Hos Finansiel Stabilitet har medarbejderne været udfordret med

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hos Finansiel Stabilitet har medarbejderne været udfordret med"

Transkript

1 er kommet langt med afviklingen Hos har medarbejderne været udfordret med opgaver, som har været usædvanlige, komplekse og med stramme deadlines. Det bliver der fortalt nærmere om i denne publikation med konkrete eksempler og interviews med nuværende og tidligere medarbejdere men også af eksterne parter uden for. Integrationen af fire datterbanker Mark Hedegaard, it-teamleder i : At arbejde i kræver en meget stor omstillingsparathed. Se side 3 Gigant-opgave gav udfordringer side 3 Ud af komfortzonen side 4 De kan noget specielt side 6 Medarbejder kommer godt videre fra til SEB René Lassen, Client associate i SEB (tidligere afdelingschef i ): Jeg kender jo alle faldgruberne, jeg ved, hvor det kan gå galt. Se side 8 Det kræver robusthed side 7 En oprydder skifter spor side 8 Erfaring vejer tungt side 10 Forliget med Forbrugerombuds manden om Roskilde Bank Medarbejderne tænker i løsninger side 11 Jeg har lært at tænke smartere side 13 Fiasko er ikke en mulighed side 14 December 2013

2 Dette initiativ handler om at synliggøre de særlige kompetencer og erfaringer, der er til stede hos vores medarbejdere og som kan komme andre arbejdsgivere til gavn, når vi ikke længere har opgaver til vores medarbejdere. markedsfører sine medarbejdere Når vi tager afsked med en medarbejder, så skyldes det næsten altid, at vi er kommet et skridt nærmere målet med at afvikle de kunder og aktiviteter, som er blevet overdraget til os fra nødlidende banker i årene Det er vores formål at afvikle hurtigst muligt, økonomisk forsvarligt og med respekt for koncernens værdigrundlag. Vores resultater kommer til udtryk ved, at bliver stadig mindre og med færre medarbejdere. Selvom vi ikke er som andre virksomheder, der typisk arbejder flittigt for at sikre vækst og egen fremtid, så har vi alligevel mange fællestræk. Resultater skabes gennem dygtige, kompetente og engagerede medarbejdere, som går en ekstra mile for at komme i mål til tiden. skylder medarbejderne en stor tak for de resultater, der er opnået. I sagens natur er det ikke muligt for os at kvittere for en god indsats, resultater, talent eller potentiale med et længerevarende karriereforløb. Til gengæld vil vi gerne hjælpe vores medarbejdere godt videre i arbejdslivet. Det er baggrunden for dette initiativ, som handler om at synliggøre de særlige kompetencer og erfaringer, der er til stede hos vores medarbejdere og som kan komme andre arbejdsgivere til gavn, når vi ikke længere har opgaver til vores medarbejdere. Vi gør dette ved at bringe en række artikler og videointerviews med fokus på de særlige opgaver, som vores medarbejdere har været involveret i. God fornøjelse. Med venlig hilsen Henrik Bjerre-Nielsen Administrerende direktør Forord 2

3 Integrationen af fire datterbanker Der er ingen siloer. Det er bare at række hånden op og sige; jeg vil med så er man med. Så jeg har virkelig udviklet mig på mange fronter inden for det halvandet år, jeg har arbejdet her, siger Mark Hedegaard, it-teamleder i. Gigant opgave gav udfordringer På blot ni måneder lykkedes det for Mark Hedegaard og hans kolleger i at integrere fire datterbanker ind i moderselskabet. Det krævede meget af ham og hans kolleger og boostede deres kompetencer. En ekstrem opgave uden fortilfælde i dansk bankvæsen: På blot ni måneder skulle fi re banker integreres med inklusiv både medarbejdere, kunder og data. Opgaven var stor og tidsfristen kort. It-delen er afsindig vigtig for en velfungerende bank og en kæmpestor del af at drive fi nansiel virksomhed. Derfor var det en meget hektisk periode, fortæller Mark Hedegaard. FIRE BANKER SMELTEDE SAMMEN MED FINANSIEL STABILITET Situationen var aldrig før set i dansk bankvæsen: Fire banker skulle afl evere deres banklicens indenfor blot ni måneder. Dette krævede bl.a. fi re it-konverteringer og at man lukkede alle de aktiviteter ned, der krævede banklicens, i de fi re banker. Amagerbanken, Fjordbank Mors, Max Bank og Sparekassen Østjylland blev alle overført til central administration hos i København, hvorefter fi re banklicenser kunne leveres tilbage. Målet var at bevare tempoet i afviklingen og nedbringe omkostningerne. Han er it-teamleder, og en af de medarbejdere, der selv har søgt til tiltrukket af de usædvanlige opgaver og muligheden for at få en erfaring, han ikke ville kunne få andre steder. Han blev en af de it-medarbejdere, der skulle sikre, at integrationen af de fi re banker gik glat. Et scenarie, der kan give enhver it-teamleder klamme hænder og vågne nætter for der er ingen grænser for, hvad der kan gå galt, når man fl ytter én bank til et andet it-system. Når tusinder af kunder og konti, indlån for millioner og udlån for milliarder skal fordeles og data fl yttes. Og at integrere fi re banker på næsten samme tid var en helt uhørt opgave, der aldrig var forsøgt før i dansk bankvæsen. Store krav til kommunikation og procesledelse Den gigantiske opgave stillede krav om lige dele it- og forretningsforståelse, procesledelse og kommunikationsevner hos it-medarbejderne i : Det har krævet, at vi hele tiden dygtiggjorde os. Det var meget komplicerede sammenhænge, vi skulle kunne gennemskue, siger Mark Hedegaard. Det stillede også store krav til vores kommunikation og evne til at kunne tale med vidt forskellige mennesker fra forskellige miljøer og på mange organisatoriske niveauer. Integrationen af fire datterbanker 32

4 Til trods for tidspres og kompleksitet lykkedes det for Mark og hans kolleger at få gennemført konverteringerne efter planen. Dynamisk miljø At arbejde her i kræver en meget stor omstillingsparathed. Vi har organisationsændringer fl ere gange om året og genovervejer hele tiden processer for at optimere. Det er meget sjældent, vi er i en drifts-tilstand. Vi har mulighed for konstant videreudvikling. I det hele taget oplever han miljøet i som meget dynamisk, og på det halvandet år, han har været i, har han haft en stejl udviklingskurve: Alle delelementerne ville man kunne lære andre steder. Men her kan man få lov til at have fi ngrene nede i det hele på én gang. Der er ingen siloopdeling. Og så har jeg naturligvis udviklet mit fagkatalog af it-kompetencer, hvor jeg nu f.eks. kan bidrage til opsætningen og vedligehold af næsten samtlige af BECs systemer. Motivation og fastholdelse Og så er der et andet aspekt, hvor han har udviklet sig det ledelsesmæssige: At arbejde her i Finansiel Stabilitet kræver en meget stor omstillingsparathed. Mark Hedegaard Både inden for kommunikation og procesledelse fordi jeg var afhængig af mennesker, jeg ikke havde ledelsesansvaret over, for at lykkes. Det har også været en spændende opgave at motivere og udvikle personer gennem processen. Alt i alt føler Mark Hedegaard, at de specielle udfordringer hos har været det hele værd: Som it-teamleder kunne jeg ikke forestille mig et mere spændende miljø at skulle arbejde med motivation og personalefastholdelse i for alle skal jo videre på et tidspunkt, vi ved bare ikke hvornår. Ud af komfortzonen Integrationen af fire datterbanker med moderselskabet stillede store krav til medarbejderne i Finansiel Stabilitet. Men fiasko var ikke en mulighed. Vi havde ni måneder fra start til slut. Det var helt ekstremt, for at sige det rent ud, fortæller underdirektør Johnny Krohn Rasmussen, der blandt andet havde ansvaret for it i den hektiske periode før og under sammenlægningerne. Arbejdet i styrker de ansatte på rigtig mange måder, mener Johnny Krohn Rasmussen og frem hæver robusthed og fleksibilitet. Integrationen af fire datterbanker 43

5 Samtidig var det et krav, at organisationen skulle skæres ned: Så folk i de lokale it-afdelinger blev sagt op, allerede inden vi havde fl yttet bankforretningerne og kunderne til et andet it-system i forventning om, at konverteringerne ville gå godt. Det skulle lykkes, ganske enkelt, siger han. Alle tvunget til at tænke ud af boksen Den stramme tidsplan krævede en meget stor fl eksibilitet hos medarbejderne. Medarbejderne var simpelthen nødt til at gøre tingene på en anden måde, end man normalt gør i fi nanssektoren. Ellers var det ikke lykkedes. Medarbejderne var ekstremt fl eksible både hvad gælder arbejdstider og opgaver. Her bevægede de sig ud over deres egne ansvarsområder. Arbejdstidsmæssigt var der ikke mange, der gik hjem kl. fem. Den nødvendige indstilling var, at nu bliver vi siddende her, til vi er færdige. At flytte en bank til et nyt it-system er så kompliceret, at det normalt kræver fl ere års forberedelse. Derfor er det en helt ekstraordinær situation at fl ytte hele fi re banker til nye it-systemer på blot ni måneder. Ikke desto mindre er det, hvad medarbejdere i lykkedes med, da man konverterede Amagerbanken, Max Bank, Fjordbank Mors og Sparekassen Østjylland til s it-systemer. Både it-medarbejdere, regnskabsmedarbejdere, supportere og folk fra det afgivende pengeinstitut var involveret. Medarbejderne var simpelthen nødt til at gøre tingene på en anden måde, end man normalt gør i finans sektoren. Ellers var det ikke lykkedes. Johnny Krohn Rasmussen Krav gav udvikling Johnny Krohn Rasmussen oplevede, at de store krav udviklede medarbejderne på fl ere måder: De involverede har fået en holistisk forståelse for deres arbejdsområde, for eksempel mere juridisk forståelse, it-forståelse og kundeforståelse som også betyder, man vil kunne skifte til f.eks. at drive andre it-systemer end banksystemer. Han mener også at medarbejderne har udviklet deres menneske lige kvaliteter af at være ansat i : De bliver robuste, de bliver vant til at håndtere ukendte situationer med en høj grad af usikkerhed, de bliver vant til at bevæge sig ud af deres komfort zone, arbejde under et højt tidspres, og være fl eksible på mange måder. På den måde er Finansiel Stabilitet jo et helt specielt sted i den fi nansielle sektor. Jeg har set s medarbejdere eksekvere med endog meget korte tidsfrister. Kim Madsen, BEC Læs mere på side 5 Integrationen af fire datterbanker 54

6 De kan noget specielt Kim Madsen fra BEC har arbejdet tæt sammen med it medarbejderne i og set, hvordan de tunge opgaver har udviklet deres kompetencer. Det var en intens og krævende periode, da fi re banker skulle integreres med moderselskabet og samtidig skulle over på s it-systemer. Det er en yderst kompleks opgave at fl ytte en bank til et andet it-system, og det udvikler naturligvis de involveredes kompetencer. Især når det drejer sig om fi re banker, der skal smeltes sammen med et moderselskab som perler på en snor, siger Kim Madsen. Han er afdelingsleder i BEC, der leverer it-løsninger til banksektoren, og han har bl.a. ansvar for at etablere og sammenlægge kunder. Og han har arbejdet sammen med medarbejderne i Finansiel Stabilitet i de komplicerede bank-fusionsprocesser, der foregik under meget stort tidspres. En fordel i en fusionspræget verden Kim Madsen ser den viden, medarbejderne i har fået ved at deltage i den store sammenlægning, som en vigtig kompetence at have i fremtiden: KØBERBANKER SKULLE HAVE RETTE DATA OG KUNDER Opgaven med at lægge de fi re banker sammen med blev yderligere kompliceret af, at de sunde dele af bankerne tidligere var solgt til eksterne parter: BankNordik købte dele af Amagerbanken, Jyske Bank købte dele af Fjordbank Mors, Sparekassen Sjælland købte dele af Max Bank og Sparekassen Kronjylland købte dele af Sparekassen Østjylland. Det betød, at kunder og data m.m. skulle sorteres og overføres til forskellige it-systemer. En stor udfordring for de ansvarlige. Det kræver noget specielt Kim Madsen nævner også en anden kompetence nemlig evnen til at leve med konstante forandringer. Mange medarbejdere i har oparbejdet en paratviden i forhold til forandringer. Det er jo en udfordring at arbejde et sted, hvor man ved, at man skal lukke sig selv. At kunne udføre et job professionelt samtidig med man udmærket ved, at man saver den gren over, man sidder på. Det er ikke gået ud over kvaliteten i arbejdet og det kræver noget specielt. Der er for tiden en trend hen mod yderligere konsolidering i bankbranchen. Her er bred viden om bankdrift i et teknisk perspektiv en stor kompetence. Rent fagligt kan it-medarbejderne i både håndtere forskelligheden i en bankforretning og måden, man kan drive et it-system på. Og så er der det med de ind imellem uhyre korte deadlines: En del af de opgaver, de har skullet løse, har også været under et vist tidspres. Og jeg har set s medarbejdere eksekvere med endog meget korte tidsfrister. Udfordringerne var store, da de fire banker skulle konverteres til s it-systemer og det har givet medarbejderne i ekstra kompetencer, fortæller Kim Madsen, afdelingsleder i BEC og tæt samarbejdspartner. Integrationen af fire datterbanker 56

7 Medarbejder kommer godt videre fra til SEB Jo bedre og dygtigere medarbejderne gør det, jo hurtigere gør man sig selv overflødig. Og det er beundringsværdigt, at folk laver et så godt stykke arbejde i den forbindelse, siger underdirektør Peter Fløe. Inden han kom til var han 45 år i Danske Bank blandt andet som kreditchef for de danske bankaktiviteter. Det kræver robusthed Komplicerede kreditsager, hårde forhandlinger og en uvis fremtid. Det giver robusthed at være ansat i. Robust er et ord, der går igen, når underdirektør Peter Fløe skal sætte ord på, hvilke kompetencer, medarbejderne opnår ved at være ansat i. Han leder afdelingen for særlige engagementer det vil sige komplicerede sager i Finansiel Stabilitet. EJENDOMME GIVER STADIG RISIKO FOR TAB har igennem tiden overtaget 12 nødlidende banker og årsagen til disse bankers fald er især udlån til ejendoms- og landbrugssektoren. Fem år efter fi nanskrisens start er ejendomssektoren stadig den største kilde til tab i banksektoren. (Det viser en gennemgang af 34 pengeinstitutter, som Økonomisk Ugebrev lavede tidligere i år.) Det er jo en stressfaktor for medarbejderne hele tiden at vide, at jo bedre og dygtigere man gør det, jo hurtigere gør man sig selv overfl ødig. Og det er beundringsværdigt, at folk laver et så godt stykke arbejde i den forbindelse. Det kræver, at medarbejderne er robuste, siger Peter Fløe. Vant til forhandlinger i modvind Men udadtil kræves der også robusthed typisk i de mange hårde forhandlinger, man som kundechef i kommer ud i. Ofte sidder de som eneste repræsentant for og bliver set som den store stygge ulv af alle andre ved bordet. s interesser er ofte i modstrid med alle andre interessenters interesser. Det kræver, at de som kundechefer er faste i mælet og alligevel smidige, når det gælder at fi nde en løsning, der kan gøre alle tilfredse. På den måde bliver de utroligt forhandlingsvante, siger Peter Fløe. Medarbejder kommer godt videre fra til SEB 72

8 Hardcore kreditviden Selv om de fl este kommer en bred bankmæssig og salgsorienteret baggrund, spår Peter Fløe en fortsat fremtid for sine kundechefer inden for især kreditområdet, netop på grund af tiden i : Tunge og svære sager fi ndes i alle banker, og de her medarbejdere er selvskrevne til at kunne løfte dem. De vil efter min mening kunne gå ind som kvalifi cerede kreditmedarbejdere i et hvilket som helst pengeinstitut. Ofte sidder de som eneste repræsentant for Finansiel Stabilitet og bliver set som den store stygge ulv af alle andre ved bordet. Peter Fløe De har jo generelt fået en hardcore viden om de kreditmæssige discipliner regnskaber, budgetter, dokumentgrundlag, bankaftaler og om de håndtag, der skal drejes på, når man skal håndtere komplekse kunder. Og de har opnået et dybt, dybt indblik i hele ejendomssektoren. Han tilføjer: Jeg mister jævnligt medarbejdere til andre kundeinstitutter. Og det er især kreditafdelingerne, de ryger til. En oprydder skifter spor Efter to et halvt år hos Finansiel Stabilitet blev René Lassen rekrutteret af SEB til et job i Real Estate Finance. Jeg fik helt klart jobbet på grund af den tunge erfaring, jeg har opbygget inden for finansiering af ejendomsbranchen, siger han. Det handlede jo om at få så mange af pengene tilbage som muligt, siger René Lassen om sin tid hos, hvor hans mission var at få lukket ned for de store ejendomsengagementer og minimere tabene. Jeg kunne især godt lide sager, hvor jeg kunne se, at der stadig gemte sig nogle muligheder, siger René Lassen om tiden i, hvor han arbejdede på at formindske tabene på udlån i ejendomme. Medarbejder kommer godt videre fra til SEB 83

9 De tunge, problematiske sager, han løste i, var ikke enkle, selv om René havde oprydningserfaring fra sine to foregående jobs i branchen. Hos FS blev jeg udfordret næsten dagligt. Jeg kunne jo sidde med en struktur, hvor der var fem-seks banker i første række af kreditorer, ti-femten banker, der stod næst i rækken, og så nogle obligationsejere, der stod nummer tre i rækken. Her skulle vi fi nde en løsning, alle var enige om. For alle, der har pant i en ejendom, skal sige ja til et salg. Og tvangsauktion er ikke en god ting, når det er en tysk ejendomskoncern, og det minimum vil tage tre år, før man ser blot en smule af sine penge igen, siger René Lassen. Han kunne især godt lide sager, hvor han kunne se, at der gemte sig nogle muligheder. Det gav en stor tilfredsstillelse, når det lykkedes: Det er en god fornemmelse at lave en aftale, hvor lånet egentlig er nedskrevet til nul, men der så er en mulighed for at få nogle af pengene tilbage alligevel, siger René Lassen. Ballast til udlån Efter to et halvt år med tunge sager hos, blev René Lassen headhuntet til afdelingen for fi nansiering af ejendomme hos SEB, hvor han sidder i dag. Jeg fi k helt klart jobbet på grund af den tunge erfaring, jeg har opbygget inden for fi nansiering af ejendomsbranchen, siger han. Jeg kender jo alle faldgruberne, jeg ved, hvor det kan gå FRA RØDE ENGAGEMENTER TIL KONTANTER har siden stiftelsen i 2008 overtaget udlån og garantier for 99 mia. kr. Ved udgangen af første halvår 2013 var udlån og garantier for 85 milliarder afviklet igen arbejder efter koncernstrategien: Fra røde engagementer til kontanter Strategien fokuserer på, hvordan i praksis skal afvikle overtagne engagementer hurtigst muligt, økonomisk forsvarligt og i overensstemmelse med koncernens værdigrundlag galt. Og hvor det typisk er gået galt. Jeg er blevet godt klædt på inden for alt det juridiske. Og så ved jeg, hvor meget bøvl det kan give, hvis man f.eks. tager andre långivere ind, når man skal fi nansiere ejendomme. Hvor det tidligere handlede om at få pengene ind, er dagsordenen en anden hos SEB: Nu sidder jeg jo faktisk og låner penge ud det var en fornemmelse, jeg lige skulle vænne mig til, siger René Lassen med et smil. Jeg kender jo alle faldgruberne, jeg ved, hvor det kan gå galt. René Lassen Medarbejder kommer godt videre fra til SEB 49

10 I forhold til den opgave, vi løser, har medarbejderne fra nogle helt naturlige kompetencer. En del af de sager, som vi møder, kender de jo fra den mørke fortid, siger Peter Toftager, Head of Real Estate Finance i SEB Danmark. Erfaring vejer tungt Det giver et forspring, når man har kæmpet og svedt for at redde nød lidende sager frem for at have lært om det på en skolebænk. Også når man senere skal låne penge ud, siger Peter Toftager, Head of Real Estate Finance i SEB Danmark. Peter Toftager er leder af SEB s danske afdeling for ejendomsfi nansiering. I hans afdeling har to ud af de tre medarbejdere en baggrund i. Den helt store fordel ved medarbejderne fra er, at man jo ikke lærer så meget af succeser men man lærer virkelig meget af fi askoer. Og de har siddet og gennemgået en hel masse sager og kigget på: Hvor var det, det gik galt? Det får man en utrolig vigtig erfaring ud af, siger Peter Toftager. Erfaring god at have i bagagen Der, hvor vi andre har gået på kurser og skullet lære fra en teoretisk vinkel, hvordan man redder nødlidende sager og hvordan man undgår at sager bliver nødlidende der har medarbejderne med erfaring fra siddet midt i suppedasen. De er jo generelt erfarne mennesker. Og det betyder noget i ejendomsbranchen. Peter Toftager Ud over svagheder i låneaftaler, lånedokumentation, sikkerhedsaftaler, ejendommens fi nansielle nøgletal og så videre, er det også en fordel at kende kredsen af ejendomsinvestorer: De er jo generelt erfarne mennesker. Og det betyder noget i ejendomsbranchen, hvor det ofte er de samme ejendomsinvestorer og de samme ejendomme, man støder på. Med den viden medarbejderne fra kommer med, kan de give nogle ret gode vejledninger til, hvad vi skal gøre, og hvad vi skal lade være med at gøre, siger Peter Toftager. AFDELINGEN FOR SÆRLIGE ENGAGEMENTER Afdelingen for særlige engagementer i Finansiel Stabilitet har ansvaret for større, komplekse sager Der er ni medarbejdere i afdelingen De seks kundechefer i afdelingen har hver kundeansvaret for koncerner langt de fl este inden for ejendomsbranchen Kundernes engagementer skal afvikles med så få tab som muligt for Medarbejder kommer godt videre fra til SEB 10 5

11 Forliget med Forbrugerombudsmanden om Roskilde Bank Opgaven har et kæmpe omfang, siger vicedirektør Marianne Simonsen om tilbagebetalingerne, der skal ske i kølvandet på Roskilde Bank-forliget. Medarbejderne tænker i løsninger står netop nu over for endnu en stor udfordring: På kort tid skal der tilbagebetales op mod 220 millioner kroner til op mod tid ligere kunder i Roskilde Bank det er konsekvensen af et forlig indgået mellem Forbrugerombudsmanden og. En udbetaling i den målestok og kompleksitet er ikke tidligere gennemført og kommer til at stille store krav til de involverede medarbejdere i. Det er en meget stor sag med en meget kort tidsfrist, siger vicedirektør Marianne Simonsen, ansvarlig i for jura, compliance og for den projektgruppe, der lige nu arbejder hårdt for at bringe sagen om Roskilde Bank-forliget sikkert i havn. Og det kommer den, siger hun: I har vi aldrig sagt, at noget ikke kan lade sig gøre. Problemernes endestation er her, og vi har fokus på at fi nde løsninger. Vi klarer de udfordringer, vi stilles overfor det gælder også i denne sag. Største sag af sin art Marianne Simonsen fortæller, at de har ledt efter tilsvarende sager andre steder i fi nanssektoren uden at fi nde dem. Denne sag kan involvere omkring privatkunder. Og den største sammenlignelige sag, vi har kunnet fi nde i banksektoren, involverede 1500 kunder. Det vil sige, at den her sag kan blive næsten tyve gange større end den hidtil største sag og den bliver i hvert fald ti gange så stor. Forliget med Forbrugerombudsmanden om Roskilde Bank 11 2

