Vurdering af Kronos. Efter Core Principles for Systemically Important Payment Systems

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af Kronos. Efter Core Principles for Systemically Important Payment Systems"

Transkript

1 Vurdering af Kronos Efter Core Principles for Systemically Important Payment Systems Marts 2012

2 2 Indhold 1. INDLEDNING NATIONALBANKENS OVERVÅGNINGSROLLE AFGRÆNSNING STANDARDER FOR SYSTEMISK VIGTIGE BETALINGSSYSTEMER SAMMENFATNING OPFØLGNING BESKRIVELSE AF KRONOS KRONOS ROLLE I DEN DANSKE BETALINGSINFRASTRUKTUR EJERSKAB ÅBNINGSTIDER DELTAGERE OG ADGANGSKRAV KONTOSTRUKTUR KRONOS OPBYGNING FUNKTIONER I KRONOS PRISER INTRADAG KREDITGIVNING OG SIKKERHEDSSTILLELSE GENNEMGANG AF KRONOS EFTER DE TI STANDARDER STANDARD I JURIDISK GRUNDLAG STANDARD II KLARE REGLER STANDARD III STYRING AF RISICI STANDARD IV ENDELIG AFVIKLING STANDARD V - FULDFØRELSE AF AFVIKLING STANDARD VI - CENTRALBANKPENGE STANDARD VII OPERATIONEL STABILITET STANDARD VIII PRAKTISK FOR BRUGERNE, EFFEKTIVT FOR ØKONOMIEN STANDARD IX - ADGANGSKRITERIER STANDARD X - ANSVAR OG LEDELSESREGLER NYE CPSS-IOSCO PRINCIPPER FOR OVERVÅGNING LITTERATUR... 59

3 1 1. Indledning Kronos, Nationalbankens realtidsbruttoafviklingssystem (RTGS-system) til afvikling af betalinger i danske kroner, har en central rolle i den danske betalingsinfrastruktur, idet Kronos afvikler betalinger for penge- og realkreditinstitutterne i Danmark. Hver dag afvikles i gennemsnit betalinger for omkring 250 mia.kr. Det er derfor vigtigt, at betalinger i Kronos afvikles på betryggende vis. Et sikkert og effektivt RTGS-system bidrager til finansiel stabilitet. Nationalbanken overvåger betalings- og afviklingssystemer, der er systemisk vigtige, med henblik på at overvåge, at systemerne er sikre og effektive. Overvågningen indebærer, at systemerne vurderes mod internationale standarder og anbefalinger. Kronos er et af tre danske betalings- og afviklingssystemer, som betegnes som systemisk vigtige. 1 Formålet med denne rapport er at vurdere, hvorvidt Kronos opfylder de internationale standarder for systemisk vigtige betalingssystemer. Kapitel 2 i denne rapport beskriver de væsentligste elementer i Kronos og Kronos' rolle i den finansielle infrastruktur. I kapitel 3 præsenteres vurderingen af Kronos i forhold til de internationale standarder. 1.1 NATIONALBANKENS OVERVÅGNINGSROLLE Nationalbankens overordnede rolle i relation til betalings- og afviklingssystemer er forankret i Nationalbanklovens 1, hvori det hedder, at Nationalbanken har til opgave at "opretholde et sikkert pengevæsen her i landet samt at lette og regulere pengeomsætning og kreditgivning". Nationalbankens rolle som overvåger er afledt af dette. I 2006 blev Nationalbankens ansvar for overvågning af betalingssystemer også lovfæstet i Værdipapirhandelsloven 2. Ifølge lovens 86, stk. 2 skal Nationalbanken overvåge systemisk vigtige betalingssystemer. Kronos er systemisk vigtig, da det er et centralt knudepunkt i den danske betalingsinfrastruktur. Næsten alle kronebetalinger, undtagen kontantbetalinger og betalinger mellem kunder i samme bank, afvikles gennem Kronos. Afviklingen sker enten gennem et tilknyttet betalingseller afviklingssystem, eller som en interbankbetaling direkte mellem 1 De to øvrige er VP-afviklingen og Sumclearingen. Sumclearingen er et multilateralt nettoafviklingssystem, som clearer og afvikler detailbetalinger. VP-afviklingen er et multilateralt nettoafviklingssystem, der clearer og afvikler værdipapirhandler mv. 2 Lovbekendtgørelse 959 af 11. august 2010.

4 2 bankernes konti i Nationalbanken. Derudover er Kronos et vigtigt værktøj for Nationalbankens pengepolitik, idet Nationalbanken fastsætter renten gennem de pengepolitiske operationer, som afvikles i Kronos. I praksis indebærer Nationalbankens rolle som overvåger, at Nationalbanken med jævne mellemrum vurderer, om de systemisk vigtige betalings- og afviklingssystemer lever op til internationale standarder. Udstrækningen og indholdet af Nationalbankens rolle som overvåger er nærmere beskrevet i Danmarks Nationalbank (2007). 1.2 AFGRÆNSNING Kronos består af en it-infrastruktur, dvs. hardware, software og telekommunikationslinjer, der tilsammen udgør Kronos, samt regler og procedurer, som regulerer systemet. Vurderingen af Kronos omfatter Kronos-terminalen (deltagernes "netbank"-adgang til Kronos) og Poseidon-modulet, som oversætter betalingsmeddelelser mellem Kronos-terminalen og SWIFT. Endvidere omfattes de kommunikationslinjer, som forbinder systemerne, deltagerne og Nationalbanken. Selve bogføringen af transaktioner i Kronos finder sted på konti i Nationalbanken i Nationalbankens bogføringssystem DNbogføring. Denne bogføring inkluderes i vurderingen. Sikkerhedsstillelse for intradag kredit i Kronos håndteres i Nationalbankens sikkerhedsstillelsessystem Tierlistesystemet og sikkerhedsdepotsystemet S-System, som VP er systemoperatør på. Tierlistesystemet og S- System omfattes derimod ikke af denne vurderingsrapport. Det planlægges at vurdere sikkerhedsstillelsessystemerne i en separat intern analyse i Sikkerhedsstillelse via sikkerhedsretten, der administreres af VP, vurderes heller ikke i denne rapport. Vurderingen omfatter transaktioner i Kronos. Andre systemer, som afvikler i Kronos omfattes ikke selvstændigt af denne vurderingsrapport. Det drejer sig om DN-Forespørgselsservice, som håndterer pengepolitiske operationer og kontantdepoter, det fælles-skandinaviske system for grænseoverskridende sikkerhedsstillelse SCP, clearingscentralen FUTOP, det internationale valutaafviklingssystem CLS (som omfattes af vurderingsrapporter udarbejdet af CLS Oversight Committee), samt Sumclearingen og VP. For Sumclearingen og VP udarbejder Nationalbanken selvstændige vurderingsrapporter. 1 1 Rapporterne er offentliggjort på

5 3 1.3 STANDARDER FOR SYSTEMISK VIGTIGE BETALINGSSYSTEMER Kronos vurderes i forhold til standarderne "Core principles for systemically important payment systems"(cpsips), udarbejdet af en komite knyttet til Bank for International Settlements (BIS). 1 CPSIPS indeholder 10 standarder, som Kronos vurderes og bedømmes i forhold til. Standarderne fastlægger på et overordnet niveau de krav, som et velfungerende betalingssystem bør opfylde i relation til risikostyring og effektivitet mv. 2 Kapitel 3 i denne vurderingsrapport indeholder et afsnit for hver standard. Hvert afsnit giver en vurdering af, i hvilket omfang standarden er opfyldt, opsummerer eventuelle anbefalinger til Kronos, som vurderingen giver anledning til, samt giver en uddybende beskrivelse af Kronos i forhold til standarden. Beskrivelsen fungerer samtidig som begrundelse for den foretagne vurdering. Derudover er der i internationalt regi ved at blive udarbejdet nye internationale standarder for finansielle infrastrukturer. De nye standarder og deres mulige implikationer for Kronos berøres i afsnit 3.11, ligesom det i nogle tilfælde også inddrages under de enkelte afsnit vedrørende de nuværende standarder under overskriften "Nye internationale standarder". Til den konkrete vurdering af hver enkelt standard benyttes fem karakterer: Observed, broadly observed, partly observed, non-observed samt not applicable. Observed benyttes når alle vurderingskriterier er opfyldt uden væsentlige mangler. Broadly observed benyttes når der kun er fundet mindre mangler, og disse ikke giver anledning til større bekymring, og når udbedringer, der sikrer fuld overensstemmelse med standarden, er planlagt og realistisk vurderes at kunne implementeres inden for en fastlagt periode. Partly observed benyttes når der er fundet mangler af en sådan karakter, at der kan være tvivl om, hvorvidt systemet kan implementere udbedringer, således at standarden overholdes inden for en rimelig tidsfrist. Non-observed benyttes når der er fundet større mangler, der gør at standarden ikke kan overholdes. 1 Se BIS (2001). 2 Nye internationale standarder er under udarbejdelse, jf. afsnit 3.11.

6 4 Not applicable benyttes, når standarden ikke finder anvendelse, givet strukturelle, juridiske og institutionelle vilkår. Vurderingen af Kronos i relation til de internationale standarder er udført af Betalingsformidlingskontoret i Nationalbanken. Vurderingen bygger på en såkaldt self-assessment, hvor Nationalbankens Regnskabsafdelingen, der er systemejer for Kronos, besvarer en række spørgsmål til hver af de 10 standarder i CPSIPS. Udover denne self-assessment indgår generel lovgivning, regler (herunder Nationalbankens kontobestemmelser), aftaler, brugerhåndbøger, forretningsgange og systembeskrivelser mv. for Kronos i vurderingsgrundlaget. Vurderingen er baseret på information indhentet frem til ultimo oktober SAMMENFATNING Nedenstående tabel viser de overordnede konklusioner for Kronos i relation til de enkelte standarder: Standard nr. Vurdering I juridisk grundlag Observed II klare regler Observed III styring af risici Observed IV endelig afvikling Observed V fuldførelse af afvikling (multilateral netting) Not applicable VI centralbankpenge Observed VII operationel stabilitet Broadly observed VIII praktisk for brugerne, Observed effektivt for økonomien IX adgangskriterier Observed X ansvar og ledelsesregler Observed Vurderingsrapporten har givet anledning til en række kommentarer og anbefalinger vedr. Kronos. Heraf er det kun standard VII, hvor anbefalingerne er af en sådan art, at der ikke er opnået højeste vurdering. Kommentarer og anbefalinger er opsummeret nedenfor:

7 5 Standard II Brugermanualen "Kom godt i gang med Kronos-terminalen" bør opdateres, idet den bl.a. ikke afspejler, at eurobetalinger siden 2008 bliver afviklet i Target2 og ikke gennem Kronos-terminalen. Den manglende opdatering er uhensigtsmæssigt, også set i kombination med, at der ikke tilbydes oplæring af nye deltagere og evt. nye brugere hos eksisterende deltagere. Standard VII Anbefaling, der har givet anledning til karakteren Broadly Observed: Det anbefales, at der fremover udarbejdes risikoanalyser af Kronos ved større ændringer i systemet, og risikoanalysen bør derudover opdateres jævnligt, fx årligt. Udarbejdelsen af og opfølgning på risikoanalyser bør betragtes som en løbende proces. Øvrige anbefalinger til standard VII: Der mangler faste procedurer til at følge med i den teknologiske udvikling og vurdere, om udviklingen bør give anledning til ændringer i Kronos, fx i tekniske komponenter eller opdatering af systemets sikkerhedsstandarder. Det anbefales, at sådanne procedurer etableres. Den overordnede risikovurdering fra 2007 for forretningsvidereførelse af betalingssystemer, herunder Nationalbankens rolle som afviklingsbank bør opdateres, så den afspejler, at Targetvagten er flyttet, og at Target i 2008 blev erstattet af Target2. Der bør etableres procedurer for periodisk test af Kronos' sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at systemets sikkerhed lever op til de definerede krav, samt at eventuelle svagheder kan identificeres og udbedres. Aftalen med BEC om udvikling og drift af Kronos bør opdateres, så det løbende samarbejde og den eksisterende opfølgning formaliseres, og kravene i aftalen på enkelte punkter præciseres og/eller skærpes. BEC har to SWIFT-linjer, men benytter samme netværksoperatør til begge linjer. Netværksoperatøren er dermed en potentiel single point of failure. Det anbefales, at der udarbejdes en risikovurdering for at bibeholde én netværksoperatør. Risikoen bør afvejes i forhold til omkostningerne ved at benytte to netværksoperatører.

8 6 Det bør overvejes at etablere procedurer for periodisk test af kriseledelse og kommunikationspolitik i relation til Kronos. Selv om Nationalbanken på nuværende tidspunkt har fundet, at en tidsramme på fire timer for centerskift mellem center 1 og center 2 er tilstrækkeligt for Kronos, bør det løbende vurderes, om tidsrammen for centerskift på maksimalt fire timer fortsat er tilstrækkelig. Standard VIII I aftalen mellem Nationalbanken og BEC kræves, at Kronos kan håndtere op til grænseoverskridende betalinger i timen. Kronos afvikler ikke længere grænseoverskridende betalinger, og på de travleste tidspunkter afvikler Kronos over betalinger i timen. I praksis er kapaciteten tilstrækkelig, men aftalen bør afspejle det reelle behov. Standard IX Kronos-terminalen findes p.t. kun på dansk. Det bør overvejes at oversætte den til en engelsk version for at afhjælpe eventuelle sprogbarrierer for udenlandske deltagere. Kronos har ikke faste procedurer for suspendering og eksklusion af deltagere, og dette bør udarbejdes. 1.5 OPFØLGNING Der er sideløbende med vurderingsrapportens færdiggørelse blevet arbejdet med at imødekomme rapportens anbefalinger. En risikoanalyse vedrørende it-sikkerheden i Kronos er under udarbejdelse og forventes færdig i første halvår Risikoanalysen vil blive genbesøgt regelmæssigt, eller ved større systemændringer. Dermed ventes standard VII at kunne opfyldes fuldt ud. Der er i marts 2012 igangsat en revision af aftalen mellem Nationalbanken og BEC, og i forbindelse med en planlagt omlægning af driften af Kronos vil der fra april 2012 blive benyttet to forskellige netværksoperatører til BEC's SWIFT-linjer. De øvrige mindre anbefalinger ventes ligeledes imødekommet i løbet af første halvår Der vil dog for nærværende ikke blive udviklet en engelsk version af Kronosterminalen. Dette vil være meget omkostningskrævende også set i lyset af, at der p.t. kun er én udenlandsk deltager, som benytter Kronosterminalen jævnligt. Der findes en engelsk "quick-guide" til Kronos, og der er endvidere mulighed for telefonisk hjælp. Såfremt der i fremtiden

9 kommer flere udenlandske deltagere, vil muligheden for at implementere en engelsk version af Kronos blive genovervejet. 7

10 8 2. Beskrivelse af Kronos 1 Kronos er et realtidsbruttoafviklingssystem (RTGS-system), der anvendes til enkeltvis og øjeblikkelig afvikling af primært store eller tidskritiske betalinger i danske kroner. Kronos benyttes primært til interbankbetalinger og kundebetalinger mellem Nationalbankens kontohavere, til afvikling af de pengepolitiske transaktioner i Danmark, samt til afvikling af betalinger i danske kroner for andre afviklingssystemer i den danske betalingsinfrastruktur: Sumclearingen, VP, CLS og FUTOP. Typisk sker afviklingen af betalinger for Sumclearingen, VP, CLS og FUTOP på separate afviklingskonti i Kronos for de respektive systemer. I 2010 afviklede Kronos i gennemsnit 3068 betalinger om dagen til en daglig gennemsnitlig værdi på 238,4 mia.kr., jf. tabel 1. Den gennemsnitlige værdi af en enkelt betaling var 77,7 mio.kr. Der er hverken øvre eller nedre grænser for den enkelte betalings størrelse i Kronos. I praksis er kun 1 pct. af betalingerne er under kr. og kun 1 pct. er over 10 mia.kr. BETALINGER I KRONOS, GENNEMSNIT PR. DAG Tabel 1 Mia.kr Interbankbetalinger ,2 124,1 119,8 105,5 108,1 Pengepolitiske operationer... 32,3 54,9 88,7 70,3 29,4 Overførsler til afviklingssystemer... 87,8 93,0 97,2 99,1 99,6 Øvrige transaktioner... 1,8 2,1 2,0 1,2 1,2 I alt ,0 274,1 307,7 276,0 238,4 Anm.: Transaktionerne er opgjort som debiteringer på foliokonti i Nationalbanken. Overførsler til andre betalings- og afviklingssystemer er således ekskl. træk på den såkaldte sikkerhedsret, hvor debiteringer sker på særskilte konti. Kilde: Danmarks Nationalbank. Kronos blev taget i brug 19. november 2001, hvor det afløste det forrige RTGS-system for danske kroner; DN-Forespørgselsservice. 2.1 KRONOS ROLLE I DEN DANSKE BETALINGSINFRASTRUKTUR Kronos er det centrale knudepunkt i den danske betalingsafvikling, jf. figur 1. De fleste banker herunder alle større banker samt realkreditinstitutter i Danmark har konto i Nationalbanken, på samme måde som 1 For yderligere beskrivelse af Kronos og den øvrige danske betalingsinfrastruktur, se Danmarks Nationalbank (2005).

11 9 privatpersoner har konto i en privat bank. Nationalbanken fungerer således som bankernes bank for betalinger i danske kroner. Udover bankerne har en række betalings- og afviklingssystemer og clearingcentraler konto hos Nationalbanken. Kronos er det system, som håndterer betalinger til og fra bankernes konti i Nationalbanken. Kronebetalinger, som involverer mere end én bank, går derfor i sidste ende gennem Nationalbanken for at blive afviklet, enten gennem et betalings- eller afviklingssystem, eller som en interbankbetaling direkte mellem bankernes konti i Nationalbanken. AFVIKLING I KRONOS Figur 1 Jf. figur 1 afvikles flere typer betalinger igennem Kronos: Ad 1) Interbankbetalinger er betalinger mellem to finansielle institutter på interbankmarkedet, også kaldet pengemarkedet. Betalingerne afvikles enkeltvis, umiddelbart efter at Nationalbanken har modtaget betalingsinstruktionerne. Hvis begge institutter deltager i Kronos, kan betalingen afvikles på deres foliokonti i Nationalbanken. Hvis institutterne ikke deltager i Kronos, kan de afvikle via korrespondentbanker, som deltager i Kronos. Deltagerne i Kronos

12 10 kan også afvikle betalinger i Kronos på vegne af deres kunder; såkaldte kundebetalinger. Ad 2) Ad 3) Ad 4) Ad 5) Ad 6) Ad 7) Sumclearingen er Finansrådets system til afvikling af detailbetalinger. Systemet afvikler næsten alle danske detailbetalinger, fx Dankorttransaktioner, Betalingsservice, konto-til-konto-overførsler. Systemet opereres af Nets. Den endelige overførsel af penge mellem Sumclearingens deltagere sker på konti i Nationalbanken. VP-afviklingen er VP's system til afvikling af værdipapirhandler og periodiske betalinger (renter, udtrækninger og udbytter). I værdipapirtransaktioner afvikles værdipapirbenet i VP, mens pengebenet afvikles på deltagernes konti i Nationalbanken. CLS er et internationalt system til afvikling af primært valutahandler i 17 valutaer. CLS Bank International blev etableret i 2002 af en række af verdens største banker. Danske kroner blev tilsluttet CLS i 2003, hvorefter ind- og udbetalingerne til brug for afviklingen af kronebenet i deltagernes valutahandler sker via CLS Banks konto i Nationalbanken. I 2007 blev CLS udvidet med afvikling af betalinger i forbindelse med kreditderivater. SCP (Scandinavian Cash Pool) er et system til grænseoverskridende sikkerhedsstillelse for intradag-kredit i danske, norske og svenske kroner. Systemet blev etableret i 2003 og kan benyttes af kreditinstitutter i Danmark, Norge og Sverige, der er deltagere i de respektive centralbankers betalingssystemer. FUTOP er en clearingcentral, som varetager clearing og afvikling af handler med futures og optioner i danske værdipapirer. Clearing og afvikling varetages af OMX Derivatives Markets/Stockholmsbörsen AB. Nationalbanken stiller konti til rådighed for administrationen af marginkrav ved handlerne. Afviklingen af nettopositionerne sker via deltagernes foliokonti i Nationalbanken. DN-Forespørgselsservice var Nationalbankens RTGS-system fra 1981 til det blev afløst af Kronos i Det anvendes nu til håndtering af pengepolitiske instrumenter og kontantdepoter. 2.2 EJERSKAB Kronos ejes af Nationalbanken. Regnskabsafdelingen er systemejer og har det operationelle ansvar for systemet. Selve driften af systemet er outsourcet til Bankernes EDB Central, BEC. Hermed forstås, at BEC er operatør af systemet med ansvaret for sikring af den daglige drift af

13 11 hardware og software udviklet til Kronos. BEC opererer flere større systemer ejet af Nationalbanken. Til at regulere ansvar, forpligtelser og rettigheder mellem Nationalbanken og BEC er der udarbejdet en fælles kontrakt; "Aftale mellem Nationalbanken og BEC om databehandlingsydelser". Kontrakten indeholder en række underbilag, som vedrører de enkelte systemer, der opereres af BEC for Nationalbanken, herunder Kronos. BEC har videreoutsourcet al driftsafviklingen til JN Data. Dette har dog ikke betydning for aftalen mellem BEC og Nationalbanken. 2.3 ÅBNINGSTIDER Kronos er åbent for kronebetalinger på alle danske bankdage i tidsrummet Desuden er systemet åbent for overførsel fra foliokonti til afviklingskonti til brug for nattens afviklinger i Sumclearingen og VP-afviklingen. VP og Sumclearingen kan afvikle på afviklingskontiene uden for Kronos' åbningstid. Afviklingen er tilrettelagt, så en deltager så vidt muligt kan benytte den samme likviditet til de forskellige afviklinger. Når afviklingerne er gennemført, tømmes indestående på afviklingskontiene automatisk tilbage på deltagernes foliokonti. Sumclearingen er normalt færdigafviklet inden Kronos åbner kl. 7. VP afvikler seks afviklingsblokke for værdipapirhandler og fire øvrige afviklingsblokke fordelt både om dagen og om natten. Målt på værdi finder den største del af VPafviklingen sted uden for Kronos' åbningstid. Kl begynder deltagerne at gennemføre dagens interbankbetalinger. Betalinger kan gennemføres hele dagen indtil Kronos lukker kl De fleste betalinger afvikles dog om formiddagen, jf. figur 2.

14 12 INTERBANKBETALINGER I KRONOS I 2010 FORDELT PÅ BETALINGSTIDSPUNKT, GENNEMSNIT PR. DAG Figur 2 Mia.kr Antal :00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-15:30 0 Antal Værdi I 2015 udvides åbningstiden til kl i forbindelse med implementering af Target2-Securities (T2S) i Danmark. Også det fremtidige afviklingsforløb vil blive ændret som følge af T2S. 2.4 DELTAGERE OG ADGANGSKRAV Alle foliokontohavere i Nationalbanken skal deltage i Kronos, og man skal deltage i Kronos for at kunne blive foliokontohaver. Det kræves, at deltagerne i Kronos skal være tilknyttet en datacentral. Deltagerne i Kronos er primært penge- og realkreditinstitutter og filialer af udenlandske kreditinstitutter. Derudover har fondsmæglerselskaber adgang til deltagelse i Kronos. Disse deltagere skal alle være under tilsyn af Finanstilsynet, tilsynet i et andet EU-land eller et land, med hvilket EU har indgået samarbejdsaftale om hjemlandstilsyn. Desuden kan virksomheder, som efter Nationalbankens vurdering har væsentlig betydning for betalingsafviklingen, deltage. Det er eksempelvis CLS Bank og Euroclear Bank. Ved udgangen af 2010 var der 121 deltagere i Kronos. 2.5 KONTOSTRUKTUR Kronos afvikler transaktioner mellem konti i Nationalbanken. Kontostrukturen i Nationalbanken reguleres af Dokumentationsgrundlag for

15 13 pengepolitiske instrumenter og betalingsafvikling i DKK, EUR, SEK og ISK, kaldet "Kontobestemmelserne". Alle kontohavere skal have en obligatorisk foliokonto i danske kroner. Derudover kan en kontohaver have tilknyttet konti til afvikling af pengepolitiske operationer samt forskellige afviklingskonti relateret til betalings- og værdipapirafviklingssystemers betalingsafvikling i Nationalbanken. Foliokontohaverne kan anmode om at få tilknyttet en eller flere af følgende konti: Sumclearingskonto VP-afviklingskonti, herunder afviklingskonti for handelstransaktioner og periodiske kørsler samt en PvP-afviklingskonto Sikkerhedsretskonto CLS-afviklingskonto SCP-lånekonti og -pantkonti Foliokonti forrentes med den pengepolitiske rente "foliorenten". Renten beregnes på baggrund af indestående ved afslutningen af det pengepolitiske døgn kl Afviklingskonti forrentes ikke, ligesom der ikke betales renter for intradag kredit. Når det pengepolitiske døgn slutter, skal alle intradag overtræk på foliokonti være dækket ind, og afviklingskonti skal være tømt. 2.6 KRONOS OPBYGNING Kronos er opbygget i to moduler, som deltagerne kan vælge alt efter deres forretningsmæssige behov; basismodulet og Poseidon-modulet. Alle deltagere har adgang til basismodulet, som giver dem adgang til at gennemføre betalinger manuelt via Kronos-terminalen, der benytter sit eget netværk kaldet PI-netværket. PI-netværket er et lukket netværk, der forbinder pengeinstitutternes datacentraler, Værdipapircentralen (VP), Nets og Nationalbanken. Kronos-terminalen fungerer nærmest som en netbank for deltagerne. Via terminalen kan man lave betalinger og holde sig ajour med bevægelser og status på ens konto. Poseidon-modulet er et tilvalgsmodul for deltagere, der ønsker at sende betalinger i SWIFT 1 -format. Deltagere, der anvender SWIFT, har typisk egne automatiske systemer, der er opbygget, så de ved hjælp af SWIFT kan afvikle betalinger i Straight Through Processing (STP), dvs. uden manuel indgriben. Poseidon-modulet oversætter automatisk betalingsmeddelelser mellem Kronos-terminalen og SWIFT, så deltagere med og uden SWIFT kan sende betalinger til hinanden, selv om de ikke kom- 1 SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) er et verdensomspændende sikkert netværk for finansiel kommunikation.

16 14 munikerer på samme netværks-sprog, jf. figur 3. De deltagere, der har valgt Poseidon modulet, betaler særskilt for dette, samt for oversættelsen af betalingsmeddelelser til/fra SWIFT formatet. Deltagere med SWIFT sender typisk næsten alle betalinger via SWIFT, mens mindre deltagere uden SWIFT sender alle betalinger manuelt via Kronos-terminalen. Kronos tilgodeser således både store og små deltagere ved ikke at stille krav om, at deltagerne skal have SWIFT, for at de kan sende og modtage betalinger i Kronos. Deltagere med SWIFT kan også vælge at sende betalinger via Kronos-terminalen i situationer, hvor dette er fordelagtigt. BETALING I KRONOS VIA POSEIDON-MODULET Figur 3 1) PI-netværk SWIFT 8) Pengeinstitut A Kronos-terminalen 1) 3) 4) FIN Y Copy 7) Pengeinstitut B SWIFT Kronos Poseidon 2) Kronos Basis 5) 6) DN-Bogføring Nationalbanken 1) Pengeinstitut A sender betalingsmeddelelse til Kronos (Poseidon) fra Kronos-terminalen via PI-netværk 2) Kronos (Poseidon) validerer betalingsmeddelelsen 3) Kronos (Poseidon) omdanner betalingsmeddelelsen til en SWIFT-meddelelse, som sendes til FIN Y Copy 4) FIN Y Copy kopierer dele af betalingsmeddelelsen, som sendes til Kronos 5) Kronos validerer SWIFT-betalingsmeddelelsen 6) Kronos foretager dækningskontrol og bogfører betalingen i DN-bogføring 7) Kronos sender bekræftelse på bogføring af betaling til FIN Y Copy 8) FIN Y Copy sender SWIFT-betalingsmeddelelse til modtagende pengeinstitut B 2.7 FUNKTIONER I KRONOS I Kronos-terminalen kan deltagerne indtaste betalinger, se posteringer på egne konti, overvåge og styre betalinger i køer, følge med i clearingsog afviklingsforløbet og modtage nyheder fra Nationalbanken samt downloade historiske posteringsdata. Deltagerne kan vælge mellem fire typer af betalinger: Betalinger til andre kontohavere (kan evt. sendes via en SWIFTmeddelelse MT202) Overførsler mellem egne konti

17 15 Betalinger til og fra en kunde (kan evt. sendes via en SWIFTmeddelelse MT103) Overførsler af penge til mellemregningskonti for kontantdepoter i forbindelse med udlevering af kontanter fra depot. Kontohavere med SWIFT kan vælge at gennemføre betalinger til andre kontohavere med SWIFT via SWIFT-meddelelser. Kontohavere, som har tilvalgt Poseidon-modulet, har mulighed for at sende SWIFT-betalinger til samtlige Kronos-deltagere. Endvidere kan deltagerne oprette stående ordrer, dvs. faste overførsler fra en foliokonto til de tilhørende afviklingskonti, der bruges til at overføre likviditet til fx Sumclearingen eller VP-afviklingerne. Kronos tilbyder to køfunktioner, likviditetskø og valørkø, som understøtter deltagernes likviditetsstyring. I valørkøen kan deltagere med SWIFT lægge betalinger til afvikling på en fremtidig valørdato i op til 14 bankdage før valørdagen. Via Kronos-terminalen har deltagerne adgang til at se og annullere betalinger i deres egen valørkø Likviditetskøen benyttes, når deltagere har sendt betalinger til afvikling, som der ikke er dækning for. Betalingerne placeres så i deltagerens likviditetskø indtil der er dækning på foliokontoen. Kronos afvikler som udgangspunkt betalingerne i den rækkefølge, de er modtaget, kaldet FIFO 1 -princippet. Hvis der ikke er dækning for den første betaling, vil de efterfølgende betalinger i køen heller ikke blive afviklet. Deltagerne kan imidlertid vælge en såkaldt bypass-funktion, så de efterfølgende betalinger alligevel bliver forsøgt afviklet. Hvis der er uafviklede betalinger i likviditetskø, når Kronos lukker, afvises disse betalinger. Kronos har en optimeringsrutine, kaldet gridlock-opløseren, der gør det muligt løbende at undersøge likviditetskøer for gridlocks, dvs. situationer hvor flere deltageres betalinger gensidigt afventer hinandens afvikling. Gridlocks opløses ved at afvikle en gruppe af betalinger samtidigt under forudsætning af, at ingen deltagere bringes i overtræk. 2.8 PRISER Ifølge Nationalbankens prispolitik for Kronos opkræves eksterne omkostninger til drift og videreudvikling af Kronos hos deltagerne, mens interne omkostninger afholdes af Nationalbanken. De eksterne udgifter dækker over udgifterne til BEC. Interne omkostninger er Nationalbankens omkostninger til bl.a. personale og it. For hver deltager består prisstrukturen af to komponeter: 1 First-In, First-Out.

18 16 1. Et månedligt kontingent til dækning af løbende faste driftsomkostninger samt eventuelle omkostninger til videreudvikling af Kronos. 2. En variabel månedlig forbrugsafgift, der dækker den enkelte kontohavers faktiske brug af systemet. Der er ingen tilslutningsafgift for nye deltagere. Det månedlige kontingent afhænger af den enkelte deltagers valg af moduler i Kronos og en fordelingsnøgle baseret på størrelsen af deltagerens arbejdende kapital. Derved kommer store banker, som typisk afvikler mange betalinger i Kronos, til at betale et væsentligt højere månedligt kontingent, mens små deltagere betaler mindre. Den variable forbrugsafgift afhænger af, hvor mange og hvilke transaktioner en deltager gennemfører. Prisen pr. betaling følger prislisten i tabel 2. Kronos har en prisstruktur, hvor prisen for en betaling falder, jo flere betalinger en deltager gennemfører. Det sikrer, at deltagere med mange betalinger har et incitament til at gennemføre betalingerne enkeltvist i Kronos, frem for at modregne betalinger indbyrdes inden afvikling. Bilateral modregning af betalinger inden afregning øger deltagernes kreditrisiko overfor hinanden, og giver dermed en mindre sikker betalingsafvikling. TRANSAKTIONSPRISER I KRONOS Tabel 2 Pris pr. transaktion i kr. Betalinger Indenlandsk betaling: 1) betalinger pr. måned... 1, betalinger pr. måned... 0, betalinger pr. måned... 0, ,10 Egne overførsler inkl. stående ordre 1)... 1,00 Poseidon/SWIFT betaling fra terminalkontohaver 2)... 3,57 Poseidon/SWIFT betaling til terminalkontohaver... 3,56 Kronos-terminalen Ekspedientafgift pr. ekspedient pr. måned... 35,00 Terminalopdatering pr. opdatering... 0,015 SWIFT servicemeddelelser SWIFT MT 900, MT 910, MT 941, MT 942, MT 298sub251, MT 298sub ,00 Anm.: De anførte priser er udregnet med gældende eurokurs ultimo januar Prisen for Poseidon-betalinger og SWIFT-servicemeddelelser vil variere med eurokursen, idet Nationalbankens SWIFT-omkostninger afregnes i euro. I faktureringen anvendes kursen på fakturatidspunktet. 1) Afviste indenlandske betalinger er gratis. 2) Poseidon-transaktionsprisen betales af kontohavere med SWIFT, som har aktiveret Poseidon-modulet, uanset om betalinger afsendes til eller modtages fra terminalkontohavere. Ved afsendte betalinger skal den anvendte transaktionspris tillægges transaktionsprisen for en indenlandsk betaling.

19 INTRADAG KREDITGIVNING OG SIKKERHEDSSTILLELSE Den enkeltvise og løbende afvikling af alle betalinger i et RTGS-system som Kronos betyder, at deltagerne har et stort likviditetsbehov inden for dagen. For at sikre at deltagerne har tilstrækkelig likviditet til en smidig afvikling af betalinger, tilbyder Nationalbanken deltagerne adgang til kredit inden for dagen, såkaldt intradag-kredit. Kreditten består af et overtræk på kontohavernes foliokonto i Nationalbanken og ydes mod sikkerhed i et bredt udvalg af værdipapirer. Kontohaverne kan stille sikkerhed for intradag-kredit i form af traditionel pant, indskudsbeviser samt via forskellige ordninger: Sikkerhedsretten (flydende pant) 1, Scandinavian Cash Pool (SCP) og den såkaldte manuelle nordiske korrespondentcentralbankmodel (CCBM). Sikkerhedernes belåningsværdi beregnes på baggrund af markedsværdi fratrukket et børskurshaircut. De anvendte haircut er baseret på, hvor likvide værdipapirerne er, og hvor lang restløbetid, de har. Når eurodenominerede værdipapirer stilles som sikkerhed for kredit i danske kroner, fratrækkes desuden et valutakurshaircut. Belåningsgrundlaget afgrænses til værdipapirer, hvor den bagvedliggende lovgivning sikrer en høj kreditkvalitet. Det permanente belåningsgrundlag for kredit i danske kroner omfatter følgende værdipapirer i kroner eller euro: Papirer udstedt af den danske stat Obligationer garanteret af den danske stat Obligationer udstedt af Kommunekredit og Danmarks Skibskredit A/S Realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer (SDO) udstedt af institutter omfattet af lov om finansiel virksomhed Junior covered bonds udstedt i tilknytning til SDO jf. lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. 33 e eller lov om finansiel virksomhed 152 b. Obligationer udstedt af Føroya Landstýri, Færøernes landsstyre. Fra 1. oktober 2011: Institutters udlån af god bonitet. Derudover har Nationalbanken midlertidigt udvidet belåningsgrundlaget for kredit i kroner under den finansielle krise. Den midlertidige udvidelse omfatter i øjeblikket aktier i de selskaber, pengeinstitutterne ejer i fællesskab (sektorselskabsaktier) og indtil udløb i 2013 statsga- 1 Sikkerhedsretten er en ordning til sikkerhedsstillelse for intradag-kredit i danske kroner. Under sikkerhedsretten stiller deltagere sikkerhed i værdipapirer i et eller flere udpegede værdipapirdepoter i VP, typisk handelsdepotet. Sikkerhedsretten binder i modsætning til traditionel pant ikke bestemte aktiver i et sikkerhedsdepot. Under sikkerhedsretten får Nationalbanken i stedet pant i en del af værdien af kontohavers værdipapirer, fratrukket et haircut, svarende til det lånte beløb. Kontohaver kan frit råde over værdipapirerne i sikkerhedsretsdepotet, så længe værdien i depotet overstiger det samlede lån under sikkerhedsretten.

20 18 ranteret usikret gæld udstedt af penge- og realkreditinstitutter (bankobligationer), statsgaranterede junior covered bonds, som ikke er omfattet af det permanente belåningsgrundlag, jf. ovenfor, samt SPVobligationer, der er udstedt på basis af statsgaranterede lån til danske penge- og realkreditinstitutter. Sikkerhedsstillelse i Nationalbanken beskrives nærmere i Poffet (2010). Sikkerhedsstillelsen administreres gennem flere it-systemer: Tierlistesystemet, sikkerhedsdepotsystemet S-System og Kronos. Nationalbankens tierlistesystem danner dagligt tierlister for hhv. kroner og euro, hvoraf det fremgår, hvilke værdipapirer som er belånbare i Nationalbanken samt belåningsværdien af de enkelte værdipapirer. På alle bankdage kl. 13 sendes tierlisterne til VP, som er systemoperatør på sikkerhedsdepotsystemet S-System. Med udgangspunkt i de fremsendte tierlister beregner S-System belåningsværdien af hver enkelt kontohavers sikkerhedsdepot(er), som fremsendes til BEC, der som tidligere nævnt er systemoperatør af Kronos. 1 BEC anvender sikkerhedsdepoternes belåningsværdi til at beregne kontohavernes maksimale trækningsadgang, dvs. den samlede likviditet, en deltager har til rådighed. 1 S-System sender ligeledes en liste over de beregnede belåningsværdier til Target2. Dette er ikke relevant for vurderingen af Kronos.

7. APRIL 2016 PRISSTRUKTUR I KRONOS. Principper for prisfastsættelse i Kronos Kronos finansieres af de deltagende foliokontohavere.

7. APRIL 2016 PRISSTRUKTUR I KRONOS. Principper for prisfastsættelse i Kronos Kronos finansieres af de deltagende foliokontohavere. 7. APRIL 2016 PRISSTRUKTUR I KRONOS Principper for prisfastsættelse i Kronos Kronos finansieres af de deltagende foliokontohavere. Nationalbanken lægger vægt på, at prisstrukturen ikke er diskriminerende,

Læs mere

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK Nationalbanken beslutter, hvilke aktiver der kan tjene til sikkerhed for kredit i danske kroner. Nationalbankens

Læs mere

Vurdering af Sumclearingen

Vurdering af Sumclearingen 1 Vurdering af Sumclearingen Efter Core Principles for Systemically Important Payment Systems December 2012 2 INDHOLD 1. Indledning... 3 1.1 Nationalbankens overvågningsrolle... 3 1.2 Internationale standarder

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KONTOBESTEMMELSER. 1. august 2014

DANMARKS NATIONALBANK KONTOBESTEMMELSER. 1. august 2014 DANMARKS NATIONALBANK KONTOBESTEMMELSER 1. august 2014 DANMARKS NATIONALBANK KONTOBESTEMMELSER Dokumentationsgrundlag for pengepolitiske instrumenter og betalingsafvikling i DKK, EUR, SEK og ISK INDHOLD

Læs mere

Bestemmelser for sikkerhedsstillelse for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank

Bestemmelser for sikkerhedsstillelse for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank Bestemmelser for sikkerhedsstillelse for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank Nationalbanken beslutter, hvilke aktiver der kan tjene til sikkerhed for kredit i danske kroner. Nationalbankens

Læs mere

Likviditetsstyring ved afvikling af detailbetalinger

Likviditetsstyring ved afvikling af detailbetalinger 109 Likviditetsstyring ved afvikling af detailbetalinger Lars Egeberg Jensen, Tommy Meng Gladov og Majbrit Nygaard Christensen, Betalingsformidlingskontoret INDLEDNING Borgere og virksomheder foretager

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK BESKRIVELSE AF KRONOS EFTER INTERNATIONALE PRINCIPPER

DANMARKS NATIONALBANK BESKRIVELSE AF KRONOS EFTER INTERNATIONALE PRINCIPPER DANMARKS NATIONALBANK BESKRIVELSE AF KRONOS EFTER INTERNATIONALE PRINCIPPER DANMARKS NATIONALBANK BESKRIVELSE AF KRONOS EFTER INTERNATIONALE PRINCIPPER BESKRIVELSE AF KRONOS EFTER INTERNATIONALE PRINCIPPER

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR

DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR 2014 DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR 2014 OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR Det er tilladt

Læs mere

ISSN 2246-0950. Overvågning af den finansielle infrastruktur i Danmark

ISSN 2246-0950. Overvågning af den finansielle infrastruktur i Danmark ISSN 2246-0950 Overvågning af den finansielle infrastruktur i Danmark Overvågning af den finansielle infrastruktur i Danmark Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank

Læs mere

ISSN 2246-0950. Overvågning af den finansielle infrastruktur i Danmark

ISSN 2246-0950. Overvågning af den finansielle infrastruktur i Danmark ISSN 2246-0950 Overvågning af den finansielle infrastruktur i Danmark Overvågning af den finansielle infrastruktur i Danmark Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank

Læs mere

DE FØRSTE ERFARINGER MED STRAKSOVERFØRSLER

DE FØRSTE ERFARINGER MED STRAKSOVERFØRSLER DE FØRSTE ERFARINGER MED STRAKSOVERFØRSLER Af Anders Tofthøj Andersen, Betalingsformidlingsafdelingen og Tommy Meng Gladov, Administrationsafdelingen. INDLEDNING I november 214 blev det muligt for borgere

Læs mere

STRAKSOVERFØRSLER AF PENGE I DANMARK

STRAKSOVERFØRSLER AF PENGE I DANMARK STRAKSOVERFØRSLER AF PENGE I DANMARK Morten Fremmich Andresen, Bank- og Markedsafdelingen og Lars Egeberg Jensen, Betalingsformidlingsafdelingen. INDLEDNING I november 2014 bliver det muligt for borgere

Læs mere

NOTAT KRONOS2 VERSION 2.0

NOTAT KRONOS2 VERSION 2.0 NOTAT KRONOS2 VERSION 2.0 Nationalbanken Virksomhedsservice Porteføljeforvaltnings- og Centralbanksystemer Kopi: Kontohaverne Sagsnr.: 142482 Dokumentnr.: 1549814 2. september 2016 Side 1 af 19 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Clearing og afvikling af detailbetalinger i Danmark

Clearing og afvikling af detailbetalinger i Danmark Clearing og afvikling af detailbetalinger i Danmark Indholdsfortegnelse Indledning 2 27. juni 2013 Clearing og afvikling af betalinger 2 Sumclearingen 2 Clearingafvikling 3 Den dokumentløse clearing 4

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 123/94 Den Europæiske Unions Tidende 19.5.2009 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. maj 2009 om ændring af retningslinje ECB/2007/2 om TARGET2 (Trans-European

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KONTOBESTEMMELSER. 13. november 2017

DANMARKS NATIONALBANK KONTOBESTEMMELSER. 13. november 2017 DANMARKS NATIONALBANK KONTOBESTEMMELSER 13. november 2017 DANMARKS NATIONALBANK KONTOBESTEMMELSER Dokumentationsgrundlag for pengepolitiske instrumenter og betalingsafvikling i DKK og EUR INDHOLD 4 GENERELT

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

STANDARDER FOR OVERVÅGNING AF DETAILBETALINGSSYSTEMER FOR EURO

STANDARDER FOR OVERVÅGNING AF DETAILBETALINGSSYSTEMER FOR EURO DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 1 Indledning STANDARDER FOR OVERVÅGNING AF DETAILBETALINGSSYSTEMER FOR EURO Overvågning af betalingssystemer er en af de vigtigste opgaver for en centralbank, idet formålet er

Læs mere

VP'S CLEARINGREGLER. Senest redigeret 11. november 2013

VP'S CLEARINGREGLER. Senest redigeret 11. november 2013 Senest redigeret 11. november 2013 VP SECURITIES WEIDEKAMPSGADE 14 P.O. BOX 4040 DK-2300 COPENHAGEN S P: +45 4358 8800 F: +45 4358 8810 E: CUSTOMERR@VP.DK W: VP.DK Indhold Regler om VP's clearing og afvikling...

Læs mere

Betingelser for udenlandske overførsler og checks

Betingelser for udenlandske overførsler og checks Betingelser for udenlandske overførsler og checks 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse af betalinger fra

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK VP OG SIKKERHEDSRETTEN

DANMARKS NATIONALBANK VP OG SIKKERHEDSRETTEN DANMARKS NATIONALBANK VP OG SIKKERHEDSRETTEN 2 Dagsorden Nyt omkring sikkerhedsretten i Kronos2 Anvendelse af sikkerhedsretten i RTGS VP s handelsafvikling 3 Fra Kronos til Kronos2 I Kronos er der en særskilt

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Vurdering af VPafviklingen

Vurdering af VPafviklingen 1 Vurdering af VPafviklingen Efter ESCB/CESR-anbefalingerne til værdipapirafviklingssystemer Marts 2012 2 Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 Anbefalinger til værdipapirafviklingssystemer... 1 1.2 Finanstilsynets

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK VURDERING AF KRONOS

DANMARKS NATIONALBANK VURDERING AF KRONOS DANMARKS NATIONALBANK VURDERING AF KRONOS DANMARKS NATIONALBANK VURDERING AF KRONOS VURDERING AF KRONOS Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres

Læs mere

Netting udligning af rettigheder og forpligtelser mellem to eller flere parter

Netting udligning af rettigheder og forpligtelser mellem to eller flere parter 4 Netting udligning af rettigheder og forpligtelser mellem to eller flere parter Kirsten Elisabeth Gürtler, Administrationsafdelingen-Jura INDLEDNING Omsætningen i betalings- og værdipapirafviklingssystemer

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Institutter Hvor lang er behandlingstiden for anmodninger om udbetaling af dækning fra Garantiformuen? Tilskrives der

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER

UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER GARANTIFONDEN FOR INDSKYDERE OG INVESTORER UDBUDSBETINGELSER EU UDBUD 2014/S ------ 3. FEBRUAR 2014 Dok 1318843 Indhold 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Pensionsbank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet

Læs mere

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og sparekassen i følgende situationer: Ved overførsel af

Læs mere

Finanstilsynet har ved mail af 1. juli 2013 fremsendt ovennævnte lovudkast i høring med anmodning om Finansrådets bemærkninger.

Finanstilsynet har ved mail af 1. juli 2013 fremsendt ovennævnte lovudkast i høring med anmodning om Finansrådets bemærkninger. Svar på høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., straffeloven, retsplejeloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Læs mere

Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet.

Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet. Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet. Aftalens formål 1. Denne aftale har til formål at fastlægge de overordnede rammer for det løbende samarbejde

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR

DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR 2015 DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR 2015 OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR Det er tilladt

Læs mere

Nye principper for finansielle markedsinfrastrukturer

Nye principper for finansielle markedsinfrastrukturer 69 Nye principper for finansielle markedsinfrastrukturer Katrine Skjærbæk Rasmussen og Tina Skotte Sørensen, Betalingsformidlingskontoret INDLEDNING OG SAMMENFATNING Centralbanker har ansvaret for overvågning

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET 01.07.2017 Generelle regler for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt 1.1 Regler Disse regler gælder ved overførsel af beløb til udlandet og ved

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Salling Bank i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb fra

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem Samarbejdsaftale mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet Aftalens formål l. Denne aftale har til formål at fastlægge de overordnede rammer for det løbende samarbejde mellem Danmarks Nationalbank

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Herudover gælder Faster Andelskasses almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder Faster Andelskasses almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Faster Andelskasse i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet ved modtagelse af beløb

Læs mere

Introduktion til den danske finansielle infrastruktur

Introduktion til den danske finansielle infrastruktur N O T A T Introduktion til den danske finansielle infrastruktur 8. maj 2015 1 Indledning Dette notat har til formål at oplyse nye pengeinstitutter om den danske finansielle infrastruktur kaldet kerneinfrastrukturen.

Læs mere

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer:

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Betingelser for overførsler til og fra udlandet pr. 01.05.2015 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet,

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Salling Bank i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb fra

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer

Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Hvor lang er Anmodninger om udbetaling af dækning behandles, så snart de modtages i behandlingstiden

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, 21.1.2016 L 14/25 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/64 af 18. november 2015 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk.

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 5.6.2014 L 166/33 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 12. marts 2014 om ændring af retningslinje ECB/2011/14 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (ECB/2014/10)

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2004 20

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2004 20 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2004 20 Niels C. Andersen Danmarks Nationalbank Clearing og afvikling i et retligt perspektiv Juli 2004 The Working Papers of Danmarks Nationalbank describe research

Læs mere

Finality-direktivet. v/peter M. Restelli-Nielsen, Betalingsformidlingskontoret og Ulla Sterkel, Finanstilsynet

Finality-direktivet. v/peter M. Restelli-Nielsen, Betalingsformidlingskontoret og Ulla Sterkel, Finanstilsynet 42 Finality-direktivet v/peter M. Restelli-Nielsen, Betalingsformidlingskontoret og Ulla Sterkel, Finanstilsynet EU-direktiv om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer Internationaliseringen

Læs mere

CPR-/CVR-nummer/Kundenummer

CPR-/CVR-nummer/Kundenummer Der skal underskrives en fuldmagtsblanket for hver enkelt fuldmagtshaver. Fuldmagtsgiver/kontohaver Virksomhedens navn CPR-/CVR-nummer/Kundenummer Adresse Fuldmagtshaver/bruger Navn CPR-/CVR-nummer/Kundenummer

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. 4.8.5 Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og vestjyskbank i følgende situationer: Ved overførsel

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt gult sundhedskort skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015 Januar 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Nye regler om kapitalbuffere De nye regler om kapitalbuffere implementerer kapitel 4 i CRD IV 1. De nye regler om kapitalbuffere blev vedtaget ved Lov nr. 268 af den

Læs mere

Bind 2 Indholdsfortegnelse

Bind 2 Indholdsfortegnelse Bind 2 Indholdsfortegnelse Forord 11 Indledning 15 Bekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014 af lov om værdipapirhandel m.v. 27 afsnit i Indledende bestemmelser kapitel 1 Værdipapirhandel 27 kapitel 1A Kommunikation

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark

Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark Januar 2010 Arbejdsgruppen om nationale betalingsoverførsler 2 Resumé og anbefaling Nationalbanken har varetaget formandskabet i en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv

Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv 93 Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv Kirsten Elisabeth Gürtler og Marianne Rosenbeck, Administrationsafdelingen-Jura INDLEDNING Nationalbanken yder kredit til penge-

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter Indledning Bekendtgørelse nr. 1056 af 7. september 2015 om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Læs mere

Forretningsbetingelser for overførsler til og fra udlandet

Forretningsbetingelser for overførsler til og fra udlandet Forretningsbetingelser for overførsler til og fra udlandet pr. 1. september 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46

Læs mere

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1)

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1) BEK nr 721 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 10122-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S 1 Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer og warrantindehavere, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument,

Læs mere

Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008. Den daglige økonomi

Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008. Den daglige økonomi Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008 Prislisten omfatter de mest almindelige serviceydelser til privatkunder i Nordea Bank (Danmark) En del af priserne afhænger af, om du

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

Priser i SKB/OBS pr. 1.10.2013

Priser i SKB/OBS pr. 1.10.2013 I denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS fra den 1.10.2013. Priserne er gældende i hele kontraktens løbetid, herunder også i en evt. forlængelsesperiode,

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 Hvad er forskellen på den nye og den gamle aftale?... 3 Hvorfor

Læs mere

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse 08/06/2017 ESMA70-151-294 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

Kunde Virksomhedsnavn/Efternavn og fornavn. Gade/vej og postnummer eller tilsvarende

Kunde Virksomhedsnavn/Efternavn og fornavn. Gade/vej og postnummer eller tilsvarende Clearingmedlem (i det følgende kaldet Medlemmet) KUNDEAFTALE A Sagsbehandler Integreret handels- og clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB Der kan ikke tilknyttes yderligere handelskonti til en Integreret

Læs mere

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet Betalinger til udlandet Langt de fleste udenlandske betalinger fra Danmark foregår via den Europæiske Clearing og via SWIFT, der er et internationalt

Læs mere

Nordeas Ordreudførelsespolitik

Nordeas Ordreudførelsespolitik Nordeas Ordreudførelsespolitik Januar 2017 Koncernledelsen har ved den administrerende direktør for Nordea Bank AB (publ) og koncernchef (CEO) godkendt denne politik for udførelse og videregivelse af ordrer

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 1. STANDSNING AF RENTETILSKRIVNING Basisbank kan til enhver tid vælge at standse rentetilskrivningen på misligholdte

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel.

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes ud af kapitalcenter E. Nykredit og kapitalcenter E hæfter

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1)

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1) Side 1 af 177 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSF 199 Den fulde tekst Fremsat den 28. marts 2007 af økonomi- og

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste

Coop Bank Samlet prisliste Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. september 2015 (Gælder fra 27. februar 2015 for nye kunder og produkter) 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og pengeinstituttet i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere