Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register"

Transkript

1 Til høringsparterne se bilag september 2013 Sag /SORHOU Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Vedlagt fremsendes i høring udkast til bekendtgørelse om EU s CO 2 - kvoteregister og Det Danske Kyoto-register. Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt elektronisk til med kopi til senest mandag den 7. oktober 2013 kl Baggrund Bekendtgørelsen regulerer forhold for kontohavere i EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register, som administreres af Erhvervsstyrelsen. Kontohavernes forhold reguleres overordnet set altovervejende af registerforordningen, 1 mens bekendtgørelsesudkastet gentager og uddyber visse af de af forordningens bestemmelser, som er rettet mod kontohaverne, herunder særligt oplysnings- og dokumentationskrav. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Fax CVR-nr E-post ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Bekendtgørelsen erstatter både den gældende bekendtgørelse nr af 19. december 2012 om konti i EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyotoregister og Erhvervsstyrelsens vilkår for brug af EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register af 10. august Fremadrettet vil der således ikke blive udarbejdet særskilte vilkår. Disse fremgår i stedet direkte af bekendtgørelsen. Nedenfor gennemgås de væsentligste ændringer. Dokumentationskravene er hovedsageligt videreført Bekendtgørelsens dokumentationskrav er hovedsageligt videreført fra de gældende vilkår af 10. august Som noget nyt indføres dokumentationskrav for auktionsleveringskonti og eksterne handelsplatformskonti, som er nye kontotyper i CO 2 -kvotedirektivets 2 tredje kvotehandelsperiode ( ). Kravene er hovedsageligt lig kravene 1 Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 af 2. maj 2013 om oprettelse af et EUregister i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF. 2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/101/EF af 27. oktober 2004, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/101/EF af 19. november 2008 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/29/EF af 23. april 2009.

2 2/5 for handelskonti og personbeholdningskonti. Der er endnu ikke ansøgt om oprettelse af sådanne konti i Danmark. Dokumentationskravene for verifikatorkonti er lettet betydeligt som følge af, at der i den nyeste registerforordning (389/2013) stilles væsentlig færre dokumentationskrav til sådanne konti end i den tidligere forordning (920/2010, som ændret ved 1193/2011). Verifikatorkonti kan udelukkende anvendes til at verificere CO 2 -udledninger i henhold til lov om CO 2 -kvoter; 3 og ikke til køb og salg af CO 2 -kvoter. Erhvervsstyrelsen har derfor sænket dokumentationskravene for verifikatorkonti i overensstemmelse med den nye registerforordning. For eksisterende verifikatorkonti gælder ifølge udkastets 46, stk. 6, at de suspenderes indtil Erhvervsstyrelsen har modtaget bevis for, at verifikatoren er akkrediteret som verifikator efter de nye regler for tredje kvotehandelsperiode og dermed som udgangspunkt kan foretage verificeringer i perioden Modtages dette ikke senest den 1. marts 2014, lukkes kontoen. Verificering for tredje kvotehandelsperiode skal første gang foretages i foråret For personbeholdningskonti og handelskonti foretages der ingen væsentlige ændringer; dog begrænses den kreds af personer, som skal levere straffeattest, til virksomhedens daglige ledelse. Da Erhvervsstyrelsen for en række virksomheder allerede har oplysninger om, hvilke personer, der er del af virksomhedens daglige ledelse (direktion), skal disse virksomheder ikke længere levere særskilt liste over virksomhedens ledelse til styrelsen. For handelskonti og personbeholdningskonti, som oprettes med en fysisk person som kontohaver, skærpes kravene således, at den pågældende person skal have fast bopæl i Danmark. Registrene har i øjeblikket ingen konti, der har en fysisk person som kontohaver. For bemyndigede repræsentanter lettes dokumentationskravene således, at repræsentanter tilknyttet personbeholdningskonti, handelskonti og verifikatorkonti ikke længere skal levere oplysninger om åben bankkonto. Dette krav stammer fra en tidligere registerforordning, der nu er ophævet, og er i registerforordningen i stedet erstattet af et krav om straffeattest, som i udkastet videreføres fra den gældende bekendtgørelse. Ophævelse af pligt til at informere om visse ændringer i virksomhedsoplysningers Det følger af registerforordningen og den gældende bekendtgørelse, at en kontohaver inden 10 hverdage skal anmelde ændringer i de oplysninger eller dokumenter, som er forelagt Erhvervsstyrelsen i forbindelse med oprettelse eller ajourføring af en konto. I bekendtgørelsesudkastets 5, stk. 2, ophæves denne forpligtelse for så vidt angår virksomhedsoplysninger, som er meddelt Erhvervsstyrelsen i medfør af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen (anmeldelsesbekendtgørelsen). Dette betyder i praksis, at en virksomhed ikke særskilt skal meddele ændringer i fx virksomhedsadresse, direktion, tegningsregel mv. til CO 2 -kvoteregisterets 3 Lov nr af 28. november 2012 om CO 2 -kvoter. Loven administreres hovedsageligt af Energistyrelsen.

3 3/5 helpdesk, hvis denne ændring er anmeldt til og registreret i Erhvervsstyrelsens virksomhedsregistre (CVR-registeret mv.). Ændringer i gebyrsatser samt indførelse af gebyr for nye kontotyper I udkastet ændres de årlige gebyrtakster for de forskellige kontotyper, ligesom der indføres gebyr for en række nye kontotyper. Det årlige gebyr dækker Erhvervsstyrelsen udgifter til administrationen af EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register, herunder den helpdesk i styrelsen, som yder teknisk support til alle kontohavere. 4 Med ændring af gebyrstrukturen inkluderes alle de kontotyper, der kan åbnes i registrene, og gebyrstrukturen afspejler herved Erhvervsstyrelsens ressourcetræk ved administration af registrene. Dette muliggør en gebyrbelægning, der bedre afspejler styrelsens administration ved de forskelige kontotyper. Gebyret for driftslederbeholdningskonti og luftfartøjsoperatørkonti ændres, således at driftsledere og luftfartsoperatører fremover skal betale både et årligt gebyr pr. tildelt gratiskvote og et årligt gebyr pr. konto. Tidligere skulle driftsledere og luftfartsoperatører alene betale et gebyr pr. tildelt gratiskvote, idet gebyret også dækkede kontoadministration. Imidlertid er kontoadministrationen den samme, uanset om en virksomhed tildeles mange eller få gratiskvoter. Derfor vurderer Erhvervsstyrelsen, at opdelingen i et gebyr pr. konto og et gebyr pr. tildelt kvote giver en mere retvisende afspejling af omkostningerne pr. virksomhed. Der er tale om selvstændige gebyrordninger for administration af gratiskvoter, henholdsvis administration af de enkelte konti, hvor der ved fastsættelsen af de respektive gebyrtakster tilstræbes økonomisk balance for den enkelte gebyrordning. I forlængelse heraf justeres den nuværende gebyrtakst pr. tildelt gratiskvote for driftslederbeholdningskonti og luftfartøjsoperatørbeholdningskonti, da der under Energistyrelsens hidtidige administration og drift mv. af registrene er akkumuleret et overskud. Overskuddet er overført til Erhvervsstyrelsen fra Energistyrelsen i forbindelse med den ressortomlægning, som fandt sted pr. 1. august Overskuddet vedrørende administration af gratiskvoter skyldes en kombination af, at der er usikkerhed forbundet med skønnet over antallet af gratiskvoter i kvotehandelsperioderne, og at udgifterne til administration og drift m.v. af registrene i praksis har været lavere end oprindeligt forventet. Det akkumulerede overskud betyder, at den årlige gebyrtakst pr. tildelt gratiskvote nedsættes fra 0,26 kr. til 0,14 kr. med henblik på at nedbringe overskuddet som led i at tilstræbe økonomisk balance i gebyrordningen over 8 år svarende til 3. kvotehandelsperiode ( ). Det årlige gebyr for kontoadministration af driftslederbeholdningskonti og luftfartøjsoperatørbeholdningskonti er fastsat til kr. 4 Det følger af 21, stk. 4, 22, stk. 3, og 30, stk. 4, at Erhvervsstyrelsens udgifter til administration af EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register påhviler kontohaverne.

4 4/5 Gebyrerne opkræves for 2013 straks efter bekendtgørelsens ikrafttræden, jf. 46, stk. 3. Erhvervsstyrelsen varslede i høringsbrev af 26. november 2012 driftslederne og luftfartøjsoperatørerne om, at gebyrsatserne i 2013 ville blive genberegnet og tilpasset tredje kvotehandelsperiode gældende fra og med gebyropkrævningen for For personbeholdningskonti og handelskonti stiger det årlige gebyr til kr. Stigningen er begrundet i, at Erhvervsstyrelsen har en betydelig sagsbehandling i forhold til oprettelse og vedligeholdelse af kontodokumentation for disse kontotyper. Disse omkostninger har ikke i fuldt omfang været reflekteret i det hidtidige gebyr, eftersom en forøgelse af kontodokumentationen for disse kontotyper først er indført i slutningen af anden kvotehandelsperiode. For eksisterende konti vil det nye gebyr gælde fra For verifikatorkonti indføres et årligt gebyr på kr. Det lavere gebyr i forhold til andre kontotyper er begrundet med, at Erhvervsstyrelsen omkostninger ved oprettelse og vedligeholdelse af disse konti er lavere, eftersom dokumentationskravene også er lavere. For eksisterende konti vil det nye gebyr gælde fra For den nye kontotype auktionsleveringskonti fastsættes et årligt gebyr på kr. For eksterne handelsplatformskonti fastsættes et årligt gebyr på kr. Gebyrets størrelse er begrundet med, at Erhvervsstyrelsen vil få en betydelig grad af sagsbehandling i forhold til denne kontotype. Ved oprettelse af en ekstern handelsplatformskonto skal den eksterne handelsplatform teknisk set sammenkobles med EU s CO 2 -kvoteregister og virksomheden skal i den forbindelse efter udkastets 35 levere omfattende dokumentation til bevis for platformens sikkerhedsforanstaltninger, beskyttelsesniveau og efterlevelse af øvrige tekniske og sikkerhedsmæssige krav. Det vil derfor være forbundet med betydelige omkostninger for Erhvervsstyrelsen at oprette og vedligeholde en sådan konto. Med venlig hilsen Søren Houen Specialkonsulent, cand.jur.

5 5/5 Bilag 1: Høringsparter Kontohavere og deres repræsentanter i EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Asfaltindustrien Brancheforeningen Dansk Luftfart Brancheforeningen for Biogas Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme Bryggeriforeningen Danish Operators Dansk Affaldsforening Dansk Biotek Dansk Energi Dansk Erhverv Dansk Fjernvarme Dansk Gartneri Dansk Industri Datatilsynet Energiklagenævnet Energistyrelsen EOF (energi- og olieforum) Erhvervsflyvningens Sammenslutning Finansministeriet Foreningen Danske Kraftvarmeværker Håndværksrådet Kalk- og Teglværksforeningen Landbrug & Fødevarer Rigsrevisionen Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling SKAT (SKATs særlige kontrolafdeling) Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet

Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyotoregister

Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyotoregister [Høringsudkast af 16. december 2014] Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyotoregister 1 I medfør af 3, stk. 2, 21, stk. 3 og 4, 22, stk. 2 og 3, 30, stk. 4, 31, stk. 7 og 8, 32, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register 1)

Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register 1) (Gældende) Udskriftsdato: 24. november 2014 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0034700 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 23 Bilag 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 11. oktober 2013 Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Evaluering af Energistyrelsens kvoteadministration. 1. Kvoteperiode (indtil ultimo 2006)

Evaluering af Energistyrelsens kvoteadministration. 1. Kvoteperiode (indtil ultimo 2006) Evaluering af Energistyrelsens kvoteadministration 1. Kvoteperiode (indtil ultimo 2006) Marts 2007 Indholdsoversigt Forord 4 Sammenfatning af evalueringens resultater 6 Indledning 6 Evalueringens resultater

Læs mere

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Rådsmøde (miljø) den 14. marts - miljødelen

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Rådsmøde (miljø) den 14. marts - miljødelen Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3075 - miljø Bilag 1 Offentligt MILJØMINISTERIET 24. februar 2011 EU og Internationalt politisk sekretariat Sagsnr.: DEP-311-00001 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. februar 2015 af miljøministeren (Kirsten Brosbøl) Forslag til Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (Forhøjelse af miljøbidrag og ophævelse af reglerne om betaling af skrotningsbidrag)

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ J.nr. 6445-0208 Kontrol af Investeringsforeningen Etik Invests årsrapport 2007 Indledning Finanstilsynet

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Høringsnotat - udkast til ny Formidlingsbekendtgørelse

Høringsnotat - udkast til ny Formidlingsbekendtgørelse 19. november 2014 Sag 2014-7767 /NIPAKA Høringsnotat - udkast til ny Formidlingsbekendtgørelse Baggrund Erhvervsstyrelsen sendte den 2. oktober 2014 udkast til ny Formidlingsbekendtgørelse i høring med

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 250 Offentligt J.nr.: 2009-251-0130 Dato: 2. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes til orientering grundnotat til Folketingets Europaudvalg om Europa-Kommissionens

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Forslag. Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1)

Forslag. Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1) Lovforslag nr. L 29 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1) Kapitel 1 Erhvervet som

Læs mere

HØRINGSUDKAST Forslag

HØRINGSUDKAST Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2015-16 Fremsat den xx. xxx 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontoret 24. marts 2015 Sag 2015-1917 /CSJ Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. november 2014 og 28. november 2014 tilsynsbesøg hos Formålet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og 2011

Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og 2011 12. juni 2014 Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og 2011 1. Resumé ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Folketinget vedtog ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål til en pris der er lavere end markedsprisen og efter en venteliste og ændring af ikke-varige kolonihaveområder

Læs mere

Forslag. til. 1. Overskriften til afsnit 2 i kapitel 2 affattes således: 1. 6, stk. 4, 2. pkt., ophæves.

Forslag. til. 1. Overskriften til afsnit 2 i kapitel 2 affattes således: 1. 6, stk. 4, 2. pkt., ophæves. Forslag til Lov om ændring af lov om skibes besætning, lov om beskatning af søfolk, sømandsloven, lov om Handelsflådens Velfærdsråd og lov om sikkerhed til søs (Ophævelse af kravet om dansk/eu/eøs indfødsret

Læs mere

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål Forslag til Lov om internetdomæner Afsnit I Formål og anvendelsesområde Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at tilvejebringe rammerne for adgang til, anvendelse og administration af internetdomæner,

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love

Forslag. til. Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love (Årsrapporter på engelsk og regler om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen) 1 I årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere