INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter"

Transkript

1 INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Maj 2015

2 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan Udbudsbetingelser Den ordregivende myndighed Udbudsmateriale Tidsplan for udbudsforretningen Vedståelsesfrist Minimumsoplysninger Tildelingskriterier Ophavsret, publiceringer mv Disposition for udarbejdelse af tilbud Behandling af tilbud Kommunikation Kontaktoplysninger for offentlige myndigheder Fortrolighed Projektbeskrivelse Baggrund og eksisterende viden Ligebehandlingsindsatsens formål og indhold Formål Indhold Målgrupper Metode og evaluering Produkt og resultater Krav til tilbuddet Tjekliste Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag

3 Udbudsbetingelser 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan Enheden for Antidiskrimination (EFA) ønsker at tilbyde en ligebehandlingsindsats, som skal fremme ligebehandling af nydanske borgere samt borgere med handicap. Ligebehandlingsindsatsen skal tilbydes til alle landets kommuner og til virksomheder/arbejdspladser, som ønsker at arbejde med og fremme ligebehandling. Det overordnede formål med indsatsen er at fremme ligebehandling i mødet med kommunen og i adgangen til arbejdsmarkedet. Ligebehandlingsindsatsen skal arbejde målrettet med 1) at styrke kommunerne til at behandle deres borgere lige i forbindelse med de ydelser og den service, borgeren tilbydes, og 2) at styrke virksomheder i arbejdet med ligebehandling og mangfoldighed. Dette skal ske ved, at deltagende kommuner og virksomheder får brugbare redskaber til at arbejde målrettet med ligebehandling og forebyggelse af diskrimination i dagligdagen. Minimum 30 kommuner og minimum 20 virksomheder/arbejdspladser skal deltage i ligebehandlingsindsatsen. Indsatsen skal overordnet medvirke til at reducere antallet af borgere med handicap og nydanskere, der oplever forskelsbehandling i kontakten med kommunen og/eller på arbejdsmarkedet. Nærværende opgave bliver udbudt efter reglerne i Tilbudsloven, LBK nr 1410 af 07/12/2007. Aftalen træder i kraft ultimo juni 2015 og løber indtil april Udbudsbetingelser 2.1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Enheden for Antidiskrimination (herefter EFA) Ankestyrelsen Teglholmsgade København SV Side 3 af 26

4 Udbudsbetingelser Hjemmeside: ast.dk/efa Kontaktperson: Fuldmægtig Malene Damgaard 2.2. Udbudsmateriale Det samlede udbudsmateriale består, udover nærværende udbudsbetingelser, af: Projektbeskrivelse Kontrakt (bilag A) Udbudsbekendtgørelse 2.3 Tidsplan for udbudsforretningen Udbudsforretningen følger nedenstående tidsplan: Aktivitet Dato og tidspunkt Annoncering 20. maj 2015 Anmodning om yderligere oplysninger Spørgsmål modtaget inden dette tidspunkt vil 15. juni 2015 kl. 10 blive besvaret. Spørgsmålene skal være skriftlige og kan sendes på . eller ved almindelig post til: Enheden for Antidiskrimination Ankestyrelsen Teglholmsgade København SV Offentliggørelse af spørgsmål og Samtlige spørgsmål og svar (i anonymiseret svar form) samt eventuelle rettelser vil blive offentliggjort løbende på Enheden for Antidiskriminations hjemmeside: Spørgsmål søges besvaret hurtigst muligt. Tilbudsgiver opfordres til at holde sig løbende ori- Side 4 af 26

5 Udbudsbetingelser Frist for modtagelse af tilbudsgivers samlede tilbud enteret, også efter frist for at stille spørgsmål er udløbet. 15. juni 2015 kl. 10 Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning. Tilbud bør maksimalt omfatte 25 sider eksklusiv bilag. Tilbud skal tydeligt mærkes Tilbud vedr. ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder Tilbud skal sendes /afleveres i papirformat på følgende adresse pakket i en lukket forsendelse: Enheden for Antidiskrimination Ankestyrelsen Teglholmsgade København SV Derudover skal tilbud afgives i elektronisk form på mail/usb-stik/cd-rom (de sidstnævnte sendes til tilbudsadressen). Sendes tilbud via mail skal dette ske til følgende mailadresse: Tilbud fremsendt til andre mailadresser vil ikke blive betragtet som indkommet til Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen og vil dermed ikke blive taget i betragtning. Bemærk dog, at s max. må fylde 10MB. Åbning af tilbud Tilbud åbnes, efter tilbudsfristen, på den ordregivende myndigheds adresse. Der er ikke mulighed for at overvære åbningen. Svar til udvalgt tilbudsgiver 19. juni 2015 Side 5 af 26

6 Udbudsbetingelser Svar til fravalgte tilbudsgivere 24. juni 2015 Forventet tidspunkt for kontraktindgåelse 29. juni Vedståelsesfrist Tilbudsgiver skal stå ved sit tilbud indtil den 29. december Minimumsoplysninger Som dokumentation for tilbudsgivers finansielle, økonomiske og tekniske formåen skal tilbudsgiver fremsende følgende dokumenter: De fremsendte dokumenter bør alle benævnes i overensstemmelse med det anførte: Tilbudsgiver skal medsende sit tilbud en udfyldt tro- og love erklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige jfr. lovbekg. 336 af 13. maj 1997 som Tilbud-Bilag Erklæring fra tilbudsgiver om, hvor stor en del af opgaven (timeestimat/beløbsramme), der eventuelt planlægges givet i underentreprise, samt erklæring fra underleverandør om, at vedkommende har indvilliget i at påtage sig opgaven vedlægges som Tilbud-Bilag 2. Det skal bemærkes at honoraraftaler ikke er underentreprise. Tilbudsgiver gøres opmærksom på at udbudsmaterialet er vedhæftet en række forslag til udformning af ovennævnte bilag. Det er frivilligt at anvende forslagene. Side 6 af 26

7 Udbudsbetingelser 2.6. Tildelingskriterier Tildelingen af opgaven vil ske efter en afvejning på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud inden for tilbudsrammen. EFA vil vurdere de indkomne tilbud ud fra følgende tildelingskriterier: 1. Kvalitet Kriteriet kvalitet vil samlet set blive vurderet i forhold til i hvor høj grad tilbudsgiver kan redegøre for at kunne levere en kvalitetssikret indsats, som sikrer at modtagere af indsatsen kan anvende ny viden og værktøjer i det daglige arbejde. I denne vurdering indgår følgende underpunkter: - I hvor høj grad tilbuddet leverer viden og redskaber til at ændre praksis, herunder at indsatsen kan udbredes i resten af organisationen (bæredygtighed). - I hvor høj grad tilbuddet sikre at indsatsen indeholder kvalitetssikrede redskaber til brug for kommuner og virksomheder i deres daglige praksis. - I hvor høj grad tilbuddet sikrer formidling af viden og værktøjer til deltagerne. - I hvor høj grad tilbuddet bygger på relevant viden og erfaring i forhold til at tilbyde indsatser til kommuner og virksomheder, herunder metoder til at kunne rekruttere kommuner og virksomheder til at deltage. - I hvor høj grad tilbuddet demonstrerer at budgiver har viden om ligebehandlingsområdet. I denne vurdering vil der både blive lagt vægt på budgivers teoretiske viden og budgivers viden om de strukturelle og lovgivningsmæssige rammer, som kommuner og virksomheder er underlagt på området. Delkriterierne vægtes på følgende måde: Bæredygtighed 30 % Udvikling af redskaber 30 % Formidling 20 % Erfaring og viden 20 % Side 7 af 26

8 Udbudsbetingelser 2. Pris Der er afsat en beløbsramme på DKK ekskl. moms til opgaven, herunder udarbejdelse af materialer og/eller redskaber, rekruttering af deltagere, levering af indsats til deltagerne, evaluering af kvaliteten af indsatsen samt før- og eftermålinger. Tildelingskriterierne vægtes på følgende måde: Kvalitet 80 % Pris 20 % 2.7. Ophavsret, publiceringer mv. EFA har ophavsret til alle data, materialer, redskaber, modeller mv. udarbejdet i forbindelse med opgaven. Alle udarbejdede materialer skal godkendes af EFA og forsynes med logo for udbyder. Materialer samt indsamlede data skal afleveres til EFA i såvel papir- som elektronisk form i forbindelse med den løbende afrapportering fra tilbudsgiver samt ved afslutning af opgaven. EFA forbeholder sig retten til at offentliggøre ethvert materiale i elektronisk form såvel som i papirudgaver. Der vil være en generel brugsret for enhver til det af EFA publicerede materiale på hjemmeside eller i papirudgave Disposition for udarbejdelse af tilbud Tilbudsgiver skal udforme sit tilbud i overensstemmelse med følgende disposition: 1. Indledning, der beskriver, hvem der byder, samt til hvilken pris opgaven tilbydes løst. På denne side skal tilbuddet underskrives. 2. Resumé af tilbud. 3. Detaljeret beskrivelse af forslag til løsning af opgaven. 4. Styring og organisering af opgaven. 5. Tidsplan for gennemførelse af de opstillede milepæle. 6. Detaljeret budget for opgaven, jf. uddybning nedenfor. 7. Tilbudsgivers bemanding af projekt med tilhørende CV'er i bilag. Side 8 af 26

9 Udbudsbetingelser 8. Øvrige kommentarer. Relevante bilag, herunder minimumsoplysninger, jf. afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. bedes fremsendt i den opstillede rækkefølge: 1) Erklæring på tro og love vedr. gæld til det offentlige, strafbare forhold mm Tilbud-Bilag 1 2) Erklæring om evt. underentreprise Tilbud-Bilag 2 3) Eventuelt andet relevant materiale, herunder CV er Det samlede tilbud bør ikke overstige 25 sider à 2400 tegn, eksklusiv bilag. Ad 6) Detaljeret budget: Budgettet skal opstilles i detaljeret og gennemskuelig form. Herunder skal ressourceforbrug relateret til delopgaver og milepæle i den samlede opgave være klart adskilte. Opdelingen er til orientering for ordregiver. Tilbuddets ressourceforbrug skal opgøres både økonomisk (pris ekskl. moms) og i arbejdstimer, såvel samlet set som fordelt på delopgaver. Endvidere skal omfanget af arbejdstimer angives særskilt for hhv. projektleder, konsulenter, kontormedarbejdere, studentermedhjælpere m.v. Samtidig skal det detaljerede budget indeholde en oversigt over: Den samlede pris (både inkl. og ekskl. moms) Vederlag forfalder jf. betalingsplan Behandling af tilbud Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbudsforretning er EFA uvedkommende. EFA er ikke forpligtet til at tilbagelevere afgivne tilbud. Leverandørvalget er ikke afsluttet, før kontrakten er underskrevet. Den leverandør, der tildeles opgaven, skal aflevere sit tilbud samt en opgavebeskrivelse til EFA i elektronisk form. Side 9 af 26

10 Udbudsbetingelser Det vindende tilbud skal aflevere et resume af projektet på max. 2 sider, der egner sig til offentliggørelse på EFA s hjemmeside Kommunikation Al kommunikation vedrørende udbuddet og tilbuddet med bilag skal være skriftligt og affattet på dansk Kontaktoplysninger for offentlige myndigheder Oplysninger om skatter og afgifter fås hos: Skatteministeriet, Koncerncenteret Østbanegade København Ø Danmark Internetadresse (URL): Oplysninger om miljøbeskyttelse fås hos: Miljøstyrelsen Strandgade København K Danmark Telefon: Internetadresse (URL): Oplysninger om sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår fås hos: Arbejdstilsynet Postboks København C Danmark Telefon: Fax: Internetadresse (URL): Side 10 af 26

11 Fortrolighed 3. Fortrolighed Tilbudsgiverens opmærksomhed henledes på, at dokumenterne, herunder indkomne tilbud, i udbyders udbud vil kunne være omfattet af retsregler om adgang til aktindsigt. Det betyder, at konkurrenter m.fl. kan anmode om aktindsigt i tilbud, der afgives. Anmodninger om aktindsigt fra andre virksomheder, der også deltager i udbudsprocessen, skal i henhold til praksis fra Klagenævnet for Udbud afhængig af omstændighederne imødekommes af den ordregivende myndighed. Såfremt der er oplysninger eller elementer i tilbuddet, som ud fra forretningsmæssige overvejelser ønskes undtaget fra aktindsigt, kan tilbudsgiveren angive dette i sit tilbud. Ordregiver vil dog under alle omstændigheder være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af lovgivningen. Side 11 af 26

12 Tjekliste 4. Projektbeskrivelse Projektbeskrivelse - Ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder Side 12 af 26

13 Tjekliste 4.1 Baggrund og eksisterende viden EFA er oprettet med udgangspunkt i regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen. Heraf fremgår bl.a. følgende: Enheden skal kortlægge omfanget og typerne af diskrimination 1 på arbejdsmarkedet og i samfundslivet. Enheden skal endvidere gennemføre offentligt finansierede antidiskriminations-kampagner, koordinere tværkommunale tiltag imod diskrimination og understøtte virksomheder, der ønsker at bekæmpe diskrimination på arbejdspladsen. EFA ønsker at tilbyde en national målrettet ligebehandlingsindsats til landets kommuner og virksomheder/arbejdspladser. Målet er at fremme ligebehandling af borgere med handicap samt nydanskere på og uden for arbejdsmarkedet. Indsatsen tilbydes alle landets kommuner og virksomheder, som har ønske om at arbejde eller allerede arbejder med ligebehandling. Den virksomhedsrettede del af indsatsen tager sit afsæt hos virksomheder, der har et ønske om eller allerede arbejder for at fremme ligebehandling. Indsatsen skal basere sig på allerede eksisterende viden, herunder undersøgelser og indsatser, blandt andet gennem EFA s arbejde, og indsatsen skal tage udgangspunkt i den enkelte kommunes/virksomheds erfaringer og behov så det bedst mulige forløb for den enkelte kommune eller virksomhed kan tilrettelægges. Indsatsen skal desuden være generelt anvendelig, så en lignende indsats vil kunne overføres i andre/nye kommuner og virksomheder. Indsatsen skal overordnet medføre øget viden om gevinster ved ligebehandling i medvirkende kommuner og virksomheder, og at der sættes fokus på, hvordan redskaber og metoder kan implementeres i hverdagen for at sikre ligebehandling af borgere med handicap og nydanskere i mødet med kommunen, i samfundslivet og på arbejdsmarkedet. Tal fra Det Nationale Integrationsbarometer viser, at næsten hver anden nydansker (45 %) oplever diskrimination på baggrund af deres etnicitet. Hver fjerde nydansker (25 %) i aldersgruppen år giver udtryk for, at de har oplevet diskrimination i forbindelse med jobsøgning 2, og 18 1 I Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. og Lov om etnisk ligebehandling defineres etnisk diskrimination som en direkte eller indirekte handling der medfører, at en person på grund af etnisk oprindelse behandles ringere end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation. 2 Integrationsbarometer.dk Side 13 af 26

14 Tjekliste % udtrykker at have oplevet diskrimination i forbindelse med at være i job/på en arbejdsplads 3. Derudover viser undersøgelsen om hverdagsliv og levevilkår for mennesker med funktionsnedsættelse, at 7 % af alle personer i Danmark med en mindre fysisk funktionsnedsættelse har oplevet diskrimination, mens tallet for personer med en større fysisk funktionsnedsættelse er på 23 %. (Damgaard et. al ). EFA ønsker derfor at få tilrettelagt et målrettet forløb, som er brugbart for kommuner, kommunale aktører og virksomheder. Indsatsen skal føre til, at viden om ligebehandling øges., og at der sættes fokus på, hvordan redskaber og metoder kan implementeres i hverdagen hos kommuner, virksomheder og arbejdspladser. Definition af forskelsbehandling EFA definerer forskelsbehandling på baggrund af hhv. etnicitet og handicap med udgangspunkt i hhv. Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. og Lov om etnisk ligebehandling. Etnisk forskelsbehandling er: En direkte eller indirekte handling som medfører, at en person på grund af etnisk oprindelse behandles ringere end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation på eller uden for arbejdsmarkedet 5. Definitionen er taget fra Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. og Lov om etnisk ligebehandling. Forskelsbehandling på baggrund af handicap er: En direkte eller indirekte handling som medfører, at en person på grund af handicap behandles ringere end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation på arbejdsmarkedet 6. Definitionen er taget fra Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 3 Ankestyrelsens Medborgerskabsundersøgelse, Malene Damgaard et. al.: Hverdagsliv og Levevilkår for mennesker med Funktionsnedsættelse 5 Se: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= og https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Se: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Side 14 af 26

15 Tjekliste Udgangspunktet for indsatsen vil være den ulovlige forskelsbehandling, men indsatsen skal tillige tage højde for den oplevede diskrimination og således indeholde en bredere tilgang for arbejdet med at fremme ligebehandling på arbejdsmarkedet, i mødet med kommunen og i samfundslivet. At arbejde målrettet med ligebehandling betyder således, at tilgangen er baseret på, at alle har lige rettigheder og muligheder uanset etnicitet og handicap. 4.2 Ligebehandlingsindsatsens formål og indhold Formål Det overordnede formål med indsatsen er at fremme ligebehandling af borgere med handicap samt nydanskere i mødet mellem borgeren og kommunen samt i adgangen til arbejdsmarkedet. Og dette skal opnås ved at give kommuner og virksomheder brugbare redskaber hertil. Ligebehandlingsindsatsen skal derfor arbejde målrettet med 1) at styrke kommunerne til at behandle deres borgere lige i forbindelse med de ydelser og den service, borgeren tilbydes, og 2) at styrke virksomheder i arbejdet med ligebehandling og mangfoldighed. Særligt i rekrutteringen af nye medarbejdere og i udviklingen af personalepolitik. Ligebehandlingsindsatsen skal således have fokus på de aktører, der er i kontakt med nydanskere og personer med handicap i den kommunale opgavevaretagelse samt virksomhedsledere der ønsker at arbejde med mangfoldighed og ligebehandling i rekruttering og på arbejdspladsen 7. Minimum 30 kommuner og minimum 20 virksomheder skal deltage i ligebehandlingsindsatsen, og målet er, at de deltagende kommuner/virksomheder får viden om eventuelle forskelsbehandlende praksisser og får redskaber til at fremme ligebehandling, f.eks. i form af udvikling af personalepolitik eller i omlægningen af services til personer med handicap. Indsatsen skal altså overordnet ses som et led i at reducere antallet af borgere med handicap og nydanskere, der oplever forskelsbehandling i kontakten med kommunen eller i forbindelse med job, dvs. både på arbejdsmarkedet og i samfundslivet. Indsatsen bør fokusere på følgende delmål: Medarbejdere i landets kommuner får viden og redskaber til at styrke deres fokus på ligebehandling i forhold til nydanske borgere og borgere med handicap. 7 Læs mere om indsatsens målgrupper i afsnit 4.3, side 17 Side 15 af 26

16 Tjekliste Landets kommuner får viden og redskaber til at inddrage et selvstændigt fokus på ligebehandling i forbindelse med deres mangfoldighedspolitik/integrationspolitik/- handicappolitik, fx ved at inddrage det som et politisk mål for kommunen. Aktører under landets kommuner (det udførende led) får viden og redskaber til at styrke deres fokus på ligebehandling og til at tilbyde indsatser, som matcher borgerens kvalifikationer uafhængigt af etnicitet eller handicap. Ledere i virksomheder får øget viden om gevinster ved at indtænke mangfoldighed og ligebehandling i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere Ledere i virksomheder og på arbejdspladser får øget viden om ressourcer og kompetencer hos personer med handicap. Ledere i virksomheder og på arbejdspladser inspireres til at anvende værktøjer, som gør det lettere at behandle lige ved rekruttering og udvikling af medarbejderstaben Indhold Ligebehandlingsindsatsen består af en indsats, som først og fremmest øger kommuners og virksomheders indsigt i, hvordan det er muligt at fremme ligebehandling samt en introduktion til gode redskaber og metoder, som kan anvendes hertil. Indholdet i indsatsen kan således variere i forhold til den konkrete målgruppe, der arbejdes med, men det er vigtigt, at indsatsen bygger ovenpå eksisterende viden og erfaringer i forhold til at fremme ligebehandling i kommuner og virksomheder. Det forventes endvidere, at indsatsen er bæredygtig, det vil sige, at indsatsen indeholder en plan for forankring, herunder for implementering og udbredelse af redskaber og metoder, så det er muligt at arbejde målrettet med ligebehandling i dagligdagen, også fremadrettet efter indsatsens afslutning. Indsatsen for ligebehandling kan f.eks. bestå af bilaterale møder, herunder brug af dialogmøder eller workshops (boot camps), som kan inspirere og bistå kommuner og virksomheder med gode erfaringer fra andre kommuner og virksomheder. Her kan andre relevante aktører fra samfundslivet/civilsamfundet, som for eksempel lokale integrationsråd eller handicapråd, med fordel tænkes ind eller inddrages i indsatsen. Indsatsen skal omfatte udvikling af redskaber til brug for konkrete projekter, f.eks. gennemførelse af forandringsprocesser og politikudvikling med fokus på ligebehandling i kommuner og virksomheder. Indsatsens forløb skal afspejle de enkelte kommuner og virksomheders behov og understøtte en praksisændring hos målgrupperne i forlængelse af dette. Side 16 af 26

17 Tjekliste Hvilke metoder og/eller redskaber der skal anvendes og har den bedste effekt, skal tilbudsgiver gøre rede for i sit tilbud. Indsatsen bør således indeholde følgende: Udarbejdelse af manualer om, hvordan indsatsen gennemføres hos en aktør, samt forskellen i indsatsen hos kommuner og virksomheder/arbejdspladser Levering af aktuel viden om ligebehandling/forskelsbehandling i relation til indsatsens målgrupper Udvikling af kvalitetssikrede metoder og redskaber, som kommuner og virksomheder kan anvende i deres dagligdag (f.eks. forslag til hvordan ligebehandling kan tænkes ind i personalepolitikken) Introduktion af redskaber til deltagende aktører Forslag til implementering og udbredelse af redskaber Evaluering af kvaliteten af indsatsen Før- og eftermålinger af ligebehandlingsindsatsen (forandring og effekt) Alt materiale og alle redskaber, der udvikles, skal udarbejdes i elektronisk format, egnet til upload på hjemmesider og skal leve op til de internationale retningslinjer for tilgængelighed WCAG2.0 (aa). Udarbejdelsen skal ske i overensstemmelse med Ankestyrelsens designguide (bilag B) samt koncernens kommunikationsstrategi (bilag C). 4.3 Målgrupper Indsatsen arbejder med en primær og en sekundær målgruppe. Den primære målgruppe består af de to minoritetsgrupper, personer med handicap og nydanskere, for hvem der ønskes at skabes en forandring i form af en reduktion af oplevet forskelsbehandling og dermed en oplevelse af at blive behandlet lige. Det er her vigtigt at understrege, at den primære målgruppe også indeholder såkaldte dobbeltminoriteter, nydanskere med handicap, hvilket indsatsen også skal have fokus på og kunne favne. Indsatsen skal foregå på to kerneområder: 1) Landets kommuner og 2) relevante virksomheder, hvor der er et ønske om at arbejde med ligebehandling og arbejdspladser. Kommuner og virk- Side 17 af 26

18 Tjekliste somheder skal forstås som indsatsens sekundære målgruppe det er her, der skal skabes forandring for at kunne opnå forandring i den primære målgruppe. Overordnet består den sekundære målgruppe af fagpersonale/sagsbehandlere i kommuner samt ledere i virksomheder. Det er leverandørens opgave at udvikle informationsmateriale og annoncering til alle relevante aktører i den sekundære målgruppe, herunder kommunernes udførende led, og en plan for dette skal også indgå i et tilbud. Kommuner Kommunerne har tre centrale roller i forholdet til borgeren, hvor det er vigtigt, at borgeren oplever, at alle behandles lige. Det gælder i forhold til: Kommunen som udøvende myndighed i forhold til lovgivningen, både på de enkelte forvaltningsområder (beskæftigelse, familie, skole, fritid mv.), men også på tværs af forvaltningsområder Kommunen som servicevirksomhed med kvalitetsstandarder i forhold til udbud af serviceydelser (f.eks. inden for plejesektoren) og kommunikation til borgeren (f.eks. via borgerservice og biblioteker) Kommunen som arbejdsgiver, der sikrer en arbejdsplads uden diskrimination Indsatsen tilbydes til alle landets kommuner og målet er at få mindst 30 af landets kommuner til at deltage. Leverandøren kan i indsatsen vælge at arbejde med flere kommuner sammen, eller at slå indsatser i forhold til kommuner og virksomheder sammen, hvis det er relevant eller brugbart. Virksomheder/arbejdspladser Virksomheder og arbejdspladser har en central rolle i forhold til medarbejdere, hvor det er vigtigt, at medarbejdere oplever, at alle behandles lige. Det gælder i forhold til: Virksomheder og arbejdspladser som rekrutteringsplatform. Rekruttering af nye medarbejdere til arbejdspladsen Ledere/arbejdsgivere på arbejdspladsen er med til at sikre en mangfoldig arbejdsplads Arbejdspladser som leverandør af vare- og tjenesteydelser samt kommunikation til kunder Side 18 af 26

19 Tjekliste Indsatsen tilbydes til minimum 50 virksomheder og sigtet er, at få mindst 20 virksomheder til at deltage. Indsatsen skal udbydes geografisk i hele landet og som minimum regionalt. Indsatsen skal udbydes, hvor efterspørgslen er størst. Leverandøren kan i indsatsen vælge at arbejde med flere virksomheder sammen, eller at slå indsatser i forhold til kommuner og virksomheder sammen, hvis det er relevant eller brugbart. Der skal tages hensyn til de enkelte aktørers forskellige behov og udfordringer. Leverandøren kan anvende eksisterende ledernetværksgrupper, erhvervsgrupper eller andre relevante fora til at få indsatsen ud til lederne i virksomheder, hvilket skal reflekteres i et eventuelt tilbud. 4.4 Metode og evaluering Indsatsen udformes som kurser/workshops/dialogmøder, hvor konkrete og brugbare metoder og værktøjer introduceres, implementeres og kan udbredes. Leverandøren skal anvende og udvikle brugbare redskaber, som kan anvendes under indsatsen og redskaber, som nemt kan forankres og inddrages i det daglige arbejde. Indsatsen bør indeholde dialogværktøjer, undervisnings-/kursusmateriale, der er relevante for den hverdag, kommuner og virksomheder befinder sig i. Undervisnings-/kursusmateriale/redskaberne skal rumme en struktur, så det er muligt fremadrettet at udbrede den nye viden og praksisændring i den enkelte kommune/virksomhed/arbejdsplads. Ydermere skal disse være fuldt tilgængelige for personer med syns- og læsehandicap (se mere om dette nederst i afsnit 4.5). Det forventes, at tilbudsgiver har specifik viden om og kendskab til kommunernes praksis og hverdag, og om hvordan man bedst når ud til virksomhederne, hvilket der også redegøres for i et eventuelt tilbud. Det er vigtigt, at tilbudsgiver tager højde for, at der er forskel på hvordan kommuner og virksomheder inspireres til at deltage i indsatsen og påvirkes til fremadrettet at arbejde med praksisændringer i dagligdagen. Ligebehandlingsindsatsen består af en eller flere udadvendte aktiviteter, hvor repræsentanter fra kommuner og ledere fra virksomheder inddrages. En dialogbaseret metode kan være en effektiv metode til at skabe forandring i kommuner og virksomheders praksis. Aktiviteten kan bestå af en række fagdage, dialogmøder og/eller workshops med de respektive målgrupper for at kunne opnå Side 19 af 26

20 Tjekliste målet om at motivere og klæde aktører bedre på til at arbejde med ligebehandling i lyset af den viden, der er på området. Tilgangen i indsatsen bør tage udgangspunkt i et positivt fokus og dialog omkring emnet, og det er vigtigt, at indholdet i indsatsen tager højde for, at de to områder handicap og etnicitet ikke er ens. Indsatsen bør lanceres som en åben invitation til at have en dialog om, hvordan ligebehandling kan fremmes, og hvilke positive afkast det har for den enkelte kommune, arbejdsplads og virksomhed samt for samfundet som helhed. Indsatsen skal gennemføres i perioden fra september 2015 til april Evaluering af indsatsen Det er leverandørens opgave at udforme en evaluering, der skal vurdere forløbenes kvalitet, herunder om deltagerne opnår et højere vidensniveau, og om de medvirkende går videre med at arbejde målrettet med ligebehandling/laver praksisændringer i deres daglige arbejde (forandring/effekt). Evalueringen skal udfyldes af deltagerne ved de pågældende forløbs start og afslutning, og det er leverandørens opgave at indsamle disse efter hvert forløb samt at registrere og analysere deltagernes besvarelser af evalueringerne. Således er det leverandørens opgave løbende at holde sig ajour med evalueringer og at forholde sig til disse i praksis samt afrapportere om dette til Enheden for Antidiskrimination 8. Det er i alles interesse, at ligebehandlingsindsatsens indhold og redskaber/metoder er meningsfyldte for deltagerne. Er dette ikke tilfældet, skal det være muligt at justere indsatsen, så den matcher deltagernes behov. Hvis evalueringen derfor peger på, at formålet med ligebehandlingsindsatsen ikke efterleves, kan EFA opfordre leverandøren til at ændre eller videreudvikle indsatsen. Evalueringen kan således have som konsekvens, at indsatsen skal justeres. Tilbudsgiver skal i et tilbud beskrive, hvordan evalueringen tænkes udført og definere, hvad det vil sige, at ligebehandlingsindsatsen ikke lever op til formålet eller ikke har den ønskede effekt i medvirkende kommuner og virksomheder. På samme tid skal tilbudsgiver også beskrive, hvad indsatsens omfang realistisk bør være, og hvilken effekt denne mere konkret skal have. Det vil i denne sammenhæng være relevant at foretage målinger hos deltagende aktører før og efter indsatsen. 8 Det aftales i samarbejde mellem leverandøren og EFA, hvor ofte der skal afrapporteres. Side 20 af 26

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD PÅ KORTLÆGNING AF ANLAGTE OG AFGJORTE DOMME OG NÆVNSAFGØRELSER OM DISKRIMINATION PÅ BAGGRUND AF ETNICITET OG HANDICAP

INDHENTELSE AF TILBUD PÅ KORTLÆGNING AF ANLAGTE OG AFGJORTE DOMME OG NÆVNSAFGØRELSER OM DISKRIMINATION PÅ BAGGRUND AF ETNICITET OG HANDICAP INDHENTELSE AF TILBUD PÅ KORTLÆGNING AF ANLAGTE OG AFGJORTE DOMME OG NÆVNSAFGØRELSER OM DISKRIMINATION PÅ BAGGRUND AF ETNICITET OG HANDICAP 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Ankestyrelsen Enheden for Antidiskrimination

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud af DOL-valgmoduler og specialemodul i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Kommunerne er gået sammen om etableringen

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2 vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. OFFENTLIGT UDBUD MED FORHANDLING 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 2 3 Egnethedsvurdering af tilbudsgiverne...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser EU udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser EU udbud NOTAT Dato: 29.10.09 Kontor: Demokratikontoret J.nr.: 09/01148 Sagsbeh.: MVI Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser EU udbud Projekt Evaluering af handlingsplanen En fælles og tryg fremtid. I.

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE Udbud af kontrakt om IT-løsning til dagtilbud Offentliggjort den 29. januar 2014 Tro og

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn Udbudsbetingelser Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Den ordregivende myndighed... 1 2.1 Udbudsmaterialet... 1 3 Tidsplan for udbuddet... 2 3.1 Anmodninger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem...

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Oplysningsskemaer

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Oplysningsskemaer Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Oplysningsskemaer Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0027

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.

Udbudsbetingelser. Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil. Udbudsbetingelser Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Den ordregivende

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Vidensbank og vidensdeling Integration og fastholdelse af højtuddannet udenlandske arbejdstagere og deres familier

Vidensbank og vidensdeling Integration og fastholdelse af højtuddannet udenlandske arbejdstagere og deres familier Udbud af opgave Vidensbank og vidensdeling Integration og fastholdelse af højtuddannet udenlandske arbejdstagere og deres familier Der udbydes en opgave vedrørende kortlægning af initiativer, etablering

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud vedrørende Lederafklaringsforløb i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Østjysk Ledelsesakademi, som er et samarbejde

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING INDHOLD 1. Tro og love erklæring Gæld til det offentlige 1 2. Tro og

Læs mere

Mercantec. Annonceret udbud. Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne

Mercantec. Annonceret udbud. Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne Mercantec Annonceret udbud Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne Mercantec Oktober 2013 Annonceret udbud iht. Tilbudsloven I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december om indhentning

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013 Begrænset licitation Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Aarhus Kommune udbyder herved udførelse af el-tekniske

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) VORDINGBORG KRAFTVARME A/S

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) VORDINGBORG KRAFTVARME A/S SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) VORDINGBORG KRAFTVARME A/S Udbud af turbinerevision Offentliggjort den XX. april 2014 Tro og love erklæring om

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Begrænset udbud med prækvalifikation: Udbud af et treårigt erhvervsudviklingsprojekt

Begrænset udbud med prækvalifikation: Udbud af et treårigt erhvervsudviklingsprojekt Til: Potentielle ansøgere Koncern Økonomi Indkøb Opgang Blok C Afsnit 1.sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Direkte +45 48205592 Fax +45 48 20 55 98 Mail indkoeb@regionh.dk Web www.regionh.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4.august 2015 Sagsnr. 11180032

UDBUDSBETINGELSER Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4.august 2015 Sagsnr. 11180032 UDBUDSBETINGELSER Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4.august 2015 Sagsnr. 11180032 Erhvervsstyrelsens udbudsbetingelser side 2/13 1. Overordnede rammer for udbuddet 1.1 Den ordregivende

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Betingelser for udbud

Betingelser for udbud Betingelser for udbud af elektronisk nøglesystem Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 4. Tidsplan 2 5. Spørgsmål 2 6. Afgivelse af tilbud 3 7. Vedståelsesfrist

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Tilbudsindhentning På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Viborg Kommune Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Tidsplan...

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere