Årsrapport 2007/2008. for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2007/2008. for"

Transkript

1 Årsrapport 2007/2008 for

2 Indholdsfortegnelse 1. ÅRSRAPPORT HOVEDTALSOVERSIGT KOMMENTARER TIL RESULTATOPGØRELSEN INDTÆGTER UDGIFTER AFSKRIVNINGER INVESTERINGER OPSUMMERING REVISIONSPÅTEGNING FOLKEVALGTE REVISORER REVISIONSPÅTEGNING UAFHÆNGIG REVISOR ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE BALANCE PENGESTRØMSOPGØRELSE NOTER

3 1. Årsrapport Det er bestyrelsens og golfmanagerens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af klubbens økonomiske stilling og årets resultat fremgår af resultatopgørelsen samt denne årsrapport. Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig betydning for bedømmelse af årsrapporten. Budgettallene for 2009 vil blive fremlagt på generalforsamlingen Hovedtalsoversigt År 2003/04 (1.000 kr.) 2004/05 (1.000 kr.) 2005/06 (1.000 kr.) 2006/07 (1.000 kr.) 2007/08 (1.000 kr.) 4 kvartaler 2007/08 (1.000 kr.) 5 kvartaler Indtægter fra medlemmer Andre indtægter Årets resultat Balancesum Egenkapital Investeringer i materielle anlægsaktiver Kommentarer til resultatopgørelsen Regnskabsåret 2007/08 omfatter 5 kvartaler som følge af den omlægning af regnskabsåret, der blev vedtaget på generalforsamling i november Resultatet for 12 måneders perioden 1. oktober september 2008 viser et overskud på kr mod et budgetteret overskud på kr Det endelige regnskab for regnskabsåret 1. oktober december 2008 viser et underskud på kr Det er en følge af, at perioden rummer udgifter svarende til 5 kvartaler, men kun indtægter svarende til 4 kvartaler. Underskuddet giver derfor ikke et reelt billede af driften. For at sikre sammenligningsgrundlaget med tidligere regnskabsår og med budgettet, vedrører de følgende kommentarer perioden 1. oktober september 2008 (gammelt regnskabsår), 2

4 1.3. Indtægter Indtægterne fra medlemmer er kr mindre end budgetteret. Kontingentindtægterne er kr. mindre end forventet som følge af flere udmeldelser og indmeldelser, der er kommet senere på året end normalt. Faldet i kontingentindtægt opvejes af større indtægter fra indskud med kr. Forøgelsen skyldes at en del begyndere har betalt indskud allerede ved indmeldelsen og samtidig betalt for golfuddannelsen og 1. års kontingent, alt samlet i en rabatpakke. Indtægter fra andre er kr lavere end budgetteret, og indtægter fra salg af banen er kr højere end budgetteret, bl.a. som følge af øgede greenfeeindtægter og indtægter fra company days Udgifter De samlede udgifter til drift af klubben er kr kr. lavere end budgetteret, dog har der været større udsving enkelte poster. Lønninger på banen er kr lavere end budgetteret, særligt som følge af udskydning af nyansættelse. Drift af klubhus er kr højere end budgetteret, hvilket primært skyldes øgede udgifter til vedligeholdelse af klublokaler, herunder etablering af vaskeplads ved lockerrum. Ligeledes er der øgede udgifter til el, vand og forsikringer samt drift af Caféen (nyindkøb). Udgift til rengøring i Caféen er kr lavere end budgetteret. Det dækker ikke over en besparelse, men en ændret afregningsform. Lønninger i sekretariatet er kr lavere end budgetteret, men udgifter til drift af sekretariatet er kr højere end budgetteret. Det skyldes primært ekstraordinært indkøb af ny EDB. Renteudgifter og gebyrer er kr højere end budgetteret. Det skyldes i alt væsentligt éngangsudgifter i forbindelse med låneomlægning samt renter på et banklån, der var budgetteret indfriet, men som blev opretholdt for at sikre finansiering af tilbygning til greenkeepergården Afskrivninger Afskrivningerne på klubhuset er kr højere end budgetteret, hvilket skyldes at der i budgettet var taget højde for indfrielse af banklånet. Som nævnt er lånet ikke blevet indfriet Investeringer Der er i indeværende år investeret i følgende: Pr. 30/9-08 Pr. 31/12-08 Ombygning og modernisering af Proshoppen kr Mobilt vandingsanlæg samt 2 nye golfbiler kr Ny greenkeepergård kr Lift til greenkeepergård kr Diverse banen kr I alt kr Viborg Golfklub har leasingforpligtelser for i alt kr. med en restløbetid fra 5 29 måneder. Det betyder, at der i perioden vil være en gennemsnitlig årlig ydelse på ca kr. inkl. renter. Ydelsen kan variere med rentens udvikling. 3

5 1.7. Opsummering Opsummerende har der været tale om et år, hvor fokus har været på at indkøre nye EDB systemer, få ombygget og moderniseret Proshoppen og sidst men ikke mindst få sat gang i byggeriet af den nye greenkeepergård. Der er fortsat stor fokus på driften og især likviditeten. Her er det glædeligt at der i 2009 for første gang i flere år vil blive afdraget mindre på leasinggælden end der vil blive afskrevet, hvilket har en positiv virkning på likviditeten i forhold til regnskabet. Viborg, den 19. februar 2009 Casper Lindenmayer Golfmanager Bestyrelsen Uffe Steffensen Formand Marianne D. Jensen Næstformand Peter A. Svendsen Egon Christensen Peter Bragh Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem 4

6 2. Revisionspåtegning folkevalgte revisorer Ovennævnte regnskab har vi d.d. revideret ved stikprøvevis gennemgang af diverse bilag. Bankbeholdningen afstemt. Tilskud fra Viborg Kommune gennemgået. Viborg, den 16. februar 2009 Finn Bertel Viktor Bach Nielsen 5

7 3. Revisionspåtegning uafhængig revisor 6

8 7

9 4. Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B. Indtægter medregnes i det år, som indtægten vedrører. Materielle anlægsaktiver Klublokaler og baneanlægget er optaget til anskaffelsessum. Maskinparken er optaget til anskaffelsessum. Materielle anlægsaktiver afskrives over forventet levetid. Klublokaler og baneanlæg: Maskinpark: 50 år. 5 7 år. Afskrivninger på klublokaler og baneanlæg er for tiden tilpasset afdragene på realkreditlånene og lånet i Sydbank, således at den nødvendige likviditet tilvejebringes. Leasingforpligtelserne vedrører finansielt leasede aktiver og optages som gældsforpligtelse. Leasingydelsernes rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen som finansiel omkostning. 8

10 5. Resultatopgørelse Note Regnskab Regnskab Budget Regnskab 2006/ / /08 5 kvt. (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) INDTÆGTER: 1 Indtægter fra medlemmer Indtægter fra andre Salg af banen INDTÆGTER I ALT UDGIFTER: 4 Løn m.v. - Banen Drift af banen Drift af greenkeepergård Drivingrange Udgifter til golfspil Turneringer og aktiviteter Drift af klubhus Foreningsudgifter Løn m.v. - Sekretariatet Drift af sekretariatet UDGIFTER I ALT RESULTAT FØR AFSKRIVNING Afskrivninger på maskiner Afskrivninger på klubhus Afskrivninger på inventar RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter Renteudgifter RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter Tab og vinding ÅRETS RESULTAT

11 6. Balance Note Regnskab Regnskab Budget Regnskab 2006/ / /08 5 kvt. (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Skoven Baneanlæg Greenkeepergård Klubhus Driftsmateriel og inventar ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER Diverse tilgodehavender Likvide beholdning OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT PASSIVER EGENKAPITAL 18 Egenkapital EGENKAPITAL I ALT LANGFRISTET GÆLD Nykredit, indekslån Nykredit, prioritetslån Nykredit, prioritetslån Nykredit, obligationslån Nykredit, obligationslån Amortiseret låneomkostninger Leasinggæld Sydbank LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD Moms, A-skat m.v Diverse kreditorer Skyldige feriepenge KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT

12 7. Pengestrømsopgørelse Regnskab Regnskab Budget Regnskab 2006/ / /08 5 kvt. (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) PENGESTRØM FRA DRIFTEN Årets resultat Afskrivninger Renter - Sydbank (lån) Afgang via drift Ændring i diverse tilgodehavender Ændring i kortfristet gæld PENGESTRØM FRA DRIFTEN I ALT PENGESTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITET Investering i skov Investering i baneanlæg Investering i greenkeepergård Investering i klubhus Investering i driftsmateriel og inventar PENGESTRØM FRA INV.AKTIVITET I ALT PENGESTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITET Optagelse af lån Optagelse af leasinggæld Afdrag på lån Afdrag på leasinggæld PENGESTRØM FRA FINANS.AKTIVITET I ALT Ændring i likvide beholdning og bankgæld Likvide beholdning og bankgæld primo Likvide beholdning og bankgæld ultimo

13 8. Noter Regnskab Regnskab Budget Regnskab 2006/ / /08 5 kvt. (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) NOTE 1 Indtægter fra medlemmer Kontingenter Lockerrum Indskud Turneringsfee Indtægter fra medlemmer - i alt NOTE 2 Indtægter fra andre Medlemstilskud Lokaletilskud Tilskud til pasning af anlæg Sponsorindtægter Forpagterafgift - Café Forpagterafgift - Proshop Diverse indtægter Indtægter fra andre - i alt NOTE 3 Salg af banen Greenfee Udlejning af golfbiler Salg af baneguider Company Days Salg af banen - i alt NOTE 4 Løn m.v. - Banen Løn m.v Personaleomkostninger Kørselsgodtgørelse Telefonudgifter Løn m.v. - Banen - i alt NOTE 5 Drift af banen Drift af areal (gødning m.v.) Toiletter på banen Vandafgift (ledningsført vand m.v.) Drift og vedligeholdelse - maskiner Småanskaffelser - banen Drift af banen - i alt

14 Regnskab Regnskab Budget Regnskab 2006/ / /08 5 kvt. (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) NOTE 6 Drift af greenkeepergård El - greenkeepergård Varme - greenkeepergård Telefon/Internet - greenkeepergård Møder, kurser m.v Drift af greenkeepergård - i alt NOTE 7 Drivingrange Boldopsamling Bolde Måtter, udstyr m.v Drivingrange - i alt NOTE 8 Udgifter til golfspil Trænerhonorar (grundløn) Salg af greenfee - Proshop Juniorafdelingen Trænerhonorar - junior Juniortalentprojekt Trænerhonorar - yngling Begynderafdelingen Trænerhonorar - prv. senior/yngling Trænerhonorar - prv. junior Eliteafdelingen Trænerhonorar - elite Vintertræning Udgifter til golfspil - i alt NOTE 9 Turneringer og aktiviteter Klubturneringer Klubmesterskab Sponsorturnering Udvalgsturnering Turneringsudvalgsturnering Viborg Open Fester m.v Møder, kurser m.v Diverse Turneringer og aktiviteter - i alt

15 Regnskab Regnskab Budget Regnskab 2006/ / /08 5 kvt. (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) NOTE 10 Drift af klubhus Vedligeholdelse klubhus El Vand Varme Småanskaffelser Sponsorskilte Forsikringer Dansikring Ejendomsskat Rengøring, vinduespudsning m.v Renovation Kloak Tilskud til cafeen Drift af cafe Løn - vicevært Drift af klubhus - i alt NOTE 11 Foreningsudgifter Bestyrelsesudgifter Generalforsamling Kontingent DGU Møder m.v Foreningsudgifter - i alt NOTE 12 Løn m.v. - Sekretariatet Løn m.v Personaleomkostninger Kørselsgodtgørelse Telefonudgifter mv Løn m.v. - Sekretariatet - i alt

16 Regnskab Regnskab Budget Regnskab 2006/ / /08 5 kvt. (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) NOTE 13 Drift af sekretariatet Årsskrift Hjemmeside Drift af golfbiler Kontorhold Porto Kopier, papir m.v EDB Telefon/Internet - drift sekretariatet PBS Multidata (DataLøn) Golfpublikationer Danske Golfbaner Scorekort / Baneguider Bagmærker / DGU kort Kontingenter m.v Revision Mødeudgifter Sponsorpleje Repræsentation Annoncering Gebyrer Diverse udgifter Drift af sekretariatet - i alt NOTE 14 Renteudgifter m.v. Renter - Kassekredit Renter - Nykredit (3 gamle + 2 nye lån) Renter - Leasing Renter - Sydbank Gebyrer m.v Renteudgifter m.v. - i alt

17 Regnskab Regnskab Budget Regnskab 2006/ / /08 5 kvt. (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) NOTE 15 Baneanlæg Etableringsudgifter Tilskud Etableringsudgifter i alt Tilgang tidligere år Årets tilgang Tilgang i alt Baneanlæg i alt NOTE 16 Klubhus Etableringsudgifter Tilgang tidligere år Årets tilgang Indekstillæg tidligere år Årets tillæg Akkumulerede afskrivninger tidligere år Årets afskrivninger Klubhus i alt NOTE 17 Driftsmateriel og inventar Afholdte udgifter Årets tilgang Årets afgang Akkumulerede afskrivninger tidligere år Årets afskrivninger Afgang solgt materiel/inventar Driftsmateriel og inventar i alt

18 Regnskab Regnskab Budget Regnskab 2006/ / /08 5 kvt. (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) NOTE 18 Egenkapital Egenkapital - primo Regulering af primopostering Årets resultat Egenkapital - ultimo NOTE 19 Nykredit - obligationslån 1 Gæld - primo Årets tilgang Årets afdrag Gæld - ultimo NOTE 20 Nykredit - obligationslån 2 Gæld - primo Årets tilgang Årets afdrag Gæld - ultimo NOTE 21 Leasinggæld Gæld - primo Årets tilgang Årets afdrag Gæld - ultimo NOTE 22 Sydbank Gæld - primo Årets tilgang Årets renter Årets afdrag Gæld - ultimo

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Hennebysvej 3, DK 6854 Henne Årsrapport 212/13 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Gilleleje Golfklub CVR-nr. 63 78 99 17. Årsrapport 2014

Gilleleje Golfklub CVR-nr. 63 78 99 17. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Gilleleje Golfklub CVR-nr. 63 78

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr.

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Kontingentindtægter og indmeldelsesgebyr 7.448.768 6.935.013 7.250.621 Salg af lektioner 242.909 241.497 230.000 Bane, greenfee m.v.

Læs mere

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63146900 Telefax 62212801 www.deloitte.dk Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74 Årsrapport

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Årsregnskab med tilhørende specifikationer for året 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2009 1. januar 31. december 2009 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere

hêáëíéäáö=^jâ~ëëé= hêáëíéäáö=c~öñçêéåáåö=

hêáëíéäáö=^jâ~ëëé= hêáëíéäáö=c~öñçêéåáåö= = = = = = = üêëê~ééçêí=ñçê=omms= = hêáëíéäáö=^jâ~ëëé= hêáëíéäáö=c~öñçêéåáåö= Side 1 af 20 fåçüçäçëñçêíéöåéäëé= Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Kongelig Dansk Yachtklub. CVR-nr. 62 59 71 19. Årsrapport 2008/09

Kongelig Dansk Yachtklub. CVR-nr. 62 59 71 19. Årsrapport 2008/09 CVR-nr. 62 59 71 19 Årsrapport 2008/09 2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Oversigt over resultatopgørelser for de seneste fem år 7 Ledelsesberetning

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12 CVR nr. 24251020 Årsrapport 2011/12 2 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved og nøgletalsoversigt 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT

MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT Ttf: 89 307800 aarhustobdo.dk MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT 2013 Godkendt på klubbens generalforsam ling, den / 2014 Dirigent CVR. NR. 16 46 04 00 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kluboplysninger Kluboplysninger..

Læs mere

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp 2012/13 GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

Grundejerforeningen Torstorp 2012/13 GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Resultatopgørelse for perioden 1. juni 2012 til 31. maj 2013 og Balance pr. 31. maj 2013 SOM ADMINISTRATOR: DAB, Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg INDHOLD Side Bestyrelsens

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 VALLENSBÆK SEJLKLUB Vallensbæk Sejlklub Årsregnskab 2013/2014 ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 Side 1 Beretning Vallensbæk Sejlklubs regnskab for 2013/14 giver et retvisende billede i forhold til sejlklubbens mål

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere