Hos Finansiel Stabilitet har medarbejderne været udfordret med

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hos Finansiel Stabilitet har medarbejderne været udfordret med"

Transkript

1 er kommet langt med afviklingen Hos har medarbejderne været udfordret med opgaver, som har været usædvanlige, komplekse og med stramme deadlines. Det bliver der fortalt nærmere om i denne publikation med konkrete eksempler og interviews med nuværende og tidligere medarbejdere men også af eksterne parter uden for. Integrationen af fire datterbanker Mark Hedegaard, it-teamleder i : At arbejde i kræver en meget stor omstillingsparathed. Se side 3 Gigant-opgave gav udfordringer side 3 Ud af komfortzonen side 4 De kan noget specielt side 6 Medarbejder kommer godt videre fra til SEB René Lassen, Client associate i SEB (tidligere afdelingschef i ): Jeg kender jo alle faldgruberne, jeg ved, hvor det kan gå galt. Se side 8 Det kræver robusthed side 7 En oprydder skifter spor side 8 Erfaring vejer tungt side 10 Forliget med Forbrugerombuds manden om Roskilde Bank Medarbejderne tænker i løsninger side 11 Jeg har lært at tænke smartere side 13 Fiasko er ikke en mulighed side 14 December 2013

2 Dette initiativ handler om at synliggøre de særlige kompetencer og erfaringer, der er til stede hos vores medarbejdere og som kan komme andre arbejdsgivere til gavn, når vi ikke længere har opgaver til vores medarbejdere. markedsfører sine medarbejdere Når vi tager afsked med en medarbejder, så skyldes det næsten altid, at vi er kommet et skridt nærmere målet med at afvikle de kunder og aktiviteter, som er blevet overdraget til os fra nødlidende banker i årene Det er vores formål at afvikle hurtigst muligt, økonomisk forsvarligt og med respekt for koncernens værdigrundlag. Vores resultater kommer til udtryk ved, at bliver stadig mindre og med færre medarbejdere. Selvom vi ikke er som andre virksomheder, der typisk arbejder flittigt for at sikre vækst og egen fremtid, så har vi alligevel mange fællestræk. Resultater skabes gennem dygtige, kompetente og engagerede medarbejdere, som går en ekstra mile for at komme i mål til tiden. skylder medarbejderne en stor tak for de resultater, der er opnået. I sagens natur er det ikke muligt for os at kvittere for en god indsats, resultater, talent eller potentiale med et længerevarende karriereforløb. Til gengæld vil vi gerne hjælpe vores medarbejdere godt videre i arbejdslivet. Det er baggrunden for dette initiativ, som handler om at synliggøre de særlige kompetencer og erfaringer, der er til stede hos vores medarbejdere og som kan komme andre arbejdsgivere til gavn, når vi ikke længere har opgaver til vores medarbejdere. Vi gør dette ved at bringe en række artikler og videointerviews med fokus på de særlige opgaver, som vores medarbejdere har været involveret i. God fornøjelse. Med venlig hilsen Henrik Bjerre-Nielsen Administrerende direktør Forord 2

3 Integrationen af fire datterbanker Der er ingen siloer. Det er bare at række hånden op og sige; jeg vil med så er man med. Så jeg har virkelig udviklet mig på mange fronter inden for det halvandet år, jeg har arbejdet her, siger Mark Hedegaard, it-teamleder i. Gigant opgave gav udfordringer På blot ni måneder lykkedes det for Mark Hedegaard og hans kolleger i at integrere fire datterbanker ind i moderselskabet. Det krævede meget af ham og hans kolleger og boostede deres kompetencer. En ekstrem opgave uden fortilfælde i dansk bankvæsen: På blot ni måneder skulle fi re banker integreres med inklusiv både medarbejdere, kunder og data. Opgaven var stor og tidsfristen kort. It-delen er afsindig vigtig for en velfungerende bank og en kæmpestor del af at drive fi nansiel virksomhed. Derfor var det en meget hektisk periode, fortæller Mark Hedegaard. FIRE BANKER SMELTEDE SAMMEN MED FINANSIEL STABILITET Situationen var aldrig før set i dansk bankvæsen: Fire banker skulle afl evere deres banklicens indenfor blot ni måneder. Dette krævede bl.a. fi re it-konverteringer og at man lukkede alle de aktiviteter ned, der krævede banklicens, i de fi re banker. Amagerbanken, Fjordbank Mors, Max Bank og Sparekassen Østjylland blev alle overført til central administration hos i København, hvorefter fi re banklicenser kunne leveres tilbage. Målet var at bevare tempoet i afviklingen og nedbringe omkostningerne. Han er it-teamleder, og en af de medarbejdere, der selv har søgt til tiltrukket af de usædvanlige opgaver og muligheden for at få en erfaring, han ikke ville kunne få andre steder. Han blev en af de it-medarbejdere, der skulle sikre, at integrationen af de fi re banker gik glat. Et scenarie, der kan give enhver it-teamleder klamme hænder og vågne nætter for der er ingen grænser for, hvad der kan gå galt, når man fl ytter én bank til et andet it-system. Når tusinder af kunder og konti, indlån for millioner og udlån for milliarder skal fordeles og data fl yttes. Og at integrere fi re banker på næsten samme tid var en helt uhørt opgave, der aldrig var forsøgt før i dansk bankvæsen. Store krav til kommunikation og procesledelse Den gigantiske opgave stillede krav om lige dele it- og forretningsforståelse, procesledelse og kommunikationsevner hos it-medarbejderne i : Det har krævet, at vi hele tiden dygtiggjorde os. Det var meget komplicerede sammenhænge, vi skulle kunne gennemskue, siger Mark Hedegaard. Det stillede også store krav til vores kommunikation og evne til at kunne tale med vidt forskellige mennesker fra forskellige miljøer og på mange organisatoriske niveauer. Integrationen af fire datterbanker 32

4 Til trods for tidspres og kompleksitet lykkedes det for Mark og hans kolleger at få gennemført konverteringerne efter planen. Dynamisk miljø At arbejde her i kræver en meget stor omstillingsparathed. Vi har organisationsændringer fl ere gange om året og genovervejer hele tiden processer for at optimere. Det er meget sjældent, vi er i en drifts-tilstand. Vi har mulighed for konstant videreudvikling. I det hele taget oplever han miljøet i som meget dynamisk, og på det halvandet år, han har været i, har han haft en stejl udviklingskurve: Alle delelementerne ville man kunne lære andre steder. Men her kan man få lov til at have fi ngrene nede i det hele på én gang. Der er ingen siloopdeling. Og så har jeg naturligvis udviklet mit fagkatalog af it-kompetencer, hvor jeg nu f.eks. kan bidrage til opsætningen og vedligehold af næsten samtlige af BECs systemer. Motivation og fastholdelse Og så er der et andet aspekt, hvor han har udviklet sig det ledelsesmæssige: At arbejde her i Finansiel Stabilitet kræver en meget stor omstillingsparathed. Mark Hedegaard Både inden for kommunikation og procesledelse fordi jeg var afhængig af mennesker, jeg ikke havde ledelsesansvaret over, for at lykkes. Det har også været en spændende opgave at motivere og udvikle personer gennem processen. Alt i alt føler Mark Hedegaard, at de specielle udfordringer hos har været det hele værd: Som it-teamleder kunne jeg ikke forestille mig et mere spændende miljø at skulle arbejde med motivation og personalefastholdelse i for alle skal jo videre på et tidspunkt, vi ved bare ikke hvornår. Ud af komfortzonen Integrationen af fire datterbanker med moderselskabet stillede store krav til medarbejderne i Finansiel Stabilitet. Men fiasko var ikke en mulighed. Vi havde ni måneder fra start til slut. Det var helt ekstremt, for at sige det rent ud, fortæller underdirektør Johnny Krohn Rasmussen, der blandt andet havde ansvaret for it i den hektiske periode før og under sammenlægningerne. Arbejdet i styrker de ansatte på rigtig mange måder, mener Johnny Krohn Rasmussen og frem hæver robusthed og fleksibilitet. Integrationen af fire datterbanker 43

5 Samtidig var det et krav, at organisationen skulle skæres ned: Så folk i de lokale it-afdelinger blev sagt op, allerede inden vi havde fl yttet bankforretningerne og kunderne til et andet it-system i forventning om, at konverteringerne ville gå godt. Det skulle lykkes, ganske enkelt, siger han. Alle tvunget til at tænke ud af boksen Den stramme tidsplan krævede en meget stor fl eksibilitet hos medarbejderne. Medarbejderne var simpelthen nødt til at gøre tingene på en anden måde, end man normalt gør i fi nanssektoren. Ellers var det ikke lykkedes. Medarbejderne var ekstremt fl eksible både hvad gælder arbejdstider og opgaver. Her bevægede de sig ud over deres egne ansvarsområder. Arbejdstidsmæssigt var der ikke mange, der gik hjem kl. fem. Den nødvendige indstilling var, at nu bliver vi siddende her, til vi er færdige. At flytte en bank til et nyt it-system er så kompliceret, at det normalt kræver fl ere års forberedelse. Derfor er det en helt ekstraordinær situation at fl ytte hele fi re banker til nye it-systemer på blot ni måneder. Ikke desto mindre er det, hvad medarbejdere i lykkedes med, da man konverterede Amagerbanken, Max Bank, Fjordbank Mors og Sparekassen Østjylland til s it-systemer. Både it-medarbejdere, regnskabsmedarbejdere, supportere og folk fra det afgivende pengeinstitut var involveret. Medarbejderne var simpelthen nødt til at gøre tingene på en anden måde, end man normalt gør i finans sektoren. Ellers var det ikke lykkedes. Johnny Krohn Rasmussen Krav gav udvikling Johnny Krohn Rasmussen oplevede, at de store krav udviklede medarbejderne på fl ere måder: De involverede har fået en holistisk forståelse for deres arbejdsområde, for eksempel mere juridisk forståelse, it-forståelse og kundeforståelse som også betyder, man vil kunne skifte til f.eks. at drive andre it-systemer end banksystemer. Han mener også at medarbejderne har udviklet deres menneske lige kvaliteter af at være ansat i : De bliver robuste, de bliver vant til at håndtere ukendte situationer med en høj grad af usikkerhed, de bliver vant til at bevæge sig ud af deres komfort zone, arbejde under et højt tidspres, og være fl eksible på mange måder. På den måde er Finansiel Stabilitet jo et helt specielt sted i den fi nansielle sektor. Jeg har set s medarbejdere eksekvere med endog meget korte tidsfrister. Kim Madsen, BEC Læs mere på side 5 Integrationen af fire datterbanker 54

6 De kan noget specielt Kim Madsen fra BEC har arbejdet tæt sammen med it medarbejderne i og set, hvordan de tunge opgaver har udviklet deres kompetencer. Det var en intens og krævende periode, da fi re banker skulle integreres med moderselskabet og samtidig skulle over på s it-systemer. Det er en yderst kompleks opgave at fl ytte en bank til et andet it-system, og det udvikler naturligvis de involveredes kompetencer. Især når det drejer sig om fi re banker, der skal smeltes sammen med et moderselskab som perler på en snor, siger Kim Madsen. Han er afdelingsleder i BEC, der leverer it-løsninger til banksektoren, og han har bl.a. ansvar for at etablere og sammenlægge kunder. Og han har arbejdet sammen med medarbejderne i Finansiel Stabilitet i de komplicerede bank-fusionsprocesser, der foregik under meget stort tidspres. En fordel i en fusionspræget verden Kim Madsen ser den viden, medarbejderne i har fået ved at deltage i den store sammenlægning, som en vigtig kompetence at have i fremtiden: KØBERBANKER SKULLE HAVE RETTE DATA OG KUNDER Opgaven med at lægge de fi re banker sammen med blev yderligere kompliceret af, at de sunde dele af bankerne tidligere var solgt til eksterne parter: BankNordik købte dele af Amagerbanken, Jyske Bank købte dele af Fjordbank Mors, Sparekassen Sjælland købte dele af Max Bank og Sparekassen Kronjylland købte dele af Sparekassen Østjylland. Det betød, at kunder og data m.m. skulle sorteres og overføres til forskellige it-systemer. En stor udfordring for de ansvarlige. Det kræver noget specielt Kim Madsen nævner også en anden kompetence nemlig evnen til at leve med konstante forandringer. Mange medarbejdere i har oparbejdet en paratviden i forhold til forandringer. Det er jo en udfordring at arbejde et sted, hvor man ved, at man skal lukke sig selv. At kunne udføre et job professionelt samtidig med man udmærket ved, at man saver den gren over, man sidder på. Det er ikke gået ud over kvaliteten i arbejdet og det kræver noget specielt. Der er for tiden en trend hen mod yderligere konsolidering i bankbranchen. Her er bred viden om bankdrift i et teknisk perspektiv en stor kompetence. Rent fagligt kan it-medarbejderne i både håndtere forskelligheden i en bankforretning og måden, man kan drive et it-system på. Og så er der det med de ind imellem uhyre korte deadlines: En del af de opgaver, de har skullet løse, har også været under et vist tidspres. Og jeg har set s medarbejdere eksekvere med endog meget korte tidsfrister. Udfordringerne var store, da de fire banker skulle konverteres til s it-systemer og det har givet medarbejderne i ekstra kompetencer, fortæller Kim Madsen, afdelingsleder i BEC og tæt samarbejdspartner. Integrationen af fire datterbanker 56

7 Medarbejder kommer godt videre fra til SEB Jo bedre og dygtigere medarbejderne gør det, jo hurtigere gør man sig selv overflødig. Og det er beundringsværdigt, at folk laver et så godt stykke arbejde i den forbindelse, siger underdirektør Peter Fløe. Inden han kom til var han 45 år i Danske Bank blandt andet som kreditchef for de danske bankaktiviteter. Det kræver robusthed Komplicerede kreditsager, hårde forhandlinger og en uvis fremtid. Det giver robusthed at være ansat i. Robust er et ord, der går igen, når underdirektør Peter Fløe skal sætte ord på, hvilke kompetencer, medarbejderne opnår ved at være ansat i. Han leder afdelingen for særlige engagementer det vil sige komplicerede sager i Finansiel Stabilitet. EJENDOMME GIVER STADIG RISIKO FOR TAB har igennem tiden overtaget 12 nødlidende banker og årsagen til disse bankers fald er især udlån til ejendoms- og landbrugssektoren. Fem år efter fi nanskrisens start er ejendomssektoren stadig den største kilde til tab i banksektoren. (Det viser en gennemgang af 34 pengeinstitutter, som Økonomisk Ugebrev lavede tidligere i år.) Det er jo en stressfaktor for medarbejderne hele tiden at vide, at jo bedre og dygtigere man gør det, jo hurtigere gør man sig selv overfl ødig. Og det er beundringsværdigt, at folk laver et så godt stykke arbejde i den forbindelse. Det kræver, at medarbejderne er robuste, siger Peter Fløe. Vant til forhandlinger i modvind Men udadtil kræves der også robusthed typisk i de mange hårde forhandlinger, man som kundechef i kommer ud i. Ofte sidder de som eneste repræsentant for og bliver set som den store stygge ulv af alle andre ved bordet. s interesser er ofte i modstrid med alle andre interessenters interesser. Det kræver, at de som kundechefer er faste i mælet og alligevel smidige, når det gælder at fi nde en løsning, der kan gøre alle tilfredse. På den måde bliver de utroligt forhandlingsvante, siger Peter Fløe. Medarbejder kommer godt videre fra til SEB 72

8 Hardcore kreditviden Selv om de fl este kommer en bred bankmæssig og salgsorienteret baggrund, spår Peter Fløe en fortsat fremtid for sine kundechefer inden for især kreditområdet, netop på grund af tiden i : Tunge og svære sager fi ndes i alle banker, og de her medarbejdere er selvskrevne til at kunne løfte dem. De vil efter min mening kunne gå ind som kvalifi cerede kreditmedarbejdere i et hvilket som helst pengeinstitut. Ofte sidder de som eneste repræsentant for Finansiel Stabilitet og bliver set som den store stygge ulv af alle andre ved bordet. Peter Fløe De har jo generelt fået en hardcore viden om de kreditmæssige discipliner regnskaber, budgetter, dokumentgrundlag, bankaftaler og om de håndtag, der skal drejes på, når man skal håndtere komplekse kunder. Og de har opnået et dybt, dybt indblik i hele ejendomssektoren. Han tilføjer: Jeg mister jævnligt medarbejdere til andre kundeinstitutter. Og det er især kreditafdelingerne, de ryger til. En oprydder skifter spor Efter to et halvt år hos Finansiel Stabilitet blev René Lassen rekrutteret af SEB til et job i Real Estate Finance. Jeg fik helt klart jobbet på grund af den tunge erfaring, jeg har opbygget inden for finansiering af ejendomsbranchen, siger han. Det handlede jo om at få så mange af pengene tilbage som muligt, siger René Lassen om sin tid hos, hvor hans mission var at få lukket ned for de store ejendomsengagementer og minimere tabene. Jeg kunne især godt lide sager, hvor jeg kunne se, at der stadig gemte sig nogle muligheder, siger René Lassen om tiden i, hvor han arbejdede på at formindske tabene på udlån i ejendomme. Medarbejder kommer godt videre fra til SEB 83

9 De tunge, problematiske sager, han løste i, var ikke enkle, selv om René havde oprydningserfaring fra sine to foregående jobs i branchen. Hos FS blev jeg udfordret næsten dagligt. Jeg kunne jo sidde med en struktur, hvor der var fem-seks banker i første række af kreditorer, ti-femten banker, der stod næst i rækken, og så nogle obligationsejere, der stod nummer tre i rækken. Her skulle vi fi nde en løsning, alle var enige om. For alle, der har pant i en ejendom, skal sige ja til et salg. Og tvangsauktion er ikke en god ting, når det er en tysk ejendomskoncern, og det minimum vil tage tre år, før man ser blot en smule af sine penge igen, siger René Lassen. Han kunne især godt lide sager, hvor han kunne se, at der gemte sig nogle muligheder. Det gav en stor tilfredsstillelse, når det lykkedes: Det er en god fornemmelse at lave en aftale, hvor lånet egentlig er nedskrevet til nul, men der så er en mulighed for at få nogle af pengene tilbage alligevel, siger René Lassen. Ballast til udlån Efter to et halvt år med tunge sager hos, blev René Lassen headhuntet til afdelingen for fi nansiering af ejendomme hos SEB, hvor han sidder i dag. Jeg fi k helt klart jobbet på grund af den tunge erfaring, jeg har opbygget inden for fi nansiering af ejendomsbranchen, siger han. Jeg kender jo alle faldgruberne, jeg ved, hvor det kan gå FRA RØDE ENGAGEMENTER TIL KONTANTER har siden stiftelsen i 2008 overtaget udlån og garantier for 99 mia. kr. Ved udgangen af første halvår 2013 var udlån og garantier for 85 milliarder afviklet igen arbejder efter koncernstrategien: Fra røde engagementer til kontanter Strategien fokuserer på, hvordan i praksis skal afvikle overtagne engagementer hurtigst muligt, økonomisk forsvarligt og i overensstemmelse med koncernens værdigrundlag galt. Og hvor det typisk er gået galt. Jeg er blevet godt klædt på inden for alt det juridiske. Og så ved jeg, hvor meget bøvl det kan give, hvis man f.eks. tager andre långivere ind, når man skal fi nansiere ejendomme. Hvor det tidligere handlede om at få pengene ind, er dagsordenen en anden hos SEB: Nu sidder jeg jo faktisk og låner penge ud det var en fornemmelse, jeg lige skulle vænne mig til, siger René Lassen med et smil. Jeg kender jo alle faldgruberne, jeg ved, hvor det kan gå galt. René Lassen Medarbejder kommer godt videre fra til SEB 49

10 I forhold til den opgave, vi løser, har medarbejderne fra nogle helt naturlige kompetencer. En del af de sager, som vi møder, kender de jo fra den mørke fortid, siger Peter Toftager, Head of Real Estate Finance i SEB Danmark. Erfaring vejer tungt Det giver et forspring, når man har kæmpet og svedt for at redde nød lidende sager frem for at have lært om det på en skolebænk. Også når man senere skal låne penge ud, siger Peter Toftager, Head of Real Estate Finance i SEB Danmark. Peter Toftager er leder af SEB s danske afdeling for ejendomsfi nansiering. I hans afdeling har to ud af de tre medarbejdere en baggrund i. Den helt store fordel ved medarbejderne fra er, at man jo ikke lærer så meget af succeser men man lærer virkelig meget af fi askoer. Og de har siddet og gennemgået en hel masse sager og kigget på: Hvor var det, det gik galt? Det får man en utrolig vigtig erfaring ud af, siger Peter Toftager. Erfaring god at have i bagagen Der, hvor vi andre har gået på kurser og skullet lære fra en teoretisk vinkel, hvordan man redder nødlidende sager og hvordan man undgår at sager bliver nødlidende der har medarbejderne med erfaring fra siddet midt i suppedasen. De er jo generelt erfarne mennesker. Og det betyder noget i ejendomsbranchen. Peter Toftager Ud over svagheder i låneaftaler, lånedokumentation, sikkerhedsaftaler, ejendommens fi nansielle nøgletal og så videre, er det også en fordel at kende kredsen af ejendomsinvestorer: De er jo generelt erfarne mennesker. Og det betyder noget i ejendomsbranchen, hvor det ofte er de samme ejendomsinvestorer og de samme ejendomme, man støder på. Med den viden medarbejderne fra kommer med, kan de give nogle ret gode vejledninger til, hvad vi skal gøre, og hvad vi skal lade være med at gøre, siger Peter Toftager. AFDELINGEN FOR SÆRLIGE ENGAGEMENTER Afdelingen for særlige engagementer i Finansiel Stabilitet har ansvaret for større, komplekse sager Der er ni medarbejdere i afdelingen De seks kundechefer i afdelingen har hver kundeansvaret for koncerner langt de fl este inden for ejendomsbranchen Kundernes engagementer skal afvikles med så få tab som muligt for Medarbejder kommer godt videre fra til SEB 10 5

11 Forliget med Forbrugerombudsmanden om Roskilde Bank Opgaven har et kæmpe omfang, siger vicedirektør Marianne Simonsen om tilbagebetalingerne, der skal ske i kølvandet på Roskilde Bank-forliget. Medarbejderne tænker i løsninger står netop nu over for endnu en stor udfordring: På kort tid skal der tilbagebetales op mod 220 millioner kroner til op mod tid ligere kunder i Roskilde Bank det er konsekvensen af et forlig indgået mellem Forbrugerombudsmanden og. En udbetaling i den målestok og kompleksitet er ikke tidligere gennemført og kommer til at stille store krav til de involverede medarbejdere i. Det er en meget stor sag med en meget kort tidsfrist, siger vicedirektør Marianne Simonsen, ansvarlig i for jura, compliance og for den projektgruppe, der lige nu arbejder hårdt for at bringe sagen om Roskilde Bank-forliget sikkert i havn. Og det kommer den, siger hun: I har vi aldrig sagt, at noget ikke kan lade sig gøre. Problemernes endestation er her, og vi har fokus på at fi nde løsninger. Vi klarer de udfordringer, vi stilles overfor det gælder også i denne sag. Største sag af sin art Marianne Simonsen fortæller, at de har ledt efter tilsvarende sager andre steder i fi nanssektoren uden at fi nde dem. Denne sag kan involvere omkring privatkunder. Og den største sammenlignelige sag, vi har kunnet fi nde i banksektoren, involverede 1500 kunder. Det vil sige, at den her sag kan blive næsten tyve gange større end den hidtil største sag og den bliver i hvert fald ti gange så stor. Forliget med Forbrugerombudsmanden om Roskilde Bank 11 2

12 ROSKILDE BANK OPFORDREDE SINE KUNDER TIL AT KØBE AKTIER I ROSKILDE BANK Tilbage i 2006 og 2007 gennemførte Roskilde Bank to brev-kampagner til bankens kunder. I brevene opfordrede man kunderne til at købe aktier i Roskilde Bank eventuelt kunne kunderne i Roskilde Bank låne penge af Roskilde Bank til at købe bankens egne aktier. Roskilde Bank sendte breve til godt privatkunder og solgte aktier for omkring 370 mio. kr. Men aktiekøbene blev en meget dårlig forretning for kunderne. Roskilde Bank gik ned og aktierne blev værdiløse. Og Roskilde Bank blev overtaget af. Kompetencerne er klar Hun mener, opgaven kommer til at kræve ekstraordinære kompetencer af de blot ti-tolv involverede medarbejdere. Kompetencer, som de heldigvis allerede har haft mulighed for at udvikle gennem deres tid i. Det er karakteristisk for de sager, som medarbejderne løser her at der ikke fi ndes fortilfælde. Problemerne er ikke set før. Det tvinger medarbejderne til at tænke nyt og udvikle en ny måde at løse tingene på. Det betyder i følge Marianne Simonsen, at medarbejderne bliver særligt trænede i hele tiden at tænke konstruktivt og at tænke i løsninger som de så bagefter skal være med til at føre ud i livet, hvilket også stiller store krav. Vi ved at medarbejderne kan præstere meget, og det får de brug for til denne her opgave. Det er særligt imponerende, når vi ved, at vi arbejder for at afvikle os selv. Hele tre ting på én gang Medarbejdernes evne til at tænke kreativt og ud af boksen, var også med til at sikre, at forliget mellem og Forbrugerombudsmanden blev til virkelighed. Aftalen har tre nødvendige kvaliteter. Den er juridisk korrekt, den er økonomisk forsvarlig, og sidst men ikke mindst kan den rent faktisk føres ud i livet, siger Marianne Simonsen. Og det bliver den: Vi har taget bestik af opgaven og indgået en aftale så gør vi som vi plejer. Vi løser den. De kan præstere meget, og det får de brug for til denne her opgave. Marianne Simonsen Forliget med Forbrugerombudsmanden om Roskilde Bank 12 3

13 Camilla Lund blev headhuntet som jurist til i 2009, og var slet ikke i tvivl: Det var once in a lifetime en historisk situation og nok det sjoveste, man kunne lave på daværende tidspunkt. Loven var dårligt nok skrevet, det hele var nyt, der var ingen præcedens eller færdige pakker man kunne hive op ad skuffen. Jeg har skullet tænke nyt fra start. Jeg har lært at tænke smartere I sin tid hos er advokat og PA Camilla Lund blevet udfordret, når det gælder at tænke nyt, og tænke smartere. Det får hun endnu engang brug for, når Roskilde Bank forliget skal føres ud i livet. Min tid herinde har lært mig, at der altid fi ndes en løsning på problemerne. Det synes jeg, vi har konstateret gang på gang herinde. Selv om det kan se håbløst ud, så fi kser vi det. Vi fi nder en løsning. Ordene kommer fra Camilla Lund, som er advokat i Finansiel Stabilitet, der netop nu står over for en enorm opgave, nemlig på kort tid at sikre tilbagebetaling af op mod 220 millioner kro- PRIVATKUNDER KAN FÅ ERSTATTET NOGET AF TABET indgik i begyndelsen af december 2013 en forligsaftale med Forbrugerombudsmanden. Forliget vedrører private kunder i Roskilde Bank, som købte aktier i forbindelse med to aktiesalgskampagner fra Roskilde Bank i 2006 og De privatkunder, som ifølge aftalen kan være erstatningsberettigede, kan få erstattet 60 % af deres nettotab. ner til op mod mennesker. En opgave, der udløber af et forlig indgået mellem Forbrugerombudsmanden og Finansiel Stabilitet, som skal give erstatning til kunder, der købte aktier i Roskilde Bank i to nærmere defi nerede perioder. Camilla Lund var først med til at forhandle Roskilde Bank-forliget på plads mellem Forbrugerombudsmanden og og nu venter næste udfordring: At føre forliget ud i livet og sikre, at de rette mennesker får tilbud om erstatning. Hun er stærkt begejstret for sit job i almindelighed og for Roskilde Bank forligssagen i særdeleshed: For mig har det været fantastisk at deltage i forligsforhandlingerne. Vi jurister plejer jo at udtale os om, hvad der er lovligt, og hvad der bør ske i henhold til loven. Her skulle jeg også undersøge, om løsningen vi forhandlede os frem til, kunne lade sig gøre i virkeligheden. Det var enormt spændende, og krævede, at vi hele tiden ledte efter løsninger, der både var juridisk holdbare og praktisk mulige. Jeg har arbejdet med sagen siden 2010, og at komme frem til et resultat, og efterfølgende se det i samtlige nyhedsprogrammer, var fantastisk og meget intenst. Et turbulent miljø At være ansat i, kræver, at man skal kunne trives i et til tider turbulent miljø, mener Camilla Lund: Forliget med Forbrugerombudsmanden om Roskilde Bank 13 4

14 Men jeg trives rigtig godt, når tingene ikke er fastlagt. Jeg har lært at tænke nye veje. Meget af det har handlet om at tilrettelægge processer og udtænke arbejdsgange og systemer, som gør tingene håndterbare for os. Det handler ofte om at tænke smartere, siger hun, og nævner et eksempel: Både vi og Pengeinstitutankenævnet fi k et meget stort antal enslydende klager over et af de pengeinstitutter, vi havde overtaget. Hvis ankenævnet skulle behandle omkring 300 klagesager, ville det enten give en astronomisk ventetid eller koste et astronomisk beløb. What to do? Løsningen blev at udtage nogle prøvesager, få dem afgjort, og lægge praksis efter dem. Og dermed skåne Ankenævnet for at behandle så mange sager. På den måde fandt vi en løsning, hvor vi sikrede den for alle parter mest effektive sagsbehandling. Og det var jo dejligt, siger Camilla Lund. Når en advokat og en it-mand skal tale sammen... Nu hvor forliget om Roskilde Bank-sagen er på plads, kommer næste intense periode: At føre det ud i livet. Det er der nedsat en projektgruppe til. Min tid herinde har lært mig, at der altid findes en løsning på problemerne. Camilla Lund Den her sag er kæmpe stor. Jeg får brug for stor indsigt i nye områder for at kunne løse den. Jeg skal i projektgruppen arbejde sammen med nogle andre fagspecialister, og når en advokat og en it-mand taler sammen, er det ikke sikkert, vi altid forstår hinanden... Jeg kommer også til at bruge alle kompetencer, når det gælder at tænke i nye baner. Hvordan får vi smartest tilrettelagt processen, så vi ikke potentielt skal sidde og modtage breve, der siger ja tak, jeg vil gerne have erstatning? Eller telefonopkald fra mennesker for den sags skyld. Og hvordan fi nder vi ud af hvem, der ikke skal have erstatning? Det her er en fantastisk sag både rent fagligt men også i forhold til det praktisk mulige. Det er noget af det, der gør, at er et super sted at være. Fiasko er ikke en mulighed Medarbejderne er vant til at udføre det umulige. Derfor er Elin Sigvardsen sikker på, at det også denne gang skal lykkes. Vi har en bred vifte af spændende opgaver foran os, siger Elin Sigvardsen, som er ansvarlig for banksupport i Finansiel Stabilitet, og én af de personer, der skal sikre, at de erstatnings Elin Sigvardsen er en af de medarbejdere, der sagde et godt, fast arbejde op, tiltrukket af de særlige udfordringer, man finder hos. En af forudsætningerne for at det lykkes for os at løse alle disse forskellige opgaver, skyldes godt samarbejde og en fælles vilje til at få tingene til at lykkes, siger hun. Forliget med Forbrugerombudsmanden om Roskilde Bank 14 5

15 berettigede kunder fra Roskilde Bank får den erstatning, de har krav på. Og vel at mærke får et tilbud om erstatning inden den 25. februar Forliget omfatter op mod private investorer med et erstatningskrav på op til 220 mio. kr. Mange ubekendte Det er en stor opgave, understreger hun: Det er en indviklet opgave, en meget kort deadline på 12 uger for første milepæl og en masse ukendte faktorer. Elin Sigvardsen nævner i fl æng nogle af de spørgsmål, hun og hendes kolleger skal nå at løse inden 25. februar: Hvem er de mennesker egentlig, der modtog opfordring fra Roskilde Bank om at købe aktier? Og hvem af dem er berettigede til at få erstatning? Hvad hvis aktierne blev købt for pensionsmidler eller en børneopsparing? Hvordan skal pengene udbetales? Hvem skal her hos os svare på spørgsmålene fra de kunder? Og så videre. En kultur, hvor tingene kan lade sig gøre Trods den meget store opgave med den korte tidsfrist, er hun ikke i tvivl om, at kommer til at lykkes med den. GIGANTISK OMFANG MED MEGET KORT TIDSFRIST kunder fi k markedsføringsbreve fra Roskilde Bank Den del af de kunder, der er berettigede til erstatning, skal have et brev om det fra Finansiel Stabilitet senest den 25. februar har altså blot tolv uger fra forliget blev indgået til at fi nde ud af, hvilke kunder der er berettigede til at få erstatning og til at få informeret dem Sagen er gange større end sammenlignelige, kendte sager Alene planlægningen af håndteringen i Finansiel Stabilitet kommer til at kræve menneskers arbejde, mens store dele af den praktiske udførsel vil blive lagt ud af huset fordi opgaven er så stor. Det SKAL vi! Der er indgået et forlig, og succeskriteriet er meget målbart. Fiasko er ikke en mulighed. Hun har tidligere set lykkes med ting, hun umiddelbart troede var uladsiggørlige: Da jeg lige var startet her, hørte jeg, at vi skulle indkonvertere Amagerbanken, tage imod nye medarbejdere og kunder derfra, køre den daglige drift der var i forvejen og samtidig planlægge den næste indkonvertering. Jeg tænkte: Det må være en misforståelse. Men det var det ikke. Jeg opdagede hurtigt, at her er en kultur, hvor man tager nogle beslutninger, og så kan det lade sig gøre. Selv om det så overvældende ud til at starte med. Så jo. Også denne gang tror jeg på, det kan lade sig gøre. Medarbejdere vant til forandring og nytænkning Hun mener, at den særlige situation i har klædt hende og hendes kolleger godt på til at sikre, at opgaven bliver udført: Når man har været i, bliver man vant til at operere i et miljø i konstant forandring. Jeg har lært mig at kommunikere konkret og specifi kt. Hele tiden søge efter løsninger. Tage opgaver på mig, der ikke nødvendigvis er mit bord. Alt det får både jeg og mine kolleger brug for nu.... der er en kultur, hvor man tager nogle beslutninger, og så kan det lade sig gøre! Elin Sigvardsen Forliget med Forbrugerombudsmanden om Roskilde Bank 15 6

16 A/S Kalvebod Brygge København V Telefon: Telefax: Hjemmeside:

Selskabsledelse i nødlidende banker. KRAKA Finanskommission. Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen

Selskabsledelse i nødlidende banker. KRAKA Finanskommission. Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen Selskabsledelse i nødlidende banker KRAKA Finanskommission Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen Dagsorden Finansiel Stabilitet A/S God selskabsledelse i banker Banksammenbrud Erstatningsansvar

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S Maj 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finansiel Stabilitet A/S (beretning nr. 12/2011) 9. maj 2014 RN 1504/14

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Spørgsmål til FOKUS kompetencer

Spørgsmål til FOKUS kompetencer Spørgsmål til FOKUS kompetencer Nedenstående spørgsmål er lavet som eksempler på, hvordan man kan spørge til kompetencer, der er behov for i forhold til jobbet. Kompetencerne i listen er hentet fra FOKUS.

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt NOTAT 24. juni 2009 09/03070-1 /lkl-dep Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om Roskilde Bank Spørgsmål AK Ministeren bedes redegøre for

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Visma Consulting. It-løsninger til Liv & Pension

Visma Consulting. It-løsninger til Liv & Pension Visma Consulting It-løsninger til Liv & Pension Visma Consulting It-løsninger til Liv & Pension Som repræsentant for en pensionskasse eller et pensionsselskab kan du sikkert nikke genkendende til disse

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter koncernstruktur afviklingen i finansiel stabilitet regnskabsberetning risikoforhold og risikostyring

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter koncernstruktur afviklingen i finansiel stabilitet regnskabsberetning risikoforhold og risikostyring Årsrapport 2012 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Koncernstruktur 4 Afviklingen i Finansiel Stabilitet status og strategi 5 Regnskabsberetning 11 Risikoforhold og risikostyring 32 Selskabsledelse

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om salg og markedsføring af garantiobligationer 19. juni 2009 Ubp/FT Spørgsmål AC. Af Børsen den

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Maskininvesteringer. - Gør det rigtigt fra starten. Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere.

Maskininvesteringer. - Gør det rigtigt fra starten. Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere. Maskininvesteringer - Gør det rigtigt fra starten Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere. På 12 minutter kan du spare 12 måneder Hvis du overvejer at købe en ny maskine, skulle du

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning:

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Også i år må jeg indlede med at sige, at det er en kæmpe fornøjelse at få lov til at aflægge beretning for Halsnæs Bryghus A/S. Året

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852.

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852. Bilag 4 http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx Markedskoncentrations ratio 2010 2009 2008 2007 Summen af de seks største virksomheder 2.122.730

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Administration af andelsbolig - og ejerforeninger. Tillid Nærvær Engagement

Administration af andelsbolig - og ejerforeninger. Tillid Nærvær Engagement Administration af andelsbolig - og ejerforeninger Tillid Nærvær Engagement EN NÆRVÆRENDE VIRKSOMHED Boligadministratorerne er et mellemstort administrationsfirma, med en størrelse der gør, at vi kan drage

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt.

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut Allattoqarfiat Ingerlatseqatigiiffinnut Allattoqarfik Landsstyrets Sekretariat Bestyrelsessekretariatet ATASSUT s Landstingsgruppe

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

Lær at elske af- og sporstikning

Lær at elske af- og sporstikning Lær at elske af- og sporstikning Og oplev en optimeret produktion med intelligente, pengebesparende løsninger Med sin mangfoldighed af bearbejdningsoperationer og talrige applikationstilpassede værktøjer

Læs mere

Lønpolitik. (intern forretningsgang, senest ændret i 2012)

Lønpolitik. (intern forretningsgang, senest ændret i 2012) Lønpolitik (intern forretningsgang, senest ændret i 2012) Passende aflønning For koncernens lønpolitik er visionen, at leder og medarbejder har en fælles forståelse og accept af rimeligheden i lønniveauet.

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen Når organisationer oplever store forandringsprocesser i forbindelse med nye strategier, fusioner eller hurtig vækst opstår der ofte et gab mellem

Læs mere

DANSK INDUSTRIS KAPITALMARKEDSDAG 2015 - FÅ DEN BEDSTE AFTALE MED BANKEN

DANSK INDUSTRIS KAPITALMARKEDSDAG 2015 - FÅ DEN BEDSTE AFTALE MED BANKEN DANSK INDUSTRIS KAPITALMARKEDSDAG 2015 - FÅ DEN BEDSTE AFTALE MED BANKEN KORT OM BANK BROKERS VORE KLIENTERS FINANSIELLE UDFORDRINGER ER VORES OMDREJNINGSPUNKT 2 VORES TILBUD Vi sikrer, at I har de rigtige

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Generalforsamling lørdag den 18. juni, 2011, kl. 10.00 Fuglsø Centret, Dragsmurvej, Knebel Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009?

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009? BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.18 / 2009 KONSULENT NYT Hvordan forbereder du dig bedst på 2009? Repræsentanter for Microsoft, Sun og Oracle giver deres bud på de vigtigste IT-tendenser i 2009 DET FRIE

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Tjeklisten for bedre indtjening

Tjeklisten for bedre indtjening Tak fordi du har downloadet Den ultimative tjekliste for bedre indtjening. Manglende indtjening hænger ofte sammen med, at der er ting i dit workflow, du kan forbedre. En tjekliste er uvurderlig, for den

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Effektiv og nærværende ejendomsadministration

Effektiv og nærværende ejendomsadministration 1 2 Effektiv og nærværende ejendomsadministration 2 3 Arbejdsfelt Vi er en virksomhed, der har stor erfaring i at administrere ejendomme på det private ejendomsmarked. Den private sektor er betydningsfuld

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

10 gode råd. til dig som arbejder sammen med en hjerneskadet kollega. HJERNESKADECENTRET BOMI

10 gode råd. til dig som arbejder sammen med en hjerneskadet kollega. HJERNESKADECENTRET BOMI 10 gode råd til dig som arbejder sammen med en hjerneskadet kollega. HJERNESKADECENTRET BOMI De nærmeste kolleger skal vide, hvad den hjerneskadede medarbejders begrænsninger betyder i hverdagen på arbejdspladsen.

Læs mere

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark ATP ønsker at informere eksterne interessenter om vores strategi for rekruttering af nyansatte medarbejdere, som tilknyttes den nye myndighed Udbetaling Danmark.

Læs mere

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Revision af frie skoler

Revision af frie skoler Vi har specialiseret os i... 90167145216418+51228672+91773+977123+724 9470912560915790167145216418+51228672+ 773+977123+7249+5687735987738935779385 39+8677689t743689+773698+776398+77469+ 7389+84789+81378983817398+87798+768189

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 14 Rigsrevisors fortsatte notat af 20. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S

Læs mere

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner Torben Waage IT-SIKKERHEDEN SKAL OP PÅ LEDELSESNIVEAU Hvert år bliver der brugt milliarder af kroner på at beskytte digitale aktiver, så fortrolige informationer undgår at finde vej til offentligheden.

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Succesfuld implementering - forandring der forankres

Succesfuld implementering - forandring der forankres Succesfuld implementering - forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

energi til det hele olie gas energi

energi til det hele olie gas energi energi til det hele olie gas energi anytime anywhere offshore eller onshore - vi har energi til det hele! YIT Olie & Gas har base i den danske offshore-by Esbjerg. Her arbejder vi tæt sammen med verdens

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere