PROJEKTBESKRIVELSE VEDR. AFPRØVNING AF CCS KLASSIFIKATION FOR BRUGSRUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTBESKRIVELSE VEDR. AFPRØVNING AF CCS KLASSIFIKATION FOR BRUGSRUM"

Transkript

1 PROJEKTBESKRIVELSE VEDR. AFPRØVNING AF CCS KLASSIFIKATION FOR BRUGSRUM cuneco en del af bips Dato 23. oktober 2013 Projektnr.: Sign. HR / HEL 1 Indledning Det selvejende universitet DTU og universiteterne, underlagt BYGST, anvender i dag forskellige rum- klassifikationssystemer hvilket komplicerer sammenlig- ninger på tværs til fx brug for benchmarking eller drift. Der er derfor et ønske fra både BYGST og universiteterne om at få implemen- teret en standard for fælles rumkategorier. Universiteternes omfattende forskningsaktiviteter kræver specifikke og specia- liserede brugsrum som fx lyddøde rum eller akvarier. Der vil derfor være behov for et klassifikationssystem, som kan håndtere projektspecifikke rumkategorier og funktioner. Ensartet klassifikation kan endvidere give et bedre overblik over faciliteter og muligheder for ressourceallokering. 2 Formål Formålet med projektet er at afprøve om de udviklede CCS standarder for klas- sifikation af brugsrum kan erstatte og derved harmonisere de forskellige klassi- fikationssystemer som i dag anvendes af universiteterne og BYGST, og samtidig vise om CCS strukturen er kompatibel med de i dag anvendte klassifikationssy- stemer. Afprøvningen vil også vise CCS strukturens robusthed overfor forsknings- og undervisningsinstitutioners behov, og vil give en indikation af potentielle prak- tiske udfordringer. Samtidig vil afprøvningen vise til hvilket niveau der kan anvendes CCS rum klassifikation, og hvornår der vil være behov for projektspecifikke rumkatego- rier og egenskabsdata. Ydermere vil projektet vise om en bygherre / driftsherre med fordel kan an- vende CCS strukturen til arealforvaltning af en stor og kompleks bygningsmas- se. Endeligt vil det være afprøvningsprojektets formål dels at give feedback til cunecos udviklingsproces mht. hvordan standarderne evt. skal tilpasses og dels cuneco står for fællesskab. Vi udvikler det fælles grundlag for digitaliseret samarbejde i byggeri, anlæg og drift. Målet er øget effektivitet og produktivitet gennem bedre udveksling af informationer. Side 1 af 7

2 generere viden om hvordan standarderne bedst muligt kan implementeres i virksomhederne og give værdi. Undersøge om forretningsprocesserne for den daglige drift af universiteterne understøttes, og om Ministeriernes behov er tilgodeset (forskellige behov). Identifikation er ikke en del af projektet. 3 Resultater og potentialer Afprøvningsprojektets konkrete resultater vil være: Mapping mellem alle universiteternes nuværende klassifikationstabel- ler og cunecos CCS tabel. Mapping i forhold til Bygnings Arealdefinitioner. En projektspecifik egenskabstabel for specialiseret anvendelse (efter niveau 2) inden for CCS strukturen, som er fælles for BYGST og univer- siteterne. En kort redegørelse for de opnåede erfaringer rettet mod cunecos ud- viklingsprojekter. En entydig værdiliste af egenskab lejer / bruger i forhold til det for BYGST nødvendige benchmarking. En entydig beskrivelse af universiteternes afrapportering til BYGST i form af en IDM. Der tilstræbes en automatiseret proces, som kan kvalitetssikres digitalt (evt. input fra Markus Lampe). IDM: Ministeriernes behov vil især være på universitetsniveau, og sandsynligvis ikke under fakultetsniveau, mens driftsorganisationernes niveau vil ligge på lavere niveauer. Potentialer: BYGST: Potentialet for BYGST vil være at kunne anvende klassifikationsdata direkte fra universiteterne uden først at skulle oversætte / mappe data. Derved kan BYGST nemmere, hurtigere og mere præcist sammenligne data til arealforvalt- ning, benchmarking osv. på tværs af universiteterne. Data sendes til BYGST, som kan udføre analyser direkte ud fra disse. Universiteterne: Potentialet for universiteternes driftsafdelinger vil være at skabe grundlag for, at rumklassifikation kan anvendes til driften sammen med oplysning om bru- ger. Endvidere ressourceoptimering, idet resultaterne også kan / skal kunne an- vendes i den daglige drift Afprøvning CCS klassifikation for brugsrum - Projektbeskrivelse - 7. udgave ekstern.docx Side 2 af 7

3 Resultatet kan danne baggrund for at forbedre det anvendte CCS- system for rumklassifikation. Resultatet forventes at ville blive krav for alle universiteter i medfør af lov om off. byggeri. cuneco: Potentialet for cuneco vil være at få afprøvet CCS rumklassifikationen på et stort antal forskellige og komplekse bygværker, og derved skabe et belæg for systemets værdiskabende effekt. Byggebranchen: Potentialet for byggebranchen vil være at få afprøvet CCS- standarden i et bredt omfang og i situationer hvor der anvendes meget specifikke rumkatego- rier. Resultatet vil være med til at skabe en forbedret praktisk anvendelse af CCS i byggebranchen. 4 Målgruppe Målgruppe er primært cunecos udviklingsprojekter, som med resultaterne af afprøvningsprojektet har mulighed for at tilpasse og justere de allerede udvik- lede standarder. En anden målgruppe for afprøvningsprojektet er byg- og driftsherreorganisati- oner, der står foran en implementering af CCS- klassificerede arealinformatio- ner. 5 Grundlag Projektets grundlag er: BYGST s brev til universiteterne af 23. januar 2013 Rapporterne Bygnings Arealdefinitioner, maj 2009, og Vejledning til rum og arealer, De hidtidigt udførte rumklassifikationer på universiteterne Den version af CCS rumklassifikation, der er fremlagt ved projektets første workshop. Universiteternes egne systemer for klassifikationer og egenskaber for rum Præsentation og vejledning i CCS klassifikation for brugsrum. Liste over alle deltagende universiteter og kontaktpersoner 6 Opgaveindhold og projektforløb Arbejdsgruppen forsøges sammensat med repræsentanter fra universiteterne Afprøvning CCS klassifikation for brugsrum - Projektbeskrivelse - 7. udgave ekstern.docx Side 3 af 7

4 Hvert deltagende universitet udvælger en repræsentant som deltager i afprøv- ningsprojektets arbejdsgruppe, og som er ansvarlig for mapping og klassifice- ring af universitetets aktuelle rumklassifikation til CCS. Denne repræsentant deltager også i de planlagte workshops. Efter en grundig introduktion til CCS og opgaven, prøver hvert deltagende uni- versitet at oversætte / mappe et antal af deres egne klassificerede brugsrum til CCS. Dette udføres i en cuneco- skabelon som en ren skrivebordstest. Afprøvningsforløbet tænkes afholdt i nedenstående rækkefølge: 1. Alle universiteter kontaktes af BYGST og opfordres til deltagelse. Er sket 23. januar Projektlederen indgår aftaler med universiteternes repræsentanter 3. Der afholdes en workshop hvor repræsentanterne fra universiteterne bliver instrueret i brugen af CCS klassifikation for brugsrum og bliver in- formeret om det arbejde, der skal udføres af projektlederen. Samtidig får arbejdsgruppen udleveret de nødvendige klassifikations- tabeller og værktøjer. 4. De respektive universiteter klassificerer / mapper og dokumenterer herefter deres nuværende rumklassifikation iht. CCS strukturen, både i forhold til daglig drift og i forbindelse med opfyldelse af nye brugskrav. (PS: arkitektkonkurrencer med krav om rumbetegnelser kan måske danne grundlag) Endvidere udføres mapping til Bygnings Arealdefinitioner 5. Der afholdes en ny workshop, hvor det udførte arbejde sammenlignes, og der aftales hvad der skal til for at ensrette arbejdet. Her drøftes også mulige udfordringer omkring mapping og klassifikati- on. 6. Der klassificeres herefter videre på de enkelte universiteter. 7. Der afholdes en sidste workshop hvor det endelige arbejde sammen- lignes og evalueres. 8. Herefter modtager BYGST de mappede tabeller og afprøver resultatet: Er rumklassifikationen sammen med information om lejeren / bruge- ren entydig? Det fastlægges hvordan BYGST afprøver om de ensrettede klassifikati- onstabeller giver et bedre grundlag for anvendelse, fx. afprøvning i Unicampus (BYGSTs IT værktøj til forvaltning af universiterne). Deltagerne i afprøvningsprojektet skal videregive deres erfaringer til cuneco. Erfaringsopsamling foregår via: En helpdesk, hvor brugerne løbende kan indberette problemer og stille spørgsmål. Interviews, hvor cuneco (projektlederen for klassifikation af brugsrum) opsamler deltagernes erfaringer, som dels indgår i vurderingen af, Afprøvning CCS klassifikation for brugsrum - Projektbeskrivelse - 7. udgave ekstern.docx Side 4 af 7

5 hvorledes de anvendte standarder fungerer i praksis og evt. skal revi- deres, dels bidrager til caseartikler, værdianalyser og best practise ma- nualer. Workshops 7 Relationer Afprøvningsprojektet har relation til følgende Stade cuneco projekter: Kodesyntaks for bygningsdele og rum (Identifikation) Høring Klassifikation af bygværker og brugsrum Høring august Funktionelle hierarkier Efterår Metode og struktur for egenskabsdata Har været i høring Egenskabsdata for rum Pågår Afprøvningsprojekt - Det Nye Hospital i Vest Pågår Afprøvningsprojekt CCS klassifikation i areal IDM Pågår 8 Kvalitetssikring Afprøvningsprojektet kvalitetssikres ved: Afprøvningsprojektlederen koordinerer løbende resultaterne fra uni- versiteterne. Der afholdes et antal workshops hvor de mappede tabeller diskuteres, og på baggrund af workshoppernes resultater revideres og ensrettes tabellerne. 9 Publicering, PR og implementering Afprøvningsprojektet vil blive afrapporteret i form af: Artikel/nyhed på bips/cunecos web sites Intern præsentation for BYGST og universiteternes FM erfa- gruppe Ekstern præsentation for bips medlemmer og andre interesserede 10 Organisation Projektejer Bygningsstyrelsen (BYGST) er projektejer, og kontaktperson Klaus Kofod- Hansen. Afprøvningsprojektleder Afprøvningsprojektledelsen forestås af Kjeld Svidt Aalborg Universitet, og er cunecos referenceperson. Afprøvningsprojektlederen bidrager med support, vejledning og hjælp til pro- jektejer og dennes samarbejdspartnere, herunder softwareleverandørerne, og indsamler løbende deltagernes feedback på de afprøvede standarder Afprøvning CCS klassifikation for brugsrum - Projektbeskrivelse - 7. udgave ekstern.docx Side 5 af 7

6 Afprøvningsprojektlederen deltager i cunecos projektlederforum og afrappor- terer løbende til cuneco. Afprøvningsprojektlederen udarbejder afslutningsvist en rapport i form af et teknisk- fagligt review, hvor der konkluderes på de observationer og den lø- bende, tekniske feedback, der har været opsamlet igennem projektet, herun- der evt. en analyse af helpdesk- anvendelsen. Projektkoordinator Markus Lampe er projekt koordinator for Universiteternes FM Erfa Gruppe. Kontaktperson hos cuneco er Hans Erik Lund. Arbejdsgruppe Projektet er organiseret ved en arbejdsgruppe med reference til cunecos sty- regruppe: Universitet Ansvarlig 1. Bygningsstyrelsen (BYGST) Klaus Kofod- Hansen Lisa Sørensen 2. Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Markus Lampe Anne Birgitte Skovholm Hedegaard 3. Københavns Universitet (KU) Stephan Tousgaard Tanja Bradsted 4. Aarhus Universitet (AU) Katrine Lisberg 5. Aalborg Universitet (AAU) Rasmus Wernlund Jytte Christiansen 6. Syddansk Universitet (SDU) Helle Ravn Deltager ikke: 7. Roskilde Universitet (RUC) 8. IT- Universitetet i København (ITU) 11 Tidsplan Projektfase Opgave indhold Tidsplan Opstart cunecos styregruppe, BYGST og universiteternes 18. juni 2013 FM erfa- gruppe godkender projektet Afprøvning CCS klassifikation for brugsrum - Projektbeskrivelse - 7. udgave ekstern.docx Side 6 af 7

7 Projektfase Opgave indhold Tidsplan Forberedelse Specifikation Definere omfanget af brugsrum der skal anven- des til afprøvningen (fx 80 % af de nævnte CCS- rumklasser, som har relevans for universiteter). Definere omfanget af egenskaber bruger har behov for at kende Beskrive hvilke dele af CCS rumklassifikation / egenskaber der skal indgå i mapningen. Juni 2013 Afprøvning Afrapportering Formidling Design Projektspecifik tabel til afprøvning af fælles rum- kategorisering for universitetsbygninger (dybere end CCS niveau 2). Projektspecifik tabel for egenskab for bruger for ovenstående rum. Første workshop - præsentation og instruktion Afgrænsning af afprøvningens omfang og detalje- ringsgrad Klassifikation/mapning til CCS og behov for egen- skaber. Anden workshop sammenligning af foreløbigt arbejde. Projektleder identificerer behov for fæl- les egenskabsdata. Tilpasning (ensretning) og færdiggørelse af klassi- fikation/mapning til CCS struktur Tredje workshop Sammenligning af det endeli- ge arbejde Udarbejdelse af IDM til aflevering af data mellem universiteterne og BYGST, fx BYGST og en typisk driftsorganisation på et universitet Evaluere kvaliteten af det afleverede Beskrive processen og opsummere anbefalinger Afholde seminar og skrivning af artikler / nyhe- der Juni 2013 August - september 2013 Oktober 2013 Nov.- dec Afprøvning CCS klassifikation for brugsrum - Projektbeskrivelse - 7. udgave ekstern.docx Side 7 af 7

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 8 Februar 2014- september 2014 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 5 September 2012- Januar 2013 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz Executive

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 6 Februar 2013- August 2013 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz Executive

Læs mere

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER UDVIKLING AF TVÆRFAGLIGE BIM-KOMPETENCER OG ETABLERING AF NETVÆRKSSAMARBEJDET BVU*NET MELLEM BYGGERIETS UDDANNELSER SBI 2015:11 Implementering

Læs mere

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri VEJLEDNING NR. 9186 Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 4 Indledning... 5 Baggrund

Læs mere

bips nyt 4 : 12 læs om:

bips nyt 4 : 12 læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 4 : 12 læs om: 4 jysk hospital kodes med CCS 6 cuneco søger afprøvningsprojekter 20 bips konferencen i tal og billeder 28 landets længste

Læs mere

bipsnyt 1 : 15 læs om: 6 resultater fra BIM Survey 14 bips-direktør besvarer kritiske spørgsmål 19 generalforsamling 2015 30 ny software: Dynamo

bipsnyt 1 : 15 læs om: 6 resultater fra BIM Survey 14 bips-direktør besvarer kritiske spørgsmål 19 generalforsamling 2015 30 ny software: Dynamo bipsnyt 1 : 15 læs om: 6 resultater fra BIM Survey 14 bips-direktør besvarer kritiske spørgsmål 19 generalforsamling 2015 30 ny software: Dynamo vil du være med til at udpege bips faglige mål? indhold

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8.

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. marts 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 3 Indledning...

Læs mere

Til Universitets- og Bygningsstyrelsen. Dokumenttype Evalueringsrapport. Dato September 2010 DIGITAL 3D OPMÅLING PILOTPROJEKT PÅ SYDDANSK UNIVERSITET

Til Universitets- og Bygningsstyrelsen. Dokumenttype Evalueringsrapport. Dato September 2010 DIGITAL 3D OPMÅLING PILOTPROJEKT PÅ SYDDANSK UNIVERSITET Til Universitets- og Bygningsstyrelsen Dokumenttype Evalueringsrapport Dato September 2010 DIGITAL 3D OPMÅLING PILOTPROJEKT PÅ SYDDANSK UNIVERSITET DIGITAL 3D OPMÅLING PILOTPROJEKT PÅ SYDDANSK UNIVERSITET

Læs mere

1 : 14. bipsnyt. læs om:

1 : 14. bipsnyt. læs om: bipsnyt 1 : 14 læs om: 4 forslag om at ændre bips vedtægter 6 to nye beskrivelser 14 de første bygherrer stiller krav om CCS 19 generalforsamling 27. marts 28 passivhusberegning med et snuptag nye tider,

Læs mere

bips nyt 4/ 2010 Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier

bips nyt 4/ 2010 Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier BIM og Lean bips

Læs mere

1 : 12. bipsnyt. læs om:

1 : 12. bipsnyt. læs om: bipsnyt 1 : 12 læs om: 5 stor revision af Beskrivelsesværktøjet 10 cuneco classification system 18 generalforsamling d. 28. marts 28 Københavns Ejendommes ambitiøse plan 32 bygningsmodeller på tabletcomputeren

Læs mere

Referat af fokusgruppemøde om programmeringsfasen 13.10. 2011

Referat af fokusgruppemøde om programmeringsfasen 13.10. 2011 Referat af fokusgruppemøde om programmeringsfasen 13.10. 2011 cuneco en del af bips Dato 24. 10. 2011 Projektnr. Sign. MET 1. Baggrund cuneco vil i en behovsanalyse afdække byggebranchens behov som udgangspunkt

Læs mere

AFRAPPORTERING FRA UDREDNINGSPROJEKTET BYG- OG DRIFTSHERRERS DIGITALISERINGSBEHOV Et værdibaseret digitaliseringsperspektiv

AFRAPPORTERING FRA UDREDNINGSPROJEKTET BYG- OG DRIFTSHERRERS DIGITALISERINGSBEHOV Et værdibaseret digitaliseringsperspektiv AFRAPPORTERING FRA UDREDNINGSPROJEKTET BYG- OG DRIFTSHERRERS DIGITALISERINGSBEHOV Et værdibaseret digitaliseringsperspektiv Del 2: Forslag til 11 strategiske projekter Juni 2011 side 1 af 39 Strategiske

Læs mere

1 : 13. bips nyt. læs om:

1 : 13. bips nyt. læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 1 : 13 læs om: 4 nye offentlige krav d. 1. april 20 generalforsamling 2013 36 produktionsplanlægning på superhospital 40 bygningsmodeller

Læs mere

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK SketchUp hos

Læs mere

bips nyt Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3 / 2004 3D CAD-projekteringsværktøjer

bips nyt Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3 / 2004 3D CAD-projekteringsværktøjer byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3D CAD-projekteringsværktøjer bips nyt 3 / 2004

Læs mere

Et udviklingsprograms dilemmaer

Et udviklingsprograms dilemmaer Et udviklingsprograms dilemmaer Slutnotat Evaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Marts 2015 Rasmus Øivind Nielsen, Christian Koch & Casper Siebken Schultz

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013 Midtvejsstatus Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært September 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Målgruppe... 4 2. Aktiviteter... 5 2.1

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008

Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008 Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008 2 Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Indhold Konklusion for DBK-afprøvning... 5 Rapportens formål... 5 Baggrund

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud.

UDVIKLINGSPROGRAM. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud. UDVIKLINGSPROGRAM Resumé, afrapportering af fase 1 samt program for fase 2

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne forretningsmodellen for cuneco-resultaterne tager form

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland et bedre bips indhold leder bips nyt 2 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere