Digitalisering af ansøgningsprocessen ved optag udenfor den koordinerede tilmelding. Afrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitalisering af ansøgningsprocessen ved optag udenfor den koordinerede tilmelding. Afrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi"

Transkript

1 Evalueringsrapport Digitalisering af ansøgningsprocessen ved optag udenfor den koordinerede tilmelding Projektnr Afrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi Universiteternes IT, 27. maj 2013 Evalueringsrapport_v4.docx Side 1

2 Indhold Sammenfatning... 3 Anbefalinger til at implementere den nye teknologi... 5 Kort beskrivelse af projektet... 8 Formål med evalueringen Evalueringsspørgsmål Projektets forandringsmodel Dataindsamling Evalueringsanalyse Projektøkonomi Konklusion Bilag Evalueringsrapport_v4.docx Side 2

3 Sammenfatning I projektet er etableret et fælles, centralt drevet digitalt ansøgningssystem, STADS- DANS 1, med tilhørende administrations- og sagsbehandlingsfunktionalitet til modtagelse og behandling af ansøgninger om optag, der ligger udenfor optagelse.dk og den koordinerede tilmelding. STADS-DANS var ved afslutning af projektperioden i drift til modtagelse og behandling af kandidatansøgninger på Aarhus Universitet samt i pilotdrift på udvalgte uddannelser på Syddansk Universitet. IT-Universitetet og Københavns Universitet har startet drift /pilotdrift umiddelbart i forlængelse af projektperioden. Effektvurderingen viser, at løsningen udgør et arbejdskraftbesparende potentiale i forhold til manuel sagsbehandling på ca. 18 min pr. ansøgning. Efter færdiggørelse og videreudvikling af systemet med sagsbehandlingsfunktionalitet til alle typer ansøgninger og fuld implementering på alle universiteterne i STADSsamarbejdet 2, der i 2011 samlet årligt modtog ca ansøgninger udenfor den koordinerede tilmelding, udgør det samlede arbejdskraftbesparende potentiale i den administrative sagsbehandling knap 38,75 årsværk svarende til ca. 14,5 mill. kr. fra Det ekstra potentiale som ligger uden for projektet omhandler ansøgninger til øvrige videregående uddannelsesinstitutioner, hvor antal ansøgninger er skønnet til yderliegere Samlet landsdækkende potentiale er på den baggrund vurderet til 77,5 årsværk svarende til ca. 29 mill. kr. For ansøgergruppen set som en helhed udgør løsningen en serviceforbedring bl.a. ved digital indhentning af data om uddannelsesmæssig baggrund fra andre danske universiteter, en ensartet ansøgningsproces uanset hvilken institution eller uddannelse, 1 STADS er navnet på det Studieadministrative system, der anvendes på universiteterne i Danmark. Det digitale ansøgningssystem har fået navnet STADS-DANS. 2 STADS-samarbejdet bestod i 2011, hvor projektet startede, af Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, IT- Universitetet i København og Ingeniørhøjskolernes Support Center. Copenhagen Business School tilsluttede sig i 2012, hvormed alle danske universiteter nu deltager i samarbejdet. Evalueringsrapport_v4.docx Side 3

4 der søges om optagelse på og selvbetjeningsfunktion med samlet overblik over status på behandling af alle ansøgninger til forskellige uddannelsesinstitutioner. For det administrative personale giver systemet ud over funktioner, der letter sagsbehandlingen - forbedret overblik, ved at alt vedr. ansøgningerne (ansøgning, bilag, kommunikation, aktuel status m.v.) er samlet i systemet. Det fortsatte arbejde med videreudvikling, færdiggørelse og implementering på flere universiteter varetages af Uddannelsesministeriets IT (UMIT), der fra slutningen af 2013 også overtager den fælles drift af STADS-DANS. Opgaven har høj prioritet i STADS-samarbejdet, og der er såvel i UMIT s STADSsystemejergruppe som hos de enkelte universiteters ledelse stort ejerskab og fokus på den fortsatte implementering og drift af systemet. Evalueringsrapport_v4.docx Side 4

5 Anbefalinger til at implementere den nye teknologi Vurdering af løsningen Vurderingen af systemet STADS-DANS, til digitalisering af ansøgningsprocessen ved optag udenfor den koordinerede tilmelding, er, at løsningen giver effektivisering ved modtagelse og administrativ sagsbehandling af ansøgninger. Anbefalinger til implementering: I projektperioden er foregået en løbende opsamling af erfaringer og forbedringsforslag på møder i faggrupper og koordinerende gruppe, på fælles testseancer med deltagelse af administrative brugere og fra de universiteter, der har systemet i drift/pilotdrift på kandidatansøgninger. Resultatet af denne opsamling er dels en liste med ønsker til konkrete forbedringer af systemet samt anbefalinger for det videre arbejde med færdiggørelse og implementering af STADS-DANS på universiteterne i STADS-samarbejdet. Ønskelisten: Ønskelisten indeholder samtlige indmeldinger fra testere og brugere af STADS-DANS om funktioner der opleves som mindre hensigtsmæssige, ønsker om udvidelser med flere data/felter, ønsker om flere afgrænsningsmuligheder til fremsøgning, forslag til forbedringer af layout, forslag til øget forretningslogik i systemet m.v. Listen er i projektperioden løbende blevet ajourført, og et antal mangler og uhensigtsmæssigheder er blevet vurderet som meget kritiske og er udbedret undervejs. Punkterne på ønskelisten behandles fremadrettet i faggrupper/koordinerende gruppe, prioriteres og vil indgå i færdiggørelsen af systemet. Faggrupper I projektets fagarbejdsgrupper er foregået stor udveksling af erfaringer mellem brugerne på tværs af universiteterne. Deltagere i kandidatfaggruppen har etableret et erfa-forum for implementering af STADS-DANS til kandidatoptag. Anbefalingen er at understøtte etablering og udbygning af erfa-fora bl.a. med etablering af fælles løsning til digital vidensdeling på tværs af universiteterne. Evalueringsrapport_v4.docx Side 5

6 Evalueringsrapport_v4.docx Side 6

7 Koordinering Den koordinerende arbejdsgruppe har haft en central rolle i projektet til sikring af, at krav og ønsker er blevet koordineret og ensartet udviklet. Den koordinerende gruppe har under udvikling, test og de første driftsimplementeringer også truffet beslutninger om og har sammen med projektlederen varetaget den overordnede fælles systemadministration Ved den videre implementering og den fælles drift af systemet er der fortsat behov for koordinering, etablering af aftaler om den tværgående systemadministration, aftaler om drift/driftssupport samt udarbejdelse/forbedringer af fælles vejledningsmateriale. Anbefalingen er, at fastholde modellen med en koordinerende gruppe. Implementeringsforberedelse: Anbefalingerne til implementering på flere universiteter / idriftsættelse af nye uddannelsestyper er, at der som en del af forberedelsen indgår analyse af alle arbejdsgange/sagsbehandlingsprocesser herunder overvejelser om implementeringen skal medføre omorganisering af opgaver. Erfaringerne fra idriftsættelserne i projektperioden er, at der ligger et stort forberedelsesarbejde i opbygningen af en basis i form af skabeloner til ansøgningsskemaer, beskedskabeloner, institutionsværdilister, første uddannelsestilbud, hjælpetekster m.v. samt til oplæring. Anbefalingen er, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til forberedelsesarbejdet og at forberedelsen omfatter grundige afprøvninger i test og eller QA miljø inden drift. Evalueringsrapport_v4.docx Side 7

8 Kort beskrivelse af projektet Projektet har haft til formål at digitalisere og effektivisere universiteternes ansøgnings- og sagsbehandlingsproces ved optag på uddannelser, der ikke er omfattet af optagelse.dk og den Koordinerede Tilmelding (KOT) 3. Samlet for universiteterne er der tale om modtagelse og behandling af ca ansøgninger årligt om optag på kandidatuddannelser, bachelortilvalg, kandidattilvalg, gæstestudier, udvekslingsophold, uddannelser og enkeltfag samt efter- og videreuddannelse m.v.. I projektet er etableret et fælles, centralt drevet digitalt ansøgningssystem, STADS-DANS, med tilhørende administrations- og sagsbehandlingsfunktionalitet. Projektet var ved starten organiseret i STADS-samarbejdet Et samarbejde mellem universiteterne om udvikling og vedligeholdelse af studieadministrative systemer. STADS-samarbejdet blev, i henhold til Aktstykke 100 tiltrådt af Folketingets Finansudvalg 7.juni 2012, virksomhedsoverdraget fra Uni-IT til Uddannelsesministeriets It (UMIT) under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. I henhold til aftale mellem UMITog Uni-IT færdiggøres ABF-fondsprojektet Digitalisering af ansøgningsproces ved optag udenfor den koordinerede tilmelding i regi af Uni-IT, som hovedansøger på projektet. Det fortsatte arbejde med videreudvikling og implementering på flere universiteter - ud over ABT-fonds projektet varetages af UMIT. Løsningen: Løsningen er bygget op som et fleksibelt, generisk system, der gør det muligt for den enkelte uddannelsesinstitution at konfigurere tilbud og definere ansøgningsskemaer specifikt tilpasset de forskellige behov for informationer og dokumentationskrav, der stilles til ansøgninger til de forskellige uddannelser. 3 Ansøgninger om optagelse på bacheloruddannelser på universiteterne modtages via optagelse.dk, hentes via grænseflade og håndteres i et særligt STADS-delsystem til sagsbehandling af optag på bacheloruddannnelser. Samlet ca ansøgninger/ bacheloroptag pr. år. Pladserne fordeles via KOT. (KOT Hovedtal 2012) Evalueringsrapport_v4.docx Side 8

9 Centrale funktioner i effektiviseringen af sagsbehandlingen er integrationer til STADS i form af WEB-services samt automatisk verificering af data via it-understøttelse af forretningsregler. Overordnet omfatter løsningen: Integration til den fælles login-tjeneste WAYF (Where Are You From), som i forvejen anvendes på de fleste uddannelsesinstitutionerne og også omfatter adgang med brug af NemLogin. Ansøgningsmodul der indeholder oprettelse og redigering af ansøgninger, samt selvbetjeningsfunktioner hvor ansøgerne kan følge status på behandlingen af ansøgninger, modtager beskeder/breve og kan melde tilbage på tilbud om optag. Integration til STADS, så data om ansøgernes uddannelsesmæssige forudsætninger fra igangværende og afsluttede videregående uddannelser kan hentes og opdateres digitalt og dermed ikke behøver verificering og kontrol under sagsbehandlingen. Administrationsmodul med basisfunktionalitet til systemadministration, konfiguration af forretningsregler, bruger & rollestyring for administrative brugere, oprettelse og vedligehold af forskellige typer uddannelsestilbud, ansøgningsskemaer, værdilister, skabeloner til beskeder m.v. Sagsbehandlingsfunktionalitet til behandling af kandidatansøgninger inkl. styring af status på sagsbehandlingen, forretningslogik til beregning af om uddannelsesgrundlag opfylder optagelsekravene, workflow til faglig behandling af ansøgninger, afsendelse af beskeder til ansøger bl.a. kvittering for modtaget ansøgning, rykker ved behov for supplerende dokumentation og besked om afgørelse. Funktionalitet til sortering af ansøgninger og fordeling af pladser på uddannelser med pladsbegrænsning ud fra kvalifikationer og ansøgerens prioritering. Integration til STADS, hvormed datagrundlag til opbygning af uddannelsestilbud i systemet kan hentes fra institutionens STADS-data. Integration, hvormed ansøgninger, der er afgjort som optag overføres digitalt til indskrivning i STADS. Systemet er i projektperioden frem til taget i drift til modtagelse og behandling af ansøgninger om optag på kandidatuddannelser på Aarhus Universitet og i pilotdrift for udvalgte kandidatuddannelser på Syddansk Universitet. I umiddelbar forlængelse af projektperioden har IT-Universitetet taget systemet i drift til kandidatoptag og Københavns Universitet har startet pilotdrift. Evalueringsrapport_v4.docx Side 9

10 Videreudbygning og færdiggørelse af STADS-DANS med sagsbehandlingsfunktionalitet til øvrige ansøgningstyper fortsætter efter projektperioden i regi af UMIT og institutionerne i STADS-samarbejdet. Dette arbejde er i gang og sagsbehandlingsfunktionalitet til efterog videreuddannelse (betalingsuddannelser) forventes klar til brug sommer Sideløbende arbejdes på specifikation til et internationalt modul med bl.a. funktionalitet til håndtering af udvekslingsaftaler, mentorordninger, opholdstilladelse m.v. Evalueringsrapport_v4.docx Side 10

11 Formål med evalueringen Formålet med evalueringen har primært været at undersøge om løsningen har medført, at det er muligt at opnå den forventede reduktion i tidsforbruget ved modtagelse og sagsbehandling af ansøgninger. Sekundært har formålet været at opsamle erfaringer fra ansøgere og administrative brugerne med henblik på at få rettelse af uhensigtsmæssigheder og forslag til forbedringer medtaget i den planlagte videreudvikling af systemet. Evalueringsspørgsmål Er den forventede reduktion af tidsforbrug ved modtagelse og sagsbehandling af ansøgninger opnået? Er systemet tilfredsstillende for ansøgerne? Er systemet tilfredsstillende for administrative brugere? Projektets forandringsmodel Krav om udarbejdelse af forandringsmodel ved første afrapportering til ABT-fonden indgik i et nyt evalueringskoncept efter projektets første afrapportering. ABT-fonden informerede på statusmøde om, at projektet, som et mindre projekt i ABT-sammenhæng, ikke skulle gennemføre fuld evaluering i henhold til det nye koncept. Der er derfor ikke udarbejdet egentlig forandringsmodel for projektet. Projektets forandringsmodel fremgår dermed af antagelser om arbejdskraftbesparelser og succeskriterierne fra ansøgning og projektplan som omhandler følgende: 1. Gennemsnitlig reduktion af tidsforbrug til modtagelse og sagsbehandling af ansøgninger på 10 min. pr. ansøgning efter oplæringsperiode under første års drift. 2. Positiv oplevelse ved brug af løsningen hos 2/3 af medarbejderne 3. Positiv oplevelse af ansøgnings- og selvbetjeningsfunktioner hos 2/3 af ansøgerne Evalueringsrapport_v4.docx Side 11

12 Dataindsamling Nulpunktsmålinger og slutmålinger er gennemført som kvantitative målinger i form af tidsmålinger på modtagelse og sagsbehandling af ansøgninger. Slutmålinger er suppleret med kvalitative målinger i form af en tillfredshedsundersøgelse blandt ansøgere om optag på kandidatuddannelse. Endvidere blev der tidligt i projektet, under design og udvikling af ansøgergrænsefladen, hos leverandøren gennemført evalueringer af brugervenlighed. Først i form af en ekspertgennemgang af designs, hvor observationer af designmæssige uhensigtsmæssigheder blev kategoriseret som henholdsvis kritisk, alvorlig og mindre, hvilket gav anledning til en række designændringer. Efterfølgende i form af en tænke-højt brugertest med 2 ansøgere, hvor observationer af ansøgernes adfærd og problemer under logon, oprettelse og afsendelse af ansøgning, blev fulgt op med rettelser og forbedringer i ansøger brugergrænsefladen. I effektmålingsprogrammet (udarbejder til første afrapportering til ABT-fonden) var planlagt gennemførsel af interviews med administrative medarbejdere med henblik på opsamling af erfaringer og forbedringsforslag til tilretning og videreudvikling af systemet. Dette har i stedet foregået som en løbende opsamling af erfaringer og forbedringsforslag på møder i faggrupper og koordinerende gruppe samt på fælles testseancer med deltagelse af administrative brugere fra mange institutioner. Resultatet af denne opsamling er dels en ønskeliste med input til forbedringer af systemet og dels anbefalingerne i afsnittet Anbefalinger til at implementere den nye teknologi Nulpunktsmålinger blev foretaget på Aalborg Universitet (AAU) og Roskilde Universitet (RUC) som tidsmålinger ved sagsbehandling af ansøgninger om optag på kandidatuddannelser med studiestart På tidspunktet for gennemførsel af nulpunktsmålingerne var forventningen, at AAU og RUC ville være de første universiteter i STADSsamarbejdet til at tage systemet i drift. Evalueringsrapport_v4.docx Side 12

13 Realiteten blev, at Aarhus Universitet (AU) blev første universitet til at tage systemet i drift ved optagelsen til kandidatuddannelsen med studiestart , men at det pga. kvalitetsproblemer og forsinkelser fra leverandøren ikke lykkedes at gennemføre sagsbehandlingen af ansøgninger systemet før efteråret 2012 ved behandling af ansøgninger om optag på kandidatuddannelser med studiestart Projektets sluttidsmålinger er dermed fra sagsbehandling af kandidatansøgninger på AU i efteråret 2012 samt februar Målingerne fra AU er suppleret med målinger i februar 2013 fra pilotdrift på Syddansk Universitet (SDU), der fra efteråret 2012 har taget systemet i drift for udvalgte kandidatuddannelser. Målingerne herfra er medtaget i evalueringsanalysen. Da sagsbehandlingens hovedprocesser i store træk er identiske på universiteterne, er det vurderingen, at det forhold at nulpunktmålingen er foretaget på RUC og AAU og effektmålingen er foretaget på AU og SDU, ikke giver problemer i forhold til sammenligningen af måleresultaterne. Den samlede sagsbehandling i en optagelsesrunde på kandidatoptag forløber fra de første ansøgninger i ansøgningsrunden modtages (medio februar henholdsvis medio september) til alle ansøgninger er afgjort, pladser fordelt og optagne ansøgere overført til indskrivning i STADS 5-6 måneder senere. Som følge af forsinkelserne i leverancerne, der medførte at de sidste sagsbehandlingsfunktioner først blev godkendt til drift i slutningen af december 2012, har det kun været muligt at gennemføre et meget begrænset antal sluttidsmålinger og kun på delprocesser i sagsbehandlingen af ansøgninger. Sluttidsmålinger undersøgelsens størrelse og repræsentativitet: Ansøgningerne er tilfældigt udvalgt blandt tilgængelige driftsdata på måletidspunktet og omfatter ansøgninger til forskellige kandidatuddannelser på henholdsvis AU og SDU. Målingerne er foretaget af 5 forskellige medarbejdere. For de delprocesser, det ikke har været muligt at gennemføre sluttidsmålinger på, foreligger der erfaringer fra brugertest af sagsbehandlingsfunktionen. Tidsmålinger på delproces. Modtagelse og 1. del af sagsbehandling Antal ansøgninger Bemærkning af målingerne er på ansøgninger, der kræver særlig opmærksomhed. Evalueringsrapport_v4.docx Side 13

14 Afsendelse af rykker 3 Opfølgning på rykker 0 Ingen driftsdata på tidspunkt for slutmåling, men erfaring fra brugertesten. Klargøring til faglig vur- 1 Simuleret ikke reelt sendt. dering Gennemførsel af faglig vurdering Dispensationsbehandling 0 Sortering / clearing (fordeling af pladser) Overførsel til indskrivning 0 Ingen slutmåling grundet manglende driftsdata på måletidspunkt, men erfaring fra brugertesten. Ingen slutmåling grundet manglende driftsdata på måletidspunkt, men erfaring fra brugertesten. 0 Ingen slutmåling, da funktionen først anvendes i juni/juli, men erfaring fra brugertesten. 10 Processen gennemføres som massebehandling. Højere antal ansøgninger i samme overførsel påvirker kun systemtid. Besked om afgørelse 5 Processen gennemføres som massebehandling. Højere antal ansøgninger påvirker kun systemtid. Opfølgning på betinget 4 optag Tidsmålingerne er vedlagt som bilag 1. Ansøgertilfredshedsundersøgelsen gennemført på SDU omfatter besvarelse fra 38 ansøgere. (vedlagt som bilag 2) Vurdering af validitet: Sluttidsmålingerne på de enkelte sagsbehandlings delprocesser er konsistente og i god overensstemmelse med erfaringer, der er gjort under brugertest af systemet. Målingerne vurderes derfor som valide og egnet til at give et retvisende billede af tidsforbruget for delprocesserne. Datamaterialet omfatter ikke sluttidsmålinger på samtlige sideprocesser i sagsbehandlingen, og kan dermed ikke anvendes til en direkte beregning af det samlede tidsforbrug til sagsbehandling i STADS-DANS. Dette forhold indgår i evalueringsanalysen. Evalueringsrapport_v4.docx Side 14

15 Evalueringsanalyse a. Målopfyldelse ift. arbejdskraftbesparelse. Målsætningen ved projektansøgning var en gennemsnitlig reduktion af tidsforbrug til modtagelse og sagsbehandling af ansøgninger på 10 min. pr. ansøgning efter oplæringsperiode under første års drift. I potentialeberegningen i projektansøgningen blev dog anvendt et forsigtigt skøn på 6 min reduktion i tidsforbrug pr. ansøgning svarende til en årlig besparelse på 10 årsværk for ansøgninger (Samlet antal ansøgninger pr. år for uddannelsesinstitutionerne i STADS-samarbejdet). Efter gennemførsel af nulpunktsmålingerne, der udviste større tidsforbrug end forventet til modtagelse af papiransøgninger og indtastning af ansøgninger og udvidelse af løsningen med øget scope på digitalt flow blev potentialet i juni 2011 revurderet til forventet tidsbesparelse på 14 min pr. ansøgning for sagsbehandlere og 10 min. pr. ansøgning for faglige behandlere (ca. 1/4 af ansøgningerne omfatter faglig behandling). Det samlede arbejdskraftbesparende potentiale blev på denne baggrund opjusteret til 33 årsværk for uddannelsesinstitutionerne i STADS-samarbejdet. Grundet gentagne forsinkelser af leverancer og problemer med kvaliteten af det leverede system var det slutningen af 2011 klart, at det ikke ville blive muligt at få løsningen i drift for alle ansøgningstyper og på alle STADS-samarbejdets institutioner indenfor ABT-fonds projektperioden. Fortsatte problemer med forsinkelser og kvalitet gennem første halvdel af 2012 betød, at AU, der som første institution gik i drift med kandidatansøgninger fra februar 2012 måtte opgive at gennemføre sagsbehandlingen i systemet og i stedet trække ansøgerdata ud til manuel sagsbehandling. Først fra efteråret 2012 har sagsbehandlingen kunne gennemføres i systemet. Antallet af kandidatansøgninger i efterårs optagelsesrunden er begrænset (AU fuld drift og SDU med pilotdrift på udvalgte uddannelser). Konsekvensen heraf er, at det ikke har været muligt, inden for projektperiodens tidsramme, at realisere en arbejdskraftbesparelse i form af færre årsværk. Projektet er i ABT-fonds sammenhæng kategoriseret som et demonstrationsprojekt, men blev på et tidligt tidspunkt besluttet til fuld implementering indenfor STADS-samarbejdet, Evalueringsrapport_v4.docx Side 15

16 idet der dels var stort behov for systemunderstøttelse og klare forventninger til potentialet herved. Tidsmålingerne viser, at forventningerne om effektivisering i forhold til manuel sagsbehandling kan opnås. Med den planlagte færdiggørelse af sagsbehandling til alle ansøgningstyper og den løbende idriftsættelse på flere af institutionerne i STADSsamarbejdet forventes det fulde potentiale at blive opnået med udgangen af Tidsmålingerne på de dele af sagsbehandlingsprocesserne, det har været muligt at foretage valide slutmålinger på, sammenholdt med laveste tilsvarende nulpunktsmåling viser, at alene tidsforbruget til processerne ved modtagelse og forbehandling af ansøgninger, der ikke kræver særlig behandling, er reduceret med min. pr. ansøgning (fra 17 min pr. ansøgning (nulpunktsmåling RUC) til 2.30 min pr. ansøgning ved slutmåling). For de administrative medarbejdere (sagsbehandlere) er den opjusterede forventning om 14 min. tidsbesparelse pr. ansøgning dermed opnået For ansøgninger, der kræver særlig behandling (ca 20%), er tidsforbruget til processerne ved modtagelse og forbehandling af ansøgninger målt til 9.09 min. pr. ansøgning. Målingen er ikke direkte sammenlignelig med nulpunktsmålinger, hvor tidsforbruget ikke er målt isoleret på modtagelse og forbehandling (arbejdsgangene ved manuel behandling er for forskellige fra arbejdsgangene ved digitaliseret behandling i STADS-DANS). Der er dog ikke tvivl om, at den forventede tidsbesparelse på 14 min. pr. ansøgning også er opnået for disse ansøgninger. For de øvrige delprocesser i sagsbehandlingen, hvor der findes slutmålinger som er direkte sammenlignelige med data fra nulpunktsmålingerne, er der tilsvarende tydeligt reduceret tidsforbrug ved den digitale sagsbehandling. Oprettelse af rykker (ansøger rykkes for mere dokumentation) Slutmålinger fra SDU og AU: 0.40 min. pr. rykker. Nulpunktsmålinger fra AAU: 15 min pr. rykker. Besked til ansøger om afgørelse (Optagelse/afslag brev): Slutmålinger fra SDU: 0.21 min. pr. ansøgning ( min. til efterfølgende at slette OBSkode på ansøgningerne). Er p.t. en nødvendig work around pga. en uhensigtsmæssighed i systemet med manglende listevisning af hvilke ansøgninger, der er sendt besked til). Nulpunktsmålinger fra RUC: 7.00 min pr. ansøgning Evalueringsrapport_v4.docx Side 16

17 Evalueringsrapport_v4.docx Side 17

18 Indskrivning i STADS: Slutmålinger fra SDU: 0.08 min. pr. ansøgning Nulpunktsmålinger fra RUC: 3.53 min pr. ansøgning For de delprocesser, hvor det ikke har været muligt at gennemføre slutmålinger er erfaringerne fra brugertest af systemet: Faglig vurdering: Ud fra erfaringerne ved testafprøvninger er vurderingen, at der ikke (helt som forudsat ved projektstart) forventes nogen tidsbesparelse i selve den faglige vurdering. Arbejdet med at foretage den faglige vurdering tager lige lang tid uanset om fagpersonerne gennemgår ansøgning og bilag på skærm og registrerer afgørelsen i systemet - eller om han modtager materialet på papir og registrerer afgørelsen fx i et excelark eller på papir. I den samlede proces faglig vurdering vil der være en tidsbesparelse for de administrative medarbejdere, som ikke skal printe, m.v. men i stedet via workflov sender ansøgninger til faglig vurdering i systemet og at registrering af resultatet foretages af fagpersonen. Sortering og clearing: Vurdering ud fra erfaringerne fra testafprøvningerne er, at funktionen vil medføre en betydelig reduktion i tidsforbruget til fordeling af pladser. Tidsforbrug pr. ansøgning til sortering og clearing kan vanskeligt måles, da antal ansøgninger der medtages i clearing udelukkende medfører beregningstid for systemet. Kompleksiteten i regler og beregningsprogram i clearingen er meget høj og forudsætter at alle ansøgninger er forsynet med korrekte sagsbehandlingsregistreringer. Forventningen er derfor, at brugen af funktionen ofte vil kræve flere gennemløb, hvor medarbejderen skal tilbage og rette op på manglende sagsbehandlingsdata, før der foreligger en færdig clearing. Der har som beskrevet ikke været muligt at gennemføre tidsmålingen på den samlede proces, men på baggrund af målingerne på delprocesser vurderes den at være på ca. 18 min. pr. ansøgning for de administrative medarbejdere og 0 for faglige. Disse tal er anvendt i genberegningen af det arbejdskraftbesparende potentiale. Evalueringsrapport_v4.docx Side 18

19 Slutmålinger, oversigt: Gennemsnitstidsforbrug pr. ansøgning pr. overordnet arbejdsproces er beregnet på grundlag af de konkrete tidsmålinger fra AU og SDU februar 2013 (bilag 1). Modtagelse og forbehandling (1. del af sagsbehandling inkl. fremsøgning) INTERNE/ EKSTERNE ansøgninger på uddannelser med/uden pladsbegrænsning og hvor ansøger har bestået eller forventes at bestå en bachelor fra dansk inst. inden studiestart. Inkl. ansøgninger med ikke godkendt bachelor, der sendes til faglig vurdering. Modtagelse og forbehandling (1. del af sagsbehandling) Ansøgninger, der kræver særlig behandling / særlig opmærksomhed fx pga - udenlandsk ansøger - udenlandsk bachelor som adgangsgivende eksamen, hvor der fx er behov for detaljeret fagbeskrivelse. - dispensationsansøgning(er) - mangler at består mere end 30 ECTS på bachelor - andet? (ca 20% af ansøgerne) Særskilt proces i forbehandling: Send rykker for yderligere dokumentation Tidsforbrug til arbejdsprocesser ved modtagelse og forbehandling af ansøgninger min pr ansøgning (Variation uden fremsøgning: ) Med udgangspunkt i målingerne er der skønnet tillagt 5 sek. pr. ansøgning til fremsøgning. Størstedelen af tiden til fremsøgning er valg af afgrænsninger og valg af kolonner til visning. Fremsøgningstiden pr. ansøgning vil dermed afhænge af antal ansøgninger, der indgår i fremsøgningen min. pr. ansøgning. (Variation uden fremsøgning: ) Med udgangspunkt i målingerne er der skønnet tillagt 5 sek. pr. ansøgning til fremsøgning. Størstedelen af tiden til fremsøgning er valg af afgrænsninger og valg af kolonner til visning. Fremsøgningstiden pr. ansøgning vil dermed afhænge af antal ansøgninger, der indgår i fremsøgningen. Tidsforbrug til Faglig vurdering i studienævn Ingen slutmåling grundet manglende driftsdata på måletidspunkt. Ud fra erfaringerne ved testafprøvninger er vurderingen, at der ikke er nogen tidsbesparelse i selve den faglige vurdering. Arbejdet med at foretage den faglige vurdering tager lige lang tid uanset om fagpersonerne skal gennemgå ansøgning og bilag på skærm og registrere afgørelsen i systemet - eller om han modtager materialet på papir og registrerer afgørelsen fx i et excelark eller på papir. I den samlede proces faglig vurdering vil der være en tidsbesparelse for de administrative medarbejdere, som ikke skal printe, m.v. men via workflov sender ansøgninger til faglig vurdering i systemet og reduceret arbejde med registrering af resultatet min.pr. rykker - - Særskilt proces i forbe- Ingen slutmåling grundet - - Tidsforbrug til arbejdsprocesser ved efterbehandling, svar til ansøgere og indskrivning Ingen samlet måling. Kun målinger på delprocesser: Indskrivning i STADS: 0.08 min. pr. ansøgning. Besked til ansøger om afgørelse (Optagelse/afslag brev): Evalueringsrapport_v4.docx Side 19

20 handling: Opfølgning på rykker manglende driftsdata på måletidspunkt, men processen svarer til modtagelse og forbehandling (en gentagelse af denne) Nulpunktsmålinger: 0-punktsmålinger af tidsforbrug ved behandling af ansøgning om optagelse på kandidatuddannelse blev gennemført på AAU og RUC ved ansøgninger om optagelse på kandidatuddannelser ved ansøgningsrunden forår 2011 med ansøgningsfrist 1. april, frist for svar til ansøgerne 15. juni og studiestart 1. september. Tidsmålinger på sagsbehandling af ansøgninger om optagelse på kandidatuddannelser blev vurderet som generelt dækkende for tidsforbruget ved sagsbehandling af ansøgninger om optagelse på universiteterne uanset typen af uddannelse ansøgningen vedrører. På AAU blev gennemført tidsmålinger på arbejdsprocesser for både interne og eksterne ansøgninger (5-10 ansøgninger pr. arbejdsproces), på RUC for samtlige 464 eksterne ansøgninger. Beskrivelse af arbejdsgange og de gennemførte tidsmålinger er fremsendt til fonden med statusrapport for perioden Arbejdsprocesserne fra tidsmålingerne blev grupperet i 3 overordnede processer: Modtagelse og forbehandling af ansøgninger, faglig vurdering i studienævn samt efterbehandling, svar til ansøgere og indskrivning. For hver overordnet arbejdsproces blev gennemsnitstidsforbrug pr. ansøgning ved nunktsmålingerne beregnet på grundlag af de konkrete tidsmålinger fra AAU og RUC. Grupperingen blev foretaget med henblik på at kunne opnå sammenlignelighed med tidsmålinger efter implementering af systemet og de ændrede arbejdsprocesser digitalisering af sagsbehandlingen ville medføre. AAU, eksterne ansøgninger Til område uden adgangsbegrænsning og adgangsgrundlag ok AAU eksterne ansøgninger Til område med adgangsbe- Tidsforbrug til arbejdsprocesser ved modtagelse og forbehandling af ansøgninger. 22 min pr ansøgning. Færdigbehandles med det samme. Tidsforbrug til Faglig vurdering i studienævn min pr ansøgning 25 min pr ansøgning Tidsforbrug til arbejdsprocesser ved efterbehandling, svar til ansøgere og indskrivning 15 min pr ansøgning Evalueringsrapport_v4.docx Side 20

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op

Læs mere

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING Login til STADS-DANS: www.stadsdans.aau.dk Et godt tip Tryk på F11 for at få STADS-DANS til at fylde hele skærmen. FANEBLADENE Den side, du starter på, når du er logget

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en 2-faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i Russisk eller Religionsvidenskab - Vinteroptag Hvis din bacheloruddannelse er blevet forlænget med et

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Stemmestyret omstilling og informationsbetjening

Stemmestyret omstilling og informationsbetjening Stemmestyret omstilling og informationsbetjening Projekt gennemført i Aarhus Kommune i samarbejde med Fonden for Velfærdsteknologi I perioden 1.2. 2011 31.10. 2012 Aarhus Kommune Borgerservice og Biblioteker

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

HD optag. Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen

HD optag. Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen HD optag Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen 1 Login til ansøgningsportalen (STADS-DANS): http://www.cbs.dk/efteruddannelse/hduddannelse/hd-tilmelding Se desuden Vejledning til login på ansøgningsportalen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

ABT-projekt afsluttende rapport Patologiafdelingen, Herlev Hospital Region Hovedstaden. Projektleder cand. scient. Tim Svenstrup Poulsen

ABT-projekt afsluttende rapport Patologiafdelingen, Herlev Hospital Region Hovedstaden. Projektleder cand. scient. Tim Svenstrup Poulsen ABT-projekt afsluttende rapport Patologiafdelingen, Herlev Hospital Region Hovedstaden Projektleder cand. scient. Tim Svenstrup Poulsen Indholdsfortegnelse 1.1 Sammenfatning 1.2 Anbefalinger til implementering

Læs mere

Evalueringsrapport for projekt Digital Offentlig Byggesagsbehandling. Afrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi

Evalueringsrapport for projekt Digital Offentlig Byggesagsbehandling. Afrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi Evalueringsrapport for projekt Digital Offentlig Byggesagsbehandling (DOB) Afrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi 19. april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Anbefalinger til at

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem, DANS! Hvis du ikke allerede

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten. IMPULS, 17. september 2015

Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten. IMPULS, 17. september 2015 Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten IMPULS, 17. september 2015 Indhold NaturErhvervstyrelsen Lidt om vores it Implementeringen af landbrugsreformen 14. September

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

Endelig ansøgning [785]

Endelig ansøgning [785] Endelig ansøgning [785] AnsøgningsID Ansøgningsnr. 785 Projekt Projektets titel Automatisering af arbejdsgange ved brug af præjournalisering Startdato: 29082010 Slutdato: 04022011 Hovedansøger Hovedansøger

Læs mere

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år.

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Uddannelsesministeriets ressortområde 8 universiteter 7 professionshøjskoler + Danmarks Medie og Journalisthøjskole og Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014.

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. Aktstykke nr. 149 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag Afgjort den 28. maj 2015 149 Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HSU S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 Vedr.: Status for større indsatser på it-området, august 2013 KONCERN-IT Sagsbehandler: Thomas Arnbak-Hartzberg, Souschef,

Læs mere

REVIEW AF KRAVMATERIALE

REVIEW AF KRAVMATERIALE REVIEW AF KRAVMATERIALE Feedback til kommunerne, 10. og 11. december 2013 Kommunernes Sygedagpengesystem Indledning Ide-camps: Hvad kunne vi godt tænke os? Nov. 2012 Netværksmøde og kick-off på høring

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser november 2011

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser november 2011 Efteruddannelse.dk Forandringens vinde blæser november 2011 Agenda Velkomst Hvorfor EfterUddannelse.dk Lynkursus i EfterUddannelse.dk Praktiske forudsætninger Tilmelding til AMU kurser Ansøgning om VEU

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere

Hvad er udfordringen på ph.d.-området?

Hvad er udfordringen på ph.d.-området? CGI s ph.d.-løsning Hvad er udfordringen på ph.d.-området? I Danmark optages stadig flere ph.d.-studerende. Det stiller større krav til håndtering af de studerende på ph.d.- uddannelserne. Ph.d.-skolerne

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler.

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler. DataHub I sommeren 2009 startede vi på baggrund af Klima- og Energiminsiterens beslutning projektet i samarbejde med repræsentativt udvalgte aktører fra det danske elmarked. I April 2012 er det planen,

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AT INDGÅ I PROJEKT OM OFFENTLIGE- PRIVATE INNOVATIONSPARTNERSKABER OM REHABILITERING

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AT INDGÅ I PROJEKT OM OFFENTLIGE- PRIVATE INNOVATIONSPARTNERSKABER OM REHABILITERING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AT INDGÅ I PROJEKT OM OFFENTLIGE- PRIVATE INNOVATIONSPARTNERSKABER OM REHABILITERING Indledning Som en del af Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger, vedtaget i juni 2013,

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13 Bilag 60 Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt itsystem

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning August 2011 Steen Larsen, UNI C Dagsorden Lovændring og nye regler Nye processer og ny rollefordeling Virksomhedsinput fra fokusgruppemøder Brugerflade

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

Gevinstrealiseringsplan - Vejledning

Gevinstrealiseringsplan - Vejledning Gevinstrealiseringsplan - Vejledning Oktober 2013 Indhold 1. CENTRALE BEGREBER... 3 2. HVAD ER EN GEVINSTREALISERINGSPLAN... 4 3. FORMÅL MED GEVINSTREALISERINGSPLANEN... 4 4. HVEM MODTAGER GEVINSTREALISERINGSPLANEN...

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Ressourceregnskab. 18. november 2010 Ressourceregnskab Side 1

Ressourceregnskab. 18. november 2010 Ressourceregnskab Side 1 Ressourceregnskab Formål: belyse uddannelsesinstitutionernes prioriteringer, kvalitet og resultater Målgrupper: Bestyrelser Intern ledelse Benchmark-partnere Offentligheden Undervisningsministeriet Rigsrevisionen

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Med udgangspunkt i erfaringer med samarbejdsprojekt imellem Kolding Kommune og Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Afdeling,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud. Programchef Kit Roesen, KL

Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud. Programchef Kit Roesen, KL Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud Programchef Kit Roesen, KL Agenda Trivsel og læring digitaliseringsstrategi Hvor bliver ejerskabet af, når vi køber ind for

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

SU-styrelsens digitale selvbetjeningsløsning på SU-området

SU-styrelsens digitale selvbetjeningsløsning på SU-området SU-styrelsens digitale selvbetjeningsløsning Mål Forbedre kundeservicen ved obligatorisk selvbetjening Effektivisere SU-administrationen 2 Målgrupper Studerende 2008 (før obligatorisk digitalisering) 2010

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning på

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Slutrapport Projekt Vaskesystem. Hovedrapport

Slutrapport Projekt Vaskesystem. Hovedrapport Slutrapport Projekt Vaskesystem Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 ARBEJDSKRAFTBESPARENDE POTENTIALE... 3 2.1 ARBEJDSKRAFTBESPARELSE RENGØRINGSPERSONALE 3 2.2 ARBEJDSKRAFTBESPARELSE REPARATØR

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB)

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) Udgangspunkt for Min Digitale Byggesag Pilotprojektet DOB med 6 pilotkommuner, staten og KL Politisk pres i forhold til hurtig, billig og ensartet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere