Dette resumé bør betragtes som en indledning til Prospektet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette resumé bør betragtes som en indledning til Prospektet."

Transkript

1 RESUMÉ Prospektresuméer består af elementer, som skal indeholde visse oplysninger. Disse elementer er nummereret som afsnit A E (A.1 E.7). Dette resumé omfatter alle de elementer, der skal være indeholdt i et resumé ved nyemission af aktier med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer. Da der er nogle elementer, som ikke kræves adresseret, kan der være huller i elementernes nummereringsrækkefølge. Selvom der kan være krav om, at et element på grund af den pågældende type af værdipapirer og udsteder skal være indeholdt i dette resumé, er det ikke sikkert, at der kan gives relevante oplysninger om elementet. I så fald vil resuméet indeholde en kort beskrivelse af elementet sammen med angivelsen ikke relevant. AFSNIT A INDLEDNING OG ADVARSLER A.1 Indledning og advarsler Dette resumé bør betragtes som en indledning til Prospektet. Investorer bør træffe en eventuel beslutning om at investere i værdipapirerne på baggrund af Prospektet som helhed. Hvis en sag vedrørende de oplysninger, der er indeholdt i Prospektet, indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til i henhold til national lovgivning i den pågældende medlemsstat at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet, inden sagen indledes. A.2 Finansielle formidlere De personer, som har udfærdiget resuméet, herunder en eventuel oversættelse heraf, kan ikke ifalde civilretligt erstatningsansvar alene på grundlag af resuméet, medmindre resuméet er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende med de andre dele af Prospektet, eller hvis det ikke, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet, indeholder centrale oplysninger, som kan hjælpe investorer i deres overvejelser om, hvorvidt de skal investere i Selskabet. Ikke relevant. Der anvendes ikke finansielle formidlere i forbindelse med Fortegningsemissionen. AFSNIT B UDSTEDER OG EVENTUELLE GARANTER B.1 Navn og forretningsnavn Selskabets navn er Eniro AB (publ) og dets registreringsnr. er B.2 Hjemsted, selskabsform mv. Eniro er et aktieselskab, som blev stiftet i Sverige. Selskabets bestyrelse har sit sæde i Stockholm Kommune. Selskabet er et aktieselskab, som driver virksomhed i henhold til reglerne i den svenske aktieselskabslov (aktiebolagslagen (2005:551)). B.3 Hovedaktiviteter Eniro er en førende lokal søgevirksomhed med aktiviteter i Skandinavien, Finland og Polen. Selskabet har over kunder og ca sælgere. Eniros forretningsmodel bygger på samspillet mellem brugere, kunder og medie. Selskabet tiltrækker brugerne med aktuelle og relevante oplysninger om kunderne, og en høj grad af brugertilfredshed appellerer til de betalende kunder. Eniro har en unik database, som til stadighed forbedres og opdateres med relevante oplysninger, som ca. 8 mio. unikke besøgende hver uge bruger gennem Eniros søgetjenester. Eniro indsamler og bearbejder oplysninger fra blandt andet informationsregistre, hjemmesider, teleoperatører og salgsstyrken. Oplysningerne filtreres, sorteres og organiseres i databasen, som er Eniros vigtigste aktiv. Omsætningen genereres gennem annoncer. Eniro distribuerer oplysningerne via digitale medier, trykte kataloger og via telefon. I dag står de digitale medier for omkring 88 % af de samlede annonceindtægter. Den digitale søgefunktion har en multiscreen-løsning, som gør det muligt for brugerne at søge i det medie, som passer dem bedst. Multiscreen består af Desktopsøgning,

2 2 Mobilsøgning og Kampagneprodukter. Eniro er et velkendt varemærke inden for alle aktive segmenter. B.4a Tendenser Eniros resultat og stilling påvirkes af udviklingen på det netbaserede marked for søgetjenester og markedsføring generelt, hvilket til gengæld afhænger af en række faktorer, såsom viljen hos virksomhederne til at bruge penge på markedsføring samt deres valg af medie, der hvor virksomheden ønsker at blive set har vist de samme markedstendenser, som dem, man har set gennem flere år, hvilket vil sige en fortsat indstrømning til de digitale medier. Forretningsmodellen bygger på samspillet mellem bruger, kunde og medie. Frem for alt stiger mobilmediet i relevans på grund af den stigende udbredelse af smartphones, og fordi brugerne bliver stadigt mere mobile og i stigende grad anvender mobiltelefonen til at finde det, de søger i deres nærhed, samt til at købe produkter og tjenester. I modsætning til de digitale medier viser de trykte telefonbøger og nummeroplysningstjenester en fortsat vigende markedstendens. Brugerne af disse tjenester fortsætter med at gå over til de digitale medier, og denne tendens forventes også at forsætte i fremtiden. B.5 Koncernen Eniro AB (publ) er moderselskab i Koncernen. Nedenfor følger en oversigt over Eniros direkte ejede datterselskaber. Datterselskab Land Aktier (%) TIM Varumärke AB Sverige 100 Eniro Danmark A/S Danmark 100 Respons Group AB Sverige 100 Eniro International AB Sverige 100 Eniro Sverige AB Sverige 100 Eniro Initiatives AB Sverige 100 Leta Information Eniro AB Sverige 100 Eniro Treasury AB Sverige 100 Oy Eniro Finland Ab Finland 100 Eniro Polska Sp.z.o.o Polen 100 B.6 Vigtigste aktionærer Nedenfor følger en oversigt over de aktionærer, som pr. 28. februar 2015 direkte eller indirekte ejer aktier svarende til 5,0 % eller mere af stemmerne eller aktiekapitalen i Selskabet. Aktionærer Danske Capital Sverige AB Zimbrine Holding BV (Staffan Persson) Ordinære aktier Præferenceaktier Aktiekapital (%) Stemmer (%) ,0 10, ,6 7,7 Odey Capital ,6 5,5 B.7 Finansielle oplysninger i sammendrag Oversigten vedrørende regnskabsårene 2012, 2013 og 2014 er hentet fra Eniros årsrapporter. Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) samt internationale fortolkningsbidrag (IFRIC), således som disse er godkendt til anvendelse i EU, samt gældende bestemmelser i den svenske årsregnskabslov (årsredovisningslagen) og RFR 1 Supplerende regnskabsaflæggelse for koncerner. Årsrapporterne og koncernregnskaberne for 2012, 2013 og 2014 er revideret af Selskabets revisorer. Resultatopgørelsen i sammendrag MSEK Driftsindtægter Produktionsomkostninger Salgsomkostninger Markedsføringsomkostninger Administrationsomkostninger

3 3 Produktudviklingsomkostninger Øvrige indtægter/omkostninger Nedskrivning af aktiver Driftsresultat i alt Finansielle poster, netto Resultat før skat Indkomstskat Periodens resultat Balancen i sammendrag MSEK Aktiver Immaterielle anlægsaktiver Øvrige anlægsaktiver Øvrige kortfristede tilgodehavender Likvider midler Aktiver i alt Passiver Egenkapital (moderselskabets aktionærer) Minoritetsinteresser Langfristet gæld Langfristede ikke-rentebærende forpligtelser Kortfristet gæld Kortfristede ikke-rentebærende forpligtelser Passiver i alt Pengestrømsopgørelse i sammendrag MSEK Cash flow fra driftsaktiviteter Cash flow fra investeringsaktiviteter Cash flow fra finansieringsaktiviteter Cash flow for perioden Likvide midler ved periodens begyndelse Kursforskel i likvide midler Likvide midler ved periodens slutning Nøgletal EBITDA, MSEK Justeret EBITDA, MSEK EBITDA-margin 21% 22% 24% EBIT-margin -48% 13% 12% Gennemsnitlig egenkapital, MSEK Egenkapitalforrentning -55% 5% 7% Rentebærende nettogæld, MSEK Gearing 1,23 0,64 0,76 Soliditet 29% 45% 40% Rentebærende nettogæld/justeret EBITDA 3,3x 2,6x 2,8x

4 4 Væsentlige begivenheder I 3. Kvartal 2014 blev der gennemført en nedskrivningstest af Koncernens immaterielle aktiver med uendelig brugstid. Det resulterede i en nedskrivning inden for Lokalsøgning med MSEK (13), Voice med MSEK 562 (91) og kapitaliserede IT-projekter med MSEK 6. Nedskrivningen inden for Lokalsøgning vedrører primært en nedskrivning af goodwill, der kan henføres til erhvervelsen af det norske Findexa Ud af goodwillnedskrivningen inden for Voice kan MSEK 429 (0) henføres til Sverige, MSEK 67 (91) til Norge og MSEK 66 (0) til Finland. Nedskrivningen inden for Voice blev foretaget på baggrund af en formodet fortsat vigende markedstendens inden for Voice-segmentet. Eniro har ved ændringsaftale med bankkonsortiet indgået aftale om visse ændringer til låneaftalen, hvilket blandt andet indebærer, at løbetiden forlænges til og med 2018, afdragene reduceres fra ca. MSEK 375 årligt til ca. MSEK 150 for 2015 og ca. MSEK 175 årligt for Ændringerne til låneaftalen er blandt andet betinget af Fortegningsemissionen gennemførelse. Det blev på den ektraordinære generalforsamling den 9. marts 2015 besluttet at godkende bestyrelsens beslutning vedrørende en fuldt garanteret Fortegningsemission på ca. MSEK 458 samt at udstede konvertible obligationer for et nominelt beløb på MSEK 500. Emissionen af konvertible obligationer forventes rettet til og placeret hos institutionelle og kvalificerede investorer i Sverige og internationalt. Pierre Mårtensson fratrådte i januar 2015 som administrerende direktør for Eniro Norge. Mattias Wedar, medlem af koncernledelsen og direktør for produktudvikling og markedsføring, er udnævnt til fungerende administrerende direktør for det norske selskab. Allan Jakobsen er udnævnt til administrerende direktør for Eniro Danmark og indgår i koncernledelsen. Allan tiltræder sin stilling i marts Nils Carlsson er udnævnt til ny administrerende direktør for Eniro Sverige. Nils Carlsson tiltræder sin stilling i maj B.8 Udvalgte proforma regnskabsoplysninger Ikke relevant. Dette Prospekt indeholder ikke nogen proforma regnskabsoplysninger. B.9 Resultatprognoser Ikke relevant. Dette Prospekt indeholder ikke nogen resultatprognoser. B.10 Forbehold i revisionspåtegningen Revisionsberetningen i Selskabets årsregnskab for 2014 indeholder en supplerende bemærkning. I revisionsberetningen meddeler revisorerne, at de ikke anbefaler, at tidligere administrerende direktør og koncernchef Johan Lindgren meddeles decharge for regnskabsåret Ifølge oplysninger, der kom frem i løbet af 2014, blev Johan Lindgren i november 2013 af medarbejdere i Selskabet informeret om, at Selskabets indtægtsføring på væsentlige områder kunne være fejlbehæftet. I løbet af 2014 blev Selskabets bestyrelse informeret om de påståede fejl og iværksatte efterfølgende en undersøgelse af påstandene. Det kunne konstateres, at årsregnskabet for 2013 var fejlbehæftet, og at fejlene fortsatte i Disse fejl blev rettet i Selskabets delårsrapport for 3. kvartal Udgifterne forbundet med de gennemførte undersøgelser beløb sig til mindst MSEK 5. Ifølge revisorernes opfattelse ville en væsentlig del af disse udgifter kunne være undgået, hvis de påståede fejl var blevet undersøgt i november 2013, hvilket vil sige da de kom til Johan Lindgrens kendskab. B.11 Utilstrækkelig driftskapital Selskabet har ikke tilstrækkelig driftskapital til at dække de aktuelle behov i løbet af de kommende 12 måneder fra og med datoen for dette Prospekt. Det blev på den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 9. marts 2015 besluttet

5 5 at godkende den garanterede Fortegningsemission af ordinære aktier med ca. MSEK 458 i overensstemmelse med de betingelser, der fremgår af Prospektet, ligesom generalforsamlingen godkendte en rettet og placeret emission af konvertible obligationer for nominelt MSEK 500. Disse emissioner forventes at tilføre Selskabet op til MSEK 200 i driftskapital efter fradrag af emissionsomkostninger og aftalte afdrag på banklånet. Selskabet forventer, at tilførslen af driftskapital gennem emissionerne og ændringerne til låneaftalen tilsammen vil dække Selskabets driftskapitalbehov for den kommende 12-måneders periode. Det skal bemærkes, at der ikke stilles nogen sikkerhed for de tegningstilsagn og emissionsgarantier, der afgives i forbindelse med Fortegningsemissionen. Tegnerne af konvertible obligationer stiller heller ikke nogen sikkerhed. Endvidere er tegningstilsagnene og emissionsgarantierne i forbindelse med Fortegningsemissionen betinget af, at aftalen vedrørende banklånet ikke opsiges til indfrielse, og at ændringsaftalen i forbindelse med banklånet ikke opsiges. Tegningen af konvertible obligationer er betinget af, at Fortegningsemissionen gennemføres, at aftalen vedrørende banklånet ikke opsiges til indfrielse, og at ændringsaftalen i forbindelse med banklånet ikke opsiges. Bankerne er berettiget til at kræve øjeblikkelig indfrielse af banklånet, herunder hvis der indtræder en væsentlig negativ begivenhed vedrørende Selskabet. Desuden træder den ændrede låneaftale ikke i kraft, hvis der indtræder en væsentlig negativ begivenhed vedrørende Selskabet, eller hvis Fortegningsemissionen eller emissionen af konvertible obligationer ikke gennemføres fuldt ud. Hvis den ændrede låneaftale ikke træder i kraft, risikerer Selskabet at mangle den nødvendige driftskapital til at opfylde sine afdragsforpligtelser i henhold til den eksisterende låneaftale. Selskabet vil i så fald skulle indgå en ny aftale med sine långivere. Hvis sådan genforhandling skulle mislykkes, eller hvis Eniro ikke skulle lykkes med at opnå ny finansiering på anden måde, vil Eniro være i misligholdelse af den eksisterende låneaftale. Misligholdelsen vil i sådan tilfælde indtræffe den 30. juni 2015, hvor Eniro efter planen skal afdrage på lånet, hvilket vil give de långivende banker ret til at kræve øjeblikkelig indfrielse af det udestående banklån. Det udestående lån udgjorde pr. 31. december 2014 MSEK (på samme dato udgjorde Selskabets likvide midler MSEK 58), og eftersom Eniro er ude af stand til at foretage afdrag i den størrelsesorden, vil Eniro ved krav om omgående indfrielse være nødsaget til at indgive konkursbegæring. AFSNIT C VÆRDIPAPIRER C.1 De udbudte værdipapirer Nye ordinære aktier i Eniro (ISIN-kode SE ). C.2 Valuta Aktierne udstedes i SEK. C.3 Samlede antal aktier i Selskabet C.4 Rettigheder tilknyttet værdipapirerne C.5 Indskrænkninger i den frie omsættelighed Selskabets registrerede aktiekapital udgør på datoen for dette Prospekt SEK fordelt på aktier. Hver aktie har en pålydende værdi på SEK 3. Alle aktier er fuldt indbetalt. De nye ordinære aktier bærer ret til udbytte for første gang på den første afstemningsdato for udbytte efter registrering af de nye ordinære aktier i det svenske selskabsregister (Bolagsverket). De nye ordinære aktier bærer samme ret til udbytte og andel i tilfælde af Selskabets likvidation som de eksisterende ordinære aktier. De nye ordinære aktier har samme stemmerettigheder som de eksisterende aktier i Eniro. Ikke relevant. Aktierne er ikke underlagt nogen omsætningsbegrænsninger.

6 6 C.6 Optagelse til handel De eksisterende aktier er og de nye aktier vil blive optaget til handel på Nasdaq Stockholm. C.7 Udbyttepolitik Eniro prioriterer en reduktion af nettogælden frem for udbytteudbetaling. Bestyrelsen i Eniro foreslår således, at der ikke udbetales udbytte på ordinære aktier for regnskabsåret Bestyrelsen foreslår, at der til indehaverne af præferenceaktier for 2014 udbetales et udbytte svarende til SEK 48 pr. præferenceaktie, dvs. en samlet udbytteudbetaling svarende til MSEK 48. Udbyttet foreslås udbetalt med et interval på tre måneder. AFSNIT D RISICI D.1 Risici, der er særlige for udsteder eller udsteders branche Inden en investor beslutter sig for at tegne nye ordinære aktier, er det vigtigt, at investor omhyggeligt analyserer de risici, der er forbundet med Selskabet og den branche, som Selskabet driver virksomhed inden for. Nedenfor følger de vigtigste risici, som kan have en indvirkning på Selskabets drift, resultat og/eller finansielle stilling. Selskabets låneaftale indeholder betingelser, som kan begrænse Eniros finansielle og driftsmæssige fleksibilitet og derved Eniros muligheder for at drive sin virksomhed. Låneaftalen indeholder desuden finansielle forpligtelser (covenants). Såfremt Eniro ikke opfylder låneaftalens betingelser, kan det medføre misligholdelse af aftalen, som hvis misligholdelsen ikke bringes til ophør, eller långivernes rettigheder ikke frafaldes (gennem en såkaldt waiver fra långivernes side) vil kunne medføre, at alle udestående lån forfalder til omgående indfrielse, og at pantsatte aktiver vil blive gjort til genstand for realisation. Den ændrede låneaftale er betinget bl.a. af gennemførelsen af Fortegningsemissionen og emissionen af konvertible obligationer, og hvis denne betingelse ikke opfyldes, og ændringerne ikke træder i kraft, risikerer Eniro ikke at være i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til den eksisterende låneaftale, hvilket ifølge den eksisterende låneaftale vil kunne medføre, at samtlige udestående lån forfalder til omgående indfrielse, og at pantsatte aktiver vil blive gjort til genstand for realisation. Emissionen af konvertible obligationer er ikke garanteret, og hvis aktionærerne ikke betaler for de konvertible obligationer i forbindelse med emissionen af konvertible obligationer, og den ændrede låneaftale dermed ikke træder i kraft, vil Eniro sandsynligvis ikke være i stand til at opfylde sine forpligtelser i forhold til den eksisterende låneaftale, hvilket kan medføre, at samtlige udestående lån forfalder til omgående indfrielse, og at pantsatte aktiver vil blive gjort til genstand for realisation. Når Selskabets gæld forfalder, kan Eniro få behov for at refinansiere sin eksisterende gæld på vilkår, der er mindre fordelagtige for Selskabet end de nuværende, og der er en risiko for, at der ikke kan rejses ny kapital, når behovet opstår. Øget konkurrence på de skandinaviske, finske og polske markeder kan evt. medføre et lavere antal kunder og brugere, faldende salgsindtægter og øgede omkostninger for Eniro. Der er en risiko for, at Eniro ikke vil kunne ændre eller tilpasse eksisterende eller udvikle nye produkter og tjenester, eller ikke vil kunne gennemføre korrekte eller tilstrækkelige investeringer, hvilket kan føre til, at Eniro mister kunder og brugere eller tvinges til at ændre prisen på produkter og tilbyde vilkår, der er mindre gunstige for Selskabet, for at fastholde eller tiltrække kunder eller brugere. Eniros forretning er afhængig af, at IT-baseret support, herunder datasikkerhed, fungerer effektivt og uden forstyrrelser. Eniro er også afhængig af enkelte konsulenter med specifik systemkritisk viden om Eniros IT- og

7 7 kommunikationssystem. Hvis en af disse konsulenter ophører med at levere sine tjenester til Eniro, vil denne kunne være svær at erstatte, hvilket kan føre til afbrydelser og forstyrrelser i Eniros IT- og kommunikationssystem. Enhver afbrydelse, skade, indtrængen i eller forstyrrelse af Eniros IT- og kommunikationssystem kan have en væsentlig negativ indvirkning på Eniros drift, resultat og finansielle stilling. Eniro er afhængig af, at Selskabet forbindes med positive værdier. Enhver forringelse af Selskabets omdømme kan navnlig medføre en reduktion i antallet af kunder og brugere, øget personaleudskiftning, og at det bliver sværere at rekruttere nyt personale. Forstyrrelser, fejl eller ineffektivitet i Eniros interne kontrol kan medføre, at Selskabets aktiviteter ikke udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning, at Selskabets rapporteringssystem ikke fungerer, eller at aktiviteterne ikke kan kontrolleres på tilfredsstillende vis, hvilket kan have en væsentlig negativ indvirkning på Eniros drift, resultat og finansielle stilling. Eniros udgivelseslicens til og vil kunne inddrages af de svenske radio- og tv-myndigheder. Hvis Eniros udgivelseslicens skulle blive inddraget, har det svenske datatilsyn (Datainspektionen) ret til at gribe ind over for nogle af de tjenester, der tilbydes på og Hvis udgivelseslicensen for sidstnævnte webside inddrages, kan det medføre, at Proff vil skulle have tilladelse fra det svenske datatilsyn til at udgive finansielle oplysninger og kreditinformationer for at undgå ulovlig offentliggørelse. I henhold til IFRS skal behovet for nedskrivning af Eniros goodwill og andre immaterielle aktiver med uendelig brugstid testes årligt. Hvis den globale økonomi fortsat forværres og påvirker Eniros virksomhed, udover hvad der i øjeblikket forventes, eller hvis Eniros virksomhed forværres hurtigere end pt. forventet af Selskabet, kan der være et behov for yderligere nedskrivninger. Eniros immaterielle rettigheder kan i væsentligt omfang blive krænket, og Eniros muligheder for at beskytte sine immaterielle rettigheder i fremtiden kan forringes. Det kan desuden vise sig, at Eniros databaser ikke anses for at nyde immaterialretlig beskyttelse. Nye love, direktiver, forordninger og regelsæt eller ændringer til eller nyfortolkninger af eksistende love, direktiver, forordninger eller regelsæt, som påvirker Selskabets virksomhed, kan medføre forøgede omkostninger eller have andre negative konsekvenser for Selskabet. D.3 Risici, der er særlige for værdipapirer Kurserne for de nye ordinære aktier, de mindertidige aktier (BTA er) og tegningsretterne kan udvikle sig i en ugunstig retning. Hvis en aktionær ikke afhænder sine tegningsretter senest den 26. marts 2015 eller ikke udnytter sine tegningsretter ved betaling senest den 30. marts 2015, bliver aktionærernes tegningsretter værdiløse og fortabes uden kompensation. Hvis en aktionær ikke udnytter sine tegningsretter, vil der ske forholdsmæssig nedsættelse af dennes ejerandel og andel af stemmerettighederne i Selskabet. Der er en risiko for, at der ikke vil udvikle sig en aktiv handel i tegningsretterne, og at handlen ikke vil være tilstrækkeligt likvid i hele perioden. Kursudviklingen på tegningsretterne kan påvirkes af mange faktorer, blandt andet af kursudviklingen for Selskabets aktier, men kan blive udsat for betydeligt større kurssvingninger end aktierne. Hverken tegnings- eller garantitilsagnene er garanterede. Aftalen indeholder betingelser for gennemførelse og bestemmelser om ophør. Såfremt aktionærerne eller garanterne uanset årsag skulle misligholde deres forpligtelse til at tegne nye aktier i Fortegningsemissionen, eller hvis de ikke opfylder deres forpligtelser som følge af, at visse betingelser ikke er opfyldt eller af anden grund, vil det kunne have en væsentlig negativ indvirkning på Selskabets muligheder for at gennemgøre Fortegningsemissionen, hvilket kan have en

8 8 væsentlig negativ indvirkning på Eniros drift, resultat og finansielle stilling. AFSNIT E UDBUD E.1 Emissionsbeløb og -omkostninger E.2 a Årsag til udbud og anvendelse af provenu Fortegningsemissionen vil tilføre Eniro op til MSEK 458 før emissionsomkostninger. De samlede emissionsomkostninger anslås at beløbe sig til ca. MSEK 41 for Fortegningsemissionen og ca. MSEK 11 for emissionen af konvertible obligationer (emissionsomkostningerne for Fortegningsemissionen inkluderer blandt andet vederlag til emissionsgaranter og visse hovedaktionærer, som har givet tegningstilsagn for i alt ca. MSEK 23). Udover emissionsomkostningerne for emissionen af konvertible obligationer bemærkes det, at de konvertible obligationer udstedes til en tegningskurs på 95 % af de konvertible obligationers nominelle beløb, hvilket svarer til en rabat på i alt MSEK 25). I efteråret 2014 gennemførte Eniro et ledelsesskifte, og den nye ledelse har fastlagt en klar strategisk kurs med tre tydelige fokusområder. Ambitionen er endda at gøre Eniros produkter endnu mere attraktive og at skabe en mere kunde- og markedsorienteret salgsorganisation. Eniro skal fremover i højere grad arbejde med forretningsudvikling og fokusere på relaterede tjenester, som komplementerer og øger værdien af det aktuelle udbud af lokale søgetjenester. Sammen med Eniros unikke og omfattende lokale databaser, den personer stærke salgsstyrke og det velkendte brand er der gode forudsætninger for at skabe yderligere forretningsmuligheder på det voksende digitale marked og at øge rentabiliteten. Samtidig med at Selskabet styrker sin positionering inden for lokale søgninger, adresseres de vigende, men fortsat rentable, aktiviteter inden for print og voice. Ved udgangen af 2014 udgjorde Eniros nettogæld ca. SEK 2,2 mia., efter at Selskabet har nedbragt gældsætningen med ca. SEK 1,3 mia. i løbet af de seneste tre år. I samme periode har Eniro haft stort fokus på at optimere omkostningsstrukturen og har gennemført omkostningsbesparelser for mere end MSEK 900. Selskabet har til trods for disse initiativer en høj nettogæld i forhold til den rentabilitet, som Selskabet i dag fremviser. Selskabet har ikke tilstrækkelig driftskapital til at dække de aktuelle behov i løbet af de kommende 12 måneder fra og med datoen for dette Prospekt. Som led i ændringen af Selskabets kapitalstruktur har Eniro tiltrådt en aftale om ændringer til låneaftalen med bankkonsortiet, som er betinget af emissionernes gennemførelse. Den genforhandlede aftale indebærer bl.a. en forlænget løbetid og en signifikant langsommere afdragshastighed, hvilket giver Selskabet større økonomisk fleksibilitet og råderum. Bestyrelsen for Eniro har på denne baggrund truffet beslutning om, med forbehold for godkendelse på den ekstraordinære generalforsamling, at gennemføre en fuldt garanteret Fortegningsemission af ordinære aktier for ca. MSEK 458 og en placeret og rettet emission af konvertible obligationer for nominelt MSEK 500 (tegningskursen er 95 % af de konvertible obligationers nominelle beløb, hvilket medfører, at Selskabet bliver tilført MSEK 475 før emissionsomkostninger). Det blev på den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 9. marts 2015 besluttet at godkende bestyrelsens beslutning. E.3 Vilkår og betingelser for udbuddet Det samlede provenu udgør MSEK 933 før emissionsomkostninger, hvoraf mindst MSEK 650 vil blive anvendt til at tilbagebetale Selskabets banklån. Kapitalfremskaffelsen gennemføres med henblik på at afdrage på banklånet, skabe større finansiel fleksibilitet og bedre forudsætninger for at realisere Eniros strategi. Der skal derigennem ske yderligere værdiskabelse for Selskabets aktionærer og øvrige interessenter. Generelt Fortegningsemissionen omfatter maksimalt 305,642,220 nye ordinære aktier og er i første række rettet mod eksisterende ordinære aktionærer i Eniro. Tegningskurs De nye ordinære aktier udstedes til en kurs på SEK 1,50 pr. aktie.

9 9 E.4 Interesser, der har betydning for udbuddet Registreringsdato Registreringsdatoen hos Euroclear til bestemmelse af, hvem der har ret til at modtage tegningsretter i Fortegningsemissionen, er den 12. marts Tegningsperiode Tegning af nye ordinære aktier skal ske i perioden fra og med den 16. marts 2015 til og med den 30. marts Handel med tegningsretter Handel med tegningsrettiger finder sted på Nasdaq Stockholm i perioden fra og med den 16. marts 2015 til og med den 26. marts 2015 under betegnelsen ENRO TR. ISIN-koden for tegningsretterne er SE Tildeling Hvis ikke samtlige ordinære aktier tegnes med tegningsretter (primær fortegningsret), træffer bestyrelsen beslutning om tildeling af ordinære aktier tegnet uden fortegningsretter. Tildeling sker i så fald på følgende måde: Først vil aktier, som ikke tegnes med primær fortegningsret, blive tilbudt samtlige aktionærer (subsidiær fortegningsret). Hvis de således tilbudte aktier er utilstrækkelige til at dække tegningen af aktier med subsidiær fortegningsret, fordeles aktierne mellem aktietegnerne i forhold til deres eksisterende samlede aktiebeholdning i Selskabet, uanset om deres aktier er ordinære aktier eller præferenceaktier. Hvis denne fordeling viser sig ikke at være mulig, sker fordeling ved lodtrækning. Dernæst kan tildeling ske til andre personer, som har indleveret anmodning om tegning uden fortegningsret og, ved overtegning, forholdsmæssigt i forhold til det antal aktier, for hvilket der er indleveret tegningsanmodning, og hvis dette ikke er muligt, ved lodtrækning. Til sidst tildeles eventuelle resterende aktier personer, som garanterede emissionen i henhold til aftale med Selskabet. Afviklingstidspunkt Afviklingstidspunktet for aktier, der tildeles uden tegningsretter, forventes at ligge omkring den 14. april Selskabets aktionærer Nortal Capital AB (et selskab, der er kontrolleret af Staffan Persson, bestyrelsesmedlem i Selskabet), Danske Capital AB, M2 Capital Management AB og Lars-Johan Jarnheimer, som tilsammen repræsenterer omkring 18 % af aktierne og stemmerettighederne, har over for Eniro og ABG forpligtet sig til at tegne og betale for deres respektive pro rata andele (proportionelt i forhold til aktiebesiddelse) i Fortegningsemissionen. Tegningstilsagnene blev givet den 5. februar Nortal Capital AB og Danske Capital AB modtager et vederlag for deres tilsagn svarende til vederlaget til andre garanter. Spørgsmålet om vederlag har på Selskabets anmodning været forelagt det svenske fondsråd (Aktiemarknadsnämnden) i erklæring AMN 2015:02, og bestyrelsen har nøje overvejet rådets erklæring inden sin beslutning om at godkende vederlagene. Selskabet har modtaget garantitilsagn fra Bure Equity AB, Catella Fondförvaltning AB, Tedde Jeansson, SSE Capital, MGA Holding AB, Carl Rosvall, Schött & Tour Capital AB, Kristian Kierkegaard Holding AB, LMK Ventures AB, Myacom Investment AB, Göran Källebo og Shaps Capital AB ( Garanterne ), i henhold til hvilke Garanterne har forpligtet sig til på visse betingelser, for det tilfælde at samtlige nye aktier i Fortegningsemissionen ikke tegnes, eller tegnes men ikke betales rettidigt, at tegne og betale for nye aktier for et samlet beløb svarende til ca. 82 % af det samlede emissionsbeløb. Garantitilsagnene blev indgået mellem den 4. og 6. februar Garanterne oppebærer som vederlag for deres garantitilsagn et beløb, som svarer til fem procent af det garanterede beløb. Vederlaget til Garanterne, Nortal Capital AB og Danske Capital AB beløber sig i alt til ca. MSEK 23. ABG er finansiel rådgiver i forbindelse med Fortegningsemissionen. ABG har rådgivet Selskabet i forbindelse med struktureringen og planlægningen af Fortegningsemissionen og modtager et vederlag herfor. ABG har leveret og vil ligeledes i fremtiden evt. levere forskellige finansielle rådgivningsydelser til Selskabet og Selskabets nærtstående, for hvilket de har modtaget og kan forventes at modtage

10 10 honorarer og øvrige vederlag. E.5 Lock up-aftale Nortal Capital AB (et selskab, der er kontrolleret af Staffan Persson, medlem af Selskabets bestyrelse), Danske Capital AB, M2 Capital Management AB samt Lars- Johan Jarnheimer har over for ABG forpligtet sig til ikke at reducere deres beholdninger af aktier i Eniro fra den 5. februar 2015, da deres tegningstilsagn og garantiforpligtelser blev indgået til og med offentliggørelsen af resultatet af Fortegningsemissionen. ABG kan skriftligt meddele fritagelse fra denne forpligtelse. Nortal Capital AB skal dog overdrage aktier til Zimbrine Holding BV. E.6 Udvanding Forudsat at Fortegningsemissionen tegnes fuldt ud, vil det medføre en forøgelse af antallet af ordinære aktier fra til For de aktionærer, som ikke tegner ordinære aktier i Fortegningsemissionen, vil det have en udvandende effekt på op til nye ordinære aktier, svarende til ca. 75 %. For så vidt angår aktionærer, som ikke deltager i Fortegningsemissionen, vil der ske en udvanding af deres ejerandel, men de har mulighed for at kompensere for den udvanding, der sker på grund af Fortegningsemissionen, ved senest den 26. marts 2015 at sælge deres tegningsretter på Nasdaq Stockholm. De samlede Emissionsomkostninger anslås at beløbe sig til ca. MSEK 41 for Fortegningsemissionen og ca. MSEK 11 for emissionen af konvertible obligationer (emissionsomkostningerne for Fortegningsemissionen inkluderer blandt andet vederlag til emissionsgaranter og visse hovedaktionærer, som har givet tegningstilsagn for i alt ca. MSEK 23. Udover emissionsomkostningerne for emissionen af konvertible obligationer bemærkes det, at de konvertible obligationer udstedes til en tegningskurs på 95 % af de konvertible obligationers nominelle beløb, hvilket svarer til en rabat på i alt MSEK 25). E7. Udgifter, som investor pålægges Ikke relevant. Emittenten pålægger ikke investorer nogen udgifter.

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår.

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. 1 F O R T E G N I N G S R E T F O R E K S I S T E R E N D E A K T I O N Æ R E R Udbuddet af Konvertible Obligationer (herefter: "Obligationerne" eller "de Konvertible

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 10.05.2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2006 Århus Elite A/S foretager

Læs mere

VEDTÆGTER (nuværende) Forslag til ændrede VEDTÆGTER. for. for. Arkil Holding A/S (CVR.nr. 36 46 95 28) Arkil Holding A/S (CVR.nr.

VEDTÆGTER (nuværende) Forslag til ændrede VEDTÆGTER. for. for. Arkil Holding A/S (CVR.nr. 36 46 95 28) Arkil Holding A/S (CVR.nr. PLESNER ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER (nuværende) Forslag til ændrede VEDTÆGTER for for Arkil Holding A/S (CVR.nr. 36 46 95 28) Arkil Holding A/S (CVR.nr. 36 46 95 28) Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 4 6. januar 2014 Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Ordinær generalforsamling i NKT Holding A/S tirsdag den 24. april 2001 Til orientering vedlægger vi kopi af annonce, hvormed

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31)

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S

Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S 6 Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S 1 Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 29. april 2009 Executive Summary af obligationsejermødet

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Australien, Canada eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Pharmexa A/S ( Værdipapirer ) i USA, Australien,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere