Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej Gentofte. Årsregnskab 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsregnskab 2006"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej Gentofte Årsregnskab 2006 Skolekode

2 Vidar Skolen Indholdsfortegnelse Årsberetning 1 Ledelsens underskrifter og bestyrelsens tro og love erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse for Balance pr Pengestrømsopgørelse for Noter 10 Nøgletal 17 Side Beregning af egendækning, jf. 6, stk. 1 i tilskudsbekendtgørelsen 19

3 Vidar Skolen 1 Årsberetning 2006 har været et godt år for Vidarskolen. Vi havde 339 elever på skolen, hvoraf 299 var tilskudsberettigede. Dette viser, at det er lykkedes os at fastholde det høje elevtal, og at der igen har været en stigning i de tilskudsberettigede elever. Skolen forventer fortsat en lille stigning af elevtallet på skolen, idet der stadig er stor interesse for skolen både ved indskoling i 1. klasse såvel fra elever i under- og overskolen. Skolen har i 2006 haft et resultat på kr., hvilket svarer nogenlunde til resultatet sidste år, hvis vi ser bort fra en række ekstraordinære poster omkring låneomlægning m.v. Vi har imidlertid ikke haft den ønskede lokalekapacitet til rådighed, da vi på grund af skimmelsvamp var nødsaget til at nedrive en bygning i årets løb. Da det desværre ikke lykkedes at skaffe nye midlertidige bygninger i løbet af året, og da vi har udsat en del planlagt vedligeholdelse, har vi forbrugt omkring kr. mindre på bygningerne end vi gerne havde set. Vi må derfor imødese øgede omkostninger på dette område i de kommende år Dette sammenholdt med øgede offentlige krav til alle dele af skolens liv, ønsket om hele tiden at udvikle skolen og give nye tilbud, samt skolens ønsker om at bygge nyt, gør det nødvendigt, at vi i de kommende år fokuserer meget på, hvordan vi skal forvalte skolens midler for at få de mange relevante ønsker til at hænge sammen med økonomien. I 2006 videreførte vi arbejdet med ny ledelsesstruktur, hvilket har haft en række udfordringer med nye opgaver og nye processer. Men vi har også haft lejlighed til at påbegynde et konstruktivt arbejde, hvor lærerkollegiet og bestyrelsen i fællesskab arbejder med videreudviklingen af skolen. Med hensyn til skolens undervisningsmiljøvurdering fortsætter skolen med at følge den igangværende handlingsplan for forbedring af skolens fysiske og æstetiske rammer. En stor del af skolens ansatte har i 2006 deltaget i kurser omkring hensigtsmæssig håndtering af de konflikter, som naturligt er på en skole med mange forældre, ansatte og elever. Skolen har i 2006 igen været i stand til at opfylde lovkravet om sociale klausuler for 3,5% af skolens ansatte. Vi har haft fornøjelsen af såvel medarbejdere i flexjob som medarbejdere i jobtræning og er herigennem nået op på at beskæftige hele 9,12 % på særlige vilkår. Det har betydet, at vi har fået udført en række vigtige opgaver, som vi ellers ikke havde haft økonomi til at gennemføre. Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet.

4 Vidar Skolen 2 Ledelsens underskrifter og bestyrelsens tro og love erklæring Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for 2006 for Vidar Skolen. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgørelse om regnskab for frie grundskoler mv. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Vi erklærer samtidig på tro og love at opfylde habilitetskravene jf. 5, stk. 6 og 7 i lov om friskoler og private grundskoler. Gentofte, den 23. marts 2007 Skoleleder Ole Petersen Bestyrelse Jakob Brochmann Laursen Bettina Bisted Pedersen Jesper Sloth Attemosevej 1 Henningsens Allé 32 Plantagevej Hillerød 2900 Hellerup 2820 Gentofte (formand) (næstformand) Eddie Jalving Yvonne Bæk Erling Rasmussen Gl. Strandvej 67 Almindingen 5 Bådsmandsvej Humlebæk 5953 Tranekær 2660 Brøndby Strand Olav Skovsted Kirsten Brandt Michael Tækker Brinch Berlingsbakke 18 D Heibergsgade 16, 3.tv. Kildebakkegårds Allé 31 A 2920 Charlottenlund 1056 København K Søborg Niels Poul Petersen Bolette Tuxen Rudegårds Allé 28 Søager Søllerød 2820 Gentofte

5 Vidar Skolen 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen for Vidar Skolen Vi har revideret årsregnskabet for Vidar Skolen for regnskabsåret 1. januar december 2006 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet aflægges efter Undervisningsministeriets bekendtgørelse om regnskab for frie grundskoler mv. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgørelse om regnskab for frie grundskoler mv. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og efter Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 4 af 4. januar Disse standarder og bekendtgørelsen kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for skolens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af skolens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af skolens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2006 i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgørelse om regnskab for frie grundskoler mv. København, den 23. marts 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Søren Jensen statsautoriseret revisor

6 Vidar Skolen 4 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsregnskabet er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 904 af om regnskab for frie grundskoler mv. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Ekstraordinære poster Indtægter eller udgifter, der adskiller sig fra skolens ordinære drift, opføres som ekstraordinære poster. Periodisering Udgifter og indtægter er henført til det regnskabsår, de vedrører, uden hensyn til betalingstidspunktet. Udgifterne er således medtaget i det år, hvor ydelsen modtages, eller arbejdet præsteres. Indtægterne er henført til det år, hvori retten erhverves eller optjenes. Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver er værdiansat til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Nedskrivninger foretages i de tilfælde, hvor forventningerne har ændret sig negativt, og ændringen er mere end uvæsentlig og ikke kan antages at være forbigående. Opskrivningen foretages, når værdien har ændret sig positivt i forhold til bogført værdi, og ændringen ikke er uvæsentlig og ikke kan antages at være forbigående. Eventuelle opskrivninger opføres under opskrivningshenlæggelser under egenkapitalen. Ejendommen er optaget til offentlig vurdering pr. 1. januar 1987, kr., med tillæg af dels senere afholdte forbedrings- og tilbygningsudgifter inkl. finansieringsomkostninger, kr., dels køb pr. 31. december 1993 af ejendommen Brogårdsvej 57, kr. i alt kr. Der afskrives lineært med fradrag af eventuel scrapværdi over den forventede levetid på følgende måde: Edb-materiel Driftsmidler og inventar anskaffet før 1. januar 2002 Inventar og udstyr Bus, traktorer og andre køretøjer Bygninger 3 år 3 år 5 år 3-8 år 50 år Anskaffelser under kr. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

7 Vidar Skolen 5 Anvendt regnskabspraksis Værdipapirer Værdipapirer er værdiansat til balancedagens børskurs. Både realiserede kursgevinster og kurstab samt urealiserede kurstab medtages i resultatopgørelsen. Urealiserede kursgevinster opføres under opskrivningshenlæggelser under egenkapitalen. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af forventede tab. Kortfristet gæld Under kortfristet gæld er medtaget skolens feriepengeforpligtelse til fastansat personale. Ændringen i feriepengeforpligtelsen ved årets udgang er medtaget i skolens resultatopgørelse. Øvrige aktiver og passiver Øvrige aktiver og passiver er optaget til anskaffelsespriser. Indfrielse af statslån Posten omfatter den realiserede kursgevinst ved indfrielse af skolens statslån.

8 Vidar Skolen 6 Resultatopgørelse for 2006 Note kr. t.kr. Statstilskud Tilskud fra fordelingsudvalg Skolepenge (elevbetaling mv.) Andre indtægter Indtægter i alt Lønomkostninger vedrørende undervisning Andre omkostninger vedrørende undervisning Andre omkostninger vedrørende skolefritidsordning Undervisning i alt Lønomkostninger vedrørende ejendomsdrift Andre omkostninger vedrørende ejendomsdrift Ejendomsudgifter i alt Lønomkostninger vedrørende administration mv Andre omkostninger vedrørende administration mv Administration i alt Omkostninger vedrørende drift i alt Resultat før finansielle poster m.fl Renteindtægter mv Renteomkostninger mv. 13 ( ) (693) Finansielle poster i alt ( ) (598) Resultat før kursgevinst ved indfrielse af statslån (301) Kursgevinst ved indfrielse af statslån Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære omkostninger 14 ( ) 0 Årets resultat

9 Vidar Skolen 7 Balance pr Note kr. t.kr. Ejendomme Inventar og udstyr, undervisning Anlægsaktiver Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

10 Vidar Skolen 8 Balance pr Note kr. t.kr. Saldo ekskl. byggefond Overført af årets resultat Overført til byggefond ( ) (140) Byggefond Kapitalbevægelser Egenkapital pr Kreditforeningslån Anden langfristet gæld Langfristet gæld Kortfristet del af den langfristede gæld Anden kortfristet gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld Gæld Passiver Andre forpligtelser 24

11 Vidar Skolen 9 Pengestrømsopgørelse for 2006 Note kr. t.kr. Årets resultat Korrektioner for at afstemme årets resultat til likvide midler hidrørende fra driftsmæssige aktiviteter: Af- og nedskrivninger, der ikke har likviditetsmæssig virkning Stigning/fald i omsætningsaktiver og kortfristet gæld mv.: Stigninger i tilgodehavender ( ) 79 Fald i periodeafgrænsningsposter (aktiver) Fald i pengebinding i værdipapir (3.240) Urealiseret kursavance ført på egenkapital Fald i kortfristet gæld ( ) 49 Fald i periodeafgrænsningsposter (gæld) ( ) Driftens likviditetsvirkning i alt Betaling for anlægsaktiver 0 (4) Afgang af materielle anlægsaktiver til anskaffelsesværdi Tilbageførte afskrivninger på udgående aktiver ( ) 0 Investeringers likviditetsvirkning i alt (4) Afdrag på lån ( ) (2.216) Finansieringens likviditetsvirkning i alt ( ) (2.216) Årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansiering (1.561) Likvide midler pr Summen af årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansiering (1.561) Likvide midler pr

12 Vidar Skolen 10 Noter 1. Statstilskud kr. t.kr. Generelt driftstilskud Bygningstilskud Tilskud til skolefritidsordning Tilskud til specialundervisning Tilskud til svært handicappede Tilskud fra fordelingsudvalg Tilskud fra vikarpuljen Tilskud til nedbringelse af skolepenge Tilskud til nedbringelse af SFO-betaling Tilskud til kursusvirksomhed Skolepenge m.m. (elevbetaling mv.) Skolepenge m.m., netto Skolefritidsordning, netto Andre indtægter Lejeindtægter fra lokaler mv Lønrefusioner (bortset fra tilskud fra vikarpuljen) Gaver og private tilskud Øvrige indtægter og andre tilskud

13 Vidar Skolen 11 Noter 5. Lønomkostninger vedrørende undervisning kr. t.kr. Løn grundskolen Lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag til leder, lærere og bh.kl.leder ved grundskolen Løn klasse Lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag, klasse Løn, skolefritidsordningen Lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag ved skolefritidsordningen Andre omkostninger vedrørende undervisning Undervisningsmaterialer Bøger, tidsskrifter mv Fotokopiering Lejrskoler og ekskursioner Inventar og udstyr, vedligeholdelse 0 20 Inventar og udstyr, anskaffelse Afskrivning vedrørende undervisning Øvrige omkostninger vedrørende undervisning: Personaleuddannelse Fester og arrangementer Anskaffelse og vedligeholdelse af instrumenter Lærermøder og tjenesterejser Andre omkostninger vedrørende skolefritidsordning Materialer Mad og drikkevarer

14 Vidar Skolen 12 Noter kr. t.kr. 8. Lønomkostninger vedrørende ejendomsdrift Løn pedel Lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag til pedel Løn rengøring Andre omkostninger vedrørende ejendomsdrift Skatter, afgifter og ejendomsforsikringer Varme, el og vand Rengøring Vedligeholdelse Afskrivning vedrørende ejendom Øvrige omkostninger vedrørende ejendomsdrift: Renovation Drift af pedelbil Øvrige omkostninger Lønomkostninger vedrørende administration mv Løn Lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag

15 Vidar Skolen 13 Noter 11. Andre omkostninger vedrørende administration mv. kr. t.kr. Revision Revision rest vedrørende Regnskabsmæssig assistance Advokat Tab på tilgodehavender 0 44 Vikarkassebidrag Markedsføring Kontorartikler, porto, telefon mv Kontorinventar, vedligeholdelse Øvrige omkostninger vedrørende administration mv.: Andre kontingenter Forsikringer Tab på egendækningsbidrag vedrørende befordring Personaleomkostninger Gebyrer mv Øvrige omkostninger Renteindtægter mv. Renteindtægter fra pengekonti Renter mv. af værdipapirer Udbetalt reservefondsandel ved indfrielse af lån Renteomkostninger mv Prioritetsrenter Morarenter mv. 0 4 Realiserede og urealiserede kurstab Skoleforeningen Ekstraordinære omkostninger Nedrivningsomkostninger og nedskrivning af bygningen Brogårdsvej

16 Vidar Skolen 14 Noter 15. Materielle anlægsaktiver Inventar og udstyr Under- Admini- Bus, traktorer Ejendomme visning stration og andre kr. kr. kr. køretøjer Anskaffelsessum Afgang i årets løb til anskaffelsessum ( ) ( ) 0 (37.000) Tilgang i årets løb til anskaffelsessum Anskaffelsessum Akkumulerede af- og nedskrivninger Årets afskrivninger Tilbageførte afskrivninger ved afgang (28.184) ( ) 0 (37.000) Akkumulerede afskrivninger Bogført værdi Kontantvurdering af ejendomme Tilgodehavender kr. t.kr. Vikartilskud Skolepenge mv Hensat til imødegåelse af tab ( ) (100) Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Lønninger og pensionsbidrag

17 Vidar Skolen 15 Noter 18. Værdipapirer Obligationer kr. t.kr. 5% Nykredit 02 D 2025, nom kr ,78% Nykredit 43 D CF OA 2038, nom kr Likvide beholdninger Kasse Bank Byggefond Saldo Overført fra øvrig egenkapital (gave fra skoleforening) Langfristet gæld Lån med sikkerhed i skolens ejendomme: Forfald 2006 kr. kr. t.kr. Realkredit, 4,579%, restløbetid 28 år Realkredit, 4,579%, restløbetid 28 år Prioritetsgæld i alt Heraf forfalder inden for 1 år ( ) (164) Anden langfristet gæld (skoleforeningen) Langfristet gæld i alt (ekskl. afdrag der forfalder inden for 1 år) Udover 5 år forfalder t.kr.

18 Vidar Skolen 16 Noter 22. Anden kortfristet gæld kr. t.kr. Skyldig løn 0 12 Skyldig feriekonto 0 17 A-skat, AER- og AM-bidrag ATP og pensionsbidrag Feriepengeforpligtelse Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Statstilskud Fripladstilskud Skolepenge og SFO Andre forudmodtagne indtægter Andre forpligtelser Skolen har i 2005 indfriet afdragsfrie statslån til en fordelagtig kurs. Denne indfrielse er betinget af, at der sker efterbetaling på baggrund af efterregulering af indfrielseskursen ved eventuelt salg af ejendommen inden for de første 5 år efter indfrielsen af statslånet. Samtidige, modsvarende nyinvesteringer, såsom nybyggeri mv., kan dog modregnes ved efterregulering.

19 Vidar Skolen 17 Nøgletal Indtægter Heraf statstilskud Omkostninger vedrørende drift Årets resultat Egenkapital ultimo Likviditetsgrad ekskl. Feriepengeforpligtelse Soliditetsgrad Finansieringsgrad Overskudsgrad 3,80 13,16 1,80 3,68 1,78 Antal årselever ekskl klasse i regnskabsåret Undervisningsomkostninger pr. årselev Ejendomsomkostninger pr. årselev Administrationsomkostninger mv. pr. årselev Samlet elevbetaling pr. årselev Antal elever i grundskolen pr. 5/ Antal elever i skolefritidsordning pr. 5/

20 Vidar Skolen 18 Nøgletal Antal lærerårsværk 27,96 26,19 25,35 25,80 24,22 Antal årsværk for øvrigt personale 7,11 7,11 7,96 6,85 7,50 Antal årsværk 35,07 33,30 33,31 32,65 31,72 Heraf % andel ansat på særlige vilkår (sociale klausuler) 9,12% 5,62% 4,65% 2,60% 3,15% Jobtræning 0,87 0,87 1,13 0,85 1,00 Fleksjob 2,33 1,00 0,42 Lærerårsværk pr. årselev 0,0941 0,0897 0,0868 0,0878 0,0838 Lærerlønomkostninger ekskl. 11. og 12. klasse Øvrige lønomkostninger Lønomkostninger Lærerlønomkostninger ekskl. 11. og 12. klasse Øvrige lønomkostninger pr. årselev Lønomkostninger pr. årselev

21 Vidar Skolen 19 Beregning af egendækning, jf. 6, stk. 1 i tilskudsbekendtgørelsen kr. Elevbetaling (skolepenge) ekskl. SFO Tilskud til nedbringelse af skolepenge Andre indtægter (note 4) Lønrefusioner ( ) Andre indtægter Renteindtægter Egendækning Årselever ekskl klasse 297 Egendækning pr. årselev KiLa/eh T:\AFD1060\130124\2007\130124RE2006.doc

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2009 1. januar 31. december 2009 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Årsrapport for 2013. (32. regnskabsår)

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Årsrapport for 2013. (32. regnskabsår) Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj Årsrapport for 2013 (32. regnskabsår) Skolekode 183.008 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen 1-2 Ledelsespåtegning og tro og love erklæring

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

Den selvejende institution N. Zahles Skole

Den selvejende institution N. Zahles Skole Den selvejende institution N. Zahles Skole Skolekoder: 101088 N. Zahles Seminarieskole 101155 N. Zahles Gymnasieskole 101126 N. Zahles Gymnasieskole CVR-nr. 62 51 32 17 Årsrapport for 2011 160. regnskabsår

Læs mere

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2008 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2009 5. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

Skolekode 727-013. Odder lille Friskole. Regnskab

Skolekode 727-013. Odder lille Friskole. Regnskab Regnskab 2006 Indholdsfortegnelse: Årsberetning 2 Hoved- og nøgletal 3 Regnskabspåtegninger 4 Anvendt Regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Pengestrømsanalyse 9 Noter til Resultatopgørelsen

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011. 1. januar 31. december 2011. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2011. 1. januar 31. december 2011. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2011 1. januar 31. december 2011 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2012 8. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2011 7. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

Kapitel 2 Anlægsaktiver, afskrivninger, resultatdisponering m.v. Anlægskartotek og afskrivninger

Kapitel 2 Anlægsaktiver, afskrivninger, resultatdisponering m.v. Anlægskartotek og afskrivninger Bekendtgørelse om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. og produktionsskoler

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2013. CVR-nr. 82 96 81 13

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2013. CVR-nr. 82 96 81 13 Den Selvejende Institution Årsrapport 2013 CVR-nr. 82 96 81 13 Desud onens Koldin Skolel Vi erkl om fri ringen Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Beretning

Læs mere

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 265.019

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 827.300

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION SILKEBORG HANDELSSKOLE ÅRSRAPPORT 2006

DEN SELVEJENDE INSTITUTION SILKEBORG HANDELSSKOLE ÅRSRAPPORT 2006 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SILKEBORG HANDELSSKOLE ÅRSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om skolen 1 Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution)

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Årsrapport 2013 Skolekode 101.191 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008 Deloitte S1a1sau!oriseret Revisionsaktiesb CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Virum Gymnasium CVR-nr. 29553831 Årsrapport

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT FOR 2013

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT FOR 2013 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG

Læs mere