Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse"

Transkript

1 1 af 5 Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse samt 11, stk. 4-erklæring Jnr.: 2: /TH Rådsmødet den 26. august Resumé Kølebranchens Miljøordning har anmeldt sine vedtægter og regelsæt med ansøgning om ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens 9 eller - hvis en sådan ikke kan gives - fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1. Der er ligeledes anmodet om en erklæring efter konkurrencelovens 11, stk. 4. Kølebranchens Miljøordning er en privatretlig aftale mellem importører og distributører af kølemidler, der har til formål at sikre, at brugte kølemidler bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Aftalen rummer visse konkurrencebegrænsende elementer (godkendelsesordning, eksklusivitet og betaling af tillæg) og kan derfor ikke opnå ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens 9. Konkurrencerådet skal således tage stilling til, om betingelserne i konkurrencelovens 8, stk. 1, for at få fritagelse fra konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler, jf. lovens 6, er opfyldt. 2. Afgørelse Det besluttes, at det meddeles Kølebranchens Miljøordning, at ordningen rummer konkurrencebegrænsende elementer og derfor ikke kan opnå ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens 9. Det meddeles endvidere, at aftalen, jf. konkurrencelovens 8, stk. 1, kan fritages fra konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler, jf. 6, idet betingelserne for at opnå fritagelse findes at være opfyldt. Fritagelse gives for en periode på 5 år. Det besluttes endvidere, at det, jf. konkurrencelovens 11, stk. 4, meddeles anmelderen, at Kølebranchens Miljøordning ikke efter de forhold, Konkurrencerådet har kendskab til, udgør misbrug af en dominerende markedsposition, jf. konkurrencelovens 11, stk Sagsfremstilling 3.1 Baggrund Kølebranchens Miljøordning blev etableret i 1992 af kølebranchen med henblik på at skabe en ordning, der sikrede en miljømæssigt acceptabel bortskaffelse af brugte kølemidler. Der er tale om kølemidler af typen CFC, HCFC, HFC og blandinger af disse. Kølemidlerne er helt nødvendige i køleanlæg, men forbruges ikke ved brugen. Køleinstallationer påfyldes med kølemiddel, hvorefter de fungerer et givet tidsrum. Herefter aftappes kølemidlet og nyt påfyldes. Kølemidlerne virker stærkt nedbrydende på ozonlaget, hvis de udledes i atmosfæren. Problemet var før ordningens iværksættelse, at kølemidlerne i vid udstrækning - på trods af, at det er forbudt - blev udledt. Ved udledning fortyndes og forsvinder midlerne hurtigt, hvilket i realiteten umuliggør kontrol med kølefirmaerne. Der blev således før ordningens iværksættelse reelt ikke indsamlet og genbrugt kølemidler. Ordningen er derfor søgt udformet på en måde, der giver et økonomisk incitament til at indsamle mest muligt brugt kølemiddel, således at udledningen minimeres til gavn for miljøet.

2 2 af 5 Etableringen af ordningen skete med opbakning fra Miljøstyrelsen, der bl.a. som følge af internationale forpligtelser arbejdede for en nedbringelse af udslippet af CFC-gasser Ordningens deltagere, udformning og funktion Ordningen omfatter de fire største importører af kølemidler samt deres aftagere (reparatører og installatører o.l.). Sidstnævnte er organiseret i Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening. De fire importører dækker ifølge Kølebranchens Miljøordning over 90% af det danske marked for kølemidler. Medlemmer af Kølebranchens Miljøordning forpligter sig til kun at sælge til aftagere, der er godkendt af Kølebranchens Miljøordning. Et udvalg under Kølebranchens Miljøordning forestår godkendelserne. Udvalget består af repræsentanter fra branchen samt fra Arbejdstilsynet og Dansk Teknologisk Institut. Miljøstyrelsen deltager i udvalget som observatør. Godkendelse under Kølebranchens Miljøordning er betinget af fornøden uddannelsesmæssig baggrund og rådighed over det nødvendige tømningsudstyr. Den fornødne uddannelse kan opnås f.eks. på et tre-dages kursus på Den Jydske Håndværkerskole eller Københavns Maskinmesterskole, og prisen for tømningsudstyr udgør i størrelsesordenen kr. Kølemiddelimportørerne opkræver ved salg til installatører m.v. et "miljøtillæg" på 15,- kr. pr. kg kølemiddel. Installatørerne opkræver ved salget til brugerne et tillæg på 18,- kr. pr. kg. Differencen på 3,- kr. pr. kg dækker de omkostninger, installatørerne har i forbindelse med medlemskabet af Kølebranchens Miljøordning. Disse omkostninger er f.eks. porto og papir i forbindelse med indrapportering til Kølebranchens Miljøordning samt udgifter til fornødent udstyr. Når indsamlet kølemiddel efter brug returneres (af installatører/reparatører, der forestår tømninger og udskiftninger) til importøren (der videreformidler til destruktion eller genanvendelse), betales af importøren 5,- kr. pr. kg kølemiddel, der skal destrueres, og 10,- kr. pr. kg, der kan genanvendes. Denne betaling skal således danne økonomisk incitament til at indsamle brugt kølemiddel. Resten af "miljøtilægget" anvendes til finansiering af bortskaffelse af kølemiddel, administration af et returflaskesystem samt administration af Kølebranchens Miljøordning. Endelig destruktion af ikke-genanvendeligt kølemiddel sker ved forbrænding på Kommunekemi (hvorved der ikke sker ozon-skadelige udslip). Der er i Kølebranchens Miljøordning fastsat regler om, at der skal føres regnskab med virksomhedernes køb af CFC, hvor meget der sælges/afleveres og til hvem. Dette gælder både rent og forurenet CFC. Disse regnskaber indberettes hver måned til Kølebranchens Miljøordning. Det er endvidere i ordningen fastsat, at virksomheder, der selv kan regenerere brugt kølemiddel eller ønsker at anvende alternative bortskaffelsesmuligheder i stedet for Kølebranchens Miljøordning, har mulighed herfor. Disse virksomheder kan få refunderet indbetalte miljøtillæg med undtagelse af administrationsgebyr til Kølebranchens Miljøordning (2,50 kr. pr. kg.). Denne bestemmelse er indføjet med henblik på at sikre mulighed for konkurrence på markedet for oparbejdning af brugt kølemiddel. Der er p.t. ca aktive virksomheder under Kølebranchens Miljøordning. 3.3 Konkurrencerådets tidligere stillingtagen til Kølebranchens Miljøordning Konkurrencerådet behandlede i Kølebranchens Miljøordning efter den dagældende konkurrencelov. Ordningen gav på daværende tidspunkt anledning til visse indvendinger fra rådets side, idet rådet fandt, at ordningen var mere vidtgående, end miljøhensynet nødvendiggjorde. Der blev afholdt 11-forhandlinger med Kølebranchens Miljøordning om visse ændringer i ordningen. Konkurrencerådet blev imødekommet på de punkter, hvor der var konkurrenceretlige

3 3 af 5 indvendinger; bl.a. blev godkendelse under Kølebranchens Miljøordning gjort vederlagsfri (modsat et oprindeligt gebyr på 1000,- kr. årligt), ligesom det ved 11-forhandlingerne blev sikret, at virksomheder, der beskæftigede sig med oparbejdning af brugt kølemiddel, fik reel mulighed for at konkurrere. Dette sikredes ved, at "miljøtillægget" til Kølebranchens Miljøordning tilbagebetales f.s.v.a. kølemiddel, der afhændes til en godkendt alternativ bortskaffelsesordning. 3.4 Kølebranchens Miljøordning s argumentation vedrørende kriterierne for fritagelse Kølebranchens Miljøordning har overordnet til hensigt at sikre, at de miljømæssige skadevirkninger af brug af kølemidler minimeres ved at kølemidlerne håndteres forsvarligt. Kølebranchens Miljøordning garanterer således, at alle, der håndterer kølemidler, er tilstrækkeligt uddannet samt råder over forsvarligt udstyr. Ligeledes bidrager ordningen til at forenkle rapporteringsprocessen i forbindelse med håndtering af kølemidler, idet der nu kun skal rapporteres til Kølebranchens Miljøordning. Udgangspunktet i lovgivningen er, at hver enkelt virksomhed på baggrund af reglerne i affaldsbekendtgørelsen skal rapportere til alle kommuner, hvor den opererer, men situationen er nu den, at alle virksomheder, der er med i Kølebranchens Miljøordning, i praksis også kan operere i alle kommuner. Kølebranchens Miljøordning forestår den fornødne rapportering til kommunerne. Forbrugerne får - ligesom det øvrige samfund - del i de miljømæssige gevinster, ordningen medfører. Ordningen medfører kun begrænsninger, der er nødvendige for at opretholde den fornødne kontrol med håndtering og bortskaffelse af kølemidler. Godkendelsesordning og betaling af miljøtillæg er således nødvendige for at sikre ordningens effektivitet. Ordningen giver endvidere ikke kølemiddelvirksomhederne mulighed for at udelukke en væsentlig del af konkurrencen for de pågældende produkter, idet det står kølemiddelaftagerne frit at benytte alternative bortskaffelsesmuligheder eller importere kølemiddel selv. 4. Vurdering Kølebranchens Miljøordning, der må karakteriseres som en privatretlig aftale, indebærer visse bestemmelser, der er konkurrencebegrænsende. Det drejer sig om bestemmelserne om godkendelse i regelsættets 2, stk. 1, kombineret med eksklusivitetsbestemmelsen i 2, stk. 4, der bestemmer, at Kølebranchens Miljøordnings medlemmer ikke må handle kølemiddel med virksomheder uden for Kølebranchens Miljøordning. Sådanne bestemmelser omfattes som udgangspunkt af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 2, nr. 2, da der er tale om en metode til at kontrollere afsætningen af kølemidler, ligesom kravet om godkendelse etablerer en adgangsbarriere til markedet. Kølebranchens Miljøordning er ikke omfattet af bagatelreglerne i konkurrencelovens 7, da aftalen dækker ca. 90% af det danske marked for kølemidler, og deltagernes omsætning ligger langt over 150 mio. kr. Da Kølebranchens Miljøordning indeholder konkurrencebegrænsende bestemmelser, kan ordningen ikke opnå ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens 9. Der må herefter tages stilling til, om betingelserne for fritagelse i konkurrencelovens 8, stk. 1, er opfyldt. For så vidt angår betingelsen i konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 1, må der lægges vægt på, at ordningen bidrager til en mindsket forurening med CFC og dermed mindsket ozonlagsnedbrydning. Aftalen skaber således en mindre belastning af vore miljømæssige ressourcer til gavn for samfundet som sådan. Godkendelsesordning og eksklusivitet må anses for nødvendige i denne sammenhæng.

4 4 af 5 Endvidere skaber ordningen - via ordningen med betaling af miljøtillæg - incitament til at styrke effektiviteten i genindvindingen og oparbejdningen af brugte kølemidler, idet brugte kølemidler (modsat tidligere) har en økonomisk værdi. Herudover lettes de administrative byrder for kølevirksomhederne, idet indberetninger, godkendelser m.v. til kommunerne erstattes af en central indberetningsordning til Kølebranchens Miljøordning. På dette punkt medfører ordningen således en samfundsøkonomisk besparelse. Det kan anses for konkurrencebegrænsende, at virksomheder, der ønsker at anvende alternative bortskaffelses-/oparbejdningsmuligheder, også skal betale miljøtillæg, idet de kun får refunderet gebyret eksklusive et administrationsgebyr på 2,50 kr. pr. kg. Det må imidlertid anses for nødvendigt af hensyn til ordningens effektivitet, at også sådanne virksomheder betaler gebyr og stilles visse betingelser for refusion, da der ellers kunne være mulighed for at aftage kølemiddel gebyrfrit og herefter ikke tage fornødne miljøhensyn ved bortskaffelsen. Det kan ikke anses for urimeligt, at der i den forbindelse erlægges et beskedent administrationsgebyr til Kølebranchens Miljøordning. Forbrugerne får på lige fod med resten af samfundet gavn af de miljømæssige fordele, ordningen indebærer, jf. konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 2. Hvad angår betingelsen i konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 3 bemærkes, at godkendelses- og eksklusivitetsordningen må anses for nødvendig for at sikre, at de miljømæssige mål kan opnås. Det tilføjes, at de opstillede kriterier for godkendelse (en vis uddannelse samt fornødent udstyr) må anses for saglige, rimelige og objektive. Endvidere må det anses for nødvendigt at etablere en ordning med betaling af miljøtillæg for at sikre indsamling af brugt kølemiddel, idet miljøtillægget finansierer betalingen for returneret brugt kølemiddel samt den endelige bortskaffelse (forbrænding). Betingelsen i konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 4, må også anses for opfyldt, idet Kølebranchens Miljøordning ikke begrænser den indbyrdes konkurrence mellem de enkelte leverandører og distributører af kølemiddel. Konkurrencen på markedet for kølemidler må således anses for intakt. Endvidere sikrer dispensationsadgangen fra ordningen, der fremgår af tillægget af 9./ ( 4), at virksomheder, der ønsker at anvende alternative bortskaffelsesmuligheder, har mulighed herfor. Ordningen har således ikke negativ indflydelse på konkurrencen på markedet for oparbejdning af brugte kølemidler. På baggrund af en samlet bedømmelse findes betingelserne i konkurrencelovens 8, stk. 1, at være opfyldt, hvorefter Kølebranchens Miljøordning kan meddeles fritagelse fra konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler. Fritagelse kan meddeles for en periode på 5 år. Kølebranchens Miljøordning har anmodet om en erklæring efter konkurrencelovens 11, stk. 4, om, at Kølebranchens Miljøordning ikke efter de forhold, Konkurrencerådet har kendskab til, misbruger en dominerende markedsposition. Det må antages, at en forening ved sine vedtægtsbestemmelser og regelsæt kan misbruge en markedsposition efter konkurrencelovens 11, hvis foreningen antages at være dominerende på det relevante marked. I den aktuelle situation - hvor Kølebranchens Miljøordning dækker over 90% af det relevante marked - må dominanskriteriet anses for opfyldt. Der findes ikke bestemmelser i Kølebranchens Miljøordning, der kan anses for misbrug af dominerende stilling. De konkurrencebegrænsende bestemmelser, ordningen indeholder, kan

5 5 af 5 muligvis medføre en vis begrænsning i afsætningen af kølemidler (p.g.a. kravet om godkendelse), jf. herved konkurrencelovens 11, stk. 2, nr. 2, men der er ikke tale om en begrænsning til skade for forbrugerne, da forbrugerne som tidligere nævnt får andel i de miljømæssige fordele, ordningen indebærer. På den baggrund findes det, at ordningen ikke vurderes at indeholde bestemmelser, der udgør misbrug af en dominerende markedsposition, hvorfor der kan meddeles Kølebranchens Miljøordning en erklæring efter konkurrencelovens 11, stk. 4.

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I.

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I. 19.5.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 130/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for vertikale begrænsninger

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000. af 17. december 1999

De Europæiske Fællesskabers Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000. af 17. december 1999 L 17/22 21.1.2000 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 2 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Udstedelse af betalingskort... 3

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Boligejerskabsmodeller

Boligejerskabsmodeller Boligejerskabsmodeller I Danmark findes syv forskellige typer boligfællesskaber, hvor beboerne er medejere af ejendommen de såkaldte boligejerskabsmodeller: Andelsboliger, Boligaktieselskaber, Boliganpartsselskaber,

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

KONKURRENCERET JUNI 2002

KONKURRENCERET JUNI 2002 AKTUEL KONKURRENCERET JUNI 2002 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL KONKURRENCERET KONSUMPTIONSPRINCIPPET SIDSTE NYT VEDRØRENDE PARALLELIMPORT Af advokatfuldmægtig Anne Vinten EN VAREMÆRKEINDEHAVER

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER JANUAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion og sammenfatning af krav... 4 2. Definitioner og eksempler på erhvervsøkonomiske konsekvenser...

Læs mere