3.lek&on: De økonomiske mål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3.lek&on: De økonomiske mål"

Transkript

1 3.lek&on: De økonomiske mål 3.Lek&on i undervisningsforløbet Økonomi og behovsopfyldelse i Danmark baseret på kapitel 9 i bogen Luk Samfundet Op!, af Brøndum og Hansen, Columbus 2010

2 3.lek&on: De økonomiske mål Lek$e $l 3.lek$on: s i bogen Luk Samfundet Op!, af Brøndum og Hansen, Columbus 2010 Dagsorden og arbejdsformer 1. Lærergennemgang af de 6 økonomiske mål (struktureret omkring tjek på lek&en spørgsmål) 2. Øvelse om økonomisk vækst 3. Øvelse om arbejdsløshed 4. Øvelse om betalingsbalance

3 Tjek på lek&en spørgsmål Hvad handler økonomisk vækst om? Hvorfor er det godt for samfundsøkonomien, hvis arbejdsløsheden er lav Hvad betyder begrebet infla&on? Hvad er betalingsbalancen udtryk for? Hvorfor er det hensigtsmæssigt at have en bæredyg&g samfundsøkonomi hvad vil bæredyg&g sige? Hvorfor er det godt, hvis der er balance på statens budgefer? Hvad kan bevirke, at e[erspørgselskurven forskydes mod nordøst eller mod sydvest?

4 De samfundsøkonomiske mål For at finde ud af, hvordan &lstanden er i den danske samfundsøkonomi kigger vi især på følgende 6 økonomiske områder Økonomisk vækst Arbejdsløshed Infla$on Betalingsbalance Bæredyg$g økonomi Balancen på statens budge\er Det centrale ved disse økonomiske mål er, at de hænger sammen. De kan således forstærke men også modvirke hinanden. Ved at holde de 6 økonomiske mål under observa&on har vi en god ide om, hvordan dansk økonomi har det.

5 BNP og økonomisk vækst I Den værdi som vi bruger, når vi skal måle og forklare et lands samlede velstand (ikke velfærd!) kaldes for Bru\ona$onalproduktet (BNP). BNP afspejler den samlede værdi for den samlede produk&on i samfundet i et år. BNP udgøres af værdien af alle de varer og tjenester, som fx er produceret i Danmark i et år fratrukket de anvendte ressourcer, som er indgået i produk&onen af varer og tjenester BNP er således udtryk for den samlede produk$on inden for det offentlige og private, hvor produk&on af varer og tjenester skal forstås bredt som fx øl, produk&on af musik, computerspil film, opera&oner på sygehusene, undervisning osv.

6 BNP og økonomisk vækst II Udover at udtrykke den samlede produk&on er BNP også udtryk for en indkomst, fordi hver gang nogle producerer fx en vare som en øl vil der være ansafe på bryggerierne og dem der ejer bryggerierne (virksomhedsejere) der får en indkomst. Udover at udtrykke den samlede produk&on er BNP også udtryk for en indkomst, fordi hver gang nogle producerer fx en vare som en øl er der ansafe på bryggerierne og dem der ejer bryggerierne (virksomhedsejere) der får en indkomst. Sammenhængen mellem produk&onen af varer og tjenester og den indkomst som følger af denne produk&on er = at jo mere der produceres i samfundet desto højere vil den samlede indkomst være

7 BNP og økonomisk vækst III Foruden at udtrykke den samlede produk&on og sammenhængen mellem produk&on og indkomst er BNP også udtryk for, hvor mange økonomiske ressourcer et land har &l rådighed. Det betyder, at har et land et højt BNP vil der være bedre mulighed for staten &l at give ressourcer &l fx social beskyfelse (pension, arbejdsløshedspenge), uddannelse, sundhedsvæsenet osv. Den økonomiske vækst måles ved at kigge på &lvæksten i BNP. Ved nedgang i samfundsøkonomien er det ligeledes BNP der anvendes som mål &l at fastslå hvor stor faldet eller nedgangen i den samlede samfundsøkonomi (fald i væksten) har været

8 Arbejdsløshed I Arbejdsløshed defineres som antallet af de registrerede arbejdsløse i forhold &l den samlede arbejdsstyrke. (Arbejdsstyrke er udtryk for den del af befolkningen mellem år der står &l rådighed for arbejdsmarkedet men er registreret ledige) Når arbejdsløsheden fastslås sker det ved, at man sammenregner forskellige typer af arbejdsløshed jf. figur 9.9 (slide 59) &l hel&dsarbejdsløse

9

10 Arbejdsløshed II Det økonomiske mål er at have lav ledighed og høj beskæligelse fordi Når der er flere mennesker i arbejde, bidrager de &l en forhøjelse af den samlede produk&on, indkomst og muliggør flere ressourcer kort sagt landets BNP øges Når der er flere mennesker i arbejde vil staten have færre udgiler &l social beskyfelse som fx bistand, dagpenge osv. og staten vil sam&digt få flere indtægter, fordi de arbejdende betaler skat &l staten af den lønindkomst, som de modtager for deres arbejde.

11 Arbejdsløshed III Det er vig$gt mentalt for et menneske at være $lkny\et arbejdsmarkedet 1. for det første, fordi det er ensbetydende med, at man tjener en indkomst og derved kan forsørge sig selv og sin familie. (selvforsørgeraspektet) 2. for det andet fordi et arbejde er et udtryk for, at der er behov for en i samfundet, at man bidrager &l samfundet. Der er tale om anerkendelse og dermed styrkelse af ens iden&tet man/jeg har værdi som menneske fordi jeg bidrager &l samfundet og det bliver jeg anerkendt for Der er en lang række nega&ve konsekvenser (udover de samfundsøkonomiske) knyfet &l de folk der er låst fast i arbejdsløshed over længere &d. Fx forværres den generelle sundhed blandt arbejdsløse o[e blandt andet fordi nogle Personer reagerer ved at begynde at drikke tæt eller blive ekstremt fysisk passive osv. Der kan også være en sammenhæng mellem arbejdsløshed og Kriminalitet fordi nedgang i lønindkomsten måske er så markant, at nogle ser sig nødsaget &l kriminelle handlinger, der kan forbedre deres økonomi.

12 Infla&on I Infla&on er udtryk for vedvarende priss&gninger i samfundet. Infla&on påvirker købekra[en. Dvs. hvad og hvor meget vi kan købe for de penge som vi har tjent Infla&on er gil for dansk eksport, fordi priss&gningerne på varer i Danmark vil have afsmifende effekt på arbejdernes krav om mere i løn hvilket vil resultere i, at virksomhederne er nødt at kræve mere for deres varer da produk&ons omkostningerne (lønudgi[er) bliver forøget. Øget produk&onsomkostninger med øget varepris &l følge er meget dårligt for danske virksomheders konkurrenceevne globalt. se også tekstboks 9.6 s.169 i bogen.

13 Infla&on II Infla&on er bekymrende for en samfundsøkonomi for det skaber usikkerhed om den frem&dige økonomiske udvikling for den enkelte borger og for staten. Infla&on påvirker også forholdet mellem dem der har gæld og dem der har opsparing Hvorfor er det fx godt at have stor gæld, hvis der er infla&on i samfundsøkonomien

14 Infla&on III Der skelnes mellem to typer af infla$on 1. Infla&on i forbindelse med at e[erspørgslen på varer i samfundet s&ger. Denne infla&onstype opstår i de økonomier, hvor det går godt. Vi kalder denne type af infla&on for demand pull fordi e[erspørgslen trækker infla&onen op (prisen på varer op) 2. Infla&on i forbindelse med at produk&onsomkostningerne (fx s&gende lønudgi[er, s&gende priser på råvarer osv.) s&ger. Vi kalder denne type af infla&on for cost push fordi omkostninger skubber prisen på det produkt som produceres opad.

15 Betalingsbalance I Er udtryk for Danmarks samlede udgi[er i forhold &l de samlede indtægter over for udlandet. Betalingsbalancen er en opgørelse over samtlige transak&oner, som et land (både den private og offentlige sektor) har med udlandet i en afmålt periode (typisk et år) For at kunne iden&ficere om defe forhold er posi&vt/ nega&vt kigger vi på Hvor stor er Danmarks samlede Import fra udlandet: (import = køb og indførelse af varer og tjenester fra udlandet) Hvor stor er Danmarks samlede eksport &l udlandet: (eksport = salg og udførelse af varer og tjenester &l udlandet)

16 Betalingsbalance II Der opstår en underskud på betalingsbalancen, hvis den samlede import af varer og tjenester overs&ger den samlede eksport. Det er et problem, hvis Danmark har underskud på betalingsbalancen for så må Danmark låne penge. Dvs. at det både kan være staten, banker, virksomheder som må ud og låne penge. At låne penge i mange år &l at finansiere underskuddet på betalingsbalancen er dårligt, fordi der skal betales afdrag og renter på lånene. Disse penge kunne Danmark i stedet have brugt &l at forøge produk&onen og dermed øget velstanden I Danmark (se figurer slide 66)

17 Betalingsbalancen III Det er et økonomisk mål at holde betalingsbalancen i 0 eller med et overskud Jf. figuren.

18

19 Bæredyg&g økonomi I

20 Bæredyg&g økonomi II Natur og økonomi påvirker hinanden. Naturen leverer råstoffer og ressourcer &l produk&onen. Produk&onen forarbejder disse og sender affald og forurening &lbage &l naturen. Naturen indeholder knappe ressourcer, og derfor kan vores udnyfelse af de knappe ressourcer begrænse senere genera&ons mulighed for fortsat økonomisk velstand

21 Bæredyg&g økonomi III Naturen indeholder knappe ressourcer og vores uhensigtsmæssige udnyfelse af naturens ressourcer kan begrænse eller lige frem skade frem&dige genera&oners mulighed for økonomisk velstand Det økonomiske mål er, at der skal være en bæredyg&g udvikling således frem&dige genera&oners mulighed for fortsat økonomisk velstand sikres men defe mål kan have den nega&ve konsekvens, at det vil få den samlede produk&on i samfundsøkonomien &l at falde.

22 Balance på statens finanser I Staten har et budget ligesom enhver familie har det det er bare lidt større. I defe budget indgår statens samlede indtægter og de samlede udgi[er Hvis indtægterne samlet set overs&ger udgi[erne er der et overskud på statens budget. Med overskudet kan staten vælge at Asetale gammel gæld (afdrag og renter) Investere i renova&on af veje og offentlig transport Investere i uddannelse Staten får sine indtægter fra skat og afgi[er, og det er et ret stort beløb som samles sammen. UdgiLerne er dog &lsvarende store &l fx social beskyfelse, serviceydelser, rentebetalinger osv.

23

24 Balance på statens budget III Nogle økonomer mener, at det er et vig&gt økonomisk mål, at statens samlede budget al&d er i balance, eller viser et overskud Andre økonomer mener, at der godt midler&digt (i en række år) må være et underskud på statens budgefer. Såfremt underskuddene er udtryk for statens forsøg på at s&mulere den samlede ak&vitet i samfundsøkonomien.

25 Parøvelse: Diskussion af vækst (10 min.) Parøvelse: Diskussion af vækst (BNP) Hvordan måler vi vækst? Hvorfor er det vig&gt, at der er vækst i samfundet? Hvordan har væksten været i den danske økonomi i de sidste 5 år? Er der sammenhæng mellem økonomisk vækst og beskæ[igelsen? Hvorfor er det vig&gt, at væksten i dansk økonomi er ca.2 % om året har det noget at gøre med det vi inden for økonomi kalder for produkiviteten?

26 Gruppeøvelse: Diskussion af arbejdsløshed (12 min.) Hvor stor er arbejdsløsheden i Danmark, og hvem hører ind under gruppen arbejdsløse? Sammenlign ledigheden i Danmark med andre EUlande klik ind på oplysningen.dk/fakta/tal/ledighed. Enten kan I bruge disse tal, eller også kan I klikke videre &l Eurostats internetside, hvor de nyeste tal for ledigheden i EU kan findes. Der findes forskellige typer af arbejdsløshed jf. fig.9.9 s.169 i bogen. I skal diskutere de forskellige typer af arbejdsløshed igennem og forsøge at komme med nogle konkrete bud på, hvordan den enkelte type af ledighed bedst kan bekæmpes.

27 Gruppeøvelse: Diskussion af betalingsbalancen (12 min) Gruppeøvelse: Diskussion af betalingsbalancen Kig på tabel 9.2 s.170 i bogen hvordan har forholdet mellem eksport og import udviklet sig i perioden Forsøg at komme med en forklaring på udviklingen Hvilke lande eksporterer Danmark mest &l? Brug figur 16.3 og tabel 16.6, fra Samfundssta&s&k 2010, Columbus 2010, s.80 omhandlende dansk eksport fordelt på bestemmelseslande Hvilke tre lande eksporterer Danmark mest &l? Hvilke tre lande eksporterer Danmark mindst &l? Kan I forklare hvorfor eksporten fordeler sig som den gør? Er Brasilien, Rusland, Indien og Kina de såkaldte Brik lande (vækstlande) blandt nogle af Danmarks centrale eksportmarkeder? Hvilke lande importerer Danmark mest fra? Brug figur 16.4 og tabel 16.8 fra Samfundssta&s&k 2010, Columbus 2010, s.81 omhandlende dansk import fordelt på oprindelseslande Hvilke tre lande importerer Danmark mest fra? (jf. figur, 16.4 og tab.16.8) Hvilke tre lande importerer Danmark mindst fra? Hvorfor tror I, at Danmark importerer mest lige præcis fra de tre lande, som I har fundet frem &l? Er Brasilien, Rusland, Indien og Kina de såkaldte Brik lande (vækstlande) lande som Danmark importerer mange eller få varer og tjenesteydelser fra forklar jeres resultat

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 17-07-2012 B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Mange siger, at der ingen nemme løsninger er på arbejdsløshedsproblemet, og at der intet alternativ er til at spilde værdien

Læs mere

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Vejledning til kommuneværktøj Dato Februar 2011 VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE INDLEDNING

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. BALANCE. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. BALANCE. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. BALANCE Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk Fotos

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39 DK+ spillet Version 15 Indhold side 1 Grundlæggende nationaløkonomi 5 1.1 Forord 7 1.2 Hovedbegreber i samfundsøkonomi 9 1.3 Kredsløbet 13 1.4 Økonomiske problemer 17 1.5 Økonomisk politik 21 1.6 DK+ spillet

Læs mere

Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Markedsøkonomi: En økonomi hvor priser og produktion bestemmes af udbud og efterspørgsel på

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner. Jóannes Jacobsen. august

Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner. Jóannes Jacobsen. august Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner Jóannes Jacobsen august 2012 Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner Joannes Jacobsen, jj.cebr@cbs.dk CEBR Centre for Economic

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? DISKUSSIONSOPLÆG

Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? DISKUSSIONSOPLÆG Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? DISKUSSIONSOPLÆG SKATTE- OG VELFÆRDSKOMMISSIONEN MAJ 2010 LAYOUT OG GRAFISK PRODUKTION: INFO DESIGN APS NUUK MAJ 2010 FOTOS: KEVIN O HARA og L.SCHMIDT Kapitel

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED NOTAT ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Import af udenlandsk arbejdskraft er en afgørende forudsætning,

Læs mere

Fiskeriets økonomiske fodaftryk i Grønland

Fiskeriets økonomiske fodaftryk i Grønland Fiskeriets økonomiske fodaftryk i Grønland Grønlands Arbejdsgiverforening 22. oktober 2013 Forfattere: Christian Jervelund, Partner Niels Christian Fredslund, Analyst Forord I efteråret 2012 henvendte

Læs mere

Sebastian Frederik Holleufer 2011 SA/m Samfundsfag A 3m 24 12/03/2014 Terminsprøve

Sebastian Frederik Holleufer 2011 SA/m Samfundsfag A 3m 24 12/03/2014 Terminsprøve Arbejde eller marginalisering? Fællesdel 1a) Denne opgave vil ud fra en liberalistisk grundholdning argumentere imod Christian Bøgh Kristensens syn på globaliseringens følger. Globalisering bliver defineret

Læs mere

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet,

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, for du skal have en drøm, for hvis du ikke har en drøm,

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Vækst og velstand gennem uddannelse

Vækst og velstand gennem uddannelse Vækst og velstand gennem uddannelse Økonomiske Tendenser 212 Vækst og velstand gennem uddannelse Økonomiske Tendenser 212 1 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. sal 1651

Læs mere

Notat // 19/06/08 INDVANDRING OG SORT ARBEJDE EN OVERSIGT

Notat // 19/06/08 INDVANDRING OG SORT ARBEJDE EN OVERSIGT INDVANDRING OG SORT ARBEJDE EN OVERSIGT Relativt mange indvandrere fra ikke-vestlige lande med beskedne kvalifikationer har problemer med at finde beskæftigelse i den formelle økonomi (dvs. almindeligt

Læs mere

Uddannelse og innovation

Uddannelse og innovation Uddannelse og innovation Om denne folder // Hvordan indretter vi skoler og uddannelser, så unge opnår kompetencer, der gør dem produktive på arbejdsmarkedet? Og hvordan sørger vi for, at virksomheder har

Læs mere

Social arv og uddannelse

Social arv og uddannelse 12.2 Social arv I Danmark er de fleste stolte af vores velfærdsstat. Det er gratis at tage en uddannelse, og dette skulle gerne sikre, at alle har lige muligheder for at få et godt job og dermed en rimelig

Læs mere

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE Produktivitet og videregående uddannelse 24. marts 2010 Forfattere Martin Junge, Seniorøkonom, ph.d., CEBR Jan Rose Skaksen, Director, Professor, CEBR Projektleder

Læs mere