39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner"

Transkript

1 39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner LED39UAT BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne betjeningsvejledning før brug, og gem den til eventuel senere brug.

2

3 Indhold Indhold Forholdsregler Vigtige sikkerhedsoplysninger... 1 Forholdsregler... Strømforsyning Installation... 4 Brug og vedligehold... 5 Produktintroduktion Setforfra / Tilbehør... Tilslutninger... Fjernbetjening Grundfunktion Grundfunktion OSD-menu 1.Menuen CHANNEL (KANAL) Menuen PICTURE (BILLEDE) Menuen SOUND (LYD) Menuen TIME (KLOKKESLÆT) Menuen LOCK (LÅS) Menuen SETUP (OPSÆTNING) Multimediefunktion Multimediefunktion Optagefunktion Optagefunktion... EPG menuen... Vedligeholdelse og Service Fejlfinding... Specifikationer

4 Forholdsregler Vigtige sikkerhedsoplysninger FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES FORSIGTIG! FJERN IKKE KABINETTET (ELLER BAGSIDEN), SÅ DU UNDGÅR RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD. DER ER INGEN KOMPONENTER I APPARATET, SOM KAN SERVICERES AF BRUGEREN. Overlad alt servicearbejde til kvalificeret personale. ADVARSEL! UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, SÅ DU UNDGÅR BRAND ELLER STØD. Et lyn i en trekant betyder, at der kan forekomme farlig netspænding i apparatet, som kan medføre fare for elektrisk stød. vedligeholdelsesprocedurer i den medfølgende dokumentation. Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) WEEE Direktiv 2012/19/EU Dette symbol på produktet eller i instruktionerne betyder, at det elektriske og elektroniske udstyr skal bortskaffes separat fra andet husholdningsaffald, når det ikke længere fungerer. EU har separate affaldsindsamlingssystemer, kontakt din lokale forhandler eller myndighed for mere information. Dette produkt er fremstillet i henhold til gældende regler for elektromagnetiske felter (EMF), hvilket betyder, at det er sikkert at bruge, hvis det bruges i henhold til sikkerhedsinstruktionerne. Produktet er fremstillet i henhold til gældende regler inden for EU lovgivningen, der begrænser brugen af risikable stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. (RoHS Direktiv 2011/65/EU). 1

5 Forholdsregler Forholdsregler De følgende forholdsregler er opdelt i Advarsler og Forsigtig -noter. Advarsel: Hvis du ikke overholder denne advarsel, kan det medføre død eller alvorlig personskade. Formålet med disse advarsler er at sikre, at du ikke kommer til skade, og at der ikke opstår tingskade. Læs og overhold derfor alle sikkerhedsforskrifter. Forsigtig: Hvis du ikke overholder denne advarsel, kan det medføre person- eller tingskade. 1. Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem. 2. Gem betjeningsvejledningen til senere brug. 3. Følg alle anvisningerne. 4. Overhold alle advarsler. 5. Apparatet er fremstillet udelukkende til husholdningsbrug. 6. Anvend ikke apparatet i nærheden af vand. 7. Rengør kun apparatet med en tør klud. 8. Undgå at blokere ventilationshullerne. Opstil apparatet i henhold til producentens anvisninger. 9. Undgå at opstille apparatet i nærheden af varmekilder som for eksempel radiatorer, varmeblæsere, ovne eller andre apparater (herunder forstærkere), som afgiver varme. 10. Du må ikke ændre sikkerhedsforanstaltningerne på stikket. Apparatet kan være udstyret med et polariseret stik (dvs. et stik, hvor det ene stikben er bredere end det andet). Apparatet kan være udstyret med et stik med to stikben og et jordben. Jordbenet er monteret af sikkerhedshensyn. Hvis det medfølgende stik ikke passer ind i stikkontakten, skal du bede en elektriker om at skifte det. 11. Anbring strømkablet et sikkert sted, hvor det ikke kan komme i klemme. Vær især opmærksom på de steder, hvor strømkablet sidder i stikkontakten eller udgår fra apparatet. 12. Brug kun det ekstraudstyr/tilbehør, som producenten har anvist. 13. Afbryd altid apparatet fra stikkontakten i tordenvejr, eller hvis du ikke skal bruge apparatet i længere tid. 14. af det er blevet beskadiget, herunder netledning og stik, hvis du har spildt væske på det, eller hvis du har tabt genstande på det. Send ligeledes apparatet til service, hvis det er blevet udsat for regn eller fugt, hvis det ikke virker korrekt, eller hvis du har tabt det. 15. Beskyt apparatet mod dryp og stænk, og undlad at anbringe væskefyldte genstande, f.eks. vaser, oven på apparatet. 16. apparatet, eller som anbefales af producenten. Hvis apparatet står på et rullebord eller. 2

6 Forholdsregler Strømforsyning Advarsler Rør ikke ved strømstikket med våde hænder. Det kan medføre elektrisk stød. Brug ikke en beskadiget ledning eller en løs stikkontakt. Det kan medføre elektrisk stød eller brand. til den samme stikkontakt. Det kan få stikkontakten til overophedes og forårsage brand. Sæt stikket korrekt i stikkontakten. Hvis stikket ikke er sat korrekt i, kan det medføre brand. Bøj og klem ikke ledningen, og anbring ikke genstande på den. Det kan medføre elektrisk stød eller brand. Forsigtig Tag altid stikket ud inden rengøring. Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand. Tag altid fat om selve stikket, når du trækker stikket ud af stikkontakten. Hvis du trækker i ledningen, kan de indvendige ledere blive ødelagt og medføre brand. 3

7 Installation Forholdsregler Advarsler Anbring ikke genstande med væske, f.eks. vaser fyldt med vand, på apparatet. Hvis der trænger vand ind apparatet, eller hvis der kommer fremmedlegemer af metal ind i apparatet, kan det forårsage kortslutning, brand eller elektrisk stød. Anbring ikke apparatet, hvor det kan blive udsat for regn, fugt eller fedt. Det kan medføre brand, elektrisk stød, fejlfunktion eller deformering. Brug og opbevar ikke brændbare eller antændelige materialer i nærheden af apparatet. Det kan medføre brand eller eksplosion. Anbring ikke apparatet på f.eks. et leddeløst eller skrånende bord eller på en apparatets sokkel. Hvis et barn kravler op på bordet, kan det vælte og skade barnet eller apparatet. Anbring apparatet på et stabilt og plant underlag. Anbring ikke levende lys, myggelys eller tændte cigaretter på apparatet. Anbring ikke apparatet tæt på varmekilder som f.eks. pejse, brændeovne eller varmeapparater. Det medfører risiko for brand. Anbring ikke apparatet på steder med dårlig ventilation som f.eks. skabe. Det medfører risiko for brand. Før ikke ledningen nær eller hen over varmekilder som f.eks. radiatorer, ovne eller lignende. Den høje temperatur kan smelte isoleringen, så lederne fritlægges og kan medføre brand eller elektrisk stød. Anbring antennen på sikker afstand af højspændingsledninger og telefonledninger og sørg for, at den er monteret forsvarligt. Hvis antennen berører en ledning, kan kontakt med antennen medføre brand, elektrisk stød, alvorlig skade eller død. Forsigtig Anbring apparatet på passende afstand af mure og vægge, så der er tilstrækkelig ventilation omkring det. Hvis apparatet bliver overophedet, kan det medførebrand. Tildæk ikke apparatet med et klæde, gardin eller lignende. Hvis apparatet bliver overophedet, kan det medføre brand. Anbring apparatet på en Advarsler Lav en løkke på antennekablet, så eventuel vand, der løber ned ad ledningen, drypper af ledningen, inden det når apparatets antennestik. Hvis der kommer vand ind i apparatet, kan det medføre brand eller elektrisk stød. 4

8 Forholdsregler Brug og vedligehold Advarsler Træk stikket ud af stikkontakten i tordenvejr. Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand. Stik ikke fremmedlegemer af metal som f.eks. skruetrækkere, clips eller ledninger gennem apparatets huller eller ind i apparatets stik. Det medfører risiko for brand eller elektrisk stød. Lad ikke børn klatre op på eller læne sig op ad apparatet. Apparatet kan vælte ned over barnet og forårsage alvorlig skade. Forsøg aldrig at skille apparatet ad, og forsøg aldrig at ændre det. Forsøg aldrig selv at reparere apparatet. Det kan medføre elektrisk stød eller brand. servicetekniker, hvis apparatet skal repareres. Forsigtig Træk stikket ud af stikkontakten, hvis apparatet ikke skal bruges i en længere periode. Der kan samle sig støv på apparatet, som kan få apparatet til at overophedes eller isoleringen til at nedbrydes, og det kan medføre brand eller stød. Træk altid stikket ud af stikkontakten, før du mens stikket sidder i stikkontakten, kan du beskadige ledningen, og det kan medføre brand eller elektrisk stød. Hvis du registrerer unormal lugt eller røg fra apparatet, skal du omgående trække stikket ud af stikkontakten og reparatør. Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand. Advarsler Når du tager batterierne ud af fjernbetjeningen, skal du passe på, at børn ikke sluger dem. Opbevar batterierne utilgængeligt for børn. Hvis et barn sluger et batteri, skal du omgående kontakte en læge. Vær altid to om at løfte apparatet tabes, kan det beskadiges eller forårsage skade. Fjern støv og snavs på stikbenene med en ren tør klud. Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand. Det anbefales at få renset apparatet indvendigt mindst en gang om året. servicetekniker for at høre nærmere. Hvis du bruger apparatet, uden at det bliver renset indvendigt, kan der samle sig støv i det, som medfører brand eller elektrisk stød. Sluk altid for apparatet, og træk stikket ud, inden du rengør apparatet. Rengør apparatet med en tør blød klud. Brug aldrig industrielle rengøringsmidler, polish, voks, benzen, fortynder, luftfrisker, smøremidler, opløsningsmidler eller lignende. Brug aldrig en fugtig eller våd klud. 5

9 Produktintroduktion Produktintroduktion SOURCE: Kalder menuen signalkilde frem på skærmen. MENU: Tryk for at kalde OSD menuen, tryk igen for at lukke. CH+/-: Tryk for at bladre gennem kanalerne. VOL+/-: Tryk for at justere lydstyrken. POWER: Tænder TV'et/ sætter det på standby. POWER CH- VOL- VOL+ CH+ Led Indikator Remote Control vindue Holde klar) MENU SOURCE (IR) Infrarød modtager: Modtager de infrarøde signaler fra fjernbetjeningen. Indikator for (Power on/ Standby): Tryk på POWER for at tænde og slukke. Indikator på (rød) Indikator på (grøn) Standby-tilstand Tændt tilstand Den effektive rækkevidde for signalerne er 5-8 meter fra senderen i forenden af fjernbetjeningen til modtageren på TV'et, og indenfor en vinkel på 30o til højre eller venstre samt 20o fra oven eller fra neden i forhold til modtageren. Tilbehør Konfigurationen af komponenter kan se anderledes ud Fron følgende illustration. Betjeningsvejledning Fjernbetjening E Converter cable for YPBPR video Converter cable for AV video 6

10 Tilslutninger Tilslutninger Headphone out Back View HDMI4 AV CA modul skal installeres med Boxer logo væk fra dit TV. Programkortet skal monteres som vist nedenfor. HDMI3 AC POWER IN Audio in AC POWER IN: Tilsluttes med strømkablet til en jordforbundet V,50/60 Hz AC-stikkontakt. HDMI1/2/3/4: Tilsluttes HDMI på DVD eller tilsvarende udstyr. SCART : Tilsluttes kompositstikket på en DVD-afspiller. PC Audio in : Tilsluttes lydudgangsstikket på en PC. VGA: Til visning på PC. Tilsluttes PC ens 15-pindes analoge D-Substik. RF: Tilsluttes antenne eller 75 ohms koaksialt kabel for at modtage tv-signal. COAX: Udgangssignaler til en audioforstærker. USB: USB-stik til opdatering og PVR. AV: Tilslut den til DVD ens audio & video output terminaler med konverterkablet. (Audio terminalerne deles med YPbPr) YPbPr: Tilsluttes videoudgangsstikket på en DVD-afspiller. (anvendes ved HDTV-kilde) Common interface: CI terminal. Headphone out : Forbindes til hovedtelefoner eller andet audioudstyr. 7

11 Fjernbetjening Fjernbetjening Fjernbetjeningen anvender infrarødt (IR). Ret den mod tv ets forside. Fjernbetjeningen virker muligvis ikke korrekt, hvis den benyttes uden for rækkevidde eller fra vinkel. POWER MUTE PICTURE ASPECT SOUND SUBTITLE REC SLEEP CH.LIST REC.LIST POWER: Tænd for TV et/standby. MUTE: Tryk for at dæmpe lyden. Tryk igen, eller tryk på VOL+ for at få lyden tilbage. PICTURE: Vælg billedtilstand. ASPECT: Auto som selv justerer de fleste størrelser dog afhængig af om TV udbyderen tvinger et bestemt format igennem. SOUND: Vælg lydtilstanden. SUBTITLE: Tænd/sluk for visningen af undertekster i DTV-tilstand. SLEEP: Standby-timer. CH.LIST: Vist listen over programmer. REC : Tryk for at starte med at optage programmet i DVB-tilstand. REC.LIST: Optag List FAV EPG VOL TV/RADIO DISPLAY CH SOURCE NUMBER BUTTONS Press0-9 for at vælge en TV-kanal direkte, når du ser tv. : Returnér til den kanal, du tidligere så. FAV: Kalder listen med favoritprogrammer frem på skærmen. CURSOR KEYS OK Giver dig mulighed for at navigere på skærmen menuer og tilpasse systemet indstillinger til dine præferencer. MENU EXIT TV/TXT CANCEL REVEAL NICAM/A2 DISPLAY: Press i skruestikken the current tilstand's oplysninger. SOURCE: Tryk for at få inputkildemenuen frem. CH / : Justerer lydstyrken. VOL+/-: Bladrer gennem kanalerne. EPG: For at vise den elektroniske programguide i no-menu tilstand kun i DTV-tilstand. TV/RADIO Til at skifte til TV eller Radio stat i DTV mode. MENU: Menu til systemopsætning. EXIT: Forlad OSD-menuen. INDEX HOLD SIZE SUBPAGE 8

12 Fjernbetjening Fjernbetjening POWER MUTE PICTURE ASPECT SOUND SUBTITLE SLEEP CH.LIST REC REC.LIST FAV EPG VOL TV/RADIO CH PVR : Fast reverse. : Fast forward. : DVD hurtigt fremad. : DVD næste kapitel. : Previous chapter. : Afspi ller en DVD / holder pause i afspilningen. : Next chapter. : Afbr y der afspilningen af en DVD. : Play/Pause program. : Spil / Pause program. : Stop program. : DVD hurtigt tilbage. DISPLAY SOURCE MENU EXIT TV/TXT CANCEL REVEAL NICAM/A2 INDEX HOLD SIZE SUBPAGE Colour buttons: Smutveje-følge de farvede links i teksten. TV/TXT: Sluk/tænd for Tekst-TV. CANCEL: Afbryd tekst-tv skærmen. REVEAL: Afsløre skjulte tekst. NICAM/A2: TV Nicam/A2 vælge. INDEX: Gå til indekset. HOLD: Fryser den aktuelle side på skærmen. SIZE: Tryk én gang for at forstørre den øverste halvdel af skærmen. Tryk igen for at forstørre den nederste halvdel af skærmen. Tryk en tredje gang for at få normal størrelse. SUBPAGE: Tryk for at indtaste undersider, pressagain at annullere. 9

13 Grundfunktion Grundfunktion Tænd/sluk 1. Forbind apparatet til lysnettet ved hjælp af netkablet 2. -Sådan tændes TV et Tryk på knappen POWER (strøm) på TV et eller fjernbetjeningen. -Sådan slukkes TV et Tryk på knappen POWER (strøm) på TV et eller fjernbetjeningen. Valg af inputkilde SOURCE-knappen på TV et eller INPUT på fjernbetjeningen for at få inputkildemenuen frem, og brug knappen CH+/- (KAN+/-) på TV et eller knappen på fjernbetjeningen til at vælge inputkilden. Tryk på knappen OK på fjernbetjeningen for at få adgang hertil. Bemærk: Inden du vælger inputkilde, skal du sørge for at tilslutningerne er klargjort. OSD-menuens grundfunktion Tryk på knappen MENU for at få OSD-menuen frem som nedenfor: Hovedmenu KANAL BILLEDE LYD KLOKKESLÆT LÅS OPSÆTNING Undermenu (For eksempel menuen PICTURE (BILLEDE)) Fingerpeg-du bør betjene OSD-menuen i henhold til fingerpeget. Brug knappen / til at vælge hovedmenuen, og tryk på knappen for at få adgang til undermenuen. I undermenuen bruge knappen / til at vælge funktionen, og tryk på knappen / for at justere/opsætte, eller tryk på knappen OK for at få adgang til undermenuen. * (Tryk på knappen MENU for at vende tilbage til den højere menu). * (Tryk på knappen EXIT (FORLAD) for at forlade menufremvisningen). Bemærk1: Kun når du tilfører det egnede signal, kan relevante punkter aktiveres. Bemærk2: OSD-menuen bør betjenes i henhold til fingerpeget nederst på banneret. 10

14 OSD-menu OSD-menu 1. Menuen CHANNEL (KANAL) Rowridge Beskrivelse Automatisk tuning Tryk på knappen OK for at få adgang til tuning menuen, og tryk på knappen / for at vælge Tune Type (Tuningstype). Tryk så på knappen, og brug knappen / / / for at vælge Country (Land) til TV et. Tryk så på knappen OK for at starte automatisk tuning. ATV (Analog TV) manuel tuning Tryk på knappen OK for at få adgang til menuen ATV manuel tuning. Current CH (Nuværende KAN): Vælg en kanal til lagring af programmet. Color System (Farvesystem):Vælg mellem PAL, SECAM og AUTO Sound System (Lydsystem): Vælkg mellem I, BG, DK Fine Tune (Finjustering): Tryk på knappen / for finjustering. AFC: Automatisk frekvensstyring ON/OFF (aktiveret/deaktiveret). Search (Søg): Tryk på knappen / for manuel søgning. DTV/CADTV Manuel tuning Tryk på OK tasten for at komme ind i DTV/CADTV Manuel tuning menu, vælg en DTV/CADTV kanal og tryk på OK tasten for at starte søgningen. 11

15 OSD-menu OSD-menu CA-moduler, der understøttes af dette TV Neotion Boxer TV-Module CI+ SMiT Boxer TV-Module CI+ SMiT Boxer TV-Module CI Program redigering Tryk på knappen OK for at få adgang til menuen Programme Edit (Programredigering) som på følgende billede. Delete (Slet): Vælg en kanal, og tryk på den RØDE knap. og programmet bliver slettet. Rename (Omdøb): fungerer kun på ATV (Analog TV) GRØNNE knap for at ændre kanalens navn ved hjælp af knapperne / / /. NB: Omdøbningsfunktionen fungerer ikke i DTV modus. Move (Flyt): Vælg en kanal, og tryk på den GULE knap. Så kan du bruge knapperne og til at ændre programmets position. Tryk på den GULE knap igen for at bekræfte ændringen. Tryk på menu for at afslutte, og den vil automatisk gemme det aktuelle sæt. NB: Flyttefunktionen fungerer kun i DTV modus, når indstillet land er valgt. Skip (Spring over): Vælg en kanal, og tryk på den BLÅ knap for at mærke kanalen. Så længe kanalen har en spring over-mærkat, vil den blive sprunget over, når der søges i kanalerne med knapperne CH+/- (KAN+/-). Oversigt (kun DTV modus) Tip---du skal arbejde i henhold til det tip. Signalinformation: Viser den digitale TV-signalinformation (kun DTV-tilstand). CI-Information:Kontakt din udbyder af betalingstv, som kan forsyne dig med et fremvisningskort og en cam-enhed samt en brugsvejledning. Software update(oad) Sluk / om softwareopdateringen funktion fra OAD. Favorlte Network Når der er mere end én net, kan brugeren vælge af netværket. OAD Manual Tuning Brugeren kan teste OAD ved at søge alle frekvenser, hvis der er OAD opgraderingsoplysninger denne model. 12

16 OSD-menu OSD-menu 2. Menuen PICTURE (BILLEDE) Beskrivelse Picture Mode (Billedtilstand): Vælg mellem Standard, Dynamic (dynamisk), User (bruger) og Mild. Bemærk: Contrast (kontrast), Brightness (klarhed), Color (farve) og Sharpness (skarphed) er kun til rådighed og kan kun justeres under valgmuligheden User Mode (Brugertilstand) under Picture Mode Settings (Indstillinger af billedtilstand). Contrast (Kontrast): Kontrollerer forskellen mellem billedets klareste og mørkeste regioner. Brightness (Klarhed): Kontrollerer billedets samlede klarhed. Colour (Farve): Kontrollerer farven. Sharpness (Skarphed): Øg denne indstilling for at se skarpe kanter på billedet. Reducér for at se blødere kanter. Tint (Farvenuance): Kontrollerer farvenuancen (kun NTSC-tilstand). Colour Temperature (Farvetemperatur): Vælg mellem Cool (kølig), User (bruger) og Warm (varm). Noise Reduction (Støjreduktion): Vælg interferensstøjstilstande blandt Off (deaktiveret), Low (lav), Middle (mellem), High (høj) og Default (standardindstilling). 13

17 OSD-menu OSD-menu 3. Menuen SOUND (LYD) Beskrivelse Sound Mode (Lydtilstand): Lader dig vælge blandt Standard, Music (musik), Movie (film), Spors (sport) og User (bruger). Treble (Diskant)(Kan justeres, når lydtilstanden er User (Bruger)): Kontrollerer den relative intensitet af højere, skingre lyde. Bass (Bas) (Kan justeres, når lydtilstanden er User (Bruger)): Kontrollerer den relative intensitet ved lavere, skingre lyde. Balance: Til at justere balancen mellem det venstre og højre sound eller slukke lydstyrken på det venstre og højre sound track. Auto Volume (Automatisk lydstyrke): Kontrollerer automatisk lydstyrken på programmen, når du aktiverer funktionen ved at vælge "On". SPDIF MODE (SPDIF-tilstand): Vælg spdif-tilstanden. AD Switch (AD-kontakt): Tænd/sluk for AD-kontakten. 14

18 OSD-menu OSD-menu 4. Menuen TIME (KLOKKESLÆT) Beskrivelse Clock (Ur): Viser klokkeslættet. Time Zone (Tidszone): Lader dig vælge tidszonen. Sleep Timer: Lader dig indstille sleep-timeren til 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min,180 min, 240 min og off (slukket). Auto Standby (Automatisk standby) : I henhold til det seneste ERP regulativ vil denne enhed slukke automatisk, såfremt der ikke er sket en ændring i status de seneste 4 timers driftstid. Du kan vælge 4H, 6H, 8H eller Aldrig. OSD Timer (OSD-timer): Lader dig vælge klokkeslættet, som OSD-menuen viser på skærmen. 15

19 OSD-menu OSD-menu 5. Menuen LOCK (LÅS) Hotel Model Beskrivelse Lock System (Låsesystem): Aktiverer/deaktiverer funktionen Lock System (Låsesystem). Bemærk: Du skal indtaste koden for at betjene menuen.(den originale kode er 1234). Set Password (Indstil adgangskode): Indstiller pinkoden. Hvis pinkoden er blevet ændret, skal du indtaste den nuværende kode. Ny : Indtast den nye adgangskode. Bekræft: Indtast den nye adgangskode. Block Program (Blokér program): Du skal indtaste adgangskoden for at vise kanaler, der tidligere har været låst. Brug knapperne og til at vælge kanalen, og tryk på den GRØNNE knap på fjernbetjeningen for at låse kanalen. Parental Guidance (Forælderkontrol): Lader dig vælge tilstanden Parental Guidance (Forælderkontrol). Key Lock (Tastaturlås): Låser knapperne på TV et, når du aktiverer funktionen. 16

20 OSD-menu OSD-menu Hotel-tilstand Tryk på for at vælge Hotel-tilstand, tryk på OK og angiv koden på taltasterne for at komme ind i menuen Hotel-tilstand (den oprindelige adgangskode er 0000). Import Database Export Database Clear Lock Hotel-tilstand Tryk på for at vælge Hotel-tilstand og tryk på for at vælge ON (Til) eller OFF (Fra). Kildelås: Tryk på for at vælge Kildelås og tryk på for at vælge ON for at forhindre eksterne input. Standardkilde: Hvis Hotel-tilstand er indstillet til ON, vælges standardkilden, når fjernsynet bliver tændt. Standardprogram: Hvis Hotel-tilstand er indstillet til ON og Standardkilde er indstillet til ATV, vælges standardprogrammet, når fjernsynet bliver tændt Maks. lydstyrke: Du kan vælge den maksimale lydstyrkegrænse, brugeren kan ikke indstille lydstyrken højere. Import Database: Importer alle Hotel-indstillinger fra USB-enheden. Export Database: Eksporter alle Hotel på Indstillinger for at USB-enheden. Klar Lock: Fjern alle låse ovenstående, betyder det indstille alle låse til OFF og max volumen til

21 OSD-menu OSD-menu 6. Menuen SETUP (OPSÆTNING) Beskrivelse OSD Language (OSD-sprog): Lader dig vælge sprog på menuerne. TT Language (TT-sprog): Lader dig vælge sprog på tekst-tv. Lydsprog: Giver dig mulighed for at vælge lydsprog. Undertekstsprog: Giver dig mulighed for at vælge undertekstsprog. Hearing Impaired (Hørehæmmet): Aktiverer/deaktiverer funktionen. Hearing Impaired (Hørehæmmet). PVR File System (PVR-filsystem): Opsætning af PVR-filsystemet. Bemærk: Valgmulighederne PVR-filsystem bliver beskrevet på side Aspect Ratio (Billedformat): Vælg mellem 4:3, 16:9, Zoom1 og Zoom2, Full Screen (potit til invot). Blue Screen (blå skærm): Aktivér/deaktivér funktionen Blue Screen (Blå skærm), når der ikke er noget. Førstegangs installation: Denne funktion sletter nuværende kanaler mv. og du vil blive bedt om at gennemgå tuning af kanaler igen. Denne funktion kan evt. bruges ved flytning til andet antennesystem eller hvis man ønsker at starte forfra. Reset: Tryk på knappen OK for at gendanne fabriksindstillingerne. Softwareopdatering(USB) Giver dig mulighed for at opdatere softwaren fra USB. 18

22 Multimediefunktion Multimediefunktion Grundfunktion 1). Tryk på knappen SOURCE på fjernbetjeningen for at få inputkildemenuen frem. Vælg kilden Media (Medier) med knapperne </>, og tryk på knappen OK for at få adgang til menuen Multimedia (Multimedier) vist nedenfor. USB-anordningens resultater og informationer HOVEDENU: FOTO/MUSIK/FILM/TEKST 2). Vælg den filtype (hovedmenu), du ønsker at se, og sæt USB-anordningen i. Anordningens navn vil blive vist på skærmen. 3). Tryk på knappen / for at vælge USB-anordningen, og tryk på knappen OK for at få adgang hertil. Vend tilbage til den foregående menu Information Vis Tryk på knapperne / / / for at vælge og knappen OK for at aktivere filen eller åbne mappen. Tryk på knappen OK for at afspille filerne i tilstanden fuld skærm. Når du er i tilstanden fuld skærm, skal du trykke på knappen OK for at vise valgmenuen nederst på skærmen, eller tryk på knappen stop for at vende tilbage til filer. Bemærk: Du kan trykke på den RØDE knap på filen for at slette filen. 19

23 Multimediefunktion Multimediefunktion 1.Foto Fotovisning Tryk på knappen / for at vælge valgmuligheden i menuen, og tryk på knappen OK for at ændre. Pause: Afspil/hold pause i fotovisningen. Prev./Next (Foreg./Næste): Vis det foregående/næste foto. Stop: Stop fotovisningen. Repeat (Gentag): Vælg gentagetilstanden blandt Repeat All (Gentag alle), Repeat 1 (Gentag 1), Repeat None (Gentag ingen). Music (Musik): Afspil/hold pause i musikken. Playlist (Playliste): Få playlisten frem på skærmen, og afspil filen med knappen og knappen OK. Du kan trykke på knappen / for at vælge "CANCEL" ("ANNULLER"), og trykke på knappen OK for at annullere den viste liste. Info: Få information om filen frem. Rotate (Drej): Drej fotoet med uret/mod uret. Zoom Out/In (Zoom ud/ind): Zoom ud/ind på fotoet. Move View (Flyt visning): Flyt fotoet, når det er i tilstanden Zoom in (Zoom ind). 2.Music (Musik) Afspil musikken Tryk på knappen / for at vælge valgmuligheden i menuen, og tryk på knappen OK for at ændre. Pause: Afspil/hold pause i musikken. FB/FF: Tilbage-/fremadspoling. Prev./Next (Foreg./Næste): Afspil den foregående/næste fil. Stop: Stop musikken. Repeat (Gentag): Vælg gentagetilstanden blandt Repeat All (Gentag alle), Repeat 1 (Gentag 1), Repeat None (Gentag ingen). Mute (Dæmp): Dæmp lyden. Playlist (Playliste): Få playlisten frem på skærmen, og afspil filen med knappen / og knappen OK. Du kan trykke på knappen for at vælge "CANCEL" ("ANNULLER"), og trykke på knappen OK for at annullere den viste liste. Info: Tryk på knappen "INFO" for at få information om filen frem. Goto Time (Gåtil tidspunkt): Afspil musikken fra det tidspunkt, du indstillede. 20

24 Multimediefunktion Multimediefunktion 3.Movie (Filmen) Afspil filmen Tryk på knappen / for at vælge valgmuligheden i menuen, og tryk på knappen OK for at ændre. Pause: Afspil/hold pause i musikken. FB/FF: Tilbage-/fremadspoling. Prev./Next (Foreg./Næste): Afspil den foregående/næste fil. Stop: Stop filmen. Karakterindstilling: Vælg et omskifteligt karakterbibliotek fra underteksten på den film, du ser, som fx. Western Europe (Windows). Repeat (Gentag): Vælg gentagetilstanden blandt Repeat All (Gentag alle), Repeat 1 (Gentag 1), Repeat None (Gentag ingen). Set A-B (Indstil A-B): Vælg og afspil den foretrukne del af filen ved at indstille A og B ved start og slut. Tryk på knappen OK for at annullere. Playlist (Playliste): Få playlisten frem på skærmen. Info: Få information om filmen frem. Slow Forward (Fremad langsomt): Afspil film ved lav hastighed. Tryk på knappen for at annullere. Step Forward (Gå fremad): Gå hurtigt gennem filmen ved hjælp af denne valgmulighed. Goto Time (Gåtil tidspunkt): Programmér filmen fra det tidspunkt, du indstillede. Zoom out/in (Zoom ud/ind): Zoom ud/ind på filmskærmen. Aspect Ratio (Aspektratio): Vælg skærmens aspektratio. Move View (Flyt visning): Flyt fotoet, når det er i tilstanden Zoom in (Zoom ind). 4.Text (Tekst) Vis teksten Tryk / for at vælge den indstilling på menuen, og tryk på OK-knappen for at skifte. Previous/Next page: Drej til forrige / næste side i teksten. Prev./Next: Drej til forrige / næste fil. Karakterindstilling: Vælg et omskifteligt karakterbibliotek på den aktuelle tekstfil, du ser, som fx. Western Europe (Windows). Stop: Stop auto dreje sider. Music: Afspil / pause musikprogrammet. Playlist: Vise spilleliste på skærmen. Info: Vise oplysninger om teksten. 21

25 Optagefunktion Optagefunktion (Kun digitalt tv) PVR-indstillinger 1. PVR File System (PVR-filsystem) Tryk på knappen MENU, vælg menuen SETUP (OPSÆTNING), og vælg "PVR File System" ("PVR-filsystem). Tryk så på knappen OK for at få adgang til indstillingsmenuen. Du kontrollere, om din USB-enhed virker eller ej før optagelse. Select Disc (Vælg Drev): Vælg den USB-enhed du vil optage på. Check PVR File System (Kontrollér PVR-filsystem): Kontrollér systemet. USB Disc (USB-enhed): Viser tilslutet USB-enhed Format (Formatér): Formatér USB-enheden til PVR-brug Time Shift Size (Timeshift-størrelse): Viser størrelsen på USB-enden Speed (Hastighed): Få USB-anordningens hastighed frem (anordningen er blevet formateret). Free Record Limit (Ledig optageplads): Viser ledig plads til optagelser 2. Recorder (Optager) Tryk knappen LIST (LISTE) på fjernbetjeningen for at få optagemenuen frem i DTV-tilstand som vist nedenfor. Bemærk: Du vælger et optaget program, og trykker på knappen OK for at programmere. Bemærk: Du kan slette et optaget program ved at trykke på den RØDE knap på listen. Bemærk: Du kan trykke på </> for at vælge REC LIST og Schedule List. 22

26 Optagefunktion Optagefunktion Recording (Optagelse) Betjeningsknapper til optagelse og timeshift REC: Tryk for at starte optagelse. PAUSE: Tryk for at få adgang til timeshift-tilstand. Tryk igen for at afspille optagelsen. Stop: Tryk for at stoppe optagelse eller timeshift. REC LIST (LISTE): For at få optagemenuen frem. 1)Recording menu (Optagemenu) Når du trykker på knappen "REC" i DTV-tilstand, vises optagemenuen på skærmen som vist nedenfor: Bemærk: a. Få navigationsmenuen frem og forlad denne menu ved at trykke på knapperne "REC" elle Exit (Forlad). b. Tryk på knappen STOP for at forlade optagetilstand. c. Tryk på knappen PLAY (AFSPIL) for at vise det program, du optager, fra begyndelsen. 2)Timeshift menu (Timeshift-tilstand) Tryk på knappen PAUSE for at få adgang til Timeshift-tilstand i DTV-tilstand, og billedet vil gå i pausetilstand, og optagelsen vil starte. Bemærk: a. Tryk på knappen STOP for at forlade Timeshift-tilstanden. b. Tryk på knappen PLAY (AFSPIL) for at afspille det program, du optager, fra begyndelsen. 23

26 LCD TV WITH MPEG4 HD DVBT/C. Model NO.: PBT-26003 BETJENINGSVEJLEDNING

26 LCD TV WITH MPEG4 HD DVBT/C. Model NO.: PBT-26003 BETJENINGSVEJLEDNING 26 LCD TV WITH MPEG4 HD DVBT/C Model NO.: PBT-26003 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Pas på Sikkerhedsinformation Produktintroduktion Tilslutninger Fjernbetjening Grundfunktion OSD-menu 1. Menuen CHANNEL (KANAL)

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DFT-2615. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV DFT-2615

DFT-2615. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV DFT-2615 DFT-2615 Betjeningsvejledning LCD Farve TV DFT-2615 Du får størst fornøjelse af dit nye TV, hvis du inden ibrugtagningen læser denne betjeningsvejledning og sætter dig ind i apparatets rette betjening.

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes.

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes. Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Undlad at fjerne

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Picture similar User Manual 1.00 SRT 6202/6205 SRT 6205 INDHOLD 1.0 INSTALLATION 2 2.0 Din modtager 5 2.1 Bagsiden 5 2.2 Fjernbetjening 5 2.3 Standard

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-979 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING

19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19'' Model B19F6D, B19F6 W19F6D, W19F6 23'' Model B23F6D, B23F6 W23F6D, W23F6 INdesign blan ADVARSLER Forsigtig Fjernsynet indeholder

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld Strømforsyningen af denne enhed er 12V eneste (negativ jord), skal du ikke slutte den til 24V, ellers vil det beskadige denne enhed. Brug ikke systemet under kørslen. Vær venlig ikke at se programmer eller

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Acer LCD TV AL2671W. Brugervejledning. 09-LCD-TV_DA_eu.indd 1 2005/5/4 W È 08:32:03

Acer LCD TV AL2671W. Brugervejledning. 09-LCD-TV_DA_eu.indd 1 2005/5/4 W È 08:32:03 Acer LCD TV AL2671W Brugervejledning 09-LCD-TV_DA_eu.indd 1 2005/5/4 W È 08:32:03 Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdt. Acer LCD TV AL2671W Brugervejledning Original udgave: Maj

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 Sådan tilslutter du din Stofa boks til dit tv 5 Sådan sætter du Stofa kortet i boksen 6 Nu er Stofa boksen

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Dansk Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM sikkerhedsanvisninger Læs følgende forholdsregler før brug:

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik...

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... 13 Ibrugtagning... 14 Etablering af elektrisk forbindelse...

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1. BETJENINGSVEJLEDNING 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.8 INDHOLD 1. Forholdsregler...1 2. Produkter...2 3. Monitor

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

7" Widescreen Farve TFT LCD Digital fotoramme

7 Widescreen Farve TFT LCD Digital fotoramme 7" Widescreen Farve TFT LCD Digital fotoramme DPF-746 BRUGSANVISNING Læs vejledningen omhyggeligt, inden du tager apparatet i brug. FORHOLDSREGLER FORSIGTIG ADVARSEL AVIS: RISIKO FOR STØD: MÅ IKKE ÅBNES.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller 2 INDHOLD BESKRIVELSE... 5 KOM I GANG... 7 Strøm... 7 Minimum Systemkrav... 7 USB Forbindelse Installation af software på PC... 7 Forstærker forbindelse... 8 Afspilning af

Læs mere

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Kom godt i gang Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Revision september 2009 side 2 Indhold Indstillinger side 4 Værktøjer side 7 Åbne nyt projekt

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere