Resultatrevision 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2013"

Transkript

1 Beskæftigelse, Social og Økonomi Sekretariat og Integration Sagsnr Brevid Ref. KRPE Dir. tlf. NOTAT: Resultatrevision april 2014 Resultatrevision 2013 Jobcenter Roskilde Som en del af forberedelsen af Beskæftigelsesplanen for det kommende år skal Jobcentret hvert år i henhold til Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats udarbejde en resultatrevision over indsatsen det foregående år. Resultatrevisionen skal sendes i høring og godkendes i byrådet vedlagt LBR s og Beskæftigelsesregionens bemærkninger. Resultatrevisionen består af 2 standardtabeller udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt Jobcentrets opfyldelse af minimumskravene til jobsamtaler og aktive tilbud (rettidighed) suppleret med egne opgørelser baseret på data fra databasen jobindsats.dk og forvaltningens refleksioner over dette. De 2 standardtabeller er: En resultatoversigt der er resultatet af jobcentrets arbejde med ministermålene i 2013, udviklingen i jobcentrets målgrupper den seneste måned og det seneste år, samt rettidigheden i jobcentrets indsats. Resultaterne sammenlignes med udviklingen i de andre jobcentre i den oprindelige klynge 1 af sammenlignelige kommuner som var sammenligningsgrundlag for indsatsen i jobcentret indtil udgangen af Et besparelsespotentiale - som viser hvor meget mere det ville koste Roskilde Kommune om året, hvis antallet af borgere, der modtager ydelser svarede til det antal vores rammevilkår tilsiger ifølge beregning fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA). 1 Den oprindelige klynge, der er nævnt i Resultatoversigten består ud over Roskilde af Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Sorø og Viborg. 1

2 Den samlede indsats i Besparelsespotentialet Udviklingen i antallet af borgere, der modtager forsørgelsesydelser i Jobcenter Roskilde har, for de fleste grupper, været tilfredsstillende i Gennem hele året var mere end 85 % af borgerne i Roskilde Kommune mellem 16 og 66 år selvforsørgende, og i december 2013 var andelen 86,7 %. Dette er den 12. højeste andel selvforsørgende blandt landets kommuner. Besparelsespotentialet herunder viser yderligere, at for alle ydelsesgrupper ligger antallet af borgere, der modtog ydelse i Roskilde Kommune i 2013 lavere end det man kan forvente ud fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) s beregning af jobcentrets rammevilkår. Besparelsespotentiale Roskilde jobcenter Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2013 Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Forudsagte fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 2,35 2, ,6 Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) 3,34 3, ,1 Sygedagpenge 1,70 1, ,3 Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) 5,97 6, ,0 I alt 13,36 14,59 0 0,0 Anm: Negative tal = Roskilde billigere end sammenligning, Positive tal = Roskilde dyrere end sammenligning Kommentar: Tabellen viser andelen af kommunens borgere, der modtager en ydelse fratrukket den andel af borgerne der ifølge kommunens rammevilkår kan forventes at modtage ydelse. Denne forskel omregnes til fuldtidspersoner og ganges med den årlige udgift (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på den pågældende forsørgelsesydelse i jobcentret På enkelte områder har udviklingen dog været specielt negativ eller antallet af ydelsesmodtagere er stagneret på for højt et niveau. Dette gælder primært de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, de langtidsledige arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere samt gruppen af ledige fleksjobberettigede. Indsatsen i forhold til Beskæftigelsesministerens mål for 2013 Beskæftigelsesministeriet har udpeget 4 områder som jobcentrene skulle have særlig opmærksomhed rettet imod i På disse områder er der opstillet 4 specifikke mål (ministermålene). Beskæftigelsesministerens mål for 2013: 1. Flere unge skal have en uddannelse - Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. 2

3 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes - Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. 4. En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder - Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. I bilaget Resultatoversigt - Roskilde er udviklingen i løbet af 2013 opgjort. Målene 2-4 er alle opfyldt, men Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har p.t. suspenderet opgørelsen af Ministermål 1: Uddannelsesgraden. Det er derfor ikke muligt at vurdere om dette mål er opfyldt. 1. Flere unge skal have en uddannelse Roskilde Kommune placerer sig godt, når det drejer sig om kommunens fremdrift mod målet om at 95 % af alle unge i 2015 gennemfører en ungdomsuddannelse. I august lå tallet på 94 %. Kun 10 kommuner i landet lå højere, og 17 kommuner på samme niveau. Kommunen hører dermed til i den bedste 5. del af landets kommuner. Udviklingen i antallet af unge modtagere af a-dagpenge og kontanthjælp illustreres i nedenstående graf, der viser, at halvdelen af de unge ydelsesmodtagere er arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og at antallet af forsikrede ledige unge og gruppen af unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er nogenlunde lige store. 600 Udvikling i antallet af ydelsesmodtagere under 30 år i 2013 A-dagpenge Kontanthjælp arbejdsmarkedsparate Kontanthjælp ikke-arbejdsmarkedsparate 500 Antal fuldtidspersoner dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Antallet af unge forsikrede ledige er faldet med 15,4 %, antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er steget med 8,7 % og antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er steget med 1 % gennem I alt er det samlede antal unge kontanthjælps- og a-dagpengemodtagere faldet med 5,2 % i løbet af 2013 En undersøgelse af, hvor stor en del af kommunens borgere mellem. 16 og 29 år der modtager ydelser viser, at 1,8 % af de unge er arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Dette er det 6. laveste niveau 3

4 blandt den nye kontanthjælpsklynges 2 18 kommuner. 3,8 % af de unge er ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, hvilket er det 4. laveste niveau i kontanthjælpsklyngen og blandt de årige borgere i Roskilde Kommune er det 1,8 %, der modtager a-dagpenge. En sammenligning med de 7 øvrige kommuner i a-dagpengeklyngen 3 viser, at i 3 af kommunerne modtager 1,7 % af kommunens unge a- dagpenge. I de sidste 4 kommuner er niveauet højere end i Roskilde. Indsatsen for de unge med tilknytning til Jobcenter Roskilde har i 2013 været præget af Roskilde Kommunes etablering af ungeenheden UngeGuiden i september Her arbejder kommunens sagsbehandlere tæt sammen med Ungdommens Uddannelsesvejledning. Den nye organisering skal sikre, at der er ét fælles mål for den samlede indsats: de unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse skal i uddannelse. Dette samarbejde fortsætter og vil i 2014 yderligere inddrage uddannelsesinstitutionerne og have fokus på det tværforvaltningsmæssige sags- og koordinationsarbejde omkring de unge mellem 15 og 30 år. Derudover vil der være nyt fokus på de årige, med henblik på smidigere overgange mellem forvaltningerne for de 18 årige. 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet Antallet af nytilkendte førtidspensioner er som ventet faldet markant fra 174 nytilkendelser i 2012 til 61 nytilkendelser i 2013, hvilket er klart under målsætningen om at begrænse antallet af tilkendelser til 74 personer. Ministermålet er dermed opfyldt. Roskilde har traditionelt haft et lavt antal af tilkendte førtidspensioner og dette billede tegner sig også i nedenstående graf hvor antallet af nytilkendelser i 2013 sammenlignes med det gennemsnitlige niveau i den nye klynge 4 af kommuner med samme rammevilkåt med hensyn til de permanente forsørgelsesydelser. Påbegyndt Førtidspension (Antal pr i arbejdsstyrken) 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Roskilde Gennemsnit for kommuner med samme rammevilkår 2 Kontanthjælpsklyngen: Ikast-Brande, Roskilde, Hillerød, Silkeborg, Assens, Billund, Greve, Nordfyns, Jammerbugt, Furesø, Lemvig, Stevns, Syddjurs, Frederikssund, Middelfart, Vallensbæk, Læsø, Ringkøbing-Skjern 3 A-dagpengeklyngen: Odder, Struer, Syddjurs, Favrskov, Solrød, Roskilde, Skandernborg 4 Permanente forsørgelsesklyngen: Favrskov, Greve, Albertslund, Ishøj, Roskilde, Glostrup, Høje-Taastrup, Lejre. 4

5 Den lave tilgang skyldes først og fremmest indfasning af FØP/Fleksreformen. I den forbindelse er der oprettet et rehabiliteringsteam, der nu er veletableret og mødes 2 gange om ugen. FØP/Fleksreformen har samtidig lempet kravene til, hvornår borgerne er berettigede til fleksjob, således at man nu kan blive tildelt et fleksjob, hvis man bare kan arbejde i et par timer ugentligt. Dette har betydet, at ca. halvdelen af de sager, der har været forelagt rehabiliteringsteamet, er blevet indstillet til fleksjob. Som følge heraf har Roskilde Kommune, som mange af landets øvrige kommuner, tildelt noget færre ressourseforløb end forventet. Gruppen af borgere, der tidligere ville være tilkendt en førtidspension, modtager nu i stedet kontanthjælp, er i ressourceforløb eller i fleksjob/på ledighedsydelse. 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes Også når det gælder udviklingen i antallet af langtidsledige, har der været det forventede fald i Roskilde kommune. Antallet af langtidsledige (forsikrede ledige og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der har været ledige minimum 80 % af det seneste år) faldt 22 % i 2013 og var 453 i dec Dette antal er under det fastsatte måltal på 461. Faldet er dog udelukkende sket i antallet af forsikrede ledige, der er faldet med 53 % der svarer til 251 fuldtidspersoner, hvorimod antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere er steget med 123 % svarende til 121 fuldtidspersoner. Dette ligger en del over gennemsnittet i den gamle klynge (på 109 %), men under gennemsnittet i den nye kontanthjælpsklynge (142 %). Faldet i antallet forsikrede ledige er bl.a. en direkte konsekvens af den forkortede dagpengeperiode I perioden fra januar til oktober 2013 har 322 forsikrede ledige mistet retten til a-dagpenge i Roskilde Kommune. En nærmere analyse af udviklingen i antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere viser at kvinderne nu udgør en større andel af gruppen af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere (40 % mod tidligere 35 %) Nedenstående graf viser at stigningen i antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere er især stor for gruppen af årige og for kvinderne. Udviklingen i antallet langtidsledige kontanthjælpsmodtagere fordelt på målgrupper Index 100 = dec årige % årige % Kvinder +156 % Alle % Mænd % Ikke-vestlig baggrund + 63 % årige + 44 %

6 Efter kontanthjælpsreformen er begrebet nytte-indsats indført og det rettes mod både de over og under 30 årige. I Jobcenter Roskilde forventes dette at have en vis effekt også for kontanthjælpsmodtagere over 45 år. Derudover vil der være brug for særligt fokus på denne gruppe i 2014 og i Beskæftigelsesplan En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcenter Roskilde opstillede 2 mål i 2013 for at sikre en tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder: Antallet af medlemmer i VirksomhedsNetværk Roskilde og virksomhedernes tilfredshed med servicen fra Jobcentret målt ved den årlige tilfredshedsundersøgelse. Begge mål er opfyldt. Antallet af medlemmer af Virksomhedsnetværk Roskilde lå i hele 2013 over målsætningen på 300 medlemsvirksomheder og nåede ved årsskiftet 320 medlemmer, og målet er dermed opfyldt. Byrådet har dog i slutningen af 2013 besluttet at netværket nedlægges. Det forventes, at Erhvervsforum Roskilde vil kunne varetage en del af CSR-indsatsen fremover. Den årlige undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med serviceydelser modtaget fra jobcentret i 2013 er blevet besvaret af 105 virksomheder, hvoraf 83 % meldte tilbage, at de var enten tilfredse eller meget tilfredse med kommunens serviceniveau. Målet i beskæftigelsesplanen var en tilfredshed over 80 %. Dette mål er dermed opnået. I 2013 er Jobcentrets samarbejde med kommunens nye Erhvervsafdeling og En indgang for erhvervslivet etableret og jobcentret samarbejder med Erhvervsforum Roskilde for at skabe en større kontaktflade til kommunens virksomheder. Dette samarbejde fortsætter i 2014 og Jobcentret forventer at udarbejde en strategi for virksomhedssamarbejdet i forbindelse med arbejdet med Beskæftigelsesplan Indsatsen i forhold til de enkelte ydelsesgrupper - Resultatoversigten A-dagpenge Antallet af forsikrede ledige er, som det fremgår af Resultatoversigten, faldet med 20 % i Roskilde i løbet af Dette fald svarer til 295 ledige, hvoraf ca. halvdelen er medlemmer af 3F eller HK. Faldet i antallet af forsikrede ledige mænd (24 %) har været noget større end faldet i antallet af forsikrede ledige kvinder (16 %) og 56 % af de borgere, der ikke længere modtager a-dagpenge er mellem 45 og 60 år. En del af faldet skyldes selvfølgelig den forkortede dagpengeperiode og modsvares til dels af en tilgang til kontanthjælp. Men faldet gælder både antallet af forløb med en varighed under 3 måneder, der er faldet (med 9 %) og antallet af forløb med en varighed mellem 3-12 måneder (med 24 %). Antallet af forløb med en varighed over 12 måneder er faldet med 67 % i løbet af I Roskilde Kommune modtog 2,1 % af borgerne a-dagpenge i december måned I Skanderborg var andelen 2,0 % ellers lå resten af de 7 kommuner i a-dagpengeklyngen på niveau med Roskilde eller over. Resultatoversigten viser, at faldet på 20 % i Roskilde Kommune er lidt mindre end det gennemsnitlige fald i den oprindelige klynge, der var på 24 %. Det gennemsnitlige fald i den nye A-dagpengeklynge var på 23 %: Kontanthjælp Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune er steget med 3,8 % i løbet af Stigningen fordeler sig på en stigning i antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på 11 % og en lille stigning i antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på 0,9 % i løbet af

7 Den tilsvarende gennemsnitlige udvikling i den nye kontanthjælpsklynge er en samlet stigning på 4,8 % fordelt på en stigning i antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på 6,5 % og en stigning på 3,6 % i antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere. De ca borgere på kontanthjælp i Roskilde Kommune svarer til 3,2 % af kommunens befolkning fordelt på 1,0 % arbejdsmarkedsparate og 2,2 % ikke-arbejdsmarkedsparate. I alle tre tilfælde svarer dette niveau nøjagtig til det gennemsnitlige niveau i den nye kontanthjælpsklynge. Udfordringen på kontanthjælpsområdet er, at det overvejende er antallet af langvarige forløb, der er steget. Både for de arbejdsmarkedsparate (se under ministermålet: Langtidsledigheden skal bekæmpes) og for de ikke arbejdsmarkedsparate hvor antallet af forløb med en varighed over et år er steget med 39 % fra november 2012 til november I denne gruppe findes en del af de borgere, der tidligere blev tildelt fleksjob eller førtidspension, men som nu yderligere afklares inden deres sag forelægges rehabiliteringsteamet. For de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er der forsat fokus på den tværfaglige individuelle indsats. Sygedagpenge Det samlede antal borgere på sygedagpenge i Roskilde Kommune er faldet med 12 % i løbet af Det største fald er sket i antallet af sager med en varighed på mellem 3 måneder og 12 måneder. Antallet af disse forløb ligger 25 % lavere i december 2013 end i december Antallet af langvarige sygedagpengesager er også faldet (med 6 %) og ligger med en andel på 12,7 % under målsætningen om max. at udgøre 15 % af det samlede antal sager. Den gennemsnitlige andel af forløb med en varighed over 52 uger i sygedagpengeklyngen 5 er dog med 9,3 % noget lavere. 1,8 % af borgerne i Roskilde modtog sygedagpenge i dec I Furesø kommune var det 1,6 % og resten af kommunerne i Sygedagpengeklyngen lå enten på niveau med Roskilde eller højere. Ledighedsydelse og Fleksjob Ledigheden blandt borgere, der er tilkendt fleksjob lå højt i hele I december 2013 var den 22,7 % og lå dermed langt over det fastsatte mål på 15 %, men dog under ledigheden i dec på 23,6 %. Ledige fleksjobbere modtager ledighedsydelse og antallet af ledighedsydelsesmodtagere steg med 2,5 % i løbet af 2013, hvorimod antallet af borgere med fleksjob steg med 5 %. I den nye permanente-ydelserklynge var den gennemsnitlige stigning på hhv. 8 % for antallet af borgere i fleksjob og 2 % for antallet af borgere på ledighedsydelse. Ledigheden blandt borgerne, der er tilkendt fleksjob svinger meget i klyngekommunerne og går fra en ledighed på 13,4 % i Albertslund kommune til en ledighed på 29,5 % i Ishøj. Roskilde Kommune ligger lige midt i klyngen. Jobcenter Roskilde har i 2013 indgået samarbejde med 2 eksterne aktører og udlagt alle ledighedsydelsesmodtagere der inden for 18 mdr. har været ledige i mere end 12 måneder. Jobcentrets fokus på denne målgruppe vil blive fastholdt i 2014 og jobcentret vil fortsætte og justere samarbejdet med de eksterne aktører omkring de langvarigt ledige fleksjobbere. 5 Sygedagpengeklyngen: Roskilde, Hillerød, Ballerup, Fredensborg, Gladsaxe, Furesø. 7

8 Rettidighed Resultatoversigten viser, at kun få forsikrede ledige har manglet jobsamtaler eller aktive tilbud i december Faktisk har Jobcenter Roskilde haft en høj rettidighed i indsatsen for de forsikrede ledige gennem hele året - også i sammenligning med regionens øvrige jobcentre. På kontanthjælpsområdet gælder det samme for de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, hvorimod antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der manglede jobsamtaler, steg markant i de sidste måneder af Andel ydelsesmodtagere, der mangler jobsamtale i % 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Andel, der mangler jobsamtale Adagpenge Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 En stor del af de ikke-arbejdsmarkedsparate borgere, der mangler samtaler er unge under 30 år. På dette område er der sket store organisatoriske forandringer i forbindelse med etableringen af UngeGuiden og krav om revurdering af samtlige sager i forbindelse med kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft I forbindelse med revurderingen har størstedelen af de unge været til samtale i UngeGuiden i november og december ,0% Andel, der mangler aktive tilbud Adagpenge Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Andel ydelsesmodtagere, der mangler tilbud i % 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 8

9 Ligeledes ses en, dog lidt mindre, stigning i andelen af ikke-arbejdsmarkedsparate, der mangler et aktivt tilbud. I 2014 er indsatsen for de ikke-arbejdsmarkedsparate (aktivitetsparate) kontanthjælpsmodtagere en fortsat udvikling af UngeGuiden med fokus rettet mod det tværforvaltningsmæssige sags- og koordinationsarbejde. Opfølgning på indsats og mål i forbindelse med tildelte midler fra puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og virksomhedsrettet aktivering Roskilde Kommunen udarbejdede i 2010 en plan med mål for indsatsen, strategi og resultatkrav for den 4- årige bevilling ( incl.). Det endelige mål var fastlagt således: Fra udgangen af 2012 og resten af projektperioden skal følgende andel af aktiverede ydelsesmodtagere, der har været ledige i mere end 12 sammenhængende måneder, være i virksomhedsrettede tilbud A-dagpengemodtagere: 75 %, Kontanthjælpsmodtagere match 1: 60 % og Kontanthjælpsmodtagere match 2: 30 % Udviklingen fra 4. kvt til 4. kvt har været således: Andelen af ydelsesmodt. med langvarige forløb i virksomhedsnær aktivering 4. kvt kvt kvt 2013 A-dagpenge 65% 77% 79% Kontanthjælp - jobklar 71% 64% 63% Kontanthjælp - indsatsklar 36% 40% 34% Målingen omfatter A-dagpenge og kontanthjælpsmodtagere, der har været ledige i mere end 12 måneder sammenhængende For alle tre grupper af ydelsesmodtagere gælder, at projektet er afsluttet og det endelige mål er opnået. 9

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 236055 Brevid. Ref. KRPE kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2012 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Som en del af forberedelsen

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 210476 Brevid. 1453621 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2011 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Som en

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Greve Endelig udgave 22. maj 2014 Indhold 1. Om resultatrevisionen... 3 2. Sammenfatning af beskæftigelsesindsats 2013... 4 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2013...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Notat: NOTAT: Notat om sammenligningsgrundlaget for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats

Notat: NOTAT: Notat om sammenligningsgrundlaget for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 80456 Brevid. 1340754 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Notat om sammenligningsgrundlaget for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Viborg

Resultatrevision 2013. Jobcenter Viborg Resultatrevision 2013 Jobcenter Viborg Beskæftigelsesministerens mål for 2013... 2 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 2 Mål 2: Færre personer på førtidspension... 2 Mål 3: Begrænsning af langtidsledigheden...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan.

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013 Center for Social & Beskæftigelse Kvartalsrapport for 4. kvartal af 213 Status på beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune opdateret d.12. februar 214 Status på beskæftigelsesindsatsen 4.kvartal 213/sagsnr.15..-P5-2-13

Læs mere

Status for ledighed og ministermål

Status for ledighed og ministermål -netværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ledighed og ministermål - Netværksdialogmøde 2. kvartal 2014-11. marts 2014 Marts 2014

Læs mere

ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune

ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål og jobcenterets overordnede resultater... 4 2. Resultatoversigten...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision 2009. Furesø Kommune

Resultatrevision 2009. Furesø Kommune Resultatrevision 2009 Furesø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...2 3. Resultatoversigt primo 2010...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 M 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Samlet konklusion 4 Det lokale beskæftigelsesråds høringssvar til Resultatrevision 2010 5 3. Gennemgang af resultatoversigten 6 Ministermål 1: Nedbringelse

Læs mere

Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014

Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014 Aarhus Kommune MSB Ledelsesinformation 8940 3941 Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014 Indhold Ministermål 1- Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse 2 Ministermål 2 færre tilkendelser af

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Greve Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Reformen af førtidspension og fleksjob

Reformen af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob Jobindsats: jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15 mar-15 maj-15 jul-15 sep-15 nov-15 jan-16 Tilgang til ressourceforløb

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport december 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport december 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport december (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Unge Virksomhedssamarbejde Nøgletal Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelser i 6-byerne som andel af

Læs mere

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2010 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2012 for Jobcenter Indhold 1. Indledende og sammenfattende bemærkninger....2 2. Beskæftigelsesministerens mål...3 2.1. Arbejdskraftreserven. Antallet af ledige med mere end tre måneders

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1. Resultatrevision 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1. Resultatrevision 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1 Resultatrevision 2012 1. Indledning Denne Resultatrevision 2012 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2013 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9 Notat Vejledning til opfølgningsrapport Den kvartalsvise opfølgningsrapport har fået nyt design og indhold. Det er sket som en konsekvens af de nye ministermål for 11 og et ønske om ændret fokus i rapporten.

Læs mere

LBR NØGLETAL KOLDING JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL KOLDING JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 KOLDING JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Resultatrevision for år 2011

Resultatrevision for år 2011 Resultatrevision for år 2011 Jobcenter Frederikssund april 2012 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk HVORFOR

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune

Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune En effektiv beskæftigelsesindsats gør en forskel. Det kan mærkes på bundlinjen, hvis kommunen investerer i en effektiv

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse. N O T A T Kontanthjælpsreformen Status maj 2016 8. juni 2016 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Kontanthjælp må ikke

Læs mere

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 18. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden Januar 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland August 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune August 214 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialicerede

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 1. Forord Jobcenter Skanderborgs primære opgave er dels at hjælpe ledige og sygemeldte borgere med at opnå eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet og dels at tilgodese virksomhedernes

Læs mere

IKAST-BRANDE JOBCENTER

IKAST-BRANDE JOBCENTER LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 IKAST-BRANDE JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 1. maj 2009 Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008 1. Resume Resultatrevison for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa April 2014 1. Indledning... 2 2. Resultatoversigt... 2 Udviklingen i ministerens mål... 4 Udviklingen i forsørgelsesgrupper... 9 Udvikling i indsatsen aktiveringsgrad...

Læs mere

LBR NØGLETAL 3/2011 FURESØ JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 3/2011 FURESØ JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 3/2011 FURESØ JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til BUSKE-udvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision Resultatrevision 2010 Jobcenter Roskilde Kommune

Resultatrevision Resultatrevision 2010 Jobcenter Roskilde Kommune Jobcenter Administration Køgevej 90 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 31 31 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 1-3-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 11 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Marts 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2012 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling februar 2014 4,0 4,2 - samme periode sidste år februar 2013 5,3 5,4

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling februar 2014 4,0 4,2 - samme periode sidste år februar 2013 5,3 5,4 A-Dagpenge Aktuel måling april 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling januar 2014 3,8 4,1 - samme periode sidste år januar 2013 5,2 5,5

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling januar 2014 3,8 4,1 - samme periode sidste år januar 2013 5,2 5,5 A-Dagpenge Aktuel måling marts 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2009

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Indhold: Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012... 1

Indhold: Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012... 1 April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012 Indhold: Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012... 1 Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012... 1 Kommentarer til resultatoversigten... 1 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011. Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011

Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011. Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011 April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011 Indhold: Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011...1 Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011...1 Kommentarer til resultatoversigten...1 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Side 1 af 17 Indhold 1. Resumé 2. Baggrund 2.1. Resultatrevisionen for 2013 indhold 2.2. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 3. Resultater

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision for år 2013

Resultatrevision for år 2013 Resultatrevision for år 2013 Jobcenter Frederikssund april 2014 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2012 Opdateret d.1. juni 2012 Kvartalsafrapportering 1. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune. - Udgivet februar 2014 -

Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune. - Udgivet februar 2014 - Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune. - Udgivet februar 2014 -

Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune. - Udgivet februar 2014 - Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Herlev. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Herlev. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Herlev 2. status 2013 Marts 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2012 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Greve 4. status 2012 Marts 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet. ØDF Sjælland, marts 2015

Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet. ØDF Sjælland, marts 2015 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet ØDF Sjælland, marts 2015 Et enkelt refusionssystem - med fokus på resultater Skærpet fokus på at få ledige i job Samme statsrefusion uanset forsørgelsesydelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-jul 14 3,4 3,7 - samme periode sidste år Jan-jul 13 4,4 4,5

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-jul 14 3,4 3,7 - samme periode sidste år Jan-jul 13 4,4 4,5 A-Dagpenge Aktuel måling september 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Ledelsesinformation, januar-marts 2016 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, januar-marts 2016 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats + Fasit, januar-februar 215 og januar-februar 216 Antal ydelsesmodtagersager januar-marts 216 Antal personer Antal fuldtidspersoner jan- feb- jan- feb- jan- feb- jan-

Læs mere

Fælles fynske beskæftigelsesperspektiver

Fælles fynske beskæftigelsesperspektiver Fælles fynske beskæftigelsesperspektiver Baggrund De beskæftigelsespolitiske udfordringer, kommunerne på Fyn står overfor, er på mange punkter ens. Mange fynboer krydser dagligt kommunegrænsen til en anden

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Aktivering der virker

Aktivering der virker Aktivering der virker - Aktiveringsstrategi for ledige, sygemeldte, revalidender og borgere på ledighedsydelse 31. august 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling Målet med aktiveringsindsatsen er hurtigst

Læs mere