Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej Løgstør. Indledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning"

Transkript

1 Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade Aars Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej Løgstør Tel.: Dato: 18. juni 2014 Arealgodkendelse Indledning Vesthimmerlands Kommune har den 29. marts 2012 modtaget din ansøgning om arealgodkendelse på Vanstedvej 61. Der er senest modtaget oplysninger i sagen d. 31. marts Afgørelse af dato Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX's Plads Farsø Sagsnr.: Dokumentnr.: Sagsbehandler: Bente Nors Tel.: Mail: Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed godkendelse efter 16 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 1 til at anvende udspredningsarealer tilknyttet bedriften Vanstedvej 61, 9670 Løgstør. Godkendelsen meddeles til Martin Riisgaard-Jensen med CVR nr Kravet om en godkendelse er udløst af arealernes beliggenhed i sårbart område og ønsket om at modtage husdyrgødning fra Brunbakvej 5, hvor der er udarbejdet en miljøgodkendelse. Den godkendte husdyrgødningsmængde fremgår af skema: Husdyrgødning Ansøgt: Type Kg N Kg P DE Gødningsaftale 1 Kyllingedybstrøelse ,1 Gødningsaftale 2 Svinegylle ,1 Total sum ,2 Godkendelsen giver mulighed for at erstatte aftalen om kyllingedybstrøelse med en aftale om svinegylle, når mængden af N, P og DE ikke overstiger 100 kg N, 30,1 kg P og 1 DE pr. ha. 1 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Lov nr af 20. december 2006)

2 Godkendelsen omfatter følgende arealer: Udspredningsarealer Mark Matr. nr. Areal ha N-kl.3 ha Grundvand ha P-kl. 2 ha 1 3a, Lendrup By, Malle 4,45 2 3a, Lendrup By, Malle 5,05 1F 3f, Lendrup By, Malle 0,83 4 3ab, Lendrup By, Malle 17,02 5 3ab, Lendrup By, Malle 8,30 7 1s, Østergård, Malle 4,25 8 3ab, Lendrup By, Malle 9,46 0, f, Lendrup By, Malle 0, a, Lendrup By, Malle 0,39 I alt: 50,22 50,22 50,20 0,78 Arealerne fremgår desuden af kortet bilag 1. Godkendelsen er meddelt på nedenstående vilkår. Det er kommunens vurdering, at anvendelsen af arealerne til husdyrgødning ikke vil medføre væsentlige virkninger på miljøet, når anførte vilkår overholdes. Hvis forudsætningerne for afgørelsen ændres (f.eks. hvis nogle af arealerne bortfalder eller hvis husdyrgødningsaftale ændres til andre typer af husdyrgødning), skal vi behandle sagen igen. Udskiftning af arealer, der indgår i denne godkendelse, skal anmeldes til kommunen. Anmeldelsen skal ske inden planårets begyndelse d. 1. august. for arealgodkendelsen 1. Der skal for bedriftens samlede areal anvendes et sædskifte, hvor andelen af lovpligtige efterafgrøder (herunder de generelle alternativer efter omregning) udgør mindst 19 % ud over det til enhver tid gældende krav. 2. Hvis der kun modtages svinegylle, er det tilstrækkeligt at andelen af lovpligtige efterafgrøder udgør mindst 14 % ud over det til enhver tid gældende krav. 3. Ved transport af svinegylle skal ruten ad Søndergårdsvej anvendes. Kun undtagelsesvis, uden for sommerperioden (1.juni -1. september) og når særlige forhold gør sig gældende kan ruten ad Lendrupvej anvendes. Side 2

3 4. Dokumentation i form af sædskifte- og gødningsplaner og gødningsaftaler m.v. opbevares i mindst 5 år og forevises kommunen på forlangende. Udnyttelse af godkendelsen Godkendelsen kan udnyttes, når den er meddelt - også selv om der er klaget over den, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer noget andet. Natur- og Miljøklagenævnet kan ophæve godkendelsen. Denne godkendelse kan bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Retsbeskyttelse Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse. Denne miljøgodkendelse skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering 2. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages senest efter 8 år. I særlige tilfælde kan godkendelsens vilkår tages op til revurdering tidligere. Tilsynsmyndighed Vesthimmerlands Kommune er tilsynsmyndighed og har ret til, på ethvert tidspunkt at kontrollere, at ovennævnte vilkår og forudsætninger i miljøgodkendelsen overholdes i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug (lov nr af 08/11/2013) Side 3

4 Kommunens vurdering af projektet Ejendommens arealer ligger tæt på Limfjorden kun ca. 400 m fra Lendrup Huse. Hele arealet er betegnet som nitratklasse 3 og stort set hele arealet er nitratfølsomt indvindingsopland til Lendrup Vandværk. Det sidste sætter den største begrænsning i anvendelsen af husdyrgødning på bedriften. Martin Riisgaard-Jensen ønsker at modtage husdyrgødning fra en svinebedrift og en fjerkræbedrift i området. Der er i 2011 givet dispensation efter Naturbeskyttelseslovens 3 til at fjerne et mindre naturområde (sø/eng) i mark 8 mod etablering af erstatningsnatur: En udvidelse af bræmmen ( 3 eng) langs vandløb til Lendrup Strand. (De ændrede 3 områder fremgår af kortet bilag 1). Næringsstoffer til overfladevand. Kvælstof og fosfor til vandløb, søer og Limfjorden En eventuel påvirkning af Limfjorden fra husdyrbruget, herunder Natura 2000 områder i Limfjorden, ville være en generel eutrofiering via udledning af næringsstofferne kvælstof og fosfor. Det vurderes, at der ikke vil være andre påvirkningsmuligheder. Kvælstof Udbringningsarealerne afvander via vandløb til Løgstør Bredning, som ifølge Husdyrloven betragtes som et meget kvælstofsårbart Natura 2000 område i Limfjorden. Løgstør Bredning er en del af EU-habitatområde nr. 16. Den kvælstofreduktion, der sker fra rodzonen til recipienten, er lav (eller middel), og udbringningsarealerne er derfor kategoriseret som nitratklasse 3. Der udbringes husdyrgødning fra 1 dyreenheder (DE) pr. ha. Af ansøgningsmaterialet fremgår det, at der vil blive opretholdt et sædskifte med en øget andel efterafgrøder på 19 %. Dyretrykket er endvidere reduceret i forhold til de maksimale 1,4 DE/ha (harmonireglerne). Disse tiltag sikrer ifølge beregninger i husdyrgodkendelse.dk, at den samlede udvaskning af kvælstof fra rodzonen reduceres fra et niveau, der svarer til udbringning af husdyrgødning med 1,0 DE/ha ned til et niveau, der ligger væsentligt under udvaskningen ved 0,7 DE/ha. Miljøgodkendelsen overholder således Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau for kvælstofudvaskning i forhold til nitratklasser m.v. Kvælstofudvaskningen fra husdyrbrugets ejede og forpagtede arealer på i alt 50 ha udgør 62,2 kg N/ha. Det er noget mindre end udvaskningen fra et handelsgødet sædskifte på de samme jordtyper beregnet til 63,5 kg N/ha. I forhold til et handelsgødet sædskifte medfører husdyrbruget altså ikke et ekstra bidrag, der kan tilskrives husdyrgødning. Husdyrbruget Side 4

5 medfører således hverken i sig selv eller i kumulation med andre husdyrbrug en påvirkning af Limfjorden. Udvaskningsberegningerne fremgår af bilag 3 og 4. Fosfor Løgstør Bredning betragtes ifølge Husdyrloven endvidere som et område, der er overbelastet med fosfor. Derfor skal det sikres, at udledning af fosfor ikke øges nævneværdigt. Mindre områder af mark 4 og 8 er lavbundsarealer. Det er kun et lavbundområde midt i mark 8, der samtidig er drænet og risikoarealer m.h.t. udvaskning af fosfor, betegnet som P-kl. 2. Via beregningerne i IT-ansøgningen er det sikret, at lovens krav om, at fosforoverskuddet ikke må overstige 2 kg/ha på de sårbare arealer, overholdes, og samlet for bedriftens arealer er det sikret, lovens krav om maksimalt P-overskud pr. hektar er opfyldt. De drænede område i mark 8, hvor der er høj risiko for udledning af fosfor bør ikke tilføres mere husdyrgødning end hvad der svarer til fosforbalance. Det vil sige, at der på det område af marken maksimalt bør udbringes 0,7 DE/ha i svinegylle eller 0,5 DE/ha i dybstrøelse pr. år. Udbringningsarealer hælder nogle steder med mere end 6 % ned mod å eller vandløb, men et fladt engområde på meter beskytter mod erosion. Samlet vurderes det, at tabet af fosfor fra landbrugets arealer til vandmiljøet ved hensynsfuld drift er minimal. Fleksibilitet i godkendelsen Martin Riisgaard-Jensen har ønsket at have mulighed for at modtage mindre mængder kyllingedybstrøelse eller slet intet. Ansøger har således også lavet en scenarieberegning, hvor der kun modtages svinegylle, svarende til 1 DE/ha: Husdyrgødning scenarie 2 Ansøgt: Type Kg N Kg P DE Gødningsaftale Svinegylle ,2 I beregningen er anvendt lidt færre ekstra pligtige efterafgrøder, nemlig; 14 %. Scenarieberegningen viser beskyttelsesniveau for N og P- udvaskning til Natura 2000 områder kan overholdes. Beskyttelsesniveauet for nitrat til grundvand er netop overholdt med 14 % ekstra efterafgrøder. Det vurderes, at modtagelsen af 0,5 DE/ha fjerkrædybstrøelse + 0,5 DE/ha svinegylle og 19 % ekstra efterafgrøder, kan erstattes med 1 Side 5

6 DE/ha svinegylle og 14 % ekstra efterafgrøder, uden at der sker en større belastning af naturen. Svinegylle er mindre belastende m.h.t. både N-, P- og ammoniaktab. Det vurderes derfor at denne fleksibilitet kan indbygges i arealgodkendelsen, uden det er til skade for miljøet. Der er ligeledes indsendt en scenarieberegning, hvor der ikke modtages husdyrgødning og hvor der følgelig ikke er behov for ekstra efterafgrøder. Denne ekstra beregning er ikke nødvendig. Det er Vesthimmerlands Kommunes opfattelse, at vilkårene ikke er bindende, hvis der ikke modtages husdyrgødning. Næringsstoffer til grundvand Arealerne ligger i indvindingsområde til Lendrup Vandværk og er kategoriseret som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau for NFI afhænger af, hvor langt den offentlige planlægning er for området. I Løgstørområdet er der endnu ikke foretaget en statslig kortlægning og ej heller udarbejdet indsatsplan. Her gælder de gamle regler med en maksimal udvaskning 50 mg nitrat/l eller ingen stigning i udvaskningen. Beskyttelsesniveauet er sikret ved at Martin Riisgaard har 19 eller 14 % ekstra lovpligtige efterafgrøder. Ammoniak fra udbringning Nærliggende naturarealer kan påvirkes med ammoniak fra anvendelsen med husdyrgødning. Tabet fra anvendelsen af svinegylle er beskeden, da der i dag stilles krav om anvendelse af ny teknologi ved udbringning (slangeudlægning eller nedfældning/forsuring). Der er større risiko for tab af ammoniak ved anvendelsen af fjerkrædybstrøelse, især ved anvendelse til vintersæd uden nedpløjning. Der er set på de ammoniakfølsomme naturområder nær udspredningsarealerne. Naturområderne nær udspredningsarealerne er vist på kortet bilag 3. Kategori 1 natur: Langs limfjordskysten fra Løgstør og ned forbi Lendrup Huse er der skrænter, der er udpeget som overdrevsnatur. De ligger inde for habitatområde (H16: Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg) og er derfor katagoriseret som kategori 1 natur 3. Der er ca. 550 m fra udspredningsarealerne til disse overdrev. Afstanden er så stor, at der ikke vurderes at være 3 Ifølge bilag 3 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (Bek. nr af ) Side 6

7 nogen påvirkning med ammoniak. (Depositionen vurderes at være under 0,2 kg N/ha pr. år). Kategori 2 natur: Der er 90 m til overdrev, der ligger langs vandløb til Lendrup Strand, men udenfor habitatområdet. De overdrev er allerede stærkt påvirket af næringsstoffer. Ved Vesthimmerlands Kommunes besigtigelse i 2010 blev der kun fundet overdrevsvegetation på de smalle kanter mellem marken og overdrevet. Påvirkningen af de nærmeste områder med ammoniak fra udspredningsarealerne er tæt på, men overstiger næppe 1 kg N/ha pr. år. Driften af arealerne på Vanstedvej 61 vurderes derfor ikke at have nogen væsentlig påvirkning af overdrevene. Kategori 3 natur: Inden for 0-50 meter fra udspredningsarealerne findes mindre naturområder, beskyttet efter 3 i Naturbeskyttelsesloven. I nordvestlige hjørne af mark 8 findes en lille mose. Mark 8, 5 og 4 afgrænses mod nord af eng og tæt på ejendommen findes en lille sø. Merpåvirkningen af de naturområder, der støder op til ejendommens udspredningsarealer vil være større end 1 kg N/ha pr. (Ved anvendelse af svinegylle alene er påvirkningen begrænset til de første 10 m). Mose og eng vil også være påvirket af driften på naboarealer. Mosen er ikke besigtiget særskilt, men er ret tilgroet med pil og skønnes at have en begrænset naturmæssig værdi. Engen er omlagt i 2010 og først for nyligt genetableret og har derfor endnu ikke særlig naturværdi. Søen er oprenset (ca.) 1993 og Det er en næringsrig søtype og er som sådan ikke ammoniakfølsom. Området er i kommuneplanen udpeget som jordbrugsområde og indgår ikke som særlig natur, naturområde eller i naturfredning. På den baggrund vurderes der ikke at være begrundelse for at stille skærpede krav. Kommunen har i øvrigt ikke kendskab til forekomst af planter og dyr, der enten er omfattet af artsfredning eller er optaget på den nationale Rødliste eller på habitatdirektivets lister over sårbare og beskyttelseskrævende arter. Opbevaring af markstakke Der er endvidere risiko for at påvirke de marknære naturområder med næringsstoffer ved opbevaring af dybstrøelse i markstak. Der sker et betydeligt ammoniaktab ved omstakning af den fast gødning. (Tabet afhænger af mange ting, herunder vejrforhold. It-ansøgningssystemet kalkulerer med 7,5 % N-tab ved fjerkrædybstrøelse). Afhængigt af hvor godt gødningen efterfølgende samles op, vil der være en op-koncentreret mængde af næringsstoffer, hvor det har ligget, med øget risiko for afløb og udvaskning. Side 7

8 Ved opbevaring dybstrøelse på ejendommen, bør der tages hensyn til de nærliggende naturområder: En markstak bør placeres i god afstand fra sø, eng og mose. Ved opbevaring i markstakke skal du være opmærksom på afstandskrav til vej, sø, dræn og vandløb (min. 15 m), afstandskrav til naboskel (30 m) og afstandskrav til vandindvindingsanlæg (25 eller 50 m). Husdyrgødningsbekendtgørelsen stiller yderligere krav om at markstakke skal overdækkes, samt krav om skiftende placering og om at der skal føre årlige optegnelser om placeringen. Martin Riisgaard-Jensen oplyser at det kun sjældent vil være aktuelt at opbevare dybstrøelsen på hans ejendom. Hensigten er, at det afhentes og spredes direkte fra kyllingefarmen på Vanstedvej 20, evt. lige fra kyllingehuset. Transport Der er i ansøgningen angivet to mulige transportveje af svinegylle fra Brunbakvej 5: 1) Ad Søndergårdsvej, der er en grusvej og privat fællesvej med to beboelser indenfor 50 m til vej (4,8 km). 2) Ad Lendrupvej, der er offentlig vej, der går gennem Lendrup Huse og forbi Lendrup Strand med sommerhusområde (4,3 km). Vesthimmerlands Kommunes vurdering er, at det er mest hensigtsmæssig at anvende ruten ad Søndergårdsvej. Sommerhusområdet er i sommerperioden stærkt trafikeret. Gennem Lendrup Huse vil transporten endvidere gå forbi mange flere beboelser og sommerboliger tæt på vejen. Det vil give betydeligt færre gener at køre uden om. Bedste tilgængelige teknik (BAT) Udbringning af husdyrgødning er efter husdyrgødningsbekendtgørelsen 4 stærkt reguleret m.h.t. udbringningsmetoder, afgrødebevoksning og tid på året. Denne lov skærpes gradvist efterhånden som bedre metoder vinder indpas i landbruget. Landbruget er således på dette område i forvejen stærkt holdt oppe på at leve op til den bedste tilgængelige teknik. Det vurderes, at man ved at følge de generelle regler på området lever op til BAT. Vesthimmerlands Kommune har samlet vurderet, at det ansøgte projekt med de vilkår, der er stillet, ikke medfører væsentlige miljømæssige på- 4 Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning og ensilage m.v. (BEK nr af 19/12/2006) Side 8

9 virkninger, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne. Det vurderes endvidere, at projektet ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper og arter, herunder habitatdirektivets bilag IV-arter såvel i som uden for Natura 2000 områder. Vesthimmerlands Kommune D. 18. juni 2014 Bente Nors Miljømedarbejder Side 9

10 Øvrige oplysninger Offentliggørelse Udkast til godkendelse har været forelagt ansøger, leverandører og naboer i 3 uger i perioden fra 22. maj til 12. juni Klage og søgsmål Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter offentliggørelsen. Alle, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer kan klage. Efter klagefristens udløb vil du blive orienteret, om der er klaget eller ej. Klagen skal være skriftlig og sendes til eller til Vesthimmerlands Kommune, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars. Vi skal have modtaget klagen senest d. 23. juli 2014 kl.: Det kan være belagt med gebyr at klage. Reglerne om dette fremgår af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt. Kopi af afgørelsen er sendt til: Ansøger: Martin Riisgaard-Jensen, Vanstedvej 61, 9670 Løgstør. Leverandør af husdyrgødning: Lindhart Bryder Nielsen, Brunbakvej 5, 9670 Løgstør. Konsulent Rune Hjortbak, Danmarks Sportsfiskerforbund, og Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening DOF Nordjylland, Det Økologiske Råd Sundhedsstyrelsen, Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforening, Side 10

11 Bilag Bilag 1: Udspredningsarealer og 3 naturområder Bilag 2: Bilag til ansøgningen (herunder transportveje) Bilag 3: IT-ansøgningskema nr Bilag 4: IT-ansøgningskema nr Bilag 5: IT-ansøgningskema nr (IT-skemaerne er ikke vedlagt, men kan rekvireres ved henvendelse til kommunen). Side 11

12 % Vanstedvej F 7 Emne: Udspredningsarealer og 3 naturområder Sagsbehandler: Bente Nors Dato: Målestok: :10000 Himmerlandsgade Aars Tlf.:

13 Bilag 2: Bilag til ansøgningen, senest redigeret Fornyet 16-ansøgning, Vanstedvej 61 Fosfor Der er ikke udpeget lavbundsareal i mark 7, hvorfor angivelse af dræn eller ej er irrelevant. At der er en åben grøft langs den sydøstlige kant af mark 4 berettiger ikke til, at marken skal betragtes som drænet. Dette fremgår bl.a. af et helpdesk-svar 1, hvor der svares: Ved grøftede marker forstås i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, at der er tale om marker, der detailafvandes ved grøftning. Dvs. at som udgangspunkt er grøfter i skel ikke detailafvanding. Det er dog nok vanskeligt at sige, at det altid er tilfældet, idet der ( i hvert fald i teorien) kunne være tale om meget små marker, hvor grøfter i skel ville have samme effekt som detailafvanding af en større mark. Men normalt betragtes en mark, som kun er drænet ved grøfter i skel, ikke som grøftet i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. Grøften langs med mark 4 er tilmed ikke vandførende hele året rundt. Selv om vinteren er der kun meget lidt vand i den. Martin Riisgaard-Jensen oplyser, at mark 8 allerhøjst er drænet i den nordligste ende ned mod vandløbet. For at beregne en worst case-situation mht. fosfor - altså som om hele marken i sin fulde udstrækning havde været drænet og beliggende i lavbundsområde, er den manuelt registreret som fosforklasse 2 i IT-skema og Selv ud fra disse forudsætninger er fosforkravet på bedriften overholdt luftfoto 1

14 Udvaskningsberegninger til grund- og overfladevand Martin Riisgaard-Jensens ansøgning bedes vurderet på baggrund af og miljøgodkendt til flg. tre scenarier. Scenario 1 (IT-skema 37008) 0,5 DE/ha i kyllingedybstrøelse (2.492 kg N) + 0,5 DE/ha i svinegylle (2.492 kg N), som kræver 19 % ekstra efterafgrøder NFI: 63 mg/l, merbelastning 0 mg/l Scenario 2 (IT-skema 63872) 1,0 DE/ha i svinegylle (4.984 kg N), som kræver 14 % ekstra efterafgrøder NFI: 62 mg/l, merbelastning 0 mg/l Scenario 3 (IT-skema 64085) Der sker ingen tilførsel af husdyrgødning, derfor ses det af skema 64085, at der heller ikke er behov for ekstra efterafgrøder. Arealer og 3-natur Der skal udlægges erstatningsnatur ifølge kommunens 3-afgørelse: Dette er forsøgt indtegnet som vist herunder:

15

16 Transportveje Der er herunder angivet transportveje fra Brunbakvej 5 og Vanstedvej 20. Fra Brunbakvej er der mulighed for transportvej både ad Søndergårdsvej og Lendrupvej gennem Lendrup Huse. Søndergårdsvej er en grusvej, så for at undgå for meget slid på denne ønskes begge ruter som mulige transportveje.

17

18 Beregninger for Martin Riisgaard-Jensen, Vanstedvej 61, 9670 Løgstør Rune Hjortbak, Agri Nord Modtaget husdyrgødning År Ton DE Kg N Kg P Gns. 0 0, Maks. udspredning af DE I alt råder MRJ over 50,20 ha samt 0 ha uden husdyrgødning, dvs. 50,2 ha Gylleaftale på 50,20 ha giver m. 0,5 DE/ha plads til 25,10 DE Mulig modtagelse af husdyrgødning Der er således plads til at modtage 25,10 DE minus 0,00 DE = 25,10 DE Der indregnes en sikkerhedsmargen på 0,00 DE pga. afrundinger mv., dvs. 25,10 DE Der regnes med 100 kg N/DE kg N i 25,10 DE svinegylle, dvs. 100,0 kg N/DE I Lindhart B. Nielsens IT-ansøgning indgår kg P i 744 DE svinegylle, dvs. 21,4 kg P/DE Dvs. der tilføres maks kg N og min. 538 kg P fra Lindhart B. Nielsen med 25,10 DE Der fås således et samlet husdyrtryk på 25,10 DE på 50,2 ha, dvs. 0,500 DE/ha Der tillægges ekstra P som sikerhedsmarigin.

19 Mulig modtagelse af kyllingemøg Der er således plads til at modtage 25,10 DE minus 0,00 DE = 25,10 DE Der indregnes en sikkerhedsmargen på 0,00 DE pga. afrundinger mv., dvs. 25,10 DE Der regnes med 100 kg N/DE kg N i 25,10 DE kyllingemøg, dvs. 100,0 kg N/DE I Jens Theilmanns gødningsplan indgår kg P i 60 DE kyllingemøg, dvs. 29,8 kg P/DE Dvs. der tilføres maks kg N og min. 749 kg P fra Jens Theilmann med 25,10 DE Der fås således et samlet husdyrtryk på 25,10 DE på 0 ha, dvs. 0,500 DE/ha Der tillægges ekstra P som sikerhedsmarigin.

20 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00 Navn Martin Riisgaard Jensen Adresse Vanstedvej 61 Telefon Mobil E Mail Kort beskrivelse Martin Riisgaard Jensen, Vanstedvej 61. Modtagelse af svinegylle fra Lindhart B. Nielsen og kyllingemøg fra Jens Theilmann.

21 Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: Ejer og driftsforhold Godkendelsespligt Godkendelsens omfang Tidligere godkendelser Offentlighed og høring Ikke teknisk resumé Markoplysninger Gødningsregnskab Nitrat (overfladevand) Nitrat (grundvand) Fosfor Ammoniak fra udbringning Gener fra udbringning 8 Side 2 / 8

22 Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: Ejer og driftsforhold Dette afsnit indeholder ansøgers kontaktoplysninger samt oplysninger til identifikation af husdyrbruget. Kommunikations e mail adresse der bliver brugt til kommunikation mellem ansøger og sagsbehandler: Ejendomme og ejendomsnumre Navn Ejendomsnummer CVR/P nummer Svenstrupgård Adresse Postnummer By Matrikler på ejendom Svenstrupgård Ejerlav Østergård, Malle Lendrup By, Malle Lendrup By, Malle Matrikel nummer 1s 3a 3ab CHR på ejendom Svenstrupgård CHR Ansøger Martin Riisgaard Jensen Vanstedvej Løgstør Tlf.nr.: Mobil: Konsulent Rune Hjortbak Agri Nord, Markedsvej Aars Tlf.nr.: Mobil: Kontaktperson på bedriften Martin Riisgaard Jensen Tlf.nr.: Mobil: Bedriftsoplysninger 9670 Løgstør CVR nummer: : 1.2 Godkendelsespligt Herunder gøres der rede for, hvorfor projektet kræver godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven. : Side 3 / 8

23 Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: Godkendelsens omfang I dette afsnit gøres der rede for projektets overordnede forhold, som ikke direkte har med miljøpåvirkningen at gøre. Der gøres rede for, hvad projektet omfatter, dvs. hvilke ejendomme og bygninger, hvilket dyrehold, hvilke arealer samt eventuelle biaktiviteter. Der oplyses desuden om tidligere godkendelser af husdyrbruget og om hvad der skal ske i tilfælde af husdyrbrugets ophør. : Tidligere godkendelser : Offentlighed og høring Der gøres her rede for inddragelse af offentligheden og lovpligtige høringer. : Ikke teknisk resumé Projektet og dets miljømæssige konsekvenser beskrives i et ikke teknisk resumé, der gør det muligt for offentligheden at få indblik i projektet og konsekvenserne af godkendelsen af projektet. : 3.1 Markoplysninger I dette afsnit oplyses der om en række generelle forhold om driften af husdyrbrugets udbringningsarealer, og i tabellerne vises oplysninger om de enkelte marker, som udgør udbringningsarealet. Oplysningerne er grundlaget for beregninger af nitratudvaskning og fosforoverskud samt kommunens vurdering af miljøpåvirkningen. Grundlæggende arealoplysninger Antal DE kvæg, får og geder på bedriften inkl. DE på andre bedrifter, der afsættes grovfoder til beregnet ud fra 3000 FE/DE: 0,00 DE Er antal af andre DE udbragt på bedriften større end det før angivne antal DE kvæg, får og geder: Ja Anvender og efterlever bedriften husdyrgødningsbek. bilag 2 jf. 28 stk. 3 om forhøjet harmonital på 2,3 for visse kvægbedrifter: Nej Er bedriften et økologisk landbrug: Nej % af samlet areal med efterafgrøder udover PD krav: 19,00 % Reduceret kvælstofnorm: 0,00 % Arealoplysninger Udbringningsarealer Total 50,22 0,00 0,00 0,00 50,22 50,20 40,77 0,00 9,46 0,00 Side 4 / 8

24 Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: Navn Ha Drænet Jb.Type Vandet Sædskifte Ref. Sædskifte N kl. 0 ha N kl. 1 ha N kl. 2 ha N kl. 3 ha G.vand ha P kl. 0 ha P kl. 1 ha P kl. 2 ha P kl. 3 ha 1 4,45 Nej JB2 Nej S4 S4 0,00 0,00 0,00 4,45 4,45 4,45 0,00 0,00 0,00 2 5,05 Nej JB2 Nej S4 S4 0,00 0,00 0,00 5,05 5,05 5,05 0,00 0,00 0,00 1F 0,83 Nej JB2 Nej S4 S4 0,00 0,00 0,00 0,83 0,83 0,83 0,00 0,00 0, ,02 Nej JB2 Nej S4 S4 0,00 0,00 0,00 17,02 16,99 17,02 0,00 0,00 0,00 5 8,30 Nej JB2 Nej S4 S4 0,00 0,00 0,00 8,30 8,30 8,30 0,00 0,00 0,00 7 4,25 Nej JB2 Nej S4 S4 0,00 0,00 0,00 4,25 4,25 4,25 0,00 0,00 0,00 8 9,46 Nej JB2 Nej S4 S4 0,00 0,00 0,00 9,46 9,46 0,00* 0,00* 9,46* 0,00* 12 0,49 Nej JB2 Nej S4 S4 0,00 0,00 0,00 0,49 0,49 0,49 0,00 0,00 0, ,39 Nej JB2 Nej S4 S4 0,00 0,00 0,00 0,39 0,39 0,39 0,00 0,00 0,00 Total 50,22 0,00 0,00 0,00 50,22 50,20 40,77 0,00 9,46 0,00 Marker markeret med # er manuelt udpeget til at indgå i beregning af overfladeudvaskning svarende til et plantebrug. De stjernemarkerede (*) arealer er manuelt redigerede af ansøger til at være beliggende i andre beskyttelseområder for fosfor, nitrat og grundvand end det fremgår af kortværket til husdyrgodkendelse.dk. Arealerne kan også redigeres manuelt til at ligge udenfor beskyttelsesområderne. I de efterfølgende beregninger bliver arealerne som er markeret med * behandlet efter de manuelt indtastede oplysninger i arealtabellen. Aftalearealeraler Navn ha Områder omfattet af N eller P klasse 1 3? Ingen data Total 0 Har modtageren en arealgodkendelse til modtagelse af de tilførte mængder? : 3.2 Gødningsregnskab I dette afsnit vises et regnskab over produceret, tilført og fraført husdyrgødning på den bedrift, som husdyrbruget hører under, og der gøres rede for teknologi anvendt til udbringning af husdyrgødning. Nudrift Produceret husdyrgødning Anlæg Gødningstype KgN KgP DE kvæg, kår, geder DE svin og andre dyr Default anlaeg Fjerkrægylle 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Svinegylle 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Kvæggylle 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Minkgylle 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Dybstrøelse 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Fast gødning 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Ajle 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Afsat ved græsning 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilført husdyrgødning Adresse Gødningstype KgN KgP Antal DE Ingen adresse Svinegylle 1,00 1,00 1,00 Afsat husdyrgødning Adresse Gødningstype KgN KgP Ingen data DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Total husdyrgødning Side 5 / 8

25 Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: Total husdyrgødning Gødningstype KgN KgP DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Svinegylle 1,00 1,00 0 1,00 Total 1,00 1,00 0 1,00 Beregning af harmonital Harmonital: 1,4 DE/ha Ansøgt drift Produceret husdyrgødning Anlæg Gødningstype KgN KgP DE kvæg, kår, geder DE svin og andre dyr Default anlaeg Fjerkrægylle 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Svinegylle 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Kvæggylle 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Minkgylle 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Dybstrøelse 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Fast gødning 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Ajle 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Afsat ved græsning 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilført husdyrgødning Adresse Gødningstype KgN KgP Antal DE Ingen adresse Dybstrøelse 2510,00 880,00 25,10 Ingen adresse Svinegylle 2510,00 630,00 25,10 Afsat husdyrgødning Adresse Gødningstype KgN KgP Ingen data Total husdyrgødning DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Gødningstype KgN KgP DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Dybstrøelse 2510,00 880, ,10 Svinegylle 2510,00 630, ,10 Total 5020, , ,20 Beregning af harmonital Harmonital: 1,4 DE/ha Udbringningsteknologi : 3.3 Nitrat (overfladevand) Dette afsnit drejer sig om nitratudvaskning til overfladevand. Ansøgningssystemet har beregnet nedenstående fem parametre, som indgår i kommunens vurdering af udvaskning af nitrat til overfladevand. Beregning af nitratudvaskning til overfladevand Tabellen viser det maksimale dyretryk (DE max ) og udvaskning svarende til maksimalt dyretryk uden virkemidler, samt det reelle dyretryk (DE reel ) for ansøgt drift og den reelle udvaskning med brug af virkemidler i ansøgt drift. DE max bestemmes af dyreholdets sammensætning og reduktionsprocent. Dyretryk DE/ha Udvaskning kg N/ha DE max : DE reduktionsprocent: 50,00 % 0,70 68,2 DE reel 1,00 62,2 Beregning af nitratudvaskningen til brug for afskæringskriterium 2A/2B Merudvaskning fra husdyrbrug beregnes som difference mellem udvaskning ved DE reel og udvaskning svarende til et plantebrug. Udvaskning kgn/ha Udvaskning svarende til et plantebrug 63,5 Side 6 / 8

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 65113 Version 3 Dato 15 05 2014 00:00:00 Navn Richard Peeters Adresse Slaugvej 8 Telefon 75 33 32 51 Mobil 20992150 E Mail Kort

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 7 Dato :00:00. Type. KK Agro Adresse.

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 7 Dato :00:00. Type. KK Agro Adresse. husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 91795 Version 7 Dato 22-12-2016 00:00:00 Navn KK Agro Adresse Sæbyvej 11 A Telefon 40420410 Mobil E-Mail jekaptain@fiberpost.dk

Læs mere

Husdyrgødning Ansøgt: Kg N Kg P DE Tilført Minkgylle 5.600 1.600 53,3 Tilført Kvæggylle 6.080 891 60,8 Total sum: 11.680 2.

Husdyrgødning Ansøgt: Kg N Kg P DE Tilført Minkgylle 5.600 1.600 53,3 Tilført Kvæggylle 6.080 891 60,8 Total sum: 11.680 2. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars GÅRDEJER KRISTIAN STEIN NIELSEN Bandsholmvej 54 Hvorvarp 9600 Aars Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato:

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 7257 Version 5 Dato 30-11-2009 Navn Poul Staal Adresse Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 E-Mail cab@lmo.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 75000 Version 4 Dato 19-08-2015 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 75000 Version 4 Dato 19-08-2015 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 75000 Version 4 Dato 19-08-2015 00:00:00 Navn Hans Kurt Høgedal Adresse Vilevej 3 Telefon 97731492 Mobil 22261492 E-Mail hkmink@mail.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Svend Åge Lyngby Pedersen Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon Mobil

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Svend Åge Lyngby Pedersen Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon Mobil husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 9957 Version 1 Dato 21-10-2008 Navn Svend Åge Lyngby Pedersen Adresse Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon 86928049 Mobil 24639878

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00 Navn Per Andersen Adresse Bjergbyvej 5 Telefon 59264375 Mobil 21265861 E Mail uhrslunde@adr.dk

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Att.: Rikke Holm Sennels Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 28. september 2015 anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse

Læs mere

Arealer og oplysninger om arealerne omfattet af dette tillæg fremgår af bilag 1 og bilag 2.

Arealer og oplysninger om arealerne omfattet af dette tillæg fremgår af bilag 1 og bilag 2. GÅRDEJER BJARNE NIELSEN Blenstrupvej 15 8983 Gjerlev J Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 22-2-2016 / 09.17.22-P19-4-15

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 60157 Version 2 Dato 08 08 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 60157 Version 2 Dato 08 08 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 60157 Version 2 Dato 08 08 2014 00:00:00 Navn Dan Larsen Adresse Kulagervej 39 Telefon 56788351 Mobil 26828351 E Mail aabylund@privat.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 11173 Version 1 Dato 31-08-2009 Navn Anders Andersen Adresse Bække 5, 5471 Søndersø Telefon 64861635 Mobil xxx E-Mail mode18@post8.tele.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 58647 Version 1 Dato 12-11-2013 00:00:00 Navn Henrik Terkelsen Adresse Bøllemosevej 21 Telefon 62262910 Mobil 20896407 E-Mail terkelsen.dairy@gmail.com

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 76450 Version 1 Dato 17-06-2015 00:00:00 Navn Anders Andersen Adresse Klovbygade 48 Telefon 59598844 Mobil 40615504 E-Mail anders@sandagergaardis.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 3032 Version 1 Dato 31-08-2009 Navn ns Henning Madsen Adresse Moderupvej 2, 5471 Søndersø Telefon 64841259 Mobil 23262559 E-Mail

Læs mere

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august.

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august. Notat Erhverv Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer Den 25. august 2008 I medfør af husdyrgodkendelseslovens 17, stk. 3 er der fastsat regler om anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer.

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato:

Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato: Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner 08-02-2011 tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato: Ansøger navn: Bopælsadresse: Email: Tlf. & mb: Ejendommens adresse:

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 3036 Version 1 Dato 31-08-2009 Navn ns Kristian Jakobsen Adresse Moderupvej 24, 5471 Søndersø Telefon 64841139 Mobil xxx E-Mail

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Verden 1 7200 Grindsted Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 18. maj anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse af Bækgårdsvej

Læs mere

Angående Sall Skovvej 11, 8450 Hammel Ansøgning om 12 miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug

Angående Sall Skovvej 11, 8450 Hammel Ansøgning om 12 miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug Angående Sall Skovvej 11, 8450 Hammel Ansøgning om 12 miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug Favrskov Kommune har modtaget en ansøgning om at udvide dyreholdet på Sall Skovvej 11, 8450 Hammel. Ansøger

Læs mere

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne.

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne. Odense Kommune Att.: Tine Skyttegård Andreasen Sendt pr. mail Side1/5 Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 66 Fax: 65 15 14 99 Email: tbj@kerteminde.dk www.kerteminde.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 0 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 0 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 83997 Version 0 Dato 08-01-2016 00:00:00 Navn Solvang I/S Adresse Hejlskovvej 25 Telefon 23412356 Mobil E-Mail Kort beskrivelse

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 87628 Version 1 Dato 13-05-2016 00:00:00 Navn Anders Rasmussen Adresse Mygindvej 8 Telefon 64791022 Mobil 20662422 E-Mail mygindgaard@gmail.com

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Den Økologiske Landbrugsskole Skovridervej 1, 8410 Rønde Telefon Mobil 0

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Den Økologiske Landbrugsskole Skovridervej 1, 8410 Rønde Telefon Mobil 0 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 6937 Version 1 Dato 07-02-2008 Navn Den Økologiske Landbrugsskole Adresse Skovridervej 1, 8410 Rønde Telefon 96966666 Mobil 0 E-Mail

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 68692 Version 2 Dato 20 11 2014 00:00:00 Navn NM Vestergaard Adresse Stevning Gade 17 Telefon 23938703 Mobil E Mail nis1604@hotmail.com

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato:

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato: husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato: 02-07-2007 Navn I/S Ørritslevgård Adresse Ørritslev Gade 46, 5450 Otterup Telefon 63851048 Mobil - E-Mail ingen@email.dk Kort Beskrivelse

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 75581 Version 5 Dato 13-01-2016 00:00:00 Navn Susanne Holm Adresse Krogårdsvej 6 Telefon 11111111111 Mobil E-Mail Kort beskrivelse

Læs mere

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro 1 Offentliggørelse 20. januar 2009 Tilladelse til ændring af husdyrbruget på ejendommen Martin Olsen har ansøgt om en 10 tilladelse på adressen Engvej 238, 9440 Aabybro.

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 6338 Version 2 Dato 08-04-2009 Navn I/S Ny Odgaard v. Niels og Karl Georg Lyngs Adresse Torpvej 6, 7790 Thyholm Telefon 97878067

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealerne til Nymarksvej 12, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse af arealerne til Nymarksvej 12, 5471 Søndersø Henrik Skovgaard Larsen Nymarksvej 12 5471 Søndersø TEKNIK OG MILJØ Dato: 16.08.2007 J.nr. 2007050234/jpa Ref. Miljøgodkendelse af arealerne til Nymarksvej 12, 5471 Søndersø Resumé Henrik Skovgaard Larsen

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 70270 Version 1 Dato 28 10 2014 00:00:00 Navn Skærbækgård I/S Adresse Solbuen 8 Telefon 75895102 Mobil 40895175 E Mail skaerbaekgaard@dlgmail.dk

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på Ørbæklunde Gods, matr.nr. 26b m.fl. beliggende Ørbæklundevej 1, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på Ørbæklunde Gods, matr.nr. 26b m.fl. beliggende Ørbæklundevej 1, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdeling Lars-Hågen Lange Ørbæklunde Gods Ørbæklundevej 1 5853 Ørbæk Dato: 30-11-2007 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/7286. Miljøgodkendelse

Læs mere

Hjælp til husdyrgodkendelser

Hjælp til husdyrgodkendelser Dato: 14. januar 2015 Sagsbehandler: Therese Nissen, tgdn@dn.dk, 31 19 32 31 Hjælp til husdyrgodkendelser Start med: Hvornår er der klagefrist (hvis der ikke står en dato, er det 4 uger fra godkendelsesdato)?

Læs mere

Den anmeldte plads er oplyst til og skal til enhver tid opfylde følgende betingelser:

Den anmeldte plads er oplyst til og skal til enhver tid opfylde følgende betingelser: Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lars Roed Sønderladevej 33 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 8. maj 2014 Miljøtilladelse

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Minkfarmen Grønborgvej 16, 9700 Brønderslev

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Minkfarmen Grønborgvej 16, 9700 Brønderslev TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Minkfarmen Grønborgvej 16, 9700 Brønderslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 25. maj 2016 Indhold Indhold... 2 Ejer og driftsforhold... 3 Miljøgodkendelse efter Husdyrloven...

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 75766 Version 1 Dato 18-02-2016 00:00:00 Navn Klaus Henrik Voldsgaard Adresse Langstedvej 57 Telefon 28697684 Mobil E-Mail khvoldsgaard@hotmail.com

Læs mere

TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING OG ANDEN ORGANISK GØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN BRARUPVEJ 23, 4840 NR. ALSLEV. GULDBORGSUND KOMMUNE DECEMBER

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 90587 Version 1 Dato 02-08-2016 00:00:00 Navn Thomas Rasmussen Adresse Lindhovedvej 17 Telefon 64771347 Mobil 20810455 E-Mail thomas@stenbaekgaard.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 80625 Version 1 Dato 30-09-2015 00:00:00 Navn Klaus Sørensen Adresse Stenkærvej 8 Telefon 75781250 Mobil 24480860 E-Mail mk@energipost.dk

Læs mere

Henning Gammelgård Sørensen Viborgvej 42 Strandby. 9640 Farsø. Miljøtilladelse til dyrevelfærdsbyggeri på Viborgvej 42, 9640 Farsø

Henning Gammelgård Sørensen Viborgvej 42 Strandby. 9640 Farsø. Miljøtilladelse til dyrevelfærdsbyggeri på Viborgvej 42, 9640 Farsø Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Henning Gammelgård Sørensen Viborgvej 42 Strandby 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Miljøtilladelse

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug UdkastUUE U Trafik og Miljø Dato: 16.12.2011 Reference: Jens Rasmussen /anje Direkte telefon: 89 59 40 14 E-mail: jenr@norddjurs.dk Journalnr.: 09/14 Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug på

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TIL SLAGTEKALVEPRODUKTION PÅ BRARUPVEJ 16, 4840 NR. ALSLEV GULDBORGSUND KOMMUNE JULI 2013 SAGSNR.:13/28470 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume, vurdering

Læs mere

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning ERHVERV OG MILJØ Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning Nymandsvej 14 B 8444 Balle efter 32 i bekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Tillæg 4 til. miljøgodkendelsen på husdyrbruget Tørringgaard. Skovsrodvej 20, 8680 Ry

Tillæg 4 til. miljøgodkendelsen på husdyrbruget Tørringgaard. Skovsrodvej 20, 8680 Ry Tillæg 4 til miljøgodkendelsen på husdyrbruget Tørringgaard Skovsrodvej 20, 8680 Ry - efter 12 lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Afgørelsesdato: 30. januar 2017 Registreringsblad Tillæg 4 til

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer 6940

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer 6940 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 6940 Version 3 Dato 03-05-2010 Navn Kim Blaudzun Adresse Lambjergvej 15, 6470 Sydals Telefon 74468949 Mobil 40438949 E-Mail kimblaudzun@yahoo.dk

Læs mere

Ny revideret 46-udtalelse Horsbølvej 5, 7200 Grindsted

Ny revideret 46-udtalelse Horsbølvej 5, 7200 Grindsted Billund Kommune, Teknik og Miljø Att. Mette Hammershøj Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 7994 6800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Ny revideret 46-udtalelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af udspredningsarealer

Miljøgodkendelse af udspredningsarealer BYG OG MILJØ Miljøgodkendelse af udspredningsarealer Fuglebækvej 2 Tilhørende Arne Pedersen Fuglebækvej 2 8570 Trustrup - 1 - Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug,

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealer

Miljøgodkendelse af arealer Miljøgodkendelse efter 16 i Husdyrgodkendelsesloven Miljøgodkendelse af arealer Sven Andersen Godthåbsvej 4, 4660 Store Heddinge Godkendelsesdato 19. januar 2017 Teknik & Miljø Indhold... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 75744 Version 3 Dato 28-04-2016 00:00:00 Navn Klaus Henrik Voldsgaard Adresse Langstedvej 57 Telefon 28697684 Mobil E-Mail khvoldsgaard@hotmail.com

Læs mere

Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler

Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler vvm+habitatdirektiv brug af afskæringskriterier fastholde beskyttelsesniveau neutralisere merudvaskning/påvirkning fra husdyrgødning.

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 56590 Version 1 Dato 27 02 2014 00:00:00 Navn Steen Østerholm Hansen Karlsfeldt Adresse Hovedgårdsvej 3 Telefon 54442574 Mobil

Læs mere

AREALGODKENDELSE. Hjortdalvej 74, 9690 Fjerritslev

AREALGODKENDELSE. Hjortdalvej 74, 9690 Fjerritslev AREALGODKENDELSE Hjortdalvej 74, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15/7 2010 og 20/7 2010 Indholdsfortegnelse: Vilkår... 3 Projektbeskrivelse... 5 Kommunens vurdering af miljøbelastningen...

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Tillæg til 11 miljøgodkendelse på Haverslevvej 138, Kragelund, 9610 Nørager

Tillæg til 11 miljøgodkendelse på Haverslevvej 138, Kragelund, 9610 Nørager Center Natur og Miljø POUL ERIK DALUM Haverslevvej 138 Kragelund 9610 Nørager E-mail: ped@haverslevnet.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.17-P19-3-13

Læs mere

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013 Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev jan_hoerby@snmail.dk Den 7. januar 2013 Gammel Hald Vej 10 7840 Højslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har

Læs mere

46-udtalelse Mølgårdvej 18, 7200 Grindsted

46-udtalelse Mølgårdvej 18, 7200 Grindsted Billund Kommune, Teknik og Miljø Att. Rikke Sennels Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 7994 6800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 46-udtalelse Mølgårdvej 18,

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014 I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev leneogib@gmail.com Den 3. december 2014 Yttrupvej 9 7870 Roslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - uden nabohøring Skive Kommune har

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse.

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse. Jeppe Elmer Neergaard Pedersen Borgergade 74 9620 Ålestrup Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato:

Læs mere

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype.

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype. Jesper Nygård Knudsen Dato: 06-01-2014 Nybyvej 17 4390 Vipperød Sagsnr.: 13/57433 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 7236 8066 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse til udvidelse af dyrehold

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. LARS TOLBORG Løgstørvej 96B 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.48-P19-1-16 Ref.: Kristina

Læs mere

Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug

Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug TEKNIK OG MILJØ Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 90501 Version 5 Dato 01-06-2017 00:00:00 Navn Kåre Svendsen Adresse Rællingvej 2 Telefon 97576299 Mobil 20926299 E-Mail grinderslevmink@hotmail.com

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE. Planteavlsbruget på Mustrupvej 29, 8320 Mårslet. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

16 MILJØGODKENDELSE. Planteavlsbruget på Mustrupvej 29, 8320 Mårslet. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune 16 MILJØGODKENDELSE Efter lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, 16 Planteavlsbruget på Mustrupvej 29, 8320 Mårslet Dato for gyldighed: 12.

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Niels Overgaard Sørensen Elmegårdsvej Odder Sags Id

Niels Overgaard Sørensen Elmegårdsvej Odder Sags Id Niels Overgaard Sørensen Elmegårdsvej 102 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Anmeldelse af udvidelse i eksisterende stalde Odder Kommune har den 12. december 2011 modtaget anmeldelse fra Niels Overgaard

Læs mere

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Registreringsblad Titel: Tillæg 2 til 12 miljøgodkendelse af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Flemming Risbjerg Egebjergvej 3, 4050 Skibby Telefon Mobil

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Flemming Risbjerg Egebjergvej 3, 4050 Skibby Telefon Mobil husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 12374 Version 3 Dato 11-01-2010 Navn Flemming Risbjerg Adresse Egebjergvej 3, 4050 Skibby Telefon 47511012 Mobil 21286212 E-Mail

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /d2833f3a-ef4d-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /d2833f3a-ef4d-4... Page 1 of 1 From: Karen Damgaard Hansen Sent: 04-08-2015 13:41:19 To: 'senord@sst.dk'; 'dn@dn.dk'; 'dnaarhus-sager@dn.dk'; 'post@sportsfiskerforbundet.dk'; 'lbt@sportsfiskerforbundet.dk'; 'ta@sportsfiskerforbundet.dk';

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 54203 Version 1 Dato 05-08-2013 00:00:00 Navn Grubegård I/S Adresse Hovslundvej 34 Telefon 74575610 Mobil 20132596 E-Mail grubegaard@mail.tele.dk

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk.

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk. Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Afgørelsesdato den

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup #split# Michael og Henrik Basso Sørensen Langbrokrovej 60 9310 Vodskov Kopi sendt til LandboNord, att. Anna Birgitte Thing Plan og Miljø Dato: 24-04-2014 Sags. nr.: 09.17.44-G01-2-14 Sagsbeh.: Martin Engsig

Læs mere

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde 1 of 9 Solvang I/S 17-12-2014 Hejlskovvej 25 Sagsnr.: 14/38064 8544 Mørke Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde Syddjurs Kommune har den 31. oktober

Læs mere