Hos Finansiel Stabilitet har medarbejderne været udfordret med

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hos Finansiel Stabilitet har medarbejderne været udfordret med"

Transkript

1 er kommet langt med afviklingen Hos har medarbejderne været udfordret med opgaver, som har været usædvanlige, komplekse og med stramme deadlines. Det bliver der fortalt nærmere om i denne publikation med konkrete eksempler og interviews med nuværende og tidligere medarbejdere men også af eksterne parter uden for. Integrationen af fire datterbanker Mark Hedegaard, it-teamleder i : At arbejde i kræver en meget stor omstillingsparathed. Se side 3 Gigant-opgave gav udfordringer side 3 Ud af komfortzonen side 4 De kan noget specielt side 6 Medarbejder kommer godt videre fra til SEB René Lassen, Client associate i SEB (tidligere afdelingschef i ): Jeg kender jo alle faldgruberne, jeg ved, hvor det kan gå galt. Se side 8 Det kræver robusthed side 7 En oprydder skifter spor side 8 Erfaring vejer tungt side 10 Forliget med Forbrugerombuds manden om Roskilde Bank Medarbejderne tænker i løsninger side 11 Jeg har lært at tænke smartere side 13 Fiasko er ikke en mulighed side 14 December 2013

2 Dette initiativ handler om at synliggøre de særlige kompetencer og erfaringer, der er til stede hos vores medarbejdere og som kan komme andre arbejdsgivere til gavn, når vi ikke længere har opgaver til vores medarbejdere. markedsfører sine medarbejdere Når vi tager afsked med en medarbejder, så skyldes det næsten altid, at vi er kommet et skridt nærmere målet med at afvikle de kunder og aktiviteter, som er blevet overdraget til os fra nødlidende banker i årene Det er vores formål at afvikle hurtigst muligt, økonomisk forsvarligt og med respekt for koncernens værdigrundlag. Vores resultater kommer til udtryk ved, at bliver stadig mindre og med færre medarbejdere. Selvom vi ikke er som andre virksomheder, der typisk arbejder flittigt for at sikre vækst og egen fremtid, så har vi alligevel mange fællestræk. Resultater skabes gennem dygtige, kompetente og engagerede medarbejdere, som går en ekstra mile for at komme i mål til tiden. skylder medarbejderne en stor tak for de resultater, der er opnået. I sagens natur er det ikke muligt for os at kvittere for en god indsats, resultater, talent eller potentiale med et længerevarende karriereforløb. Til gengæld vil vi gerne hjælpe vores medarbejdere godt videre i arbejdslivet. Det er baggrunden for dette initiativ, som handler om at synliggøre de særlige kompetencer og erfaringer, der er til stede hos vores medarbejdere og som kan komme andre arbejdsgivere til gavn, når vi ikke længere har opgaver til vores medarbejdere. Vi gør dette ved at bringe en række artikler og videointerviews med fokus på de særlige opgaver, som vores medarbejdere har været involveret i. God fornøjelse. Med venlig hilsen Henrik Bjerre-Nielsen Administrerende direktør Forord 2

3 Integrationen af fire datterbanker Der er ingen siloer. Det er bare at række hånden op og sige; jeg vil med så er man med. Så jeg har virkelig udviklet mig på mange fronter inden for det halvandet år, jeg har arbejdet her, siger Mark Hedegaard, it-teamleder i. Gigant opgave gav udfordringer På blot ni måneder lykkedes det for Mark Hedegaard og hans kolleger i at integrere fire datterbanker ind i moderselskabet. Det krævede meget af ham og hans kolleger og boostede deres kompetencer. En ekstrem opgave uden fortilfælde i dansk bankvæsen: På blot ni måneder skulle fi re banker integreres med inklusiv både medarbejdere, kunder og data. Opgaven var stor og tidsfristen kort. It-delen er afsindig vigtig for en velfungerende bank og en kæmpestor del af at drive fi nansiel virksomhed. Derfor var det en meget hektisk periode, fortæller Mark Hedegaard. FIRE BANKER SMELTEDE SAMMEN MED FINANSIEL STABILITET Situationen var aldrig før set i dansk bankvæsen: Fire banker skulle afl evere deres banklicens indenfor blot ni måneder. Dette krævede bl.a. fi re it-konverteringer og at man lukkede alle de aktiviteter ned, der krævede banklicens, i de fi re banker. Amagerbanken, Fjordbank Mors, Max Bank og Sparekassen Østjylland blev alle overført til central administration hos i København, hvorefter fi re banklicenser kunne leveres tilbage. Målet var at bevare tempoet i afviklingen og nedbringe omkostningerne. Han er it-teamleder, og en af de medarbejdere, der selv har søgt til tiltrukket af de usædvanlige opgaver og muligheden for at få en erfaring, han ikke ville kunne få andre steder. Han blev en af de it-medarbejdere, der skulle sikre, at integrationen af de fi re banker gik glat. Et scenarie, der kan give enhver it-teamleder klamme hænder og vågne nætter for der er ingen grænser for, hvad der kan gå galt, når man fl ytter én bank til et andet it-system. Når tusinder af kunder og konti, indlån for millioner og udlån for milliarder skal fordeles og data fl yttes. Og at integrere fi re banker på næsten samme tid var en helt uhørt opgave, der aldrig var forsøgt før i dansk bankvæsen. Store krav til kommunikation og procesledelse Den gigantiske opgave stillede krav om lige dele it- og forretningsforståelse, procesledelse og kommunikationsevner hos it-medarbejderne i : Det har krævet, at vi hele tiden dygtiggjorde os. Det var meget komplicerede sammenhænge, vi skulle kunne gennemskue, siger Mark Hedegaard. Det stillede også store krav til vores kommunikation og evne til at kunne tale med vidt forskellige mennesker fra forskellige miljøer og på mange organisatoriske niveauer. Integrationen af fire datterbanker 32

4 Til trods for tidspres og kompleksitet lykkedes det for Mark og hans kolleger at få gennemført konverteringerne efter planen. Dynamisk miljø At arbejde her i kræver en meget stor omstillingsparathed. Vi har organisationsændringer fl ere gange om året og genovervejer hele tiden processer for at optimere. Det er meget sjældent, vi er i en drifts-tilstand. Vi har mulighed for konstant videreudvikling. I det hele taget oplever han miljøet i som meget dynamisk, og på det halvandet år, han har været i, har han haft en stejl udviklingskurve: Alle delelementerne ville man kunne lære andre steder. Men her kan man få lov til at have fi ngrene nede i det hele på én gang. Der er ingen siloopdeling. Og så har jeg naturligvis udviklet mit fagkatalog af it-kompetencer, hvor jeg nu f.eks. kan bidrage til opsætningen og vedligehold af næsten samtlige af BECs systemer. Motivation og fastholdelse Og så er der et andet aspekt, hvor han har udviklet sig det ledelsesmæssige: At arbejde her i Finansiel Stabilitet kræver en meget stor omstillingsparathed. Mark Hedegaard Både inden for kommunikation og procesledelse fordi jeg var afhængig af mennesker, jeg ikke havde ledelsesansvaret over, for at lykkes. Det har også været en spændende opgave at motivere og udvikle personer gennem processen. Alt i alt føler Mark Hedegaard, at de specielle udfordringer hos har været det hele værd: Som it-teamleder kunne jeg ikke forestille mig et mere spændende miljø at skulle arbejde med motivation og personalefastholdelse i for alle skal jo videre på et tidspunkt, vi ved bare ikke hvornår. Ud af komfortzonen Integrationen af fire datterbanker med moderselskabet stillede store krav til medarbejderne i Finansiel Stabilitet. Men fiasko var ikke en mulighed. Vi havde ni måneder fra start til slut. Det var helt ekstremt, for at sige det rent ud, fortæller underdirektør Johnny Krohn Rasmussen, der blandt andet havde ansvaret for it i den hektiske periode før og under sammenlægningerne. Arbejdet i styrker de ansatte på rigtig mange måder, mener Johnny Krohn Rasmussen og frem hæver robusthed og fleksibilitet. Integrationen af fire datterbanker 43

5 Samtidig var det et krav, at organisationen skulle skæres ned: Så folk i de lokale it-afdelinger blev sagt op, allerede inden vi havde fl yttet bankforretningerne og kunderne til et andet it-system i forventning om, at konverteringerne ville gå godt. Det skulle lykkes, ganske enkelt, siger han. Alle tvunget til at tænke ud af boksen Den stramme tidsplan krævede en meget stor fl eksibilitet hos medarbejderne. Medarbejderne var simpelthen nødt til at gøre tingene på en anden måde, end man normalt gør i fi nanssektoren. Ellers var det ikke lykkedes. Medarbejderne var ekstremt fl eksible både hvad gælder arbejdstider og opgaver. Her bevægede de sig ud over deres egne ansvarsområder. Arbejdstidsmæssigt var der ikke mange, der gik hjem kl. fem. Den nødvendige indstilling var, at nu bliver vi siddende her, til vi er færdige. At flytte en bank til et nyt it-system er så kompliceret, at det normalt kræver fl ere års forberedelse. Derfor er det en helt ekstraordinær situation at fl ytte hele fi re banker til nye it-systemer på blot ni måneder. Ikke desto mindre er det, hvad medarbejdere i lykkedes med, da man konverterede Amagerbanken, Max Bank, Fjordbank Mors og Sparekassen Østjylland til s it-systemer. Både it-medarbejdere, regnskabsmedarbejdere, supportere og folk fra det afgivende pengeinstitut var involveret. Medarbejderne var simpelthen nødt til at gøre tingene på en anden måde, end man normalt gør i finans sektoren. Ellers var det ikke lykkedes. Johnny Krohn Rasmussen Krav gav udvikling Johnny Krohn Rasmussen oplevede, at de store krav udviklede medarbejderne på fl ere måder: De involverede har fået en holistisk forståelse for deres arbejdsområde, for eksempel mere juridisk forståelse, it-forståelse og kundeforståelse som også betyder, man vil kunne skifte til f.eks. at drive andre it-systemer end banksystemer. Han mener også at medarbejderne har udviklet deres menneske lige kvaliteter af at være ansat i : De bliver robuste, de bliver vant til at håndtere ukendte situationer med en høj grad af usikkerhed, de bliver vant til at bevæge sig ud af deres komfort zone, arbejde under et højt tidspres, og være fl eksible på mange måder. På den måde er Finansiel Stabilitet jo et helt specielt sted i den fi nansielle sektor. Jeg har set s medarbejdere eksekvere med endog meget korte tidsfrister. Kim Madsen, BEC Læs mere på side 5 Integrationen af fire datterbanker 54

6 De kan noget specielt Kim Madsen fra BEC har arbejdet tæt sammen med it medarbejderne i og set, hvordan de tunge opgaver har udviklet deres kompetencer. Det var en intens og krævende periode, da fi re banker skulle integreres med moderselskabet og samtidig skulle over på s it-systemer. Det er en yderst kompleks opgave at fl ytte en bank til et andet it-system, og det udvikler naturligvis de involveredes kompetencer. Især når det drejer sig om fi re banker, der skal smeltes sammen med et moderselskab som perler på en snor, siger Kim Madsen. Han er afdelingsleder i BEC, der leverer it-løsninger til banksektoren, og han har bl.a. ansvar for at etablere og sammenlægge kunder. Og han har arbejdet sammen med medarbejderne i Finansiel Stabilitet i de komplicerede bank-fusionsprocesser, der foregik under meget stort tidspres. En fordel i en fusionspræget verden Kim Madsen ser den viden, medarbejderne i har fået ved at deltage i den store sammenlægning, som en vigtig kompetence at have i fremtiden: KØBERBANKER SKULLE HAVE RETTE DATA OG KUNDER Opgaven med at lægge de fi re banker sammen med blev yderligere kompliceret af, at de sunde dele af bankerne tidligere var solgt til eksterne parter: BankNordik købte dele af Amagerbanken, Jyske Bank købte dele af Fjordbank Mors, Sparekassen Sjælland købte dele af Max Bank og Sparekassen Kronjylland købte dele af Sparekassen Østjylland. Det betød, at kunder og data m.m. skulle sorteres og overføres til forskellige it-systemer. En stor udfordring for de ansvarlige. Det kræver noget specielt Kim Madsen nævner også en anden kompetence nemlig evnen til at leve med konstante forandringer. Mange medarbejdere i har oparbejdet en paratviden i forhold til forandringer. Det er jo en udfordring at arbejde et sted, hvor man ved, at man skal lukke sig selv. At kunne udføre et job professionelt samtidig med man udmærket ved, at man saver den gren over, man sidder på. Det er ikke gået ud over kvaliteten i arbejdet og det kræver noget specielt. Der er for tiden en trend hen mod yderligere konsolidering i bankbranchen. Her er bred viden om bankdrift i et teknisk perspektiv en stor kompetence. Rent fagligt kan it-medarbejderne i både håndtere forskelligheden i en bankforretning og måden, man kan drive et it-system på. Og så er der det med de ind imellem uhyre korte deadlines: En del af de opgaver, de har skullet løse, har også været under et vist tidspres. Og jeg har set s medarbejdere eksekvere med endog meget korte tidsfrister. Udfordringerne var store, da de fire banker skulle konverteres til s it-systemer og det har givet medarbejderne i ekstra kompetencer, fortæller Kim Madsen, afdelingsleder i BEC og tæt samarbejdspartner. Integrationen af fire datterbanker 56

7 Medarbejder kommer godt videre fra til SEB Jo bedre og dygtigere medarbejderne gør det, jo hurtigere gør man sig selv overflødig. Og det er beundringsværdigt, at folk laver et så godt stykke arbejde i den forbindelse, siger underdirektør Peter Fløe. Inden han kom til var han 45 år i Danske Bank blandt andet som kreditchef for de danske bankaktiviteter. Det kræver robusthed Komplicerede kreditsager, hårde forhandlinger og en uvis fremtid. Det giver robusthed at være ansat i. Robust er et ord, der går igen, når underdirektør Peter Fløe skal sætte ord på, hvilke kompetencer, medarbejderne opnår ved at være ansat i. Han leder afdelingen for særlige engagementer det vil sige komplicerede sager i Finansiel Stabilitet. EJENDOMME GIVER STADIG RISIKO FOR TAB har igennem tiden overtaget 12 nødlidende banker og årsagen til disse bankers fald er især udlån til ejendoms- og landbrugssektoren. Fem år efter fi nanskrisens start er ejendomssektoren stadig den største kilde til tab i banksektoren. (Det viser en gennemgang af 34 pengeinstitutter, som Økonomisk Ugebrev lavede tidligere i år.) Det er jo en stressfaktor for medarbejderne hele tiden at vide, at jo bedre og dygtigere man gør det, jo hurtigere gør man sig selv overfl ødig. Og det er beundringsværdigt, at folk laver et så godt stykke arbejde i den forbindelse. Det kræver, at medarbejderne er robuste, siger Peter Fløe. Vant til forhandlinger i modvind Men udadtil kræves der også robusthed typisk i de mange hårde forhandlinger, man som kundechef i kommer ud i. Ofte sidder de som eneste repræsentant for og bliver set som den store stygge ulv af alle andre ved bordet. s interesser er ofte i modstrid med alle andre interessenters interesser. Det kræver, at de som kundechefer er faste i mælet og alligevel smidige, når det gælder at fi nde en løsning, der kan gøre alle tilfredse. På den måde bliver de utroligt forhandlingsvante, siger Peter Fløe. Medarbejder kommer godt videre fra til SEB 72

8 Hardcore kreditviden Selv om de fl este kommer en bred bankmæssig og salgsorienteret baggrund, spår Peter Fløe en fortsat fremtid for sine kundechefer inden for især kreditområdet, netop på grund af tiden i : Tunge og svære sager fi ndes i alle banker, og de her medarbejdere er selvskrevne til at kunne løfte dem. De vil efter min mening kunne gå ind som kvalifi cerede kreditmedarbejdere i et hvilket som helst pengeinstitut. Ofte sidder de som eneste repræsentant for Finansiel Stabilitet og bliver set som den store stygge ulv af alle andre ved bordet. Peter Fløe De har jo generelt fået en hardcore viden om de kreditmæssige discipliner regnskaber, budgetter, dokumentgrundlag, bankaftaler og om de håndtag, der skal drejes på, når man skal håndtere komplekse kunder. Og de har opnået et dybt, dybt indblik i hele ejendomssektoren. Han tilføjer: Jeg mister jævnligt medarbejdere til andre kundeinstitutter. Og det er især kreditafdelingerne, de ryger til. En oprydder skifter spor Efter to et halvt år hos Finansiel Stabilitet blev René Lassen rekrutteret af SEB til et job i Real Estate Finance. Jeg fik helt klart jobbet på grund af den tunge erfaring, jeg har opbygget inden for finansiering af ejendomsbranchen, siger han. Det handlede jo om at få så mange af pengene tilbage som muligt, siger René Lassen om sin tid hos, hvor hans mission var at få lukket ned for de store ejendomsengagementer og minimere tabene. Jeg kunne især godt lide sager, hvor jeg kunne se, at der stadig gemte sig nogle muligheder, siger René Lassen om tiden i, hvor han arbejdede på at formindske tabene på udlån i ejendomme. Medarbejder kommer godt videre fra til SEB 83

9 De tunge, problematiske sager, han løste i, var ikke enkle, selv om René havde oprydningserfaring fra sine to foregående jobs i branchen. Hos FS blev jeg udfordret næsten dagligt. Jeg kunne jo sidde med en struktur, hvor der var fem-seks banker i første række af kreditorer, ti-femten banker, der stod næst i rækken, og så nogle obligationsejere, der stod nummer tre i rækken. Her skulle vi fi nde en løsning, alle var enige om. For alle, der har pant i en ejendom, skal sige ja til et salg. Og tvangsauktion er ikke en god ting, når det er en tysk ejendomskoncern, og det minimum vil tage tre år, før man ser blot en smule af sine penge igen, siger René Lassen. Han kunne især godt lide sager, hvor han kunne se, at der gemte sig nogle muligheder. Det gav en stor tilfredsstillelse, når det lykkedes: Det er en god fornemmelse at lave en aftale, hvor lånet egentlig er nedskrevet til nul, men der så er en mulighed for at få nogle af pengene tilbage alligevel, siger René Lassen. Ballast til udlån Efter to et halvt år med tunge sager hos, blev René Lassen headhuntet til afdelingen for fi nansiering af ejendomme hos SEB, hvor han sidder i dag. Jeg fi k helt klart jobbet på grund af den tunge erfaring, jeg har opbygget inden for fi nansiering af ejendomsbranchen, siger han. Jeg kender jo alle faldgruberne, jeg ved, hvor det kan gå FRA RØDE ENGAGEMENTER TIL KONTANTER har siden stiftelsen i 2008 overtaget udlån og garantier for 99 mia. kr. Ved udgangen af første halvår 2013 var udlån og garantier for 85 milliarder afviklet igen arbejder efter koncernstrategien: Fra røde engagementer til kontanter Strategien fokuserer på, hvordan i praksis skal afvikle overtagne engagementer hurtigst muligt, økonomisk forsvarligt og i overensstemmelse med koncernens værdigrundlag galt. Og hvor det typisk er gået galt. Jeg er blevet godt klædt på inden for alt det juridiske. Og så ved jeg, hvor meget bøvl det kan give, hvis man f.eks. tager andre långivere ind, når man skal fi nansiere ejendomme. Hvor det tidligere handlede om at få pengene ind, er dagsordenen en anden hos SEB: Nu sidder jeg jo faktisk og låner penge ud det var en fornemmelse, jeg lige skulle vænne mig til, siger René Lassen med et smil. Jeg kender jo alle faldgruberne, jeg ved, hvor det kan gå galt. René Lassen Medarbejder kommer godt videre fra til SEB 49

10 I forhold til den opgave, vi løser, har medarbejderne fra nogle helt naturlige kompetencer. En del af de sager, som vi møder, kender de jo fra den mørke fortid, siger Peter Toftager, Head of Real Estate Finance i SEB Danmark. Erfaring vejer tungt Det giver et forspring, når man har kæmpet og svedt for at redde nød lidende sager frem for at have lært om det på en skolebænk. Også når man senere skal låne penge ud, siger Peter Toftager, Head of Real Estate Finance i SEB Danmark. Peter Toftager er leder af SEB s danske afdeling for ejendomsfi nansiering. I hans afdeling har to ud af de tre medarbejdere en baggrund i. Den helt store fordel ved medarbejderne fra er, at man jo ikke lærer så meget af succeser men man lærer virkelig meget af fi askoer. Og de har siddet og gennemgået en hel masse sager og kigget på: Hvor var det, det gik galt? Det får man en utrolig vigtig erfaring ud af, siger Peter Toftager. Erfaring god at have i bagagen Der, hvor vi andre har gået på kurser og skullet lære fra en teoretisk vinkel, hvordan man redder nødlidende sager og hvordan man undgår at sager bliver nødlidende der har medarbejderne med erfaring fra siddet midt i suppedasen. De er jo generelt erfarne mennesker. Og det betyder noget i ejendomsbranchen. Peter Toftager Ud over svagheder i låneaftaler, lånedokumentation, sikkerhedsaftaler, ejendommens fi nansielle nøgletal og så videre, er det også en fordel at kende kredsen af ejendomsinvestorer: De er jo generelt erfarne mennesker. Og det betyder noget i ejendomsbranchen, hvor det ofte er de samme ejendomsinvestorer og de samme ejendomme, man støder på. Med den viden medarbejderne fra kommer med, kan de give nogle ret gode vejledninger til, hvad vi skal gøre, og hvad vi skal lade være med at gøre, siger Peter Toftager. AFDELINGEN FOR SÆRLIGE ENGAGEMENTER Afdelingen for særlige engagementer i Finansiel Stabilitet har ansvaret for større, komplekse sager Der er ni medarbejdere i afdelingen De seks kundechefer i afdelingen har hver kundeansvaret for koncerner langt de fl este inden for ejendomsbranchen Kundernes engagementer skal afvikles med så få tab som muligt for Medarbejder kommer godt videre fra til SEB 10 5

11 Forliget med Forbrugerombudsmanden om Roskilde Bank Opgaven har et kæmpe omfang, siger vicedirektør Marianne Simonsen om tilbagebetalingerne, der skal ske i kølvandet på Roskilde Bank-forliget. Medarbejderne tænker i løsninger står netop nu over for endnu en stor udfordring: På kort tid skal der tilbagebetales op mod 220 millioner kroner til op mod tid ligere kunder i Roskilde Bank det er konsekvensen af et forlig indgået mellem Forbrugerombudsmanden og. En udbetaling i den målestok og kompleksitet er ikke tidligere gennemført og kommer til at stille store krav til de involverede medarbejdere i. Det er en meget stor sag med en meget kort tidsfrist, siger vicedirektør Marianne Simonsen, ansvarlig i for jura, compliance og for den projektgruppe, der lige nu arbejder hårdt for at bringe sagen om Roskilde Bank-forliget sikkert i havn. Og det kommer den, siger hun: I har vi aldrig sagt, at noget ikke kan lade sig gøre. Problemernes endestation er her, og vi har fokus på at fi nde løsninger. Vi klarer de udfordringer, vi stilles overfor det gælder også i denne sag. Største sag af sin art Marianne Simonsen fortæller, at de har ledt efter tilsvarende sager andre steder i fi nanssektoren uden at fi nde dem. Denne sag kan involvere omkring privatkunder. Og den største sammenlignelige sag, vi har kunnet fi nde i banksektoren, involverede 1500 kunder. Det vil sige, at den her sag kan blive næsten tyve gange større end den hidtil største sag og den bliver i hvert fald ti gange så stor. Forliget med Forbrugerombudsmanden om Roskilde Bank 11 2

12 ROSKILDE BANK OPFORDREDE SINE KUNDER TIL AT KØBE AKTIER I ROSKILDE BANK Tilbage i 2006 og 2007 gennemførte Roskilde Bank to brev-kampagner til bankens kunder. I brevene opfordrede man kunderne til at købe aktier i Roskilde Bank eventuelt kunne kunderne i Roskilde Bank låne penge af Roskilde Bank til at købe bankens egne aktier. Roskilde Bank sendte breve til godt privatkunder og solgte aktier for omkring 370 mio. kr. Men aktiekøbene blev en meget dårlig forretning for kunderne. Roskilde Bank gik ned og aktierne blev værdiløse. Og Roskilde Bank blev overtaget af. Kompetencerne er klar Hun mener, opgaven kommer til at kræve ekstraordinære kompetencer af de blot ti-tolv involverede medarbejdere. Kompetencer, som de heldigvis allerede har haft mulighed for at udvikle gennem deres tid i. Det er karakteristisk for de sager, som medarbejderne løser her at der ikke fi ndes fortilfælde. Problemerne er ikke set før. Det tvinger medarbejderne til at tænke nyt og udvikle en ny måde at løse tingene på. Det betyder i følge Marianne Simonsen, at medarbejderne bliver særligt trænede i hele tiden at tænke konstruktivt og at tænke i løsninger som de så bagefter skal være med til at føre ud i livet, hvilket også stiller store krav. Vi ved at medarbejderne kan præstere meget, og det får de brug for til denne her opgave. Det er særligt imponerende, når vi ved, at vi arbejder for at afvikle os selv. Hele tre ting på én gang Medarbejdernes evne til at tænke kreativt og ud af boksen, var også med til at sikre, at forliget mellem og Forbrugerombudsmanden blev til virkelighed. Aftalen har tre nødvendige kvaliteter. Den er juridisk korrekt, den er økonomisk forsvarlig, og sidst men ikke mindst kan den rent faktisk føres ud i livet, siger Marianne Simonsen. Og det bliver den: Vi har taget bestik af opgaven og indgået en aftale så gør vi som vi plejer. Vi løser den. De kan præstere meget, og det får de brug for til denne her opgave. Marianne Simonsen Forliget med Forbrugerombudsmanden om Roskilde Bank 12 3

13 Camilla Lund blev headhuntet som jurist til i 2009, og var slet ikke i tvivl: Det var once in a lifetime en historisk situation og nok det sjoveste, man kunne lave på daværende tidspunkt. Loven var dårligt nok skrevet, det hele var nyt, der var ingen præcedens eller færdige pakker man kunne hive op ad skuffen. Jeg har skullet tænke nyt fra start. Jeg har lært at tænke smartere I sin tid hos er advokat og PA Camilla Lund blevet udfordret, når det gælder at tænke nyt, og tænke smartere. Det får hun endnu engang brug for, når Roskilde Bank forliget skal føres ud i livet. Min tid herinde har lært mig, at der altid fi ndes en løsning på problemerne. Det synes jeg, vi har konstateret gang på gang herinde. Selv om det kan se håbløst ud, så fi kser vi det. Vi fi nder en løsning. Ordene kommer fra Camilla Lund, som er advokat i Finansiel Stabilitet, der netop nu står over for en enorm opgave, nemlig på kort tid at sikre tilbagebetaling af op mod 220 millioner kro- PRIVATKUNDER KAN FÅ ERSTATTET NOGET AF TABET indgik i begyndelsen af december 2013 en forligsaftale med Forbrugerombudsmanden. Forliget vedrører private kunder i Roskilde Bank, som købte aktier i forbindelse med to aktiesalgskampagner fra Roskilde Bank i 2006 og De privatkunder, som ifølge aftalen kan være erstatningsberettigede, kan få erstattet 60 % af deres nettotab. ner til op mod mennesker. En opgave, der udløber af et forlig indgået mellem Forbrugerombudsmanden og Finansiel Stabilitet, som skal give erstatning til kunder, der købte aktier i Roskilde Bank i to nærmere defi nerede perioder. Camilla Lund var først med til at forhandle Roskilde Bank-forliget på plads mellem Forbrugerombudsmanden og og nu venter næste udfordring: At føre forliget ud i livet og sikre, at de rette mennesker får tilbud om erstatning. Hun er stærkt begejstret for sit job i almindelighed og for Roskilde Bank forligssagen i særdeleshed: For mig har det været fantastisk at deltage i forligsforhandlingerne. Vi jurister plejer jo at udtale os om, hvad der er lovligt, og hvad der bør ske i henhold til loven. Her skulle jeg også undersøge, om løsningen vi forhandlede os frem til, kunne lade sig gøre i virkeligheden. Det var enormt spændende, og krævede, at vi hele tiden ledte efter løsninger, der både var juridisk holdbare og praktisk mulige. Jeg har arbejdet med sagen siden 2010, og at komme frem til et resultat, og efterfølgende se det i samtlige nyhedsprogrammer, var fantastisk og meget intenst. Et turbulent miljø At være ansat i, kræver, at man skal kunne trives i et til tider turbulent miljø, mener Camilla Lund: Forliget med Forbrugerombudsmanden om Roskilde Bank 13 4

14 Men jeg trives rigtig godt, når tingene ikke er fastlagt. Jeg har lært at tænke nye veje. Meget af det har handlet om at tilrettelægge processer og udtænke arbejdsgange og systemer, som gør tingene håndterbare for os. Det handler ofte om at tænke smartere, siger hun, og nævner et eksempel: Både vi og Pengeinstitutankenævnet fi k et meget stort antal enslydende klager over et af de pengeinstitutter, vi havde overtaget. Hvis ankenævnet skulle behandle omkring 300 klagesager, ville det enten give en astronomisk ventetid eller koste et astronomisk beløb. What to do? Løsningen blev at udtage nogle prøvesager, få dem afgjort, og lægge praksis efter dem. Og dermed skåne Ankenævnet for at behandle så mange sager. På den måde fandt vi en løsning, hvor vi sikrede den for alle parter mest effektive sagsbehandling. Og det var jo dejligt, siger Camilla Lund. Når en advokat og en it-mand skal tale sammen... Nu hvor forliget om Roskilde Bank-sagen er på plads, kommer næste intense periode: At føre det ud i livet. Det er der nedsat en projektgruppe til. Min tid herinde har lært mig, at der altid findes en løsning på problemerne. Camilla Lund Den her sag er kæmpe stor. Jeg får brug for stor indsigt i nye områder for at kunne løse den. Jeg skal i projektgruppen arbejde sammen med nogle andre fagspecialister, og når en advokat og en it-mand taler sammen, er det ikke sikkert, vi altid forstår hinanden... Jeg kommer også til at bruge alle kompetencer, når det gælder at tænke i nye baner. Hvordan får vi smartest tilrettelagt processen, så vi ikke potentielt skal sidde og modtage breve, der siger ja tak, jeg vil gerne have erstatning? Eller telefonopkald fra mennesker for den sags skyld. Og hvordan fi nder vi ud af hvem, der ikke skal have erstatning? Det her er en fantastisk sag både rent fagligt men også i forhold til det praktisk mulige. Det er noget af det, der gør, at er et super sted at være. Fiasko er ikke en mulighed Medarbejderne er vant til at udføre det umulige. Derfor er Elin Sigvardsen sikker på, at det også denne gang skal lykkes. Vi har en bred vifte af spændende opgaver foran os, siger Elin Sigvardsen, som er ansvarlig for banksupport i Finansiel Stabilitet, og én af de personer, der skal sikre, at de erstatnings Elin Sigvardsen er en af de medarbejdere, der sagde et godt, fast arbejde op, tiltrukket af de særlige udfordringer, man finder hos. En af forudsætningerne for at det lykkes for os at løse alle disse forskellige opgaver, skyldes godt samarbejde og en fælles vilje til at få tingene til at lykkes, siger hun. Forliget med Forbrugerombudsmanden om Roskilde Bank 14 5

15 berettigede kunder fra Roskilde Bank får den erstatning, de har krav på. Og vel at mærke får et tilbud om erstatning inden den 25. februar Forliget omfatter op mod private investorer med et erstatningskrav på op til 220 mio. kr. Mange ubekendte Det er en stor opgave, understreger hun: Det er en indviklet opgave, en meget kort deadline på 12 uger for første milepæl og en masse ukendte faktorer. Elin Sigvardsen nævner i fl æng nogle af de spørgsmål, hun og hendes kolleger skal nå at løse inden 25. februar: Hvem er de mennesker egentlig, der modtog opfordring fra Roskilde Bank om at købe aktier? Og hvem af dem er berettigede til at få erstatning? Hvad hvis aktierne blev købt for pensionsmidler eller en børneopsparing? Hvordan skal pengene udbetales? Hvem skal her hos os svare på spørgsmålene fra de kunder? Og så videre. En kultur, hvor tingene kan lade sig gøre Trods den meget store opgave med den korte tidsfrist, er hun ikke i tvivl om, at kommer til at lykkes med den. GIGANTISK OMFANG MED MEGET KORT TIDSFRIST kunder fi k markedsføringsbreve fra Roskilde Bank Den del af de kunder, der er berettigede til erstatning, skal have et brev om det fra Finansiel Stabilitet senest den 25. februar har altså blot tolv uger fra forliget blev indgået til at fi nde ud af, hvilke kunder der er berettigede til at få erstatning og til at få informeret dem Sagen er gange større end sammenlignelige, kendte sager Alene planlægningen af håndteringen i Finansiel Stabilitet kommer til at kræve menneskers arbejde, mens store dele af den praktiske udførsel vil blive lagt ud af huset fordi opgaven er så stor. Det SKAL vi! Der er indgået et forlig, og succeskriteriet er meget målbart. Fiasko er ikke en mulighed. Hun har tidligere set lykkes med ting, hun umiddelbart troede var uladsiggørlige: Da jeg lige var startet her, hørte jeg, at vi skulle indkonvertere Amagerbanken, tage imod nye medarbejdere og kunder derfra, køre den daglige drift der var i forvejen og samtidig planlægge den næste indkonvertering. Jeg tænkte: Det må være en misforståelse. Men det var det ikke. Jeg opdagede hurtigt, at her er en kultur, hvor man tager nogle beslutninger, og så kan det lade sig gøre. Selv om det så overvældende ud til at starte med. Så jo. Også denne gang tror jeg på, det kan lade sig gøre. Medarbejdere vant til forandring og nytænkning Hun mener, at den særlige situation i har klædt hende og hendes kolleger godt på til at sikre, at opgaven bliver udført: Når man har været i, bliver man vant til at operere i et miljø i konstant forandring. Jeg har lært mig at kommunikere konkret og specifi kt. Hele tiden søge efter løsninger. Tage opgaver på mig, der ikke nødvendigvis er mit bord. Alt det får både jeg og mine kolleger brug for nu.... der er en kultur, hvor man tager nogle beslutninger, og så kan det lade sig gøre! Elin Sigvardsen Forliget med Forbrugerombudsmanden om Roskilde Bank 15 6

16 A/S Kalvebod Brygge København V Telefon: Telefax: Hjemmeside:

Der er efterspørgsel. Jeg kender jo alle faldgruberne, jeg ved, hvor det kan gå galt.

Der er efterspørgsel. Jeg kender jo alle faldgruberne, jeg ved, hvor det kan gå galt. fra til SEB Der er efterspørgsel på medarbejdere med erfaring fra komplicerede kreditsager og ejendomsmarkedet. René Lassen, Client associate i SEB (tidligere afdelingschef i ): Se side 2 Peter Fløe, underdirektør

Læs mere

Selskabsledelse i nødlidende banker. KRAKA Finanskommission. Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen

Selskabsledelse i nødlidende banker. KRAKA Finanskommission. Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen Selskabsledelse i nødlidende banker KRAKA Finanskommission Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen Dagsorden Finansiel Stabilitet A/S God selskabsledelse i banker Banksammenbrud Erstatningsansvar

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 NOTAT Marts 2016 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 Den økonomiske status for bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter

Læs mere

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Formandsskifte Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen genopstiller ikke til bestyrelsen ved Topdanmarks generalforsamling i april. Fra

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S Maj 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finansiel Stabilitet A/S (beretning nr. 12/2011) 9. maj 2014 RN 1504/14

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. September 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. September 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S September 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Årsrapport 2014 Side 2 Bestyrelsens beretning Foreningen Amagerinvestor stiftedes 11. januar 2013 på initiativ af Dansk Aktionærforening, der også er sekretariat for Foreningen Amagerinvestor. Foreningen

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere om jobbet som gymnasielærer På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se samtlige

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Motivation. Indledning. Alt er muligt

Motivation. Indledning. Alt er muligt Motivation Indledning Alt er muligt Motivation er en flyvsk størrelse. Nogle gange kan den få hjertet til at banke og blodet til at bruse. Den kan holde dig søvnløs om natten og giver dig lysten til planlægge

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

LEDELSE I SPÆNDINGSFELTET MELLEM OPLØSNING OG OPBYGNING

LEDELSE I SPÆNDINGSFELTET MELLEM OPLØSNING OG OPBYGNING LEDELSE I SPÆNDINGSFELTET MELLEM OPLØSNING OG OPBYGNING - et ledelsesværktøj til håndtering af en kaotisk situation Udarbejdet i et samarbejde mellem amterne i regi af Handleplan for udvikling af ledelse

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hvad skal der til, for at undervisningen bliver vellykket Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hvad skal der til, for at undervisningen bliver vellykket Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hvad skal der til, for at undervisningen bliver vellykket Af Henrik Johansen Det er vigtigt, at vi som trænere fuldstændig forstår vores opgave og således har de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt NOTAT 24. juni 2009 09/03070-1 /lkl-dep Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om Roskilde Bank Spørgsmål AK Ministeren bedes redegøre for

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Borgernes sundhedsvæsen fra programerklæring til virkelighed -

Borgernes sundhedsvæsen fra programerklæring til virkelighed - Borgernes sundhedsvæsen fra programerklæring til virkelighed - Forbedringsforslag fra kernekunder gennem 15 år. Ellen og Jens Jørgen Madsen Hovedfokus på rollen som pårørende. Den. 6. Oktober 2016 Rigshospitalet

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Projektets karakteristika Gruppeopgave Projektledelse DTU 1999 Projektets karakteristika Formål At give en karakteristik af projektets stærke og svage sider, som kan lægge til grund for den senere mere

Læs mere

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt.

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut Allattoqarfiat Ingerlatseqatigiiffinnut Allattoqarfik Landsstyrets Sekretariat Bestyrelsessekretariatet ATASSUT s Landstingsgruppe

Læs mere

Henrik Lind Der er i hvert fald ikke noget con amore over vores investeringer"

Henrik Lind Der er i hvert fald ikke noget con amore over vores investeringer Henrik Lind Der er i hvert fald ikke noget con amore over vores investeringer" AF MORTEN PLESNER MATHIASEN Offentliggjort 08.01.16 kl. 06:45 Henrik Lind åbner i et stort interview med FinansWatch op for,

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852.

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852. Bilag 4 http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx Markedskoncentrations ratio 2010 2009 2008 2007 Summen af de seks største virksomheder 2.122.730

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Udtalelser om ledelse og samarbejde: (fra undersøgelsen Moderne Tider )

Udtalelser om ledelse og samarbejde: (fra undersøgelsen Moderne Tider ) Udtalelser om ledelse og samarbejde: (fra undersøgelsen Moderne Tider ) For mange og for uerfarne chefer, der mere eller mindre bare "løber med" uden at have TV-indsigt. Som om de er ansat til at løbe

Læs mere

Spørgsmål til FOKUS kompetencer

Spørgsmål til FOKUS kompetencer Spørgsmål til FOKUS kompetencer Nedenstående spørgsmål er lavet som eksempler på, hvordan man kan spørge til kompetencer, der er behov for i forhold til jobbet. Kompetencerne i listen er hentet fra FOKUS.

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Nordjylland God kommunikation N e m T n æ r v æ r e n d e e n k e l t m å l r e t t e t t r o v æ r d i g t Din indsats er vigtig Det, du siger, og måden, du siger det

Læs mere

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 «Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 www.nordania.dk December 2013 Kære lastbilkunde og leasinginteresserede Året 2013 nærmer sig en afslutning. Året begyndte

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Administration af andelsbolig - og ejerforeninger. Tillid Nærvær Engagement

Administration af andelsbolig - og ejerforeninger. Tillid Nærvær Engagement Administration af andelsbolig - og ejerforeninger Tillid Nærvær Engagement EN NÆRVÆRENDE VIRKSOMHED Boligadministratorerne er et mellemstort administrationsfirma, med en størrelse der gør, at vi kan drage

Læs mere

Leder i en sammenlægningsproces

Leder i en sammenlægningsproces Sendes ufrankeret Modtageren betaler portoen Leder i en sammenlægningsproces Ledernes Hovedorganisation Att.: Lederudvikling Vermlandsgade 65 +++ 1048 +++ 2300 København S 11 gode råd til, hvordan kommunale

Læs mere

Lær at elske af- og sporstikning

Lær at elske af- og sporstikning Lær at elske af- og sporstikning Og oplev en optimeret produktion med intelligente, pengebesparende løsninger Med sin mangfoldighed af bearbejdningsoperationer og talrige applikationstilpassede værktøjer

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g FOA: Teknik- og servicesektoren Mundtlig bere t n i n g Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Layout og indhold: Teknik- og servicesektoren Oplag: 300 Tryk: FOAs

Læs mere

ADMINISTRATIONSPRAKSIS

ADMINISTRATIONSPRAKSIS ADMINISTRATIONSPRAKSIS FOR GRØN ORDNING HERNING KOMMUNE Udarbejdet af Planafdelingen, september 2012 INDHOLD Indledning 3 Hvilke projekter støttes? 3 Geografi sk fordeling af VE-midlerne 3 Hvordan ansøger

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby Nævnet har modtaget klagen den 10. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

10 gode råd. til dig som arbejder sammen med en hjerneskadet kollega. HJERNESKADECENTRET BOMI

10 gode råd. til dig som arbejder sammen med en hjerneskadet kollega. HJERNESKADECENTRET BOMI 10 gode råd til dig som arbejder sammen med en hjerneskadet kollega. HJERNESKADECENTRET BOMI De nærmeste kolleger skal vide, hvad den hjerneskadede medarbejders begrænsninger betyder i hverdagen på arbejdspladsen.

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN 1 1 INDLEDNING Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har taget et kig ud i fremtiden for at se nærmere på de toneangivende tendenser, der påvirker arbejdsgivernes

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA MEDLEMSKONFERENCEN PÅ HOTEL BYGHOLM PARK HORSENS MANDAG DEN 4. APRIL 2016 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland Oplag 400 stk. Konsulent

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Livsfasepolitik I Region Midtjyllands livsfasepolitik defineres det, at vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere, uanset hvilken

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Arbejdsgivere efterspørger robusthed - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 22:00:45

Arbejdsgivere efterspørger robusthed - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 22:00:45 JOBANNONCER Arbejdsgivere efterspørger robusthed Af Charlotte Holst Fredag den 2. oktober 2015, 05:00 Del: Blæksprutten er næsten uddød. Den introverte findes slet ikke. Robuste og solide medarbejdere

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

DERFOR SKABER MELLEMLEDERNE HOS KD GRUPPEN LANGT BEDRE RESULTATER NU

DERFOR SKABER MELLEMLEDERNE HOS KD GRUPPEN LANGT BEDRE RESULTATER NU DERFOR SKABER MELLEMLEDERNE HOS KD GRUPPEN LANGT BEDRE RESULTATER NU Mellemlederne hos KD Gruppen brugte for meget tid på drift og detaljer. De løb hurtigere og hurtigere for at nå mere og mere selv, mens

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Fremsat den 20. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL)

Fremsat den 20. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) 2008/1 BSF 51 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 20. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om salg og markedsføring af garantiobligationer 19. juni 2009 Ubp/FT Spørgsmål AC. Af Børsen den

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Finanstilsynet Juridisk Kontor Aarhusgade 110 2100 København Ø Sendt pr. mail til ministerbetjening@ftnet.dk Udkast til lovforslag til ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Spar tusindvis af kroner på banklånet

Spar tusindvis af kroner på banklånet Spar tusindvis af kroner på banklånet ankerne har meldt ud, at de ikke behandler alle kunder ens. ankkunderne opfordres derfor til at se sig godt for, hvis de ikke vil betale for meget for deres lån. Der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

1. Generalforsamling i SKAGEN BRYGHUS den 16. april 2016. Nok engang velkommen til den 10. generalforsamling i Skagen Bryghus.

1. Generalforsamling i SKAGEN BRYGHUS den 16. april 2016. Nok engang velkommen til den 10. generalforsamling i Skagen Bryghus. 1. Generalforsamling i SKAGEN BRYGHUS den 16. april 2016 Nok engang velkommen til den 10. generalforsamling i Skagen Bryghus. Hele bestyrelsen er til stede i dag og jeg vil begynde med at præsentere dem

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os.

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dansk Banks vision: Recognised as the most trusted financial partner Danske Banks mission: "Setting new standards in financial services" Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye

Læs mere