Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune"

Transkript

1 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015

2 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort fra 8. juni 2015 til og med 3. august 2015 Indsigelser, bemærkninger og nærmere oplysninger Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur Smed Sørensens Vej Ringkøbing - Planlægger: Stine Mark Würtz, tlf Forsidebilledet viser luftfoto af området.

3 Indholdsfortegnelse Delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Vejledning Læsevejledning... Side 4 Offentlig høring... Side 4 Ophævelse af lokalplan... Side 4 Klagevejledning... Side 4 Redegørelse Oversigtskort med området der skal ophæves... Side 5 Lokalplanens baggrund og redegørelse... Side 6 Vedtagelse... Side 7 Bilag Partiel byplanvedtægt nr. 11 Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Ringkøbing-Skjern Kommune 3

4 Redegørelse Delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Læsevejledning Når et område lokalplanlægges, fastlægges der i lokalplanen bestemmelser om formål og anvendelse af området. Hvis der ønskes en ændring af et områdes anvendelse, skal der som hovedregel udarbejdes en ny lokalplan for at ændre anvendelsen. Kommunalbestyrelsen har dog mulighed for, jf. Planlovens 33, at ophæve dele af eller hele lokalplanen, når planlægningen for området ikke længere findes nødvendig eller ikke er tidssvarende. Kommunalbestyrelsens beslutning om at ophæve en del af eller en hel lokalplan træffes på tilsvarende vis, som når der udarbejdes en ny lokalplan. Offentlig høring Når Kommunalbestyrelsen har godkendt forslag til ophævelse af en del eller en hel lokalplan, skal forslaget offentliggøres i mindst 8 uger. Dette giver borgere og myndigheder mulighed for at komme med bemærkninger og forslag til ændringer. Ophævelse af lokalplanen Efter offentlighedsperioden vil kommunalbestyrelsen vurdere alle indkomne bemærkninger og ændringsforslag. Ved den endelige vedtagelse af forslaget om ophævelsen kan der ske ændringer på grundlag af indkomne forslag, bemærkninger og indsigelser. Borgere, der berøres væsentligt af disse ændringer, får mulighed for at udtale sig. Herefter kan forslaget om ophævelsen vedtages endeligt. Klagevejledning Ophævelsen er et retsligt spørgsmål, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse af Ophævelsen. Klagen skal være skriftlig og skal sendes som til eller med brev til Ringkøbing-Skjern Kommune, Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune sender snarest og senest 3 uger efter modtagelsen af klagen, videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnet opkræver klagegebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside 4 Ringkøbing-Skjern Kommune

5 Redegørelse Delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 5

6 Redegørelse Delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Baggrund for ophævelsen Partiel byplanvedtægt nr. 11 for et område til boligformål og erhvervsformål ved Brogårdskvarteret i Tarm blev vedtaget af tidligere Egvad Kommune i juli Byplanvedtægten inddeler området i to delområder. Delområde A må kun benyttes til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Delområde B må kun anvendes til erhvervsformål i form af mindre industri- og værkstedsvirksomheder, entreprenør- og oplagsvirksomhed, engroshandel samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende erhverv. Den nordligste del af området er ikke udnyttet, hvorfor planlægningen ikke længere findes nødvendig. Redegørelse I Kommuneplan blev kommuneplanramme nr. 47bo029 ændret. Den nordlige del af rammeområdet udgik, da man i stedet fokuserede på byudviklingen i den nordlige del af Tarm. Derudover blev en del af området udlagt til rekreativt formål ved kommuneplanramme nr. 47rf032. Da der derfor ikke længere eksisterer en kommuneplanramme for dette areal, og en del af arealet er udlagt til rekreativ formål, ophæves Partiel byplanvedtægt nr. 11 delvist. Det ophævede areal er vist på kortet på side 5, og omfatter matr. nr. 173, 16ck, 27e, 42a og 42c Tarm By, Egvad og del af matr. nr. 28a og 7000bø, Tarm By, Egvad. Med vedtagelsen af den delvise ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11, vil det være reglerne for landzone, der fastlægger anvendelsen i det ophævede område. Ringkøbing-Skjern Kommune 6

7 Vedtagelsespåtegning Delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Foreløbig ophævelse af Partiel byplanvedtægt Foreløbig vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune i henhold til 33 i Lov om planlægning, den 19. maj Ole Kamp Formand for Teknik- og Miljøudvalget Jakob Bisgaard Fagchef for Land, By og Kultur Endelig ophævelse af Partiel byplanvedtægt Endeligt vedtaget af Ringkøbing-Skjern Kommunes Teknik- og Miljøudvalg i henhold til 33, stk. 3 i Lov om planlægning, den Ole Kamp - Formand for Teknik- og Miljøudvalget Fagchef for Land, By og Kultur Offentlig bekendtgørelse af delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt Byplanen er i henhold til 30 i Lov om planlægning offentlig bekendtgjort den Byplanen er i henhold til 54b i lov om planlægning registreret i PlansystemDK. 7

8 Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Teknik & Miljø Toften Tarm

9 l medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 at 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte ohnråde i Tarm by, Egvad kommune. 1 Byplanvedtægtens område 1. Området begrænses som vist på vedhæftede kortbilag af og omfatter følgende matr. numre: 14q, 27a, 28a, 42c, 42d, 45å, 47b samt dele af 13e, 14i, 16a, 16c, 16d, 27e, 29h, 42a og 47a, alle af Tarm by, Egvad sogn, samt alle parceller, der efter den udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2. Området inddeles i delområderne A og B som vist på kortbilaget. 2 Områdets anvendelse 1. Delområde A må med nedennævnte undtagelser kun anvendes til boligformål, og der må kun opføres lav, åben bebyggelse (parcelhuse) eller tæt, lav bebyggelse (række-, kæde- eller klyngehuse o. lign.). På hver ejendom må kun opføres eller indrettes én bolig for én familie. Delområde A opdeles i kvarterenheder i princippet som vist på kortbilaget. Inden for en kvarterenhed skal opføres bebyggelse af samme karakter. Det er tilladt, at der på ejendommene drives sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelseslejligheder eller beboelseshuse, når virksomheden drives af den, der bebor den pågældende bolig, og når virksomheden efter kommunalbestyrelsens skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning o. lign.), og kvarterets præg af boligkvarter ikke brydes, eller virksomheden ikke fremkalder ulemper for de omboende eller fremkalder behov for parkeringsmuligheder, som ikke er til stede på den pågældende ejendom.

10 Ejendommene må iøvrigt ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed, og der må således ikke på ejendommene indrettes bebyggelse til eller udøves handels-, vognmands-, fabriks-, værksteds- eller oplagsvirksomhed, ligesom der ikke må indrettes pensionater eller klublejligheder eller drives anden lignende form for erhvervsmæssig udlejning. Uanset foranstående bestemmelser kan der inden for området efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse opføres eller indrettes bebyggelse til kollektive anlæg såsom vaskeri, hobbyrum, vuggestuer, børnehaver og varmecentral til betjening af området. Større institutioner og fællesanlæg kan dog kun opføres i medfør af bestemmelser i et tillæg til nærværende byplanvedtægt. 2. Delområde B må med nedennævnte undtagelser kun anvendes til erhvervsformål. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves mindre industri- og værkstedsvirksomheder, entreprenør- og oplagsvirksomhed, engroshandel samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende erhverv, eller som efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i området. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der på ejendommen opføres eller indrettes enkelte boliger for de til virksomheden knyttede personer som indehaver, bestyrer, portner eller lignende. 3. Der må inden for området ikke udøves nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde efter kommunalbestyrelsens skøn er til ulempe for de omboende. 4. Inden for området kan opføres transformerstationer til kvarterets daglige forsyning, når de ikke har mere end 30 m 2 bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse.

11 3 Vejforhold 1. Der udlægges areal til vejene P-Q, C-D, P-E, G-F, D-H, J-L og M-K i 13 m's bredde og med retning og beliggenhed som vist på kortbilaget. Adgangsveje til de enkelte kvarterenheder udlægges i 8-12 m's bredde, afhængig af enhedens bebyggelsesart. Der udlægges areal til 7 m brede hovedstier (knallert-, cykel- og gangstier) og 3 m brede boligstier (hovedsagelig gangstier) som vist på kortbilaget. Hovedstierne skal have niveaufri skæring med kvartervejene ved X. 3. Vejen N-O forudsættes nedlagt. Nedlæggelsen vil finde sted efter reglerne herom i vejlovgivningen. (Arealet udlægges til en 7 m bred hovedsti). 4. Til vejene P-Q, C-D, P-E, G-F, D-H, L-J og M-K må der ikke være direkte adgang for kørende, gående eller anden færdsel fra de tilgrænsende ejendomme. Til vej C-D må dog anlægges én udkørsel fra delområde B. 5. Langs de 13 m brede veje pålægges byggelinier i en afstand af 5 m fra vejskel. Langs adgangsveje pålægges byggelinie i 3 m's afstand fra vejskel. Såfremt der for en kvarterenhed fastlægges en af kommunalbestyrelsen godkendt bebyggelsesplan, kan bygninger dog opføres nærmere vejskel end den anførte afstand.

12 4 Udstykninger 1. Delområde A opdeles i kvarterenheder, j princippet som vist på kortbilaget. 2. l kvarterenheder til åben, lav bebyggelse må grunde ikke udstykkes med mindre størrelse end 800 m 2 eller med mindre bredde end 23 m. Fastlægges der for kvarterenheder en fælles plan for placering af husene, kan kommunalbestyrelsen tillade, at grundene udstykkes med mindre størrelse end 800 m 2, dog mindst 600 m 2 for grunde til fritliggende parcelhuse og 500 m 2 for hver del af et dobbelthus, l disse tilfælde kan grundbredden nedsættes til mindre end 23 m. l kvarterenheder til tæt, lav bebyggelse må grunde ikke udstykkes med mindre størrelse end 300 m 2. Alle anførte grundstørrelser er eksklusive eksisterende og udlagt vejareal. En del af de fastsatte mindstegrundarealer kan af kommunalbestyrelsen tillades udlagt som fælles opholds- eller parkeringsarealer. Såfremt der ikke kan opnås enighed om en bebyggelsesplans indhold, vil planen blive fastlagt i et tillæg til nærværende byplanvedtægt. 3. De på vedhæftede kortbilag med fin og grov priksignatur udlagte arealer må ikke udstykkes til bebyggelse, men udlægges som henholdsvis friareal og beplantet støjbælte. Beplantning og vedligeholdelse af de omhandlede arealer forudsættes at skulle ske i henhold til overenskomster med grundejere og foretages af disse. Overenskomsten skal tinglyses på grundene.

13 5 Bebyggelsens omfang og placering l Delområde A (boligområde) 1. Bygninger må kun opføres med én etage med udnyttet tagetage. En eventuel kælder må ikke have loftet beliggende mere end 0,5 m over terræn. 2. Bygningshøjden må ikke overstige 3,2 m målt fra terræn (niveauplan) til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter). 3. Garager, udhus og lignende mindre bygninger må ikke opføres nærmere skel til friarealer end 1,5 m, forudsat at landsbyggelovens bestemmelser om byggeri nærmere end 2,5 m fra skel overholdes. 4. Kommunalbestyrelsen kan dog tillade, at en garage opføres direkte i naboskel. II Delområde B (industri- og værkstedsområde) 1. Bygningernes volumen må ikke overstige 2 m 3 pr. m 2 grundareal, og det bebyggede areal må ikke overstige 1/3 af nettogrundarealet uden tillægsareal. Rumfanget beregnes af den del af bygningen, som er over færdigt terræn, herunder eventuelle kviste, fremspring, skorstene m. v. 2. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 7,5 m over terræn (niveauplan), målt efter reglerne i byggelovgivningen. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at en bygning opføres i større højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det. 3. Eventuelle beboelsesbygninger må højst opføres i én etage med udnyttet tagetage.

14 4. Eventuelle beboelsesbygninger skal sikres ét areal, der sammen med det bebyggede areal må ikke være mindre end 800 m 2. Dette areal skal betragtes som en selvstændig parcel med udnyttelsesgraden 0,2, der forlods fragår erhvervsgrunden. 5. Det på kortbilaget viste bælte langs område B's grænse må ikke under nogen form benyttes til oplag, som gårdsplads eller på lignende måde. Beplantning og vedligeholdelse af det omhandlede areal forudsættes at skulle ske i henhold til overenskomster med grundejerne og foretages af disse. Overenskomsten skal tinglyses på grundene. 6. Der skal sikres mulighed for tilvejebringelse af parkeringsarealer til bebyggelsen i overensstemmelse med de til enhver tid herom i byggeloven gældende regler, dog normalt mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m 2 bruttoareal. 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 1. Ingen form for skiltning og reklamering på ejendommene må finde sted. Denne bestemmelse gælder ikke for ejendomme, hvorpå der af kommunalbestyrelsen i medfør af 5, II, er meddelt tilladelse til at udøve erhvervsvirksomhed, idet der på sådanne ejendomme med kommunalbestyrelsens særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde må finde skiltning og reklamering sted i det efter kommunalbestyrelsens skøn sædvanlige omfang for virksomheder af den pågældende art. 2. Til udvendige bygningssider og tage må ikke anvendes materialer og farver, som efter kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende.

15 7 Byplanvedtægtens overholdelse Før noget byggeri påbegyndes eller en ejendoms, hidtidige anvendelse ændres, skal der - medmindre kommunalbestyrelsen ansøges om godkendelse i henhold til byggelovgivningen - forelægges kommunalbestyrelsen tegninger, der viser grunden og dens omgivelser samt bygningernes beliggenhed på grunden og deres størrelse, form og indretning, ligesom den påtænkte anvendelse af bygningerne og grunden skal oplyses, således at kommunalbestyrelsen kan påse overensstemmelsen med byplanvedtægten. 8 Eksisterende bebyggelse Nærværende byplanvedtægt er ikke til hinder for bibeholdelse af den eksisterende lovlige bebyggelse eller for fortsættelse af den hidtil lovligt gjorte brug af en ejendom. Udvidelse ved om- eller tilbygning eller ibrugtagen til anden anvendelse i strid med byplanvedtægtens bestemmelser må ikke finde sted. 9 Påtaleret Påtaleret ifølge nærværende byplanvedtægt har alene Egvad kommunalbestyrelse. 10 Dispensationer fra og ændringer i byplanvedtægten Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i nærværende byplanvedtægt kan indrømmes af kommunalbestyrelsen, såfremt karakteren af det kvarter, som byplanen søger at skabe eller fastholde, ikke derved ændres.

16 Aflyst I henhold til lokalplan nr. 7 er partiel byplanvedtægt nr. 11 aflyst indenfor det på nederstående kort viste område. QMnr: Sogn: Herred: Amt: X\ 1 "< \ 1 M < \ lo? iu 1?\fea> De/ a/ Tarm By Egvad Nørre-Horne Ringkøbing

17 Aflyst I henhold til lokalplan nr. 21 er partiel byplanvedtægt nr. 11 aflyst indenfor det på nederstående kort viste område. Ejerlav: Sogn: Herred: Amt: Del af Tarm By Egvad Norre - H or n e Ringkøbing

18 V M 1M IM PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 11 FOR ET OMRÅDE VEST FOR PROJEKTERET RINGVEJ ILLUSTRATIONSPLAN EGVAD KOMMUNE, JULI 1973

19 P ' Vediægtsgrænse ~~ i.../... Områdegrænse \ /--- Grænse for kvartereiihed Sti Friareal Beplantn.ngsbælte 'PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. FOR ET OMRÅDE VEST FOR PROJEKTERET RINGVEJ. KORTBILAG EGVAD KOMMUNE, JULI 1973

20 Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11, Brogårdskvarteret i Tarm 19. maj 2015

21 Lov om miljøvurdering Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer, nr. 939 af 3. juli Lovens 3 stk. 1 fastlægger, at alle fysiske planer skal indeholde en miljøvurdering, hvis planen skønnes: 1. at være omfattet af lovens bilag 3 og 4, 2. at kunne påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, eller i øvrigt 3. at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet Hvis planer er omfattet af lovens bilag 3 og 4 og hvis planer samtidig fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer, skal der ifølge lovens 3, stk. 2, kun gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Screening For at fastlægge om en plan kan få væsentlig indvirkning på miljøet skal kommunen foretage en såkaldt screening jf. lovens 4 stk. 2. De kriterier, der skal anvendes ved screeningen fremgår af lovens bilag 2. Kriterierne er listet i en tjekliste, som benyttes ved screeningen. Høring af berørte myndigheder Andre myndigheder, hvis område berøres af et planforslag, skal høres inden kommunen kan afgøre, om der skal gennemføres en miljøvurdering jf. lovens 4, stk. 3. Samlet vurdering af screening Tjeklistens resultat sammenfattes i en samlet vurdering af om planen må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Heri er der taget højde for svarene indkommet fra berørte myndigheder. Resulterer screeningen i, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, skal beslutningen offentliggøres med en begrundelse for afgørelsen. Miljøvurdering Resulterer screeningen i, at planen må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, skal planforslaget enten indeholde eller ledsages af en miljøvurdering. Miljøvurderingen skal i givet fald omfatte en vurdering af planens sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder (f.eks. privat ejendom, sociale og kulturelle parametre), landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer. Omfattes planen af kravet om miljøvurdering, skal relevante myndigheder inddrages for at få fastlagt omfanget og detaljeringsgraden af miljøvurderingen. 2

22 Screening af planforslag Beskrivelse af planen Partiel byplanvedtægt nr. 11 for et område til boligformål og erhvervsformål ved Brogårdskvarteret i Tarm blev vedtaget af tidligere Egvad Kommune i juli Byplanvedtægten inddeler området i to delområder. Delområde A må kun benyttes til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Delområde B må kun anvendes til erhvervsformål i form af mindre industri- og værkstedsvirksomheder, entreprenør- og oplagsvirksomhed, engroshandel samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende erhverv. Den nordligste del af området er ikke udnyttet, hvorfor planlægningen ikke længere findes nødvendig. I Kommuneplan blev kommuneplanramme nr. 47bo029 ændret. Den nordlige del af rammeområdet udgik, da man i stedet fokuserede på byudviklingen i den nordlige del af Tarm. Derudover blev en del af området udlagt til rekreativt formål ved kommuneplanramme nr. 47rf032. Da der derfor ikke længere eksisterer en kommuneplanramme for dette areal, og en del af arealet er udlagt til rekreativ formål, ophæves Partiel byplanvedtægt nr. 11 delvist. Vurdering i henhold til 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer Vurdering af planen iht. lovens 3 Planen er omfattet af lovens bilag 3 og 4 ( 3, stk. 1 nr. 1) Hvis ja: Planen fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller indeholder mindre ændringer i sådanne planer? ( 3, stk. 2) Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt ( 3, stk. 1 nr. 2) Ja Nej Bemærkninger X X Det vurderes, at nærværende ophævelse af byplanvedtægt i sig selv ikke vil kunne medføre negative konsekvenser for Natura 2000-områderne eller bilag IVarter. I det følgende gennemføres en screening af planforslaget for at vurdere, om der skal gennemføres en miljøvurdering i henhold til lovens 3, stk. 1, pkt. 3. 3

23 Tjekliste for screening Har planen væsentlig indvirkning på miljøet? JA NEJ POS Risikovurdering Lille Middel Stor Nej Positiv GRUNDVAND Indebærer planen risiko for indvirkninger på grundvandsressourcens kvalitet og X omfang? Planforslaget ophæver muligheden for at etablere boliger og erhverv i området. Med ophævelsen af planen giver kommuneplanen i stedet mulighed for et område til rekreative formål. OVERFLADEVAND Lille Middel Stor Nej Positiv Indebærer planen risiko for væsentlig forøgelse af udledning af overfladevand? (fra p-arealer, udendørsprodukti- X onsarealer etc.) Planforslaget ophæver muligheden for at etablere boliger og erhverv i området. JORD Lille Middel Stor Nej Positiv Er der risiko for konflikt med kendte jordforureninger i området eller tilstødende arealer? X Bemærkninger I området og de tilstødende arealer er der ingen kendte jordforureninger. LUFT Lille Middel Stor Nej Positiv Indebærer planen risiko for uhensigtsmæssig placering af X luft-forurenende aktiviteter? Hvis der er luft-forurenende aktiviteter i området, har disse X så indflydelse på planen? Planforslaget ophæver muligheden for at etablere boliger og erhverv i området. Rekreative formål vurderes ikke at være luftforurenende aktiviteter. LUGT-GENER Lille Middel Stor Nej Positiv Indebærer planen risiko for en uhensigtsmæssig placering X af lugt-forurenende aktiviteter? Hvis der er lugt-forurenende aktiviteter i området, har disse så indflydelse på planen? X Planforslaget ophæver muligheden for at etablere boliger og erhverv i området. Rekreative formål vurderes ikke at være lugtforurenende aktiviteter. STØJ-GENER Lille Middel Stor Nej Positiv Indebærer planen risiko for en uhensigtsmæssig placering X af støj-forurenende aktiviteter? Hvis der er støjforurenende aktiviteter i området, har disse X så indflydelse på planen? Planforslaget ophæver muligheden for at etablere boliger og erhverv i området. Rekreative formål vurderes ikke at være støjforurenende aktiviteter. TRANSPORT Indebærer planen risiko for væsentlige ændringer eller påvirkninger i art og mængde af transport? (Luftforurening, ressourceforbrug og klima) Lille Middel Stor Nej Positiv X 4

24 Har art og mængde af transport i området betydning for X planen? Planforslaget ophæver muligheden for at etablere boliger og erhverv i området. Herefter er det reglerne for landzone der gælder. FORSYNING Indeholder planen risiko for at udlægge et område uden miljørigtig forsyning af el, varme, vand og kloak? Ingen bemærkninger. Lille Middel Stor Nej Positiv X DYRE OG PLANTELIV Lille Middel Stor Nej Positiv Indeholder planen risiko for ændringer i kvaliteten og omfanget X af levesteder for planter og dyr? (ex. spredningskor- ridorer og faunapassager) Planforslaget ophæver muligheden for at etablere boliger og erhverv i området. Da området ikke er udbygget, vurderes ophævelsen ikke at indeholde risiko for ændringer i kvaliteten og omfanget af levesteder for planter og dyr. BY-MILJØ / ÅBEN LAND Indeholder planen risiko for væsentlige ændringer eller påvirkninger af det eksisterende bymiljø/ åbne land? Området overføres til landzone. Lille Middel Stor Nej Positiv X BOLIG-MILJØ Lille Middel Stor Nej Positiv Indeholder planen risiko for væsentlige ændringer eller X påvirkninger af det eksisterende bolig-miljø? Planforslaget ophæver muligheden for at etablere boliger og erhverv i området. Herefter er det reglerne for landzone der gælder. KULTURLIV Indeholder planen risiko for væsentlige ændringer eller påvirkninger af det eksisterende kulturliv? Planforslaget ændrer ikke på det eksisterende kulturliv. FRITIDSLIV Indeholder planen risiko for væsentlige ændringer eller påvirkninger af det eksisterende fritidsliv? Planforslaget ændrer ikke på det eksisterende fritidsliv. KULTURARV, ARKITEKTONISK/ARKÆOLOGISK ARV Indeholder planen risiko for væsentlige ændringer eller påvirkninger af de eksisterende forhold? Ingen bemærkninger. Lille Middel Lille Middel Lille Middel Stor Nej Positiv X Stor Nej Positiv X Stor Nej Positiv X 5

25 Høring af berørte myndigheder - Samlet vurdering af screeningen Ringkøbing-Skjern Kommune har gennemført en screening i henhold til ovenstående skema. De mulige positive konsekvenser af planens realisering knytter sig hovedsagligt til muligheden for en anden anvendelse. Konklusion Med baggrund i ovenstående vurderes planen ikke at være omfattet af kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelse af planen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Dette begrundes med: - At planen ikke berører internationale beskyttelsesområder. - At planernes positive og negative indvirkninger på miljøet ikke vurderes at være væsentlige. - At planens samlede effekt ikke vurderes at få væsentlig ind virkning på miljøet. Kommunens afgørelse annonceres samtidig med annonceringen af planforslagets vedtagelse og fremlæggelse til offentlig debat. Kommunens afgørelse om, at planens ikke skal miljøvurderes, kan påklages til Naturog Miljøklagenævnet inden for 4 uger fra offentliggørelse af forslaget, hvilket også fremgår af planens annoncering. Klagevejledning Afgørelsen iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer kan påklages efter de regler, der er fastsat i den lovgivning, som planen udarbejdes i henhold til. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om afgørelsens lovlighed og eventuelt andre retslige spørgsmål herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over afgørelsens hensigtsmæssighed. Der kan klages indenfor 4 uger fra offentliggørelsen af planforslaget. Klagen skal være skriftlig og sendes pr. til eller eventuelt pr. brev til Ringkøbing-Skjern Kommune, Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune sender snarest og senest 4 uger fra datoen for annoncens offentliggørelse klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet med sagens relevante dokumenter. Nævnet opkræver klagegebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse. 6

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

Håndbog om Miljø og Planlægning

Håndbog om Miljø og Planlægning Miljøstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne 4 Håndbog om Miljø og Planlægning Forord 5

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere