BallerupMiljøavis. Tilsynsplan for 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BallerupMiljøavis. Tilsynsplan for 2007"

Transkript

1 BallerupMiljøavis Juni 2007 Årgang 5, nr. 2 Tilsynsplan for 2007 Ballerup Kommune skal føre miljøtilsyn med virksomhederne i kommunen. For nogle virksomheder (de virksomheder der betaler for miljøtilsyn) har Miljøministeriet defineret en minimumsfrekvens for, hvor ofte kommunerne skal føre tilsyn. Af: Lill Dueholm Indhold Nye fraktioner på genbrugsstationen... 2 Slut med sorte sække... 3 Tæthedsprøvning af olieudskillere... 4 Kort nyt... 4 I Ballerup Kommune føres tilsyn med virksomheder, der har en miljøgodkendelse hvert eller hvert andet år, og for de øvrige tilsynspligtige virksomheder føres der tilsyn ca. hvert tredje år. Derudover fører vi tilsyn med virksomheder, der klages over og i forbindelse med specielle kampagner på andre typer af virksomheder. I 2007 er planlagt tilsyn på 62 virksomheder. Tilsynet vil blive varslet ca. 14 dage i forvejen, således at virksomheden har mulighed for at ændre tidspunktet. Ved tilsynene kigges der efter: ændringer i aktiviteter siden sidst gennemgang af vilkår i evt. godkendelser og tilladelser håndtering og sortering af affald oplag af kemiske stoffer opbevaring og håndtering af farligt affald eventuelle analyseresultater spildevandsudledning støjbidrag. Efter tilsynet udarbejder den tilsynsførende miljømedarbejder et tilsynsnotat/-brev som sendes til virksomheden. Af dette notat/brev vil det fremgå, hvis virksomheden skal gøre noget anderledes fremover. Hvis I har spørgsmål til miljøtilsyn, er I velkomne til at kontakte Natur og Miljø for yderligere oplysninger. Rumænien Mission REACH... 6 Litteratur... 8 Lokal storleverandør til vindmølleindustrien... 9 Kemikaliestyring på autoværksteder Miljøtilsynet i Miljøpris til miljøprogressiv boligafdeling Miljøtilsynsgruppe: Fra venstre Steen Brøgger-Jensen, Lill Dueholm, Winnie Løbner, Lene Thystrup Knudsen og Henrik Linder

2 Nyt fra Ballerup Kommune Nye fraktioner på genbrugsstationen På genbrugsstationen er der mulighed for at aflevere mange forskellige affaldsfraktioner. Bedre sortering giver mere genbrug og lavere miljøbelastning. Af Birgit Friis Du kan på Ballerup genbrugsstation og alle de andre genbrugsstationer, der samarbejder i det fælleskommunale affaldsselskab I/S Vestforbrænding aflevere følgende fraktioner: Kabler Kabler skal frasorteres i en særskilt container. Plastfolier Du kan aflevere klart og farvet folie fx bæreposer, sorte affaldssække, boblefilm, transport-, stræk- og krympefolie, pallehætter. Folien må ikke være forurenet med fødevarer, sand, maling, olie e.l. Farvede plastfolier til genbrug Klare plastfolier til genbrug Plastdunke Du kan fx aflevere flasker og dunke, der har indeholdt: Eddike, frugtjuice, rengøringsmiddel, sprinklervæske, shampoo, skyllemiddel, vaskepulver. Flaskerne skal være tomme, skyllede og uden låg. De må IKKE være forsynet med faresymbol eller være anvendt til kemikalier. Rengjort metalemballage Rengjorte metalemballager skal afleveres i metalcontaineren. Gips Gips kan afleveres til genanvendelse. Gipsen skal være uden metaleller træregler, mens lidt skruer og søm ikke betyder noget. Elektronik I april 2006 trådte nye regler om elektrisk og elektronisk affald i kraft i Danmark. De ændrede regler implementerer EU s direktiv-krav om producentansvar for elektronikaffald i alle EU-lande. Producentansvaret betyder, at det er producenter og importører af elektrisk og elektronisk udstyr, der skal sørge for at få udstyret behandlet, når det er blevet til affald. Der skelnes dog mellem gammelt affald (produkter markedsført inden 1. april 2006) og nyt affald (produkter markedsført efter 1. april 2006). Hvis dit virksomhedsaffald består af kasseret udstyr markedsført før den 1. april 2006, skal din virksomhed: Enten selv foranstalte transport og behandling af elektronikaffaldet til et miljøgodkendt behandlingsanlæg eller aflevere det kasserede udstyr hos producent eller importør ved køb af tilsvarende nyt. Producenter og importører har nemlig pligt til gratis at tage det gamle udstyr retur, når der købes lignende nyt Hvis dit virksomhedsaffald består af kasseret udstyr markedsført efter den 1. april 2006, skal din virksomhed: Enten aflevere det til producent eller importør - uden betaling, eller indgå en skriftlig aftale med producent eller importør om, at din virksomhed selv påtager sig ansvaret for transport og behandling af affaldet og betaler for det til den tid. På genbrugsstationen kan du dog aflevere mindre mængder elektronik i de opstillede containere, svarende til hvad en almindelig husstand har. 2 Miljøavisen 2, 2007

3 Nyt fra Ballerup Kommune Slut med sorte sække med affald i Ballerup Der er sket ændringer på den kommunale genbrugsstation væk med den sorte sæk. Nu skal du bruge klare sække i stedet for. Af Birgit Friis Nu er det slut med sorte affaldssække på genbrugsstationen i Ballerup Kommune. For at genbruge mest affald, skal du bruge klare sække, så personalet på genbrugsstationen kan se, hvad der er i sækkene og vejlede om korrekt sortering. Fx skal pap i papcontaineren og plastfolier i foliecontaineren. De klare sække skal endvidere være med til at give færre fejlsorteringer i den brændbare container. Det skal være tydeligt at se, at der kun bliver afleveret småt brændbart affald i containeren til småt brændbart og ikke affald, der skal behandles på anden måde. Pladsfolkene kan på denne måde se, om der fx kommer jern og metal i, som kan give driftsstop på forbrændingsanlægget, elektronikaffald som kan give store mængder af tungmetaller i slaggen, som betyder, at slaggen ikke kan bruges til fx underlag, når der bygges veje, eller PVC som ikke må forbrændes, da der er risiko for dannelse af dioxin. Pladsfolkene vil anvise til de rigtige containere for disse specielle affaldsfraktioner. Med de klare sække undgår vi, at affald, der kan genbruges, sendes til forbrænding, og vi sikrer, at affaldet ikke belaster miljøet ved forkert behandling. Pladsfolkene på genbrugsstationen vil afvise affaldet, hvis du kommer med affald i sorte sække.... fortsat fra side 2 FORKERT Klart planglas For at sikre, at hele klare planglas kan genanvendes, kan de afleveres i containeren døre og vinduesrammer. For at udnytte pladsen i containeren, skal de hele glas stilles op langs siderne af containeren. De må kun stilles i et lag, da de ellers knuses under transporten. Glasskår fra planglas, skal i containeren sanitet & spejle. Hvis du har spørgsmål om erhvervsaffald generelt, kan du kontakte Winnie Løbner på telefon eller mail RIGTIGT Miljøavisen 2,

4 Nyt fra Ballerup Kommune Tæthedsprøvning af olieudskillere i 2005 og 2006 Ballerup Kommune har de sidste 3-4 år tæthedsprøvet olieudskillere i samarbejde med de omkringliggende kommuner, Herlev, Ledøje-Smørum og Værløse, der var med i miljøsamarbejdet Hjortespringmiljø. Af Steen Brøgger-Jensen på 10 virksomheder. Tæthedsprøvningerne er udført på olieudskillere på tankstationer, autoværksteder og garageanlæg og er kun udført efter forudgående aftale med de berørte virksomheder. 1 ton affald på 2 timer Søndag den 15. april havde Grønt Råd og Danmarks Naturfredningsforening arrangeret affaldsindsamlingsdag i Ballerup Kommune. 80 aktive borgere var mødt op og fik på 2 timer samlet ca. 1 ton affald samt nogle cykler, kundevogne og andet der var for stort til at komme i sække. Prøvningerne skal forebygge forurening af jord og grundvand. Det har været et fælles mål hvert år at udføre tæthedsprøvning på 10 % af olieudskillerne i den enkelte kommune. Ballerup har i 2005 og 2006 udført tæthedsprøvning af 12 olieudskillere Der er konstateret tre utætte udskillere, som alle efterfølgende er tætnet af virksomhederne selv. Nye tæthedsprøvninger 2007 Det er planen, at der også i efteråret 2007 skal tæthedsprøves 6 stk. olieudskillere. Så skulle I, som virksomhed have et ønske om at få tæthedsprøvet jeres olieudskiller, er I velkomne til at kontakte Miljø & Teknik, telefon Men selvom der blev samlet meget affald ind, er der stadig meget mere tilbage. Grønt Råd vil derfor gerne opfordre alle - også virksomhederne - til at være med til at holde kommunen ren i det daglige. Af Karin Langendorf, Grønt Sekretariat Ændring af bilafgifter KORT NYT Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om at gennemføre en provenuneutral omlægning af bilafgifterne. I al sin enkelthed betyder det, at de, der tænker miljøvenligt og køber en bil, der kører langt på literen, fremover vil få et nedslag i registreringsafgiften, mens de store og forurenende biler vil få forhøjet registreringsafgiften afhængigt af deres benzinforbrug. Små miljøvenlige og sikre personbiler vil blive op til kr. billigere, mens en tilsvarende bil i mellemklassen vil falde ca kr. Samtidig ændres beskatningen på gulpladebiler, så den bliver mere ensrettet og miljøvenlig, og så det ikke længere er fordelagtigt at købe tunge og dermed mere forurenende varebiler frem for små og miljøvenlige biler. Ifølge miljøministeren vil det betyde en reduktion af den samlede CO 2 -udledning på ca tons. Kilde: _bilafgifter.htm?NRMOD 4 Miljøavisen 2, 2007

5 Miljøet i Rumænien Rumænien mission 2 - en fortsat historie I sidste nummer af miljøavisen fortalte jeg om min rejse til Rumænien som led i Solrød Kommunes hjælp til at opgradere den rumænske miljøadministration til EU-standard. Her er beretningen fra 2. mission. Af Jens Peter Mortensen, Solrød Kommune Inden min anden tur til Rumænien modtog jeg den samlede miljøgodkendelse på bilfabrikken Dacia. Det varede dog lidt, før jeg fattede, at det var den egentlige godkendelse. For det første indeholdt godkendelsen en lang række aktiviteter, som jeg ikke havde stiftet bekendtskab med under første tur, også selvom jeg havde været på tilsyn. For det andet var jeg ikke klar over, at godkendelsen skulle være færdig inden en bestemt deadline. De rumænske miljøsagsbehandlere har et halvt år til at udarbejde en IPPC godkendelse. Jeg troede imidlertid, at jeg skulle til Rumænien for at lave godkendelsen færdig, men det var den allerede, om end den ikke så sådan ud. For det tredje var opbygningen af godkendelsen temmelig uoverskuelig. I Rumænien er der tilsyneladende ingen tradition for logiske virksomhedsbeskrivelser. Sådan noget som flowdiagrammer og oversigtsplaner eksisterer ikke. Der benyttes dog en lang række tabeller over fx råvarer og typer af processer. Nogle steder er råvaretabellerne slået sammen for flere aktiviteter og processer ad gangen. Typisk er råvarerne listet op i en køre, og derefter kommer alle aktivitetsbeskrivelserne. Det gør det temmelig vanskeligt at få dannet sig et overblik. Emissionerne, og hvor de kommer fra, er vanskelige at koble til hinanden. Vilkår er ikke et særskilt afsnit eller kapitel. De er placeret lidt tilfældigt i beskrivelsen. Derudover var oversætteren løbet lidt sur i oversættelserne. De er måske bilteknisk korrekte, men de mangler meget i miljøfaglige udtryk. For eksempel hedder slam altså Sludge på engelsk. Rumænerne brugte konsekvent det rumænske ord. Det er til-... fortsættes på side 8 Energiforbrug og CO 2 -emission steg i 2006 Det fremgår af Energistyrelsens energistatistik for 2006, at Danmarks energiforbrug steg 6,2 %. Stigningen i energiforbruget skyldes først og fremmest en stigende eksport af el, der på baggrund af kraftværkernes øgede kulforbrug, samtidig har øget den samlede udledning af CO 2 med 16 % sammenlignet med Oplysninger om energistatistikken kan findes på Energistyrelsens hjemmeside i tal og kort. Plads til udbygning af havvindmøller Udvalget for fremtidens havvindmøller, der er nedsat af Energistyrelsen, har kortlagt de steder, hvor store vindkraftværker på 200 MW kan ligge uden at give miljømæssige problemer. Udvalget har peget på 7 områder på et samlet areal på godt m 2. Her kan der ifølge Havvindmølleudvalgets nye rapport placeres op til 23 vindmølleparker. Energistyrelsen 24. april 2007, Miljøavisen 2,

6 Kemikaliekontrol REACH EU s forordning om kontrol med fremstilling og brug af kemikalier, REACH, træder i kraft den 1. juni 2007 og skal være fuldt implementeret i Det indebærer, at alle EU-landenes nuværende love og regler på kemikalieområdet bliver samlet i en fælles lov. Af Dorte Nejrup, Natur- og Miljøafdelingen, Roskilde Kommune REACH gælder for fremstilling, import, markedsføring og brug af kemikalier. De fleste danske virksomheder bruger kemikalier, og en lang række vil blive omfattet af reglerne. Det gælder bl.a.: Producenter og importører af kemiske stoffer og produkter (fx vaskemidler, maling, lim) Professionelle brugere af kemiske stoffer og produkter Producenter og importører af artikler, der indeholder kemikalier (fx legetøj, tekstiler, biler m.m.) Handelsvirksomheder (distributører). Med REACH vil det fremover være virksomhedernes ansvar at dokumentere, at det er forsvarligt at bruge de valgte kemikalier i processer og produkter, før produkterne sendes på markedet. Det vil betyde, at en lang række virksomheder er nødt til at få en mere grundlæggende viden om kemiske stoffers miljø- og sundhedsfarlige egenskaber og samtidig tager et større ansvar for at håndtere stofferne forsvarligt. Registrering af kemiske stoffer Fra sommeren 2008 vil der blive oprettet et fælles Europæisk Kemikalieagentur i Helsingfors, der bl.a. skal stå for registrering og godkendelse af de kemiske stoffer. Mellem 1. juni 2008 og 1. december 2008 skal alle producenter eller importører af et kemisk stof, der fremstilles eller importeres i mere end 1 ton pr. år enten som rent stof eller som indholdsstof i et eller flere kemiske produkter, præregistrere stoffet i Kemikalieagenturet dvs. indsende oplysninger om stofferne, oplysninger om registrantvirksomheden, samt anvendte mængder af stoffet. Det vurderes, at der rundt regnet er ca stoffer, der skal registreres. Hvis producenten eller importøren undlader at indberette stofferne efter reglerne, må de ikke markedsføres i EU. Præregistreringen skal give producenter, importører og andre virksomheder mulighed for at finde eventuelle partnere i arbejdet med den efterfølgende registrering og indsende data i fællesskab. Der vil blive oprettet et forum for informationsudveksling med henblik på at forhindre unødig gentagelse af forsøg samt nå til fælles enighed om de enkelte stoffers klassificering. Tidsfrister for registrering Alt afhængig af, hvilke stoffer der er tale om, er fristen for den endelige registrering forskellig. Nye stoffer, som endnu ikke er anmeldt efter de eksisterende regler i stofdirektivet (67/548/EØF), skal registreres i forhold til REACH fra den 1. juni Eksisterende stoffer (kaldet indfasningsstoffer) skal registreres enten i 2010, 2013 eller Tidspunktet afhænger først og fremmest af, hvor store mængder, der produceres eller importeres. Det er desuden afgørende, hvilke egenskaber stofferne har, idet tidsfristen er fremrykket for visse farlige stoffer. 6 Miljøavisen 2, 2007

7 Kemikaliekontrol Krav til registrering Ved selve registreringen skal producenter og importører indsende en teknisk beskrivelse til Agenturet. Beskrivelsen skal indeholde oplysninger om stoffets egenskaber samt oplysning om anvendelse, klassificering samt vejledning om sikker brug. For stoffer i mængder over 10 tons skal der desuden udarbejdes kemiske sikkerhedsrapporter og sikkerhedsdatablade. En kemikaliesikkerhedsrapport skal indeholde en farevurdering samt forslag til klassifikation. For stoffer, som er farlige efter kriterierne for klassificering, eller som anses for særligt problematiske, skal rapporten bl.a. også indeholde en eksponeringsvurdering med eksponeringsscenarie og en risikovurdering af registrantens egen anvendelse. Den skal desuden indeholde anbefalinger om tiltag til håndtering af eventuelle identificerede risici. Hvis kemikaliesikkerhedsrapporten viser, at risikohåndteringen ikke er i orden, skal denne revideres, således at det kan påvises, at brugen af stoffet er forsvarlig, før stoffet registreres. Farlige stoffer Registreringen forventes at give ny viden om mellem og kemiske stoffer. Nogle tusinde stoffer vurderes som særligt farlige, og det er hensigten, at de skal begrænses. Her skal virksomhederne som noget nyt indhente en kemikaliegodkendelse fra Agenturet, når de ønsker at bruge et af disse. De tidligere regler om forbud og anvendelsesbegrænsninger videreføres. Kom i gang! Det er vigtigt, at du undersøger, hvilken betydning REACH får for din virksomhed. Har du fx undersøgt, hvor stort det årlige forbrug er af hvert enkelt kemisk stof, som anvendes? Er du en af de virksomheder, som skal registrere stoffer? Har din virksomhed brug for at udpege en ansvarlig for REACH? Mere information Mange brancheforeninger har udarbejdet specifikke vejledninger for deres medlemmer, så her vil det også være muligt at få mere information. Miljøstyrelsen har udarbejdet en Helpdesk for at hjælpe de danske virksomheder med at få et overblik over REACH forordningen, hvor du kan læse mere om, hvad din virksomhed skal gøre. Kilder: KPMG januar 2007 nr. 26 og Miljøstyrelsens hjemmeside: kemikalier+helpdesk REACH står for registrering, evaluering (vurdering), autorisation (godkendelse) af kemiske stoffer (chemicals). Registrering betyder at virksomhederne skal oplyse, hvilke kemiske stoffer de fremstiller eller anvender, hvad de vil bruge stofferne til, og hvordan de vil mærke dem. Evaluering betyder, at virksomhederne skal revurdere oplysningerne for problematiske stoffer og for kemiske stoffer, de producerer over 100 tons af om året. Autorisation betyder, at virksomhederne skal indhente en myndighedstilladelse eller godkendelse, før nærmere definerede særligt problematiske stoffer må anvendes. Som led i denne godkendelse / tilladelse skal virksomhederne bevise, at det er sikkert at bruge stofferne. Miljøavisen 2,

8 Miljøet i Rumænien... fortsat fra side 5 fældigvis slam, så jeg havde ikke så svært ved at forstå det i dette tilfælde. Da jeg ankom til Pitesti fik jeg at vide, at jeg igen skulle besøge virksomheden Dacia men denne gang med en delegation fra det Rumænske Miljøministerium og deres nationale Miljøstyrelse (NEPA). Forinden fik jeg dog lige tid til at aftale, hvad jeg gerne ville se på. Samtidigt blev jeg bedt En Sigma prøvetager. Den udtager en delprøve hver time. om at forberede et nationalt seminar om egenkontrolmålinger. Jeg skulle især fokusere på spildevand. Jeg ønskede derfor at se nogle andre dele af virksomheden end lakering af karrosserier, som jeg havde set på min første tur, og derudover ville jeg gerne se deres udstyr til målinger af spildevand. Imidlertid ville ministeriet se lakering af karrosserier, fordi VOC direktivet beskriver, at kontrolmetoden skal baseres på en massebalancebetragtning, og det er ikke noget, der i forvejen er kendt i Rumænien. Tiden var derfor kun til, ud over at se lakering af karrosserier igen, at se Dacias udstyr til måling af spildevand og den sidste afdeling, hvor bilerne bliver samlet. Ministeriefolkene var meget højrøstede på tilsynet. Bagefter var de også meget ophidsede. Jeg fandt ud af, at når man siger massebalance, så tror de, at alt kan kontrolleres ved hjælp af massebalancer. Deres bestyrtelse gik der-for ud på alt det, som manglede i massebalanceregnskabet. Massebalancebetragtninger som kontrol af VOC bidrag er ellers temmelig simpelt. Indholdet af organiske opløsningsmidler angivet af leverandøren benyttes som grundlag til at fastslå, hvad der udledes. Alle de organiske opløsningsmidler sættes til at dampe af i beregningen. Jeg skal på endnu tre ture til Rumænien. Jeg kan konstatere, at der er god brug for at kunne transformere sig til ekspert på forskellige miljøområder, da det aldrig er til at forudsige, hvad der sker på turene. Men alt i alt giver mit bidrag forhåbentlig en indsigt i, hvordan godkendelse og miljøarbejde også kan praktiseres. LITTERATUR Emballageforbruget i Danmark En ny emballagestatistik fra Miljøstyrelsen har set dagens lys. Det drejer sig om data fra Forbruget blev opgjort til tons, hvoraf ca. halvdelen bestod af papir og pap, 19 % af plast, 12 % af glas, 12 % af træemballager og 4 % metalemballage. Det fremgår af statistikken, at Danmark opfylder genanvendelsesmålene i EU s emballagedirektiv, når der ses bort fra plastemballager. I 2005 blev der indsamlet 19,1 %, hvor emballagedirektivets krav er 22,5 % eller ca tons yderligere indsamlet plast. Statistik for genanvendelse af emballageaffald Miljøprojekt nr. 1166, Miljøstyrelsen Miljøavisen 2, 2007

9 Nyt fra Ballerup Kommune En lokal storleverandør til vindmølleindustrien I disse tider, hvor miljø og energibesparelser for alvor er kommet på den politiske agenda, oplever ikke mindst den danske vindmølleindustri stor interesse og opmærksomhed. Oftest hører man om selve vindmølleproducenterne, men bag dem er der mange leverandører med nichekompetencer. Af ABB A/S, Skovlunde En af de helt store vindmølleproducenter holder til på Meterbuen i Skovlunde. ABB A/S, som mest er kendt for at levere automationsudstyr til industrien samt produkt- og systemleverancer til forsyningsindustrien, er ikke desto mindre storleverandør til vindmølleindustrien. På Meterbuen, hvor virksomheden har hovedkontor, bliver der løbende udviklet banebrydende udstyr til vindmølleproducenterne. Ren energi Som et eksempel på omfanget af ABB s samarbejde med vindmøllein- dustrien kan nævnes verdens største havmøllepark, Nysted Havmøllepark, som ligger 13 km vest for Gedser. Parken, som reducerer Danmarks årlige CO 2 -udledning med ton, svarende til 1 % af Danmarks samlede CO 2 -udledning, består af 72 havmøller. Hver mølle kan yde 2,3 MW. Selve parken bliver overvåget fra land via et kontrolsystem fra ABB, og selve el-transmissionen fra vand til land foregår via et 48 km langt søkabel, som forbinder parkens 72 møller med en transformerstation. Hertil kommer 24 km kabel på land, hvor møllerne forbindes til det øvrige højspændingsnet. Kablet vejer 70 kg pr. meter og er verdens tungeste. Udover kabler og kontrolsystem leverede ABB bl.a. generatorer, transformer, afbrydere og routere sidstnævnte til at styre kommunikationen i kontrolsystemet. Hos ABB er medarbejderne på Meterbuen og virksomhedens andre lokationer i Danmark, stolte af at være en del af den danske vindmøllesucces, og det skorter ikke med forventningerne til fremtiden. Miljøforhold for biler Færdselsstyrelsen har lavet en ny hjemmeside med forbrugeroplysninger om biler. Overvejer du at købe ny bil, kan du her få et overblik over bilernes trafiksikkerhed, energiforbrug og miljøforhold. Se Få styr på skidtet Et nyt web-baseret værktøj fra Miljøstyrelsen skal hjælpe virksomheder med at reducere mængden af affald, blive bedre til at sortere affaldet og bortskaffe det på en billigere måde. Virksomhederne kan bruge værktøjet til at kortlægge, hvor i virksomheden der opstår affald, hvilket affald der er tale om, samt hvor store mængder. Værktøjet er en revideret udgave af det tidligere Affaldsøkonomi Et værktøj til affaldsminimering og stamkort. Værktøjet er lige egnet, om virksomheden er stor eller lille. Du kan finde værktøjet på maj 2007 Miljøavisen 2,

10 Nyt fra Ballerup Kommune Kemikaliestyring på autoværksteder - et Life projekt Ballerup Kommune deltager i et EU-financeret Life projekt om kemikalier et af indsatsområderne er kemikaliestyring; registrering, vurdering og evt. substitution af de autoplejeprodukter der indeholder de farligste stoffer. Af Lill Dueholm Det 3-årige Life projekt afsluttes til efteråret selve miniprojektet om kemikaliestyring på autoværksteder blev afsluttet pr. 31. december Der har deltaget 6 værksteder (heraf et offentligt) som alle har fået registreret og vurderet deres autoplejemidler; produkter til rustbeskyttelsesmidler, rense- og rengøringsmidler, kølesmøremidler, lakker, lim, olier mv. Der anvendes mange forskellige produkter (autoplejemidler) rundt omkring på autoværksteder, autolakerer, servicestationer o.l. Nogle af disse produkter indeholder/kan indeholde stoffer der er optaget på diverse lister; fx effektlisten, listen over uønskede stoffer, listen over farlige stoffer m.fl. Når produkterne anvendes kan de have/har de en effekt på mennesker; direkte ved indånding eller optag gennem huden og miljø; spildevand, luft, jord og affald. Der findes mange problematiske stoffer der kan indgå i ovennævnte produkter inden for autoplejemidler. Stofferne er: organisk tin (bindemiddel, konserveringsmiddel), tungmetaller (pigmenter), PFOS, klorerede kulbrinter, klorerede opløsningsmidler, tunge kulbrinter, isocyanater, nonylfenoler, phthalater, formaldehyd, pigmenter, klorerede paraffiner, PFOS, LAS, detergenter, mineralsk olie, additiver, kreosot, HFC, lette kulbrinter m.fl. Metode Før den egentlige registrering af de forskellige produkter, er der foretaget en oprydning, hvor de produkter, der ikke længere anvendes, er blevet bortskaffet. Herefter er alle de resterende blevet registreret og siden vurderet ved hjælp af sikkerhedsdatablade for de enkelte produkter og databasen Kemiguiden giver ved indtastning af de respektive stoffer i produkterne et overblik over de lister, som stofferne evt. optræder på: fx effektlisten, listen over farlige stoffer, Arbejdstilsynets grænseværdiliste og listen over uønskede stoffer. Alle listerne er noteret i et skema for de respektive værksteder. De steder, Oprydning i kemikalierne på kommunens eget autoværksted - her er, hvad der skulle destrueres. hvor indholdsstofferne optræder på listen over uønskede stoffer, er vurderet til at være dem, der bør substitueres. Konklusion Ved en kemikalievurdering af indholdsstofferne i fx produkter/midler for autopleje, er det vigtigt og også et krav, at sikkerhedsdatabladene er tilgængelige. Det afkorter tiden med at vurdere væsentligt. Herefter skal/bør der være en værkstedspolitik om ikke at ville bruge/anvende produkter med indholdsstoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS). Men hvad der mest kræves er tid og atter tid! Skema med antallet af produkter på værksted, antal produkter der ikke er vurderet, antal af produkter med LO- US-indholdsstoffer samt antal af substituerede produkter ses nedenfor:... fortsættes på side 11 Antal produkter Ikke vurderet Stoffer på LOUS Substituerede Værksted ? Værksted ? Værksted ? Værksted ? Værksted ? Værksted ? Værksted 6 er kommunens eget værksted, hvorimod værkstederne 1-5 er virksomheder 10 Miljøavisen 2, 2007

11 Nyt fra Ballerup Kommune Miljøtilsynet i 2006 Miljøtilsynet i 2006 har været påvirket af arbejdet med kommunalreformen. Det har betydet, at der samlet er sket en reduktion i tilsynet og en forøgelse af kortlægning og planlægning. Samlet en nedgang på 0,5 mandår. Af Lill Dueholm Kommunalreformen har betydet, at miljøindsatsen er løst med 5,11 mandår mod 5,61 i Fokus har været flyttet fra tilsynet over på den generelle kategori-planlægning, der fx rummer tid anvendt til den nye kvalitetssikringslov. Tilsynsindsatsen betyder, at 95 virksomheder har modtaget i alt 111 besøg, mod henholdsvis 144 og 151 besøg i Der er i 2006 sket en marginal tilvækst i tilsynskrævende virksomheder. Nedgangen i antal tilsynsbesøg er en tilretning, der gør, at tilsynet fremover kan gennemføres efter kommunens Teknik og Miljøudvalg s beslutning om at udføre tilsyn efter Miljøstyrelsens normfrekvens. Vi har tidligere udført dobbelt-op -besøg på virksomhederne, dvs. at vi fx har besøgt autoværksteder, maskinværksteder o.l. hvert 2. år (normeret til hvert 4.) og godkendelsespligtige virksomheder hvert år (normeret til hvert 2.) osv. Desuden er der meddelt miljøgodkendelse til ABB Energi og Industri A/S på Meterbuen i Skovlunde. Reaktioner Antallet af reaktioner, fx henstillinger og påbud mv., er stort set uændrede i forhold til året før. Dog er antallet af henstillinger til større, ikke godkendelsespligtige, virksomheder halveret til kun 44 i Årsagen er ikke entydig. Indberetning til Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen har for 2005 og 2006 krævet meget nøje opgørelser over det samlede tilsyn på virksomhedskategorier. Niveau 1 er mønstervirksomheder. Langt de fleste af kommunens virksomheder ligger på niveau 2; virksomheder som er lovlydige, men ikke har gennemført en særlig indsats inden for miljøområdet, fx indført miljøledelse. Niveau 3 er de mindst miljøbevidste virksomheder. Dertil skal det nøje opgøres, hvorledes den opkrævede brugerbetaling er fordelt på kategorierne. Nyt for 2006 beretningen er, at der kan anføres det antal timer, kommunen har brugt på fx råd, vejledning og almen forureningsforebyggelse eller miljøstyring. Dette i 2006 nok underestimerede timeforbrug på ca. 100 timer kan der ikke for nuværende kræves brugerbetaling for. Netop denne kategorisering af virksomhederne og det differentierede tilsyn var årets tema for Vor besvarelse i afkrydsningsform viser klart, at Miljøstyrelsens forventninger til den positive miljøeffekt er meget langt fra indfriet. Vi bruger megen tid på administration med ringe effekt til følge. I 2006 var miljøarbejdet i en brydningstid I 2006 arbejdede vi en del på at planlægge det brede miljøarbejde kommunen her i 2007 løser ved overtagelsen af amtets miljø- og naturopgaver blev endvidere brugt til at klarlægge/implementere den nu vedtagne lov om indførelse af et certificeret kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdets myndighedsbehandling - denne proces er nu i fuld gang. Hvert værksted er kontaktet for tilbagemelding om, hvilke produkter de evt. vil substituere. Tilbagemeldingen har været træg, og tre ud af de seks værksteder har intet meldt tilbage (er rykket to gange for svar). Tilbagemeldingerne har gået på, at de er interesserede i at substituere, men at det vil tage nogen tid at finde og vurdere alternative produkter. Substitution er ikke som sådan udelukket, men da værkstederne skal tilbage til leverandørerne eller producenterne for alternative og mere miljøvenlige produkter, tager processen en del tid og kan først effektiviseres efter, at projektperioden er afsluttet. Men metoden med registrering, vurdering og substitution er et godt redskab til kemikaliestyring for autoværksteder og andre virksomheder. Miljøavisen 2,

12 Miljøprogressiv boligafdeling fik miljøprisen i 2006 Ballerup Kommune uddeler hvert år en miljøpris på til en person, forening, institution eller virksomhed, som har gjort en særlig indsats for miljøet i Ballerup. Af Trine Baarstrøm, Grønt Sekretariat Der var i år 7 kandidater til miljøprisen, som alle var værdige prismodtagere, så dommerkomitéen var på en svær opgave. Kollektivbyen Grantoften fik Ballerup Kommunes miljøpris 2006 for deres mangeårige indsats på miljøområdet. Grantoften har både fået Den Grønne Nøgle og Grønt Diplom, som er håndfaste beviser for, at de tager miljøarbejdet alvorligt. Deres miljøudvalg har eksisteret siden 1990, og har gennemført miljøforbedringer på alle fronter, lige fra affaldssortering til forbedret indeklima og vandsparekampagner. Der bliver samtidig uddelt miljødiplom med hædrende omtale til Tina Findshøj fra Måløv. Tina Findshøj er en lokal ildsjæl og særdeles aktiv i bekæmpelse af bjørneklo. Samtidig er hun en stor inspirationskilde for de andre aktive i Måløv Naturparks Bjørnebande. Borgmester Ove E. Dalsgaard overrakte miljøprisen d. 20. februar 2007 i Grantoftecentret fra venstre Jørgen Ginderskov og Jette Fesner, Kollektivbyen Grantoften, borgmester Ove E. Dalsgaard og Tina Findshøj Ballerup Kommunes Miljøavis nr. 2, 2007, 5. årgang. Udgiver: Miljøavisen udgives af Ballerup Kommune Redaktion: Ballerup Kommune, Miljø & Teknik Tlf.: Fax: Ansvarshavende redaktør: Ole Vestbirk Kontaktperson: Lill Dueholm Redaktionen modtager gerne indlæg til Miljøavisen Miljøavisens indhold tilrettelægges i et samarbejde mellem Ballerup Kommune og Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Roskilde og Solrød Kommuner samt Grontmij/Carl Bro. Lay-out: Mette Holm Oplag: 500 eksemplarer Tryk: Kailow Tryk, miljøcertificeret efter ISO og arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS Avisen er trykt på svanemærket genbrugspapir

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH EU s kemikaliereform og den grafiske branche ansvar, kommunikation og dokumentation REACH

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Grundprincipper i REACH

Grundprincipper i REACH HVAD ER ET STOF? Et grundstof og forbindelser heraf, naturligt eller industrielt fremstillet, defineret ved CAS-, EINECS- eller ELINCS nummer. EKSISTERENDE STOFFER/ INDFASNINGSSTOFFER er stoffer, som allerede

Læs mere

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Ishøj Kommune Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Plan-, Bygge- og Miljøcenter Februar 2014 Indledning Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande ved import til Danmark fra ikke-eu lande Seminar Eigtveds Pakhus 3. oktober 2012 Anne Rathmann Pedersen arp@dhigroup.com Senior konsulent, Miljø og Toksikologi Agenda Import? REACH Importør? Kemikalielovgivningen

Læs mere

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på?

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Fordele ved REACH set fra miljøets synspunkt Torben Nørlem Miljøstyrelsen Kemikalier Dagens tekst Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Ikke: Radioaktive stoffer Alle stoffer

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017

Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017 Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017 Indholdsfortegnelse UDKAST: Ballerup Kommunes Tilsynsplan 2013-2017... 3 1. INDLEDNING... 3 INTRODUKTION TIL TILSYNSPLANEN... 3 BALLERUP KOMMUNES MILJØ- OG UDVIKLINGSMÅLSÆTNINGER...

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

Producentansvar for biler, batterier og elektronik

Producentansvar for biler, batterier og elektronik Producentansvar for biler, batterier og elektronik Producentansvar for biler, batterier og elektronik Anne Harborg Larsen Jord & Affald Det skal I høre om de næste 45 minutter Hvad er producentansvar?

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Tilsynsberetning for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2011 Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 08-12-2009 Dato: 20-11-2009 Sag nr.: KB 214 Sagsbehandler: Poul Jessen Petersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016 Udkast til Hørsholm Kommunes Miljøtilsynsplan for 203-206 Plan for miljøtilsyn 203-206 Hvad er en tilsynsplan Tilsynsplanen fortæller virksomheder, borgere og andre myndigheder, hvordan Hørsholm Kommune

Læs mere

DHB-Teknik ApS De hvide Busser A/S Att.: Tim Valbøll

DHB-Teknik ApS De hvide Busser A/S Att.: Tim Valbøll DHB-Teknik ApS De hvide Busser A/S Att.: Tim Valbøll Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 18.02.2016 Sagsnr.

Læs mere

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION Bemærk: Til nogle af spørgsmålene er der mere end et rigtigt svar. 1. Hvad betyder forkortelsen REACH? Fyld bogstaverne ud.! Registration (registrering)! Evaluation (vurdering)!

Læs mere

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen.

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. Vores affald Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. mener, at vi i fremtiden skal minimere mængden af affald. Det skal især ske ved at forebygge, at affaldet opstår, og ved at

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Byd velkommen til Madam Skrald

Byd velkommen til Madam Skrald Byd velkommen til Madam Skrald din nye genbrugsbeholder Herlev Kommune indfører en ny måde at sortere affald på. Du er en af de 100 husstande, der har meldt sig som ambassadører for ordningen i forsøgsperioden.

Læs mere

TILSYNSPLAN. Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING

TILSYNSPLAN. Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING TILSYNSPLAN Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING Indhold 1. Indledning... 2 2. Geografisk område... 2 3. Virksomheder og landbrug som Ishøj Kommune

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION Bemærk: Til nogle af spørgsmålene er der mere end et rigtigt svar. 1. Hvad betyder forkortelsen REACH? Fyld bogstaverne ud.! R! E! A! CH 2. Hvem er under REACH ansvarlig

Læs mere

Kemiguiden - også et værktøj for sagsbehandlere

Kemiguiden - også et værktøj for sagsbehandlere Kemiguiden - også et værktøj for sagsbehandlere Susanne Prior Drønen, miljøsagsbehandler Fredensborg Kommune Repræsentant for MILSAM (netværk for sagsbehandlere i kommunerne i tidligere Frederiksborg Amt)

Læs mere

Europa-Parlamentet og Rådet har indgået forlig om REACH

Europa-Parlamentet og Rådet har indgået forlig om REACH Europaudvalget EU-note - E 14 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 4. december 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Europa-Parlamentet og

Læs mere

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen?

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Mette Marie Nielsen & Alan Sørensen Miljøstyrelsen De 4 tog - Input til ny affaldsplan Advisory board for CØ EU s CØpakke Evaluering af RS1

Læs mere

BallerupMiljøavis. Retssikkerhed ved tvangsindgreb

BallerupMiljøavis. Retssikkerhed ved tvangsindgreb BallerupMiljøavis September 2006 Årgang 4, nr 3 Retssikkerhed ved tvangsindgreb 1 januar 2005 trådte en ny bekendtgørelse i kraft, der handler om retssikkerhed for borgere ved myndighedernes anvendelse

Læs mere

Den 27. april 2006 Århus Kommune

Den 27. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Revision af Århus Kommunes regulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffald

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010 Miljøstyrelsen DAKOFAS PCB Seminar 17. Juni 2010 Kontorchef Dorte Hermansen Disposition 1. Baggrund 2. Hvad siger POP-forordningen om PCB? 3. Hvordan tolkes reglerne? EU-Kommisssionen En række medlemsstater

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD REGLER FOR ERHVERVSAFFALD Vejledning til virksomheder Genanvendeligt erhvervsaffald Genanvendeligt erhvervsaffald er for eksempel: pap, papir, plastfolie og flasker/glas fra erhverv. Delvist liberalt marked

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Renosyd i/s Norgesvej 13, 8660 Skanderborg

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Miljøtilsynsberetning 2011

TÅRNBY KOMMUNE. Miljøtilsynsberetning 2011 TÅRNBY KOMMUNE Miljøtilsynsberetning 20 #2625829 v - Tårnby Kommunes Miljøtilsynsberetning 20#2625829 v - Tårnby Kommunes Miljøtilsynsberetning 20 Side Hvad er en miljøtilsynsberetning Kommunen skal hvert

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Helsingør kommune var på rutinemæssigt miljøtilsyn på virksomheden den 1. oktober 2015. Dette brev er et referat og en opfølgning.

Helsingør kommune var på rutinemæssigt miljøtilsyn på virksomheden den 1. oktober 2015. Dette brev er et referat og en opfølgning. Chembo Att.: Helle Rasmussen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 06.10.2015 Sagsnr. 15/6982 Sagsbeh. Malene

Læs mere

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen.

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen. 17-04-2015 Tom Hansen Direkte: 7257 7868 Mail: tha@jammerbugt.dk Sagsnr.: 07.00.01-P15-1-13 Høringssvar til forslag til Affalds- og Ressourceplan 2014-2024 1. Indledning. Forslag til Affalds- og Ressourceplan

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Del 1 Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 6. maj 2011 Projekt nr.: A418 Indhold 1 INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 1.2 LOKALISERING 1 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

KURSER PÅ MILJØ- OG KEMIKALIEOMRÅDET. Miljø REACH Sikkerhed Kemikalier

KURSER PÅ MILJØ- OG KEMIKALIEOMRÅDET. Miljø REACH Sikkerhed Kemikalier KURSER PÅ MILJØ- OG KEMIKALIEOMRÅDET Miljø REACH Sikkerhed Kemikalier KURSER INTRODUKTION TIL REACH REACH er navnet på EU s kemikalielovgivningspakke, der trådte i kraft i 2007. Alle kemikalier (fx maling

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

STATUS. PÅ MADAM SKRALD ORDNINGEN Februar 2012

STATUS. PÅ MADAM SKRALD ORDNINGEN Februar 2012 STATUS PÅ MADAM SKRALD ORDNINGEN Februar 2012 KÆRE DELTAGER I MADAM SKRALD FORSØGSORDNINGEN I slutningen af 2011 meldte grundejerforeningen Køllegaard sig ind i forsøgsordningen, sammen med borgmester

Læs mere

Høring vedrørende forpligtelse til indsamling af småt WEEE i detailhandlen

Høring vedrørende forpligtelse til indsamling af småt WEEE i detailhandlen Att.: Lasse Sehested Jensen Miljøministeriet / Miljøstyrelsen Strandgade 29, 1401 København K Email: lasje@mst.dk 29. april 2011 Høring vedrørende forpligtelse til indsamling af småt WEEE i detailhandlen

Læs mere

MILJØTILSYNSPLAN 2013-2016

MILJØTILSYNSPLAN 2013-2016 MILJØTILSYNSPLAN 2013-2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Nye regler for miljøtilsyn... 5 3. Mål og indsatsområder... 7 3.1 Generelle mål... 7 3.2 Mål for tilsynsindsatsen 2013-2016... 8 3.3 Særlige indsatsområder...

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE NATUR OG MILJØ FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN 2017-2020 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige

Læs mere

Miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Skelbækvej Aabenraa

Miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Skelbækvej Aabenraa Miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017 Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Indledning Aabenraa Kommune har på baggrund af Miljøtilsynsbekendtgørelsen

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Indledning (max 1500 Kommunen har i lighed med sidste år valgt

Læs mere

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff REACH og CLP ved import fra ikke-eu-lande Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012 Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff Importørens ansvar i forhold til Sikkerhedsdatablade og Eksponeringsscenarier

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04.04.2016 CVR-nummer 68549612 P-nummer 1011920337 Virksomhed S.N. Marine v/søren Nielsen Adresse Rokhøj 5 Postnummer

Læs mere

Kemikalieinspektionens tilsyn og kontrol

Kemikalieinspektionens tilsyn og kontrol Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Kemikalieinspektionens tilsyn og kontrol Birte Børglum, Kemikalieinspektionen

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012 Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012 Natur- og Miljøafdelingen udarbejder hvert år en beretning om tilsynsindsatsen på virksomheder og landbrug. Beretningen skal indberettes til Miljøstyrelsen

Læs mere

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på?

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk Miljøforum Fyn 23. september 2013 Indholdsfortegnelse 1.Hvad er kemikalier? 2.Lidt historie 3.Hvilken

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Vejledning om miljøforhold i autobranchen. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om miljøforhold i autobranchen. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om miljøforhold i autobranchen Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Marts 2012 Forord Denne vejledning henvender sig primært til autobranchen

Læs mere

DIN sortering af affald fortsætter

DIN sortering af affald fortsætter November 2015 6. info DIN sortering af affald fortsætter men forsøget er slut! Kære beboer i Havrevangen Vores pilotprojekt Affald er ressourcer, der skal genanvendes er ved vejs ende. Du har nu sorteret

Læs mere

Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST Sendt pr. mail til

Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST Sendt pr. mail til Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST-774-00081 Sendt pr. mail til mst@mst.dk Dansk Affaldsforening Vodroffsvej 59, 1 DK - 1900 Frederiksberg C Telefon +45 72 31 20 70 danskaffaldsforening.dk

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald

1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald 1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald 2. Kort beskrivelse af projektet Herning Kommune har et ønske om at det skal

Læs mere

DFL Lovoversigt. Ændret/ tilføjet siden sidst. bekendtgørelser eller forordninger. Miljø- og Fødevareministeret

DFL Lovoversigt. Ændret/ tilføjet siden sidst. bekendtgørelser eller forordninger. Miljø- og Fødevareministeret DFL Lovoversigt DFL lovoversigt er en oversigt over brancherelevante bekendtgørelser og vejledninger med i hjemmel i primært miljøbeskyttelsesloven, kemikalieloven og arbejds miljøloven. Udover hvad der

Læs mere

Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder

Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder Notat Dato 10. marts 2015 Til Fra Bestyrelsen Administrationen Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder En meget stor del af de opgaver, som Reno Djurs har ansvaret for, løses af private

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 01.09.2016 CVR-nummer 26646960 P-nummer 1009154643 Virksomhed O.J. Maskinudlejning A/S Adresse Geding Søvej 6

Læs mere

Tapning af flygtige væsker med flammepunkt under 60 C til lukkede beholdere

Tapning af flygtige væsker med flammepunkt under 60 C til lukkede beholdere Nordcoll A/S Egeskovvej 12 3490 Kvistgård Steen Seier Karlsen Center for By Land og Vand Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 02.12.2016 Sagsnr. 16/ Sagsbehandler Malene

Læs mere

Alle virksomheder skal sortere deres affald

Alle virksomheder skal sortere deres affald Alle virksomheder skal sortere deres affald Affald fra virksomheder Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffald og svarerne Spørgsmål: Skal virksomheder sortere deres affald? Svar: Ja, affaldssortering er

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

NYT FRA PILOTFORSØGET

NYT FRA PILOTFORSØGET NYT FRA PILOTFORSØGET DECEMBER 2012 GODT I GANG! Kære pilotdeltager Du har nu været i gang med at sortere affald til genbrug i godt fire måneder, og vi håber, at det er blevet en del af din dagligdag.

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 21.06.2016 CVR-nummer 32149383 P-nummer 1015260609 Virksomhed Hallum Teknik ApS Adresse Møgelhøj 3 Postnummer

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

Virksomheder og landbrug

Virksomheder og landbrug Teknik og Miljø Virksomheder og landbrug Miljøtilsynsrapport 2013 Året der gik 2013 Miljøtilsyn og godkendelser Denne tilsynsberetning beskriver Slagelse Kommunes indsats inden for arbejdsområderne miljøgodkendelse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680375 e-doc journal nr. 13/022863 Virksomhed Adresse Viby Varmecentral

Læs mere

Tilsynsberetning 2009

Tilsynsberetning 2009 Tilsynsberetning landbrug og pelsdyrfarme Holstebro Kommune Teknik og Miljø 01.04.2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 1. Ressourcer i...4 1.1 Godkendelser af husdyr/landbrug.. 4 1.2 Tilsyn og opfølgende

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere