Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12"

Transkript

1 Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr Årsrapport

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Årsregnskab 1. juni maj 2012 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 10 Balance 11 Pengestrømsopgørelse 13 Noter 14 Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Årsrapport for

3 Ledelsespåtegning Bestyrelse og ledelse har dags dato aflagt årsrapporten for for Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de nødvendige tilpasninger som følge af varmeforsyningsloven. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31/ samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1/ / Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Sakskøbing, den 19. september 2012 Driftsleder Uffe Rasmussen Bestyrelse Ole Jensen Flemming Holst Sørensen Jens Lorenzen Formand Næstformand Poul Henning Olsen Henning Tønning Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Årsrapport for 1

4 Den uafhængige revisors påtegning Revisors udtalelse til regnskabsudkast Til i Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Vi har revideret udkast til årsregnskab for Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. for regnskabsåret 1. juni maj Såfremt årsrapporten i den foreliggende form godkendes af ledelsen, vil vi forsyne årsrapporten med følgende revisionspåtegning: "Vi har revideret årsregnskabet for Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. for regnskabsåret 1. juni maj 2012 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven med de nødvendige tilpasninger som følger af varmeforsyningsloven. De indsatte budgettal, for indeværende- samt for det kommende år, i resultatopgørelse samt noter er ikke revideret. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsntlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder for revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevante for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Årsrapport for 2

5 Den uafhængige revisors påtegning Revisors udtalelse til regnskabsudkast Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juni maj 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven. Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold I strid med momsloven er der i årets løb foretaget for sen afregning af moms til SKAT, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar." Udtalelse om ledelsesberetningen I henhold til årsregnskabsloven har vi gennemlæst ledelsesberetningen.vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. " Nærværende udtalelse er alene udarbejdet til internt brug for selskabet. Nykøbing F., den 19. september 2012 Beierholm statsautoriseret revisionspartnerselskab Lars Strange Hansen statsautoriseret revisor Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Årsrapport for 3

6 Selskabsoplysninger Selskabet Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Lillemark Sakskøbing Telefon: Telefax: CVR-nr.: Regnskabsår: 1. juni maj Bestyrelse Ole Jensen Flemming Holst Sørensen Jens Lorenzen Poul Henning Olsen Henning Tønning Driftsleder Uffe Rasmussen Revision Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Slotsgade 11, 4800 Nykøbing F. Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den / 2012 Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Årsrapport for 4

7 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Selskabets aktivitet består i distributionsvirksomhed af varme til andelshaverne, hvor 100 % af fjernvarmen købes af andre udbydere. Der er i årets løb tilsluttet 45 nye forbrugere, således at det samlede antal aktive forbrugere udgør Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat udviser en underdækning på t. mod en budgetteret underdækning på t. Afvigelsen skyldes mindre udgifter til varmekøb end budgetteret. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt. Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Årsrapport for 5

8 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse A-virksomhed, med de nødvendige tilpasninger som følge af varmeforsyningsloven. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse B og C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Indtægten omfatter årets salg af varme, opgjort på baggrund af måleraflæsninger hos de enkelte forbrugere. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager samt afskrivninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, løn og gager, leje og leasing samt afskrivninger på produktionsanlæg. Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Årsrapport for 6

9 Anvendt regnskabspraksis Distributionsomkostninger I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt vedrørende ledningsnet, brønde, brugerinstallationer, målere, afskrivning samt andel af omkostninger til personalet, kørsel, lokaler og administration som kan henføres til distributionen. Administrationsomkostninger I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af virksomheden, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger samt afskrivninger. Finansielle poster, Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer. Balancen Materielle anlægsaktiver Anlægsbyggeriet omfatter opførsel af værket, installationer, ledningsnet, indekseret kurstab ved belåning samt byggerenter mv. og er opgjort etapevis og opført til anskaffelsessummer med fradrag af akkumulerede afskrivninger. I ovennævnte indekseret kurstab er modregnet indekseret kursgevinst ved udlån til forbrugere. Den regnskabsmæssige behandling af låneomkostninger/kurstab medfører, at den bogførte værdi af anlægsprojektet kan overstige dets nytteværdi og/eller nettorealisationsværdi. Der afskrives ikke på grunde. Andre anlæg, driftsmidler og inventar er opført til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger Varmeplan Eksisterende anlæg Nye tilslutninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 30 år 30 år 25 år år 5 år Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Årsrapport for 8

10 Anvendt regnskabspraksis Finansielle anlægsaktiver Udlån til forbrugere Udlån til forbrugere måles til det indekserede resttilgodehavende. Årets indeksering er indtægtsført i resultatopgørelsen. Værdipapirer Værdipapirer, der er indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi på balancedagen. Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab medtages under resultatopgørelsen. Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Jf. varmeforsyningsloven nedskrives der ikke til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventet tab. Over-/underdækning Over/underdækning opgøres efter varmeforsyningslovens regler om varmeværkets overskud eller underskud, der skal indregnes i kommende års varmepriser. Gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser måles til restgæld. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og afslutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af anlægsaktiver. Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Årsrapport for 8

11 Anvendt regnskabspraksis Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabskapital og omkostninger forbundet hermed. Herudover omfatter pengestrømmene optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger og bankgæld. Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Årsrapport for 9

12 Resultatopgørelse 1. juni maj Note 2012/ /11 1 Nettoomsætning Direkte produktionsomkostninger Indirekte produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Resultat af primær drift Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger Årets resultat Forslag til resultatdisponering: Årets over-/underdækning Disponeret i alt Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Årsrapport for 10

13 Balance Aktiver 31/ / Note t. Anlægsaktiver 13 Kontorbygning Varmeplan og tilslutninger Eksisterende anlæg Andre anlæg, driftsmidler og inventar Materielle anlægsaktiver i alt Udlån, omstillingsomkostninger, forbrugere Obligationer Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavende forbrugere Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Årsrapport for 11

14 Balance Passiver 31/ / Note t. Gældsforpligtelser 20 Gæld til realkreditinstitutter Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristet del af langfristet gæld Gæld til pengeinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til forbrugere Anden gæld Over-/underdækning Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Årsrapport for 12

15 Pengestrømsopgørelse 2010/11 t. Resultat af primær drift Afskrivninger Ændring i tilgodehavender Ændring i leverandørgæld og anden gæld Pengestrømme fra drift før finansielle poster Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Salg af finansielle anlægsaktiver Afdrag samt indfrielse af udlån Pengestrømme fra investeringsaktivitet Optagelse af langfristet gæld Afdrag på langfristet gæld Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Likvider primo Likvider ultimo Likvider Likvide beholdninger Bankgæld Likvider ultimo Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Årsrapport for 13

16 Noter t. 2012/13 t. 201 t. 1. Nettoomsætning Variabel afgift Fast afgift Målerafgift Afkøling Diverse Direkte produktionsomkostninger Forbrug Varmekøb Ledningstab Vand, salt og kemikalier Myndighedsbehandling Indirekte produktionsomkostninger Kedelanlæg Vedligeholdelse, olieværk, pumper og maskiner Hjælpematerialer Vedligeholdelse, kedelanlæg mv Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Årsrapport for 14

17 Noter 4. Distributionsomkostninger 2012/ /11 Ledningsnet Vedligeholdelse, rør- og jordarbejde mv Teknisk - og konsulentassistance Materialer og pumpestrøm Afskrivninger ledningsnet Fordelingskonti Andel personaleomkostninger Andel kørselsomkostninger Andel lokaleomkostninger Andel administrationsomkostninger Brønde Vedligeholdelse Materialer med fradrag af videresalg Måleromkostninger Vedligeholdelse energimålere, batterier mv Køb af målere Stikprøvekontrol og fragt Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Årsrapport for 15

18 Noter 4 Distributionsomkostninger (fortsat) 2012/ Øvrig styring og ledningstegning IT- omkostninger Beregnet ledningstab ovf. fra indirekte produktionsomkostninger Distributionsomkostninger i alt Administrationsomkostninger Bestyrelse, generalforsamling m.v. Bestyrelsesmøder Rejseomkostninger Forbrugerinformation og energibesparelsesaktiviteter mv. Tryksager Annonce og reklame Køb energisparekvoter Energispareraktiviteter Internet Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Årsrapport for 16

19 Noter 5 Administrationsomkostninger (fortsat) 2012/ Administrationsomkostninger Kontorartikler Porto og gebyrer Konstaterede tab på tilgodehavender fra salg Fordelingskonti Andel personaleomkostninger Andel kørselsomkostninger Andel lokaleomkostninger Andel administrationsomkostninger IT-omkostninger PBS-service Software Andre edb-omkostninger Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Årsrapport for 17

20 Noter 5 Administrationsomkostninger (fortsat) 2 011/ /13 Øvrige administrationsomkostninger Inkasso Vedligeholdelse mv Udarbejdelse og revision af årsrapport Rådgivning og regnskabsmæssig assistance Revisorhonorar, rest sidste år Advokat og konsulentbistand vedrørende købsforhandlinger Konsulentbistand Forsikringer Kontingenter Administrationsomkostninger i alt Fordelte personaleomkostninger Lønninger, driftspersonale Lønninger, kontorassistent Honorar formand Regulering feriepengeforpligtelse Pension, driftspersonale Pension, administrativt personale Sociale omkostninger Øvrige personaleomkostninger incl. arbejdsskadeforsikring Overført til distributionsomkostninger, 20% Overført til administrationsomk., 80% Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Årsrapport for 18

21 Noter 7. Fordelte kørselsomkostninger 2012/13 Brændsel Vedligeholdelse Forsikringer og vægtafgift Kørselsgodtgørelse Afskrivninger Avance ved salg Overført til distributionsomkostninger, 50% Overført til administrationsomk., 50% Fordelte lokaleomkostninger Ejendomsskat mv Vedligeholdelse Renovation Rengøring Afskrivninger, bygninger Overført til distributionsomkostninger, 30% Overført til administrationsomkostninger, 70% Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Årsrapport for 19

22 Noter 9. Fordelte administrationsomkostninger 2012/ /11 Telefon Kursus Overført til distributionsomkostninger, 30% Overført til administrationsomk., 70% Andre driftsindtægter Leje antenneplads skorstene Flyttegebyrer mv Rykkergebyrer Aflæsningsgebyr Andre finansielle indtægter Renter, pengeinstitutter Renter, obligationer Renter, forbrugere Renter af udlån forbrugere Indexering af udlån til forbrugere Gevinst på værdipapirer, der er omsætningsaktiver Andre finansielle omkostninger Renter, pengeinstitutter Prioritetsrenter Gebyr, indexlån Renter og procenttillæg vedrørende moms og A-skat Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Årsrapport for 20

23 Noter 13. Materielle anlægsaktiver Kontor-bygnin g Varmeplan og tilslutninger Eksisterende anlæg Andre anlæg, driftsmidler og inventar Kostpris primo Tilgang Afgang og tilslutningsbidrag Kostpris ultimo Af- og nedskrivninger primo Årets afskrivninger Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver Af- og nedskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo / / t. 14. Udlån, omstillingsomkostninger, forbrugere Saldo primo Årest afgang, afdrag samt indfriet lån Årets indeksering Regnskabsmæssig værdi ultimo Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Årsrapport for 21

24 Noter 15. Andre værdipapirer og kapitalandele Obligationer Kostpris primo Afgang Kostpris ultimo Opskrivninger primo Årets opskrivninger Opskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo / / t. 16. Andre tilgodehavender Moms Periodeafgrænsningsposter Forudbetalt forsikring Guldborgsund Kommune, lækage Likvide beholdninger Kassebeholdning Danske Bank Danske Bank, girokonto Lollands Bank Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Årsrapport for 22

25 Noter 31/ / t. 19. Over-/underdækning Over-/underdækning primo Årets overførte over-/underdækning Gæld til realkreditinstitutter Kommunekredit Heraf forfalder inden for 1 år Andel af gæld, der forfalder efter 5 år Anden gæld Moms 0 41 A-skat og arbejdsmarkedsbidrag ATP og andre sociale ydelser Feriepengeforpligtelse til funktionærer Renter og indekssering af prioritetsgæld Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for prioritetsgæld er der stillet 100 % kommunegaranti af Guldborgsund Kommune. Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Årsrapport for 23

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28 CVR-nr. 64 77 17 28 Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2008/09 47. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2008/09 47. REGNSKABSÅR BDO ScanRevision Sæbygårdvej 25 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 99 89 14 00, Fax: 99 89 14 01 www.bdo.dk E-mail: Saeby@bdo.dk SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

Læs mere

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2007/08 46. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2007/08 46. REGNSKABSÅR BDO ScanRevision Sæbygårdvej 25 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 99 89 14 00, Fax: 99 89 14 01 www.bdo.dk E-mail: Saeby@bdo.dk SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 96 3473 00 aalborgæbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Visionsvej 51 DK 9DDDAalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Fjernvarme- Fensmark værka.m.b.a. Årsrapport for 211/12 CVR-nr. 4 4 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 212 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 66 21 11 18

Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 66 21 11 18 CVR-nr. 66 21 11 18 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Tlf: 75 22 47 00 varde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kræmmergade 7 DK 68DD Varde CVR nr. 20222670 revisionsaktieselskab OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a. Årsrapport 2013/14. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer...

Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a. Årsrapport 2013/14. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... ÅRSRAPPORT 2013/14 Indholdsfortegnelse SELSKABSOPLYSNINGER Selskabsoplysninger... 1 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 ÅRSREGNSKAB Ledelsesberetning... 5 Anvendt

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126527 / 2123069 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2013. Ringkøbing Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR-nr. 37 56 02 19 858248 / CW. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.

Årsrapport 2013. Ringkøbing Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR-nr. 37 56 02 19 858248 / CW. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 858248 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere