REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE"

Transkript

1 J.nr JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen var 57 ejere, herunder 11 ved fuldmagt. De tilstedeværende svarede til af ejerforeningens samlede fordelingstal på Blandt de tilstedeværende var ejerforeningens formand Inge Rasmussen (IR), bestyrelsesmedlem Steffen Aare Olsen (SAO), suppleanterne Lars Andersen og Inger Ellyton (IE), ingeniør Flemming Eibye (FE) fra Eibye Rådgivning ApS, ejendommens vicevært Henrik Sonne (HS) og ejendommens administrator, advokat Johan Schwarz-Nielsen (JSN). Dagsordenen var således: 1. Valg af dirigent: Formanden Inge Rasmussen (IR) bød velkommen. IR benyttede lejligheden til at komme med nogle bemærkninger omkring ejerforeningen. Det er konstateret, at foreningens vicevært ofte bliver forstyrret i sit arbejde af telefonopkald fra ejere, som ønsker, at han skal bistå ved forskellige ting, som ikke hører under ejerforeningen og dermed heller ikke hører under viceværtens arbejdsområde. IR opfordrede således på hele bestyrelsens vegne til, at ejerne inden de ulejliger viceværten, overvejer om baggrunden for henvendelsen er noget, der har med ejerforeningen at gøre. De fleste ting, der skal gøres inde i lejligheden, har ikke noget med ejerforeningen at gøre. IR opfordrede også alle til at holde fællesarealer herunder gangene i kælderen fri for effekter, som der desværre jævnligt bliver henstillet mange af. Dette medfører også ekstra arbejde for viceværten, som skal fjerne dem, ligesom det betyder brandfare.

2 2 IR foreslog JSN som dirigent. Da der ikke var andre kandidater, blev JSN valgt som dirigent. JSN konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovlig. Indkaldelse med dagorden dateret den 3/ var uddelt samme dato. Den 16/ var der uddelt et tillæg af denne dato med yderligere forklaringer om økonomien i kloakprojektet. 2. Forslag om ændring af Ejerforeningen Sandalparkens vedtægter 13. Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes 13, der nu har denne ordlyd: Administrator kan når som helst antage vicevært og afslutte sædvanlig funktionæroverenskomst med viceværten, der stedse skal bo på ejendommen. Der er ikke knyttet stemmeret til viceværtlejligheden. Ændres til følgende ordlyd: Bestyrelsen ansætter en vicevært, der ansættes på sædvanlige vilkår for ejendomsfunktionærer. Begrundelse for forslaget om ændring fremgik af indkaldelsen af den 3/8 2013, og JSN og IR supplerede dette mundtligt. JSN bemærkede blandt andet, at dette forslag ikke medfører nogen ændring i viceværtens ansættelse. Det har altid været ejerforeningen, der juridisk har været arbejdsgiver for viceværten, og det skal det fortsat være selvom det er en del af administrators opgaver et udbetale viceværtens løn, tilbageholde A-skat osv. JSN bemærkede også, at dette forslag ikke i sig selv medfører, at viceværtlejligheden skal eller kan sælges. En vedtagelse af forslaget indebærer kun, at det også på lang sigt er i overensstemmelse med vedtægterne, at viceværten ikke bor på ejendommen og spørgsmålet om hvorvidt bestyrelsen på ejerforeningens vegne kan sælge viceværtlejligheden, skulle først afgøres under dagsordenens punkt 4. Et medlem ønskede at stille et ændringsforslag, men JSN meddelte som dirigent, at dette ændringsforslag er så vidt gående, så det ikke kan behandles som ændringsforslag i forhold til den udsendte dagsorden. Dirigenten opfordrede medlemmet til såfremt han fastholder sit forslag at genfremsætte dette forslag igen, så betids, at det kan komme med på dagsordenen på den næste ordinære generalforsamling. Medlemmet tog dette til efterretning. Der var lejlighed til at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

3 3 Da der ikke var flere, der ønskede ordet, skulle forslaget tages under afstemning. JSN henledte i den forbindelse opmærksomheden på, at en ændring af vedtægterne ifølge vedtægternes 9, stk. C ikke kan vedtages blot med almindeligt flertal, men forudsætter at ændringen vedtages med mindst 2/3 flertal efter fordelingstal på en generalforsamling, hvor 2/3 af stemmerne efter fordelingstal er repræsenteret. Vedtages forslaget alligevel med 2/3 flertal på en generalforsamling hvor færre end 2/3 af stemmerne efter fordelingstal er repræsenteret, kan der med 14 dages varsel skriftligt indkaldes til en ny generalforsamling, som skal afholdes senest 6 uger efter den første generalforsamling. Såfremt også 2/3 af stemmerne efter fordelingstal stemmer for forslaget på den pågældende ekstra generalforsamling, er forslaget endeligt vedtaget, uanset hvor mange stemmer, der er repræsenteret på generalforsamlingen. Da der kun var repræsenteret af det samlede fordelingstal på (svarende til 58,5 %), kunne forslaget således under ingen omstændigheder vedtages endeligt på den pågældende generalforsamling, men kun vedtages foreløbigt således, at der hvis der var 2/3 flertal af de fremmødte stemmer efter fordelingstal for forslaget skulle afholdes en ny generalforsamling som fastsat i ovennævnte bestemmelse. Som bekendt er der mange af ejerlejlighederne i foreningen ikke lige store, og fordelingstallene derfor også forskellige. En fuldstændig nøjagtig afstemning efter fordelingstal vil således kræve en skriftlig afstemning. JSN foreslog dog som dirigent, at man som man så ofte har gjort det før - startede med en vejledende afstemning ved håndsoprækning, idet det er erfaringen, at en sådan afstemning på trods af forskellene i fordelingstal meget ofte vil vise meget klart, om et forslag er vedtaget eller ej. JSN lovede, at såfremt blot en enkelt tilstedeværende stemmeberettiget eller han selv som dirigent efter en sådan afstemning var i tvivl og ønskede afholdt en formelt korrekt skriftlig afstemning efter fordelingstal, ville dette straks ske. Generalforsamlingen tiltrådte denne fremgangsmåde. Ved den efterfølgende afstemning ved håndsoprækning kunne det konstateres, at cirka 90 % af de fremmødte medlemmer stemte for forslaget, som således kunne betragtes som foreløbigt vedtaget. På forespørgsel fra JSN kunne det konstateres, at ingen af de tilstedeværende medlemmer ønskede skriftlig afstemning efter nøjagtigt fordelingstal. Der vil senere fremkomme indkaldelse til den nødvendige yderligere ekstraordinære generalforsamling. 3. Forslag om samlet udskiftning eller renovering af Sandalsparkens kloaker: Der var nærmere redegjort for forslaget i indkaldelsen af den 3/ og i tillægget af den 16/

4 4 JSN supplerede redegørelsen mundtligt. Han henledte blandt andet opmærksomheden på, at det efter den nu afholdte licitation kunne forventes, at omkostningerne ville blive væsentlig mindre end tidligere forventet ligesom der ville kunne opnås andre fordele (herunder samlet udførelse og dermed mindre gener for ejerne samt vished for omkostningerne, hvilket kan være vigtigt, hvis en lejlighed skal sælges; samt besparelser på de løbende udgifter på kloakkerne, der har været i de sidste år.) JSN henviste også til de ydelses-eksempler på et forventet lån optaget af ejerforneingen, som var indeholdt i indkaldelsen af den 3/ men korrigeret (i nedadgående retning) i tillægget af den 16/ Ejerforeningens tekniske rådgiver, ingeniør Flemming Eibye (FE) redegjorde nærmere for de tekniske forhold omkring arbejderne, og foreviste billeder fra kloak-tv, skitser og opstillinger. Der var lejlighed til at stille spørgsmål og komme med kommentarer. FE forklarede blandt andet, at han mener, at man har gjort, hvad man kan for at sikre sig imod økonomiske overraskelser. Man kan naturligvis aldrig være helt sikker, idet der altid kan opstå økonomiske overraskelser for eksempel hvis man møder forurenet jord under arbejdet. En del af denne risiko er dog dækket af ved, at der i budgettet er afsat et beløb på 15 % af håndværker-udgifterne til uforudsete omkostninger. Et medlem forespurgte, hvorfor arbejderne skal finansieres ved at ejerforeningen optager et lån i stedet for den fremgangsmåde, som man tidligere har benyttet, hvor man opkræver den forholdsmæssige andel kontant på een gang hos de enkelte ejere. Hun mente blandt andet, at dette ville være fordelagtigt, fordi de ejere, der ikke har pengene kontant, men må låne dem, selv får rentefradraget. Hun ønskede under alle omstændigheder mulighed for, at de ejere, der ønsker det, kan indbetale deres forholdsmæssige andel af lånet kontant. Dirigenten oplyste, at den af bestyrelsen foreslåede fremgangsmåde var valgt, fordi der ved tidligere større projekter har været kritik fra medlemmerne af, at ejerne skulle indbetale et større beløb kontant (hvilket i denne situation i forhold til fordelingstal vil være imellem kr ,00 (for de mindste lejligheder) og kr ,00 (for de største lejligheder)). Der er naturligvis ejere, som har disse penge eller let kan skaffe disse penge, men der er også ejere (for eksempel pensionister og folk, der har købt deres ejerlejlighed umiddelbart inden den økonomiske krise satte ind) som ikke har disse penge, og med de nugældende kreditforhold har svært ved at låne dem. I modsætning hertil, har det vist sig, at ejerforeningen har meget let ved at få lån; og at renten er så lille i øjeblikket imellem 3,95 og 5 % pro anno at det billigere end de fleste kan låne pengene i deres egen bank eller realkreditinstitut, og at den enkelte ejers andel af renten er meget lille. JSN oplyste også, at det formodentlig ikke er muligt at få en fast rente men at ejerforeningen jo til gengæld har mulighed for at indfri lånet uden varsel. Lånet

5 5 kan opnås med en lang løbetid (teoretisk helt op til 20 år!). Det bliver således op til de kommende generalforsamlinger at bestemme, hvor hurtigt lånet skal afdrages men som det fremgik af eksemplerne i tillægget af den 18/8 2013, vil det med det nuværende renteniveau (også uden salg af viceværtlejligheden) være muligt at forrente og afdrage lånet i løbet af 6 7 år uden at dette i sig selv medfører forhøjelse af fællesomkostningerne, og dette ønsker bestyrelsen derfor. Det vil administrativt være uforholdsmæssigt vanskeligt, hvis nogle medlemmer indbetaler kontant og andre ikke gør det. En ejer mente, at der lovligt kan opnås rentefradrag på den forholdsmæssige andel af lånet hos de enkelte ejere, selvom lånet optages af ejerforeningen. Dirigenten er ikke sikker på dette, men lovede at undersøge spørgsmålet. Da der ikke var flere, der ønskede at stille spørgsmål eller komme med kommentarer, skulle der stemmes om forslaget. Efter forslag fra ovennævnte medlem og med generalforsamlingens tiltræden blev forslaget sat til afstemning i 2 afdelinger - først spørgsmålet, om hvorvidt kloakprojektet skulle gennemføres, og derefter hvorledes pengene skulle fremskaffes. JSN foreslog at man benyttede samme fremgangsmåde som ved afstemningen om punkt 2, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig. En afstemning ved håndsoprækning viste, at cirka 95 % af de tilstedeværende medlemmer tilsluttede sig forslaget om at gennemføre kloakprojektet. På forespørgsel fra JSN som dirigent kunne det konstateres, at ingen af de tilstedeværende medlemmer ønskede skriftlig afstemning efter nøjagtigt fordelingstal. Forslaget var således endeligt vedtaget. JSN foreslog at man også ved afstemningen om, hvor vidt finansieringen skulle ske ved enten kontante indbetalinger fra alle medlemmer (efter fordelingstal) (som foreslået af ovennævnte medlem) eller om projektet skulle finansieres ved at ejerforeningen optager et lån på op til kr ,00 (som foreslået af bestyrelsen); benyttede samme fremgangsmåde som ved afstemningen om punkt 2, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig. Det kunne konstateres, at mere end 95 % stemte for bestyrelsens forslag, som således blev betragtet som endeligt vedtaget. På forespørgsel fra JSN som dirigent kunne det konstateres, at ingen af de tilstedeværende medlemmer ønskede skriftlig afstemning efter nøjagtigt fordelingstal. Forslaget var således endeligt vedtaget. 4. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at sælge eller udleje viceværtlejligheden: Baggrunden for dette forslag fremgik af indkaldelsen af den 3/

6 6 En gennemførelse forudsætter naturligvis, at forslaget under punkt 2 (som netop var foreløbigt var vedtaget) vedtages endeligt. Derudover skal også dette forslag altså selve bemyndigelsen til salget ifølge vedtægternes 9 vedtages med samme kvalificerede flertal som nævnt under punkt 2 og således eventuelt igen på en ny ekstraordinær generalforsamling. JSN supplerede den skriftlige begrundelse. Der var mulighed for at komme med spørgsmål og komme med kommentarer. Et salg vil medføre, at der skal indrettes andre faciliteter så viceværten har mulighed for at spise og bade men bestyrelsen forventer, at dette kan gøres ret billigt. JSN foreslog at man benyttede samme fremgangsmåde som ved afstemningen om punkt 2, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig. Denne afstemning viste, at mere end 90 % af de fremmødte stemte for forslaget, og det blev således vedtaget, at ejerforeningens bestyrelse er bemyndiget til i 2013 eller 2014 med bistand fra en statsautoriseret ejendomsmægler at sælge viceværtlejligheden (ejerlejlighed 68 af matr. nr. 11 R, Stenløse, Stenløse; beliggende Sandalsparken 94, 3660 Stenløse) bedst muligt til tredjemand. På forespørgsel fra dirigenten kunne det konstateres, at ingen af de tilstedeværende ønskede en skriftlig afstemning efter nøjagtigt fordelingstal. Der vil senere fremkomme indkaldelse til den nødvendige yderligere ekstraordinære generalforsamling. D. 19. august 2013 Som dirigent JOHAN SCHWARZ-NIELSEN

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 Frederiksberg 26. juni 2001 År 2001, den 21. juni kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B J æg er. Dato: Sted: Dirigent: Referent: Til stede: Dagsorden: 24. januar 2012 kl. 18:30 Nørrebrohallen,

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i. A/B Lille Odinshøj

Referat af ekstraordinær generalforsamling i. A/B Lille Odinshøj HELSINGØR Strandgade 51 DK 3000 Helsingør Tlf. 49 21 21 21 Fax 49 21 58 30 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Lille Odinshøj År 2013, mandag den 24. juni 2013 kl. 18.00 afholdtes ekstraordinær

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Der var herefter debat, hvorunder blev nævnt følgende: - Overdækningen til kælderen Amager Boulevard 131 er i så dårlig stand, at den skal udskiftes.

Der var herefter debat, hvorunder blev nævnt følgende: - Overdækningen til kælderen Amager Boulevard 131 er i så dårlig stand, at den skal udskiftes. År 2010, den 20. januar, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sønderport i beboerhuset Jemtelandsgade 3. Formanden Joan Reimann bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Som

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 J.nr. 025145-0018 afr/gik GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT Den 6. november 2003 afholdtes stiftende

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO: Torsdag den 13. december 2007 kl. 19.10 22.20 STED: Hellebæk Skole, Skåningevej 11, 3140 Ålsgårde Punkt 1.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C.

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C. Referat af ordinær generalforsamling d. 15/03 2012. Vestervang d. 21-03-2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Lokalcenter Vestervang. Der var tilmeldt 85 inkl. 4 gæster. En stemmeberettiget repræsentation

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 E/F Godthåbs Have 5902/JAH/hb INDKALDELSE Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Tirsdag den 24. februar 2015, kl.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Bank: Reg.nr. 7853-1165831 Ejendomsadministrationen Nielsen (H) Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006 Referat af den ordinære generalforsamling 29. marts 2006 Ejerforeningens bestyrelse havde indkaldt til fællesspisning kl. 18:00 med efterfølgende afholdelse af ordinær generalforsamling den 29. marts 2006.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2005, den 20. april afholdtes

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER Møderet for landsret ADVOKAT HENRIK RAVNILD Møderet for højesteret DANSKE BANK 4180 3125079016 NORDEA 2191 6877891370 - i kontorfællesskab - F R EDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ,

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere