Indhold. Dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Dansk - 60 -"

Transkript

1

2 Indhold Sikkerhedsoplysninger Kom godt i gang Meddelelser, funktioner og tilbehør Fjernbetjening Tilslutning Førstegangsinstallation - USB-tilslutninger TV-menuegenskaber og -funktioner Almindelig anvendelse Softwareopgradering Fejlfinding & råd Typiske skærmtilstande for PC-indgang Signalkompatibilitet for AV og HDMI Understøttede DVI-opløsninger Internetbrowser Sådan kommer du i gang med Skype Dansk

3 Sikkerhedsoplysninger ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES ADVARSEL FOR AT UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: FJERN IKKE DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN). DER FINDES INGEN SERVICÉRBARE DELE INDENI. VED BEHOV FOR SERVICERING SKAL SERVICETEKNIKERE. KONTAKTES. Hvis tv'et anvendes ved meget høje eller lave temperaturer, kan det blive beskadiget. Ved ekstremt vejr (storm, torden) og lange perioder uden brug, afbryd TV'et fra stikkontakten. Strømstikket bruges til at afbryde tv'et fra strømnettet og skal derfor hele tiden være tilgængeligt og brugbart. Dette skilt er til stede overalt, hvor der er meget vigtige oplysninger om betjening og vedligeholdelse af apparatet i den tilhørende vejledning. Bemærk: Følg anvisningerne på skærmen for betjening af relaterede funktioner. VIGTIGT - Læs venligst disse instruktioner fuldt ud før installation eller betjening ADVARSEL: Lad aldrig personer (inklusive børn) med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og/ eller viden bruge elektrisk udstyr uden opsyn. Af hensyn til ventilationen skal der være mindst 10 cm fri plads rundt om tv'et. Blokér ikke ventilationsåbningerne. Placér ikke tv'et på skrå eller ustabile overflader, da tv'et kan vælte. Brug dette apparat i et moderat klima. Strømstikket skal være let tilgængeligt. Placér ikke tv'et, møbler osv. på strømkablet. Et beskadiget kabel/stik kan forårsage brand eller give elektrisk stød. Håndter strømkablet ved stikket, tag ikke kablet ud af tv'et ved at trække i strømkablet. Rør aldrig ved strømkablet/stikket med våde hænder, da dette kan forårsage en kortslutning eller elektrisk stød. Slå aldrig knude på strømkablet og bind det aldrig sammen med andre kabler. Hvis det er beskadiget, skal det udskiftes. Dette bør kun gøres af kvalificeret personale. Brug ikke dette TV i fugtige eller våde omgivelser. Udsæt ikke tv'et for væsker. Hvis der skulle komme væske ind i kabinettet, skal tv'et tages ud af stikkontakten og undersøges af kvalificerede personer, før det tages i brug igen. Udsæt ikke tv'et for direkte sollys, åben ild, og placér det ikke tæt på varmekilder såsom elektriske varmeovne. Høj lydstyrke fra øre-og hovedtelefoner kan forårsage høretab. Sørg for, at der ikke befinder sig åben ild, såsom tændte stearinlys, oven på tv'et. For at undgå skader, skal dette tv fæstnes sikkert til væggen i overensstemmelse med anvisningerne (hvis denne mulighed er tilgængelig). En gang imellem vil få ikke-aktive pixels ses på skærmen som faste blå, grønne eller røde punkter. Bemærk venligst, at dette ikke påvirker produktets ydelse. Pas på ikke at ridse skærmen med fingernegle eller andre hårde genstande. Fjern ledningen fra kontakten, inden tv'et rengøres. Brug en blød og tør klud til rengøring. Advarsel Risiko for elektrisk stød Forsigtig Vigtigt Bemærkning Risiko for alvorlig skade eller døden Alvorlig strømrisiko Risiko for skade eller ejendomsbeskadigelse Korrekt betjening af systemet Yderligere bemærkninger er markeret Dansk

4 Kom godt i gang Meddelelser, funktioner og tilbehør Miljøinformation Dette tv er udviklet til at bruge mindre energi for at skåne miljøet. Reducer energiforbruget på følgende måde: Du kan bruge indstillingen Power Save Mode (strømsparetilstand) under menuen Picture (billede). Hvis du indstiller strømsparetilstanden til Eco (øko), skifter tv et til energisparetilstand, og dets luminansniveau vil blive reduceret til det optimale niveau. Bemærk at visse billedindstillinger ikke vil kunne ændres, når tv et er i strømsparetilstand. Hvis der trykkes højre knap, vil beskeden "Skærmen vil være slukket i 15 sekunder." blive vist på skærmen. Vælg UDFØR og tryk på OK for at slukke skærmen straks. Hvis du ikke trykker på nogen knap, vil skærmen være slukket i 15 sekunder. Tryk på en knap på fjernbetjeningen eller på tv'et for at tænde for skærmen igen. Hvis du deaktiverer Strømsparetilstand, vil billedtilstanden automatisk blive sat til Dynamisk. Når tv et ikke er i brug, skal det slukkes eller kobles fra stikkontakten. Dette vil reducere energiforbruget. Standbymeddelelser 1) Hvis tv'et ikke modtager noget indgangssignal (f.eks. fra en antenne eller HDMI-kilde) i 5 minutter, vil tv'et gå i standby. Når tv'et tændes næste gang, vil følgende besked blive vist: TV'et skiftede automatisk til standby, fordi der ikke var noget signal i lang tid. Tryk på OK for at fortsætte 2) Hvis tv'et har været tændt og ikke er blevet betjent i 4 timer, vil fjernsynet gå i standby. Når tv'et tændes næste gang, vil følgende besked blive vist: TV'et skiftede automatisk til standby, fordi der ikke blev foretaget nogen handling i lang tid. Tryk OK for at fortsætte. Manuel tuning Automatisk slukning efter op til seks timer. Sove-timer Børnesikring Automatisk lydløs, når der ingen udsendelse er. NTSC-afspilning AVL (Automatisk volumegrænse) PLL (Frekvenssøgning) PC-indgang Plug&Play til Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7 Spiltilstand (ekstra) Programoptagelse Programtidsforskydning Ethernet (LAN) til internetforbindelse og -tjeneste n WIFI-understøttelse via USB-dongle DLNA Medfølgende tilbehør Fjernbetjening Batterier: 2 x AAA Brugervejledning Hurtigvejledning AV-sidetilslutningskabel Funktioner Fjernbetjent farvefjernsyn Fuldt integreret digitalt/kabel TV (DVB-T/C) HDMI-indgange til at tilslutte andre enheder med HDMI-stik USB-indgang OSD-menusystem Scartstik til eksterne enheder (eks. dvd-afspillere, video, videospil osv.) Stereolydsystem Tekst-tv Tilslutning af høretelefoner Automatisk programmeringssystem Dansk

5 3 TV-betjeningsknap & betjening 1.Opad 2. Ned Lydstyrke-/Info-/Kildelistevalg og Standby-On knap Kontrolknappen giver dig mulighed for at styre lydstyrke/program/kilde og standby-on funktioner på tv'et. Sådan skifter du lydstyrke: Forøg lydstyrken ved at trykke på op-knappen. Forøg lydstyrken ved at trykke på ned-knappen. For at skifte kanal: Tryk på midten af knappen, oplysningsfeltet vises på skærmen. Rul gennem de gemte kanaler ved at trykke knappen op eller ned. For at skifte kilde: Tryk på midten af knappen to gange (for anden gang i alt), kildelisten vises på skærmen. Rul gennem de gemte kanaler ved at trykke knappen op eller ned Sådan slukkes TV'et: Tryk midten af knappen ned og hold den nede et par sekunder, fjernsynet vil skifte til standbytilstand. Bemærkninger: Hvis du slukker for tv'et, starter denne cirkel igen begyndende med lydstyrkeindstillingen. Hovedmenu-OSD kan ikke vises via kontrolknapper, Brug af fjernbetjeningen Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen for at se hovedmenuskærmen. Brug Venstre eller højre knap for at vælge en menu vindue og tryk på OK for at indtaste. Brug venstre/højre/op/ned-knapperne for at vælge eller indstille et element. Tryk på knappen Return/Back eller Menu for at gå ud af menuskærmen. Indgangsvalg Når de eksterne systemer er tilsluttet tv'et, kan man skifte mellem de forskellige signalindgange. Tryk på knappen Source på fjernbetjeningen gentange gange for at vælge de forskellige indgange. Ændring af kanaler og lydstyrke Du kan skifte kanal og justere lydstyrken ved hjælp af knapperne Volume +/- og Programme +/- på fjernbetjeningen. Sæt batterierne i fjernbetjeningen Løft forsigtigt dækslet på fjernbetjeningens bagside. Isæt to AAA-batterier. Sørg for at (+) og (-) passer (vær opmærksom på korrekt polaritet). Sæt dækslet på igen. Tilslut strøm VIGTIGT : Tv-apparatet er designet til at køre på V vekselstrøm, 50Hz. Efter udpakning skal du lade tv-apparatet komme op på den omgivende rumtemperatur, før du tilslutter det til strømforsyningen. Anbring strømkablet i stikkontakten. Antenne-/kabelforbindelse Forbind antennekablet eller stikket til kabel-tv til ANTENNEINDGANGEN (ANT-TV) nederst på bagsiden af tv et. Dansk

6 Meddelelse ANERKENDELSE AF VAREMÆRKER Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-d symbolet er varemærker fra Dolby Laboratories. Udtrykkene HDMI og High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande. Specifikationer Tv-udsendelse Modtagende kanaler Digital modtagelse Antal forudindstillede kanaler Kanalindikator RF Antenneindgang Driftsspænding Audio PAL SECAM BG/I/DK/LL VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND Fuldt integreret digitalt/kabel TV (DVB-T-C) Skærmmenu 75 ohm (ubalanceret) V vekselstrøm, 50 Hz German+Nicam Stereo DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED er varemærker, servicemærker eller certificeringsmærker, der tilhører Digital Living Network Alliance". "YouTube og YouTube-logoet er varemærker tilhørende Google Inc." Oplysninger til brugere vedrørende bortskaffelse af brugt udstyr og batterier [Kun i EU] Disse symboler angiver, at udstyret med disse symboler ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Hvis du vil bortskaffe produktet eller batteriet, bedes du anvende de systemer eller faciliteter som anvendes til indsamling af produkter til genbrug. NB: Tegnet Pb under symbolet for batterier angiver SCARTkabel. Produkter Batteri Lydudgangseffekt (WRMS.) (10% THD) Strømforbrug 2x8 100W Vægt 11,00 TV-mål BxHxD (med fod) TV-mål BxHxD (uden fod) Brugstemperatur og driftsluftfugtighed Tekst-tv 220 x 930 x x 930 x 554 0ºC op til 40ºC, maks. 85% luftfugtighed Tryk på knappen Text for at indtaste Tryk på igen for at aktivere mix-mode, som giver dig mulighed for at se teksttv-side og TV-udsendelser på samme tid. Tryk én gang for at fjerne lyden. Når det er tilgængeligt, vil sektioner på tekst-tv-siden blive farvekodet og kan vælges ved hjælp af de farvede knapper. Følg de anvisninger, der vises på digitalt tekst-tv. DIGITALT TEKST-TV Tryk på knappen Text for at se digital tekst-tv-information. Betjenes via de farvede knapper, markørknapperne og OK-knappen. Betjeningsmetoden kan variere afhængig af indholdet af det digitale tekst-tv. Følg de anvisninger, der vises på digitalt tekst-tv. Hvis du trykker på knappen Text igen, vender tv'et tilbage til tv-udsendelsen. Dansk

7 Kom godt i gang Fjernbetjening Kilde 2. Starter Netflix-applikation 3. Internet Portal 4. Afspil (i mediebrowsertilstand) SOURCE 5. Programoptagelse 6. Hurtig tilbagespoling (i mediebrowsertilstand) LANG Mono-Stereo - Dual I-II / Aktuelt sprog (i DVBkanaler) 8. Grøn knap 9. Rød knap 10. Talknapper 11. Kanallisten / TV kilder Menu 13. Lydstyrke op / ned Q.MENU V+ 14. Tilbage (Retur) /Indeksside (i tekst-tv tilstand) P+ 15. Liste over favoritkanaler. 16. Udvid (i Tekst-tv tilstand) / skærmstørrelsen OK 17. Youtube / My Button 1 (*) V- 18. My Button 2 (**) P- 19. Tekst-tv / Mix EXIT BACK 20. Elektronisk programguide 1 / Lydløs / 22. Info / Vis (i tekst-tv-tilstand) 23. Luk 24. OK/ Vælg/ Stop (i tekst-tv-tilstand) 25. Program op/ned 26. Navigationsknapper BEMÆRK: Fjernbetjeningens rækkevidde er ca. 7m/23ft. Brug af My Button 1 (*) Denne knaps hovedfunktion er at køre Youtube-links. Hvis du ønsker at ændre denne funktion, kan du dog trykke på MY BUTTON 1 i fem sekunder, når den er på en ønsket kilde, kanal eller link, indtil beskeden "MY BUTTON IS SET" vises på skærmen. Dette bekræfter, at den valgte MY BUTTON nu er knyttet til den valgte funktion. Bemærk, at hvis du udfører førstegangsinstallationen, vil MY BUTTON 1 blive nulstillet til sin standardfunktion. Brug af My Button 2 (**) Tryk på MY BUTTON 2 i fem sekunder, når den er på en ønsket kilde, kanal eller link, indtil meddelelsen MY BUTTON IS SET vises på skærmen. Dette bekræfter, at den valgte MY BUTTON nu er forbundet med den valgte funktion Lynmenu 28. Forrige program 29. Blå knap 30. Gul knap 31. Undertekst til / fra 32. Hurtig fremadspoling (i mediebrowsertilstand) 33. Stop (i mediebrowsertilstand) 34. Pause (i mediebrowsertilstand) / Tidsforskudt optagelse 35. Mediebrowser 36. Starter Youtube 37. Standby-knap 38. Funktion LED Dansk

8 Kom godt i gang Tilslutning Forbindelse Type Kabler Enhed Scart Tilslutning (bag på) VGA Tilslutning (bag på) Side AV PC/YPbPr Audio Tilslutning (side) Side Audio/Videokabel (medfølger) Lydkabel til pc (medfølger ikke) HDMI Tilslutning (bag på) SPDIFF (Koaksial udgang) Tilslutning (bag på) Side AV Side AV (Audio/ Video) Tilslutning Side AV tilslutningskabel (medfølger) (side) HOVEDTELEFON Hvis du vil tilslutte en enhed til TV'et, og sørg for, at både TV'et og enheden er slukket før tilslutning foretages. Når tilslutningen er foretaget, kan du tænde enhederne og bruge dem. Tilslutning af høretelefoner (side) YPbPr Video Tilslutning PC til YPbPr kabel (side) YPbPr tilslutningskabelmedfølger ikke) USB tilslutning (side) CI tilslutning (side) LAN Ethernet. forbindelse (bag på) CAM module LAN / Ethernet-kabel Dansk BEMÆRK: Når du tilslutter en enhed via YPbPr eller AV-indgangen i siden, skal du bruge de medfølgende tilslutningskabler for at oprette forbindelsen. Se illustrationerne på venstre side. For at aktivere PClyd, skal du bruge det medfølgende AV-sidetilslutningskabels HVIDE & RØDE indgange. Hvis en ekstern enhed er tilsluttet via SCARTstikket, vil tv'et automatisk skifte til AV-tilstand. Ved modtagelse af DTV-kanaler (MPEG4 H.264) eller i mediabrowsertilstand vil udgangen ikke være tilgængelig via scart-stikket. Ved brug af vægmonteringssættet (ekstraudstyr), anbefaler vi, at du sætter alle dine kabler i bag på tv'et, før det monteres på væggen. CI-modulet må kun isættes eller fjernes, når fjernsynet er SLUKKET. Se instruktionsmanualen til modulet for detaljer omkring indstillinger. Hver USB-indgang på dit TV understøtter enheder på op til 500 ma. Tilslutning af enheder, der har strømværdi over 500mA, kan beskadige dit tv.

9 Kom godt i gang Førstegangsinstallation - USB-tilslutninger Tænding og slukning Sådan tændes der for tv'et Tilslut strømkablet til en strømkilde, såsom en stikkontakt ( V AC, 50 Hz). For at tænde TV et fra standbytilstand skal man enten: Tryk på knappen Standby, Program + / - eller en numerisk knap på fjernbetjeningen. Tryk på funktionskontakten på siden af tv'et, indtil tv'et tændes fra standby. Sådan slukkes tv'et Tryk på knappen Standby på fjernbetjeningen eller tryk på side-funktionen på tv'et, indtil TV'et skifter til standby-tilstand. For at slukke helt for tv'et skal du koble strømkablet fra strømstikket. Bemærk: Når tv'et er i standbytilstand, kan standby-led blinke for at indikere, at funktioner såsom standbysøgning, trådløst download eller timer er aktiveret. LED-tv et kan også blinke, når du tænder det fra standby-tilstanden. Førstegangsinstallation Når det tændes for første gang, vises menuen "sprogvalg". Vælg det ønskede sprog og tryk på OK. På den næste skærm, skal du indstille dine præferencer ved hjælp af navigationsknapperne og når du er færdig, tryk på OK for at fortsætte. Bemærk: Afhængigt af det valgte land, kan du blive bedt om at indstille og bekræfte en PIN-kode på dette trin. Den valgte PIN kan ikke være Du skal indtaste den, hvis du bliver bedt om at indtaste en PIN-kode til enhver menufunktion senere. Du kan aktivere Butikstilstand option på dette punkt. Denne tilstand er kun beregnet til brug i butikker. Det anbefales at vælge Hjemmetilstand ved brug i hjemmet. Der vises en bekræftelsesskærm, hvis Butikstilstand vælges. Vælg JA for at forsætte. Denne funktion vil være tilgængelig i menuen Andre indstillinger og kan aktiveres/deaktiveres senere. Hvis hjemmetilstan vil Butikstilstand ikke være tilgængelig efter førstegangsinstallationen. Tryk på OK knappen for at fortsætte. Antenneinstallation Hvis du vælger Antenne på skærmen Søgetype, så vil det digitale fjernsyn søge efter digitale tv-udsendelser. Når alle de tilgængelige stationer er blevet gemt, vises kanallisten på skærmen. Mens søgningen fortsætter vises en meddelelse, der spørger om du vil sortere kanalerne i overensstemmelse med LCN (*). Vælg Ja og tryk på OK for at bekræfte. (*) LCN er det logiske kanalnummereringssystem, der organiserer tilgængelige udsender i overensstemmelse med de kendte kanalsekvenser (hvis tilgængelig). Tryk på MENU-knappen for at lukke kanallisten og se tv. Kabelinstallation Hvis du vælger Kabel-funktion, og trykker på OK på fjernbetjeningen, vil der blive vist en bekræftelsesskærm. Vælg JA og tryk på OK for at fortsætte. For at annullere operationen, vælge NEJ og trykke på OK. Du kan vælge frekvensområdet fra denne skærm. Indtast frekvensområdet med talknapperne. Tryk på OK knappen for at starte den automatiske søgning, når du er færdig. Bemærk: Søgningsvarigheden varierer afhængigt af det valgte søgetrin. Medieafspilning via USB-indgang Du kan tilslutte en 2.5" og 3.5" harddisk med ekstern strømforsyning) eksterne harddiske eller USB-memorystick til dit TV ved hjælp af USB-indgangen på TV'et. VIGTIGT! Tag en sikkerhedskopi af dine filer på dine lagringsenheder, før du tilslutter dem til tv'et. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skadede filer og datatab. Visse USB-enheder (f.eks. MP3- afspillere) eller USB-harddiskdrev/-nøgler er muligvis ikke kompatible med dette tv. Tv'et understøtter FAT32 og NTFS diskformatering men optagelse vil ikke være tilgængelig med NTFS formatere harddiske. Under formatering af USB-harddiske, der har mere end 1TB (Terabyte) lagerplads kan du muligvis opleve nogle problemer i formateringsprocessen. Vent lidt, før hver tilslutning og frakobling, da afspilleren muligvis stadig læser filer. Undladelse af dette kan forårsage fysisk skade på USB-afspilleren og på selve USB-enheden. Undlad at tage drevet ud under afspilning af en fil. Du kan bruge USB-hubs med tv'ets USB-indgange. USB-hubs med ekstern strømforsyning anbefales i et sådant tilfælde. Det anbefales at bruge tv'ets USB-indgang(e) direkte, hvis du skal tilslutte en USB-harddisk. Bemærk: Når du ser billedfiler, kan Mediebrowser-menuen kun vise 1000 billedfiler, der er gemt på den tilsluttede USB-enhed. Dansk

10 Optagelse af et program VIGTIGT: Når du bruger en ny USB harddisk, anbefales det at du først formaterer disken ved hjælp af dit tv's "Format disk" funktion. Hvis du vil optage et program, skal du først tilslutte en USB-disk til tv et, mens det er slukket. Der skal derefter tændes for tv et for at aktivere optagefunktionen. For at bruge til at optage skal dit USB-stik have 1 GB ledig plads og være USB 2.0 kompatibel. Hvis USB-drevet ikke er kompatibelt, vil en fejlmeddelelse blive vist. Optagede programmer gemmes på den tilsluttede USB-disk. Hvis du ønsker det, kan du gemme/kopiere optagelser til en computer, men disse filer vil ikke være tilgængelige til afspilning på computeren. Du kan kun afspille optagelserne via dit tv. Forsinkelse af læbesynkronisering kan forekomme under tidsforskydning. Radiooptagelse understøttes ikke. Tv'et kan optage programmer i op til ti timer. Optagede programmer opdeles i partitioner på 4 GB. Hvis skrivehastigheden for den tilsluttede USB-disk ikke er tilstrækkelig, kan optagelsen mislykkes, og tidsforskydningsfunktionen vil muligvis ikke være tilgængelig. Af denne grund anbefales det at bruge USBharddiskdrev til optagelse af HD-programmer. USB/HDD må ikke frakobles under optagelsen. Dette kan beskadige det tilsluttede USB/HDD. Multipartitionsunderstøttelse er til rådighed. Der understøttes højst to forskellige partitioner. USBdiskens første partition bruges til PVR-kompatible funktioner. Den skal også formateres som den primære partition for at kunne bruges til PVRkompatible funktioner. Nogle stream-pakker ikke kan registreres på grund af signalproblemer, så nogle gange kan billederne fryse under afspilning. Tasterne Optag, Afspil, Pause, skærmen (til PlayListDialog) kan ikke bruges, mens tekst-tv er aktiveret. Hvis timeren starter en optagelse, når tekst-tv er tændt, slukkes tekst-tv automatisk. Teksttv deaktiveres også ved løbende optagelse eller afspilning. Tidsforskudt optagelse Tryk på knappen Pause, mens du ser en udsendelse for at aktivere tidsforskydningstilstand. I tidsforskydningstilstand, sættes programmet på pause og optages samtidigt på den tilsluttede USB-disk. Tryk på Play-knappen igen for at genoptage det midlertidigt stoppede program fra hvor du stoppede. Tryk på Stop-knappen for at standse tidsforskudt optagelse og vende tilbage til den direkte udsendelse. Tidsforskydning kan ikke bruges, mens du er i radiotilstand. Du kan ikke bruge den hurtige tilbagespolingsfunktion for tidsforskydning, før afspilningen med hurtig fremspolingsmuligheden rykkes frem. Øjeblikkelig optagelse Tryk på knappen Optag for at starte optagelsen af en begivenhed med det samme, mens du ser et program. Du kan trykke på knappen Optag på fjernbetjeningen igen for at indspille den næste begivenhed på EPG. I dette tilfælde viser skærmmeddelelsen de programmerede hændelser, der skal optages. Tryk på Stop for at annullere øjeblikkelig optagelse. Du kan ikke skifte udsendelser eller se mediebrowseren under optagelse. Når du optager et program eller under tidsforskydning, vises en advarsel på skærmen, hvis din USB-enheds hastighed ikke er tilstrækkelig. Visning af optagede programmer Vælg Optagelsesbibliotek fra Media Gennemse menu. Vælg et optaget element fra listen (hvis det er optaget tidligere). Tryk på knappen OK for at se Afspilningsmuligheder. Vælg en indstilling og tryk på OK. Bemærk: Hovedmenuen og menupunkter kan ikke åbnes under afspilningen. Tryk på knappen Stop for at stoppe en afspilning og vende tilbage til Recordings Library. Langsom fremadspoling Hvis du trykker på knappen Pause, mens du ser optagede programmer, vil den langsomme fremadspolingsfunktion være tilgængelig. Du kan bruge knappen hutig fremadspoling til at spole langsomt fremad. Ved flere tryk på knappen hutig fremadspoling ændres fremadspolingshastigheden. Optagelseskonfiguration Vælg punktet optagelseskonfiguration i menuen Indstillinger for at konfigurere optageindstillingerne. Formater disk: Du kan bruge Formater Diskfunktionen til formatering af den tilsluttede USB-disk. Din PIN-kode er nødvendig for at bruge Formater Disk-funktionen (standardpinkoden er 0000). Standard PIN-koden kan skifte afhængigt af det valgte land. Hvis du bliver bedt om at indtaste en PIN-kode for at se en menu, skal du bruge en af følgende koder: 4725, 0000 eller VIGTIGT: Formattering af USB-stikket vil slette ALLE data på det, og dets filsystem vil blive konverteret til FAT32. I de fleste tilfælde vil driftsfejl blive ordnet efter en formattering, men du vil miste ALLE dine data. Hvis meddelelsen USB er for langsom vises på skærmen under start af en optagelse, skal du forsøge at genstarte optagelsen. Hvis du stadig får vist samme fejl, er det muligt, at USB-disken ikke Dansk

11 opfylder hastighedskravene. Prøv at tilslutte en anden USB-disk. Mediebrowsermenu Du kan afspille billede-, musik- og filmfiler gemt på en USB-disk ved at slutte den til dit tv. Tilslut en USB-disk til en af USB-indgangene, der er placeret på siden af TV'et. Tryk på knappen Menu, mens du er i mediebrowsertilstand for at få adgang til menupunkterne Billede, Lyd Menuindstillinger. Tryk på knappen Menu igen vil forlade skærmen. Du kan indstille dine Media Browser præferencer ved at bruge menuen Indstillinger. Start afspilning på knappen Afspil og aktiver Start afspilning på OK og aktiver Sløjfe-/blandfunktion Start afspilning med OK-knappen Afspil og aktiver TV afspiller næste fil og afspiller listen i sløjfe. Den samme fil afspilles i sløjfe (gentag) Den samme fil vil blive afspillet i en blanding Hurtigmenu Menuen med lynindstillinger giver dig mulighed for at få adgang til nogle valgmuligheder hurtigt. Denne menu indeholder Power Save Mode Picture Mode, equalizer, Foretrukne, Sleep-timer, FollowMe TV, FollowMe TV til DMR, CEC RC Passthrough og informationsbrochure muligheder. Tryk på Quick Menu på fjernbetjeningen, for at se hurtigmenuen. Se de følgende kapitler for detaljer om de anførte funktioner. FollowMe TV Med din tablet kan du streame den aktuelle udsendelse fra dit smart-tv ved hjælp af FollowMe TV-funktionen. Installer et passende Smart Center program til din mobile enhed. Start applikationen. For yderligere oplysninger om brug af denne funktion henvises til instruktionerne for det program, du bruger. Bemærk: Denne applikation er ikke kompatibel med alle mobile enheder. FollowMe TV to DMR Denne funktion giver mulighed for video-streaming fra dit tv til et andet tv eller mobile enheder, som anvender de rette applikationer (f.eks UPnP - Universal Plug and Play-applikationer som BubbleUPnP). Aktiver FollowMe TV to DMR for at starte tidsforskydning. Tryk på den røde knap og for at åbne enhedens menuvalg. Vælg din enhed, og tryk på OK. Bemærk: Funktionerne, FollowMeTV og FollowMe TV to DMR, arbejder sammen med PVR-funktionen og kræver en tilsluttet USB-lagerenhed med FAT32 format og tilstrækkelig ledig hukommelse. HD-kanaler er ikke understøttet, og begge enheder skal være tilsluttet det samme netværk. E-Manual Du kan finde en vejledning til tv'ets funktioner i E-Manualen. For at bruge E-Manual, skal du trykke på Infoknappen, mens hovedmenuen vises på skærmen. Brug navigationsknapperne til at vælge en ønsket kategori. Hver kategori omfatter forskellige emner. Vælg et emne og tryk på OK, for at læse vejledningen. Tryk på knappen Exit for at lukke skærmen E-Manual. Bemærk: Indholdet i E-Manual kan variere afhængigt af modellen. CEC og CEC-RC-passthrough Denne funktion gør det muligt at styre CECkompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI-porte ved hjælp af fjernbetjeningen til TV'et. CEC muligheden i Andre indstillinger menuen under menuen Settings bør fastsættes som blev aktiveret første gang. Tryk på knappen Source, og vælg HDMI-indgang på den tilsluttede CEC-enhed fra menuen Source List. Når nye CEC kilde-enhed er tilsluttet, vil den blive vist i menuen kilde med sit eget navn i stedet for den tilsluttede HDMI-porte navn (DVD-afspiller, optager 1 osv. ). TV'ets fjernbetjening er automatisk i stand til at udføre de væsentlige funktioner efter den tilsluttede HDMI-kilde er valgt. For at afslutte denne funktion og styre TV via fjernbetjeningen igen, tryk på og hold tasten " 0-nul" -knappen på fjernbetjeningen i 3 sekunder. Eller tryk Q.Menu knappen på fjernbetjeningen, markere CEC RC Passthrough og indstillet som Off ved at trykke på venstre eller højre knap. Denne funktion kan også aktiveres eller deaktiveres under Indstillingsmenuen Indstillinger. TV'et understøtter også ARC (Audio Return Channel). Denne funktion er en audio link tl at erstatte andre kabler mellem TV og audio system A/V-receiver eller højttalersystem). Når ARC er aktiv, slår TV ikke sine øvrige lydudgange fra automatisk. Så du har brug for at reducere TVlyden til nul manuelt, hvis du vil høre lyd fra tilsluttede lydenhed (samme som andre optiske eller koaksiale digitale lydudgange). Hvis du vil ændre tilsluttede enheders lydstyrke, skal du vælge enheden fra listen kilde. I så fald er lydstyrketaster er knyttet til den tilsluttede lydenhed. Dansk

12 TV-menuegenskaber og -funktioner Billedmenuindhold Tilstand Kontrast Lysstyrke Skarphed Farve Strømsparetilstand Baglys (ekstra) Støjreduktion Avancerede indstillinger Dynamisk kontrast Farvetemperatur Billedzoom Filmtilstand Du kan ændre billedtilstanden, så den passer til dine præferencer eller behov. Billedtilstand kan indstilles til en af følgende: Biograf, Spil, Sport, Dynamisk Og Naturlige. Indstiller lyse og mørke værdier på skærmen. Justerer skærmens lysstyrkeværdier. Indstiller skarphedsværdien for de genstande, der vises på skærmen. Indstiller farveværdien og justerer farverne. For at indstille strømsparetilstand til øko, billede fra og deaktiveret. (Når tilstanden er Dynamisk, er strømsparetilstanden automatisk sat som deaktiveret.) Denne indstilling kontrollerer baglysniveauet. Baggrundslysfunktionen vil være usynlig, hvis strømsparetilstand er sat til Øko. Baglyset kan ikke aktiveres i VGA, mediebrowsertilstand eller mens billedtilstanden er indstillet til Spil. Hvis signalet er for svagt, og der er støj på billedet, benyttes indstillingen støjreduktion til reduktion af støj. Du kan ændre kontrastforholdet med funktionen Dynamisk kontrast. Indstiller den ønskede farvetone. Indstiller den ønskede billedstørrelse fra billedzoommenuen. Bemærk: Funktionen Auto er kun tilgængelig i scarttilstand med SCART PIN8 høj spænding/ lav spænding skift. Film optages med et andet antal billeder per sekund end normale tv-programmer. Når du ser film, skal du aktivere denne funktion for tydeligt at kunne se scener i hurtig bevægelse. Hudfarvetone Balanceniveauet kan indstilles til mellem -5 og 5. Farveskift RGB-gain HDMI True Black PC-position Autoposition V-position L-position Pixeltakt Fase Nulstilling Indstiller den ønskede farvetone. Du kan konfigurere farvetemperaturens værdier med RGB-gain-funktionen. Denne funktion vil være tilgængelig i menuen billedindstillinger ved visning fra en HDMI-kilde. Du kan bruge denne funktion til at forstærke de sorte farver i billedet. Vises kun, når indgangskilden er indstillet til VGA/PC. Optimerer automatisk skærmen. Tryk på OK, for at optimere. Dette punkt rykker billedet vandret mod skærmens højre eller venstre side. Denne funktion rykker billedet lodret mod skærmens top eller bund. Pixeltakt-justeringer korrigerer interferens, der ses som lodrette bånd i pixel-intensive præsentationer som regneark eller sætninger eller tekst i lille skriftstørrelse. Afhængigt af indgangskilden (computer osv.) vil du muligvis se et sløret eller støjende billede på skærmen. Du kan bruge fase til at få et klarere billede ved at prøve dig frem. Nulstiller billedindstillingerne til fabriksstandarderne. (Undtagen Spiltilstand) I VGA (PC) tilstand er visse ikoner i billedmenuen ikke tilgængelige. I stedet vil indstillingerne for VGA-tilstand blive tilføjet til Billedindstillingerne, så længe den er i PC-tilstand. Dansk

13 Lydmenuindhold Lydstyrke Equalizer Balance Hovedtelefon Lydtilstand AVL (Automatisk volumegrænse) Hovedtelefoner/Lineout Dynamisk bas Digital Out Indstillingsmenuens indhold Betinget adgang Sprog Forældre(*) Timere Justerer lydstyrken. Vælger equalizertilstanden. Brugerdefinerede indstillinger kan kun foretages, når du er i brugertilstand. Justerer om lyden kommer fra den venstre eller højre højttaler. Indstiller lydstyrke for hovedtelefoner. Du kan vælge en lydtilstand (hvis den viste kanal understøtter). Funktion indstiller lyden for at opnå fast udgangsniveau mellem programmer. Når du tilslutter en ekstern forstærker til dit tv ved hjælp af hovedtelefonstikket, kan du vælge denne indstilling som Lineout. Hvis du har tilsluttet hovedtelefoner til tv et skal du indstille denne mulighed til Hovedtelefoner. Aktiverer eller deaktiverer den dynamiske bas. Indstiller lydtype for digital udgang. Styrer moduler for betinget adgang, når tilgængelig. Du kan indstille et andet sprog afhængigt af stationen og landet. Indtast korrekt adgangskode for at ændre indstillinger for forældrekontrol. Du kan nemt justere menulås, forældrelås (kan variere afhængigt af det valgte land) og børnesikringen i denne menu. Du kan også indstille ny pinkode. Bemærk: Standard-pinkoden kan indstilles til 0000 eller Hvis du har defineret PIN-koden (anmodning afhængigt af landevalget) under Første gangs installation, skal du bruge den pin-kode, du har angivet. Indstiller sleep-timer til at slukke for tv'et efter en vis tid. Indstiller timere til valgte programmer. Optagelseskonfiguration Dato/Klokkeslæt Kilder Netværks indstillinger Andre indstillinger Menu Timeout Skan kodede kanaler Blå Baggrund Softwareopgradering Programversion Hørehæmmede Viser optagelseskonfigurationsmenuen (USB-forbindelse kræves). Indstiller dato og klokkeslæt. Aktiverer eller deaktiverer valgte kildeindstillinger. Viser netværksindstillinger. Viser tv ets andre indstillingsmuligheder. Ændrer timeout-varighed for menuskærme. Når denne indstilling er aktiveret, findes også de kodede kanaler under søgeprocessen. Aktiverer eller deaktiverer blå baggrundssystem, når signalet er svagt eller mangler. Sikrer, at dit tv har den nyeste firmware. Viser programversion. Aktiverer en særlig funktion, der sendes fra sendestationen. Dansk

14 Lydbeskrivelse Automatisk slukning af tv Standbysøgning (ekstra) Butikstilstand Media Renderer Strømsparetilstand Virtuel fjernbetjening CEC FollowMe TV FollowMe TV to DMR Netflix Installér og genindstil menuindhold Automatisk kanalscanning (genindstilling) Manuel kanalscanning Analog finindstilling Netværkskanalscanning Førstegangsinstallation Slet serviceliste En fortællespor vil blive afspillet for blinde eller svagsynede publikum. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis tv-stationen understøtter den. Bemærk: Lydbeskrivelseslydfunktionen er ikke til rådighed i optagelses- eller tidsforskydningstilstand. Indstiller den ønskede tid for at tv'et automatisk går i standby, når det ikke er i brug. Dit tv vil søge efter nye eller manglende kanaler, mens det er i standby. Eventuelle nye fundne udsendelser vil blive vist. Vælg kun denne tilstand til butiksformål. Når butikstilstand er aktiveret, er nogle punkter i tv-menuen ikke tilgængelige. Mediegengivelsesenhed funktion gør det muligt at dele filer, der er gemt på din smartphone eller tablet-pc'en. Hvis du har en DLNA-kompatibel smartphone eller tabletpc og den nødvendige software er installeret, kan du dele/afspille fotos på dit TV. Se vejledning om delingssoftware for mere information. Media renderer er ikke tilgængelig med internetportalfunktion. Denne indstilling konfigurerer præferencen for strømsparetilstand. Aktiverer eller deaktiverer den virtuelle fjernbetjeningsfunktion. Med denne indstilling kan du aktivere og deaktivere CEC-funktionen helt. Tryk på venstre- eller højre-knappen for at aktivere eller deaktivere funktionen. Aktiver eller deaktiver denne funktion. Aktiver eller deaktiver denne funktion. Du kan se dit ESN(*)-nummer og deaktivere Netflix. (*) ESN-nummer er et unikt id-nummer for Netflix, skabt specielt til at identificere dit tv. Viser automatiske indstillingsmuligheder. Digital antenne: Søger efter og gemmer antenne DVB-stationer Digitalkabel: Søger efter og gemmer antenne DVBstationer Analog: Søger efter og gemmer analoge stationer. Digital antenne og analog: Søger efter og gemmer antenne DVB-stationer Digital kabel og analog: Søger efter og gemmer kabel-dvb- og analoge stationer. Denne funktion kan bruges til indtastning af direkte udsendelser. Søger efter de sammenkædede kanaler i udsendelsessystemet. Du kan bruge denne indstilling til at finindstille analoge kanaler. Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis der ikke er gemt nogle analoge kanaler. Sletter alle gemte kanaler og indstillinger, nulstiller tv'et til fabriksindstillingerne og starter førstegangsinstallation. (*) Denne indstilling er kun synlig, når landevalg er Danmark, Sverige, Norge eller Finland. Brug denne indstilling til at rydde de lagrede kanaler. Dansk

15 Almindelig anvendelse Brug af kanallisten Tv et sorterer alle gemte stationer i kanallisten. Du kan redigere denne kanalliste, indstille favoritter eller indstille aktive stationer som skal vises med kanallisteindstillingerne. Konfigurerer forældreindstillinger. Du kan bruge forældrekontrolsystemet til at spærre visning af bestemte programmer, kanaler og menuer. For at vise menufunktionerne for forældrelås, skal PIN-koden indtastes. Når den korrekte PIN-kode er blevet indstillet, vises menuen forældreindstillinger: Menulås: Menulås aktiverer eller deaktiverer menuadgangen. Aldersgrænse: Når dette er aktiveret, vil enheden modtage forældreinformation fra udsendelsen, og hvis denne forældrelås er aktiveret, vil der ikke blive afspillet video eller audio. Børnesikring: Når Børnesikring er valgt, kan TV et kun betjenes med fjernbetjeningen. I så tilfælde virker knapperne på betjeningspanelet ikke. Indstil PIN-kode: Angiver en ny PIN-kode. Den åbne browser-applikation i portalen kan blive deaktiveret på grund af ændringer foretaget i forældreindstillingerne. Dette kan gøres på tre forskellige måder, alt efter det valgte land i førstegangsinstallationen. Hvis det valgte land er England vil aktivering af børnesikring deaktivere den åbne browser. Hvis det valgte land er Frankrig, vil justering af børnesikringen for brugere i alderen 15 og yngre vil deaktivere den åbne browser. Hvis der vælges et andet land med undtagelse af de to ovennævnte, vil aktivering af en eller flere af børnesikringsindstillingerne deaktiverer den åbne browser Bemærk: Standard-pinkoden kan indstilles til 0000 eller Hvis du har defineret ben(er anmodet om afhængigt af valg af land) under den første Installation brug ben, du har defineret. Nogle indstillinger er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af det valgte land. Elektronisk programguide (EPG) Nogle kanaler sender information om deres udsendelsestider. Tryk på knappen EPG for at se EPG-menuen. Rød knap (Forr. Dag): Viser programmerne fra forrige dag. Grøn knap (Næste dag): Viser programmerne for næste dag. Gul knap (Zoom): Tryk på den Gule knap for at se begivenher i et bredere tidsinterval. Dansk Blå knap (Filter): Visninger filtreringsmuligheder. SUBTTL: Tryk på knappen SUBTITLE for at åbne menuen Vælg genre. Med denne funktion kan du søge efter genrer i programguidens database. Info til rådighed i programoversigten vil der blive søgt og resultater, der matcher dine kriterier vil blive fremhævet. Info-knap: Viser detaljeret information om valgte programmer. Talknapper (spring): Springer til den foretrukne kanal direkte via numeriske taster. OK: Viser programindstillingerne. Tekst (søgning): Displays "Guide Søgning" menuen. Swap-knap (nu): Viser den aktuelle begivenhed fra den fremhævede kanal. Optage-knap: Tv et vil begynde at optage det valgte program. Tryk igen for at stoppe optagelsen. VIGTIGT: USB-disken skal tilsluttes og frakobles, mens tv et er slukket. Der skal derefter tændes for tv et for at aktivere optagefunktionen. Bemærk: Skift til et andet program eller kilde er ikke muligt under optagelsen. Programindstillinger Tryk på OK i EPG-menuen for at åbne menuen Event Options (hændelsesindstillinger). Valg af kanal I EPG-menuen kan denne indstilling bruges til at skifte til den valgte kanal. Optag/slet optage-timer Når du har valgt et program i EPG-menuen, skal du trykke på knappen OK. Vælg funktionen Optag og tryk på knappen OK. Efter denne operation bliver en optagelse indstillet til det valgte program. Hvis du vil annullere en allerede indstillet optagelse, skal du fremhæve programmet, trykke på OKknappen og vælge muligheden Delete Rec. Timer Optagelsen annulleres. Indstil timer/slet timer Når du har valgt et program i EPG-menuen, skal du trykke på knappen OK. Vælg funktionen Indstil timer på hændelse og tryk på OK. Du kan indstille en timer til fremtidige programmer. Hvis du vil annullere en allerede indstillet timer, skal du markere det pågældende program og trykke på knappen OK. Vælg derefter Slet Timer. Timeren slettes. Bemærk: Det er ikke muligt at optage to kanaler på samme tid.

16 Softwareopgradering Dit TV er i stand til at finde og opdatere automatisk via sendesignalet. Søgning efter softwareopgradering via brugergrænseflade I hovedmenuen vælg Indstillinger og derefter andre indstillinger. Naviger til softwareopgradering og tryk på knappen OK. I menuen Opgraderingsindstillinger skal du vælge Søg efter opgradering og trykke på OK for at søge efter en ny softwareopgradering. Hvis der findes en ny opgradering, påbegyndes installationen af denne. Tryk på OK for at fortsætte med at genstarte. 3 AM-søgning og opgraderingsfunktion Tv'et søger efter nye opdrageringer kl. 3:00, hvis Automatisk skanning i indstillingsmenuen er slået til, og hvis tv'et er tilsluttet et antennesignal. Bemærk: Hvis tv'et ikke tændes efter en opdragering, skal du tage stikket ud, vente to minutter og derefter sætte stikket i igen. Indgangskilder - kan ikke vælges Hvis man ikke kan vælge en signalkilde, kan det være fordi, at ingen enheder er blevet tilsluttet. Hvis ikke; Undersøg AV-kabler og forbindelser, hvis du har forsøgt at forbinde en enhed. Optagelse ikke tilgængelig Hvis du vil optage et program, skal du først tilslutte en USB-disk til tv et, mens det er slukket. Der skal derefter tændes for tv et for at aktivere optagefunktionen. Hvis du ikke kan optage, kan du prøve at slukke for tv'et og derefter genindsætte USB-enheden. USB er for langsom Hvis meddelelsen "USB er for langsom" vises på skærmen under start af en optagelse, skal du forsøge at genstarte optagelsen. Hvis du stadig får vist samme fejl, er det muligt, at USB-disken ikke opfylder hastighedskravene. Prøv at tilslutte en anden USB-disk. Fejlfinding & råd Tv vil ikke tænde Sørg for, at strømledningen er sat korrekt i stikkontakten. Tjek om batterierne er brugt op. Tryk på tænd-/sluk-knappen på TV et. Dårligt billede Tjek, om du valgt det rigtige tv-system. Lavt signalniveau kan medføre billedforvrængning. Tjek antenneadgangen. Kontrollér om du har indstillet den rigtige frekvenskanal, hvis du har udført manuel indstilling. Billedkvaliteten kan forringes, hvis to enheder er tilsluttet tv'et samtidigt. I så fald skal du frakoble den ene enhed. Intet billede Dette betyder, at dit tv ikke modtager nogen transmission. Tjek, at du har valgt den korrekte kilde. Er antennen korrekt tilsluttet? Er antenneledningen beskadiget? Er der brugt de rigtige stik til tilslutning af antennen? Hvis De er i tvivl, skal De kontakte Deres forhandler. Ingen lyd Tjek, om tv'et er sat på lydløs. Tryk på knappen Lydløs eller skru op for lydstyrken for at tjekke. Der kommer kun lyd fra én højttaler. Tjek balanceindstillingerne i lydmenuen. Fjernbetjening - ingen funktion Måske er batterierne brugt op. Skift batterierne. Dansk

17 Typiske skærmtilstande for PC-indgang Den følgende tabel illustrerer nogle af de typiske video-displaytilstande. Dit tv understøtter muligvis ikke alle opløsninger. Indeks Opløsning Frekvens 1 640x350 85Hz 2 640x400 70Hz 3 640x400 85Hz 4 640x480 60Hz 5 640x480 66Hz 6 640x480 72Hz 7 640x480 75Hz 8 640x480 85Hz 9 800x600 56Hz x600 60Hz x600 70Hz x600 72Hz x600 75Hz x600 85Hz x624 75Hz x768 60Hz x768 66Hz x768 70Hz x768 72Hz x768 75Hz x768 85Hz x864 60Hz x864 70Hz x864 75Hz x864 85Hz x870 75Hz x768 60Hz x768 60Hz x768 75Hz x768 85Hz x960 60Hz x960 75Hz x960 85Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x900 60Hz x900 75Hz x Hz x Hz x Hz x Hz Signalkompatibilitet for AV og HDMI Kilde Understøttede signaler Tilgængelig Ekst. (SCART) Side AV YPbPr HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3 PAL NTSC 60 RGB 50/60 SECAM PAL 50/60 NTSC 60 SECAM 480I, 480P 60Hz O O O O O O O 576i-576p 50Hz O 720p 50Hz0,60Hz O 1080i 50Hz0,60Hz O 480i 60Hz O 480P 60Hz O 576i-576p 50Hz O 720p 50Hz0,60Hz O 1080i 50Hz0,60Hz O 24Hz, 1080p 25Hz, 30Hz, O 50Hz, 60Hz (X: Ikke tilgængelig, O: Tilgængelig) I visse tilfælde kan et signal ikke vises ordentligt på LCD- TV et. Problemet kan være manglende overensstemmelse med standarder fra kildeudstyr (DVD, antenneboks osv.). Hvis man oplever sådanne problemer, bør man kontakte forhandleren samt producenten Dansk

18 Understøttede filformater til USB-tilstand Medie Endelse Formater Noter Video.dat,.mpg,.mpeg.ts,.trp,.tp,.m2ts Mpeg1-2 MPEG2, H.264, VC1, AVS, MVC 50Mbit/sek..vob MPEG2 50Mbit/sek..mkv MPEG1-2-4, H.264.mp4 MPEG4, Xvid, H.264.avi.fla,.flv MPEG2-4, Xvid, H.264 H.264, Sorenson H.263.3gp MPEG4, H Mbit/sek..asf,.wmv VC1 50Mbit/sek. Audio.mp3 MPEG1/2 Layer 1/2/3 (MP3) Billede.wav.WMA/ ASF LPCM WMA, WMA Pro 24fps Andet: - 50Mbit/sek 50fps, 50Mbit/sek. 50fps, 50Mbit/sek. 50fps, 50Mbit/sek. 50Mbit/sek. Layer1: 32Kbps ~ 448Kbps (bithastighed) / 16KHz ~ 48KHz (samplingfrekvens) Layer2: 8Kbps ~ 384Kbps (bithastighed) / 16KHz ~ 48KHz (samplingfrekvens) Layer3: 8Kbps ~ 320Kbps (bithastighed) / 16KHz ~ 48KHz (samplingfrekvens) WMA 128bps ~ 320Kbps(bithastighed) / 8KHz ~ 48Khz (samplingfrekvens) WMA Pro: < 768kbps (bithastighed) / ~ 96KHz (samplingfrekvens).m4a/.aac AAC, HEAAC Frit format (bithastighed) / 8KHz ~ 48KHz (samplingfrekvens).pcm PCM 8Kbps ~ 320Kbps (bithastighed) / 16KHz ~ 48KHz (samplingfrekvens) (virker kun med videofiler).jpeg.png.bmp AC3 EAC3 LPCM IMA-ADPCM/ MS-ADPCM G711 A/mu-law Grundlinje Progressiv non-interlace interlace Undertekst.sub - Sub1, Sub2, Sub3.srt - 32Kbps ~ 640Kbps (bithastighed) / 32KHz ~ 48KHz (samplingfrekvens) 32Kbps ~ 6 Mbps (bithastighed) / 32KHz ~ 48KHz (samplingfrekvens) 64Kbps ~ 1m5 Mbps (bithastighed) / 8KHz ~ 48Khz (v) 384Kbps (bithastighed) / 8KHz ~ 48Khz (samplingfrekvens) 64~128Kbps (bithastighed) / 8KHz (samplingfrekvens) Opløsning (BxH): 15360x8640, bytes Opløsning (BxH): 1024x768, bytes Opløsning (BxH): 9600x6400, bytes Opløsning (BxH): 1200x800, bytes Opløsning (BxH): 9600x6400, bytes Dansk

19 Understøttede DVI-opløsninger Ved tilslutning af enheder til tv ets forbindelser ved brug af DVI-konverteringskabler (medfølger ikke), skal du se følgende opløsningsinformationer. 56Hz 60Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz 640x400 þ 640x480 þ þ þ þ 800x600 þ þ þ þ þ 832x624 þ 1024x768 þ þ þ þ þ 1152x864 þ þ þ 1152x870 þ 1280x768 þ þ 1360x768 þ 1280x960 þ þ 1280x1024 þ þ 1400x1050 þ þ 1440x900 þ þ 1600x1200 þ 1680x1050 þ 1920x1080 þ 1920x1200 þ Dansk

20 Tilslutningsmuligheder network wall socket Kabelforbundet forbindelse Tilslutning til et kabelforbundet netværk Du skal have et modem eller en router, som er sluttet til en aktiv bredbåndsforbindelse. Sørg for, at Nero Media Home software er installeret på din PC (For DLNA-funktion). Se afsnittet Installation af Nero Media Home. Slut din PC til dit modem eller din router. Dette kan være en kabelforbundet eller trådløs forbindelse. Slut dit tv til dit modem eller din router via et ethernetkabel. Der er en LAN-port på bagsiden af dit tv. Broadband ISP connection LAN input on the rear side of the TV Konfiguration af kabelforbundne enhedsindstillinger Netværkstype Netværkstypen kan vælges som kabelforbundet eller trådløs enhed i overensstemmelse med den aktive forbindelse til tv et. Indstil denne til kabelforbundet, hvis du forbinder ved brug af et ethernet-kabel. Konfigurationsstatus Dette afsnit viser status for forbindelsen. LAN (ethernet) cable IP-adresse Hvis en aktiv forbindelse er tilgængelig, vil IP-adressen blive vist i denne sektion. Hvis du vil konfigurere IPadressens indstillinger, skal du trykke på den Grønne knap og skifte til avanceret tilstand. LAN input on the rear side of the TV For at få adgang til og afspille delte filer, skal du vælge Mediebrowseren. Tryk på knappen Menu og vælg Mediebrowser. Tryk på OK for at fortsætte. Vælg den ønskede fil og tryk på OK. Du skal altid bruge mediebrowserens skærm for at få adgang til og afspille delte netværksfiler. PC/HDD/Media Player eller andre enheder, der er DLNA 1.5 kompatible, bør være forbundet med kabel for højere afspilningskvalitet. Vejledning til konfiguration af kabelindstillingerne er beskrevet i afsnittet Network Settings (netværksindstillinger) i menuen Settings (indstillinger). Du vil måske være i stand til at forbinde dit tv til dit LAN-netværk, afhængigt af dit netværks konfiguration. I et sådant tilfælde skal du bruge et Ethernet-kabel til at tilslutte dit TV direkte til netværkets stikkontakt.. Konfiguration af Wired Network Settings (indstillinger for kabelforbundet netværk) i avanceret tilstand Når du har trykket på den Grønne knap, vil avanceret tilstand blive tilgængelig. Under avanceret tilstand skal du trykke på den Røde knap for at redigere indstillinger. Når du er færdig, skal du trykke OK for at gemme, og trykke på Retur/Tılbage for at annullere Trådløs forbindelse Tilslutning til et trådløst netværk VIGTIGT: : Der skal bruges en Veezy 200 USBdongle til at bruge trådløse netværksfunktioner. Tv et kan ikke oprette forbindelse til netværk med skjult SSID. For at gøre dit modems SSID synlig, skal du ændre dine SSID-indstillinger via modemmets software. For tilslutning til et kabelforbundet LAN-netværk, skal du udføre følgende trin: 1. Sørg for, at Nero Media Home software er installeret på din PC (For DLNA-funktion). 2. Herefter skal du forbinde den trådløse adapter til en af USB-indgangene på tv et. 3. For at konfigurere dine indstillinger for trådløst netværk henvises til afsnittet netværksindstillinger i denne manual. Dansk

21 Netværksindstillinger og vælg Netværkstype til Trådløs enhed for at starte tilslutningsprocessen. Broadband ISP connection Tryk på GUL knap for at scanne de trådløse netværk. En liste over tilgængelige netværk vises. Vælg dit ønskede netværk fra listen. Bemærk: Hvis modemmet understøtter N-tilstand, skal du ændre indstillingerne for N-tilstanden. Wireless LAN adaptor USB inputs on the rear left side of the TV En trådløs N-router (IEEE a/b/g/n) med simultan 2.4 og 5 GHz-bånd er udviklet til at øge båndbredden. Disse er optimeret for en lettere og hurtigere HDstreaming af videoer, filoverførsler og trådløs gaming. Brug en LAN-forbindelse for hurtigere fildeling mellem andre enheder såsom computere. Hyppigheden og kanalen varierer afhængigt af området. Transmissionshastigheden varierer afhængigt af afstanden og antallet af forhindringer mellem transmissionsprodukterne, konfigurationen af disse produkter, radiobølgeforholdene, ledningstrafik og de produkter, du bruger. Transmissionen kan også falde ud eller blive afbrudt afhængigt af radiobølgeforhold, DECT-telefoner eller andre WiFi 11b-apparater. Standardværdierne for overførselshastigheden er de teoretiske maksimumværdier for de trådløse standarder. De er ikke de faktiske hastigheder på datatransmission. Den placering, hvor overførslen er mest effektiv, varierer afhængigt af brugsmiljøet. Den trådløse LAN-adapter skal tilsluttes direkte til tv ets USB-port. USB-hubs understøttes ikke. Du kan tilslutte din wifi-dongle i den medfølgende dock i tilfælde, hvor netværkskvaliteten er dårlig og wifi-donglen skal placeres på et sted med bedre signalkvalitet. Den trådløse LAN-adapter understøtter a, b, g og n-type modemmer. Det anbefales kraftigt, at du bruger IEEE n-kommunikationsprotokollen for at undgå eventuelle problemer, mens du ser videoer. Brug de andre USB-indgange, hvis du oplever problemer med lyd-/videovirkningsgrad. Du skal bruge dit modems SSID, når der er andre modemmer i nærheden med samme SSID. Ellers kan det støde på forbindelsesproblemer. Brug en kabelforbundet forbindelse i stedet, hvis du oplever problemer med den trådløse forbindelse. Konfiguration af trådløse enhedsindstillinger Hvis det valgte netværk er beskyttet med en adgangskode, kan du indtaste den rigtige kode ved at bruge det virtuelle tastatur. Du kan bruge dette tastatur via navigationsknapperne og knappen OK på fjernbetjeningen. Vent, indtil IP-adressen vises på skærmen. Det betyder, at forbindelsen nu er etableret. Hvis du vil afbryde forbindelsen til et trådløst netværk, skal du fremhæve Netværkstype og trykke på OK. Du kan navigere mellem faner ved at trykke på venstre-/ højreknapper. Hjælpebjælken nederst i dialogboksen viser funktioner, du kan bruge. Tryk på den BLÅ knap for at kontrollere hastigheden på din internetforbindelse. Tryk på den GRØNNE knap for at skifte til avanceret tilstand, og tryk derefter på OK-knappen for at redigere indstillinger. Anden information Konfigurationsstatus: Viser wi-fi-status som tilsluttet eller ikke tilsluttet. IP-adresse: Viser den aktuelle IP-adresse. Netværksnavn: Navnet på det tilsluttede netværk vil blive vist. Slet gemte Wi-Fi-profiler Gemte profiler vil blive slettet, hvis du trykker på den røde knap, mens det trådløse enhedsvalg OSD vises på skærmen. Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi Hvis din mobile enhed har WiFi-funktionen, kan du slutte den til dit tv via en router, for at få adgang til indholdet på din enhed. Til dette skal din mobiltelefon have en hensigtsmæssig fordelingssoftware. Opret forbindelse til din router ifølge trinene angivet ovenfor i afsnittet trådløs forbindelse. Bagefter skal du forbinde din mobilenhed med routeren og derefter aktivere deling af software på din mobilenhed. Vælg derefter filer, som du gerne vil dele med dit TV. Hvis forbindelsen er etableret korrekt, bør du nu få adgang til de delte filer på din mobiltelefon via mediebrowseren i dit tv. Å b n m e d i e b r o w s e r m e n u e n f o r a t s e afspilningsenhedens OSD-valg. Vælg din mobiltelefon og tryk på knappen OK for at fortsætte. Wi-Fi-funktionerne aktiveres ved at tilslutte WiFi-donglen til en af USB-portene. Åbn menuen Dansk

22 Hvis den er tilgængelig, kan du hente en virtuel fjernbetjeningsapplikation på din mobile enhedsapplikationsudbyders server. Bemærk: Denne funktion understøttes muligvis ikke af alle mobiltelefoner. Tilslutningsfejlfinding Trådløst netværk ikke tilgængeligt Sørg for, at dit netværks firewalls tillader tv ets trådløse forbindelse. Sørg for, at Veezy 200 USB wifi-donglen er tilsluttet korrekt. Prøv at søge efter trådløse netværk igen via skærmen med netværksindstillinger. Hvis det trådløse netværk ikke fungerer korrekt, skal du prøve at bruge det kabelforsynede netværk i dit hjem. Se kapitlet Kabelforbundet forbindelse for flere oplysninger om processen. Hvis tv et ikke fungerer ved hjælp af kabelforbindelsen, skal du kontrollere modemmet (routeren). Hvis routeren ikke er fejlbehæftet, skal du kontrollere dit modems internetforbindelse. Forbindelsen er langsom Se brugervejledningen til dit trådløse modem for at få oplysninger om det interne service-område, forbindelseshastighed, signalkvalitet og andre indstillinger. Du skal have en højhastighedsforbindelse til dit modem. Forstyrrelse under afspilningen eller langsomme reaktioner I så fald kan du forsøge følgende: Hold mindst tre meters afstand fra mikrobølgeovne, mobiltelefoner, Bluetooth-enheder eller andre Wi-Fikompatible enheder. Prøv at ændre den aktive kanal på WLAN-routeren. Brug af DLNA-netværkstjeneste DLNA (Digital Living Network Alliance) er en standard, der letter visningsprocessen for digital elektronik og gør det mere bekvemt at bruge på et hjemmenetværk. For yderligere information, besøg Med DLNA-standard kan du få vist og afspille billeder, musik og videoer lagret i DLNA-medieserveren, som er tilsluttet til dit hjemmenetværk. 1. Installation af Nero Media Home DLNA-funktionen kan ikke anvendes, hvis serverprogrammet ikke er installeret på din PC. Klargør din PC med det medfølgende Nero Media Homeprogrammel. For mere information om installationen, henvises til afsnittet Nero Media Home Installation 2. Tilslutning til et kabelforbundet eller trådløst netværk Se kapitlet netværksindstillinger for detaljeret konfigurationsinformation. 3. Afspilning af delte filer via mediebrowseren Vælg Indstillinger i hovedmenuen ved hjælp af Venstre- eller Højre-knappen, og tryk på OK-knappen. Mediebrowseren vises derefter. DLNA DLNA-support er kun tilgængelig i tilstanden mediebrowsermappe. For at aktivere mappetilstand, skal du gå til fanen Indstillinger på mediebrowserens hovedskærm og trykke på OK. Under indstillingsmuligheder skal du fremhæve Visningsstil og skifte til Mappe ved hjælp af Venstre- eller Højre knappen. Vælg den ønskede medietype og tryk på OK. Hvis deling af konfigurationer er indstillet korrekt, vises skærmen Enhedsvalg, når den ønskede medietype er valgt. Vælg den ønskede og tryk OK for at vise indholdet fra det valgte netværk eller USB-hukommelse. Hvis du ønsker at opdatere listen over enheder, skal du trykke på den GRØNNE knap. Du kan trykke på MENU for at afslutte. Hvis tilgængelige netværk bliver fundet, vil de blive vist på denne skærm. Vælg den medieserver eller det netværk, som du ønsker at oprette forbindelse til ved at anvende knapperne Op eller Ned og tryk på OK. Hvis du vælger medietype som Video, og vælger en enhed på valgmenuen, vil en ny menu blive vist på skærmen. Vælg Videoer fra dette skærmbillede for at se alle de tilgængelige videofiler fra det valgte netværk. Hvis du vil afspille andre medietyper fra dette skærmbillede, skal du gå tilbage til mediebrowserens hovedskærm og vælge den ønskede medietype og derefter vælge netværk igen. Der henvises til afsnittet Mediebrowsermenu for yderligere information om filafspilning. Undertekstfiler fungerer ikke, hvis du ser video fra dit netværk via DLNA. Du kan kun tilslutte kun ét tv med DLNA til samme netværk. Hvis der opstår et problem med DLNAnetværket, skal du slukke for dit tv på stikkontakten og tænde det igen. Trick-funktion og spring understøttes ikke med DLNA-funktion. Bemærk: Der kan være nogle PC er der kan ikke være i stand til at udnytte DLNA-funktionen på grund af administrator- og sikkerhedsindstillinger (såsom virksomheds-pc er). For at opnå den bedste hjemmenetværkstreaming med dette tv, skal den medfølgende Nero-software installeres. Dansk

23 Installation af Nero MediaHome For at installere Nero MediaHome, skal du gøre følgende: Bemærk: Denne software skal være installeret på din PC, før du kan bruge DLNA-funktionen. 1. Indtast nedenstående link helt i adresse-baren i din webbrowser. 2. Tryk på Download-knappen på åbningsside. Installations filen downloades til din computer. 3. Når download er fuldført, dobbeltklik på installationsfilen for at påbegynde installationen. 4. Installationsguiden fører dig gennem installationsprocessen. 5. Følgende skærmmeddelelse vises: Installationsguiden kontrollerer tilgængeligheden af den fornødne tredjepartssoftware på din pc. Hvis der mangler programmer, bliver disse opført og skal installeres, før du fortsætter installationen. 6. Klik på Installer. Den integrerede serie vises. Den viste serie må ikke ændres. 7. Klik på Næste. Licensbetingelserne (EULA) vises. Læs venligst licensaftalen omhyggeligt, og vælg det relevante afkrydsningsfelt, hvis du accepterer vilkårene i aftalen. Installation er ikke mulig uden denne aftale. 8. Klik på Næste. Installationsguiden fører dig gennem installationsprocessen. 9. Klik på Installer. Installation starter og slutter automatisk. En statuslinje informerer dig om forløbet af installationsprocessen. 10. Klik på Slut. Installation er færdig. Du vil blive dirigeret videre til et websted for nero software. 11. En genvej er nu placeret på dit skrivebord. Tillykke! Du har nu installeret Nero MediaHome på din pc. Kør Nero MediaHome ved at trykke på genvejsikonet. Internetportal (OEM) TIP: Det er nødvendigt at have en bredbåndsforbindelse for at opnå et billede af høj kvalitet. Du skal indstille land og sprogdata korrekt under førstegangsinstallation for at internetportalen fungerer korrekt. Sørg for, at tv et er tilsluttet en kabelforbundet/ trådløs internetforbindelse, hvis en er tilgængelig. Når forbindelsen er etableret, kan du vælge eller se portalmuligheder. Tryk på knappen Internet på din fjernbetjening og portalapplikationens muligheder vil blive vist på en lignende måde som skabelonen nedenfor. Bemærkning vedrørende PIP-vindue Nuværende kildeindhold vil blive vist i PIP-vinduet, hvis du skifter til portaltilstand, mens du ser tv via en HDMI-kilde. Hvis du skifter til portaltilstand, mens du ser tv-kanaler, vil det aktuelle program vises i PIP-vinduet. Du kan skifte kanaler ved hjælp knapperne Programme +/-. Brug op / ned og venstre / højre til at navigere mellem punkterne på portalskærmen. Tryk på knappen OK for at bekræfte dit valg. Tryk på knappen Return/Back for at gå til det forrige skærmbillede. Tryk på knappen EXIT for at afslutte internetportaltilstanden. Bemærk: Mulige applikationsafhængige problemer kan skyldes tjenesteudbyderen. Nogle applikationer kan blive deaktiveret grundet ændringer lavet under Forældreindstillinger. Dansk

24 Internetbrowser Hvis du vil bruge internetbrowseren, skal du vælge internetbrowserlogoet fra portalsektionen. Du kan bruge piletasterne på fjernbetjeningen til at navigere i webbrowseren. Tryk på OK for at fortsætte. Efter førstegangsinstallationen vises foruddefinerede hjemmesider og logoer på browserens adgangzsiden (se billedet ovenfor). Hvis du vil tilføje en ønsket webside til hurtig adgang side, mens på det websted, du ønsker at tilføje, skal du vælge "Tilføj" menuen og vælg "Hurtig adgang"-knappen. Hvis du ønsker at tilføje bogmærker, skal du vælge dette punkt, mens den ønskede webside er på skærmen. links på websider, hvorefter disse vil tage dig til de relevante sider. Når du ruller markøren ned til midten af skærmen, vises fjernbetjeningens genveje. Brug zoom-genvejsknapperne eller menuen Zoom til at zoome ind eller ud. Du kan slette cookies eller slette alle browserdata fra menuen Indstillinger. Dit TV er kompatibelt med USB-mus. Forbind din mus eller trådløse museadapter til USB-indgangen på dit tv. Hvis du vil se din browserhistorik skal du klikke på knappen Historik. Du kan også slette din browserhistorik herfra. Du kan navigere webbrowseren på tre måder. Først kan du indtaste en URL i adresselinjen. Du kan søge på søgeord ved at klikke på søgeknappen i adressefeltets dialogboks eller på anden måde navigere til sider ved at klikke på Dansk Browseren understøtter ikke flere faner. Nogle internetsider indeholder flash-indhold. Disse er ikke understøttet af browseren. Tv'et understøtter ikke downloadprocesser fra webbrowseren.

25 Sådan kommer du i gang med Skype Foretag taleopkald og videoopkald med Skype på dit TV. Vælg Skype-appen fra portalsektionen for at starte en samtale. Følg instruktionerne på skærmen for at se, hvordan man betjener relaterede funktioner. BEMÆRK: Tilslut dit understøttede webcam direkte til USB-porten på dit TV. Hvis kameraet ikke fungerer korrekt, skal du slukke og frakoble tv'et. Tilslut dit kamera igenog tænd for TV'et. Så snart TV'et er slukket, afbrydes Skype. Stemmeniveau og lydkvalitet påvirkes af ekstern støj. Opkaldskvaliteten kan ændre sig i henhold til din internetforbindelse. Besøg for at lære mere information og for at se brugsvilkårene for Skype. Tv'et skal være tilsluttet et netværk for Skype-forbindelse. Skype-appen vil advare dig, når nogen ringer, mens du ser TV eller betjener Skype-appen. Der kræves et Skype-kamera (sælges separat) for at få det fulde udbytte af Skypes funktioner. Hvis du ikke allerede har et kamera, bliver du nødt til at købe et (der er kompatibelt med Vesca100) for at få det fulde udbytte af Skype. Bemærk: Når du tænder for tv'et, og der ikke er oprettet nogen brugere til Skype, vises billedet på siden af skærmen. Licensmeddelelse Skype er et varemærke tilhørende Skype eller dets tilknyttede selskaber. Dette produkt/applikaiton ikke er blevet godkendt af Skype, Skype Communications S.a.r.l. eller nogen af deres tilknyttede selskaber. Ingen nødopkald medskype Skype er ikke en erstatning for din almindelige telefon og kan ikke anvendes til nødopkald. Vælg Skype-appen fra portalsektionen for at starte en samtale. Dansk

betjeningsvejledning colour television 32FLKR160B lcd tv med fjernbetjening owner s manual

betjeningsvejledning colour television 32FLKR160B lcd tv med fjernbetjening owner s manual betjeningsvejledning colour television 32FLKR160B lcd tv med fjernbetjening owner s manual Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Klargøring... 1 Tiltænkt anvendelse... 1 Strømkilde... 1 Placering af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 -

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 - Indholdsfortegnelse Miljøinformation... 64 Medfølgende tilbehør... 65 TV - Funktioner... 65 Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information... 65 Oversigt over tv'et... 66 Tv-kontrolknapper & betjening...

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35 Digital modtagelse (DVB-C)... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35 Digital modtagelse (DVB-C)... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening.

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Sikkerhedsoplysninger...41 Meddelelser & Funktioner & Tilbehør...42 Funktioner...42 Knapper på fjernbetjeningen...43 TILSLUTNING...46

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv'et

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv'et Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation... 3 TV - Funktioner... 3 Oversigt over tv'et... 3 TV-betjeningsknapper & betjening... 4 Oversigt over fjernbetjening...

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 20 21 22 1 2 19 18 NFC 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Hurtigstartsguide 1) Hovedstrømkontakt 2) Antenne, luft 3) Højttalerudgange 4) Optiske indgange til digitallyd

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Scan QR koderne Indholdsfortegnelse Tilslutningsoversigt...4 Fiberboks Lille Fiberboks...6 Stor Fiberboks...8 Internet Opsætning af router...10

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A Velkommen til PlayStations verden Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide Dansk CUH-1004A Kom godt i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa.

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Tilslut. 7 Kassens indhold 8 Kast et blik

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

604 wifi. WIFI og internet funktioner

604 wifi. WIFI og internet funktioner 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes.

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes. Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Undlad at fjerne

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

ONLINEMANUAL. 40L546*DN LED-baggrundsbelyst LCD satellit-tv. www.toshiba-om.net/firmware.php

ONLINEMANUAL. 40L546*DN LED-baggrundsbelyst LCD satellit-tv. www.toshiba-om.net/firmware.php ONLINEMANUAL 40L546*DN LED-baggrundsbelyst LCD satellit-tv Det forventes, at der vil blive stillet opdateringer til rådighed i din tvfirmwares levetid for at sikre, at dit TV opretholder optimal ydeevne.

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...11 Generelt om brug af TV boksen...11 Fjernbetjening...12 Hovedmenu...14

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere