39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner"

Transkript

1 39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner LED39UAT BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne betjeningsvejledning før brug, og gem den til eventuel senere brug.

2

3 Indhold Indhold Forholdsregler Vigtige sikkerhedsoplysninger... 1 Forholdsregler... Strømforsyning Installation... 4 Brug og vedligehold... 5 Produktintroduktion Setforfra / Tilbehør... Tilslutninger... Fjernbetjening Grundfunktion Grundfunktion OSD-menu 1.Menuen CHANNEL (KANAL) Menuen PICTURE (BILLEDE) Menuen SOUND (LYD) Menuen TIME (KLOKKESLÆT) Menuen LOCK (LÅS) Menuen SETUP (OPSÆTNING) Multimediefunktion Multimediefunktion Optagefunktion Optagefunktion... EPG menuen... Vedligeholdelse og Service Fejlfinding... Specifikationer

4 Forholdsregler Vigtige sikkerhedsoplysninger FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES FORSIGTIG! FJERN IKKE KABINETTET (ELLER BAGSIDEN), SÅ DU UNDGÅR RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD. DER ER INGEN KOMPONENTER I APPARATET, SOM KAN SERVICERES AF BRUGEREN. Overlad alt servicearbejde til kvalificeret personale. ADVARSEL! UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, SÅ DU UNDGÅR BRAND ELLER STØD. Et lyn i en trekant betyder, at der kan forekomme farlig netspænding i apparatet, som kan medføre fare for elektrisk stød. vedligeholdelsesprocedurer i den medfølgende dokumentation. Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) WEEE Direktiv 2012/19/EU Dette symbol på produktet eller i instruktionerne betyder, at det elektriske og elektroniske udstyr skal bortskaffes separat fra andet husholdningsaffald, når det ikke længere fungerer. EU har separate affaldsindsamlingssystemer, kontakt din lokale forhandler eller myndighed for mere information. Dette produkt er fremstillet i henhold til gældende regler for elektromagnetiske felter (EMF), hvilket betyder, at det er sikkert at bruge, hvis det bruges i henhold til sikkerhedsinstruktionerne. Produktet er fremstillet i henhold til gældende regler inden for EU lovgivningen, der begrænser brugen af risikable stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. (RoHS Direktiv 2011/65/EU). 1

5 Forholdsregler Forholdsregler De følgende forholdsregler er opdelt i Advarsler og Forsigtig -noter. Advarsel: Hvis du ikke overholder denne advarsel, kan det medføre død eller alvorlig personskade. Formålet med disse advarsler er at sikre, at du ikke kommer til skade, og at der ikke opstår tingskade. Læs og overhold derfor alle sikkerhedsforskrifter. Forsigtig: Hvis du ikke overholder denne advarsel, kan det medføre person- eller tingskade. 1. Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem. 2. Gem betjeningsvejledningen til senere brug. 3. Følg alle anvisningerne. 4. Overhold alle advarsler. 5. Apparatet er fremstillet udelukkende til husholdningsbrug. 6. Anvend ikke apparatet i nærheden af vand. 7. Rengør kun apparatet med en tør klud. 8. Undgå at blokere ventilationshullerne. Opstil apparatet i henhold til producentens anvisninger. 9. Undgå at opstille apparatet i nærheden af varmekilder som for eksempel radiatorer, varmeblæsere, ovne eller andre apparater (herunder forstærkere), som afgiver varme. 10. Du må ikke ændre sikkerhedsforanstaltningerne på stikket. Apparatet kan være udstyret med et polariseret stik (dvs. et stik, hvor det ene stikben er bredere end det andet). Apparatet kan være udstyret med et stik med to stikben og et jordben. Jordbenet er monteret af sikkerhedshensyn. Hvis det medfølgende stik ikke passer ind i stikkontakten, skal du bede en elektriker om at skifte det. 11. Anbring strømkablet et sikkert sted, hvor det ikke kan komme i klemme. Vær især opmærksom på de steder, hvor strømkablet sidder i stikkontakten eller udgår fra apparatet. 12. Brug kun det ekstraudstyr/tilbehør, som producenten har anvist. 13. Afbryd altid apparatet fra stikkontakten i tordenvejr, eller hvis du ikke skal bruge apparatet i længere tid. 14. af det er blevet beskadiget, herunder netledning og stik, hvis du har spildt væske på det, eller hvis du har tabt genstande på det. Send ligeledes apparatet til service, hvis det er blevet udsat for regn eller fugt, hvis det ikke virker korrekt, eller hvis du har tabt det. 15. Beskyt apparatet mod dryp og stænk, og undlad at anbringe væskefyldte genstande, f.eks. vaser, oven på apparatet. 16. apparatet, eller som anbefales af producenten. Hvis apparatet står på et rullebord eller. 2

6 Forholdsregler Strømforsyning Advarsler Rør ikke ved strømstikket med våde hænder. Det kan medføre elektrisk stød. Brug ikke en beskadiget ledning eller en løs stikkontakt. Det kan medføre elektrisk stød eller brand. til den samme stikkontakt. Det kan få stikkontakten til overophedes og forårsage brand. Sæt stikket korrekt i stikkontakten. Hvis stikket ikke er sat korrekt i, kan det medføre brand. Bøj og klem ikke ledningen, og anbring ikke genstande på den. Det kan medføre elektrisk stød eller brand. Forsigtig Tag altid stikket ud inden rengøring. Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand. Tag altid fat om selve stikket, når du trækker stikket ud af stikkontakten. Hvis du trækker i ledningen, kan de indvendige ledere blive ødelagt og medføre brand. 3

7 Installation Forholdsregler Advarsler Anbring ikke genstande med væske, f.eks. vaser fyldt med vand, på apparatet. Hvis der trænger vand ind apparatet, eller hvis der kommer fremmedlegemer af metal ind i apparatet, kan det forårsage kortslutning, brand eller elektrisk stød. Anbring ikke apparatet, hvor det kan blive udsat for regn, fugt eller fedt. Det kan medføre brand, elektrisk stød, fejlfunktion eller deformering. Brug og opbevar ikke brændbare eller antændelige materialer i nærheden af apparatet. Det kan medføre brand eller eksplosion. Anbring ikke apparatet på f.eks. et leddeløst eller skrånende bord eller på en apparatets sokkel. Hvis et barn kravler op på bordet, kan det vælte og skade barnet eller apparatet. Anbring apparatet på et stabilt og plant underlag. Anbring ikke levende lys, myggelys eller tændte cigaretter på apparatet. Anbring ikke apparatet tæt på varmekilder som f.eks. pejse, brændeovne eller varmeapparater. Det medfører risiko for brand. Anbring ikke apparatet på steder med dårlig ventilation som f.eks. skabe. Det medfører risiko for brand. Før ikke ledningen nær eller hen over varmekilder som f.eks. radiatorer, ovne eller lignende. Den høje temperatur kan smelte isoleringen, så lederne fritlægges og kan medføre brand eller elektrisk stød. Anbring antennen på sikker afstand af højspændingsledninger og telefonledninger og sørg for, at den er monteret forsvarligt. Hvis antennen berører en ledning, kan kontakt med antennen medføre brand, elektrisk stød, alvorlig skade eller død. Forsigtig Anbring apparatet på passende afstand af mure og vægge, så der er tilstrækkelig ventilation omkring det. Hvis apparatet bliver overophedet, kan det medførebrand. Tildæk ikke apparatet med et klæde, gardin eller lignende. Hvis apparatet bliver overophedet, kan det medføre brand. Anbring apparatet på en Advarsler Lav en løkke på antennekablet, så eventuel vand, der løber ned ad ledningen, drypper af ledningen, inden det når apparatets antennestik. Hvis der kommer vand ind i apparatet, kan det medføre brand eller elektrisk stød. 4

8 Forholdsregler Brug og vedligehold Advarsler Træk stikket ud af stikkontakten i tordenvejr. Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand. Stik ikke fremmedlegemer af metal som f.eks. skruetrækkere, clips eller ledninger gennem apparatets huller eller ind i apparatets stik. Det medfører risiko for brand eller elektrisk stød. Lad ikke børn klatre op på eller læne sig op ad apparatet. Apparatet kan vælte ned over barnet og forårsage alvorlig skade. Forsøg aldrig at skille apparatet ad, og forsøg aldrig at ændre det. Forsøg aldrig selv at reparere apparatet. Det kan medføre elektrisk stød eller brand. servicetekniker, hvis apparatet skal repareres. Forsigtig Træk stikket ud af stikkontakten, hvis apparatet ikke skal bruges i en længere periode. Der kan samle sig støv på apparatet, som kan få apparatet til at overophedes eller isoleringen til at nedbrydes, og det kan medføre brand eller stød. Træk altid stikket ud af stikkontakten, før du mens stikket sidder i stikkontakten, kan du beskadige ledningen, og det kan medføre brand eller elektrisk stød. Hvis du registrerer unormal lugt eller røg fra apparatet, skal du omgående trække stikket ud af stikkontakten og reparatør. Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand. Advarsler Når du tager batterierne ud af fjernbetjeningen, skal du passe på, at børn ikke sluger dem. Opbevar batterierne utilgængeligt for børn. Hvis et barn sluger et batteri, skal du omgående kontakte en læge. Vær altid to om at løfte apparatet tabes, kan det beskadiges eller forårsage skade. Fjern støv og snavs på stikbenene med en ren tør klud. Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand. Det anbefales at få renset apparatet indvendigt mindst en gang om året. servicetekniker for at høre nærmere. Hvis du bruger apparatet, uden at det bliver renset indvendigt, kan der samle sig støv i det, som medfører brand eller elektrisk stød. Sluk altid for apparatet, og træk stikket ud, inden du rengør apparatet. Rengør apparatet med en tør blød klud. Brug aldrig industrielle rengøringsmidler, polish, voks, benzen, fortynder, luftfrisker, smøremidler, opløsningsmidler eller lignende. Brug aldrig en fugtig eller våd klud. 5

9 Produktintroduktion Produktintroduktion SOURCE: Kalder menuen signalkilde frem på skærmen. MENU: Tryk for at kalde OSD menuen, tryk igen for at lukke. CH+/-: Tryk for at bladre gennem kanalerne. VOL+/-: Tryk for at justere lydstyrken. POWER: Tænder TV'et/ sætter det på standby. POWER CH- VOL- VOL+ CH+ Led Indikator Remote Control vindue Holde klar) MENU SOURCE (IR) Infrarød modtager: Modtager de infrarøde signaler fra fjernbetjeningen. Indikator for (Power on/ Standby): Tryk på POWER for at tænde og slukke. Indikator på (rød) Indikator på (grøn) Standby-tilstand Tændt tilstand Den effektive rækkevidde for signalerne er 5-8 meter fra senderen i forenden af fjernbetjeningen til modtageren på TV'et, og indenfor en vinkel på 30o til højre eller venstre samt 20o fra oven eller fra neden i forhold til modtageren. Tilbehør Konfigurationen af komponenter kan se anderledes ud Fron følgende illustration. Betjeningsvejledning Fjernbetjening E Converter cable for YPBPR video Converter cable for AV video 6

10 Tilslutninger Tilslutninger Headphone out Back View HDMI4 AV CA modul skal installeres med Boxer logo væk fra dit TV. Programkortet skal monteres som vist nedenfor. HDMI3 AC POWER IN Audio in AC POWER IN: Tilsluttes med strømkablet til en jordforbundet V,50/60 Hz AC-stikkontakt. HDMI1/2/3/4: Tilsluttes HDMI på DVD eller tilsvarende udstyr. SCART : Tilsluttes kompositstikket på en DVD-afspiller. PC Audio in : Tilsluttes lydudgangsstikket på en PC. VGA: Til visning på PC. Tilsluttes PC ens 15-pindes analoge D-Substik. RF: Tilsluttes antenne eller 75 ohms koaksialt kabel for at modtage tv-signal. COAX: Udgangssignaler til en audioforstærker. USB: USB-stik til opdatering og PVR. AV: Tilslut den til DVD ens audio & video output terminaler med konverterkablet. (Audio terminalerne deles med YPbPr) YPbPr: Tilsluttes videoudgangsstikket på en DVD-afspiller. (anvendes ved HDTV-kilde) Common interface: CI terminal. Headphone out : Forbindes til hovedtelefoner eller andet audioudstyr. 7

11 Fjernbetjening Fjernbetjening Fjernbetjeningen anvender infrarødt (IR). Ret den mod tv ets forside. Fjernbetjeningen virker muligvis ikke korrekt, hvis den benyttes uden for rækkevidde eller fra vinkel. POWER MUTE PICTURE ASPECT SOUND SUBTITLE REC SLEEP CH.LIST REC.LIST POWER: Tænd for TV et/standby. MUTE: Tryk for at dæmpe lyden. Tryk igen, eller tryk på VOL+ for at få lyden tilbage. PICTURE: Vælg billedtilstand. ASPECT: Auto som selv justerer de fleste størrelser dog afhængig af om TV udbyderen tvinger et bestemt format igennem. SOUND: Vælg lydtilstanden. SUBTITLE: Tænd/sluk for visningen af undertekster i DTV-tilstand. SLEEP: Standby-timer. CH.LIST: Vist listen over programmer. REC : Tryk for at starte med at optage programmet i DVB-tilstand. REC.LIST: Optag List FAV EPG VOL TV/RADIO DISPLAY CH SOURCE NUMBER BUTTONS Press0-9 for at vælge en TV-kanal direkte, når du ser tv. : Returnér til den kanal, du tidligere så. FAV: Kalder listen med favoritprogrammer frem på skærmen. CURSOR KEYS OK Giver dig mulighed for at navigere på skærmen menuer og tilpasse systemet indstillinger til dine præferencer. MENU EXIT TV/TXT CANCEL REVEAL NICAM/A2 DISPLAY: Press i skruestikken the current tilstand's oplysninger. SOURCE: Tryk for at få inputkildemenuen frem. CH / : Justerer lydstyrken. VOL+/-: Bladrer gennem kanalerne. EPG: For at vise den elektroniske programguide i no-menu tilstand kun i DTV-tilstand. TV/RADIO Til at skifte til TV eller Radio stat i DTV mode. MENU: Menu til systemopsætning. EXIT: Forlad OSD-menuen. INDEX HOLD SIZE SUBPAGE 8

12 Fjernbetjening Fjernbetjening POWER MUTE PICTURE ASPECT SOUND SUBTITLE SLEEP CH.LIST REC REC.LIST FAV EPG VOL TV/RADIO CH PVR : Fast reverse. : Fast forward. : DVD hurtigt fremad. : DVD næste kapitel. : Previous chapter. : Afspi ller en DVD / holder pause i afspilningen. : Next chapter. : Afbr y der afspilningen af en DVD. : Play/Pause program. : Spil / Pause program. : Stop program. : DVD hurtigt tilbage. DISPLAY SOURCE MENU EXIT TV/TXT CANCEL REVEAL NICAM/A2 INDEX HOLD SIZE SUBPAGE Colour buttons: Smutveje-følge de farvede links i teksten. TV/TXT: Sluk/tænd for Tekst-TV. CANCEL: Afbryd tekst-tv skærmen. REVEAL: Afsløre skjulte tekst. NICAM/A2: TV Nicam/A2 vælge. INDEX: Gå til indekset. HOLD: Fryser den aktuelle side på skærmen. SIZE: Tryk én gang for at forstørre den øverste halvdel af skærmen. Tryk igen for at forstørre den nederste halvdel af skærmen. Tryk en tredje gang for at få normal størrelse. SUBPAGE: Tryk for at indtaste undersider, pressagain at annullere. 9

13 Grundfunktion Grundfunktion Tænd/sluk 1. Forbind apparatet til lysnettet ved hjælp af netkablet 2. -Sådan tændes TV et Tryk på knappen POWER (strøm) på TV et eller fjernbetjeningen. -Sådan slukkes TV et Tryk på knappen POWER (strøm) på TV et eller fjernbetjeningen. Valg af inputkilde SOURCE-knappen på TV et eller INPUT på fjernbetjeningen for at få inputkildemenuen frem, og brug knappen CH+/- (KAN+/-) på TV et eller knappen på fjernbetjeningen til at vælge inputkilden. Tryk på knappen OK på fjernbetjeningen for at få adgang hertil. Bemærk: Inden du vælger inputkilde, skal du sørge for at tilslutningerne er klargjort. OSD-menuens grundfunktion Tryk på knappen MENU for at få OSD-menuen frem som nedenfor: Hovedmenu KANAL BILLEDE LYD KLOKKESLÆT LÅS OPSÆTNING Undermenu (For eksempel menuen PICTURE (BILLEDE)) Fingerpeg-du bør betjene OSD-menuen i henhold til fingerpeget. Brug knappen / til at vælge hovedmenuen, og tryk på knappen for at få adgang til undermenuen. I undermenuen bruge knappen / til at vælge funktionen, og tryk på knappen / for at justere/opsætte, eller tryk på knappen OK for at få adgang til undermenuen. * (Tryk på knappen MENU for at vende tilbage til den højere menu). * (Tryk på knappen EXIT (FORLAD) for at forlade menufremvisningen). Bemærk1: Kun når du tilfører det egnede signal, kan relevante punkter aktiveres. Bemærk2: OSD-menuen bør betjenes i henhold til fingerpeget nederst på banneret. 10

14 OSD-menu OSD-menu 1. Menuen CHANNEL (KANAL) Rowridge Beskrivelse Automatisk tuning Tryk på knappen OK for at få adgang til tuning menuen, og tryk på knappen / for at vælge Tune Type (Tuningstype). Tryk så på knappen, og brug knappen / / / for at vælge Country (Land) til TV et. Tryk så på knappen OK for at starte automatisk tuning. ATV (Analog TV) manuel tuning Tryk på knappen OK for at få adgang til menuen ATV manuel tuning. Current CH (Nuværende KAN): Vælg en kanal til lagring af programmet. Color System (Farvesystem):Vælg mellem PAL, SECAM og AUTO Sound System (Lydsystem): Vælkg mellem I, BG, DK Fine Tune (Finjustering): Tryk på knappen / for finjustering. AFC: Automatisk frekvensstyring ON/OFF (aktiveret/deaktiveret). Search (Søg): Tryk på knappen / for manuel søgning. DTV/CADTV Manuel tuning Tryk på OK tasten for at komme ind i DTV/CADTV Manuel tuning menu, vælg en DTV/CADTV kanal og tryk på OK tasten for at starte søgningen. 11

15 OSD-menu OSD-menu CA-moduler, der understøttes af dette TV Neotion Boxer TV-Module CI+ SMiT Boxer TV-Module CI+ SMiT Boxer TV-Module CI Program redigering Tryk på knappen OK for at få adgang til menuen Programme Edit (Programredigering) som på følgende billede. Delete (Slet): Vælg en kanal, og tryk på den RØDE knap. og programmet bliver slettet. Rename (Omdøb): fungerer kun på ATV (Analog TV) GRØNNE knap for at ændre kanalens navn ved hjælp af knapperne / / /. NB: Omdøbningsfunktionen fungerer ikke i DTV modus. Move (Flyt): Vælg en kanal, og tryk på den GULE knap. Så kan du bruge knapperne og til at ændre programmets position. Tryk på den GULE knap igen for at bekræfte ændringen. Tryk på menu for at afslutte, og den vil automatisk gemme det aktuelle sæt. NB: Flyttefunktionen fungerer kun i DTV modus, når indstillet land er valgt. Skip (Spring over): Vælg en kanal, og tryk på den BLÅ knap for at mærke kanalen. Så længe kanalen har en spring over-mærkat, vil den blive sprunget over, når der søges i kanalerne med knapperne CH+/- (KAN+/-). Oversigt (kun DTV modus) Tip---du skal arbejde i henhold til det tip. Signalinformation: Viser den digitale TV-signalinformation (kun DTV-tilstand). CI-Information:Kontakt din udbyder af betalingstv, som kan forsyne dig med et fremvisningskort og en cam-enhed samt en brugsvejledning. Software update(oad) Sluk / om softwareopdateringen funktion fra OAD. Favorlte Network Når der er mere end én net, kan brugeren vælge af netværket. OAD Manual Tuning Brugeren kan teste OAD ved at søge alle frekvenser, hvis der er OAD opgraderingsoplysninger denne model. 12

16 OSD-menu OSD-menu 2. Menuen PICTURE (BILLEDE) Beskrivelse Picture Mode (Billedtilstand): Vælg mellem Standard, Dynamic (dynamisk), User (bruger) og Mild. Bemærk: Contrast (kontrast), Brightness (klarhed), Color (farve) og Sharpness (skarphed) er kun til rådighed og kan kun justeres under valgmuligheden User Mode (Brugertilstand) under Picture Mode Settings (Indstillinger af billedtilstand). Contrast (Kontrast): Kontrollerer forskellen mellem billedets klareste og mørkeste regioner. Brightness (Klarhed): Kontrollerer billedets samlede klarhed. Colour (Farve): Kontrollerer farven. Sharpness (Skarphed): Øg denne indstilling for at se skarpe kanter på billedet. Reducér for at se blødere kanter. Tint (Farvenuance): Kontrollerer farvenuancen (kun NTSC-tilstand). Colour Temperature (Farvetemperatur): Vælg mellem Cool (kølig), User (bruger) og Warm (varm). Noise Reduction (Støjreduktion): Vælg interferensstøjstilstande blandt Off (deaktiveret), Low (lav), Middle (mellem), High (høj) og Default (standardindstilling). 13

17 OSD-menu OSD-menu 3. Menuen SOUND (LYD) Beskrivelse Sound Mode (Lydtilstand): Lader dig vælge blandt Standard, Music (musik), Movie (film), Spors (sport) og User (bruger). Treble (Diskant)(Kan justeres, når lydtilstanden er User (Bruger)): Kontrollerer den relative intensitet af højere, skingre lyde. Bass (Bas) (Kan justeres, når lydtilstanden er User (Bruger)): Kontrollerer den relative intensitet ved lavere, skingre lyde. Balance: Til at justere balancen mellem det venstre og højre sound eller slukke lydstyrken på det venstre og højre sound track. Auto Volume (Automatisk lydstyrke): Kontrollerer automatisk lydstyrken på programmen, når du aktiverer funktionen ved at vælge "On". SPDIF MODE (SPDIF-tilstand): Vælg spdif-tilstanden. AD Switch (AD-kontakt): Tænd/sluk for AD-kontakten. 14

18 OSD-menu OSD-menu 4. Menuen TIME (KLOKKESLÆT) Beskrivelse Clock (Ur): Viser klokkeslættet. Time Zone (Tidszone): Lader dig vælge tidszonen. Sleep Timer: Lader dig indstille sleep-timeren til 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min,180 min, 240 min og off (slukket). Auto Standby (Automatisk standby) : I henhold til det seneste ERP regulativ vil denne enhed slukke automatisk, såfremt der ikke er sket en ændring i status de seneste 4 timers driftstid. Du kan vælge 4H, 6H, 8H eller Aldrig. OSD Timer (OSD-timer): Lader dig vælge klokkeslættet, som OSD-menuen viser på skærmen. 15

19 OSD-menu OSD-menu 5. Menuen LOCK (LÅS) Hotel Model Beskrivelse Lock System (Låsesystem): Aktiverer/deaktiverer funktionen Lock System (Låsesystem). Bemærk: Du skal indtaste koden for at betjene menuen.(den originale kode er 1234). Set Password (Indstil adgangskode): Indstiller pinkoden. Hvis pinkoden er blevet ændret, skal du indtaste den nuværende kode. Ny : Indtast den nye adgangskode. Bekræft: Indtast den nye adgangskode. Block Program (Blokér program): Du skal indtaste adgangskoden for at vise kanaler, der tidligere har været låst. Brug knapperne og til at vælge kanalen, og tryk på den GRØNNE knap på fjernbetjeningen for at låse kanalen. Parental Guidance (Forælderkontrol): Lader dig vælge tilstanden Parental Guidance (Forælderkontrol). Key Lock (Tastaturlås): Låser knapperne på TV et, når du aktiverer funktionen. 16

20 OSD-menu OSD-menu Hotel-tilstand Tryk på for at vælge Hotel-tilstand, tryk på OK og angiv koden på taltasterne for at komme ind i menuen Hotel-tilstand (den oprindelige adgangskode er 0000). Import Database Export Database Clear Lock Hotel-tilstand Tryk på for at vælge Hotel-tilstand og tryk på for at vælge ON (Til) eller OFF (Fra). Kildelås: Tryk på for at vælge Kildelås og tryk på for at vælge ON for at forhindre eksterne input. Standardkilde: Hvis Hotel-tilstand er indstillet til ON, vælges standardkilden, når fjernsynet bliver tændt. Standardprogram: Hvis Hotel-tilstand er indstillet til ON og Standardkilde er indstillet til ATV, vælges standardprogrammet, når fjernsynet bliver tændt Maks. lydstyrke: Du kan vælge den maksimale lydstyrkegrænse, brugeren kan ikke indstille lydstyrken højere. Import Database: Importer alle Hotel-indstillinger fra USB-enheden. Export Database: Eksporter alle Hotel på Indstillinger for at USB-enheden. Klar Lock: Fjern alle låse ovenstående, betyder det indstille alle låse til OFF og max volumen til

21 OSD-menu OSD-menu 6. Menuen SETUP (OPSÆTNING) Beskrivelse OSD Language (OSD-sprog): Lader dig vælge sprog på menuerne. TT Language (TT-sprog): Lader dig vælge sprog på tekst-tv. Lydsprog: Giver dig mulighed for at vælge lydsprog. Undertekstsprog: Giver dig mulighed for at vælge undertekstsprog. Hearing Impaired (Hørehæmmet): Aktiverer/deaktiverer funktionen. Hearing Impaired (Hørehæmmet). PVR File System (PVR-filsystem): Opsætning af PVR-filsystemet. Bemærk: Valgmulighederne PVR-filsystem bliver beskrevet på side Aspect Ratio (Billedformat): Vælg mellem 4:3, 16:9, Zoom1 og Zoom2, Full Screen (potit til invot). Blue Screen (blå skærm): Aktivér/deaktivér funktionen Blue Screen (Blå skærm), når der ikke er noget. Førstegangs installation: Denne funktion sletter nuværende kanaler mv. og du vil blive bedt om at gennemgå tuning af kanaler igen. Denne funktion kan evt. bruges ved flytning til andet antennesystem eller hvis man ønsker at starte forfra. Reset: Tryk på knappen OK for at gendanne fabriksindstillingerne. Softwareopdatering(USB) Giver dig mulighed for at opdatere softwaren fra USB. 18

22 Multimediefunktion Multimediefunktion Grundfunktion 1). Tryk på knappen SOURCE på fjernbetjeningen for at få inputkildemenuen frem. Vælg kilden Media (Medier) med knapperne </>, og tryk på knappen OK for at få adgang til menuen Multimedia (Multimedier) vist nedenfor. USB-anordningens resultater og informationer HOVEDENU: FOTO/MUSIK/FILM/TEKST 2). Vælg den filtype (hovedmenu), du ønsker at se, og sæt USB-anordningen i. Anordningens navn vil blive vist på skærmen. 3). Tryk på knappen / for at vælge USB-anordningen, og tryk på knappen OK for at få adgang hertil. Vend tilbage til den foregående menu Information Vis Tryk på knapperne / / / for at vælge og knappen OK for at aktivere filen eller åbne mappen. Tryk på knappen OK for at afspille filerne i tilstanden fuld skærm. Når du er i tilstanden fuld skærm, skal du trykke på knappen OK for at vise valgmenuen nederst på skærmen, eller tryk på knappen stop for at vende tilbage til filer. Bemærk: Du kan trykke på den RØDE knap på filen for at slette filen. 19

23 Multimediefunktion Multimediefunktion 1.Foto Fotovisning Tryk på knappen / for at vælge valgmuligheden i menuen, og tryk på knappen OK for at ændre. Pause: Afspil/hold pause i fotovisningen. Prev./Next (Foreg./Næste): Vis det foregående/næste foto. Stop: Stop fotovisningen. Repeat (Gentag): Vælg gentagetilstanden blandt Repeat All (Gentag alle), Repeat 1 (Gentag 1), Repeat None (Gentag ingen). Music (Musik): Afspil/hold pause i musikken. Playlist (Playliste): Få playlisten frem på skærmen, og afspil filen med knappen og knappen OK. Du kan trykke på knappen / for at vælge "CANCEL" ("ANNULLER"), og trykke på knappen OK for at annullere den viste liste. Info: Få information om filen frem. Rotate (Drej): Drej fotoet med uret/mod uret. Zoom Out/In (Zoom ud/ind): Zoom ud/ind på fotoet. Move View (Flyt visning): Flyt fotoet, når det er i tilstanden Zoom in (Zoom ind). 2.Music (Musik) Afspil musikken Tryk på knappen / for at vælge valgmuligheden i menuen, og tryk på knappen OK for at ændre. Pause: Afspil/hold pause i musikken. FB/FF: Tilbage-/fremadspoling. Prev./Next (Foreg./Næste): Afspil den foregående/næste fil. Stop: Stop musikken. Repeat (Gentag): Vælg gentagetilstanden blandt Repeat All (Gentag alle), Repeat 1 (Gentag 1), Repeat None (Gentag ingen). Mute (Dæmp): Dæmp lyden. Playlist (Playliste): Få playlisten frem på skærmen, og afspil filen med knappen / og knappen OK. Du kan trykke på knappen for at vælge "CANCEL" ("ANNULLER"), og trykke på knappen OK for at annullere den viste liste. Info: Tryk på knappen "INFO" for at få information om filen frem. Goto Time (Gåtil tidspunkt): Afspil musikken fra det tidspunkt, du indstillede. 20

24 Multimediefunktion Multimediefunktion 3.Movie (Filmen) Afspil filmen Tryk på knappen / for at vælge valgmuligheden i menuen, og tryk på knappen OK for at ændre. Pause: Afspil/hold pause i musikken. FB/FF: Tilbage-/fremadspoling. Prev./Next (Foreg./Næste): Afspil den foregående/næste fil. Stop: Stop filmen. Karakterindstilling: Vælg et omskifteligt karakterbibliotek fra underteksten på den film, du ser, som fx. Western Europe (Windows). Repeat (Gentag): Vælg gentagetilstanden blandt Repeat All (Gentag alle), Repeat 1 (Gentag 1), Repeat None (Gentag ingen). Set A-B (Indstil A-B): Vælg og afspil den foretrukne del af filen ved at indstille A og B ved start og slut. Tryk på knappen OK for at annullere. Playlist (Playliste): Få playlisten frem på skærmen. Info: Få information om filmen frem. Slow Forward (Fremad langsomt): Afspil film ved lav hastighed. Tryk på knappen for at annullere. Step Forward (Gå fremad): Gå hurtigt gennem filmen ved hjælp af denne valgmulighed. Goto Time (Gåtil tidspunkt): Programmér filmen fra det tidspunkt, du indstillede. Zoom out/in (Zoom ud/ind): Zoom ud/ind på filmskærmen. Aspect Ratio (Aspektratio): Vælg skærmens aspektratio. Move View (Flyt visning): Flyt fotoet, når det er i tilstanden Zoom in (Zoom ind). 4.Text (Tekst) Vis teksten Tryk / for at vælge den indstilling på menuen, og tryk på OK-knappen for at skifte. Previous/Next page: Drej til forrige / næste side i teksten. Prev./Next: Drej til forrige / næste fil. Karakterindstilling: Vælg et omskifteligt karakterbibliotek på den aktuelle tekstfil, du ser, som fx. Western Europe (Windows). Stop: Stop auto dreje sider. Music: Afspil / pause musikprogrammet. Playlist: Vise spilleliste på skærmen. Info: Vise oplysninger om teksten. 21

25 Optagefunktion Optagefunktion (Kun digitalt tv) PVR-indstillinger 1. PVR File System (PVR-filsystem) Tryk på knappen MENU, vælg menuen SETUP (OPSÆTNING), og vælg "PVR File System" ("PVR-filsystem). Tryk så på knappen OK for at få adgang til indstillingsmenuen. Du kontrollere, om din USB-enhed virker eller ej før optagelse. Select Disc (Vælg Drev): Vælg den USB-enhed du vil optage på. Check PVR File System (Kontrollér PVR-filsystem): Kontrollér systemet. USB Disc (USB-enhed): Viser tilslutet USB-enhed Format (Formatér): Formatér USB-enheden til PVR-brug Time Shift Size (Timeshift-størrelse): Viser størrelsen på USB-enden Speed (Hastighed): Få USB-anordningens hastighed frem (anordningen er blevet formateret). Free Record Limit (Ledig optageplads): Viser ledig plads til optagelser 2. Recorder (Optager) Tryk knappen LIST (LISTE) på fjernbetjeningen for at få optagemenuen frem i DTV-tilstand som vist nedenfor. Bemærk: Du vælger et optaget program, og trykker på knappen OK for at programmere. Bemærk: Du kan slette et optaget program ved at trykke på den RØDE knap på listen. Bemærk: Du kan trykke på </> for at vælge REC LIST og Schedule List. 22

26 Optagefunktion Optagefunktion Recording (Optagelse) Betjeningsknapper til optagelse og timeshift REC: Tryk for at starte optagelse. PAUSE: Tryk for at få adgang til timeshift-tilstand. Tryk igen for at afspille optagelsen. Stop: Tryk for at stoppe optagelse eller timeshift. REC LIST (LISTE): For at få optagemenuen frem. 1)Recording menu (Optagemenu) Når du trykker på knappen "REC" i DTV-tilstand, vises optagemenuen på skærmen som vist nedenfor: Bemærk: a. Få navigationsmenuen frem og forlad denne menu ved at trykke på knapperne "REC" elle Exit (Forlad). b. Tryk på knappen STOP for at forlade optagetilstand. c. Tryk på knappen PLAY (AFSPIL) for at vise det program, du optager, fra begyndelsen. 2)Timeshift menu (Timeshift-tilstand) Tryk på knappen PAUSE for at få adgang til Timeshift-tilstand i DTV-tilstand, og billedet vil gå i pausetilstand, og optagelsen vil starte. Bemærk: a. Tryk på knappen STOP for at forlade Timeshift-tilstanden. b. Tryk på knappen PLAY (AFSPIL) for at afspille det program, du optager, fra begyndelsen. 23

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

User guide. Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба Návod k obsluze Használati útmutató

User guide. Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба Návod k obsluze Használati útmutató User guide Bedienungsanleitung Instrucciones de uso Guide de l utilisateur du téléviseur Guida utente Instrukcja obsługi Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба

Læs mere

19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING

19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19'' Model B19F6D, B19F6 W19F6D, W19F6 23'' Model B23F6D, B23F6 W23F6D, W23F6 INdesign blan ADVARSLER Forsigtig Fjernsynet indeholder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med common interface Varenr./Art. No. 305231 - your ultimate connection Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

Betjeningsvejledning. Model E-15 ewdd E-19 ewdd E-22 ewdd E-24 ewdd M-17eWD M-19eWDCR M-19eWD M-22eWD. www.alphatronics.de. Fremstillet i Tyskland

Betjeningsvejledning. Model E-15 ewdd E-19 ewdd E-22 ewdd E-24 ewdd M-17eWD M-19eWDCR M-19eWD M-22eWD. www.alphatronics.de. Fremstillet i Tyskland Betjeningsvejledning Model E-15 ewdd E-19 ewdd E-22 ewdd E-24 ewdd M-17eWD M-19eWDCR M-19eWD M-22eWD Fremstillet i Tyskland www.alphatronics.de Indhold 1. Indledning og sikkerhedsforskrifter...3 6 2. Knapper

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 -

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 - Indholdsfortegnelse Miljøinformation... 64 Medfølgende tilbehør... 65 TV - Funktioner... 65 Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information... 65 Oversigt over tv'et... 66 Tv-kontrolknapper & betjening...

Læs mere

Din brugermanual VIEWSONIC N3246 http://da.yourpdfguides.com/dref/2645755

Din brugermanual VIEWSONIC N3246 http://da.yourpdfguides.com/dref/2645755 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD*

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* Brugervejledning User guide * - optional / valgfri Inhold Tillykke... 4 Vigtige sikkerheds instruktioner... 5 Hvad medfølger i æsken... 7 Installation... 8 Startindstilling...

Læs mere

SV500 Digital signatur Brugervejledning

SV500 Digital signatur Brugervejledning SV500 Digital signatur Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2637.1 da 20-06-2007 14:22 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere

Produktoversigt Hovedenhed... 105 Fjernbetjening...106-108 Sådan bruges fjernbetjeningen... 108

Produktoversigt Hovedenhed... 105 Fjernbetjening...106-108 Sådan bruges fjernbetjeningen... 108 Indholdsfortegnelse Generelt Generelle oplysninger... 104 Sikkerhedsforanstaltninger... 104 Medfølgende tilbehør... 104 Rengøring af diske... 104 Om resirkulering... 104 Produktoversigt Hovedenhed... 105

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK. azur 650BD. Din musik + vores passion

Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK. azur 650BD. Din musik + vores passion Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK azur 650BD Din musik + vores passion Indhold Sørg for at registrere dit køb. Besøg: www.cambridge-audio.com/care Ved at registrere dig, vil du være en af de første,

Læs mere

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000.

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000. Digital HD-modtager Brugsanvisning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. Bemærk! Danish Tak, fordi du købte et HUMAX-produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, så du sikkert kan installere, bruge og

Læs mere

OVERSIGT. Hovedapparat

OVERSIGT. Hovedapparat OVERSIGT Hovedapparat Forside 1. Blå LED-lampe for standbytilstand 2. Disk-skuffe 3. PLAY: Afspilning 4. OPEN/CLOSE: Åbn og luk diskskuffen 5. STANDBY: Tænd fra standbytilstand, og skift tilbage til standbytilstand

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Vejledning 32PFL8404H 37PFL8404H 42PFL8404H 47PFL8404H

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Vejledning 32PFL8404H 37PFL8404H 42PFL8404H 47PFL8404H Register your product and get support at www.philips.com/welcome DA Vejledning 32PFL8404H 37PFL8404H 42PFL8404H 47PFL8404H Contact information Type nr. Product nr. België / Belgique 078 250 145-0.06 /

Læs mere

LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN

LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN MODEL LC-80UQ10E LC-80UQ10EN LC-80UQ10KN LC-70UQ10E LC-70UQ10EN LC-70UQ10KN BRUGSVEJLEDNING LCD-FARVEFJERNSYN LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN ASA CE-overensstemmelseserklæring: SHARP Electronics erklærer

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL4418H/12 PFL4418K/12 PFL4418T/60 PFL45x8H/12 PFL45x8K/12 PFL45x8T/12 PFL45x8T/60 PFL45x8M/08 DA Brugervejledning Indhold 1 Vigtigt 3

Læs mere

Symboler brugt i denne vejledning

Symboler brugt i denne vejledning Symboler brugt i denne vejledning Angiver oplysninger, der ved manglende overholdelse kan forårsage beskadigelse af eller fejl på enheden. Angiver yderligere oplysninger og tip, der kan være nyttige at

Læs mere

Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF.

Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF. DVD 1 Vejledning Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere