Dette resumé bør betragtes som en indledning til Prospektet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette resumé bør betragtes som en indledning til Prospektet."

Transkript

1 RESUMÉ Prospektresuméer består af elementer, som skal indeholde visse oplysninger. Disse elementer er nummereret som afsnit A E (A.1 E.7). Dette resumé omfatter alle de elementer, der skal være indeholdt i et resumé ved nyemission af aktier med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer. Da der er nogle elementer, som ikke kræves adresseret, kan der være huller i elementernes nummereringsrækkefølge. Selvom der kan være krav om, at et element på grund af den pågældende type af værdipapirer og udsteder skal være indeholdt i dette resumé, er det ikke sikkert, at der kan gives relevante oplysninger om elementet. I så fald vil resuméet indeholde en kort beskrivelse af elementet sammen med angivelsen ikke relevant. AFSNIT A INDLEDNING OG ADVARSLER A.1 Indledning og advarsler Dette resumé bør betragtes som en indledning til Prospektet. Investorer bør træffe en eventuel beslutning om at investere i værdipapirerne på baggrund af Prospektet som helhed. Hvis en sag vedrørende de oplysninger, der er indeholdt i Prospektet, indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til i henhold til national lovgivning i den pågældende medlemsstat at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet, inden sagen indledes. A.2 Finansielle formidlere De personer, som har udfærdiget resuméet, herunder en eventuel oversættelse heraf, kan ikke ifalde civilretligt erstatningsansvar alene på grundlag af resuméet, medmindre resuméet er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende med de andre dele af Prospektet, eller hvis det ikke, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet, indeholder centrale oplysninger, som kan hjælpe investorer i deres overvejelser om, hvorvidt de skal investere i Selskabet. Ikke relevant. Der anvendes ikke finansielle formidlere i forbindelse med Fortegningsemissionen. AFSNIT B UDSTEDER OG EVENTUELLE GARANTER B.1 Navn og forretningsnavn Selskabets navn er Eniro AB (publ) og dets registreringsnr. er B.2 Hjemsted, selskabsform mv. Eniro er et aktieselskab, som blev stiftet i Sverige. Selskabets bestyrelse har sit sæde i Stockholm Kommune. Selskabet er et aktieselskab, som driver virksomhed i henhold til reglerne i den svenske aktieselskabslov (aktiebolagslagen (2005:551)). B.3 Hovedaktiviteter Eniro er en førende lokal søgevirksomhed med aktiviteter i Skandinavien, Finland og Polen. Selskabet har over kunder og ca sælgere. Eniros forretningsmodel bygger på samspillet mellem brugere, kunder og medie. Selskabet tiltrækker brugerne med aktuelle og relevante oplysninger om kunderne, og en høj grad af brugertilfredshed appellerer til de betalende kunder. Eniro har en unik database, som til stadighed forbedres og opdateres med relevante oplysninger, som ca. 8 mio. unikke besøgende hver uge bruger gennem Eniros søgetjenester. Eniro indsamler og bearbejder oplysninger fra blandt andet informationsregistre, hjemmesider, teleoperatører og salgsstyrken. Oplysningerne filtreres, sorteres og organiseres i databasen, som er Eniros vigtigste aktiv. Omsætningen genereres gennem annoncer. Eniro distribuerer oplysningerne via digitale medier, trykte kataloger og via telefon. I dag står de digitale medier for omkring 88 % af de samlede annonceindtægter. Den digitale søgefunktion har en multiscreen-løsning, som gør det muligt for brugerne at søge i det medie, som passer dem bedst. Multiscreen består af Desktopsøgning,

2 2 Mobilsøgning og Kampagneprodukter. Eniro er et velkendt varemærke inden for alle aktive segmenter. B.4a Tendenser Eniros resultat og stilling påvirkes af udviklingen på det netbaserede marked for søgetjenester og markedsføring generelt, hvilket til gengæld afhænger af en række faktorer, såsom viljen hos virksomhederne til at bruge penge på markedsføring samt deres valg af medie, der hvor virksomheden ønsker at blive set har vist de samme markedstendenser, som dem, man har set gennem flere år, hvilket vil sige en fortsat indstrømning til de digitale medier. Forretningsmodellen bygger på samspillet mellem bruger, kunde og medie. Frem for alt stiger mobilmediet i relevans på grund af den stigende udbredelse af smartphones, og fordi brugerne bliver stadigt mere mobile og i stigende grad anvender mobiltelefonen til at finde det, de søger i deres nærhed, samt til at købe produkter og tjenester. I modsætning til de digitale medier viser de trykte telefonbøger og nummeroplysningstjenester en fortsat vigende markedstendens. Brugerne af disse tjenester fortsætter med at gå over til de digitale medier, og denne tendens forventes også at forsætte i fremtiden. B.5 Koncernen Eniro AB (publ) er moderselskab i Koncernen. Nedenfor følger en oversigt over Eniros direkte ejede datterselskaber. Datterselskab Land Aktier (%) TIM Varumärke AB Sverige 100 Eniro Danmark A/S Danmark 100 Respons Group AB Sverige 100 Eniro International AB Sverige 100 Eniro Sverige AB Sverige 100 Eniro Initiatives AB Sverige 100 Leta Information Eniro AB Sverige 100 Eniro Treasury AB Sverige 100 Oy Eniro Finland Ab Finland 100 Eniro Polska Sp.z.o.o Polen 100 B.6 Vigtigste aktionærer Nedenfor følger en oversigt over de aktionærer, som pr. 28. februar 2015 direkte eller indirekte ejer aktier svarende til 5,0 % eller mere af stemmerne eller aktiekapitalen i Selskabet. Aktionærer Danske Capital Sverige AB Zimbrine Holding BV (Staffan Persson) Ordinære aktier Præferenceaktier Aktiekapital (%) Stemmer (%) ,0 10, ,6 7,7 Odey Capital ,6 5,5 B.7 Finansielle oplysninger i sammendrag Oversigten vedrørende regnskabsårene 2012, 2013 og 2014 er hentet fra Eniros årsrapporter. Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) samt internationale fortolkningsbidrag (IFRIC), således som disse er godkendt til anvendelse i EU, samt gældende bestemmelser i den svenske årsregnskabslov (årsredovisningslagen) og RFR 1 Supplerende regnskabsaflæggelse for koncerner. Årsrapporterne og koncernregnskaberne for 2012, 2013 og 2014 er revideret af Selskabets revisorer. Resultatopgørelsen i sammendrag MSEK Driftsindtægter Produktionsomkostninger Salgsomkostninger Markedsføringsomkostninger Administrationsomkostninger

3 3 Produktudviklingsomkostninger Øvrige indtægter/omkostninger Nedskrivning af aktiver Driftsresultat i alt Finansielle poster, netto Resultat før skat Indkomstskat Periodens resultat Balancen i sammendrag MSEK Aktiver Immaterielle anlægsaktiver Øvrige anlægsaktiver Øvrige kortfristede tilgodehavender Likvider midler Aktiver i alt Passiver Egenkapital (moderselskabets aktionærer) Minoritetsinteresser Langfristet gæld Langfristede ikke-rentebærende forpligtelser Kortfristet gæld Kortfristede ikke-rentebærende forpligtelser Passiver i alt Pengestrømsopgørelse i sammendrag MSEK Cash flow fra driftsaktiviteter Cash flow fra investeringsaktiviteter Cash flow fra finansieringsaktiviteter Cash flow for perioden Likvide midler ved periodens begyndelse Kursforskel i likvide midler Likvide midler ved periodens slutning Nøgletal EBITDA, MSEK Justeret EBITDA, MSEK EBITDA-margin 21% 22% 24% EBIT-margin -48% 13% 12% Gennemsnitlig egenkapital, MSEK Egenkapitalforrentning -55% 5% 7% Rentebærende nettogæld, MSEK Gearing 1,23 0,64 0,76 Soliditet 29% 45% 40% Rentebærende nettogæld/justeret EBITDA 3,3x 2,6x 2,8x

4 4 Væsentlige begivenheder I 3. Kvartal 2014 blev der gennemført en nedskrivningstest af Koncernens immaterielle aktiver med uendelig brugstid. Det resulterede i en nedskrivning inden for Lokalsøgning med MSEK (13), Voice med MSEK 562 (91) og kapitaliserede IT-projekter med MSEK 6. Nedskrivningen inden for Lokalsøgning vedrører primært en nedskrivning af goodwill, der kan henføres til erhvervelsen af det norske Findexa Ud af goodwillnedskrivningen inden for Voice kan MSEK 429 (0) henføres til Sverige, MSEK 67 (91) til Norge og MSEK 66 (0) til Finland. Nedskrivningen inden for Voice blev foretaget på baggrund af en formodet fortsat vigende markedstendens inden for Voice-segmentet. Eniro har ved ændringsaftale med bankkonsortiet indgået aftale om visse ændringer til låneaftalen, hvilket blandt andet indebærer, at løbetiden forlænges til og med 2018, afdragene reduceres fra ca. MSEK 375 årligt til ca. MSEK 150 for 2015 og ca. MSEK 175 årligt for Ændringerne til låneaftalen er blandt andet betinget af Fortegningsemissionen gennemførelse. Det blev på den ektraordinære generalforsamling den 9. marts 2015 besluttet at godkende bestyrelsens beslutning vedrørende en fuldt garanteret Fortegningsemission på ca. MSEK 458 samt at udstede konvertible obligationer for et nominelt beløb på MSEK 500. Emissionen af konvertible obligationer forventes rettet til og placeret hos institutionelle og kvalificerede investorer i Sverige og internationalt. Pierre Mårtensson fratrådte i januar 2015 som administrerende direktør for Eniro Norge. Mattias Wedar, medlem af koncernledelsen og direktør for produktudvikling og markedsføring, er udnævnt til fungerende administrerende direktør for det norske selskab. Allan Jakobsen er udnævnt til administrerende direktør for Eniro Danmark og indgår i koncernledelsen. Allan tiltræder sin stilling i marts Nils Carlsson er udnævnt til ny administrerende direktør for Eniro Sverige. Nils Carlsson tiltræder sin stilling i maj B.8 Udvalgte proforma regnskabsoplysninger Ikke relevant. Dette Prospekt indeholder ikke nogen proforma regnskabsoplysninger. B.9 Resultatprognoser Ikke relevant. Dette Prospekt indeholder ikke nogen resultatprognoser. B.10 Forbehold i revisionspåtegningen Revisionsberetningen i Selskabets årsregnskab for 2014 indeholder en supplerende bemærkning. I revisionsberetningen meddeler revisorerne, at de ikke anbefaler, at tidligere administrerende direktør og koncernchef Johan Lindgren meddeles decharge for regnskabsåret Ifølge oplysninger, der kom frem i løbet af 2014, blev Johan Lindgren i november 2013 af medarbejdere i Selskabet informeret om, at Selskabets indtægtsføring på væsentlige områder kunne være fejlbehæftet. I løbet af 2014 blev Selskabets bestyrelse informeret om de påståede fejl og iværksatte efterfølgende en undersøgelse af påstandene. Det kunne konstateres, at årsregnskabet for 2013 var fejlbehæftet, og at fejlene fortsatte i Disse fejl blev rettet i Selskabets delårsrapport for 3. kvartal Udgifterne forbundet med de gennemførte undersøgelser beløb sig til mindst MSEK 5. Ifølge revisorernes opfattelse ville en væsentlig del af disse udgifter kunne være undgået, hvis de påståede fejl var blevet undersøgt i november 2013, hvilket vil sige da de kom til Johan Lindgrens kendskab. B.11 Utilstrækkelig driftskapital Selskabet har ikke tilstrækkelig driftskapital til at dække de aktuelle behov i løbet af de kommende 12 måneder fra og med datoen for dette Prospekt. Det blev på den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 9. marts 2015 besluttet

5 5 at godkende den garanterede Fortegningsemission af ordinære aktier med ca. MSEK 458 i overensstemmelse med de betingelser, der fremgår af Prospektet, ligesom generalforsamlingen godkendte en rettet og placeret emission af konvertible obligationer for nominelt MSEK 500. Disse emissioner forventes at tilføre Selskabet op til MSEK 200 i driftskapital efter fradrag af emissionsomkostninger og aftalte afdrag på banklånet. Selskabet forventer, at tilførslen af driftskapital gennem emissionerne og ændringerne til låneaftalen tilsammen vil dække Selskabets driftskapitalbehov for den kommende 12-måneders periode. Det skal bemærkes, at der ikke stilles nogen sikkerhed for de tegningstilsagn og emissionsgarantier, der afgives i forbindelse med Fortegningsemissionen. Tegnerne af konvertible obligationer stiller heller ikke nogen sikkerhed. Endvidere er tegningstilsagnene og emissionsgarantierne i forbindelse med Fortegningsemissionen betinget af, at aftalen vedrørende banklånet ikke opsiges til indfrielse, og at ændringsaftalen i forbindelse med banklånet ikke opsiges. Tegningen af konvertible obligationer er betinget af, at Fortegningsemissionen gennemføres, at aftalen vedrørende banklånet ikke opsiges til indfrielse, og at ændringsaftalen i forbindelse med banklånet ikke opsiges. Bankerne er berettiget til at kræve øjeblikkelig indfrielse af banklånet, herunder hvis der indtræder en væsentlig negativ begivenhed vedrørende Selskabet. Desuden træder den ændrede låneaftale ikke i kraft, hvis der indtræder en væsentlig negativ begivenhed vedrørende Selskabet, eller hvis Fortegningsemissionen eller emissionen af konvertible obligationer ikke gennemføres fuldt ud. Hvis den ændrede låneaftale ikke træder i kraft, risikerer Selskabet at mangle den nødvendige driftskapital til at opfylde sine afdragsforpligtelser i henhold til den eksisterende låneaftale. Selskabet vil i så fald skulle indgå en ny aftale med sine långivere. Hvis sådan genforhandling skulle mislykkes, eller hvis Eniro ikke skulle lykkes med at opnå ny finansiering på anden måde, vil Eniro være i misligholdelse af den eksisterende låneaftale. Misligholdelsen vil i sådan tilfælde indtræffe den 30. juni 2015, hvor Eniro efter planen skal afdrage på lånet, hvilket vil give de långivende banker ret til at kræve øjeblikkelig indfrielse af det udestående banklån. Det udestående lån udgjorde pr. 31. december 2014 MSEK (på samme dato udgjorde Selskabets likvide midler MSEK 58), og eftersom Eniro er ude af stand til at foretage afdrag i den størrelsesorden, vil Eniro ved krav om omgående indfrielse være nødsaget til at indgive konkursbegæring. AFSNIT C VÆRDIPAPIRER C.1 De udbudte værdipapirer Nye ordinære aktier i Eniro (ISIN-kode SE ). C.2 Valuta Aktierne udstedes i SEK. C.3 Samlede antal aktier i Selskabet C.4 Rettigheder tilknyttet værdipapirerne C.5 Indskrænkninger i den frie omsættelighed Selskabets registrerede aktiekapital udgør på datoen for dette Prospekt SEK fordelt på aktier. Hver aktie har en pålydende værdi på SEK 3. Alle aktier er fuldt indbetalt. De nye ordinære aktier bærer ret til udbytte for første gang på den første afstemningsdato for udbytte efter registrering af de nye ordinære aktier i det svenske selskabsregister (Bolagsverket). De nye ordinære aktier bærer samme ret til udbytte og andel i tilfælde af Selskabets likvidation som de eksisterende ordinære aktier. De nye ordinære aktier har samme stemmerettigheder som de eksisterende aktier i Eniro. Ikke relevant. Aktierne er ikke underlagt nogen omsætningsbegrænsninger.

6 6 C.6 Optagelse til handel De eksisterende aktier er og de nye aktier vil blive optaget til handel på Nasdaq Stockholm. C.7 Udbyttepolitik Eniro prioriterer en reduktion af nettogælden frem for udbytteudbetaling. Bestyrelsen i Eniro foreslår således, at der ikke udbetales udbytte på ordinære aktier for regnskabsåret Bestyrelsen foreslår, at der til indehaverne af præferenceaktier for 2014 udbetales et udbytte svarende til SEK 48 pr. præferenceaktie, dvs. en samlet udbytteudbetaling svarende til MSEK 48. Udbyttet foreslås udbetalt med et interval på tre måneder. AFSNIT D RISICI D.1 Risici, der er særlige for udsteder eller udsteders branche Inden en investor beslutter sig for at tegne nye ordinære aktier, er det vigtigt, at investor omhyggeligt analyserer de risici, der er forbundet med Selskabet og den branche, som Selskabet driver virksomhed inden for. Nedenfor følger de vigtigste risici, som kan have en indvirkning på Selskabets drift, resultat og/eller finansielle stilling. Selskabets låneaftale indeholder betingelser, som kan begrænse Eniros finansielle og driftsmæssige fleksibilitet og derved Eniros muligheder for at drive sin virksomhed. Låneaftalen indeholder desuden finansielle forpligtelser (covenants). Såfremt Eniro ikke opfylder låneaftalens betingelser, kan det medføre misligholdelse af aftalen, som hvis misligholdelsen ikke bringes til ophør, eller långivernes rettigheder ikke frafaldes (gennem en såkaldt waiver fra långivernes side) vil kunne medføre, at alle udestående lån forfalder til omgående indfrielse, og at pantsatte aktiver vil blive gjort til genstand for realisation. Den ændrede låneaftale er betinget bl.a. af gennemførelsen af Fortegningsemissionen og emissionen af konvertible obligationer, og hvis denne betingelse ikke opfyldes, og ændringerne ikke træder i kraft, risikerer Eniro ikke at være i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til den eksisterende låneaftale, hvilket ifølge den eksisterende låneaftale vil kunne medføre, at samtlige udestående lån forfalder til omgående indfrielse, og at pantsatte aktiver vil blive gjort til genstand for realisation. Emissionen af konvertible obligationer er ikke garanteret, og hvis aktionærerne ikke betaler for de konvertible obligationer i forbindelse med emissionen af konvertible obligationer, og den ændrede låneaftale dermed ikke træder i kraft, vil Eniro sandsynligvis ikke være i stand til at opfylde sine forpligtelser i forhold til den eksisterende låneaftale, hvilket kan medføre, at samtlige udestående lån forfalder til omgående indfrielse, og at pantsatte aktiver vil blive gjort til genstand for realisation. Når Selskabets gæld forfalder, kan Eniro få behov for at refinansiere sin eksisterende gæld på vilkår, der er mindre fordelagtige for Selskabet end de nuværende, og der er en risiko for, at der ikke kan rejses ny kapital, når behovet opstår. Øget konkurrence på de skandinaviske, finske og polske markeder kan evt. medføre et lavere antal kunder og brugere, faldende salgsindtægter og øgede omkostninger for Eniro. Der er en risiko for, at Eniro ikke vil kunne ændre eller tilpasse eksisterende eller udvikle nye produkter og tjenester, eller ikke vil kunne gennemføre korrekte eller tilstrækkelige investeringer, hvilket kan føre til, at Eniro mister kunder og brugere eller tvinges til at ændre prisen på produkter og tilbyde vilkår, der er mindre gunstige for Selskabet, for at fastholde eller tiltrække kunder eller brugere. Eniros forretning er afhængig af, at IT-baseret support, herunder datasikkerhed, fungerer effektivt og uden forstyrrelser. Eniro er også afhængig af enkelte konsulenter med specifik systemkritisk viden om Eniros IT- og

7 7 kommunikationssystem. Hvis en af disse konsulenter ophører med at levere sine tjenester til Eniro, vil denne kunne være svær at erstatte, hvilket kan føre til afbrydelser og forstyrrelser i Eniros IT- og kommunikationssystem. Enhver afbrydelse, skade, indtrængen i eller forstyrrelse af Eniros IT- og kommunikationssystem kan have en væsentlig negativ indvirkning på Eniros drift, resultat og finansielle stilling. Eniro er afhængig af, at Selskabet forbindes med positive værdier. Enhver forringelse af Selskabets omdømme kan navnlig medføre en reduktion i antallet af kunder og brugere, øget personaleudskiftning, og at det bliver sværere at rekruttere nyt personale. Forstyrrelser, fejl eller ineffektivitet i Eniros interne kontrol kan medføre, at Selskabets aktiviteter ikke udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning, at Selskabets rapporteringssystem ikke fungerer, eller at aktiviteterne ikke kan kontrolleres på tilfredsstillende vis, hvilket kan have en væsentlig negativ indvirkning på Eniros drift, resultat og finansielle stilling. Eniros udgivelseslicens til og vil kunne inddrages af de svenske radio- og tv-myndigheder. Hvis Eniros udgivelseslicens skulle blive inddraget, har det svenske datatilsyn (Datainspektionen) ret til at gribe ind over for nogle af de tjenester, der tilbydes på og Hvis udgivelseslicensen for sidstnævnte webside inddrages, kan det medføre, at Proff vil skulle have tilladelse fra det svenske datatilsyn til at udgive finansielle oplysninger og kreditinformationer for at undgå ulovlig offentliggørelse. I henhold til IFRS skal behovet for nedskrivning af Eniros goodwill og andre immaterielle aktiver med uendelig brugstid testes årligt. Hvis den globale økonomi fortsat forværres og påvirker Eniros virksomhed, udover hvad der i øjeblikket forventes, eller hvis Eniros virksomhed forværres hurtigere end pt. forventet af Selskabet, kan der være et behov for yderligere nedskrivninger. Eniros immaterielle rettigheder kan i væsentligt omfang blive krænket, og Eniros muligheder for at beskytte sine immaterielle rettigheder i fremtiden kan forringes. Det kan desuden vise sig, at Eniros databaser ikke anses for at nyde immaterialretlig beskyttelse. Nye love, direktiver, forordninger og regelsæt eller ændringer til eller nyfortolkninger af eksistende love, direktiver, forordninger eller regelsæt, som påvirker Selskabets virksomhed, kan medføre forøgede omkostninger eller have andre negative konsekvenser for Selskabet. D.3 Risici, der er særlige for værdipapirer Kurserne for de nye ordinære aktier, de mindertidige aktier (BTA er) og tegningsretterne kan udvikle sig i en ugunstig retning. Hvis en aktionær ikke afhænder sine tegningsretter senest den 26. marts 2015 eller ikke udnytter sine tegningsretter ved betaling senest den 30. marts 2015, bliver aktionærernes tegningsretter værdiløse og fortabes uden kompensation. Hvis en aktionær ikke udnytter sine tegningsretter, vil der ske forholdsmæssig nedsættelse af dennes ejerandel og andel af stemmerettighederne i Selskabet. Der er en risiko for, at der ikke vil udvikle sig en aktiv handel i tegningsretterne, og at handlen ikke vil være tilstrækkeligt likvid i hele perioden. Kursudviklingen på tegningsretterne kan påvirkes af mange faktorer, blandt andet af kursudviklingen for Selskabets aktier, men kan blive udsat for betydeligt større kurssvingninger end aktierne. Hverken tegnings- eller garantitilsagnene er garanterede. Aftalen indeholder betingelser for gennemførelse og bestemmelser om ophør. Såfremt aktionærerne eller garanterne uanset årsag skulle misligholde deres forpligtelse til at tegne nye aktier i Fortegningsemissionen, eller hvis de ikke opfylder deres forpligtelser som følge af, at visse betingelser ikke er opfyldt eller af anden grund, vil det kunne have en væsentlig negativ indvirkning på Selskabets muligheder for at gennemgøre Fortegningsemissionen, hvilket kan have en

8 8 væsentlig negativ indvirkning på Eniros drift, resultat og finansielle stilling. AFSNIT E UDBUD E.1 Emissionsbeløb og -omkostninger E.2 a Årsag til udbud og anvendelse af provenu Fortegningsemissionen vil tilføre Eniro op til MSEK 458 før emissionsomkostninger. De samlede emissionsomkostninger anslås at beløbe sig til ca. MSEK 41 for Fortegningsemissionen og ca. MSEK 11 for emissionen af konvertible obligationer (emissionsomkostningerne for Fortegningsemissionen inkluderer blandt andet vederlag til emissionsgaranter og visse hovedaktionærer, som har givet tegningstilsagn for i alt ca. MSEK 23). Udover emissionsomkostningerne for emissionen af konvertible obligationer bemærkes det, at de konvertible obligationer udstedes til en tegningskurs på 95 % af de konvertible obligationers nominelle beløb, hvilket svarer til en rabat på i alt MSEK 25). I efteråret 2014 gennemførte Eniro et ledelsesskifte, og den nye ledelse har fastlagt en klar strategisk kurs med tre tydelige fokusområder. Ambitionen er endda at gøre Eniros produkter endnu mere attraktive og at skabe en mere kunde- og markedsorienteret salgsorganisation. Eniro skal fremover i højere grad arbejde med forretningsudvikling og fokusere på relaterede tjenester, som komplementerer og øger værdien af det aktuelle udbud af lokale søgetjenester. Sammen med Eniros unikke og omfattende lokale databaser, den personer stærke salgsstyrke og det velkendte brand er der gode forudsætninger for at skabe yderligere forretningsmuligheder på det voksende digitale marked og at øge rentabiliteten. Samtidig med at Selskabet styrker sin positionering inden for lokale søgninger, adresseres de vigende, men fortsat rentable, aktiviteter inden for print og voice. Ved udgangen af 2014 udgjorde Eniros nettogæld ca. SEK 2,2 mia., efter at Selskabet har nedbragt gældsætningen med ca. SEK 1,3 mia. i løbet af de seneste tre år. I samme periode har Eniro haft stort fokus på at optimere omkostningsstrukturen og har gennemført omkostningsbesparelser for mere end MSEK 900. Selskabet har til trods for disse initiativer en høj nettogæld i forhold til den rentabilitet, som Selskabet i dag fremviser. Selskabet har ikke tilstrækkelig driftskapital til at dække de aktuelle behov i løbet af de kommende 12 måneder fra og med datoen for dette Prospekt. Som led i ændringen af Selskabets kapitalstruktur har Eniro tiltrådt en aftale om ændringer til låneaftalen med bankkonsortiet, som er betinget af emissionernes gennemførelse. Den genforhandlede aftale indebærer bl.a. en forlænget løbetid og en signifikant langsommere afdragshastighed, hvilket giver Selskabet større økonomisk fleksibilitet og råderum. Bestyrelsen for Eniro har på denne baggrund truffet beslutning om, med forbehold for godkendelse på den ekstraordinære generalforsamling, at gennemføre en fuldt garanteret Fortegningsemission af ordinære aktier for ca. MSEK 458 og en placeret og rettet emission af konvertible obligationer for nominelt MSEK 500 (tegningskursen er 95 % af de konvertible obligationers nominelle beløb, hvilket medfører, at Selskabet bliver tilført MSEK 475 før emissionsomkostninger). Det blev på den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 9. marts 2015 besluttet at godkende bestyrelsens beslutning. E.3 Vilkår og betingelser for udbuddet Det samlede provenu udgør MSEK 933 før emissionsomkostninger, hvoraf mindst MSEK 650 vil blive anvendt til at tilbagebetale Selskabets banklån. Kapitalfremskaffelsen gennemføres med henblik på at afdrage på banklånet, skabe større finansiel fleksibilitet og bedre forudsætninger for at realisere Eniros strategi. Der skal derigennem ske yderligere værdiskabelse for Selskabets aktionærer og øvrige interessenter. Generelt Fortegningsemissionen omfatter maksimalt 305,642,220 nye ordinære aktier og er i første række rettet mod eksisterende ordinære aktionærer i Eniro. Tegningskurs De nye ordinære aktier udstedes til en kurs på SEK 1,50 pr. aktie.

9 9 E.4 Interesser, der har betydning for udbuddet Registreringsdato Registreringsdatoen hos Euroclear til bestemmelse af, hvem der har ret til at modtage tegningsretter i Fortegningsemissionen, er den 12. marts Tegningsperiode Tegning af nye ordinære aktier skal ske i perioden fra og med den 16. marts 2015 til og med den 30. marts Handel med tegningsretter Handel med tegningsrettiger finder sted på Nasdaq Stockholm i perioden fra og med den 16. marts 2015 til og med den 26. marts 2015 under betegnelsen ENRO TR. ISIN-koden for tegningsretterne er SE Tildeling Hvis ikke samtlige ordinære aktier tegnes med tegningsretter (primær fortegningsret), træffer bestyrelsen beslutning om tildeling af ordinære aktier tegnet uden fortegningsretter. Tildeling sker i så fald på følgende måde: Først vil aktier, som ikke tegnes med primær fortegningsret, blive tilbudt samtlige aktionærer (subsidiær fortegningsret). Hvis de således tilbudte aktier er utilstrækkelige til at dække tegningen af aktier med subsidiær fortegningsret, fordeles aktierne mellem aktietegnerne i forhold til deres eksisterende samlede aktiebeholdning i Selskabet, uanset om deres aktier er ordinære aktier eller præferenceaktier. Hvis denne fordeling viser sig ikke at være mulig, sker fordeling ved lodtrækning. Dernæst kan tildeling ske til andre personer, som har indleveret anmodning om tegning uden fortegningsret og, ved overtegning, forholdsmæssigt i forhold til det antal aktier, for hvilket der er indleveret tegningsanmodning, og hvis dette ikke er muligt, ved lodtrækning. Til sidst tildeles eventuelle resterende aktier personer, som garanterede emissionen i henhold til aftale med Selskabet. Afviklingstidspunkt Afviklingstidspunktet for aktier, der tildeles uden tegningsretter, forventes at ligge omkring den 14. april Selskabets aktionærer Nortal Capital AB (et selskab, der er kontrolleret af Staffan Persson, bestyrelsesmedlem i Selskabet), Danske Capital AB, M2 Capital Management AB og Lars-Johan Jarnheimer, som tilsammen repræsenterer omkring 18 % af aktierne og stemmerettighederne, har over for Eniro og ABG forpligtet sig til at tegne og betale for deres respektive pro rata andele (proportionelt i forhold til aktiebesiddelse) i Fortegningsemissionen. Tegningstilsagnene blev givet den 5. februar Nortal Capital AB og Danske Capital AB modtager et vederlag for deres tilsagn svarende til vederlaget til andre garanter. Spørgsmålet om vederlag har på Selskabets anmodning været forelagt det svenske fondsråd (Aktiemarknadsnämnden) i erklæring AMN 2015:02, og bestyrelsen har nøje overvejet rådets erklæring inden sin beslutning om at godkende vederlagene. Selskabet har modtaget garantitilsagn fra Bure Equity AB, Catella Fondförvaltning AB, Tedde Jeansson, SSE Capital, MGA Holding AB, Carl Rosvall, Schött & Tour Capital AB, Kristian Kierkegaard Holding AB, LMK Ventures AB, Myacom Investment AB, Göran Källebo og Shaps Capital AB ( Garanterne ), i henhold til hvilke Garanterne har forpligtet sig til på visse betingelser, for det tilfælde at samtlige nye aktier i Fortegningsemissionen ikke tegnes, eller tegnes men ikke betales rettidigt, at tegne og betale for nye aktier for et samlet beløb svarende til ca. 82 % af det samlede emissionsbeløb. Garantitilsagnene blev indgået mellem den 4. og 6. februar Garanterne oppebærer som vederlag for deres garantitilsagn et beløb, som svarer til fem procent af det garanterede beløb. Vederlaget til Garanterne, Nortal Capital AB og Danske Capital AB beløber sig i alt til ca. MSEK 23. ABG er finansiel rådgiver i forbindelse med Fortegningsemissionen. ABG har rådgivet Selskabet i forbindelse med struktureringen og planlægningen af Fortegningsemissionen og modtager et vederlag herfor. ABG har leveret og vil ligeledes i fremtiden evt. levere forskellige finansielle rådgivningsydelser til Selskabet og Selskabets nærtstående, for hvilket de har modtaget og kan forventes at modtage

10 10 honorarer og øvrige vederlag. E.5 Lock up-aftale Nortal Capital AB (et selskab, der er kontrolleret af Staffan Persson, medlem af Selskabets bestyrelse), Danske Capital AB, M2 Capital Management AB samt Lars- Johan Jarnheimer har over for ABG forpligtet sig til ikke at reducere deres beholdninger af aktier i Eniro fra den 5. februar 2015, da deres tegningstilsagn og garantiforpligtelser blev indgået til og med offentliggørelsen af resultatet af Fortegningsemissionen. ABG kan skriftligt meddele fritagelse fra denne forpligtelse. Nortal Capital AB skal dog overdrage aktier til Zimbrine Holding BV. E.6 Udvanding Forudsat at Fortegningsemissionen tegnes fuldt ud, vil det medføre en forøgelse af antallet af ordinære aktier fra til For de aktionærer, som ikke tegner ordinære aktier i Fortegningsemissionen, vil det have en udvandende effekt på op til nye ordinære aktier, svarende til ca. 75 %. For så vidt angår aktionærer, som ikke deltager i Fortegningsemissionen, vil der ske en udvanding af deres ejerandel, men de har mulighed for at kompensere for den udvanding, der sker på grund af Fortegningsemissionen, ved senest den 26. marts 2015 at sælge deres tegningsretter på Nasdaq Stockholm. De samlede Emissionsomkostninger anslås at beløbe sig til ca. MSEK 41 for Fortegningsemissionen og ca. MSEK 11 for emissionen af konvertible obligationer (emissionsomkostningerne for Fortegningsemissionen inkluderer blandt andet vederlag til emissionsgaranter og visse hovedaktionærer, som har givet tegningstilsagn for i alt ca. MSEK 23. Udover emissionsomkostningerne for emissionen af konvertible obligationer bemærkes det, at de konvertible obligationer udstedes til en tegningskurs på 95 % af de konvertible obligationers nominelle beløb, hvilket svarer til en rabat på i alt MSEK 25). E7. Udgifter, som investor pålægges Ikke relevant. Emittenten pålægger ikke investorer nogen udgifter.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971)

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971) 1 4 5 7 8 9 10 11 1 1 14 15 1 17 18 19 0 1 4 5 7 8 9 0 1 4 5 7 8 9 40 41 4 4 44 45 4 47 48 49 50 51 5 5 Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 8500971) Rettet udbud af

Læs mere

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77)

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Stylepit A/S (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Udbud og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen A/S af op til 484.447.200 stk. nye aktier a nominelt 0,10 kr. til 0,10

Læs mere

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet,

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet, Skjern Bank A/S (Et dansk aktieselskab, CVR-nr. 45801012) Udbud af op til 8.512.000 stk. nye aktier á nom. DKK 20, hvoraf op til 4.512.000 stk. udbydes til DKK 20 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease Børsprospekt 29 H+H International A/S build with ease H+H International A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR No. 49 61 98 12) Udbud af 8.72. styk nye B-aktier à nominelt DKK 5 til DKK 54 pr.

Læs mere

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager NNIT A/S Udbud af 10.000.000 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) Dette dokument vedrører udbuddet af 10.000.000 stk. Aktier à nominelt DKK 10 ( Udbuddet ) i NNIT A/S ( Selskabet eller

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977)

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) SmartGuy Group A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) Udbud af op til 51.000.000 stk. aktier à nom. DKK 1 og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Læs mere

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642)

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Prime Office A/S UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Udbud af 2.128.876 stk. nye aktier a nominelt DKK 50 til DKK 50 per aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Tegningsperiode 7. - 20. december 2010 Udbud af 46.555.398 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 1 til DKK 1,35 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

INVITATION TIL TEGNING AF AKTIER I ENIRO AB (publ)

INVITATION TIL TEGNING AF AKTIER I ENIRO AB (publ) INVITATION TIL TEGNING AF AKTIER I ENIRO AB (publ) Information til investorerne: I forbindelse med fortegningsemission og optagelse til handel af nye aktier på NASDAQ OMX Stockholm har Eniro AB (publ)

Læs mere

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Goldman Sachs International Nordea UBS Investment Bank. Joint Bookrunners.

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Goldman Sachs International Nordea UBS Investment Bank. Joint Bookrunners. ISS A/S Udbud af op til stk. 58.399.894 Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 28 50 47 99) Dette dokument vedrører udbuddet af op til 58.399.894 stk. aktier à nominelt DKK 1 ( Udbuddet ) i ISS A/S ( Selskabet

Læs mere

Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5

Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5 Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5 Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med udbuddet af i alt 53.722.347 stk. nye aktier à nom. DKK 5 ("Transaktionsaktierne") i Greentech Energy Systems

Læs mere

Sparekassen Lolland A/S

Sparekassen Lolland A/S Sparekassen Lolland A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR. nr. 30 06 57 43) Udbud af op til 5.488.848 stk. aktier a nominelt 10 kr. til 40 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

MATAS A/S Udbud af op til 21.271.185 stk. Aktier

MATAS A/S Udbud af op til 21.271.185 stk. Aktier MATAS A/S Udbud af op til 21.271.185 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 27 52 84 06) Dette dokument vedrører udbuddet af op til 21.271.185 stk. aktier à nominelt DKK 2,50 ( Udbuddet ) i Matas

Læs mere

Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Dalhoff Larsen & Horneman A/S Dalhoff Larsen & Horneman A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 34 41 19 13) Udbud af minimum 34.967.742 og maksimum 35.710.998 stk. nye B-aktier à nom. DKK 5 til DKK 7,75 pr. ny aktie med

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

ERRIA A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 30 05 74) Optagelse til handel og officiel notering af 2.272.726 stk. nye aktier à nominelt DKK 10

ERRIA A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 30 05 74) Optagelse til handel og officiel notering af 2.272.726 stk. nye aktier à nominelt DKK 10 ERRIA A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 30 05 74) Optagelse til handel og officiel notering af 2.272.726 stk. nye aktier à nominelt DKK 10 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet med henblik på

Læs mere

ATRIUM Partners A/S Lead Manager

ATRIUM Partners A/S Lead Manager Udbud af 103.890.151 styk nye aktier a nominelt DKK 0,25 til kurs DKK 0,90 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 4:1 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

adserving PROSPEKT adserving International A/S international

adserving PROSPEKT adserving International A/S international adserving international PROSPEKT adserving International A/S Introduktion af adserving International A/S på Godkendt Rådgiver for adserving International A/S: Godkendte Rådgivers rolle på First North Den

Læs mere

Udbud af 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 3,50 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S

Udbud af 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 3,50 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S Side 1 af 164 Udbud af 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 3,50 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere

Cimber Sterling Group A/S

Cimber Sterling Group A/S Cimber Sterling Group A/S et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 56 36 97 16) Udbud af op til 16.650.000 stk. aktier à nominelt DKK 1 Udbudskursinterval: DKK 20 24 pr. Aktie Dette prospekt ( Prospektet

Læs mere

Dicentia 1. De Konvertible Obligationer udbydes til en fast kurs på DKK 5 pr. Konvertibel Obligation ( Tegningskursen ) og afregnes franko kurtage.

Dicentia 1. De Konvertible Obligationer udbydes til en fast kurs på DKK 5 pr. Konvertibel Obligation ( Tegningskursen ) og afregnes franko kurtage. Fortegningsemission af konvertible obligationer 2008 Dicentia 1 Udbud af mellem 5.500.000 og 11.632.200 stk. konvertible obligationer á nom. DKK 5 til DKK 5 pr. konvertibel obligation med fast rente på

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier 13MAR201418031785 OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 34900167) Dette dokument ( Prospektet ) vedrører udbuddet af op til 19.267.751 stk. aktier à nominelt

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere