de ekstra omkostninger ved at gennemføre samtrafikken, herunder en rimelig forrentning af den investerede kapital, jf. 51f, stk. 3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "de ekstra omkostninger ved at gennemføre samtrafikken, herunder en rimelig forrentning af den investerede kapital, jf. 51f, stk. 3."

Transkript

1 TC A/S Fremsendes alene via Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TC s standardtilbud Sagsfremstilling TC leverer en række samtrafikprodukter, der er underlagt priskontrol efter historiske omkostningers metode. TC skal i den forbindelse anvende en rimelig forrentning af den investerede kapital. enne fastsættes af ud fra WACC-metoden. Lovgrundlag har med hjemmel i telelovens 1 84a gennemført markedsundersøgelser på marked 1-18 med henblik på at træffe afgørelser på de respektive markeder. har i medfør af 51 og 84d i teleloven truffet afgørelse på engrosmarked for fastnetaccess (marked 8), engrosmarked for fastnetterminering (marked 9), engrosmarked for ubundtet adgang (marked 11), engrosmarked for bredbåndstilslutninger (marked 12), engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb (marked 13) og engrosmarked for mobilterminering (marked 16) på hvilke TC er udpeget som udbyder med stærk markedsposition. Som følge af den stærke markedsposition er TC, med hjemmel i telelovens 51, pålagt en række forpligtelser. På marked 8, 9, 11, 12 og 13 er TC pålagt en forpligtelse om priskontrol efter blandt andet historiske omkostningers metode (HO-metoden), jf. telelovens 51, stk. 3, nr. 5, jf. 51f, stk. 5, nr. 1. HO-metoden finder derudover anvendelse på accessoriske delelementer vedrørende samhusning og tilknyttede faciliteter, som ikke er omfattet af s årlige afgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale LRAIC-priser. 30. april 2009 Holsteinsgade København Ø Telefon Telefax post Netsted Sagsbehandler Frederik Geneser Jonas Østrup Telefon Telefax post Sagsnr ok nr Side 1/9 HO-metoden er beskrevet i telelovens 51f, stk. 7: Stk. 7. Ved anvendelse af den i stk. 5, nr. 1, nævnte prisfastsættelsesmetode [HO-metoden] kan den samlede pris for et samtrafikprodukt maksimalt udgøre en forholdsmæssig andel af omkostninger på den del af nettet, der anvendes til at gennemføre samtrafikken, samt 1 Lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juli 2007 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet.

2 de ekstra omkostninger ved at gennemføre samtrafikken, herunder en rimelig forrentning af den investerede kapital, jf. 51f, stk. 3. Kravet om en rimelig forrentning af den investerede kapital er uddybet i 51f, stk. 3: skal ved opstilling af krav, jf. stk. 1, tage hensyn til partens investeringer og lade parten få en rimelig forrentning af den relevante investerede kapital under hensyn til de risici, der er forbundet hermed. Om fastsættelse af den anvendte forrentningssats følger det af bemærkningerne til 6 i lov nr af 21. december 2005 om den gældende bestemmelse i telelovens 51, stk. 7, at: en anvendte forrentningssats fastlægges af ud fra WACC-metoden. et er almindelig praksis hos andre teleregulatorer i U og hos regulatorer af forsyningsvirksomheder i anmark at anvende WACC-metoden. Side 2/9 s vurdering WACC en beregnes ved hjælp af følgende formel: WACC r r 1 c Hvor: = Graden af fremmedkapital = Graden af egenkapital r = Forrentningen af egenkapitalen r = Forrentningen af fremmedkapitalen = Skattesatsen c

3 Vægten af egen- og fremmedkapital Vægtningen af hhv. egen- og fremmedkapital kan enten baseres på bogførte værdier eller markedsværdier. TC har tidligere argumenteret for anvendelse af markedsværdier med det argument, at det er almen praksis i den finansielle verden. Markedsværdi et fremgår af TC s årsrapport 2008, at det gennemsnitlige antal aktier er TC-aktien sluttede, jf. Fondsbørsens oplysninger, året i kurs 231,22. ette giver en markedsværdi af egenkapitalen på kr. 45,87 mia. kr. ved årets afslutning. Bruges den bogførte værdi af TC s forpligtelser som estimat for markedsværdien af forpligtelserne, kan det af årsrapporten ses, at TC s forpligtelser ved 2008 s afslutning udgjorde kr. 63,24 mia. Andelen af egen- og fremmedkapital baseret på markedsværdier er således beregnet til hhv. 42 og 58 pct. Bogført værdi Alternativt kan man vælge at anvende de bogførte værdier. For denne opgørelsesmetode taler, at det er de bogførte værdier, som danner udgangspunktet for prisreguleringen af TC efter historiske omkostningers metode. et følger således af IRG s Principles of Implementation and Best Practice for WACC calculation at, Side 3/9 In the view of IRG, the level of gearing should be determined using a method consistent with the relevant cost base Andelen af egen- og fremmedkapital baseret på de bogførte værdier er hhv. 16 og 84 pct. På baggrund af selskabsskattelovens 2 regler om begrænsning af fradrag for renteudgifter til kontrolleret gæld, anvendes en gearing på 80 pct. Forretningen af egenkapital Forrentningen af egenkapitalen beregnes ved hjælp af den såkaldte Capital Asset Pricing Model (CAPM): Hvor: R r f r M r f gearet r f r M -r f = den risikofri rente = markedsrisikopræmien gearet ugearet 1 1 c Risikofri rente Som mål for den risikofri rente er det vurdering, at det er mest korrekt at anvende den gennemsnitlige rente på en 10-årig dansk statsobligation. anvender i den forbindelse data fra Nationalbankens Statistikbank. 2 LBK nr af 24. august 2007 om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v.

4 et er s vurdering, at der ved estimeringen af den risikofri rente som udgangspunkt skal anvendes samme periode, som de øvrige omkostninger i forbindelse med omkostningsdokumentationen relaterer sig til. et vil sige, at udgangspunktet er, at den risikofri rente skal baseres på en estimeringsperiode, der, for omkostningsdokumentationen for 2008, løber fra 1. januar 2008 til og med december har imidlertid, for at sikre en vis stabilitet i de omkostningsregulerede priser, vurderet, at det ved fastsættelsen af WACC en i relation til HOmetoden konkret vil være hensigtsmæssigt at basere den risikofri rente på en længere estimeringsperiode end udgangspunktet på de 12 måneder. har derfor vurderet, at det vil være mest hensigtsmæssigt, såfremt estimeringsperioden i sager om historiske omkostninger baseres på omkostningerne i det relevante regnskabsår frem til afleveringen af omkostningsdokumentationen det følgende år. Som følge af ønsket fra TC om, at WACC en fastsættes i god tid inden fristen for indlevering af omkostningsdokumentationen vil estimeringsperioden dog slutte tidligere. ette vil i praksis betyde, at estimeringsperioden løber fra januar 2008 frem til og med det tidspunkt i 2009, hvor den endelige afgørelse om fastsættelse af WACC en udsendes. I dette konkrete udkast til afgørelse slutter estimeringsperioden den 24. april en gennemsnitlige rente i denne periode var 4,10 pct. Side 4/9 TC har i sit høringssvar af 17. april 2009 (herefter høringssvaret) givet udtryk for, at selskabet mener at det vil være mere korrekt at anvende en 10-årig SWAP rente i stedet for renten på en 10-årig statsobligation, da kreditrisikopræmien baserer sig på de historiske spreads på TC s CS. skal bemærke, at TC i forbindelse med WACC afgørelsen af 6. maj 2008 ligeledes fremførte et argument om at TC s kreditrisikopræmie skal baseres på CS. Styrelsen fandt dog ikke, at TC s bemærkninger gav anledning til at basere TC s kreditrisikopræmie på CS. et er styrelsens opfattelse, at det er almen praksis at anvende en statsobligation som mål for den risikofrie rente, idet risikoen for at staten ikke kan tilbagebetale sin gæld er minimal. Styrelsen er ikke bekendt med lande i U, der anvender den 10-årige SWAP rente som estimat for den risikofrie rente i forbindelse med WACC- beregninger. et er yderligere styrelsens vurdering, at det er konservativt at anvende den gennemsnitlige rente på en 10-årig dansk statsobligation, eftersom der kan argumenteres for at anvende den gennemsnitlige rente på en f.eks. 1-årig dansk statsobligation, der har en lavere rente. har derfor ikke fulgt TC s anbefaling på dette punkt.

5 Markedsrisikopræmie har ved vurderingen af markedsrisikopræmiens størrelse blandt andet taget udgangspunkt i en omfattende analyse af afkast på investeringer i perioden Analysen viser, at anmark er et af de lande i verden, hvor markedsrisikopræmien, målt som det aritmetiske gennemsnit, er lavest. Målt i forhold til bonds 4, er markedsrisikopræmien således 3,3 pct. erudover fastsatte i 2002, i forbindelse med arbejdet med LRAIC fastnet-modellen, markedsrisikopræmien til 3,75 pct. enne fastsættelse var baseret på en række analyser af markedsrisikopræmien foretaget af blandt andet Andersen og rnst & Young. 5 ndeligt har nergitilsynet anvendt en markedsrisikopræmie på 3,75 pct. i forbindelse med fastsættelse af forrentningssatser for et er på den baggrund s vurdering, at der skal anvendes en markedsrisikopræmie på ikke over 3,75 pct. TC fremfører i høringssvaret, at selskabet som følge af den finansielle krise ikke finder det retvisende at anvende en markedsrisikopræmie på 3,75 pct. Markedsrisikopræmien bør i stedet fastsættes til 4,25 pct. Side 5/9 et er s vurdering, at markedsrisikopræmien skal beregnes over en så lang periode som muligt, således at indflydelsen fra enkelte år med særlig volatilitet mindskes. Styrelsen har derfor fastholdt en markedsrisikopræmie på ikke over 3,75 pct. Beta-værdi I forbindelse med arbejdet med LRAIC fastnet-modellen blev den ugearede beta i afgørelsen af 31. oktober 2008 fastsat til 0,5. enne fastsættelse skete blandt andet på baggrund af beregninger af TC s beta-værdi i forhold til to markedsindeks, samt sammenligninger med udenlandske teleselskabers beta-værdi. et er på denne baggrund s vurdering, at det vil være retvisende, at anvende en ugearet beta på 0,5 ved fastsættelse af WACC en. TC fremfører, at formlen udarbejdet af Modigliani og Miller, som anvender til at beregne den gearede beta-værdi, ikke er velegnet. I stedet skal Harris & Pringles tilgang, hvor skattesatsen ikke inddrages, anvendes. 3 imson, Marsh and Staunton: Triumph of the Optimist: 101 Years of Global Investment Returns. Princeton University Press Bonds defineres i undersøgelsen som long-term default-free government bonds. en danske pendant hertil er 10-årige statsobligationer. 5 Jf. side 28 i s Rapport om hybridmodellen fra december nergitilsynets afgørelse af 29. august 2005: Indtægtsrammeregulering af naturgasdistributionsselskaberne fastsættelsen af forrentningssatser for 2005 samt udmelding af indtægtsrammer for 2005.

6 skal indledningsvist bemærke, at styrelsen i den nævnte afgørelse fra oktober 2008 har benyttet Modigliani og Miller formlen til at beregne den ugearede beta-værdi på baggrund af en observerede (gearede) beta-værdi. a styrelsen således har benyttet den observerede gearede beta-værdi til beregning af den ugearede beta-værdi, er det styrelsens opfattelse, at det ikke vil være konsistent at bruge formlen som forslået af TC til at beregne den gearet betaværdi. Styrelsen skal i den forbindelse bemærke, at begge formler kan anvendes. Flertallet af regulatorer i U benytter imidlertid Modigliani og Miller formelen 7. Styrelsen vil i fremtiden analysere nærmere om der kan være fordele ved at benytte Harris & Pringles tilgang. TC fremfører yderligere, at estimatet for den ugearede beta-værdi på 0,5 er for lav. På baggrund af en peer-group måling, er det TC s opfattelse at den ugearede beta-værdi bør fastsættes til 0,6. skal bemærke, at styrelsen i forbindelse med LRAIC fastnet afgørelsen af 31. oktober udførte en grunding analyse af TC s ugearede betaværdi. I analysen indgik blandt andet en sammenligning af betaværdier for flere internationale teleselskaber, hvoraf mange af selskaberne ligeledes er repræsenteret i den af TC oplyste peer-group. en gennemsnitlige beta-værdi i styrelsens analyser ligger meget tæt den gennemsnitlige beta-værdi oplyst i TC s høringssvar. 8 et er således styrelsens vurdering, at TC oplysninger allerede er behandlet i notatet om måling af en betaværdi for fastnetaktiviteter. Side 6/9 Styrelsen finder det på baggrund fortsat korrekt og i overensstemmelse med et forsigtighedsprincip at anvende en aktivbetaværdi på 0,50. 9 Forrentningen af fremmedkapital Forrentningen af fremmedkapitalen beregnes som den risikofri rente med tillæg af kreditpræmien: r rf kreditrisikopræmien en risikofri rente estimeres som ovenfor beskrevet. et er s opfattelse, at fastlæggelsen af kreditrisikopræmien kan tages udgangspunkt i enten 1) en teoretisk betragtning, hvori der anvendes en optimal/markedsmæssig gearing, 2) TC s faktiske rente og faktiske bogførte rentebærende nettogæld eller 3) et estimat af risikopræmien med en gearing på 80 7 RG Regulatory Accounting in Practice september et skal bemærkes, at skattesatsen ikke indgår i TC beregninger. 9 Notat om måling af en betaværdi for fastnetaktiviteter findes på:

7 pct. på baggrund af selskabsskattelovens regler om begrænsning af fradrag for renteudgifter. Ad 1) har hidtil i LRAIC-sammenhæng anvendt en kreditrisikopræmie på 1,2-1,6 pct. ved en gearing på pct. Ad 2) har foretaget en vurdering af en relevant kreditrisikopræmie for TC og har i den forbindelse noteret sig, at forskellen mellem renten på den 10-årige statsobligation og TC s renteomkostninger har udgjort i størrelsesordenen 2 pct. Ad 3) Med udgangspunkt i IRG rapport Principles of Implementation and Best Practice for WACC calculation, februar og i den økonomiske analyse i s strategiske eftersyn af teleregulering 11, har estimeret kreditrisikopræmien ved en gældandel på 80 pct. til ca. 2,6 pct. et er på denne baggrund styrelsens vurdering, at kreditrisikopræmien ved en sådan gældsandel på 80 pct. må udgøre 2,6 pct. TC fremfører, at i afgørelsen har vurderet med udgangspunkt i IRG rapporten Principles of Implementation and Best Practice for WACC calculation fra februar 2007, at der er grundlag for en kreditrisikopræmie for TC s aktuelle kapitalstruktur (/ = 58/42) på 2 %. På baggrund af udviklingen i ITRX indekset over de højest ratede uropæiske selskabers CS i forhold til den 10-årig SWAP rente, konkluderer TC, at ikke kan basere kreditrisikopræmien på IRG rapportens tal fra 2006, da disse er forældede. Side 7/9 TC fremfører yderligere, at i afgørelse af 6. maj 2008 har vurderet, at det bør være CS for TC, der anvendes til estimering af TC s låneomkostninger, og at CS ligeledes skal danne grundlag for TC s kreditrisikopræmie i nærværende afgørelse. skal indledningsvist oplyse, at styrelsen i afgørelse af 6. maj 2008 ikke anvendte CS som estimat for TC s låneomkostninger. Ligeledes skal bemærke, at styrelsen ikke har anvendt IRG rapporten til fastsættelse af kreditrisikopræmien for TC s aktuelle kapital struktur (/ = 58/42)

8 et forhold at ITRX indekset er steget i 2008, indikerer at kreditrisikopræmien for virksomheder generelt er steget. ette har dog kun indflydelse på TC s låneomkostninger, såfremt selskabet har optaget lån i perioden. I forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TC standardtilbud, er det s opfattelse, at det er relevant at vurdere TC s faktiske låneomkostninger. har derfor fortaget en revideret vurdering af TC s faktiske låneomkostninger. et fremgår af Bloomberg, at TC har udstedt en virksomheds obligation med effektiv rente på 7,43 pct. ette giver en kreditrisikopræmie på ca. 3,3 pct. enne obligation udgør imidlertid kun en del af TC s samlede gæld. et er på den baggrund styrelsens vurdering, at TC s faktiske gældsomkostninger må ligge et sted imellem ca. 2 pct. som beregnet på baggrund af TC s regnskaber, og 3,3 pct. som beregnet på baggrund af TC udstedte obligation. et er på denne baggrund styrelsens vurdering, at der er belæg for at fastsætte kreditrisikopræmien til 2,4 pct. for TC s faktiske kapitalstruktur. Side 8/9 Styrelsen skønner på den baggrund at risikopræmien med en gearing på 80 pct. er steget til ca. 3 pct. Skattesatsen en anvendte skattesats er den danske selskabsskattesats, som er 25 pct. På baggrund af ovenstående har beregnet WACC en under følgende forudsætninger: Parameter Scenarium 1 Scenarium 2 Scenarium 3 0,55 0,42 0,20 0,45 0,58 0,80 Kreditrisikopræmien 1,6 % 2,4 % 3,0 % c 25 % 25 % 25 % ß ugearet 0,5 0,5 0,5 Markedsrisikopræmien 3,75 % 3,75 % 3,75 % en risikofri rente 4,16 % 4,16 % 4,16 % WACC før skat 7,86 % 8,20 % 8,77 % I scenarium 1 er WACC en beregnet ved anvendelse af de parametre, som anvendes i forbindelse med LRAIC-fastnet, dvs. en optimal/efficient operatørs WACC. I scenarium 2 anvendes markedsværdien af TC s egenkapital og den bogførte værdi af fremmedkapital samt TC faktiske kreditrisikopræmie. I scenarium 3 anvendes de bogførte værdier af TC s egenkapapital og fremmedkapital samt den af estimerede kreditrisikopræmie.

9 e i scenarium 1 og 3 valgte gearinger udgør de to yderpunkter i det gearingsinterval, som efter styrelsens vurdering kan anvendes ved beregningen af WACC en. Styrelsens beregninger viser, at et middelscenarium vil give en WACC, som cirka er på niveau med scenarium 2. På denne baggrund har styrelsen valgt en værdi på 8,2 pct. et bemærkes, at styrelsen sidste år baserede fastsættelsen af WACC en på tilsvarende scenarier. ooo0ooo s afgørelse Med udgangspunkt i s afgørelser på marked 8, 9, 11, 12 og 13, hvori TC er pålagt en forpligtelse om priskontrol efter historiske omkostningers metode jf. 51f i lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juli 2007 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet (teleloven) træffer i henhold til telelovens 51f, stk. 7, følgende Side 9/9 AFGØRLS: Ved fastsættelsen af omkostningsgrundlaget for priserne på de produkter og ydelser, som i medfør af s afgørelser på marked 8, 9, 11, 12 og 13 er underlagt priskontrol efter historiske omkostningers metode, skal TC for regnskabsåret 2008 anvende en forrentningssats på 8,2 pct. Klagevejledning enne afgørelse kan i medfør af telelovens 101, stk. 1, nr. 7, påklages til Teleklagenævnet, sekretariatet for Teleklagenævnet, Bredgade 43, 1260 København K. Klagen skal i givet fald indgives skriftligt inden 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt selskabet. Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af bekendtgørelse nr. 569 af 18. juni 2004 om Teleklagenævnets virksomhed skal betales et gebyr på kr. for behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet vil blive opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat. Med venlig hilsen Jonas Østrup Fuldmægtig

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage

Læs mere

1 Indledning. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

1 Indledning. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af detailindholdet i LRAIC-metoden (fastnet), fastsættelse af maksimale samtrafikpriser for adgang til TDC s fiber- og kabeltv-net

Læs mere

Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden

Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden Notat Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden 1 Introduktion...1 2 EU-kommissionens bemærkninger i medfør af artikel 7, stk. 3, i rammedirektivet...1 3 Afgørelsesudkast

Læs mere

Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til:

Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til: Udbudsmateriale Begrænset udbud vedrørende konsulentbistand i forbindelse med udvikling af en LRAIC-model for terminering af trafik i mobilnet Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Unoterede aktier Version 1, opdateret den 25. juni 2015 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 1092 København K 17. juni 2013 Ref. ls/mja/hkm/pl J.nr. 6250-0044 IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Finanstilsynet

Læs mere

Afgørelse om fastsættelse af prisen på samtrafik vedrørende 50 mbit/s Global IP- Transit i Nuuk mellem Tele Greenland A/S og Nuuk Skynet A/S

Afgørelse om fastsættelse af prisen på samtrafik vedrørende 50 mbit/s Global IP- Transit i Nuuk mellem Tele Greenland A/S og Nuuk Skynet A/S Nalunaarasuartaateqarnermi aqutsisut Telestyrelsen National Telecom Agency Tele Greenland A/S sendt via e-mail: tele@tele.gl & Nuuk Skynet A/S (advokat Thomas Dahl Fredslund) sendt via e-mail: tfr@mazanti.dk

Læs mere

Elselskabernes udrulning af fibernet

Elselskabernes udrulning af fibernet Elselskabernes udrulning af fibernet September 2005 2/71 Indholdsfortegnelse Boks-, figur- og tabelfortegnelse... 3 1 Sammenfatning og konklusioner... 5 1.1 Undersøgelsens formål og omfang... 6 1.2 Forholdet

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Sydkraft Varme A/S over Energitilsynet af 22. april 2004 Anmeldte varmepriser Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 (Elforsyning) Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V. Sendt pr. mail til: fov@lett.dk. Vedr.: Deres j.nr.

Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V. Sendt pr. mail til: fov@lett.dk. Vedr.: Deres j.nr. Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V 2. juli 2009 Ref. STE J.nr. 6373-0048 Sendt pr. mail til: fov@lett.dk Vedr.: Deres j.nr. 241508 Tilbudskursen GourmetBryggeriet

Læs mere

Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden

Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden Notat Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden sendte den 25. september 2009 udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAIC-metoden for 2010 til kommentering

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2012 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2012. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012 Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Att.: Arne Steen Nielsen Sendt pr. mail til Jlp@aalborg.dk,asn@aalborg.dk, hh@pwc.dk 10-12-2014 Sagsnr.: 13/13022 Sagsbehandler: MLH Afd.: Ret og Administration

Læs mere

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND 18-12 2013 Sagsnr. 12/05180 /LR/MOH/MAN TDCS PRISER PÅ BREDBÅND KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME... 1 2 INDSTILLING...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 3 SAGSFREMSTILLING...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard 6. januar 2014 Sag / CF E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 med fradrag for efterbetaling

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Årsrapport 2013 Hedgeforeningen HP

Årsrapport 2013 Hedgeforeningen HP Årsrapport 2013 Hedgeforeningen HP Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning... 5... Udviklingen i foreningen i 2013

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet. Markedsafgørelse over for Hi3G samt markedsafgrænsning og analyse

Engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet. Markedsafgørelse over for Hi3G samt markedsafgrænsning og analyse Engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet Markedsafgørelse over for Hi3G samt markedsafgrænsning og analyse 30. november 2012 FORORD 1 Markedsafgørelse I medfør af 40, stk. 1, og 41, stk.

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere