Digitalisering af ansøgningsprocessen ved optag udenfor den koordinerede tilmelding. Afrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitalisering af ansøgningsprocessen ved optag udenfor den koordinerede tilmelding. Afrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi"

Transkript

1 Evalueringsrapport Digitalisering af ansøgningsprocessen ved optag udenfor den koordinerede tilmelding Projektnr Afrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi Universiteternes IT, 27. maj 2013 Evalueringsrapport_v4.docx Side 1

2 Indhold Sammenfatning... 3 Anbefalinger til at implementere den nye teknologi... 5 Kort beskrivelse af projektet... 8 Formål med evalueringen Evalueringsspørgsmål Projektets forandringsmodel Dataindsamling Evalueringsanalyse Projektøkonomi Konklusion Bilag Evalueringsrapport_v4.docx Side 2

3 Sammenfatning I projektet er etableret et fælles, centralt drevet digitalt ansøgningssystem, STADS- DANS 1, med tilhørende administrations- og sagsbehandlingsfunktionalitet til modtagelse og behandling af ansøgninger om optag, der ligger udenfor optagelse.dk og den koordinerede tilmelding. STADS-DANS var ved afslutning af projektperioden i drift til modtagelse og behandling af kandidatansøgninger på Aarhus Universitet samt i pilotdrift på udvalgte uddannelser på Syddansk Universitet. IT-Universitetet og Københavns Universitet har startet drift /pilotdrift umiddelbart i forlængelse af projektperioden. Effektvurderingen viser, at løsningen udgør et arbejdskraftbesparende potentiale i forhold til manuel sagsbehandling på ca. 18 min pr. ansøgning. Efter færdiggørelse og videreudvikling af systemet med sagsbehandlingsfunktionalitet til alle typer ansøgninger og fuld implementering på alle universiteterne i STADSsamarbejdet 2, der i 2011 samlet årligt modtog ca ansøgninger udenfor den koordinerede tilmelding, udgør det samlede arbejdskraftbesparende potentiale i den administrative sagsbehandling knap 38,75 årsværk svarende til ca. 14,5 mill. kr. fra Det ekstra potentiale som ligger uden for projektet omhandler ansøgninger til øvrige videregående uddannelsesinstitutioner, hvor antal ansøgninger er skønnet til yderliegere Samlet landsdækkende potentiale er på den baggrund vurderet til 77,5 årsværk svarende til ca. 29 mill. kr. For ansøgergruppen set som en helhed udgør løsningen en serviceforbedring bl.a. ved digital indhentning af data om uddannelsesmæssig baggrund fra andre danske universiteter, en ensartet ansøgningsproces uanset hvilken institution eller uddannelse, 1 STADS er navnet på det Studieadministrative system, der anvendes på universiteterne i Danmark. Det digitale ansøgningssystem har fået navnet STADS-DANS. 2 STADS-samarbejdet bestod i 2011, hvor projektet startede, af Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, IT- Universitetet i København og Ingeniørhøjskolernes Support Center. Copenhagen Business School tilsluttede sig i 2012, hvormed alle danske universiteter nu deltager i samarbejdet. Evalueringsrapport_v4.docx Side 3

4 der søges om optagelse på og selvbetjeningsfunktion med samlet overblik over status på behandling af alle ansøgninger til forskellige uddannelsesinstitutioner. For det administrative personale giver systemet ud over funktioner, der letter sagsbehandlingen - forbedret overblik, ved at alt vedr. ansøgningerne (ansøgning, bilag, kommunikation, aktuel status m.v.) er samlet i systemet. Det fortsatte arbejde med videreudvikling, færdiggørelse og implementering på flere universiteter varetages af Uddannelsesministeriets IT (UMIT), der fra slutningen af 2013 også overtager den fælles drift af STADS-DANS. Opgaven har høj prioritet i STADS-samarbejdet, og der er såvel i UMIT s STADSsystemejergruppe som hos de enkelte universiteters ledelse stort ejerskab og fokus på den fortsatte implementering og drift af systemet. Evalueringsrapport_v4.docx Side 4

5 Anbefalinger til at implementere den nye teknologi Vurdering af løsningen Vurderingen af systemet STADS-DANS, til digitalisering af ansøgningsprocessen ved optag udenfor den koordinerede tilmelding, er, at løsningen giver effektivisering ved modtagelse og administrativ sagsbehandling af ansøgninger. Anbefalinger til implementering: I projektperioden er foregået en løbende opsamling af erfaringer og forbedringsforslag på møder i faggrupper og koordinerende gruppe, på fælles testseancer med deltagelse af administrative brugere og fra de universiteter, der har systemet i drift/pilotdrift på kandidatansøgninger. Resultatet af denne opsamling er dels en liste med ønsker til konkrete forbedringer af systemet samt anbefalinger for det videre arbejde med færdiggørelse og implementering af STADS-DANS på universiteterne i STADS-samarbejdet. Ønskelisten: Ønskelisten indeholder samtlige indmeldinger fra testere og brugere af STADS-DANS om funktioner der opleves som mindre hensigtsmæssige, ønsker om udvidelser med flere data/felter, ønsker om flere afgrænsningsmuligheder til fremsøgning, forslag til forbedringer af layout, forslag til øget forretningslogik i systemet m.v. Listen er i projektperioden løbende blevet ajourført, og et antal mangler og uhensigtsmæssigheder er blevet vurderet som meget kritiske og er udbedret undervejs. Punkterne på ønskelisten behandles fremadrettet i faggrupper/koordinerende gruppe, prioriteres og vil indgå i færdiggørelsen af systemet. Faggrupper I projektets fagarbejdsgrupper er foregået stor udveksling af erfaringer mellem brugerne på tværs af universiteterne. Deltagere i kandidatfaggruppen har etableret et erfa-forum for implementering af STADS-DANS til kandidatoptag. Anbefalingen er at understøtte etablering og udbygning af erfa-fora bl.a. med etablering af fælles løsning til digital vidensdeling på tværs af universiteterne. Evalueringsrapport_v4.docx Side 5

6 Evalueringsrapport_v4.docx Side 6

7 Koordinering Den koordinerende arbejdsgruppe har haft en central rolle i projektet til sikring af, at krav og ønsker er blevet koordineret og ensartet udviklet. Den koordinerende gruppe har under udvikling, test og de første driftsimplementeringer også truffet beslutninger om og har sammen med projektlederen varetaget den overordnede fælles systemadministration Ved den videre implementering og den fælles drift af systemet er der fortsat behov for koordinering, etablering af aftaler om den tværgående systemadministration, aftaler om drift/driftssupport samt udarbejdelse/forbedringer af fælles vejledningsmateriale. Anbefalingen er, at fastholde modellen med en koordinerende gruppe. Implementeringsforberedelse: Anbefalingerne til implementering på flere universiteter / idriftsættelse af nye uddannelsestyper er, at der som en del af forberedelsen indgår analyse af alle arbejdsgange/sagsbehandlingsprocesser herunder overvejelser om implementeringen skal medføre omorganisering af opgaver. Erfaringerne fra idriftsættelserne i projektperioden er, at der ligger et stort forberedelsesarbejde i opbygningen af en basis i form af skabeloner til ansøgningsskemaer, beskedskabeloner, institutionsværdilister, første uddannelsestilbud, hjælpetekster m.v. samt til oplæring. Anbefalingen er, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til forberedelsesarbejdet og at forberedelsen omfatter grundige afprøvninger i test og eller QA miljø inden drift. Evalueringsrapport_v4.docx Side 7

8 Kort beskrivelse af projektet Projektet har haft til formål at digitalisere og effektivisere universiteternes ansøgnings- og sagsbehandlingsproces ved optag på uddannelser, der ikke er omfattet af optagelse.dk og den Koordinerede Tilmelding (KOT) 3. Samlet for universiteterne er der tale om modtagelse og behandling af ca ansøgninger årligt om optag på kandidatuddannelser, bachelortilvalg, kandidattilvalg, gæstestudier, udvekslingsophold, uddannelser og enkeltfag samt efter- og videreuddannelse m.v.. I projektet er etableret et fælles, centralt drevet digitalt ansøgningssystem, STADS-DANS, med tilhørende administrations- og sagsbehandlingsfunktionalitet. Projektet var ved starten organiseret i STADS-samarbejdet Et samarbejde mellem universiteterne om udvikling og vedligeholdelse af studieadministrative systemer. STADS-samarbejdet blev, i henhold til Aktstykke 100 tiltrådt af Folketingets Finansudvalg 7.juni 2012, virksomhedsoverdraget fra Uni-IT til Uddannelsesministeriets It (UMIT) under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. I henhold til aftale mellem UMITog Uni-IT færdiggøres ABF-fondsprojektet Digitalisering af ansøgningsproces ved optag udenfor den koordinerede tilmelding i regi af Uni-IT, som hovedansøger på projektet. Det fortsatte arbejde med videreudvikling og implementering på flere universiteter - ud over ABT-fonds projektet varetages af UMIT. Løsningen: Løsningen er bygget op som et fleksibelt, generisk system, der gør det muligt for den enkelte uddannelsesinstitution at konfigurere tilbud og definere ansøgningsskemaer specifikt tilpasset de forskellige behov for informationer og dokumentationskrav, der stilles til ansøgninger til de forskellige uddannelser. 3 Ansøgninger om optagelse på bacheloruddannelser på universiteterne modtages via optagelse.dk, hentes via grænseflade og håndteres i et særligt STADS-delsystem til sagsbehandling af optag på bacheloruddannnelser. Samlet ca ansøgninger/ bacheloroptag pr. år. Pladserne fordeles via KOT. (KOT Hovedtal 2012) Evalueringsrapport_v4.docx Side 8

9 Centrale funktioner i effektiviseringen af sagsbehandlingen er integrationer til STADS i form af WEB-services samt automatisk verificering af data via it-understøttelse af forretningsregler. Overordnet omfatter løsningen: Integration til den fælles login-tjeneste WAYF (Where Are You From), som i forvejen anvendes på de fleste uddannelsesinstitutionerne og også omfatter adgang med brug af NemLogin. Ansøgningsmodul der indeholder oprettelse og redigering af ansøgninger, samt selvbetjeningsfunktioner hvor ansøgerne kan følge status på behandlingen af ansøgninger, modtager beskeder/breve og kan melde tilbage på tilbud om optag. Integration til STADS, så data om ansøgernes uddannelsesmæssige forudsætninger fra igangværende og afsluttede videregående uddannelser kan hentes og opdateres digitalt og dermed ikke behøver verificering og kontrol under sagsbehandlingen. Administrationsmodul med basisfunktionalitet til systemadministration, konfiguration af forretningsregler, bruger & rollestyring for administrative brugere, oprettelse og vedligehold af forskellige typer uddannelsestilbud, ansøgningsskemaer, værdilister, skabeloner til beskeder m.v. Sagsbehandlingsfunktionalitet til behandling af kandidatansøgninger inkl. styring af status på sagsbehandlingen, forretningslogik til beregning af om uddannelsesgrundlag opfylder optagelsekravene, workflow til faglig behandling af ansøgninger, afsendelse af beskeder til ansøger bl.a. kvittering for modtaget ansøgning, rykker ved behov for supplerende dokumentation og besked om afgørelse. Funktionalitet til sortering af ansøgninger og fordeling af pladser på uddannelser med pladsbegrænsning ud fra kvalifikationer og ansøgerens prioritering. Integration til STADS, hvormed datagrundlag til opbygning af uddannelsestilbud i systemet kan hentes fra institutionens STADS-data. Integration, hvormed ansøgninger, der er afgjort som optag overføres digitalt til indskrivning i STADS. Systemet er i projektperioden frem til taget i drift til modtagelse og behandling af ansøgninger om optag på kandidatuddannelser på Aarhus Universitet og i pilotdrift for udvalgte kandidatuddannelser på Syddansk Universitet. I umiddelbar forlængelse af projektperioden har IT-Universitetet taget systemet i drift til kandidatoptag og Københavns Universitet har startet pilotdrift. Evalueringsrapport_v4.docx Side 9

10 Videreudbygning og færdiggørelse af STADS-DANS med sagsbehandlingsfunktionalitet til øvrige ansøgningstyper fortsætter efter projektperioden i regi af UMIT og institutionerne i STADS-samarbejdet. Dette arbejde er i gang og sagsbehandlingsfunktionalitet til efterog videreuddannelse (betalingsuddannelser) forventes klar til brug sommer Sideløbende arbejdes på specifikation til et internationalt modul med bl.a. funktionalitet til håndtering af udvekslingsaftaler, mentorordninger, opholdstilladelse m.v. Evalueringsrapport_v4.docx Side 10

11 Formål med evalueringen Formålet med evalueringen har primært været at undersøge om løsningen har medført, at det er muligt at opnå den forventede reduktion i tidsforbruget ved modtagelse og sagsbehandling af ansøgninger. Sekundært har formålet været at opsamle erfaringer fra ansøgere og administrative brugerne med henblik på at få rettelse af uhensigtsmæssigheder og forslag til forbedringer medtaget i den planlagte videreudvikling af systemet. Evalueringsspørgsmål Er den forventede reduktion af tidsforbrug ved modtagelse og sagsbehandling af ansøgninger opnået? Er systemet tilfredsstillende for ansøgerne? Er systemet tilfredsstillende for administrative brugere? Projektets forandringsmodel Krav om udarbejdelse af forandringsmodel ved første afrapportering til ABT-fonden indgik i et nyt evalueringskoncept efter projektets første afrapportering. ABT-fonden informerede på statusmøde om, at projektet, som et mindre projekt i ABT-sammenhæng, ikke skulle gennemføre fuld evaluering i henhold til det nye koncept. Der er derfor ikke udarbejdet egentlig forandringsmodel for projektet. Projektets forandringsmodel fremgår dermed af antagelser om arbejdskraftbesparelser og succeskriterierne fra ansøgning og projektplan som omhandler følgende: 1. Gennemsnitlig reduktion af tidsforbrug til modtagelse og sagsbehandling af ansøgninger på 10 min. pr. ansøgning efter oplæringsperiode under første års drift. 2. Positiv oplevelse ved brug af løsningen hos 2/3 af medarbejderne 3. Positiv oplevelse af ansøgnings- og selvbetjeningsfunktioner hos 2/3 af ansøgerne Evalueringsrapport_v4.docx Side 11

12 Dataindsamling Nulpunktsmålinger og slutmålinger er gennemført som kvantitative målinger i form af tidsmålinger på modtagelse og sagsbehandling af ansøgninger. Slutmålinger er suppleret med kvalitative målinger i form af en tillfredshedsundersøgelse blandt ansøgere om optag på kandidatuddannelse. Endvidere blev der tidligt i projektet, under design og udvikling af ansøgergrænsefladen, hos leverandøren gennemført evalueringer af brugervenlighed. Først i form af en ekspertgennemgang af designs, hvor observationer af designmæssige uhensigtsmæssigheder blev kategoriseret som henholdsvis kritisk, alvorlig og mindre, hvilket gav anledning til en række designændringer. Efterfølgende i form af en tænke-højt brugertest med 2 ansøgere, hvor observationer af ansøgernes adfærd og problemer under logon, oprettelse og afsendelse af ansøgning, blev fulgt op med rettelser og forbedringer i ansøger brugergrænsefladen. I effektmålingsprogrammet (udarbejder til første afrapportering til ABT-fonden) var planlagt gennemførsel af interviews med administrative medarbejdere med henblik på opsamling af erfaringer og forbedringsforslag til tilretning og videreudvikling af systemet. Dette har i stedet foregået som en løbende opsamling af erfaringer og forbedringsforslag på møder i faggrupper og koordinerende gruppe samt på fælles testseancer med deltagelse af administrative brugere fra mange institutioner. Resultatet af denne opsamling er dels en ønskeliste med input til forbedringer af systemet og dels anbefalingerne i afsnittet Anbefalinger til at implementere den nye teknologi Nulpunktsmålinger blev foretaget på Aalborg Universitet (AAU) og Roskilde Universitet (RUC) som tidsmålinger ved sagsbehandling af ansøgninger om optag på kandidatuddannelser med studiestart På tidspunktet for gennemførsel af nulpunktsmålingerne var forventningen, at AAU og RUC ville være de første universiteter i STADSsamarbejdet til at tage systemet i drift. Evalueringsrapport_v4.docx Side 12

13 Realiteten blev, at Aarhus Universitet (AU) blev første universitet til at tage systemet i drift ved optagelsen til kandidatuddannelsen med studiestart , men at det pga. kvalitetsproblemer og forsinkelser fra leverandøren ikke lykkedes at gennemføre sagsbehandlingen af ansøgninger systemet før efteråret 2012 ved behandling af ansøgninger om optag på kandidatuddannelser med studiestart Projektets sluttidsmålinger er dermed fra sagsbehandling af kandidatansøgninger på AU i efteråret 2012 samt februar Målingerne fra AU er suppleret med målinger i februar 2013 fra pilotdrift på Syddansk Universitet (SDU), der fra efteråret 2012 har taget systemet i drift for udvalgte kandidatuddannelser. Målingerne herfra er medtaget i evalueringsanalysen. Da sagsbehandlingens hovedprocesser i store træk er identiske på universiteterne, er det vurderingen, at det forhold at nulpunktmålingen er foretaget på RUC og AAU og effektmålingen er foretaget på AU og SDU, ikke giver problemer i forhold til sammenligningen af måleresultaterne. Den samlede sagsbehandling i en optagelsesrunde på kandidatoptag forløber fra de første ansøgninger i ansøgningsrunden modtages (medio februar henholdsvis medio september) til alle ansøgninger er afgjort, pladser fordelt og optagne ansøgere overført til indskrivning i STADS 5-6 måneder senere. Som følge af forsinkelserne i leverancerne, der medførte at de sidste sagsbehandlingsfunktioner først blev godkendt til drift i slutningen af december 2012, har det kun været muligt at gennemføre et meget begrænset antal sluttidsmålinger og kun på delprocesser i sagsbehandlingen af ansøgninger. Sluttidsmålinger undersøgelsens størrelse og repræsentativitet: Ansøgningerne er tilfældigt udvalgt blandt tilgængelige driftsdata på måletidspunktet og omfatter ansøgninger til forskellige kandidatuddannelser på henholdsvis AU og SDU. Målingerne er foretaget af 5 forskellige medarbejdere. For de delprocesser, det ikke har været muligt at gennemføre sluttidsmålinger på, foreligger der erfaringer fra brugertest af sagsbehandlingsfunktionen. Tidsmålinger på delproces. Modtagelse og 1. del af sagsbehandling Antal ansøgninger Bemærkning af målingerne er på ansøgninger, der kræver særlig opmærksomhed. Evalueringsrapport_v4.docx Side 13

14 Afsendelse af rykker 3 Opfølgning på rykker 0 Ingen driftsdata på tidspunkt for slutmåling, men erfaring fra brugertesten. Klargøring til faglig vur- 1 Simuleret ikke reelt sendt. dering Gennemførsel af faglig vurdering Dispensationsbehandling 0 Sortering / clearing (fordeling af pladser) Overførsel til indskrivning 0 Ingen slutmåling grundet manglende driftsdata på måletidspunkt, men erfaring fra brugertesten. Ingen slutmåling grundet manglende driftsdata på måletidspunkt, men erfaring fra brugertesten. 0 Ingen slutmåling, da funktionen først anvendes i juni/juli, men erfaring fra brugertesten. 10 Processen gennemføres som massebehandling. Højere antal ansøgninger i samme overførsel påvirker kun systemtid. Besked om afgørelse 5 Processen gennemføres som massebehandling. Højere antal ansøgninger påvirker kun systemtid. Opfølgning på betinget 4 optag Tidsmålingerne er vedlagt som bilag 1. Ansøgertilfredshedsundersøgelsen gennemført på SDU omfatter besvarelse fra 38 ansøgere. (vedlagt som bilag 2) Vurdering af validitet: Sluttidsmålingerne på de enkelte sagsbehandlings delprocesser er konsistente og i god overensstemmelse med erfaringer, der er gjort under brugertest af systemet. Målingerne vurderes derfor som valide og egnet til at give et retvisende billede af tidsforbruget for delprocesserne. Datamaterialet omfatter ikke sluttidsmålinger på samtlige sideprocesser i sagsbehandlingen, og kan dermed ikke anvendes til en direkte beregning af det samlede tidsforbrug til sagsbehandling i STADS-DANS. Dette forhold indgår i evalueringsanalysen. Evalueringsrapport_v4.docx Side 14

15 Evalueringsanalyse a. Målopfyldelse ift. arbejdskraftbesparelse. Målsætningen ved projektansøgning var en gennemsnitlig reduktion af tidsforbrug til modtagelse og sagsbehandling af ansøgninger på 10 min. pr. ansøgning efter oplæringsperiode under første års drift. I potentialeberegningen i projektansøgningen blev dog anvendt et forsigtigt skøn på 6 min reduktion i tidsforbrug pr. ansøgning svarende til en årlig besparelse på 10 årsværk for ansøgninger (Samlet antal ansøgninger pr. år for uddannelsesinstitutionerne i STADS-samarbejdet). Efter gennemførsel af nulpunktsmålingerne, der udviste større tidsforbrug end forventet til modtagelse af papiransøgninger og indtastning af ansøgninger og udvidelse af løsningen med øget scope på digitalt flow blev potentialet i juni 2011 revurderet til forventet tidsbesparelse på 14 min pr. ansøgning for sagsbehandlere og 10 min. pr. ansøgning for faglige behandlere (ca. 1/4 af ansøgningerne omfatter faglig behandling). Det samlede arbejdskraftbesparende potentiale blev på denne baggrund opjusteret til 33 årsværk for uddannelsesinstitutionerne i STADS-samarbejdet. Grundet gentagne forsinkelser af leverancer og problemer med kvaliteten af det leverede system var det slutningen af 2011 klart, at det ikke ville blive muligt at få løsningen i drift for alle ansøgningstyper og på alle STADS-samarbejdets institutioner indenfor ABT-fonds projektperioden. Fortsatte problemer med forsinkelser og kvalitet gennem første halvdel af 2012 betød, at AU, der som første institution gik i drift med kandidatansøgninger fra februar 2012 måtte opgive at gennemføre sagsbehandlingen i systemet og i stedet trække ansøgerdata ud til manuel sagsbehandling. Først fra efteråret 2012 har sagsbehandlingen kunne gennemføres i systemet. Antallet af kandidatansøgninger i efterårs optagelsesrunden er begrænset (AU fuld drift og SDU med pilotdrift på udvalgte uddannelser). Konsekvensen heraf er, at det ikke har været muligt, inden for projektperiodens tidsramme, at realisere en arbejdskraftbesparelse i form af færre årsværk. Projektet er i ABT-fonds sammenhæng kategoriseret som et demonstrationsprojekt, men blev på et tidligt tidspunkt besluttet til fuld implementering indenfor STADS-samarbejdet, Evalueringsrapport_v4.docx Side 15

16 idet der dels var stort behov for systemunderstøttelse og klare forventninger til potentialet herved. Tidsmålingerne viser, at forventningerne om effektivisering i forhold til manuel sagsbehandling kan opnås. Med den planlagte færdiggørelse af sagsbehandling til alle ansøgningstyper og den løbende idriftsættelse på flere af institutionerne i STADSsamarbejdet forventes det fulde potentiale at blive opnået med udgangen af Tidsmålingerne på de dele af sagsbehandlingsprocesserne, det har været muligt at foretage valide slutmålinger på, sammenholdt med laveste tilsvarende nulpunktsmåling viser, at alene tidsforbruget til processerne ved modtagelse og forbehandling af ansøgninger, der ikke kræver særlig behandling, er reduceret med min. pr. ansøgning (fra 17 min pr. ansøgning (nulpunktsmåling RUC) til 2.30 min pr. ansøgning ved slutmåling). For de administrative medarbejdere (sagsbehandlere) er den opjusterede forventning om 14 min. tidsbesparelse pr. ansøgning dermed opnået For ansøgninger, der kræver særlig behandling (ca 20%), er tidsforbruget til processerne ved modtagelse og forbehandling af ansøgninger målt til 9.09 min. pr. ansøgning. Målingen er ikke direkte sammenlignelig med nulpunktsmålinger, hvor tidsforbruget ikke er målt isoleret på modtagelse og forbehandling (arbejdsgangene ved manuel behandling er for forskellige fra arbejdsgangene ved digitaliseret behandling i STADS-DANS). Der er dog ikke tvivl om, at den forventede tidsbesparelse på 14 min. pr. ansøgning også er opnået for disse ansøgninger. For de øvrige delprocesser i sagsbehandlingen, hvor der findes slutmålinger som er direkte sammenlignelige med data fra nulpunktsmålingerne, er der tilsvarende tydeligt reduceret tidsforbrug ved den digitale sagsbehandling. Oprettelse af rykker (ansøger rykkes for mere dokumentation) Slutmålinger fra SDU og AU: 0.40 min. pr. rykker. Nulpunktsmålinger fra AAU: 15 min pr. rykker. Besked til ansøger om afgørelse (Optagelse/afslag brev): Slutmålinger fra SDU: 0.21 min. pr. ansøgning ( min. til efterfølgende at slette OBSkode på ansøgningerne). Er p.t. en nødvendig work around pga. en uhensigtsmæssighed i systemet med manglende listevisning af hvilke ansøgninger, der er sendt besked til). Nulpunktsmålinger fra RUC: 7.00 min pr. ansøgning Evalueringsrapport_v4.docx Side 16

17 Evalueringsrapport_v4.docx Side 17

18 Indskrivning i STADS: Slutmålinger fra SDU: 0.08 min. pr. ansøgning Nulpunktsmålinger fra RUC: 3.53 min pr. ansøgning For de delprocesser, hvor det ikke har været muligt at gennemføre slutmålinger er erfaringerne fra brugertest af systemet: Faglig vurdering: Ud fra erfaringerne ved testafprøvninger er vurderingen, at der ikke (helt som forudsat ved projektstart) forventes nogen tidsbesparelse i selve den faglige vurdering. Arbejdet med at foretage den faglige vurdering tager lige lang tid uanset om fagpersonerne gennemgår ansøgning og bilag på skærm og registrerer afgørelsen i systemet - eller om han modtager materialet på papir og registrerer afgørelsen fx i et excelark eller på papir. I den samlede proces faglig vurdering vil der være en tidsbesparelse for de administrative medarbejdere, som ikke skal printe, m.v. men i stedet via workflov sender ansøgninger til faglig vurdering i systemet og at registrering af resultatet foretages af fagpersonen. Sortering og clearing: Vurdering ud fra erfaringerne fra testafprøvningerne er, at funktionen vil medføre en betydelig reduktion i tidsforbruget til fordeling af pladser. Tidsforbrug pr. ansøgning til sortering og clearing kan vanskeligt måles, da antal ansøgninger der medtages i clearing udelukkende medfører beregningstid for systemet. Kompleksiteten i regler og beregningsprogram i clearingen er meget høj og forudsætter at alle ansøgninger er forsynet med korrekte sagsbehandlingsregistreringer. Forventningen er derfor, at brugen af funktionen ofte vil kræve flere gennemløb, hvor medarbejderen skal tilbage og rette op på manglende sagsbehandlingsdata, før der foreligger en færdig clearing. Der har som beskrevet ikke været muligt at gennemføre tidsmålingen på den samlede proces, men på baggrund af målingerne på delprocesser vurderes den at være på ca. 18 min. pr. ansøgning for de administrative medarbejdere og 0 for faglige. Disse tal er anvendt i genberegningen af det arbejdskraftbesparende potentiale. Evalueringsrapport_v4.docx Side 18

19 Slutmålinger, oversigt: Gennemsnitstidsforbrug pr. ansøgning pr. overordnet arbejdsproces er beregnet på grundlag af de konkrete tidsmålinger fra AU og SDU februar 2013 (bilag 1). Modtagelse og forbehandling (1. del af sagsbehandling inkl. fremsøgning) INTERNE/ EKSTERNE ansøgninger på uddannelser med/uden pladsbegrænsning og hvor ansøger har bestået eller forventes at bestå en bachelor fra dansk inst. inden studiestart. Inkl. ansøgninger med ikke godkendt bachelor, der sendes til faglig vurdering. Modtagelse og forbehandling (1. del af sagsbehandling) Ansøgninger, der kræver særlig behandling / særlig opmærksomhed fx pga - udenlandsk ansøger - udenlandsk bachelor som adgangsgivende eksamen, hvor der fx er behov for detaljeret fagbeskrivelse. - dispensationsansøgning(er) - mangler at består mere end 30 ECTS på bachelor - andet? (ca 20% af ansøgerne) Særskilt proces i forbehandling: Send rykker for yderligere dokumentation Tidsforbrug til arbejdsprocesser ved modtagelse og forbehandling af ansøgninger min pr ansøgning (Variation uden fremsøgning: ) Med udgangspunkt i målingerne er der skønnet tillagt 5 sek. pr. ansøgning til fremsøgning. Størstedelen af tiden til fremsøgning er valg af afgrænsninger og valg af kolonner til visning. Fremsøgningstiden pr. ansøgning vil dermed afhænge af antal ansøgninger, der indgår i fremsøgningen min. pr. ansøgning. (Variation uden fremsøgning: ) Med udgangspunkt i målingerne er der skønnet tillagt 5 sek. pr. ansøgning til fremsøgning. Størstedelen af tiden til fremsøgning er valg af afgrænsninger og valg af kolonner til visning. Fremsøgningstiden pr. ansøgning vil dermed afhænge af antal ansøgninger, der indgår i fremsøgningen. Tidsforbrug til Faglig vurdering i studienævn Ingen slutmåling grundet manglende driftsdata på måletidspunkt. Ud fra erfaringerne ved testafprøvninger er vurderingen, at der ikke er nogen tidsbesparelse i selve den faglige vurdering. Arbejdet med at foretage den faglige vurdering tager lige lang tid uanset om fagpersonerne skal gennemgå ansøgning og bilag på skærm og registrere afgørelsen i systemet - eller om han modtager materialet på papir og registrerer afgørelsen fx i et excelark eller på papir. I den samlede proces faglig vurdering vil der være en tidsbesparelse for de administrative medarbejdere, som ikke skal printe, m.v. men via workflov sender ansøgninger til faglig vurdering i systemet og reduceret arbejde med registrering af resultatet min.pr. rykker - - Særskilt proces i forbe- Ingen slutmåling grundet - - Tidsforbrug til arbejdsprocesser ved efterbehandling, svar til ansøgere og indskrivning Ingen samlet måling. Kun målinger på delprocesser: Indskrivning i STADS: 0.08 min. pr. ansøgning. Besked til ansøger om afgørelse (Optagelse/afslag brev): Evalueringsrapport_v4.docx Side 19

20 handling: Opfølgning på rykker manglende driftsdata på måletidspunkt, men processen svarer til modtagelse og forbehandling (en gentagelse af denne) Nulpunktsmålinger: 0-punktsmålinger af tidsforbrug ved behandling af ansøgning om optagelse på kandidatuddannelse blev gennemført på AAU og RUC ved ansøgninger om optagelse på kandidatuddannelser ved ansøgningsrunden forår 2011 med ansøgningsfrist 1. april, frist for svar til ansøgerne 15. juni og studiestart 1. september. Tidsmålinger på sagsbehandling af ansøgninger om optagelse på kandidatuddannelser blev vurderet som generelt dækkende for tidsforbruget ved sagsbehandling af ansøgninger om optagelse på universiteterne uanset typen af uddannelse ansøgningen vedrører. På AAU blev gennemført tidsmålinger på arbejdsprocesser for både interne og eksterne ansøgninger (5-10 ansøgninger pr. arbejdsproces), på RUC for samtlige 464 eksterne ansøgninger. Beskrivelse af arbejdsgange og de gennemførte tidsmålinger er fremsendt til fonden med statusrapport for perioden Arbejdsprocesserne fra tidsmålingerne blev grupperet i 3 overordnede processer: Modtagelse og forbehandling af ansøgninger, faglig vurdering i studienævn samt efterbehandling, svar til ansøgere og indskrivning. For hver overordnet arbejdsproces blev gennemsnitstidsforbrug pr. ansøgning ved nunktsmålingerne beregnet på grundlag af de konkrete tidsmålinger fra AAU og RUC. Grupperingen blev foretaget med henblik på at kunne opnå sammenlignelighed med tidsmålinger efter implementering af systemet og de ændrede arbejdsprocesser digitalisering af sagsbehandlingen ville medføre. AAU, eksterne ansøgninger Til område uden adgangsbegrænsning og adgangsgrundlag ok AAU eksterne ansøgninger Til område med adgangsbe- Tidsforbrug til arbejdsprocesser ved modtagelse og forbehandling af ansøgninger. 22 min pr ansøgning. Færdigbehandles med det samme. Tidsforbrug til Faglig vurdering i studienævn min pr ansøgning 25 min pr ansøgning Tidsforbrug til arbejdsprocesser ved efterbehandling, svar til ansøgere og indskrivning 15 min pr ansøgning Evalueringsrapport_v4.docx Side 20

Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden

Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden N O T A T Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden 10. juni 2013 J.nr. FC/MER 1. Vurdering af effektiviseringsgevinst Resume PROASK er et omfattende og ambitiøst projekt for automatiseret digital

Læs mere

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...1 1.1. Arbejdskraftbesparende potentiale... 1 1.2. Andre

Læs mere

Indholdsfortegnelse. B Indhold. Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag

Indholdsfortegnelse. B Indhold. Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag Evalueringsrapport Indholdsfortegnelse. B Indhold 1. Sammenfatning... 3 1.1 Arbejdskraftbesparende potentiale... 3 1.2 Øvrige gevinster... 3 1.3 Kvalitative mål: Oplevede kvalitetsforbedringer i arbejdet...

Læs mere

Evaluering af 'Teknologi til understøttelse af hverdagen for børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser og ADHD'

Evaluering af 'Teknologi til understøttelse af hverdagen for børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser og ADHD' Evaluering af 'Teknologi til understøttelse af hverdagen for børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser og ADHD' Publikationen er udgivet af: Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Indhold: Forord Resume 1. Indledning 2. Ejendomsdatarapporten og systemet bag 3. Resultatopgørelse for DIADEM s udviklingsdel 4. Projektforløbet

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Afsluttende evalueringsrapport for ABT-projektet IT-støtte til vagtplanlægning og operationsafvikling

Afsluttende evalueringsrapport for ABT-projektet IT-støtte til vagtplanlægning og operationsafvikling Marts 2012 Afsluttende evalueringsrapport for ABT-projektet IT-støtte til vagtplanlægning og operationsafvikling version 1,3 Udarbejdet for: ABT fonden og Bispebjerg Hospital Udarbejdet af:!jari Friis

Læs mere

Endelig ansøgning [1162]

Endelig ansøgning [1162] Endelig ansøgning [1162] AnsøgningsID Ansøgningsnr. 1162 Projekt Projektets titel Intelligent lagerstyring (Folkebiblioteker i København og Århus) Startdato: 03012011 Slutdato: 31052012 Hovedansøger Hovedansøger

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt. August 2010

Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt. August 2010 Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt August 2010 BERETNING OM DET DIGITALE TINGLYSNINGSPROJEKT Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 11

Læs mere

Evaluering af projekt: Intelligent og tillidsbaseret indsats over for selvstændige erhvervsdrivende

Evaluering af projekt: Intelligent og tillidsbaseret indsats over for selvstændige erhvervsdrivende Indsats 19. juni 2013 Evaluering af projekt: Intelligent og tillidsbaseret indsats over for selvstændige erhvervsdrivende Afrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi Side 1 / 25 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012 Beretning om politiets it-system POLSAG 9/2012 Beretning om politiets it-system POLSAG Statsrevisorerne

Læs mere

DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET. Evaluering. U_BUILD Fra flyttekasse til verdensklasse

DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET. Evaluering. U_BUILD Fra flyttekasse til verdensklasse DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering U_BUILD Fra flyttekasse til verdensklasse Indhold 1. Sammenfatning 4 Hvad er U_Build? 4 Arbejdskraftsbesparende potentiale 4 Medarbejdergrupper

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Vejledning til gevinstrealisering Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til vejledning til gevinstrealisering............................. 3

Læs mere

Rapport om forsøg med. Styrket Borgerkontakt. En proaktiv, løsningsorienteret metode til håndtering af klager

Rapport om forsøg med. Styrket Borgerkontakt. En proaktiv, løsningsorienteret metode til håndtering af klager Rapport om forsøg med Styrket Borgerkontakt En proaktiv, løsningsorienteret metode til håndtering af klager Rapport om Styrket Borgerkontakt en proaktiv, løsningsorienteret metode til håndtering af klager

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark 29. april 2013 Projektinitieringsdokument Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Stamdata... 4 2 Den forretningsmæssige

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE

ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE il Århus Kommune, Socialforvaltningen Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2009 ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE Rambøll Olof

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 5: Business case Forfatter: BDO og CEDI Udgivet 2015 Download rapporten

Læs mere

Evalueringsrapport. 564 - Dansksimulatoren. [24. oktober 2012] Udarbejdet af UNI-C i samarbejde med VIFIN

Evalueringsrapport. 564 - Dansksimulatoren. [24. oktober 2012] Udarbejdet af UNI-C i samarbejde med VIFIN Evalueringsrapport 564 - Dansksimulatoren [24. oktober 2012] Udarbejdet af UNI-C i samarbejde med VIFIN Indhold 1. Sammenfatning kort indføring i projekt og besvarelse af evalueringens spørgsmål. Her angives

Læs mere

Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5

Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4 Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Regnskab Ledelsens regnskabspåtegning 18 Intern

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering. Januar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering. Januar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering Januar 2015 BERETNING OM SKATS SYSTEMMODERNISERING Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion... 1 1.2.

Læs mere

Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet.

Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Leverance 1 Velfærdsministeriet og KL Juni 2009 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013 Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet September 2013 B E R E T N I N G O M S A M L I N G E N A F D E N S T A T S L I G E L Ø N A D M I N I S

Læs mere

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR DET DIGITALE RÅD 8. RAPPORT januar 2014 1 FORORD... 1 INDLEDNING... 3 2. UFORLØST PRODUKTIVITETSPOTENTIALE I DEN

Læs mere