Udbudsbetingelser til 19. udbud af almindelig rutekørsel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser til 19. udbud af almindelig rutekørsel"

Transkript

1 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel side 1 Udbudsbetingelser til 19. udbud af almindelig rutekørsel 1. UDBUDDETS OMFANG AFREGNINGSVOGNPLANER DRIFTSVOGNPLANER UDLIGNINGSOPHOLD UDBUDSENHEDER OG VOGNTIMER AFGIVELSE OG VURDERING AF TILBUD AFGIVELSE AF TILBUD SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET VURDERING AF TILBUD BYDERE BUSMATERIEL OG MILJØFORHOLD GENERELLE KRAV TIL BUSMATERIEL OG -UDSTYR IDRIFTSÆTTELSE AF BUSSER DOKUMENTATION MILJØFORHOLD STØJ RENGØRING DESIGN ANLÆG OG LOKALER BUSANLÆG PERSONALEFACILITETER FORDELING AF DRIFTSUDGIFTER MV LOKALERÅD RENGØRING AF LOKALER BUSRADIO, PASSAGERTÆLLESYSTEM, BILLETTERINGSUDSTYR OG ØVRIGT IT-UDSTYR GENERELT BUSRADIO, BUSCOMPUTER, PASSAGERTÆLLESYSTEM OG BILLETTERINGSUDSTYR HUR-INFORMATION OG REKLAMER HUR-INFORMATION REKLAMER KONTRAKTPERIODE OG KONTRAKTINDGÅELSE FORLÆNGELSE AF KONTRAKTPERIODEN (OPTION FOR HUR) FORLÆNGELSE AF KONTRAKTPERIODEN (ENTREPRENØRENS RET) FORLÆNGELSE AF KONTRAKTPERIODEN (VED ENIGHED) KONTRAKTINDGÅELSE OPLYSNINGSPLIGT GENERELT ENTREPRENØRENS OPLYSNINGSPLIGT VED DRIFTSUREGELMÆSSIGHEDER MV... 40

2 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel side ENTREPRENØRENS OPLYSNINGSPLIGT I FORBINDELSE MED KUNDEHENVENDELSER ENTREPRENØRENS OPLYSNINGSPLIGT VED KONTRAKTUDLØB ÆNDRINGER I KØRSELSOMFANGET I KONTRAKTPERIODEN ÆNDRINGER I VOGNTIMETAL ÆNDRINGER I BUSANTAL ÆNDRINGER I BUSANTAL PÅ UDBUDSENHED 5, LINJE KØREPLANSKIFT OPTIMERING AF BUSANTAL ÆNDRING I BETALINGEN, ÆNDRING I RUTER, EKSTRA- OG DUBLERINGSKØRSEL SAMT ANDRE FORHOLD BETALING REGULERING AF DEN MÅNEDLIGE BETALING AKTINDSIGT OFFENTLIGGØRELSE MISLIGHOLDELSE, VOLDGIFT OG ØVRIGE JURIDISKE BESTEMMELSER SIKKERHEDSSTILLELSE VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE LØNMODTAGERNES RETSSTILLING VED VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE FORRETNINGSGANG OG VILKÅR I FORBINDELSE MED VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE PERSONALEFORHOLD ARBEJDSMILJØ CHAUFFØRUDDANNELSE PERSONALEGODE INFORMATION TIL CHAUFFØRERNE KRAV TIL DRIFTS- OG TRAFIKSTYRING NORMAL TRAFIKAL SITUATION SÆDVANLIGE/DAGLIGE HÆNDELSER I DEN NORMALE TRAFIK USÆDVANLIGE HÆNDELSER I TRAFIKKEN EKSTRAORDINÆRE HÆNDELSER KVALITETSSTYRING KRAV OG ØNSKER TIL DRIFTSKVALITET KUNDETILFREDSHED GRAD AF UDFØRT KØRSEL KVALITETSBRISTER KONTRAKTFORLÆNGELSE MODREGNING VED MANGLENDE OPFYLDELSE AF AFTALTE MÅL I SIDSTE DEL AF KONTRAKTPERIODEN FORLÆNGELSE BUSOVERDRAGELSE VED KONTRAKTUDLØB... 59

3 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel side BUSOVERTAGELSE VILKÅR FOR OVERTAGELSE AF BUSSERNE... 60

4 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel side 4 Bilag 1 Afregningsvognplaner, vogntimer, driftsbusantal, bustyper, lokale- og toiletfaciliteter Bilag 2 Vurdering af tilbud Bilag 3 Misligholdelse, voldgift og øvrige juridiske bestemmelser Bilag 4 Krav og ønsker vedrørende busmateriel Bilag 5 IT-udstyr: Busradio, passagertællesystem, billetteringsudstyr og informatikudstyr Bilag 6 Betaling og regulering af satser mv Bilag 7 Kvalitetsstyring Entreprenørmodellen Bilag 8 Redegørelse for drift og ressourcer Bilag 9 Busoverdragelse Bilag 10 Busovertagelse Bilag 11 Oversigt over ændringer i udbudsbetingelserne fra 18. til 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilagene findes i særskilte filer.

5 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel side 5 1. Udbuddets omfang Hovedstadens Udviklingsråd, i det følgende forkortet HUR, udbyder i dette 19. udbud ca vogntimer pr år med 83 busser, fordelt på 6 udbudsenheder. HUR fastsætter ruteføring, køreplanintervaller, driftsomfang, overordnede korrespondancer, stoppestedsplacering, øvrige stoppestedsforhold mv og varetager forhandlinger med kommuner, politi og vejmyndigheder herom. Entreprenørerne inddrages i størst muligt omfang. Til brug for tilbudsgivningen indgår der for udbudsenhederne i bilag 1 de aktuelle vognplaner og busforbrug/forslag hertil. Disse vognplaner kan blive ændret i udbudsperioden. 1.1 Afregningsvognplaner De udbudte vognplaner betegnes som "afregningsvognplaner" og danner grundlag for beregning af det vogntimetal, der afregnes efter. Afregningsvognplanerne kan for prækvalificerede bydere downloades på udbudshjemmesiden HTUhttp://asp.ethics.dk/asp/tender/0319_ nsfUTH under menupunktet Udbudsmateriale både som tekstfil og Hastusfil, jf bilag 1. Busantallet indgår i kontraktforhandlingerne og justeres i forbindelse med køreplanskiftene. Der betales således kun for det antal busser, der er nødvendige for at udføre den samlede drift, der indgår i kørselsaftalen. For de entreprenører, der i forvejen udfører kontraktkørsel for HUR gælder tillige, at fastsættelse af busantal indgår også entreprenørens tidligere indgåede aftaler med HUR således, at der kun betales for det antal busser, der er nødvendige for udførelse af entreprenørens totale kørsel for HUR. Afregningsvognplanerne fremsendes til entreprenøren senest 3 måneder før ikrafttræden. 1.2 Driftsvognplaner HUR anvender entreprenørens driftsvognplaner i forbindelse med drift af ITsystemer, eksempelvis busradioen. Entreprenøren skal levere driftsvognplaner til HUR. Krav til format, vilkår for levering og håndtering af ændringer. Se under menupunktet Udbudsmateriale Vognplaner og publikumskøreplaner. HUR vil automatisere denne forretningsgang i løbet af kontraktperioden. Entreprenøren vil herefter få ansvar for selv at lægge driftsvognplaner direkte ind i HURs IT-system. Leverance af driftsvognplaner er omfattet af HURs sanktionssystem, jf bilag 3.

6 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel side Udligningsophold I afregningsvognplanerne fastsættes normalt minimumtider til ophold ved endestationer på 2 minutter. På linjer, der betjener centrale byområder, fastsættes minimumendestationsopholdet principielt til 5 minutter i myldretiden på hverdage i perioderne kl. 7-9 og Gør særlige forhold sig gældende, fx korrespondancer og samdrift på fællesstrækninger, kan dette ophold reduceres til 2 minutter. I så fald vil det efterfølgende endestationsophold blive øget, således at det samlede ophold ved de to endestationer udgør 10 minutter. Ligeledes kan de 5 minutter reduceres, hvis der i en køreplanperiode konstateres køretidsproblemer, som gør det hensigtsmæssigt at øge køretiden på en delstrækning indtil næste køreplanskift. For linjer med korte omløb (under 40 minutter) vil de samlede endestationsophold normalt ikke overstige 6 minutter (svarende til 15 % af omløbstiden). Disse minimumendestationsophold som ikke kan anvendes til pausetid, er også gældende ved endestationer, hvor der sker chaufførskift. HUR er indstillet på efter aftale, at øge endestationsopholdet på bestemte linjer og tidspunkter, såfremt der konstateres behov herfor. Bussen skal ved endestationer være tilgængelig for publikum i de tidsrum, hvor HUR betaler for udligningsopholdet. 1.4 Udbudsenheder og vogntimer 19. udbud er opdelt i 6 udbudsenheder. Der kan afgives tilbud på enkelte enheder eller kombinationer af disse. Kombinerede tilbud må højst bestå af tre enheder. Ved afgivelse af kombinerede tilbud skal der samtidig afgives tilbud på de enkelte udbudsenheder, der indgår i kombinationen. Der kan ikke afgives tilbud på udbudsenheder, som indebærer forbehold om, at andre udbudsenheder vindes. Ved vogntimer forstås det antal timer, som HUR i henhold til afregningsvognplanen - disponerer over bussen, dvs fra første køreplanfastsatte afgang fra en endestation til sidste køreplanfastsatte ankomst til en endestation, dog fraregnet ophold i henhold til afregningsvognplanen på 20 minutter og derover, idet den samlede holdetid ved enkeltophold på 20 minutter og derover fradrages. Ved ophold på fx 20 minutter fratrækkes således alle 20 minutter. Kørsel til og fra garage/opstillingsplads, værkstedskørsel, prøvekørsel, indøvelseskørsel og lignende medregnes således ikke. Tomkørsel i forbindelse med ikke-betalte ophold, betales ikke. I den forbindelse regnes opholdstiden før og efter tomturen som ét ophold.

7 fremgår HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel side 7 Antallet af vogntimer pr år er beregnet som daglig produktion pr dagtype ganget med antallet af dage for et år, der for ovennævnte er fastsat til 250 dage med hverdagsplan, 50 dage med lørdagsplan og 65 dage med søndagsplan. Reduceret drift som følge af sommerferie er fratrukket vogntimetallet. Af Ubilag 1U (på vognplanerne) tillige nuværende km-afstande pr linje samt oplysninger om eksisterende chaufførlokaler og toiletfaciliteter ved endestationerne og anslåede driftsudgifter for brug af disse. UÅrlig produktion og busantalu (opgjort på udbudstidspunktet) og linjeføringer i hovedtræk fremgår herunder: Udbudsenhed 1 Linje 90N Helsingør st. - Hornbæk st. - Dronningmølle st. - Gilleleje st. Linje 340 Helsingør st. - Ålsgårde st. - Hornbæk st. - Dronningmølle st. - Gilleleje st. Linje 801 Helsingør st. - Snekkersten st. - Helsingør st. Linje 802 Helsingør st. - Snekkersten st. - Helsingør st. Linje 803 Vapnagård (Svømmehallen) - Helsingør st. - Hellebo Park/Gl. Hellebækvej - Abildgårdsvej - (Kronborg Ladegårdsvej) - Kristinehøjvej Linje 805 Espergærde st. - Helsingør st. - Skibstrup st. - Ålsgårde st. Linje 806 Espergærde st. - Helsingør st. Busser: 11 stk 12m lavgulvs- eller laventrebusser Vogntimer: Miljøgruppe: B Udbudsenhed 2 Linje 345 Espergærde st. - Ålsgårde st. Linje 346 Hornbæk st. - Kvistgård st. - Espergærde st.

8 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel side 8 Linje 347 Helsingør st. - Helsingør Sygehus - Hornbæk st. Busser: 4 stk 12m lavgulvs- eller laventrebusser Vogntimer: Miljøgruppe: C Udbudsenhed 3 Linje 173E Fredensborg, Dannevang - Fredensborg st. - Nærum st. - Nørreport st. - Rådhuspladsen Busser: 5 stk 13,7 m eller 18 m lavgulvs- eller laventrebusser Vogntimer: Miljøgruppe: A Udbudsenhed 4 Linje 176 Emdrup Torv - Vangede st. - Gentofte st. - Charlottenlund st. - Skovshoved, Strandvejen Busser: 4 stk 12m lavgulvs- eller laventrebusser Vogntimer: Miljøgruppe: B Udbudsenhed 5 Linje 15 Herlev st. - Husum st. - Peter Bangs Vej st. - Vesterport st. - Kongens Nytorv - Østerport st. - Østerbro, Ryparken Linje 19 Amager Centret - Amagerbro st. - Kongens Nytorv st. - Østerport st - Nordhavn st. Busser: 8 stk 12m lavgulvs- eller laventrebusser og 12 stk dobbeltdækker busser (linje 15) Vogntimer: Miljøgruppe: A Specielle krav for dobbeltdækkerne Særlige forhold: Linje 15 krav om overtagelse af 13 dobbeltdækkerbusser fra tidligere entreprenør, jf. afsnit 22.1 Linje 19 Se afsnit vedrørende mulighed for udvidelse af kørselsomfanget. Udbudsenhed 6 HUR vil udnytte nogle af de muligheder, der ligger i, at A-busserne er udstyret med IT i forbindelse med udbud af linje 5A. Værktøjet vil give mulighed for en bedre planlægning af og opfølgning på driften samtidig med, at det kan dokumentere, hvordan driften afvikles.

9 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel side 9 Der vil derfor være to udbudsgrundlag for enhed 6. Det ene udbudsgrundlag tager udgangspunkt i faste vognplaner (UbG 1) og det andet udbudsgrundlag (UbG 2) tager for linje 5A udgangspunkt i entreprenørens evne til gennemfører aktiv trafikstyring. Driften på linje 5A i UbG 2 måles på to parametre - regularitet og rettidighed. Det er muligt at afgive tilbud, på begge udbudsgrundlag, men der kan ikke gives tilbud alene på UbG 2. Tilbud på UbG 2 kan ikke indgå i kombination med andre enheder. Husk særlig afkrydsning i tilbudsblanketten ved afgivelse af tilbud på UbG2. Linje 5A Sundbyvester Plads - Amagerbro st. - Hovedbanegården - Vesterport st. - Rådhuspladsen - Nørreport st. - Nørrebro st. - Husum Torv Linje 84N Buddinge, Gladsaxe Rådhus - Nørrebro st. - Nørreport st. - Rådhuspladsen - Vesterport st. - Enghave st. - Hvidovre Hospital Busser: 39 stk 13,7m lavgulvs- eller laventrebusser Vogntimer: Miljøgruppe: A UKrav og mål til driften - for UbG2 I bilag 1 er kravene til rettidighed og regularitet for linje 5A specificeret. Regularitet Definition Bussernes regularitet i de tidsrum på døgnet, hvor der ifølge den publikumsvendte køreplan er lovet et minutinterval mellem busserne. Regulariteten defineres som tidsafstanden mellem 2 bussers ankomst ved stoppested i forhold til den i køreplanen forventede tidsafstand på det pågældende sted til den pågældende tid. God regularitet er defineret til at være, når tidsafstanden mellem busserne er fra 0 sekunder til den i køreplanen forventede tidsafstand + 90 sekunder. Måleperiode Regularitet måles i perioder afhængig af dagstypen Hverdag Lørdage Søndage Målemetode Regularitet måles på alle stoppesteder på nær slut stoppestedet og VIA punkter. Såfremt at en bus ikke registreres på et stoppested, bliver registreringen sat til IKKE OK.

10 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel side 10 Dette betyder i praksis, at på en tur, hvor vi modtager f.eks. 58 målinger, fra start til slut, så deles turen op i følgende bidder: 54 stoppesteder inkl. startstoppested 3 VIA punkter 1 slutstoppested Regulariteten måles i dette tilfælde på 54 punkter. Om en måling tilhører regularitetsperioden, afgøres af DeparturePassing Time (Afgangstidspunktet) for målingen og altså ikke af tidspunktet for turens start. Eksempel En tur, med start kl fra X til Y. 31 målinger med OK regularitet (Klumpning, Lille eller Planlagt) 23 målinger med IKKE OK regularitet (Stor, Uacceptabel, Uregelmæssig Kørsel eller Manglende registrering) Regularitet pct. (31/54)*100 = U57,4 % Korrigeret regularitet Korrigeret regularitet er samme beregning som regularitetsberegningen, blot med den forskel at huller i registreringer, bliver taget ud. Således tæller diverse manglende pålogninger, tabte registreringer etc. ikke med i den samlede procent beregning. Rettidighed Definition Bussernes rettidighed i de tidsrum på døgnet, hvor der ifølge den publikumsvendte køreplan er lovet en afgangstid på et fast minuttal. For alle checkpunkter, hvor der findes en ankomst- og/eller en afgangstid, skal det undersøges, om bussen enten kører for tidligt fra afgangsstoppestedet (>15sek) eller kommer for sent til ankomststoppestedet (>120 sek.). Måleperiode Udenfor perioden, hvor regulariteten bliver målt. Målemetode Rettidighed er delt op i to beregninger - Rettidighed Afgang og Rettidighed Ankomst. For registrering på et checkpunkt, uden for regularitetsperioderne, checkes der følgende. Rettidighed afgang Er afgangstidspunktet (DeparturePassingTime) maks. 15 sek. før tidligste afgangstidspunkt (EarliestDeparturePassingTime), så er rettidigheden OK.

11 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel side 11 Rettidighed ankomst Er ankomsttidspunktet (ArrivalpassingTime) maks. 120 sek. Efter seneste ankomsttidspunkt (LatestArrivalPassingTime), så er rettidigheden OK. Eksempel En tur, med start kl. 19:00 fra X Y 14 målinger med rettidig ankomst OK 13 målinger med rettidig afgang OK 2 målinger med ikke rettidig ankomst IKKE OK 3 målinger med ikke rettidig afgang IKKE OK Rettidighed pct. for ankomst (14/16)*100 = U87,5 % Rettidighed pct. for afgang (13/16)*100 = U81,25 % Udgåede ture Antallet af ture som forventes udført fremgår af bilag 1. Antallet af udgåede ture vil blive beregnet på baggrund af IT-registreringer og entreprenøren vil blive modregnet for ture eller dele af ture som ikke er gennemført jf bilag 3. UÆndringer i kørselsomfanget Ved fremkommelighedsforbedringer og -forringelser i kontraktperioden, kan HUR og entreprenøren forbeholde sig retten til at optage forhandlinger om ændring af driftsomfanget. Ændringer i kørselsomfanget i øvrigt, er beskrevet i udbudsbetingelserne. UTeknik I bilag 5 er de tekniske detaljer beskrevet. UAfregning Entreprenøren afregnes for det af HUR oplyste antal vogntimer og busser i udbudsbetingelserne for UbG 1 til de priser, som afgives i tilbud på UbG 2. Hvis driften planlægges således, at frekvens, rettidighed og regularitet overholdes med færre eller flere busser/vogntimer har det ikke indflydelse på den månedlige afregning. HUR skal dog oplyses om antal af busser brugt i driften. UØnsker til regularitet og rettidighed HUR ønsker størst mulig regularitet og rettidighed. Byderen skal opstille mål for regularitet og rettidighed i skema 5 forbehold og bemærkninger til tilbuddene. HUR ønsker ligeledes sikkerhed for at ovennævnte mål overholdes, f.eks. i form af modregninger, hvis målene ikke overholdes.

12 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel side 12 Hver måned opgør HUR rettidighed, regularitet og udgået kørsel. Opgørelsen opgøres dagligt med 72 timers forsinkelse. I skema 5 angives det antal busser, som byder maximalt (i myldretiden) forventer at bruge til at gennemføre den beskrevne kørsel. Regularitet Regularitetsudvikling fra april 2005 april 2006 for linje 5A er som vist nedenfor. Driften er udført med 39 busser og :38 vogntimer. Den viste regularitet er korrigeret som beskrevet ovenfor. Regularitet, hverdag kl % 80% 70% 60% 5A 50% 40% 30% Regularitet, hverdag kl % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Regulariteten på linjen bliver opgjort som overliggeren af den grønne søjle. Uregelm. kørsel Uacceptabel Stor Planlagt Lille Klumpning

13 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel side 13 Rettidighed Rettidighedsudvikling fra april 2005 april 2006 for linje 5A er som vist nedenfor. Driften er udført med 39 busser og :38 vogntimer. Rettidighed 95 % Andel rettidige afgange Andel rettidige ankomster 90 % 85 % 80 % 75 % 70 % Tilbagefald Såfremt forudsætningerne for gennemførelse af driften på 5A bortfalder, eller udviklingen af måleresultaterne af andre grunde ikke opfylder de opstillede delmål/mål, skal parterne i fællesskab straks søge en afklaring af de opståede problemer. Har parterne ikke fundet en løsning af problemet indenfor en periode af 30 kalenderdage, kan hver af parterne herefter med en måneds skriftlig varsel opsige kørslen udført efter betingelserne i UbG 2. Hvis driften af 5A ikke gennemføres efter en model, hvor regulariteten og rettidigheden indgår som mål, vil kontraktens oprindelige bestemmelser være gældende og kørslen skal derfor udføres efter grundlaget i UbG 1. UDiverse Helt overordnet gælder udbudsbetingelserne for 19. udbud og HUR ønsker i forhandlingerne med entreprenørerne, at dette nye tiltag bruges som en mulighed for at arbejde med planlægning og brug af IT som dokumentation. 2. Afgivelse og vurdering af tilbud 2.1 Afgivelse af tilbud Dette udbud af rutekørsel foretages som udbud efter forhandling i henhold til EU's Forsyningsvirksomhedsdirektiv 2004/17/EF af 31. marts Udbudsmaterialet består af følgende: Udbudsbetingelserne

14 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel side 14 Bilag 1-11 til udbudsbetingelserne Tilbudsblanket, inkl. skemaer til uddybning Alle linjekort kan ses på internetadressen: Prækvalificerede bydere har adgang til det samlede udbudsmateriale på udbudshjemmesiden med internetadressen: THTUhttp://asp.ethics.dk/asp/tender/0319_ nsfUTH Tilbud skal afgives på dansk, ligesom efterfølgende kommunikation, skriftlig såvel som mundtlig under kontraktforhandlinger samt under den senere driftsperiode, skal foregå på dansk. Tilbud skal afgives i overensstemmelse med udbudsmaterialets bestemmelser og krav, som fastsat af HUR i det efterfølgende. Tilbud baseret på anden ruteføring eller andre juridiske vilkår end angivet i bilag 3 accepteres ikke. Ved afgivelse af tilbud, skal anvendes den særlige tilbudsblanket, der kan downloades på udbudshjemmesiden under menupunktet Udbudsmateriale. Tilbudsblanketten inklusive bilag skal indsendes via udbudshjemmesiden. Prisen skal indeholde samtlige ydelser, som entreprenøren skal levere, og i tilbuddet skal prisen opdeles i: a) Faste omkostninger Pris pr måned (anlæg, administration mv) b) Busafhængige omkostninger Pris pr driftsbus (renter, afskrivning, vedlige- pr måned holdelse og renholdelse, forsikring mv) c) Vogntimeafhængige omkost- Pris pr vogntime ninger - hverdage (dagtype man-fre) (chaufførløn, brændstof mv) d) Vogntimeafhængige omkost- Pris pr vogntime ninger - weekend (dagtype lør-søn*) (chaufførløn, brændstof mv) *) Denne sats vil blive anvendt for kørsel, der udføres på lørdage, søn- og helligdage, grundlovsdag, 1. maj, juleaftensdag samt nytårsaftensdag. Samtlige priser, der skal angives i danske kroner, skal være i prisniveau marts Alle priser skal være inkl evt moms og afgifter. Alle prisangivelser i nærværende udbudsmateriale er inkl moms.

15 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel side 15 Hvert tilbud skal ledsages af følgende skemaer: Liste over tilbudte busser. Fortegnelse over punkter, der renoveres, samt oplysninger om evt midlertidigt materiel. Busoplysningsskema for hver bustype. Uddybning af den tilbudte kvalitet af driften (kvalitetsindeks). Evt forbehold og bemærkninger, jf nedenfor. Såfremt indholdet i et skema er fuldstændig ens for flere tilbud, er det kun nødvendigt at udfylde et skema. Hvilke tilbud det enkelte skema dækker, skal noteres i øverste højre hjørne. Tilbuddene skal også ledsages af: Driftsredegørelse (bilag 8), jf nedenfor. Tegninger af bustyper i A4-format, jf afsnit 4. Kopi af typegodkendelsescertifikat for busmotorer, jf afsnit 4. Accept fra kommunen vedr busanlæg og opstillingsplads, jf afsnit 5. I bilaget forbehold og bemærkninger til tilbudsblanketten kan byderen i bemærkningsrubrikken angive, hvorvidt man ønsker at begrænse den kørselsmængde (udtrykt i antal busser), der evt indgås kontrakt om. Forbehold, som tilbudsgiver ønsker taget i betragtning, og som efter udbudsbetingelserne kan tages i betragtning, skal ligeledes anføres i bilaget forbehold og bemærkninger til tilbudsblanketten. Evt forbehold, som ikke er anført i et sådant bilag, vil således ikke være gældende. Det kræves, at forbehold så vidt muligt prissættes. Det skal af tilbuddet fremgå, hvilke reservebusser der vil kunne indsættes ved nedbrud og lignende. Der betales ikke særskilt for reservebusser, og udgifterne hertil må derfor indregnes i tilbudspriserne for driftsbusserne. I driftsredegørelsen skal tilbudsgiver udfylde en forpligtende redegørelse for driften og de ressourcer, der vil blive anvendt i forbindelse med den tilbudte kørsel. Redegørelsen skal ske på den særlige blanket, som er indeholdt i bilag 8 til udbudsbetingelserne. Tilbudsgiveren skal udfylde alle punkter angivet i bilag 8. Tilbud, der skal være bindende til 1. april 2007, indsendes på den særlige tilbudsblanket - inklusive bilag - via udbudshjemmesiden. Fristen, for afgivelse af tilbud, er fredag den 15. september 2006 kl. 12:00 Ethvert tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

16 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel side Spørgsmål til udbudsmaterialet Alle henvendelser i form af spørgsmål til indholdet/forståelse af udbudsmaterialet eller vedrørende proceduremæssige spørgsmål skal stilles skriftligt til HURs Kontrakt- og Kvalitetsafdeling via udbudshjemmesiden under menupunktet Send Spørgsmål. Henvendelser med henblik på verifikation af data eller oplysninger i materialet kan rettes telefonisk. Alle skriftlige spørgsmål - samt de telefoniske forespørgsler, som HUR vurderer, kan have generel interesse for de øvrige tilbudsgivere - besvares på udbudshjemmesiden under menupunktet Spørgsmål og Svar, samt evt pr . Spørgsmål vil så vidt muligt blive besvaret løbende, og senest 6 dage inden udløb af fristen for afgivelse af tilbud, med kopi til alle selskaber, der er opfordret til at afgive tilbud. Det angives ikke, hvem der har stillet spørgsmålet. Spørgsmål, som fremsendes senere end 10 dage inden tilbudsfristens udløb, vil ikke blive besvaret. 2.3 Vurdering af tilbud Efter åbning af de indkomne tilbud vil HUR foretage en foreløbig evaluering af tilbuddene for at afgøre, om de individuelle tilbud er afgivet i overensstemmelse med udbudsmaterialets betingelser. Under denne fase af evalueringen kan HUR, uden på nogen måde at forpligte sig, anmode enhver tilbudsgiver om at afgive uddybende eller supplerende oplysninger om tilbuddet. Efter at have konstateret, hvorvidt de indkomne tilbud er afgivet i overensstemmelse med udbudsmaterialets betingelser eller ej, evalueres godkendte tilbud i henhold til nedenstående delkriterier: Pris 40 % Kvalitet af drift 35 % Kvalitet af busmateriel 25 % De nævnte delkriterier indgår i den samlede vurdering med de anførte procentangivelser. I bilag 2 er der redegjort nærmere for, hvad HUR vil lægge vægt på ved bedømmelsen af disse delkriterier. Efter evaluering og forhandling om de godkendte tilbud vil HUR vælge det økonomisk mest fordelagtige tilbud, bedømt ud fra ovenstående prioriterede delkriterier. HUR forbeholder sig ret til i overensstemmelse med reglerne i EU's Forsyningsvirksomhedsdirektiv at annullere udbuddet helt eller delvist og foretage nyt udbud af kørslen. Driftsstart vil være søndag den 21. oktober 2007.

17 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel side Bydere Aftale om buskørsel kan indgås med såvel en enkeltperson som et selskab eller en anden juridisk person. Byderen, for selskaber den ansvarlige leder, skal opfylde de kvalifikationskrav, der er anført i lovbekendtgørelse nr. 107 af 19. februar 2003 om buskørsel samt den i henhold hertil udstedte bekendtgørelse nr 11 af 5. januar 2005, og skal have tilladelse fra Færdselsstyrelsen til erhvervsmæssig personbefordring. Det skal senest i forbindelse med kontraktstart dokumenteres, at der foreligger det nødvendige antal tilladelser til den aftalte kørsel. Alle de i udbudsbetingelserne omhandlede ydelser skal udføres i fuld overensstemmelse med dansk lovgivning. Hvis byderen er bosat i udlandet, skal opgives en person med bopæl eller hjemsted i Danmark, der kan foretage økonomisk bindende dispositioner på byderens vegne, mod hvem der på byderens vegne kan rettes søgsmål, og med hvem alle forhandlinger kan føres, og alle meddelelser gives med bindende virkning for byderen. Der må kun anvendes underentreprenør til driftsudførelsen efter nærmere aftale med HUR, som skal godkende enhver underentreprenør. 4. Busmateriel og miljøforhold 4.1 Generelle krav til busmateriel og -udstyr Tilbudsgiverne anskaffer selv det fornødne antal drifts- og reservebusser. De busser, der anvendes til kørslen, skal være egnede til kørselsopgaven og kunne følge køreplanen. HUR opfordrer tilbudsgiverne til at undersøge de udbudte linjer for bump, broer og andre vejforhold, der kan have indflydelse på hvilke bustyper, der vil kunne betjene de enkelte linjer. Tilbudsgiver er ansvarlig for, at det tilbudte materiel er tilpasset kørslen på de udbudte linjer. Endvidere skal alle busser til enhver tid opfylde alle krav i nærværende udbudsbetingelser, herunder mekaniske og IT-mæssige funktioner, samt være velvedligeholdte, rene og præsentable. Der henvises i øvrigt til bilag 4 og 5. Manglende opfyldelse af ovenstående indgår i HURs sanktionssystem, jf bilag Idriftsættelse af busser Såfremt de tilbudte busser ikke kan idriftsættes fra kontraktstart, skal der ved tilbudsgivningen medfølge en bindende leveringsplan for de tilbudte busser. Der kan ikke tages forbehold for denne leveringsplan. Leveringsplanen er en del af bilag 8.

18 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel side 18 Hvis idriftsættelse af de tilbudte busser ifølge leveringsplanen sker senere end kontraktstart, skal der senest ved kontraktunderskrivelsen desuden foreligge en beskrivelse, der er godkendt af HUR, som viser, hvilke busser der indsættes midlertidigt. Såfremt levering og idriftsættelse sker senere end de anførte tidspunkter i den i bilag 8 beskrevne leveringsplan, reduceres den månedlige kontraktsum med kr pr bus pr driftsdøgn frem til levering sker. Der kan ikke tages forbehold for dette vilkår. HUR betragter først en bus som leveret og idriftsat, når den fremstår i fuld funktionsdygtig stand og er til fuld rådighed for normal drift, og når HUR har modtaget skriftlig meddelelse om datoen for bussens idriftsættelse. Manglende opfyldelse af ovenstående indgår i HURs sanktionssystem, jf bilag 3. Ydermere skal entreprenøren, inden bussen regnes for idriftsat, have indsendt en udfyldt blanket med oplysninger til brug for HURs busdatabase. Denne blanket kan rekvireres i Kontrakt- og Kvalitetsafdelingen. 4.3 Dokumentation Hvert tilbud UskalU være ledsaget af en liste over de busser, der vil blive anvendt til kørslen. Hvis tilbuddet omfatter flere udbudsenheder, skal det klart fremgå hvilke busser der bydes med på hvilken udbudsenhed. For hver af de tilbudte bustyper skal indsendes busoplysningsskema, billeder af bussens eksteriør og interiør samt miljødokumentation. Se bilag 4. Busoplysningsskemaet til 19. udbud findes som bilag til tilbudsblanketten. Tegningen, der viser bussernes udformning og indretning indsendes i A4-format som bilag til tilbuddene. Tegninger i mål 1:20 skal kunne rekvireres af HUR med kort varsel i forhandlingsfasen. Såfremt der bydes med brugte busser, skal tilbuddet vedlægges en renoveringsplan, der beskriver hvordan de brugte busser renoveres og forbedres. Hvis der bydes med brugte busser, hvor der forekommer afvigelser fra enkelte krav, skal der til tilbuddet vedlægges en liste, hvor det tydeligt fremgår hvilke afvigelser, der er tale om. Emner på renoveringsplan og evt liste med afvigelser fra krav vil indgå i forhandlingerne. HUR bistår gerne entreprenøren med vejledning i forbindelse med indkøb af nye busser samt renovering af brugte busser. På alle udbudsenhederne kræves der indsættelse af lavgulvs-/laventrébusser. Skiltning af busserne skal ske efter HURs anvisninger, se endvidere bilag 4. Ved udskiftning af busser i kontraktperioden skal indskiftede drifts- og reservebusser mindst opfylde samme krav. Udskiftning af busser i kontraktperioden

19 (Københavns (Storkøbenhavn (øvrige HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel side 19 skal dog altid aftales med HUR, og der skal ydermere indsendes en udfyldt blanket for hver bus, med oplysninger til HURs busdatabase, jf afsnit Miljøforhold Entreprenøren skal anvende svovlfattig dieselolie eller andet drivmiddel, der forurener mindre end dette, jf bilag 4, og skal endvidere sikre adgang til et brændstoflager, som altid har en kapacitet til mindst 20 dages forbrug. Emissioner fra trafikken er et stigende problem, jo tættere bymæssig bebyggelse der køres i. Miljøgrupperne er en geografisk opdeling af linjerne, der gør det muligt at få den bedst mulige miljøstandard i de områder, hvor det har størst betydning at få reduceret emissionerne. Udover den geografiske opdeling er der ved inddelingen taget højde for, at alle linjer i samme udbudsenhed tilhører samme miljøgruppe. Der stilles nedenstående krav til den miljømæssige standard for linjerne i 19. udbud. Brugte busser kan opgraderes med ekstra emissionsudstyr så busserne opfylder miljøkravene. UMiljøgruppe AU Krav: centrum) Minimum EURO IV eller gasbusser For brugte, opgraderede dieselbusser (motor: EURO III eller lavere) er der yderligere krav om partikelfilter. Omfatter linjerne: 5A, 15 (dog ikke dobbeltdækkerne), 19, 84N og 173E UMiljøgruppe BU Krav: og Købstæder) Minimum EURO II. For dieselbusser med EURO III-norm eller lavere er der yderligere krav om partikelfilter. Omfatter linjerne: 90N, 176, 340, 801, 802, 803, 805 og 806 UMiljøgruppe CU Krav: linjer) Minimum EURO II. For dieselbusser med EURO III-norm eller lavere er der yderligere krav om partikelfilter. Omfatter linjerne: 345, 346 og 347 USærlige forholdu For dobbeltdækkerne på linje 15 er der særlige forhold (busoverdragelse). Der kræves minimum EURO II med partikelfilter. Gasbusser regnes for at leve op til alle ovenstående krav, under forudsætning af at udstødningssystemet er velfungerende, herunder katalysator, brændstofregulering, lambda-sonde mv. Entreprenøren skal i tilbuddet vedlægge en kopi af motorernes typegodkendelsescertifikat som dokumentation for, hvilken miljøstandard (EURO II, EURO III osv) busserne lever op til. Af dette skal fremgå, hvilke værdier motoren er testet

20 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel side 20 til for de regulerede emissionstyper (PM, NOx, HC og CO), inkl evt emissionsreducerende udstyr. Emissionsnormerne og kravene til partikelfiltre mv er nærmere beskrevet i bilag 4, afsnit 4.2. Entreprenøren er forpligtet til i hele kontraktperioden at medvirke til at kortlægge miljøforholdene i virksomheden. Arbejdsmiljøforhold er beskrevet i afsnit 17. HUR kræver udpeget en miljøansvarlig hos entreprenørerne, der skal være HURs kontaktperson i alle miljøspørgsmål, jf bilag 8. Entreprenøren skal anvende HURs manual for kortlægning af miljøforhold, som revideres efter behov i samarbejde med entreprenørerne. Manualen beskriver de miljøforhold og den metode, som skal anvendes til miljøkortlægningen. Manualen kan rekvireres ved henvendelse til Kontrakt- og Kvalitetsafdelingen. Kortlægning af miljøforholdene indgår i HURs udarbejdelse af grønt regnskab for den samlede busdrift i HUR-området. Miljøkortlægningen, udarbejdelse af grønt regnskab og revision af kortlægningsmanualen drøftes i HURs miljøfaggruppe, hvori de miljøansvarlige fra entreprenørerne og HUR deltager. Miljøfaggruppen mødes efter behov (ca 4 gange om året). Entreprenøren skal være villig til i kontraktperioden at indføre miljøledelse efter anvisning fra HUR. Evt meromkostninger herved aftales i givet fald nærmere mellem entreprenøren og HUR. Entreprenøren er forpligtet til i hele kontraktperioden at foretage årlige miljøsyn på busserne, jf retningslinjerne om miljødokumentation i bilag 4, afsnit Støj Al unødig støj fra bussen, herunder bremseskrig, skal undgås. Det påhviler derfor entreprenøren at sikre, at busleverandøren har truffet de fornødne foranstaltninger til at forhindre unødig støj. Hvis der trods dette forekommer unødig støj fra bussen under driften, skal entreprenøren hurtigst muligt udbedre dette forhold. Såfremt der forekommer støj på mere end 77 db(a) målt udvendigt, fx ved stoppested, jf bilag 4, har HUR ret til at kræve bussen udtaget af drift omgående og indtil entreprenøren har udbedret forholdet. Retningslinjer for grænseværdier, målemetoder mv angående støj fremgår af bilag 4, afsnit 4.2.

Udbudsbetingelser. A4 Almindelig rutekørsel i hovedstadsområdet

Udbudsbetingelser. A4 Almindelig rutekørsel i hovedstadsområdet Udbudsbetingelser A4 Almindelig rutekørsel i hovedstadsområdet Kørselsaftaler Trafikselskabet Movia August 2008 A4 Udbud af almindelig rutekørsel Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udbudets omfang...5 1.1 Udbudsenheder...5

Læs mere

Udbudsbetingelser. C1 Citybuskørsel i Københavns Kommune

Udbudsbetingelser. C1 Citybuskørsel i Københavns Kommune Udbudsbetingelser C1 Citybuskørsel i Københavns Kommune Kørselsaftaler Trafikselskabet Movia November 2007 C1 Udbud af citybuskørsel Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 1. Udbudets omfang... 4 1.1

Læs mere

Udbudsbetingelser. U3 Lokalbusser i Køge Kommune

Udbudsbetingelser. U3 Lokalbusser i Køge Kommune Udbudsbetingelser U3 Lokalbusser i Køge Kommune Kontrakter Trafikselskabet Movia Marts 2011 U3 Lokalbusser i Køge Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Udbuddets omfang... 5 1.1 Udbudsenhed.

Læs mere

Udbudsbetingelser for 18. udbud af almindelig rutekørsel

Udbudsbetingelser for 18. udbud af almindelig rutekørsel HUR 18. udbud af almindelig rutekørsel side 1 Udbudsbetingelser for 18. udbud af almindelig rutekørsel 1. Udbuddets omfang... 4 1.1 Afregningsvognplaner... 4 1.2 Driftsvognplaner... 4 1.3 Udligningsophold...

Læs mere

Udbudsbetingelser. T2 Udbud af tele- og servicebuskørsel i hovedstadsområdet

Udbudsbetingelser. T2 Udbud af tele- og servicebuskørsel i hovedstadsområdet Udbudsbetingelser T2 Udbud af tele- og servicebuskørsel i hovedstadsområdet Kørselsaftaler Trafikselskabet Movia Marts 2009 T2 Udbud af tele- og servicebuskørsel side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 0HIndledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser S5 Udbud af servicebuskørsel i Frederiksberg Kommune

Udbudsbetingelser S5 Udbud af servicebuskørsel i Frederiksberg Kommune Udbudsbetingelser S5 Udbud af servicebuskørsel i Frederiksberg Kommune Kontrakter Trafikselskabet Movia December 2011 S5 Udbud af servicebuskørsel i Frederiksberg Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser for 17. udbud af almindelig rutekørsel

Udbudsbetingelser for 17. udbud af almindelig rutekørsel HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel side 1 Udbudsbetingelser for 17. udbud af almindelig rutekørsel 1. Udbuddets omfang... 3 1.1 Afregningsvognplaner... 3 1.2 Driftsvognplaner... 3 1.3 Udligningsophold...

Læs mere

Udbudsbetingelser S3 Udbud af servicebuskørsel i områderne Midt og Storkøbenhavn

Udbudsbetingelser S3 Udbud af servicebuskørsel i områderne Midt og Storkøbenhavn Udbudsbetingelser S3 Udbud af servicebuskørsel i områderne Midt og Storkøbenhavn Kørselsaftaler Trafikselskabet Movia Februar 2008 S3 Udbud af servicebuskørsel Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt...5

Læs mere

Bilag 2. Vurdering af tilbud. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 2 side 1

Bilag 2. Vurdering af tilbud. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 2 side 1 HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 2 side 1 Bilag 2 Vurdering af tilbud 2.1 Delkriterier... 2 2.1.1 Pris... 2 2.1.2 Kvalitet af drift... 2 2.1.3. Kvalitet af busmateriel... 5 HUR 17. udbud af

Læs mere

HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 8 side 1

HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 8 side 1 HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 8 side 1 Bilag 8 Redegørelse for drift og ressourcer 8.1 Personaleressourcer... 3 8.1.1 Oversigt over antal medarbejdere... 3 8.1.2 Navn på kontaktpersoner

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel 16. marts 2009 5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel De med gult markerede spørgsmål/svar var med i 1.- 4. rettelsesblad. Fælles spørgsmål og svar vedr. 10. udbud 13. udbud 1. Skiltning

Læs mere

Bilag 7. Kvalitetsstyring - Entreprenørmodellen. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 7 side 1

Bilag 7. Kvalitetsstyring - Entreprenørmodellen. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 7 side 1 HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 7 side 1 Bilag 7 Kvalitetsstyring - Entreprenørmodellen 7.1 Hovedprincipper og anvendelse... 2 7.1.1 Kvalitetsstyringssystemets hovedprincipper... 2 7.1.2 Grundlaget

Læs mere

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel 9. februar 2010 Ændring til udbudsbetingelserne: Nyt tilbud på udbudsenhed 8 eller kombinationer, hvori udbudsenhed 8 indgår. Udbudsenhed 8 er udbudt

Læs mere

HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 6 side 1

HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 6 side 1 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 6 side 1 Bilag 6 Betaling og regulering af satser mv 6.1 Betaling...2 6.2 Regulering af de månedlige satser...3 6.2.1 Acontoregulering...3 6.2.2 Efterregulering...4

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

Udbudsbetingelser til 1. udbud af telebuskørsel

Udbudsbetingelser til 1. udbud af telebuskørsel Trafikselskabet Movia 1. udbud af telebuskørsel, januar 2007 Side 1 Udbudsbetingelser til 1. udbud af telebuskørsel 0. Generelt... 3 0.1 Telebusbetjening... 3 0.2 Servicebusbetjening... 4 1. Udbudets omfang...

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Udbudsbetingelser. B9 Udbud af kørsel med patientbusser

Udbudsbetingelser. B9 Udbud af kørsel med patientbusser Udbudsbetingelser B9 Udbud af kørsel med patientbusser Trafikselskabet Movia/Region Sjælland Juni 2009 B9 Udbud af patientbusser Indholdsfortegnelse side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 1. Udbudets

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Bilag 9. Busoverdragelse. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 9 side 1

Bilag 9. Busoverdragelse. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 9 side 1 HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 9 side 1 Bilag 9 Busoverdragelse 9.1 Beregning af overtagelsespriser for busser ved kontraktudløb... 2 9.2 Procedure og tidsplan for busoverdragelse... 2 9.3

Læs mere

3. udbud Århus Kommune

3. udbud Århus Kommune 3. udbud Århus Kommune 2. Rettelsesblad. De 4 første spørgsmål svar var med i 1. rettelsesblad. Spørgsmål 1 Dørarrangement I bilag 5 til kontrakten - punkt 1 på side 65 er der anført krav til dørarrangementer

Læs mere

Spørgsmål og Svar. 17. januar 2012. Præcisering af udbudsbetingelserne. 11. januar 2012. Præcisering og ændring af udbudsbetingelserne

Spørgsmål og Svar. 17. januar 2012. Præcisering af udbudsbetingelserne. 11. januar 2012. Præcisering og ændring af udbudsbetingelserne Spørgsmål og Svar Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. 17. januar 2012

Læs mere

Spørgsmål og Svar A3 udbud af almindelig rutekørsel

Spørgsmål og Svar A3 udbud af almindelig rutekørsel Spørgsmål og Svar A3 udbud af almindelig rutekørsel 4. december 2008 På enhed 7 (Hurtigbussen 555/666) er der ikke virksomhedsoverdragelse af personale - ej heller chauffører. Se passagertal for Hurtigbussen

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

BOLIGSELSKAB AFDELING

BOLIGSELSKAB AFDELING Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Offentligt udbud På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Dagcenter- og træning Læge og Speciallæge Sundhedscenter og genoptræning Handicapkørsel 1 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1

Læs mere

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

7. Udbud. Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012

7. Udbud. Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012 7. Udbud Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012 Der mangler svar på nogle af spørgsmålene. Disse vil blive besvaret senere dog senest d. 30.11.2012. Nr. Spørgsmål Svar 1 Pakke 772 Sydtrafik anmodes

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Levering af vintermateriel

Levering af vintermateriel Levering af vintermateriel Saltspredere til kørebaner og stier Juli 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Orientering 3 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 3.1 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere.

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere. Frederikssund Kommune Oplæg om udbud af supplerende skolekørsel Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 97 22 Telefax 97 22 2 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 2 6 7 8 9 0 Indledning Udbudsform

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Boligens vedligeholdelsesstand ved overtagelsen... 3 Overtagelse af boligen ved indflytning... 3 Vedligeholdelse i boperioden...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Vedligeholdsreglement. Model B med vedligeholdskonto Grundlaget for dette vedligeholdsreglement er udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening,

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Boligens vedligeholdelsesstand ved overtagelsen... 3 Overtagelse af boligen ved indflytning... 3 Vedligeholdelse i boperioden...

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-204.435 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. maj 2000

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-204.435 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. maj 2000 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-204.435 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. maj 2000 K E N D E L S E Arriva Danmark A/S (advokat Esben Kjær, København) mod Hovedstadsområdets Trafikselskab

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg

LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg mellem Assens Kommune (udlejer) Rådhus Allé 5 5610 Assens og Glamsdalens Idrætsefterskole (lejer) Langbygårdsvej 86 5620 Glamsbjerg

Læs mere

Udbud af rengøring og vedligeholdelse af Blå Flag-arealer i Odder Kommune samt søndagsrengøring i Odder by

Udbud af rengøring og vedligeholdelse af Blå Flag-arealer i Odder Kommune samt søndagsrengøring i Odder by Udbud af rengøring og vedligeholdelse af Blå Flag-arealer i Odder Kommune samt søndagsrengøring i Odder by Udbudsbetingelser 1. Indledning Odder Kommune ønsker fra 2009 at udbyde rengøring af Blå Flag-arealer

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser Indkøb af vippecontainere Udbudsbetingelser Dato: 15-07-2016 Udarbejdet af: OFD Version: 0.1 Kontrol: LTH Godkendt af: - side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

10. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 21. november Nr. Spørgsmål Svar

10. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 21. november Nr. Spørgsmål Svar 10. Udbud Spørgsmål og svar pr. 21. november 2016 Nr. Spørgsmål Svar 1 Som oplyst under pakke 1096 (selv om der står 311) oplysninger om personaleforhold står der, at man skal overtage 10 chauffører 4

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Masnedøværket Slagelse Kraftvarmeværk Ringsted Halmvarmeværk Haslev Kraftvarmeværk St. Merløse Varmeværk 28. marts 2014 SK Forsyning A/S Udbudsbetingelser for indkøb

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK Udbud af Dødstartsreserve i DK1 2019-2021 1/6 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK1 2019-2021 +45 70 10 22 44 info@energinet CVR-nr. 28 98 06 71 Dato: 21.

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune

3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune 6. august 2009 3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune De med skygge markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. Spørgsmål 1. Adgang til Trapeze eksportfiler Er det

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007.

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. 3 vognmænd kom til mødet. Fra Midttrafik deltog: Morten Christensen Per Elbæk Mette Storgaard Karin

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udbud af buskørsel i

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Movia ændrer ikke kravet på R-buslinjerne. Der kan således ikke køres med højgulvsbus på linjerne.

Movia ændrer ikke kravet på R-buslinjerne. Der kan således ikke køres med højgulvsbus på linjerne. Spørgsmål og Svar 15. januar 2013 Præsisering af udbudsbetingelserne 6.4.4 Billetteringssystem - rejsekort, side 93 Anden fase: Slutinstallation og test Teksten: Movia monterer i denne proces de aktive

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Administrationen orienterer med jævne mellemrum om udvikling og status vedr. udbud af buskørsel.

Administrationen orienterer med jævne mellemrum om udvikling og status vedr. udbud af buskørsel. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 15. april 2010 MLL 10 Udbudsstatus marts 2010 Indstilling: Direktionen indstiller, At orienteringen tages til efterretning Beslutning: Tiltrådt. Sagsfremstilling:

Læs mere

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Udbudsannonce 14. januar 2015 Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Aarhus Kommune, Teknik og Miljø udbyder herved udførelse af teknisk isolering i begrænset

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer)

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer) ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem Udlejer A/S CVR-nr.: 87654321 Bygade 27 2100 København Ø (Udlejer) og Lejer A/S CVR-nr.: 12345678 Lokalevejen 27 2100 København Ø (Lejer) vedrørende lejemålet Industrivej 47,

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 B-ordning godkendt ved urafstemning iht. beslutning på beboermøde september 2013 Sidst redigeret efter beboermødebeslutning den 10. september 2014 Indhold

Læs mere

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 29. oktober 2015 Emil Susgaard Mouritzen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer)

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer) Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Søren Egede Schulz 1. juli 2013 Sagsnr.: 22-1704ss-ses/jkr LEJEKONTRAKT Mellem DSI Klubhuset

Læs mere

Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil. Udbudsbetingelser

Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil. Udbudsbetingelser Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil Udbudsbetingelser Dato: 11-12-2017 Dokument id: 79424 Version: 1.1 Udarbejdet af: OFD Kontrol: ANS Godkendt af: LTH side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej

Læs mere