Arbejdstempo og stress

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdstempo og stress"

Transkript

1 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer. I alt deltog erhvervsaktive medlemmer i undersøgelsen, der blev gennemført i april Alle forskelle og sammenhæng, der trækkes frem i notatet er statistisk sikre. Hovedkonklusioner Stress: Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Blandt ansatte i ældreplejen er det hver fjerde. Stigning i antallet, der føler sig stressede: Undersøgelsen viser, at flere føler sig stressede i dag end for fem år siden. I 2015 angiver 19 procent, at de i høj eller meget høj grad følte sig stressede, mens det gjaldt 9 procent i Det er især medlemmer på år, som føler sig stressede: I denne aldersgrupper oplever hvert fjerde medlem (26 %) i høj eller meget høj grad at være stresset. Blandt de årige er den tilsvarende andel 22 procent, mens det blandt medlemmer over 50 år er 15 procent. Arbejdet er den vigtigste kilde til stress: 71 procent angiver arbejde og 26 procent både arbejde og privatliv som den vigtigste kilde til stress. Medlemmer, der oplever, at deres arbejdsplads prioriterer forebyggelse højt, føler sig mindre stressede: Blandt de medlemmer, der angiver, at arbejdspladsen slet ikke prioriterer forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer, føler 27 procent sig i meget høj grad stressede. Blandt medlemmer, der angiver, at arbejdspladsen i høj grad prioriterer forebyggelse, er det kun 1 procent, der i meget høj grad føler sig stressede. Sammenhæng mellem ansættelsesstop, fyringer og stress: Medlemmer, som har oplevet ansættelsesstop eller fyringer/afskedigelser af kolleger, føler sig i højere grad stressede, end de medlemmer, som ikke har oplevet forringelser på arbejdspladsen. Blandt de medlemmer, der har oplevet ansættelsesstop på deres arbejdsplads det seneste år, føler 24 procent sig stressede. Blandt medlemmerne på arbejdspladser uden ansættelsesstop er den tilsvarende andel 16 procent. I forhold til fyrringer, er andelen af medlemmerne, der føler sig stressede 22 procent for medlemmer, der oplevet fyrringer af kolleger det seneste år og 17 procent for de, der ikke har oplevet fyrringer på arbejdspladsen det seneste år. KONTAKT Rapport udarbejdet af: FOA Kampagne og Analyse Presse: Politisk ansvarlig: Cæcilie Saul Anne Mejer Dennis Kristensen Tlf Mobil: Mobil: Amalie Dam-Hansen Tlf

2 Arbejdstempo og stress 2 Medlemmer med et højt arbejdstempo føler sig i højere grad stressede: Blandt medlemmer som ofte eller altid oplever, at det er nødvendigt at holde et højt arbejdstempo, føler hver fjerde (25 %) sig i høj eller meget høj grad stressede. Blandt medlemmer, der sjældent eller aldrig oplever et højt arbejdstempo, er et kun 6 procent, der i høj eller meget høj grad føler sig stressede. Sammenhæng mellem tid til at udføre arbejdet tilfredsstillende og stress: Blandt de medlemmer, som sjældent eller aldrig har tid til at udføre deres arbejde tilfredsstillende, føler halvdelen (51 %) sig i høj eller meget høj grad stresset. Blandt de, der altid eller ofte har tid nok til at udføre deres arbejde tilfredsstillende, er det kun 7 procent, der i høj eller meget høj grad føler sig stressede. Sammenhæng mellem indflydelse på opgaveløsning og stress: Næsten halvdelen (48 %) af de medlemmer, som i ringe grad eller slet ikke har indflydelse på, hvordan de løser deres arbejdsopgaver, føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Blandt medlemmerne, der har en høj eller meget høj grad af indflydelse på opgaveløsninger, er det kun 13 procent, der i høj eller meget høj grad føler sig stressede. Mindre arbejdsglæde og dårligere helbred blandt medlemmer, der føler sig stressede: Medlemmer, der føler sig stressede, vurderer generelt deres helbred dårligere. De er også i mindre grad glade for at gå på arbejde. Blandt medlemmerne, der i ringe grad eller slet ikke føler sig stressede, er 66 procent helt enige i, at de er glad for at gå på arbejde hver dag. Blandt medlemmerne, der i høj eller meget høj grad føler sig stressede, er det blot 15 procent, der er helt enige i, at de er glade for at gå på arbejde hver dag. På selvvurderet helbred svarer 75 procent af de, der i ringe grad eller slet ikke føler sig stressede, at de har et godt eller meget godt helbred. Den tilsvarende andel er 45 procent for medlemmer, der i høj eller meget høj grad føler sig stressede. Arbejdstid, arbejdsmængde og arbejdstempo Større arbejdsmængde det seneste år: 72 procent af medlemmerne i undersøgelsen oplever, at deres arbejdsmængde er blevet større inden for det sidste år, heraf angiver en femtedel, at deres arbejdsmængde er blevet meget større. Arbejdstempoet er højt: 69 procent oplever ofte eller altid, at det er nødvendigt at holde et højt arbejdstempo. I daginstitutioner/sfo gælder det for 81 procent. Hver femte oplever, at de sjældent eller aldrig har tid nok til at udføre deres arbejde tilfredsstillende: 19 procent svarer, at de sjældent eller aldrig har tid nok til at udføre deres arbejde tilfredsstillende. I Social- og Sundhedssektoren er andelen 23 procent. Social- og Sundhedssektoren Social- og Sundhedssektoren skiller sig ud i undersøgelsen: Her oplever medlemmerne i højere grad, at deres arbejdsmængde er blevet større i det sidste år, og at de mangler tid til at udføre deres arbejde tilfredsstillende. Samtidig har Social- og Sundhedssektoren en større andel, der føler sig stressede.

3 Arbejdstempo og stress 3 Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj grad stresset Medlemmerne i undersøgelsen er blevet spurgt til, i hvilken grad de føler sig stressede. Deres svar fremgår af figur 1 nedenfor, som også viser stressniveauet i hver sektor. Figur 1. I hvilken grad føler du dig stresset? Fordelt på sektor. Kost- og Servicesektoren 4% 15% 38% 27% 14% Pædagogisk Sektor 4% 12% 47% 24% 11% Social- og Sundhedssektoren 6% 15% 45% 23% 9% Teknik- og Servicesektoren 4% 41% 30% 14% I alt 5% 14% 45% 24% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Antal svar: % af medlemmerne har svaret Ved ikke på spørgsmålet og er taget ud af figuren. Forskellen mellem Social- og Sundhedssektoren og de andre sektorer er statistisk sikker. På grund af afrundinger summerer procenterne ikke nødvendigvis til 100 %. Figur 1 viser, at hver femte (19 %) i høj eller meget høj grad føler sig stresset. 45 procent føler sig i nogen grad stresset, mens en tredjedel (34 %) i ringe grad eller slet ikke føler sig stresset. Figur 1 også viser også andelene i hver sektor. Det fremgår, at Social- og Sundhedssektoren har den højeste andel af stressede, idet 21 procent her i høj eller meget høj grad føler sig stressede. Den tilsvarende andel i Kost- og Servicesektoren er 19 procent, i Pædagogisk Sektor 16 procent og i Teknik- og Servicesektoren 14 procent.

4 Arbejdstempo og stress 4 Arbejde er den vigtigste kilde til stress Medlemmer, der i meget høj grad, i høj grad eller i nogen grad føler sig stressede, er blevet spurgt til, hvad der er den vigtigste kilde til stress. Deres svar kan ses i figur 2 nedenfor. Figur 2. Hvad er den vigtigste kilde til din stress? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 71% 20% 0% 26% 0% 2% Arbejde Privatliv Både arbejde og privatliv Ved ikke Antal svar: Spørgsmålet er blevet stillet til alle, der har svaret, at de I meget høj grad, I høj grad eller I nogen grad føler sig stresset. På grund af afrundinger summerer procenterne ikke til 100 %. Som det fremgår af figur 2, angiver 7 ud af 10 (71 %), at arbejdet er den vigtigste kilde til stress. Hver fjerde (26 %) angiver, at det både er arbejde og privatliv. Under 1 procent angiver, at det kun er deres privatliv, der er den vigtigste kilde til deres stress. Der er ingen statistisk sikker forskel mellem mænd og kvinder i forhold til, hvad der er den vigtigste kilde til stress.

5 Arbejdstempo og stress 5 Ansatte i ældreplejen føler sig i højere grad stressede Blandt medlemmer ansat på plejehjem/plejecenter er det hver fjerde (25 %), der oplever, at de i høj eller meget høj grad er stressede. Dette er skarpt efterfulgt af ansatte i hjemmeplejen og i daginstitutioner/sfo, hvor 22 procent oplever at være stressede. Den tilsvarende andel er 17 procent på hospitaler/sygehuse og 13 procent på specialområdet. I dagplejen er det 11 procent, der i høj eller meget høj grad føler sig stressede. Dette fremgår af figur 3 nedenfor. Figur 3. Andelen, der i høj eller meget høj grad føler sig stresset. Fordelt på udvalgte arbejdssteder. 30% 25% 20% 15% 5% 11% 11% 13% 16% 17% 22% 22% 25% 0% Antal svar: I figuren vises kun arbejdssteder med flere end 70 respondenter. Antallet af respondenter på hvert arbejdssted kan ses af parentesen bag arbejdsstedets navn.

6 Arbejdstempo og stress 6 Medlemmer på år føler sig oftere stressede Det er især medlemmer på år, som føler sig stressede. I denne aldersgrupper oplever hvert fjerde (26 %) medlem i høj eller meget høj grad at være stresset, mens det blandt medlemmerne på år er 22 procent. Blandt medlemmerne over 50 år er andelen kun omkring 15 procent. Der kan være mange årsager til, at de årige ofte føler sig stressede. En af årsagerne kan være, at yngre medlemmer oftere oplever at mangle tid til at udføre deres arbejde tilfredsstillende, og at det er nødvendigt at holde et højt arbejdstempo (se figur 15). Derudover kan en af årsagerne findes i deres privatliv. 37 procent i aldersgruppen år angiver, at det både er privatliv og arbejdsliv, der er kilde til stress. Blandt de årige er den tilsvarende andel 28 procent, og blandt medlemmerne over 50 år er det kun 19 procent, som angiver, at det både er arbejde og privatliv, som er den vigtigste kilde til stress. Andelene fremgår af figur 4 næste side. Derudover er det især blandt medlemmerne på år, at der er en oplevelse af, at arbejdet går ud over privatlivet. Dette er beskrevet i arbejdsmiljønotatet om arbejdsliv og privatliv.

7 Arbejdstempo og stress 7 Figur 4. Stressniveau krydset med alder. I hvilken grad føler du dig stresset? år 7% 13% 41% 23% 14% år 6% 20% 46% 20% 6% år 6% 16% 46% 19% 11% år 4% 11% 45% 28% Over 60 år 4% 40% 33% 13% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Hvad er den vigtigste kilde til din stress? år 74% 25% år 62% 37% år 69% 1% 28% år 78% 19% Over 60 år 78% 18% Arbejde Privatliv Både arbejde og privatliv Antal svar: Henholdsvis og Medlemmer, der har svaret Ved ikke er fjernet fra figuren. Forskellene mellem aldersgruppen år og de andre aldersgrupper er statistisk sikker. På grund af afrundinger summerer procenterne ikke nødvendigvis til 100 %.

8 Arbejdstempo og stress 8 Flere føler sig stressede i dag end for fem år siden FOA har i både 2010 og 2012 stillet medlemmerne spørgsmål om stress. Ved at sammenligne undersøgelserne kan vi se, at der er flere, der føler sig stressede i dag end i 2010 og Hvor der i 2015 er 19 procent, der i høj eller meget høj grad føler sig stressede, var den tilsvarende andel 13 procent i 2012 og 9 procent i Figur 5. I hvilken grad føler du dig stresset? Sammenligning mellem henholdsvis 2010, 2012 og % 14% 45% 24% % 38% 34% 15% % 7% 35% 40% 15% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Antal svar: Henholdsvis 2.263, og På grund af afrundinger summerer procenterne ikke alle steder til 100 %. Svarene fra 2010 og 2012 er hentet fra to tidligere FOA-undersøgelser om arbejdsmiljø. I figuren er andele i 2010 ikke vægtet efter alder, men kun efter sektor, hvorimod andelene i 2012 og 2015 er vægtet efter både sektor og alder. Der er dog stadig en forskel på stressniveauet i de tre år, selvom vi ser på det inden for de enkelte sektorer eller aldersgrupper. Stressniveauet på arbejdspladsen kan variere henover året data er indsamlet i april, 2012-data i marts og 2010-data i juni. Der er ikke stor spredning i de måneder på året, hvor dataindsamlingerne er foretaget, men variationerne kan have påvirket data undersøgelsen blev afsluttet i slutningen af juni, og det er tæt på sommerferien. Det kan have påvirket resultaterne. I hvilken retning er dog uklart, for sommerferie kan både betyde mindre stress pga. ferie eller øget travlhed på arbejdspladserne pga. feriebemanding.

9 Arbejdstempo og stress 9 Medlemmer, der oplever, at deres arbejdsplads prioriterer forebyggelse højt, føler sig mindre stressede Blandt de medlemmer, der har angivet, at arbejdspladsen slet ikke prioriterer forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer, føler 27 procent sig i meget høj grad stressede. Blandt de medlemmer, der angiver, at arbejdspladsen i høj grad prioriterer forebyggelse, er andelen nede på 1 procent. Der er således en klar sammenhæng mellem oplevelsen af, at arbejdspladsen prioriterer forebyggelse, og følelsen af at være stresset. Det kan ses af figur 6 nedenfor. Figur 6. Stressniveau fordelt på graden af forebyggelse på arbejdspladsen I høj grad 7% 39% 32% 19% 2% I hvilken grad prioriterer din arbejdsplads forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer højt? I nogen grad I ringe grad 3% 12% 22% 48% 46% 27% 16% 9% 1% 6% Slet ikke 27% 25% 39% 5% 2% 3% I hvilken grad føler du dig stresset? I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Antal svar: På grund af afrundinger summerer procenterne ikke altid til 100 %.

10 Arbejdstempo og stress 10 Øget stressniveau blandt medlemmer der mangler tid til at udføre arbejdet tilfredsstillende Undersøgelsen viser, at medlemmer med et højt arbejdstempo og/eller manglende tid til at udføre arbejdet tilfredsstillende i højere grad føler sig stressede. Blandt medlemmer, der kun sommetider, sjældent eller aldrig oplever, at det er nødvendigt at holde et højt arbejdstempo, er det blot 6 procent, der i høj eller meget høj grad føler sig stressede. Den tilsvarende andel blandt medlemmer, der ofte eller altid finder det nødvendigt at holde et højt arbejdstempo, er 25 procent. Ligeledes viser undersøgelsen, at det blandt de medlemmer, der sjældent eller aldrig har tid til at udføre deres arbejde tilfredsstillende, er 51 procent, der i meget høj eller høj grad føler sig stressede. Andelen er 20 procent blandt dem, der sommetider har tid nok, og 7 procent blandt dem, der ofte eller altid har tid nok. Andelene fremgår af figur 7 næste side.

11 Arbejdstempo og stress 11 Figur 7. Stressniveau krydset med arbejdstempo og arbejdstid. Hvor ofte oplever du, at det er nødvendigt at holde et højt arbejdstempo? Sjældent eller aldrig 6% 16% 78% Sommetider 6% 37% 57% Ofte eller altid 25% 50% 24% Føler sig i meget høj eller høj grad stresset Føler sig i nogen grad stresset Føler sig i ringe grad eller slet ikke stresset Hvor ofte har du tid nok til at udføre dit arbejde tilfredsstillende? Sjældent eller aldrig 51% 43% 5% Sommetider 20% 55% 26% Ofte eller altid 7% 40% 53% Føler sig i meget høj eller høj grad stresset Føler sig i nogen grad stresset Føler sig i ringe grad eller slet ikke stresset Antal svar: og Medlemmer, der har svaret Ved ikke er fjernet fra figuren. På grund af afrundinger summerer procenterne ikke nødvendigvis til 100 %.

12 Arbejdstempo og stress 12 Medlemmer med stor indflydelse på arbejdsopgaver er i mindre grad stresset Medlemmer med stor indflydelse på arbejdsopgaver føler sig i mindre grad stresset. Det fremgår af figur 8 nedenfor. Figur 8. Stressniveau krydset med indflydelse på arbejdsopgaver. I hvilken grad har du indflydelse på, hvordan du løser dine arbejdsopgaver? I ringe grad eller slet ikke 48% 38% 14% I nogen grad 29% 49% 22% I høj eller meget høj grad 13% 45% 43% Føler sig i meget høj eller høj grad stresset Føler sig i nogen grad stresset Føler sig i ringe grad eller slet ikke stresset Antal svar: Medlemmer, der har svaret Ved ikke er fjernet fra figuren. På grund af afrundinger summerer procenterne ikke nødvendigvis til 100 %. Blandt de medlemmer i undersøgelsen, der i ringe grad eller slet ikke har indflydelse på, hvordan de løser deres arbejdsopgaver, er det næsten halvdelen (48 %), der i høj eller meget høj grad føler sig stressede. Blandt de medlemmer, der i nogen grad har indflydelse, er det 29 procent, og blandt medlemmer, der i høj eller meget høj grad har indflydelse på arbejdsopgaverne, er det 13 procent. Øget stressniveau blandt medlemmer, der har oplevet forringelser på arbejdet Blandt medlemmer, der har oplevet fyringer/afskedigelser af kolleger, føler 22 procent sig i høj eller meget høj grad stressede. Den tilsvarende andel blandt medlemmer, der ikke har oplevet ansættelsesstop, er 17 procent. Forskellen i stressniveau er også større alt efter, om medlemmet har oplevet ansættelsesstop. En fjerdedel (24 %) af de medlemmer, der inden for det seneste år har oplevet ansættelsesstop på arbejdspladsen, føler sig i høj eller meget høj grad stresset, mens det kun gælder for 16 procent af dem, der ikke har oplevet ansættelsesstop. Andelene fremgår af figur 9 næste side.

13 Arbejdstempo og stress 13 Figur 9. Stressniveau fordelt på om medlemmet har oplevet fyringer/afskedigelser af kolleger samt ansættelsesstop. Fyringer/afskedigelser af kolleger Har oplevet fyringer/afskedigelser af kolleger 22% 46% 32% Har ikke oplevet fyringer/afskedigelser af kolleger 17% 44% 39% Føler sig i høj eller meget høj grad stresset Føler sig i nogen grad stresset Føler sig i ringe grad eller slet ikke stresset Ansættelsesstop på arbejdspladsen Har oplevet ansættelsesstop 24% 46% 30% Har ikke oplevet ansættelsesstop 16% 45% 39% Føler sig i høj eller meget høj grad stresset Føler sig i nogen grad stresset Føler sig i ringe grad eller slet ikke stresset Antal svar: henholdsvis og Spørgsmål til stress: I hvilken grad føler du dig stresset?

14 Arbejdstempo og stress 14 Mindre arbejdsglæde og dårligere helbred blandt medlemmer, der føler sig stressede Undersøgelsen viser, at de medlemmer, som føler sig stressede, også har mindre arbejdsglæde. Blandt de medlemmer, der i ringe grad eller slet ikke føler sig stressede, er 66 procent helt enige i, at de er glade for at gå på arbejde hver dag. Blandt medlemmer, der i nogen grad føler sig stressede, er den tilsvarende andel 15 procent. Der er også en sammenhæng mellem stress og helbred. Blandt medlemmer, der i ringe grad eller slet ikke føler sig stressede, vurderer hele 3 ud af 4 (75 %), at deres helbred er godt eller meget godt. Blandt medlemmer, der i høj eller meget høj grad føler sig stressede, er det kun 45 procent, der vurderer deres helbred til at være godt eller meget godt. Andelene fremgår af figur 10 næste side. Derudover viser undersøgelsen, at der er en sammenhæng mellem stress og sygefravær. De medlemmer, der i høj eller meget høj grad føler sig stressede, har i gennemsnit holdt 3,2 sygedage i marts måned De medlemmer, der i nogen grad, i ringe grad eller slet ikke føler sig stressede, har i gennemsnit holdt omkring 1,5 sygedage.

15 Arbejdstempo og stress 15 Figur 10. Stressniveau krydset med arbejdsglæde og helbred. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Jeg er glad for at gå på arbejde hver dag Føler sig i ringe grad eller slet ikke stresset 66% 31% 3% Føler sig i nogen grad stresset 37% 52% 8% Føler sig i meget høj eller høj grad stresset 15% 47% 24% 14% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Hvordan vil du alt i alt vurdere dit helbred? Føler sig i ringe grad eller slet ikke stresset 28% 47% 22% Føler sig i nogen grad stresset 15% 48% 34% Føler sig i meget høj eller høj grad stresset 35% 39% 13% Meget godt Godt Nogenlunde godt Dårligt Meget dårligt Antal svar: henholdsvis og % har svaret Ved ikke og er fjernet fra figuren. På grund af afrundinger summerer procenterne ikke nødvendigvis til 100 %.

16 Arbejdstempo og stress 16 Over 7 ud af 10 af FOAs medlemmer oplever, at deres arbejdsmængde er blevet større Undersøgelsen viser, at de fleste af FOAs medlemmer har en oplevelse af, at deres arbejdsmængde er vokset inden for det sidste år. En femtedel (21 %) oplever, at deres arbejdsmængde er blevet Meget større inden for de sidste 12 måneder, mens halvdelen (51 %) oplever, at den er blevet Større. Der er stort set ingen (2 %), der oplever, at deres arbejdsmængde er blevet mindre, mens 22 procent oplever, at den er uændret. I Social- og Sundhedssektoren er det 3 ud af 4 (74 %), som oplever, at deres arbejdsmængde er blevet større eller meget større. I Pædagogisk Sektor er den tilsvarende andel 70 procent, i Teknik- og Servicesektoren 67 procent, og i Kost- og Servicesektoren 60 procent. Dette fremgår af figur 11 nedenfor. Figur 11. Er din arbejdsmængde blevet større eller mindre inden for de sidste 12 måneder? Fordelt på sektor. Kost- og Servicesektoren 15% 45% 34% 4% 2% Pædagogisk Sektor 16% 54% 25% 2% 3% Social- og Sundhedssektoren 24% 50% 19% 2% 4% Teknik- og Servicesektoren 18% 49% 27% 2% 4% I alt 21% 51% 22% 2% 4% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Den er blevet meget større Den er blevet større Min arbejdsmængde er uændret Den er blevet mindre Den er blevet meget mindre Ved ikke Antal svar: Forskellen mellem Social- og Sundhedssektoren og de andre sektorer er statistisk sikker.

17 Arbejdstempo og stress 17 Over 2 ud af 3 oplever ofte eller altid, at det er nødvendigt at holde et højt arbejdstempo Mere end 2 ud af 3 (69 %) af FOAs medlemmer i undersøgelsen oplever, at det ofte eller altid er nødvendigt at holde et højt arbejdstempo. Kun 5 procent oplever, at det sjældent eller aldrig er nødvendigt. Dette fremgår af figur 12 nedenfor. I figur 12 ses også en sammenligning af sektorerne. I Social- og Sundhedssektoren oplever 3 ud af 4 (74 %), at det ofte eller altid er nødvendigt at holde et højt arbejdstempo, hvorimod det gælder for 55 procent i Teknik- og Servicesektoren. Den tilsvarende andel i Pædagogisk Sektor er 62 procent og i Kost- og Servicesektoren 69 procent. Figur 13. Hvor ofte oplever du, at det er nødvendigt at holde et højt arbejdstempo? Fordelt på sektor. Kost- og Servicesektoren 19% 50% 28% 2% 1% Pædagogisk Sektor 14% 48% 32% 5% 1% Social- og Sundhedssektoren 22% 52% 21% 3% 1% Teknik- og Servicesektoren 9% 48% 36% 7% 1% I alt 19% 50% 25% 4% 1% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Antal svar: % af medlemmerne har svaret Ved ikke på spørgsmålet og er taget ud af figuren. På grund af afrundinger summerer procenterne ikke nødvendigvis til 100 %.

18 Arbejdstempo og stress 18 Hvert femte FOA-medlem har sjældent eller aldrig tid til at udføre deres arbejde tilfredsstillende Halvdelen (49 %) af medlemmerne i undersøgelsen svarer, at de ofte eller altid har tid til at udføre deres arbejde tilfredsstillende. En tredjedel (32 %) svarer, at det gælder Sommetider, mens knap en femtedel (19 %) svarer, at de sjældent eller aldrig har tid til at udføre deres arbejde tilfredsstillende. Det er især i Social- og Sundhedssektoren, at medlemmerne oplever, at de sjældent eller aldrig har tid til at udføre deres arbejde tilfredsstillende. Her gælder det for næsten hver fjerde (23 %). Den tilsvarende andel er 9 procent i Kost- og Servicesektoren, 10 procent i Teknik- og Servicesektoren og 15 procent i Pædagogisk sektor. Figur 13. Hvor ofte har du tid nok til at udføre dit arbejde tilfredsstillende? Fordelt på sektor. Kost- og Servicesektoren 51% 30% 7% 2% Pædagogisk Sektor 9% 44% 31% 13% 2% Social- og Sundhedssektoren 6% 38% 33% 19% 4% Teknik- og Servicesektoren 15% 48% 26% 9% 1% I alt 8% 41% 32% 16% 3% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Antal svar: ,3 % af medlemmerne har svaret Ved ikke på spørgsmålet og er taget ud af figuren. På grund af afrundinger summerer procenterne ikke nødvendigvis til 100 %. I 2013 lavede FOA en lignende undersøgelse, hvor medlemmernes også blev spurgt til, hvor ofte de havde tid til at udføre deres arbejde tilfredsstillende. Resultaterne i de to undersøgelser er næsten ens. Det tyder således på, at medlemmernes oplevelse af, hvor ofte de har tid til at udføre deres arbejde tilfredsstillende, ikke har ændret sig siden 2013.

19 Arbejdstempo og stress 19 Ansatte i daginstitutioner/sfo oplever oftere, at de ikke har tid til at udføre deres arbejde tilfredsstillende I dagplejen oplever hele 81 procent, at de ofte eller altid har tid til at udføre deres arbejde tilfredsstillende. Den tilsvarende andel i daginstitutioner/sfo er 32 procent, på plejehjem/plejecenter 38 procent og i hjemmeplejen 42 procent. Der er også store forskelle mellem arbejdsstederne i forhold til, hvor højt arbejdstempo medlemmerne oplever, at det er nødvendigt at holde 1. Igen topper medlemmerne i daginstitution/sfo, hvor 82 procent ofte eller altid oplever, at det er nødvendigt at holde et højt arbejdstempo. På ældreområdet (plejehjem/plejecenter og i hjemmeplejen) gælder det for omkring 78 procent, og på specialområdet for 54 procent. Dagplejen ligger igen i yderenden, idet det her er 36 procent, der oplever, at det ofte eller altid er nødvendigt, at de holder et højt arbejdstempo. Andelene fremgår af figur 14 næste side. 1 Kategorien På et plejehjem/plejecenter dækker også over medlemmer, der arbejder på et aktivitetscenter, På en skole/rådhus/forvaltning dækker ikke over medlemmer, der arbejder i SFO, I psykiatrien dækker over medlemmer, der arbejder i behandlings- eller distriktspsykiatrien og i socialpsykiatrien, bostøtte, botilbud og lignende, På specialområdet dækker over medlemmer, der arbejder i specialområdet på handikapinstitutioner, døgninstitutioner, specialskoler og lignende. Det gælder for alle spørgsmål, der er fordelt på arbejdssteder.

20 Arbejdstempo og stress 20 Figur 14. Arbejdstid og arbejdstempo fordelt på udvalgte arbejdssteder. Andel, der ofte eller altid har tid nok til at udføre deres arbejde tilfredsstillende. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 81% 30% 20% 32% 38% 42% 48% 58% 59% 62% 0% Andel, der ofte eller altid oplever at det er nødvendigt at holde et højt arbejdstempo. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 36% 54% 59% 60% 74% 78% 79% 82% 0% Antal svar: Henholdsvis og I figuren vises kun arbejdssteder med flere end 70 respondenter. Antallet af respondenter på hvert arbejdssted er markeret med tallet i parentes efter hvert arbejdssted.

21 Arbejdstempo og stress 21 Unge medlemmer mangler oftere tid til at udføre arbejdet tilfredsstillende Som det fremgår af figur 15 nedenfor, at det især unge medlemmer, som oplever at mangle tid til at udføre deres arbejde tilfredsstillende. Kun 38 procent af medlemmerne under 40 år oplever ofte eller altid at have tid nok, mens den tilsvarende andel for medlemmer på år er 53 procent, og for medlemmer over 60 år er 58 procent. Samtidig oplever yngre medlemmer oftere, at det er nødvendigt at holde et højt arbejdstempo. 3 ud af 4 (76 %) af medlemmerne under 40 år oplever ofte eller altid, at det er nødvendigt at holde et højt arbejdstempo, mens den tilsvarende andel for medlemmer på år er 67 procent. Figur 15. Arbejdstempo og arbejdstid fordelt på alder. Hvor ofte har du tid nok til at udføre dit arbejde tilfredsstillende? Under 40 år 6% 32% 35% 22% 5% år 6% 44% 30% 16% 4% år 8% 45% 31% 13% 2% Over 60 år 12% 46% 26% 14% 2% Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Hvor ofte oplever du, at det er nødvendigt at holde et højt arbejdstempo? Under 40 år 26% 50% 22% 2% år 18% 52% 24% 4% år 16% 51% 27% 5% Over 60 år 14% 48% 31% 7% Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Antal svar: Henholdsvis og % har svaret Ved ikke og de er taget ud af figuren. På grund af afrundinger summerer procenterne ikke alle steder til 100 %. Der er statistisk sikker forskel på aldersgruppen Under 40 år og de andre aldersgrupper.

22 Arbejdstempo og stress 22 Metode Indsamlingsperiode Undersøgelsen er gennemført fra april Indsamlingsmetode Data er indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse udsendt til alle erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel. Spørgsmålene er stillet til medlemmer fra alle sektorer. Der blev udsendt én påmindelse i dataindsamlingsperioden. Målgruppen Målgruppen for undersøgelsen er FOAs erhvervsaktive medlemmer (populationen). Da det kun er et udsnit af FOAs erhvervsaktive medlemmer, der har deltaget i undersøgelsen, er alle analyser af data forbundet med en statistisk usikkerhed. Alle sammenhænge og forskelle, der trækkes frem i notaterne om arbejdsmiljø er testet statistisk signifikante på et signifikansniveau på minimum 95 %. Hermed kan vi med minimum 95 % sikkerhed sige, at der er tale om statistisk sikre sammenhænge og forskelle og ikke blot tilfældigheder. I tilfælde, hvor det kun er specifikke sammenhænge og forskelle i figurer, der er statistisk sikre, er det angivet i figurnoter og tekst. Antal besvarelser og svarprocent I alt blev alle erhvervsaktive medlemmer i FOAs medlemspanel inviteret til at deltage i undersøgelsen. Blandt disse viste 122 adresser sig at være uvirksomme, så det reelle antal inviterede var medlemmer, svarende til 55 procent, gennemførte undersøgelsen fuldt ud eller delvist. 52 procent svarede på alle spørgsmål, mens 3 procent afgav nogle svar. Repræsentativitet og vægtning af data Medlemspanelet er ikke fuldstændigt repræsentativt for FOAs medlemsgruppe, og dertil er der ikke de samme svarprocenter blandt alle medlemsgrupper. I forhold til alder er især de yngre aldersgrupper i undersøgelsen underrepræsenteret i forhold til FOAs erhvervsaktive medlemmer, og det samme gælder for medlemmer i Kost- og Servicesektoren og Teknik- og Servicesektoren. Det har vi forsøgt at tage højde for ved at vægte data for sektor og alder, så fordelingen i stikprøven svarer til fordelingen blandt FOAs erhvervsaktive medlemmer. Aldersvægtningen er lavet ud fra følgende aldersgrupper: under 40 år, år, år, år, år og over 60 år. I beregningen af sektorvægte er der set bort fra medlemmer uden sektor. De få medlemmer i stikprøven uden sektor har blot vægten 1.

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv.

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Samlet set har 85 procent af FOAs medlemmer oplevet, at der er sket forringelser på deres arbejdsplads inden for det seneste år. Forringelserne

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer

Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer 5. januar 2015 1 Hovedkonklusioner 1 1 Hovedkonklusioner Tidsforbrug: Et FOA-medlem bruger gennemsnitligt 37 minutter på dokumentation

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 28. februar 2011 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA undersøgte i januar 2011 medlemmernes oplevelser med mobning på arbejdspladsen. Undersøgelsen belyser,

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 3. maj 2018 Helbred og sygefravær 2 ud af 3 FOA-medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller meget godt. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viser

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 14.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse 1 Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse Over 8 ud af 10 af FOAs medlemmer mener, at FOA har nogen eller stor indflydelse på løn- og ansættelsesvilkår. Til gengæld

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse 24. maj 2018 Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse Mere end 5 ud af 6 FOA-medlemmer er glade for at gå på arbejde hver dag. Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse, som FOA har foretaget. Undersøgelsen

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads

Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads FOA Kampagne og Analyse Maj 2011 Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads FOA har i perioden 29. april- 11. maj 2011 gennemført en undersøgelse om brugen af vikarer via forbundets

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 12. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA November 2006 2 Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress FOA Fag og Arbejde har i perioden 1.-6. november 2006 gennemført en medlemsundersøgelse

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Arbejdstid. 2. januar 2018

Arbejdstid. 2. januar 2018 2. januar 2018 Arbejdstid Knap halvdelen af FOAs medlemmer er deltidsansatte, og en større andel af kvinder er deltidsansatte sammenlignet med mænd. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 27. november 2017 Vold og trusler på arbejdspladsen Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer har inden for det seneste år været udsat for trusler om vold eller fysisk vold på deres arbejdsplads. Undersøgelsen

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte 1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Marts 2013 Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA har i perioden fra 5. - 14. februar 2013 gennemført en undersøgelse gennem forbundets

Læs mere

Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene

Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene 13. maj 2019 Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene i dag sammenlignet med for to år siden. Det svarer 7 ud af 10 FOA-medlemmer ansatte på

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Seksuel chikane blandt FOAs medlemmer

Seksuel chikane blandt FOAs medlemmer 29. april 2014 Seksuel chikane blandt FOAs medlemmer FOA har i perioden 24. januar 2. februar gennemført en undersøgelse af seksuel chikane på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Erfaring med selvmordstruede borgere

Erfaring med selvmordstruede borgere 20. maj 2019 Erfaring med selvmordstruede borgere Hvert tredje FOA-medlem har oplevet, at der er en eller flere borgere på deres arbejdsplads, der har begået selvmord. Det viser en undersøgelse, som FOA

Læs mere

Sygefravær og sygenærvær

Sygefravær og sygenærvær 3. september 2018 Sygefravær og sygenærvær 80 procent af FOAs medlemmer er inden for det seneste år taget på arbejde, selvom de var syge. Den primære grund er hensynet til kollegerne. I forlængelse af

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

Mobning. 30. november 2017

Mobning. 30. november 2017 30. november 2017 Mobning Knap hvert fjerde FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning. Undersøgelsen viser desuden, at der er sammenhæng mellem mobning og vurderingen af arbejdsmiljøet,

Læs mere

Alenearbejde blandt FOAs medlemmer. Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer Alle sektorer.

Alenearbejde blandt FOAs medlemmer. Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer Alle sektorer. Alenearbejde blandt FOAs medlemmer Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer 2015. Alle sektorer. 6. november 2015 1 2 Indhold Resumé... 3 Læsevejledning... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Forhold til kolleger. 24. maj 2018

Forhold til kolleger. 24. maj 2018 24. maj 2018 Forhold til kolleger Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og flere end 2 ud af 3 oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger. Spørgsmålene blev

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 18. december 2017 Seksuel chikane på arbejdspladsen Mere end hvert tiende FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for seksuel chikane. Det er især medlemmer i Social- og Sundhedssektoren,

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Formål

1 Indledning. 1.1 Formål 1 Indledning 1.1 Formål Rapporten hvilken oplevelse FOAs medlemmer har mht. arbejdspres. Data kommer fra undersøgelsen Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø fra 2010, der belyste arbejdsmiljøet

Læs mere

Faglig udvikling og uddannelse

Faglig udvikling og uddannelse 24. maj 2018 Faglig udvikling og uddannelse Mere end hver tredje får ikke tilbudt den uddannelse og de kurser, de har brug for i deres arbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine

Læs mere

Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen

Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen 6. august 2015 Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen 3 ud af 4 sosu er i ældreplejen arbejder med hverdagsrehabilitering. Halvdelen af medlemmerne oplever, at borgere omfattet af hverdagsrehabilitering

Læs mere

Ledermedlemmerne er i gennemsnit leder for 42 medarbejdere, og 1 ud af 5 ledermedlemmer er også leder for andre ledere.

Ledermedlemmerne er i gennemsnit leder for 42 medarbejdere, og 1 ud af 5 ledermedlemmer er også leder for andre ledere. 2. december 2015 Lederuddannelse FOA gennemførte i august 2015 en undersøgelse blandt FOA-medlemmer med lederansvar (ledermedlemmer). 2.088 medlemmer blev inviteret til undersøgelsen, hvoraf 518 medlemmer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø. FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø. FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010 Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010 1 1 Resumé... 4 2 Indledning... 6 2.1 Formål... 6 2.2 Tidspunkt for undersøgelsen og metode... 6 2.3 Sammenligning

Læs mere

Arbejde i weekender og på helligdage

Arbejde i weekender og på helligdage 18. juni 2018 Arbejde i weekender og på helligdage 61 procent af FOAs medlemmer arbejder hver tredje weekend eller oftere. Blandt dem med weekendarbejde synes 7 ud af 10, at weekendarbejde går ud over

Læs mere

Arbejdsmiljøet generelt

Arbejdsmiljøet generelt 20. november 2017 Arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 FOA-medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø er godt, mens 1 ud af 4 er helt eller delvist uenige. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 27. november 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Fratagelse af opgaver

Fratagelse af opgaver 5. december 2017 Fratagelse af opgaver Mere end hvert fjerde FOA-medlem, der arbejder som SOSU-personale på hospitaler eller i ældreplejen, har inden for de seneste to år fået frataget opgaver, som de

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 17. januar 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Hver sjette FOA-medlem har været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima.

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima. 26. september 2018 Indeklima Flere end hvert tredje FOA-medlem synes, at indeklimaet på deres arbejdsplads er dårligt eller meget dårligt. Af dem har 83 procent i meget høj, høj eller nogen grad oplevet

Læs mere

Frivilligt arbejde på FOA arbejdspladser

Frivilligt arbejde på FOA arbejdspladser 10. marts 2015 Frivilligt arbejde på FOA arbejdspladser FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse blandt FOAs medlemmer om frivilligt arbejde på arbejdspladsen. Spørgsmålene om frivilligt arbejde blev

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Overvågning. 18. juni 2018

Overvågning. 18. juni 2018 18. juni 2018 Overvågning Hver syvende af FOAs medlemmer har oplevet at blive overvåget på deres arbejdsplads. Mange oplever overvågningen som krænkende samt uden fagligt formål, og den giver ikke de ansatte

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Muligheder for pleje og omsorg

Muligheder for pleje og omsorg 3. november 2017 Muligheder for pleje og omsorg Mere end hver fjerde ansatte i ældreplejen oplever mindst én ugen, at en borger går for længe med ble, fordi der ikke er tid til at skifte den. Det viser

Læs mere

Brugen af bleer i ældreplejen

Brugen af bleer i ældreplejen 11. december 2015 Brugen af bleer i ældreplejen 31 procent af FOAs medlemmer på plejecentre oplever én gang om ugen eller oftere, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger

Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om vikarer og om

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen. FOA Kampagne & Analyse November 2008

Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen. FOA Kampagne & Analyse November 2008 FOA Kampagne & Analyse November 2008 Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen FOA har i oktober måned 2008 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om blandt andet frynsegoder via forbundets elektroniske

Læs mere

Underretninger om børn, der mistrives

Underretninger om børn, der mistrives 13. februar 2018 Underretninger om børn, der mistrives Næsten ni ud af ti af de ansatte i dagtilbud føler sig klædt på til at opdage børn, der mistrives, og hele 93 procent svarer, at de ved, hvad de skal

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt FOAs medlemmer

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt FOAs medlemmer Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt FOAs medlemmer FOA Kampagne og Analyse 24. april 2009 Denne undersøgelse er gennemført blandt forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 31. marts 8. april 2009.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Faglig kritik og sparring

Faglig kritik og sparring 15. august 2019 Faglig kritik og sparring Næsten hvert tredje medlem får aldrig faglig kritik for deres arbejde af deres leder, og 40 procent af medlemmerne får sjældent den nødvendige ros og anerkendelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA Kampagne og Analyse 19. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA har i perioden 12. marts til 23. marts gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om spise-/frokostpauser.

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler 21. marts 2018 Tekniske hjælpemidler 3 ud af 10 (27 %) af FOAs medlemmer i Social- og Sundhedssektoren, som bruger tekniske hjælpemidler i deres arbejde, anvender ugentligt eller oftere et hjælpemiddel

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere