tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overtages.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overtages."

Transkript

1 Noter NOTE 1 Anvendt regnskabspraksis Hvis ikke andet er angivet, er alle beløb i DKK Generelt Årsrapporten for, der omfatter både koncernregnskabet og moderselskabsregnskabet, aflægges i henhold til International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Årsrapporten er udarbejdet på baggrund af historiske kostpriser, hvilket dog ikke gælder afledte finansielle instrumenter, der måles til dagsværdi. Den væsentligste anvendte regnskabspraksis er beskrevet nedenfor. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år, bortset fra implementering af nye og ændrede standarder. Årsrapporten aflægges i danske kroner. Implementering af nye og ændrede standarder og fortolkninger Årsrapporten for 2013 er aflagt i overensstemmelse med de nye og ændrede standarder samt nye fortolkningsbidrag, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2013 eller senere, IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger, IFRS 13 Dagsværdimåling, IAS 1 Præsentation af årsregnskabet og IAS 19 Personaleydelser. Som følge af ændringer til IAS 1 ændres opstillingen af anden totalindkomst fra Herudover har ingen af disse påvirket indregning og måling i Standarder og fortolkninger, der ikke er trådt i kraft Ændrede standarder og fortolkningsbidrag, der er godkendt af IASB, men endnu ikke er trådt i kraft på tidspunktet for offentliggørelse af denne årsrapport, er ikke indarbejdet i nærværende årsrapport. Nye standarder, der er relevante for selskabet, men som først træder i kraft for regnskabsår med start efter 1. januar 2013, omfatter bl.a. ændringer til IAS 27 Separate årsregnskaber, IAS 28 Investeringer i associerede virksomheder og joint ventures, IAS 32 Finansielle instrumenter: Præsentation, IFRS 9 Finansielle instrumenter, IFRS 10 Koncernregnskaber og IFRS 12 Oplysninger om involvering i andre virksomheder. Det er ledelsens vurdering, at koncernens fremtidige implementering af disse ikke vil få væsentlig indvirkning på årsrapporten. Konsolideringspraksis Koncernregnskabet omfatter Auriga Industries A/S (moderselskabet) og de dattervirksomheder, hvori moderselskabet direkte eller indirekte ejer mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse samt associerede selskaber. Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for moderselskabet og dattervirksomheder ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter efter koncernens regnskabspraksis. Der er foretaget eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, mellemværender og udbytter samt urealiserede interne fortjenester og tab. Virksomhedssammenslutninger Ved køb af nye virksomheder, hvor koncernen opnår bestemmende indflydelse over den erhvervede virksomhed, måles den overtagne virksomheds identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser til dagsværdi på overtagelsestidspunktet efter overtagelsesmetoden. Overtagelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overtages. Kostprisen for en virksomhed består af dagsværdien af det erlagte vederlag for den overtagne virksomhed. Hvis vederlagets endelige fastsættelse er betinget af en eller flere fremtidige begivenheder, indregnes disse til dagsværdien heraf på overtagelsestidspunktet. Omkostninger, der vedrører virksomhedsovertagelsen, indregnes i resultatet ved afholdelsen. Hvis kostprisen af de overtagne identificerbare nettoaktiver overstiger dagsværdien af nettoaktiverne og værdien af minoritetsinteresser i den overtagne virksomhed, indregnes det overskydende beløb som goodwill i immaterielle aktiver. Hvis dagsværdien af de overtagne identificerbare nettoaktiver overstiger kostprisen for nettoaktiverne og værdien af minoritetsinteresser i den overtagne virksomhed (dvs. negativ goodwill), revurderes de opgjorte dagsværdier. Hvis forskelsbeløbet stadig er negativt, indtægtsføres beløbet i resultatopgørelsen på overtagelsestidspunktet. Resultat af dattervirksomheder, der overtages i årets løb, medregnes i koncernens resultatopgørelse fra overtagelsestidspunktet. Fortjeneste eller tab ved salg af dattervirksomheder og associerede virksomheder Fortjeneste eller tab ved salg af dattervirksomheder og associerede virksomheder, der medfører ophør af henholdsvis kontrol og betydelig indflydelse, opgøres som forskellen mellem dagsværdien af salgsprovenuet og dagsværdien af eventuelle resterende kapitalandele modregnet den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiverne på afhændelsestidspunktet, inklusive goodwill, med fradrag af eventuelle minoritetsinteresser. Den derved opgjorte fortjeneste eller tab indregnes i resultatet sammen med akkumulerede valutakursreguleringer, der tidligere er indregnet i anden totalindkomst. Resultat af dattervirksomheder og associerede virksomheder, der afhændes i årets løb, medregnes i koncernens resultatopgørelse indtil afhændelsestidspunktet. Minoritetsinteresser Ved første indregning måles minoritetsinteresser enten til dagsværdi eller til deres forholdsmæssige andel af dagsværdien af den overtagne virksomheds identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser. Valg af metode foretages for hver enkelt transaktion. Minoritetsinteresser reguleres efterfølgende for deres forholdsmæssige andel af ændringer i dattervirksomhedernes egenkapital. Totalindkomsten allokeres til minoritetsinteresserne, uanset at minoritetsinteresserne derved måtte blive negativ. Køb af minoritetsinteresser i en dattervirksomhed og salg af minoritetsandele i en dattervirksomhed, som ikke medfører ophør af kontrol, behandles i koncernregnskabet som en egenkapitaltransaktion, og forskellen mellem vederlaget og den regnskabsmæssige værdi allokeres til moderselskabets andel af egenkapitalen. Omregning af fremmed valuta De enkelte dattervirksomheders regnskaber aflægges i den valuta, som hovedsageligt anvendes i deres primære markeder og ved indgåelse af transaktioner (funktionelle valuta). Transaktioner foretaget i anden valuta end den enkelte virksomheds funktionelle valuta indregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens kurs. Ikke-monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta, som indregnes til dagsværdi, omregnes til danske kroner på tidspunktet for måling af dagsværdien. Fortjenester og tab, der skyldes omregning, indregnes i resultatopgørelsen. Dette gælder dog ikke valutakursdifferencer i forbindelse med ikke-monetære aktiver og forpligtelser, hvor ændringer i dagsværdien indregnes direkte i anden totalindkomst. Ved konsolidering omregnes koncernens aktiver og forpligtelser i forbindelse med udenlandske driftsaktiviteter til balancedagens kurs. Resultatopgørelsens poster omregnes til gennemsnitlige kurser for perioden, medmindre disse afviger væsentligt fra de faktiske valutakurser på transaktionstidspunkterne. I sidstnævnte tilfælde anvendes de faktiske valutakurser. Eventuelle valutakursdifferencer indregnes i anden totalindkomst som valutakursregulering vedrørende udenlandske virksomheder. Sådanne kursdifferencer indregnes enten som indtægt eller omkostning i resultatopgørelsen i perioden, hvori kapitalinteressen afhændes. Kursregulering af tilgodehavender hos eller gæld til dattervirksomheder, der anses for en del af moderselskabets samlede investering i den pågældende dattervirksomhed, indregnes i anden totalindkomst for koncernen og i resultatopgørelsen i moderselskabet. Goodwill og regulering af dagsværdi som følge af overtagelse af udenlandsk virksomhed behandles regnskabsmæssigt som aktiver og forpligtelser i den overtagne virksomhed og omregnes til balancedagens kurs. Væsentlige regnskabsmæssige estimater, vurderinger og skønsmæssig usikkerhed Ved udarbejdelsen af årsrapporten er det nødvendigt, at ledelsen foretager estimater, vurderinger og skøn og opstiller de forudsætninger, der danner grundlag for præsentation, indregning og måling af de rapporterede aktiver og forpligtelser på balancedagen samt de rapporterede indtægter og omkostninger for regnskabsperioden. 34 / Regnskab / Noter

2 Ledelsen baserer sine skøn på historisk erfaring samt en række andre forudsætninger og faktorer, der menes at være rimelige under de givne omstændigheder. Resultatet heraf danner grundlag for at vurdere de rapporterede indtægter og omkostninger, som ikke umiddelbart fremgår af andet materiale. De foretagne skøn og de underliggende forudsætninger revurderes løbende. Ændringer til foretagne regnskabsmæssige skøn indregnes i den regnskabsperiode, hvori ændringen finder sted, og i fremtidige regnskabsperioder, hvis ændringen både påvirker den periode, hvori ændringen finder sted, og efterfølgende regnskabsperioder. Forudsætningerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige, og uventede begivenheder eller omstændigheder kan opstå, hvilket kan føre til, at de faktiske resultater afviger fra disse skøn. Særlige risici for koncernen er omtalt i ledelsesberetningen, side og i note 26, 27 og 29. I årsregnskabet for 2013 er følgende forudsætninger og usikkerheder væsentlige at bemærke, idet de har haft indflydelse på de i årsregnskabet indregnede aktiver og forpligtelser: Genindvindingsværdi for goodwill Fastlæggelse af nedskrivningsbehov på indregnede goodwillbeløb kræver opgørelse af kapitalværdier for de pengestrømsfrembringende enheder, hvortil goodwillbeløbene er fordelt. Opgørelse af kapitalværdien medfører et skøn over forventede fremtidige pengestrømme i den enkelte pengestrømsfrembringende enhed og fastlæggelse af en rimelig diskonteringsfaktor. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill udgør DKK 410 mio. (DKK 416 mio.). For nærmere beskrivelse af goodwill og den anvendte diskonteringsfaktor mv. henvises til note 13. Nedskrivningstest for udviklingsprojekter Igangværende udviklingsprojekter testes minimum årligt for værdiforringelse. Udviklingsprojekterne forløber som forventet. Med udgangspunkt i de enkelte udviklingsprojekter har ledelsen foretaget skøn over nedskrivningsbehov, og det er ledelsens vurdering, at de regnskabsmæssige værdier for de enkelte udviklingsprojekter vil blive genindvundet. Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle aktiver under udvikling udgør DKK 297 mio. (DKK 273 mio.). For yderligere oplysninger om igangværende udviklingsprojekter henvises til note 13. Genindvinding af udskudte skatteaktiver Udskudte skatteaktiver indregnes for alle ikkeudnyttede skattemæssige underskud, i den udstrækning det anses for sandsynligt, at der i fremtiden realiseres skattemæssige overskud, hvori underskuddene kan modregnes. Fastlæggelse af hvor stort et beløb, der kan indregnes for udskudte skatteaktiver, baseres på skøn over det sandsynlige tidspunkt for og størrelse af fremtidige skattepligtige overskud. Pr. 31/ vurderede ledelsen, at de indregnede skattemæssige underskud vil kunne realiseres inden for en overskuelig fremtid. For yderligere oplysninger om skattemæssige underskud henvises til note 22. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning måles til dagsværdien af det modtagne eller tilgodehavende vederlag for varer og ydelser leveret som led i den almindelige drift ekskl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Offentlige tilskud Offentlige tilskud omfatter tilskud og finansiering af udvikling samt tilskud til investeringer mv. Tilskud indregnes, når der er rimelig sikkerhed for, at de vil blive modtaget. Tilskud til indkøb af aktiver og udviklingsprojekter modregnes aktivets kostpris. Tilskud til dækning af afholdte omkostninger modregnes i de afholdte omkostninger. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter råvareforbrug inkl. hjemtagelsesomkostninger, reparation og vedligeholdelse, gager og lønninger, øvrige produktionsomkostninger samt af- og nedskrivninger og amortisering af låneomkostninger. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter set i forhold til virksomhedernes hovedformål, herunder bl.a. salg af langfristede aktiver og royalties. Salgs- og distributionsomkostninger Salgs- og distributionsomkostninger omfatter omkostninger vedrørende markedsføring og salg, herunder gager og lønninger, lokaleomkostninger, reklame, fragt, told og af- og nedskrivninger, tab på varetilgodehavender samt amortisering af låneomkostninger. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter gager til det administrative personale og ledelsen samt øvrige kontorholdsomkostninger, herunder af- og nedskrivninger, IT-drift og kantineomkostninger. Udviklings- og registreringsomkostninger Udviklings- og registreringsomkostninger omfatter gager og lønninger samt øvrige omkostninger, herunder af- og nedskrivninger samt amortisering, der kan henføres til koncernens udviklingsprojekter. Endvidere indgår omkostninger til udviklingsprojekter, hvor disse ikke opfylder kravene for aktivering. Regnskabsposten indeholder endvidere løbende omkostninger til vedligeholdelse af registreringsrettigheder vedrørende koncernens produkter. Særlige poster Særlige poster indeholder væsentlige indtægter og omkostninger, der ikke direkte kan henføres til koncernens sædvanlige driftsaktiviteter, men er relateret til enkeltstående hændelser. Bonusordninger Koncernen udsteder bonusordninger til visse medarbejdere. Bonusordninger er gældsordninger. Den opgjorte bonus udgiftsføres lineært over optjeningsperioden på baggrund af medarbejdernes optjening, som afhænger af koncernens indtjening og værdiskabelse. Overskudsdeling hensættes under anden gæld. Leasing Leasingkontrakter klassificeres som finansiel leasing, når kontraktbetingelserne overfører alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten til leasingtager. Alle andre leasingkontrakter klassificeres som operationel leasing. Finansielt leasede aktiver indregnes i balancen til dagsværdi eller nutidsværdien af minimumsleasingydelser, hvis disse er lavere. Den enkelte ydelse fastsættes ved indgåelse af leasingaftalen. Den tilsvarende forpligtelse over for leasinggiver indregnes i balancen som en finansiel leasingforpligtelse. Leasingydelserne fordeles mellem finansieringsomkostninger og afdrag på leasingforpligtelsen for at opnå en konstant rentesats for den resterende forpligtelse. Finansieringsomkostninger indregnes direkte i resultatopgørelsen. Operationelle leasingydelser udgiftsføres lineært over leasingkontraktens løbetid. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab på værdipapirer samt nedskrivninger vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle forpligtelser, herunder finansielle leasingforpligtelser, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Endvidere medtages realiserede og urealiserede gevinster og tab vedrørende afledte finansielle instrumenter, der ikke kan klassificeres som sikringsaftaler. Renteindtægter og -omkostninger periodiseres ved hjælp af hovedstolen og den effektive rente. Skat Moderselskabet er sambeskattet med danske søster- og dattervirksomheder og med Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S som administrationsselskab. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. Aktuel skyldig skat er baseret på årets skattemæssige resultat. Koncernens skatteforpligtelse beregnes ud fra vedtagne skattesatser på balancedagen. Årets skat, som består af årets forventede aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i anden totalindkomst med den del, der kan henføres til anden totalindkomst. Aktuel skat indregnes i balancen som tilgodehavende, hvis der er betalt for meget i acontoskat, og som gældsforpligtelse, hvis der er betalt for lidt i acontoskat. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteforpligtelser indregnes generelt for alle skattemæssige midlertidige forskelle, og udskudte skatteaktiver indregnes i det omfang, det er sandsynligt, at fremførselsberettigede skattemæssige underskud kan modregnes i skattemæssige overskud. Disse aktiver og forpligtelser indregnes ikke, hvis den midlertidige forskel skyldes goodwill eller er opstået ved første indregning (medmindre der er tale om virksomhedssammenslutning) af andre aktiver og forpligtelser ved transaktioner, der hverken 35 / Regnskab / Noter

3 påvirker det skattemæssige eller regnskabsmæssige resultat. Udskudte skatteforpligtelser indregnes af skattemæssige midlertidige forskelle hidrørende fra kapitalandele i dattervirksomheder eller associerede virksomheder bortset fra i tilfælde, hvor koncernen kan kontrollere tilbageførslen af den midlertidige forskel, og det er sandsynligt, at den midlertidige forskel ikke tilbageføres i nærmeste fremtid. Den regnskabsmæssige værdi af udskudte skatteaktiver revurderes på balancedagen og nedskrives i det omfang, det ikke længere er sandsynligt, at der i fremtiden vil blive frembragt tilstrækkelig skattepligtig indkomst til, at det udskudte skatteaktiv vil kunne udnyttes. Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser modregnes, når det er legalt bestemt, at aktuelle skatteaktiver kan modregnes i aktuelle skatteforpligtelser, når disse vedrører skat opkrævet af den samme skattemyndighed, og når koncernen har til hensigt at afregne aktuelle skatteaktiver og -forpligtelser netto. Balancen Immaterielle aktiver Goodwill Goodwill som følge af overtagelse af en dattervirksomhed, associeret virksomhed eller fælles kontrolleret virksomhed udgør det overskydende beløb i tilfælde, hvor dagsværdien overstiger kostprisen af koncernens andel af de identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser i dattervirksomheden, den associerede virksomhed eller fælles kontrollerede virksomhed på overtagelsestidspunktet samt værdien af minoritetsinteresser. Goodwill afskrives ikke. Med henblik på test for værdiforringelse allokeres goodwill til de enkelte pengestrømsfrembringende enheder i koncernen, der forventes at drage fordel af synergierne i forbindelse med virksomhedssammenslutningen. De pengestrømsfrembringende enheder, hvortil goodwill allokeres, testes en gang årligt for værdiforringelse eller oftere, hvis der er indikation af, at den pågældende enhed er værdiforringet. Hvis genindvindingsværdien af den pengestrømsfrembringende enhed er lavere end den regnskabsmæssige værdi, allokeres nedskrivningen først til reduktion af den regnskabsmæssige værdi af eventuel goodwill, der er allokeret til enheden, og derefter forholdsmæssigt til enhedens andre aktiver baseret på det enkelte aktivs regnskabsmæssige værdi. Nedskrivning af goodwill kan ikke tilbageføres efterfølgende. Ved afhændelse af en dattervirksomhed eller associeret virksomhed indregnes den tilhørende goodwill i resultatopgørelsen. Salgs- og registreringsrettigheder mv., knowhow og software Disse immaterielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivninger beregnes lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør 3-10 år. Færdiggjorte udviklingsprojekter Internt oparbejdede immaterielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger, og afskrives lineært over aktivernes brugstid, der udgør 5-10 år. I tilfælde, hvor et internt oparbejdet immaterielt aktiv ikke kan indregnes, indregnes udviklingsomkostningerne i resultatopgørelsen, når de afholdes. Immaterielle aktiver under udvikling Et internt oparbejdet immaterielt aktiv som følge af koncernens opnåelse af salgs- og registreringsrettigheder indregnes kun, hvis alle betingelser opfyldes som beskrevet i IAS 38. Omkostninger vedrørende udviklingsprojekter indregnes, såfremt visse kriterier er opfyldt, under immaterielle aktiver og måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Aktivering forudsætter, at der vurderes at være tilstrækkelig sikkerhed for, at den fremtidige indtjening kan dække udviklingsomkostningerne. Endvidere forudsætter aktivering efter koncernens opfattelse, at alle de nødvendige offentlige registrerings- og myndighedsgodkendelser forventes modtaget, og udviklingsomkostningerne kan måles pålideligt. Grundlaget for at registrere og aktivere internt oparbejdede udviklingsomkostninger er etableret i koncernens ERP-system. Selskabet aktiverer i overensstemmelse med regnskabspraksis de udviklingsomkostninger, som opfylder kriterierne herfor. Immaterielle aktiver under udvikling måles til kostpris med tillæg af låneomkostninger vedrørende udviklingsperioden og med fradrag af eventuelle nedskrivninger. Afskrivning af disse aktiver påbegyndes, når aktiverne er klar til at blive taget i brug. Materielle aktiver Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre driftsmidler og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Aktiver under opførelse til produktionsmæssige, udlejningsmæssige eller administrative formål måles til kostpris med fradrag af eventuelle nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Kostprisen af egenproducerede anlægsaktiver omfatter direkte og indirekte omkostninger til gager og lønninger, materialeforbrug samt underleverandører og låneomkostninger vedrørende opførselsperioden. Afskrivning på disse aktiver påbegyndes, når aktiverne er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivning beregnes lineært over den forventede brugstid, der udgør: Kontor- og laboratoriebygninger, beboelses- og udlejningsejendomme samt garager: Produktions- og fabriksbygninger samt vejanlæg: Tekniske anlæg og maskiner: Driftsmidler og inventar: 30 år år 8 år 5 år Finansielle leasingaktiver afskrives over deres forventede brugstid på samme måde som tilsvarende egne aktiver eller, hvor brugstiden er kortere, over løbetiden af den pågældende leasingkontrakt. Fortjeneste og tab ved afhændelse eller udrangering af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet og indregnes i resultatopgørelsen. Nedskrivning af immaterielle og materielle aktiver eksklusive goodwill Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle aktiver vurderes på balancedagen for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse. Hvis det er tilfældet, vurderes aktivets genindvindingsværdi for at fastsætte størrelsen af en eventuel værdiforringelse. I tilfælde, hvor aktivet ikke skaber likviditet, der er uafhængig af andre aktiver, vurderes genindvindingsværdien af den pengestrømsfrembringende enhed, hvor aktivet hører til. Et immaterielt aktiv med ubestemt brugstid testes minimum årligt for værdiforringelse, og hvis der er indikation af værdiforringelse, nedskrives aktivet tilsvarende. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af dagsværdien med fradrag af salgsomkostninger og nytteværdi. Ved fastsættelse af nytteværdien tilbagediskonteres skønnede fremtidige pengestrømme til nutidsværdien ved hjælp af en diskonteringssats, som afspejler den aktuelle markedsvurdering af pengenes tidsværdi og aktivets særlige risici, hvortil de beregnede fremtidige pengestrømme ikke er blevet reguleret. Hvis et aktivs (eller pengestrømsfrembringende enheds) genindvindingsværdi skønnes mindre end den regnskabsmæssige værdi, nedskrives den regnskabsmæssige værdi til genindvindingsværdien. Nedskrivningen føres i resultatopgørelsen. Hvis nedskrivningen tilbageføres efterfølgende, forhøjes aktivets (den pengestrømsfrembringende enheds) regnskabsmæssige værdi til den korrigerede genindvindingsværdi, dog kun således at den forhøjede regnskabsmæssige værdi ikke overstiger den regnskabsmæssige værdi, der ville være blevet anvendt, hvis ikke nedskrivning var blevet indregnet i foregående år. Den tilbageførte nedskrivning indtægtsføres i resultatopgørelsen. Investeringsejendomme Investeringsejendomme er ejendomme, der besiddes for at opnå lejeindtægter eller kapitalgevinster. Investeringsejendomme måles til kostpris, der omfatter købspris og afholdte omkostninger med fradrag af af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris, og afskrivninger beregnes lineært over den forventede brugstid, der udgør 30 år. Kapitalandele i dattervirksomheder i moderselskabets årsregnskab Kapitalandele i dattervirksomheder måles til kostpris i moderselskabets årsregnskab. Hvis kostprisen overstiger kapitalandelens genindvindingsværdi, nedskrives til denne lavere værdi. Hvis der udloddes mere i udbytte end der samlet er indtjent i virksomheden siden moderselskabets erhvervelse af kapitalandelene, anses dette som en indikation på værdiforringelse. Ved salg af kapitalandele i dattervirksomheder opgøres fortjeneste eller tab 36 / Regnskab / Noter

4 som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af de solgte kapitalandele og dagsværdien af salgsprovenuet. Kapitalandele i associerede virksomheder i koncernregnskabet Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes og måles i koncernregnskabet efter den indre værdis metode. Dette indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes opgjorte regnskabsmæssige indre værdi, opgjort efter koncernens regnskabspraksis, med henholdsvis fradrag og tillæg af forholdsmæssige interne fortjenester og tab, og med tillæg af regnskabsmæssig værdi af goodwill. I resultatet indregnes den forholdsmæssige andel af virksomhedernes resultat efter skat og eliminering af urealiserede forholdsmæssige interne fortjenester og tab og med fradrag af eventuel nedskrivning af goodwill. I koncernens anden totalindkomst indregnes den forholdsmæssige andel af alle transaktioner og begivenheder, der er indregnet i anden totalindkomst i den associerede virksomhed. Kapitalandele i associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til DKK 0. Tilgodehavender og andre langfristede finansielle aktiver, der anses for at være en del af den samlede investering i den associerede virksomhed, nedskrives med eventuel resterende negativ indre værdi. Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser samt andre tilgodehavender nedskrives alene, hvis de vurderes uerholdelige. Der indregnes alene en hensat forpligtelse til at dække den resterende negative indre værdi, hvis koncernen har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser. Ved køb af kapitalandele i associerede virksomheder anvendes overtagelsesmetoden. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. Kostpris omfatter direkte materialer, arbejdsløn og en andel af indirekte produktionsomkostninger (IPO), der har været afholdt, og som har medført varebeholdningernes nuværende placering og tilstand. I IPO indgår den andel af kapacitetsomkostningerne, der har direkte sammenhæng med de egenproducerede varer samt varer under fremstilling. IPO indeholder indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivning på de i produktionsprocessen benyttede anlæg, fabriksbygninger og udstyr samt omkostninger til produktionsadministration og -ledelse. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. Tilgodehavender Tilgodehavender omfatter tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser og andre tilgodehavender. Tilgodehavender indgår i kategorien udlån og tilgodehavender, der er finansielle aktiver med faste eller bestemmelige betalinger, som ikke er noteret på et aktivt marked, og som ikke er afledte finansielle instrumenter. Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Første indregning sker til dagsværdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab på baggrund af en individuel vurdering af tabsrisici. Factoring-arrangementer, der overfører alle væsentlige økonomiske risici og fordele forbundet med tilgodehavender til tredjepart, behandles regnskabsmæssigt ved at modregne det kontante provenu på factoring-arrangementet i tilgodehavendet. Securitization-arrangementer med overførsel til tredjepart af nogle, men ikke alle økonomiske risici og fordele, behandles regnskabsmæssigt ved fortsat at indregne tilgodehavendet i balancen samt at indregne det kontante provenu som en forpligtelse. Securitization arrangementer der overfører alle væsentlige økonomiske risici og fordele forbundet med tilgodehavender til tredjepart, behandles regnskabsmæssigt ved at modregne det kontante provenu på securitization arrangementet i tilgodehavendet, og alene indregne koncernens risikoandel som et tilgodehavende. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Værdipapirer og andre kapitalandele Værdipapirer indregnes samt ophører med at blive indregnet på handelstidspunktet. Første indregning sker til dagsværdi. Værdipapirer klassificeres som værdipapirer disponible for salg og måles efterfølgende til dagsværdi. Fortjenester og tab som følge af ændring i dagsværdien indregnes i resultatopgørelsen. Dagsværdien opgøres svarende til børskursen for børsnoterede værdipapirer. Egenkapitalandele, der ikke handles på et aktivt marked, og hvor dagsværdien ikke kan opgøres tilstrækkeligt pålideligt, måles til kostpris. Værdipapirer og kapitalandele indgår i kategorien finansielle aktiver disponible for salg. Finansielle aktiver disponible for salg er finansielle aktiver, der ikke kan klassificeres som hverken udlån eller tilgodehavender, finansielle aktiver, der måles til dagsværdi via resultatopgørelsen, eller finansielle aktiver, der beholdes til udløb. Egenkapital Egenkapitalinstrumenter udstedt af selskabet indregnes til det modtagne provenu eksklusive direkte omkostninger. Akkumuleret dagsværdiregulering indeholder den akkumulerede nettoændring i dagsværdien af sikringstransaktioner, der opfylder kriterierne for sikring af fremtidige pengestrømme, og hvor den sikrede transaktion endnu ikke er gennemført. Akkumuleret kursregulering indeholder alle kursreguleringer, der opstår ved omregning af regnskaber for enheder med en anden funktionel valuta end danske kroner, og kursreguleringer vedrørende aktiver og forpligtelser, der udgør en del af koncernens nettoinvestering i sådanne enheder, samt kursreguleringer vedrørende sikringstransaktioner, der kurssikrer koncernens nettoinvestering i sådanne enheder. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Erhvervelse af egne aktier indregnes direkte på egenkapitalen til kostpris under Overført resultat. Vederlag modtaget ved afhændelse af egne aktier og modtagne udbytter indregnes ligeledes direkte på egenkapitalen. Pensionsforpligtelser Betalinger til bidragsbaserede pensionsordninger udgiftsføres i den periode, hvori medarbejderen har udført den arbejdsydelse, der giver ret til pensionsbidraget. Betalinger til lovpligtige offentlige pensionsordninger behandles som bidragsbaserede ordninger, hvor koncernens forpligtelse i henhold til ordningen svarer til forpligtelsen under en bidragsbaseret ordning. Ved ydelsesbaserede pensionsordninger fastsættes pensionsomkostningen i henhold til The Projected Unit Credit Method, og aktuarmæssig værdiansættelse foretages på balancedagen. Aktuarmæssige fortjenester og tab indregnes fuldt ud i den periode, hvor de opstår. Disse indregnes ikke i resultatopgørelsen, men præsenteres som anden totalindkomst i totalindkomstopgørelsen. Omkostninger vedrørende pensionsforpligtelser, som kan henføres til tidligere regnskabsår, indregnes straks i resultatopgørelsen, hvis optjeningsperioden er afsluttet. I modsat fald afskrives omkostningerne lineært over en gennemsnitlig periode, indtil optjeningsperioden er afsluttet. Den indregnede pensionsforpligtelse i balancen udgør nutidsværdien af den ydelsesbaserede forpligtelse med fradrag af dagsværdien af ordningens aktiver. Eventuelt nettoaktiv kan ikke overstige nutidsværdien af refusioner og reduktioner i fremtidige bidrag til ordningen. Pensionsforpligtelser vedr. ydelsesbaserede pensionsordninger der er specificeret i note 23 udgør DKK 4 mio. (DKK 2 mio.). Ledelsen har vurderet at forpligtelsen er uvæsentlig for koncernen og har udeladt specifikationer der kræves i IAS 19. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af selskabets økonomiske ressourcer. Hensatte forpligtelser måles som det bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige for på balancedagen at afvikle forpligtelserne. Hensatte forpligtelser med forventet forfaldstid ud over et år fra balancedagen måles til nutidsværdi. 37 / Regnskab / Noter

5 Gældsforpligtelser Rentebærende banklån og kassekreditter etc. indregnes første gang til dagsværdi med fradrag af direkte låneomkostninger. Efterfølgende måling sker til amortiseret kostpris. Finansieringsomkostninger, herunder skyldige beløb i forbindelse med indfrielse og direkte omkostninger, periodiseres i resultatopgørelsen i henhold til den effektive rentes metode og tillægges gælden (instrumentets regnskabsmæssige værdi) i det omfang, at lånene ikke er indfriet i perioden, hvori de opstår. Vedrørende securitization-arrangementer, hvor ikke alle økonomiske risici og fordele er overført til tredjepart, indregnes den tilhørende forpligtelse under rentebærende forpligtelser. Leverandørgæld Leverandørgæld er ikke rentebærende og måles ved første indregning til dagsværdi. Efterfølgende måling sker til amortiseret kostpris. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Afledte finansielle instrumenter og valutakurssikring Koncernens aktiviteter udsættes primært for finansielle risici som følge af ændring i valutakurser og rentesatser. Koncernen anvender bl.a. valutaterminskontrakter og renteswapkontrakter for at sikre disse risici. Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning til kostpris. Efterfølgende måling sker til dagsværdi. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter beregnet og gældende til sikring af fremtidige pengestrømme indregnes direkte i anden totalindkomst, og ineffektivitet indregnes i resultatopgørelsen med det samme. Resulterer sikringen af pengestrømme fra en fast forpligtelse eller den forventede fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som er modposteret i anden totalindkomst, fra anden totalindkomst og indregnes i kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, som er modposteret i anden totalindkomst, til resultatopgørelsen. Overførsel sker i den periode, hvor den sikrede transaktion gennemføres. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der ikke anvendes til regnskabsmæssig sikring, indregnes i resultatopgørelsen, når de opstår. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen, der er opstillet efter den indirekte metode, viser pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og udgang. Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som resultat efter skat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital herunder securitization-gæld, modtagne og betalte renter og selskabsskat. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder, køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle aktiver samt modtaget udbytte fra associerede virksomheder. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i aktiekapital samt optagelse og indfrielse af lån, afdrag på rentebærende gæld, køb og salg af egne aktier, køb af minoritetsaktier samt udbetaling af udbytte. Likviditet består af likvide beholdninger og værdipapirer med fradrag af den andel af kortfristet bankgæld, som indgår i selskabets løbende likviditetsstyring. Pengestrømsopgørelsen kan ikke alene udledes af det offentliggjorte regnskabsmateriale. Segmentoplysninger Segmentoplysninger omfatter 5 regioner og 5 forretningssegmenter. Koncernens regioner opdeles i: Europa, Nordamerika, Latinamerika, International og globale aktiviteter. Segmentoplysningerne følger koncernens regnskabspraksis og interne økonomistyring. I 4. kvartal 2013 er regionsopdelingen ændret, således at CIS-landene (Rusland, Ukraine m.fl.) er flyttet fra region International til region Europa. Sammenligningstal for 2012 er tilpasset den ændrede fordeling, hvilket fremgår af segmentoplysningerne i note 2. Segmentindtægter og omkostninger samt segmentaktiver og forpligtelser omfatter de poster, der direkte kan henføres til det enkelte segment, og de poster, der kan fordeles på de enkelte segmenter på et pålideligt grundlag. De poster, som ikke er fordelt, vedrører primært aktiver og forpligtelser samt indtægter og omkostninger, der er forbundet med koncernens administrative funktioner, investeringsaktiviteter, indkomstskatter mv. Langfristede aktiver i segmenterne omfatter de aktiver, som anvendes direkte i segmentets drift, herunder immaterielle og materielle aktiver samt kapitalandele i associerede virksomheder. Kortfristede aktiver i segmenterne omfatter de aktiver, som er direkte forbundet med driften i segmentet, herunder varebeholdninger, tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser, andre tilgodehavender og likvide beholdninger. Forpligtelser tilknyttet segmenterne omfatter de forpligtelser, der er afledt af driften i segmentet, herunder leverandørgæld, hensatte forpligtelser og anden gæld. 38 / Regnskab / Noter

Virksomhedssammenslutninger

Virksomhedssammenslutninger NOTE 1 Anvendt regnskabspraksis Hvis ikke andet er angivet, er alle beløb i DKK 1.000. Generelt Årsrapporten for Auriga Industries A/S, der omfatter både koncernregnskabet og moderselskabsregnskabet, aflægges

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Regnskabet for Sydbank-koncernen aflægges efter de internationale regnskabsstandarder, IFRS, som godkendt af EU. Regnskabet for moderselskabet Sydbank A/S aflægges efter

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Regnskabet for Sydbank-koncernen aflægges efter de internationale regnskabsstandarder, IFRS, som godkendt af EU. Regnskabet for moderselskabet Sydbank A/S aflægges efter

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE

FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Regnskabet for Sydbank-koncernen aflægges efter de internationale regnskabsstandarder, IFRS, som godkendt af EU. Regnskabet for moderselskabet Sydbank A/S aflægges efter

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

Danish Crane Building A/S CVR-nr. 15694130. Årsrapport 2013/14

Danish Crane Building A/S CVR-nr. 15694130. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Danish Crane Building A/S CVR-nr.

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Primodan A/S Årsrapport for 2013/14

Primodan A/S Årsrapport for 2013/14 Primodan A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 32 77 63 53 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9 /10 2014 Christian Christensen Dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Årsrapport 2012/13. Hostnordic A/S. CVR-nr. 30 20 23 68 986015 / CW. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30

Årsrapport 2012/13. Hostnordic A/S. CVR-nr. 30 20 23 68 986015 / CW. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 986015 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27 29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27 IAS 7 Pengestrømsopgørelsen FORMÅL Information om virksomhedens pengestrømme giver regnskabsbrugeren et grundlag for vurdering af virksomhedens evne

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Opstillet uden revision eller review INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Erklæring

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 87 43 96 02 E-mail post@revision-aarhus.dk CVR-nr. 16 17 04 45 %%WatermarkEnable: True%% %%WatermarkSelected:Logo%%

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10. Årsrapport 2014/15

Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10 Årsrapport

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre

Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre CVR nr. 31 85 98 83 Årsrapport 2013/14 Dansk Bygningskontrol A/S 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Årsrapportens godkendelse

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S 108 Anvendt regnskabspraksis 109 Resultatopgørelse 110 Balance 111 Egenkapitalopgørelse 112 Noter til årsregnskabet Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Anvendt

Læs mere

Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890. Årsrapport 2013/14

Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890 Årsrapport

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83 CVR-nr. 29 81 89 83 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27 Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K CVR-nr. 28 98 58 27 Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Den uafhængige revisors erklæringer 4. Ledelsesberetning. Foreningsoplysning 6 Hovedtal 7 Beretning 8. Årsregnskab 1. januar 31.

Den uafhængige revisors erklæringer 4. Ledelsesberetning. Foreningsoplysning 6 Hovedtal 7 Beretning 8. Årsregnskab 1. januar 31. Årsrapport 2013 Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysning 6 Hovedtal 7 Beretning 8 Årsregnskab 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Årsrapport 2010 CVR nr. 83 81 52 13 Foreningen af Radiografer i Danmark 2 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 3 Påtegninger

Læs mere