BallerupMiljøavis. Tilsynsplan for 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BallerupMiljøavis. Tilsynsplan for 2007"

Transkript

1 BallerupMiljøavis Juni 2007 Årgang 5, nr. 2 Tilsynsplan for 2007 Ballerup Kommune skal føre miljøtilsyn med virksomhederne i kommunen. For nogle virksomheder (de virksomheder der betaler for miljøtilsyn) har Miljøministeriet defineret en minimumsfrekvens for, hvor ofte kommunerne skal føre tilsyn. Af: Lill Dueholm Indhold Nye fraktioner på genbrugsstationen... 2 Slut med sorte sække... 3 Tæthedsprøvning af olieudskillere... 4 Kort nyt... 4 I Ballerup Kommune føres tilsyn med virksomheder, der har en miljøgodkendelse hvert eller hvert andet år, og for de øvrige tilsynspligtige virksomheder føres der tilsyn ca. hvert tredje år. Derudover fører vi tilsyn med virksomheder, der klages over og i forbindelse med specielle kampagner på andre typer af virksomheder. I 2007 er planlagt tilsyn på 62 virksomheder. Tilsynet vil blive varslet ca. 14 dage i forvejen, således at virksomheden har mulighed for at ændre tidspunktet. Ved tilsynene kigges der efter: ændringer i aktiviteter siden sidst gennemgang af vilkår i evt. godkendelser og tilladelser håndtering og sortering af affald oplag af kemiske stoffer opbevaring og håndtering af farligt affald eventuelle analyseresultater spildevandsudledning støjbidrag. Efter tilsynet udarbejder den tilsynsførende miljømedarbejder et tilsynsnotat/-brev som sendes til virksomheden. Af dette notat/brev vil det fremgå, hvis virksomheden skal gøre noget anderledes fremover. Hvis I har spørgsmål til miljøtilsyn, er I velkomne til at kontakte Natur og Miljø for yderligere oplysninger. Rumænien Mission REACH... 6 Litteratur... 8 Lokal storleverandør til vindmølleindustrien... 9 Kemikaliestyring på autoværksteder Miljøtilsynet i Miljøpris til miljøprogressiv boligafdeling Miljøtilsynsgruppe: Fra venstre Steen Brøgger-Jensen, Lill Dueholm, Winnie Løbner, Lene Thystrup Knudsen og Henrik Linder

2 Nyt fra Ballerup Kommune Nye fraktioner på genbrugsstationen På genbrugsstationen er der mulighed for at aflevere mange forskellige affaldsfraktioner. Bedre sortering giver mere genbrug og lavere miljøbelastning. Af Birgit Friis Du kan på Ballerup genbrugsstation og alle de andre genbrugsstationer, der samarbejder i det fælleskommunale affaldsselskab I/S Vestforbrænding aflevere følgende fraktioner: Kabler Kabler skal frasorteres i en særskilt container. Plastfolier Du kan aflevere klart og farvet folie fx bæreposer, sorte affaldssække, boblefilm, transport-, stræk- og krympefolie, pallehætter. Folien må ikke være forurenet med fødevarer, sand, maling, olie e.l. Farvede plastfolier til genbrug Klare plastfolier til genbrug Plastdunke Du kan fx aflevere flasker og dunke, der har indeholdt: Eddike, frugtjuice, rengøringsmiddel, sprinklervæske, shampoo, skyllemiddel, vaskepulver. Flaskerne skal være tomme, skyllede og uden låg. De må IKKE være forsynet med faresymbol eller være anvendt til kemikalier. Rengjort metalemballage Rengjorte metalemballager skal afleveres i metalcontaineren. Gips Gips kan afleveres til genanvendelse. Gipsen skal være uden metaleller træregler, mens lidt skruer og søm ikke betyder noget. Elektronik I april 2006 trådte nye regler om elektrisk og elektronisk affald i kraft i Danmark. De ændrede regler implementerer EU s direktiv-krav om producentansvar for elektronikaffald i alle EU-lande. Producentansvaret betyder, at det er producenter og importører af elektrisk og elektronisk udstyr, der skal sørge for at få udstyret behandlet, når det er blevet til affald. Der skelnes dog mellem gammelt affald (produkter markedsført inden 1. april 2006) og nyt affald (produkter markedsført efter 1. april 2006). Hvis dit virksomhedsaffald består af kasseret udstyr markedsført før den 1. april 2006, skal din virksomhed: Enten selv foranstalte transport og behandling af elektronikaffaldet til et miljøgodkendt behandlingsanlæg eller aflevere det kasserede udstyr hos producent eller importør ved køb af tilsvarende nyt. Producenter og importører har nemlig pligt til gratis at tage det gamle udstyr retur, når der købes lignende nyt Hvis dit virksomhedsaffald består af kasseret udstyr markedsført efter den 1. april 2006, skal din virksomhed: Enten aflevere det til producent eller importør - uden betaling, eller indgå en skriftlig aftale med producent eller importør om, at din virksomhed selv påtager sig ansvaret for transport og behandling af affaldet og betaler for det til den tid. På genbrugsstationen kan du dog aflevere mindre mængder elektronik i de opstillede containere, svarende til hvad en almindelig husstand har. 2 Miljøavisen 2, 2007

3 Nyt fra Ballerup Kommune Slut med sorte sække med affald i Ballerup Der er sket ændringer på den kommunale genbrugsstation væk med den sorte sæk. Nu skal du bruge klare sække i stedet for. Af Birgit Friis Nu er det slut med sorte affaldssække på genbrugsstationen i Ballerup Kommune. For at genbruge mest affald, skal du bruge klare sække, så personalet på genbrugsstationen kan se, hvad der er i sækkene og vejlede om korrekt sortering. Fx skal pap i papcontaineren og plastfolier i foliecontaineren. De klare sække skal endvidere være med til at give færre fejlsorteringer i den brændbare container. Det skal være tydeligt at se, at der kun bliver afleveret småt brændbart affald i containeren til småt brændbart og ikke affald, der skal behandles på anden måde. Pladsfolkene kan på denne måde se, om der fx kommer jern og metal i, som kan give driftsstop på forbrændingsanlægget, elektronikaffald som kan give store mængder af tungmetaller i slaggen, som betyder, at slaggen ikke kan bruges til fx underlag, når der bygges veje, eller PVC som ikke må forbrændes, da der er risiko for dannelse af dioxin. Pladsfolkene vil anvise til de rigtige containere for disse specielle affaldsfraktioner. Med de klare sække undgår vi, at affald, der kan genbruges, sendes til forbrænding, og vi sikrer, at affaldet ikke belaster miljøet ved forkert behandling. Pladsfolkene på genbrugsstationen vil afvise affaldet, hvis du kommer med affald i sorte sække.... fortsat fra side 2 FORKERT Klart planglas For at sikre, at hele klare planglas kan genanvendes, kan de afleveres i containeren døre og vinduesrammer. For at udnytte pladsen i containeren, skal de hele glas stilles op langs siderne af containeren. De må kun stilles i et lag, da de ellers knuses under transporten. Glasskår fra planglas, skal i containeren sanitet & spejle. Hvis du har spørgsmål om erhvervsaffald generelt, kan du kontakte Winnie Løbner på telefon eller mail RIGTIGT Miljøavisen 2,

4 Nyt fra Ballerup Kommune Tæthedsprøvning af olieudskillere i 2005 og 2006 Ballerup Kommune har de sidste 3-4 år tæthedsprøvet olieudskillere i samarbejde med de omkringliggende kommuner, Herlev, Ledøje-Smørum og Værløse, der var med i miljøsamarbejdet Hjortespringmiljø. Af Steen Brøgger-Jensen på 10 virksomheder. Tæthedsprøvningerne er udført på olieudskillere på tankstationer, autoværksteder og garageanlæg og er kun udført efter forudgående aftale med de berørte virksomheder. 1 ton affald på 2 timer Søndag den 15. april havde Grønt Råd og Danmarks Naturfredningsforening arrangeret affaldsindsamlingsdag i Ballerup Kommune. 80 aktive borgere var mødt op og fik på 2 timer samlet ca. 1 ton affald samt nogle cykler, kundevogne og andet der var for stort til at komme i sække. Prøvningerne skal forebygge forurening af jord og grundvand. Det har været et fælles mål hvert år at udføre tæthedsprøvning på 10 % af olieudskillerne i den enkelte kommune. Ballerup har i 2005 og 2006 udført tæthedsprøvning af 12 olieudskillere Der er konstateret tre utætte udskillere, som alle efterfølgende er tætnet af virksomhederne selv. Nye tæthedsprøvninger 2007 Det er planen, at der også i efteråret 2007 skal tæthedsprøves 6 stk. olieudskillere. Så skulle I, som virksomhed have et ønske om at få tæthedsprøvet jeres olieudskiller, er I velkomne til at kontakte Miljø & Teknik, telefon Men selvom der blev samlet meget affald ind, er der stadig meget mere tilbage. Grønt Råd vil derfor gerne opfordre alle - også virksomhederne - til at være med til at holde kommunen ren i det daglige. Af Karin Langendorf, Grønt Sekretariat Ændring af bilafgifter KORT NYT Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om at gennemføre en provenuneutral omlægning af bilafgifterne. I al sin enkelthed betyder det, at de, der tænker miljøvenligt og køber en bil, der kører langt på literen, fremover vil få et nedslag i registreringsafgiften, mens de store og forurenende biler vil få forhøjet registreringsafgiften afhængigt af deres benzinforbrug. Små miljøvenlige og sikre personbiler vil blive op til kr. billigere, mens en tilsvarende bil i mellemklassen vil falde ca kr. Samtidig ændres beskatningen på gulpladebiler, så den bliver mere ensrettet og miljøvenlig, og så det ikke længere er fordelagtigt at købe tunge og dermed mere forurenende varebiler frem for små og miljøvenlige biler. Ifølge miljøministeren vil det betyde en reduktion af den samlede CO 2 -udledning på ca tons. Kilde: _bilafgifter.htm?NRMOD 4 Miljøavisen 2, 2007

5 Miljøet i Rumænien Rumænien mission 2 - en fortsat historie I sidste nummer af miljøavisen fortalte jeg om min rejse til Rumænien som led i Solrød Kommunes hjælp til at opgradere den rumænske miljøadministration til EU-standard. Her er beretningen fra 2. mission. Af Jens Peter Mortensen, Solrød Kommune Inden min anden tur til Rumænien modtog jeg den samlede miljøgodkendelse på bilfabrikken Dacia. Det varede dog lidt, før jeg fattede, at det var den egentlige godkendelse. For det første indeholdt godkendelsen en lang række aktiviteter, som jeg ikke havde stiftet bekendtskab med under første tur, også selvom jeg havde været på tilsyn. For det andet var jeg ikke klar over, at godkendelsen skulle være færdig inden en bestemt deadline. De rumænske miljøsagsbehandlere har et halvt år til at udarbejde en IPPC godkendelse. Jeg troede imidlertid, at jeg skulle til Rumænien for at lave godkendelsen færdig, men det var den allerede, om end den ikke så sådan ud. For det tredje var opbygningen af godkendelsen temmelig uoverskuelig. I Rumænien er der tilsyneladende ingen tradition for logiske virksomhedsbeskrivelser. Sådan noget som flowdiagrammer og oversigtsplaner eksisterer ikke. Der benyttes dog en lang række tabeller over fx råvarer og typer af processer. Nogle steder er råvaretabellerne slået sammen for flere aktiviteter og processer ad gangen. Typisk er råvarerne listet op i en køre, og derefter kommer alle aktivitetsbeskrivelserne. Det gør det temmelig vanskeligt at få dannet sig et overblik. Emissionerne, og hvor de kommer fra, er vanskelige at koble til hinanden. Vilkår er ikke et særskilt afsnit eller kapitel. De er placeret lidt tilfældigt i beskrivelsen. Derudover var oversætteren løbet lidt sur i oversættelserne. De er måske bilteknisk korrekte, men de mangler meget i miljøfaglige udtryk. For eksempel hedder slam altså Sludge på engelsk. Rumænerne brugte konsekvent det rumænske ord. Det er til-... fortsættes på side 8 Energiforbrug og CO 2 -emission steg i 2006 Det fremgår af Energistyrelsens energistatistik for 2006, at Danmarks energiforbrug steg 6,2 %. Stigningen i energiforbruget skyldes først og fremmest en stigende eksport af el, der på baggrund af kraftværkernes øgede kulforbrug, samtidig har øget den samlede udledning af CO 2 med 16 % sammenlignet med Oplysninger om energistatistikken kan findes på Energistyrelsens hjemmeside i tal og kort. Plads til udbygning af havvindmøller Udvalget for fremtidens havvindmøller, der er nedsat af Energistyrelsen, har kortlagt de steder, hvor store vindkraftværker på 200 MW kan ligge uden at give miljømæssige problemer. Udvalget har peget på 7 områder på et samlet areal på godt m 2. Her kan der ifølge Havvindmølleudvalgets nye rapport placeres op til 23 vindmølleparker. Energistyrelsen 24. april 2007, Miljøavisen 2,

6 Kemikaliekontrol REACH EU s forordning om kontrol med fremstilling og brug af kemikalier, REACH, træder i kraft den 1. juni 2007 og skal være fuldt implementeret i Det indebærer, at alle EU-landenes nuværende love og regler på kemikalieområdet bliver samlet i en fælles lov. Af Dorte Nejrup, Natur- og Miljøafdelingen, Roskilde Kommune REACH gælder for fremstilling, import, markedsføring og brug af kemikalier. De fleste danske virksomheder bruger kemikalier, og en lang række vil blive omfattet af reglerne. Det gælder bl.a.: Producenter og importører af kemiske stoffer og produkter (fx vaskemidler, maling, lim) Professionelle brugere af kemiske stoffer og produkter Producenter og importører af artikler, der indeholder kemikalier (fx legetøj, tekstiler, biler m.m.) Handelsvirksomheder (distributører). Med REACH vil det fremover være virksomhedernes ansvar at dokumentere, at det er forsvarligt at bruge de valgte kemikalier i processer og produkter, før produkterne sendes på markedet. Det vil betyde, at en lang række virksomheder er nødt til at få en mere grundlæggende viden om kemiske stoffers miljø- og sundhedsfarlige egenskaber og samtidig tager et større ansvar for at håndtere stofferne forsvarligt. Registrering af kemiske stoffer Fra sommeren 2008 vil der blive oprettet et fælles Europæisk Kemikalieagentur i Helsingfors, der bl.a. skal stå for registrering og godkendelse af de kemiske stoffer. Mellem 1. juni 2008 og 1. december 2008 skal alle producenter eller importører af et kemisk stof, der fremstilles eller importeres i mere end 1 ton pr. år enten som rent stof eller som indholdsstof i et eller flere kemiske produkter, præregistrere stoffet i Kemikalieagenturet dvs. indsende oplysninger om stofferne, oplysninger om registrantvirksomheden, samt anvendte mængder af stoffet. Det vurderes, at der rundt regnet er ca stoffer, der skal registreres. Hvis producenten eller importøren undlader at indberette stofferne efter reglerne, må de ikke markedsføres i EU. Præregistreringen skal give producenter, importører og andre virksomheder mulighed for at finde eventuelle partnere i arbejdet med den efterfølgende registrering og indsende data i fællesskab. Der vil blive oprettet et forum for informationsudveksling med henblik på at forhindre unødig gentagelse af forsøg samt nå til fælles enighed om de enkelte stoffers klassificering. Tidsfrister for registrering Alt afhængig af, hvilke stoffer der er tale om, er fristen for den endelige registrering forskellig. Nye stoffer, som endnu ikke er anmeldt efter de eksisterende regler i stofdirektivet (67/548/EØF), skal registreres i forhold til REACH fra den 1. juni Eksisterende stoffer (kaldet indfasningsstoffer) skal registreres enten i 2010, 2013 eller Tidspunktet afhænger først og fremmest af, hvor store mængder, der produceres eller importeres. Det er desuden afgørende, hvilke egenskaber stofferne har, idet tidsfristen er fremrykket for visse farlige stoffer. 6 Miljøavisen 2, 2007

7 Kemikaliekontrol Krav til registrering Ved selve registreringen skal producenter og importører indsende en teknisk beskrivelse til Agenturet. Beskrivelsen skal indeholde oplysninger om stoffets egenskaber samt oplysning om anvendelse, klassificering samt vejledning om sikker brug. For stoffer i mængder over 10 tons skal der desuden udarbejdes kemiske sikkerhedsrapporter og sikkerhedsdatablade. En kemikaliesikkerhedsrapport skal indeholde en farevurdering samt forslag til klassifikation. For stoffer, som er farlige efter kriterierne for klassificering, eller som anses for særligt problematiske, skal rapporten bl.a. også indeholde en eksponeringsvurdering med eksponeringsscenarie og en risikovurdering af registrantens egen anvendelse. Den skal desuden indeholde anbefalinger om tiltag til håndtering af eventuelle identificerede risici. Hvis kemikaliesikkerhedsrapporten viser, at risikohåndteringen ikke er i orden, skal denne revideres, således at det kan påvises, at brugen af stoffet er forsvarlig, før stoffet registreres. Farlige stoffer Registreringen forventes at give ny viden om mellem og kemiske stoffer. Nogle tusinde stoffer vurderes som særligt farlige, og det er hensigten, at de skal begrænses. Her skal virksomhederne som noget nyt indhente en kemikaliegodkendelse fra Agenturet, når de ønsker at bruge et af disse. De tidligere regler om forbud og anvendelsesbegrænsninger videreføres. Kom i gang! Det er vigtigt, at du undersøger, hvilken betydning REACH får for din virksomhed. Har du fx undersøgt, hvor stort det årlige forbrug er af hvert enkelt kemisk stof, som anvendes? Er du en af de virksomheder, som skal registrere stoffer? Har din virksomhed brug for at udpege en ansvarlig for REACH? Mere information Mange brancheforeninger har udarbejdet specifikke vejledninger for deres medlemmer, så her vil det også være muligt at få mere information. Miljøstyrelsen har udarbejdet en Helpdesk for at hjælpe de danske virksomheder med at få et overblik over REACH forordningen, hvor du kan læse mere om, hvad din virksomhed skal gøre. Kilder: KPMG januar 2007 nr. 26 og Miljøstyrelsens hjemmeside: kemikalier+helpdesk REACH står for registrering, evaluering (vurdering), autorisation (godkendelse) af kemiske stoffer (chemicals). Registrering betyder at virksomhederne skal oplyse, hvilke kemiske stoffer de fremstiller eller anvender, hvad de vil bruge stofferne til, og hvordan de vil mærke dem. Evaluering betyder, at virksomhederne skal revurdere oplysningerne for problematiske stoffer og for kemiske stoffer, de producerer over 100 tons af om året. Autorisation betyder, at virksomhederne skal indhente en myndighedstilladelse eller godkendelse, før nærmere definerede særligt problematiske stoffer må anvendes. Som led i denne godkendelse / tilladelse skal virksomhederne bevise, at det er sikkert at bruge stofferne. Miljøavisen 2,

8 Miljøet i Rumænien... fortsat fra side 5 fældigvis slam, så jeg havde ikke så svært ved at forstå det i dette tilfælde. Da jeg ankom til Pitesti fik jeg at vide, at jeg igen skulle besøge virksomheden Dacia men denne gang med en delegation fra det Rumænske Miljøministerium og deres nationale Miljøstyrelse (NEPA). Forinden fik jeg dog lige tid til at aftale, hvad jeg gerne ville se på. Samtidigt blev jeg bedt En Sigma prøvetager. Den udtager en delprøve hver time. om at forberede et nationalt seminar om egenkontrolmålinger. Jeg skulle især fokusere på spildevand. Jeg ønskede derfor at se nogle andre dele af virksomheden end lakering af karrosserier, som jeg havde set på min første tur, og derudover ville jeg gerne se deres udstyr til målinger af spildevand. Imidlertid ville ministeriet se lakering af karrosserier, fordi VOC direktivet beskriver, at kontrolmetoden skal baseres på en massebalancebetragtning, og det er ikke noget, der i forvejen er kendt i Rumænien. Tiden var derfor kun til, ud over at se lakering af karrosserier igen, at se Dacias udstyr til måling af spildevand og den sidste afdeling, hvor bilerne bliver samlet. Ministeriefolkene var meget højrøstede på tilsynet. Bagefter var de også meget ophidsede. Jeg fandt ud af, at når man siger massebalance, så tror de, at alt kan kontrolleres ved hjælp af massebalancer. Deres bestyrtelse gik der-for ud på alt det, som manglede i massebalanceregnskabet. Massebalancebetragtninger som kontrol af VOC bidrag er ellers temmelig simpelt. Indholdet af organiske opløsningsmidler angivet af leverandøren benyttes som grundlag til at fastslå, hvad der udledes. Alle de organiske opløsningsmidler sættes til at dampe af i beregningen. Jeg skal på endnu tre ture til Rumænien. Jeg kan konstatere, at der er god brug for at kunne transformere sig til ekspert på forskellige miljøområder, da det aldrig er til at forudsige, hvad der sker på turene. Men alt i alt giver mit bidrag forhåbentlig en indsigt i, hvordan godkendelse og miljøarbejde også kan praktiseres. LITTERATUR Emballageforbruget i Danmark En ny emballagestatistik fra Miljøstyrelsen har set dagens lys. Det drejer sig om data fra Forbruget blev opgjort til tons, hvoraf ca. halvdelen bestod af papir og pap, 19 % af plast, 12 % af glas, 12 % af træemballager og 4 % metalemballage. Det fremgår af statistikken, at Danmark opfylder genanvendelsesmålene i EU s emballagedirektiv, når der ses bort fra plastemballager. I 2005 blev der indsamlet 19,1 %, hvor emballagedirektivets krav er 22,5 % eller ca tons yderligere indsamlet plast. Statistik for genanvendelse af emballageaffald Miljøprojekt nr. 1166, Miljøstyrelsen Miljøavisen 2, 2007

9 Nyt fra Ballerup Kommune En lokal storleverandør til vindmølleindustrien I disse tider, hvor miljø og energibesparelser for alvor er kommet på den politiske agenda, oplever ikke mindst den danske vindmølleindustri stor interesse og opmærksomhed. Oftest hører man om selve vindmølleproducenterne, men bag dem er der mange leverandører med nichekompetencer. Af ABB A/S, Skovlunde En af de helt store vindmølleproducenter holder til på Meterbuen i Skovlunde. ABB A/S, som mest er kendt for at levere automationsudstyr til industrien samt produkt- og systemleverancer til forsyningsindustrien, er ikke desto mindre storleverandør til vindmølleindustrien. På Meterbuen, hvor virksomheden har hovedkontor, bliver der løbende udviklet banebrydende udstyr til vindmølleproducenterne. Ren energi Som et eksempel på omfanget af ABB s samarbejde med vindmøllein- dustrien kan nævnes verdens største havmøllepark, Nysted Havmøllepark, som ligger 13 km vest for Gedser. Parken, som reducerer Danmarks årlige CO 2 -udledning med ton, svarende til 1 % af Danmarks samlede CO 2 -udledning, består af 72 havmøller. Hver mølle kan yde 2,3 MW. Selve parken bliver overvåget fra land via et kontrolsystem fra ABB, og selve el-transmissionen fra vand til land foregår via et 48 km langt søkabel, som forbinder parkens 72 møller med en transformerstation. Hertil kommer 24 km kabel på land, hvor møllerne forbindes til det øvrige højspændingsnet. Kablet vejer 70 kg pr. meter og er verdens tungeste. Udover kabler og kontrolsystem leverede ABB bl.a. generatorer, transformer, afbrydere og routere sidstnævnte til at styre kommunikationen i kontrolsystemet. Hos ABB er medarbejderne på Meterbuen og virksomhedens andre lokationer i Danmark, stolte af at være en del af den danske vindmøllesucces, og det skorter ikke med forventningerne til fremtiden. Miljøforhold for biler Færdselsstyrelsen har lavet en ny hjemmeside med forbrugeroplysninger om biler. Overvejer du at købe ny bil, kan du her få et overblik over bilernes trafiksikkerhed, energiforbrug og miljøforhold. Se Få styr på skidtet Et nyt web-baseret værktøj fra Miljøstyrelsen skal hjælpe virksomheder med at reducere mængden af affald, blive bedre til at sortere affaldet og bortskaffe det på en billigere måde. Virksomhederne kan bruge værktøjet til at kortlægge, hvor i virksomheden der opstår affald, hvilket affald der er tale om, samt hvor store mængder. Værktøjet er en revideret udgave af det tidligere Affaldsøkonomi Et værktøj til affaldsminimering og stamkort. Værktøjet er lige egnet, om virksomheden er stor eller lille. Du kan finde værktøjet på maj 2007 Miljøavisen 2,

10 Nyt fra Ballerup Kommune Kemikaliestyring på autoværksteder - et Life projekt Ballerup Kommune deltager i et EU-financeret Life projekt om kemikalier et af indsatsområderne er kemikaliestyring; registrering, vurdering og evt. substitution af de autoplejeprodukter der indeholder de farligste stoffer. Af Lill Dueholm Det 3-årige Life projekt afsluttes til efteråret selve miniprojektet om kemikaliestyring på autoværksteder blev afsluttet pr. 31. december Der har deltaget 6 værksteder (heraf et offentligt) som alle har fået registreret og vurderet deres autoplejemidler; produkter til rustbeskyttelsesmidler, rense- og rengøringsmidler, kølesmøremidler, lakker, lim, olier mv. Der anvendes mange forskellige produkter (autoplejemidler) rundt omkring på autoværksteder, autolakerer, servicestationer o.l. Nogle af disse produkter indeholder/kan indeholde stoffer der er optaget på diverse lister; fx effektlisten, listen over uønskede stoffer, listen over farlige stoffer m.fl. Når produkterne anvendes kan de have/har de en effekt på mennesker; direkte ved indånding eller optag gennem huden og miljø; spildevand, luft, jord og affald. Der findes mange problematiske stoffer der kan indgå i ovennævnte produkter inden for autoplejemidler. Stofferne er: organisk tin (bindemiddel, konserveringsmiddel), tungmetaller (pigmenter), PFOS, klorerede kulbrinter, klorerede opløsningsmidler, tunge kulbrinter, isocyanater, nonylfenoler, phthalater, formaldehyd, pigmenter, klorerede paraffiner, PFOS, LAS, detergenter, mineralsk olie, additiver, kreosot, HFC, lette kulbrinter m.fl. Metode Før den egentlige registrering af de forskellige produkter, er der foretaget en oprydning, hvor de produkter, der ikke længere anvendes, er blevet bortskaffet. Herefter er alle de resterende blevet registreret og siden vurderet ved hjælp af sikkerhedsdatablade for de enkelte produkter og databasen Kemiguiden giver ved indtastning af de respektive stoffer i produkterne et overblik over de lister, som stofferne evt. optræder på: fx effektlisten, listen over farlige stoffer, Arbejdstilsynets grænseværdiliste og listen over uønskede stoffer. Alle listerne er noteret i et skema for de respektive værksteder. De steder, Oprydning i kemikalierne på kommunens eget autoværksted - her er, hvad der skulle destrueres. hvor indholdsstofferne optræder på listen over uønskede stoffer, er vurderet til at være dem, der bør substitueres. Konklusion Ved en kemikalievurdering af indholdsstofferne i fx produkter/midler for autopleje, er det vigtigt og også et krav, at sikkerhedsdatabladene er tilgængelige. Det afkorter tiden med at vurdere væsentligt. Herefter skal/bør der være en værkstedspolitik om ikke at ville bruge/anvende produkter med indholdsstoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS). Men hvad der mest kræves er tid og atter tid! Skema med antallet af produkter på værksted, antal produkter der ikke er vurderet, antal af produkter med LO- US-indholdsstoffer samt antal af substituerede produkter ses nedenfor:... fortsættes på side 11 Antal produkter Ikke vurderet Stoffer på LOUS Substituerede Værksted ? Værksted ? Værksted ? Værksted ? Værksted ? Værksted ? Værksted 6 er kommunens eget værksted, hvorimod værkstederne 1-5 er virksomheder 10 Miljøavisen 2, 2007

11 Nyt fra Ballerup Kommune Miljøtilsynet i 2006 Miljøtilsynet i 2006 har været påvirket af arbejdet med kommunalreformen. Det har betydet, at der samlet er sket en reduktion i tilsynet og en forøgelse af kortlægning og planlægning. Samlet en nedgang på 0,5 mandår. Af Lill Dueholm Kommunalreformen har betydet, at miljøindsatsen er løst med 5,11 mandår mod 5,61 i Fokus har været flyttet fra tilsynet over på den generelle kategori-planlægning, der fx rummer tid anvendt til den nye kvalitetssikringslov. Tilsynsindsatsen betyder, at 95 virksomheder har modtaget i alt 111 besøg, mod henholdsvis 144 og 151 besøg i Der er i 2006 sket en marginal tilvækst i tilsynskrævende virksomheder. Nedgangen i antal tilsynsbesøg er en tilretning, der gør, at tilsynet fremover kan gennemføres efter kommunens Teknik og Miljøudvalg s beslutning om at udføre tilsyn efter Miljøstyrelsens normfrekvens. Vi har tidligere udført dobbelt-op -besøg på virksomhederne, dvs. at vi fx har besøgt autoværksteder, maskinværksteder o.l. hvert 2. år (normeret til hvert 4.) og godkendelsespligtige virksomheder hvert år (normeret til hvert 2.) osv. Desuden er der meddelt miljøgodkendelse til ABB Energi og Industri A/S på Meterbuen i Skovlunde. Reaktioner Antallet af reaktioner, fx henstillinger og påbud mv., er stort set uændrede i forhold til året før. Dog er antallet af henstillinger til større, ikke godkendelsespligtige, virksomheder halveret til kun 44 i Årsagen er ikke entydig. Indberetning til Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen har for 2005 og 2006 krævet meget nøje opgørelser over det samlede tilsyn på virksomhedskategorier. Niveau 1 er mønstervirksomheder. Langt de fleste af kommunens virksomheder ligger på niveau 2; virksomheder som er lovlydige, men ikke har gennemført en særlig indsats inden for miljøområdet, fx indført miljøledelse. Niveau 3 er de mindst miljøbevidste virksomheder. Dertil skal det nøje opgøres, hvorledes den opkrævede brugerbetaling er fordelt på kategorierne. Nyt for 2006 beretningen er, at der kan anføres det antal timer, kommunen har brugt på fx råd, vejledning og almen forureningsforebyggelse eller miljøstyring. Dette i 2006 nok underestimerede timeforbrug på ca. 100 timer kan der ikke for nuværende kræves brugerbetaling for. Netop denne kategorisering af virksomhederne og det differentierede tilsyn var årets tema for Vor besvarelse i afkrydsningsform viser klart, at Miljøstyrelsens forventninger til den positive miljøeffekt er meget langt fra indfriet. Vi bruger megen tid på administration med ringe effekt til følge. I 2006 var miljøarbejdet i en brydningstid I 2006 arbejdede vi en del på at planlægge det brede miljøarbejde kommunen her i 2007 løser ved overtagelsen af amtets miljø- og naturopgaver blev endvidere brugt til at klarlægge/implementere den nu vedtagne lov om indførelse af et certificeret kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdets myndighedsbehandling - denne proces er nu i fuld gang. Hvert værksted er kontaktet for tilbagemelding om, hvilke produkter de evt. vil substituere. Tilbagemeldingen har været træg, og tre ud af de seks værksteder har intet meldt tilbage (er rykket to gange for svar). Tilbagemeldingerne har gået på, at de er interesserede i at substituere, men at det vil tage nogen tid at finde og vurdere alternative produkter. Substitution er ikke som sådan udelukket, men da værkstederne skal tilbage til leverandørerne eller producenterne for alternative og mere miljøvenlige produkter, tager processen en del tid og kan først effektiviseres efter, at projektperioden er afsluttet. Men metoden med registrering, vurdering og substitution er et godt redskab til kemikaliestyring for autoværksteder og andre virksomheder. Miljøavisen 2,

Styr på miljøet side 3 >> Kend dit kloaksystem. side 4 >> Plastsortering i virksomheder side 6 >> på varmeforbrug >> side 10.

Styr på miljøet side 3 >> Kend dit kloaksystem. side 4 >> Plastsortering i virksomheder side 6 >> på varmeforbrug >> side 10. Affaldstjek - Miljøafdelingen Kan vaskepladser være kilde Skovlunde-virksomhed sparer hjælper med affaldssorteringen til jordforurening? 85 % i CO 2 på varmeforbrug >> side 8 >> side 2 >> side 10 NR. 4

Læs mere

avisen NR. 1 MARTS 2014

avisen NR. 1 MARTS 2014 TIL VIRKSOMHEDER I ALBERTSLUND KOMMUNE avisen NR. 1 MARTS 2014 Miljøtilsynsplan 2014-2017 side 2 Den nye genbrugsstation i Albertslund er åbnet og klar til brug side 4 Miljøtilsynsplan 2014-2017 Ny tilsynsbekendtgørelse

Læs mere

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2002 Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Et arbejdsredskab til kommunerne til at planlægge, justere og effektivisere anvisnings- og indsamlingsordninger

Læs mere

Farlige kemiske stoffer kan erstattes

Farlige kemiske stoffer kan erstattes Farlige kemiske stoffer kan erstattes Det Økologiske Råd Indhold Forord 1. Indledning 3 2. Hvorfor og hvad er substitution? 5 2.1 Substitution og livscyklusvurdering 8 3. Lovgivning i Danmark og EU 10

Læs mere

AVISEN NR. 2 JUNI 2015

AVISEN NR. 2 JUNI 2015 TIL VIRKSOMHEDER I HVIDOVRE KOMMUNE AVISEN NR. 2 JUNI 2015 ÅRGANG 22 Hvis miljøuheldet sker SIDE 3 Nyt netværk for mindre virksomheder SIDE 9 Miljøtilsynsberetning for 2014 Hvert år indsender Hvidovre

Læs mere

avisen NR. 4 DECEMBER 2013

avisen NR. 4 DECEMBER 2013 TIL VIRKSOMHEDER I BALLERUP KOMMUNE avisen NR. 4 DECEMBER 2013 Nu bliver tilsynsrapporter offentlige side 2 Elbiler til pendlerne på DBC side 4 Nu bliver tilsynsrapporter offentlige Nye regler om miljøtilsyn

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Notatet indeholder også en redegørelse for den systematik, som Kemikalieinspektionen anvender i deres omfattende arbejde med kampagner 1.

Notatet indeholder også en redegørelse for den systematik, som Kemikalieinspektionen anvender i deres omfattende arbejde med kampagner 1. Notat om Kommunernes erfaringer med tilsynskampagner Dette notat er udarbejdet som led i projektet Planlægning og udformning af kampagnetilsyn og effektvurdering heraf. Notatet præsenterer danske kommuners

Læs mere

avisen NR. 1 MARTS 2014

avisen NR. 1 MARTS 2014 TIL VIRKSOMHEDER I BALLERUP KOMMUNE avisen NR. 1 MARTS 2014 Ballerup får medvind på cykelstierne og mindsker trængsel side 2 Guide til grønne indkøb side 9 Ballerup får medvind på cykelstierne og mindsker

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Klimanetværksmøde. >> side 10. Anmeld din jordflytning >> side 12. Undlad at lade bilen holde i tomgang >> side 3

Klimanetværksmøde. >> side 10. Anmeld din jordflytning >> side 12. Undlad at lade bilen holde i tomgang >> side 3 Kan cyklisterne i Ballerup gøre det igen? >> side 2 Undlad at lade bilen holde i tomgang >> side 3 NR. 1 - marts 11 I 9. årg. I miljø og teknik TIL VIRKSOMHEDER I ballerup KOMMUNE Klimanetværksmøde >>

Læs mere

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Herunder

Læs mere

Miljøkortlægning i storkøkkener

Miljøkortlægning i storkøkkener Miljøkortlægning i storkøkkener erfaringer og resultater fra 14 mindre institutionskøkkener Redigeret af Mette Elsig og Tine Skriver StorKøkkenCentret Fødevaredirektoratet Miljøkortlægning i storkøkkener

Læs mere

Indhold. 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 8 Klimatilpasning som løftstang til at gentænke en hel bydel

Indhold. 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 8 Klimatilpasning som løftstang til at gentænke en hel bydel Tillæg til Teknik & Miljø nr. 5 2013 Indhold Tillæg maj 2013 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 7 Kan borgerne indgå i den kommunale klimatilpasning, og giver det mening? 8 Klimatilpasning

Læs mere

avisen NR. 2 JUNI 2013

avisen NR. 2 JUNI 2013 TIL VIRKSOMHEDER I ALBERTSLUND KOMMUNE avisen NR. 2 JUNI 2013 Blå Fisk beskytter vandmiljøet side 3 Miljøtilsyn i 2012 og tilsynsplan for 2013 side 10 Ny erhvervsstrategi på vej Udkast til Erhvervsstrategi

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

AVISEN NR. 2 JUNI 2015

AVISEN NR. 2 JUNI 2015 TIL VIRKSOMHEDER I BALLERUP KOMMUNE AVISEN NR. 2 JUNI 2015 Nyt byggeri, gamle mursten SIDE 2 Der kan være millioner i bagerens varme luft SIDE 9 Nyt byggeri, gamle mursten Mursten har det hidtil kun være

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB page 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DEFINITION PÅ GRØNNE INDKØB... 4 3. INDKØBSPOLITIK MED GRØNT FOKUS... 4 4. UNDERSTØTTELSE AF ØVRIGE GREEN CITIES MÅL...

Læs mere

Miljøredegørelse for 2012

Miljøredegørelse for 2012 Miljøredegørelse for 2012 Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr. 6003 Dato & Underskrift:

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Innovative virksomheder med grønne job

Innovative virksomheder med grønne job Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Innovative virksomheder med grønne job Center for Alternativ Samfundsanalyse Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Innovative virksomheder

Læs mere

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Rådsmøde (miljø) den 14. marts - miljødelen

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Rådsmøde (miljø) den 14. marts - miljødelen Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3075 - miljø Bilag 1 Offentligt MILJØMINISTERIET 24. februar 2011 EU og Internationalt politisk sekretariat Sagsnr.: DEP-311-00001 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg

Læs mere

Hvor bliver elektronikaffaldet af?

Hvor bliver elektronikaffaldet af? Hvor bliver elektronikaffaldet af? Overblik over affaldsstrømme samt værktøjskasse med initiativer til at få indsamlet og registreret mere elektronikaffald Miljøprojekt nr. 1547, 2014 Titel: Hvor bliver

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø

Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø Copyright 2006 Undervisningsministeriet. Undervisningsmaterialet er udviklet af Asfaltindustrien i et samarbejde med Mikkel Dybdal, Forlaget Dybdal. Materialet kan

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere