BallerupMiljøavis. Tilsynsplan for 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BallerupMiljøavis. Tilsynsplan for 2007"

Transkript

1 BallerupMiljøavis Juni 2007 Årgang 5, nr. 2 Tilsynsplan for 2007 Ballerup Kommune skal føre miljøtilsyn med virksomhederne i kommunen. For nogle virksomheder (de virksomheder der betaler for miljøtilsyn) har Miljøministeriet defineret en minimumsfrekvens for, hvor ofte kommunerne skal føre tilsyn. Af: Lill Dueholm Indhold Nye fraktioner på genbrugsstationen... 2 Slut med sorte sække... 3 Tæthedsprøvning af olieudskillere... 4 Kort nyt... 4 I Ballerup Kommune føres tilsyn med virksomheder, der har en miljøgodkendelse hvert eller hvert andet år, og for de øvrige tilsynspligtige virksomheder føres der tilsyn ca. hvert tredje år. Derudover fører vi tilsyn med virksomheder, der klages over og i forbindelse med specielle kampagner på andre typer af virksomheder. I 2007 er planlagt tilsyn på 62 virksomheder. Tilsynet vil blive varslet ca. 14 dage i forvejen, således at virksomheden har mulighed for at ændre tidspunktet. Ved tilsynene kigges der efter: ændringer i aktiviteter siden sidst gennemgang af vilkår i evt. godkendelser og tilladelser håndtering og sortering af affald oplag af kemiske stoffer opbevaring og håndtering af farligt affald eventuelle analyseresultater spildevandsudledning støjbidrag. Efter tilsynet udarbejder den tilsynsførende miljømedarbejder et tilsynsnotat/-brev som sendes til virksomheden. Af dette notat/brev vil det fremgå, hvis virksomheden skal gøre noget anderledes fremover. Hvis I har spørgsmål til miljøtilsyn, er I velkomne til at kontakte Natur og Miljø for yderligere oplysninger. Rumænien Mission REACH... 6 Litteratur... 8 Lokal storleverandør til vindmølleindustrien... 9 Kemikaliestyring på autoværksteder Miljøtilsynet i Miljøpris til miljøprogressiv boligafdeling Miljøtilsynsgruppe: Fra venstre Steen Brøgger-Jensen, Lill Dueholm, Winnie Løbner, Lene Thystrup Knudsen og Henrik Linder

2 Nyt fra Ballerup Kommune Nye fraktioner på genbrugsstationen På genbrugsstationen er der mulighed for at aflevere mange forskellige affaldsfraktioner. Bedre sortering giver mere genbrug og lavere miljøbelastning. Af Birgit Friis Du kan på Ballerup genbrugsstation og alle de andre genbrugsstationer, der samarbejder i det fælleskommunale affaldsselskab I/S Vestforbrænding aflevere følgende fraktioner: Kabler Kabler skal frasorteres i en særskilt container. Plastfolier Du kan aflevere klart og farvet folie fx bæreposer, sorte affaldssække, boblefilm, transport-, stræk- og krympefolie, pallehætter. Folien må ikke være forurenet med fødevarer, sand, maling, olie e.l. Farvede plastfolier til genbrug Klare plastfolier til genbrug Plastdunke Du kan fx aflevere flasker og dunke, der har indeholdt: Eddike, frugtjuice, rengøringsmiddel, sprinklervæske, shampoo, skyllemiddel, vaskepulver. Flaskerne skal være tomme, skyllede og uden låg. De må IKKE være forsynet med faresymbol eller være anvendt til kemikalier. Rengjort metalemballage Rengjorte metalemballager skal afleveres i metalcontaineren. Gips Gips kan afleveres til genanvendelse. Gipsen skal være uden metaleller træregler, mens lidt skruer og søm ikke betyder noget. Elektronik I april 2006 trådte nye regler om elektrisk og elektronisk affald i kraft i Danmark. De ændrede regler implementerer EU s direktiv-krav om producentansvar for elektronikaffald i alle EU-lande. Producentansvaret betyder, at det er producenter og importører af elektrisk og elektronisk udstyr, der skal sørge for at få udstyret behandlet, når det er blevet til affald. Der skelnes dog mellem gammelt affald (produkter markedsført inden 1. april 2006) og nyt affald (produkter markedsført efter 1. april 2006). Hvis dit virksomhedsaffald består af kasseret udstyr markedsført før den 1. april 2006, skal din virksomhed: Enten selv foranstalte transport og behandling af elektronikaffaldet til et miljøgodkendt behandlingsanlæg eller aflevere det kasserede udstyr hos producent eller importør ved køb af tilsvarende nyt. Producenter og importører har nemlig pligt til gratis at tage det gamle udstyr retur, når der købes lignende nyt Hvis dit virksomhedsaffald består af kasseret udstyr markedsført efter den 1. april 2006, skal din virksomhed: Enten aflevere det til producent eller importør - uden betaling, eller indgå en skriftlig aftale med producent eller importør om, at din virksomhed selv påtager sig ansvaret for transport og behandling af affaldet og betaler for det til den tid. På genbrugsstationen kan du dog aflevere mindre mængder elektronik i de opstillede containere, svarende til hvad en almindelig husstand har. 2 Miljøavisen 2, 2007

3 Nyt fra Ballerup Kommune Slut med sorte sække med affald i Ballerup Der er sket ændringer på den kommunale genbrugsstation væk med den sorte sæk. Nu skal du bruge klare sække i stedet for. Af Birgit Friis Nu er det slut med sorte affaldssække på genbrugsstationen i Ballerup Kommune. For at genbruge mest affald, skal du bruge klare sække, så personalet på genbrugsstationen kan se, hvad der er i sækkene og vejlede om korrekt sortering. Fx skal pap i papcontaineren og plastfolier i foliecontaineren. De klare sække skal endvidere være med til at give færre fejlsorteringer i den brændbare container. Det skal være tydeligt at se, at der kun bliver afleveret småt brændbart affald i containeren til småt brændbart og ikke affald, der skal behandles på anden måde. Pladsfolkene kan på denne måde se, om der fx kommer jern og metal i, som kan give driftsstop på forbrændingsanlægget, elektronikaffald som kan give store mængder af tungmetaller i slaggen, som betyder, at slaggen ikke kan bruges til fx underlag, når der bygges veje, eller PVC som ikke må forbrændes, da der er risiko for dannelse af dioxin. Pladsfolkene vil anvise til de rigtige containere for disse specielle affaldsfraktioner. Med de klare sække undgår vi, at affald, der kan genbruges, sendes til forbrænding, og vi sikrer, at affaldet ikke belaster miljøet ved forkert behandling. Pladsfolkene på genbrugsstationen vil afvise affaldet, hvis du kommer med affald i sorte sække.... fortsat fra side 2 FORKERT Klart planglas For at sikre, at hele klare planglas kan genanvendes, kan de afleveres i containeren døre og vinduesrammer. For at udnytte pladsen i containeren, skal de hele glas stilles op langs siderne af containeren. De må kun stilles i et lag, da de ellers knuses under transporten. Glasskår fra planglas, skal i containeren sanitet & spejle. Hvis du har spørgsmål om erhvervsaffald generelt, kan du kontakte Winnie Løbner på telefon eller mail RIGTIGT Miljøavisen 2,

4 Nyt fra Ballerup Kommune Tæthedsprøvning af olieudskillere i 2005 og 2006 Ballerup Kommune har de sidste 3-4 år tæthedsprøvet olieudskillere i samarbejde med de omkringliggende kommuner, Herlev, Ledøje-Smørum og Værløse, der var med i miljøsamarbejdet Hjortespringmiljø. Af Steen Brøgger-Jensen på 10 virksomheder. Tæthedsprøvningerne er udført på olieudskillere på tankstationer, autoværksteder og garageanlæg og er kun udført efter forudgående aftale med de berørte virksomheder. 1 ton affald på 2 timer Søndag den 15. april havde Grønt Råd og Danmarks Naturfredningsforening arrangeret affaldsindsamlingsdag i Ballerup Kommune. 80 aktive borgere var mødt op og fik på 2 timer samlet ca. 1 ton affald samt nogle cykler, kundevogne og andet der var for stort til at komme i sække. Prøvningerne skal forebygge forurening af jord og grundvand. Det har været et fælles mål hvert år at udføre tæthedsprøvning på 10 % af olieudskillerne i den enkelte kommune. Ballerup har i 2005 og 2006 udført tæthedsprøvning af 12 olieudskillere Der er konstateret tre utætte udskillere, som alle efterfølgende er tætnet af virksomhederne selv. Nye tæthedsprøvninger 2007 Det er planen, at der også i efteråret 2007 skal tæthedsprøves 6 stk. olieudskillere. Så skulle I, som virksomhed have et ønske om at få tæthedsprøvet jeres olieudskiller, er I velkomne til at kontakte Miljø & Teknik, telefon Men selvom der blev samlet meget affald ind, er der stadig meget mere tilbage. Grønt Råd vil derfor gerne opfordre alle - også virksomhederne - til at være med til at holde kommunen ren i det daglige. Af Karin Langendorf, Grønt Sekretariat Ændring af bilafgifter KORT NYT Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om at gennemføre en provenuneutral omlægning af bilafgifterne. I al sin enkelthed betyder det, at de, der tænker miljøvenligt og køber en bil, der kører langt på literen, fremover vil få et nedslag i registreringsafgiften, mens de store og forurenende biler vil få forhøjet registreringsafgiften afhængigt af deres benzinforbrug. Små miljøvenlige og sikre personbiler vil blive op til kr. billigere, mens en tilsvarende bil i mellemklassen vil falde ca kr. Samtidig ændres beskatningen på gulpladebiler, så den bliver mere ensrettet og miljøvenlig, og så det ikke længere er fordelagtigt at købe tunge og dermed mere forurenende varebiler frem for små og miljøvenlige biler. Ifølge miljøministeren vil det betyde en reduktion af den samlede CO 2 -udledning på ca tons. Kilde: _bilafgifter.htm?NRMOD 4 Miljøavisen 2, 2007

5 Miljøet i Rumænien Rumænien mission 2 - en fortsat historie I sidste nummer af miljøavisen fortalte jeg om min rejse til Rumænien som led i Solrød Kommunes hjælp til at opgradere den rumænske miljøadministration til EU-standard. Her er beretningen fra 2. mission. Af Jens Peter Mortensen, Solrød Kommune Inden min anden tur til Rumænien modtog jeg den samlede miljøgodkendelse på bilfabrikken Dacia. Det varede dog lidt, før jeg fattede, at det var den egentlige godkendelse. For det første indeholdt godkendelsen en lang række aktiviteter, som jeg ikke havde stiftet bekendtskab med under første tur, også selvom jeg havde været på tilsyn. For det andet var jeg ikke klar over, at godkendelsen skulle være færdig inden en bestemt deadline. De rumænske miljøsagsbehandlere har et halvt år til at udarbejde en IPPC godkendelse. Jeg troede imidlertid, at jeg skulle til Rumænien for at lave godkendelsen færdig, men det var den allerede, om end den ikke så sådan ud. For det tredje var opbygningen af godkendelsen temmelig uoverskuelig. I Rumænien er der tilsyneladende ingen tradition for logiske virksomhedsbeskrivelser. Sådan noget som flowdiagrammer og oversigtsplaner eksisterer ikke. Der benyttes dog en lang række tabeller over fx råvarer og typer af processer. Nogle steder er råvaretabellerne slået sammen for flere aktiviteter og processer ad gangen. Typisk er råvarerne listet op i en køre, og derefter kommer alle aktivitetsbeskrivelserne. Det gør det temmelig vanskeligt at få dannet sig et overblik. Emissionerne, og hvor de kommer fra, er vanskelige at koble til hinanden. Vilkår er ikke et særskilt afsnit eller kapitel. De er placeret lidt tilfældigt i beskrivelsen. Derudover var oversætteren løbet lidt sur i oversættelserne. De er måske bilteknisk korrekte, men de mangler meget i miljøfaglige udtryk. For eksempel hedder slam altså Sludge på engelsk. Rumænerne brugte konsekvent det rumænske ord. Det er til-... fortsættes på side 8 Energiforbrug og CO 2 -emission steg i 2006 Det fremgår af Energistyrelsens energistatistik for 2006, at Danmarks energiforbrug steg 6,2 %. Stigningen i energiforbruget skyldes først og fremmest en stigende eksport af el, der på baggrund af kraftværkernes øgede kulforbrug, samtidig har øget den samlede udledning af CO 2 med 16 % sammenlignet med Oplysninger om energistatistikken kan findes på Energistyrelsens hjemmeside i tal og kort. Plads til udbygning af havvindmøller Udvalget for fremtidens havvindmøller, der er nedsat af Energistyrelsen, har kortlagt de steder, hvor store vindkraftværker på 200 MW kan ligge uden at give miljømæssige problemer. Udvalget har peget på 7 områder på et samlet areal på godt m 2. Her kan der ifølge Havvindmølleudvalgets nye rapport placeres op til 23 vindmølleparker. Energistyrelsen 24. april 2007, Miljøavisen 2,

6 Kemikaliekontrol REACH EU s forordning om kontrol med fremstilling og brug af kemikalier, REACH, træder i kraft den 1. juni 2007 og skal være fuldt implementeret i Det indebærer, at alle EU-landenes nuværende love og regler på kemikalieområdet bliver samlet i en fælles lov. Af Dorte Nejrup, Natur- og Miljøafdelingen, Roskilde Kommune REACH gælder for fremstilling, import, markedsføring og brug af kemikalier. De fleste danske virksomheder bruger kemikalier, og en lang række vil blive omfattet af reglerne. Det gælder bl.a.: Producenter og importører af kemiske stoffer og produkter (fx vaskemidler, maling, lim) Professionelle brugere af kemiske stoffer og produkter Producenter og importører af artikler, der indeholder kemikalier (fx legetøj, tekstiler, biler m.m.) Handelsvirksomheder (distributører). Med REACH vil det fremover være virksomhedernes ansvar at dokumentere, at det er forsvarligt at bruge de valgte kemikalier i processer og produkter, før produkterne sendes på markedet. Det vil betyde, at en lang række virksomheder er nødt til at få en mere grundlæggende viden om kemiske stoffers miljø- og sundhedsfarlige egenskaber og samtidig tager et større ansvar for at håndtere stofferne forsvarligt. Registrering af kemiske stoffer Fra sommeren 2008 vil der blive oprettet et fælles Europæisk Kemikalieagentur i Helsingfors, der bl.a. skal stå for registrering og godkendelse af de kemiske stoffer. Mellem 1. juni 2008 og 1. december 2008 skal alle producenter eller importører af et kemisk stof, der fremstilles eller importeres i mere end 1 ton pr. år enten som rent stof eller som indholdsstof i et eller flere kemiske produkter, præregistrere stoffet i Kemikalieagenturet dvs. indsende oplysninger om stofferne, oplysninger om registrantvirksomheden, samt anvendte mængder af stoffet. Det vurderes, at der rundt regnet er ca stoffer, der skal registreres. Hvis producenten eller importøren undlader at indberette stofferne efter reglerne, må de ikke markedsføres i EU. Præregistreringen skal give producenter, importører og andre virksomheder mulighed for at finde eventuelle partnere i arbejdet med den efterfølgende registrering og indsende data i fællesskab. Der vil blive oprettet et forum for informationsudveksling med henblik på at forhindre unødig gentagelse af forsøg samt nå til fælles enighed om de enkelte stoffers klassificering. Tidsfrister for registrering Alt afhængig af, hvilke stoffer der er tale om, er fristen for den endelige registrering forskellig. Nye stoffer, som endnu ikke er anmeldt efter de eksisterende regler i stofdirektivet (67/548/EØF), skal registreres i forhold til REACH fra den 1. juni Eksisterende stoffer (kaldet indfasningsstoffer) skal registreres enten i 2010, 2013 eller Tidspunktet afhænger først og fremmest af, hvor store mængder, der produceres eller importeres. Det er desuden afgørende, hvilke egenskaber stofferne har, idet tidsfristen er fremrykket for visse farlige stoffer. 6 Miljøavisen 2, 2007

7 Kemikaliekontrol Krav til registrering Ved selve registreringen skal producenter og importører indsende en teknisk beskrivelse til Agenturet. Beskrivelsen skal indeholde oplysninger om stoffets egenskaber samt oplysning om anvendelse, klassificering samt vejledning om sikker brug. For stoffer i mængder over 10 tons skal der desuden udarbejdes kemiske sikkerhedsrapporter og sikkerhedsdatablade. En kemikaliesikkerhedsrapport skal indeholde en farevurdering samt forslag til klassifikation. For stoffer, som er farlige efter kriterierne for klassificering, eller som anses for særligt problematiske, skal rapporten bl.a. også indeholde en eksponeringsvurdering med eksponeringsscenarie og en risikovurdering af registrantens egen anvendelse. Den skal desuden indeholde anbefalinger om tiltag til håndtering af eventuelle identificerede risici. Hvis kemikaliesikkerhedsrapporten viser, at risikohåndteringen ikke er i orden, skal denne revideres, således at det kan påvises, at brugen af stoffet er forsvarlig, før stoffet registreres. Farlige stoffer Registreringen forventes at give ny viden om mellem og kemiske stoffer. Nogle tusinde stoffer vurderes som særligt farlige, og det er hensigten, at de skal begrænses. Her skal virksomhederne som noget nyt indhente en kemikaliegodkendelse fra Agenturet, når de ønsker at bruge et af disse. De tidligere regler om forbud og anvendelsesbegrænsninger videreføres. Kom i gang! Det er vigtigt, at du undersøger, hvilken betydning REACH får for din virksomhed. Har du fx undersøgt, hvor stort det årlige forbrug er af hvert enkelt kemisk stof, som anvendes? Er du en af de virksomheder, som skal registrere stoffer? Har din virksomhed brug for at udpege en ansvarlig for REACH? Mere information Mange brancheforeninger har udarbejdet specifikke vejledninger for deres medlemmer, så her vil det også være muligt at få mere information. Miljøstyrelsen har udarbejdet en Helpdesk for at hjælpe de danske virksomheder med at få et overblik over REACH forordningen, hvor du kan læse mere om, hvad din virksomhed skal gøre. Kilder: KPMG januar 2007 nr. 26 og Miljøstyrelsens hjemmeside: kemikalier+helpdesk REACH står for registrering, evaluering (vurdering), autorisation (godkendelse) af kemiske stoffer (chemicals). Registrering betyder at virksomhederne skal oplyse, hvilke kemiske stoffer de fremstiller eller anvender, hvad de vil bruge stofferne til, og hvordan de vil mærke dem. Evaluering betyder, at virksomhederne skal revurdere oplysningerne for problematiske stoffer og for kemiske stoffer, de producerer over 100 tons af om året. Autorisation betyder, at virksomhederne skal indhente en myndighedstilladelse eller godkendelse, før nærmere definerede særligt problematiske stoffer må anvendes. Som led i denne godkendelse / tilladelse skal virksomhederne bevise, at det er sikkert at bruge stofferne. Miljøavisen 2,

8 Miljøet i Rumænien... fortsat fra side 5 fældigvis slam, så jeg havde ikke så svært ved at forstå det i dette tilfælde. Da jeg ankom til Pitesti fik jeg at vide, at jeg igen skulle besøge virksomheden Dacia men denne gang med en delegation fra det Rumænske Miljøministerium og deres nationale Miljøstyrelse (NEPA). Forinden fik jeg dog lige tid til at aftale, hvad jeg gerne ville se på. Samtidigt blev jeg bedt En Sigma prøvetager. Den udtager en delprøve hver time. om at forberede et nationalt seminar om egenkontrolmålinger. Jeg skulle især fokusere på spildevand. Jeg ønskede derfor at se nogle andre dele af virksomheden end lakering af karrosserier, som jeg havde set på min første tur, og derudover ville jeg gerne se deres udstyr til målinger af spildevand. Imidlertid ville ministeriet se lakering af karrosserier, fordi VOC direktivet beskriver, at kontrolmetoden skal baseres på en massebalancebetragtning, og det er ikke noget, der i forvejen er kendt i Rumænien. Tiden var derfor kun til, ud over at se lakering af karrosserier igen, at se Dacias udstyr til måling af spildevand og den sidste afdeling, hvor bilerne bliver samlet. Ministeriefolkene var meget højrøstede på tilsynet. Bagefter var de også meget ophidsede. Jeg fandt ud af, at når man siger massebalance, så tror de, at alt kan kontrolleres ved hjælp af massebalancer. Deres bestyrtelse gik der-for ud på alt det, som manglede i massebalanceregnskabet. Massebalancebetragtninger som kontrol af VOC bidrag er ellers temmelig simpelt. Indholdet af organiske opløsningsmidler angivet af leverandøren benyttes som grundlag til at fastslå, hvad der udledes. Alle de organiske opløsningsmidler sættes til at dampe af i beregningen. Jeg skal på endnu tre ture til Rumænien. Jeg kan konstatere, at der er god brug for at kunne transformere sig til ekspert på forskellige miljøområder, da det aldrig er til at forudsige, hvad der sker på turene. Men alt i alt giver mit bidrag forhåbentlig en indsigt i, hvordan godkendelse og miljøarbejde også kan praktiseres. LITTERATUR Emballageforbruget i Danmark En ny emballagestatistik fra Miljøstyrelsen har set dagens lys. Det drejer sig om data fra Forbruget blev opgjort til tons, hvoraf ca. halvdelen bestod af papir og pap, 19 % af plast, 12 % af glas, 12 % af træemballager og 4 % metalemballage. Det fremgår af statistikken, at Danmark opfylder genanvendelsesmålene i EU s emballagedirektiv, når der ses bort fra plastemballager. I 2005 blev der indsamlet 19,1 %, hvor emballagedirektivets krav er 22,5 % eller ca tons yderligere indsamlet plast. Statistik for genanvendelse af emballageaffald Miljøprojekt nr. 1166, Miljøstyrelsen Miljøavisen 2, 2007

9 Nyt fra Ballerup Kommune En lokal storleverandør til vindmølleindustrien I disse tider, hvor miljø og energibesparelser for alvor er kommet på den politiske agenda, oplever ikke mindst den danske vindmølleindustri stor interesse og opmærksomhed. Oftest hører man om selve vindmølleproducenterne, men bag dem er der mange leverandører med nichekompetencer. Af ABB A/S, Skovlunde En af de helt store vindmølleproducenter holder til på Meterbuen i Skovlunde. ABB A/S, som mest er kendt for at levere automationsudstyr til industrien samt produkt- og systemleverancer til forsyningsindustrien, er ikke desto mindre storleverandør til vindmølleindustrien. På Meterbuen, hvor virksomheden har hovedkontor, bliver der løbende udviklet banebrydende udstyr til vindmølleproducenterne. Ren energi Som et eksempel på omfanget af ABB s samarbejde med vindmøllein- dustrien kan nævnes verdens største havmøllepark, Nysted Havmøllepark, som ligger 13 km vest for Gedser. Parken, som reducerer Danmarks årlige CO 2 -udledning med ton, svarende til 1 % af Danmarks samlede CO 2 -udledning, består af 72 havmøller. Hver mølle kan yde 2,3 MW. Selve parken bliver overvåget fra land via et kontrolsystem fra ABB, og selve el-transmissionen fra vand til land foregår via et 48 km langt søkabel, som forbinder parkens 72 møller med en transformerstation. Hertil kommer 24 km kabel på land, hvor møllerne forbindes til det øvrige højspændingsnet. Kablet vejer 70 kg pr. meter og er verdens tungeste. Udover kabler og kontrolsystem leverede ABB bl.a. generatorer, transformer, afbrydere og routere sidstnævnte til at styre kommunikationen i kontrolsystemet. Hos ABB er medarbejderne på Meterbuen og virksomhedens andre lokationer i Danmark, stolte af at være en del af den danske vindmøllesucces, og det skorter ikke med forventningerne til fremtiden. Miljøforhold for biler Færdselsstyrelsen har lavet en ny hjemmeside med forbrugeroplysninger om biler. Overvejer du at købe ny bil, kan du her få et overblik over bilernes trafiksikkerhed, energiforbrug og miljøforhold. Se Få styr på skidtet Et nyt web-baseret værktøj fra Miljøstyrelsen skal hjælpe virksomheder med at reducere mængden af affald, blive bedre til at sortere affaldet og bortskaffe det på en billigere måde. Virksomhederne kan bruge værktøjet til at kortlægge, hvor i virksomheden der opstår affald, hvilket affald der er tale om, samt hvor store mængder. Værktøjet er en revideret udgave af det tidligere Affaldsøkonomi Et værktøj til affaldsminimering og stamkort. Værktøjet er lige egnet, om virksomheden er stor eller lille. Du kan finde værktøjet på maj 2007 Miljøavisen 2,

10 Nyt fra Ballerup Kommune Kemikaliestyring på autoværksteder - et Life projekt Ballerup Kommune deltager i et EU-financeret Life projekt om kemikalier et af indsatsområderne er kemikaliestyring; registrering, vurdering og evt. substitution af de autoplejeprodukter der indeholder de farligste stoffer. Af Lill Dueholm Det 3-årige Life projekt afsluttes til efteråret selve miniprojektet om kemikaliestyring på autoværksteder blev afsluttet pr. 31. december Der har deltaget 6 værksteder (heraf et offentligt) som alle har fået registreret og vurderet deres autoplejemidler; produkter til rustbeskyttelsesmidler, rense- og rengøringsmidler, kølesmøremidler, lakker, lim, olier mv. Der anvendes mange forskellige produkter (autoplejemidler) rundt omkring på autoværksteder, autolakerer, servicestationer o.l. Nogle af disse produkter indeholder/kan indeholde stoffer der er optaget på diverse lister; fx effektlisten, listen over uønskede stoffer, listen over farlige stoffer m.fl. Når produkterne anvendes kan de have/har de en effekt på mennesker; direkte ved indånding eller optag gennem huden og miljø; spildevand, luft, jord og affald. Der findes mange problematiske stoffer der kan indgå i ovennævnte produkter inden for autoplejemidler. Stofferne er: organisk tin (bindemiddel, konserveringsmiddel), tungmetaller (pigmenter), PFOS, klorerede kulbrinter, klorerede opløsningsmidler, tunge kulbrinter, isocyanater, nonylfenoler, phthalater, formaldehyd, pigmenter, klorerede paraffiner, PFOS, LAS, detergenter, mineralsk olie, additiver, kreosot, HFC, lette kulbrinter m.fl. Metode Før den egentlige registrering af de forskellige produkter, er der foretaget en oprydning, hvor de produkter, der ikke længere anvendes, er blevet bortskaffet. Herefter er alle de resterende blevet registreret og siden vurderet ved hjælp af sikkerhedsdatablade for de enkelte produkter og databasen Kemiguiden giver ved indtastning af de respektive stoffer i produkterne et overblik over de lister, som stofferne evt. optræder på: fx effektlisten, listen over farlige stoffer, Arbejdstilsynets grænseværdiliste og listen over uønskede stoffer. Alle listerne er noteret i et skema for de respektive værksteder. De steder, Oprydning i kemikalierne på kommunens eget autoværksted - her er, hvad der skulle destrueres. hvor indholdsstofferne optræder på listen over uønskede stoffer, er vurderet til at være dem, der bør substitueres. Konklusion Ved en kemikalievurdering af indholdsstofferne i fx produkter/midler for autopleje, er det vigtigt og også et krav, at sikkerhedsdatabladene er tilgængelige. Det afkorter tiden med at vurdere væsentligt. Herefter skal/bør der være en værkstedspolitik om ikke at ville bruge/anvende produkter med indholdsstoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS). Men hvad der mest kræves er tid og atter tid! Skema med antallet af produkter på værksted, antal produkter der ikke er vurderet, antal af produkter med LO- US-indholdsstoffer samt antal af substituerede produkter ses nedenfor:... fortsættes på side 11 Antal produkter Ikke vurderet Stoffer på LOUS Substituerede Værksted ? Værksted ? Værksted ? Værksted ? Værksted ? Værksted ? Værksted 6 er kommunens eget værksted, hvorimod værkstederne 1-5 er virksomheder 10 Miljøavisen 2, 2007

11 Nyt fra Ballerup Kommune Miljøtilsynet i 2006 Miljøtilsynet i 2006 har været påvirket af arbejdet med kommunalreformen. Det har betydet, at der samlet er sket en reduktion i tilsynet og en forøgelse af kortlægning og planlægning. Samlet en nedgang på 0,5 mandår. Af Lill Dueholm Kommunalreformen har betydet, at miljøindsatsen er løst med 5,11 mandår mod 5,61 i Fokus har været flyttet fra tilsynet over på den generelle kategori-planlægning, der fx rummer tid anvendt til den nye kvalitetssikringslov. Tilsynsindsatsen betyder, at 95 virksomheder har modtaget i alt 111 besøg, mod henholdsvis 144 og 151 besøg i Der er i 2006 sket en marginal tilvækst i tilsynskrævende virksomheder. Nedgangen i antal tilsynsbesøg er en tilretning, der gør, at tilsynet fremover kan gennemføres efter kommunens Teknik og Miljøudvalg s beslutning om at udføre tilsyn efter Miljøstyrelsens normfrekvens. Vi har tidligere udført dobbelt-op -besøg på virksomhederne, dvs. at vi fx har besøgt autoværksteder, maskinværksteder o.l. hvert 2. år (normeret til hvert 4.) og godkendelsespligtige virksomheder hvert år (normeret til hvert 2.) osv. Desuden er der meddelt miljøgodkendelse til ABB Energi og Industri A/S på Meterbuen i Skovlunde. Reaktioner Antallet af reaktioner, fx henstillinger og påbud mv., er stort set uændrede i forhold til året før. Dog er antallet af henstillinger til større, ikke godkendelsespligtige, virksomheder halveret til kun 44 i Årsagen er ikke entydig. Indberetning til Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen har for 2005 og 2006 krævet meget nøje opgørelser over det samlede tilsyn på virksomhedskategorier. Niveau 1 er mønstervirksomheder. Langt de fleste af kommunens virksomheder ligger på niveau 2; virksomheder som er lovlydige, men ikke har gennemført en særlig indsats inden for miljøområdet, fx indført miljøledelse. Niveau 3 er de mindst miljøbevidste virksomheder. Dertil skal det nøje opgøres, hvorledes den opkrævede brugerbetaling er fordelt på kategorierne. Nyt for 2006 beretningen er, at der kan anføres det antal timer, kommunen har brugt på fx råd, vejledning og almen forureningsforebyggelse eller miljøstyring. Dette i 2006 nok underestimerede timeforbrug på ca. 100 timer kan der ikke for nuværende kræves brugerbetaling for. Netop denne kategorisering af virksomhederne og det differentierede tilsyn var årets tema for Vor besvarelse i afkrydsningsform viser klart, at Miljøstyrelsens forventninger til den positive miljøeffekt er meget langt fra indfriet. Vi bruger megen tid på administration med ringe effekt til følge. I 2006 var miljøarbejdet i en brydningstid I 2006 arbejdede vi en del på at planlægge det brede miljøarbejde kommunen her i 2007 løser ved overtagelsen af amtets miljø- og naturopgaver blev endvidere brugt til at klarlægge/implementere den nu vedtagne lov om indførelse af et certificeret kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdets myndighedsbehandling - denne proces er nu i fuld gang. Hvert værksted er kontaktet for tilbagemelding om, hvilke produkter de evt. vil substituere. Tilbagemeldingen har været træg, og tre ud af de seks værksteder har intet meldt tilbage (er rykket to gange for svar). Tilbagemeldingerne har gået på, at de er interesserede i at substituere, men at det vil tage nogen tid at finde og vurdere alternative produkter. Substitution er ikke som sådan udelukket, men da værkstederne skal tilbage til leverandørerne eller producenterne for alternative og mere miljøvenlige produkter, tager processen en del tid og kan først effektiviseres efter, at projektperioden er afsluttet. Men metoden med registrering, vurdering og substitution er et godt redskab til kemikaliestyring for autoværksteder og andre virksomheder. Miljøavisen 2,

12 Miljøprogressiv boligafdeling fik miljøprisen i 2006 Ballerup Kommune uddeler hvert år en miljøpris på til en person, forening, institution eller virksomhed, som har gjort en særlig indsats for miljøet i Ballerup. Af Trine Baarstrøm, Grønt Sekretariat Der var i år 7 kandidater til miljøprisen, som alle var værdige prismodtagere, så dommerkomitéen var på en svær opgave. Kollektivbyen Grantoften fik Ballerup Kommunes miljøpris 2006 for deres mangeårige indsats på miljøområdet. Grantoften har både fået Den Grønne Nøgle og Grønt Diplom, som er håndfaste beviser for, at de tager miljøarbejdet alvorligt. Deres miljøudvalg har eksisteret siden 1990, og har gennemført miljøforbedringer på alle fronter, lige fra affaldssortering til forbedret indeklima og vandsparekampagner. Der bliver samtidig uddelt miljødiplom med hædrende omtale til Tina Findshøj fra Måløv. Tina Findshøj er en lokal ildsjæl og særdeles aktiv i bekæmpelse af bjørneklo. Samtidig er hun en stor inspirationskilde for de andre aktive i Måløv Naturparks Bjørnebande. Borgmester Ove E. Dalsgaard overrakte miljøprisen d. 20. februar 2007 i Grantoftecentret fra venstre Jørgen Ginderskov og Jette Fesner, Kollektivbyen Grantoften, borgmester Ove E. Dalsgaard og Tina Findshøj Ballerup Kommunes Miljøavis nr. 2, 2007, 5. årgang. Udgiver: Miljøavisen udgives af Ballerup Kommune Redaktion: Ballerup Kommune, Miljø & Teknik Tlf.: Fax: Ansvarshavende redaktør: Ole Vestbirk Kontaktperson: Lill Dueholm Redaktionen modtager gerne indlæg til Miljøavisen Miljøavisens indhold tilrettelægges i et samarbejde mellem Ballerup Kommune og Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Roskilde og Solrød Kommuner samt Grontmij/Carl Bro. Lay-out: Mette Holm Oplag: 500 eksemplarer Tryk: Kailow Tryk, miljøcertificeret efter ISO og arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS Avisen er trykt på svanemærket genbrugspapir

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43 AF FALD 43 Affald Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Trin 1: sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve,

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Jord & Affald J.nr. MST-768-00023 Ref. mocar December 2008 Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Miljøstyrelsen gennemfører en særlig tilsynsindsats over for producenter og importører

Læs mere

Salg af varer med kemiske stoffer

Salg af varer med kemiske stoffer Tryksag 541-643 Nyttige links echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table Her får I en oversigt over stoffer på kandidatlisten. www.reachhelpdesk.dk Miljøstyrelsens REACH-helpdesk et godt sted at starte,

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald en handelsvare v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald Definition af affald: Ethvert stof eller enhver genstand, som virksomheden ønsker at eller

Læs mere

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald 1 Dagsorden Præsentation Dagrenovation og genbrug Containerpladserne Øvrige anlæg Farligt affald 2 Affald og genanvendelse Landbrug kan være med i Sønderborg Affalds genbrugsordning, hvis følgende er opfyldt

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune

Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune 2013-2016 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Indhold i tilsynsplanen... 3 Du kan få mere at vide om miljøindsatsen i Langeland

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Egedal Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr.

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition Landsdækkende affaldsløsninger: HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition. Omsætning 2014: 1,5 mia. kr. HCS har 6 primære forretningsområder: Transport

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Haderslev Indledning (max 1500 Kommunen skal årligt afgive en beretning om

Læs mere

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen Status på CLP Dialogmøde d. 30/4-2012 Trine Thorup Andersen Overblik overgangsperioden 2010-2015 Notificering til industrilisten 3. Januar 2011 + fortløbende for nye stoffer CLP i kraft Januar 2009 CLP

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

Genanvendelse i bilindustrien

Genanvendelse i bilindustrien Genanvendelse i bilindustrien Tejs Laustsen Jensen Skibsteknisk Selskab 12. September 2011 Konsumprodukt Ved skrotningstidspunkt helt primært private ejere 2.1 millioner personbiler i Danmark Gennemsnitlig

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D 1 Indledning Før jeg lavede opgaven, vidste jeg godt at det var forkert at smide med affald, og at det er godt at genbruge. Men emnet har fået mig til at åbne

Læs mere

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed:

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Tilstede ved tilsynet: Tlf: CVR - nr.: P - nr: Journal nr.: Side: 1 af 7 Basis Data Hovedaktivitet: Er

Læs mere

GØR DET FOR MILJØET GENBRUG AF VINFLASKER DET MILJØRIGTIGE VALG

GØR DET FOR MILJØET GENBRUG AF VINFLASKER DET MILJØRIGTIGE VALG GØR DET FOR MILJØET GENBRUG AF VINFLASKER DET MILJØRIGTIGE VALG Har I taget stilling? Vil I være med til at videreføre det danske flaskegenbrugssystem til gavn for miljøet og hele Danmark. Så er det nu

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

REACH vejledning for SPT-virksomheder

REACH vejledning for SPT-virksomheder REACH vejledning for SPT-virksomheder Martine Reinhold Kildeby DHI Miljøprojekt Nr. 1251 2008 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Bilag 1: Kemikaliestyringsbegreber - links og ordliste 56

Bilag 1: Kemikaliestyringsbegreber - links og ordliste 56 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAGSFORTEGNELSE 3 1 Forord 4 1.1 Læsevejledning 5 2 Indledning 6 3 Hvad er kemikaliestyring og hvad kan den bruges til? 8 3.1 Hvem er interesseret i kemikaliestyring? 10 3.1.1 Miljømyndigheder

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø Tilsynsplan for miljøtilsyn Teknik og Miljø August 2013 Indholdsfortegnelse Hvad er en tilsynsplan? s. 3 Hvilke virksomheder og landbrug fører s. 4 Silkeborg Kommunen miljøtilsyn med? Handlinger s. 4 IED

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Gentofte Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Styr på miljøet side 3 >> Kend dit kloaksystem. side 4 >> Plastsortering i virksomheder side 6 >> på varmeforbrug >> side 10.

Styr på miljøet side 3 >> Kend dit kloaksystem. side 4 >> Plastsortering i virksomheder side 6 >> på varmeforbrug >> side 10. Affaldstjek - Miljøafdelingen Kan vaskepladser være kilde Skovlunde-virksomhed sparer hjælper med affaldssorteringen til jordforurening? 85 % i CO 2 på varmeforbrug >> side 8 >> side 2 >> side 10 NR. 4

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Landsdækkende koncept og minimumskrav til Grøn Butik

Landsdækkende koncept og minimumskrav til Grøn Butik Landsdækkende koncept og minimumskrav til Grøn Butik (Revideret maj 2010) Formål Formålet med det landsdækkende koncept Grøn Butik er at motivere butikker til et større fokus på miljø og energiforbrug

Læs mere

Hvidovre Science Genbrugsstationen

Hvidovre Science Genbrugsstationen Hvidovre Science Genbrugsstationen Ideer/forslag til at arbejde med affald og miljø med inddragelse af Hvidovre Grenbrugsplads. 4.klasse Fælles mål II - Trinmål efter 4.klasse Den nære omverden - Sortere

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME 31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME Døgnet rundt, året rundt bliver affald til nyttig energi. Det har miljøet godt af, og forbrugerne sparer penge. Det er lang tid siden, vi sidst har

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003 Affaldsstatistik 2002 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 11 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen.

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Bilag 1: Forslag til tillæg 4, til Ringsted Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, incl. 2 bilag. Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Særlige bestemmelser for aflevering af mindre

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse) Page 1 of 16 BEK nr 362 af 06/04/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-04-2010 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 366 af 06/04/2010 BEK nr 367 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ STYR PÅ MILJØET I DIN BUTIK HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ FLERE KUNDER SPAR PENGE UNDGÅ BØDER OG PROBLEMER MED MYNDIGHEDER HAV DET GODT NÅR DU ER PÅ ARBEJDE FÅ RÅDGIVNING INDLEDNING 3 FÅ STYR

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald

Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald Miljønyt. Nr. 52 2000 Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald Indhold 1. Eksport af elektronikaffald 3 2. Hvordan skal elektronikaffald behandles? 4 3. De seks indsamlingsordninger 6 4.

Læs mere

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald en værdifuld ressource! Miljøministeriets nye ressourcestrategiplan

Læs mere

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 2 - INDHOLD LOVGRUNDLAG................................................. 4 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE.................................................

Læs mere

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber v/ Mads Holm-Petersen, COWI 1 Baggrund Miljøstyring indgår i dag som et naturlig element i ledelses- og produktionsplanlægningen. Mange virksomheder har

Læs mere

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007 Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Organisation Indkøbsafd. Miljøafdelingen Erfa-gruppe Brugergrupper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indkøbsansvarlige

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

* affald * thùng rác * waste

* affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Undervisningsmateriale fra Skolernes EnergiForum august 2011 * affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Baggrund Vi har store udfordringer

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

til alle typer boligorganisationer

til alle typer boligorganisationer H å n d b o g Grøn Bolig til alle typer boligorganisationer for bedre miljø og økonomi Grøn Bolig En kort introduktion Denne håndbog handler om Grøn Bolig for alle typer boligorganisationer. Boligområder

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 NOTAT J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 Kravspecifikation styrket indsats for miljøledelse i små og mellemstore virksomheder med fokus på strategisk miljøarbejde og øget ressourceeffektivitet

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug er et landsdækkende firma, som varetager indsamlingen af spildolieprodukter fra autoværksteder, industrivirksomheder samt slopolie

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere