AirConServiceCenter ASC5000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AirConServiceCenter ASC5000"

Transkript

1 AirConServiceCenter ASC5000 Klimaservicestation Betjeningsvejledning

2

3 ASC5000 Indholdsfortegnelse 1 Vedrørende denne betjeningsvejledning Hotline Forklaring af symbolerne i denne betjeningsvejledning Sikkerhed Generelle sikkerhedshenvisninger Sikkerhed under anvendelse af apparatet Sikkerhed ved omgang med kølemidlet Foranstaltninger i virksomheden ved anvendelse af apparatet Advarselshenvisninger på AirConServiceCenteret Sikkerhedsanordninger Leveringsomfang Tilbehør Korrekt anvendelse Oversigt over AirConServiceCenteret Forside Bagside og set fra siden Første ibrugtagning Forløb af den interne tæthedskontrol ASC Opstilling og tilkobling Standbymenu Valg af sprog Indtastning af firmadata Indtastning af dato og tid Ændring af standardværdier Isætning af beholder til olie og UV-sporstof Påfyldning af den interne kølemiddelbeholder Drift Hurtig start Brugerkoder Oprettelse af personlig database Overførsel af kølemiddelforbrug til USB-stik Visning af kølemiddelforbruget på displayet Klimaanlægstest uden kølemiddelservice Manuel Skylning af klimaanlæg DA 3

4 Vedrørende denne betjeningsvejledning ASC Servicearbejder Tæthedskontrol Nulpunktskontrol af olievægtene Kalibrering af tryksensor Ilægning af nyt printerpapir Rengøring og vedligeholdelse Bortskaffelse Bortskaffelse af udsugede væsker Bortskaffelse af emballagen Bortskaffelse af gamle apparater Hvad skal man gøre, hvis? Tekniske data Vedrørende denne betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning beskriver klimaservicestationerne (AirCon Service Center) ASC5000. Denne betjeningsvejledning er tiltænkt personer, som skal udføre service på klimaanlæggene i køretøjerne og har den tilsvarende fagviden. Denne betjeningsvejledning indeholder alle nødvendige henvisninger til sikker og effektiv brug af klimaservicestationen. Læs denne betjeningsvejledning grundigt igennem, inden du tager apparatet i brug første gang. Vær derudover opmærksom på: Kursushåndbogen Værkstedshåndbog om auto klimaanlæg fra Dometic WAECO Henvisninger fra kølemiddelproducenten Henvisninger til omgangen med brændbare gasser, f.eks. fra kølemiddelproducenten Eventuelle gældende, specielle henvisninger vedr. service af køretøjsklimaanlæg i dit værksted Opbevar denne betjeningsvejledning i aflægningshylden på AirCon Service Centeret, så du hurtigt kan finde de oplysninger, du i givet fald søger. 1.1 Hotline Hvis du har brug for yderligere informationer om AirCon Service Centeret, som du ikke kan finde i denne betjeningsvejledning, skal du kontakte Hotline DA

5 ASC5000 Vedrørende denne betjeningsvejledning 1.2 Forklaring af symbolerne i denne betjeningsvejledning!! A I ADVARSEL! Sikkerhedshenvisning: Manglende overholdelse kan medføre død eller alvorlig kvæstelse. FORSIGTIG! Sikkerhedshenvisning: Manglende overholdelse kan medføre kvæstelser. VIGTIGT! Manglende overholdelse kan medføre materielle skader og begrænse produktets funktion. BEMÆRK Supplerende informationer om betjening af produktet. Kun sagkyndigt personale må arbejde med dette apparat. Format Betydning Eksempel Fed skrift Betegnelser, som befinder sig på apparatet Fed skrift Tekst Tekst 1. Tekst 2. Tekst 3. Tekst Displaymeldinger Tryk på ENTER. Hurtig Start Oplistning i vilkårlig rækkefølge Sikkerhedspressostat Overtryksventiler Trin, som skal udføres i den viste rækkefølge 1. Tilslut apparatet. 2. Tænd apparatet. 3. Tryk på valgtasten. Tekst Resultat af en handling Apparatet er driftsklart. Tekst (1) Tekst (A) Numre på dele, der henviser til oversigten (side 12 og side 13) Betegnelser på dele, som henviser til de viste billeder i arbejdstrinene Indtast de ønskede data med betjeningstastaturet (7). Afmontér filterpatronen (E) i venstre side. DA 5

6 Sikkerhed ASC Sikkerhed Producenten hæfter ikke for skader på grund af følgende punkter: Monterings- eller tilslutningsfejl Beskadigelser på apparatet på grund af mekanisk påvirkning og overspænding Ændringer på produktet uden udtrykkelig tilladelse fra producenten Anvendelse til andre formål og driftsmidler end dem, der er beskrevet i vejledningen Serviceapparatet må ikke repareres af uuddannet personale 2.1 Generelle sikkerhedshenvisninger AirConServiceCenteret må udelukkende anvendes af personale, der kan dokumentere en egnet teknisk uddannelse og kender virkemåden og grundprincipperne for AirConServiceCenteret, for køle- eller klimaanlæg samt for kølemiddel. Læs denne betjeningsvejledning grundigt igennem, inden du tager AirConServiceCenteret i brug første gang. Dette apparat må kun bruges til det angivne anvendelsesformål. Der må ikke foretages ændringer eller ombygninger af AirCon Service Centeret. Vedligeholdelsesarbejder på køretøjsklimaanlægget må ikke udføres med driftsvarm motor! Ved vedligeholdelser på køretøjsklimaanlægget skal overfladetemperaturen på monteringsdele og tilstødende dele være under 405 C. 6 DA

7 ASC5000 Sikkerhed 2.2 Sikkerhed under anvendelse af apparatet Anvend ikke apparatet ved kraftig fugt. Anvend ikke apparatet i det fri, hvis det regner. Anvend ikke apparatet i nærheden af varmekilder (f.eks. radiatorer) eller i direkte sollys. Anvend ikke AirCon Service Centeret i omgivelser med fare for eksplosion (f.eks. ikke i batteriladerrum eller lakeringsrummet), se driftssikkerhedsforordningen BGR 157/TRG 250, 280, 316. Tag ikke AirCon Service Centeret i brug, hvis det er beskadiget. Kontrollér før hver ibrugtagning eller hver efterfyldning af AirCon Service Centeret, om apparatet og alle dets serviceslanger er ubeskadigede, og om alle ventiler er lukkede. Opstil altid apparatet på et plant underlag, og blokér forhjulene. Anvend kun godkendte kølemiddelflasker med sikkerhedsventil til at efterfylde AirCon Service Centeret med. Tøm serviceslangerne, før du løsner tilslutningerne. Der må udelukkende kun anvendes kølemidlet R-1234yf. Hvis kølemidlet blandes med andre kølemidler, kan det føre til beskadigelse af AirCon Service Centeret eller køretøjets klimaanlæg. Anvend udelukkende WAECO-UV-sporstoffer. Hvis der anvendes andre UV-sporstoffer, kan AirCon Service Centeret blive beskadiget. Enhver garanti bortfalder. Kontrollér, før du slukker AirCon Service Centeret, at det valgte program er afsluttet, og at alle ventiler er lukkede. Ellers kan der løbe kølemiddel ud. Anvend altid hovedafbryderen på AirConServiceCenteret til at tænde og slukke. Lad aldrig apparatet stå uden opsyn, mens det er tændt. Apparatet må kun vedligeholdes og repareres af kvalificeret og autoriseret personale fra Dometic Danmark A/S. Påfyld ikke trykluft i kølemiddelrørene til AirCon Service Centeret eller et køretøjs klimaanlæg. En blanding af trykluft og kølemiddel kan være antændelig eller eksplosiv. DA 7

8 Sikkerhed ASC Sikkerhed ved omgang med kølemidlet Vedligeholdelsesarbejder på køretøjsklimaanlægget må ikke udføres med driftsvarm motor! Ved vedligeholdelser på køretøjsklimaanlægget skal overfladetemperaturen på monteringsdele og tilstødende dele være under 405 C. Bær personligt sikkerhedsudstyr (beskyttelsesbriller og beskyttelseshandsker), og undgå, at huden kommer i kontakt med kølemidlet. Hvis huden kommer i kontakt med kølemiddel, absorberer kølemidlet kroppens varme, så der kan forekomme forfrysninger på de pågældende områder. Sørg for, at der ikke kan løbe kølemiddel ud og trænge ud i miljøet under driften, når der påfyldes eller tømmes kølemiddel, og under reparationsog servicearbejder. Derved overholdes ikke kun miljøbeskyttelseslove. Det undgås også, at det gøres besværligt eller er umuligt at findes lækager på køretøjet eller på apparatet, fordi der er kølemiddel i nærheden af apparatet. Indånd ikke kølemiddeldampene. Kølemiddeldampene er i sig selv ugiftige, men de fortrænger den nødvendige ilt til åndedrættet. Kølemiddel må ikke anvendes i nærheden af lavere liggende rum (f.eks. monteringsgrave, sivebrønde). Kølemidlet er tungere end ilt og fortrænger derfor ilten, der er nødvendig for at ånde. Ved arbejde i monteringsgrave, der ikke er ventileret, kan det medføre iltmangel. Tag forholdsregler, så udstrømmende kølemiddel ikke kan trænge ud i kloaksystemet. Specielle informationer om kølemidlet R-1234yf og om sikkerhedsforanstaltninger samt beskyttelsen af personer og genstande inkl. brandbeskyttelse findes i sikkerhedsbladene fra kølemiddelproducenten. 8 DA

9 ASC5000 Sikkerhed 2.4 Foranstaltninger i virksomheden ved anvendelse af apparatet Ejeren skal udarbejde en driftsanvisning iht. TRG 402 for hvert påfyldningsanlæg (AirConServiceCenter). De ansatte skal instrueres i omgang med apparatet ved hjælp af denne driftsanvisning. Ejeren skal sørge for, at de ansatte mindst en gang om året instrueres i følgende punkter: Særlige farer ved omgang med trykgasser Sikkerhedsforskrifter ved omgang med trykgasser Sundhedsforanstaltninger ved omgang med trykgasser Betjening af apparatet og udførelse af servicearbejder på apparatet Apparatets ejer skal sørge for, at personale, som udfører service- og reparationsarbejder samt tæthedskontrol, er certificeret i omgang med kølemidler og påfyldningsanlæg. Certificeringen og kendskab til de gældende forskrifter og standarder kan erhverves ved Dometic Danmark A/S. 2.5 Advarselshenvisninger på AirConServiceCenteret Tilslut kun apparatet til en stikdåse med 230 V / 50 Hz vekselstrøm! Beskyt apparatet mod regn! Bær handsker under omgang med kølemiddel! Bær beskyttelsesbriller under omgang med kølemiddel! Advarsel mod brandfarlige stoffer DA 9

10 Leveringsomfang ASC Sikkerhedsanordninger Sikkerhedspressostat: Frakobler kompressoren, hvis det normale driftstryk overskrides. Overtryksventil: Ekstra sikkerhedsanordning for at forhindre, at rørledninger eller beholdere springer, hvis overtrykket trods sikkerhedspressostaten fortsat stiger. Ventilatorovervågning: Kontrollerer løbende, om den bageste ventilator transporterer tilstrækkelig luft. 3 Leveringsomfang AirCon Service Centeret og det medfølgende tilbehør er blevet grundigt kontrolleret inden forsendelsen. Kontrollér efter modtagelsen, om alle dele, der er nævnt nedenfor, findes og er ubeskadigede. Betegnelse Beskyttelsesbriller/-handsker Betjeningsvejledning A VIGTIGT! Til sikker drift og til kalibreringen har du brug for kølemidlet R-1234yf (ikke indeholdt i leveringsomfanget). I øjeblikket leveres kølemiddelflasker med forskellige tilslutningsgeving og adaptere, de er ikke indeholdt i leveringsomfanget. 10 DA

11 ASC5000 Tilbehør 4 Tilbehør Kan fås som tilbehør (ikke indeholdt i leveringsomfanget): Betegnelse Artikel-nr. Beholder til spildolie, 500 ml Beskyttelses cover Reservepapirrulle til printer (termopapir) (VPE 4) Beskyttelsesbriller Beskyttelseshandsker Korrekt anvendelse AirConServiceCenteret ASC5000 (artikelnummer: ) er beregnet til vedligeholdelser af klimaanlæg i biler. Apparatet er beregnet til professionel brug. AirCon Service Centeret må kun betjenes af personer, som har den nødvendige fagviden i forbindelse med vedligeholdelse af klimaanlæg. Med AirConServiceCenteret må der kun vedligeholdes køretøjsklimaanlæg, hvor kølemidlet R-1234yf anvendes. Andre kølemidler er ikke tilladt. AirConServiceCenteret er kun egnet til tilladte driftsmidler. DA 11

12 Oversigt over AirConServiceCenteret ASC Oversigt over AirConServiceCenteret 6.1 Forside Lavtryksmanometer 2 Rød statuslampe Påfyldning 3 Blå statuslampe Evakuering 4 Grøn statuslampe Udsugning 5 Højtryksmanometer 6 Display 7 Betjeningstastatur 8 Frontafdækning 9 Forhjul med bremse 10 Serviceslange til lavtrykstilslutning (blå) 12 DA

13 ASC5000 Oversigt over AirConServiceCenteret 11 Serviceslange til højtrykstilslutning (rød) 12 Servicekobling til højtrykstilslutning (rød) 13 Servicekobling til lavtrykstilslutning (blå) 14 Printer 15 USB-tilslutning 16 Manometer konsol 6.2 Bagside og set fra siden Beholder til ny olie 18 Beholder til UV-sporstof 19 Beholder til spildolie 20 Hovedafbryder 21 Ventilator DA 13

14 Første ibrugtagning ASC Første ibrugtagning 7.1 Forløb af den interne tæthedskontrol ASC5000 Den interne rykkontrol gennemføres automatisk hver dag. Først testes det, om serviceslangerne er tilsluttet til et klimaanlæg, eller om evt. servicekoblinger ikke er monteret. Hvis der stadig findes tryk på slangerne, vises en fejl, og kølemidlet suges ud. Derefter foretages vakuumkontrollen. Herved evakueres flere dele af apparatet. Når vakuumkontrollen er afsluttet, forsynes dele af apparatet med kølemiddel nu foretages der en 6 minutters tryktest, hvor alle tilhørende magnetventiler forbliver åbnet for straks at kunne konstatere en tryktab. Når forløbet er afsluttet, suges kølemidlet ud, og apparatet står til rådighed til servicearbejder. 7.2 Opstilling og tilkobling 1. Kør AirCon Service Centeret hen til arbejdspladsen, og bremsforhjulene (9). I BEMÆRK Mens apparatet anvendes, skal det stå fast på et vandret, jævnt underlag, så målingerne kan foretages korrekt. 2. Tilslut AirCon Service Centeret til strømnettet. 3. Stil hovedafbryderen (20) på I for at tænde. Tilkoblingsforsinkelsen kører i 35 sekunder, og huset ventileres. Derefter viser displayet (6) softwareversionsnummeret i et par sekunder: WAECO INTERNATIONAL ASC 5000 SW BML10024 DB lhd10026 SN XXXXXX SW : Softwareversion DB : Database SN : Serienummer 14 DA

15 ASC5000 Første ibrugtagning Derefter vises følgende melding: Internt tanktryk Vent venligst Derefter foretages en softwaretest af AirCon Service Centeret. Software test Vent venligst Derefter foretages en tæthedskontrol. Tightness test Vent venligst Starten afsluttes med, at AirCon Service Centeret viser følgende: Kølemiddel g. XXXX Ny Olie ml XXX UV sporstof ml XXX 11:56:35 10/03/11 I BEMÆRK Ignorér fejlkoder, der forekommer ved den første idrifttagning (se side 48), og spring dem over med ENTER. 7.3 Standbymenu Standbymenuen informerer om aktuelle mængder samt tidsindstillinger for AirConServiceCenteret. Følgende vises: Mængde af kølemiddel Mængde af ny olie Mængde af UV-sporstof Klokkeslæt Dato DA 15

16 Første ibrugtagning ASC Valg af sprog 1. Tryk på piletasterne eller for at komme til basismenuen. 2. Vælg i basismenuen Andre menuer med piletasterne eller : Hurtig Start Manuel Andre menuer ENTER-OK 3. Tryk på ENTER for at bekræfte. 4. Vælg Service med piletasten. 5. Tryk på ENTER for at bekræfte. 6. Indtast passwordet Vælg det ønskede sprog med piletasterne eller. 8. Tryk på ENTER for at bekræfte. 9. Tryk på STOP. Det valgte sprog er aktivt, og standbymenuen vises. 7.5 Indtastning af firmadata Firmadataene udskrives med hver serviceprotokol. 1. Vælg i basismenuen Andre menuer med piletasterne eller : Hurtig Start Manuel Andre menuer ENTER-OK 2. Tryk på ENTER for at bekræfte. 3. Vælg Service med piletasten. 4. Tryk på ENTER for at bekræfte. 5. Indtast passwordet Firmadataene vises i displayets (6) tredje linje. Der kan indtastes fem linjer med hver 20 tegn. tallet på den viste firmadata-linje efter meldingen Indtast Firmadata! ( 01 til 05 ). Den ønskede firmadata-linje vælges med piletasterne eller. 7. Indtast de ønskede data med betjeningstastaturet (7) og piletasterne: Tryk på info-tasten for at skifte mellem store og små bogstaver. Tryk kort på tasten C for at slette enkelte tegn. Tryk i længere tid på tasten C for at slette den viste linje. 8. Tryk på ENTER for at bekræfte. 9. Tryk på STOP. De indstillede data er aktive. 10. Tryk igen på STOP for at komme tilbage til standbymenuen. 16 DA

17 ASC5000 Første ibrugtagning 7.6 Indtastning af dato og tid Dato og tid udskrives sammen med firmadataene med hver serviceprotokol. 1. Vælg i basismenuen Andre menuer med piletasterne eller : Hurtig Start Manuel Andre menuer ENTER-OK 2. Tryk på ENTER for at bekræfte. 3. Vælg Service med piletasten. 4. Tryk på ENTER for at bekræfte. 5. Indtast passwordet Indtast de ønskede data med betjeningstastaturet og piletasterne. 7. Tryk på ENTER for at bekræfte. 8. Tryk på STOP for at komme tilbage til standbymenuen. 7.7 Ændring af standardværdier AirCon Service Centeret har forindstillede værdier til de vigtigste servicearbejder. Disse standardværdier vises automatisk, når den pågældende menu hentes. Følgende standardværdier kan tilpasses specielle behov: Parameter Standardindstilling Trykstigningstest min. 5 Evakuering min. 20 Vakuum kontroltid min. 4 Ny Olie ml. (ekstra mængde) 0 UV sporstof ml. 0 Fyldemængde g. 500 Tømt mængde Print? Ja 1. Vælg i basismenuen Andre menuer med piletasterne eller : Hurtig Start Manuel Andre menuer ENTER-OK 2. Tryk på ENTER for at bekræfte. 3. Vælg Service med piletasten. 4. Tryk på ENTER for at bekræfte. 5. Indtast passwordet DA 17

18 Første ibrugtagning ASC Indtast de ønskede data med betjeningstastaturet og piletasterne. 7. Tryk på ENTER for at bekræfte. 8. Tryk på STOP for at komme tilbage til standbymenuen. 7.8 Isætning af beholder til olie og UV-sporstof I BEMÆRK Anvend udelukkende olie og UV-sporstoffer, der er frigivet til R-1234yf. Læs henvisningerne fra tætningsmiddelproducenten. De aktuelle mængder vises i standbymenuen. 1. Sæt beholderen på snaplåsene: Beholder til ny olie (17) Beholder til UV-sporstof (18) Beholder til spildolie (19) Indtast beholderstørrelsen for ny olie og UV-sporstof. 18 DA

19 ASC5000 Første ibrugtagning 7.9 Påfyldning af den interne kølemiddelbeholder Når AirCon Service Centeret tages i brug første gang, skal den interne kølemiddelbeholder fyldes med mindst 2000 g kølemiddel fra en ekstern kølemiddelflaske. Apparatet viser fejlmeldingen 12. Tryk på STOP for at bekræfte. I BEMÆRK Overhold anvisningerne på kølemiddelflaskerne! Kølemiddelflasker til kølemidlet R-1234yf har linksgevind! De aktuelle mængder vises i standbymenuen. Der tilbydes tre forskellige typer af kølemiddelflasker: Kølemiddelflasker uden stigrør Disse kølemiddelflasker har en tilslutning. Under påfyldning af AirCon Service Centeret skal tilslutningen befinde sig forneden (flasken skal stilles på hovedet). Kølemiddelflasker med stigrør Disse kølemiddelflasker har en tilslutning. Under påfyldning af AirCon Service Centeret skal tilslutningen befinde sig foroven (flasken skal stå opret). Kølemiddelflasker med stigrør: Disse kølemiddelsflasker har to tilslutninger. For at påfylde AirCon Service Centeret skal tilslutningen med L (= liquid / flydende) benyttes. Under påfyldning af AirCon Service Centeret skal tilslutningen befinde sig foroven (flasken skal stå opret). 1. Vælg i basismenuen Andre menuer med piletasterne eller : Hurtig Start Manuel Andre menuer ENTER-OK 2. Tryk på ENTER for at bekræfte. 3. Vælg Fyldning af maskine med piletasterne eller : Fyldning af maskine Skylning Nulstil Olie vægte Service 4. Tryk på ENTER for at bekræfte. DA 19

20 Første ibrugtagning ASC Følg henvisningerne på displayet og her vedr. den følgende fremgangsmåde: Forbind HT slange til eksterne flaske og åben ventil! ENTER-OK STOP-EXIT Tryk på ENTER for at bekræfte. Indtast ønsket Mængde! ENTER-OK g STOP-EXIT Displayet viser kølemiddelmængden, der maks. kan påfyldes. Indtast den ønskede mængde, og bekræft med ENTER. Den interne kølemiddelbeholder fyldes. Når påfyldningen er afsluttet, bekræftes det med et akustisk signal. Luk ventilen, og bekræft med ENTER. 6. Efter påfyldningen vises mængden af kølemiddel i den interne beholder. Tryk på STOP for at forlade menuen. For at komme til standbymenuen skal der trykkes på STOP en gang til. Apparatet er nu driftsklart. 20 DA

21 ASC5000 Drift 8 Drift A VIGTIGT! Mens der udføres klimaservice, skal motoren og klimaanlægget være slukket. 8.1 Hurtig start I BEMÆRK Ved hjælp af menuen Hurtig Start foretages en fuldautomatisk klimaservice. Der skal kun indtastes påfyldningsmængden iht. påfyldningsmærkaten i køretøjet. I menuen Hurtig Start udføres følgende funktioner automatisk efter hinanden: Udsugning af kølemiddel Recycling af kølemidlet (renhed iht. SAE J 2099) Kontrol af trykstigningen Aftapning af gammel olie Evakuering af anlægget Tæthedskontrol/vakuumkontrol Påfyldning af ny olie i den nødvendige mængde Påfyldning af UV-sporstof Påfyldning af kølemiddel Efter hver udført proces udskrives en serviceprotokol. Kun når en proces blev afsluttet korrekt, begyndes den efterfølgende proces. 1. Forbind først serviceslangerne på AirCon Service Centeret med køretøjets klimaanlæg, og åbn servicekoblingerne. 2. Tryk på piletasten eller for at komme til basismenuen. 3. Vælg i basismenuen Hurtig Start med piletasterne eller : Hurtig Start Manuel Andre menuer ENTER-OK 4. Tryk på ENTER for at bekræfte. 5. Indtast køretøjets data med betjeningstastaturet (7) og piletasterne. 6. Tryk på ENTER for at bekræfte. 7. Indtast påfyldningsmængden af kølemiddel. Find den pågældende værdi på påfyldningsmærkaten i køretøjet, og indtast den med betjeningstastaturet (7) og piletasterne, og tryk på ENTER. DA 21

22 Drift ASC Vælg med piletasterne eller, om klimaanlægget har to tilslutninger (høj- og lavtryk) eller kun en tilslutning (højtryk eller lavtryk). A/C m HT/LT Kobling A/C med HT Kobling A/C med LT Kobling ENTER-OK STOP-EXIT Bekræft med ENTER. Den fuldautomatiske klimaservice startes. Når klimaservicen er afsluttet test klimaanlægget, herefter vises en opfordring til at frakoble serviceslangerne (10) og (11) på AirConServiceCenteret fra køretøjets klimaanlæg. 9. Frakobl serviceslangerne (10) og (11), og tryk på ENTER for at bekræfte. Serviceslangerne tømmes nu. Derefter er apparatet klar til andre opgaver. 10. Skru ventilkapperne på køretøjets klimaanlæg på tilslutningerne. 22 DA

23 ASC5000 Drift 8.2 Brugerkoder Det er muligt at beskytte klimaservicestationen mod uberettiget adgang med personlige brugerkoder. Når funktionen er aktiveret, spørges der om brugerkoden, som man ikke kan starte stationen uden, når der tændes. Der kan oprettes indtil 10 forskellige brugere med individuelle koder Oprettelse af brugerkoder 1. Vælg i basismenuen Andre menuer med piletasterne eller : Hurtig Start Manuel Andre menuer ENTER-OK 2. Tryk på ENTER for at bekræfte. 3. Vælg Service med piletasten, og bekræft med ENTER: Skylning Nulstil Olie vægte Service ENTER-OK STOP-EXIT 4. Indtast passwordet 9786, og bekræft med ENTER for at komme til administratormenuen ADM : Service 5. Indtast administratorkoden 0000 (fabriksindstilling), og bekræft med ENTER: Insert ADM Code I BEMÆRK Af sikkerhedsmæssige årsager skal der hver gang vælges en ny administratorkode, der ikke må være "0000", da den komplette funktion i modsat fald deaktiveres igen. Ved hjælp af administratorkoden kan der oprettes brugere. 6. Indtast ny administratorkode: ADM AREA Insert new code ---- DA 23

24 Drift ASC Bekræft ny administratorkode: ADM AREA Confirm new code Vælg den pågældende bruger med piletasterne eller : ADM AREA User number 1 9. Opret den firecifrede individuelle brugerkode (hvis der oprettes en kode her, kan apparatet kun tages i drift med denne kode). 10. Bekræft ny brugerkode: ADM AREA User number 1 Insert new code ---- ADM AREA User number 1 Confirm new code ---- BEMÆRK Med den gule infotast kan der skiftes mellem store og små bogstaver. I11. Indtast det tilhørende brugernavn, og bekræft indtastningen med ENTER: ADM AREA User number 1 User name Max Mustermann ADM AREA User number 1 Max Mustermann I BEMÆRK Brugeren er oprettet, og menuen skifter igen til brugervalget. Du kan nu oprette en ny bruger eller forlade menuen med STOP. 24 DA

25 ASC5000 Drift Indtastning af brugerkoden Når klimaservicestationen tændes, vises apparatets data på displayet. Hvis der er oprettet brugerkoder, skal der nu indtastes en kode for at frigive stationen. 1. Indtast den pågældende brugerkode. ENTER USER CODE Hvis der indtastes en forkert brugerkode, vises følgende fejlmelding. WRONG CODE ---- Når indtastningen er afsluttet, frigives stationen og starter op. Brugerens navn vises: Max Mustermann DA 25

26 Drift ASC Oprettelse af personlig database I denne database kan der oprettes indtil 100 kundespecifikke køretøjer med de tilhørende påfyldningsmængder. 1. Vælg i basismenuen Hurtig Start med piletasterne eller : Hurtig Start Manuel Andre menuer ENTER-OK 2. Tryk på ENTER for at bekræfte. 3. Bekræft med ENTER, når køretøjets registreringsnummer er indtastet (kan i dette tilfælde også være tom). Data på Bil NR plade: 4. Vælg Data base med piletasterne eller, og bekræft med ENTER. Fyldemængde g 500 Data base ENTER-OK STOP-EXIT 5. Vælg Personal DB, og bekræft med ENTER. Personal DB ALFA ROMEO ASTON MARTIN AUDI 6. Vælg det pågældende punkt i denne database, der her er tom, med piletasterne eller, og bekræft med ENTER Tryk på den gule tast Info for at ændre punkterne. i-db set 8. Indtast køretøjsdataene i de tomme felter (model, type), og bekræft med ENTER. 0 g g 0 26 DA

27 ASC5000 Drift 9. Indtast kølemiddelpåfyldningsmængden, og bekræft med ENTER. AUDI 0 A4 (8E) g. 500 Punktet er oprettet. AUDI 0 A4 (8E) 1 Du kan nu oprette et nyt punkt (vælg med piletasterne, derefter som beskrevet) eller forlade menuen med tasten STOP. De personlige punkter gemmes på printkortet, ikke på flash-memorykortet! Punkterne bibeholdes altså også ved en software-update. Punkterne gemmes kronologisk (ikke alfanumerisk). DA 27

28 Drift ASC Overførsel af kølemiddelforbrug til USB-stik Hver gang en udsugning eller påfyldning (enkelt proces eller fuldautomatisk) afsluttes, gemmer stationen alle tilhørende data i den interne hukommelse. Ud fra disse data kan der genereres en rapport, som kan overføres til et USB-stik. BEMÆRK USB-stikket skal være formateret med filsystemet FAT32. IHver rapport gemmes i to formater: Som HTML-fil (der kan åbnes med alle internet-browsere) Som XLS-fil (der kan [bnes med Microsoft Excel) I BEMÆRK Rapporten kan indeholde sit eget logo (f.eks. værkstedslogoet), hvis en grafik, der opfylder følgende forudsætninger, kopieres til USB-stikket: Filformat: JPEG-format Filnavn: logo.jpg (vær opmærksom på store og små bogstaver) Billedstørrelse: 370 x 50 pixel Firmaadressen i rapporten overtages fra stationen (se kapitlet Indtastning af firmadata på side 16). 28 DA

29 ASC5000 Drift Rapport efter årsskift Efter et årsskift melder stationen, at de gemte data fra det forgangne år skal overføres til et USB-stik. Når du overfører årsdataene til et USB-stik, slettes de derefter fra stationens interne hukommelse. 1. Sæt USB-stikket i USB-tilslutningen (15). 2. Følg displayanvisningerne Manuel rapport Du kan altid overføre en måneds- eller årsrapport manuelt til et USB-stik. 1. Sæt USB-stikket i USB-tilslutningen (15). 2. Vælg eller Andre menuer i grundmenuen med piletasterne: Hurtig Start Manuel Andre menuer ENTER-OK 3. Tryk på ENTER for at bekræfte. 4. Vælg Service med piletasten, og bekræft med ENTER: 5. Indtast passwordet, og bekræft med ENTER : Månedsrapport 4918 : Årsrapport Hvis der ikke er sat et USB-stik i, eller det ikke registreres, vises Error Vælg det ønskede menupunkt med piletasterne eller, og bekræft med ENTER. 7. Følg displayanvisningerne. 8. Skift tilbage til det forrige valg med STOP. DA 29

30 Drift ASC Visning af kølemiddelforbruget på displayet Stationen gemmer dataene vedrørende de påfyldte og udsugede kølemiddelmængder. De kan udskrives direkte som årsoversigt eller månedsoversigt. 1. Vælg i basismenuen Andre menuer med piletasterne eller : Hurtig Start Manuel Andre menuer ENTER-OK 2. Tryk på ENTER for at bekræfte. 3. Vælg Service med piletasten, og bekræft med ENTER: Skylning Nulstil Olie vægte Service ENTER-OK STOP-EXIT 4. Indtast passwordet 9051, og bekræft med ENTER: Service Vælg det ønskede år med piletasterne eller, og bekræft med ENTER DA

31 ASC5000 Drift Eksempel Tømt fra bil Total 2013 g PRINT STOP-EXIT Tømt fra bil viser den udsugede kølemiddelmængde. Her blev der i året 2013 i alt udsuget g kølemiddel med stationen. Med piletasten vises derefter den samlede mængde påfyldte kølemiddel i det pågældende år: Påfyldt bil Total 2013 g PRINT STOP-EXIT Ved at trykke på piletasten vises månedsoversigten på displayet: Tømt fra bil 01/2013 g PRINT STOP-EXIT Her blev der i januar 2013 udsuget i alt g kølemiddel. I månedsoversigten vises den påfyldte og udsugede mængde altid skiftevis. Oversigten kan altid udskrives ved at trykke på tasten ENTER. Med tasten STOP afsluttes oversigten. DA 31

AirCon Service Center ASC 2500

AirCon Service Center ASC 2500 _ASC2500_B_DA_von_DE_abweichender_inhalt.book Seite 1 Donnerstag, 18. August 2011 3:58 15 AirCon Service Center ASC 2500 DA Klimaservicestation Betjeningsvejledning _ASC2500_B_DA_von_DE_abweichender_inhalt.book

Læs mere

AirConServiceCenter ASC5000

AirConServiceCenter ASC5000 ASC5000 Klimaservicestation Betjeningsvejledning ndholdsfortegnelse 1 Vedrørende denne betjeningsvejledning.................................. 4 1.1 Hotline........................................................

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

NYE KRAV NYE LØSNINGER DESIGNET FOR EFFEKTIVITET TEXA HAR UDVIKLET EN NY SERIE FOR AT IMØDEKOMME DE NYE KRAV

NYE KRAV NYE LØSNINGER DESIGNET FOR EFFEKTIVITET TEXA HAR UDVIKLET EN NY SERIE FOR AT IMØDEKOMME DE NYE KRAV KONFORT 700R SERIEN NYE KRAV NYE LØSNINGER DESIGNET FOR EFFEKTIVITET Fra den 1. januar 2011 skal alle nye typegodkendte biler under EEC lovgivningen anvende det nye kølemiddel R1234yf i A/C systemer. Denne

Læs mere

NYE KRAV NYE LØSNINGER

NYE KRAV NYE LØSNINGER KONFORT 700R SERIEN NYE KRAV NYE LØSNINGER Fra den 1. januar 2011 skal alle nye typegodkendte biler under EEC lovgivningen anvende det nye kølemiddel R1234yf i A/C systemer. Denne nye gas, som er bedre

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

ERBE. VIO 300 D kort vejledning 12.06

ERBE. VIO 300 D kort vejledning 12.06 VIO 300 D kort vejledning 12.06 Den korte vejledning er ingen erstatning for brugsanvisningen! Specielt indeholder den ikke alle sikkerhedsanvisninger. Apparatets stik kan De lade sammenstille individuelt.

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Gør værkstedet bedre Udstødningsgas og svejserøg, støv fra slibning og skæring, oliespild og slanger der roder på værkstedsgulve -

Læs mere

Brugervejledning. Tega 4000S. 17.07.2015 Gavatec A/S Køgevej 204 4000 Roskilde Tlf: +45 70272715 Version 01.1 5

Brugervejledning. Tega 4000S. 17.07.2015 Gavatec A/S Køgevej 204 4000 Roskilde Tlf: +45 70272715 Version 01.1 5 Brugervejledning Tega 4000S Teknisk data Netkabel 4m Svejsekabel 4m (4mm stik) Indgang 230V (186 290V) Udgang 8 48V max 110A effekt 2800W Frekvens 50 60Hz Temperaturområde 10 +50⁰ Beskyttelses klasse IP54

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

VERDENSNYHED EN 806-4 ZVSHK 1) Elektronisk skylle- og trykprøvningsenhed med oliefri kompressor. REMS Multi-Push.

VERDENSNYHED EN 806-4 ZVSHK 1) Elektronisk skylle- og trykprøvningsenhed med oliefri kompressor. REMS Multi-Push. Elektronisk skylle- og trykprøvningsenhed med oliefri kompressor. VERDENSNYHED REMS Multi-Push EN 806-4 ZVSHK 1) for Professionals Kun et apparat med mere end 10 programmer til skylning, desinfektion og

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT

COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT JOCR1600M Dansk brugermanual Elektro Partner ApS - 75310906 - elektropartner.dk BESKRIVELSE Dette testkit er et vigtigt redskab til korrekt diagnosticering af common rail-indsprøjtningssystemer.

Læs mere

ALT TIL KLIMAVÆRKSTEDET 2014 / 2015

ALT TIL KLIMAVÆRKSTEDET 2014 / 2015 WAECO AirCon Service ALT TIL KLIMAVÆRKSTEDET 2014 / 2015 LOW EMISSION HURTIG, ØKONOMISK, MILJØVENLIG YEARS Kølemidler og olie Klimaservicestationer Klimaanlægsskylning Lækagesøgningsteknik Klimaanlægsrengøring

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

alt til klimaværkstedet

alt til klimaværkstedet WaeCo aircon service alt til klimaværkstedet 2013 / 2014 low emission fra Europas nr. 1 inden for klimaservice Fuldautomatisk klimaservice Klimaservice til hybrid Lækagesøgningsteknik og skylning klimaservicestationer

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Dansk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Dansk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR VPAP ST with ivaps NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Dansk Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Velkommen! Tak fordi du har valgt

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL FLYTNING AF P-WATCH Hvis du overvejer at flytte parkerings-uret til en ny bil, kontakt da venligst Teknisk Hotline eller et autoriseret værksted, idet udviklingen af nye biler kan stille nye krav til montering.

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

Det bedste til professionelle Klimaservice fra Bosch ACS 752, 652, 611, 511, 810 og 661

Det bedste til professionelle Klimaservice fra Bosch ACS 752, 652, 611, 511, 810 og 661 DK Det bedste til professionelle Klimaservice fra Bosch ACS 752, 652, 611, 511, 810 og 661 1 Klimaservice fra Bosch Klimaanlæg i køretøjer kræver regelmæssigt vedligehold. Markedets potentiale for intelligent

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3 Betjeningsvejledning Thermo Call TC3 Generelle oplysninger Kære Webasto-kunde! Vi takker dig for valget af den nye Thermo Call TC3. Du får med dette produkt en komfortabel og moderne betjeningsmulighed

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning MPE 60 DK c Manicure-/Pedicure-sæt Betjeningsvejledning BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Kære

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere