Miljøgodkendelse af kvægproduktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af kvægproduktion"

Transkript

1 Dato: Miljøgodkendelse af kvægproduktion Højgårdsvej 3, 6623 Vorbasse Januar 2015 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt Grindsted Tlf Journalnr.: P19 Sagsnr.: 14/22196 P Ks.: RHS Sagsbehandler: Mette Hammershøj Tlf Side 1/59

2 INDLEDNING... 3 EJENDOMS- OG VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER... 3 HØRING... 3 MILJØGODKENDELSE AF KVÆGPRODUKTIONEN PÅ HØJGÅRDSVEJ 3, 6623 VORBASSE... 4 ØVRIGE FORHOLD... 5 VILKÅR... GODKENDELSENS VARIGHED... OFFENTLIGGØRELSE MV.... KLAGEVEJLEDNING... MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING... INDLEDNING BESKRIVELSE OG VURDERING AF DET ANSØGTE PROJEKT Husdyrbrugets beliggenhed Besætningens størrelse Driftsbygningerne Foder Gødningsproduktion og -opbevaring Energi- og vandforbrug Affald Restvand / overfladevand PROJEKTETS PÅVIRKNINGER AF OMGIVELSERNE LUGT, STØJ M.M Lugt Støj og transport Støv, fluer og skadedyr Lys Landskab og kulturmiljø Driftsforstyrrelser og uheld PROJEKTETS PÅVIRKNINGER AF OMGIVELSERNE NATURMÆSSIGE FORHOLD Ammoniakpåvirkning af naturområder fra anlægget Påvirkning fra gødningsudbringning Påvirkning fra gødningsudbringning udvaskning af fosfor Påvirkning fra gødningsudbringning udvaskning af nitrat til overfladevand Påvirkning fra gødningsudbringning udvaskning af nitrat til grundvand Påvirkning fra gødningsudbringning supplerende vurdering af påvirkningen af naturforhold Vurdering af påvirkning fra gødningsafsætning til tredjemand BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT) OPHØR ALTERNATIVE MULIGHEDER SAMLET VURDERING BILAG Side 2/59

3 Indledning Husdyrbruget på Højgårdsvej 3, 6623 Vorbasse er den 17. august 2010 blevet miljøgodkendt iht. 12, stk. 2 i Husdyrloven 1. Da dyrehold og bygninger nu ønskes udvidet, har Billund Kommune udarbejdet en ny godkendelse efter 12, stk. 3 på baggrund af ansøgning modtaget via Husdyrgodkendelse.dk første gang den 7. august Godkendelsen meddeles i henhold til iht. 12, stk. 3 i Husdyrloven. Miljøgodkendelsen fastlægger de vilkår, der skal gælde for Højgårdsvej 3, 6623 Vorbasse i Billund Kommune. Vilkårene sikrer, at driften af husdyrbruget, herunder den ansøgte ændring, kan ske uden at påvirke miljøet væsentligt. Denne miljøgodkendelse samler alle vilkår for driften af husdyrbruget. Flere vilkår fra den eksisterende godkendelse er derfor overført til også at gælde for den ansøgte udvidelse. Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora og fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie samt ressourceforbrug. I forbindelse med udarbejdelsen af udkastet til miljøgodkendelse, har Billund Kommune lavet en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af husdyrbruget. Denne danner baggrund for afgørelsen om miljøgodkendelse, herunder de stillede vilkår. Den miljøtekniske beskrivelse og vurdering fremgår af det nedenstående. Ejendoms- og virksomhedsoplysninger Afgørelsen vedrører husdyrbruget beliggende Højgårdsvej 3, 6623 Vorbasse, matrikel nr. 5a, Nebel By, Vorbasse (se bilag 1). Ejendomsnummeret er Bedriftens CVR nr. er , og CHR nr. er Husdyrbruget ejes og drives af Susanne og Jens Ole Nielsen, Højgårdsvej 3, 6623 Vorbasse. Høring Dette udkast til miljøgodkendelse har været sendt i høring i 3 uger, hvor ansøger, naboer og andre parter i sagen havde mulighed for at komme med bemærkninger til projektet. Udkastet blev sendt til: Susanne og Jens Ole Nielsen, Højgårdsvej 3, 6623 Vorbasse Med kopi til: Konsulent Lene Andersen, Endvidere blev udkast sendt til: Naboer og andre beboere i området, som ligger indenfor en beregnet lugtgeneafstand for eksisterende eller fremtidig byzone på 385,43 m (se nærmere herom i nedenstående afsnit om lugt): Ejer, Oxlundvej 1, 6623 Vorbasse 1 LBK nr af 04/12/2009. Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, med senere ændringer Side 3/59

4 Ejere, Oxlundvej 3, 6623 Vorbasse Ejere, Nebelvej 47, 6623 Vorbasse Ejer, Nebelvej 52, 6623 Vorbasse Ejer, Nebelvej 54, 6623 Vorbasse Ejer, Klinkvej 47, 6623 Vorbasse Ejer, Klinkvej 45, 6623 Vorbasse Beboere, Højgårdsvej 2, 6623 Vorbasse Der er ikke foretaget høring af ejere af øvrige nabomatrikler, idet udvidelsen vurderes at være af underordnet betydning for disse. Ejere af forpagtede arealer: Ejer, Klinkvej 45, 6623 Vorbasse Modtagere af husdyrgødning: Ejer, Fromssejervej 6, 6623 Vorbasse Ejer, Klodhøjvej 50, 7250 Hejnsvig Ejer, Nebellundvej 3, 6623 Vorbasse Billund Kommune har ikke modtaget bemærkninger indenfor høringsperioden. Miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Højgårdsvej 3, 6623 Vorbasse For husdyrbruget på Højgårdsvej 3 blev der den 17. august 2010 meddelt miljøgodkendelse til udvidelse af årsproduktionen til 324 malkekøer, 339 opdræt fordelt på 81 småkalve (0-6 måneder) og 258 opdræt (6-26 måneder), 160 tyrekalve (40-60 kg) samt 4 heste, 4 ammekvæg, 6 opdræt og en avlstyr, svarende til i alt 588,21 (dagældende) DE. I forbindelse med produktionsudvidelsen skulle der foretages ny- og ombygninger på ejendommen. Billund Kommune har efterfølgende den 5. september 2012 meddelt tilladelse til etablering af et nyt staldanlæg med dybstrøelse til syge og tilskadekomne malkekøer (velfærdsstald), iht. 19c (nu 30) i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. En del af det godkendte dyrehold og nybyggeri blev ikke etableret inden udløbet af miljøgodkendelsens udnyttelsesfrist, og miljøgodkendelsen er derfor kun delvist udnyttet. Billund Kommune modtog den 7. august 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med en ønsket udvidelse af kvægholdet, etablering af ny kostald, samt opførelse af tidligere godkendte, men ikke opførte, plansiloer, møddingsplads og gyllebeholder på m 3. Ansøgningen er efterfølgende revideret ved nye ansøgningsskemaer, senest den 8. oktober Endvidere er der løbende tilgået kommunen supplerende oplysninger fra ansøger. Med denne afgørelse godkender Billund Kommune husdyrbrugets anlæg, produktion og arealer, herunder de ansøgte ændringer. I det omfang andet ikke er nævnt Side 4/59

5 i afgørelsen, er den meddelt på baggrund af de oplysninger, som kommunen har modtaget i forbindelse med sagen, hvorfor afgørelsen hviler herpå. Godkendelsen meddeles efter 12, stk. 3 i Husdyrloven, idet Billund Kommune vurderer at: Der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, Husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne, samt Driften af husdyrbruget ikke medfører væsentlige virkninger på miljøet Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i nedenstående miljøtekniske beskrivelse og vurdering. Øvrige forhold Afgørelsen omfatter alene forholdet til Husdyrloven. Øvrige relevante godkendelser og tilladelser skal indhentes særskilt, herunder byggetilladelser, samt tilladelser iht. Spildevandsbekendtgørelsen 2. Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til de gældende regler i love og bekendtgørelser, uanset at de nævnte krav og regler kan være en skærpelse af denne godkendelses vilkår. Husdyrbruget må ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt iht. 12 i Husdyrloven. Udvidelser og ændringer skal anmeldes til Billund Kommune, som skal have lejlighed til at vurdere, hvorvidt udvidelsen/ændringen kræver en ny godkendelse, eller om udvidelsen/ændringen kan ske indenfor rammerne af denne godkendelse. Med venlig hilsen Mette Hammershøj Miljøsagsbehandler, Landbrug 2 BEK. nr af 11/12/2007. Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, med senere ændringer Side 5/59

6 Vilkår Indretning og drift 1. Husdyrbruget skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen. Anlæg skal opføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet og i den miljøtekniske beskrivelse. 2. Før etablering af nye anlæg skal der indhentes byggetilladelse iht. byggereglementet fra Billund Kommune. 3. Vilkår vedr. drift skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften. 4. Ændring af ejerforhold eller ansvar for driften skal meddeles Billund Kommune senest 1 måned efter ændringen. 5. Denne miljøgodkendelse bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens meddelelse, herunder efter evt. klagenævnsafgørelse. Det fremgår af Husdyrlovens 33, at en godkendelse anses for udnyttet ved iværksættelse af bygge- og anlægsarbejder. Anlæg Vilkår for ny kostald: 6. Staldsystemet i den nye kostald (bygning 3, jf. bilag 2) skal indrettes med sengestald med præfabrikeret drænet gulv. Præfabrikerede gulve skal have et fald på minimum 1,0 % mod gulvmidte. Gulvet skal være udført med ajleafløb. Lysningsarealet til ajleafløb/gylleopsamling må maksimalt udgøre 5 % af det samlede gangareal. Der skal hver dag foretages skrabninger hver anden time. Skraberen skal være forsynet med timer. Skraberen skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget. Staldsystemet i den nye kostald kan dog efter indhentet accept fra tilsynsmyndigheden i stedet etableres med andre staldsystemer, som medfører samme eller mindre forurening. 7. Der skal etableres og til stadighed vedligeholdes afskærmende beplantning, i form af 3-rækkede læhegn eller mindre grupper af buske og træer, nord og øst for den nye kostald. Beplantningen skal søges tilpasset bedst muligt ind i omgivelserne, dvs. ved at vælge træsorter, der allerede findes i området, og som er naturligt hjemhørende i Danmark. Inden etablering skal den valgte udformning af beplantningen godkendes af kommunen. Beplantningen skal etableres indenfor et år, efter at stalden er etableret. 8. For at forebygge lyspåvirkning fra fremtidige bygninger skal eventuelle nye udendørs lamper ophænges lavt og med afskærmet lyskilde, så lysets spredning begrænses til det nødvendige operationsområde. Belysning i nye stalde skal anbringes, så lyset ikke kastes direkte ud gennem vinduer eller åbninger i bygningen. Husdyrbruget ikke må give anledning til lyspåvirkning i omgivelserne, som tilsynsmyndigheden finder, er væsentlige. Side 6/59

7 Vilkår for eksisterende kostald: 9. Den eksisterende kostald (bygning 1, jf. bilag 2) skal være forsynet med robotskraber. Skrabeanlægget skal skrabe mindst 6 gange i døgnet og sikre effektiv fjernelse af gødning. Skraberen skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget. Vilkår for gyllebeholdere: 10. Der kan opføres en ny gyllebeholder på m 3 med placering som angivet på bilag Der skal etableres og til stadighed vedligeholdes et 3-rækket beplantningsbælte omkring den fremtidige gyllebeholder i det åbne land. Beplantningen skal søges tilpasset bedst muligt ind i omgivelserne, dvs. ved at vælge træsorter, der allerede findes i området, og som er naturligt hjemhørende i Danmark. Beplantningen skal etableres indenfor et år, efter at gyllebeholderen er etableret. 12. Ved ophør af driften, eller hvis gyllebeholderen ikke længere indgår i driften af husdyrbruget, skal beholderen fjernes, og området bringes tilbage til oprindelig tilstand. 13. Ved den eksisterende gyllebeholder på m 3 samt ved den fremtidige gyllebeholder skal, såfremt beholderne er udstyrede med en pumpeanordning, etableres en støbt plads, hvor påfyldning af gylle finder sted. Påfyldningspladsen skal dimensioneres med styrke og tæthed som en møddingsplads. Der skal være fald mod afløb, så spild opsamles. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter periode med daglig påfyldning er afsluttet. Opsamlet spildevand skal overpumpes til gyllebeholderen. Rent overfladevand fra pladsen kan opsamles og udsprinkles eller lades nedsivet, når pladsen forinden er rengjort efter brug. Produktion 14. Godkendelsen omfatter flg. årsproduktion: Dyretype Antal DE Malkekøer, ( kg EKM), tung race ,5 Kviekalve, tung race (0-6 mdr) 50 13,5 Kvier, tung race (6 24 mdr.) ,8 Tyrekalve, tung race (40-60 kg) 143 1,9 Heste ( kg) 2 0,7 Heste ( kg) 1 0,4 Kødkvæg, småkalve, tung race (0-6 mdr.) 2 0,5 Kødkvæg, kvier, tung race (6-28 mdr.) 6 2,9 I alt 572,3 *Beregningen af dyreenheder for malkekøerne er sket med baggrund i en mælkeydelse på kg mælk (tung race), jf. bek. nr. 853 af 30/06/2014. Hvis mælkeydelsen falder til et lavere niveau, kan dette antal DE ikke omlægges til et forøget dyrehold. Såfremt mælkeydelsen oversti- Side 7/59

8 ger kg mælk, skal der ske en tilsvarende reduktion i dyreholdet, så husdyrproduktionen ikke overstiger 572,3 DE. 15. Kødkvæget skal være udegående 12 mdr. uden for udbringningsarealet. Hestene skal være udegående 6 mdr. uden for udbringningsarealet. Gødningsopbevaring og -håndtering 16. Husdyrbruget skal til enhver tid kunne dokumentere, at have opbevaringskapacitet for husdyrgødning i overensstemmelse med gældende lovgivning, jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsen. 17. Pumpning til og fra gyllebeholderne skal ske under opsyn. 18. Gyllebeholderne skal tømmes regelmæssigt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse. 19. Gyllen i gyllebeholderne må kun røres lige før tømning af beholderen. Energi- og vandforbrug 20. Vand- og energiforbrug skal ligge indenfor rammerne af størrelserne, nævnt i den miljøtekniske beskrivelse. Hvis forbruget efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentligt større, skal husdyrbruget på tilsynsmyndighedens anmodning lade en sagkyndig gennemgå ejendommen med henblik på udpegning af reduktionsmuligheder. Affald 21. Husdyrbrugets affald skal håndteres og opbevares sådan, at der ikke opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord. 22. Farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er mærkede, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Beholderne skal opbevares under tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. Spildevand /overfladevand 23. Overfladevand fra arealer, hvor der kan ske spild med forurenende foder eller gødning eller opstå anden forurening, må ikke afledes til dræn, vandløb eller nedsivning. Afledningen af ejendommens overfladevand må ikke udvides, inden kommunen har meddelt særskilt tilladelse hertil. 24. Tagvand skal nedsives i overensstemmelse med gældende vejledning, medmindre kommunen har meddelt tilladelse efter Spildevandsbekendtgørelsen til anden afledning. Lugt 25. Husdyrbruget må ikke give anledning til lugtpåvirkning i omgivelserne, som tilsynsmyndigheden finder, er væsentlig. Hele ejendommen og dens Side 8/59

9 omgivelser skal renholdes således, at lugtfrembringelse begrænses mest muligt. 26. Hvis tilsynsmyndigheden finder, at virksomheden giver anledning til væsentlig lugtpåvirkning, skal virksomheden foranledige sagkyndig undersøgelse af husdyrbrugets anlægs- og driftsmæssige kilder til lugtfrembringelse udført og i fornødent omfang iværksætte afhjælpende foranstaltninger. Senest 2 måneder efter, at tilsynsmyndigheden har fremsat krav om sagkyndig undersøgelse, skal myndigheden tilsendes den sagkyndiges redegørelse med anbefalede lugtreducerende tiltag, samt en tids - og handlingsplan for gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger. Hvis undersøgelsen og redegørelsen efter tilsynsmyndighedens vurdering er dækkende for hele husdyrbruget, kan en ny undersøgelse tidligst kræves udført igen efter et år. Støj 27. Virksomheden skal planlægge flest muligt støjende aktiviteter afviklet i dagperioden og være særligt agtpågivende omkring støjfrembringelse i natperioden (kl ), herunder fra mobile støjkilder. 28. Husdyrbrugets bidrag til det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau, ved omliggende beboelse og deres udendørs opholdsarealer, må maksimalt udgøre følgende værdier: Dagtimer Mandag-fredag kl kl Lørdag kl kl db (A) 45 db (A) 55 db (A) 45 db (A) Midlingstid 8 timer 1 time 7 timer 4 timer Søn - og helligdage kl db (A) 8 timer Alle dage* kl db (A) ½ time *Støjens spidsværdi må om natten (kl ) ikke overstige 55 db (A). Til - og frakørsel 29. Virksomheden skal planlægge mest mulig transport afviklet i dagperioden. Det årlige kørselsbehov må ikke udvides med mere end 10 % i forhold til det, der er angivet i de tekniske beskrivelser. 30. Udstyr, der anvendes til transport og udkørsel af husdyrgødning, skal ved udkørsel til offentlig vej være tæt og renholdt i et omfang, så spild undgås. 31. Tilkørselsveje og arealer omkring bygningerne, siloerne og gyllebeholdere m.m. skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning, jord m.v. 32. Evt. spild skal fjernes efter arbejdets afslutning og/eller samme dag ved arbejdstids ophør. Side 9/59

10 Støv 33. Husdyrbruget må ikke give anledning til støvpåvirkning i omgivelserne, som tilsynsmyndigheden finder, er væsentlig. I tørre perioder, hvor transport kan give gener ved beboelser, institutioner m.v., skal virksomheden i nødvendigt omfang tilrettelægge arbejdets udførelse med henblik på at begrænse støvpåvirkning fra transport mellem ejendommen og markerne, herunder om nødvendigt ved anvendelse af støvdæmpende foranstaltninger eller ved indstilling af transporterne under ugunstige vindforhold. Skadedyrsbekæmpelse 34. Husdyrbruget ikke må give anledning til fluegener i omgivelserne, som tilsynsmyndigheden finder, er væsentlige. Hvis tilsynsmyndigheden finder, at virksomheden giver anledning til væsentlige fluegener, skal virksomheden foranledige sagkyndig undersøgelse af husdyrbrugets anlægs- og driftsmæssige kilder til fluefrembringelse udført og i fornødent omfang iværksætte afhjælpende foranstaltninger. Senest 2 måneder efter, at tilsynsmyndigheden har fremsat krav om sagkyndig undersøgelse, skal myndigheden tilsendes den sagkyndiges redegørelse med anbefalede fluereducerende tiltag, samt en tids- og handlingsplan for gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger. Hvis undersøgelsen og redegørelsen efter tilsynsmyndighedens vurdering er dækkende for hele husdyrbruget, kan en ny undersøgelse tidligst kræves udført igen efter et år. Olietank 35. Olietanke skal drives jf. gældende Olietankbekendtgørelse 3. Driftsforstyrrelser og uheld 36. Den eksisterende beredskabsplan skal opdateres i nødvendig grad til at omfatte den aktuelle udvidelse og nye anlæg, således at beredskabsplanen fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Beredskabsplanen skal som minimum indeholde: Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at stoppe ulykken/uheldet og begrænse udbredelsen. Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan. Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb mm. En opgørelse over materiel der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, og som kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Beredskabsplanen skal forefindes opdateret senest 3 mdr. efter godkendelsen er taget i brug, og der skal herefter til enhver tid forefindes en op- 3 BEK. nr af 21/12/2011 Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, med senere ændringer Side 10/59

11 dateret beredskabsplan på ejendommen. Beredskabsplanen skal forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. 37. Olier og kemikalier skal opbevares således, at væsker ikke kan tilledes jord, grundvand, overfladevand eller afløbssystemer, hvis der måtte ske udslip. 38. Påfyldningspumper og slanger skal holdes i en sådan tilstand, at de ikke giver anledning til spild. Påfyldning af brændstof på traktorer og andre landbrugsmaskiner skal ske på betonlagt plads, der er indrettet på en sådan måde, at evt. spild ikke medfører risiko for forurening af jord, grundvand, overfladevand og afløbssystemer. Eventuelt spildt brændstof skal opsamles med det samme. Tankpistol må ikke kunne fastlåses i åben stilling under påfyldning, medmindre pistolen er udstyret med en automatisk stopfunktion, som afbryder pumpning, når tanken er fuld. 39. Ved uheld, som medfører risiko for forurening af miljøet, skal virksomheden straks foretage alarmering af alarmcentralen på telefon nr. 112, og afværgeforanstaltninger jf. beredskabsplanen skal iværksættes. Udbringningsarealer 40. Husdyrbrugets udbringningsarealer fremgår af kortbilag 1. Ændringer i udbringningsarealer skal anmeldes til Billund Kommune for vurdering af arealernes følsomhed. 41. På bedriftens udbringningsarealer må der maksimalt udbringes kg N og kg P i husdyrgødning svarende til 389,5 DE pr. planår, fordelt på 309,92 DE kvæggylle og 79,58 dybstrøelse, på husdyrbrugets 170,73 ha udbringningsarealer. Der må ikke tilføres anden organisk gødning, f.eks. affald, til bedriftens arealer. 42. Der skal på bedriftens udbringningsarealer være mindst 12,00 % ekstra efterafgrøder, udover de til enhver tid gældende generelle krav om efterafgrøder. De ekstra efterafgrøder skal følge de samme regler, som gælder for de lovpligtige efterafgrøder hvad angår artsvalg, dyrkningsperiode, eftervirkning og kvælstofgødskning. Efterafgrøderne eller andre generelle miljøkrav må dog ikke overføres til andre bedrifter. 43. Der kan afsættes 89,6 DE kvæggylle til Fromsejervej 6 og 79 DE kvæggylle til Klodhøjvej Der kan afsættes 10 DE kvæggylle til Nebellundvej 3, så længe bedriften drives økologisk. Bedste anvendelige teknik (BAT) 45. På tilsynsmyndighedens anmodning skal virksomheden redegøre for, at husdyrbrugets anlæg og drift er i overensstemmelse med teknikkerne oplyst i bilag 4. Tilsynsmyndigheden kan stille krav til, i hvilken form redegø- Side 11/59

12 relsen skal leveres, herunder f.eks. procedurebeskrivelser, driftsregistreringer, regnskabsforhold mv. Tilsyn og kontrol/egenkontrol 46. Der skal på husdyrbruget føres egenkontrol med produktionens størrelse. På tilsynsmyndighedens anmodning og ved miljøtilsynets besøg på ejendommen skal forevises en opgørelse med tilhørende bilag over produktionen, jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 1. Dokumentationen skal opbevares i mindst 5 år. 47. Husdyrbruget skal føre egenkontrol med energi, vand og råstofforbrug. 48. Såfremt tilsynsmyndigheden modtager støjklager over husdyrbrugets drift og produktion, er husdyrbruget på tilsynsmyndighedens anmodning forpligtet til at føre følgende egenkontrol: For egen regning skal husdyrbruget dokumentere, at de stillede støjkrav er overholdt. Dokumentation kan maksimalt kræves én gang pr. år, hvis støjgrænserne er overholdt. Målinger/beregninger skal udføres og rapporteres som Miljømåling ekstern støj i henhold til gældende lovgivning, og skal udføres af et laboratorium eller en person, som er godkendt til dette af Miljøstyrelsen. Som udgangspunkt accepteres en ubestemthed på de målte eller beregnede støjbelastninger på maksimalt ± 3 db(a). Resultaterne af målinger og beregninger skal være afrapporteret til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter, at tilsynsmyndigheden har fremsat anmodning herom. 49. Enhver form for driftsstop af skrabere/robotskraberen skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Logbog, servicefaktura, registrering fra datalogger eller lignende, der dokumenterer, at skrabere/robotskrabere er i drift og vedligeholdes, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. Ophør 50. Ved ophør af bedriften skal stalde, gyllekanaler/kummer og gødningsopbevaringsanlæg mv. tømmes og rengøres. Gødningsrester og spildevand skal bortskaffes efter gældende regler. Bemærkninger til godkendelsen: 51. Husdyrbruget må ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af Billund Kommune som værende indenfor rammerne af denne godkendelse. Godkendelsens varighed I henhold til Husdyrloven skal der fastsættes en frist for udnyttelse af godkendelsen, som normalt ikke bør være mere end 2 år. Dog kan fristen forlænges til op til 5 år, jf. lovens 33, stk. 3. Ansøger har ikke anmodet om forlænget udnyttelsesfrist. Side 12/59

13 På den baggrund fastsættes, at miljøgodkendelsen skal være udnyttet senest 2 år efter godkendelsens meddelelse, herunder efter evt. klagenævnsafgørelse. Det fremgår af Husdyrlovens 33, at godkendelsen anses for udnyttet ved iværksættelse af bygge- og anlægsarbejder. Herefter gælder, at hvis en del af godkendelsen herunder det godkendte produktionsniveau - ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet de seneste 3 år. Husdyrbrugets miljøgodkendelse skal jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 4 regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering. Den første revurdering foretages dog, når der er forløbet 8 år, dvs. i Offentliggørelse mv. Endelig afgørelse om miljøgodkendelse annonceres den 13. januar 2015 på Billund Kommunes hjemmeside samt i Billund Ugeavis og Midtjysk Ugeavis. Afgørelsen er sendt til: Susanne og Jens Ole Nielsen, Højgårdsvej 3, 6623 Vorbasse Med kopi til: Konsulent Lene Andersen, Endvidere sendes afgørelsen til: Sundhedsstyrelsen, Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, ved Niels Barslund, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Det Økologiske Råd, Dansk Ornitologisk Forening (DOF) DOF lokalafdeling, Klagevejledning Afgørelsen kan senest den 10. februar 2015 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af de klageberettigede, jf i Husdyrloven. Eventuel klage over godkendelsen stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, og kan indsendes via Klageportalen. Klageportalen tilgås via borger.dk eller virk.dk. Vejledning om, hvordan man skal logge på og anvende Klageportalen, kan findes på hhv. borger.dk og virk.dk samt på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Klagen kan også sendes til Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted, Kommunen vil derpå sende klagen videre til Naturog Miljøklagenævnet via Klageportalen. Hvis afgørelsen påklages, vil det straks 4 Bek. nr af 08/11/2013. Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug, med senere ændringer Side 13/59

14 blive meddelt ansøgeren. Klagen skal være skriftlig og være modtaget ved kommunen inden lukketid på dagen for klagefristudløb. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr på 500 kr. Gebyret indbetales med betalingskort i Klageportalen. Hvis klagen indsendes via kommunen, modtager klager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller kommunen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. En eventuel klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen inden klagefristens udløb sker derfor på egen risiko. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden den 13. juli Side 14/59

15 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering Indledning Denne miljøtekniske beskrivelse og vurdering af det ansøgte projekt, danner baggrund for miljøgodkendelse af husdyrbruget. Hensigten med den miljøtekniske beskrivelse og vurdering er at undersøge, om ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT), samt om husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Den miljøtekniske beskrivelse og vurdering beskriver og vurderer de miljøpåvirkninger af omgivelserne, som husdyrbruget inklusiv den ansøgte udvidelse giver anledning til. Miljø skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora og fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie samt ressourceforbrug. Vurderingerne er foretaget med udgangspunkt i de beskyttelsesniveauer og retningslinjer, der er indeholdt i Husdyrloven, Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og Miljøstyrelsens digitale vejledning om tilladelse og miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug. Påvirkningen af omgivelserne er beskrevet og vurderet dels i forhold til de anlægsnære påvirkninger (lugt, støj mm.), dels i forhold til de naturmæssige forhold (natur, vandmiljø mm.). Den miljøtekniske beskrivelse og vurdering er foretaget på baggrund af en systematisk gennemgang af, om husdyrbruget i nødvendigt omfang bringer BAT i anvendelse. Grundlaget for kommunens vurdering af ansøgers anvendelse af BAT er beskrevet i afsnittet Bedste tilgængelige teknik. Vurderingen er baseret på en skematisk gennemgang, hvor de anvendte metoder sammenstilles med BAT betragtningerne i aktuelle BREF noter og BAT blade. Dette regelgrundlag er skematiseret i afgørelsens bilag 3. I de enkelte afsnit i nedenstående beskrivelse og vurdering er henvist til BAT grundlaget i dette bilag. I afsnittet Bedste tilgængelige teknik er foretaget en opsummerende vurdering. Beskrivelse og vurdering af det ansøgte projekt På vegne af Susanne og Jens Ole Nielsen har KHL indsendt ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Højgårdsvej 3, idet der ønskes foretaget udvidelse af anlæg og besætning. Der er ansøgt via det it-baserede ansøgningssystem på hvor den senest modtagne version af ansøgningen er modtaget den 8. oktober I forbindelse med behandlingen af ansøgningen har der været behov for supplerende oplysninger. Der er således løbende indsendt supplerende oplysninger. Denne miljøtekniske beskrivelse og vurdering er foretaget med baggrund i det sidst indsendte ansøgningsmateriale. Husdyrbrugets beliggenhed Husdyrbruget ligger i landzone i Billund Kommune. Placeringen fremgår af bilag 1. Side 15/59

16 Korteste afstand fra husdyrbrugets anlæg til nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt er i ansøgningen angivet til 180 m. Afstanden til samlet bebyggelse er angivet til ca. 2,86 km (Donslund), og afstanden til nærmeste byzone til ca. 4,77 km. Husdyrbrugets staldanlæg og opbevaringsanlæg er omfattet af en række afstandskrav i Husdyrloven: 6 og 20: 50 m til nabobeboelse og 300 m til eksisterende eller planlagt byzone- eller sommerhusområde, samlet bebyggelse og blandet bolig og erhverv mv. 7: 10 m til bestemte ammoniakfølsomme naturtyper indenfor og udenfor internationale naturbeskyttelsesområder. 8: forskellige afstandskrav til almene og ikke-almene vandforsyningsanlæg, vandløb, søer, naboskel, offentlig vej, privat fællesvej, levnedsmiddelvirksomhed og egen beboelse. Kommunens vurdering Det er Billund Kommunes vurdering, at Husdyrlovens afstandskrav kan overholdes, og at den ansøgte placering ikke vil medføre nogen væsentlig øget risiko for gener eller forurening af omgivelserne. Besætningens størrelse På husdyrbruget beliggende Højgårdsvej 3 er der i dag en årsproduktion af malkekvæg på 217 malkekøer ( EKM), 133 kvier (6-24 mdr.), 44 småkalve (0-6 mdr.), 116 prod. tyrekalve (40-60 kg), alle tung race, samt 3 heste ( kg), 2 småkalve (0-6 mdr.) og 1 avlstyr, tung race, svarende til 383,0 DE pr. 1. september Besætningen ansøges med denne godkendelse udvidet til 572,3 DE fordelt på 332 malkekøer ( EKM), 150 kvier (6-24 mdr.), 50 småkalve (0-6 mdr.), 143 prod. tyrekalve (40-60 kg), alle tung race, samt 3 heste ( kg), 2 småkalve (0-6 mdr.) og 6 kødkvier (6-28 mdr.), tung race. I ansøgningen er angivet en mælkeydelse fra malkekøerne på kg pr. årsko for tung race, hvor normen er på kg. Der ansøges dermed om en udvidelse på 189,3 DE. Husdyrbrugets besætning, jf. ansøgningen fremgår af nedenstående tabel 1. Kommunens vurdering Husdyrbruget på Højgårdsvej 3 blev den 17. august 2010 miljøgodkendt til udvidelse af årsproduktionen til i alt 588,21 (dagældende) DE. En del af det godkendte dyrehold og nybyggeri blev ikke etableret inden udløbet af miljøgodkendelsens udnyttelsesfrist, og miljøgodkendelsen er derfor kun delvist udnyttet. Billund Kommune har fastlagt det lovlige dyrehold på ejendommen til 217 malkekøer, 133 kvier (6-24 mdr.), 44 småkalve (0-6 mdr.), 116 tyrekalve (40-60 kg), 3 heste ( kg) samt 2 småkalve (0-6 mdr.) og 1 avlstyr i kødkvæg, i alt svarende til 383,0 DE. Side 16/59

17 Generelt skal tillægsgodkendelser ansøges ved at kopiere den tidligere ansøgning, fastholde den oprindelige nudriftssituation og tilpasse ansøgt drift i forhold til det ønskede tillæg. Dette skyldes, at det i Husdyrloven er præciseret, at miljøvurderingen skal foretages på baggrund af alle ændringer og udvidelser siden 1. januar 2007, dog højst over en 8-årig periode. Den oplyste nudrift i IT-ansøgningssystemet er i overensstemmelse med den tilladte produktion inden Der fastsættes vilkår med grænser for husdyrbrugets maksimale produktion, som svarer til det ansøgte. Dyretype Antal DE Malkekøer, ( kg EKM), tung race ,5 Kviekalve, tung race (0-6 mdr) 50 13,5 Kvier, tung race (6 24 mdr.) ,8 Tyrekalve, tung race (40-60 kg) 143 1,9 Heste ( kg) 2 0,7 Heste ( kg) 1 0,4 Kødkvæg, småkalve, tung race (0-6 mdr.) 2 0,5 Kødkvæg, kvier, tung race (6-28 mdr.) 6 2,9 I alt 572,3 Der fastsættes desuden vilkår om, at der på husdyrbruget skal føres egenkontrol med produktionens størrelse. På tilsynsmyndighedens anmodning og ved miljøtilsynets besøg på ejendommen skal forevises en opgørelse med tilhørende bilag over produktionen, jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsens 5 bilag 1. Dokumentationen skal opbevares i mindst 5 år. Driftsbygningerne Den samlede bygningsmasse fremgår af bilag 2, mens placeringen af den nye gyllebeholder i det åbne land er vist på bilag 1. Der ansøges om etablering af ny kostald, ændring af eksisterende kostald til opdræt, samt opførelse af tidligere godkendte, men ikke opførte, plansiloer, møddingsplads og gyllebeholder på m 3. Den nye kostald etableres nord for den eksisterende kostald og umiddelbart øst for eksisterende gyllebeholder på m 3. Den nye gyllebeholder på m 3 ønskes opført på bar mark omkring 850 meter sydøst for ejendommen. Bygning Besætning Antal Staldsystem Byg. nr. 1 Eksisterende kostald ændres til opdræt (ST ) Byg. nr. 3 Ny kostald Malkekøer, EKM 12 Sengebåse og spalter, ringkanal Kvier, 6-24 mdr. 130 Sengebåse og spalter, ringkanal Malkekøer, EKM 280 Sengebåse og præfabrikeret drænet gulv 5 BEK. nr. 853 af 30/06/2014. Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Side 17/59

18 (ST ) Kvier, 6-24 mdr. 10 Sengebåse og præfabrikeret drænet gulv Byg. nr. 4+5 Småkalve, 0-6 mdr. 50 Dybstrøelse Eksisterende ungdyrstald og hestestald Tyrekalve, kg 143 Dybstrøelse (ST ) Heste, kg 3 Dybstrøelse Småkalve, kødkvæg, 2 Dybstrøelse 0-6 mdr. Kvier, kødkvæg, 6 Dybstrøelse 6-28 mdr. Byg. nr. 6 Malkekøer, EKM 40 Dybstrøelse Eksisterende velfærdsstald Kvier, 6-24 mdr. 10 Dybstrøelse (ST ) Tabel 1. Bygningsnumre henviser til bilag 2. Kommunens vurdering Indretning og drift af eksisterende staldanlæg skal ske iht. Husdyrgødningsbekendtgørelsens regler. I Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er der fastsat nogle krav til ammoniakemissionen fra stald og lager, samt for ammoniakpåvirkningen i den omgivende natur. I nedenstående del af den miljøtekniske beskrivelse og vurdering: Projektets påvirkninger af omgivelserne naturmæssige forhold, er foretaget en nærmere vurdering af disse forhold. Med henblik på at reducere staldanlægs ammoniakemission har Miljøstyrelsen fastlagt et niveau for ammoniakemissionen for malkekvæg og opdræt i Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT), Husdyrbrug med konventionel produktion af malkekvæg (gyllebaserede staldsystemer) - omfattet af husdyrgodkendelseslovens 11 og 12. De vejledende grænseværdier er i vejledningen opdelt i tabeller efter hvilken produktionstype, der er tale om. De vejledende værdier gælder for tab fra anlægget, jf. Husdyrlovens definition, dvs. fra husdyrhold, stald og lager. Ansøger har mulighed for at reducere anlæggets ammoniaktab ved at anvende reducerende teknikker indenfor staldsystemer, fodring eller lagring, efter eget valg. Herudover kan der i nogle tilfælde være muligheder for at bringe rensningsteknikker i anvendelse. Kvæget i de eksisterende stalde på Højgårdsvej 3 bliver fordelt med 12 køer og 130 kvier i sengestald med spalter og robotskrabere, og 40 køer, 10 kvier, 50 småkalve, 143 tyrekalve samt 3 heste på dybstrøelse. De 280 køer og 10 kvier i den nye kostald vil blive opstaldet i sengestald med præfabrikeret drænet gulv. Hestene er udegående udenfor udbringningsareal i 6 mdr. om året, og kødkvæget hele året. Side 18/59

19 Vejledende BAT-emissionsgrænseværdier for malkekvæg og opdræt opnåelig ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik på gyllebaserede staldsystemer fremgår af notat fra Miljøstyrelsen, maj BAT-emissionsgrænseværdierne for malkekvæg og opdræt på dybstrøelse fastlægges på baggrund af notat fra Miljøstyrelsens af 6. feb Fastlæggelsen af BAT-emissionsgrænseværdier for konventionel produktion af svin og malkekvæg udenfor gyllesystemer. Billund Kommune har, ud fra ovennævnte notater beregnet et samlet BATemissionsniveau for ammoniak med udgangspunkt i kravene til ny hhv. eksisterende stald ud fra BAT-vejledningen. Kommunens BAT-vurdering tager desuden udgangspunkt i, at der ikke stilles BAT-krav til opdræt under 6 mdr. For opdræt under 6 mdr. opererer Husdyrgodkendelse.dk alene med dybstrøelse som mulige staldsystemer. Der er herudover ikke fastlagt BAT-krav for staldsystemer til denne dyregruppe. For dyretyper, hvor der ikke er opstillet BAT- emissionskrav, er der i overensstemmelse med vejledningens anvisninger anvendt normtal. Disse er hentet fra Husdyrgodkendelse.dk. Der er ikke beregnet BAT-krav for kødkvæget, da disse er udegående året rundt. Beregningerne fremgår af nedenstående skema: Antal dyr og stald Vejl. emissionsgrænseværdi Uden korrektion (Kg NH 3 -N/dyr) Kg NH 3 -N/dyr Total Kg NH 3 -N for dyregruppen 12 malkekøer Eksisterende stald Sengestald m. spalter, ringkanal 130 kvier (6-24 mdr.) Eksisterende stald Sengestald m. spalter, ringkanal 9,80-117,6 N ab dyr = ((6+24) x 0,0729) + 5,36 1,93 = 4,12 661,5 5,36 x 4,12/4,34 = 5, malkekøer Ny stald Sengestald m. præfabrikeret drænet gulv 10 kvier (6-24 mdr.) Ny stald Sengestald med fast drænet gulv 7,31 3,99 Korrigeret emissionsgrænseværdi 7,31-(((7,31-6,3)/( )x(412,3-250)) = 6, ,0 N ab dyr = ((6+24) x 0,0729) + 1,93 = 4,12 37,8 3,99 x 4,12/4,34 = 3,78 50 kalve (0-6 mdr.) Eksisterende stald Dybstrøelse hele arealet 143 prod. tyrekalve (40-60 kg) Eksisterende stald Dybstrøelse 2 heste ( kg) Eksisterende stald Dybstrøelse 1 hest ( kg) Eksisterende stald Dybstrøelse 40 malkekøer Eksisterende stald 1,89 * - 94,5 0,065 * (9,34 N total/143 prod.) - 9,34 3,45*/2** 3,45 4,5*/2** 2,25 Side 19/59

20 Dybstrøelse hele arealet 10,04-416,0 10 kvier (6-24 mdr.) Eksisterende stald Dybstrøelse hele arealet 3,15 N ab dyr = ((6+24) x 0,0729) + 1,93 = 4,12 3,15 x 4,12/4,34 = 2,99 29,9 Total BAT emissionsniveau for projektet Projektets reelle ammoniakemission *fra Husdyrgodkendelse.dk **udegående 6 mdr. om året Som det fremgår af tabellen er husdyrbrugets samlede ammoniakemission lavere end kommunens beregnede BAT-emissionsniveau for ammoniak. Husdyrbrugets faktiske, samlede emission er således mindre end husdyrbrugets samlede emission, som denne fremkommer, hvis de forskellige kombinationer af dyregrupper og staldafsnit overholder de vejledende emissionsgrænser for ammoniak, jf. Miljøstyrelsens vejledninger om BAT. På den baggrund er det kommunens vurdering, at husdyrbrugets ansøgte indretning og drift er BAT. For at sikre, at BAT-kravene overholdes, stilles vilkår til anlægget, som sikrer, at det indrettes og drives i overensstemmelse med det oplyste, og der henvises i øvrigt til oversigten over stalde og besætninger i tabel 1. Kommunens vurdering: Der stilles vilkår til, at staldanlæg skal indrettes som oplyst i ansøgningsmaterialet og i overensstemmelse med standardvilkår, som foreslået i relevante teknologiblade. Idet det forudsættes, at drift af staldanlæg sker som oplyst og i overensstemmelse med reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen, finder kommunen ikke anledning til at fastlægge videre regulering af staldanlæg ved vilkår Foder Ensilage og kraftfoder opbevares i plansiloanlæg opført i forbindelse med miljøgodkendelsen fra 2010 samt i foderlade. Der ansøges om udvidelse af plansiloanlægget. I ansøgningsskemaet er angivet oplysninger om et indhold af råprotein og fosfor pr. foderenhed, som ikke afviger fra normindholdet i husdyrgodkendelse.dk. Kommunens vurdering Det er forureningsforebyggende (BAT) at gennemføre effektiv fodring til reduktion af udskillelsen af kvælstof og fosfor, ved at sikre, at foderets indhold af næringsstoffer svarer til dyrenes behov, og at næringsstofferne er letoptagelige. På baggrund af en sammenstilling af de valgte løsninger med vejledende BATbetragtninger i punkt 2 i bilag 3, er det kommunens vurdering, at den valgte fodring er BAT. I nedenstående afsnit om Støv, fluer og skadedyr er foretaget en vurdering af forurening i forbindelse med opbevaring og håndtering af foder. Side 20/59

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Vejbjerggård Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer den 27. juli 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 12 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486

Læs mere

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208,

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast Miljøgodkendelse af husdyrbruget Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: [dag]. [mdr.] [år] 1 2 Ib Nielsen Toftlundvej

Læs mere

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Kim Gohr Nielsen Vennervej 28, Velling 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Inga-Merethe Plauborg Larsen Direkte telefon 9974 1543 E-post

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Datablad...4 1. Resumé og samlet vurdering...5

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 19. juli

Læs mere

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Udvidelse af svineproduktionen fra 228,5 dyreenheder til 506,7 dyreenheder Med denne miljøgodkendelse følger

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-02-2013 Sagsnr.: 11/32235 Dok.nr.: 79 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år Udkast Miljøgodkendelse af husdyrbrug Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup Godkendelsesdato: xx. mdr. år Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse... 3 2 Sammendrag... 4 3 Vilkår... 5 3.1 Generelle forhold...5

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej 11 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov

Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov September 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 5 IKKE-TEKNISK RESUME... 5 VILKÅR

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15.12 2009 Registreringsblad Titel Miljøgodkendelse af svinebruget Højvang Dato: 15.12.2009 Virksomhedens

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 21-03-2014 Sagsnr.: 12/21635 Dok.løbenr.: 54732/14 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 73767480

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert

Læs mere

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER...4 2 INDLEDNING...5 3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...6 3.1. Samlet vurdering...6 4 VILKÅR...7

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af. Kobbelskov, Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev

Tillæg til miljøgodkendelse af. Kobbelskov, Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev UDKAST Tillæg til miljøgodkendelse af Kobbelskov, Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev 12 stk. 3 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Xxx xxx 2013 Haderslev Kommune

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens

Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens Jf. 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 29. november 2013 Haderslev

Læs mere

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Godkendelsen omfatter: Udvidelse af svineproduktion Adresse: Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager Godkendelsen er meddelt til: Holmskovgaard

Læs mere

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 Lindy Søgaard Nielsen Mejerivejen 10 Fabjerg 7620 Lemvig 27. april 2015 12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 på adressen Mejerivejen 10 762 Lemvig Teknik &

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr.

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 10-11-2014 Sagsnr.: 14/31344 Dok.nr.: 39 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Tillæg 1 til miljøgodkendelse

Tillæg 1 til miljøgodkendelse Tillæg 1 til miljøgodkendelse Svinebruget på Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj Den 3. juli 2013 Indhold Datablad... 1 Resumé... 2 1 Afgørelse... 3 2 Generelle forhold... 4 2.1 Omfang... 4 2.2 Gyldighed... 4

Læs mere