AirConServiceCenter ASC5000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AirConServiceCenter ASC5000"

Transkript

1 AirConServiceCenter ASC5000 Klimaservicestation Betjeningsvejledning

2

3 ASC5000 Indholdsfortegnelse 1 Vedrørende denne betjeningsvejledning Hotline Forklaring af symbolerne i denne betjeningsvejledning Sikkerhed Generelle sikkerhedshenvisninger Sikkerhed under anvendelse af apparatet Sikkerhed ved omgang med kølemidlet Foranstaltninger i virksomheden ved anvendelse af apparatet Advarselshenvisninger på AirConServiceCenteret Sikkerhedsanordninger Leveringsomfang Tilbehør Korrekt anvendelse Oversigt over AirConServiceCenteret Forside Bagside og set fra siden Første ibrugtagning Forløb af den interne tæthedskontrol ASC Opstilling og tilkobling Standbymenu Valg af sprog Indtastning af firmadata Indtastning af dato og tid Ændring af standardværdier Isætning af beholder til olie og UV-sporstof Påfyldning af den interne kølemiddelbeholder Drift Hurtig start Brugerkoder Oprettelse af personlig database Overførsel af kølemiddelforbrug til USB-stik Visning af kølemiddelforbruget på displayet Klimaanlægstest uden kølemiddelservice Manuel Skylning af klimaanlæg DA 3

4 Vedrørende denne betjeningsvejledning ASC Servicearbejder Tæthedskontrol Nulpunktskontrol af olievægtene Kalibrering af tryksensor Ilægning af nyt printerpapir Rengøring og vedligeholdelse Bortskaffelse Bortskaffelse af udsugede væsker Bortskaffelse af emballagen Bortskaffelse af gamle apparater Hvad skal man gøre, hvis? Tekniske data Vedrørende denne betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning beskriver klimaservicestationerne (AirCon Service Center) ASC5000. Denne betjeningsvejledning er tiltænkt personer, som skal udføre service på klimaanlæggene i køretøjerne og har den tilsvarende fagviden. Denne betjeningsvejledning indeholder alle nødvendige henvisninger til sikker og effektiv brug af klimaservicestationen. Læs denne betjeningsvejledning grundigt igennem, inden du tager apparatet i brug første gang. Vær derudover opmærksom på: Kursushåndbogen Værkstedshåndbog om auto klimaanlæg fra Dometic WAECO Henvisninger fra kølemiddelproducenten Henvisninger til omgangen med brændbare gasser, f.eks. fra kølemiddelproducenten Eventuelle gældende, specielle henvisninger vedr. service af køretøjsklimaanlæg i dit værksted Opbevar denne betjeningsvejledning i aflægningshylden på AirCon Service Centeret, så du hurtigt kan finde de oplysninger, du i givet fald søger. 1.1 Hotline Hvis du har brug for yderligere informationer om AirCon Service Centeret, som du ikke kan finde i denne betjeningsvejledning, skal du kontakte Hotline DA

5 ASC5000 Vedrørende denne betjeningsvejledning 1.2 Forklaring af symbolerne i denne betjeningsvejledning!! A I ADVARSEL! Sikkerhedshenvisning: Manglende overholdelse kan medføre død eller alvorlig kvæstelse. FORSIGTIG! Sikkerhedshenvisning: Manglende overholdelse kan medføre kvæstelser. VIGTIGT! Manglende overholdelse kan medføre materielle skader og begrænse produktets funktion. BEMÆRK Supplerende informationer om betjening af produktet. Kun sagkyndigt personale må arbejde med dette apparat. Format Betydning Eksempel Fed skrift Betegnelser, som befinder sig på apparatet Fed skrift Tekst Tekst 1. Tekst 2. Tekst 3. Tekst Displaymeldinger Tryk på ENTER. Hurtig Start Oplistning i vilkårlig rækkefølge Sikkerhedspressostat Overtryksventiler Trin, som skal udføres i den viste rækkefølge 1. Tilslut apparatet. 2. Tænd apparatet. 3. Tryk på valgtasten. Tekst Resultat af en handling Apparatet er driftsklart. Tekst (1) Tekst (A) Numre på dele, der henviser til oversigten (side 12 og side 13) Betegnelser på dele, som henviser til de viste billeder i arbejdstrinene Indtast de ønskede data med betjeningstastaturet (7). Afmontér filterpatronen (E) i venstre side. DA 5

6 Sikkerhed ASC Sikkerhed Producenten hæfter ikke for skader på grund af følgende punkter: Monterings- eller tilslutningsfejl Beskadigelser på apparatet på grund af mekanisk påvirkning og overspænding Ændringer på produktet uden udtrykkelig tilladelse fra producenten Anvendelse til andre formål og driftsmidler end dem, der er beskrevet i vejledningen Serviceapparatet må ikke repareres af uuddannet personale 2.1 Generelle sikkerhedshenvisninger AirConServiceCenteret må udelukkende anvendes af personale, der kan dokumentere en egnet teknisk uddannelse og kender virkemåden og grundprincipperne for AirConServiceCenteret, for køle- eller klimaanlæg samt for kølemiddel. Læs denne betjeningsvejledning grundigt igennem, inden du tager AirConServiceCenteret i brug første gang. Dette apparat må kun bruges til det angivne anvendelsesformål. Der må ikke foretages ændringer eller ombygninger af AirCon Service Centeret. Vedligeholdelsesarbejder på køretøjsklimaanlægget må ikke udføres med driftsvarm motor! Ved vedligeholdelser på køretøjsklimaanlægget skal overfladetemperaturen på monteringsdele og tilstødende dele være under 405 C. 6 DA

7 ASC5000 Sikkerhed 2.2 Sikkerhed under anvendelse af apparatet Anvend ikke apparatet ved kraftig fugt. Anvend ikke apparatet i det fri, hvis det regner. Anvend ikke apparatet i nærheden af varmekilder (f.eks. radiatorer) eller i direkte sollys. Anvend ikke AirCon Service Centeret i omgivelser med fare for eksplosion (f.eks. ikke i batteriladerrum eller lakeringsrummet), se driftssikkerhedsforordningen BGR 157/TRG 250, 280, 316. Tag ikke AirCon Service Centeret i brug, hvis det er beskadiget. Kontrollér før hver ibrugtagning eller hver efterfyldning af AirCon Service Centeret, om apparatet og alle dets serviceslanger er ubeskadigede, og om alle ventiler er lukkede. Opstil altid apparatet på et plant underlag, og blokér forhjulene. Anvend kun godkendte kølemiddelflasker med sikkerhedsventil til at efterfylde AirCon Service Centeret med. Tøm serviceslangerne, før du løsner tilslutningerne. Der må udelukkende kun anvendes kølemidlet R-1234yf. Hvis kølemidlet blandes med andre kølemidler, kan det føre til beskadigelse af AirCon Service Centeret eller køretøjets klimaanlæg. Anvend udelukkende WAECO-UV-sporstoffer. Hvis der anvendes andre UV-sporstoffer, kan AirCon Service Centeret blive beskadiget. Enhver garanti bortfalder. Kontrollér, før du slukker AirCon Service Centeret, at det valgte program er afsluttet, og at alle ventiler er lukkede. Ellers kan der løbe kølemiddel ud. Anvend altid hovedafbryderen på AirConServiceCenteret til at tænde og slukke. Lad aldrig apparatet stå uden opsyn, mens det er tændt. Apparatet må kun vedligeholdes og repareres af kvalificeret og autoriseret personale fra Dometic Danmark A/S. Påfyld ikke trykluft i kølemiddelrørene til AirCon Service Centeret eller et køretøjs klimaanlæg. En blanding af trykluft og kølemiddel kan være antændelig eller eksplosiv. DA 7

8 Sikkerhed ASC Sikkerhed ved omgang med kølemidlet Vedligeholdelsesarbejder på køretøjsklimaanlægget må ikke udføres med driftsvarm motor! Ved vedligeholdelser på køretøjsklimaanlægget skal overfladetemperaturen på monteringsdele og tilstødende dele være under 405 C. Bær personligt sikkerhedsudstyr (beskyttelsesbriller og beskyttelseshandsker), og undgå, at huden kommer i kontakt med kølemidlet. Hvis huden kommer i kontakt med kølemiddel, absorberer kølemidlet kroppens varme, så der kan forekomme forfrysninger på de pågældende områder. Sørg for, at der ikke kan løbe kølemiddel ud og trænge ud i miljøet under driften, når der påfyldes eller tømmes kølemiddel, og under reparationsog servicearbejder. Derved overholdes ikke kun miljøbeskyttelseslove. Det undgås også, at det gøres besværligt eller er umuligt at findes lækager på køretøjet eller på apparatet, fordi der er kølemiddel i nærheden af apparatet. Indånd ikke kølemiddeldampene. Kølemiddeldampene er i sig selv ugiftige, men de fortrænger den nødvendige ilt til åndedrættet. Kølemiddel må ikke anvendes i nærheden af lavere liggende rum (f.eks. monteringsgrave, sivebrønde). Kølemidlet er tungere end ilt og fortrænger derfor ilten, der er nødvendig for at ånde. Ved arbejde i monteringsgrave, der ikke er ventileret, kan det medføre iltmangel. Tag forholdsregler, så udstrømmende kølemiddel ikke kan trænge ud i kloaksystemet. Specielle informationer om kølemidlet R-1234yf og om sikkerhedsforanstaltninger samt beskyttelsen af personer og genstande inkl. brandbeskyttelse findes i sikkerhedsbladene fra kølemiddelproducenten. 8 DA

9 ASC5000 Sikkerhed 2.4 Foranstaltninger i virksomheden ved anvendelse af apparatet Ejeren skal udarbejde en driftsanvisning iht. TRG 402 for hvert påfyldningsanlæg (AirConServiceCenter). De ansatte skal instrueres i omgang med apparatet ved hjælp af denne driftsanvisning. Ejeren skal sørge for, at de ansatte mindst en gang om året instrueres i følgende punkter: Særlige farer ved omgang med trykgasser Sikkerhedsforskrifter ved omgang med trykgasser Sundhedsforanstaltninger ved omgang med trykgasser Betjening af apparatet og udførelse af servicearbejder på apparatet Apparatets ejer skal sørge for, at personale, som udfører service- og reparationsarbejder samt tæthedskontrol, er certificeret i omgang med kølemidler og påfyldningsanlæg. Certificeringen og kendskab til de gældende forskrifter og standarder kan erhverves ved Dometic Danmark A/S. 2.5 Advarselshenvisninger på AirConServiceCenteret Tilslut kun apparatet til en stikdåse med 230 V / 50 Hz vekselstrøm! Beskyt apparatet mod regn! Bær handsker under omgang med kølemiddel! Bær beskyttelsesbriller under omgang med kølemiddel! Advarsel mod brandfarlige stoffer DA 9

10 Leveringsomfang ASC Sikkerhedsanordninger Sikkerhedspressostat: Frakobler kompressoren, hvis det normale driftstryk overskrides. Overtryksventil: Ekstra sikkerhedsanordning for at forhindre, at rørledninger eller beholdere springer, hvis overtrykket trods sikkerhedspressostaten fortsat stiger. Ventilatorovervågning: Kontrollerer løbende, om den bageste ventilator transporterer tilstrækkelig luft. 3 Leveringsomfang AirCon Service Centeret og det medfølgende tilbehør er blevet grundigt kontrolleret inden forsendelsen. Kontrollér efter modtagelsen, om alle dele, der er nævnt nedenfor, findes og er ubeskadigede. Betegnelse Beskyttelsesbriller/-handsker Betjeningsvejledning A VIGTIGT! Til sikker drift og til kalibreringen har du brug for kølemidlet R-1234yf (ikke indeholdt i leveringsomfanget). I øjeblikket leveres kølemiddelflasker med forskellige tilslutningsgeving og adaptere, de er ikke indeholdt i leveringsomfanget. 10 DA

11 ASC5000 Tilbehør 4 Tilbehør Kan fås som tilbehør (ikke indeholdt i leveringsomfanget): Betegnelse Artikel-nr. Beholder til spildolie, 500 ml Beskyttelses cover Reservepapirrulle til printer (termopapir) (VPE 4) Beskyttelsesbriller Beskyttelseshandsker Korrekt anvendelse AirConServiceCenteret ASC5000 (artikelnummer: ) er beregnet til vedligeholdelser af klimaanlæg i biler. Apparatet er beregnet til professionel brug. AirCon Service Centeret må kun betjenes af personer, som har den nødvendige fagviden i forbindelse med vedligeholdelse af klimaanlæg. Med AirConServiceCenteret må der kun vedligeholdes køretøjsklimaanlæg, hvor kølemidlet R-1234yf anvendes. Andre kølemidler er ikke tilladt. AirConServiceCenteret er kun egnet til tilladte driftsmidler. DA 11

12 Oversigt over AirConServiceCenteret ASC Oversigt over AirConServiceCenteret 6.1 Forside Lavtryksmanometer 2 Rød statuslampe Påfyldning 3 Blå statuslampe Evakuering 4 Grøn statuslampe Udsugning 5 Højtryksmanometer 6 Display 7 Betjeningstastatur 8 Frontafdækning 9 Forhjul med bremse 10 Serviceslange til lavtrykstilslutning (blå) 12 DA

13 ASC5000 Oversigt over AirConServiceCenteret 11 Serviceslange til højtrykstilslutning (rød) 12 Servicekobling til højtrykstilslutning (rød) 13 Servicekobling til lavtrykstilslutning (blå) 14 Printer 15 USB-tilslutning 16 Manometer konsol 6.2 Bagside og set fra siden Beholder til ny olie 18 Beholder til UV-sporstof 19 Beholder til spildolie 20 Hovedafbryder 21 Ventilator DA 13

14 Første ibrugtagning ASC Første ibrugtagning 7.1 Forløb af den interne tæthedskontrol ASC5000 Den interne rykkontrol gennemføres automatisk hver dag. Først testes det, om serviceslangerne er tilsluttet til et klimaanlæg, eller om evt. servicekoblinger ikke er monteret. Hvis der stadig findes tryk på slangerne, vises en fejl, og kølemidlet suges ud. Derefter foretages vakuumkontrollen. Herved evakueres flere dele af apparatet. Når vakuumkontrollen er afsluttet, forsynes dele af apparatet med kølemiddel nu foretages der en 6 minutters tryktest, hvor alle tilhørende magnetventiler forbliver åbnet for straks at kunne konstatere en tryktab. Når forløbet er afsluttet, suges kølemidlet ud, og apparatet står til rådighed til servicearbejder. 7.2 Opstilling og tilkobling 1. Kør AirCon Service Centeret hen til arbejdspladsen, og bremsforhjulene (9). I BEMÆRK Mens apparatet anvendes, skal det stå fast på et vandret, jævnt underlag, så målingerne kan foretages korrekt. 2. Tilslut AirCon Service Centeret til strømnettet. 3. Stil hovedafbryderen (20) på I for at tænde. Tilkoblingsforsinkelsen kører i 35 sekunder, og huset ventileres. Derefter viser displayet (6) softwareversionsnummeret i et par sekunder: WAECO INTERNATIONAL ASC 5000 SW BML10024 DB lhd10026 SN XXXXXX SW : Softwareversion DB : Database SN : Serienummer 14 DA

15 ASC5000 Første ibrugtagning Derefter vises følgende melding: Internt tanktryk Vent venligst Derefter foretages en softwaretest af AirCon Service Centeret. Software test Vent venligst Derefter foretages en tæthedskontrol. Tightness test Vent venligst Starten afsluttes med, at AirCon Service Centeret viser følgende: Kølemiddel g. XXXX Ny Olie ml XXX UV sporstof ml XXX 11:56:35 10/03/11 I BEMÆRK Ignorér fejlkoder, der forekommer ved den første idrifttagning (se side 48), og spring dem over med ENTER. 7.3 Standbymenu Standbymenuen informerer om aktuelle mængder samt tidsindstillinger for AirConServiceCenteret. Følgende vises: Mængde af kølemiddel Mængde af ny olie Mængde af UV-sporstof Klokkeslæt Dato DA 15

16 Første ibrugtagning ASC Valg af sprog 1. Tryk på piletasterne eller for at komme til basismenuen. 2. Vælg i basismenuen Andre menuer med piletasterne eller : Hurtig Start Manuel Andre menuer ENTER-OK 3. Tryk på ENTER for at bekræfte. 4. Vælg Service med piletasten. 5. Tryk på ENTER for at bekræfte. 6. Indtast passwordet Vælg det ønskede sprog med piletasterne eller. 8. Tryk på ENTER for at bekræfte. 9. Tryk på STOP. Det valgte sprog er aktivt, og standbymenuen vises. 7.5 Indtastning af firmadata Firmadataene udskrives med hver serviceprotokol. 1. Vælg i basismenuen Andre menuer med piletasterne eller : Hurtig Start Manuel Andre menuer ENTER-OK 2. Tryk på ENTER for at bekræfte. 3. Vælg Service med piletasten. 4. Tryk på ENTER for at bekræfte. 5. Indtast passwordet Firmadataene vises i displayets (6) tredje linje. Der kan indtastes fem linjer med hver 20 tegn. tallet på den viste firmadata-linje efter meldingen Indtast Firmadata! ( 01 til 05 ). Den ønskede firmadata-linje vælges med piletasterne eller. 7. Indtast de ønskede data med betjeningstastaturet (7) og piletasterne: Tryk på info-tasten for at skifte mellem store og små bogstaver. Tryk kort på tasten C for at slette enkelte tegn. Tryk i længere tid på tasten C for at slette den viste linje. 8. Tryk på ENTER for at bekræfte. 9. Tryk på STOP. De indstillede data er aktive. 10. Tryk igen på STOP for at komme tilbage til standbymenuen. 16 DA

17 ASC5000 Første ibrugtagning 7.6 Indtastning af dato og tid Dato og tid udskrives sammen med firmadataene med hver serviceprotokol. 1. Vælg i basismenuen Andre menuer med piletasterne eller : Hurtig Start Manuel Andre menuer ENTER-OK 2. Tryk på ENTER for at bekræfte. 3. Vælg Service med piletasten. 4. Tryk på ENTER for at bekræfte. 5. Indtast passwordet Indtast de ønskede data med betjeningstastaturet og piletasterne. 7. Tryk på ENTER for at bekræfte. 8. Tryk på STOP for at komme tilbage til standbymenuen. 7.7 Ændring af standardværdier AirCon Service Centeret har forindstillede værdier til de vigtigste servicearbejder. Disse standardværdier vises automatisk, når den pågældende menu hentes. Følgende standardværdier kan tilpasses specielle behov: Parameter Standardindstilling Trykstigningstest min. 5 Evakuering min. 20 Vakuum kontroltid min. 4 Ny Olie ml. (ekstra mængde) 0 UV sporstof ml. 0 Fyldemængde g. 500 Tømt mængde Print? Ja 1. Vælg i basismenuen Andre menuer med piletasterne eller : Hurtig Start Manuel Andre menuer ENTER-OK 2. Tryk på ENTER for at bekræfte. 3. Vælg Service med piletasten. 4. Tryk på ENTER for at bekræfte. 5. Indtast passwordet DA 17

18 Første ibrugtagning ASC Indtast de ønskede data med betjeningstastaturet og piletasterne. 7. Tryk på ENTER for at bekræfte. 8. Tryk på STOP for at komme tilbage til standbymenuen. 7.8 Isætning af beholder til olie og UV-sporstof I BEMÆRK Anvend udelukkende olie og UV-sporstoffer, der er frigivet til R-1234yf. Læs henvisningerne fra tætningsmiddelproducenten. De aktuelle mængder vises i standbymenuen. 1. Sæt beholderen på snaplåsene: Beholder til ny olie (17) Beholder til UV-sporstof (18) Beholder til spildolie (19) Indtast beholderstørrelsen for ny olie og UV-sporstof. 18 DA

19 ASC5000 Første ibrugtagning 7.9 Påfyldning af den interne kølemiddelbeholder Når AirCon Service Centeret tages i brug første gang, skal den interne kølemiddelbeholder fyldes med mindst 2000 g kølemiddel fra en ekstern kølemiddelflaske. Apparatet viser fejlmeldingen 12. Tryk på STOP for at bekræfte. I BEMÆRK Overhold anvisningerne på kølemiddelflaskerne! Kølemiddelflasker til kølemidlet R-1234yf har linksgevind! De aktuelle mængder vises i standbymenuen. Der tilbydes tre forskellige typer af kølemiddelflasker: Kølemiddelflasker uden stigrør Disse kølemiddelflasker har en tilslutning. Under påfyldning af AirCon Service Centeret skal tilslutningen befinde sig forneden (flasken skal stilles på hovedet). Kølemiddelflasker med stigrør Disse kølemiddelflasker har en tilslutning. Under påfyldning af AirCon Service Centeret skal tilslutningen befinde sig foroven (flasken skal stå opret). Kølemiddelflasker med stigrør: Disse kølemiddelsflasker har to tilslutninger. For at påfylde AirCon Service Centeret skal tilslutningen med L (= liquid / flydende) benyttes. Under påfyldning af AirCon Service Centeret skal tilslutningen befinde sig foroven (flasken skal stå opret). 1. Vælg i basismenuen Andre menuer med piletasterne eller : Hurtig Start Manuel Andre menuer ENTER-OK 2. Tryk på ENTER for at bekræfte. 3. Vælg Fyldning af maskine med piletasterne eller : Fyldning af maskine Skylning Nulstil Olie vægte Service 4. Tryk på ENTER for at bekræfte. DA 19

20 Første ibrugtagning ASC Følg henvisningerne på displayet og her vedr. den følgende fremgangsmåde: Forbind HT slange til eksterne flaske og åben ventil! ENTER-OK STOP-EXIT Tryk på ENTER for at bekræfte. Indtast ønsket Mængde! ENTER-OK g STOP-EXIT Displayet viser kølemiddelmængden, der maks. kan påfyldes. Indtast den ønskede mængde, og bekræft med ENTER. Den interne kølemiddelbeholder fyldes. Når påfyldningen er afsluttet, bekræftes det med et akustisk signal. Luk ventilen, og bekræft med ENTER. 6. Efter påfyldningen vises mængden af kølemiddel i den interne beholder. Tryk på STOP for at forlade menuen. For at komme til standbymenuen skal der trykkes på STOP en gang til. Apparatet er nu driftsklart. 20 DA

21 ASC5000 Drift 8 Drift A VIGTIGT! Mens der udføres klimaservice, skal motoren og klimaanlægget være slukket. 8.1 Hurtig start I BEMÆRK Ved hjælp af menuen Hurtig Start foretages en fuldautomatisk klimaservice. Der skal kun indtastes påfyldningsmængden iht. påfyldningsmærkaten i køretøjet. I menuen Hurtig Start udføres følgende funktioner automatisk efter hinanden: Udsugning af kølemiddel Recycling af kølemidlet (renhed iht. SAE J 2099) Kontrol af trykstigningen Aftapning af gammel olie Evakuering af anlægget Tæthedskontrol/vakuumkontrol Påfyldning af ny olie i den nødvendige mængde Påfyldning af UV-sporstof Påfyldning af kølemiddel Efter hver udført proces udskrives en serviceprotokol. Kun når en proces blev afsluttet korrekt, begyndes den efterfølgende proces. 1. Forbind først serviceslangerne på AirCon Service Centeret med køretøjets klimaanlæg, og åbn servicekoblingerne. 2. Tryk på piletasten eller for at komme til basismenuen. 3. Vælg i basismenuen Hurtig Start med piletasterne eller : Hurtig Start Manuel Andre menuer ENTER-OK 4. Tryk på ENTER for at bekræfte. 5. Indtast køretøjets data med betjeningstastaturet (7) og piletasterne. 6. Tryk på ENTER for at bekræfte. 7. Indtast påfyldningsmængden af kølemiddel. Find den pågældende værdi på påfyldningsmærkaten i køretøjet, og indtast den med betjeningstastaturet (7) og piletasterne, og tryk på ENTER. DA 21

22 Drift ASC Vælg med piletasterne eller, om klimaanlægget har to tilslutninger (høj- og lavtryk) eller kun en tilslutning (højtryk eller lavtryk). A/C m HT/LT Kobling A/C med HT Kobling A/C med LT Kobling ENTER-OK STOP-EXIT Bekræft med ENTER. Den fuldautomatiske klimaservice startes. Når klimaservicen er afsluttet test klimaanlægget, herefter vises en opfordring til at frakoble serviceslangerne (10) og (11) på AirConServiceCenteret fra køretøjets klimaanlæg. 9. Frakobl serviceslangerne (10) og (11), og tryk på ENTER for at bekræfte. Serviceslangerne tømmes nu. Derefter er apparatet klar til andre opgaver. 10. Skru ventilkapperne på køretøjets klimaanlæg på tilslutningerne. 22 DA

23 ASC5000 Drift 8.2 Brugerkoder Det er muligt at beskytte klimaservicestationen mod uberettiget adgang med personlige brugerkoder. Når funktionen er aktiveret, spørges der om brugerkoden, som man ikke kan starte stationen uden, når der tændes. Der kan oprettes indtil 10 forskellige brugere med individuelle koder Oprettelse af brugerkoder 1. Vælg i basismenuen Andre menuer med piletasterne eller : Hurtig Start Manuel Andre menuer ENTER-OK 2. Tryk på ENTER for at bekræfte. 3. Vælg Service med piletasten, og bekræft med ENTER: Skylning Nulstil Olie vægte Service ENTER-OK STOP-EXIT 4. Indtast passwordet 9786, og bekræft med ENTER for at komme til administratormenuen ADM : Service 5. Indtast administratorkoden 0000 (fabriksindstilling), og bekræft med ENTER: Insert ADM Code I BEMÆRK Af sikkerhedsmæssige årsager skal der hver gang vælges en ny administratorkode, der ikke må være "0000", da den komplette funktion i modsat fald deaktiveres igen. Ved hjælp af administratorkoden kan der oprettes brugere. 6. Indtast ny administratorkode: ADM AREA Insert new code ---- DA 23

24 Drift ASC Bekræft ny administratorkode: ADM AREA Confirm new code Vælg den pågældende bruger med piletasterne eller : ADM AREA User number 1 9. Opret den firecifrede individuelle brugerkode (hvis der oprettes en kode her, kan apparatet kun tages i drift med denne kode). 10. Bekræft ny brugerkode: ADM AREA User number 1 Insert new code ---- ADM AREA User number 1 Confirm new code ---- BEMÆRK Med den gule infotast kan der skiftes mellem store og små bogstaver. I11. Indtast det tilhørende brugernavn, og bekræft indtastningen med ENTER: ADM AREA User number 1 User name Max Mustermann ADM AREA User number 1 Max Mustermann I BEMÆRK Brugeren er oprettet, og menuen skifter igen til brugervalget. Du kan nu oprette en ny bruger eller forlade menuen med STOP. 24 DA

25 ASC5000 Drift Indtastning af brugerkoden Når klimaservicestationen tændes, vises apparatets data på displayet. Hvis der er oprettet brugerkoder, skal der nu indtastes en kode for at frigive stationen. 1. Indtast den pågældende brugerkode. ENTER USER CODE Hvis der indtastes en forkert brugerkode, vises følgende fejlmelding. WRONG CODE ---- Når indtastningen er afsluttet, frigives stationen og starter op. Brugerens navn vises: Max Mustermann DA 25

26 Drift ASC Oprettelse af personlig database I denne database kan der oprettes indtil 100 kundespecifikke køretøjer med de tilhørende påfyldningsmængder. 1. Vælg i basismenuen Hurtig Start med piletasterne eller : Hurtig Start Manuel Andre menuer ENTER-OK 2. Tryk på ENTER for at bekræfte. 3. Bekræft med ENTER, når køretøjets registreringsnummer er indtastet (kan i dette tilfælde også være tom). Data på Bil NR plade: 4. Vælg Data base med piletasterne eller, og bekræft med ENTER. Fyldemængde g 500 Data base ENTER-OK STOP-EXIT 5. Vælg Personal DB, og bekræft med ENTER. Personal DB ALFA ROMEO ASTON MARTIN AUDI 6. Vælg det pågældende punkt i denne database, der her er tom, med piletasterne eller, og bekræft med ENTER Tryk på den gule tast Info for at ændre punkterne. i-db set 8. Indtast køretøjsdataene i de tomme felter (model, type), og bekræft med ENTER. 0 g g 0 26 DA

27 ASC5000 Drift 9. Indtast kølemiddelpåfyldningsmængden, og bekræft med ENTER. AUDI 0 A4 (8E) g. 500 Punktet er oprettet. AUDI 0 A4 (8E) 1 Du kan nu oprette et nyt punkt (vælg med piletasterne, derefter som beskrevet) eller forlade menuen med tasten STOP. De personlige punkter gemmes på printkortet, ikke på flash-memorykortet! Punkterne bibeholdes altså også ved en software-update. Punkterne gemmes kronologisk (ikke alfanumerisk). DA 27

28 Drift ASC Overførsel af kølemiddelforbrug til USB-stik Hver gang en udsugning eller påfyldning (enkelt proces eller fuldautomatisk) afsluttes, gemmer stationen alle tilhørende data i den interne hukommelse. Ud fra disse data kan der genereres en rapport, som kan overføres til et USB-stik. BEMÆRK USB-stikket skal være formateret med filsystemet FAT32. IHver rapport gemmes i to formater: Som HTML-fil (der kan åbnes med alle internet-browsere) Som XLS-fil (der kan [bnes med Microsoft Excel) I BEMÆRK Rapporten kan indeholde sit eget logo (f.eks. værkstedslogoet), hvis en grafik, der opfylder følgende forudsætninger, kopieres til USB-stikket: Filformat: JPEG-format Filnavn: logo.jpg (vær opmærksom på store og små bogstaver) Billedstørrelse: 370 x 50 pixel Firmaadressen i rapporten overtages fra stationen (se kapitlet Indtastning af firmadata på side 16). 28 DA

29 ASC5000 Drift Rapport efter årsskift Efter et årsskift melder stationen, at de gemte data fra det forgangne år skal overføres til et USB-stik. Når du overfører årsdataene til et USB-stik, slettes de derefter fra stationens interne hukommelse. 1. Sæt USB-stikket i USB-tilslutningen (15). 2. Følg displayanvisningerne Manuel rapport Du kan altid overføre en måneds- eller årsrapport manuelt til et USB-stik. 1. Sæt USB-stikket i USB-tilslutningen (15). 2. Vælg eller Andre menuer i grundmenuen med piletasterne: Hurtig Start Manuel Andre menuer ENTER-OK 3. Tryk på ENTER for at bekræfte. 4. Vælg Service med piletasten, og bekræft med ENTER: 5. Indtast passwordet, og bekræft med ENTER : Månedsrapport 4918 : Årsrapport Hvis der ikke er sat et USB-stik i, eller det ikke registreres, vises Error Vælg det ønskede menupunkt med piletasterne eller, og bekræft med ENTER. 7. Følg displayanvisningerne. 8. Skift tilbage til det forrige valg med STOP. DA 29

30 Drift ASC Visning af kølemiddelforbruget på displayet Stationen gemmer dataene vedrørende de påfyldte og udsugede kølemiddelmængder. De kan udskrives direkte som årsoversigt eller månedsoversigt. 1. Vælg i basismenuen Andre menuer med piletasterne eller : Hurtig Start Manuel Andre menuer ENTER-OK 2. Tryk på ENTER for at bekræfte. 3. Vælg Service med piletasten, og bekræft med ENTER: Skylning Nulstil Olie vægte Service ENTER-OK STOP-EXIT 4. Indtast passwordet 9051, og bekræft med ENTER: Service Vælg det ønskede år med piletasterne eller, og bekræft med ENTER DA

31 ASC5000 Drift Eksempel Tømt fra bil Total 2013 g PRINT STOP-EXIT Tømt fra bil viser den udsugede kølemiddelmængde. Her blev der i året 2013 i alt udsuget g kølemiddel med stationen. Med piletasten vises derefter den samlede mængde påfyldte kølemiddel i det pågældende år: Påfyldt bil Total 2013 g PRINT STOP-EXIT Ved at trykke på piletasten vises månedsoversigten på displayet: Tømt fra bil 01/2013 g PRINT STOP-EXIT Her blev der i januar 2013 udsuget i alt g kølemiddel. I månedsoversigten vises den påfyldte og udsugede mængde altid skiftevis. Oversigten kan altid udskrives ved at trykke på tasten ENTER. Med tasten STOP afsluttes oversigten. DA 31

AirCon Service Center ASC 2500

AirCon Service Center ASC 2500 _ASC2500_B_DA_von_DE_abweichender_inhalt.book Seite 1 Donnerstag, 18. August 2011 3:58 15 AirCon Service Center ASC 2500 DA Klimaservicestation Betjeningsvejledning _ASC2500_B_DA_von_DE_abweichender_inhalt.book

Læs mere

AirConServiceCenter ASC5000

AirConServiceCenter ASC5000 ASC5000 Klimaservicestation Betjeningsvejledning ndholdsfortegnelse 1 Vedrørende denne betjeningsvejledning.................................. 4 1.1 Hotline........................................................

Læs mere

AirConServiceCenter ASC5000

AirConServiceCenter ASC5000 ASC5000 Klimaservicestation Betjeningsvejledning ndholdsfortegnelse 1 Vedrørende denne betjeningsvejledning.................................. 4 1.1 Hotline........................................................

Læs mere

AirConServiceCenter ASC2500G/ASC3500G. Klimaservicestation Betjeningsvejledning

AirConServiceCenter ASC2500G/ASC3500G. Klimaservicestation Betjeningsvejledning AirConServiceCenter ASC2500G/ASC3500G Klimaservicestation Betjeningsvejledning ASC2500G/ASC3500G Indholdsfortegnelse 1 Vedrørende denne betjeningsvejledning..................4 1.1 Hotline...................................................

Læs mere

AirConServiceCenter ASC5300G Accessory. Analysemodul Betjeningsvejledning

AirConServiceCenter ASC5300G Accessory. Analysemodul Betjeningsvejledning AirConServiceCenter ASC5300G Accessory Analysemodul Betjeningsvejledning Sikkerhed ASC5300G Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed............................................2 2 Korrekt anvendelse...................................3

Læs mere

A/CServiceCenter VAS Klimaservicestation Betjeningsvejledning

A/CServiceCenter VAS Klimaservicestation Betjeningsvejledning A/CServiceCenter VAS 581 001 Klimaservicestation Betjeningsvejledning VAS 581 001 Indholdsfortegnelse 1 Vedrørende denne betjeningsvejledning 4 1.1 Hotline...................................................

Læs mere

INSPIRED BY COMFORT MARKISER OG TILBEHØR 2015 NYHED. Udvidet produktprogram PRISLISTE OG PRODUKTOVERSIGT

INSPIRED BY COMFORT MARKISER OG TILBEHØR 2015 NYHED. Udvidet produktprogram PRISLISTE OG PRODUKTOVERSIGT INSPIRED BY COMFORT MARKISER OG TILBEHØR 2015 NYHED Udvidet produktprogram PRISLISTE OG PRODUKTOVERSIGT GÆLDENDE FRA APRIL 2015 VÆGMARKISER DOMETIC PERFECTWALL 2 Dometic PerfectWall PW 1000 2,60 m 2,00

Læs mere

AirConServiceCenter ASC1000G/ASC2000G/ASC3000G

AirConServiceCenter ASC1000G/ASC2000G/ASC3000G ASC1000G/ASC2000G/ASC3000G Klimaservicestation Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 Vedrørende denne betjeningsvejledning..................4 1.1 Hotline...................................................

Læs mere

CDF18, CDF25, CDF35,

CDF18, CDF25, CDF35, CDF18 CDF25 CDF35 CDF45 CDF18, CDF25, CDF35, CDF45 DE 4 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung EN 17 Compressor Cooler Instruction Manual FR 30 Glacière à compression Manuel d utilisation ES 44 Nevera

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

MINI FYLDESTATION R410a

MINI FYLDESTATION R410a Brugervejledning (Dansk) MINI FYLDESTATION R410a Version: 1.0, Dato: 21-08-2015, 2015 Christonik ApS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Generel Information... 3 1.1 Formålet med denne manual...

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

FOR MÅLBARE RESULTATER TÆLLEVÆGT 9222. Betjeningsvejledning. Handel, erhverv og industri. www.soehnle-professional.com

FOR MÅLBARE RESULTATER TÆLLEVÆGT 9222. Betjeningsvejledning. Handel, erhverv og industri. www.soehnle-professional.com FOR MÅLBARE RESULTATER TÆLLEVÆGT 9222 Betjeningsvejledning Handel, erhverv og industri wwwsoehnle-professionalcom DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Ibrugtagning s 5 Leverancens omfang s 5 Opstilling af vægten

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

QuickLeak Lækagesøgningsværktøj

QuickLeak Lækagesøgningsværktøj QuickLeak Lækagesøgningsværktøj MANUAL Christonik ApS Industrigrenen 21 2635 Ishøj Tlf: 3967 3344 Fax: 3967 3633 www.christonik.dk 1 Generel Information... 3 1.1 Om denne manual... 3 1.2 Information om

Læs mere

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt Brugermanual Fyrite Insight Tastatur 1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt 2. Piletaster bruges til at bevæge

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 INDHOLD: Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 5 Garantibestemmelser 6 Mål og Vægt 7 Forsendelsesmål 7 Tilslutning 8 Brugsanvisning

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

VRR-12L-OS. Tømmestation. Brugsanvisning M33607

VRR-12L-OS. Tømmestation. Brugsanvisning M33607 VRR-12L-OS Tømmestation Brugsanvisning 1 Tak fordi du købte dette Mariel-produkt. Af sikkerhedsmæssige hensyn er det vigtigt omhyggeligt at læse denne manual, inden apparatet tages i brug. Indhold Sikkerhed...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

A/C SERVICE STATION. Bruger Manual Model JA1090AC. Jema Autolifte A/S, Industrihegnet 2, 4030 Tune, Denmark www.jemaautolifte.dk info@jemaautolifte.

A/C SERVICE STATION. Bruger Manual Model JA1090AC. Jema Autolifte A/S, Industrihegnet 2, 4030 Tune, Denmark www.jemaautolifte.dk info@jemaautolifte. A/C SERVICE STATION Bruger Manual Model JA1090AC Jema Autolifte A/S, Industrihegnet 2, 4030 Tune, Denmark www.jemaautolifte.dk info@jemaautolifte.dk Indehold Indehold....2 Sikkerhedsregler og advarsler............3

Læs mere

Quick Card. Engangssystem til opsamling af væske. Precious life Progressive care

Quick Card. Engangssystem til opsamling af væske. Precious life Progressive care Engangssystem til opsamling af væske Quick Card Denne korte vejledning erstatter ikke på nogen måde den almindelige manual, REF 00.78. 00-7585-MSEDA-06-0-B-disp-system-quick-card.indd Precious life Progressive

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

vw-wi://rl/n.da-dk.000533000.wi::37864775.xml?xsl=3

vw-wi://rl/n.da-dk.000533000.wi::37864775.xml?xsl=3 Side 1 af 5 Tilslutningsskemaer over forskellige skyllekredsløb Pilene på de efterfølgende billeder peger i kølemidlets gennemstrømningsretning ved skylning. Ved skylning strømmer kølemidlet mod gennemstrømningsretningen,

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og Leica IP S, V 1.9 RevD, dansk 05/2013 2013-01 Supplement IP C

Læs mere

NYE KRAV NYE LØSNINGER

NYE KRAV NYE LØSNINGER KONFORT 700R SERIEN NYE KRAV NYE LØSNINGER Fra den 1. januar 2011 skal alle nye typegodkendte biler under EEC lovgivningen anvende det nye kølemiddel R1234yf i A/C systemer. Denne nye gas, som er bedre

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

DK Betjeningsvejledning

DK Betjeningsvejledning DK Betjeningsvejledning DK BETJENINGSVEJLEDNING Du kan også finde betjeningsvejledningen på Leifheits hjemmeside www.leifheit.de Indholdsfortegnelse: 1. TEKNISKE DATA 2. MEDFØLGER VED LEVERING 3. TILSIGTET

Læs mere

COOLAIR RTX DEN NYE GENERATION

COOLAIR RTX DEN NYE GENERATION MOBILE LIVING MADE EASY STANDKLIMAANLÆG TIL LASTBILER 2016 COOLAIR RTX DEN NYE GENERATION Kører længere (op til 12 timer) Støjsvag Sparer brændstof COOLAIR STANDKLIMAANLÆG HOLD HOVEDET KOLDT HELE TIDEN

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

NYE KRAV NYE LØSNINGER

NYE KRAV NYE LØSNINGER KONFORT 700R SERIEN NYE KRAV NYE LØSNINGER Fra den 1. januar 2011 skal alle nye typegodkendte biler under EEC lovgivningen anvende det nye kølemiddel R1234yf i A/C systemer. Denne nye gas, som er bedre

Læs mere

Brugervejledning. Tega 4000S. 17.07.2015 Gavatec A/S Køgevej 204 4000 Roskilde Tlf: +45 70272715 Version 01.1 5

Brugervejledning. Tega 4000S. 17.07.2015 Gavatec A/S Køgevej 204 4000 Roskilde Tlf: +45 70272715 Version 01.1 5 Brugervejledning Tega 4000S Teknisk data Netkabel 4m Svejsekabel 4m (4mm stik) Indgang 230V (186 290V) Udgang 8 48V max 110A effekt 2800W Frekvens 50 60Hz Temperaturområde 10 +50⁰ Beskyttelses klasse IP54

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Indbygningsmodul: EM 22, EM 31

Da: Betjeningsvejledning Indbygningsmodul: EM 22, EM 31 Da: Betjeningsvejledning Indbygningsmodul: EM 22, EM 31 Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner,

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480 Gaggenau Brugsanvisning Væghængt emhætte AW 480 Indhold Sikkerhedshenvisninger 4 Vedr. førstegangsbrug 5 Vedr. brug 5 Dette er Deres nye apparat 6 Væghængt emhætte AW 480 6 Manøvrepanel 6 Tilbehør 7 Specialtilbehør

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

NYE KRAV NYE LØSNINGER DESIGNET FOR EFFEKTIVITET TEXA HAR UDVIKLET EN NY SERIE FOR AT IMØDEKOMME DE NYE KRAV

NYE KRAV NYE LØSNINGER DESIGNET FOR EFFEKTIVITET TEXA HAR UDVIKLET EN NY SERIE FOR AT IMØDEKOMME DE NYE KRAV KONFORT 700R SERIEN NYE KRAV NYE LØSNINGER DESIGNET FOR EFFEKTIVITET Fra den 1. januar 2011 skal alle nye typegodkendte biler under EEC lovgivningen anvende det nye kølemiddel R1234yf i A/C systemer. Denne

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100 Betjeningsvejledning Alarm System AS-00 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber...0 Systeminstallation...0 Systemeindstillinger...06 Initialisering...06 Tale...06 LED Signal...06 System deaktivering...06

Læs mere

TS 73 EMF. Dørlukker med magnethold

TS 73 EMF. Dørlukker med magnethold TS 73 EMF Dørlukker med magnethold Teknisk information 12/2010 DORMA TS 73 EMF Dørlukker med magnethold Den sikre løsning til kontrolleret fasthold af branddøre Universel anvendelse, konstant fastholdepunkt

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure DA Betjeningsvejledning Webasto Charging Solutions Webasto Pure 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning er en del af produktet og giver informationer om, hvordan brugeren

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-400

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-400 Betjeningsvejledning Alarm System AS-400 Indholdsfortegnelse Egenskaber Funktioner... 03 Installation... 04 Initialisering... 06 System... 06 Indstillinger... 06 føj Fjernbetjening... 07 Fjern Fjernbetjening...

Læs mere

ERBE. VIO 300 D kort vejledning 12.06

ERBE. VIO 300 D kort vejledning 12.06 VIO 300 D kort vejledning 12.06 Den korte vejledning er ingen erstatning for brugsanvisningen! Specielt indeholder den ikke alle sikkerhedsanvisninger. Apparatets stik kan De lade sammenstille individuelt.

Læs mere

FAQ IJ80/110. Display IJ80/110

FAQ IJ80/110. Display IJ80/110 FAQ IJ80/110 Display IJ80/110 1. Skift af farvepatron og tank (tank kun i IJ110) samt isætning af labels. Ved skift af farvepatron er det vigtigt at man bruger følgende fremgangsmåde. HUSK! Fjern beskyttelsestapen

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP2018. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP2018. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere