Mercantec. Annonceret udbud. Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mercantec. Annonceret udbud. Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne"

Transkript

1 Mercantec Annonceret udbud Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne Mercantec Oktober 2013

2 Annonceret udbud iht. Tilbudsloven I medfør af lovbekendtgørelse nr af 7. december om indhentning af tilbud på visse offentlige kontrakter (Tilbudsloven) 15 a-d annonceres følgende: Ordregiver Mercantec H.C. Andersens Vej Viborg Al kontakt skal ske til: Marie Rasmussen Indkøbsansvarlig Mail: Mercantec ønsker et samlet tilbud på følgende opgaver: 1. Udarbejdelse og gennemførelse af en positiv imagekampagne rettet mod uddannelsessøgende, forældre, undervisere, UU-vejledere, virksomheder og organisationer. 2. Udarbejdelse af koncept og indhold til et fælles markedsføringsmateriale, rettet mod unge i folkeskolen, uddannelsessøgende, forældre og virksomheder. 3. Support i forbindelse med en viral markedsføring via Facebook og YouTube rettet mod unge i folkeskolen og unge generelt. Kampagnen gennemføres fra medio november 2013 til november Baggrund og mål Vækstforum for Region Midtjylland har besluttet at iværksætte en målrettet indsats for regionens produktionsvirksomheder. Indsatsen er fokuseret omkring 3 initiativer, herunder en særlig image-kampagne, der har 2 primære mål: At forbedre industriens image ved at sætte fokus på industriens betydning for vækst og velfærd At profilere de job- og karrieremuligheder, som en erhvervsuddannelse giver adgang til. Udbuddet Den positive Image-kampagne indgår i den særlige image-kampagne, og kampagnen arbejder i tæt samarbejde med en landsdækkende Hands On kampagne som styres af Dansk Industri, Dansk Metal, HK og 3F. Kampagnen finansieres af Region Midtjylland og gennemføres i et samarbejde mellem 4 større erhvervsskoler i Region Midtjylland (Mercantec, AARHUS TECH, Tradium og Herningsholm). 1

3 Den positive Image-kampagne har følgende mål: 1. at skabe en holdningsændring blandt de unge og deres forældre, så industriens fag igen bliver attraktive for målgruppen 2. at skabe øget kendskab blandt UU-vejledere og folkeskolelærere til de positive muligheder erhvervsskolesystemet og produktionsvirksomheder tilbyder 3. at etablere basis for den gode historie i presse og medier om erhvervsskolesystemet og produktionsvirksomheder 4. at initiere til, at flere produktionsvirksomheder arbejder med strategi- og kompetenceopbyggende forløb, der kan definere og realisere vækstambitioner og potentiale for eksport. Virksomhederne skal kende og forstå effekterne ved en aktiv indsats med produkt- og forretningsudvikling. Derigennem dannes der grundlag og grobund for en stærkere produktion og et større marked, hvor effekten bliver flere arbejdspladser og lærepladser i industriens fag. Opgavebeskrivelse og effektmål Tilbuddet skal dække følgende opgaver og splittes op på de 3 opgavetyper. Der skal undervejs forventes deltagelse på et opstartsarrangement i november 2013, møder undervejs og et afslutningsarrangement i november 2014, som der ikke gives ekstra midler til. 1. Positiv imagekampagne Der skal udarbejdes og gennemføres en positiv imagekampagne rettet mod uddannelsessøgende, forældre, undervisere, UU-vejledere, virksomheder og organisationer. Kampagnen skal bl.a. skabe en holdningsændring blandt de unge og deres forældre, så industriens fag igen bliver attraktive for målgruppen, skabe øget kendskab blandt UUvejledere og folkeskolelærere til de positive muligheder erhvervsskolesystemet og produktionsvirksomheder tilbyder, etablere basis for den gode historie i presse og medier om erhvervsskole-systemet og produktionsvirksomheder samt initiere til, at flere produktionsvirksomheder arbejder med strategi- og kompetenceopbyggende forløb, der kan definere og realisere vækstambitioner og potentiale for eksport. Virksomhederne skal kende og forstå effekterne ved en aktiv indsats med produkt- og forretningsudvikling. Derigennem dannes der grundlag og grobund for en stærkere produktion og et større marked, hvor effekten bliver flere arbejdspladser og lærepladser i industriens fag. Logoet fra Hands On Region Midtjylland skal anvendes. Opgaver Opgaven består i at: - udarbejde et samlet koncept for den positive imagekampagne - udarbejde og udbrede generelle kampagnematerialer, herunder fx positive virksomhedscases, annoncering, Direct Mail, Give-aways, mobil-annoncering, Facebook og pressekit - effektmåling Organisering - Gennemføres med start i november

4 Følgende aktører deltager i aktiviteten: - Markedsføringsbureau - De 4 deltagende erhvervsskoler - Erhvervsrådene i Viborg, Herning, Randers og Aarhus - Aktuelle virksomheder Effektmål Det skal undersøges om grupperne har kendskab til, hørt om eller deltaget i kampagnen. For grupperne forventes det, at kendskabet er øget med: - Uddannelsessøgende Klasse: I niveau af 30 % - Undervisere i klasse: I niveau af 50 % - UU-vejledere: I niveau af 80 % - Virksomheder: I niveau af 20 % - Organisationer: I niveau af 40 % Gennemføres som en kvantitativ undersøgelse gennem en elektronisk onlinemåling i starten og i slutningen af aktiviteten. 2. Fælles markedsføringsmateriale Erhvervsskolerne i Region MIDTjylland udvikler hver især deres eget lokale markedsføringsmateriale, hvor det primære mål er at synliggøre, hvilke uddannelser de enkelte skoler udbyder. Det Fælles markedsføringsmateriale er et fleksibelt materiale indeholdende beskrivelser af industrimulighederne i Region Midtjylland samt signaler om de unges fremtidsmuligheder når de har taget en industriel uddannelse. Materialet skal være i en form som de enkelte erhvervsskoler kan indpasse i skolernes lokale markedsføringsmateriale, så det fremstår som en helhed. Opgaver Opgaven består i at udarbejde et koncept for og indhold til det fælles markedsføringsmateriale rettet mod unge i folkeskolen, uddannelsessøgende, forældre og virksomheder. Konceptet skal bl.a. bygge på materialer fra Den positive Image-Kampagne og logo fra Hans On Region Midtjylland. Organisering - Gennemføres i løbet af 2014 Følgende aktører deltager i aktiviteten: - Markedsføringsbureau - De 4 deltagende erhvervsskoler 3. Support i forbindelse med en viral markedsføring Elever fra de deltagende erhvervsskoler skal udvikle i alt 12 virale videoer, som skal give et billede af mulighederne i industrien og spredes via Facebook og YouTube og rettes mod unge i folkeskolen og unge generelt. 3

5 Logoet fra Hans On Region Midtjylland skal anvendes. Opgaver Opgaven består i at udarbejde en fælles ramme for videoerne, som eleverne i samarbejde med underviserne kan arbejde ud fra. Desuden vil opgaven bestå i ad-hoc support undervejs. Rammen skal bl.a. lægge op til, at de virale videoer skal giver et lødigt, positivt og seriøst billede af industrien og virksomhederne, men samtidigt skal de være udformet og opbygget på en måde, der motiverer de unge til at sprede dem viralt. Organisering - Gennemføres med start i 2013 Følgende aktører deltager i aktiviteten: - Markedsføringsbureau - De 4 deltagende erhvervsskoler Effektmål: Videoerne er til sammen set gange på YouTube. Gennemføres som en kvantitativ undersøgelse via YouTube. Forventet tidsplan Aktivitet Deadline Offentliggørelse Fredag den 4. oktober 2013 Frist for spørgsmål Fredag den 11. oktober 2013 Deadline for modtagelse af tilbud Mandag den 21. oktober 2013 kl Meddelelse om tildeling af kontrakt Uge Stand still 10 dage fra meddelelse om tildeling Eksekvering November 2013 November 2014 Kampagnen kan lanceres medio november 2013 og løbe frem til og med november Mercantec forventer således at få leveret et skriftligt tilbud på, hvordan tilbudsgiver ønsker at løse opgaven inkl. effektmål samt budgetter. Udvælgelseskriterier Tilbud skal indeholde følgende dokumenter: - Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, at virksomheden ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 (standardblanket vedlagt) - Referenceliste over de 3 betydeligste sammenlignelige opgaver, der er udført i løbet af de sidste 3 år med beskrivelse af opgaverne og angivelse af kontakt- 4

6 personer med tilknyttet mail og telefonnr. Det er et mindstekrav, at virksomheden har positiv egenkapital. Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal oplysninger afgives for hver deltager i konsortiet. Det er konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Tilbudsgivere, der i fællesskab afgiver tilbud under et konsortium, hæfter solidarisk i forhold til ordregiver. Det skal af tilbuddet fremgå, med hvilken tilbudsgiver ordregiver kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for konsortiets øvrige deltagere. Tildelingskriterium Valg af leverandør sker på baggrund af det for Mercantec økonomiske mest fordelagtige tilbud. Ved fremsendelse af tilbud skal disse indeholde de nødvendige bilag og dokumentation som beskrevet i udbudsmaterialet, ellers bliver tilbuddet ikke taget i betragtning og afvises. Ved tilbudsvurderingen lægges flg. underkriterier med angivelse af vægtning til grund: 1. Procesforløb og kvalitet (70 procent) Bedømt på grundlag af kvaliteten af tilbudsgiverens løsningsforslag til besvarelse af opgavebeskrivelsen, jf. opgavebeskrivelsen. Desuden vil der blive lagt vægt på tilbudsgivers beskrivelse af målgruppetest- og afprøvningsforløb, der kvalitetssikrer kampagnens form og indhold. 2. Pris (30 procent) Bedømt på grundlag af tilbudsgiverens samlede pris for opgaven samt timepris for forskellige ydelser, der indgår i løsningsforslaget. Budget Der er afsat et samlet beløb på kr. inkl. afgifter, gebyrer og moms til at udvikle og gennemføre Den positive Image-kampagne. Midlerne er fordelt med kr. i 2013 og kr. i Opgaven skal gennemføres inden for den fastsatte økonomiske ramme på maksimalt kr. Tilbud der overskride den økonomiske ramme vil blive afvist som ukonditionsmæssige. Midlerne vægtes på de 3 indsatser som følger: Image-kampagne Viral markedsføring Fælles markedsføring Udover ovennævnte beløb ligger der i projektet midler til erhvervsskolernes deltagelse i arbejdet med de 3 indsatser. 5

7 Afgivne tilbud skal være fuldstændige De afgivne tilbud skal fremstå som fuldstændige tilbud, der opfylder de stillede krav til tilbuddenes indhold og udformning. Der kan ikke tages forbehold. Tilbud som ikke opfylder de stillede krav, kan ikke forventes at blive taget i betragtning ved tilbudsvurderingen. Såfremt tilbudsgiver ønsker at afgive alternative tilbud, er dette muligt. Dog skal alternative tilbud afgives som særskilte tilbud på et særskilt regneark/omslag. Tilbuddets indhold, udformning mv. Tilbud må være på max 2 A4 sider og kan vedlægges relevante bilag, men tilbuddet skal kunne stå alene. Tilbud skal afleveres i to papireksemplarer, heraf et originalt underskrevet eksemplar. Der skal ligeledes fremsendes en elektronisk udgave af hele det afleverede tilbudsmateriale på USB-stik til Mercantec att.: Marie Rasmussen Indkøbsansvarlig H.C. Andersens Vej Viborg mærket Tilbud på Fremtidens Industri, Den positive Image-kampagne må ikke åbnes Indholdet af tilbuddet forbliver uåbnet og fortroligt indtil udløbet af den fastsatte frist. Mercantec kan ikke stilles til ansvar for, at dokumenter på USB-stik ikke kan læses ligesom det ikke kan forventes, at Mercantec kan modtage filer i andre formater end de i tilbuddet anvendte. Såfremt tilbuddet på USB-stik og papirudgave ikke er enslydende, vil det være det originale underskrevne eksemplar, der er gældende. Tilbud kan ikke afgives pr. eller fax. Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal stilles skriftligt pr. til: Marie Rasmussen Med emnet: Spørgsmål Den positive Image-kampagne 6

8 Alle spørgsmål vil blive anonymiseret og sammen med deres besvarelse løbende offentliggjort på Sprog Tilbuddet med tilhørende bilag skal være på dansk. Priser og leverandørforhold Tilbudspriser skal afgives i DKK inkl. afgifter, gebyrer og moms. Omkostninger ved deltagelse Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med tilbudsafgivelse og eventuel efterfølgende kontrahering er ordregiver uvedkommende, ligesom tilbudsmateriale ikke returneres til tilbudsgiver. Tilbudsfrist mv. Tilbuddene skal være modtaget senest mandag den 21. oktober kl Tilbud, der ikke er ordregiver i hænde senest samtidig med tilbudsfristens udløb vil blive afvist. Fremsendte tilbud registreres ved deres modtagelse og rettidige tilbud åbnes samlet efter tilbudsfristens udløb. Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. Afgivne tilbud skal være gældende 3 mdr. fra tilbudsfristen. Tilbudsgivere kan påregne svar pr. mail i uge Aflysning Ordregiver forbeholder sig ret til at aflyse udbuddet, såfremt ordregiver vurderer, at der foreligger saglig grund til aflysning. Ordregiver anser det bl.a. som en saglig grund, hvis de tilbudte løsninger ikke opfylder ordregivers ønsker og krav. 7

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Mercantec Prækvalifikationsmateriale Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Begrænset udbud Bygherrerådgivning August 2014 1. Indledning 1.1 Ordregiver Mercantec H.C. Andersens Vej 9 8800 Viborg Att.:

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

Udbud af. Madudbringning. til. borgere i Københavns Kommune

Udbud af. Madudbringning. til. borgere i Københavns Kommune Sundheds- og Udbud af Madudbringning til borgere i Københavns Kommune Indhold Side 1. Indledning... 3 1.1. UDBUDSFORM... 3 1.2. FORNYET ANNONCERING OG ÆNDRINGER EFTER ANNULLATION... 3 1.3. KØBENHAVNS KOMMUNE...

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge UDBUD af danskuddannelse til voksne udlændinge Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generelt om udbuddet...4 1.2 Ordregivende myndighed...4 1.3 Udbyders fremtidige aftale...4 1.4 Opgavens omfang...4

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen (juni 2013) [2] Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 4 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere