Dette resumé bør betragtes som en indledning til Prospektet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette resumé bør betragtes som en indledning til Prospektet."

Transkript

1 RESUMÉ Prospektresuméer består af elementer, som skal indeholde visse oplysninger. Disse elementer er nummereret som afsnit A E (A.1 E.7). Dette resumé omfatter alle de elementer, der skal være indeholdt i et resumé ved nyemission af aktier med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer. Da der er nogle elementer, som ikke kræves adresseret, kan der være huller i elementernes nummereringsrækkefølge. Selvom der kan være krav om, at et element på grund af den pågældende type af værdipapirer og udsteder skal være indeholdt i dette resumé, er det ikke sikkert, at der kan gives relevante oplysninger om elementet. I så fald vil resuméet indeholde en kort beskrivelse af elementet sammen med angivelsen ikke relevant. AFSNIT A INDLEDNING OG ADVARSLER A.1 Indledning og advarsler Dette resumé bør betragtes som en indledning til Prospektet. Investorer bør træffe en eventuel beslutning om at investere i værdipapirerne på baggrund af Prospektet som helhed. Hvis en sag vedrørende de oplysninger, der er indeholdt i Prospektet, indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til i henhold til national lovgivning i den pågældende medlemsstat at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet, inden sagen indledes. A.2 Finansielle formidlere De personer, som har udfærdiget resuméet, herunder en eventuel oversættelse heraf, kan ikke ifalde civilretligt erstatningsansvar alene på grundlag af resuméet, medmindre resuméet er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende med de andre dele af Prospektet, eller hvis det ikke, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet, indeholder centrale oplysninger, som kan hjælpe investorer i deres overvejelser om, hvorvidt de skal investere i Selskabet. Ikke relevant. Der anvendes ikke finansielle formidlere i forbindelse med Fortegningsemissionen. AFSNIT B UDSTEDER OG EVENTUELLE GARANTER B.1 Navn og forretningsnavn Selskabets navn er Eniro AB (publ) og dets registreringsnr. er B.2 Hjemsted, selskabsform mv. Eniro er et aktieselskab, som blev stiftet i Sverige. Selskabets bestyrelse har sit sæde i Stockholm Kommune. Selskabet er et aktieselskab, som driver virksomhed i henhold til reglerne i den svenske aktieselskabslov (aktiebolagslagen (2005:551)). B.3 Hovedaktiviteter Eniro er en førende lokal søgevirksomhed med aktiviteter i Skandinavien, Finland og Polen. Selskabet har over kunder og ca sælgere. Eniros forretningsmodel bygger på samspillet mellem brugere, kunder og medie. Selskabet tiltrækker brugerne med aktuelle og relevante oplysninger om kunderne, og en høj grad af brugertilfredshed appellerer til de betalende kunder. Eniro har en unik database, som til stadighed forbedres og opdateres med relevante oplysninger, som ca. 8 mio. unikke besøgende hver uge bruger gennem Eniros søgetjenester. Eniro indsamler og bearbejder oplysninger fra blandt andet informationsregistre, hjemmesider, teleoperatører og salgsstyrken. Oplysningerne filtreres, sorteres og organiseres i databasen, som er Eniros vigtigste aktiv. Omsætningen genereres gennem annoncer. Eniro distribuerer oplysningerne via digitale medier, trykte kataloger og via telefon. I dag står de digitale medier for omkring 88 % af de samlede annonceindtægter. Den digitale søgefunktion har en multiscreen-løsning, som gør det muligt for brugerne at søge i det medie, som passer dem bedst. Multiscreen består af Desktopsøgning,

2 2 Mobilsøgning og Kampagneprodukter. Eniro er et velkendt varemærke inden for alle aktive segmenter. B.4a Tendenser Eniros resultat og stilling påvirkes af udviklingen på det netbaserede marked for søgetjenester og markedsføring generelt, hvilket til gengæld afhænger af en række faktorer, såsom viljen hos virksomhederne til at bruge penge på markedsføring samt deres valg af medie, der hvor virksomheden ønsker at blive set har vist de samme markedstendenser, som dem, man har set gennem flere år, hvilket vil sige en fortsat indstrømning til de digitale medier. Forretningsmodellen bygger på samspillet mellem bruger, kunde og medie. Frem for alt stiger mobilmediet i relevans på grund af den stigende udbredelse af smartphones, og fordi brugerne bliver stadigt mere mobile og i stigende grad anvender mobiltelefonen til at finde det, de søger i deres nærhed, samt til at købe produkter og tjenester. I modsætning til de digitale medier viser de trykte telefonbøger og nummeroplysningstjenester en fortsat vigende markedstendens. Brugerne af disse tjenester fortsætter med at gå over til de digitale medier, og denne tendens forventes også at forsætte i fremtiden. B.5 Koncernen Eniro AB (publ) er moderselskab i Koncernen. Nedenfor følger en oversigt over Eniros direkte ejede datterselskaber. Datterselskab Land Aktier (%) TIM Varumärke AB Sverige 100 Eniro Danmark A/S Danmark 100 Respons Group AB Sverige 100 Eniro International AB Sverige 100 Eniro Sverige AB Sverige 100 Eniro Initiatives AB Sverige 100 Leta Information Eniro AB Sverige 100 Eniro Treasury AB Sverige 100 Oy Eniro Finland Ab Finland 100 Eniro Polska Sp.z.o.o Polen 100 B.6 Vigtigste aktionærer Nedenfor følger en oversigt over de aktionærer, som pr. 28. februar 2015 direkte eller indirekte ejer aktier svarende til 5,0 % eller mere af stemmerne eller aktiekapitalen i Selskabet. Aktionærer Danske Capital Sverige AB Zimbrine Holding BV (Staffan Persson) Ordinære aktier Præferenceaktier Aktiekapital (%) Stemmer (%) ,0 10, ,6 7,7 Odey Capital ,6 5,5 B.7 Finansielle oplysninger i sammendrag Oversigten vedrørende regnskabsårene 2012, 2013 og 2014 er hentet fra Eniros årsrapporter. Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) samt internationale fortolkningsbidrag (IFRIC), således som disse er godkendt til anvendelse i EU, samt gældende bestemmelser i den svenske årsregnskabslov (årsredovisningslagen) og RFR 1 Supplerende regnskabsaflæggelse for koncerner. Årsrapporterne og koncernregnskaberne for 2012, 2013 og 2014 er revideret af Selskabets revisorer. Resultatopgørelsen i sammendrag MSEK Driftsindtægter Produktionsomkostninger Salgsomkostninger Markedsføringsomkostninger Administrationsomkostninger

3 3 Produktudviklingsomkostninger Øvrige indtægter/omkostninger Nedskrivning af aktiver Driftsresultat i alt Finansielle poster, netto Resultat før skat Indkomstskat Periodens resultat Balancen i sammendrag MSEK Aktiver Immaterielle anlægsaktiver Øvrige anlægsaktiver Øvrige kortfristede tilgodehavender Likvider midler Aktiver i alt Passiver Egenkapital (moderselskabets aktionærer) Minoritetsinteresser Langfristet gæld Langfristede ikke-rentebærende forpligtelser Kortfristet gæld Kortfristede ikke-rentebærende forpligtelser Passiver i alt Pengestrømsopgørelse i sammendrag MSEK Cash flow fra driftsaktiviteter Cash flow fra investeringsaktiviteter Cash flow fra finansieringsaktiviteter Cash flow for perioden Likvide midler ved periodens begyndelse Kursforskel i likvide midler Likvide midler ved periodens slutning Nøgletal EBITDA, MSEK Justeret EBITDA, MSEK EBITDA-margin 21% 22% 24% EBIT-margin -48% 13% 12% Gennemsnitlig egenkapital, MSEK Egenkapitalforrentning -55% 5% 7% Rentebærende nettogæld, MSEK Gearing 1,23 0,64 0,76 Soliditet 29% 45% 40% Rentebærende nettogæld/justeret EBITDA 3,3x 2,6x 2,8x

4 4 Væsentlige begivenheder I 3. Kvartal 2014 blev der gennemført en nedskrivningstest af Koncernens immaterielle aktiver med uendelig brugstid. Det resulterede i en nedskrivning inden for Lokalsøgning med MSEK (13), Voice med MSEK 562 (91) og kapitaliserede IT-projekter med MSEK 6. Nedskrivningen inden for Lokalsøgning vedrører primært en nedskrivning af goodwill, der kan henføres til erhvervelsen af det norske Findexa Ud af goodwillnedskrivningen inden for Voice kan MSEK 429 (0) henføres til Sverige, MSEK 67 (91) til Norge og MSEK 66 (0) til Finland. Nedskrivningen inden for Voice blev foretaget på baggrund af en formodet fortsat vigende markedstendens inden for Voice-segmentet. Eniro har ved ændringsaftale med bankkonsortiet indgået aftale om visse ændringer til låneaftalen, hvilket blandt andet indebærer, at løbetiden forlænges til og med 2018, afdragene reduceres fra ca. MSEK 375 årligt til ca. MSEK 150 for 2015 og ca. MSEK 175 årligt for Ændringerne til låneaftalen er blandt andet betinget af Fortegningsemissionen gennemførelse. Det blev på den ektraordinære generalforsamling den 9. marts 2015 besluttet at godkende bestyrelsens beslutning vedrørende en fuldt garanteret Fortegningsemission på ca. MSEK 458 samt at udstede konvertible obligationer for et nominelt beløb på MSEK 500. Emissionen af konvertible obligationer forventes rettet til og placeret hos institutionelle og kvalificerede investorer i Sverige og internationalt. Pierre Mårtensson fratrådte i januar 2015 som administrerende direktør for Eniro Norge. Mattias Wedar, medlem af koncernledelsen og direktør for produktudvikling og markedsføring, er udnævnt til fungerende administrerende direktør for det norske selskab. Allan Jakobsen er udnævnt til administrerende direktør for Eniro Danmark og indgår i koncernledelsen. Allan tiltræder sin stilling i marts Nils Carlsson er udnævnt til ny administrerende direktør for Eniro Sverige. Nils Carlsson tiltræder sin stilling i maj B.8 Udvalgte proforma regnskabsoplysninger Ikke relevant. Dette Prospekt indeholder ikke nogen proforma regnskabsoplysninger. B.9 Resultatprognoser Ikke relevant. Dette Prospekt indeholder ikke nogen resultatprognoser. B.10 Forbehold i revisionspåtegningen Revisionsberetningen i Selskabets årsregnskab for 2014 indeholder en supplerende bemærkning. I revisionsberetningen meddeler revisorerne, at de ikke anbefaler, at tidligere administrerende direktør og koncernchef Johan Lindgren meddeles decharge for regnskabsåret Ifølge oplysninger, der kom frem i løbet af 2014, blev Johan Lindgren i november 2013 af medarbejdere i Selskabet informeret om, at Selskabets indtægtsføring på væsentlige områder kunne være fejlbehæftet. I løbet af 2014 blev Selskabets bestyrelse informeret om de påståede fejl og iværksatte efterfølgende en undersøgelse af påstandene. Det kunne konstateres, at årsregnskabet for 2013 var fejlbehæftet, og at fejlene fortsatte i Disse fejl blev rettet i Selskabets delårsrapport for 3. kvartal Udgifterne forbundet med de gennemførte undersøgelser beløb sig til mindst MSEK 5. Ifølge revisorernes opfattelse ville en væsentlig del af disse udgifter kunne være undgået, hvis de påståede fejl var blevet undersøgt i november 2013, hvilket vil sige da de kom til Johan Lindgrens kendskab. B.11 Utilstrækkelig driftskapital Selskabet har ikke tilstrækkelig driftskapital til at dække de aktuelle behov i løbet af de kommende 12 måneder fra og med datoen for dette Prospekt. Det blev på den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 9. marts 2015 besluttet

5 5 at godkende den garanterede Fortegningsemission af ordinære aktier med ca. MSEK 458 i overensstemmelse med de betingelser, der fremgår af Prospektet, ligesom generalforsamlingen godkendte en rettet og placeret emission af konvertible obligationer for nominelt MSEK 500. Disse emissioner forventes at tilføre Selskabet op til MSEK 200 i driftskapital efter fradrag af emissionsomkostninger og aftalte afdrag på banklånet. Selskabet forventer, at tilførslen af driftskapital gennem emissionerne og ændringerne til låneaftalen tilsammen vil dække Selskabets driftskapitalbehov for den kommende 12-måneders periode. Det skal bemærkes, at der ikke stilles nogen sikkerhed for de tegningstilsagn og emissionsgarantier, der afgives i forbindelse med Fortegningsemissionen. Tegnerne af konvertible obligationer stiller heller ikke nogen sikkerhed. Endvidere er tegningstilsagnene og emissionsgarantierne i forbindelse med Fortegningsemissionen betinget af, at aftalen vedrørende banklånet ikke opsiges til indfrielse, og at ændringsaftalen i forbindelse med banklånet ikke opsiges. Tegningen af konvertible obligationer er betinget af, at Fortegningsemissionen gennemføres, at aftalen vedrørende banklånet ikke opsiges til indfrielse, og at ændringsaftalen i forbindelse med banklånet ikke opsiges. Bankerne er berettiget til at kræve øjeblikkelig indfrielse af banklånet, herunder hvis der indtræder en væsentlig negativ begivenhed vedrørende Selskabet. Desuden træder den ændrede låneaftale ikke i kraft, hvis der indtræder en væsentlig negativ begivenhed vedrørende Selskabet, eller hvis Fortegningsemissionen eller emissionen af konvertible obligationer ikke gennemføres fuldt ud. Hvis den ændrede låneaftale ikke træder i kraft, risikerer Selskabet at mangle den nødvendige driftskapital til at opfylde sine afdragsforpligtelser i henhold til den eksisterende låneaftale. Selskabet vil i så fald skulle indgå en ny aftale med sine långivere. Hvis sådan genforhandling skulle mislykkes, eller hvis Eniro ikke skulle lykkes med at opnå ny finansiering på anden måde, vil Eniro være i misligholdelse af den eksisterende låneaftale. Misligholdelsen vil i sådan tilfælde indtræffe den 30. juni 2015, hvor Eniro efter planen skal afdrage på lånet, hvilket vil give de långivende banker ret til at kræve øjeblikkelig indfrielse af det udestående banklån. Det udestående lån udgjorde pr. 31. december 2014 MSEK (på samme dato udgjorde Selskabets likvide midler MSEK 58), og eftersom Eniro er ude af stand til at foretage afdrag i den størrelsesorden, vil Eniro ved krav om omgående indfrielse være nødsaget til at indgive konkursbegæring. AFSNIT C VÆRDIPAPIRER C.1 De udbudte værdipapirer Nye ordinære aktier i Eniro (ISIN-kode SE ). C.2 Valuta Aktierne udstedes i SEK. C.3 Samlede antal aktier i Selskabet C.4 Rettigheder tilknyttet værdipapirerne C.5 Indskrænkninger i den frie omsættelighed Selskabets registrerede aktiekapital udgør på datoen for dette Prospekt SEK fordelt på aktier. Hver aktie har en pålydende værdi på SEK 3. Alle aktier er fuldt indbetalt. De nye ordinære aktier bærer ret til udbytte for første gang på den første afstemningsdato for udbytte efter registrering af de nye ordinære aktier i det svenske selskabsregister (Bolagsverket). De nye ordinære aktier bærer samme ret til udbytte og andel i tilfælde af Selskabets likvidation som de eksisterende ordinære aktier. De nye ordinære aktier har samme stemmerettigheder som de eksisterende aktier i Eniro. Ikke relevant. Aktierne er ikke underlagt nogen omsætningsbegrænsninger.

6 6 C.6 Optagelse til handel De eksisterende aktier er og de nye aktier vil blive optaget til handel på Nasdaq Stockholm. C.7 Udbyttepolitik Eniro prioriterer en reduktion af nettogælden frem for udbytteudbetaling. Bestyrelsen i Eniro foreslår således, at der ikke udbetales udbytte på ordinære aktier for regnskabsåret Bestyrelsen foreslår, at der til indehaverne af præferenceaktier for 2014 udbetales et udbytte svarende til SEK 48 pr. præferenceaktie, dvs. en samlet udbytteudbetaling svarende til MSEK 48. Udbyttet foreslås udbetalt med et interval på tre måneder. AFSNIT D RISICI D.1 Risici, der er særlige for udsteder eller udsteders branche Inden en investor beslutter sig for at tegne nye ordinære aktier, er det vigtigt, at investor omhyggeligt analyserer de risici, der er forbundet med Selskabet og den branche, som Selskabet driver virksomhed inden for. Nedenfor følger de vigtigste risici, som kan have en indvirkning på Selskabets drift, resultat og/eller finansielle stilling. Selskabets låneaftale indeholder betingelser, som kan begrænse Eniros finansielle og driftsmæssige fleksibilitet og derved Eniros muligheder for at drive sin virksomhed. Låneaftalen indeholder desuden finansielle forpligtelser (covenants). Såfremt Eniro ikke opfylder låneaftalens betingelser, kan det medføre misligholdelse af aftalen, som hvis misligholdelsen ikke bringes til ophør, eller långivernes rettigheder ikke frafaldes (gennem en såkaldt waiver fra långivernes side) vil kunne medføre, at alle udestående lån forfalder til omgående indfrielse, og at pantsatte aktiver vil blive gjort til genstand for realisation. Den ændrede låneaftale er betinget bl.a. af gennemførelsen af Fortegningsemissionen og emissionen af konvertible obligationer, og hvis denne betingelse ikke opfyldes, og ændringerne ikke træder i kraft, risikerer Eniro ikke at være i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til den eksisterende låneaftale, hvilket ifølge den eksisterende låneaftale vil kunne medføre, at samtlige udestående lån forfalder til omgående indfrielse, og at pantsatte aktiver vil blive gjort til genstand for realisation. Emissionen af konvertible obligationer er ikke garanteret, og hvis aktionærerne ikke betaler for de konvertible obligationer i forbindelse med emissionen af konvertible obligationer, og den ændrede låneaftale dermed ikke træder i kraft, vil Eniro sandsynligvis ikke være i stand til at opfylde sine forpligtelser i forhold til den eksisterende låneaftale, hvilket kan medføre, at samtlige udestående lån forfalder til omgående indfrielse, og at pantsatte aktiver vil blive gjort til genstand for realisation. Når Selskabets gæld forfalder, kan Eniro få behov for at refinansiere sin eksisterende gæld på vilkår, der er mindre fordelagtige for Selskabet end de nuværende, og der er en risiko for, at der ikke kan rejses ny kapital, når behovet opstår. Øget konkurrence på de skandinaviske, finske og polske markeder kan evt. medføre et lavere antal kunder og brugere, faldende salgsindtægter og øgede omkostninger for Eniro. Der er en risiko for, at Eniro ikke vil kunne ændre eller tilpasse eksisterende eller udvikle nye produkter og tjenester, eller ikke vil kunne gennemføre korrekte eller tilstrækkelige investeringer, hvilket kan føre til, at Eniro mister kunder og brugere eller tvinges til at ændre prisen på produkter og tilbyde vilkår, der er mindre gunstige for Selskabet, for at fastholde eller tiltrække kunder eller brugere. Eniros forretning er afhængig af, at IT-baseret support, herunder datasikkerhed, fungerer effektivt og uden forstyrrelser. Eniro er også afhængig af enkelte konsulenter med specifik systemkritisk viden om Eniros IT- og

7 7 kommunikationssystem. Hvis en af disse konsulenter ophører med at levere sine tjenester til Eniro, vil denne kunne være svær at erstatte, hvilket kan føre til afbrydelser og forstyrrelser i Eniros IT- og kommunikationssystem. Enhver afbrydelse, skade, indtrængen i eller forstyrrelse af Eniros IT- og kommunikationssystem kan have en væsentlig negativ indvirkning på Eniros drift, resultat og finansielle stilling. Eniro er afhængig af, at Selskabet forbindes med positive værdier. Enhver forringelse af Selskabets omdømme kan navnlig medføre en reduktion i antallet af kunder og brugere, øget personaleudskiftning, og at det bliver sværere at rekruttere nyt personale. Forstyrrelser, fejl eller ineffektivitet i Eniros interne kontrol kan medføre, at Selskabets aktiviteter ikke udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning, at Selskabets rapporteringssystem ikke fungerer, eller at aktiviteterne ikke kan kontrolleres på tilfredsstillende vis, hvilket kan have en væsentlig negativ indvirkning på Eniros drift, resultat og finansielle stilling. Eniros udgivelseslicens til og vil kunne inddrages af de svenske radio- og tv-myndigheder. Hvis Eniros udgivelseslicens skulle blive inddraget, har det svenske datatilsyn (Datainspektionen) ret til at gribe ind over for nogle af de tjenester, der tilbydes på og Hvis udgivelseslicensen for sidstnævnte webside inddrages, kan det medføre, at Proff vil skulle have tilladelse fra det svenske datatilsyn til at udgive finansielle oplysninger og kreditinformationer for at undgå ulovlig offentliggørelse. I henhold til IFRS skal behovet for nedskrivning af Eniros goodwill og andre immaterielle aktiver med uendelig brugstid testes årligt. Hvis den globale økonomi fortsat forværres og påvirker Eniros virksomhed, udover hvad der i øjeblikket forventes, eller hvis Eniros virksomhed forværres hurtigere end pt. forventet af Selskabet, kan der være et behov for yderligere nedskrivninger. Eniros immaterielle rettigheder kan i væsentligt omfang blive krænket, og Eniros muligheder for at beskytte sine immaterielle rettigheder i fremtiden kan forringes. Det kan desuden vise sig, at Eniros databaser ikke anses for at nyde immaterialretlig beskyttelse. Nye love, direktiver, forordninger og regelsæt eller ændringer til eller nyfortolkninger af eksistende love, direktiver, forordninger eller regelsæt, som påvirker Selskabets virksomhed, kan medføre forøgede omkostninger eller have andre negative konsekvenser for Selskabet. D.3 Risici, der er særlige for værdipapirer Kurserne for de nye ordinære aktier, de mindertidige aktier (BTA er) og tegningsretterne kan udvikle sig i en ugunstig retning. Hvis en aktionær ikke afhænder sine tegningsretter senest den 26. marts 2015 eller ikke udnytter sine tegningsretter ved betaling senest den 30. marts 2015, bliver aktionærernes tegningsretter værdiløse og fortabes uden kompensation. Hvis en aktionær ikke udnytter sine tegningsretter, vil der ske forholdsmæssig nedsættelse af dennes ejerandel og andel af stemmerettighederne i Selskabet. Der er en risiko for, at der ikke vil udvikle sig en aktiv handel i tegningsretterne, og at handlen ikke vil være tilstrækkeligt likvid i hele perioden. Kursudviklingen på tegningsretterne kan påvirkes af mange faktorer, blandt andet af kursudviklingen for Selskabets aktier, men kan blive udsat for betydeligt større kurssvingninger end aktierne. Hverken tegnings- eller garantitilsagnene er garanterede. Aftalen indeholder betingelser for gennemførelse og bestemmelser om ophør. Såfremt aktionærerne eller garanterne uanset årsag skulle misligholde deres forpligtelse til at tegne nye aktier i Fortegningsemissionen, eller hvis de ikke opfylder deres forpligtelser som følge af, at visse betingelser ikke er opfyldt eller af anden grund, vil det kunne have en væsentlig negativ indvirkning på Selskabets muligheder for at gennemgøre Fortegningsemissionen, hvilket kan have en

8 8 væsentlig negativ indvirkning på Eniros drift, resultat og finansielle stilling. AFSNIT E UDBUD E.1 Emissionsbeløb og -omkostninger E.2 a Årsag til udbud og anvendelse af provenu Fortegningsemissionen vil tilføre Eniro op til MSEK 458 før emissionsomkostninger. De samlede emissionsomkostninger anslås at beløbe sig til ca. MSEK 41 for Fortegningsemissionen og ca. MSEK 11 for emissionen af konvertible obligationer (emissionsomkostningerne for Fortegningsemissionen inkluderer blandt andet vederlag til emissionsgaranter og visse hovedaktionærer, som har givet tegningstilsagn for i alt ca. MSEK 23). Udover emissionsomkostningerne for emissionen af konvertible obligationer bemærkes det, at de konvertible obligationer udstedes til en tegningskurs på 95 % af de konvertible obligationers nominelle beløb, hvilket svarer til en rabat på i alt MSEK 25). I efteråret 2014 gennemførte Eniro et ledelsesskifte, og den nye ledelse har fastlagt en klar strategisk kurs med tre tydelige fokusområder. Ambitionen er endda at gøre Eniros produkter endnu mere attraktive og at skabe en mere kunde- og markedsorienteret salgsorganisation. Eniro skal fremover i højere grad arbejde med forretningsudvikling og fokusere på relaterede tjenester, som komplementerer og øger værdien af det aktuelle udbud af lokale søgetjenester. Sammen med Eniros unikke og omfattende lokale databaser, den personer stærke salgsstyrke og det velkendte brand er der gode forudsætninger for at skabe yderligere forretningsmuligheder på det voksende digitale marked og at øge rentabiliteten. Samtidig med at Selskabet styrker sin positionering inden for lokale søgninger, adresseres de vigende, men fortsat rentable, aktiviteter inden for print og voice. Ved udgangen af 2014 udgjorde Eniros nettogæld ca. SEK 2,2 mia., efter at Selskabet har nedbragt gældsætningen med ca. SEK 1,3 mia. i løbet af de seneste tre år. I samme periode har Eniro haft stort fokus på at optimere omkostningsstrukturen og har gennemført omkostningsbesparelser for mere end MSEK 900. Selskabet har til trods for disse initiativer en høj nettogæld i forhold til den rentabilitet, som Selskabet i dag fremviser. Selskabet har ikke tilstrækkelig driftskapital til at dække de aktuelle behov i løbet af de kommende 12 måneder fra og med datoen for dette Prospekt. Som led i ændringen af Selskabets kapitalstruktur har Eniro tiltrådt en aftale om ændringer til låneaftalen med bankkonsortiet, som er betinget af emissionernes gennemførelse. Den genforhandlede aftale indebærer bl.a. en forlænget løbetid og en signifikant langsommere afdragshastighed, hvilket giver Selskabet større økonomisk fleksibilitet og råderum. Bestyrelsen for Eniro har på denne baggrund truffet beslutning om, med forbehold for godkendelse på den ekstraordinære generalforsamling, at gennemføre en fuldt garanteret Fortegningsemission af ordinære aktier for ca. MSEK 458 og en placeret og rettet emission af konvertible obligationer for nominelt MSEK 500 (tegningskursen er 95 % af de konvertible obligationers nominelle beløb, hvilket medfører, at Selskabet bliver tilført MSEK 475 før emissionsomkostninger). Det blev på den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 9. marts 2015 besluttet at godkende bestyrelsens beslutning. E.3 Vilkår og betingelser for udbuddet Det samlede provenu udgør MSEK 933 før emissionsomkostninger, hvoraf mindst MSEK 650 vil blive anvendt til at tilbagebetale Selskabets banklån. Kapitalfremskaffelsen gennemføres med henblik på at afdrage på banklånet, skabe større finansiel fleksibilitet og bedre forudsætninger for at realisere Eniros strategi. Der skal derigennem ske yderligere værdiskabelse for Selskabets aktionærer og øvrige interessenter. Generelt Fortegningsemissionen omfatter maksimalt 305,642,220 nye ordinære aktier og er i første række rettet mod eksisterende ordinære aktionærer i Eniro. Tegningskurs De nye ordinære aktier udstedes til en kurs på SEK 1,50 pr. aktie.

9 9 E.4 Interesser, der har betydning for udbuddet Registreringsdato Registreringsdatoen hos Euroclear til bestemmelse af, hvem der har ret til at modtage tegningsretter i Fortegningsemissionen, er den 12. marts Tegningsperiode Tegning af nye ordinære aktier skal ske i perioden fra og med den 16. marts 2015 til og med den 30. marts Handel med tegningsretter Handel med tegningsrettiger finder sted på Nasdaq Stockholm i perioden fra og med den 16. marts 2015 til og med den 26. marts 2015 under betegnelsen ENRO TR. ISIN-koden for tegningsretterne er SE Tildeling Hvis ikke samtlige ordinære aktier tegnes med tegningsretter (primær fortegningsret), træffer bestyrelsen beslutning om tildeling af ordinære aktier tegnet uden fortegningsretter. Tildeling sker i så fald på følgende måde: Først vil aktier, som ikke tegnes med primær fortegningsret, blive tilbudt samtlige aktionærer (subsidiær fortegningsret). Hvis de således tilbudte aktier er utilstrækkelige til at dække tegningen af aktier med subsidiær fortegningsret, fordeles aktierne mellem aktietegnerne i forhold til deres eksisterende samlede aktiebeholdning i Selskabet, uanset om deres aktier er ordinære aktier eller præferenceaktier. Hvis denne fordeling viser sig ikke at være mulig, sker fordeling ved lodtrækning. Dernæst kan tildeling ske til andre personer, som har indleveret anmodning om tegning uden fortegningsret og, ved overtegning, forholdsmæssigt i forhold til det antal aktier, for hvilket der er indleveret tegningsanmodning, og hvis dette ikke er muligt, ved lodtrækning. Til sidst tildeles eventuelle resterende aktier personer, som garanterede emissionen i henhold til aftale med Selskabet. Afviklingstidspunkt Afviklingstidspunktet for aktier, der tildeles uden tegningsretter, forventes at ligge omkring den 14. april Selskabets aktionærer Nortal Capital AB (et selskab, der er kontrolleret af Staffan Persson, bestyrelsesmedlem i Selskabet), Danske Capital AB, M2 Capital Management AB og Lars-Johan Jarnheimer, som tilsammen repræsenterer omkring 18 % af aktierne og stemmerettighederne, har over for Eniro og ABG forpligtet sig til at tegne og betale for deres respektive pro rata andele (proportionelt i forhold til aktiebesiddelse) i Fortegningsemissionen. Tegningstilsagnene blev givet den 5. februar Nortal Capital AB og Danske Capital AB modtager et vederlag for deres tilsagn svarende til vederlaget til andre garanter. Spørgsmålet om vederlag har på Selskabets anmodning været forelagt det svenske fondsråd (Aktiemarknadsnämnden) i erklæring AMN 2015:02, og bestyrelsen har nøje overvejet rådets erklæring inden sin beslutning om at godkende vederlagene. Selskabet har modtaget garantitilsagn fra Bure Equity AB, Catella Fondförvaltning AB, Tedde Jeansson, SSE Capital, MGA Holding AB, Carl Rosvall, Schött & Tour Capital AB, Kristian Kierkegaard Holding AB, LMK Ventures AB, Myacom Investment AB, Göran Källebo og Shaps Capital AB ( Garanterne ), i henhold til hvilke Garanterne har forpligtet sig til på visse betingelser, for det tilfælde at samtlige nye aktier i Fortegningsemissionen ikke tegnes, eller tegnes men ikke betales rettidigt, at tegne og betale for nye aktier for et samlet beløb svarende til ca. 82 % af det samlede emissionsbeløb. Garantitilsagnene blev indgået mellem den 4. og 6. februar Garanterne oppebærer som vederlag for deres garantitilsagn et beløb, som svarer til fem procent af det garanterede beløb. Vederlaget til Garanterne, Nortal Capital AB og Danske Capital AB beløber sig i alt til ca. MSEK 23. ABG er finansiel rådgiver i forbindelse med Fortegningsemissionen. ABG har rådgivet Selskabet i forbindelse med struktureringen og planlægningen af Fortegningsemissionen og modtager et vederlag herfor. ABG har leveret og vil ligeledes i fremtiden evt. levere forskellige finansielle rådgivningsydelser til Selskabet og Selskabets nærtstående, for hvilket de har modtaget og kan forventes at modtage

10 10 honorarer og øvrige vederlag. E.5 Lock up-aftale Nortal Capital AB (et selskab, der er kontrolleret af Staffan Persson, medlem af Selskabets bestyrelse), Danske Capital AB, M2 Capital Management AB samt Lars- Johan Jarnheimer har over for ABG forpligtet sig til ikke at reducere deres beholdninger af aktier i Eniro fra den 5. februar 2015, da deres tegningstilsagn og garantiforpligtelser blev indgået til og med offentliggørelsen af resultatet af Fortegningsemissionen. ABG kan skriftligt meddele fritagelse fra denne forpligtelse. Nortal Capital AB skal dog overdrage aktier til Zimbrine Holding BV. E.6 Udvanding Forudsat at Fortegningsemissionen tegnes fuldt ud, vil det medføre en forøgelse af antallet af ordinære aktier fra til For de aktionærer, som ikke tegner ordinære aktier i Fortegningsemissionen, vil det have en udvandende effekt på op til nye ordinære aktier, svarende til ca. 75 %. For så vidt angår aktionærer, som ikke deltager i Fortegningsemissionen, vil der ske en udvanding af deres ejerandel, men de har mulighed for at kompensere for den udvanding, der sker på grund af Fortegningsemissionen, ved senest den 26. marts 2015 at sælge deres tegningsretter på Nasdaq Stockholm. De samlede Emissionsomkostninger anslås at beløbe sig til ca. MSEK 41 for Fortegningsemissionen og ca. MSEK 11 for emissionen af konvertible obligationer (emissionsomkostningerne for Fortegningsemissionen inkluderer blandt andet vederlag til emissionsgaranter og visse hovedaktionærer, som har givet tegningstilsagn for i alt ca. MSEK 23. Udover emissionsomkostningerne for emissionen af konvertible obligationer bemærkes det, at de konvertible obligationer udstedes til en tegningskurs på 95 % af de konvertible obligationers nominelle beløb, hvilket svarer til en rabat på i alt MSEK 25). E7. Udgifter, som investor pålægges Ikke relevant. Emittenten pålægger ikke investorer nogen udgifter.

1. Sammendrag A.1. Advarsel. A.2 Finansielle mellemmænd

1. Sammendrag A.1. Advarsel. A.2 Finansielle mellemmænd 1. Sammendrag Sammendraget består af informationskrav, der redegøres for i et antal punkter. Punkterne er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette sammendrag indeholder alle de punkter, der kræves i et

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009 Bang & Olufsen a/s offentliggør i dag et prospekt i forbindelse med en garanteret fortegningsemission i forholdet 1 : 2 til kurs 19 DKK pr. B-aktie á nominelt 10 DKK med et bruttoprovenu på i alt cirka

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN PENGESTRØMSOPGØRELSE DET ORDINÆRE REGNSKAB viser: Balance: Resultatopgørelse: Øjeblikkelig økonomisk position Periodens ændring i egenkapitalen Basis: Periodisering

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013.

Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013. Meddelelse nr. 19/2013 København, d. 22. august 2013 Meddelelse nr. 19/2013: Delårsrapport 1. halvår 2013 Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 20. september 2012 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S's resultat for 2008 er et overskud før skat på 482 tkr. og et overskud efter

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER December 2007

VEDTÆGTER December 2007 VEDTÆGTER December 2007 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk Herlev d. 13.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

VEDTÆGTER Februar 2008

VEDTÆGTER Februar 2008 VEDTÆGTER Februar 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S's resultat for 2007 er et overskud før skat på 419 tkr. og et overskud efter

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 103 - Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 103 - Offentligt Finansudvalget Aktstk. 103 - Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 1240 København K a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til: - at Finansministeriet bemyndiges

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 København, den 23. marts 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Rella Holding A/S årsregnskab 2011 Bestyrelsen for Rella Holding A/S har i dag

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER 1. BESLUTNING 1.1 På den ordinære generalforsamling den 27. september 2010 blev bestyrelsen for IC Group A/S ("Selskabet") bemyndiget til at udstede warrants. Bestyrelsen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

VEDTÆGTER. for MONDO A/S

VEDTÆGTER. for MONDO A/S VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår.

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. 1 F O R T E G N I N G S R E T F O R E K S I S T E R E N D E A K T I O N Æ R E R Udbuddet af Konvertible Obligationer (herefter: "Obligationerne" eller "de Konvertible

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S s resultat for første halvår 2007 er et overskud før skat på 226 tkr. og et overskud

Læs mere