Spildevandsplan Tillæg nr. 11. Lokalplan Boliger i høm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm"

Transkript

1 Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan Boliger i høm Februar 2010

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Lovgrundlag Eksisterende forhold Lednings- og renseanlæg Recipienter Gældende spildevandsplan Fremtidige forhold Ejendomme i det åbne land Ledningsanlæg Regnvandsbassiner Recipienter Ringsted Centralrenseanlæg Vandløb Administrative forhold Tidsplan Servitutpålæg mm Økonomi Offentliggørelse Miljøvurdering Berørte ejendomme Behandling af bemærkninger... 5 Kortbilag

3 1. Indledning Nærværende tillæg nr. 11 til Ringsted Kommunes Spildevandsplan, revision 2005, omhandler udvidelse af spildevandsplanens opland A59, Høm med ca. 10 ha som separatkloakeres. Herudover tilsluttes ejendommene Ditlevshøj 9, 10, 18, 21, 27, 31, 35, 37, 39 og 44 for spildevand alene, idet overfladevand fra disse fritliggende ejendomme skal håndteres på den enkelte grund. Tillæg nr. 11 relaterer til lokalplan 203 Boliger i Høm, og omfatter en ny områdeafgrænsning af planområde 6B4, idet et mindre område syd for Østergade inddrages til regnvandsbassin. Samtidig beskæres arealet mod sydøst af en byggelinie mod en kommende omfartsvej. Området afleder overfladevand til, dels Høm Lilleå (fra det nordøstlige område), dels Ortebækken (fra det sydlige område). 2. Lovgrundlag Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 32, hvor det står anført, at Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand. I bekendtgørelse nr af 11/ er i 5 stk. 4 anført, at Kommunalbestyrelsen skal ajourføre planen for bortskaffelse af spildevand i kommunen, herunder ajourføre oplandsgrænser og tidsfølgeplan, når der sker ændringer i forudsætninger for planen. I lov nr. 173 af 12/ er anført, at Spildevandsplanen ikke må stride mod vandplanen, jf. miljømålsloven, kommuneplanen og forudsætninger efter stk. 4. Byrådets forslag til spildevandsplanen offentliggøres med oplysning om, at der er en indsigelsesfrist på 8 uger fra offentliggørelsen. Forslaget til spildevandsplanen sendes til det relevante miljøcenter til orientering samtidig med offentliggørelsen. Byrådets vedtagelse af spildevandsplanen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. Miljøbeskyttelseslovens 32, stk Eksisterende forhold 3.1 Lednings- og renseanlæg Området er ikke offentlig kloakeret, de fritliggende ejendommene har privat septic- eller trixtank som indgår i den kommunale tømningsordning. 3.2 Recipienter Området er beliggende i Høm Lilleå og Ortebækkens opland. Spildevandet ledes via septic- og trixtanke og evt. drænledninger til Høm Lilleå og Ortebækken. Overfladevandet fra området afstrømmer til Høm Lilleå og Ortebækken. 3.3 Gældende spildevandsplan Området er delvist omfattet af gældende spildevandsplan og planlagt separatkloakeret. Ejendommene langs Ditlevshøj indgår i Spildevandsplan 2005, som hørende til det åbne land, der skal spildevandskloakeres i

4 4. Fremtidige forhold 4.1 Ejendomme i det åbne land Ejendomme indenfor området eller nær afskærende spildevandsledning, der i spildevandsplan 2005, er beliggende i det åbne land medtages i nærværende tillæg (for spildevand alene), hvilket betyder at disse ejendomme bliver fremrykket fra kloakering i perioden til kloakering i Ledningsanlæg I forbindelse med byggemodningen separatkloakeres lokalplanområdet og der etableres spildevands- og regnvandsstik til hver enkelt ejendom. Spildevandet ledes langs Ditlevshøj og under Høm Lilleå for at blive tilsluttet en ny pumpestation på nordsiden af Høm Lilleå. Ejendommene Ditlevshøj 9, 10, 18, 21, 27, 31, 35, 37, 39 og 44, tilsluttes for spildevand alene. I det separatkloakerede område kan der, efter en konkret vurdering, gives tilladelse til, at regnvand kan nedsives på den enkelte grund, eller regnvandet kan opsamles og genbruges. En sådan tilladelse fritager ikke ejendommene for fuldt tilslutningsbidrag, idet retten til afledning via regnvandssystemet bevares. 4.3 Regnvandsbassiner Der anlægges 2 regnvandsbassiner i området. I det nordøstlige område anlægges et bassin og syd for Østergade anlægges et bassin. 5. Recipienter Recipienter for overfladevand er dels Ortebæk og dels Høm Lilleå. Ortebæk er ikke målsat, men skal jf. Kommuneplanen leve op til kravene i en basismålsætning. Det betyder, at der skal trives et naturligt og alsidigt dyre og planteliv i vandløbet. Høm Lilleå er B3 målsat. Høm Lilleå skal kunne anvendes som opvækst- og opholdsområde for ål, aborre, gedde og karpefisk. 5.1 Ringsted Centralrenseanlæg Belastningen på det tillagte areal er på ca. 400 PE. Den forøgede tilledning kan holdes inden for den gældende udledningstilladelse for Ringsted Centralrenseanlæg, som er på PE. Ringsted Centralrenseanlæg er i dag belastet med ca PE. Udledningen fra renseanlægget sker via UA21 til Høm Lilleå. 5.2 Vandløb Udledning til vandløbene Ortebæk og Høm Lilleå neddrosles via regnvandsbassiner, således at store regnhændelser ikke er årsag til erosion i vandløbet. De markerede oplagsgrænser for oplandet, (se bilag 1) skal respekteres. Der må max. være en udledning fra bassinet svarende til 2 l/s/red. ha. Bassinerne skal være forsynet med sandfang og olieudskiller. 6. Administrative forhold 6.1 Tidsplan Byggemodningen forventes påbegyndt marts måned

5 6.2 Servitutpålæg mm. Ledningsanlæg lægges som hovedregel i vejarealet, stier og andre offentlige tilgængelige arealer. De afskærende ledninger lægges langs vejareal. 6.3 Økonomi Udgifter til etablering af det nye offentlige spildevandskloaknet med tilhørende stik afholdes af Ringsted Forsyning A/S. Udgifter til separering af de interne kloakledninger på ejendommen, afholdes af grundejer. Betaling af tilslutningsbidrag i henhold til betingelser i gældende betalingsvedtægt. 6.4 Offentliggørelse I henhold til kapitel 4 i Spildevandsbekendtgørelsen BKK nr af 11/ , vedtager og godkender kommunalbestyrelsen spildevandsplaner, herunder tillæg til spildevandsplanerne. Kommunalbestyrelsens forslag til spildevandsplan eller tillæg hertil skal offentliggøres med oplysning om, at der indenfor en frist på mindst 8 uger er adgang til at kommentere det fremlagte forslag. 6.5 Miljøvurdering Ringsted Kommune har foretaget en miljøscreening af nærværende tillæg til Spildevandsplan Det er vurderet, at tillægget ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet. Derfor udarbejdes der ikke en miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 936 af 24/9 2009). 6.6 Berørte ejendomme Tillægget til spildevandsplanen omfatter følgende matrikler, hvis ydre områdebegrænsning kan ses af bilag 1. Matr. nr. : Adresse 2 d Høm By, Høm Ditlevshøj 43, 4100 Ringsted 2 cd Høm By, Høm 2 t Høm BY, Høm Ditlevshøj 47, 4100 Ringsted 3 au Høm By, Høm Del af 4 af, Høm By, Høm 2 o Høm By, Høm Ditlevshøj 44, 4100 Ringsted 2 e Høm By, Høm Ditlevshøj 39, 4100 Ringsted 2 f Høm By, Høm Ditlevshøj 37, 4100 Ringsted 2 g Høm By, Høm Ditlevshøj 35, 4100 Ringsted 2 h Høm By, Høm Ditlevshøj 31, 4100 Ringsted 2 i Høm By, Høm Ditlevshøj 27, 4100 Ringsted 2 ah Høm By, Høm 2 m Høm By, Høm Ditlevshøj 18, 4100 Ringsted 2 ai Høm By, Høm 2 k Høm By, Høm Ditlevshøj 21, 4100 Ringsted 2 av Høm By, Høm 2 b Høm By, Høm Ditlevshøj 9, 4100 Ringsted 2 n Høm By, Høm Ditlevshøj 10, 4100 Ringsted 4

6 22 a Høm By, Høm Ditlevshøj 1, 4100 Ringsted 26 i Ringsted Markjorder 6.7 Behandling af bemærkninger Ringsted Kommune har ikke modtaget bemærkninger til det fremlagte forslag til spildevandsplantillægget. Kortbilag 5

7 P( F Østergade Havbyrdvej Ditlevshøj Ellehøj Næstvedvej Englerupvej Høm Møllevej Hømvej Smedemestervej Høm Bygade Geo r g Kæstels Vej a 12e 7a 8b 1a 1c 2f 4ag 14a 7k 4af 2ah 2e 2r 2k 2cd 2o 2d 5d 2m 3au 2at 6q 2ai 3c 2ar 7t 28a 2s 6a 7e 2av 5c 6b 2ay 7c 6e 70a 3as 1a 6f 2a 7b 7n 27h 2l 6h 3h 22a 6g 4a 2p 3l 4af 3q 26em 3k 27b 11a 3u 2i 27a 3f 7o 3g 26i 64a 64b 27g 5a 2q 2i 23a 3i 2g 26b 2b 70b 2h 2a 3ad 2f 6c 5f 26ca 3z 3b 61 26bv 2cg 2bp 28b 4f 3o 3n 26k 7g 26ai 26cg 47b 6c 7f 27e 6l 7a 26m 2u 3y 26l 3v 11d 4l 4v 3d 1b 4y 4u 7p 3æ 1c 55 4d 6o 2v 48 26ad 47a 2ax 3p 7r 2g 2c 2z 7s 2bf 2y 7d 3ar 2ba 7v 26ae 2ø 2af 2al 52a 7y 2as 7x 2bb 3ap 2ac 2ae 2ad 3az 2ak 2ao 3bf 2ap 2bc 3ay 2bx 2az 2bz 2by 2bv 2bd 3bg 2bk 2aø 2be 7000b 7as 7000f 7000i 7000a 7000d 7000d 7000a 2k 2ch 9d 23b 7000c 7000af 2n 2bi 2c 26bh 4i 2bn 3bk 2x 4r 5g 25 26en 4t 3s 4z 26h 4p 4ø 12c 4q 4s 10b 2aq 3ai 4n 4h 4o 2cc 12f 9e 4æ 6d 2bø 12d 2ca 3ao 54a 5b 3al 4ac 12b 4m 26t 26ag 26af 4aa 4ab 2bg 26bq 26bd 2bh 2t 2ag 3r 26cf 26bn 6p 26bm 2bl 2an 7i 2æ 3an 34b 5h 3ag 6n 26v 2bm 26bl 3ak 26s 12c 3af 3ah 27f 2aa 2ab 27b 2am 7u 10c 12h 26bo 52b 3ae 3bh 3aæ 6m 26bk 3aq 60a 3ax 3av 31b 26bp 12e 32b 26be 26bg 7q 7000bi 3be 3bc 3bb 12d 3bi 2aæ 2cf 3aø 2bæ 30a 2bq 7000ar 26cd 26bf 2bt 26a 2br 4ae 26eg 7l 2bs 26bx 26az 14e 26bu 7m 4g 26bz 26ba 7z 7ø 3ac 54c 7al 7ai 7at 7af 7æ 7ar 26ep 7ac 7ak 7ae 60b 7aa 7ao 7aq 7ad 7ah 60c 26by 64c Høm Lille Å Øllemosebæk Ringsted Å Ortebæk Havbyrdgrøften Ågårdsløbet Sagsnr.: Tegn nr.: Int.: Mål: Dato: 09/ mzr Sagsnavn: Spildevandsplantillæg nr. 11 Ü 1:6.000 TEKNISK FORVALTNING RØNNEDEVEJ 9, 4100 RINGSTED TLF FAX Lokalplan Boliger i Høm Diverse oplysninger: Signatur P( Pumpestation F Udløb Spildevandsledning Regnvandsledning Regnvandsbassin Spildevandskloakeres Lokalplangraense Åbent vandløb Rørlagt vandløb Vandskel

8 Ringsted Kommune Rådhuset Sct. Bendtsgade Ringsted Tlf.:

Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2008-2015 Tillæg vedrørende det åbne land Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3 2. Spildevandsforhold...3 2.1 Status.3 2.2 Plan...4

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

P~ ~.~2 ~ 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 CV, 4 ai, 4 cn,

P~ ~.~2 ~ 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 CV, 4 ai, 4 cn, KRISTIAN MOGENSEN LÅN DSR E TS 5 ÅG Fø RER Ejendommene: 4 bh, 4 bl, 4 bl, 4 br, 4 bs, 4 bt, P.z~ ~ Pa ~ ~ s4~i ~!a~ ~ 5 q, 5 ae, 4 el, 4 4 ~, 4 os, 12 ao, 12 h, 12 af, 12 ~, 12 al, 12 am, 12 an 60, 61,

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) www.energiogmiljo.

Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) www.energiogmiljo. Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) 1 Disposition Klimatilpasning i planlægning og planloven Kommuneplan og klimatilpasningsplan

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1 9HMOHGQLQJIRU QHGVLYQLQJVDQO JRSWLO 3( 5HYLVLRQRNWREHU 1 2 Indhold,QGOHGQLQJ 1.1 Generelt 5 1.2 Afløbsanlæg med nedsivning 5 1.3 Vejledningens anvendelsesområde 6 $GPLQLVWUDWLYHEHVWHPPHOVHU 2.1 Love, bekendtgørelser

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere