Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit"

Transkript

1 Teknisk Afdeling Tjørnevej Uldum Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit Udbringningsarealer Barritskovvej 34, Barrit 28. maj 2014 Miljøgodkendelse Barritskovvej 34, 7150 Barrit

2 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Matrikel nr. Barritsskov, Barritskovvej 34, 7150 Barrit 1 a m.fl. Barritskov Hgd., Barrit CVR nummer / P nummer / Ejer af ejendommen Driftsansvarlig Brugstype Godkendelsesbetegnelse Thomas Harttung, Barritskovvej 33, 7150 Barrit Thomas Harttung, Barritskovvej 33, 7150 Barrit Økologisk planteavlsbrug 16, jf. Husdyrloven Godkendelsesdato 28. maj 2014 Revurdering af godkendelsen: 2022, medmindre der foretages ændringer af udbringningsarealerne Skema nr. (husdyrgodkendelse.dk) Myndighed Godkendelsen er udarbejdet af Hedensted Kommune Mette Højby Lok. Id. Sags. Nr. 619-L P Uldum d. 28. maj 2014 Mette Højby Alle luftfoto er Copyright Hedensted 28. maj 2014 Miljøgodkendelse Barritskovvej 34, 7150 Barrit 2

3 Indhold 1. AFGØRELSE SAMMENDRAG Inddragelse af offentlighed VILKÅR Generelle forhold Drift af arealer Tilsyn og kontrol VURDERING Generelle forhold Opbevaring af gødning Transport Arealer Hensyn til grundvand Hensyn til overfladevand Hensyn til natur Renere teknologi/bedste tilgængelige teknik (BAT) Samlet vurdering FORMALIA Lov m.m Klagevejledning Udnyttelse af godkendelsen Andet BILAG 1. OVERSIGT AREALER BILAG 2. OVERSIGT ALLE AREALER (KORT FRA ANSØGNING PÅ KORSBÆKDAL 2) maj 2014 Miljøgodkendelse Barritskovvej 34, 7150 Barrit 3

4 1. AFGØRELSE Hedensted Kommune meddeler godkendelse af udbringningsarealer til Barritskovvej 34, 7150 Barrit med CVR-nummer efter 16 i Husdyrloven 1. Der godkendes således 261,6 ha ejede arealer. Afgørelsen meddeles på de vilkår, som er beskrevet i afsnit 3. Miljøvurdering ses i afsnit SAMMENDRAG Konsulent Simon Bjorholm, LMO Rådgivning har på vegne af Barritskov den 19. marts 2014 ansøgt om 16 miljøgodkendelse af udbringningsarealerne tilhørende Barritskovvej 34, 7150 Barrit. Miljøgodkendelsen til udbringning af husdyrgødning på arealerne er søgt i forbindelse med miljøgodkendelse af økologisk studeproduktionen på Korsbækdal 2, 7150 Barrit. Miljøgodkendelse til denne produktion meddeles samtidig med nærværende afgørelse. Ansøgningen vedrører 264,6 ha med udbringning af dybstrøelse fra kvæg samt afgræsningsarealer. Arealerne ligger delvist indenfor indsatsområde mht. nitrat. Ligeledes ligger arealerne indenfor nitratklasse 1 2. Da arealerne drives økologisk er der ikke krav til udvaskningen til overfladevand og grundvand. Udbringningsarealerne er beliggende delvist indenfor Natura2000 område, og flere arealer grænser direkte op til natur, som er udpegningsgrundlag for Natura2000 området, kategori 1 natur. Det er vurderet, at en ændret gødningsanvendelse og dyrkning af arealerne medfører krav om tiltag i forhold til beskyttelse af naturområder, som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura2000 området, hvilket udløser 16 miljøgodkendelse af gylleaftalearealerne. Arealerne er beliggende i tilknytning til flere vandløb samt naturområder beskyttet efter 3 i naturbeskyttelsesloven, kategori 3 natur. Disse naturområder er vurderet til ikke at påvirkes ved driften af arealerne. Arealerne er ikke beliggende i nærheden af større heder/overdrev, kategori 2 natur. I forbindelse med afgørelsen har Hedensted Kommune vurderet, at arealerne kan drives uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til naboer, landskab og miljø Inddragelse af offentlighed Hedensted Kommunes afgørelse offentliggøres på Hedensted Kommunes hjemmeside d. 27. Maj I forbindelse med miljøgodkendelse er der foretaget parthøring af ansøger, da der kun er tale om ejede arealer. Ved udnyttelse af nærværende godkendelse vil der ikke ske væsentlige ændringer for naboer til udspredningsarealerne. Derfor foretages ikke nabohøring 3. 1 Lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. (Husdyrloven) 2 Bekendtgørelse nr af 4. oktober 2013 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug med senere ændringer (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) 3 Husdyrlovens maj 2014 Miljøgodkendelse Barritskovvej 34, 7150 Barrit 4

5 3. VILKÅR 3.1 Generelle forhold 1. Godkendelsen omfatter de arealer, der fremgår af bilag 1, i alt 264,6 ha. Der må ikke ske ændringer i udspredningsarealer eller den ansøgte gødningstype og -mængde, før ændringen er meddelt og godkendt af Hedensted Kommune. 2. Ændringer i ejerforhold skal meddeles til tilsynsmyndigheden. 3. Udnyttelsesfristen for godkendelsen er 2 år. 3.2 Drift af arealer 4. Arealerne skal drives økologisk. Der må maksimalt tilføres kg N og 7060 kg P pr. ha. pr år som dybstrøelse. Såfremt der tilføres anden husdyrtype end dybstrøelse, skal dette meddeles tilsynsmyndigheden. 5. På arealer, hvor disse grænser mod naturtyper, som er med i udpegningsgrundlaget for Natura2000 området, skal der være følgende drift: Ved udbringning af dybstrøelse skal dybstrøelsen nedfældes hurtigst muligt og senest inden 6 timer indenfor 100 m fra naturtypen Ved udbringning af svinegylle skal denne nedfældes eller forsures indenfor 10 m fra naturtypen Ved udbringning af kvæggylle skal denne nedfældes eller forsures indenfor 20 m fra naturtypen 6. Udbringning af husdyrgødning skal ske efter godt landmandskab, og der skal, så vidt det er muligt, tages hensyn til vind- og vejrforhold. 3.3 Tilsyn og kontrol 7. Hvis Hedensted Kommune forlanger det, skal virksomheden dokumentere anvendelse af arealer til udbringning af husdyrgødning. Registreringer i form af markplan og gødningsregnskab skal opbevares i mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 4. VURDERING Nedenstående miljøvurderinger danner grundlag for de vilkår, der er meddelt i godkendelsen. Udgangspunktet for miljøvurderingen er det indsendte ansøgningsmateriale, der blev indsendt første gang den 19. marts 2014 og senest den 27. maj 2014 (version 2), samt supplerende oplysninger. Der er i forbindelse med godkendelsens tilvejebringelse foretaget en besigtigelse af udvalgte udspredningsarealerne samt naturområder og vandløb i tilknytning dertil. Vurderingerne skal belyse, om de virkemidler, der er planlagt til forebyggelse og begrænsning af forurening, som fremgår af ansøgningsmaterialet, opfylder kravet til naturtyperne beskyttelsesniveau, konsekvenser for påvirkningen på omgivelserne og anvendelse af bedst tilgængelige teknik. 4.1 Generelle forhold I nærværende miljøgodkendelse afgiver Rørbye I/S, Korsbækdal 2, 7150 Barrit dybstrøelse med en udnyttelsesprocent på 45 % til udbringningsarealerne, der 28. maj 2014 Miljøgodkendelse Barritskovvej 34, 7150 Barrit 5

6 drives under Barritskovvej 34. Derudover vil stude tilhørende Korsbækdal 2 græsse på arealerne i ca. 7 måneder om året. Ansøgningen er indsendt med maksimalt antal DE udbragt i dybstrøelse på de 271,3 ha. Ansøger ønsker godkendelse af samtlige arealer til at kunne modtage maksimalt antal DE, hvormed der kan modtages dybstrøelse fra andre økologiske produktioner. Under forudsætning af at arealerne drives økologisk, jf. vilkår 4, kan arealerne drives efter den generelle regulering, herunder også gødningstype, under forudsætning af, at vilkår 5 omkring tiltag til reduktion af ammoniakpåvirkning på naturtyper i Natura2000 området iværksættes. Dog er der stillet vilkår 1 om, at ændringer altid skal anmeldes til tilsynsmyndigheden, f.eks. ændringer i forhold til den ansøgte gødningstype og indhold af næringsstoffer, for at sikre, at forholdet er i overensstemmelse med gældende lovgivning på ansøgningstidspunktet. Ændringer i forhold til selve udbringningsarealerne skal dog altid anmeldes, jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 25. I miljøgodkendelsen til Korsbækdal 2 fremgår følgende fordeling af næringsstofferne på arealer tilhørende Korsbækdal 2 og Barritskovvej 34. Kg N DE Samlet dyrehold Korsbækdal ,2 Udbringning på Korsbækdal ,7 Afsat dybstrøelse/afgræsning til Barritskov ,5 Der afsættes i alt ved afgræsning og udbringning af dybstrøelse 215,5 dyreenheder (DE), hvilket der skal anvendes 153,9 ha til. På gylleaftalearealer må der tilføres maksimalt 1,4 DE/ha. Der er således fortsat mulighed for at modtage husdyrgødning på de resterende 117,4 ha. Med det godkendte husdyrhold på Korsbækdal 2 vil der på arealerne tilhørende Barritskov tilføres ca. 0,8 DE/ha. Af ansøgning til nærværende 16 miljøgodkendelse fremgår, at arealerne vil modtage i alt 353 DE dybstrøelse, hvormed det ansøgte dyretryk på Barritskov er 1,4 DE/ha. De nordligste beliggende arealer (nord for Barritskovvej) vil anvendes til udspredning af husdyrgødning, mens de øvrige arealer vil anvendes til såvel afgræsning som udspredning af husdyrgødning. De udbringningsarealer, som er med i nærværende 16 miljøgodkendelse, kan alle anvendes som udspredningsarealer for husdyrgødning. Af bilag 2 fremgår alle udbringningsarealer, som drives af Barritskov og som indledningsvis var oplyst i ansøgningen om miljøgodkendelse til Korsbækdal 2, Barrit. På bilag 2 fremgår samtlige arealer tilhørende Barritskov. De arealer, som ikke er med i nærværende 16 miljøgodkendelse, kan ikke anvendes som omdriftsjord. Barritskovs øvrige arealer er enten registreret 3 områder 4, skrånende, beplantet eller ligger i nærheden af naturområder/vandløb. Disse arealer kan alle anvendes til afgræsning for studene på Korsbækdal Opbevaring af gødning Dybstrøelsen opbevares på Korsbækdal 2, 7150 Barrit. 4 Lovbek. nr. 915 af 3. juli 2013 om Naturbeskyttelse 28. maj 2014 Miljøgodkendelse Barritskovvej 34, 7150 Barrit 6

7 4.3 Transport Arealerne ligger i kort afstand fra Korsbækdal. Dybstrøelsen vil transporteres vis offentlig vej, hvilket fremgår af bilag 2. Dette kort er fra miljøgodkendelsen til Korsbækdal, hvorfor kortet også rummer disse arealer. Dyr, der skal på græs på Barritskov om foråret og hjem igen om efteråret, går ad sti/drivgang via skoven syd for anlægget. 4.4 Arealer Afgørelsen omfatter de arealer, som er vist i figur 1 og bilag 1, i alt 264,6 ha. Arealerne og mark nr. fremgår af figur 1. Ansøger har ønsket at samtlige arealer kan anvendes til udspredning af økologisk husdyrgødning, såvel dybstrøelse som gylle, hvormed vilkår er udformet således. Da ansøgningen vedrører dybstrøelse er der anført at ændringer skal anmeldes til tilsynsmyndigheden. Figur 1. Udbringningsarealer med angivelse af mark nr Hensyn til grundvand En stor del af arealerne tilhørende Barritskov ligger indenfor indsatsområde mht. nitrat, som er udpeget af Naturstyrelsen og fremgår af udkast til Vandplanen 5. Den 7. januar 2014 vedtog Udvalget for Teknik i Hedensted Kommune den endelige indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i områderne, Juelsminde, Barrit og Stouby. Ingen af de anmeldte udbringnings- eller afgræsningsarealer ligger indenfor de særligt sårbare områder, hvor der i indsatsplanen er retningslinjer for, at der skal stilles yderligere vilkår udover de generelle krav. Mark 1-0 ligger indenfor indvindingsopland til Barritskovby Vandværk og i direkte tilknytning til 2 boringer tilhørende Juelsminde-Klakring Vandværk. Der er 3 boringer tilhørende Barritskovby Vandværk beliggende umiddelbart vest for mark 1-5 Udkast til Vandplan, Hovedvandoplandet 1.11 Lillebælt/Jylland 28. maj 2014 Miljøgodkendelse Barritskovvej 34, 7150 Barrit 7

8 0, se figur 2. Der bliver indvundet rigtig meget drikkevand i dette område, hvormed opmærksomheden henledes dertil i forhold til driften af udbringningsarealerne. Det skal bemærkes, at påvirkninger på drikkevandet fra markdrift er størst for marker beliggende tættest på selve boringen på grund af trykgradienten, som dannes i forbindelse med pumpning af vand. Figur 2. Vandværksboringer til almene vandværker og tilhørende indvindingsoplande. Ved Juelsminde-Klarkring Vandværk er yderligere 2 boringer beliggende langs det nordlige skel af mark 1-0, men Barritskovby vandværk består af tre tæt beliggende boringer. Det generelle krav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 og 4 er, at der ikke må ske en merudvaskning i forhold til den nuværende drift. Nævnte krav gælder indenfor hele det på figur 3 angivne område (mørkerøde område), men da nævnte produktion drives økologisk er de generelle regler ikke gældende 6, da udvaskningen, jf. beregning i husdyrgodkendelse.dk ved økologiske produktioner er lavere end planteavlsbedrifter. 6 Miljøstyrelsens Helpdesk svar fra : Hvornår er der krav om 16-godkendelse af økologisk bedrift? 28. maj 2014 Miljøgodkendelse Barritskovvej 34, 7150 Barrit 8

9 Figur 3. Oversigt over indsatsområder mht. nitrat i forhold til grundvandsbeskyttelsen (mørkerøde) og nitratklasse 1 områder i forhold til udvaskning til overfladevand (lyseblå) for Barritskovs arealer. Udvaskningen er ifølge husdyrgodkendelse.dk i skema mg N/l. Vurdering På baggrund af ovenstående er det Hedensted Kommunes vurdering, at driften af udbringningsarealer ikke vil medføre en påvirkning af grundvandet indenfor de sårbare drikkevandsområder Hensyn til overfladevand Alle arealer afvander til Vejle Yderfjord, som er en del af udkast til Vandplan for hovedvandoplandet 1.11 Lillebælt/Jylland. Arealerne indenfor habitatområdet afvander direkte til Vejle Yderfjord, mens arealerne beliggende udenfor habitatområdet afvander dertil via Bjørnkærgrøften. Overfladevand vandløb/sø Der er på mark 10-0 et enkeltmands vandløb. Der er ved angivelse af bræmmer på den ansøgte dyrkningsareal angivet, at der vil holdes god afstand dertil, svarende til ca. 10 m. Ligeledes er der mod vest og på en del af markafgræsningen mod øst et vandløb langs med mark Et vandløb løber på begge sider af arealerne beliggende længst mod vest. Et vandløb skære ned mellem flere marker beliggende syd for ejendommen. Endelige er der et større vandløb langs østsiden af arealerne. Ved besigtigelse er der fundet, at der holdes en god afstand til dette vandløb, og denne praksis forudsættes fremadrettet. I skovområdet er der flere mindre skovvandløb. De beskrevne vandløb samt vandløb i skovområdet er skitseret på figur maj 2014 Miljøgodkendelse Barritskovvej 34, 7150 Barrit 9

10 Et skovvandløb munder ud i mark 14-1, som er beliggende nord for mark 13-0 og dette areal er efterfølgende taget ud af ansøgningen som udbringningsareal, da arealet fungerer som vådområde. Arealet kan fortsat anvendes til afgræsning. Der er ikke ved besigtigelse fundet områder, hvor der er meget skrånende terræn på marken, hvor overfladevand afledes til et skovvandløb. I sådanne tilfældes skal opmærksomheden rettes mod husdyrgødningsbekendtgørelsens 30, stk. 2 omkring forbud mod overfladeafstrømning. Dette forhold reguleres ved tilsyn i forhold til overholdelse af husdyrgødningsbekendtgørelsen. Figur 4. Markering af vandløb (lyseblå), moser (mørkelilla), søer (mørkeblå) og overdrev i nærheden af udbringningsarealer tilhørende Barritskovvej 34. Er vandløb også markeret grønne, er vandløbet målsat ift. udkast til Vandplanen. Der er flere søer beliggende i tilknytning til arealerne. Dog kun på mark 10-0 og 6-0 (3 søer) er disse beliggende i marken. Der er krav om 10 m randzone omkring søerne. Overfladevand - kvælstof Den lovbestemte beskyttelse af vandområder mod nitrat er fastlagt i bilag 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 7 og er rettet mod oplande, der afvander til de mest kvælstofsårbare Natura 2000-områder. Arealer, som hører under kategorierne Nitratklasse 1, 2 eller 3 er omfattet af krav om lavere husdyrtryk pr. hektar eller tilsvarende tiltag end de generelle regler giver mulighed for. Det er Miljøstyrelsen, der har udpeget de nitratfølsomme Natura2000 områder. Udbringningsarealerne tilhørende Barritskov ligger indenfor et område, der af Miljøstyrelsen er udpeget som Nitratklasse 1. Der skal ikke stilles vilkår til driften af 7 Bekendtgørelse nr af 8. november 2013 om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug 28. maj 2014 Miljøgodkendelse Barritskovvej 34, 7150 Barrit 10

11 økologiske arealer i forhold til nitratklassekortet 8. Der er i stedet for stillet vilkår til at arealerne drives økologisk. Selvom der vil tilføres husdyrgødning i overensstemmelse med harmonireglerne vil dette ikke medføre krav til arealerne mht. udvaskning af kvælstof til overfladevand på baggrund af den økologiske drift. Såfremt arealerne ikke blev drevet økologisk, træder reglerne om nitratklasse i kraft. Ifølge Miljømålsloven 9 skal kommunen foretager en konkret vurdering af, om Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer er tilstrækkelige til at undgå en væsentlig virkning på miljøet, dvs. dermed vurderer om der er baggrund for at stille vilkår, der rækker ud over de lovfastsatte beskyttelsesniveauer. Vurderingen foretages jf. Miljøstyrelsens Wiki-vejlednings afskæringskriterier 10. Arealerne afvander til kystvandoplandet Vejle Yderfjord er indeholdt i Forslag til Vandplan, Hovedvandopland 1.11 Lillebælt/Jylland, juni Miljøstyrelsens afskæringskriterier Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug (WIKIvejledningen) rummer afskæringskriterier for udvaskning af nitrat til overfladevande ved vurdering af ansøgninger efter Husdyrgodkendelsesloven. Ifølge vejledningen vil et projekt ikke som følge af nitratudvaskning medføre en skadevirkning på overfladevande, herunder Natura 2000-områder og levesteder og yngleog rastepladser for beskyttede arter, når vejledningens afskæringskriterier er overholdt. Afskæringskriterierne er: Afskæringskriteriet for så vidt angår påvirkning fra projektet i kumulation med andre planer og projekter: Pkt. 1: Antal dyreenheder (DE) i det aktuelle opland, hvor projektet agtes gennemført, har ikke været stigende siden 1. januar Hvis der er andre kilder til nitratudvaskning, fx ny bebyggelse end den samlede husdyrproduktion, der har givet anledning til en øget nitratudvaskning fra det aktuelle opland siden 1. januar 2007, skal dette inddrages i vurderingen således, at en eventuel øget nitratudvaskning fra andre kilder end den samlede husdyrproduktion kan medføre et skærpet krav i godkendelsen, der modsvarer miljøeffekten af den øgede nitratudvaskning i det aktuelle opland. Gennemførte initiativer, fx etablering af vådområder, som reducerer nitratudvaskningen fra det aktuelle opland, kan ikke anvendes til at tillade et øget dyretryk i det aktuelle opland. Afskæringskriteriet for så vidt angår påvirkning fra projektet i sig selv: Pkt. 2A: Nitratudvaskningen fra den eksisterende og den ansøgte husdyrproduktion er mindre end 5 pct. af den samlede nitratudvaskning fra alle kilder fra det aktuelle opland, hvor projektet agtes gennemført, dog således, at Pkt. 2B: nitratudvaskningen fra den eksisterende og den ansøgte husdyrproduktion er mindre end 1 pct. af den samlede nitratudvaskning fra alle kilder fra det aktuelle opland, hvor projektet agtes gennemført, hvis udvaskningen sker til et vandområde, der er karakteriseret som et lukket bassin og/eller er et meget lidt eutrofieret vandområde. Ad. Pkt 1. Miljøstyrelsen har via Statsforvaltningen Nordjylland i 2013 offentliggjort et kortmateriale, der viser udviklingen i antallet af dyreenheder i de forskellige kystvandsoplande fra 2007 til og med Ifølge den medfølgende vejledning er der foretaget en omregning af antal dyreenheder, for at tage højde for de ændringer i beregningen af dyreenheder, der er forekommet. I oplandet til Vejle Yderfjord, er der sket et fald i antallet af dyreenheder med ca. 8,7 % fra 2007 til Miljøstyrelsens Helpdesk svar fra : Hvornår er der krav om 16-godkendelse af økologisk bedrift? 9 Lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009 om miljømål mv. 10 Jf. WIKI-vejledningens afsnit: Nitrat (overfladevand) Vurdering 28. maj 2014 Miljøgodkendelse Barritskovvej 34, 7150 Barrit 11

12 Hedensted kommune vurderer på denne baggrund, at der ikke er en stigende udvikling i antallet af dyreenheder i de nævnte oplande. Hedensted Kommune har ikke kendskab til andre kilder, der kan have medført en øget nitratudvaskning til Vejle Yderfjord indenfor nævnte årrække. Dermed vurderes pkt. 1 i nævnte vejledning fra Miljøstyrelsen for overholdt, og projektet vurderes ikke i kumulation med andre projekter at påvirke vandoplandet negativt. Ad. Pkt. 2A. Ejendommen Barritskov ligger i kystvandoplandet Vejle Yderfjord, som vurderes ikke at være et lukket bassin eller et meget lidt eutrofieret vandområde. Hedensted Kommune skal således vurdere, hvorvidt nitratudvaskningen fra den eksisterende og den ansøgte husdyrproduktion er mindre end 5 pct. af den samlede nitratudvaskning fra alle kilder i det aktuelle opland. I forslag til vandplanen for Lillebælt/Jylland er den samlede årlige vandbårne stofafstrømning, også angivet som Nuværende kvælstofpåvirkning fra oplandet til selve Vejle Yderfjord, oplyst at være i alt 606 ton kg N/år. Arealerne tilhørende Barritskov ligger i område med reduktionspotentiale 11 for nitrat på mellem 0 og 50 %. Og ifølge beregning i husdyrgodkendelse.dk er der en udvaskning på 9,7 kg N/ha/år. Og en reduktion i forhold til husdyrbrug på minus 26,4 kg N ifølge husdyrgodkendelse.dk. Der foretages en worstcase beregning i forhold til udvaskningen til Vejle Yderfjord. Som worstcase beregning anvendes en udvaskning på 9,7 kg N/ha/år på baggrund af udvaskningsberegningen i husdyrgodkendelse.dk. Beregning af udvaskningen vurderes at være 265 ha * 9,7 kg N/ha = 2571 kg N. Heraf er der et reduktionspotentiale på gennemsnitligt 25 %, hvormed udvaskningen er 643 kg N. Sammenholdes dette med den total udvaskning til vandområdet på 606 tons N/år bidrager ejendommen med 0,1 % af den samlede udvaskning til vandområdet pr. år. Dermed vurderes den samlede udvaskning, jf. worstcase beregning, væsentlig under kravet om maksimalt 5 %, hvormed pkt. 2 i nævnte vejledning fra Miljøstyrelsen vurderes for overholdt, og projektet vil derved ikke i sig selv påvirke habitatområdet negativ. Overfladevand fosfor Det lovbestemte fastlagte beskyttelsesniveau af vandområder mod påvirkning af fosfor er rettet mod de oplande, der afvander til Natura 2000 vandområder, overbelastet med fosfor. Det er Miljøstyrelsen, der har udpeget disse oplande. Indenfor disse områder, er der skærpede krav til tildelingen af fosfor på arealer bestående af drænet lerjord, drænede eller detailgrøftede sandjorder samt på arealer, der er udpeget som lavbundsarealer med forhøjet risiko for tab af fosfor til vandmiljøet. På sådanne arealer skal der ifølge lovgivningen stilles krav til fosforoverskuddet, afhængig af arealernes fosforklasser 12 (P0 til P3). Udbringningsarealer ligger ikke i et område, der af Miljøstyrelsen er udpeget som fosforklasse område. 11 Et reduktionspotentiale fortæller hvor meget kvælstof der forventes at blive omdannet eller fjernet fra vandet, inden det når ud i Randers. Jo større procentvis reduktionspotentiale, jo bedre for vandmiljøet. Reduktionspotentialekortet lavet af Danmarks Miljø Undersøgelser kan ses på under landbrug. 12 Fosforklasser omfatter drænet lerjorde med angivelse af jordens fosfortal eller lavbundsjorde, altså jorde, hvor der er risiko for fosforudvaskning. Der er i alt fire fosforklasser. 28. maj 2014 Miljøgodkendelse Barritskovvej 34, 7150 Barrit 12

13 Med det angivne dyretryk på markerne vil der tilføres 23,9 kg P/ha på forpagtede arealer. Ved fuldt harmonikrav på 1,4 DE/ha vil tilførslen til arealerne være -1,7 kg P/ha jf. beregning i husdyrgodkendelse.dk. Af denne baggrund vurderes der ikke at ske en væsentlig påvirkning på overfladevandet af fosfortildelingen Hensyn til natur De i ansøgningen angivne udbringningsarealer ligger ikke indenfor 3 områder, som er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelsesloven 13. Barritskov har dog som tidligere nævnt flere områder med registreret beskyttet natur, hvorpå f.eks. afgræsning kan ske. Ved mark 2-2, 5-0 og 14-0 er arealet beliggende i tilknytning til en mose, mark 5-0 ligger ligeledes i tilknytning til en eng. Der er en mindre hældning til moseområdet øst for mark 5-0. Til de øvrige arealer er der kun en svag eller ingen hældning. Dyrkning af arealet vurderes ikke at påvirke naturområdet. Flere udbringningsarealer er beliggende indenfor Natura2000 område nr. 67 Skovene nord for Vejle Fjord, som også er EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 45, se figur 5. Figur 5. Udbringningsarealer (sort) tilhørende Barritskov og habitatområde (mørkegrøn baggrund). Derudover er angivet naturtilstanden af skovområdet. Mørkegrøn signatur karakteriserer høj naturtilstand af skoven, lysegrøn signatur karakteriserer god naturtilstand af skoven og gul signatur karakteriserer moderat naturtilstand af lysåben natur. Markering af strækning med lilla, hvor der skal ske ændret gødningstilførsel/etableres bræmmer afhængig af gødningstypen. De seneste år har de sydlige arealer beliggende indenfor habitatområder samt de arealer, som grænser op til habitatområdet været anvendt til afgræsning. Da der således er ændringer i gødningstilførslen indenfor habitatområdet og de arealer, 13 Lovbek. nr. 915 af 3. juli 2013 om naturbeskyttelse 28. maj 2014 Miljøgodkendelse Barritskovvej 34, 7150 Barrit 13

14 som grænser op til habitatområdet, skal der foretages en vurdering i forhold til påvirkning af habitatområdet svarende til en vurdering, jf. 19b i Naturbeskyttelsesloven. Da arealerne indgår i en miljøgodkendelse foretages vurderingen heri, jf. Naturbeskyttelseslovens 19 stk Habitatområdet Natura2000-området (900 ha) består overvejende af skov, og størstedelen af skoven består af Bøgeskov på muld (over 80 %). Hovedparten af dette område er i gunstig bevaringsstatus og omkring 20 % er i ugunstig skovtilstand (klasse 3). For de øvrige skove gælder generelt, at disse er i god til høj bevaringstilstand (klasse 1 og 2), hvor 1 er bedste bevaringstilstand ud af I nærheden af Barritskov består habitatskoven overvejende af bøgeskov på muldbund. Ifølge Natura2000 planen skal disse skovområder være mere åbne, således at skoven består af træer med forskellig alder, så skoven kan regenerere sig selv og dermed bestå. Såfremt man påbegynder at tynde ud i skoven, vil dette danne grobund for nye skud samt øge omsætningen af det materiale, som er i skovbunden. Såfremt der er stor eutrofiering i luften, kan det medføre, at ugunstige arter, som stornælde, gederams og dernæst hindbær, vil vokse frem. Dette medfører, at nye bøgeskud får svært ved at etablere sig 16. Skovbunden er følsom om vinteren, hvor der ingen kronedækning er. Udpegningsgrundlaget for habitatområdet er: 1096 Bæklampret (Lampetra planeri) 1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 1330 Strandenge 3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 3160 Brunvandede søer og vandhuller 3260 Vandløb med vandplanter 6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter) 6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 7230 Rigkær 9120 Bøgeskove på morbund med kristtorn 9130 Bøgeskove på muldbund 9150 Bøgeskove på kalkbund 9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund 91D0 * Skovbevoksede tørvemoser 91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld * betyder, at det er prioriteret natur Tålegrænser for naturtyper Tålegrænsen for naturtypen Bøgeskov på muldbund er kg N/ha/år Stk. 3. En aktivitet, der er omfattet af forbuddene i 3, 8, 15 eller 18 eller i 28 i lov om skove, er ikke omfattet af stk. 1. Det samme gælder aktiviteter, som i øvrigt kræver tilladelse efter naturbeskyttelses-, miljø- eller planlovgivningen, eller hvis konsekvenser efter denne lovgivning er vurderet eller skal vurderes forud for iværksættelsen. 15 Natura2000 planen *Skovene nord for Vejle Fjord Natura2000 område nr. 78, Habitatområde nr. 67 og Fuglebeskyttelsesområde nr Natura2000 Basisanalyse. Skovene nord for Vejle Fjord Udarbejdet af landsdelscenter Midtjylland for skovbevoksede fredskovsarealer i Habitatområde 67 og Fuglebeskyttelsesområde 45, 9. maj 2007, Skov- og Naturstyrelsen. 17 Jf. Harmoniserede tålegrænser. Opdatering af 15. december Findes på søg efter ammoniakmanual. 18 Definition på tålegrænse: En kvantitativ vurdering af den belastning med et eller flere forurenende stoffer, hvorunder effekter på udvalgte følsomme elementer af natur og miljø ikke forekommer vurde- 28. maj 2014 Miljøgodkendelse Barritskovvej 34, 7150 Barrit 14

15 Ifølge Natura2000 planen for habitatområdet skal reduktion af næringsstofbelastningen i forhold til de skovområder, der er indenfor habitatområdet, ske gennem de generelle retningslinjer, hvilket er virkemidler, som findes i Husdyrloven. Baggrundsbelastningen Hedensted Kommune har efter forespørgsel hos DCE fået de specifikke tal for baggrundsbelastningen for , opmålt i grid af 1 gange 1 km. Baggrundsbelastningen er gennemsnitlig set for den km², som Barritskovvej 34l 2 ligger indenfor, på 14 kg N/ha/år 20. I denne værdi er der bl.a. taget højde for eksisterende husdyrproduktioner, naturområdetyper, ruhed, vindforhold mv. Ammoniakpåvirkningen fra et udbringningsareal er et meget lokalt fænomen, og der vil ved udbringning af svinegylle og afgasset gylle ikke være påvirkninger på over 1 kg N/ha bortset fra de nærmeste 10 meter 21. For fast gødning fastsætter WIKI vejledningen 22, at udbringning af husdyrgødning nærmere end 100 meter fra udpegningsgrundlag til Habitatområdet skal nedbringes i jorden hurtigst muligt, og inden 6 timer. Arealerne tilhørende Barritskov er beliggende indenfor habitatområdet eller grænser direkte op til habitatområdet. Derfor er der stillet vilkår, som følger WIKI vejledningens angivelse for de marker, som grænser direkte op til naturtyper på udpegningsgrundlaget for habitatområdet. De strækninger, hvor der skal ske nedbringning, nedfældning eller forsuring afhængig af gødningstypen fremgår af figur 6. Artsdata Der er registreret artsdata i habitatområdet, bl.a. en art af snudebiller, som er akut truet. Ligeledes registreret er tætblomstret hullæbe, skov-gøgelilje, rederod, ægbladet fliglæbe og tyndakset gøgeurt. Hvis området modtager meget ammoniak, vil lysåbninger vokse til og dermed reducere levesteder for blomsterne. Ingen af disse er anført på Habitatdirektivets 23 bilag IV over beskyttede arter. I ansøgningen indgår planer om at opdyrke arealer, der har ligget i vedvarende græs. Arealerne har, jf. kontrolgrundlaget været dyrket med græs, kløver, miljøgræs el. lign. de sidste 6 år, hvilket derfor kan karakteriseres som vedvarende græsarealer. Indenfor Fuglebeskyttelsesområder skal det vurderes, hvorvidt en sådan opdyrkning vil have væsentlig effekt på de fugle, der indgår i fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag 24. Fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag er hvepsevåge og isfugl. Isfugl er nært tilknyttet vandløbene, hvorfor opdyrkning af græsarealer ikke forventes at få betydning for isfugle. For hvepsevåge foregår fødesøgningen omkring vådområder i skoven eller i enge og moser i umiddelbar nærhed af skoven. Trusler mod arten er, hvis arealet af gamle løvskove hugges, vådområder i skovene afvandes og større arealer med enge og moser, hvor fuglene kan søge føde, afvandes. Opdyrkning af de vedvarende græsarealer vurderes ikke at få negative konsekvenret med den bedste nuværende viden Altså er en tålegrænse således et simpelt mål for et områdets følsomhed og bør primært ses som en erstatning for egentlig dosis-/effekt relationer. Manual vedr. Vejledning vedr. vurdering af de lokale miljøeffekter som følge af luftbåren kvælstof ved udvidelser og etablering af større husdyrbrug, Skov- og Naturstyrelsen, Ellermann, T., Andersen, H.V., Bossi, R., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Grundahl, L. & Geels, C. 2013: Atmosfærisk deposition NOVANA. Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi. 85 s. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr Atmosfærisk deposition, Faglig rapport fra DMU nr. 30, Miljøstyrelsens WIKI vejledning november Miljøstyrelsens digitale vejledning 23 Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, med senere ændringer, artikel Pga. formuleringen af 19b samt bilag 2 i Naturbeskyttelsesloven 28. maj 2014 Miljøgodkendelse Barritskovvej 34, 7150 Barrit 15

16 ser for hvepsevåge, da arealerne, der opdyrkes, ikke rummer vådområder i enge. På baggrund af ovenstående vurderes hvepsevåge og isfugls yngle-, raste- eller fourageringsområder ikke at blive påvirket af genopdyrkningen af de vedvarende græsarealer. Diger Diger er beskyttede ifølge Museumsloven 25. Der er registret beskyttede diger i tilknytning til flere af arealerne, hvilket fremgår af figur 6. Diget syd for Korsbækdal er et udskiftningsdige. Sådanne vurderes at være i omegnen af år gamle. Figur 6. Arealer, hvor der er registreret beskyttede diger i tilknytning til. Hvor der dyrkes tæt på diger, skal bruger være opmærksom på, at diget ved markdriften ikke må bliver tilført gødning eller bliver påvirket af sprøjtemidler (direkte eller ved vinddrift), jf. museumsloven. Vurdering Da arealerne drives økologisk stilles der ikke krav i forhold til kvælstofudvaskning til overfladevand (nitratklasser) og grundvand. Dvs. driften af markerne kan ske uden hensyntagen til Miljøstyrelsens udpegede nitratklasser og indsatsområder mht. nitrat, herunder også overholdelse af evt. indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i området, jf. Miljøstyrelsens helpdesk svar. De anmeldte udbringningsarealer, som ikke vurderes som egnet til udbringning af husdyrgødning grundet terræn-, beplantning og hydrologiske forhold, kan kun anvendes som afgræsningsareal. Øvrige udbringningsarealer kan anvendes til udspredning af husdyrgødning i henhold til de generelle krav. Det er Hedensted Kommunes vurdering, at der med de ved besigtigelse fundne afstande til vandløb og terrænmæssige forhold ikke er risiko for overfladeafstrømning til overfladevand. Udbringningsarealerne er beliggende direkte op til natur beskyttet efter habitatbekendtgørelsen. Hedensted Kommune vurderer, at der skal stilles krav om en gødningsfri bræmme eller nedbringning hurtigst mulig og senest inden 6 timer efter udbringning afhængig af gødningstypen langs alle markafgrænsninger, hvor disse grænser op til natur indenfor udpegningsgrundlaget i habitatområdet. På fi- 25 Lovbek. nr af 14. december 2006 af museumsloven 28. maj 2014 Miljøgodkendelse Barritskovvej 34, 7150 Barrit 16

17 gur 7 er disse strækninger på arealer markeret. Vilkåret er en skærpelse i forhold til gældende regler, hvor udbringning skal ske inden 6 timer på ubevoksede arealer. Det er Hedensted Kommunes vurdering, at der ikke er væsentlig risiko for ændret påvirkning af naturområder og arters levesteder som følge af udbringning af husdyrgødning på anmeldte arealer fra den ansøgte produktion. På de arealer, som grænser op til naturområderne og som er med som udpegningsgrundlag for habitatområdet, vurderes disse med de stillede vilkår ikke at blive væsentlig negativ påvirket som følge af udbringning af husdyrgødning på arealerne. 4.5 Renere teknologi/bedste tilgængelige teknik (BAT) Redegørelse for anvendt BAT og renere teknologi som angivet i ansøgningsmateriale ses nedenfor. BAT niveauet er fastlagt i BREF-referencedokument 26 samt Miljøstyrelsens vejledninger og Teknologiblade. Opbevaring Husdyrgødningen fra Korsbækdal 2 opbevares på egen ejendom som dybstrøelse. Udbringning BAT for udbringningsteknik er beskrevet i referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF) som en række tiltag. En del af disse tiltag er dækket af Husdyrgødningsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (regler for udbringningstidspunkter (forbud mod udbringning 200 m fra byområder på weekend- og helligdage), udbringningsmetoder (fx ikke tilladt at bruge bredspreder til gylle), krav om nedfældning på visse arealer tæt på sårbar natur, krav til udbringningstidspunkter, der sikrer optagelse i planter, krav om nedbringning af husdyrgødning udlagt på ubevoksede arealer indenfor 6 timer, krav om maksimale mængder husdyrgødning pr. ha, krav til efterafgrøder), hvorfor det er et lovkrav at følge dem. Der udarbejdes hvert år en mark- og gødningsplan, hvorved det sikres at mængden af gødning tilpasses afgrødens forventede behov. I planen tages der bl.a. hensyn til jordbundstype, sædskifte, vanding og planternes udbytte. Al husdyrgødning håndteres som dybstrøelse. Der køres ikke på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket areal. Der er ingen stærkt hældende arealer og der holdes som minimum 2 m bræmmer til vandløbene. Udbringningsarealerne er drevet økologisk. Dette medfører et kraftigt incitament til optimal håndtering af husdyrgødningen. Ansøger vil derfor søge den mest optimale form for udbringningsteknik og placering i sædskiftet, således at fordampningen af ammoniak reduceres mest muligt og udnyttelsen af næringsstoffer er størst mulig. 26 punkt 6.6 i Bilag 1 i IPPC-direktiv 96/61/EF om Anlæg til intensiv fjerkræ- eller svineproduktion med mere end a) pladser for fjerkræ, b) pladser for slagtesvin (over 30 kg) eller c) 750 pladser for søer 28. maj 2014 Miljøgodkendelse Barritskovvej 34, 7150 Barrit 17

18 Vurdering Hedensted Kommune vurderer, at Kommunens niveau for BAT på udbringning af husdyrgødning er overholdt. Ansøger overholder gældende lovgivning for opbevaring og udbringning af husdyrgødning i overensstemmelse med generelle regler. Gældende dansk lovgivning på dette område er dækkende for langt størstedelen af punkterne under opbevaring og udbringning af husdyrgødning i BREFreferencedokument. I forbindelse med udarbejdelse af eventuelle tillæg og senest ved revurdering af miljøgodkendelsen, vil overvejelserne omkring BAT blive taget op til fornyet vurdering Samlet vurdering På baggrund af ansøgningsmaterialet samt registreringer af områdets grundvands-, vandløbs- og naturforhold vurderer Hedensted Kommune, at driften af arealerne med de stillede vilkår, ikke vil medføre en væsentlig virkning på miljøet eller Natura2000 området. Hedensted Kommune vurderer desuden, at udspredningen kan ske uden væsentlig gener for naboer og at arealerne drives under anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). 5. FORMALIA 5.1 Lov m.m. Udbringning af husdyrgødning er omfattet af Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Følgende bekendtgørelser, regulativer og forskrifter er relevante for bedriften. Lovbekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr af 4. december 2009 med senere ændringer Miljøbeskyttelsesloven, lovbek. nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr af 4. oktober 2013 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug med senere ændringer Husdyrgødningsbekendtgørelsen, bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., bekendtgørelse nr. 915 af 27. juni 2013 Affaldsbekendtgørelse, bekendtgørelse nr af 18. december 2012 om affald Hedensted Kommunes regulativ for erhvervsaffald Kommuneplan for Hedensted Kommune 5.2 Klagevejledning Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på Hedensted Kommunes hjemmeside d. 28. maj Godkendelsen kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. Husdyrlovens En eventuel klage skal indgives skriftligt og stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, men sendes til Hedensted Kommune, Teknik & Miljø, Tjørnevej 6, 7171 Uldum eller på mail til: 28. maj 2014 Miljøgodkendelse Barritskovvej 34, 7150 Barrit 18

19 Kommunen vil umiddelbart efter klagefristens udløb sende klagen videre til Naturog Miljøklagenævnet ledsaget af denne afgørelse og det materiale, som er indgået i sagens bedømmelse. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket betyder, at en eventuel klage skal være Hedensted Kommune i hænde senest den 25. juni 2014 kl Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Kommunen. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Ansøgeren vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager. Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til 90 i Husdyrloven. Fristen er 6 måneder fra godkendelsen er meddelt. 5.3 Udnyttelse af godkendelsen Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra denne afgørelse er meddelt. Anvendelse af miljøgodkendelsen er omfattet af Husdyrlovens regler om kontinuitet, jf. Husdyrlovens 33, stk. 3. Hedensted Kommune skal tage godkendelse op til revurdering, når der er forløbet 8 år efter godkendelse jf. Husdyrlovens 41 stk. 3. Det er derfor planlagt at igangsætte den næste revurdering i Hvorvidt en eventuel klage har opsættende virkning, vil skulle afgøres af Naturog Miljøklagenævnet. Det skal bemærkes, at udnyttelse af godkendelsen sker på eget ansvar, og ikke indskrænker klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve afgørelsen. 5.4 Andet Dyreenheder er beregnet efter omregningsfaktorer i Bekendtgørelse nr. 915 af 27. juni 2013 om bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. Denne miljøgodkendelse er foretaget i forhold til det ansøgte antal dyr, uagtet at der senere måtte ske ændringer i beregning af antal dyreenheder. Kommunen skal gøres opmærksom på, at det er antallet af producerede dyr, som danner grundlaget for produktionstilladelsen. 28. maj 2014 Miljøgodkendelse Barritskovvej 34, 7150 Barrit 19

20 Der gøres opmærksom på, at ansøger selv har ansvar for at indhente nødvendige tilladelser/godkendelser efter anden lovgivning. Kopimodtagere: Konsulent Simon Bjorholm, Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen NORD, Danmarks Fiskeriforening: Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark: Danmarks Naturfredningsforening: Det Økologiske Råd: Dansk Ornitologisk Forening: Danmarks Sportsfiskerforbund: 28. maj 2014 Miljøgodkendelse Barritskovvej 34, 7150 Barrit 20

21 BILAG 1. OVERSIGT AREALER 28. maj 2014 Miljøgodkendelse Barritskovvej 34, 7150 Barrit

22 BILAG 2. OVERSIGT ALLE AREALER (KORT FRA ANSØGNING PÅ KORSBÆKDAL 2) 28. maj 2014 Miljøgodkendelse Barritskovvej 34, 7150 Barrit 22

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000.

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Jakob Kjærsgård Fastrupvej 30 7400 Herning Afgørelsesdato: xx.xxxx

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast Miljøgodkendelse af husdyrbruget Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: [dag]. [mdr.] [år] 1 2 Ib Nielsen Toftlundvej

Læs mere

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Kim Gohr Nielsen Vennervej 28, Velling 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Inga-Merethe Plauborg Larsen Direkte telefon 9974 1543 E-post

Læs mere

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om "Vilkår for anlæg", "Ventilation", som 2. vilkår:

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om Vilkår for anlæg, Ventilation, som 2. vilkår: Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. januar 2012 J.nr.: NMK-132-00054 (tidl. MKN-130-00347)og NMK-132-00563 Ref.: Bibi Søgaard-Bauditz, Bibis. Kristina Refsgaard,

Læs mere

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208,

Læs mere

Tillæg 1 til miljøgodkendelse

Tillæg 1 til miljøgodkendelse Tillæg 1 til miljøgodkendelse Svinebruget på Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj Den 3. juli 2013 Indhold Datablad... 1 Resumé... 2 1 Afgørelse... 3 2 Generelle forhold... 4 2.1 Omfang... 4 2.2 Gyldighed... 4

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Vejbjerggård Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer den 27. juli 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 12 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 Lindy Søgaard Nielsen Mejerivejen 10 Fabjerg 7620 Lemvig 27. april 2015 12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 på adressen Mejerivejen 10 762 Lemvig Teknik &

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej 11 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Udvidelse af svineproduktionen fra 228,5 dyreenheder til 506,7 dyreenheder Med denne miljøgodkendelse følger

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Datablad...4 1. Resumé og samlet vurdering...5

Læs mere

Forslag. Teknik & Miljø -

Forslag. Teknik & Miljø - Forslag Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; Juni 2015 Udarbejdet af: Teknik & Miljø Layout & Tryk: Teknik & Miljø Journalnummer: 09.17.16P19-0009 Sagsbehandler: Helle Thers Kortbilag: Geodatastyrelsen

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov

Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov September 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 5 IKKE-TEKNISK RESUME... 5 VILKÅR

Læs mere

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-02-2013 Sagsnr.: 11/32235 Dok.nr.: 79 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 19. juli

Læs mere

Vurdering af virkningerne på miljøet (WM) for udvidelse af en større svineproduktion på Møgelthorumvej nr. 1 i Sundsøre kommune

Vurdering af virkningerne på miljøet (WM) for udvidelse af en større svineproduktion på Møgelthorumvej nr. 1 i Sundsøre kommune Vurdering af virkningerne på miljøet (WM) for udvidelse af en større svineproduktion på Møgelthorumvej nr. 1 i Sundsøre kommune og Forslag til Miljøgodkendelse Bilag til Regionplantillæg nr. 11. Indholdsfortegnelse

Læs mere

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER...4 2 INDLEDNING...5 3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...6 3.1. Samlet vurdering...6 4 VILKÅR...7

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af. Kobbelskov, Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev

Tillæg til miljøgodkendelse af. Kobbelskov, Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev UDKAST Tillæg til miljøgodkendelse af Kobbelskov, Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev 12 stk. 3 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Xxx xxx 2013 Haderslev Kommune

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr.

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 10-11-2014 Sagsnr.: 14/31344 Dok.nr.: 39 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere