Vurdering af Kronos. Efter Core Principles for Systemically Important Payment Systems

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af Kronos. Efter Core Principles for Systemically Important Payment Systems"

Transkript

1 Vurdering af Kronos Efter Core Principles for Systemically Important Payment Systems Marts 2012

2 2 Indhold 1. INDLEDNING NATIONALBANKENS OVERVÅGNINGSROLLE AFGRÆNSNING STANDARDER FOR SYSTEMISK VIGTIGE BETALINGSSYSTEMER SAMMENFATNING OPFØLGNING BESKRIVELSE AF KRONOS KRONOS ROLLE I DEN DANSKE BETALINGSINFRASTRUKTUR EJERSKAB ÅBNINGSTIDER DELTAGERE OG ADGANGSKRAV KONTOSTRUKTUR KRONOS OPBYGNING FUNKTIONER I KRONOS PRISER INTRADAG KREDITGIVNING OG SIKKERHEDSSTILLELSE GENNEMGANG AF KRONOS EFTER DE TI STANDARDER STANDARD I JURIDISK GRUNDLAG STANDARD II KLARE REGLER STANDARD III STYRING AF RISICI STANDARD IV ENDELIG AFVIKLING STANDARD V - FULDFØRELSE AF AFVIKLING STANDARD VI - CENTRALBANKPENGE STANDARD VII OPERATIONEL STABILITET STANDARD VIII PRAKTISK FOR BRUGERNE, EFFEKTIVT FOR ØKONOMIEN STANDARD IX - ADGANGSKRITERIER STANDARD X - ANSVAR OG LEDELSESREGLER NYE CPSS-IOSCO PRINCIPPER FOR OVERVÅGNING LITTERATUR... 59

3 1 1. Indledning Kronos, Nationalbankens realtidsbruttoafviklingssystem (RTGS-system) til afvikling af betalinger i danske kroner, har en central rolle i den danske betalingsinfrastruktur, idet Kronos afvikler betalinger for penge- og realkreditinstitutterne i Danmark. Hver dag afvikles i gennemsnit betalinger for omkring 250 mia.kr. Det er derfor vigtigt, at betalinger i Kronos afvikles på betryggende vis. Et sikkert og effektivt RTGS-system bidrager til finansiel stabilitet. Nationalbanken overvåger betalings- og afviklingssystemer, der er systemisk vigtige, med henblik på at overvåge, at systemerne er sikre og effektive. Overvågningen indebærer, at systemerne vurderes mod internationale standarder og anbefalinger. Kronos er et af tre danske betalings- og afviklingssystemer, som betegnes som systemisk vigtige. 1 Formålet med denne rapport er at vurdere, hvorvidt Kronos opfylder de internationale standarder for systemisk vigtige betalingssystemer. Kapitel 2 i denne rapport beskriver de væsentligste elementer i Kronos og Kronos' rolle i den finansielle infrastruktur. I kapitel 3 præsenteres vurderingen af Kronos i forhold til de internationale standarder. 1.1 NATIONALBANKENS OVERVÅGNINGSROLLE Nationalbankens overordnede rolle i relation til betalings- og afviklingssystemer er forankret i Nationalbanklovens 1, hvori det hedder, at Nationalbanken har til opgave at "opretholde et sikkert pengevæsen her i landet samt at lette og regulere pengeomsætning og kreditgivning". Nationalbankens rolle som overvåger er afledt af dette. I 2006 blev Nationalbankens ansvar for overvågning af betalingssystemer også lovfæstet i Værdipapirhandelsloven 2. Ifølge lovens 86, stk. 2 skal Nationalbanken overvåge systemisk vigtige betalingssystemer. Kronos er systemisk vigtig, da det er et centralt knudepunkt i den danske betalingsinfrastruktur. Næsten alle kronebetalinger, undtagen kontantbetalinger og betalinger mellem kunder i samme bank, afvikles gennem Kronos. Afviklingen sker enten gennem et tilknyttet betalingseller afviklingssystem, eller som en interbankbetaling direkte mellem 1 De to øvrige er VP-afviklingen og Sumclearingen. Sumclearingen er et multilateralt nettoafviklingssystem, som clearer og afvikler detailbetalinger. VP-afviklingen er et multilateralt nettoafviklingssystem, der clearer og afvikler værdipapirhandler mv. 2 Lovbekendtgørelse 959 af 11. august 2010.

4 2 bankernes konti i Nationalbanken. Derudover er Kronos et vigtigt værktøj for Nationalbankens pengepolitik, idet Nationalbanken fastsætter renten gennem de pengepolitiske operationer, som afvikles i Kronos. I praksis indebærer Nationalbankens rolle som overvåger, at Nationalbanken med jævne mellemrum vurderer, om de systemisk vigtige betalings- og afviklingssystemer lever op til internationale standarder. Udstrækningen og indholdet af Nationalbankens rolle som overvåger er nærmere beskrevet i Danmarks Nationalbank (2007). 1.2 AFGRÆNSNING Kronos består af en it-infrastruktur, dvs. hardware, software og telekommunikationslinjer, der tilsammen udgør Kronos, samt regler og procedurer, som regulerer systemet. Vurderingen af Kronos omfatter Kronos-terminalen (deltagernes "netbank"-adgang til Kronos) og Poseidon-modulet, som oversætter betalingsmeddelelser mellem Kronos-terminalen og SWIFT. Endvidere omfattes de kommunikationslinjer, som forbinder systemerne, deltagerne og Nationalbanken. Selve bogføringen af transaktioner i Kronos finder sted på konti i Nationalbanken i Nationalbankens bogføringssystem DNbogføring. Denne bogføring inkluderes i vurderingen. Sikkerhedsstillelse for intradag kredit i Kronos håndteres i Nationalbankens sikkerhedsstillelsessystem Tierlistesystemet og sikkerhedsdepotsystemet S-System, som VP er systemoperatør på. Tierlistesystemet og S- System omfattes derimod ikke af denne vurderingsrapport. Det planlægges at vurdere sikkerhedsstillelsessystemerne i en separat intern analyse i Sikkerhedsstillelse via sikkerhedsretten, der administreres af VP, vurderes heller ikke i denne rapport. Vurderingen omfatter transaktioner i Kronos. Andre systemer, som afvikler i Kronos omfattes ikke selvstændigt af denne vurderingsrapport. Det drejer sig om DN-Forespørgselsservice, som håndterer pengepolitiske operationer og kontantdepoter, det fælles-skandinaviske system for grænseoverskridende sikkerhedsstillelse SCP, clearingscentralen FUTOP, det internationale valutaafviklingssystem CLS (som omfattes af vurderingsrapporter udarbejdet af CLS Oversight Committee), samt Sumclearingen og VP. For Sumclearingen og VP udarbejder Nationalbanken selvstændige vurderingsrapporter. 1 1 Rapporterne er offentliggjort på

5 3 1.3 STANDARDER FOR SYSTEMISK VIGTIGE BETALINGSSYSTEMER Kronos vurderes i forhold til standarderne "Core principles for systemically important payment systems"(cpsips), udarbejdet af en komite knyttet til Bank for International Settlements (BIS). 1 CPSIPS indeholder 10 standarder, som Kronos vurderes og bedømmes i forhold til. Standarderne fastlægger på et overordnet niveau de krav, som et velfungerende betalingssystem bør opfylde i relation til risikostyring og effektivitet mv. 2 Kapitel 3 i denne vurderingsrapport indeholder et afsnit for hver standard. Hvert afsnit giver en vurdering af, i hvilket omfang standarden er opfyldt, opsummerer eventuelle anbefalinger til Kronos, som vurderingen giver anledning til, samt giver en uddybende beskrivelse af Kronos i forhold til standarden. Beskrivelsen fungerer samtidig som begrundelse for den foretagne vurdering. Derudover er der i internationalt regi ved at blive udarbejdet nye internationale standarder for finansielle infrastrukturer. De nye standarder og deres mulige implikationer for Kronos berøres i afsnit 3.11, ligesom det i nogle tilfælde også inddrages under de enkelte afsnit vedrørende de nuværende standarder under overskriften "Nye internationale standarder". Til den konkrete vurdering af hver enkelt standard benyttes fem karakterer: Observed, broadly observed, partly observed, non-observed samt not applicable. Observed benyttes når alle vurderingskriterier er opfyldt uden væsentlige mangler. Broadly observed benyttes når der kun er fundet mindre mangler, og disse ikke giver anledning til større bekymring, og når udbedringer, der sikrer fuld overensstemmelse med standarden, er planlagt og realistisk vurderes at kunne implementeres inden for en fastlagt periode. Partly observed benyttes når der er fundet mangler af en sådan karakter, at der kan være tvivl om, hvorvidt systemet kan implementere udbedringer, således at standarden overholdes inden for en rimelig tidsfrist. Non-observed benyttes når der er fundet større mangler, der gør at standarden ikke kan overholdes. 1 Se BIS (2001). 2 Nye internationale standarder er under udarbejdelse, jf. afsnit 3.11.

6 4 Not applicable benyttes, når standarden ikke finder anvendelse, givet strukturelle, juridiske og institutionelle vilkår. Vurderingen af Kronos i relation til de internationale standarder er udført af Betalingsformidlingskontoret i Nationalbanken. Vurderingen bygger på en såkaldt self-assessment, hvor Nationalbankens Regnskabsafdelingen, der er systemejer for Kronos, besvarer en række spørgsmål til hver af de 10 standarder i CPSIPS. Udover denne self-assessment indgår generel lovgivning, regler (herunder Nationalbankens kontobestemmelser), aftaler, brugerhåndbøger, forretningsgange og systembeskrivelser mv. for Kronos i vurderingsgrundlaget. Vurderingen er baseret på information indhentet frem til ultimo oktober SAMMENFATNING Nedenstående tabel viser de overordnede konklusioner for Kronos i relation til de enkelte standarder: Standard nr. Vurdering I juridisk grundlag Observed II klare regler Observed III styring af risici Observed IV endelig afvikling Observed V fuldførelse af afvikling (multilateral netting) Not applicable VI centralbankpenge Observed VII operationel stabilitet Broadly observed VIII praktisk for brugerne, Observed effektivt for økonomien IX adgangskriterier Observed X ansvar og ledelsesregler Observed Vurderingsrapporten har givet anledning til en række kommentarer og anbefalinger vedr. Kronos. Heraf er det kun standard VII, hvor anbefalingerne er af en sådan art, at der ikke er opnået højeste vurdering. Kommentarer og anbefalinger er opsummeret nedenfor:

7 5 Standard II Brugermanualen "Kom godt i gang med Kronos-terminalen" bør opdateres, idet den bl.a. ikke afspejler, at eurobetalinger siden 2008 bliver afviklet i Target2 og ikke gennem Kronos-terminalen. Den manglende opdatering er uhensigtsmæssigt, også set i kombination med, at der ikke tilbydes oplæring af nye deltagere og evt. nye brugere hos eksisterende deltagere. Standard VII Anbefaling, der har givet anledning til karakteren Broadly Observed: Det anbefales, at der fremover udarbejdes risikoanalyser af Kronos ved større ændringer i systemet, og risikoanalysen bør derudover opdateres jævnligt, fx årligt. Udarbejdelsen af og opfølgning på risikoanalyser bør betragtes som en løbende proces. Øvrige anbefalinger til standard VII: Der mangler faste procedurer til at følge med i den teknologiske udvikling og vurdere, om udviklingen bør give anledning til ændringer i Kronos, fx i tekniske komponenter eller opdatering af systemets sikkerhedsstandarder. Det anbefales, at sådanne procedurer etableres. Den overordnede risikovurdering fra 2007 for forretningsvidereførelse af betalingssystemer, herunder Nationalbankens rolle som afviklingsbank bør opdateres, så den afspejler, at Targetvagten er flyttet, og at Target i 2008 blev erstattet af Target2. Der bør etableres procedurer for periodisk test af Kronos' sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at systemets sikkerhed lever op til de definerede krav, samt at eventuelle svagheder kan identificeres og udbedres. Aftalen med BEC om udvikling og drift af Kronos bør opdateres, så det løbende samarbejde og den eksisterende opfølgning formaliseres, og kravene i aftalen på enkelte punkter præciseres og/eller skærpes. BEC har to SWIFT-linjer, men benytter samme netværksoperatør til begge linjer. Netværksoperatøren er dermed en potentiel single point of failure. Det anbefales, at der udarbejdes en risikovurdering for at bibeholde én netværksoperatør. Risikoen bør afvejes i forhold til omkostningerne ved at benytte to netværksoperatører.

8 6 Det bør overvejes at etablere procedurer for periodisk test af kriseledelse og kommunikationspolitik i relation til Kronos. Selv om Nationalbanken på nuværende tidspunkt har fundet, at en tidsramme på fire timer for centerskift mellem center 1 og center 2 er tilstrækkeligt for Kronos, bør det løbende vurderes, om tidsrammen for centerskift på maksimalt fire timer fortsat er tilstrækkelig. Standard VIII I aftalen mellem Nationalbanken og BEC kræves, at Kronos kan håndtere op til grænseoverskridende betalinger i timen. Kronos afvikler ikke længere grænseoverskridende betalinger, og på de travleste tidspunkter afvikler Kronos over betalinger i timen. I praksis er kapaciteten tilstrækkelig, men aftalen bør afspejle det reelle behov. Standard IX Kronos-terminalen findes p.t. kun på dansk. Det bør overvejes at oversætte den til en engelsk version for at afhjælpe eventuelle sprogbarrierer for udenlandske deltagere. Kronos har ikke faste procedurer for suspendering og eksklusion af deltagere, og dette bør udarbejdes. 1.5 OPFØLGNING Der er sideløbende med vurderingsrapportens færdiggørelse blevet arbejdet med at imødekomme rapportens anbefalinger. En risikoanalyse vedrørende it-sikkerheden i Kronos er under udarbejdelse og forventes færdig i første halvår Risikoanalysen vil blive genbesøgt regelmæssigt, eller ved større systemændringer. Dermed ventes standard VII at kunne opfyldes fuldt ud. Der er i marts 2012 igangsat en revision af aftalen mellem Nationalbanken og BEC, og i forbindelse med en planlagt omlægning af driften af Kronos vil der fra april 2012 blive benyttet to forskellige netværksoperatører til BEC's SWIFT-linjer. De øvrige mindre anbefalinger ventes ligeledes imødekommet i løbet af første halvår Der vil dog for nærværende ikke blive udviklet en engelsk version af Kronosterminalen. Dette vil være meget omkostningskrævende også set i lyset af, at der p.t. kun er én udenlandsk deltager, som benytter Kronosterminalen jævnligt. Der findes en engelsk "quick-guide" til Kronos, og der er endvidere mulighed for telefonisk hjælp. Såfremt der i fremtiden

9 kommer flere udenlandske deltagere, vil muligheden for at implementere en engelsk version af Kronos blive genovervejet. 7

10 8 2. Beskrivelse af Kronos 1 Kronos er et realtidsbruttoafviklingssystem (RTGS-system), der anvendes til enkeltvis og øjeblikkelig afvikling af primært store eller tidskritiske betalinger i danske kroner. Kronos benyttes primært til interbankbetalinger og kundebetalinger mellem Nationalbankens kontohavere, til afvikling af de pengepolitiske transaktioner i Danmark, samt til afvikling af betalinger i danske kroner for andre afviklingssystemer i den danske betalingsinfrastruktur: Sumclearingen, VP, CLS og FUTOP. Typisk sker afviklingen af betalinger for Sumclearingen, VP, CLS og FUTOP på separate afviklingskonti i Kronos for de respektive systemer. I 2010 afviklede Kronos i gennemsnit 3068 betalinger om dagen til en daglig gennemsnitlig værdi på 238,4 mia.kr., jf. tabel 1. Den gennemsnitlige værdi af en enkelt betaling var 77,7 mio.kr. Der er hverken øvre eller nedre grænser for den enkelte betalings størrelse i Kronos. I praksis er kun 1 pct. af betalingerne er under kr. og kun 1 pct. er over 10 mia.kr. BETALINGER I KRONOS, GENNEMSNIT PR. DAG Tabel 1 Mia.kr Interbankbetalinger ,2 124,1 119,8 105,5 108,1 Pengepolitiske operationer... 32,3 54,9 88,7 70,3 29,4 Overførsler til afviklingssystemer... 87,8 93,0 97,2 99,1 99,6 Øvrige transaktioner... 1,8 2,1 2,0 1,2 1,2 I alt ,0 274,1 307,7 276,0 238,4 Anm.: Transaktionerne er opgjort som debiteringer på foliokonti i Nationalbanken. Overførsler til andre betalings- og afviklingssystemer er således ekskl. træk på den såkaldte sikkerhedsret, hvor debiteringer sker på særskilte konti. Kilde: Danmarks Nationalbank. Kronos blev taget i brug 19. november 2001, hvor det afløste det forrige RTGS-system for danske kroner; DN-Forespørgselsservice. 2.1 KRONOS ROLLE I DEN DANSKE BETALINGSINFRASTRUKTUR Kronos er det centrale knudepunkt i den danske betalingsafvikling, jf. figur 1. De fleste banker herunder alle større banker samt realkreditinstitutter i Danmark har konto i Nationalbanken, på samme måde som 1 For yderligere beskrivelse af Kronos og den øvrige danske betalingsinfrastruktur, se Danmarks Nationalbank (2005).

11 9 privatpersoner har konto i en privat bank. Nationalbanken fungerer således som bankernes bank for betalinger i danske kroner. Udover bankerne har en række betalings- og afviklingssystemer og clearingcentraler konto hos Nationalbanken. Kronos er det system, som håndterer betalinger til og fra bankernes konti i Nationalbanken. Kronebetalinger, som involverer mere end én bank, går derfor i sidste ende gennem Nationalbanken for at blive afviklet, enten gennem et betalings- eller afviklingssystem, eller som en interbankbetaling direkte mellem bankernes konti i Nationalbanken. AFVIKLING I KRONOS Figur 1 Jf. figur 1 afvikles flere typer betalinger igennem Kronos: Ad 1) Interbankbetalinger er betalinger mellem to finansielle institutter på interbankmarkedet, også kaldet pengemarkedet. Betalingerne afvikles enkeltvis, umiddelbart efter at Nationalbanken har modtaget betalingsinstruktionerne. Hvis begge institutter deltager i Kronos, kan betalingen afvikles på deres foliokonti i Nationalbanken. Hvis institutterne ikke deltager i Kronos, kan de afvikle via korrespondentbanker, som deltager i Kronos. Deltagerne i Kronos

12 10 kan også afvikle betalinger i Kronos på vegne af deres kunder; såkaldte kundebetalinger. Ad 2) Ad 3) Ad 4) Ad 5) Ad 6) Ad 7) Sumclearingen er Finansrådets system til afvikling af detailbetalinger. Systemet afvikler næsten alle danske detailbetalinger, fx Dankorttransaktioner, Betalingsservice, konto-til-konto-overførsler. Systemet opereres af Nets. Den endelige overførsel af penge mellem Sumclearingens deltagere sker på konti i Nationalbanken. VP-afviklingen er VP's system til afvikling af værdipapirhandler og periodiske betalinger (renter, udtrækninger og udbytter). I værdipapirtransaktioner afvikles værdipapirbenet i VP, mens pengebenet afvikles på deltagernes konti i Nationalbanken. CLS er et internationalt system til afvikling af primært valutahandler i 17 valutaer. CLS Bank International blev etableret i 2002 af en række af verdens største banker. Danske kroner blev tilsluttet CLS i 2003, hvorefter ind- og udbetalingerne til brug for afviklingen af kronebenet i deltagernes valutahandler sker via CLS Banks konto i Nationalbanken. I 2007 blev CLS udvidet med afvikling af betalinger i forbindelse med kreditderivater. SCP (Scandinavian Cash Pool) er et system til grænseoverskridende sikkerhedsstillelse for intradag-kredit i danske, norske og svenske kroner. Systemet blev etableret i 2003 og kan benyttes af kreditinstitutter i Danmark, Norge og Sverige, der er deltagere i de respektive centralbankers betalingssystemer. FUTOP er en clearingcentral, som varetager clearing og afvikling af handler med futures og optioner i danske værdipapirer. Clearing og afvikling varetages af OMX Derivatives Markets/Stockholmsbörsen AB. Nationalbanken stiller konti til rådighed for administrationen af marginkrav ved handlerne. Afviklingen af nettopositionerne sker via deltagernes foliokonti i Nationalbanken. DN-Forespørgselsservice var Nationalbankens RTGS-system fra 1981 til det blev afløst af Kronos i Det anvendes nu til håndtering af pengepolitiske instrumenter og kontantdepoter. 2.2 EJERSKAB Kronos ejes af Nationalbanken. Regnskabsafdelingen er systemejer og har det operationelle ansvar for systemet. Selve driften af systemet er outsourcet til Bankernes EDB Central, BEC. Hermed forstås, at BEC er operatør af systemet med ansvaret for sikring af den daglige drift af

13 11 hardware og software udviklet til Kronos. BEC opererer flere større systemer ejet af Nationalbanken. Til at regulere ansvar, forpligtelser og rettigheder mellem Nationalbanken og BEC er der udarbejdet en fælles kontrakt; "Aftale mellem Nationalbanken og BEC om databehandlingsydelser". Kontrakten indeholder en række underbilag, som vedrører de enkelte systemer, der opereres af BEC for Nationalbanken, herunder Kronos. BEC har videreoutsourcet al driftsafviklingen til JN Data. Dette har dog ikke betydning for aftalen mellem BEC og Nationalbanken. 2.3 ÅBNINGSTIDER Kronos er åbent for kronebetalinger på alle danske bankdage i tidsrummet Desuden er systemet åbent for overførsel fra foliokonti til afviklingskonti til brug for nattens afviklinger i Sumclearingen og VP-afviklingen. VP og Sumclearingen kan afvikle på afviklingskontiene uden for Kronos' åbningstid. Afviklingen er tilrettelagt, så en deltager så vidt muligt kan benytte den samme likviditet til de forskellige afviklinger. Når afviklingerne er gennemført, tømmes indestående på afviklingskontiene automatisk tilbage på deltagernes foliokonti. Sumclearingen er normalt færdigafviklet inden Kronos åbner kl. 7. VP afvikler seks afviklingsblokke for værdipapirhandler og fire øvrige afviklingsblokke fordelt både om dagen og om natten. Målt på værdi finder den største del af VPafviklingen sted uden for Kronos' åbningstid. Kl begynder deltagerne at gennemføre dagens interbankbetalinger. Betalinger kan gennemføres hele dagen indtil Kronos lukker kl De fleste betalinger afvikles dog om formiddagen, jf. figur 2.

14 12 INTERBANKBETALINGER I KRONOS I 2010 FORDELT PÅ BETALINGSTIDSPUNKT, GENNEMSNIT PR. DAG Figur 2 Mia.kr Antal :00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-15:30 0 Antal Værdi I 2015 udvides åbningstiden til kl i forbindelse med implementering af Target2-Securities (T2S) i Danmark. Også det fremtidige afviklingsforløb vil blive ændret som følge af T2S. 2.4 DELTAGERE OG ADGANGSKRAV Alle foliokontohavere i Nationalbanken skal deltage i Kronos, og man skal deltage i Kronos for at kunne blive foliokontohaver. Det kræves, at deltagerne i Kronos skal være tilknyttet en datacentral. Deltagerne i Kronos er primært penge- og realkreditinstitutter og filialer af udenlandske kreditinstitutter. Derudover har fondsmæglerselskaber adgang til deltagelse i Kronos. Disse deltagere skal alle være under tilsyn af Finanstilsynet, tilsynet i et andet EU-land eller et land, med hvilket EU har indgået samarbejdsaftale om hjemlandstilsyn. Desuden kan virksomheder, som efter Nationalbankens vurdering har væsentlig betydning for betalingsafviklingen, deltage. Det er eksempelvis CLS Bank og Euroclear Bank. Ved udgangen af 2010 var der 121 deltagere i Kronos. 2.5 KONTOSTRUKTUR Kronos afvikler transaktioner mellem konti i Nationalbanken. Kontostrukturen i Nationalbanken reguleres af Dokumentationsgrundlag for

15 13 pengepolitiske instrumenter og betalingsafvikling i DKK, EUR, SEK og ISK, kaldet "Kontobestemmelserne". Alle kontohavere skal have en obligatorisk foliokonto i danske kroner. Derudover kan en kontohaver have tilknyttet konti til afvikling af pengepolitiske operationer samt forskellige afviklingskonti relateret til betalings- og værdipapirafviklingssystemers betalingsafvikling i Nationalbanken. Foliokontohaverne kan anmode om at få tilknyttet en eller flere af følgende konti: Sumclearingskonto VP-afviklingskonti, herunder afviklingskonti for handelstransaktioner og periodiske kørsler samt en PvP-afviklingskonto Sikkerhedsretskonto CLS-afviklingskonto SCP-lånekonti og -pantkonti Foliokonti forrentes med den pengepolitiske rente "foliorenten". Renten beregnes på baggrund af indestående ved afslutningen af det pengepolitiske døgn kl Afviklingskonti forrentes ikke, ligesom der ikke betales renter for intradag kredit. Når det pengepolitiske døgn slutter, skal alle intradag overtræk på foliokonti være dækket ind, og afviklingskonti skal være tømt. 2.6 KRONOS OPBYGNING Kronos er opbygget i to moduler, som deltagerne kan vælge alt efter deres forretningsmæssige behov; basismodulet og Poseidon-modulet. Alle deltagere har adgang til basismodulet, som giver dem adgang til at gennemføre betalinger manuelt via Kronos-terminalen, der benytter sit eget netværk kaldet PI-netværket. PI-netværket er et lukket netværk, der forbinder pengeinstitutternes datacentraler, Værdipapircentralen (VP), Nets og Nationalbanken. Kronos-terminalen fungerer nærmest som en netbank for deltagerne. Via terminalen kan man lave betalinger og holde sig ajour med bevægelser og status på ens konto. Poseidon-modulet er et tilvalgsmodul for deltagere, der ønsker at sende betalinger i SWIFT 1 -format. Deltagere, der anvender SWIFT, har typisk egne automatiske systemer, der er opbygget, så de ved hjælp af SWIFT kan afvikle betalinger i Straight Through Processing (STP), dvs. uden manuel indgriben. Poseidon-modulet oversætter automatisk betalingsmeddelelser mellem Kronos-terminalen og SWIFT, så deltagere med og uden SWIFT kan sende betalinger til hinanden, selv om de ikke kom- 1 SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) er et verdensomspændende sikkert netværk for finansiel kommunikation.

16 14 munikerer på samme netværks-sprog, jf. figur 3. De deltagere, der har valgt Poseidon modulet, betaler særskilt for dette, samt for oversættelsen af betalingsmeddelelser til/fra SWIFT formatet. Deltagere med SWIFT sender typisk næsten alle betalinger via SWIFT, mens mindre deltagere uden SWIFT sender alle betalinger manuelt via Kronos-terminalen. Kronos tilgodeser således både store og små deltagere ved ikke at stille krav om, at deltagerne skal have SWIFT, for at de kan sende og modtage betalinger i Kronos. Deltagere med SWIFT kan også vælge at sende betalinger via Kronos-terminalen i situationer, hvor dette er fordelagtigt. BETALING I KRONOS VIA POSEIDON-MODULET Figur 3 1) PI-netværk SWIFT 8) Pengeinstitut A Kronos-terminalen 1) 3) 4) FIN Y Copy 7) Pengeinstitut B SWIFT Kronos Poseidon 2) Kronos Basis 5) 6) DN-Bogføring Nationalbanken 1) Pengeinstitut A sender betalingsmeddelelse til Kronos (Poseidon) fra Kronos-terminalen via PI-netværk 2) Kronos (Poseidon) validerer betalingsmeddelelsen 3) Kronos (Poseidon) omdanner betalingsmeddelelsen til en SWIFT-meddelelse, som sendes til FIN Y Copy 4) FIN Y Copy kopierer dele af betalingsmeddelelsen, som sendes til Kronos 5) Kronos validerer SWIFT-betalingsmeddelelsen 6) Kronos foretager dækningskontrol og bogfører betalingen i DN-bogføring 7) Kronos sender bekræftelse på bogføring af betaling til FIN Y Copy 8) FIN Y Copy sender SWIFT-betalingsmeddelelse til modtagende pengeinstitut B 2.7 FUNKTIONER I KRONOS I Kronos-terminalen kan deltagerne indtaste betalinger, se posteringer på egne konti, overvåge og styre betalinger i køer, følge med i clearingsog afviklingsforløbet og modtage nyheder fra Nationalbanken samt downloade historiske posteringsdata. Deltagerne kan vælge mellem fire typer af betalinger: Betalinger til andre kontohavere (kan evt. sendes via en SWIFTmeddelelse MT202) Overførsler mellem egne konti

17 15 Betalinger til og fra en kunde (kan evt. sendes via en SWIFTmeddelelse MT103) Overførsler af penge til mellemregningskonti for kontantdepoter i forbindelse med udlevering af kontanter fra depot. Kontohavere med SWIFT kan vælge at gennemføre betalinger til andre kontohavere med SWIFT via SWIFT-meddelelser. Kontohavere, som har tilvalgt Poseidon-modulet, har mulighed for at sende SWIFT-betalinger til samtlige Kronos-deltagere. Endvidere kan deltagerne oprette stående ordrer, dvs. faste overførsler fra en foliokonto til de tilhørende afviklingskonti, der bruges til at overføre likviditet til fx Sumclearingen eller VP-afviklingerne. Kronos tilbyder to køfunktioner, likviditetskø og valørkø, som understøtter deltagernes likviditetsstyring. I valørkøen kan deltagere med SWIFT lægge betalinger til afvikling på en fremtidig valørdato i op til 14 bankdage før valørdagen. Via Kronos-terminalen har deltagerne adgang til at se og annullere betalinger i deres egen valørkø Likviditetskøen benyttes, når deltagere har sendt betalinger til afvikling, som der ikke er dækning for. Betalingerne placeres så i deltagerens likviditetskø indtil der er dækning på foliokontoen. Kronos afvikler som udgangspunkt betalingerne i den rækkefølge, de er modtaget, kaldet FIFO 1 -princippet. Hvis der ikke er dækning for den første betaling, vil de efterfølgende betalinger i køen heller ikke blive afviklet. Deltagerne kan imidlertid vælge en såkaldt bypass-funktion, så de efterfølgende betalinger alligevel bliver forsøgt afviklet. Hvis der er uafviklede betalinger i likviditetskø, når Kronos lukker, afvises disse betalinger. Kronos har en optimeringsrutine, kaldet gridlock-opløseren, der gør det muligt løbende at undersøge likviditetskøer for gridlocks, dvs. situationer hvor flere deltageres betalinger gensidigt afventer hinandens afvikling. Gridlocks opløses ved at afvikle en gruppe af betalinger samtidigt under forudsætning af, at ingen deltagere bringes i overtræk. 2.8 PRISER Ifølge Nationalbankens prispolitik for Kronos opkræves eksterne omkostninger til drift og videreudvikling af Kronos hos deltagerne, mens interne omkostninger afholdes af Nationalbanken. De eksterne udgifter dækker over udgifterne til BEC. Interne omkostninger er Nationalbankens omkostninger til bl.a. personale og it. For hver deltager består prisstrukturen af to komponeter: 1 First-In, First-Out.

18 16 1. Et månedligt kontingent til dækning af løbende faste driftsomkostninger samt eventuelle omkostninger til videreudvikling af Kronos. 2. En variabel månedlig forbrugsafgift, der dækker den enkelte kontohavers faktiske brug af systemet. Der er ingen tilslutningsafgift for nye deltagere. Det månedlige kontingent afhænger af den enkelte deltagers valg af moduler i Kronos og en fordelingsnøgle baseret på størrelsen af deltagerens arbejdende kapital. Derved kommer store banker, som typisk afvikler mange betalinger i Kronos, til at betale et væsentligt højere månedligt kontingent, mens små deltagere betaler mindre. Den variable forbrugsafgift afhænger af, hvor mange og hvilke transaktioner en deltager gennemfører. Prisen pr. betaling følger prislisten i tabel 2. Kronos har en prisstruktur, hvor prisen for en betaling falder, jo flere betalinger en deltager gennemfører. Det sikrer, at deltagere med mange betalinger har et incitament til at gennemføre betalingerne enkeltvist i Kronos, frem for at modregne betalinger indbyrdes inden afvikling. Bilateral modregning af betalinger inden afregning øger deltagernes kreditrisiko overfor hinanden, og giver dermed en mindre sikker betalingsafvikling. TRANSAKTIONSPRISER I KRONOS Tabel 2 Pris pr. transaktion i kr. Betalinger Indenlandsk betaling: 1) betalinger pr. måned... 1, betalinger pr. måned... 0, betalinger pr. måned... 0, ,10 Egne overførsler inkl. stående ordre 1)... 1,00 Poseidon/SWIFT betaling fra terminalkontohaver 2)... 3,57 Poseidon/SWIFT betaling til terminalkontohaver... 3,56 Kronos-terminalen Ekspedientafgift pr. ekspedient pr. måned... 35,00 Terminalopdatering pr. opdatering... 0,015 SWIFT servicemeddelelser SWIFT MT 900, MT 910, MT 941, MT 942, MT 298sub251, MT 298sub ,00 Anm.: De anførte priser er udregnet med gældende eurokurs ultimo januar Prisen for Poseidon-betalinger og SWIFT-servicemeddelelser vil variere med eurokursen, idet Nationalbankens SWIFT-omkostninger afregnes i euro. I faktureringen anvendes kursen på fakturatidspunktet. 1) Afviste indenlandske betalinger er gratis. 2) Poseidon-transaktionsprisen betales af kontohavere med SWIFT, som har aktiveret Poseidon-modulet, uanset om betalinger afsendes til eller modtages fra terminalkontohavere. Ved afsendte betalinger skal den anvendte transaktionspris tillægges transaktionsprisen for en indenlandsk betaling.

19 INTRADAG KREDITGIVNING OG SIKKERHEDSSTILLELSE Den enkeltvise og løbende afvikling af alle betalinger i et RTGS-system som Kronos betyder, at deltagerne har et stort likviditetsbehov inden for dagen. For at sikre at deltagerne har tilstrækkelig likviditet til en smidig afvikling af betalinger, tilbyder Nationalbanken deltagerne adgang til kredit inden for dagen, såkaldt intradag-kredit. Kreditten består af et overtræk på kontohavernes foliokonto i Nationalbanken og ydes mod sikkerhed i et bredt udvalg af værdipapirer. Kontohaverne kan stille sikkerhed for intradag-kredit i form af traditionel pant, indskudsbeviser samt via forskellige ordninger: Sikkerhedsretten (flydende pant) 1, Scandinavian Cash Pool (SCP) og den såkaldte manuelle nordiske korrespondentcentralbankmodel (CCBM). Sikkerhedernes belåningsværdi beregnes på baggrund af markedsværdi fratrukket et børskurshaircut. De anvendte haircut er baseret på, hvor likvide værdipapirerne er, og hvor lang restløbetid, de har. Når eurodenominerede værdipapirer stilles som sikkerhed for kredit i danske kroner, fratrækkes desuden et valutakurshaircut. Belåningsgrundlaget afgrænses til værdipapirer, hvor den bagvedliggende lovgivning sikrer en høj kreditkvalitet. Det permanente belåningsgrundlag for kredit i danske kroner omfatter følgende værdipapirer i kroner eller euro: Papirer udstedt af den danske stat Obligationer garanteret af den danske stat Obligationer udstedt af Kommunekredit og Danmarks Skibskredit A/S Realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer (SDO) udstedt af institutter omfattet af lov om finansiel virksomhed Junior covered bonds udstedt i tilknytning til SDO jf. lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. 33 e eller lov om finansiel virksomhed 152 b. Obligationer udstedt af Føroya Landstýri, Færøernes landsstyre. Fra 1. oktober 2011: Institutters udlån af god bonitet. Derudover har Nationalbanken midlertidigt udvidet belåningsgrundlaget for kredit i kroner under den finansielle krise. Den midlertidige udvidelse omfatter i øjeblikket aktier i de selskaber, pengeinstitutterne ejer i fællesskab (sektorselskabsaktier) og indtil udløb i 2013 statsga- 1 Sikkerhedsretten er en ordning til sikkerhedsstillelse for intradag-kredit i danske kroner. Under sikkerhedsretten stiller deltagere sikkerhed i værdipapirer i et eller flere udpegede værdipapirdepoter i VP, typisk handelsdepotet. Sikkerhedsretten binder i modsætning til traditionel pant ikke bestemte aktiver i et sikkerhedsdepot. Under sikkerhedsretten får Nationalbanken i stedet pant i en del af værdien af kontohavers værdipapirer, fratrukket et haircut, svarende til det lånte beløb. Kontohaver kan frit råde over værdipapirerne i sikkerhedsretsdepotet, så længe værdien i depotet overstiger det samlede lån under sikkerhedsretten.

20 18 ranteret usikret gæld udstedt af penge- og realkreditinstitutter (bankobligationer), statsgaranterede junior covered bonds, som ikke er omfattet af det permanente belåningsgrundlag, jf. ovenfor, samt SPVobligationer, der er udstedt på basis af statsgaranterede lån til danske penge- og realkreditinstitutter. Sikkerhedsstillelse i Nationalbanken beskrives nærmere i Poffet (2010). Sikkerhedsstillelsen administreres gennem flere it-systemer: Tierlistesystemet, sikkerhedsdepotsystemet S-System og Kronos. Nationalbankens tierlistesystem danner dagligt tierlister for hhv. kroner og euro, hvoraf det fremgår, hvilke værdipapirer som er belånbare i Nationalbanken samt belåningsværdien af de enkelte værdipapirer. På alle bankdage kl. 13 sendes tierlisterne til VP, som er systemoperatør på sikkerhedsdepotsystemet S-System. Med udgangspunkt i de fremsendte tierlister beregner S-System belåningsværdien af hver enkelt kontohavers sikkerhedsdepot(er), som fremsendes til BEC, der som tidligere nævnt er systemoperatør af Kronos. 1 BEC anvender sikkerhedsdepoternes belåningsværdi til at beregne kontohavernes maksimale trækningsadgang, dvs. den samlede likviditet, en deltager har til rådighed. 1 S-System sender ligeledes en liste over de beregnede belåningsværdier til Target2. Dette er ikke relevant for vurderingen af Kronos.

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK Nationalbanken beslutter, hvilke aktiver der kan tjene til sikkerhed for kredit i danske kroner. Nationalbankens

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KONTOBESTEMMELSER. 1. august 2014

DANMARKS NATIONALBANK KONTOBESTEMMELSER. 1. august 2014 DANMARKS NATIONALBANK KONTOBESTEMMELSER 1. august 2014 DANMARKS NATIONALBANK KONTOBESTEMMELSER Dokumentationsgrundlag for pengepolitiske instrumenter og betalingsafvikling i DKK, EUR, SEK og ISK INDHOLD

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR

DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR 2014 DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR 2014 OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR Det er tilladt

Læs mere

Clearing og afvikling af detailbetalinger i Danmark

Clearing og afvikling af detailbetalinger i Danmark Clearing og afvikling af detailbetalinger i Danmark Indholdsfortegnelse Indledning 2 27. juni 2013 Clearing og afvikling af betalinger 2 Sumclearingen 2 Clearingafvikling 3 Den dokumentløse clearing 4

Læs mere

DE FØRSTE ERFARINGER MED STRAKSOVERFØRSLER

DE FØRSTE ERFARINGER MED STRAKSOVERFØRSLER DE FØRSTE ERFARINGER MED STRAKSOVERFØRSLER Af Anders Tofthøj Andersen, Betalingsformidlingsafdelingen og Tommy Meng Gladov, Administrationsafdelingen. INDLEDNING I november 214 blev det muligt for borgere

Læs mere

Vurdering af VPafviklingen

Vurdering af VPafviklingen 1 Vurdering af VPafviklingen Efter ESCB/CESR-anbefalingerne til værdipapirafviklingssystemer Marts 2012 2 Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 Anbefalinger til værdipapirafviklingssystemer... 1 1.2 Finanstilsynets

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR

DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR 2015 DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR 2015 OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR Det er tilladt

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Institutter Hvor lang er behandlingstiden for anmodninger om udbetaling af dækning fra Garantiformuen? Tilskrives der

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

Betingelser for udenlandske overførsler og checks

Betingelser for udenlandske overførsler og checks Betingelser for udenlandske overførsler og checks 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse af betalinger fra

Læs mere

Introduktion til den danske finansielle infrastruktur

Introduktion til den danske finansielle infrastruktur N O T A T Introduktion til den danske finansielle infrastruktur 8. maj 2015 1 Indledning Dette notat har til formål at oplyse nye pengeinstitutter om den danske finansielle infrastruktur kaldet kerneinfrastrukturen.

Læs mere

Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet.

Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet. Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet. Aftalens formål 1. Denne aftale har til formål at fastlægge de overordnede rammer for det løbende samarbejde

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv

Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv 93 Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv Kirsten Elisabeth Gürtler og Marianne Rosenbeck, Administrationsafdelingen-Jura INDLEDNING Nationalbanken yder kredit til penge-

Læs mere

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk.

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 5.6.2014 L 166/33 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 12. marts 2014 om ændring af retningslinje ECB/2011/14 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (ECB/2014/10)

Læs mere

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Pensionsbank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark

Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark Januar 2010 Arbejdsgruppen om nationale betalingsoverførsler 2 Resumé og anbefaling Nationalbanken har varetaget formandskabet i en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Indhold Indhold... 2 Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Kontraktlig forhold... 3 2.1 Godkendelse... 3 2.2 Afdeling for kredit registrering... 3 2.3 Yderligere

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Working Paper Clearing og afvikling i et retligt perspektiv

Working Paper Clearing og afvikling i et retligt perspektiv econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Andersen,

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark

Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark Januar 2012 Arbejdsgruppen om nationale betalingsoverførsler Resume Arbejdsgruppen om nationale betalingsoverførsler anbefalede i en rapport fra januar

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Kontogebyr - oprettelse 0 Kontogebyr løbende pr. måned 0 Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet Betalinger til udlandet Langt de fleste udenlandske betalinger fra Danmark foregår via den Europæiske Clearing og via SWIFT, der er et internationalt

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012 J.A.K Andelskasse Østervrå Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema 2. Oversigter og udskrifter 3. Check 4. Flyttegebyr til andet pengeinstitut

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

Priser i SKB/OBS pr. 1.10.2013

Priser i SKB/OBS pr. 1.10.2013 I denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS fra den 1.10.2013. Priserne er gældende i hele kontraktens løbetid, herunder også i en evt. forlængelsesperiode,

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love Side 1 af 24 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSV 199 Den fulde tekst Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet Udenlandske overførsler En udenlandsk overførsel foretages normalt via pengeinstitutternes elektroniske kommunikationssystem SWIFT. Du kan vælge mellem to

Læs mere

GENERELLE DEPOTBETINGELSER

GENERELLE DEPOTBETINGELSER De generelle depotbetingelser er gældende i ethvert mellemværende mellem Carnegie Bank A/S (herefter benævnt Banken ) og Bankens kunder vedrørende opbevaring af værdipapirer i depot, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser gælder for alle virksomhedens SEPA Direct Debit-opkrævninger i euro, som sker via Danske

Læs mere

Regler for ind- og udlevering af kontanter til og fra kontantdepoter og Danmarks Nationalbank

Regler for ind- og udlevering af kontanter til og fra kontantdepoter og Danmarks Nationalbank Regler for ind- og udlevering af kontanter til og fra kontantdepoter og Danmarks Nationalbank Disse regler omhandler pengeinstitutters ind- og udlevering af kontanter til og fra kontantdepoter og Nationalbanken.

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet Skal du overføre et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres til rette tid,

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

BØRSMÆGLERFORENINGEN FINANSRÅDET KØBENHAVNS FONDSBØRS

BØRSMÆGLERFORENINGEN FINANSRÅDET KØBENHAVNS FONDSBØRS Til direktionen ledelsen i medlemsvirksomhederne Ny dansk aktielåneordning Vedlagt fremsendes Standardvilkår for lån for aktier (herefter Standardvilkårene) udarbejdet af Finansrådet og Børsmæglerforeningen

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND I FONDENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Fondens navn, hjemsted (1) Fonden er stiftet af Teknisk Forlag A/S den 1. januar 1962, og fondens navn er

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste

Coop Bank Samlet prisliste Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. september 2015 (Gælder fra 27. februar 2015 for nye kunder og produkter) 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr

Læs mere

Nils Bernstein Indlæg ved konference i anledning af 125-året for ikrafttræden af den første sparekasselov Sparekasseloven af 1880

Nils Bernstein Indlæg ved konference i anledning af 125-året for ikrafttræden af den første sparekasselov Sparekasseloven af 1880 Nils Bernstein Indlæg ved konference i anledning af 125-året for ikrafttræden af den første sparekasselov Sparekasseloven af 1880 Tak for indbydelsen til at deltage i markeringen af 125-året for ikrafttræden

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld 1. Parter Aftalevilkårene (herefter aftalen) er gældende for personer (herefter kunden), som DinGæld ApS, Store Torv 10, 2 sal, 8000 Aarhus C, CVR-nummer

Læs mere

Likviditetsstyring i Danmark

Likviditetsstyring i Danmark Likviditetsstyring i Danmark Nationalbanken tildeler i kraft af sin rolle som "bankernes bank" likviditet 1 til penge- og realkreditinstitutterne. Som grundlag for at styre likviditeten udarbejder Nationalbanken

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres

Læs mere

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S 4/0120-0401-0031/TIF/ Den 24. august 2008 meddelte Roskilde Bank A/S, at Danmarks Nationalbank (i det følgende Nationalbanken)

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. august 2014. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. august 2014. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 26. august offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Finanstilsynet Mikkel Chislett Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Vi har modtaget Finanstilsynet udkast til bekendtgørelser om henholdsvis investorbeskyttelse

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Indkaldelse til Obligationsejermøde

Indkaldelse til Obligationsejermøde Til ejere af obligationer i serierne PLUS 7 Index Super 2012, PLUS Råvarer Super 2013, PLUS Råvarer 2013, PLUS 7 Index Super 2013 og PLUS Bonusrente 2013 Indkaldelse til Obligationsejermøde På vegne af

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2015 1. Overførsler til udlandet

Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2015 1. Overførsler til udlandet Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2015 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift.

Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift. Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift. Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån Til OMX Den Nordiske Børs, København Luxembourg Stock Exchange og pressen 15. november 2007 Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede obligationer Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere