39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner"

Transkript

1 39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner LED39UAT BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne betjeningsvejledning før brug, og gem den til eventuel senere brug.

2

3 Indhold Indhold Forholdsregler Vigtige sikkerhedsoplysninger... 1 Forholdsregler... Strømforsyning Installation... 4 Brug og vedligehold... 5 Produktintroduktion Setforfra / Tilbehør... Tilslutninger... Fjernbetjening Grundfunktion Grundfunktion OSD-menu 1.Menuen CHANNEL (KANAL) Menuen PICTURE (BILLEDE) Menuen SOUND (LYD) Menuen TIME (KLOKKESLÆT) Menuen LOCK (LÅS) Menuen SETUP (OPSÆTNING) Multimediefunktion Multimediefunktion Optagefunktion Optagefunktion... EPG menuen... Vedligeholdelse og Service Fejlfinding... Specifikationer

4 Forholdsregler Vigtige sikkerhedsoplysninger FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES FORSIGTIG! FJERN IKKE KABINETTET (ELLER BAGSIDEN), SÅ DU UNDGÅR RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD. DER ER INGEN KOMPONENTER I APPARATET, SOM KAN SERVICERES AF BRUGEREN. Overlad alt servicearbejde til kvalificeret personale. ADVARSEL! UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, SÅ DU UNDGÅR BRAND ELLER STØD. Et lyn i en trekant betyder, at der kan forekomme farlig netspænding i apparatet, som kan medføre fare for elektrisk stød. vedligeholdelsesprocedurer i den medfølgende dokumentation. Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) WEEE Direktiv 2012/19/EU Dette symbol på produktet eller i instruktionerne betyder, at det elektriske og elektroniske udstyr skal bortskaffes separat fra andet husholdningsaffald, når det ikke længere fungerer. EU har separate affaldsindsamlingssystemer, kontakt din lokale forhandler eller myndighed for mere information. Dette produkt er fremstillet i henhold til gældende regler for elektromagnetiske felter (EMF), hvilket betyder, at det er sikkert at bruge, hvis det bruges i henhold til sikkerhedsinstruktionerne. Produktet er fremstillet i henhold til gældende regler inden for EU lovgivningen, der begrænser brugen af risikable stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. (RoHS Direktiv 2011/65/EU). 1

5 Forholdsregler Forholdsregler De følgende forholdsregler er opdelt i Advarsler og Forsigtig -noter. Advarsel: Hvis du ikke overholder denne advarsel, kan det medføre død eller alvorlig personskade. Formålet med disse advarsler er at sikre, at du ikke kommer til skade, og at der ikke opstår tingskade. Læs og overhold derfor alle sikkerhedsforskrifter. Forsigtig: Hvis du ikke overholder denne advarsel, kan det medføre person- eller tingskade. 1. Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem. 2. Gem betjeningsvejledningen til senere brug. 3. Følg alle anvisningerne. 4. Overhold alle advarsler. 5. Apparatet er fremstillet udelukkende til husholdningsbrug. 6. Anvend ikke apparatet i nærheden af vand. 7. Rengør kun apparatet med en tør klud. 8. Undgå at blokere ventilationshullerne. Opstil apparatet i henhold til producentens anvisninger. 9. Undgå at opstille apparatet i nærheden af varmekilder som for eksempel radiatorer, varmeblæsere, ovne eller andre apparater (herunder forstærkere), som afgiver varme. 10. Du må ikke ændre sikkerhedsforanstaltningerne på stikket. Apparatet kan være udstyret med et polariseret stik (dvs. et stik, hvor det ene stikben er bredere end det andet). Apparatet kan være udstyret med et stik med to stikben og et jordben. Jordbenet er monteret af sikkerhedshensyn. Hvis det medfølgende stik ikke passer ind i stikkontakten, skal du bede en elektriker om at skifte det. 11. Anbring strømkablet et sikkert sted, hvor det ikke kan komme i klemme. Vær især opmærksom på de steder, hvor strømkablet sidder i stikkontakten eller udgår fra apparatet. 12. Brug kun det ekstraudstyr/tilbehør, som producenten har anvist. 13. Afbryd altid apparatet fra stikkontakten i tordenvejr, eller hvis du ikke skal bruge apparatet i længere tid. 14. af det er blevet beskadiget, herunder netledning og stik, hvis du har spildt væske på det, eller hvis du har tabt genstande på det. Send ligeledes apparatet til service, hvis det er blevet udsat for regn eller fugt, hvis det ikke virker korrekt, eller hvis du har tabt det. 15. Beskyt apparatet mod dryp og stænk, og undlad at anbringe væskefyldte genstande, f.eks. vaser, oven på apparatet. 16. apparatet, eller som anbefales af producenten. Hvis apparatet står på et rullebord eller. 2

6 Forholdsregler Strømforsyning Advarsler Rør ikke ved strømstikket med våde hænder. Det kan medføre elektrisk stød. Brug ikke en beskadiget ledning eller en løs stikkontakt. Det kan medføre elektrisk stød eller brand. til den samme stikkontakt. Det kan få stikkontakten til overophedes og forårsage brand. Sæt stikket korrekt i stikkontakten. Hvis stikket ikke er sat korrekt i, kan det medføre brand. Bøj og klem ikke ledningen, og anbring ikke genstande på den. Det kan medføre elektrisk stød eller brand. Forsigtig Tag altid stikket ud inden rengøring. Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand. Tag altid fat om selve stikket, når du trækker stikket ud af stikkontakten. Hvis du trækker i ledningen, kan de indvendige ledere blive ødelagt og medføre brand. 3

7 Installation Forholdsregler Advarsler Anbring ikke genstande med væske, f.eks. vaser fyldt med vand, på apparatet. Hvis der trænger vand ind apparatet, eller hvis der kommer fremmedlegemer af metal ind i apparatet, kan det forårsage kortslutning, brand eller elektrisk stød. Anbring ikke apparatet, hvor det kan blive udsat for regn, fugt eller fedt. Det kan medføre brand, elektrisk stød, fejlfunktion eller deformering. Brug og opbevar ikke brændbare eller antændelige materialer i nærheden af apparatet. Det kan medføre brand eller eksplosion. Anbring ikke apparatet på f.eks. et leddeløst eller skrånende bord eller på en apparatets sokkel. Hvis et barn kravler op på bordet, kan det vælte og skade barnet eller apparatet. Anbring apparatet på et stabilt og plant underlag. Anbring ikke levende lys, myggelys eller tændte cigaretter på apparatet. Anbring ikke apparatet tæt på varmekilder som f.eks. pejse, brændeovne eller varmeapparater. Det medfører risiko for brand. Anbring ikke apparatet på steder med dårlig ventilation som f.eks. skabe. Det medfører risiko for brand. Før ikke ledningen nær eller hen over varmekilder som f.eks. radiatorer, ovne eller lignende. Den høje temperatur kan smelte isoleringen, så lederne fritlægges og kan medføre brand eller elektrisk stød. Anbring antennen på sikker afstand af højspændingsledninger og telefonledninger og sørg for, at den er monteret forsvarligt. Hvis antennen berører en ledning, kan kontakt med antennen medføre brand, elektrisk stød, alvorlig skade eller død. Forsigtig Anbring apparatet på passende afstand af mure og vægge, så der er tilstrækkelig ventilation omkring det. Hvis apparatet bliver overophedet, kan det medførebrand. Tildæk ikke apparatet med et klæde, gardin eller lignende. Hvis apparatet bliver overophedet, kan det medføre brand. Anbring apparatet på en Advarsler Lav en løkke på antennekablet, så eventuel vand, der løber ned ad ledningen, drypper af ledningen, inden det når apparatets antennestik. Hvis der kommer vand ind i apparatet, kan det medføre brand eller elektrisk stød. 4

8 Forholdsregler Brug og vedligehold Advarsler Træk stikket ud af stikkontakten i tordenvejr. Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand. Stik ikke fremmedlegemer af metal som f.eks. skruetrækkere, clips eller ledninger gennem apparatets huller eller ind i apparatets stik. Det medfører risiko for brand eller elektrisk stød. Lad ikke børn klatre op på eller læne sig op ad apparatet. Apparatet kan vælte ned over barnet og forårsage alvorlig skade. Forsøg aldrig at skille apparatet ad, og forsøg aldrig at ændre det. Forsøg aldrig selv at reparere apparatet. Det kan medføre elektrisk stød eller brand. servicetekniker, hvis apparatet skal repareres. Forsigtig Træk stikket ud af stikkontakten, hvis apparatet ikke skal bruges i en længere periode. Der kan samle sig støv på apparatet, som kan få apparatet til at overophedes eller isoleringen til at nedbrydes, og det kan medføre brand eller stød. Træk altid stikket ud af stikkontakten, før du mens stikket sidder i stikkontakten, kan du beskadige ledningen, og det kan medføre brand eller elektrisk stød. Hvis du registrerer unormal lugt eller røg fra apparatet, skal du omgående trække stikket ud af stikkontakten og reparatør. Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand. Advarsler Når du tager batterierne ud af fjernbetjeningen, skal du passe på, at børn ikke sluger dem. Opbevar batterierne utilgængeligt for børn. Hvis et barn sluger et batteri, skal du omgående kontakte en læge. Vær altid to om at løfte apparatet tabes, kan det beskadiges eller forårsage skade. Fjern støv og snavs på stikbenene med en ren tør klud. Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand. Det anbefales at få renset apparatet indvendigt mindst en gang om året. servicetekniker for at høre nærmere. Hvis du bruger apparatet, uden at det bliver renset indvendigt, kan der samle sig støv i det, som medfører brand eller elektrisk stød. Sluk altid for apparatet, og træk stikket ud, inden du rengør apparatet. Rengør apparatet med en tør blød klud. Brug aldrig industrielle rengøringsmidler, polish, voks, benzen, fortynder, luftfrisker, smøremidler, opløsningsmidler eller lignende. Brug aldrig en fugtig eller våd klud. 5

9 Produktintroduktion Produktintroduktion SOURCE: Kalder menuen signalkilde frem på skærmen. MENU: Tryk for at kalde OSD menuen, tryk igen for at lukke. CH+/-: Tryk for at bladre gennem kanalerne. VOL+/-: Tryk for at justere lydstyrken. POWER: Tænder TV'et/ sætter det på standby. POWER CH- VOL- VOL+ CH+ Led Indikator Remote Control vindue Holde klar) MENU SOURCE (IR) Infrarød modtager: Modtager de infrarøde signaler fra fjernbetjeningen. Indikator for (Power on/ Standby): Tryk på POWER for at tænde og slukke. Indikator på (rød) Indikator på (grøn) Standby-tilstand Tændt tilstand Den effektive rækkevidde for signalerne er 5-8 meter fra senderen i forenden af fjernbetjeningen til modtageren på TV'et, og indenfor en vinkel på 30o til højre eller venstre samt 20o fra oven eller fra neden i forhold til modtageren. Tilbehør Konfigurationen af komponenter kan se anderledes ud Fron følgende illustration. Betjeningsvejledning Fjernbetjening E Converter cable for YPBPR video Converter cable for AV video 6

10 Tilslutninger Tilslutninger Headphone out Back View HDMI4 AV CA modul skal installeres med Boxer logo væk fra dit TV. Programkortet skal monteres som vist nedenfor. HDMI3 AC POWER IN Audio in AC POWER IN: Tilsluttes med strømkablet til en jordforbundet V,50/60 Hz AC-stikkontakt. HDMI1/2/3/4: Tilsluttes HDMI på DVD eller tilsvarende udstyr. SCART : Tilsluttes kompositstikket på en DVD-afspiller. PC Audio in : Tilsluttes lydudgangsstikket på en PC. VGA: Til visning på PC. Tilsluttes PC ens 15-pindes analoge D-Substik. RF: Tilsluttes antenne eller 75 ohms koaksialt kabel for at modtage tv-signal. COAX: Udgangssignaler til en audioforstærker. USB: USB-stik til opdatering og PVR. AV: Tilslut den til DVD ens audio & video output terminaler med konverterkablet. (Audio terminalerne deles med YPbPr) YPbPr: Tilsluttes videoudgangsstikket på en DVD-afspiller. (anvendes ved HDTV-kilde) Common interface: CI terminal. Headphone out : Forbindes til hovedtelefoner eller andet audioudstyr. 7

11 Fjernbetjening Fjernbetjening Fjernbetjeningen anvender infrarødt (IR). Ret den mod tv ets forside. Fjernbetjeningen virker muligvis ikke korrekt, hvis den benyttes uden for rækkevidde eller fra vinkel. POWER MUTE PICTURE ASPECT SOUND SUBTITLE REC SLEEP CH.LIST REC.LIST POWER: Tænd for TV et/standby. MUTE: Tryk for at dæmpe lyden. Tryk igen, eller tryk på VOL+ for at få lyden tilbage. PICTURE: Vælg billedtilstand. ASPECT: Auto som selv justerer de fleste størrelser dog afhængig af om TV udbyderen tvinger et bestemt format igennem. SOUND: Vælg lydtilstanden. SUBTITLE: Tænd/sluk for visningen af undertekster i DTV-tilstand. SLEEP: Standby-timer. CH.LIST: Vist listen over programmer. REC : Tryk for at starte med at optage programmet i DVB-tilstand. REC.LIST: Optag List FAV EPG VOL TV/RADIO DISPLAY CH SOURCE NUMBER BUTTONS Press0-9 for at vælge en TV-kanal direkte, når du ser tv. : Returnér til den kanal, du tidligere så. FAV: Kalder listen med favoritprogrammer frem på skærmen. CURSOR KEYS OK Giver dig mulighed for at navigere på skærmen menuer og tilpasse systemet indstillinger til dine præferencer. MENU EXIT TV/TXT CANCEL REVEAL NICAM/A2 DISPLAY: Press i skruestikken the current tilstand's oplysninger. SOURCE: Tryk for at få inputkildemenuen frem. CH / : Justerer lydstyrken. VOL+/-: Bladrer gennem kanalerne. EPG: For at vise den elektroniske programguide i no-menu tilstand kun i DTV-tilstand. TV/RADIO Til at skifte til TV eller Radio stat i DTV mode. MENU: Menu til systemopsætning. EXIT: Forlad OSD-menuen. INDEX HOLD SIZE SUBPAGE 8

12 Fjernbetjening Fjernbetjening POWER MUTE PICTURE ASPECT SOUND SUBTITLE SLEEP CH.LIST REC REC.LIST FAV EPG VOL TV/RADIO CH PVR : Fast reverse. : Fast forward. : DVD hurtigt fremad. : DVD næste kapitel. : Previous chapter. : Afspi ller en DVD / holder pause i afspilningen. : Next chapter. : Afbr y der afspilningen af en DVD. : Play/Pause program. : Spil / Pause program. : Stop program. : DVD hurtigt tilbage. DISPLAY SOURCE MENU EXIT TV/TXT CANCEL REVEAL NICAM/A2 INDEX HOLD SIZE SUBPAGE Colour buttons: Smutveje-følge de farvede links i teksten. TV/TXT: Sluk/tænd for Tekst-TV. CANCEL: Afbryd tekst-tv skærmen. REVEAL: Afsløre skjulte tekst. NICAM/A2: TV Nicam/A2 vælge. INDEX: Gå til indekset. HOLD: Fryser den aktuelle side på skærmen. SIZE: Tryk én gang for at forstørre den øverste halvdel af skærmen. Tryk igen for at forstørre den nederste halvdel af skærmen. Tryk en tredje gang for at få normal størrelse. SUBPAGE: Tryk for at indtaste undersider, pressagain at annullere. 9

13 Grundfunktion Grundfunktion Tænd/sluk 1. Forbind apparatet til lysnettet ved hjælp af netkablet 2. -Sådan tændes TV et Tryk på knappen POWER (strøm) på TV et eller fjernbetjeningen. -Sådan slukkes TV et Tryk på knappen POWER (strøm) på TV et eller fjernbetjeningen. Valg af inputkilde SOURCE-knappen på TV et eller INPUT på fjernbetjeningen for at få inputkildemenuen frem, og brug knappen CH+/- (KAN+/-) på TV et eller knappen på fjernbetjeningen til at vælge inputkilden. Tryk på knappen OK på fjernbetjeningen for at få adgang hertil. Bemærk: Inden du vælger inputkilde, skal du sørge for at tilslutningerne er klargjort. OSD-menuens grundfunktion Tryk på knappen MENU for at få OSD-menuen frem som nedenfor: Hovedmenu KANAL BILLEDE LYD KLOKKESLÆT LÅS OPSÆTNING Undermenu (For eksempel menuen PICTURE (BILLEDE)) Fingerpeg-du bør betjene OSD-menuen i henhold til fingerpeget. Brug knappen / til at vælge hovedmenuen, og tryk på knappen for at få adgang til undermenuen. I undermenuen bruge knappen / til at vælge funktionen, og tryk på knappen / for at justere/opsætte, eller tryk på knappen OK for at få adgang til undermenuen. * (Tryk på knappen MENU for at vende tilbage til den højere menu). * (Tryk på knappen EXIT (FORLAD) for at forlade menufremvisningen). Bemærk1: Kun når du tilfører det egnede signal, kan relevante punkter aktiveres. Bemærk2: OSD-menuen bør betjenes i henhold til fingerpeget nederst på banneret. 10

14 OSD-menu OSD-menu 1. Menuen CHANNEL (KANAL) Rowridge Beskrivelse Automatisk tuning Tryk på knappen OK for at få adgang til tuning menuen, og tryk på knappen / for at vælge Tune Type (Tuningstype). Tryk så på knappen, og brug knappen / / / for at vælge Country (Land) til TV et. Tryk så på knappen OK for at starte automatisk tuning. ATV (Analog TV) manuel tuning Tryk på knappen OK for at få adgang til menuen ATV manuel tuning. Current CH (Nuværende KAN): Vælg en kanal til lagring af programmet. Color System (Farvesystem):Vælg mellem PAL, SECAM og AUTO Sound System (Lydsystem): Vælkg mellem I, BG, DK Fine Tune (Finjustering): Tryk på knappen / for finjustering. AFC: Automatisk frekvensstyring ON/OFF (aktiveret/deaktiveret). Search (Søg): Tryk på knappen / for manuel søgning. DTV/CADTV Manuel tuning Tryk på OK tasten for at komme ind i DTV/CADTV Manuel tuning menu, vælg en DTV/CADTV kanal og tryk på OK tasten for at starte søgningen. 11

15 OSD-menu OSD-menu CA-moduler, der understøttes af dette TV Neotion Boxer TV-Module CI+ SMiT Boxer TV-Module CI+ SMiT Boxer TV-Module CI Program redigering Tryk på knappen OK for at få adgang til menuen Programme Edit (Programredigering) som på følgende billede. Delete (Slet): Vælg en kanal, og tryk på den RØDE knap. og programmet bliver slettet. Rename (Omdøb): fungerer kun på ATV (Analog TV) GRØNNE knap for at ændre kanalens navn ved hjælp af knapperne / / /. NB: Omdøbningsfunktionen fungerer ikke i DTV modus. Move (Flyt): Vælg en kanal, og tryk på den GULE knap. Så kan du bruge knapperne og til at ændre programmets position. Tryk på den GULE knap igen for at bekræfte ændringen. Tryk på menu for at afslutte, og den vil automatisk gemme det aktuelle sæt. NB: Flyttefunktionen fungerer kun i DTV modus, når indstillet land er valgt. Skip (Spring over): Vælg en kanal, og tryk på den BLÅ knap for at mærke kanalen. Så længe kanalen har en spring over-mærkat, vil den blive sprunget over, når der søges i kanalerne med knapperne CH+/- (KAN+/-). Oversigt (kun DTV modus) Tip---du skal arbejde i henhold til det tip. Signalinformation: Viser den digitale TV-signalinformation (kun DTV-tilstand). CI-Information:Kontakt din udbyder af betalingstv, som kan forsyne dig med et fremvisningskort og en cam-enhed samt en brugsvejledning. Software update(oad) Sluk / om softwareopdateringen funktion fra OAD. Favorlte Network Når der er mere end én net, kan brugeren vælge af netværket. OAD Manual Tuning Brugeren kan teste OAD ved at søge alle frekvenser, hvis der er OAD opgraderingsoplysninger denne model. 12

16 OSD-menu OSD-menu 2. Menuen PICTURE (BILLEDE) Beskrivelse Picture Mode (Billedtilstand): Vælg mellem Standard, Dynamic (dynamisk), User (bruger) og Mild. Bemærk: Contrast (kontrast), Brightness (klarhed), Color (farve) og Sharpness (skarphed) er kun til rådighed og kan kun justeres under valgmuligheden User Mode (Brugertilstand) under Picture Mode Settings (Indstillinger af billedtilstand). Contrast (Kontrast): Kontrollerer forskellen mellem billedets klareste og mørkeste regioner. Brightness (Klarhed): Kontrollerer billedets samlede klarhed. Colour (Farve): Kontrollerer farven. Sharpness (Skarphed): Øg denne indstilling for at se skarpe kanter på billedet. Reducér for at se blødere kanter. Tint (Farvenuance): Kontrollerer farvenuancen (kun NTSC-tilstand). Colour Temperature (Farvetemperatur): Vælg mellem Cool (kølig), User (bruger) og Warm (varm). Noise Reduction (Støjreduktion): Vælg interferensstøjstilstande blandt Off (deaktiveret), Low (lav), Middle (mellem), High (høj) og Default (standardindstilling). 13

17 OSD-menu OSD-menu 3. Menuen SOUND (LYD) Beskrivelse Sound Mode (Lydtilstand): Lader dig vælge blandt Standard, Music (musik), Movie (film), Spors (sport) og User (bruger). Treble (Diskant)(Kan justeres, når lydtilstanden er User (Bruger)): Kontrollerer den relative intensitet af højere, skingre lyde. Bass (Bas) (Kan justeres, når lydtilstanden er User (Bruger)): Kontrollerer den relative intensitet ved lavere, skingre lyde. Balance: Til at justere balancen mellem det venstre og højre sound eller slukke lydstyrken på det venstre og højre sound track. Auto Volume (Automatisk lydstyrke): Kontrollerer automatisk lydstyrken på programmen, når du aktiverer funktionen ved at vælge "On". SPDIF MODE (SPDIF-tilstand): Vælg spdif-tilstanden. AD Switch (AD-kontakt): Tænd/sluk for AD-kontakten. 14

18 OSD-menu OSD-menu 4. Menuen TIME (KLOKKESLÆT) Beskrivelse Clock (Ur): Viser klokkeslættet. Time Zone (Tidszone): Lader dig vælge tidszonen. Sleep Timer: Lader dig indstille sleep-timeren til 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min,180 min, 240 min og off (slukket). Auto Standby (Automatisk standby) : I henhold til det seneste ERP regulativ vil denne enhed slukke automatisk, såfremt der ikke er sket en ændring i status de seneste 4 timers driftstid. Du kan vælge 4H, 6H, 8H eller Aldrig. OSD Timer (OSD-timer): Lader dig vælge klokkeslættet, som OSD-menuen viser på skærmen. 15

19 OSD-menu OSD-menu 5. Menuen LOCK (LÅS) Hotel Model Beskrivelse Lock System (Låsesystem): Aktiverer/deaktiverer funktionen Lock System (Låsesystem). Bemærk: Du skal indtaste koden for at betjene menuen.(den originale kode er 1234). Set Password (Indstil adgangskode): Indstiller pinkoden. Hvis pinkoden er blevet ændret, skal du indtaste den nuværende kode. Ny : Indtast den nye adgangskode. Bekræft: Indtast den nye adgangskode. Block Program (Blokér program): Du skal indtaste adgangskoden for at vise kanaler, der tidligere har været låst. Brug knapperne og til at vælge kanalen, og tryk på den GRØNNE knap på fjernbetjeningen for at låse kanalen. Parental Guidance (Forælderkontrol): Lader dig vælge tilstanden Parental Guidance (Forælderkontrol). Key Lock (Tastaturlås): Låser knapperne på TV et, når du aktiverer funktionen. 16

20 OSD-menu OSD-menu Hotel-tilstand Tryk på for at vælge Hotel-tilstand, tryk på OK og angiv koden på taltasterne for at komme ind i menuen Hotel-tilstand (den oprindelige adgangskode er 0000). Import Database Export Database Clear Lock Hotel-tilstand Tryk på for at vælge Hotel-tilstand og tryk på for at vælge ON (Til) eller OFF (Fra). Kildelås: Tryk på for at vælge Kildelås og tryk på for at vælge ON for at forhindre eksterne input. Standardkilde: Hvis Hotel-tilstand er indstillet til ON, vælges standardkilden, når fjernsynet bliver tændt. Standardprogram: Hvis Hotel-tilstand er indstillet til ON og Standardkilde er indstillet til ATV, vælges standardprogrammet, når fjernsynet bliver tændt Maks. lydstyrke: Du kan vælge den maksimale lydstyrkegrænse, brugeren kan ikke indstille lydstyrken højere. Import Database: Importer alle Hotel-indstillinger fra USB-enheden. Export Database: Eksporter alle Hotel på Indstillinger for at USB-enheden. Klar Lock: Fjern alle låse ovenstående, betyder det indstille alle låse til OFF og max volumen til

21 OSD-menu OSD-menu 6. Menuen SETUP (OPSÆTNING) Beskrivelse OSD Language (OSD-sprog): Lader dig vælge sprog på menuerne. TT Language (TT-sprog): Lader dig vælge sprog på tekst-tv. Lydsprog: Giver dig mulighed for at vælge lydsprog. Undertekstsprog: Giver dig mulighed for at vælge undertekstsprog. Hearing Impaired (Hørehæmmet): Aktiverer/deaktiverer funktionen. Hearing Impaired (Hørehæmmet). PVR File System (PVR-filsystem): Opsætning af PVR-filsystemet. Bemærk: Valgmulighederne PVR-filsystem bliver beskrevet på side Aspect Ratio (Billedformat): Vælg mellem 4:3, 16:9, Zoom1 og Zoom2, Full Screen (potit til invot). Blue Screen (blå skærm): Aktivér/deaktivér funktionen Blue Screen (Blå skærm), når der ikke er noget. Førstegangs installation: Denne funktion sletter nuværende kanaler mv. og du vil blive bedt om at gennemgå tuning af kanaler igen. Denne funktion kan evt. bruges ved flytning til andet antennesystem eller hvis man ønsker at starte forfra. Reset: Tryk på knappen OK for at gendanne fabriksindstillingerne. Softwareopdatering(USB) Giver dig mulighed for at opdatere softwaren fra USB. 18

22 Multimediefunktion Multimediefunktion Grundfunktion 1). Tryk på knappen SOURCE på fjernbetjeningen for at få inputkildemenuen frem. Vælg kilden Media (Medier) med knapperne </>, og tryk på knappen OK for at få adgang til menuen Multimedia (Multimedier) vist nedenfor. USB-anordningens resultater og informationer HOVEDENU: FOTO/MUSIK/FILM/TEKST 2). Vælg den filtype (hovedmenu), du ønsker at se, og sæt USB-anordningen i. Anordningens navn vil blive vist på skærmen. 3). Tryk på knappen / for at vælge USB-anordningen, og tryk på knappen OK for at få adgang hertil. Vend tilbage til den foregående menu Information Vis Tryk på knapperne / / / for at vælge og knappen OK for at aktivere filen eller åbne mappen. Tryk på knappen OK for at afspille filerne i tilstanden fuld skærm. Når du er i tilstanden fuld skærm, skal du trykke på knappen OK for at vise valgmenuen nederst på skærmen, eller tryk på knappen stop for at vende tilbage til filer. Bemærk: Du kan trykke på den RØDE knap på filen for at slette filen. 19

23 Multimediefunktion Multimediefunktion 1.Foto Fotovisning Tryk på knappen / for at vælge valgmuligheden i menuen, og tryk på knappen OK for at ændre. Pause: Afspil/hold pause i fotovisningen. Prev./Next (Foreg./Næste): Vis det foregående/næste foto. Stop: Stop fotovisningen. Repeat (Gentag): Vælg gentagetilstanden blandt Repeat All (Gentag alle), Repeat 1 (Gentag 1), Repeat None (Gentag ingen). Music (Musik): Afspil/hold pause i musikken. Playlist (Playliste): Få playlisten frem på skærmen, og afspil filen med knappen og knappen OK. Du kan trykke på knappen / for at vælge "CANCEL" ("ANNULLER"), og trykke på knappen OK for at annullere den viste liste. Info: Få information om filen frem. Rotate (Drej): Drej fotoet med uret/mod uret. Zoom Out/In (Zoom ud/ind): Zoom ud/ind på fotoet. Move View (Flyt visning): Flyt fotoet, når det er i tilstanden Zoom in (Zoom ind). 2.Music (Musik) Afspil musikken Tryk på knappen / for at vælge valgmuligheden i menuen, og tryk på knappen OK for at ændre. Pause: Afspil/hold pause i musikken. FB/FF: Tilbage-/fremadspoling. Prev./Next (Foreg./Næste): Afspil den foregående/næste fil. Stop: Stop musikken. Repeat (Gentag): Vælg gentagetilstanden blandt Repeat All (Gentag alle), Repeat 1 (Gentag 1), Repeat None (Gentag ingen). Mute (Dæmp): Dæmp lyden. Playlist (Playliste): Få playlisten frem på skærmen, og afspil filen med knappen / og knappen OK. Du kan trykke på knappen for at vælge "CANCEL" ("ANNULLER"), og trykke på knappen OK for at annullere den viste liste. Info: Tryk på knappen "INFO" for at få information om filen frem. Goto Time (Gåtil tidspunkt): Afspil musikken fra det tidspunkt, du indstillede. 20

24 Multimediefunktion Multimediefunktion 3.Movie (Filmen) Afspil filmen Tryk på knappen / for at vælge valgmuligheden i menuen, og tryk på knappen OK for at ændre. Pause: Afspil/hold pause i musikken. FB/FF: Tilbage-/fremadspoling. Prev./Next (Foreg./Næste): Afspil den foregående/næste fil. Stop: Stop filmen. Karakterindstilling: Vælg et omskifteligt karakterbibliotek fra underteksten på den film, du ser, som fx. Western Europe (Windows). Repeat (Gentag): Vælg gentagetilstanden blandt Repeat All (Gentag alle), Repeat 1 (Gentag 1), Repeat None (Gentag ingen). Set A-B (Indstil A-B): Vælg og afspil den foretrukne del af filen ved at indstille A og B ved start og slut. Tryk på knappen OK for at annullere. Playlist (Playliste): Få playlisten frem på skærmen. Info: Få information om filmen frem. Slow Forward (Fremad langsomt): Afspil film ved lav hastighed. Tryk på knappen for at annullere. Step Forward (Gå fremad): Gå hurtigt gennem filmen ved hjælp af denne valgmulighed. Goto Time (Gåtil tidspunkt): Programmér filmen fra det tidspunkt, du indstillede. Zoom out/in (Zoom ud/ind): Zoom ud/ind på filmskærmen. Aspect Ratio (Aspektratio): Vælg skærmens aspektratio. Move View (Flyt visning): Flyt fotoet, når det er i tilstanden Zoom in (Zoom ind). 4.Text (Tekst) Vis teksten Tryk / for at vælge den indstilling på menuen, og tryk på OK-knappen for at skifte. Previous/Next page: Drej til forrige / næste side i teksten. Prev./Next: Drej til forrige / næste fil. Karakterindstilling: Vælg et omskifteligt karakterbibliotek på den aktuelle tekstfil, du ser, som fx. Western Europe (Windows). Stop: Stop auto dreje sider. Music: Afspil / pause musikprogrammet. Playlist: Vise spilleliste på skærmen. Info: Vise oplysninger om teksten. 21

25 Optagefunktion Optagefunktion (Kun digitalt tv) PVR-indstillinger 1. PVR File System (PVR-filsystem) Tryk på knappen MENU, vælg menuen SETUP (OPSÆTNING), og vælg "PVR File System" ("PVR-filsystem). Tryk så på knappen OK for at få adgang til indstillingsmenuen. Du kontrollere, om din USB-enhed virker eller ej før optagelse. Select Disc (Vælg Drev): Vælg den USB-enhed du vil optage på. Check PVR File System (Kontrollér PVR-filsystem): Kontrollér systemet. USB Disc (USB-enhed): Viser tilslutet USB-enhed Format (Formatér): Formatér USB-enheden til PVR-brug Time Shift Size (Timeshift-størrelse): Viser størrelsen på USB-enden Speed (Hastighed): Få USB-anordningens hastighed frem (anordningen er blevet formateret). Free Record Limit (Ledig optageplads): Viser ledig plads til optagelser 2. Recorder (Optager) Tryk knappen LIST (LISTE) på fjernbetjeningen for at få optagemenuen frem i DTV-tilstand som vist nedenfor. Bemærk: Du vælger et optaget program, og trykker på knappen OK for at programmere. Bemærk: Du kan slette et optaget program ved at trykke på den RØDE knap på listen. Bemærk: Du kan trykke på </> for at vælge REC LIST og Schedule List. 22

26 Optagefunktion Optagefunktion Recording (Optagelse) Betjeningsknapper til optagelse og timeshift REC: Tryk for at starte optagelse. PAUSE: Tryk for at få adgang til timeshift-tilstand. Tryk igen for at afspille optagelsen. Stop: Tryk for at stoppe optagelse eller timeshift. REC LIST (LISTE): For at få optagemenuen frem. 1)Recording menu (Optagemenu) Når du trykker på knappen "REC" i DTV-tilstand, vises optagemenuen på skærmen som vist nedenfor: Bemærk: a. Få navigationsmenuen frem og forlad denne menu ved at trykke på knapperne "REC" elle Exit (Forlad). b. Tryk på knappen STOP for at forlade optagetilstand. c. Tryk på knappen PLAY (AFSPIL) for at vise det program, du optager, fra begyndelsen. 2)Timeshift menu (Timeshift-tilstand) Tryk på knappen PAUSE for at få adgang til Timeshift-tilstand i DTV-tilstand, og billedet vil gå i pausetilstand, og optagelsen vil starte. Bemærk: a. Tryk på knappen STOP for at forlade Timeshift-tilstanden. b. Tryk på knappen PLAY (AFSPIL) for at afspille det program, du optager, fra begyndelsen. 23

32 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner

32 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner 32 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner LED32UAT BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne betjeningsvejledning før brug, og gem den til eventuel senere brug. Indhold Indhold Forholdsregler Vigtige sikkerhedsoplysninger...

Læs mere

32 LED TV og digital MPEG4 DVB-T/C Tuner LED 32SA

32 LED TV og digital MPEG4 DVB-T/C Tuner LED 32SA 32 LED TV og digital MPEG4 DVB-T/C Tuner LED 32SA BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne betjeningsvejledning før brug, og gem den til eventuel senere brug. Indhold Indhold Forholdsregler 1-5 Produktintroduktion

Læs mere

26 LCD TV WITH MPEG4 HD DVBT/C. Model NO.: PBT-26003 BETJENINGSVEJLEDNING

26 LCD TV WITH MPEG4 HD DVBT/C. Model NO.: PBT-26003 BETJENINGSVEJLEDNING 26 LCD TV WITH MPEG4 HD DVBT/C Model NO.: PBT-26003 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Pas på Sikkerhedsinformation Produktintroduktion Tilslutninger Fjernbetjening Grundfunktion OSD-menu 1. Menuen CHANNEL (KANAL)

Læs mere

24 LED TV med DVD og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner LED2432FDC/DVD Læs denne betjeningsvejledning før brug, og gem den til eventuel senere brug.

24 LED TV med DVD og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner LED2432FDC/DVD Læs denne betjeningsvejledning før brug, og gem den til eventuel senere brug. BETJENINGSVEJLEDNING 24 LED TV med DVD og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner LED2432FDC/DVD Læs denne betjeningsvejledning før brug, og gem den til eventuel senere brug. Indhold Indhold Forholdsregler 1-5 Produktintroduktion

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

24 LED TV med DVB. Model NO.: LED-24100 BETJENINGSVEJLEDNING

24 LED TV med DVB. Model NO.: LED-24100 BETJENINGSVEJLEDNING 24 LED TV med DVB Model NO.: LED-24100 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Indhold OBS 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Apparatet og medfølgende tilbehør 4 Oversigt over TV'et 4 Introduktion 5-8 1. Frontpanelet 5 2.

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

32 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner LED32ST

32 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner LED32ST 32 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner LED32ST BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne betjeningsvejledning før brug, og gem den til eventuel senere brug. Indhold Indhold Forholdsregler 1-5 Produktintroduktion

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

24 LED TV MIT MPEG4 DVBT/C & DVD. Model NO.: LDD-2453MC BETJENINGSVEJLEDNING

24 LED TV MIT MPEG4 DVBT/C & DVD. Model NO.: LDD-2453MC BETJENINGSVEJLEDNING 24 LED TV MIT MPEG4 DVBT/C & DVD Model NO.: LDD-2453MC BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Indhold Caution 2 Sikkerhedsoplysninger 3 Introduktion 4-7 Frontpanelet 4 Bagpanelet 5 Fjernbetjeningen 6-7 Grundlæggende

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK Digital TV-modtager BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK INDHOLD SIKKERHEDSOPLYSNINGER INTRODUKTION TILSLUTNING AF SYSTEMET BETJENING AF DEN DIGITALE TV-MODTAGER Førstegangsopsætning Justering af lydstyrken

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DENVER DTB-136H H.265 DVB-T2-MODTAGER

DENVER DTB-136H H.265 DVB-T2-MODTAGER DENVER DTB-136H H.265 DVB-T2-MODTAGER BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette produkt for regn eller fugt. Undgå

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK Digital TV-modtager BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK INDHOLD SIKKERHEDSOPLYSNINGER INTRODUKTION TILSLUTNING AF SYSTEMET BETJENING AF DEN DIGITALE TV-MODTAGER Førstegangsopsætning Justering af lydstyrken

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJ3400/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din clockradio 4 Hvad er

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

DFT-2615. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV DFT-2615

DFT-2615. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV DFT-2615 DFT-2615 Betjeningsvejledning LCD Farve TV DFT-2615 Du får størst fornøjelse af dit nye TV, hvis du inden ibrugtagningen læser denne betjeningsvejledning og sætter dig ind i apparatets rette betjening.

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

Indhold. Sikkerhedsregler...3

Indhold. Sikkerhedsregler...3 Indhold Sikkerhedsregler...3 1. Reference... 4 1.1 Specifikationer... 4 1.2 Tilbehør... 4 2. Produkt Oversigt... 5 2.1 Front Panel... 5 2.2 Bagside... 5 2.3 Fjernbetjening (RCU)... 6 3. Installation...

Læs mere

ADVARSEL: Nedsæt risikoen for brand og elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt.

ADVARSEL: Nedsæt risikoen for brand og elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. DFT-2616MK2 Vigtige Forholdsregler OBS VEDR. ANVENDELSE UDEN DØRE ADVARSEL: Nedsæt risikoen for brand og elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. OBS VEDR. FUGT "Udsæt ikke

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MTW-745 TWIN LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING GRUNDIGT, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP

Læs mere

USER MANUAL BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING BEDIENUNGSANLEITUNG

USER MANUAL BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING BEDIENUNGSANLEITUNG pvr record tv programs ci common interface for pay tv channels to usb stick t t for digital pay tv and free to air tv channels usb port

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Brugervejledning DT12

Brugervejledning DT12 Brugervejledning DT12 1. Sikkerhedsforanstaltninger Læs venligst nedenstående sikkerhedsforanstaltninger før brug af boksen. KABEL på boksen. PLACERING RENGØRING at rengøre boksen. OVERBELASTNING VENTILATION

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD Denver MT-770 Page 0 Denver BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-770 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Page 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV.

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. INDHOLD SPECIFIKATIONER 1 SIKKERHEDSOPLYSNINGER 2 KNAPPER OG KONTROLLER

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 6202 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231255

Din brugermanual STRONG SRT 6202 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Sikkerhedsanvisninger Oversigt over afspilleren Knapper og kontroller Skærmen Fjernbetjeningen Indholdet i pakken Tilslutning til strømkilden Sådan tilsluttes skærmen Sådan

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG.

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. 2.1-kanal BLUETOOTH HOJTTALER LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. BETJENINGSVEJLEDNING Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det lever op til strenge kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Læs mere

19 hd ready led tv med atv og mpeg-4 dvb-t/c + ci & indbygget dvd afspiller + usb-indgang + pvr-funktion. Model Nr.: LDD-1954MC BETJENINGSVEJLEDNING

19 hd ready led tv med atv og mpeg-4 dvb-t/c + ci & indbygget dvd afspiller + usb-indgang + pvr-funktion. Model Nr.: LDD-1954MC BETJENINGSVEJLEDNING 19 hd ready led tv med atv og mpeg-4 dvb-t/c + ci & indbygget dvd afspiller + usb-indgang + pvr-funktion Model Nr.: LDD-1954MC BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Pas på Sikkerhedsinformation Tilbehør Teknisk

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Sikkerhedsoplysninger

Sikkerhedsoplysninger Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne grundigt igennem. Gem denne betjeningsvejledning, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. Sørg for, at apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.

Læs mere

Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV. Model Nr. DFT-710

Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV. Model Nr. DFT-710 Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV Model Nr. DFT-710 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (3) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------(4-10)

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere