1. Befolkningsudviklingen i 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Befolkningsudviklingen i 2001"

Transkript

1 17 1. Befolkningsudviklingen i Befolkningstilvæksten Den 1. januar 2001 var folketallet i Danmark I løbet af 2001 voksede befolkningen med , således at den pr. 1. januar 2002 udgjorde personer. Stigningen i folketallet var resultatet af et fødselsoverskud på og et indvandringsoverskud på , hertil kommer en korrektion på 26 personer. Fødselsoverskuddet fremkommer som forskellen mellem antallet af levendefødte og døde, som i 2001 var henholdsvis og Medens den årlige befolkningstilvækst i perioden ret konstant udgjorde 0,8 pct., faldt den i løbet af årene til næsten nul. Befolkningstilvæksten var negativ fra 1981 til Siden da har der været en moderat tilvækst. Udviklingen i befolkningstilvæksten og dens bestanddele fremgår af figur 1 og af tabel 1 i tabelafsnittet. Figur 1.1 Befolkningstilvæksten og dens bestanddele Pr indbyggere Levendefødte Døde Befolkningstilvækst 2 Nettoindvandring Fertiliteten Fødselstallet faldt fra 2000 til 2001, hvor antallet af levendefødte udgjorde henholdsvis og Som det fremgår af tabel 1.1 var den samlede fertilitet (dvs. det gennemsnitlige antal levendefødte pr kvinder) i de to år henholdsvis og Der indtraf en beskeden fertilitetsnedgang i aldersklassen år, medens de resterende aldersklasser - bortset fra de årige - oplevede en moderat stigning. Tabel 1.1 Fertilitets- og reproduktionstallene Ændring Aldersbetingede fertilitetskvotienter pct. Moderens alder år... 41,8 32,4 16,8 9,1 7,8 7,6-2, år ,7 130,4 101,7 71,4 51,7 50,9-1, år ,6 130,8 117,9 134,8 128,3 126,2-1, år... 87,7 66,0 54,6 86,9 116,7 114,3-2, år... 38,7 24,7 15,7 27,3 43,0 43,4 0, år... 11,5 5,4 2,4 3,9 6,7 6,7 1, år... 0,7 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2. 1 Generel fertilitetskvotient. 70,1 61,4 46,8 48,5 53,5 52,4-2,0 Samlet fertilitet ,4 Bruttoreproduktionstal ,1 Nettoreproduktionstal ,1 Kilde: Tabel 6 1 For få observationer.

2 18 Den gennemsnitlige alder for fødende kvinder var 29,7 år i både 2000 og Fertilitetsændringerne i de enkelte amter var beskedne. De største ændring indtrådte i Vestsjællands Amt og Sønderjyllands Amt, hvor den samlede fertilitet henholdsvis steg med 1,6 pct. og faldt med 4,4 pct. Den samlede fertilitet udviste også i 2001 en betydelig geografisk variation, nemlig fra værdier af den samlede fertilitet på i Københavns Kommune til i Ringkøbing Amt. Andelen af levendefødte uden for det legale ægteskab var ens fra 2000 til 2001, nemlig 44,6 pct. Fertilitets- og dødelighedsniveauet i 2001 svarede til et nettoreproduktionstal på 844. Hvis en generation af kvinder skal kunne reproducere sig selv, må nettoreproduktionstallet være mindst Nettoreproduktionstallet i 2001 lå således 15,6 pct. under reproduktionsgrænsen. 1.3 Dødeligheden Der indtraf dødsfald i 2001, dvs. 352 flere end i pct. af dødsfaldene indtraf efter 60-årsalderen. Ifølge dødelighedstavlen for 2000/2001 udgjorde spædbørnsdødeligheden - dvs. dødeligheden i det første leveår - kun 5,5 promille for drenge og 4,0 promille for piger. Andelen af døde i dødelighedstavlen fra fødslen til 50-års fødselsdagen er nu så lav som 6,2 pct. og 3,6 pct. for henholdsvis mænd og kvinder. Figur 1.2 Mændenes procentvise overdødelighed i forhold til kvindernes Pct Alder Middellevetiden for 0-årige mænd og kvinder var i samme periode henholdsvis 74,5 og 79,2 år. I 60-års alderen kunne en mand forvente at leve endnu 18,9 år, hvorimod en kvinde kunne påregne 22,2 år, dvs. 3,3 år mere. Figur 1.2 viser mændenes overdødelighed i de forskellige aldre. Drengenes spædbørnsdødelighed er knap 4 pct. højere end pigernes. Mændenes overdødelighed øges stærkt efter 15-årsalderen, således at mændenes dødelighedsniveau er 2-3 gange så højt som kvindernes i aldersklassen år. Mellem 35- og 80-årsalderen er mændenes dødelighed stort set mere end 50 pct. højere end kvindernes.

3 Vielser og skilsmisser Antallet af vielser faldt fra i 2000 til i 2001, dvs. med 4,7 pct. Faldet i antallet af vielser, hvor begge parter var ugifte før vielsen, var 4,4 pct. I 2001 udgjorde disse vielser 61,2 pct. af samtlige vielser. Den gennemsnitlige vielsesalder ved første ægteskab steg for mænd fra 2000 til 2001, nemlig fra 32,6 år til 32,8 år, og for kvinder fra 30,1 år til 30,3 år. I 2001 udgjorde andelen af vielser, hvor den ene eller begge to var udenlandske statsborgere, 20,6 pct. af samtlige vielser, mod 18,4 pct. året før. Vielsesniveauet i 2001 svarede til, at ud af ugifte 18-årige mænd ville kun 6,9 pct. have indgået ægteskab inden 25-års alderen. I 50-årsalderen ville andelen af ugifte stadig udgøre 25,8 pct. Blandt årige ugifte kvinder ville kun 15,3 pct. være indtrådt i ægteskab inden 25-års alderen, og 21,6 pct. ville stadig være ugifte i 50-års alderen. Antallet af skilsmisser steg lidt fra 2000 til 2001, nemlig fra til Registrerede partnerskaber Lov om registreret partnerskab trådte i kraft den 1. oktober Loven giver mulighed for at to personer af samme køn kan indgå i ægteskabslignende forhold, med stort set samme retsvirkninger, som gælder for ægteskaber. Som noget nyt har det fra 1. juli 1999 også været muligt for registrerede partnere, at adoptere partnerens børn. Pr. 1. januar 2002 viser opgørelser over civilstand, at der var mænd i registreret partnerskab. Hertil kom 785 mænd, hvis partnerskab var ophævet eller opløst på grund af dødsfald. De tilsvarende tal for kvinderne var henholdsvis og 445. I tabeller, hvor personer er fordelt på civilstandsgrupperne ugifte, gifte, fraskilte og personer i enkestand, er personer, der er registrerede partnere eller forhenværende registrerede partnere inkluderet i totalen, men ikke i undergrupperne. 1.6 Flytninger inden for landets grænser Antallet af flytninger inden for landets grænser udgjorde i 2001, heraf var flytninger inden for samme kommune. Mændene tegnede sig for 51,3 pct. af det samlede antal flytninger, idet mandsandelen var næsten ens blandt flytninger inden for og mellem kommuner. Knap halvdelen af samtlige flytninger fandt sted i aldersklassen år. Det samlede antal flytninger faldt med knap fra 2000 til Faldet gjorde sig både gældende for flytninger mellem og inden for kommuner. Øst for Storebælt havde alle amter bortset fra Københavns og Frederiksberg kommuner tilflytningsoverskud. Bortset fra Vejle og Århus amter havde alle amter vest for Storebælt fraflytningsoverskud. I 2001 tilflyttede husstande. I tilfælde eller i 42 pct. var husstandens ældste tilflyttede person i alderen år husstande tilflyttede helt, og af disse udgjorde de enlige uden børn eller 52 pct. af samtlige helt tilflyttede husstande husstande tilflyttede delvist, og i eller 15 pct. af tilfældene omfattede tilflytningen husstande bestående af familier med voksne hjemmeboende børn. I 2001 fraflyttede husstande. I tilfælde eller i 42 pct. var husstandens ældste fraflyttede person i alderen år husstande fraflyttede helt

4 20 (alle i husstanden flyttede), og af disse udgjorde de enlige uden børn eller 52 pct. af samtlige helt fraflyttede husstande husstande fraflyttede delvist (ikke alle i husstanden flyttede), og i eller 30 pct. af tilfældene omfattede fraflytningen husstande bestående af familier med voksne hjemmeboende børn. 1.7 Vandringer mellem Danmark og udlandet I 2001 indvandrede personer til Danmark, medens udvandrede. Indvandringsoverskuddet udgjorde således personer og fremkom på grundlag af et udvandringsoverskud af danske statsborgere på og et indvandringsoverskud af udenlandske statsborgere på I forhold til 2000 er der i 2001 sket en øgning af det samlede indvandringsoverskud med 2.506, som først og fremmest skyldes en stigning i indvandringsoverskuddet af udenlandske statsborgere. De største nationalitetsgrupper i indvandringsoverskuddet i 2001 var personer med statsborgerskab i Irak (3.090), Afghanistan (2.978), Tyrkiet (747), Kina (619), Thailand (605) og Forbundsrepublikken Jugoslavien (604). 1.8 Udenlandske statsborgere, indvandrere og efterkommere Den 1. januar 2002 var der i Danmark i alt udenlandske statsborgere mod året før. De udenlandske statsborgere udgjorde dermed 5,0 pct. af befolkningen. Stigningen med udenlandske statsborgere i 2001 er sket til trods for at personer udgik af gruppen i 2001 ved at skifte statsborgerskab fra udenlandsk til dansk. Stigningen fremkom ved et fødselsoverskud på personer og et indvandringsoverskud på personer. Antallet af personer, som skiftede statsborgerskab til dansk i 2001 var især stort blandt tyrkiske statsborgere (3.130 personer) og somaliske statsborgere (1.074 personer). Tabel 1.2 Udenlandske statsborgere samt indvandrere og efterkommere 1. januar 2002 Udenlandske statsborgere Indvandrere og efterkommere Statsborgerskab Antal Oprindelsesland Antal Tyrkiet Tyrkiet Bosnien-Hercegovina Tyskland Irak Irak Somalia Libanon Norge Bosnien-Hercegovina Tyskland Pakistan Storbritannien Jugoslavien (ex) Jugoslavien (ex) Somalia Sverige Norge Pakistan Sverige Øvrige lande Øvrige lande Antallet af indvandrere og efterkommere (definitioner se ordforklaringerne) var i alt pr. 1. januar sammenlignet med et år tidligere. Dermed udgjorde indvandrere og efterkommere 7,7 pct. af befolkningen. Der var indvandrere, hvilket var 4,3 pct. flere end i 2001 og efterkommere, hvilket var 7,2 pct. flere end i 2001.

5 Asylansøgninger og opholdstilladelser Der var i registrerede asylansøgere, hvilket er et fald på 19 pct. i forhold til Det største antallet asylansøgere i 2001 kom fra Afghanistan, Irak og Bosnien-Hercegovina. Asylansøgere indgår ikke i andre dele af befolkningsstatistikken. Først når personerne har fået bevilget opholdstilladelse og er tilmeldt et dansk folkeregister indgår de i befolkningstallet. Undtagelsen er de asylansøgere, som allerede opholder sig i landet med et andet opholdsgrundlag fx som familiesammenførte. Der blev i 2001 givet opholdstilladelser i asylsager. Det er en stigning med 21 pct. sammenlignet med Antallet tilladelser til familiesammenføring var i , hvis man undtager de opholdstilladelser, som rent administrativt gives til børn født i Danmark. Et helt sammenligneligt tal findes ikke for Der blev i 2001 givet andre opholdstilladelser (EF/EØS-afgørelser, beskæftigelsesmæssige grunde, ganske særlige grunde m.v.). Det er en stigning på 11,6 pct. sammenlignet med året før Befolkningens fordeling efter køn og alder Befolkningstilvæksten i 2001 på (fødselsoverskud + indvandringsoverskud + korrektioner) dækker over mindre forskelle fra aldersklasse til aldersklasse (tabel 1.3). Nedgangen i antallet af 0-2-årige under ét skyldtes faldet i fødselstallet siden Forøgelsen af de 7-15-årige er forårsaget af stigningen i fødselstallet fra 1983 til Antallet i aldersklassen år øges med 0,1 pct., hvorimod der sker et svagt fald for de årige, medens antallet af 80-årige og ældre øges. Tabel 1.3 Befolkningens fordeling på en række planlægningsrelevante aldersklasser 1. januar 2001 og 2002 Antal Ændring Alder Antal Pct. I alt ,4 0-2 år ,3 3-6 år , år , år , år , år ,5 80 år og derover , Fremskrivning Fremskrivningen i 2002 er foretaget særskilt for fem befolkningsgrupper: Indvandrere fra mere udviklede lande, indvandrere fra mindre udviklede lande, efterkommere fra mere udviklede lande, efterkommere fra mindre udviklede lande samt Øvrige. Sidstnævnte er majoriteten af befolkningen.

6 22 Figur 1.3 Befolkningen 1. januar ifølge befolkningsfremskrivningen Antal personer Beregningerne bygger på en række forudsætninger, som kan ses som noter i tabellerne. Hovedforløbets resultater viser en årlig gennemsnitlig befolkningstilvækst på personer. Tilvæksten vil dog ikke være jævn over perioden. Størst vil den være i starten af perioden, ca personer årligt mod ca som gennemsnit for perioden

Befolkning i København 1. januar 2010

Befolkning i København 1. januar 2010 23. juni 2010 Befolkning i København 1. januar 2010 Den 1. januar 2010 boede der 528.208 personer i København. I løbet af 2009 steg folketallet med 9.634 personer. I 2009 steg antallet af indvandrere med

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006 2006 Orientering Statistisk Kontor Netpublikation: 7. april 2006 Befolkning i København 1. januar 2006 Den 1. januar 2006 boede der 501.158 personer i København. I løbet af 2005 faldt folketallet med 1.204

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2012

Befolkning i København 1. januar 2012 30. marts 2012 Befolkning i København 1. januar 2012 Den 1. januar 2012 boede der 549.050 personer i København. I løbet af 2011 steg folketallet med 9.508 personer. I 2012 steg antallet af indvandrere

Læs mere

BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, 1986-1996

BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, 1986-1996 Nr. 1.01 Marts 1996 BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, 1986-1996 x Pr. 1. januar 1996 er indbyggertallet i Århus Kommune på 279.759. x I Århus er befolkningen i løbet af 10 år steget med 10,3 %,

Læs mere

1. januar 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1991-2000 1991 2000

1. januar 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1991-2000 1991 2000 Befolkningen fordelt efter alder Ændring Pct. fordeling 1. januar 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1991-2000 1991 2000 0-4 år... 16036 16769 17632 18297 18793 19155 19227 19066 18894 18600

Læs mere

Befolkningsfremskrivninger 2007. 1. Landsfremskrivningen

Befolkningsfremskrivninger 2007. 1. Landsfremskrivningen STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:11 26. juni 2007 Befolkningsfremskrivninger 2007 Resume: I denne artikel offentliggøres en række hovedresultater fra Danmarks Statistiks landsfremskrivning

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1991-2001

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1991-2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.01 Marts 2001 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1991-2001 x Pr. 1. januar 2001 er indbyggertallet i Århus Kommune på 286.668. På 10 år er kommunens befolkning

Læs mere

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt.

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Befolkning Folketallet har været stigende fra 1990 til, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Den 1. januar boede der 183.912 personer i Odense Kommune, svarende til 3,5 procent af hele danmarks

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

FAKTAARK: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE

FAKTAARK: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE FAKTAARK: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE Dette faktaark indeholder nøgletal om indvandrere og efterkommere i Danmark. Der er fokus på befolkningstal, uddannelse og beskæftigelse. Faktaboks 1 Udvalgte nøgletal

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

3. Befolkningsstatistikkens grundbegreber og kilder

3. Befolkningsstatistikkens grundbegreber og kilder 33 3. Befolkningsstatistikkens grundbegreber og kilder Den befolkning, hvis størrelse, sammensætning og bevægelser søges belyst i dette hæfte, består (bortset fra de tabeller, der vedrører asylansøgninger)

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

2. Resumé. 2.1 Resumé af valgdeltagelsen i Århus Kommune. I alt:

2. Resumé. 2.1 Resumé af valgdeltagelsen i Århus Kommune. I alt: 4 2. Resumé. 2.1 Resumé af valgdeltagelsen i Århus Kommune. I alt: Den samlede stemmeprocent ved kommunalvalget den 20. november 2001 blev i Århus Kommune 85,2 mod 70,7 ved kommunalvalget den 18. november

Læs mere

Fødsler og dødelighed i Danmark

Fødsler og dødelighed i Danmark 5 Fødsler og dødelighed i Danmark - set i et internationalt perspektiv Af Otto Andersen og Marianne Mackie (red.) 31.500 flere danskere i 2007 Beskeden tilvækst Antal fødsler vigtige for fremtidens behov

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst Danmarks Statistik 5. juni 2015 Beskæftigelsesnotat Dette notat indeholder forklaringer af de begreber, der anvendes i de vedlagte tabeller vedrørende lønmodtagerbeskæftigelse for perioden 4. kvartal 2011

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,3 millioner mennesker. Over en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge August 2008 Tal og fakta - befolkningsstatistik om udlændinge Juni 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge, 2008 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

den danske befolkningsudvikling siden 1953

den danske befolkningsudvikling siden 1953 Redegørelse den danske befolkningsudvikling siden 1953 c. Af: Otto Andersen, cand. polit. Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement Valgretskommissionen

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Befolkningsforhold. Kap 3. Befolkningsforhold. Hvorfor er det interessant? offentlige ydelser, skat, efterspørgsel efter bestemte varer og ydelser

Befolkningsforhold. Kap 3. Befolkningsforhold. Hvorfor er det interessant? offentlige ydelser, skat, efterspørgsel efter bestemte varer og ydelser Befolkningsforhold Kap 3 Befolkningsforhold Historisk betydning: militær civil Hvorfor er det interessant? Aldersfordelingen: offentlige ydelser, skat, efterspørgsel efter bestemte varer og ydelser 9/12/2001

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Antal borgere Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Befolkningen og dens bevægelser i Esbjerg Kommune i oktober kvartal 2008 I oktober kvartalet blev der født 288 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Flytninger i barndommen

Flytninger i barndommen Flytninger i barndommen Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 18 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvilke børn, der især flytter i barndommen. Dette gøres ved at se på

Læs mere

4. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter statsborgerskab.

4. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter statsborgerskab. 21 4. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter statsborgerskab. I tabel 12 (jfr. side 22) er valgdeltagelsen fordelt efter køn og statsborgerskab. Danske statsborgere havde den højeste valgdeltagelse

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

5. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter herkomst (fødested for danskere, indvandrere og efterkommere).

5. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter herkomst (fødested for danskere, indvandrere og efterkommere). 38 5. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter herkomst (fødested for danskere, indvandrere og efterkommere). I tabel 22 a er valgdeltagelsen opdelt efter køn og fødested for danskere. Den samlede

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Det Medicinske Fødselsregister 1996

Det Medicinske Fødselsregister 1996 Det Medicinske Fødselsregister 1996 Kontaktpersoner: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Det Medicinske Sundhedsstyrelsen har siden 1968 foretaget detaljeret

Læs mere

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016 Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, Resultaterne af den nationale trivselsmåling i foråret foreligger nu. Eleverne fra.-9. klasses trivsel præsenteres i fem indikatorer: faglig trivsel, social

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Tlf. 39 17 39 17 www.dst.dk dst@dst.dk Indvandrere i Danmark 2011 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Indvandrere i Danmark 2011 Danmarks Statistik Indvandere i DK 2011.indd 1 29-08-2011 13:47:29

Læs mere

NOTAT. Befolkningsprognose 1. juli 2012

NOTAT. Befolkningsprognose 1. juli 2012 NOTAT Borgmesterforvaltningen Økonomi og Organisationsudvikling Økonomi Rådhuset, Flakhaven 2 Postboks 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. Fax E-mail oekonomi.bmf@odense.dk Befolkningsprognose 1. juli 2012

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Sommerens gymnasiale studenter 2013

Sommerens gymnasiale studenter 2013 Sommerens gymnasiale studenter 2013 Af Lone Juul Hune Snart vil 2013-studenterne 1 præge gadebilledet. I den forbindelse har UNI C Statistik & Analyse set på, hvor mange der bliver studenter i år, og hvilken

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2015 November 2015 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2015 I løbet af 3. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.525 til 589.699. I løbet af 3. kvartal 2015 blev der født 2.651 børn

Læs mere

27. maj 2002 Per Alsøe

27. maj 2002 Per Alsøe 27. maj 2002 Per Alsøe Supplerende statistiske oplysninger om unge indvandrere og efterkommeres kriminalitet supplement til rapporten Unge nydanskere i forsvar og politi (Center for ungdomsforskning januar

Læs mere

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer December 2011 www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på Herkomst pr. 1. januar 2010 samt udviklingen i perioden 1. januar 2005 til 1. januar

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folke- og førtidspensionister, 9-13 Det samlede antal personer i Aarhus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på plejehjem), er pr. 1.

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 4. november 2005 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 18 % har udenlandsk

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Lillebælt

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Lillebælt Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sygehus Lillebælt 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

Befolkningsprognose 2015-2028. Svendborg Kommune, april 2015

Befolkningsprognose 2015-2028. Svendborg Kommune, april 2015 Befolkningsprognose 2015-2028 Svendborg Kommune, april 2015 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2015-2028 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2015. Spørgsmål

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 2003

Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 2003 Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 25 : 2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

3.7 Bornholms Regionskommune

3.7 Bornholms Regionskommune 3.7 Bornholms Regionskommune På grund af Bornholms særlige geografiske forhold, indgår Bornholms Regionskommune ikke i ét af de fire planlægningsområder i Region Hovedstaden. I denne rapport beskrives

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 1. april 2016 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Dette notat opdaterer udviklingen i befolkningstallet med de nyeste befolkningstal pr.

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

KRAGHINVEST.DK. Ivan Erik Kragh

KRAGHINVEST.DK. Ivan Erik Kragh 2014 2.1 Pålidelighed og usikkerhed.............................. 2 3.1 Den samlet fertilitet, 1994-2013........................... 3 3.2 Antal levendefødte, 1994-2013........................... 4 3.3

Læs mere

1RWDWRP. $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW

1RWDWRP. $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW 1RWDWRP $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW Kolofon Notatet er udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Notatet kan rekvireres ved henvendelse til Center

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005*

MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005* MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.051 personer og er dermed faldet med 61 personer i. I blev der født 1.156 børn, mens antallet

Læs mere

Befolkningsprognose 2011-2025 Herlev Kommune

Befolkningsprognose 2011-2025 Herlev Kommune Befolkningsprognose 2011-2025 Herlev Kommune 130 Befolkningsudvikling i Herlev 2011-2025 120 110 100 90 80 0-5 år 6-16 år 17-24 år 25-39 år 40-64 år 65-79 år 80+ år I alt 70 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Læs mere

Indvandrere i Danmark 2009

Indvandrere i Danmark 2009 1 Indvandrere i Danmark 29 2 Indvandrere i Danmark 29 Udgivet af Danmarks Statistik December 29 Oplag: 3 Printet af ParitasDigitalService Papir-udgave Pris 23 kr. Kan købes på www.dst.dk/boghandel ISBN

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Indvandrere i Danmark 2010

Indvandrere i Danmark 2010 Indvandrere i Danmark 2010 1 Indvandrere i Danmark 2010 30. nov. 2010 I den oprindelige netudgave og i den trykte publikation var der fejl i tabel 1.5 side 24 kolonne 3 og 4 om efterkommere. Fejlene er

Læs mere

Pædagogisk personale i grundskolen

Pædagogisk personale i grundskolen Pædagogisk personale i grundskolen Af Mathilde Molsgaard I perioden fra 2008/09 til 2011/12 er antallet af pædagogisk personale i grundskolen samlet set faldet. Nedgangen er overordnet sket blandt lærere

Læs mere

Befolkningsudvikling og prognose 2012-2024. Strategi og Analyse marts 2012

Befolkningsudvikling og prognose 2012-2024. Strategi og Analyse marts 2012 Befolkningsudvikling og prognose 2012-2024 Strategi og Analyse marts 2012 1 Indholdsfortegnelse Statusfor 2011.. Side 3 Befolkningsudviklingen i 2011 Boligudbygningen Forudsætninger for Prognose 2012-2024

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

FORORD. København, den 24. maj 2012. Anne Lind Madsen Direktør

FORORD. København, den 24. maj 2012. Anne Lind Madsen Direktør FORORD I 2011 vurderede Arbejdsskadestyrelsens Center for private erstatningssager i alt 5.247 erstatningssager, hvilket er 17 procent flere sager, end der blev oprettet. Næsten hver tredje sag handlede

Læs mere

Befolkning og valg. Udviklingen i Danmarks befolkning. Befolkning og valg

Befolkning og valg. Udviklingen i Danmarks befolkning. Befolkning og valg Befolkning og valg Figur 1 Befolkningen 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9 Mio. 70 75 80 85 90 95 00 05 10 1 www.statistikbanken.dk/bef1a07 og folk1 Udviklingen i Danmarks befolkning Befolkningens størrelse

Læs mere

Notat. Resumé. Udvikling i flyttemønstre. Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016

Notat. Resumé. Udvikling i flyttemønstre. Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016 Notat Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om til- og fraflytning i Faaborg-Midtfyn kommune for perioden

Læs mere

Indvandrere i Danmark 2008

Indvandrere i Danmark 2008 Indvandrere i Danmark 2008 1 2 Indvandrere i Danmark 2008 Udgivet af Danmarks Statistik December 2008 Oplag: 400 Printet hos ParitasDigitalPrint Pris: Trykt udgave: Pris: 220,00 kr. inkl. 25 pct. moms

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Greve Kommune Befolkningsprognose Camilla Rasmussen Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Dato: 21-05-2015. Forudsætninger for Befolkningsprognose 2015-27. Journalnr.:

Dato: 21-05-2015. Forudsætninger for Befolkningsprognose 2015-27. Journalnr.: Dato: 21-05-2015 Økonomi Jacob Juhl Christensen Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7258 www.billund.dk Journalnr.: 15/10094 Forudsætninger for Befolkningsprognose 2015-27 Til brug for den fremtidige

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Ved udgangen af var befolkningstallet i Esbjerg kommune 115.748 personer og er dermed steget med 302 personer i. I blev der født 1198 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Fattigdom blandt FOAs medlemmer

Fattigdom blandt FOAs medlemmer Andelen af FOAs medlemmer, som lever under fattigdomsgrænsen, er på 1,1 procent. Til sammenligning er der i alt 3,7 procent fattige blandt hele befolkningen. Det er især de unge medlemmer og personer uden

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.446 personer og er dermed steget med 351 personer i. I blev der født 1.155 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Befolkningsudviklingen siden 1960

Befolkningsudviklingen siden 1960 Befolkningsudviklingen siden 196 Af Anita Lange Indledning Befolkningens størrelse og fordeling på alder har på den ene side afgørende betydning for, hvor meget der kan produceres i et samfund, da folketallet

Læs mere

Lolland afgiver de succesfulde og tager imod de udsatte

Lolland afgiver de succesfulde og tager imod de udsatte Lolland afgiver de succesfulde og tager imod de udsatte AE har analyseret til- og fraflytning i Lolland Kommune siden 199. Samtidig med, at en del af indbyggerne i Lolland Kommune er flyttet siden 199

Læs mere

Indvandrerne og arbejdsmarkedet

Indvandrerne og arbejdsmarkedet Indvandrerne og arbejdsmarkedet Annemette Lindhardt Amy Frølander Indvandrerne og arbejdsmarkedet Udgivet af Danmarks Statistik December 2004 Oplag: 600 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00

Læs mere

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom Fremtidens tabere: Fattigdommen blandt unge er vokset markant over en årrække. Når studerende ikke medregnes, er nu 53.000 fattige unge i Danmark. Det svarer til, at 7,3 pct. af alle unge i Danmark lever

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Nr. 7. 22. februar 2002 Befolkning 1. januar 2002 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Datagrundlag og definitioner

Læs mere

Opgjort pr. fødsel udgjorde antallet af barselsdage afholdt af fædrene 31 dage, en stigning på to dage i forhold til 2009.

Opgjort pr. fødsel udgjorde antallet af barselsdage afholdt af fædrene 31 dage, en stigning på to dage i forhold til 2009. 24. august 2012 OJ/he HK s medlemmers afholdelse af barsel i forbindelse med fødsler i 2010 Notatet giver en beskrivelse af HK s medlemmers afholdelse af barsel i forbindelse med fødsler i 2010. Den registrerede

Læs mere

Befolkning og folkekirke Næstved Provsti

Befolkning og folkekirke Næstved Provsti Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 2.361 2.212 4.573 2.223

Læs mere

FLYTNINGER PÅ TVÆRS AF ØRESUND JUNI 2 0 0 5

FLYTNINGER PÅ TVÆRS AF ØRESUND JUNI 2 0 0 5 R A P P O R T FLYTNINGER PÅ TVÆRS AF ØRESUND Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 0 0 5 a1 Indhold Indledning 2 Danskere den største gruppe tilflyttere til Sverige 3 En stigende strøm af tilbagevendende

Læs mere

Befolkning og folkekirke Halk-Grarup Pastorat

Befolkning og folkekirke Halk-Grarup Pastorat Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 31 24 55 27 22 49 05-09

Læs mere

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004).

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004). Kapitel 5 Alkohol Kapitel 5. Alkohol 51 Mænd overskrider oftere genstandsgrænsen end kvinder Unge overskrider oftere genstandsgrænsen end ældre Der er procentvis flere, der overskrider genstandsgrænsen,

Læs mere

Befolkning og valg. Udviklingen i Danmarks befolkning. Befolkning og valg

Befolkning og valg. Udviklingen i Danmarks befolkning. Befolkning og valg Befolkning og valg Figur 1 Befolkningen 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 Mio. 1 4,9 71 76 81 86 91 96 01 06 11 www.statistikbanken.dk/bef1a07 og folk1 Udviklingen i Danmarks befolkning Befolkningens størrelse

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.095 personer og er dermed steget med 44 personer i. I blev der født 1.234 børn, mens antallet

Læs mere

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB 28. januar 28 af Kristine Juul Pedersen direkte tlf. 3355 7727 Resumé: UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB Selvom beskæftigelsen er steget, bliver der nedlagt lige så mange ufaglærte job i dag som

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2010:7 27. maj 2010 Befolkningsfremskrivninger 2010 Resume: I denne artikel offentliggøres en række hovedresultater fra Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at der i fremtiden vil være et stort behov for flere boliger i storbyerne, da danskerne fortsat

Læs mere

Flere indvandrere bor i ejerbolig

Flere indvandrere bor i ejerbolig Mens størstedelen af de etniske danskere bor i egen ejerbolig, er dette kun tilfældet for hver fjerde af indvandrerne fra ikke-vestlige lande. De væsentligste forklaringer på dette er, at indvandrere fra

Læs mere

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Årlig redegørelse 2012 Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Resume... 1 Prognosens formål... 1 Prognosens hovedresultater... 1 2. Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

- information til indsats ifm. Kollegial vejledning om abort og indvandrere (KVAI) FAKTA-BLAD OM ABORT OG INDVANDRERKVINDER

- information til indsats ifm. Kollegial vejledning om abort og indvandrere (KVAI) FAKTA-BLAD OM ABORT OG INDVANDRERKVINDER - information til indsats ifm. Kollegial vejledning om abort og indvandrere (KVAI) 2005 FAKTA-BLAD OM ABORT OG INDVANDRERKVINDER Fakta-blad om abort og indvandrerkvinder - information til indsats ifm.

Læs mere

13. marts 2012 Økonomibilag nr. 3. Befolkningsprognose Ballerup Kommune, 2012-2025

13. marts 2012 Økonomibilag nr. 3.  Befolkningsprognose Ballerup Kommune, 2012-2025 13. marts 2 Økonomibilag nr. 3 www.ballerup.dk Befolkningsprognose Kommune, 2-5 1. Indholdsfortegnelse 2. Forord... 3 3. Befolkningsprognose for 2 til 5... 4 3.1. Befolkningsudvikling... 4 3.2. Sammenligning

Læs mere