Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar februar 2010 Journalnummer: Kontraktens parter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter"

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar februar 2010 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson: Bent Mikkelsen Operatør Erhvervsakademiet Minerva Minervavej Randers Kontaktperson: Lis Randa CVR. Nr: Bank: Nordea, Kirkegade 3, Rds Resumè Vækstforum har i erhvervsudviklingsstrategien sat som mål, at den regionale etableringsrate skal øges inden For at nå dette mål skal den regionale iværksætterkultur styrkes, bl.a. ved at fremme iværksætteri og ideudvikling i uddannelserne. For at nå dette mål etableres der et virtuelt studentervæksthus, der skal understøtte og styrke en stærk selvstændigheds- og iværksætterkultur hos de studerende ved regionens uddannelsesinstitutioner. er et supplement til de studentervæksthuse, der etableres i tilknytning til de videregående uddannelsesinstitutioner, men med det virtuelle studentervæksthus udvides indsatsen til også at omfatte yderområderne. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts 2009 Kort redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav oprettede Undervisningsministeriet 10 erhvervsakademier i stedet for de nuværende erhvervsakademisamarbejder mellem erhvervsskoler. Dette betyder for Erhvervsakademi MINERVA, at akademiet nu er partnerskole og hører under det nye Erhvervsakademi Dania.! I mail af ansøgte projektlederen om, at projektet Det Virtuelle Studentervæksthus flyttes fra at høre under Erhvervsakademiet MINERVA til at høre under Erhvervsakademi Dania. Erhvervs- og byggestyrelsen godkendte det i skrivelse af Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Der skal etableres et virtuelt studentervæksthus, koncept og portal Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Der skal etableres et virtuelt studentervæksthus, der tilbyder studerende ved videregående uddannelsesinstitutioner virtuel vejledning og rådgivning om ideudvikling og virksomhedsstart. Der skal være udviklet et koncept og en portal indenfor det første år. Portalen skal tages i brug og afprøves i projektets andet år. Konceptbeskrivelse og portal skal godkendes af Region Midtjylland efter det første år. Portalen skal være testet af et brugerpanel. Der skal ved projektafslutning ligge et færdigudviklet koncept for et virtuelt studentervæksthus Konceptbeskrivelse og udvikling af portalen er igangsat. Konceptbeskrivelse af portalen for Det Virtuelle Studentervæksthus er vedhæftet opfølgningen for 2. periode til godkendelse. I forbindelse med konceptudviklingen m.m. blev der i løbet af september/oktober 2008 nedsat et brugerpanel bestående af studerende og tidligere studerende fra videregående uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland. Brugerpanelet deltog på første workshop den 11. november Selve workshoppen blev forestået af Infoserv, og brugerpanelet bidrog med mange gode ideer og holdninger til, hvad et virtuelt studentervæksthus skulle indeholde. Vi identificerede følgende primære behov hos brugerne. Rådgivning om: Love og regler, hvad gør man, når man vil starte som iværksætter (grundlæggende guide) og fagspecifik rådgivning Netværk: Netværkstræning, lær at netværke og hjælp til at etablere netværk, erfagrupper og finde partner

3 En af de allervigtigste pointer fra workshoppen er, at hvis siden skal være interessant og dermed en side man bliver ved med at bruge, skal det være tydeligt for den enkelte bruger, at der sker noget på siden, altså at der ofte bliver tilføjet nye artikler og arrangementer m.m. Det Virtuelle Studentervæksthus er udviklet og opbygget med baggrund i brugerpanelet / workshoppen og de løbende tilbagemeldinger vi har fået i forbindelse med deltagelse i Innovation Cup- møder og dialoger, og de løbende dialoger vi har haft med studentervæksthuse m.fl. På workshoppen havde vi flere navne i spil for, hvad Det virtuelle studentervæksthus` portal skulle hedde. Brugerpanelet støttede projektgruppens forslag og navnet på portalen blev valgt: Forummet og netværksdelen for har fået navnet: forum.innofactory.dk. og forum.innofactory.dk vil af brugerne ses som en integreret enhed. Der arbejdes stadig på denne integration. Se yderligere beskrivelse af koncept for portalen for Det Virtuelle Studentervæksthus samt kopi af statusrapport for 2. periode til EBST. Udvikling af portalen er fortsat en løbende proces. 1. version af portalen er blevet afprøvet af brugerne: De studerende og undervisere i forbindelse med afholdelsen af Innovation Cup Se yderligere beskrivelse af kon- Side 3

4 ceptudviklingen i vedhæftede kopi af statusrapporten for 2. periode til EBST. Resultatkrav 1.2 Det virtuelle studenterhus målrettes studerende ved de videregående uddannelsesinstitutioner i regionen og på tværs af brancheområder. Resultatkrav 1.3 skal etablere et virtuelt vejlederog rådgivernetværk. Det skal være professionelle vejledere og rådgivere, repræsenterende et bredt spektrum af faglige, forretningsmæssige og branchespecifikke kompetencer. Brugernes uddannelsesmæssige baggrund er bredt repræsentativ for de regionale uddannelsesinstitutioner Antal vejledere og rådgivere i netværket og deres fagområder. Det var meningen, at ud over denne test af portalen skulle portalen testes af brugerpanelet. Grundet i at udviklingsprocessen af selve portalen (www.innofactory.dk) og Community-delen /netværksdelen (forum.innofactory.dk) blev længere end først forventet samt et længere sygdomsforløb hos projektlederen kan denne test først igangsættes i næste periode. Herefter forventer vi, at brugerpanelet løbende vil teste og afprøve portalen i projektperioden. Der er i projektet meget fokus på dette område. De studerende som deltog i Innovation Cup 2009 repræsenterede de regionale uddannelsesinstitutioner bredt. Projektets brugerpanel består af studerende og tidligere studerende fra forskellige videregående uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland. Igangsætning af et virtuelt rådgivernetværk og mentorordning er skubbet til næste periode. Denne del af projektet var forventedes igangsat december 08 januar 09. Grundet i at udviklingsprocessen af selve portalen og Community-delen /netværksdelen (forum.innofactory.dk) blev længere end først forventet samt et længere sygdomsforløb hos projektlederen, kan denne del af projektet først igangsættes i næste periode. Side 4

5 Resultatkrav 1.4 skal etablere en virtuel mentorordning. Mentorerne skal have branchespecifikke, faglige og forretningsmæssige stærke kompetencer. Resultatkrav 1.5 skal tilbyde adgang til et dialogforum med andre studerende. Minimum 100 studerende har i projektperioden benyttet forummet. Resultatkrav 1.6 skal undersøge mulighederne og udbyttet af at indgå i det virtuelle univers Second Life. Antal mentorer og deres fagområder Antal brugere tilknyttet dialogforum Kortlægning af erfaringerne forelægges Region Midtjylland. Dog skal det bemærkes, at der er holdt løbende kontakt til erhvervskontorer i Region Midtjylland samt afholdt informations- og dialogmøde med Væksthus Midtjylland om dette emne. Projektlederen vil i næste periode holde en række dialogmøder med bl.a. regionens erhvervskontorer og studentervæksthuse med det mål at få dem til at engagere sig i og committe sig til aktivt at vejlede studerende samt at lægge relevant indhold på portalens sider. Do. Resultatkrav 1.3 I forbindelse med Innovation Cup 2009 blev og forum.innofactory.dk eksponeret for ca studerende og for en del undervisere fra hele regionen samt for virksomheder og andre relevante aktører, der deltog i arrangementet. Studerende og undervisere/facilitatorer fik password og brugernavn til forum.innofactory.dk (den lukkede del). De studerende havde i den lukkede del mulighed for at gå ind og oprette sig, oprette grupper, dele dokumenter og hente information på opslagstavlen m.v. Kortlægningen er en proces, der sker løbende i hele projektperioden. Der sker en løbende vidensindhentning i projektet samt en løbende vurdering af mulighederne og udbyttet i at indgå i det virtuelle univers. Side 5

6 Selve kortlægningen af erfaringerne vil blive forelagt regionen i den sidste periode af projektet Mål 2 Der skal tilbydes vejlednings- og rådgivningsydelser Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 tilbyder virtuel vejledning og problemafklaring. Min. 100 studerende har benyttet sig af tilbuddet. Antal rådgivningsforløb Kriterier for registrering af de studerende aftales med Region Midtjylland. Rådgivningens art og omfang dokumenteres efter aftale med Region Midtjylland Se opfølgning beskrevet under resultatkrav 1.3 Resultatkrav 2.2 tilbyder virtuel rådgivning om forretningsudvikling og virksomhedsstart. Antal rådgivningsforløb Kriterier for registrering af de studerende aftales med Region Midtjylland. Se opfølgning beskrevet under resultatkrav 1.3 Min. 50 stude- rende har i projektperioden benyttet sig af rådgivningstilbuddet. Rådgivningens art og omfang dokumenteres efter aftale med Region Midtjylland Resultatkrav 2.3 tilbyder virtuel adgang til mentorordning. Antal mentorforløb Rådgivningens art og omfang dokumenteres efter aftale med Region Midtjylland. Se opfølgning beskrevet under resultatkrav 1.3 Resultatkrav 2.4 Efter behov tilbydes der kompetenceudvikling, Målsætning og indhold for forløbet. Antal kompetenceudviklingsforløb fx kurser for stu- derende. Indsatsen skal koordineres med den lokale erhvervsservice og de fysiske studentervæksthuse. og antal deltagere. Deltagerne registreres med navn og cpr. nummer Resultatkrav 2.5 Spørgeskemaer/mail til alle brugere af det virtuelle studentervæksthus gennemfører løbende tilfredshedsundersøgelser blandt brugerne af det virtuelle studentervæksthus rådgivningsydelser og mentorordning samt af deres forventninger til rådgivningens effekt, herunder hvor mange studerende der forventer at starte virksomhed på baggrund af den modtagne rådgivning. rådgivnings- og men- torordning. Mål 3 skal markedsføres Resultatkrav Målemetode Opfølgning Side 6

7 Resultatkrav 3.1 udarbejder en formidlingsstrategi. Resultatkrav 3.2 skal markedsføres overfor studerende og øvrige relevante aktører. Det skal fremgå af markedsføringsmaterialet at Vækstforum og Region Midtjylland er bidragyder. Resultatkrav 3.3 afholder ved projektets start informationsmøder for relevante dialog- og samarbejdspartnere, herunder erhvervsserviceaktører og de regionale uddannelsesinstitutioner, og ved projektets afslutning en afsluttende konference. Formidlingsstrategi forligger i første halvår. Strategien skal godkendes af Region Midtjylland. Markedsføringsmaterialet forelægges Region Midtjylland Målsætning og indholdsbeskrivelse for de afholdte arrangementer. Antal deltagere. Informationsstrategi og - plan er udarbejdet. Strategien blev godkendt af Region Midtjylland pr. mail den nyhedsbrev blev udsendt primo december 2008, hvoraf det fremgår at Vækstforum Region Midtjylland og EU s Regionalfond er bidragsydere. Nyhedsbrevet blev fremsendt til Region Midtjylland. I skrivelser til studerende i forb. med Innovation CUP 2009 er henvist til og på og på forum.innofactory.dk er logoerne for Region Midtjylland og EU Regionalfonden placeret på forsiden og det er beskrevet, at Vækstforum Region Midtjylland og EU s Regionalfond er bidragsydere. For at eksponere og profilere og forum.innofactory.dk blev der til alle deltagere ved Innovation Cup 2009 udleveret USB-stik med logo og web-adresse. Yderligere bliver det i forb. med informations- og dialogmøder også oplyst, at Vækstforum Region Midtjylland og EU s Regionalfond er bidragsydere. Når der bliver udarbejdet markedsføringsmateriale / nyhedsbreve vil det blive forelagt Region Midtjylland. Der er i denne periode blevet afholdt løbende informations- og dialogmøder med relevante aktører og interessenter med det mål at informere om projektets mål, indhold, fremdrift, erfaringer og resultater fra projektet. Informationsog dialogmøderne vil ske løbende igennem hele projektperioden. Side 7

8 Der holdes tæt kontakt til projektets partnere, netværk og øvrige aktører med det mål at koordinere indsatsen og skabe videndeling og synergi de forskellige tiltag imellem. Antallet af deltagere ved disse informations- og dialogmøder har varieret fra gang til typisk har der deltaget 1-3 ved møderne. I forb. med informations- og dialogmøder med styre- og arbejdsgrupper for Innovation Cup 2009 har der typisk deltaget 5 10 ved møderne. Indholdet for disse møder har været at planlægge og igangsætte arrangementet samt koordinere indsatsen i fht. dette projekt. Innovation Cup 2009 afholdtes i uge 4 og i arrangementet deltog som tidligere nævnt ca studerende m.fl. fra videregående uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland. Formålet med Innovation Cup 2009 var at arbejde med kreativitet, produktudvikling, finansiering, makedsføring, design af prototyper, ideudvikling og udarbejdelse af forretningsplaner. Under Innovation Cup 2009 arbejdede de studerende sammen i innovationsteam på tværs af uddannelserne. Sammen løste konkrete de innovative opgaver for regionale virksomheder. Der vil i projektperioden løbende blive afholdt oplæg efter behov og interesse i regionale uddannelses- og virksomhedsnetværk. Side 8

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling. 1. januar 2012 31. december 2014. Journalnummer: 1-33-76-23-34-10

Resultatkontrakt. Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling. 1. januar 2012 31. december 2014. Journalnummer: 1-33-76-23-34-10 Resultatkontrakt Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling 1. januar 2012 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-23-34-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. marts 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-13-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus Århus 1. april 2009 31. marts 2011 (forlænget til 31. august 2012) Journalnummer: 1-33-76-21-19-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus Århus 1. april 2009 31. marts 2011 (forlænget til 31. august 2012) Journalnummer: 1-33-76-21-19-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus Århus 1. april 2009 31. marts 2011 (forlænget til 31. august 2012) Journalnummer: 1-33-76-21-19-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætterprogram for Vækstiværksættere 1. januar 2008 31. december 2009 Journalnummer:1-33-76-125-07 Kontraktens parter Region: Region M idtjylland(r M ) Regional U dvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 (forlænget til 1. februar 2015) Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 M, Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Midtjyske Studentervæksthuse

Midtjyske Studentervæksthuse Midtjyske Studentervæksthuse Redegørelse vedrørende studentervæksthusenes arbejde i Region Midtjylland August 2009 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Virksomheds- og kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til innovativt netværk indenfor modebranchen

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til innovativt netværk indenfor modebranchen Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til innovativt netværk indenfor modebranchen Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 29 REGIONALFONDEN - Ansøgning om tilskud

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66 Indhold side Horsens/Hedensted 3 Lemvig 18 Randers 28 Silkeborg 36 Viborg 45 Ringkøbing-Skjern 57 Aarhus 66 1 Vækstforum i Region Midtjylland har taget initiativet til projektet Modtagelse og fastholdelse

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

RESULTATKONTRAKT MELLEM KOMMUNERNE HERNING, HOLSTEBRO, IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN, STRUER 2015

RESULTATKONTRAKT MELLEM KOMMUNERNE HERNING, HOLSTEBRO, IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN, STRUER 2015 RESULTATKONTRAKT MELLEM KOMMUNERNE HERNING, HOLSTEBRO, IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN, STRUER 2015 OG AARHUS UNIVERSITET, AU HERNING (AUHE) OM INNOVATION OG ERHVERVSUDVIKLING I MIDT- OG VESTJYLLAND AFTALENS

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad Januar 2009 december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere