Januar Af Kjeld W. Johansen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Januar 2006. Af Kjeld W. Johansen"

Transkript

1 Januar 2006 Af Kjeld W. Johansen

2 Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde. Tid og sted for mødet er torsdag den 30. Marts 2006, kl på Gandrup Kro. Dagsorden for mødet i. h.t. vedtægterne. 1. Valg af dirigent. 2. Kontrol af stemmeberettigede. 3. Forretningsføreren aflægger årsberetning. 4. Godkendelse af forretningsførerens årsberetning. 5. Bestyrelsen aflægger revideret årsregnskab. 6. Godkendelse af årsregnskabet. 7. Bestyrelsen forelægger det kommende års budget. 8. Godkendelse af det kommende års budget. 9. Orientering om driften af møllerne. 10. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 11. Behandling af indkommende forslag. 12. Valg af revisor. 13. Eventuelt. Ad. 10: Følgende medlemmer er på valg. Jes Stautz (forretningsfører) (modtager genvalg) Kjeld Johansen (sekretær) (modtager genvalg) 2 suppleanter Ad. 11: Ændring af vedtægterne: 1, Stk. 2 : Hals Kommune ændres til Aalborg Kommune 5, Stk. 3 : Hals Kommune eller en nabokommune hertil ændres til Aalborg Kommune Forretningsførerens beretning 2005 LEDELSENS ÅRSBERETNING Vindmæssigt forløb 2005 alt for roligt, bortset fra miniorkanen i januar og var på vej til at blive det dårligste i de 9 år, vi har været i drift. En god december var dog med til redde resultatet i sidste øjeblik, men året som helhed havde mindre vind end vi havde budgetteret med og det ser desværre ud til, at det er mere reglen end undtagelsen. Bortset fra den manglende vind, har der ikke været driftsproblemer, som har påvirket resultatet væsentligt. De planlagte hensættelser til kommende større reparationer har kunnet mærkes på udlodningerne, men vi har opnået, at vi nu har en rimelig reserve, som fortsat skal udbygges, om end i et langsommere tempo. I løbet af året har ca. 5 % af andelene skiftet ejer, hvilket er lidt mere end normalt, men det skyldes nogle ganske få handler. Pia Hesselvig fratrådte som regnskabsfører i august og Karsten Sjælland indtrådte i hendes sted. Overgangen er forløbet meget gnidningsløst. Tak til Pia for mere end 9 års

3 ulønnet slid, og velkommen til Karsten. I 2005 er vi kommet op på 14 personer, der er erhvervsmæssigt beskattet af mølleindtægterne og vi er derfor blevet tilmeldt anpartskontrolordningen. Jeg beklager det postyr der har været i forbindelse med de spørgeskemaer, der blev udsendt i forbindelse med indkaldelsen til forsamlingen i 2005, men vi mente at det var den eneste måde, vi kunne få de nødvendige oplysninger på. Desværre er der stadig nogle enkelte, som ikke har ladet høre fra sig, og vi har derfor indefrosset udlodninger til disse. I året der er gået, har vi kun modtaget ganske få meddelelser om interessenter der har indfriet deres gæld i andele. Der har tidligere været nævnt, i forbindelse med indførelse af elreformen, at man skulle være opmærksom på, at indtjeningen og dermed udlodningerne ikke ville have en størrelse som forventet fra starten i 1996 og at man burde gøre noget for at nedbringe sine lån. Nu hvor vi går ind i et år, hvor vores produktion skal overgå til afregning på markedsvilkår og vi derfor forventer endnu mindre indtjening, kan det være en passende lejlighed til at se, om den restgæld der måtte være i de oprindelige møllelån, står i et rimeligt forhold til forventningen om fremtidige udlodninger. REVISIONSPÅTEGNING Jeg har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2005 for Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S. Udført revision. Jeg har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl og mangler. Under revisionen har jeg ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Jeg har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn. Jeg har desuden foretaget en vurdering af, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion. Det er min opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. Hjallerup, den 17. Februar 2006 REVI NORD A/S Registreret revisionsaktieselskab Finn O. Sørensen

4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Bruttoomsætningen vedrører årets produktion af elektricitet. Der foretages periodisering pr. balancedagen af alle væsentlige indtægter og omkostninger samt renteindtægter og renteudgifter. Vindmøllerne optages i regnskabet til anskaffelsespris. Møllerne afskrives lineært med 5 % p. a. over deres forventede brugstid på 20 år. RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET NOTE BRUTTOOMSÆTNING Andre eksterne udgifter: Målerleje Kontorartikler, porto og gebyr Revision Konsulenthonorar Generalforsamling og møder Bestyrelsesgodtgørelse Forsikring Service og vedligeholdelse Overvågning og telefon Småanskaffelser Eget elforbrug Kontingenter m. v RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER Afskrivninger RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter Renteudgifter ÅRETS RESULTAT

5 BALANCE PR. 31. DECEMBER AKTIVER NOTE Vindmøller MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT ANLÆGSAKTIVER I ALT Andre tilgodehavender Tilgodehavende fra Energinord Periodeafgrænsningsposter (Forsikring) TILGODEHAVENDER I ALT LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT BALANCE PR. 31. DECEMBER PASSIVER NOTE Kapitalindestående, primo Årets resultat Udlodning KAPITALINDESTÅENDE I ALT Merværdiafgift Anden gæld KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT

6 EVENTUALFORPLIGTELSER: Ingen. NOTER Anlægsaktiver. 1 Saldo pr. 1/ Årets tilgang. 0 0 Afhændelser. 0 0 Saldo pr. 31/ Afskrivninger pr. 1/ Årets afskrivninger Samlede af- og nedskrivninger pr. 31/ BOGFØRT VÆRDI pr. 31/ Renteindtægter. 2 Jyske Bank, driftskonto 0 0 Jyske Bank, opsamlingskonto 0 Dronninglund Sparekasse, garantbevis 33 0 Dronninglund Sparekasse, garantkonto Renteindtægter i alt Renteudgifter. 3 Jyske Bank, driftskonto 28 0 Jyske Bank, opsamlingskonto 0 0 Dronninglund Sparekasse, garantkonto 0 0 Renteudgifter i alt Likvide beholdninger. 4 Jyske Bank, driftskonto Jyske Bank, opsamlingskonto Dronninglund Sparekasse, garantbevis Dronninglund Sparekasse, garantkonto (Opsparingskonto) Likvide beholdninger i alt

7 NOTER PR Udlodning. ANDEL Januar Marts April Juni Juli September Oktober December Januar Marts April Juli September Oktober December Udlodning i alt (215) (288) Anden gæld. 6 Revision Micon Energinord Tilbageholdt udbytte Anden gæld i alt Supplerende oplysninger. 7 Andel af anskaffelsessum pr. andel Andel af bruttoomsætningen pr. andel Andel af renteindtægter pr. andel Andel af renteudgifter pr. andel. 0 0 Andel af overskud før afskrivninger pr. andel Andel af afskrivninger pr. andel DRIFTSBUDGET BRUTTOOMSÆTNING Andre eksterne udgifter:

8 Målerleje Kontorartikler, porto og gebyr Revision Konsulenthonorar. 0 0 Generalforsamling og møder Bestyrelsesgodtgørelse Forsikring Service og vedligeholdelse Overvågning og telefon Småanskaffelser Eget elforbrug Kontingenter m. v RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER Hensættelser RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter Renteudgifter. 0 0 ÅRETS RESULTAT Forventninger og budgetforudsætninger til 2006: Indtjening. Der er budgetteret med et 95 % vindår og afregningsprisen er sat til 0,43 kr. /kwh. indtil ca. 1/7 og derefter 0,28 kr. /kwh. Service og vedligeholdelse. Budgetbeløbet er anslået under hensyntagen til de afholdte udgifter i årene 2004 og 2005 samt under hensyntagen til møllernes alder. Hensættelser/ Opsparing. Budgetbeløbet er afsat til fortsat forøgelse af opsparede beløb for at imødekomme større reparationsudgifter. Driften: Året 2005 er som Jes skriver gået roligt, lidt for roligt hvad vind angår, der er kun et år, der har været dårligere (2003). Hvad møllerne ang. er der brugt penge på fedtopsamlingsbakker, da det er påkrævet, når der er kommet automatisk smøring, der er blevet skiftet varmeveksler på mølle 2, det ikke var nok med ny køler og så har fået nye servicekontrakter på møllerne, som er noget dyrere, men der er så en del ting med, som der ikke var i de gamle

9 Referat af ordinært interessentskabsmøde d. 30/ på Gandrup Kro Ad. 1) Ad. 2) Ad. 3) Ad. 4) Ad. 6) Ad. 7) Ad. 8) Ad. 9) Ad. 10) Ad. 11) Finn Oxholm blev valgt som ordstyrer og han kunne konstatere, at forsamlingen var lovligt indkaldt. Tilstede var 22 stemmeberettigede, samt 1 fuldmagt Forretningsføreren aflagde årsberetning, se skriftlig beretning. Spm.: Hvornår forventes skrotning? Best.: Der regnes stadig med en levetid på 20 år. Spm.: Har der været forespørgsler om køb af møllerne? Best.: Nej Spm.: Skrotningssnak efter 10 år er tidligt? Best,: Udviklingen følges løbende, men der er ikke noget der tyder på at det er relevant at skrotte før 20 års alderen. Forretningsførerens årsberetning blev godkendt. Ad. 5)Bestyrelsen fremlagde revideret årsregnskab, se skriftlig beretning. Spm.: Størrelse af konsulenthonorar? Best.: Fordi der var en total gennemgang af begge møller fra A-Z med rapporter, så det anses ikke for dyrt. Spm.: Dyr forsikring? Best.: Fordi der er drifttabsforsikring. Forslag: Bestyrelsen skal undersøge forsikringspræmie incl./excl. drifttabsdækning. Forsamlingen støtttede forslaget og bestyrelsen undersøger priserne inden næste nytegning. Årsregnskabet blev godkendt Bestyrelsen fremlagte budget for kommende år, se skriftlig beretning. Spm.: Hvorfor ikke færre og dermed større udbetalinger? Best.: Der er ikke meget arbejde i at lave flere udbetalinger og det er bedre at pengene Kommer ud til interessenterne end at de står i selskabet. Enighed om at fortsætte med ca. 8 årlige udbetalinger. Det kommende års budget blev godkendt. Der har været en del driftsstop bl.a. p.g.a en defekt køler. En del af de store omkostninger skyldes 2 serviceeftersyn, udskiftning af 2 x thyristorstyring, samt et antal kondensatorer. Der er endvidere investeret i centralsmøring af hovedlejer på begge møller. Der vil også blive monteret oliefiltre på gearkasser. Spm.: Er det Micon vi bruger til service eller Vestas? Hvad med garanti/reservedele? Best.: Vi bruger samme firma som tidligere. Det er de samme mennesker og samme sted, men er ejet af Vestas. Der forventes ikke problemer med reservedele. Spm.: Har forsikring betalt noget? Best.: Nej, der kræves 3 dages driftsstop, samtidig med en skade som er forsikringsdækket. Der er for år tilbage blevet dækket nogle defekte komponenter. Spm.: Hensættelser er hurtigt brugt hvis der kommer en skade. Best.: Ja, men der er indtægter fra den anden mølle, forsikringsdækning, samt mulighed for kredit hos Micon (Vestas) Spm.: Hvad koster skrotning? Best.: Forventet max kr. Spm.: Om filtre: Var der ikke oliefiltre før? Best.: Jo, inlinefiltre, ikke offlinefiltre. Spm.: Vedr. udskiftning af thyristorstyring. Kan en mølle køre på én generator? Best.: Nej, så fejl i styringen skal laves. Valg til bestyrelsen. Pia Hesselvig på valg som regnskabsfører. Genvalgt. Lars Knudsen på valg som 1. suppleant. Genvalgt. Bestyrelsen havde stillet forslag, som adviseret ved sidste års forsamling, om ændring af vedtægterne med det formål at begrænse antallet af interessenter der anvender virksomhedsordning ved beskatning. Se skriftligt forslag.

10 Ad. 12) Regnskabsføreren gennemgik kort de 3 aktuelle skatteordninger til alm. orientering. Vedtægtsændringen blev vedtaget med 1 stemme imod. Vedtægtsændringen bortfalder, hvis der allerede er 10 eller flere der anvender virksomhedsordningen. Bestyrelsen meddeler, at den har besluttet, at følgende omkostninger fremover skal være brugerbetalte: Ved manglende oplysning om ændring af bankkonto, trækkes kr. af næstkommende udbetaling. Ved salg eller anden overdragelse af andele trækkes 100 kr. af næstkommende udbetaling. Forsamlingen støttede bestyrelsen i beslutningen, da de ikke kan være rimeligt at alle skal være med til at betale disse omkostninger. OBS! Det er gratis at meddele bestyrelsen når man skifter adresse eller bankkonto. Bestyrelsen: Forretningsfører: Jes Erik Stautz, Oberst Myhres Vej 8, 9000 Aalborg, tlf Regnskabsfører: Karsten Sjælland, Svanholmvej 5, 9400 Nr.Sundby, tlf Driftleder/Sekretær: Kjeld W. Johansen, Søndermarken 89, 9320 Hjallerup, tlf

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S 1 Januar 2012 WWW.HJORTRIMMEN.DK Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2009 Af Kjeld W. Johansen

www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2009 Af Kjeld W. Johansen www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2009 Af Kjeld W. Johansen Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 42 12 58 14. Årsrapport 2013/14 52. regnskabsår

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 42 12 58 14. Årsrapport 2013/14 52. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2015 Ryesgade 5, 2.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Regnskab kan hentes på nettet

Læs mere

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapporten

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2014 Ryesgade 5, 2.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2014 Medlemsadministration

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere

Generalforsamlingen år 2014

Generalforsamlingen år 2014 Generalforsamlingen år 2014 Regnskabsåret 2013 Blokhus Vandværk A.m.b.a. www.blokhusvand.dk Side 1 Blokhus Vandværk A.m.b.a. indbyder hermed til ordinær generalforsamling på Restaurant Nordstjernen i Blokhus,

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Søndergade 34 8370 Hadsten Telefon 86 98 34 33 CVRnr. 76 48 73 16 www.kvistjensen.dk hadsten@kvistjensen.dk Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09

Læs mere

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S torsdag den 19. marts 2015 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S torsdag den 19. marts 2015 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S torsdag den 19. marts 2015 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre Formand Erik Frølund bød indledningsvist velkommen til alle de fremmødte andelshavere.

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2012. CVR-nr. 64 53 25 10

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2012. CVR-nr. 64 53 25 10 Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe Årsrapport for året 2012 CVR-nr. 64 53 25 10 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Ringe, den / 2013 Dirigent

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

6. Afløbfra toilet ifælleshus har medført ekstraudgifter på 1OO.OOO, som MTH ind til videre har afuist at dække.

6. Afløbfra toilet ifælleshus har medført ekstraudgifter på 1OO.OOO, som MTH ind til videre har afuist at dække. Referat af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Frederikskaj afholdt den 25. marts 214, kl. 19.OO i fælleshuset Der var fremmødt repræsentanter inkl. fuldmagter for 54lejligheder, med et samlet fordelingstat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Deltagere: Steen Solvang Jensen (formand), Jan Peiter (kasserer), Ole

Læs mere

BistÑeÏsesmedlem Anne M. Løwen, Frederiksvej 62, st. th. Bestyrelsesmedlem Karl-Anker Thorn, Fredergj. Vejlauget Frederiksvej

BistÑeÏsesmedlem Anne M. Løwen, Frederiksvej 62, st. th. Bestyrelsesmedlem Karl-Anker Thorn, Fredergj. Vejlauget Frederiksvej Vejlauget Frederiksvej - www.vejlauget.dk Mathildevej MODTAGET Frederiksberg, de fb 2015 Orclinær Generalforsamling EGEMAR& CLAUSEN Dato: Onsdag den 11. marts 2015. Sted: Allégade 10, Frederiksberg Tid

Læs mere

Andelsselskabet Ørbæk Vandværk

Andelsselskabet Ørbæk Vandværk CVR-nr. 17 41 70 10 GENERALFORSAMLING DEN 27. APRIL 2015 KL. 19.00 PÅ ØRBÆK KRO DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Tirsdag den 26. maj 2015 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Tirsdag den 26. maj 2015 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Tirsdag den 26. maj 2015 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 1 2 Grundejerforeningen

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for året 1. januar 2014 til 31. december 2014 (4. regnskabsår)

Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for året 1. januar 2014 til 31. december 2014 (4. regnskabsår) Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for året 1. januar 2014 til 31. december 2014 (4. regnskabsår) Regnskabet blev fremlagt og vedtaget på generalforsamlingen den 10. marts 2015. dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011. 5. regnskabsår. Budget for 2012

Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011. 5. regnskabsår. Budget for 2012 Andelsboligforeningen Haabet København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011 5. regnskabsår Budget for 2012 Administrator: Dan-Ejendomme as Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby Telefon 88 33 22 11 www.n-c.dk

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 66 9 LO 16 LOL09$,Z 1 FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2008/09 47. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2008/09 47. REGNSKABSÅR BDO ScanRevision Sæbygårdvej 25 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 99 89 14 00, Fax: 99 89 14 01 www.bdo.dk E-mail: Saeby@bdo.dk SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

SALTUM FJERNVARME- VÆRK A.M.B.A.

SALTUM FJERNVARME- VÆRK A.M.B.A. SALTUM FJERNVARME- VÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2006/07 Hasseris Bymidte 6 Postboks 9 DK-9100 Aalborg Tlf. (+45) 98 18 33 33 Fax (+45) 98 18 09 08 E-mail: aalborg@n-c.dk Aalborg København Sæby Aars CVR.nr.

Læs mere