Offentlig-udbud nr. 2012/S Oktober 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentlig-udbud nr. 2012/S2012-02456. Oktober 2012"

Transkript

1 E Offentlig-udbud nr. 2012/S Oktober 2012 Rammeaftale på køb af arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj til følgende Ordregiver: Esbjerg Forsyning A/S Herunder Esbjerg Spildevand A/S Esbjerg Varme A/S Esbjerg Vand A/S

2 Kapitel 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Generel beskrivelse af udbuddet Opgavens omfang Ordregivers forbehold Ordregiveres fremtidige Rammeaftaler Udbudsbetingelser Udbudsform Udbudsomfang Alternative bud Formkrav Vareprøver Ejendomsret Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsfrist Åbning af de indkomne tilbud Henvendelse til Tilbudsgiver Vedståelsesfrist for tilbud Aftalegrundlag Udvælgelseskriterier Tildelingskriterier Deludbud 1: Arbejdsbeklædning Deludbud 2: Sikkerhedsfodtøj Forbehold Kravspecifikation Generelt Tilbudslisten faneblad arbejdsbeklædning Deludbud Tilbudslisten faneblad sikkerhedsfodtøj Deludbud Produktsortiment arbejdsbeklædning Deludbud Logo og Navn Produktsortiment sikkerhedsfodtøj Deludbud

3 3.7. Online bestillingssystem Rammeaftaleudkast Parterne AFTALENS DOKUMENTER Rammeaftalegrundlag Rammeaftalens omfang Rammeaftaleperiode Produkternes egenskaber Garanti og Reklamationer Bestilling af Produkter Leveringsbetingelser Returvarer Følgeseddel Priser Prisregulering Betaling Underleverandøren Produkt- og ansvarsforsikring Ændring af produktsammensætning Offentlige påbud Tavshedspligt og offentliggørelse af Rammeaftalen Miljø Etik og Socialt Ansvar Overdragelse af rettigheder og pligter Misligholdelse Opfyldelseshindringer, herunder force majeure Erstatning og forsikring Lovvalg og afgørelse af tvister Rammeaftaleændringer Ændringer i gældende ret Underskrift

4 5. Bilag Bilag 1 Tilbudsliste Bilag A - Vareprøver Bilag B Tidsplan Bilag C - Erklæring om ubetalt, forfalden gæld Bilag D Logomanual

5 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Esbjerg forsyning A/S, Esbjerg Vand A/S, Esbjerg Spildevand A/S og Esbjerg Varme A/S er selvstændige aktieselskaber i Esbjerg Forsyning Holding A/S koncernen (se nedenstående organisationsdiagram). Esbjerg Forsyning A/S udbyder, på vegne af selskabet selv og de øvrige selskaber i koncernen, en rammeaftale om køb af arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj til selskabernes medarbejdere. Esbjerg Forsyning Holding A/S Esbjerg Varme A/S Esbjerg Vand A/S Esbjerg Spildevand A/S Esbjerg Forsyning A/S 1.2 Opgavens omfang Ordregiver vil, efter nærværende udbuds afslutning og gennemførte afprøvningsperiode tildele Rammeaftalen til den eller de Tilbudsgiver(e) der har givet det mest fordelagtige tilbud jf. de i udbudsmaterialet oplyste tildelingskriterier, som individuelle parter. De inviteres derfor til at afgive tilbud på en eller flere af nedenstående deludbud. Rammeaftalen vil være gældende for 2 år med virkning fra 1. januar 2013 til 31. december 2015, med option på forlængelse i 2 x 12 måneder. 1.3 Ordregivers forbehold De i tilbudslisten (Bilag 1) angivende mængder er estimerede mængder for et års aftag. Disse mængder udgør sammen med de afgivne enhedspriser selve konkurrencegrundlaget. De estimerede mængder, der alene anvendes til at vægte enhedspriserne, er gennemsnitlige årsmængder baseret på de sidste 2 år. Mængderne kan antyde samhandlens størrelse men kan for øvrigt ikke danne grundlag for nogen afregning af mængder. 1.4 Ordregiveres fremtidige Rammeaftaler En rammeaftale med én Leverandør, kan omfatte en eller to deludbud jf. udbudsmaterialet afsnit 3. 5

6 Der ønskes indgået en Rammeaftale med én Leverandør på hvert deludbud, eller én totalleverandør omfattende begge deludbud. Valget af Leverandør er ikke afsluttet før Rammeaftalen er underskrevet af begge parter. 2. Udbudsbetingelser 2.1. Udbudsform Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til tilbudsloven LBK nr af 07/12/ Udbudsomfang Udbudsmaterialet består af nærværende udbudsbeskrivelse, kravspecifikation og Rammeaftaleudkast samt følgende bilag: a) Bilag 1 Tilbudsliste b) Bilag A Vareprøver (specifikation af ønskede vareprøver) c) Bilag B Tidsplan d) Bilag C Tro og love erklæringen e) Bilag D Designmanual for logo placeringer Udbuddet opdeles i 2 deludbud og Ordregiveren vælger ud fra den nedenstående del- og underkriterier om det vil være mest økonomisk fordelagtigt at vælge en eller to leverandører. a) Deludbud 1: Arbejdsbeklædning b) Deludbud 2: Sikkerhedsfodtøj Rammeaftalen indgås mellem en eller flere udvalgte Tilbudsgiver(e) og Esbjerg Forsyning A/S og bliver gældende for selskabet selv og nedenstående øvrige selskaber. (efterfølgende kaldet Ordregiver) Esbjerg Spildevand A/S CVR nr: EAN nr: Esbjerg Varme A/S CVR nr: EAN nr: Esbjerg Vand A/S CVR nr: EAN nr: Alternative bud Der kan ikke gives alternative bud 2.4. Formkrav Tilbudsmaterialet, herunder prislister og kataloger m.m. skal fremsendes skriftligt i 1 eksemplar, vedlagt en elektronisk kopi, kompatibel med Microsoft Word/Excel på cd-rom eller USB-stik. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem det skriftlige og det elektroniske materiale gælder det skriftlige tilbud. a) Ved tilbudsafgivelsen skal udvælgelseskriterierne være oplyst og i det omfang der er vedlagt en formular, skal denne anvendes. Det er vigtigt, at Tilbudsgiver besvarer alle punkter i tilbudsdispositionen, da vurderingen vil blive foretaget på grundlag af disse. 6

7 b) Evt. manglende oplysninger vil ikke blive indhentet, medmindre der er tale om mindre supplerende oplysninger. c) Vedlagt tilbudsliste (bilag 1) i Excel format, skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen i uændret form. Der gøres opmærksom på at tilbudslisten (Excel filen) består af flere ark/faneblade som alle skal udfyldes. d) Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet. e) Der skal afgives tilbud på samtlige produkter i hvert deludbud, som Tilbudsgiver ønsker at tilbyde. f) Leverandørens underskrift på tilbudslisten (Bilag 1) er bindende for samtlige angivne priser og vedhæftede oplysninger mv. g) I tilfælde af uoverensstemmelse gælder tilbudslistens slutbeløb, og priser for de enkelte Produkter må korrigeres tilsvarende. Tilbud med alt dertil hørende samt al kommunikation i aftaleperioden skal være på dansk. Såfremt flere Leverandører byder i fællesskab, skal det angives hvilken Leverandør, der optræder som Rammeaftaleansvarlig over for Ordregiver Vareprøver I evalueringsfasen ønsker Ordregiver at der stilles vareprøver til rådighed for den endelige evaluering af tilbuddet, dels til en visuel bedømmelse og dels til en fysisk afprøvning. Der vil blive rekvireret vareprøver fra de 4 Leverandører som har afgivet de bedste tilbud i henhold til de i punkt og nævnte tildelingskriterier, dog eksklusiv underkriteriet Medarbejdernes oplevelse (evalueringsrapport) efter praktisk afprøvning. Når vareprøverne skal leveres, skal de pakkes som angivet ved bestillingen og skal leveres til Ordregiver senest 3 arbejdsdage fra Ordregivers afkald og som vil finde sted indenfor de første 5 arbejdsdage efter tilbudsafgivelse. Såfremt der måtte indkomme tilbud fra mere end 4 Tilbudsgivere, vil de Tilbudsgivere der ikke bliver valgt ud til vareafprøvning, blive orienteret om dette, men et evt. endeligt afslag vil først ske efter endt tildelingsprocedure. Vareprøverne vil blive testet og evalueret i praksis af udvalgte medarbejdere i forskellige funktioner. Afprøvningsperioden forventes at være ca. 3 arbejdsuger. For at sikre en korrekt afprøvning forbeholder Ordregiver sig retten til at indhente yderlige vareprøver i hele afprøvningsperioden. De ovennævnte vareprøver skal i første omgang leveres uden beregning, og de, efter test og afprøvning, fravalgte Tilbudsgivere vil være berettiget til at fakturere de leverede vareprøver til Ordregiver. Den/de valgte Leverandører må anse leveringen af vareprøver som en investering i det fremtidige samarbejde. 7

8 2.6. Ejendomsret Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag, betragtes som Ordregivers ejendom og vil ikke blive returneret eller udleveret. Der ydes endvidere ikke nogen godtgørelse for afgivelse af tilbud eller udarbejdelse af tilbudsmateriale udover den i afsnit 5 nævnte kompensation for vareprøver Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende dette udbud skal være skriftlige og sendes samtidig senest den 19. oktober 2012 til: Projektleder Majbritt Gade Beck, og Indkøbschef: Poul Erik Lundsgaard Olesen, mærket med emnet: "Spørgsmål Tilbud D Arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj Spørgsmål modtaget inden ovenstående tidsfrist vil blive besvaret senest 10 dage inden tilbudsfristens udløb. Spørgsmål modtaget efter ovennævnte tidsfrist, vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefyldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet 10 dage inden tilbudsfristen. Spørgsmål modtaget senere end 10 dage inden tilbudsfristen vil ikke blive besvaret. Alle spørgsmål og svar samt øvrigt supplerende udbudsmateriale, herunder eventuelle rettelsesblade, vil blive sendt til alle, der har fået udleveret udbudsmaterialet Tilbudsfrist Tilbuddet skal være mærket: Tilbud 2012/S Arbejdsbeklædning og Sikkerhedsfodtøj - Må kun åbnes af Indkøbskontoret. Forsendelsen skal ved modtagelse være lukket. Tilbuddet skal være Ordregiver i hænde senest den 9. november 2012 kl på følgende adresse: Esbjerg Forsyning A/S Indkøb Ravnevej Esbjerg Ø Att.: Poul Erik Lundsgaard Olesen Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem Åbning af de indkomne tilbud. Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. 8

9 2.10. Henvendelse til Tilbudsgiver Efter åbning af tilbuddene forbeholder Ordregiver sig ret til at kunne rette henvendelse til Tilbudsgiverne med henblik på afklarende spørgsmål i forbindelse med behandling af tilbuddene Vedståelsesfrist for tilbud Tilbuddet skal være gældende indtil 31. december Aftalegrundlag Aftale om levering af de i udbuddet omfattende produkter indgås på grundlag af vedlagte udkast til Rammeaftale. Rammeaftalen fastlægger vilkårene og rettigheder der vil gælde mellem parterne i forbindelse med opfyldelse af Rammeaftalen Fravalgte Tilbudsgivere anmodes om ikke at foretage opsøgende salg hos Ordregiver i den udbudte Rammeaftaleperiode Udvælgelseskriterier Følgende udvælgelseskriterier anvendes til bedømmelse af Tilbudsgivers egnethed som Leverandøren af Arbejdsbeklædning og Sikkerhedsfodtøj. De nedenfor nævnte udvælgelseskriterier skal kunne vurderes som acceptable for Ordregiver, inden tilbuddet kan vurderes. a) Der kræves en beskrivelse af virksomheden, herunder selskabsform, ejerforhold, organisation, kvalitetssikring, lagerforhold og kundeservice. b) Der kræves at fremtidige bestillinger foretages af den enkelte medarbejder via et elektronisk bestillingssystem hvorfor Tilbudsgiver bedes beskrive Tilbudsgivers bestillingssystem og dets muligheder for at håndtere de enkelte medarbejders tøjpenge/-point. c) Tilbudsgiver skal vedlægge en referenceliste for de sidste 2 år, eller så længe virksomheden har eksisteret. Referencerne skal være på kunder, hvis behov er sammenlignelige med Ordregivers behov. Referencelisten skal indeholde oplysning om firmanavn og navn på kontaktperson. Ordregiver forbeholder sig ret til at indhente yderligere oplysninger på de i referencerne nævnte kunder. d) Revisionspåtegnet beregning af nøgletal for minimum rentabilitet, likviditets- og soliditetsgrad for de seneste 3 år eller så længe virksomheden har eksisteret. e) Oplysning om den samlede omsætning i de seneste 3 år, herunder omsætning indenfor det aktivitetsområde, der er omfattet af det udbudte område (eller så længe virksomheden har eksisteret). f) Tro og Love erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige, jf. bilag C. Materiale for dokumentation af ovenstående skal fremsendes sammen med tilbuddet Tildelingskriterier Ordregiver vil vurdere de indkomne tilbud efter tildelingskriteriet, Økonomisk mest fordelagtige tilbud idet nedenstående delkriterier, med angivelse af vægtning, lægges til grund for tilbudsvurderingen. 9

10 Deludbud 1: Arbejdsbeklædning Alle konditionsmæssige tilbud fra egnede Tilbudsgivere vil blive vurderet efter ovennævnte kriterier og nævnte vægtning. Delkriterium Vægtning i % Økonomi: Samlet omkostning for køb af arbejdsbeklædning jf. tilbudsliste 40% Rabatsats for øvrige produkter i de forskellige varegrupper Kvalitet: Medarbejdernes oplevelse (evalueringsrapport) efter praktisk afprøvning 40% Sortimentsbredde på skaffevarer (mindst er bedst) Services og leveringssikkerhed Tilbudsgivers miljø og arbejdsmiljøforhold Bestillingssystem: Brugervenligheden af det tilbudte online bestillingssystem 20% Det tilbudte online bestillingssystems kapabilitet til at styre medarbejdernes tøjpenge/-point Deludbud 2: Sikkerhedsfodtøj Alle konditionsmæssige tilbud fra egnede Tilbudsgivere vil blive vurderet efter ovennævnte kriterier og nævnte vægtning. Delkriterium Vægtning i % Økonomi: Samlet omkostning for køb af sikkerhedssko jf. tilbudsliste 60% Rabatsats for øvrige produkter i de forskellige varegrupper Kvalitet: Medarbejdernes oplevelse (evalueringsrapport) efter praktisk afprøvning Sortimentsbredde på skaffevarer (mindst er bedst) 40% Services og leveringssikkerhed Tilbudsgivers miljø og arbejdsmiljøforhold Forbehold Der kan ikke tages forbehold for Rammeaftaleudkastet Eventuelle andre forbehold skal udtrykkelig fremgå af tilbuddet med specifikation af forbeholdet og med specificeret angivelse af, på hvilken måde og i hvilket omfang forbeholdet øver indflydelse økonomisk. Der kan ikke tages forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsgrundlaget, i givet fald vil tilbuddet blive kasseret som ukonditionsmæssigt, jf. praksis fra Klagenævnet for Udbud. 10

11 3. Kravspecifikation 3.1. Generelt Ved indgåelse af Rammeaftalen skal Tilbudsgiver stille en konsulent til disposition for opmåling af samtlige medarbejdere, disse opmålingsresultater registreres på et medarbejderstamkort for at sikre fremtidig korrekt pasform m.m. Tilbudsgiveren har ansvaret for korrekt pasform 3.2. Tilbudslisten faneblad arbejdsbeklædning Deludbud 1 Tilbudslisten Bilag 1 (Excel Regneark) skal benyttes i forbindelse med tilbudsgivningen i uændret form og i den elektroniske udgave skal filen forblive som et Excel Regneark. a) Tilbuddet skal angives på baggrund af Tilbudsgivers listepris ekskl. moms og i Tilbudslisten skal der i kolonne AN angives Tilbudsgivers listepris og i kolonne AP angives Tilbudsgivers netto pris (rabat satsen i kolonne AO beregnes automatisk). b) I sidste linje i hver gruppe angives den gældende rabat sats for de øvrige produkter i den pågældende varegruppe. c) Instruktion til kolonnerne F til AC: d) Forkortelsen EF = Esbjerg Forsyning e) Forkortelsen TB = Tilbudsgiver f) De i EF kolonnerne angivende procent satser er minimumskrav til materiale indhold. g) I EF kolonner uden værdiangivelse er der ingen forudbestemt minimums krav. h) Tilbudsgiver skal i kolonnerne TB angive den værdi der er gældende for Tilbudsgivers produkt, såfremt den aktuelle materialetype ikke er anført i skemaet, skal Tilbudsgiver angive materialetype i kolonne AD. i) I kolonne AE har Ordregiver angivet minimumsvægt i gram for specifikke produkter. Tilbudsgiver skal i kolonne AF angive den aktuelle vægtangivelse for Tilbudsgivers produkt. j) I kolonne AG har Ordregiver angivet den for Ordregiver foretrukne farvebetegnelse farveskala. Som udgangspunkt må der ikke fraviges fra denne skala. k) Såfremt Tilbudsgiver har en anden betegnelse, men inden for den angivende skala skal dette angives i kolonne AQ Bemærkninger. l) Kolonne AJ, Tilbudsgiver oplyser Tilbudsgivers varenr. m) Kolonne Ak, Tilbudsgiver oplyser Tilbudsgivers varebeskrivelse. n) Kolonne AJ, Tilbudsgiver oplyser side nummer i Tilbudsgivers varekatalog 11

12 o) Kolonne AJ, Tilbudsgiver svarer ja, hvis det pågældende produkt er en standard hyldevare og svarer nej, hvis det pågældende produkt er en skaffevare Tilbudslisten faneblad sikkerhedsfodtøj Deludbud 2 Tilbudslisten Bilag 1 (Excel Regneark) skal benyttes i forbindelse med tilbudsgivningen i uændret form og i den elektroniske udgave skal filen forblive som et Excel Regneark. a) Tilbuddet skal angives på baggrund af Tilbudsgivers listepris ekskl. moms og i Tilbudslisten skal der i kolonne Q angives Tilbudsgivers listepris og i kolonne S angives Tilbudsgivers netto pris (rabat satsen i kolonne R beregnes automatisk). b) I sidste linje i hver gruppe angives den gældende rabat sats for de øvrige produkter i den pågældende varegruppe. c) Instruktion til kolonnerne F til J: d) Tilbudsgiver skal i kolonnerne F angive det størrelse spænd som Tilbudsgivers produkter leveres og lagerføres i. e) I kolonnerne G, H, I og J er angivet hvilken sikkerhedsklasse der er gældende for det pågældende produkt. f) I kolonne K er angivet den estimerede mængde som anvendes til konkurrencevurderingen g) I kolonne L, Tilbudsgiver oplyser hvilke materiale produktet er produceret af h) Kolonne M Tilbudsgiver oplyser Tilbudsgivers varenr. i) Kolonne N, Tilbudsgiver oplyser Tilbudsgivers varebeskrivelse j) Kolonne O, Tilbudsgiver oplyser side nummer i Tilbudsgivers varekatalog k) Kolonne P, Tilbudsgiver svarer ja, hvis det pågældende produkt er en standard hyldevare og svarer nej, hvis det pågældende produkt er en skaffevare Produktsortiment arbejdsbeklædning Deludbud 1 a) Ordregiver ønsker et bredt sortiment, og ønsker derfor en fast rabat på de øvrige produkter i de enkelte varegrupper. b) Ordregiver ønsker en arbejdsbeklædning af god kvalitet og såfremt Tilbudsgiver tilbyder et ikke kendt varemærke skal Tilbudsgiver, ved en beskrivelse, kunne dokumentere kvaliteten på det tilbudte produkt. c) Alle produkter der bliver leveret i henhold til rammeaftalen skal opfylde de til enhver tid gældende standarder og regler såvel den Danske lovgivning som EU lovgivningen. d) Alle produkter der bliver leveret i henhold til tilbudslisten, skal kunne vaskes på min. 60 grader og tørretumbles på normal temperatur. Med undtagelse af gruppe 7 + position 6 i gruppe

13 e) Sortimentet kan være opdelt i såvel standardvarer som skaffevarer, hvor standardvarer er at betragte som en lagervare med en leveringstid på max 2 arbejdsdage. For størrelser mindre end str. S og større end XXXL accepteres en leveringstid på max 10 arbejdsdage. f) Tilbudsgiver skal oplyse i hvilket omfang Tilbudsgiver har egen systue for tilretning af længder og andre former for ændringer, samt i hvilket omfang Tilbudsgiver kan forestå prægning/trykning af navn og logo. g) Tilbudsgiver skal markere/beskrive hvilke produkter, der kan leveres i damestørrelser. Det forventes at damestørrelserne leveres til samme priser som for herrestørrelserne. Separate varenumre for disse produkter aftales ved rammeaftaleindgåelse. h) Tilbudsgiver skal oprette et medarbejderregister/konto for samtlige medarbejdere, som kan håndtere og administrere medarbejdernes tøjpenge. Medarbejderne får tildelt tøjpenge 2 gange årligt (2. januar og 1. juli). i) Når den enkelte medarbejder handler arbejdsbeklædning på Tilbudsgiveres online portal, nedskrives medarbejdernes konto med det tilsvarende beløb (eksklusiv tilretning, oplægning, tryk/påsætning af navn og logo samt påsyning af lommer til knæpuder). j) Der må max overføres 450 kr. fra et år til et andet. k) Tilbudsgiver er ansvarlig for at administrere dette. l) Esbjerg Forsyning A/S afholder omkostninger til tilretning, oplægning, tryk/påsyning af navn og logo samt påsyning af lommer til knæpuder. Esbjerg Forsyning A/S betaler endvidere for omkostningerne til fluorescerende stof. Disse omkostninger skal faktureres særskilt med angivelse af medarbejder nr. en gang pr måned Logo og Navn Logo skal udformes i henhold til Ordregiveres Logomanual (Bilag D.) Alt tøj leveret til Esbjerg Spildevand A/S skal mærkes med dymonavn Produktsortiment sikkerhedsfodtøj Deludbud 2 a) Ordregiver ønsker et bredt sortiment, og ønsker derfor en fast rabat på de produkter som der ikke omfattes af netto priserne. b) Ordregiver ønsker Sikkerhedsfodtøj af en god kvalitet med en god pasform, og såfremt Tilbudsgiver tilbyder et ikke kendt varemærke skal Tilbudsgiver, ved en beskrivelse, kunne dokumentere kvaliteten på det tilbudte produkt. c) Alle produkter der bliver leveret i henhold til rammeaftalen skal opfylde de til enhver tid gældende standarder og regler såvel den Danske lovgivning som EU lovgivningen. 13

14 3.7. Online bestillingssystem Tilbudsgiver skal have et webbaseret bestillingssystem som kan administrere medarbejdernes køb og tøjpenge som nævnt i punkt 3.4 a) Der skal være adgang til bestillingssystemet fra alle computere med netadgang. Hver medarbejder har en egen konto som kun den enkelte medarbejder har adgang til via et password og en adgangskode. b) Det skal sikres at medarbejderen kun kan købe de arbejdsbeklædninger og evt. sikkerhedsfodtøj, som der er truffet aftale om, og de størrelser der er angivet på medarbejderens stamkort, afvigelser fra dette kræver godkendelse fra Ordregiver. c) Der skal være mulighed for at én administrativ medarbejder har adgang til samtlige medarbejderkonti fordelt på funktioner. d) Ved aflevering af tilbud skal Tilbudsgiver stille en test adgang af bestillingssystemet til rådighed, enten via USB/CD-rom eller en netadgang. Denne test adgang anvendes til den forestående evaluering af brugervenligheden i forbindelse med tildelingsprocessen. 4. Rammeaftaleudkast Rammeaftale vedr. levering af Arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj til Esbjerg Forsyning A/S. 4.1 Parterne Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej Esbjerg Ø CVR. nr: EAN nr: På vegne af: Esbjerg Spildevand A/S CVR nr: EAN nr: Esbjerg Varme A/S CVR nr: EAN nr: Esbjerg Vand A/S CVR nr: EAN nr: (i det følgende kaldet Ordregiver) Og [Firma] [Adresse] [Postnr.] [By] CVR nr. (i det følgende kaldet Leverandør). PRÆAMBEL A. Ordregiver forsyner og servicerer Esbjerg Kommunes borgere med vand, varme og spilde- 14

15 vand under mottoet bedst mulig ydelse til lavest mulig pris. B. Leverandør er producent, forhandler og/eller Leverandør af de i Bilag 1 anførte og beskrevne produkter/serviceydelser (herefter kaldet produkterne ). C. Primært ønsker Ordregiver og Leverandør at indgå denne aftale med henblik på at fastlægge de generelle betingelser, der skal være gældende mellem parterne i forbindelse med Ordregivers køb af produkter fra Leverandøren. 4.2 AFTALENS DOKUMENTER. Parternes aftalegrundlag består af følgende dokumenter, som skal fortolkes i den anførte prioriterede rækkefølge: a) Denne aftale. b) Udbudsmaterialet med bilag og evt. tilhørende rettelsesbreve fra Ordregiver, september 2012 c) Leverandørens tilbud dateret XX.XX 2012 d) Referat fra opstartsmødet XX.XX e) Produkt- og prisliste (inklusive de i listen refererede specifikationer) vedlagt som Bilag 1 f) Ordregivers indkøbsordre. g) Leverandørs ordrebekræftelse. 4.3 Rammeaftalegrundlag Nærværende Rammeaftale er indgået efter afholdt udbud i overensstemmelse med tilbudsloven LBK nr af 07/12/2007. Er andet ikke bestemt i Rammeaftalen, gælder Købelovens regler. Leverandørens almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i denne Rammeaftale. 4.4 Rammeaftalens omfang Levering af arbejdsbeklædning og/eller sikkerhedsfodtøj i henhold til de i Bilag 1 beskrevne Produkter jf. udbudsmaterialet. Omfanget bestemmes af de bestemmelser som Ordregiver igangsætter. Den i Bilag 1, estimerede mængde er baseret på et gennemsnitlig årsforbrug de seneste år og kan derfor ikke danne grundlag for en økonomisk afregning. 4.5 Rammeaftaleperiode Rammeaftalen er gældende fra den 1. januar 2013 til den 31. december Rammeaftalen kan forlænges i op til 2 x 12 måneder, Forlængelse sker i givet fald på uændrede Rammeaftalevilkår. Meddelelse herom skal gives til Leverandør senest 3 måneder før aftaleudløb, i modsat fald ophører Rammeaftalen uden særskilt opsigelse. Såfremt optionen udnyttes, ophører Rammeaftalen uden særskilt opsigelse ved optionens udløb. 4.6 Produkternes egenskaber Produkterne skal ved levering og i anvendelse være mangelfri og opfylde de ved aftalens indgåelse aftalte specifikationer. 15

16 4.7 Garanti og Reklamationer Er andet ikke bestemt i rammeaftalen, gælder købelovens regler om forbrugerkøb, herunder købelovens reklamations- og ansvarsregler I henhold til købeloven er reklamationsretten for skjulte mangler og fejl 2 år. Konstaterer Ordregiveren mangler/fejl ved produktet, kan Ordregiveren kræve at Leverandøren afhjælper manglen enten ved reparation eller ombytning inden for rimelig tid, medmindre dette vil være uforholdsmæssigt byrdefuldt for parterne. Undlader Leverandøren på trods af opfordring hertil at afhjælpe manglen/fejlen er Ordregiver berettiget til at lade manglen afhjælpe på Leverandørens bekostning. 4.8 Bestilling af Produkter Bestilling af produkter skal kunne ske via et online bestillingssystem, , telefon og fax. I forbindelse med bestilling af Produkterne som ikke umiddelbart kan dedikeres til en specifik medarbejder skal der indgås en specifik kontrakt bestående af en indkøbsordre og en ordrebekræftelse (herefter kaldet en "Kontrakt"). Enhver kontrakt skal udelukkende fastsætte ydelsestypen, Ordregivers projektnummer, mængden af Produkter, leveringstid og -sted samt pris. Enhver kontrakt indgås alene på de i denne Rammeaftale indeholdte betingelser, uanset om ordren eller ordrebekræftelsen indeholder reference hertil eller ej. Eventuelle standardbetingelser eller andre fra denne aftale afvigende betingelser, der måtte være skrevet, fortrykt på eller refereret til i ordre, ordrebekræftelse eller andet dokument, som er eller vil blive udvekslet mellem parterne, skal ikke udgøre en del af parternes aftalegrundlag. Tilbudsgiver skal efterfølgende fremsende en ordrebekræftelse. 4.9 Leveringsbetingelser Leveringsbetingelser: Produkterne leveres til den af Ordregiver oplyste leveringsadresse, et hvilket som helst sted i Esbjerg Kommune, uden ekstra omkostninger til, fragt og/eller emballage m.m.. Levering skal ske til den af bestilleren oplyste-, eller på de i Ordregivers Indkøbsordre anførte sted og tidspunkt. Såfremt intet sted er angivet i ordren eller ved bestillingen, skal levering ske til adressen Ravnevej 10, 6705 Esbjerg Ø, Danmark. Leveringstid: Standardvarer 2 arbejdsdage Skaffevarer 10 arbejdsdage I tilfælde af forsinket levering, og at leveringen af standard varer ikke kan leveres inden 5 arbejdsdage og skaffevarer inden 12 arbejdsdage er Ordregiver berettiget til at købe produkterne andet sted, og Leverandøren skal afholde de evt. merudgifter dette måtte medføre. Rettidig levering er levering ved udgangen af den dag, til hvilken leveringen er aftalt og rettidig levering betragtes som en væsentlig forpligtigelse i aftalen. 16

17 4.10 Returvarer Såfremt Ordregiver foretaget en decideret fejlbestilling, eller der er konstateret en defekt ved et produkt, kan Ordregiver returnere produktet til Leverandøren eller en af Leverandøren oplyst leveringsadresse indenfor en periode på 30 dage fra modtagelsesdatoen. Leverandør skal foretage fuld kreditering eller ombytte produktet efter aftale med Ordregiver. Produkter påtrykt navn og/eller logo er ikke omfattet af ovenstående returneringsret, i sådan et tilfælde aftales returneringsmulighederne individuelt fra sag til sag. Skyldes returneringen en af Ordregivers handlinger, er det Ordregiver, der afholder transportomkostningerne ved returneringen Følgeseddel Med hver leverance skal der medfølge en følgeseddel indeholdende: a) Ordregiverens indkøbsordre nummer og/eller b) Navn på rekvirent c) Varebetegnelse d) Mængde e) Medarbejderens navn 4.12 Priser De mellem parterne aftalte priser dækker alle med levering af produkternes forbundne omkostninger herunder produktet og evt. omkostninger forbunden med elektronisk fakturering, forsendelse og emballering m.m. De aftalte priser er gældende for hele aftaleperioden inkl. de 2 x 12 måneders optioner, men med mulighed for justering jf. punkt Prisregulering Såfremt Danmarks Statistiks nettoprisindeks har ændret sig udover +/- 2 %, kan 70 % af de enkelte enhedspriser indeksreguleres med den procentvise faktiske ændring. Første prisregulering kan tidligst ske pr. 1. januar Danmarks Statistiks nettoprisindeks, september 2012 regnes for indeks 100. Eksempel 1: a) Gældende pris = 100 kr. b) Prisjustering i henhold til aftalt indeks = 1,78% c) Ingen prisjustering i efterfølgende prisperiode. Eksempel 2. d) Gældende pris = 100 kr. e) Prisjustering i henhold til aftalt prisindeks = 2,5% f) Ny Pris = (100*70%)*2,5% = g) Ny pris efterfølgende prisperiode = kr. 101,75 Prisregulering sker på den af parterne, som måtte ønske reguleringens, foranledning ved meddelelse af indekstal og den procentvise regulering, der ønskes lagt til grund for pris- 17

18 ændringen. Prisreguleringer skal meddeles skriftligt til modparten senest 30 dage før ikrafttræden Betaling Ordregiver skal betale købsprisen for de leverede produkter, løbende måned + 30 dage efter fakturadato. Såfremt Ordregiver ikke betaler senest fem (5) dage efter forfaldsdagen, er Leverandør berettiget til at beregne rente fra forfaldsdagen og indtil betaling modtages. Rente beregnes med Diskonto + 0,5 %. Fakturaer skal indeholde følgende: a) EAN nummer på den funktion som modtager fakturaen b) Ordregiverens indkøbsordre nummer og/eller c) Navn på rekvirent d) Medarbejderens navn e) Varebetegnelse f) Mængde g) Enhedspris og totalbeløb Fakturaer fremsendes til Ordregiver via det/de i punkt 4.1 angivne EAN numre afhængig af hvilken afdeling den enkelte medarbejder tilhører. Modtager Ordregiver fakturaer for foregående måned senere end 4 arbejdsdage i den efterfølgende måned, beregnes fakturadato fra modtagelsesdatoen. Ordregiver er ligeledes berettiget til at udskyde betalingen i henhold til ovenstående, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler Underleverandøren Såfremt Leverandøren anvender eller ønsker at anvende underleverandører til opfyldelsen af Rammeaftalen, garanterer Leverandøren for opfyldelsen af Rammeaftalen i samme omfang, som hvis Leverandøren selv havde udført leverancen. En evt. ny underleverandør som ikke er Ordregiver bekendt ved Rammeaftalens indgåelse, skal skriftelig godkendes af Ordregiver inden underleverandøren må påbegynde arbejdet. Overtrædelse af bestemmelser i dette afsnit vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse Produkt- og ansvarsforsikring Leverandøren er ansvarlig efter Dansks rets almindelige erstatningsregler for enhver person- og tingskade, herunder også erhvervs og produktansvarsamt hændelige skader, som måtte kunne opstå i forbindelse med de i rammeaftalen omfattede produkter og sideprodukter. Leverandøren er forpligtiget til at tegne professionel produkt- og ansvarsforsikring og opretholde en sådan i hele rammeaftaleperioden. Leverandør skal senest 30 kalenderdage efter anmodning fra Ordregiver forelægge dokumentation for tegnet erhvervsansvarsforsikring i henhold til ovenstående. 18

19 4.17 Ændring af produktsammensætning Såfremt der som følge af lovgivningsmæssige ændringer mv. foretages korrektioner / ændringer i produkternes sammensætning er Leverandøren pligtig til omgående at informere Ordregiver herom samt omgående at ændre på produktet, hvor dette følger af lovgivningen og / eller myndighedskrav. Såfremt Leverandøren ved produktudvikling eller på anden måde udvider sit sortiment med tilsvarende produkter af samme eller bedre kvalitet, skal Leverandøren efter aftale med Ordregiver tilbyde sådanne produkter. Ordregiver medvirker gerne ved afprøvning af nye produkter, i det omfang disse i alle led lever op til rammeaftalens minimumsbetingelser Offentlige påbud Leverandøren er forpligtet til at overholde alle gældende direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud gældende for de af udbuddet omfattende produkter såvel på aftaletidspunktet som i hele Rammeaftaleperioden. Overtrædelser af disse bestemmelser vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse Tavshedspligt og offentliggørelse af Rammeaftalen Ordregiver er omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven, der kan berettige parter og andre til at få aktindsigt. Ordregiver meddeler dog normalt ikke aktindsigt i følsomme oplysninger, uden forinden at have givet den, som oplysningen vedrører, adgang til at udtale sig herom. Ordregiver er ikke bundet af udtalelsen. Ordregivers økonomiske interesser kan også være til hinder for aktindsigt. Særligt følsomme oplysninger, der efter lovgivningen er tavshedsbelagte, må normalt ikke videregives, idet der dog kan være pligt til at videregive dem til andre myndigheder. Ovenstående bestemmelse gælder ikke såfremt lovgivning, eller 3. part forlanger og får medhold i begæring om aktindsigt i hele/dele af Rammeaftalen. Ordregiver skal i øvrigt henvise til offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt. Ovenstående bestemmelse gælder ikke, såfremt tredjemand forlanger og får medhold i begæring om aktindsigt i hele/dele af Rammeaftalen i henhold til forvaltningslovens eller offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt. Ved Rammeaftalens indgåelse skal der, såfremt én af parterne ønsker en offentliggørelse af Rammeaftalen, udarbejdes en fælles pressemeddelelse. Ved eventuelle senere udtalelser til pressen om det af Rammeaftalen omfattede, skal modparten orienteres om udtalelserne, inden udsendelse foretages. Leverandøren og dennes ansatte er forpligtet til at bevare absolut tavshed over for tredjemand om denne Rammeaftales indhold. Dette gælder også efter Rammeaftalens udløb Miljø Ordregiver ønsker med en miljøbevidst indkøbspolitik at arbejde aktivt for at nedsætte miljøbelastningen og fremme en udvikling og anvendelse af mindre miljøbelastende produkter til gavn for det ydre miljø. 19

20 Leverandøren garanterer, at alt hvad der bliver leveret under nærværende Rammeaftale opfylder den/de til en hver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EUdirektiver m.m. På Ordregivers forlangende skal Leverandøren, uden udgifter for Ordregiver, fremskaffe den dokumentation, Ordregiver måtte ønske omkring et produkt, til brug for deres miljøvurdering af produktet Etik og Socialt Ansvar Ordregiver forudsætter, at Leverandør overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner: a) Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) b) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) c) Mindste alder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) d) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt e) Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning. Det forudsættes endvidere, at Leverandøren respekterer grundlæggende menneskerettigheder, og lever op til FN s Menneskerettighedserklæring samt EU s Menneskerettighedskonvention. Manglende overholdelse af bestemmelser i denne klausul betragtes som væsentlig misligholdelse af Rammeaftalen Overdragelse af rettigheder og pligter Overdragelse af rettigheder og pligter, der fremgår af Rammeaftalen og af de bilag, der hører til Rammeaftalen, kan ingen af parterne ikke overdrage, hverken i fuldt omfang eller kun delvist, og de krav/beføjelser, som parterne har ifølge Rammeaftalen med tilhørende bilag, kan parterne ikke overdrage, sælge eller optage lån på grundlag af. Overtrædelse af bestemmelsen anses som væsentlig misligholdelse Misligholdelse Det fastsættes herved, at enhver tilsidesættelse af Leverandørens forpligtigelser, det være sig en hvilken som helst mangel, forsinkelse mv., er misligholdelse. Foreligger der misligholdelse, skal Leverandøren uden ugrundet ophold meddele Ordregiver dette, og Leverandøren skal ved samme lejlighed underrette Ordregiver om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen, og hvad Leverandøren vil gøre for at undgå, at tilsvarende misligholdelser indtræder i fremtiden. Ordregiver kan stille krav til den måde, hvorpå misligholdelsen skal bringes til ophør, og de skridt der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelse fremover. Dersom Leverandøren gentagne gange ikke opfylder sine forpligtigelser iht. denne Rammeaftale, jf. eksempelvis ved reklamation, forsinkelser, fejlagtige Produkter, der er at betragte som misligholdelse, anses dette som væsentlig misligholdelse. Væsentlig misligholdelse berettiger til ophævelse af Rammeaftalen med tilhørende bilag uden varsel. 20

21 Går Leverandøren konkurs eller indtræder der betalingsvanskeligheder, insolvens, betalingsstandsning eller likvidation, vil dette / disse forhold være at betragte som væsentlig misligholdelse, og de i tilknytning hertil fastsatte beføjelser vil kunne bringes i anvendelse i såvel umiddelbar forlængelse af Ordregivers kendskab hertil, som senere i forløbet, eksempelvis under en betalingsstandsning eller likvidation. Såfremt boet har ret til at indtræde i Rammeaftalen i medfør af konkurslovens bestemmelser, skal boet efter forespørgsel inden 5 arbejdsdage give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet vil indtræde. I øvrigt er Leverandøren ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssigt afslag, dækningskøb, erstatningsansvar mv. og det forudsættes, at reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, således at betaling af erstatning, dækningskøb, forholdsmæssigt afslag mv. ikke udelukker hinanden Opfyldelseshindringer, herunder force majeure I tilfælde af force majeure, hertil regnes kun generalstrejke, naturkatastrofer, krig o. lign., som forhindrer opfyldelse, bortfalder parternes forpligtelser i det omfang og så længe force majeure er til stede. Som force majeure regnes ikke vejrlig, strejke, og lockout (opremsningen er ikke udtømmende) Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part skriftlig meddelelse herom, så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Meddelelsen skal angive: a) Årsagen til force majeure situationen b) Forventet varighed af force majeure situationen c) Indsats fra Leverandørs side for at kunne genoptage levering af Produkterne Er force majeure isoleret til Leverandørs virksomhed, eller områder Leverandør bærer risikoen for, kan Ordregiver kontrahere til anden side, så længe force majeure er til stede Erstatning og forsikring Leverandør er ansvarlig for at Produkterne udføres og leveres i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning, herunder love, bekendtgørelser, anvisninger, cirkulærer, regulativer, publikationer fra ministerier, styrelser og Arbejdstilsynet samt meddelelser og reglementer fra samme Lovvalg og afgørelse af tvister Nærværende Rammeaftale er undergivet dansk ret. Alle tvister herunder ethvert spørgsmål om forståelse og fortolkningen af Rammeaftalen, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af tvisten. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab, medmindre mægleren fastslår, at årsagen til konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part. Såfremt tvisten ikke kan løses gennem parternes forhandling eller ved mægling, kan hver part kræve tvisten indbragt for voldgift til pådømmelse efter dansk lov efter Regler 21

22 for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut. Værnetinget er Det danske Voldgiftsinstitut i København. Hver part udpeger en voldgiftsmand, mens voldgiftsrettens formand udnævnes af instituttet. Såfremt en part ikke inden 30 dage efter at have indgivet klage eller modtaget underretning om begæring af voldgift, har udpeget en voldgiftsmand, udnævnes også denne af instituttet i overensstemmelse med førnævnte regler Rammeaftaleændringer Nærværende Rammeaftale, herunder bilag til Rammeaftalen, kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Ordregiver og Leverandør. Indførte ændringer, der ikke må forrykke udbudsgrundlaget væsentligt, skal fremgå af ændringsmeddelelser, underskrevet af begge parter. Prisændringer i henhold til punkt 4.12 betragtes ikke som en Rammeaftaleændring Ændringer i gældende ret Sker der i Rammeaftaleperioden ændringer i gældende ret, der på væsentlige områder ændrer den udbudte opgave vil parterne kunne anvende reglerne i punkt 4.22, såfremt der måtte opstå tvivl som følge heraf. Tilsvarende er gældende, såfremt Ordregiver af strukturmæssige årsager ændrer den udbudte opgave / ydelse væsentligt, og dette ikke er i strid med udbudsreglerne Underskrift Nærværende Rammeaftale underskrives i to eksemplarer, hvoraf hver part modtager et eksemplar. Dato: Ordregiver: Dato: Leverandør: XXX XXX Poul Erik Lundsgaard Olesen Indkøbschef. 22

23 5. Bilag 5.1 Bilag 1 Tilbudsliste Se vedhæftede Excel dokument 23

24 5.2 Bilag A - Vareprøver Nedenstående produkter ønsket leveret til afprøvning ved afkald fra Ordregiver med angivelse af størrelser Produkt Størrelse Farve Antal Skjorte Sweatshirt T-shirts (bomuld og sved ) Fiberpels Termotøj Vinterundertøj Bukser Overall Sommerjakke Vinterjakke Sokker Bælte Sko Sko Sko Træsko Badesandal 24

25 5.3 Bilag B Tidsplan Aktivitet Dato/tid Udsendelse af udbud 11.oktober 2012 Sidste frist for modtagelse af uddybende spørgsmål 25. oktober 2012 Sidste frist for udsendelse af svar på indkommende 2. november spørgsmål Sidste frist for modtagelse af tilbud 12. november Afslutning på første del af tilbudsevaluering 15. november Afslutning på vareprøve test 7. december 2012 Forventet beslutning om Leverandørvalg 14. december Opstartsmøde m/kontraktunderskrivelse Uge 51 Ikrafttræden af rammeaftalen 1. januar 2013 (eller hurtigst muligt derefter) 25

26 5.4 Bilag C - Erklæring om ubetalt, forfalden gæld 1: jfr. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 bekendtgørelse af lov om begrænsning af skyldners deltagelse i udbudsforretninger Stamdata Nærværende erklæring afgives på vegne af følgende virksomhed: CVR-nummer: Firmanavn: Erklæringen afgives af nedenstående person, som med sin underskrift bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen bekræfter på tro og love korrektheden af oplysningerne i erklæringen giver samtykke til, at Ordregiver må kontrollere oplysningerne i erklæringen hos de relevante myndigheder Navn: Titel: Dato: Underskrift: Oplysning om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Det erklæres hermed, at virksomhedens ubetalte, forfaldne gæld til det offentlige på tilbudstidspunktet udgør: kr. Supplerende oplysninger ved gæld over kr. Der er stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger kr. Dokumentation herfor er vedlagt erklæringen, som bilag nr. Ja Nej Der er den (dato) indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning og denne ordning er overholdt på tilbudstidspunktet. Dokumentation herfor er vedlagt erklæringen, som bilag nr.. a) Ved gæld til det offentlige forstås: skatter afgifter bidrag til sociale sikringsordninger b) Ved det offentlige forstås offentlige myndigheder i Danmark i det land, hvor virksomheden er etableret Dato og underskrift Ja Nej 26

27 5.5 Bilag D Logomanual LOGO 9 CM. BRED Produkt: Placering: Bemærkninger: Overall Smæk Hvid logo Bukser Højre baglomme Hvid logo Shorts Højre baglomme Hvid logo Knickers Højre baglomme Hvid logo Skjorte Venstre bryst Hvid logo T-shirt Ved hals i midten Hvid logo Polo T-shirt Venstre bryst Hvid logo Sweatshirt Ved hals i midten Hvid logo Sweatshirt polo Venstre bryst Hvid logo Termojakke vatteret Venstre bryst Hvid logo Softshell jakker Venstre bryst Hvid logo Orange + hvid tøjfarve Sort logo 27

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - kontrakt Side 1 af 8 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 89591000 Norddjurs@norddjurs.dk og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Bilag 1 - Rammeaftale

Bilag 1 - Rammeaftale Bilag 1 - Rammeaftale Taxikørsel Version 2 19.08.2015 Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende rammeaftale er gældende [delaftale x] og omhandler levering af taxikørsel i delaftalens geografiske område. Rammeaftalen

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Aftalehavers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancer foretaget i henhold til nærværende aftale.

Aftalehavers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancer foretaget i henhold til nærværende aftale. Aftale vedrørende levering af drikkevarer, udskænknings- og salgsudstyr til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 4. juli til 7. juli 2013 Aftale vedr. levering af drikkevarer, udskænknings- og salgsudstyr

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

UDBUD Tjenesteydelsesindkøb Offentligt udbud

UDBUD Tjenesteydelsesindkøb Offentligt udbud UDBUD Tjenesteydelsesindkøb Offentligt udbud På levering af Tandproteser og tilhørende ydelser til Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbyders

Læs mere

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens

Læs mere

Kontrakt vedr. levering af digitale byportaler

Kontrakt vedr. levering af digitale byportaler [1] Bilag 2 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEAFTALEHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2.

Læs mere

Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune

Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune Vallensbæk Kommune er i gang med en udbygning af dagplejens legestue Sydstjernen. Sydstjernen vil fremadrettet både bestå af en legestue

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser.

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Kontraktudkast Indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsted Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Sorø Kommune Bibliotek og borgerservice

Læs mere

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem Kontraktudkast Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Ringsted Kommune Bibliotek og borgerservice Tvær Allé 1-3 4100 Ringsted CVR

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Bilag 1 Kontrakt. På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN)

Bilag 1 Kontrakt. På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN) Bilag 1 Kontrakt På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN) Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag...

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Nærværende kontrakt er indgået mellem Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg (i det følgende kaldet ordregiver) og [Virksomhed]

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

02102012 Annoncering. Sundhedsordning for medarbejdere i Slagelse kommune.

02102012 Annoncering. Sundhedsordning for medarbejdere i Slagelse kommune. 02102012 Annoncering Sundhedsordning for medarbejdere i Slagelse kommune. Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Opgavens art og omfang... 4

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland (UCN) Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Tlf. 72 69 50 00 http://www.ucn.dk/

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 6. februar 2008 Reguleringsreserver Tilbudsgivning for marts måned 2008 Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Aftalegrundlag 3 3. Tilbudsgivning 4 3.1 Generelt 4 3.2

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af:

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af: Bilag 3 Udkast til rammeaftale Rammeaftale på levering af belægningssten, fortovsfliser, kantsten ol. 1. Parterne Vesthimmerlands Kommune CVR nr.: Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Udbudskonsulent

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Tilbudsindhentning Legeplads, Rissingevej i Vallensbæk Kommune

Tilbudsindhentning Legeplads, Rissingevej i Vallensbæk Kommune Tilbudsindhentning Legeplads, Rissingevej i Vallensbæk Kommune Vallensbæk Kommune har et offentligt parkområde ved Rissingevej, hvor der er opført offentlig legeplads. Området fremstår hovedsageligt som

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister Norddjurs Kommune, Indkøbsfunktionen november 2014 Side 1 af 8 Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister 1. Aftalens parter Nærværende prisaftale

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Udbudsmateriale Offentligt udbud. Annoncering for Kolding Kommune

Udbudsmateriale Offentligt udbud. Annoncering for Kolding Kommune Udbudsmateriale Offentligt udbud Annoncering for Kolding Kommune Indhold 1. Indledning 3 1.1 Udbuddets omfang 3 1.2 Kontraktindgåelse 3 2. Udbudsbetingelser 3 2.1 Udbudsform 3 2.2 Formkrav 3 2.3 Sprog

Læs mere

Sags id.: 88.12.00-G00-3-13 EU-UDBUD. Vareindkøb Offentligt udbud. På levering af kompressionsstrømper til Tønder Kommune

Sags id.: 88.12.00-G00-3-13 EU-UDBUD. Vareindkøb Offentligt udbud. På levering af kompressionsstrømper til Tønder Kommune Sags id.: 88.12.00-G00-3-13 EU-UDBUD Vareindkøb Offentligt udbud På levering af kompressionsstrømper til Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på

Tilbudsforespørgsel på Tilbudsforespørgsel på Levering af frokostretter til Tønder Kommunes Rådhus 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 1.3 Kontraktperiode og optioner...

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Tolstrup & Hvilsted ApS Livøvej 10 A 8800 Viborg www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203

Bilag 1 - kontrakt. Tolstrup & Hvilsted ApS Livøvej 10 A 8800 Viborg www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 Bilag 1 - kontrakt 1 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive Tlf. 99 15 55 00 og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE: EU-UDBUD 2007 BRYSTPROTESER Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11

Læs mere

Leverancekontrakt. Firmanavn leverandør /CVR nummer Adresse By

Leverancekontrakt. Firmanavn leverandør /CVR nummer Adresse By Leverancekontrakt 1. Parterne Mellem KEA Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 2200 Kbh. N. Cvr.: 31 65 62 06 Tlf.: 46 46 00 00 (i det følgende kaldet køberen) Og Firmanavn leverandør /CVR nummer

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Bilag 1.2 Rammeaftale

Bilag 1.2 Rammeaftale Bilag 1.2 Rammeaftale Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Rammeaftalegrundlag... 3 3. Rammeaftalens omfang og ydelse... 3 4. Rammeaftaleperiode... 4 5. Tildeling af konkrete ordrer...

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør]

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør] Side 1 af 11 Rammeaftale om brystproteser mellem Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] (Herefter benævnt Kunden) og [Leverandør] (Herefter benævnt Leverandøren) Kontraktid: [Anføres af Ordregiver]

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

INDKØB AF DAGLIGVARER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM

INDKØB AF DAGLIGVARER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM INDKØB AF DAGLIGVARER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM OFFENTLIGT UDBUD AF INDKØB AF DAGLIGVARER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM Indholdsfortegnelse 1 TILBUDSBETINGELSER...3 1.1 UDBUDSFORM OG OMFANG...3

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

ANNONCERING. På levering af 2 stk. fabriksnye minibusser til Slagelse Kommune 1/13

ANNONCERING. På levering af 2 stk. fabriksnye minibusser til Slagelse Kommune 1/13 ANNONCERING På levering af 2 stk. fabriksnye minibusser til Slagelse Kommune 10072013 1/13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Afgivelse af tilbud... 3 2.

Læs mere

Udbud på levering af arbejdsbeklædning mv. til Århus Kommune

Udbud på levering af arbejdsbeklædning mv. til Århus Kommune Udbud på levering af arbejdsbeklædning mv. til Århus Kommune 1. Beskrivelse af udbuddet Udbuddet gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning

Læs mere

Bilag 1 - Rammeaftale

Bilag 1 - Rammeaftale Bilag 1 - Rammeaftale EU-udbud af helhedsløsning til optimering af bade- og hygiejnesituationer og de dermed forbundne forflytninger på plejehjem i Faaborg- Midtfyn Kommune Side 1 af 12 1. Parterne Nærværende

Læs mere

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af:

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af: Bilag 3 Udkast til rammeaftale Rammeaftale på levering af belægningssten, fortovsfliser, kantsten ol. 1. Parterne Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Udbudskonsulent Lisbeth

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

2. Aftalegrundlag Denne kontrakt er indgået efter gensidig aftale mellem Jobcenter Roskilde og INSP!mad

2. Aftalegrundlag Denne kontrakt er indgået efter gensidig aftale mellem Jobcenter Roskilde og INSP!mad 1. Parterne Roskilde Kommune Jobcenter Roskilde Rådhusbuen 3 4000 Roskilde (i det følgende kaldet udbyder) og INSP!mad Køgevej 4 4000 Roskilde har i fællesskab indgået nærværende kontrakt om vejlednings-

Læs mere

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser 2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald Udbudsbetingelser Dato: 11-03-2016 Udarbejdet af: OFD/PJH/LTH Version: 1 Kontrol: PJH Godkendt af: PJH side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r):

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): knallerter, scooter, cykler, motocross og udstyr samt vedligeholdelse af cykler og mooncars Vejledning Tekst skrevet med Sort er ment som standard tekst og

Læs mere