12 ROSKILDE BANK OPFORDREDE SINE KUNDER TIL AT KØBE AKTIER I ROSKILDE BANK Tilbage i 2006 og 2007 gennemførte Roskilde Bank to brev-kampagner til bankens kunder. I brevene opfordrede man kunderne til at købe aktier i Roskilde Bank eventuelt kunne kunderne i Roskilde Bank låne penge af Roskilde Bank til at købe bankens egne aktier. Roskilde Bank sendte breve til godt privatkunder og solgte aktier for omkring 370 mio. kr. Men aktiekøbene blev en meget dårlig forretning for kunderne. Roskilde Bank gik ned og aktierne blev værdiløse. Og Roskilde Bank blev overtaget af. Kompetencerne er klar Hun mener, opgaven kommer til at kræve ekstraordinære kompetencer af de blot ti-tolv involverede medarbejdere. Kompetencer, som de heldigvis allerede har haft mulighed for at udvikle gennem deres tid i. Det er karakteristisk for de sager, som medarbejderne løser her at der ikke fi ndes fortilfælde. Problemerne er ikke set før. Det tvinger medarbejderne til at tænke nyt og udvikle en ny måde at løse tingene på. Det betyder i følge Marianne Simonsen, at medarbejderne bliver særligt trænede i hele tiden at tænke konstruktivt og at tænke i løsninger som de så bagefter skal være med til at føre ud i livet, hvilket også stiller store krav. Vi ved at medarbejderne kan præstere meget, og det får de brug for til denne her opgave. Det er særligt imponerende, når vi ved, at vi arbejder for at afvikle os selv. Hele tre ting på én gang Medarbejdernes evne til at tænke kreativt og ud af boksen, var også med til at sikre, at forliget mellem og Forbrugerombudsmanden blev til virkelighed. Aftalen har tre nødvendige kvaliteter. Den er juridisk korrekt, den er økonomisk forsvarlig, og sidst men ikke mindst kan den rent faktisk føres ud i livet, siger Marianne Simonsen. Og det bliver den: Vi har taget bestik af opgaven og indgået en aftale så gør vi som vi plejer. Vi løser den. De kan præstere meget, og det får de brug for til denne her opgave. Marianne Simonsen Forliget med Forbrugerombudsmanden om Roskilde Bank 12 3

13 Camilla Lund blev headhuntet som jurist til i 2009, og var slet ikke i tvivl: Det var once in a lifetime en historisk situation og nok det sjoveste, man kunne lave på daværende tidspunkt. Loven var dårligt nok skrevet, det hele var nyt, der var ingen præcedens eller færdige pakker man kunne hive op ad skuffen. Jeg har skullet tænke nyt fra start. Jeg har lært at tænke smartere I sin tid hos er advokat og PA Camilla Lund blevet udfordret, når det gælder at tænke nyt, og tænke smartere. Det får hun endnu engang brug for, når Roskilde Bank forliget skal føres ud i livet. Min tid herinde har lært mig, at der altid fi ndes en løsning på problemerne. Det synes jeg, vi har konstateret gang på gang herinde. Selv om det kan se håbløst ud, så fi kser vi det. Vi fi nder en løsning. Ordene kommer fra Camilla Lund, som er advokat i Finansiel Stabilitet, der netop nu står over for en enorm opgave, nemlig på kort tid at sikre tilbagebetaling af op mod 220 millioner kro- PRIVATKUNDER KAN FÅ ERSTATTET NOGET AF TABET indgik i begyndelsen af december 2013 en forligsaftale med Forbrugerombudsmanden. Forliget vedrører private kunder i Roskilde Bank, som købte aktier i forbindelse med to aktiesalgskampagner fra Roskilde Bank i 2006 og De privatkunder, som ifølge aftalen kan være erstatningsberettigede, kan få erstattet 60 % af deres nettotab. ner til op mod mennesker. En opgave, der udløber af et forlig indgået mellem Forbrugerombudsmanden og Finansiel Stabilitet, som skal give erstatning til kunder, der købte aktier i Roskilde Bank i to nærmere defi nerede perioder. Camilla Lund var først med til at forhandle Roskilde Bank-forliget på plads mellem Forbrugerombudsmanden og og nu venter næste udfordring: At føre forliget ud i livet og sikre, at de rette mennesker får tilbud om erstatning. Hun er stærkt begejstret for sit job i almindelighed og for Roskilde Bank forligssagen i særdeleshed: For mig har det været fantastisk at deltage i forligsforhandlingerne. Vi jurister plejer jo at udtale os om, hvad der er lovligt, og hvad der bør ske i henhold til loven. Her skulle jeg også undersøge, om løsningen vi forhandlede os frem til, kunne lade sig gøre i virkeligheden. Det var enormt spændende, og krævede, at vi hele tiden ledte efter løsninger, der både var juridisk holdbare og praktisk mulige. Jeg har arbejdet med sagen siden 2010, og at komme frem til et resultat, og efterfølgende se det i samtlige nyhedsprogrammer, var fantastisk og meget intenst. Et turbulent miljø At være ansat i, kræver, at man skal kunne trives i et til tider turbulent miljø, mener Camilla Lund: Forliget med Forbrugerombudsmanden om Roskilde Bank 13 4

14 Men jeg trives rigtig godt, når tingene ikke er fastlagt. Jeg har lært at tænke nye veje. Meget af det har handlet om at tilrettelægge processer og udtænke arbejdsgange og systemer, som gør tingene håndterbare for os. Det handler ofte om at tænke smartere, siger hun, og nævner et eksempel: Både vi og Pengeinstitutankenævnet fi k et meget stort antal enslydende klager over et af de pengeinstitutter, vi havde overtaget. Hvis ankenævnet skulle behandle omkring 300 klagesager, ville det enten give en astronomisk ventetid eller koste et astronomisk beløb. What to do? Løsningen blev at udtage nogle prøvesager, få dem afgjort, og lægge praksis efter dem. Og dermed skåne Ankenævnet for at behandle så mange sager. På den måde fandt vi en løsning, hvor vi sikrede den for alle parter mest effektive sagsbehandling. Og det var jo dejligt, siger Camilla Lund. Når en advokat og en it-mand skal tale sammen... Nu hvor forliget om Roskilde Bank-sagen er på plads, kommer næste intense periode: At føre det ud i livet. Det er der nedsat en projektgruppe til. Min tid herinde har lært mig, at der altid findes en løsning på problemerne. Camilla Lund Den her sag er kæmpe stor. Jeg får brug for stor indsigt i nye områder for at kunne løse den. Jeg skal i projektgruppen arbejde sammen med nogle andre fagspecialister, og når en advokat og en it-mand taler sammen, er det ikke sikkert, vi altid forstår hinanden... Jeg kommer også til at bruge alle kompetencer, når det gælder at tænke i nye baner. Hvordan får vi smartest tilrettelagt processen, så vi ikke potentielt skal sidde og modtage breve, der siger ja tak, jeg vil gerne have erstatning? Eller telefonopkald fra mennesker for den sags skyld. Og hvordan fi nder vi ud af hvem, der ikke skal have erstatning? Det her er en fantastisk sag både rent fagligt men også i forhold til det praktisk mulige. Det er noget af det, der gør, at er et super sted at være. Fiasko er ikke en mulighed Medarbejderne er vant til at udføre det umulige. Derfor er Elin Sigvardsen sikker på, at det også denne gang skal lykkes. Vi har en bred vifte af spændende opgaver foran os, siger Elin Sigvardsen, som er ansvarlig for banksupport i Finansiel Stabilitet, og én af de personer, der skal sikre, at de erstatnings Elin Sigvardsen er en af de medarbejdere, der sagde et godt, fast arbejde op, tiltrukket af de særlige udfordringer, man finder hos. En af forudsætningerne for at det lykkes for os at løse alle disse forskellige opgaver, skyldes godt samarbejde og en fælles vilje til at få tingene til at lykkes, siger hun. Forliget med Forbrugerombudsmanden om Roskilde Bank 14 5

15 berettigede kunder fra Roskilde Bank får den erstatning, de har krav på. Og vel at mærke får et tilbud om erstatning inden den 25. februar Forliget omfatter op mod private investorer med et erstatningskrav på op til 220 mio. kr. Mange ubekendte Det er en stor opgave, understreger hun: Det er en indviklet opgave, en meget kort deadline på 12 uger for første milepæl og en masse ukendte faktorer. Elin Sigvardsen nævner i fl æng nogle af de spørgsmål, hun og hendes kolleger skal nå at løse inden 25. februar: Hvem er de mennesker egentlig, der modtog opfordring fra Roskilde Bank om at købe aktier? Og hvem af dem er berettigede til at få erstatning? Hvad hvis aktierne blev købt for pensionsmidler eller en børneopsparing? Hvordan skal pengene udbetales? Hvem skal her hos os svare på spørgsmålene fra de kunder? Og så videre. En kultur, hvor tingene kan lade sig gøre Trods den meget store opgave med den korte tidsfrist, er hun ikke i tvivl om, at kommer til at lykkes med den. GIGANTISK OMFANG MED MEGET KORT TIDSFRIST kunder fi k markedsføringsbreve fra Roskilde Bank Den del af de kunder, der er berettigede til erstatning, skal have et brev om det fra Finansiel Stabilitet senest den 25. februar har altså blot tolv uger fra forliget blev indgået til at fi nde ud af, hvilke kunder der er berettigede til at få erstatning og til at få informeret dem Sagen er gange større end sammenlignelige, kendte sager Alene planlægningen af håndteringen i Finansiel Stabilitet kommer til at kræve menneskers arbejde, mens store dele af den praktiske udførsel vil blive lagt ud af huset fordi opgaven er så stor. Det SKAL vi! Der er indgået et forlig, og succeskriteriet er meget målbart. Fiasko er ikke en mulighed. Hun har tidligere set lykkes med ting, hun umiddelbart troede var uladsiggørlige: Da jeg lige var startet her, hørte jeg, at vi skulle indkonvertere Amagerbanken, tage imod nye medarbejdere og kunder derfra, køre den daglige drift der var i forvejen og samtidig planlægge den næste indkonvertering. Jeg tænkte: Det må være en misforståelse. Men det var det ikke. Jeg opdagede hurtigt, at her er en kultur, hvor man tager nogle beslutninger, og så kan det lade sig gøre. Selv om det så overvældende ud til at starte med. Så jo. Også denne gang tror jeg på, det kan lade sig gøre. Medarbejdere vant til forandring og nytænkning Hun mener, at den særlige situation i har klædt hende og hendes kolleger godt på til at sikre, at opgaven bliver udført: Når man har været i, bliver man vant til at operere i et miljø i konstant forandring. Jeg har lært mig at kommunikere konkret og specifi kt. Hele tiden søge efter løsninger. Tage opgaver på mig, der ikke nødvendigvis er mit bord. Alt det får både jeg og mine kolleger brug for nu.... der er en kultur, hvor man tager nogle beslutninger, og så kan det lade sig gøre! Elin Sigvardsen Forliget med Forbrugerombudsmanden om Roskilde Bank 15 6

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 Nyt website 12.01.12 Finansforbundets magasin nr. 1, 2012 Du gør det godt Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 FSP Pension ønsker godt nytår Tryghed

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

Næste station NNIT. hårdtslående NNIT er 26 EMA. Nye DSB-kolleger taler ud. 20 En ny kollega om dagen. Mød vores rekrutteringsfolk

Næste station NNIT. hårdtslående NNIT er 26 EMA. Nye DSB-kolleger taler ud. 20 En ny kollega om dagen. Mød vores rekrutteringsfolk NTERFACE NNIT MEDARBEjDERBlAD I Nr. 18 I SEPTEMBER 2012 22 Næste station NNIT Nye DSB-kolleger taler ud 20 En ny kollega om dagen. Mød vores rekrutteringsfolk hårdtslående NNIT er 26 Claus er verdensmester

Læs mere

Succes med en 40 timers arbejdsuge

Succes med en 40 timers arbejdsuge Trine Kolding Trine Kolding (1973) er forfatter, foredragsholder og underviser med speciale i personlig effektivitet og planlægning. Trine Kolding har siden 2000 undervist ledere og medarbejdere i at få

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Dansk Fængselsforbund December 2006 - Januar 2007 Nr. 12/1-2006/2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Penge til påbud udskudt til foråret 15 Socialdemokraterne: Regeringen svigter

Læs mere

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 6. møde Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Karen J.

Læs mere

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business Illustreret af Anders Morgenthaler Jens Moberg Rettidig omsorg Gyldendal Business Indhold Forord 5 Tak 10 1. Selvbevidsthed om at kende sig selv som leder 13 Succesfuld ledelse starter med selvbevidsthed

Læs mere

CA nyt FORHANDLING. Lad knivene blive i skuffen

CA nyt FORHANDLING. Lad knivene blive i skuffen CA nyt MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE NR. 4 DEC 2011 FORHANDLING Lad knivene blive i skuffen Derfor skal du stille op 2 Spil med åbne kort 6 Når kønnet spiller ind 8 Motiver din modpart 10 Dig og efterlønsreformen

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

grafisk bar nummer oktober 2010 1

grafisk bar nummer oktober 2010 1 grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 19. nummer oktober 2010 Den nye arbejdsmiljølov fire skarpe til Beskæftigelsesminister Inger Støjberg Den positive vej Det betaler sig, siger

Læs mere

2 elever. Støj. Personlighed skaber karriere. om karrieren. Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22. Støjproblemer i storrumskontorer

2 elever. Støj. Personlighed skaber karriere. om karrieren. Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22. Støjproblemer i storrumskontorer Julesjov vi har lidt godter og gode råd side 16-17 Personlighed skaber karriere Specialist, leder, taksator, elev: Vi ser på job og karriere Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22 Glædelig

Læs mere

FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START

FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START FORORD En ny start til kriseramte virksomheder Iværksættere skaber arbejdspladser og vækst. Det er derfor afgørende, at vi i Danmark

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

VERDENS BEDSTE JOB. LANDSMØDE: Medlemmerne skal være stolte Side 21

VERDENS BEDSTE JOB. LANDSMØDE: Medlemmerne skal være stolte Side 21 Finansforbundets magasin nr. 9, 2014 LANDSMØDE: Medlemmerne skal være stolte Side 21 VERDENS BEDSTE JOB Jesper Vestergaard Hansen fra Sydbank er ikke i tvivl om, at rådgiverjobbet er det bedste job i verden,

Læs mere

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010 Værste fyringsrunde i bankens historie/3 Amarkanerne overgiver sig ikke/4 Svært at få øje på foråret/12 Bliv dygtigere og uundværlig/13

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Formalia Antal fremmødte 328 Fuldmagter til bestyrelsen 76 Fuldmagter til 3. mand 486 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst Øg værdien af dine renteudgifter Brugte anparter - marked i vækst Nr. 2 juni 2012 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 Velkommen Kære læser. Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt. For mange K/S-investorer

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Den hemmelige kode. En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N

Den hemmelige kode. En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N Den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N 1 Indhold Forord Forord 3 Hvorfor vil 7N bryde kompetencekoden? 4 Projektets metode 6 Introduktion til kompetencerne 8 De fem kompetencer

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Privatrådgivere under hårdt tidspres/2 Hvad bliver det næste?/4 Forandringer på klods hold/6 Når chefen lytter med/8

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt:

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Danmarks Tekniske Universitet Projektledelse (42430) Projekt: DFDS Dato: 14/05/2013 I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Målsætning (Kapitel 3) Interessenthåndtering(Kapitel 4) Planlægning(Kapitel

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere