Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renter, tilskud, udligning, skatter mv."

Transkript

1 Renter, tilskud, udligning, skatter mv Renter af likvide aktiver Renter af lån Renter i øvrigt Generelle tilskud mv Skatter

2 BEVILLINGSOMRÅDE Renter af likvide aktiver t omfatter renter af meget likvide aktiver, dvs. kommunens indestående i pengeinstitutter, herunder i form af aftaleindskud samt renter af eventuelle værdipapirer (obligationer). I renteindtægterne modregnes renteudgifter afledt af træk på kommunens kassekreditter, som kan forekomme i kortere perioder Renter af likvide aktiver Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter For fastsættes den samlede nettobevilling til en indtægt på kr. For forventes nettoresultatet for bevillingsområdet at blive en indtægt på kr. Med det vedtagne forventes følgende udvikling på bevillingsområdet: Renter af likvide aktiver Kassebeholdningen ultimo beløb sig til 85,1 mio. kr., men set over året har kommunen imidlertid i gennemsnit haft en kassebeholdning på 228,2 mio. kr. Nettorenteindtægten på 5,6 mio. kr., jf. ovenfor, svarer til en effektiv renteindtægt på ca. 2,5 pct. I forventes en renteindtægten på 5,44 mio. kr. lagt ud fra den forventede kassebeholdning og nogenlunde samme forrentning heraf sammenlignet med, som forventes at være på ca. 2,5 %. Renteindtægten er bl.a. afhængig af den gennemsnitlige indlånsrente på den pengemarkedsrelaterede arbejdskonto, som Ballerup Kommune disponerer over hos sin primære bankforbindelse.

3 BEVILLINGSOMRÅDE Renter af lån t omfatter renter af kommunens langfristede gæld Renter af langfristet gæld For fastsættes den samlede nettobevilling til en udgift på kr. For forventes nettoresultatet for bevillingsområdet at blive kr. Med det vedtagne forventes følgende udvikling på bevillingsområdet: Renter af lån i alt For overslagsårene forudsættes ikke væsentlige ændringer i renteniveauet. Ændringerne i de samlede renteudgifter følger derfor udviklingen i kommunens gæld.

4 BEVILLINGSOMRÅDE Renter i øvrigt t omfatter renter af forskellige kort- og langfristede tilgodehavender, f.eks. renter af for sent betalt ejendomsskat, renter af indskud i fælleskommunale selskaber, renter af lån til beboerindskud, renter af lån til betaling af ejendomsskatter. Desuden omfatter området renter af mellemværendet med forsyningsvirksomhederne for renovation, og renter pga. udskillelsen af spildevandsanlæg og vandforsyning, renter af kortfristet gæld samt kurstab og kursgevinster Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld i øvrigt Kurstab og kursgevinster For fastsættes den samlede nettobevilling til en indtægt på 4,0 mio. kr. For forventes nettoresultatet for bevillingsområdet at blive en indtægt på ca. 5,2 mio. kr. Med det vedtagne forventes følgende udvikling på bevillingsområdet, specificeret på delrammer: Renter i øvrigt i alt Heraf Kortfristede tilgodehavender Langfristede tilgodehavender Kortfristet gæld Renovation Vand og spildevand Øvrige Renteudgifterne vedrørende renovation modsvares af tilsvarende indtægtsposter på driften, jf. bevillingsområde

5 BEVILLINGSOMRÅDE Generelle tilskud mv. t omfatter de generelle tilskud og kommunale udligningsordninger, herunder særlige tilskud, kommunale bidrag til regionerne og momsrefusion Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms For fastsættes den samlede nettobevilling til en indtægt på kr. For forventes nettoresultatet for bevillingsområdet at blive en indtægt på kr. inkl. midtvejsregulering. Med det vedtagne forventes følgende udvikling på bevillingsområdet: Tilskud og udligning i alt I oversigten på næste side er udviklingen specificeret på delrammer. Tilskuds- og udligningssystemet består af et bloktilskud samt en landsudligning, en hovedstadsudligning og en tilskudsordning for kommuner med højt strukturelt underskud. Herudover udmeldes der separat et beskæftigelsestilskud samt visse særlige udligningsordninger af mindre omfang, herunder udligning af selskabsskat. I forhold til det nu forventede resultat for viser tet for en samlet mindreindtægt på ca. 75 mio. kr. Faldet i nettoindtægten skyldes især mindreindtægter i statstilskuddet samt øgede udgifter til udligning af selskabsskatter. Herudover er der flere mindre modsat rettede bevægelser.

6 BEVILLINGSOMRÅDE Tilskud og udligning i alt Heraf Lands- og hovedstadsudligning Statstilskud Udligning af selskabsskat Efterregulering Tilskud/udligning vedr. udlændinge Bidrag til region Beskæftigelsestilskud Særlige tilskud i øvrigt Refusion af købsmoms I lyset af den fortsatte usikkerhed som følge af den økonomiske krise har Ballerup Kommune for igen valgt statsgaranti, mens kommunen for 2007 og 2008 valgte selvtering af udskrivningsgrundlaget og de tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb. Valget af statsgaranti giver umiddelbart en lille nettogevinst i på 9 mio. kr. for skatter og tilskud/udligning under ét, men ikke mindst på grund af usikkerheden omkring efterreguleringen vælges statsgarantien fortsat, jf. bemærkningerne til ramme

7 BEVILLINGSOMRÅDE Skatter t omfatter alle kommunens skatteindtægter, dvs. indkomstskat, selskabsskat og ejendomsskatter mv Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Øvrige skatter og afgifter For fastsættes den samlede nettobevilling til en indtægt på kr. For forventes nettoresultatet for bevillingsområdet at blive en indtægt på kr. Med det vedtagne forventes følgende udvikling på bevillingsområdet: overslag Skatter i alt I oversigten på næste side er udviklingen specificeret på delrammer. I forhold til det nu forventede resultat for forventes en stigning i de samlede skatteindtægter på 223 mio. kr. eller 9,0 pct. Merindtægten ses på alle skatteområderne, hvilket hovedsageligt kan tilskrives et lavt udgangspunkt grundet den økonomiske lavkonjunktur. Indkomstskatterne stiger med 112 mio. kr., selskabsskatterne med 84 mio. kr., grundskylden med 15 mio. kr. og dækningsafgiften med 12 mio. kr.

8 BEVILLINGSOMRÅDE overslag Skatter i alt Heraf Forskud af indkomstskat Afregning af forskelsbeløb 3 år før Grundskyld Dækningsafgift Selskabsskatter Øvrige skatter Kommunal indkomstskat For indkomståret var udskrivningsprocenten fastsat til 25,5 pct., og Kommunalbestyrelsen har besluttet at fastholde udskrivningsprocenten uændret i. I lyset af den fortsatte usikkerhed som følge af den økonomiske krise og med forventning om en relativt lav vækst i udskrivningsgrundlaget har Ballerup Kommune for igen valgt statsgaranti for udskrivningsgrundlaget og de tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb. Valget af statsgaranti giver et merprovenu af indkomstskat på 55 mio. kr. og en mindreindtægt på tilskud/udligning på 46 mio. kr. i i forhold til selvtering. For skatter og tilskud/udligning under ét giver valget af statsgaranti således umiddelbart en nettogevinst i på 9 mio. kr. Afgørende for valget af statsgaranti er dog usikkerheden omkring konjunkturudviklingen i, der må anses for ganske betydelig, og der er derfor en ikke ubetydelig risiko for, at kommunen i 2016 ydermere kan få en negativ efterregulering ved selvtering. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for indkomståret er fastsat til 8.082,2 mio. kr., hvilket med en udskrivningsprocent på 25,5 giver det terede provenu på 2.061,0 mio. kr. Ejendomsskatter Der foretages en almindelig vurdering af landets ejendomme hvert andet år - ejerboliger i ulige år og andre ejendomme i lige år. Provenuet af grundskyld for er beregnet med udgangspunkt i de skattepligtige grundværdier pr. 1. oktober for ejerboliger og pr. 1. oktober 2010 for andre ejendomme, idet der samtidig er taget hensyn til gældende regler om loft over grundlaget for beregning af den kommunale grundskyld, der begrænser stigningen fra år til år til en årlig fastsat reguleringsprocent, der maksimalt kan være 7 pct. Grundskyldspromillen for er fastsat til 28,89, hvilket er uændret i forhold til. For landbrugsejendomme, gartnerier mv. er grundskyldspromillen efter loven 7,2. Beregningsgrundlaget er opgjort til ,3 mio. kr., heraf 7,0 mio. kr. vedr. landsbrugsejendomme mv., hvilket giver et samlet provenu på 323,8 mio. kr.

9 BEVILLINGSOMRÅDE Dækningsafgifter opkræves af offentlige ejendomme og erhvervsejendomme. For offentlige ejendomme er promillerne for fastsat til 8,75 af forskelsværdien, samt 14,445 af grundværdien, hvilket giver et provenu på 6,0 mio. kr. For erhvervsejendomme er dækningsafgiften i fastsat til 10,0 promille af forskelsværdien, hvilket giver et provenu på 93,2 mio. kr. Selskabsskatter Den kommunale andel af selskabsskatterne udgør efter loven 13,41 pct., der afregnes endeligt fra staten til kommunerne tre år efter indkomståret, dvs. det er det endeligt opgjorte provenu for indkomståret 2010, der udbetales i. Provenuet er opgjort til 215,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 84,6 mio. kr. i forhold til året før. En del ca. 48 mio. kr. - af selskabsskatteindtægten er engangsindtægter, der vedrører tidligere indkomstår. Øvrige skatter Under øvrige skatter teres kommunens forventede andel af skat af dødsboer. For afregnes 0,5 mio. kr. vedrørende indkomståret 2009.

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Økonomiudvalget. 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab 60.62 Den centrale administrative funktion 60.64 Politiske organer, valg

Økonomiudvalget. 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab 60.62 Den centrale administrative funktion 60.64 Politiske organer, valg Økonomiudvalget 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab 60.62 Den centrale administrative funktion 60.64 Politiske organer, valg BEVILLINGSOMRÅDE 60.60 Bevillingsområde 60.60 Jordforsyning,

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budget 2015. Specielle bemærkninger

Budget 2015. Specielle bemærkninger 2014 Specielle bemærkninger Renter, finansiering og finansforskydninger Indholdsfortegnelse Oversigt over politikområder... 320 Generelt... 320 Renter... 321 Tilskud, udligning og skatter m.v.... 324 Forskydninger

Læs mere

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Renter, finansiering og balanceforskydninger Renter og finansiering mv. Området renter, tilskud, udligning og skatter mv. er opdelt på følgende områder: (netto) Andel i pct. Renter af likvide aktiver -5.169 0,2 Renter af kortfristede tilgodehavender

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.7 - side 1 Dato: September 2009 Ikrafttrædelsesår: Budget 2010 De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Kontoplanens hovedkonto 0-6 omfatter kommunens egentlige

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015-17 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013. I

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i detaljer

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i detaljer overslag 2016 2017 2018 - i detaljer Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag 2016-2018 for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere