Digitalisering af ansøgningsprocessen ved optag udenfor den koordinerede tilmelding. Afrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitalisering af ansøgningsprocessen ved optag udenfor den koordinerede tilmelding. Afrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi"

Transkript

1 Evalueringsrapport Digitalisering af ansøgningsprocessen ved optag udenfor den koordinerede tilmelding Projektnr Afrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi Universiteternes IT, 27. maj 2013 Evalueringsrapport_v4.docx Side 1

2 Indhold Sammenfatning... 3 Anbefalinger til at implementere den nye teknologi... 5 Kort beskrivelse af projektet... 8 Formål med evalueringen Evalueringsspørgsmål Projektets forandringsmodel Dataindsamling Evalueringsanalyse Projektøkonomi Konklusion Bilag Evalueringsrapport_v4.docx Side 2

3 Sammenfatning I projektet er etableret et fælles, centralt drevet digitalt ansøgningssystem, STADS- DANS 1, med tilhørende administrations- og sagsbehandlingsfunktionalitet til modtagelse og behandling af ansøgninger om optag, der ligger udenfor optagelse.dk og den koordinerede tilmelding. STADS-DANS var ved afslutning af projektperioden i drift til modtagelse og behandling af kandidatansøgninger på Aarhus Universitet samt i pilotdrift på udvalgte uddannelser på Syddansk Universitet. IT-Universitetet og Københavns Universitet har startet drift /pilotdrift umiddelbart i forlængelse af projektperioden. Effektvurderingen viser, at løsningen udgør et arbejdskraftbesparende potentiale i forhold til manuel sagsbehandling på ca. 18 min pr. ansøgning. Efter færdiggørelse og videreudvikling af systemet med sagsbehandlingsfunktionalitet til alle typer ansøgninger og fuld implementering på alle universiteterne i STADSsamarbejdet 2, der i 2011 samlet årligt modtog ca ansøgninger udenfor den koordinerede tilmelding, udgør det samlede arbejdskraftbesparende potentiale i den administrative sagsbehandling knap 38,75 årsværk svarende til ca. 14,5 mill. kr. fra Det ekstra potentiale som ligger uden for projektet omhandler ansøgninger til øvrige videregående uddannelsesinstitutioner, hvor antal ansøgninger er skønnet til yderliegere Samlet landsdækkende potentiale er på den baggrund vurderet til 77,5 årsværk svarende til ca. 29 mill. kr. For ansøgergruppen set som en helhed udgør løsningen en serviceforbedring bl.a. ved digital indhentning af data om uddannelsesmæssig baggrund fra andre danske universiteter, en ensartet ansøgningsproces uanset hvilken institution eller uddannelse, 1 STADS er navnet på det Studieadministrative system, der anvendes på universiteterne i Danmark. Det digitale ansøgningssystem har fået navnet STADS-DANS. 2 STADS-samarbejdet bestod i 2011, hvor projektet startede, af Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, IT- Universitetet i København og Ingeniørhøjskolernes Support Center. Copenhagen Business School tilsluttede sig i 2012, hvormed alle danske universiteter nu deltager i samarbejdet. Evalueringsrapport_v4.docx Side 3

4 der søges om optagelse på og selvbetjeningsfunktion med samlet overblik over status på behandling af alle ansøgninger til forskellige uddannelsesinstitutioner. For det administrative personale giver systemet ud over funktioner, der letter sagsbehandlingen - forbedret overblik, ved at alt vedr. ansøgningerne (ansøgning, bilag, kommunikation, aktuel status m.v.) er samlet i systemet. Det fortsatte arbejde med videreudvikling, færdiggørelse og implementering på flere universiteter varetages af Uddannelsesministeriets IT (UMIT), der fra slutningen af 2013 også overtager den fælles drift af STADS-DANS. Opgaven har høj prioritet i STADS-samarbejdet, og der er såvel i UMIT s STADSsystemejergruppe som hos de enkelte universiteters ledelse stort ejerskab og fokus på den fortsatte implementering og drift af systemet. Evalueringsrapport_v4.docx Side 4

5 Anbefalinger til at implementere den nye teknologi Vurdering af løsningen Vurderingen af systemet STADS-DANS, til digitalisering af ansøgningsprocessen ved optag udenfor den koordinerede tilmelding, er, at løsningen giver effektivisering ved modtagelse og administrativ sagsbehandling af ansøgninger. Anbefalinger til implementering: I projektperioden er foregået en løbende opsamling af erfaringer og forbedringsforslag på møder i faggrupper og koordinerende gruppe, på fælles testseancer med deltagelse af administrative brugere og fra de universiteter, der har systemet i drift/pilotdrift på kandidatansøgninger. Resultatet af denne opsamling er dels en liste med ønsker til konkrete forbedringer af systemet samt anbefalinger for det videre arbejde med færdiggørelse og implementering af STADS-DANS på universiteterne i STADS-samarbejdet. Ønskelisten: Ønskelisten indeholder samtlige indmeldinger fra testere og brugere af STADS-DANS om funktioner der opleves som mindre hensigtsmæssige, ønsker om udvidelser med flere data/felter, ønsker om flere afgrænsningsmuligheder til fremsøgning, forslag til forbedringer af layout, forslag til øget forretningslogik i systemet m.v. Listen er i projektperioden løbende blevet ajourført, og et antal mangler og uhensigtsmæssigheder er blevet vurderet som meget kritiske og er udbedret undervejs. Punkterne på ønskelisten behandles fremadrettet i faggrupper/koordinerende gruppe, prioriteres og vil indgå i færdiggørelsen af systemet. Faggrupper I projektets fagarbejdsgrupper er foregået stor udveksling af erfaringer mellem brugerne på tværs af universiteterne. Deltagere i kandidatfaggruppen har etableret et erfa-forum for implementering af STADS-DANS til kandidatoptag. Anbefalingen er at understøtte etablering og udbygning af erfa-fora bl.a. med etablering af fælles løsning til digital vidensdeling på tværs af universiteterne. Evalueringsrapport_v4.docx Side 5

6 Evalueringsrapport_v4.docx Side 6

7 Koordinering Den koordinerende arbejdsgruppe har haft en central rolle i projektet til sikring af, at krav og ønsker er blevet koordineret og ensartet udviklet. Den koordinerende gruppe har under udvikling, test og de første driftsimplementeringer også truffet beslutninger om og har sammen med projektlederen varetaget den overordnede fælles systemadministration Ved den videre implementering og den fælles drift af systemet er der fortsat behov for koordinering, etablering af aftaler om den tværgående systemadministration, aftaler om drift/driftssupport samt udarbejdelse/forbedringer af fælles vejledningsmateriale. Anbefalingen er, at fastholde modellen med en koordinerende gruppe. Implementeringsforberedelse: Anbefalingerne til implementering på flere universiteter / idriftsættelse af nye uddannelsestyper er, at der som en del af forberedelsen indgår analyse af alle arbejdsgange/sagsbehandlingsprocesser herunder overvejelser om implementeringen skal medføre omorganisering af opgaver. Erfaringerne fra idriftsættelserne i projektperioden er, at der ligger et stort forberedelsesarbejde i opbygningen af en basis i form af skabeloner til ansøgningsskemaer, beskedskabeloner, institutionsværdilister, første uddannelsestilbud, hjælpetekster m.v. samt til oplæring. Anbefalingen er, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til forberedelsesarbejdet og at forberedelsen omfatter grundige afprøvninger i test og eller QA miljø inden drift. Evalueringsrapport_v4.docx Side 7

8 Kort beskrivelse af projektet Projektet har haft til formål at digitalisere og effektivisere universiteternes ansøgnings- og sagsbehandlingsproces ved optag på uddannelser, der ikke er omfattet af optagelse.dk og den Koordinerede Tilmelding (KOT) 3. Samlet for universiteterne er der tale om modtagelse og behandling af ca ansøgninger årligt om optag på kandidatuddannelser, bachelortilvalg, kandidattilvalg, gæstestudier, udvekslingsophold, uddannelser og enkeltfag samt efter- og videreuddannelse m.v.. I projektet er etableret et fælles, centralt drevet digitalt ansøgningssystem, STADS-DANS, med tilhørende administrations- og sagsbehandlingsfunktionalitet. Projektet var ved starten organiseret i STADS-samarbejdet Et samarbejde mellem universiteterne om udvikling og vedligeholdelse af studieadministrative systemer. STADS-samarbejdet blev, i henhold til Aktstykke 100 tiltrådt af Folketingets Finansudvalg 7.juni 2012, virksomhedsoverdraget fra Uni-IT til Uddannelsesministeriets It (UMIT) under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. I henhold til aftale mellem UMITog Uni-IT færdiggøres ABF-fondsprojektet Digitalisering af ansøgningsproces ved optag udenfor den koordinerede tilmelding i regi af Uni-IT, som hovedansøger på projektet. Det fortsatte arbejde med videreudvikling og implementering på flere universiteter - ud over ABT-fonds projektet varetages af UMIT. Løsningen: Løsningen er bygget op som et fleksibelt, generisk system, der gør det muligt for den enkelte uddannelsesinstitution at konfigurere tilbud og definere ansøgningsskemaer specifikt tilpasset de forskellige behov for informationer og dokumentationskrav, der stilles til ansøgninger til de forskellige uddannelser. 3 Ansøgninger om optagelse på bacheloruddannelser på universiteterne modtages via optagelse.dk, hentes via grænseflade og håndteres i et særligt STADS-delsystem til sagsbehandling af optag på bacheloruddannnelser. Samlet ca ansøgninger/ bacheloroptag pr. år. Pladserne fordeles via KOT. (KOT Hovedtal 2012) Evalueringsrapport_v4.docx Side 8

9 Centrale funktioner i effektiviseringen af sagsbehandlingen er integrationer til STADS i form af WEB-services samt automatisk verificering af data via it-understøttelse af forretningsregler. Overordnet omfatter løsningen: Integration til den fælles login-tjeneste WAYF (Where Are You From), som i forvejen anvendes på de fleste uddannelsesinstitutionerne og også omfatter adgang med brug af NemLogin. Ansøgningsmodul der indeholder oprettelse og redigering af ansøgninger, samt selvbetjeningsfunktioner hvor ansøgerne kan følge status på behandlingen af ansøgninger, modtager beskeder/breve og kan melde tilbage på tilbud om optag. Integration til STADS, så data om ansøgernes uddannelsesmæssige forudsætninger fra igangværende og afsluttede videregående uddannelser kan hentes og opdateres digitalt og dermed ikke behøver verificering og kontrol under sagsbehandlingen. Administrationsmodul med basisfunktionalitet til systemadministration, konfiguration af forretningsregler, bruger & rollestyring for administrative brugere, oprettelse og vedligehold af forskellige typer uddannelsestilbud, ansøgningsskemaer, værdilister, skabeloner til beskeder m.v. Sagsbehandlingsfunktionalitet til behandling af kandidatansøgninger inkl. styring af status på sagsbehandlingen, forretningslogik til beregning af om uddannelsesgrundlag opfylder optagelsekravene, workflow til faglig behandling af ansøgninger, afsendelse af beskeder til ansøger bl.a. kvittering for modtaget ansøgning, rykker ved behov for supplerende dokumentation og besked om afgørelse. Funktionalitet til sortering af ansøgninger og fordeling af pladser på uddannelser med pladsbegrænsning ud fra kvalifikationer og ansøgerens prioritering. Integration til STADS, hvormed datagrundlag til opbygning af uddannelsestilbud i systemet kan hentes fra institutionens STADS-data. Integration, hvormed ansøgninger, der er afgjort som optag overføres digitalt til indskrivning i STADS. Systemet er i projektperioden frem til taget i drift til modtagelse og behandling af ansøgninger om optag på kandidatuddannelser på Aarhus Universitet og i pilotdrift for udvalgte kandidatuddannelser på Syddansk Universitet. I umiddelbar forlængelse af projektperioden har IT-Universitetet taget systemet i drift til kandidatoptag og Københavns Universitet har startet pilotdrift. Evalueringsrapport_v4.docx Side 9

10 Videreudbygning og færdiggørelse af STADS-DANS med sagsbehandlingsfunktionalitet til øvrige ansøgningstyper fortsætter efter projektperioden i regi af UMIT og institutionerne i STADS-samarbejdet. Dette arbejde er i gang og sagsbehandlingsfunktionalitet til efterog videreuddannelse (betalingsuddannelser) forventes klar til brug sommer Sideløbende arbejdes på specifikation til et internationalt modul med bl.a. funktionalitet til håndtering af udvekslingsaftaler, mentorordninger, opholdstilladelse m.v. Evalueringsrapport_v4.docx Side 10

11 Formål med evalueringen Formålet med evalueringen har primært været at undersøge om løsningen har medført, at det er muligt at opnå den forventede reduktion i tidsforbruget ved modtagelse og sagsbehandling af ansøgninger. Sekundært har formålet været at opsamle erfaringer fra ansøgere og administrative brugerne med henblik på at få rettelse af uhensigtsmæssigheder og forslag til forbedringer medtaget i den planlagte videreudvikling af systemet. Evalueringsspørgsmål Er den forventede reduktion af tidsforbrug ved modtagelse og sagsbehandling af ansøgninger opnået? Er systemet tilfredsstillende for ansøgerne? Er systemet tilfredsstillende for administrative brugere? Projektets forandringsmodel Krav om udarbejdelse af forandringsmodel ved første afrapportering til ABT-fonden indgik i et nyt evalueringskoncept efter projektets første afrapportering. ABT-fonden informerede på statusmøde om, at projektet, som et mindre projekt i ABT-sammenhæng, ikke skulle gennemføre fuld evaluering i henhold til det nye koncept. Der er derfor ikke udarbejdet egentlig forandringsmodel for projektet. Projektets forandringsmodel fremgår dermed af antagelser om arbejdskraftbesparelser og succeskriterierne fra ansøgning og projektplan som omhandler følgende: 1. Gennemsnitlig reduktion af tidsforbrug til modtagelse og sagsbehandling af ansøgninger på 10 min. pr. ansøgning efter oplæringsperiode under første års drift. 2. Positiv oplevelse ved brug af løsningen hos 2/3 af medarbejderne 3. Positiv oplevelse af ansøgnings- og selvbetjeningsfunktioner hos 2/3 af ansøgerne Evalueringsrapport_v4.docx Side 11

12 Dataindsamling Nulpunktsmålinger og slutmålinger er gennemført som kvantitative målinger i form af tidsmålinger på modtagelse og sagsbehandling af ansøgninger. Slutmålinger er suppleret med kvalitative målinger i form af en tillfredshedsundersøgelse blandt ansøgere om optag på kandidatuddannelse. Endvidere blev der tidligt i projektet, under design og udvikling af ansøgergrænsefladen, hos leverandøren gennemført evalueringer af brugervenlighed. Først i form af en ekspertgennemgang af designs, hvor observationer af designmæssige uhensigtsmæssigheder blev kategoriseret som henholdsvis kritisk, alvorlig og mindre, hvilket gav anledning til en række designændringer. Efterfølgende i form af en tænke-højt brugertest med 2 ansøgere, hvor observationer af ansøgernes adfærd og problemer under logon, oprettelse og afsendelse af ansøgning, blev fulgt op med rettelser og forbedringer i ansøger brugergrænsefladen. I effektmålingsprogrammet (udarbejder til første afrapportering til ABT-fonden) var planlagt gennemførsel af interviews med administrative medarbejdere med henblik på opsamling af erfaringer og forbedringsforslag til tilretning og videreudvikling af systemet. Dette har i stedet foregået som en løbende opsamling af erfaringer og forbedringsforslag på møder i faggrupper og koordinerende gruppe samt på fælles testseancer med deltagelse af administrative brugere fra mange institutioner. Resultatet af denne opsamling er dels en ønskeliste med input til forbedringer af systemet og dels anbefalingerne i afsnittet Anbefalinger til at implementere den nye teknologi Nulpunktsmålinger blev foretaget på Aalborg Universitet (AAU) og Roskilde Universitet (RUC) som tidsmålinger ved sagsbehandling af ansøgninger om optag på kandidatuddannelser med studiestart På tidspunktet for gennemførsel af nulpunktsmålingerne var forventningen, at AAU og RUC ville være de første universiteter i STADSsamarbejdet til at tage systemet i drift. Evalueringsrapport_v4.docx Side 12

13 Realiteten blev, at Aarhus Universitet (AU) blev første universitet til at tage systemet i drift ved optagelsen til kandidatuddannelsen med studiestart , men at det pga. kvalitetsproblemer og forsinkelser fra leverandøren ikke lykkedes at gennemføre sagsbehandlingen af ansøgninger systemet før efteråret 2012 ved behandling af ansøgninger om optag på kandidatuddannelser med studiestart Projektets sluttidsmålinger er dermed fra sagsbehandling af kandidatansøgninger på AU i efteråret 2012 samt februar Målingerne fra AU er suppleret med målinger i februar 2013 fra pilotdrift på Syddansk Universitet (SDU), der fra efteråret 2012 har taget systemet i drift for udvalgte kandidatuddannelser. Målingerne herfra er medtaget i evalueringsanalysen. Da sagsbehandlingens hovedprocesser i store træk er identiske på universiteterne, er det vurderingen, at det forhold at nulpunktmålingen er foretaget på RUC og AAU og effektmålingen er foretaget på AU og SDU, ikke giver problemer i forhold til sammenligningen af måleresultaterne. Den samlede sagsbehandling i en optagelsesrunde på kandidatoptag forløber fra de første ansøgninger i ansøgningsrunden modtages (medio februar henholdsvis medio september) til alle ansøgninger er afgjort, pladser fordelt og optagne ansøgere overført til indskrivning i STADS 5-6 måneder senere. Som følge af forsinkelserne i leverancerne, der medførte at de sidste sagsbehandlingsfunktioner først blev godkendt til drift i slutningen af december 2012, har det kun været muligt at gennemføre et meget begrænset antal sluttidsmålinger og kun på delprocesser i sagsbehandlingen af ansøgninger. Sluttidsmålinger undersøgelsens størrelse og repræsentativitet: Ansøgningerne er tilfældigt udvalgt blandt tilgængelige driftsdata på måletidspunktet og omfatter ansøgninger til forskellige kandidatuddannelser på henholdsvis AU og SDU. Målingerne er foretaget af 5 forskellige medarbejdere. For de delprocesser, det ikke har været muligt at gennemføre sluttidsmålinger på, foreligger der erfaringer fra brugertest af sagsbehandlingsfunktionen. Tidsmålinger på delproces. Modtagelse og 1. del af sagsbehandling Antal ansøgninger Bemærkning af målingerne er på ansøgninger, der kræver særlig opmærksomhed. Evalueringsrapport_v4.docx Side 13

14 Afsendelse af rykker 3 Opfølgning på rykker 0 Ingen driftsdata på tidspunkt for slutmåling, men erfaring fra brugertesten. Klargøring til faglig vur- 1 Simuleret ikke reelt sendt. dering Gennemførsel af faglig vurdering Dispensationsbehandling 0 Sortering / clearing (fordeling af pladser) Overførsel til indskrivning 0 Ingen slutmåling grundet manglende driftsdata på måletidspunkt, men erfaring fra brugertesten. Ingen slutmåling grundet manglende driftsdata på måletidspunkt, men erfaring fra brugertesten. 0 Ingen slutmåling, da funktionen først anvendes i juni/juli, men erfaring fra brugertesten. 10 Processen gennemføres som massebehandling. Højere antal ansøgninger i samme overførsel påvirker kun systemtid. Besked om afgørelse 5 Processen gennemføres som massebehandling. Højere antal ansøgninger påvirker kun systemtid. Opfølgning på betinget 4 optag Tidsmålingerne er vedlagt som bilag 1. Ansøgertilfredshedsundersøgelsen gennemført på SDU omfatter besvarelse fra 38 ansøgere. (vedlagt som bilag 2) Vurdering af validitet: Sluttidsmålingerne på de enkelte sagsbehandlings delprocesser er konsistente og i god overensstemmelse med erfaringer, der er gjort under brugertest af systemet. Målingerne vurderes derfor som valide og egnet til at give et retvisende billede af tidsforbruget for delprocesserne. Datamaterialet omfatter ikke sluttidsmålinger på samtlige sideprocesser i sagsbehandlingen, og kan dermed ikke anvendes til en direkte beregning af det samlede tidsforbrug til sagsbehandling i STADS-DANS. Dette forhold indgår i evalueringsanalysen. Evalueringsrapport_v4.docx Side 14

15 Evalueringsanalyse a. Målopfyldelse ift. arbejdskraftbesparelse. Målsætningen ved projektansøgning var en gennemsnitlig reduktion af tidsforbrug til modtagelse og sagsbehandling af ansøgninger på 10 min. pr. ansøgning efter oplæringsperiode under første års drift. I potentialeberegningen i projektansøgningen blev dog anvendt et forsigtigt skøn på 6 min reduktion i tidsforbrug pr. ansøgning svarende til en årlig besparelse på 10 årsværk for ansøgninger (Samlet antal ansøgninger pr. år for uddannelsesinstitutionerne i STADS-samarbejdet). Efter gennemførsel af nulpunktsmålingerne, der udviste større tidsforbrug end forventet til modtagelse af papiransøgninger og indtastning af ansøgninger og udvidelse af løsningen med øget scope på digitalt flow blev potentialet i juni 2011 revurderet til forventet tidsbesparelse på 14 min pr. ansøgning for sagsbehandlere og 10 min. pr. ansøgning for faglige behandlere (ca. 1/4 af ansøgningerne omfatter faglig behandling). Det samlede arbejdskraftbesparende potentiale blev på denne baggrund opjusteret til 33 årsværk for uddannelsesinstitutionerne i STADS-samarbejdet. Grundet gentagne forsinkelser af leverancer og problemer med kvaliteten af det leverede system var det slutningen af 2011 klart, at det ikke ville blive muligt at få løsningen i drift for alle ansøgningstyper og på alle STADS-samarbejdets institutioner indenfor ABT-fonds projektperioden. Fortsatte problemer med forsinkelser og kvalitet gennem første halvdel af 2012 betød, at AU, der som første institution gik i drift med kandidatansøgninger fra februar 2012 måtte opgive at gennemføre sagsbehandlingen i systemet og i stedet trække ansøgerdata ud til manuel sagsbehandling. Først fra efteråret 2012 har sagsbehandlingen kunne gennemføres i systemet. Antallet af kandidatansøgninger i efterårs optagelsesrunden er begrænset (AU fuld drift og SDU med pilotdrift på udvalgte uddannelser). Konsekvensen heraf er, at det ikke har været muligt, inden for projektperiodens tidsramme, at realisere en arbejdskraftbesparelse i form af færre årsværk. Projektet er i ABT-fonds sammenhæng kategoriseret som et demonstrationsprojekt, men blev på et tidligt tidspunkt besluttet til fuld implementering indenfor STADS-samarbejdet, Evalueringsrapport_v4.docx Side 15

16 idet der dels var stort behov for systemunderstøttelse og klare forventninger til potentialet herved. Tidsmålingerne viser, at forventningerne om effektivisering i forhold til manuel sagsbehandling kan opnås. Med den planlagte færdiggørelse af sagsbehandling til alle ansøgningstyper og den løbende idriftsættelse på flere af institutionerne i STADSsamarbejdet forventes det fulde potentiale at blive opnået med udgangen af Tidsmålingerne på de dele af sagsbehandlingsprocesserne, det har været muligt at foretage valide slutmålinger på, sammenholdt med laveste tilsvarende nulpunktsmåling viser, at alene tidsforbruget til processerne ved modtagelse og forbehandling af ansøgninger, der ikke kræver særlig behandling, er reduceret med min. pr. ansøgning (fra 17 min pr. ansøgning (nulpunktsmåling RUC) til 2.30 min pr. ansøgning ved slutmåling). For de administrative medarbejdere (sagsbehandlere) er den opjusterede forventning om 14 min. tidsbesparelse pr. ansøgning dermed opnået For ansøgninger, der kræver særlig behandling (ca 20%), er tidsforbruget til processerne ved modtagelse og forbehandling af ansøgninger målt til 9.09 min. pr. ansøgning. Målingen er ikke direkte sammenlignelig med nulpunktsmålinger, hvor tidsforbruget ikke er målt isoleret på modtagelse og forbehandling (arbejdsgangene ved manuel behandling er for forskellige fra arbejdsgangene ved digitaliseret behandling i STADS-DANS). Der er dog ikke tvivl om, at den forventede tidsbesparelse på 14 min. pr. ansøgning også er opnået for disse ansøgninger. For de øvrige delprocesser i sagsbehandlingen, hvor der findes slutmålinger som er direkte sammenlignelige med data fra nulpunktsmålingerne, er der tilsvarende tydeligt reduceret tidsforbrug ved den digitale sagsbehandling. Oprettelse af rykker (ansøger rykkes for mere dokumentation) Slutmålinger fra SDU og AU: 0.40 min. pr. rykker. Nulpunktsmålinger fra AAU: 15 min pr. rykker. Besked til ansøger om afgørelse (Optagelse/afslag brev): Slutmålinger fra SDU: 0.21 min. pr. ansøgning ( min. til efterfølgende at slette OBSkode på ansøgningerne). Er p.t. en nødvendig work around pga. en uhensigtsmæssighed i systemet med manglende listevisning af hvilke ansøgninger, der er sendt besked til). Nulpunktsmålinger fra RUC: 7.00 min pr. ansøgning Evalueringsrapport_v4.docx Side 16

17 Evalueringsrapport_v4.docx Side 17

18 Indskrivning i STADS: Slutmålinger fra SDU: 0.08 min. pr. ansøgning Nulpunktsmålinger fra RUC: 3.53 min pr. ansøgning For de delprocesser, hvor det ikke har været muligt at gennemføre slutmålinger er erfaringerne fra brugertest af systemet: Faglig vurdering: Ud fra erfaringerne ved testafprøvninger er vurderingen, at der ikke (helt som forudsat ved projektstart) forventes nogen tidsbesparelse i selve den faglige vurdering. Arbejdet med at foretage den faglige vurdering tager lige lang tid uanset om fagpersonerne gennemgår ansøgning og bilag på skærm og registrerer afgørelsen i systemet - eller om han modtager materialet på papir og registrerer afgørelsen fx i et excelark eller på papir. I den samlede proces faglig vurdering vil der være en tidsbesparelse for de administrative medarbejdere, som ikke skal printe, m.v. men i stedet via workflov sender ansøgninger til faglig vurdering i systemet og at registrering af resultatet foretages af fagpersonen. Sortering og clearing: Vurdering ud fra erfaringerne fra testafprøvningerne er, at funktionen vil medføre en betydelig reduktion i tidsforbruget til fordeling af pladser. Tidsforbrug pr. ansøgning til sortering og clearing kan vanskeligt måles, da antal ansøgninger der medtages i clearing udelukkende medfører beregningstid for systemet. Kompleksiteten i regler og beregningsprogram i clearingen er meget høj og forudsætter at alle ansøgninger er forsynet med korrekte sagsbehandlingsregistreringer. Forventningen er derfor, at brugen af funktionen ofte vil kræve flere gennemløb, hvor medarbejderen skal tilbage og rette op på manglende sagsbehandlingsdata, før der foreligger en færdig clearing. Der har som beskrevet ikke været muligt at gennemføre tidsmålingen på den samlede proces, men på baggrund af målingerne på delprocesser vurderes den at være på ca. 18 min. pr. ansøgning for de administrative medarbejdere og 0 for faglige. Disse tal er anvendt i genberegningen af det arbejdskraftbesparende potentiale. Evalueringsrapport_v4.docx Side 18

19 Slutmålinger, oversigt: Gennemsnitstidsforbrug pr. ansøgning pr. overordnet arbejdsproces er beregnet på grundlag af de konkrete tidsmålinger fra AU og SDU februar 2013 (bilag 1). Modtagelse og forbehandling (1. del af sagsbehandling inkl. fremsøgning) INTERNE/ EKSTERNE ansøgninger på uddannelser med/uden pladsbegrænsning og hvor ansøger har bestået eller forventes at bestå en bachelor fra dansk inst. inden studiestart. Inkl. ansøgninger med ikke godkendt bachelor, der sendes til faglig vurdering. Modtagelse og forbehandling (1. del af sagsbehandling) Ansøgninger, der kræver særlig behandling / særlig opmærksomhed fx pga - udenlandsk ansøger - udenlandsk bachelor som adgangsgivende eksamen, hvor der fx er behov for detaljeret fagbeskrivelse. - dispensationsansøgning(er) - mangler at består mere end 30 ECTS på bachelor - andet? (ca 20% af ansøgerne) Særskilt proces i forbehandling: Send rykker for yderligere dokumentation Tidsforbrug til arbejdsprocesser ved modtagelse og forbehandling af ansøgninger min pr ansøgning (Variation uden fremsøgning: ) Med udgangspunkt i målingerne er der skønnet tillagt 5 sek. pr. ansøgning til fremsøgning. Størstedelen af tiden til fremsøgning er valg af afgrænsninger og valg af kolonner til visning. Fremsøgningstiden pr. ansøgning vil dermed afhænge af antal ansøgninger, der indgår i fremsøgningen min. pr. ansøgning. (Variation uden fremsøgning: ) Med udgangspunkt i målingerne er der skønnet tillagt 5 sek. pr. ansøgning til fremsøgning. Størstedelen af tiden til fremsøgning er valg af afgrænsninger og valg af kolonner til visning. Fremsøgningstiden pr. ansøgning vil dermed afhænge af antal ansøgninger, der indgår i fremsøgningen. Tidsforbrug til Faglig vurdering i studienævn Ingen slutmåling grundet manglende driftsdata på måletidspunkt. Ud fra erfaringerne ved testafprøvninger er vurderingen, at der ikke er nogen tidsbesparelse i selve den faglige vurdering. Arbejdet med at foretage den faglige vurdering tager lige lang tid uanset om fagpersonerne skal gennemgå ansøgning og bilag på skærm og registrere afgørelsen i systemet - eller om han modtager materialet på papir og registrerer afgørelsen fx i et excelark eller på papir. I den samlede proces faglig vurdering vil der være en tidsbesparelse for de administrative medarbejdere, som ikke skal printe, m.v. men via workflov sender ansøgninger til faglig vurdering i systemet og reduceret arbejde med registrering af resultatet min.pr. rykker - - Særskilt proces i forbe- Ingen slutmåling grundet - - Tidsforbrug til arbejdsprocesser ved efterbehandling, svar til ansøgere og indskrivning Ingen samlet måling. Kun målinger på delprocesser: Indskrivning i STADS: 0.08 min. pr. ansøgning. Besked til ansøger om afgørelse (Optagelse/afslag brev): Evalueringsrapport_v4.docx Side 19

20 handling: Opfølgning på rykker manglende driftsdata på måletidspunkt, men processen svarer til modtagelse og forbehandling (en gentagelse af denne) Nulpunktsmålinger: 0-punktsmålinger af tidsforbrug ved behandling af ansøgning om optagelse på kandidatuddannelse blev gennemført på AAU og RUC ved ansøgninger om optagelse på kandidatuddannelser ved ansøgningsrunden forår 2011 med ansøgningsfrist 1. april, frist for svar til ansøgerne 15. juni og studiestart 1. september. Tidsmålinger på sagsbehandling af ansøgninger om optagelse på kandidatuddannelser blev vurderet som generelt dækkende for tidsforbruget ved sagsbehandling af ansøgninger om optagelse på universiteterne uanset typen af uddannelse ansøgningen vedrører. På AAU blev gennemført tidsmålinger på arbejdsprocesser for både interne og eksterne ansøgninger (5-10 ansøgninger pr. arbejdsproces), på RUC for samtlige 464 eksterne ansøgninger. Beskrivelse af arbejdsgange og de gennemførte tidsmålinger er fremsendt til fonden med statusrapport for perioden Arbejdsprocesserne fra tidsmålingerne blev grupperet i 3 overordnede processer: Modtagelse og forbehandling af ansøgninger, faglig vurdering i studienævn samt efterbehandling, svar til ansøgere og indskrivning. For hver overordnet arbejdsproces blev gennemsnitstidsforbrug pr. ansøgning ved nunktsmålingerne beregnet på grundlag af de konkrete tidsmålinger fra AAU og RUC. Grupperingen blev foretaget med henblik på at kunne opnå sammenlignelighed med tidsmålinger efter implementering af systemet og de ændrede arbejdsprocesser digitalisering af sagsbehandlingen ville medføre. AAU, eksterne ansøgninger Til område uden adgangsbegrænsning og adgangsgrundlag ok AAU eksterne ansøgninger Til område med adgangsbe- Tidsforbrug til arbejdsprocesser ved modtagelse og forbehandling af ansøgninger. 22 min pr ansøgning. Færdigbehandles med det samme. Tidsforbrug til Faglig vurdering i studienævn min pr ansøgning 25 min pr ansøgning Tidsforbrug til arbejdsprocesser ved efterbehandling, svar til ansøgere og indskrivning 15 min pr ansøgning Evalueringsrapport_v4.docx Side 20

Notat. Evaluering af et projekt

Notat. Evaluering af et projekt Notat Nov. 2011 Evaluering af et projekt Formål Ved afslutning af projekter i regi af Fonden for Velfærdsteknologi, skal der udarbejdes en evalueringsrapport som blandt andet beskriver de i projektet opnåede

Læs mere

Notat. Side 1 af 7. Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd

Notat. Side 1 af 7. Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd Notat Side 1 af 7 Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd Formål Ved afslutning af projekter i regi af initiativ 1.1. og 3.3 i Strategi for digital velfærd, skal der udarbejdes

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om studieskift eller overflytning

Så dån udfylder du en ånsøgning om studieskift eller overflytning Så dån udfylder du en ånsøgning om studieskift eller overflytning Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om genindskrivning

Så dån udfylder du en ånsøgning om genindskrivning Så dån udfylder du en ånsøgning om genindskrivning Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i det faneblad,

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING Login til STADS-DANS: www.stadsdans.aau.dk Et godt tip Tryk på F11 for at få STADS-DANS til at fylde hele skærmen. FANEBLADENE Den side, du starter på, når du er logget

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om studieskift eller overflytning (Top-up)

Sa dan udfylder du en ansøgning om studieskift eller overflytning (Top-up) Sa dan udfylder du en ansøgning om studieskift eller overflytning (Top-up) Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en 2-faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i Russisk eller Religionsvidenskab - Vinteroptag Hvis din bacheloruddannelse er blevet forlænget med et

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser Login til STADS-DANS: https://dans.stads.dk/selfuserregistration/faces/welcomepage.jspx Vær opmærksom på at vælge den danske version af login siden!

Læs mere

Vejledning til dataindsamling 2017

Vejledning til dataindsamling 2017 Vejledning til dataindsamling 2017 Denne vejledning er udarbejdet for at lette og kvalificere dataindsamlingen vedrørende velfærdsteknologi, som løber fra d. 14. september 2017 til d. 26. oktober 2017.

Læs mere

HD optag. Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen

HD optag. Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen HD optag Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen 1 Login til ansøgningsportalen (STADS-DANS): http://www.cbs.dk/efteruddannelse/hduddannelse/hd-tilmelding Se desuden Vejledning til login på ansøgningsportalen

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

Aktstykke nr. 114 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 27. maj 2014.

Aktstykke nr. 114 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 27. maj 2014. Aktstykke nr. 114 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 114 Beskæftigelsesministeriet. København, den 27. maj 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at afholde

Læs mere

AUTOMATISK BESØGSPLANLÆGNING I HJEMMEPLEJEN - MERE END AT TRYKKE PÅ EN KNAP!

AUTOMATISK BESØGSPLANLÆGNING I HJEMMEPLEJEN - MERE END AT TRYKKE PÅ EN KNAP! AUTOMATISK BESØGSPLANLÆGNING I HJEMMEPLEJEN - MERE END AT TRYKKE PÅ EN KNAP! Product Manager, Hrönn Kold Sigurðardóttir, KMD Healthcare System analyst, Matias Sevel Rasmussen, KMD Healthcare Projektleder,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt j.nr. 09-043424 Dato : 03.04.2009 Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes svar på 9 spørgsmål 4 af 19. februar 2009. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Stemmestyret omstilling og informationsbetjening

Stemmestyret omstilling og informationsbetjening Stemmestyret omstilling og informationsbetjening Projekt gennemført i Aarhus Kommune i samarbejde med Fonden for Velfærdsteknologi I perioden 1.2. 2011 31.10. 2012 Aarhus Kommune Borgerservice og Biblioteker

Læs mere

ANSØGNINGSVEJLEDNING til deltidsuddannelser

ANSØGNINGSVEJLEDNING til deltidsuddannelser ANSØGNINGSVEJLEDNING til deltidsuddannelser Login til Ansøgningsportalen (STADS-DANS): https://dans.stads.dk/selfuserregistration/faces/welcomepage.jspx?_afrloop=6320756782222216&_afrw indowmode=0&_adf.ctrl-state=1957u6znez_4

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Redegørelse for ikke optagne ansøgere

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg 1 Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg Kandidattilvalg skal du kun søge, hvis du læser dit centrale fag ved et andet dansk universitet end Aarhus Universitet, samtidig med

Læs mere

Jobcentrets VITAS business case

Jobcentrets VITAS business case Jobcentrets VITAS business case Lavet med udgangspunkt i en kommune med 50-80.000 borgere 15. december 2015 Jobcenter business casens indhold Formål med jobcenter business casen og STAR anbefaling Side

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser Login til STADS-DANS: www.stadsdans.aau.dk/deltid Vær opmærksom på at vælge den danske version af login siden! Et godt tip Tryk på F11 for at få STADS-DANS

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Implementering af korrespondancesikring i X Bus

Implementering af korrespondancesikring i X Bus Implementering af korrespondancesikring i X Bus 1. Projekttitel Implementering af korrespondancesikring i X Bus 2. Resumé Projektet formål er, at implementere en proces og et system for korrespondancesikring

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål Ofte stillede spørgsmål Log in problemer Jeg kan ikke logge ind? Læs mere under Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse. Hvis du efter at have læst det, stadig ikke kan logge ind, kan du sende

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Evalueringsrapport for projekt Digital Offentlig Byggesagsbehandling. Afrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi

Evalueringsrapport for projekt Digital Offentlig Byggesagsbehandling. Afrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi Evalueringsrapport for projekt Digital Offentlig Byggesagsbehandling (DOB) Afrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi 19. april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Anbefalinger til at

Læs mere

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Kort om indhold: Socialstyrelsen gennemfører i årene 2011-2012 et demonstrationsprojekt, der skal vurdere det tidsmæssige potentiale forbundet med at

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem, DANS! Hvis du ikke allerede

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem, DANS! Se eventuelt også

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og erhvervsopholdstilladelser. August 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og erhvervsopholdstilladelser. August 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og erhvervsopholdstilladelser samt forretningsvisa August 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning

Læs mere

VITAS. 15. september 2015 Jobcenterchefmøde (AMK Syd)

VITAS. 15. september 2015 Jobcenterchefmøde (AMK Syd) VITAS 15. september 2015 Jobcenterchefmøde (AMK Syd) 3. november 2015 Lovgrundlaget At gennemføre kontanthjælps- og beskæftigelsesreformens krav om at der oprettes en landsdækkende digital løsning til

Læs mere

ANSØGNINGSVEJLEDNING TIL ANSØGNINGSPORTALEN, Deltidsuddannelser

ANSØGNINGSVEJLEDNING TIL ANSØGNINGSPORTALEN, Deltidsuddannelser ANSØGNINGSVEJLEDNING TIL ANSØGNINGSPORTALEN, Deltidsuddannelser Vær opmærksom på at vælge den danske version af login siden, så du benytter Ansøgningsportalen på dansk! Et godt tip Tryk på F11 for at få

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning Danskernes Digitale Bibliotek, puljemidler 2013 Vejledning Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) puljemidler i 2013 Vejledningen indeholder information om Danskernes

Læs mere

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år.

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Uddannelsesministeriets ressortområde 8 universiteter 7 professionshøjskoler + Danmarks Medie og Journalisthøjskole og Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Risikovurdering til aktstykke

Risikovurdering til aktstykke Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 99, endeligt svar på 17 spørgsmål 1 Offentligt PROASK Organisation Risikofaktor Anvendes der en teknisk løsning, som organisationen ikke har kendskab til (høj) eller en kendt

Læs mere

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS Vejledning Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS 1 Log på ansøgningsportalen via dette link: https://dans.stads.dk/selfuserregistration/faces/welcomepage.jspx Vær opmærksom på at

Læs mere

Digital selvbetjening. 2 cases. Opskrivning i Dagtilbud og Flytning

Digital selvbetjening. 2 cases. Opskrivning i Dagtilbud og Flytning Digital selvbetjening 2 cases Opskrivning i Dagtilbud og Flytning Baggrund Lov om Obligatorisk Digital Selvbetjening i 4 bølger 2012-2015 Obligatorisk for kommunerne at stille digitale løsninger til rådighed

Læs mere

Kommunernes Sygedagpengesystem: Introduktion til organisatoriske konsekvenser

Kommunernes Sygedagpengesystem: Introduktion til organisatoriske konsekvenser København, den 4. april 2014 Til kommunens ydelses-/borgerservicechef (eller tilsvarende) Kommunernes Sygedagpengesystem: Introduktion til organisatoriske konsekvenser Dette notat giver kommunens ydelses-/borgerservicechef

Læs mere

skraldkomprimerende affaldskurve til offentlig gaderenovation

skraldkomprimerende affaldskurve til offentlig gaderenovation Evaluering ABTprojekt Interaktive skraldkomprimerende affaldskurve til offentlig gaderenovation 01-07-2012 Indhold Baggrund... 3 Kort beskrivelse af demonstrationsprojektet... 3 Sammenfatning... 5 Anbefalinger

Læs mere

HD optag. Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen

HD optag. Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen HD optag Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen 1 Login til ansøgningsportalen (STADS-DANS): http://www.cbs.dk/efteruddannelse/hduddannelse/hd-tilmelding Se desuden Vejledning til login på ansøgningsportalen

Læs mere

ABT-projekt afsluttende rapport Patologiafdelingen, Herlev Hospital Region Hovedstaden. Projektleder cand. scient. Tim Svenstrup Poulsen

ABT-projekt afsluttende rapport Patologiafdelingen, Herlev Hospital Region Hovedstaden. Projektleder cand. scient. Tim Svenstrup Poulsen ABT-projekt afsluttende rapport Patologiafdelingen, Herlev Hospital Region Hovedstaden Projektleder cand. scient. Tim Svenstrup Poulsen Indholdsfortegnelse 1.1 Sammenfatning 1.2 Anbefalinger til implementering

Læs mere

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet Projektbeskrivelse 2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet 1. Formål og baggrund Kommunerne har i de senere år styrket kvaliteten i det socialfaglige arbejde gennem udvikling og implementering

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret Februar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Cancerregisteret (beretning nr. 3/2007) 2. februar 2010

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153 Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 66 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. a. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afgiver ved dette orienterende aktstykke

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

Fredag den 28. august 2009

Fredag den 28. august 2009 Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Til alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk). De udfyldte

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet. Magistraten. Dato 22. juni 2015

Indstilling. Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet. Magistraten. Dato 22. juni 2015 Indstilling Til Magistraten Dato 22. juni 2015 Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet 1. Resume I henhold til indstillingen Evaluering af Fælles Service 2015, vedtaget af Magistraten den 9.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING ENKELTFAGSKURSER OG GÆSTESTUDERENDE. INDHOLD Klik på linket for at komme til den information, du søger.

VEJLEDNING TIL ANSØGNING ENKELTFAGSKURSER OG GÆSTESTUDERENDE. INDHOLD Klik på linket for at komme til den information, du søger. VEJLEDNING TIL ANSØGNING ENKELTFAGSKURSER OG GÆSTESTUDERENDE Denne vejledning er en hjælp til dig, der søger om optag på enkeltfagskurser eller som gæstestuderende på IT Universitetet. Ansøgning om optagelse

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 195 Offentligt Notat Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret 13. juni J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016.

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016. Indstilling Til Magistraten Fra Direktørgruppen Dato 18. august 2016 Afrapportering af flygtningehandleplan Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde

Læs mere

Uddannelsesberetning

Uddannelsesberetning Uddannelsesberetning Formål og beskrivelse af anvendelse Formål Uddannelsesberetningen er et formaliseret værktøj til opfølgning på Syddansk Universitets kvalitetspolitik. Uddannelsesberetningen bidrager

Læs mere

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HSU S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 Vedr.: Status for større indsatser på it-området, august 2013 KONCERN-IT Sagsbehandler: Thomas Arnbak-Hartzberg, Souschef,

Læs mere

Afgjort den 15. maj 2014

Afgjort den 15. maj 2014 Aktstykke nr. 168 Folketinget 2014-15 (2. samling) Afgjort den 15. maj 2014 Tidligere fortroligt aktstykke K af 30. april 2014. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25. september 2015.

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere