokratidebatten h. Evaluering af kredsarbejdet i. Drøftelse af kommunikationspolitikken j. Drøftelse af line up for lønkampagnen k. Drøftelse af budget 2015 l. Brainstorm på temadele til efterårets møder m. Drøftelse af mødeplan for udvalg herunder stillingtagen til tidspunktet for HB møder n. Evaluering af HUS o. Gennemgang og godkendelse af regnskab Arbejdsliv og miljø (A&A) a. af kursusbevis b. af bogkøb c. af program for KB seminar 6. Medlem og forening (M&F) a. om velkomstbrev/ -pakke b. om oprettelse af udvalg for internationale skoler 1

2 c. Drøftelse af indsatsen på nyoprettede skoler 7. Indkomne forslag 8. Foreningens økonomi 9. Meddelelser og information fra (husk at der skal være skriftlige oplæg til dette punkt): a. Formand b. Næstformand c. Øvrige HB medlemmer d. Sekretariat e. HKC s bestyrelse 10. Personsager a. Arbejdsskade 11. Evt. Referat Tema: Refereres ikke her. Beslutningsprotokollen blev gennemgået. 1. Godkendelse af dagsorden Tilføjet pkt. 4.o Gennemgang og godkendelse af regnskab Interne repræsentationer Der har været afholdt evalueringsmøde i Børnehaveklasselederudvalget, hvor næste års møderækkes indhold blev planlagt. Der er fortsat gang i møderækken på de internationale skoler. Hjemmesiden er etableret på engelsk på relevante områder. Der udsendes nyhedsbrev til skolerne. Kostskolestævnet afholdes i november måned. 3. Uddannelse og profession (U&P) Der har været afholdt møde Der er arbejdet videre med FSL lærerkurserne. Det har været vanskeligt at finde gode mødesteder i Roskilde/Tåstrup området. Gode forslag modtages. Da der ikke er mange hits på uddannelsesspørgsmål på hjemmesiden, har udvalget besluttet at ændre denne form til i stedet linke til eksterne og interne artikler og kommentarer om området. 4. Forretningsudvalget (FU) 4.a Status på medlemssituationen. Status på medlemssituationen Medlemstallet er steget lidt i maj måned, hvilket er både overraskende, positivt og applausfremkaldende for denne måned, hvor der typisk er medlemsnedgang. Der var i HB behov for at få gennemgået principperne i opstillingen og diverse sammentællinger. HWI forbereder en gennemgang til HB-mødet i august. RJO og LHO kunne med glæde konstatere, at en del nye medlemmer kommer fra de skoler, som de havde besøgt. 2

3 Det aftaltes, at der på august måned bliver en kort gennemgang af begrebet dobbeltorganisering BUPL/FSL. 4.b Forslag til konstituering Formanden gennemgik det fremsendte forslag. Det blev drøftet, om der var behov for at udpege kontaktpersoner til eks. efterskoleområdet og andre mindre områder. Dette fandtes ikke nødvendigt, da områdernes arrangementer var forankret i diverse udvalg eller kredse. Der var valg til den tredje plads i FTFs repræsentantskab, da Formanden og MLJ er fødte medlemmer. MRI blev valgt, mens HLK er 1. suppleant og RJO er 2. suppleant. Alle øvrige udpegninger blev foretaget i enighed. Det vedhæftede bilag blev tiltrådt som den foreløbige konstituering. Når udvalgene har konstitueret sig, sendes denne til formanden, hvorefter den endelige konstituering udsendes. Der sendes en erkendtlighed til vores tidligere repræsentanter i de nu nedlagte pensionskasser Efterlønskassen og P c om pjece til nye lærere på det frie skoleområde K&P laver en pjece til nye lærere på det frie skoleområde. Og vi producerer en informationspjece til initiativtagere til nye skoler. en blev tiltrådt under forudsætning af, at det kan dokumenteres, at udgiften kan afholdes inden for en samlet ramme af max kr. 4.d om pensionsdækning af HB-honorar FU indstiller, at HB-honoraret fremover pensionsdækkes. I indstillingen præsenteres to løsningsmodeller, som HB kan vælge imellem. Ikke vedtaget Formanden gennemgik det udsendte bilag indeholdende de to modeller. På baggrund af de faldne bemærkninger vil FU arbejde videre med forudsætningerne for modellerne og frikøbet i øvrigt. 4.e af HB s forretningsorden HB s reviderede forretningsorden indstilles til godkendelse med følgende rettelser: 10 i sætningen Formanden og næstformanden lyder 2. sætning Næstformanden er herudover udvalgsformand i U&P og et andet HB medlem formand for A&A. 4.f af mål- og strategipapir 3

4 Det nye politikpapir, med titlen Mål og strategier FSL 2015, indstilles til HB Strategipapiret blev drøftet. Enighed om at bilagets punkter omkring udvalgsarbejdet skal gennemgås af de enkelte udvalg med henblik på endelig godkendelse på HB-mødet i august. for så vidt angår 1. del (indtil udvalgsbeskrivelserne). 4.g om relancering af demokratidebatten Det indstilles, at demokratidiskussionen udsættes, så vi laver en ny start på KB seminaret Formanden fortalte om baggrunden for indstillingen. Der er i hvert fald to grunde til, at vi bør vente med at fremlægge et forslag om vores demokratiske struktur for repræsentantskabet. Debatten er kommet for sent i gang. Det betyder, at vi ikke har kunnet nå at få nogle ordentlige snakke om dette i kredsene, og det bør der være bedre tid til. Den anden grund er, at hvis der på et tidspunkt skal ændres i den demokratiske opbygning af foreningen, så kræver det, at vi stort set er enige om dette i kredsene. Det tyder de foreløbige tilbagemeldinger imidlertid ikke på, at vi er. Derfor ønsker FU at udskyde punktet, så vi kan få et fælles afsæt for drøftelsen på vores KB seminar i efteråret h Evaluering af kredsarbejdet Der er udarbejdet et oplæg på baggrund af skriftlige evalueringer og HUS-samtaler. Følgende temaer fra oplægget med i alt 9 spørgsmål blev drøftet i grupper. Drøftelserne i grupperne mundede ud i følgende bemærkninger: TR-og medlemsmøder: 1. Hvad skal der til for at få flere TR ere og flere medlemmer? 2. Skal der ændres i vores tilgang til dette eller er det bare et langt sejt træk? 3. Det virker som om, at kredsene har svært ved at definere, hvad det er der reelt kan give flere medlemmer. Hvordan får vi ændret på dette? Kredsene/kredsbestyrelserne skal prioritere skolerne, beslutte sig for en rækkefølge på hvilke skoler er der stort medlemspotentiale, gerne sammen med TR Der skal ikke ske ændringer, det er rigtigt hvad vi gør Vi kunne være bedre til at bede hinanden om hjælp Klare aftaler om, hvad vi gør og hvad sekretariatet gør Ny fælles HB-workshop om hvad der virker bedst Vi skal finde et konkret varemærke, som er vores Det vil være ønskeligt med en mere konstant udarbejdet liste over, hvordan det går med de skoler, vi har fokus på 4

5 Medlemshvervning: 1. Hvordan skal vi gribe det her an fremover? 2. Er der en bagatelgrænse for, hvor lille en skole, som vi skal søge at få organiseret? 3. Er det her et indsatsområde, som vi skal gøre mere ved i det kommende år? Vi skal blive ved med at gøre, det vi gør Bagatelgrænsen, vi skal prioritere, så man ikke nødvendigvis skal besøge skoler med mindre end 5 ansatte men naturligvis, hvis de beder om besøg Alle skal arbejde med medlemshvervningen De steder hvor kredsformanden er ude til møder, er det godt, at også ikke-medlemmer er med Ressourcer: 1. Mange af jer har ret ambitiøse mål for det kommende års arbejde. Er det realistisk indenfor den givne ramme? 2. Er der tilstrækkelige ressourcer i kredsene til at løse opgaverne? 3. Hvis ikke skal vi så øge frikøbet eller reducere i opgaverne? Meget delte meninger i grupperne, nogen synes det passer meget godt med ressourcerne, andre slet ikke også uenighed om hvem i kredsen, der evt. skulle have tilføjet yderligere ressourcer, kredsformændene eller kredsbestyrelsen? Nogen har meget ambitiøse mål, andre mere realistiske pga. tiden Vi mangler et samlet billede over præcis hvilke arbejdsopgaver vi har givet os selv Det giver kun mening at prioritere i kan -opgaverne Vi skal hver især blive gode til at sætte barren, hvor den passer Det er en stor udfordring for kredsformanden, hvis der er nogen i kredsbestyrelsen, som slet ikke løfter Vi er nødt til også at kigge på skal opgaverne, der er nogen af os, der ikke får det gjort Formanden konkluderede: Vi skal have lavet nogle lister over, hvad og hvordan vi hver især gør og skal gøre. Vi må sammen kigge på, hvad vi har sat i værk, og om vi fortsat skal gøre det samme. Har nogen ønsker om yderligere frikøb må det komme som et forslag. Enighed om at kredsformændene udveksler årsplaner i inspirationskonferencen i Skolekom. 4.i Drøftelse af kommunikationspolitikken Formanden forslog, at punktet udsættes og tages sammen med strategipapiret på mødet i august. 4.j Drøftelse af line up for lønkampagnen et blev drøftet. 5

6 Enighed om at der til de nye skoler udarbejdes to breve: ét til skoler, hvor kredsformanden har haft et møde/været i kontakt med skolen, ét til skoler hvor der ikke har været kontakt. HWI undersøger muligheden for, at kredsformændene hver især får en liste over de skoler, hvor der er forhandling i gang i stedet for at være cc på alle mails til medlemmer. 4.k Drøftelse af budget 2016 HWI gennemgik budget 2016 udsendt pr. mail til HB forinden mødet. De anvendte slides udleveredes, med beskrivelse af principper og forudsætninger for det udarbejdede budget. HWI gjorde særskilt opmærksom på en fejlrettelse f.s.v.a. posten omkring hovedbestyrelsen. Samlet set betyder fejlrettelsen, at posten HB samlet ikke skulle være kr , men Dette medfører, at det korrekte resultat i BR 15 er (ikke ). Formanden orienterede om, at der netop er lavet aftale med Frie Skolers Ledere, som gør, at foreningen nu er i stand til pr. det tidspunkt vi beslutter det - at udskille lederne fuldstændigt. Dette kan ændre på præmisserne for det udsendte for så vidt angår såvel indtægter som udgifter, idet der her er regnet med en udskillelse pr. 1. maj Budgetmæssige konsekvenser vil blive gennemregnet frem mod 2. behandling af budgettet i august. Budgettet blev drøftet, herunder det budgetterede underskud. Til brug for 2. behandling på HB-møde i august 2015 afventes indspil fra udvalg og HBmedlemmer. 4.l Brainstorm på temadele til efterårets møder Forskellige forslag blev drøftet, følgende blev besluttet: August : LP orientering v/ Poul Brüniche-Olsen September : Oplæg fra JLE vedr. fagforeningens betydning gennem årene Oktober : Møde med bestyrelsen for Dansk Friskoleforening December : Hvervearbejde v/knud Lindholm Lau eller en tilsvarende Formandens ønske om, at september mødet starter kl , blev i mødekommet 4.m Drøftelse af mødeplan for udvalg herunder stillingtagen til tidspunktet for HB møder Ingen ændringer til de fremsendte mødedatoer. Formandsmøder foregår på sekretariatet. Møderne A& A + U&P markeret med A er i tidsrummet kl og møderne i M&F markeret med A kl Møderne markeret med B er i tidsrummet Formandsmøder A&A A A B A A B A B U&P A A B A A B A B M&F A A B A A B A B HB-møder De udmeldte tidspunkter gav ikke anledning til diskussion. 4.n Evaluering af HUS HUS (Hovedbestyrelsesudviklingssamtaler) Formanden har afholdt HUS med alle hovedbestyrelsesmedlemmer. Det har været gode samtaler, som har afdækket mange ting. Generelt kan man sige, at der er flg. tendenser: - Folk meget glade for deres arbejde i foreningen, og deres arbejdsområder. - Grænseoverskridende at besøge skolerne, men det er en virkelig god oplevelse, som alle vægter meget højt. 6

7 - Arbejdspresset opleves meget forskelligt fra passende til alt for meget. - Generel tilfredshed med den sparring, som man får. Men mange ønsker, at vi bruger tid på erfaringsudveksling på HB møderne (ikke på hvert møde). - Man er ikke meget for at spørge om hjælp til at løse arbejdsopgaver på tværs af kredsene. - Kredsbestyrelserne fungerer meget blandet. Formanden synes, at det har været meget udbytterigt at have disse samtaler, og vil gerne have, at de bliver en fast del af årets gang i foreningen. HB-medlemmerne tilkendegav tilfredshed med samtalerne og tilsluttede sig tanken om årlige samtaler. 4. o Gennemgang og godkendelse af regnskab 2014 Regnskab 2014 godkendt og underskrevet. 5. Arbejdsliv og miljø (A&A) 5.a af kursusbevis Udvalget indstiller, at der laves et kursusbevis udsendt udelukkende elektronisk for TRE uddannelsen, men både som print og i elektronisk forstand til TR-grunduddannelsen. 5.b af bogkøb Udvalget indstiller, at bogen Anerkendende procesøvelser købes til de HB medlemmer, som ønsker at have denne. at der indkøbes 3 til cirkulation. Herefter samles bøgerne på sekretariatet i et slags fælles bibliotek sammen med øvrige bøger, der kan cirkulere. 5.c af program for KB seminar, dog prøver udvalget at bytte programmet torsdag formiddag og eftermiddag om. 6. Medlem og forening (M&F) 6.a om velkomstbrev/ -pakke M&F indstiller, at vi får produceret en række Viking-penalhuse med FSLlogo/slogan. I hvert penalhus lægger vi tre FSL-blyanter og eventuelt et USB-stik, som vi kan lægge forskellige pdf er på (for eksempel hvervebladet, professionsidealet, guiden til nye lærere på de frie skoler osv.). Penalhuset koster 96 kr./stk (ved 500 eks.) Blyanterne koster 42 kr./stk (ved 1000 stk) USB-stik koster omkring 25 kr. inklusive tryk 7

8 I alt koster det altså knap 175 kr. per gave. Priserne er inklusive moms. På baggrund af debatten trækker udvalget trækker indstillingen og foreslår at det i stedet alene er penalhuset, som indkøbes med 500 eks. Afstemning om alene penalhus: For: 11 Imod: ingen 6.b om oprettelse af udvalg for internationale skoler Udvalget gennemgik bilaget, som i sin helhed er en indstilling. Forslaget blev drøftet. Afstemning om følgende: Der afsættes kr til at afholde et træf for lærere på internationale skoler i Beløbet tages i udgangspunktet fra den tværgående pulje eller findes alternativt et andet sted i budgettet. Projektet evalueres efterfølgende med henblik på eventuelt yderligere tiltag. For : 9 Imod: 0 Undlader at stemme: 2 6.c Drøftelse af indsatsen på nyoprettede skoler Kredsformændene skal fra sekretariatet have tilsendt liste over, hvilke skoler, der evt. ikke er oprettede. 7. Indkomne forslag i.a.b. 8. Foreningens økonomi i.a.b. 9. Meddelelser og information: Fra kredsene: Særskilt internt bilag. Sekretariat i.a.b. HKC s bestyrelse Er i gang med direktør rekruttering, 2 tilbage til sidste samtale onsdag i næste uge. 10. Personsager 11. Evt. 8

9 Referent Henrik Lykø Hansen/Jette Morsing 9

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 4.-5.februar 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 4.2.2015 kl. 15.00 til 18.30 Slut: 5.2.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. august 2013 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.januar 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2013 kl. 10.15 Slut: 9.1.2013 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde.

Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde. Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, J.O.Holm Christensen, Chr. Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

Beretning 2003/06. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Beretning 2003/06. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Beretning 2003/06 Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Delegeretmøde Sørup Herregaard 27. april 2006 Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Niels Hemmingsens Gade 10 1153

Læs mere

REFERAT AF HBM 4/2015 DEN 29.-30. maj 2015 Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve

REFERAT AF HBM 4/2015 DEN 29.-30. maj 2015 Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve REFERAT AF HBM 4/2015 DEN 29.-30. maj 2015 Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve TIL STEDE Nina Monrad Boel Fatima Madsen Kristoffer Nilaus Olsen Sophie Jo Rytter Oliver de Mylius Louise Bonnevie

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

Organisationshåndbog for Enhedslisten

Organisationshåndbog for Enhedslisten Organisationshåndbog for Enhedslisten Forord Formålet med denne bog er, at lave en introduktion til Enhedslistens forskellige organisatoriske bestanddele; hvad de består af; hvad de laver; og hvilke kompetencer,

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 6. april 2010 kl 16-19 på RUC Bilagsudsending, 23. marts 2010 Indhold Forslag til dagsorden 2 Bestyrelsens beretning de studerende er med på råd! 3 Studenterrådets regnskab 2009

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere