Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej Løgstør. Indledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning"

Transkript

1 Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade Aars Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej Løgstør Tel.: Dato: 18. juni 2014 Arealgodkendelse Indledning Vesthimmerlands Kommune har den 29. marts 2012 modtaget din ansøgning om arealgodkendelse på Vanstedvej 61. Der er senest modtaget oplysninger i sagen d. 31. marts Afgørelse af dato Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX's Plads Farsø Sagsnr.: Dokumentnr.: Sagsbehandler: Bente Nors Tel.: Mail: Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed godkendelse efter 16 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 1 til at anvende udspredningsarealer tilknyttet bedriften Vanstedvej 61, 9670 Løgstør. Godkendelsen meddeles til Martin Riisgaard-Jensen med CVR nr Kravet om en godkendelse er udløst af arealernes beliggenhed i sårbart område og ønsket om at modtage husdyrgødning fra Brunbakvej 5, hvor der er udarbejdet en miljøgodkendelse. Den godkendte husdyrgødningsmængde fremgår af skema: Husdyrgødning Ansøgt: Type Kg N Kg P DE Gødningsaftale 1 Kyllingedybstrøelse ,1 Gødningsaftale 2 Svinegylle ,1 Total sum ,2 Godkendelsen giver mulighed for at erstatte aftalen om kyllingedybstrøelse med en aftale om svinegylle, når mængden af N, P og DE ikke overstiger 100 kg N, 30,1 kg P og 1 DE pr. ha. 1 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Lov nr af 20. december 2006)

2 Godkendelsen omfatter følgende arealer: Udspredningsarealer Mark Matr. nr. Areal ha N-kl.3 ha Grundvand ha P-kl. 2 ha 1 3a, Lendrup By, Malle 4,45 2 3a, Lendrup By, Malle 5,05 1F 3f, Lendrup By, Malle 0,83 4 3ab, Lendrup By, Malle 17,02 5 3ab, Lendrup By, Malle 8,30 7 1s, Østergård, Malle 4,25 8 3ab, Lendrup By, Malle 9,46 0, f, Lendrup By, Malle 0, a, Lendrup By, Malle 0,39 I alt: 50,22 50,22 50,20 0,78 Arealerne fremgår desuden af kortet bilag 1. Godkendelsen er meddelt på nedenstående vilkår. Det er kommunens vurdering, at anvendelsen af arealerne til husdyrgødning ikke vil medføre væsentlige virkninger på miljøet, når anførte vilkår overholdes. Hvis forudsætningerne for afgørelsen ændres (f.eks. hvis nogle af arealerne bortfalder eller hvis husdyrgødningsaftale ændres til andre typer af husdyrgødning), skal vi behandle sagen igen. Udskiftning af arealer, der indgår i denne godkendelse, skal anmeldes til kommunen. Anmeldelsen skal ske inden planårets begyndelse d. 1. august. for arealgodkendelsen 1. Der skal for bedriftens samlede areal anvendes et sædskifte, hvor andelen af lovpligtige efterafgrøder (herunder de generelle alternativer efter omregning) udgør mindst 19 % ud over det til enhver tid gældende krav. 2. Hvis der kun modtages svinegylle, er det tilstrækkeligt at andelen af lovpligtige efterafgrøder udgør mindst 14 % ud over det til enhver tid gældende krav. 3. Ved transport af svinegylle skal ruten ad Søndergårdsvej anvendes. Kun undtagelsesvis, uden for sommerperioden (1.juni -1. september) og når særlige forhold gør sig gældende kan ruten ad Lendrupvej anvendes. Side 2

3 4. Dokumentation i form af sædskifte- og gødningsplaner og gødningsaftaler m.v. opbevares i mindst 5 år og forevises kommunen på forlangende. Udnyttelse af godkendelsen Godkendelsen kan udnyttes, når den er meddelt - også selv om der er klaget over den, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer noget andet. Natur- og Miljøklagenævnet kan ophæve godkendelsen. Denne godkendelse kan bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Retsbeskyttelse Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse. Denne miljøgodkendelse skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering 2. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages senest efter 8 år. I særlige tilfælde kan godkendelsens vilkår tages op til revurdering tidligere. Tilsynsmyndighed Vesthimmerlands Kommune er tilsynsmyndighed og har ret til, på ethvert tidspunkt at kontrollere, at ovennævnte vilkår og forudsætninger i miljøgodkendelsen overholdes i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug (lov nr af 08/11/2013) Side 3

4 Kommunens vurdering af projektet Ejendommens arealer ligger tæt på Limfjorden kun ca. 400 m fra Lendrup Huse. Hele arealet er betegnet som nitratklasse 3 og stort set hele arealet er nitratfølsomt indvindingsopland til Lendrup Vandværk. Det sidste sætter den største begrænsning i anvendelsen af husdyrgødning på bedriften. Martin Riisgaard-Jensen ønsker at modtage husdyrgødning fra en svinebedrift og en fjerkræbedrift i området. Der er i 2011 givet dispensation efter Naturbeskyttelseslovens 3 til at fjerne et mindre naturområde (sø/eng) i mark 8 mod etablering af erstatningsnatur: En udvidelse af bræmmen ( 3 eng) langs vandløb til Lendrup Strand. (De ændrede 3 områder fremgår af kortet bilag 1). Næringsstoffer til overfladevand. Kvælstof og fosfor til vandløb, søer og Limfjorden En eventuel påvirkning af Limfjorden fra husdyrbruget, herunder Natura 2000 områder i Limfjorden, ville være en generel eutrofiering via udledning af næringsstofferne kvælstof og fosfor. Det vurderes, at der ikke vil være andre påvirkningsmuligheder. Kvælstof Udbringningsarealerne afvander via vandløb til Løgstør Bredning, som ifølge Husdyrloven betragtes som et meget kvælstofsårbart Natura 2000 område i Limfjorden. Løgstør Bredning er en del af EU-habitatområde nr. 16. Den kvælstofreduktion, der sker fra rodzonen til recipienten, er lav (eller middel), og udbringningsarealerne er derfor kategoriseret som nitratklasse 3. Der udbringes husdyrgødning fra 1 dyreenheder (DE) pr. ha. Af ansøgningsmaterialet fremgår det, at der vil blive opretholdt et sædskifte med en øget andel efterafgrøder på 19 %. Dyretrykket er endvidere reduceret i forhold til de maksimale 1,4 DE/ha (harmonireglerne). Disse tiltag sikrer ifølge beregninger i husdyrgodkendelse.dk, at den samlede udvaskning af kvælstof fra rodzonen reduceres fra et niveau, der svarer til udbringning af husdyrgødning med 1,0 DE/ha ned til et niveau, der ligger væsentligt under udvaskningen ved 0,7 DE/ha. Miljøgodkendelsen overholder således Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau for kvælstofudvaskning i forhold til nitratklasser m.v. Kvælstofudvaskningen fra husdyrbrugets ejede og forpagtede arealer på i alt 50 ha udgør 62,2 kg N/ha. Det er noget mindre end udvaskningen fra et handelsgødet sædskifte på de samme jordtyper beregnet til 63,5 kg N/ha. I forhold til et handelsgødet sædskifte medfører husdyrbruget altså ikke et ekstra bidrag, der kan tilskrives husdyrgødning. Husdyrbruget Side 4

5 medfører således hverken i sig selv eller i kumulation med andre husdyrbrug en påvirkning af Limfjorden. Udvaskningsberegningerne fremgår af bilag 3 og 4. Fosfor Løgstør Bredning betragtes ifølge Husdyrloven endvidere som et område, der er overbelastet med fosfor. Derfor skal det sikres, at udledning af fosfor ikke øges nævneværdigt. Mindre områder af mark 4 og 8 er lavbundsarealer. Det er kun et lavbundområde midt i mark 8, der samtidig er drænet og risikoarealer m.h.t. udvaskning af fosfor, betegnet som P-kl. 2. Via beregningerne i IT-ansøgningen er det sikret, at lovens krav om, at fosforoverskuddet ikke må overstige 2 kg/ha på de sårbare arealer, overholdes, og samlet for bedriftens arealer er det sikret, lovens krav om maksimalt P-overskud pr. hektar er opfyldt. De drænede område i mark 8, hvor der er høj risiko for udledning af fosfor bør ikke tilføres mere husdyrgødning end hvad der svarer til fosforbalance. Det vil sige, at der på det område af marken maksimalt bør udbringes 0,7 DE/ha i svinegylle eller 0,5 DE/ha i dybstrøelse pr. år. Udbringningsarealer hælder nogle steder med mere end 6 % ned mod å eller vandløb, men et fladt engområde på meter beskytter mod erosion. Samlet vurderes det, at tabet af fosfor fra landbrugets arealer til vandmiljøet ved hensynsfuld drift er minimal. Fleksibilitet i godkendelsen Martin Riisgaard-Jensen har ønsket at have mulighed for at modtage mindre mængder kyllingedybstrøelse eller slet intet. Ansøger har således også lavet en scenarieberegning, hvor der kun modtages svinegylle, svarende til 1 DE/ha: Husdyrgødning scenarie 2 Ansøgt: Type Kg N Kg P DE Gødningsaftale Svinegylle ,2 I beregningen er anvendt lidt færre ekstra pligtige efterafgrøder, nemlig; 14 %. Scenarieberegningen viser beskyttelsesniveau for N og P- udvaskning til Natura 2000 områder kan overholdes. Beskyttelsesniveauet for nitrat til grundvand er netop overholdt med 14 % ekstra efterafgrøder. Det vurderes, at modtagelsen af 0,5 DE/ha fjerkrædybstrøelse + 0,5 DE/ha svinegylle og 19 % ekstra efterafgrøder, kan erstattes med 1 Side 5

6 DE/ha svinegylle og 14 % ekstra efterafgrøder, uden at der sker en større belastning af naturen. Svinegylle er mindre belastende m.h.t. både N-, P- og ammoniaktab. Det vurderes derfor at denne fleksibilitet kan indbygges i arealgodkendelsen, uden det er til skade for miljøet. Der er ligeledes indsendt en scenarieberegning, hvor der ikke modtages husdyrgødning og hvor der følgelig ikke er behov for ekstra efterafgrøder. Denne ekstra beregning er ikke nødvendig. Det er Vesthimmerlands Kommunes opfattelse, at vilkårene ikke er bindende, hvis der ikke modtages husdyrgødning. Næringsstoffer til grundvand Arealerne ligger i indvindingsområde til Lendrup Vandværk og er kategoriseret som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau for NFI afhænger af, hvor langt den offentlige planlægning er for området. I Løgstørområdet er der endnu ikke foretaget en statslig kortlægning og ej heller udarbejdet indsatsplan. Her gælder de gamle regler med en maksimal udvaskning 50 mg nitrat/l eller ingen stigning i udvaskningen. Beskyttelsesniveauet er sikret ved at Martin Riisgaard har 19 eller 14 % ekstra lovpligtige efterafgrøder. Ammoniak fra udbringning Nærliggende naturarealer kan påvirkes med ammoniak fra anvendelsen med husdyrgødning. Tabet fra anvendelsen af svinegylle er beskeden, da der i dag stilles krav om anvendelse af ny teknologi ved udbringning (slangeudlægning eller nedfældning/forsuring). Der er større risiko for tab af ammoniak ved anvendelsen af fjerkrædybstrøelse, især ved anvendelse til vintersæd uden nedpløjning. Der er set på de ammoniakfølsomme naturområder nær udspredningsarealerne. Naturområderne nær udspredningsarealerne er vist på kortet bilag 3. Kategori 1 natur: Langs limfjordskysten fra Løgstør og ned forbi Lendrup Huse er der skrænter, der er udpeget som overdrevsnatur. De ligger inde for habitatområde (H16: Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg) og er derfor katagoriseret som kategori 1 natur 3. Der er ca. 550 m fra udspredningsarealerne til disse overdrev. Afstanden er så stor, at der ikke vurderes at være 3 Ifølge bilag 3 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (Bek. nr af ) Side 6

7 nogen påvirkning med ammoniak. (Depositionen vurderes at være under 0,2 kg N/ha pr. år). Kategori 2 natur: Der er 90 m til overdrev, der ligger langs vandløb til Lendrup Strand, men udenfor habitatområdet. De overdrev er allerede stærkt påvirket af næringsstoffer. Ved Vesthimmerlands Kommunes besigtigelse i 2010 blev der kun fundet overdrevsvegetation på de smalle kanter mellem marken og overdrevet. Påvirkningen af de nærmeste områder med ammoniak fra udspredningsarealerne er tæt på, men overstiger næppe 1 kg N/ha pr. år. Driften af arealerne på Vanstedvej 61 vurderes derfor ikke at have nogen væsentlig påvirkning af overdrevene. Kategori 3 natur: Inden for 0-50 meter fra udspredningsarealerne findes mindre naturområder, beskyttet efter 3 i Naturbeskyttelsesloven. I nordvestlige hjørne af mark 8 findes en lille mose. Mark 8, 5 og 4 afgrænses mod nord af eng og tæt på ejendommen findes en lille sø. Merpåvirkningen af de naturområder, der støder op til ejendommens udspredningsarealer vil være større end 1 kg N/ha pr. (Ved anvendelse af svinegylle alene er påvirkningen begrænset til de første 10 m). Mose og eng vil også være påvirket af driften på naboarealer. Mosen er ikke besigtiget særskilt, men er ret tilgroet med pil og skønnes at have en begrænset naturmæssig værdi. Engen er omlagt i 2010 og først for nyligt genetableret og har derfor endnu ikke særlig naturværdi. Søen er oprenset (ca.) 1993 og Det er en næringsrig søtype og er som sådan ikke ammoniakfølsom. Området er i kommuneplanen udpeget som jordbrugsområde og indgår ikke som særlig natur, naturområde eller i naturfredning. På den baggrund vurderes der ikke at være begrundelse for at stille skærpede krav. Kommunen har i øvrigt ikke kendskab til forekomst af planter og dyr, der enten er omfattet af artsfredning eller er optaget på den nationale Rødliste eller på habitatdirektivets lister over sårbare og beskyttelseskrævende arter. Opbevaring af markstakke Der er endvidere risiko for at påvirke de marknære naturområder med næringsstoffer ved opbevaring af dybstrøelse i markstak. Der sker et betydeligt ammoniaktab ved omstakning af den fast gødning. (Tabet afhænger af mange ting, herunder vejrforhold. It-ansøgningssystemet kalkulerer med 7,5 % N-tab ved fjerkrædybstrøelse). Afhængigt af hvor godt gødningen efterfølgende samles op, vil der være en op-koncentreret mængde af næringsstoffer, hvor det har ligget, med øget risiko for afløb og udvaskning. Side 7

8 Ved opbevaring dybstrøelse på ejendommen, bør der tages hensyn til de nærliggende naturområder: En markstak bør placeres i god afstand fra sø, eng og mose. Ved opbevaring i markstakke skal du være opmærksom på afstandskrav til vej, sø, dræn og vandløb (min. 15 m), afstandskrav til naboskel (30 m) og afstandskrav til vandindvindingsanlæg (25 eller 50 m). Husdyrgødningsbekendtgørelsen stiller yderligere krav om at markstakke skal overdækkes, samt krav om skiftende placering og om at der skal føre årlige optegnelser om placeringen. Martin Riisgaard-Jensen oplyser at det kun sjældent vil være aktuelt at opbevare dybstrøelsen på hans ejendom. Hensigten er, at det afhentes og spredes direkte fra kyllingefarmen på Vanstedvej 20, evt. lige fra kyllingehuset. Transport Der er i ansøgningen angivet to mulige transportveje af svinegylle fra Brunbakvej 5: 1) Ad Søndergårdsvej, der er en grusvej og privat fællesvej med to beboelser indenfor 50 m til vej (4,8 km). 2) Ad Lendrupvej, der er offentlig vej, der går gennem Lendrup Huse og forbi Lendrup Strand med sommerhusområde (4,3 km). Vesthimmerlands Kommunes vurdering er, at det er mest hensigtsmæssig at anvende ruten ad Søndergårdsvej. Sommerhusområdet er i sommerperioden stærkt trafikeret. Gennem Lendrup Huse vil transporten endvidere gå forbi mange flere beboelser og sommerboliger tæt på vejen. Det vil give betydeligt færre gener at køre uden om. Bedste tilgængelige teknik (BAT) Udbringning af husdyrgødning er efter husdyrgødningsbekendtgørelsen 4 stærkt reguleret m.h.t. udbringningsmetoder, afgrødebevoksning og tid på året. Denne lov skærpes gradvist efterhånden som bedre metoder vinder indpas i landbruget. Landbruget er således på dette område i forvejen stærkt holdt oppe på at leve op til den bedste tilgængelige teknik. Det vurderes, at man ved at følge de generelle regler på området lever op til BAT. Vesthimmerlands Kommune har samlet vurderet, at det ansøgte projekt med de vilkår, der er stillet, ikke medfører væsentlige miljømæssige på- 4 Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning og ensilage m.v. (BEK nr af 19/12/2006) Side 8

9 virkninger, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne. Det vurderes endvidere, at projektet ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper og arter, herunder habitatdirektivets bilag IV-arter såvel i som uden for Natura 2000 områder. Vesthimmerlands Kommune D. 18. juni 2014 Bente Nors Miljømedarbejder Side 9

10 Øvrige oplysninger Offentliggørelse Udkast til godkendelse har været forelagt ansøger, leverandører og naboer i 3 uger i perioden fra 22. maj til 12. juni Klage og søgsmål Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter offentliggørelsen. Alle, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer kan klage. Efter klagefristens udløb vil du blive orienteret, om der er klaget eller ej. Klagen skal være skriftlig og sendes til eller til Vesthimmerlands Kommune, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars. Vi skal have modtaget klagen senest d. 23. juli 2014 kl.: Det kan være belagt med gebyr at klage. Reglerne om dette fremgår af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt. Kopi af afgørelsen er sendt til: Ansøger: Martin Riisgaard-Jensen, Vanstedvej 61, 9670 Løgstør. Leverandør af husdyrgødning: Lindhart Bryder Nielsen, Brunbakvej 5, 9670 Løgstør. Konsulent Rune Hjortbak, Danmarks Sportsfiskerforbund, og Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening DOF Nordjylland, Det Økologiske Råd Sundhedsstyrelsen, Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforening, Side 10

11 Bilag Bilag 1: Udspredningsarealer og 3 naturområder Bilag 2: Bilag til ansøgningen (herunder transportveje) Bilag 3: IT-ansøgningskema nr Bilag 4: IT-ansøgningskema nr Bilag 5: IT-ansøgningskema nr (IT-skemaerne er ikke vedlagt, men kan rekvireres ved henvendelse til kommunen). Side 11

12 % Vanstedvej F 7 Emne: Udspredningsarealer og 3 naturområder Sagsbehandler: Bente Nors Dato: Målestok: :10000 Himmerlandsgade Aars Tlf.:

13 Bilag 2: Bilag til ansøgningen, senest redigeret Fornyet 16-ansøgning, Vanstedvej 61 Fosfor Der er ikke udpeget lavbundsareal i mark 7, hvorfor angivelse af dræn eller ej er irrelevant. At der er en åben grøft langs den sydøstlige kant af mark 4 berettiger ikke til, at marken skal betragtes som drænet. Dette fremgår bl.a. af et helpdesk-svar 1, hvor der svares: Ved grøftede marker forstås i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, at der er tale om marker, der detailafvandes ved grøftning. Dvs. at som udgangspunkt er grøfter i skel ikke detailafvanding. Det er dog nok vanskeligt at sige, at det altid er tilfældet, idet der ( i hvert fald i teorien) kunne være tale om meget små marker, hvor grøfter i skel ville have samme effekt som detailafvanding af en større mark. Men normalt betragtes en mark, som kun er drænet ved grøfter i skel, ikke som grøftet i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. Grøften langs med mark 4 er tilmed ikke vandførende hele året rundt. Selv om vinteren er der kun meget lidt vand i den. Martin Riisgaard-Jensen oplyser, at mark 8 allerhøjst er drænet i den nordligste ende ned mod vandløbet. For at beregne en worst case-situation mht. fosfor - altså som om hele marken i sin fulde udstrækning havde været drænet og beliggende i lavbundsområde, er den manuelt registreret som fosforklasse 2 i IT-skema og Selv ud fra disse forudsætninger er fosforkravet på bedriften overholdt luftfoto 1

14 Udvaskningsberegninger til grund- og overfladevand Martin Riisgaard-Jensens ansøgning bedes vurderet på baggrund af og miljøgodkendt til flg. tre scenarier. Scenario 1 (IT-skema 37008) 0,5 DE/ha i kyllingedybstrøelse (2.492 kg N) + 0,5 DE/ha i svinegylle (2.492 kg N), som kræver 19 % ekstra efterafgrøder NFI: 63 mg/l, merbelastning 0 mg/l Scenario 2 (IT-skema 63872) 1,0 DE/ha i svinegylle (4.984 kg N), som kræver 14 % ekstra efterafgrøder NFI: 62 mg/l, merbelastning 0 mg/l Scenario 3 (IT-skema 64085) Der sker ingen tilførsel af husdyrgødning, derfor ses det af skema 64085, at der heller ikke er behov for ekstra efterafgrøder. Arealer og 3-natur Der skal udlægges erstatningsnatur ifølge kommunens 3-afgørelse: Dette er forsøgt indtegnet som vist herunder:

15

16 Transportveje Der er herunder angivet transportveje fra Brunbakvej 5 og Vanstedvej 20. Fra Brunbakvej er der mulighed for transportvej både ad Søndergårdsvej og Lendrupvej gennem Lendrup Huse. Søndergårdsvej er en grusvej, så for at undgå for meget slid på denne ønskes begge ruter som mulige transportveje.

17

18 Beregninger for Martin Riisgaard-Jensen, Vanstedvej 61, 9670 Løgstør Rune Hjortbak, Agri Nord Modtaget husdyrgødning År Ton DE Kg N Kg P Gns. 0 0, Maks. udspredning af DE I alt råder MRJ over 50,20 ha samt 0 ha uden husdyrgødning, dvs. 50,2 ha Gylleaftale på 50,20 ha giver m. 0,5 DE/ha plads til 25,10 DE Mulig modtagelse af husdyrgødning Der er således plads til at modtage 25,10 DE minus 0,00 DE = 25,10 DE Der indregnes en sikkerhedsmargen på 0,00 DE pga. afrundinger mv., dvs. 25,10 DE Der regnes med 100 kg N/DE kg N i 25,10 DE svinegylle, dvs. 100,0 kg N/DE I Lindhart B. Nielsens IT-ansøgning indgår kg P i 744 DE svinegylle, dvs. 21,4 kg P/DE Dvs. der tilføres maks kg N og min. 538 kg P fra Lindhart B. Nielsen med 25,10 DE Der fås således et samlet husdyrtryk på 25,10 DE på 50,2 ha, dvs. 0,500 DE/ha Der tillægges ekstra P som sikerhedsmarigin.

19 Mulig modtagelse af kyllingemøg Der er således plads til at modtage 25,10 DE minus 0,00 DE = 25,10 DE Der indregnes en sikkerhedsmargen på 0,00 DE pga. afrundinger mv., dvs. 25,10 DE Der regnes med 100 kg N/DE kg N i 25,10 DE kyllingemøg, dvs. 100,0 kg N/DE I Jens Theilmanns gødningsplan indgår kg P i 60 DE kyllingemøg, dvs. 29,8 kg P/DE Dvs. der tilføres maks kg N og min. 749 kg P fra Jens Theilmann med 25,10 DE Der fås således et samlet husdyrtryk på 25,10 DE på 0 ha, dvs. 0,500 DE/ha Der tillægges ekstra P som sikerhedsmarigin.

20 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00 Navn Martin Riisgaard Jensen Adresse Vanstedvej 61 Telefon Mobil E Mail Kort beskrivelse Martin Riisgaard Jensen, Vanstedvej 61. Modtagelse af svinegylle fra Lindhart B. Nielsen og kyllingemøg fra Jens Theilmann.

21 Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: Ejer og driftsforhold Godkendelsespligt Godkendelsens omfang Tidligere godkendelser Offentlighed og høring Ikke teknisk resumé Markoplysninger Gødningsregnskab Nitrat (overfladevand) Nitrat (grundvand) Fosfor Ammoniak fra udbringning Gener fra udbringning 8 Side 2 / 8

22 Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: Ejer og driftsforhold Dette afsnit indeholder ansøgers kontaktoplysninger samt oplysninger til identifikation af husdyrbruget. Kommunikations e mail adresse der bliver brugt til kommunikation mellem ansøger og sagsbehandler: Ejendomme og ejendomsnumre Navn Ejendomsnummer CVR/P nummer Svenstrupgård Adresse Postnummer By Matrikler på ejendom Svenstrupgård Ejerlav Østergård, Malle Lendrup By, Malle Lendrup By, Malle Matrikel nummer 1s 3a 3ab CHR på ejendom Svenstrupgård CHR Ansøger Martin Riisgaard Jensen Vanstedvej Løgstør Tlf.nr.: Mobil: Konsulent Rune Hjortbak Agri Nord, Markedsvej Aars Tlf.nr.: Mobil: Kontaktperson på bedriften Martin Riisgaard Jensen Tlf.nr.: Mobil: Bedriftsoplysninger 9670 Løgstør CVR nummer: : 1.2 Godkendelsespligt Herunder gøres der rede for, hvorfor projektet kræver godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven. : Side 3 / 8

23 Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: Godkendelsens omfang I dette afsnit gøres der rede for projektets overordnede forhold, som ikke direkte har med miljøpåvirkningen at gøre. Der gøres rede for, hvad projektet omfatter, dvs. hvilke ejendomme og bygninger, hvilket dyrehold, hvilke arealer samt eventuelle biaktiviteter. Der oplyses desuden om tidligere godkendelser af husdyrbruget og om hvad der skal ske i tilfælde af husdyrbrugets ophør. : Tidligere godkendelser : Offentlighed og høring Der gøres her rede for inddragelse af offentligheden og lovpligtige høringer. : Ikke teknisk resumé Projektet og dets miljømæssige konsekvenser beskrives i et ikke teknisk resumé, der gør det muligt for offentligheden at få indblik i projektet og konsekvenserne af godkendelsen af projektet. : 3.1 Markoplysninger I dette afsnit oplyses der om en række generelle forhold om driften af husdyrbrugets udbringningsarealer, og i tabellerne vises oplysninger om de enkelte marker, som udgør udbringningsarealet. Oplysningerne er grundlaget for beregninger af nitratudvaskning og fosforoverskud samt kommunens vurdering af miljøpåvirkningen. Grundlæggende arealoplysninger Antal DE kvæg, får og geder på bedriften inkl. DE på andre bedrifter, der afsættes grovfoder til beregnet ud fra 3000 FE/DE: 0,00 DE Er antal af andre DE udbragt på bedriften større end det før angivne antal DE kvæg, får og geder: Ja Anvender og efterlever bedriften husdyrgødningsbek. bilag 2 jf. 28 stk. 3 om forhøjet harmonital på 2,3 for visse kvægbedrifter: Nej Er bedriften et økologisk landbrug: Nej % af samlet areal med efterafgrøder udover PD krav: 19,00 % Reduceret kvælstofnorm: 0,00 % Arealoplysninger Udbringningsarealer Total 50,22 0,00 0,00 0,00 50,22 50,20 40,77 0,00 9,46 0,00 Side 4 / 8

24 Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: Navn Ha Drænet Jb.Type Vandet Sædskifte Ref. Sædskifte N kl. 0 ha N kl. 1 ha N kl. 2 ha N kl. 3 ha G.vand ha P kl. 0 ha P kl. 1 ha P kl. 2 ha P kl. 3 ha 1 4,45 Nej JB2 Nej S4 S4 0,00 0,00 0,00 4,45 4,45 4,45 0,00 0,00 0,00 2 5,05 Nej JB2 Nej S4 S4 0,00 0,00 0,00 5,05 5,05 5,05 0,00 0,00 0,00 1F 0,83 Nej JB2 Nej S4 S4 0,00 0,00 0,00 0,83 0,83 0,83 0,00 0,00 0, ,02 Nej JB2 Nej S4 S4 0,00 0,00 0,00 17,02 16,99 17,02 0,00 0,00 0,00 5 8,30 Nej JB2 Nej S4 S4 0,00 0,00 0,00 8,30 8,30 8,30 0,00 0,00 0,00 7 4,25 Nej JB2 Nej S4 S4 0,00 0,00 0,00 4,25 4,25 4,25 0,00 0,00 0,00 8 9,46 Nej JB2 Nej S4 S4 0,00 0,00 0,00 9,46 9,46 0,00* 0,00* 9,46* 0,00* 12 0,49 Nej JB2 Nej S4 S4 0,00 0,00 0,00 0,49 0,49 0,49 0,00 0,00 0, ,39 Nej JB2 Nej S4 S4 0,00 0,00 0,00 0,39 0,39 0,39 0,00 0,00 0,00 Total 50,22 0,00 0,00 0,00 50,22 50,20 40,77 0,00 9,46 0,00 Marker markeret med # er manuelt udpeget til at indgå i beregning af overfladeudvaskning svarende til et plantebrug. De stjernemarkerede (*) arealer er manuelt redigerede af ansøger til at være beliggende i andre beskyttelseområder for fosfor, nitrat og grundvand end det fremgår af kortværket til husdyrgodkendelse.dk. Arealerne kan også redigeres manuelt til at ligge udenfor beskyttelsesområderne. I de efterfølgende beregninger bliver arealerne som er markeret med * behandlet efter de manuelt indtastede oplysninger i arealtabellen. Aftalearealeraler Navn ha Områder omfattet af N eller P klasse 1 3? Ingen data Total 0 Har modtageren en arealgodkendelse til modtagelse af de tilførte mængder? : 3.2 Gødningsregnskab I dette afsnit vises et regnskab over produceret, tilført og fraført husdyrgødning på den bedrift, som husdyrbruget hører under, og der gøres rede for teknologi anvendt til udbringning af husdyrgødning. Nudrift Produceret husdyrgødning Anlæg Gødningstype KgN KgP DE kvæg, kår, geder DE svin og andre dyr Default anlaeg Fjerkrægylle 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Svinegylle 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Kvæggylle 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Minkgylle 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Dybstrøelse 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Fast gødning 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Ajle 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Afsat ved græsning 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilført husdyrgødning Adresse Gødningstype KgN KgP Antal DE Ingen adresse Svinegylle 1,00 1,00 1,00 Afsat husdyrgødning Adresse Gødningstype KgN KgP Ingen data DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Total husdyrgødning Side 5 / 8

25 Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: Total husdyrgødning Gødningstype KgN KgP DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Svinegylle 1,00 1,00 0 1,00 Total 1,00 1,00 0 1,00 Beregning af harmonital Harmonital: 1,4 DE/ha Ansøgt drift Produceret husdyrgødning Anlæg Gødningstype KgN KgP DE kvæg, kår, geder DE svin og andre dyr Default anlaeg Fjerkrægylle 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Svinegylle 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Kvæggylle 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Minkgylle 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Dybstrøelse 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Fast gødning 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Ajle 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Afsat ved græsning 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilført husdyrgødning Adresse Gødningstype KgN KgP Antal DE Ingen adresse Dybstrøelse 2510,00 880,00 25,10 Ingen adresse Svinegylle 2510,00 630,00 25,10 Afsat husdyrgødning Adresse Gødningstype KgN KgP Ingen data Total husdyrgødning DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Gødningstype KgN KgP DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Dybstrøelse 2510,00 880, ,10 Svinegylle 2510,00 630, ,10 Total 5020, , ,20 Beregning af harmonital Harmonital: 1,4 DE/ha Udbringningsteknologi : 3.3 Nitrat (overfladevand) Dette afsnit drejer sig om nitratudvaskning til overfladevand. Ansøgningssystemet har beregnet nedenstående fem parametre, som indgår i kommunens vurdering af udvaskning af nitrat til overfladevand. Beregning af nitratudvaskning til overfladevand Tabellen viser det maksimale dyretryk (DE max ) og udvaskning svarende til maksimalt dyretryk uden virkemidler, samt det reelle dyretryk (DE reel ) for ansøgt drift og den reelle udvaskning med brug af virkemidler i ansøgt drift. DE max bestemmes af dyreholdets sammensætning og reduktionsprocent. Dyretryk DE/ha Udvaskning kg N/ha DE max : DE reduktionsprocent: 50,00 % 0,70 68,2 DE reel 1,00 62,2 Beregning af nitratudvaskningen til brug for afskæringskriterium 2A/2B Merudvaskning fra husdyrbrug beregnes som difference mellem udvaskning ved DE reel og udvaskning svarende til et plantebrug. Udvaskning kgn/ha Udvaskning svarende til et plantebrug 63,5 Side 6 / 8

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000.

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Jakob Kjærsgård Fastrupvej 30 7400 Herning Afgørelsesdato: xx.xxxx

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Kim Gohr Nielsen Vennervej 28, Velling 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Inga-Merethe Plauborg Larsen Direkte telefon 9974 1543 E-post

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Vejbjerggård Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer den 27. juli 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 12 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast Miljøgodkendelse af husdyrbruget Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: [dag]. [mdr.] [år] 1 2 Ib Nielsen Toftlundvej

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208,

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år Udkast Miljøgodkendelse af husdyrbrug Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup Godkendelsesdato: xx. mdr. år Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse... 3 2 Sammendrag... 4 3 Vilkår... 5 3.1 Generelle forhold...5

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 19. juli

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Datablad...4 1. Resumé og samlet vurdering...5

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-02-2013 Sagsnr.: 11/32235 Dok.nr.: 79 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej 11 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

Forslag. Teknik & Miljø -

Forslag. Teknik & Miljø - Forslag Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; Juni 2015 Udarbejdet af: Teknik & Miljø Layout & Tryk: Teknik & Miljø Journalnummer: 09.17.16P19-0009 Sagsbehandler: Helle Thers Kortbilag: Geodatastyrelsen

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15.12 2009 Registreringsblad Titel Miljøgodkendelse af svinebruget Højvang Dato: 15.12.2009 Virksomhedens

Læs mere

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om "Vilkår for anlæg", "Ventilation", som 2. vilkår:

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om Vilkår for anlæg, Ventilation, som 2. vilkår: Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. januar 2012 J.nr.: NMK-132-00054 (tidl. MKN-130-00347)og NMK-132-00563 Ref.: Bibi Søgaard-Bauditz, Bibis. Kristina Refsgaard,

Læs mere

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Udvidelse af svineproduktionen fra 228,5 dyreenheder til 506,7 dyreenheder Med denne miljøgodkendelse følger

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr.

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 10-11-2014 Sagsnr.: 14/31344 Dok.nr.: 39 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Tillæg 1 til miljøgodkendelse

Tillæg 1 til miljøgodkendelse Tillæg 1 til miljøgodkendelse Svinebruget på Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj Den 3. juli 2013 Indhold Datablad... 1 Resumé... 2 1 Afgørelse... 3 2 Generelle forhold... 4 2.1 Omfang... 4 2.2 Gyldighed... 4

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov

Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov September 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 5 IKKE-TEKNISK RESUME... 5 VILKÅR

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 21-03-2014 Sagsnr.: 12/21635 Dok.løbenr.: 54732/14 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 73767480

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere