Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej Løgstør. Indledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning"

Transkript

1 Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade Aars Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej Løgstør Tel.: Dato: 18. juni 2014 Arealgodkendelse Indledning Vesthimmerlands Kommune har den 29. marts 2012 modtaget din ansøgning om arealgodkendelse på Vanstedvej 61. Der er senest modtaget oplysninger i sagen d. 31. marts Afgørelse af dato Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX's Plads Farsø Sagsnr.: Dokumentnr.: Sagsbehandler: Bente Nors Tel.: Mail: Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed godkendelse efter 16 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 1 til at anvende udspredningsarealer tilknyttet bedriften Vanstedvej 61, 9670 Løgstør. Godkendelsen meddeles til Martin Riisgaard-Jensen med CVR nr Kravet om en godkendelse er udløst af arealernes beliggenhed i sårbart område og ønsket om at modtage husdyrgødning fra Brunbakvej 5, hvor der er udarbejdet en miljøgodkendelse. Den godkendte husdyrgødningsmængde fremgår af skema: Husdyrgødning Ansøgt: Type Kg N Kg P DE Gødningsaftale 1 Kyllingedybstrøelse ,1 Gødningsaftale 2 Svinegylle ,1 Total sum ,2 Godkendelsen giver mulighed for at erstatte aftalen om kyllingedybstrøelse med en aftale om svinegylle, når mængden af N, P og DE ikke overstiger 100 kg N, 30,1 kg P og 1 DE pr. ha. 1 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Lov nr af 20. december 2006)

2 Godkendelsen omfatter følgende arealer: Udspredningsarealer Mark Matr. nr. Areal ha N-kl.3 ha Grundvand ha P-kl. 2 ha 1 3a, Lendrup By, Malle 4,45 2 3a, Lendrup By, Malle 5,05 1F 3f, Lendrup By, Malle 0,83 4 3ab, Lendrup By, Malle 17,02 5 3ab, Lendrup By, Malle 8,30 7 1s, Østergård, Malle 4,25 8 3ab, Lendrup By, Malle 9,46 0, f, Lendrup By, Malle 0, a, Lendrup By, Malle 0,39 I alt: 50,22 50,22 50,20 0,78 Arealerne fremgår desuden af kortet bilag 1. Godkendelsen er meddelt på nedenstående vilkår. Det er kommunens vurdering, at anvendelsen af arealerne til husdyrgødning ikke vil medføre væsentlige virkninger på miljøet, når anførte vilkår overholdes. Hvis forudsætningerne for afgørelsen ændres (f.eks. hvis nogle af arealerne bortfalder eller hvis husdyrgødningsaftale ændres til andre typer af husdyrgødning), skal vi behandle sagen igen. Udskiftning af arealer, der indgår i denne godkendelse, skal anmeldes til kommunen. Anmeldelsen skal ske inden planårets begyndelse d. 1. august. for arealgodkendelsen 1. Der skal for bedriftens samlede areal anvendes et sædskifte, hvor andelen af lovpligtige efterafgrøder (herunder de generelle alternativer efter omregning) udgør mindst 19 % ud over det til enhver tid gældende krav. 2. Hvis der kun modtages svinegylle, er det tilstrækkeligt at andelen af lovpligtige efterafgrøder udgør mindst 14 % ud over det til enhver tid gældende krav. 3. Ved transport af svinegylle skal ruten ad Søndergårdsvej anvendes. Kun undtagelsesvis, uden for sommerperioden (1.juni -1. september) og når særlige forhold gør sig gældende kan ruten ad Lendrupvej anvendes. Side 2

3 4. Dokumentation i form af sædskifte- og gødningsplaner og gødningsaftaler m.v. opbevares i mindst 5 år og forevises kommunen på forlangende. Udnyttelse af godkendelsen Godkendelsen kan udnyttes, når den er meddelt - også selv om der er klaget over den, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer noget andet. Natur- og Miljøklagenævnet kan ophæve godkendelsen. Denne godkendelse kan bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Retsbeskyttelse Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse. Denne miljøgodkendelse skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering 2. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages senest efter 8 år. I særlige tilfælde kan godkendelsens vilkår tages op til revurdering tidligere. Tilsynsmyndighed Vesthimmerlands Kommune er tilsynsmyndighed og har ret til, på ethvert tidspunkt at kontrollere, at ovennævnte vilkår og forudsætninger i miljøgodkendelsen overholdes i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug (lov nr af 08/11/2013) Side 3

4 Kommunens vurdering af projektet Ejendommens arealer ligger tæt på Limfjorden kun ca. 400 m fra Lendrup Huse. Hele arealet er betegnet som nitratklasse 3 og stort set hele arealet er nitratfølsomt indvindingsopland til Lendrup Vandværk. Det sidste sætter den største begrænsning i anvendelsen af husdyrgødning på bedriften. Martin Riisgaard-Jensen ønsker at modtage husdyrgødning fra en svinebedrift og en fjerkræbedrift i området. Der er i 2011 givet dispensation efter Naturbeskyttelseslovens 3 til at fjerne et mindre naturområde (sø/eng) i mark 8 mod etablering af erstatningsnatur: En udvidelse af bræmmen ( 3 eng) langs vandløb til Lendrup Strand. (De ændrede 3 områder fremgår af kortet bilag 1). Næringsstoffer til overfladevand. Kvælstof og fosfor til vandløb, søer og Limfjorden En eventuel påvirkning af Limfjorden fra husdyrbruget, herunder Natura 2000 områder i Limfjorden, ville være en generel eutrofiering via udledning af næringsstofferne kvælstof og fosfor. Det vurderes, at der ikke vil være andre påvirkningsmuligheder. Kvælstof Udbringningsarealerne afvander via vandløb til Løgstør Bredning, som ifølge Husdyrloven betragtes som et meget kvælstofsårbart Natura 2000 område i Limfjorden. Løgstør Bredning er en del af EU-habitatområde nr. 16. Den kvælstofreduktion, der sker fra rodzonen til recipienten, er lav (eller middel), og udbringningsarealerne er derfor kategoriseret som nitratklasse 3. Der udbringes husdyrgødning fra 1 dyreenheder (DE) pr. ha. Af ansøgningsmaterialet fremgår det, at der vil blive opretholdt et sædskifte med en øget andel efterafgrøder på 19 %. Dyretrykket er endvidere reduceret i forhold til de maksimale 1,4 DE/ha (harmonireglerne). Disse tiltag sikrer ifølge beregninger i husdyrgodkendelse.dk, at den samlede udvaskning af kvælstof fra rodzonen reduceres fra et niveau, der svarer til udbringning af husdyrgødning med 1,0 DE/ha ned til et niveau, der ligger væsentligt under udvaskningen ved 0,7 DE/ha. Miljøgodkendelsen overholder således Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau for kvælstofudvaskning i forhold til nitratklasser m.v. Kvælstofudvaskningen fra husdyrbrugets ejede og forpagtede arealer på i alt 50 ha udgør 62,2 kg N/ha. Det er noget mindre end udvaskningen fra et handelsgødet sædskifte på de samme jordtyper beregnet til 63,5 kg N/ha. I forhold til et handelsgødet sædskifte medfører husdyrbruget altså ikke et ekstra bidrag, der kan tilskrives husdyrgødning. Husdyrbruget Side 4

5 medfører således hverken i sig selv eller i kumulation med andre husdyrbrug en påvirkning af Limfjorden. Udvaskningsberegningerne fremgår af bilag 3 og 4. Fosfor Løgstør Bredning betragtes ifølge Husdyrloven endvidere som et område, der er overbelastet med fosfor. Derfor skal det sikres, at udledning af fosfor ikke øges nævneværdigt. Mindre områder af mark 4 og 8 er lavbundsarealer. Det er kun et lavbundområde midt i mark 8, der samtidig er drænet og risikoarealer m.h.t. udvaskning af fosfor, betegnet som P-kl. 2. Via beregningerne i IT-ansøgningen er det sikret, at lovens krav om, at fosforoverskuddet ikke må overstige 2 kg/ha på de sårbare arealer, overholdes, og samlet for bedriftens arealer er det sikret, lovens krav om maksimalt P-overskud pr. hektar er opfyldt. De drænede område i mark 8, hvor der er høj risiko for udledning af fosfor bør ikke tilføres mere husdyrgødning end hvad der svarer til fosforbalance. Det vil sige, at der på det område af marken maksimalt bør udbringes 0,7 DE/ha i svinegylle eller 0,5 DE/ha i dybstrøelse pr. år. Udbringningsarealer hælder nogle steder med mere end 6 % ned mod å eller vandløb, men et fladt engområde på meter beskytter mod erosion. Samlet vurderes det, at tabet af fosfor fra landbrugets arealer til vandmiljøet ved hensynsfuld drift er minimal. Fleksibilitet i godkendelsen Martin Riisgaard-Jensen har ønsket at have mulighed for at modtage mindre mængder kyllingedybstrøelse eller slet intet. Ansøger har således også lavet en scenarieberegning, hvor der kun modtages svinegylle, svarende til 1 DE/ha: Husdyrgødning scenarie 2 Ansøgt: Type Kg N Kg P DE Gødningsaftale Svinegylle ,2 I beregningen er anvendt lidt færre ekstra pligtige efterafgrøder, nemlig; 14 %. Scenarieberegningen viser beskyttelsesniveau for N og P- udvaskning til Natura 2000 områder kan overholdes. Beskyttelsesniveauet for nitrat til grundvand er netop overholdt med 14 % ekstra efterafgrøder. Det vurderes, at modtagelsen af 0,5 DE/ha fjerkrædybstrøelse + 0,5 DE/ha svinegylle og 19 % ekstra efterafgrøder, kan erstattes med 1 Side 5

6 DE/ha svinegylle og 14 % ekstra efterafgrøder, uden at der sker en større belastning af naturen. Svinegylle er mindre belastende m.h.t. både N-, P- og ammoniaktab. Det vurderes derfor at denne fleksibilitet kan indbygges i arealgodkendelsen, uden det er til skade for miljøet. Der er ligeledes indsendt en scenarieberegning, hvor der ikke modtages husdyrgødning og hvor der følgelig ikke er behov for ekstra efterafgrøder. Denne ekstra beregning er ikke nødvendig. Det er Vesthimmerlands Kommunes opfattelse, at vilkårene ikke er bindende, hvis der ikke modtages husdyrgødning. Næringsstoffer til grundvand Arealerne ligger i indvindingsområde til Lendrup Vandværk og er kategoriseret som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau for NFI afhænger af, hvor langt den offentlige planlægning er for området. I Løgstørområdet er der endnu ikke foretaget en statslig kortlægning og ej heller udarbejdet indsatsplan. Her gælder de gamle regler med en maksimal udvaskning 50 mg nitrat/l eller ingen stigning i udvaskningen. Beskyttelsesniveauet er sikret ved at Martin Riisgaard har 19 eller 14 % ekstra lovpligtige efterafgrøder. Ammoniak fra udbringning Nærliggende naturarealer kan påvirkes med ammoniak fra anvendelsen med husdyrgødning. Tabet fra anvendelsen af svinegylle er beskeden, da der i dag stilles krav om anvendelse af ny teknologi ved udbringning (slangeudlægning eller nedfældning/forsuring). Der er større risiko for tab af ammoniak ved anvendelsen af fjerkrædybstrøelse, især ved anvendelse til vintersæd uden nedpløjning. Der er set på de ammoniakfølsomme naturområder nær udspredningsarealerne. Naturområderne nær udspredningsarealerne er vist på kortet bilag 3. Kategori 1 natur: Langs limfjordskysten fra Løgstør og ned forbi Lendrup Huse er der skrænter, der er udpeget som overdrevsnatur. De ligger inde for habitatområde (H16: Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg) og er derfor katagoriseret som kategori 1 natur 3. Der er ca. 550 m fra udspredningsarealerne til disse overdrev. Afstanden er så stor, at der ikke vurderes at være 3 Ifølge bilag 3 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (Bek. nr af ) Side 6

7 nogen påvirkning med ammoniak. (Depositionen vurderes at være under 0,2 kg N/ha pr. år). Kategori 2 natur: Der er 90 m til overdrev, der ligger langs vandløb til Lendrup Strand, men udenfor habitatområdet. De overdrev er allerede stærkt påvirket af næringsstoffer. Ved Vesthimmerlands Kommunes besigtigelse i 2010 blev der kun fundet overdrevsvegetation på de smalle kanter mellem marken og overdrevet. Påvirkningen af de nærmeste områder med ammoniak fra udspredningsarealerne er tæt på, men overstiger næppe 1 kg N/ha pr. år. Driften af arealerne på Vanstedvej 61 vurderes derfor ikke at have nogen væsentlig påvirkning af overdrevene. Kategori 3 natur: Inden for 0-50 meter fra udspredningsarealerne findes mindre naturområder, beskyttet efter 3 i Naturbeskyttelsesloven. I nordvestlige hjørne af mark 8 findes en lille mose. Mark 8, 5 og 4 afgrænses mod nord af eng og tæt på ejendommen findes en lille sø. Merpåvirkningen af de naturområder, der støder op til ejendommens udspredningsarealer vil være større end 1 kg N/ha pr. (Ved anvendelse af svinegylle alene er påvirkningen begrænset til de første 10 m). Mose og eng vil også være påvirket af driften på naboarealer. Mosen er ikke besigtiget særskilt, men er ret tilgroet med pil og skønnes at have en begrænset naturmæssig værdi. Engen er omlagt i 2010 og først for nyligt genetableret og har derfor endnu ikke særlig naturværdi. Søen er oprenset (ca.) 1993 og Det er en næringsrig søtype og er som sådan ikke ammoniakfølsom. Området er i kommuneplanen udpeget som jordbrugsområde og indgår ikke som særlig natur, naturområde eller i naturfredning. På den baggrund vurderes der ikke at være begrundelse for at stille skærpede krav. Kommunen har i øvrigt ikke kendskab til forekomst af planter og dyr, der enten er omfattet af artsfredning eller er optaget på den nationale Rødliste eller på habitatdirektivets lister over sårbare og beskyttelseskrævende arter. Opbevaring af markstakke Der er endvidere risiko for at påvirke de marknære naturområder med næringsstoffer ved opbevaring af dybstrøelse i markstak. Der sker et betydeligt ammoniaktab ved omstakning af den fast gødning. (Tabet afhænger af mange ting, herunder vejrforhold. It-ansøgningssystemet kalkulerer med 7,5 % N-tab ved fjerkrædybstrøelse). Afhængigt af hvor godt gødningen efterfølgende samles op, vil der være en op-koncentreret mængde af næringsstoffer, hvor det har ligget, med øget risiko for afløb og udvaskning. Side 7

8 Ved opbevaring dybstrøelse på ejendommen, bør der tages hensyn til de nærliggende naturområder: En markstak bør placeres i god afstand fra sø, eng og mose. Ved opbevaring i markstakke skal du være opmærksom på afstandskrav til vej, sø, dræn og vandløb (min. 15 m), afstandskrav til naboskel (30 m) og afstandskrav til vandindvindingsanlæg (25 eller 50 m). Husdyrgødningsbekendtgørelsen stiller yderligere krav om at markstakke skal overdækkes, samt krav om skiftende placering og om at der skal føre årlige optegnelser om placeringen. Martin Riisgaard-Jensen oplyser at det kun sjældent vil være aktuelt at opbevare dybstrøelsen på hans ejendom. Hensigten er, at det afhentes og spredes direkte fra kyllingefarmen på Vanstedvej 20, evt. lige fra kyllingehuset. Transport Der er i ansøgningen angivet to mulige transportveje af svinegylle fra Brunbakvej 5: 1) Ad Søndergårdsvej, der er en grusvej og privat fællesvej med to beboelser indenfor 50 m til vej (4,8 km). 2) Ad Lendrupvej, der er offentlig vej, der går gennem Lendrup Huse og forbi Lendrup Strand med sommerhusområde (4,3 km). Vesthimmerlands Kommunes vurdering er, at det er mest hensigtsmæssig at anvende ruten ad Søndergårdsvej. Sommerhusområdet er i sommerperioden stærkt trafikeret. Gennem Lendrup Huse vil transporten endvidere gå forbi mange flere beboelser og sommerboliger tæt på vejen. Det vil give betydeligt færre gener at køre uden om. Bedste tilgængelige teknik (BAT) Udbringning af husdyrgødning er efter husdyrgødningsbekendtgørelsen 4 stærkt reguleret m.h.t. udbringningsmetoder, afgrødebevoksning og tid på året. Denne lov skærpes gradvist efterhånden som bedre metoder vinder indpas i landbruget. Landbruget er således på dette område i forvejen stærkt holdt oppe på at leve op til den bedste tilgængelige teknik. Det vurderes, at man ved at følge de generelle regler på området lever op til BAT. Vesthimmerlands Kommune har samlet vurderet, at det ansøgte projekt med de vilkår, der er stillet, ikke medfører væsentlige miljømæssige på- 4 Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning og ensilage m.v. (BEK nr af 19/12/2006) Side 8

9 virkninger, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne. Det vurderes endvidere, at projektet ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper og arter, herunder habitatdirektivets bilag IV-arter såvel i som uden for Natura 2000 områder. Vesthimmerlands Kommune D. 18. juni 2014 Bente Nors Miljømedarbejder Side 9

10 Øvrige oplysninger Offentliggørelse Udkast til godkendelse har været forelagt ansøger, leverandører og naboer i 3 uger i perioden fra 22. maj til 12. juni Klage og søgsmål Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter offentliggørelsen. Alle, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer kan klage. Efter klagefristens udløb vil du blive orienteret, om der er klaget eller ej. Klagen skal være skriftlig og sendes til eller til Vesthimmerlands Kommune, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars. Vi skal have modtaget klagen senest d. 23. juli 2014 kl.: Det kan være belagt med gebyr at klage. Reglerne om dette fremgår af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt. Kopi af afgørelsen er sendt til: Ansøger: Martin Riisgaard-Jensen, Vanstedvej 61, 9670 Løgstør. Leverandør af husdyrgødning: Lindhart Bryder Nielsen, Brunbakvej 5, 9670 Løgstør. Konsulent Rune Hjortbak, Danmarks Sportsfiskerforbund, og Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening DOF Nordjylland, Det Økologiske Råd Sundhedsstyrelsen, Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforening, Side 10

11 Bilag Bilag 1: Udspredningsarealer og 3 naturområder Bilag 2: Bilag til ansøgningen (herunder transportveje) Bilag 3: IT-ansøgningskema nr Bilag 4: IT-ansøgningskema nr Bilag 5: IT-ansøgningskema nr (IT-skemaerne er ikke vedlagt, men kan rekvireres ved henvendelse til kommunen). Side 11

12 % Vanstedvej F 7 Emne: Udspredningsarealer og 3 naturområder Sagsbehandler: Bente Nors Dato: Målestok: :10000 Himmerlandsgade Aars Tlf.:

13 Bilag 2: Bilag til ansøgningen, senest redigeret Fornyet 16-ansøgning, Vanstedvej 61 Fosfor Der er ikke udpeget lavbundsareal i mark 7, hvorfor angivelse af dræn eller ej er irrelevant. At der er en åben grøft langs den sydøstlige kant af mark 4 berettiger ikke til, at marken skal betragtes som drænet. Dette fremgår bl.a. af et helpdesk-svar 1, hvor der svares: Ved grøftede marker forstås i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, at der er tale om marker, der detailafvandes ved grøftning. Dvs. at som udgangspunkt er grøfter i skel ikke detailafvanding. Det er dog nok vanskeligt at sige, at det altid er tilfældet, idet der ( i hvert fald i teorien) kunne være tale om meget små marker, hvor grøfter i skel ville have samme effekt som detailafvanding af en større mark. Men normalt betragtes en mark, som kun er drænet ved grøfter i skel, ikke som grøftet i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. Grøften langs med mark 4 er tilmed ikke vandførende hele året rundt. Selv om vinteren er der kun meget lidt vand i den. Martin Riisgaard-Jensen oplyser, at mark 8 allerhøjst er drænet i den nordligste ende ned mod vandløbet. For at beregne en worst case-situation mht. fosfor - altså som om hele marken i sin fulde udstrækning havde været drænet og beliggende i lavbundsområde, er den manuelt registreret som fosforklasse 2 i IT-skema og Selv ud fra disse forudsætninger er fosforkravet på bedriften overholdt luftfoto 1

14 Udvaskningsberegninger til grund- og overfladevand Martin Riisgaard-Jensens ansøgning bedes vurderet på baggrund af og miljøgodkendt til flg. tre scenarier. Scenario 1 (IT-skema 37008) 0,5 DE/ha i kyllingedybstrøelse (2.492 kg N) + 0,5 DE/ha i svinegylle (2.492 kg N), som kræver 19 % ekstra efterafgrøder NFI: 63 mg/l, merbelastning 0 mg/l Scenario 2 (IT-skema 63872) 1,0 DE/ha i svinegylle (4.984 kg N), som kræver 14 % ekstra efterafgrøder NFI: 62 mg/l, merbelastning 0 mg/l Scenario 3 (IT-skema 64085) Der sker ingen tilførsel af husdyrgødning, derfor ses det af skema 64085, at der heller ikke er behov for ekstra efterafgrøder. Arealer og 3-natur Der skal udlægges erstatningsnatur ifølge kommunens 3-afgørelse: Dette er forsøgt indtegnet som vist herunder:

15

16 Transportveje Der er herunder angivet transportveje fra Brunbakvej 5 og Vanstedvej 20. Fra Brunbakvej er der mulighed for transportvej både ad Søndergårdsvej og Lendrupvej gennem Lendrup Huse. Søndergårdsvej er en grusvej, så for at undgå for meget slid på denne ønskes begge ruter som mulige transportveje.

17

18 Beregninger for Martin Riisgaard-Jensen, Vanstedvej 61, 9670 Løgstør Rune Hjortbak, Agri Nord Modtaget husdyrgødning År Ton DE Kg N Kg P Gns. 0 0, Maks. udspredning af DE I alt råder MRJ over 50,20 ha samt 0 ha uden husdyrgødning, dvs. 50,2 ha Gylleaftale på 50,20 ha giver m. 0,5 DE/ha plads til 25,10 DE Mulig modtagelse af husdyrgødning Der er således plads til at modtage 25,10 DE minus 0,00 DE = 25,10 DE Der indregnes en sikkerhedsmargen på 0,00 DE pga. afrundinger mv., dvs. 25,10 DE Der regnes med 100 kg N/DE kg N i 25,10 DE svinegylle, dvs. 100,0 kg N/DE I Lindhart B. Nielsens IT-ansøgning indgår kg P i 744 DE svinegylle, dvs. 21,4 kg P/DE Dvs. der tilføres maks kg N og min. 538 kg P fra Lindhart B. Nielsen med 25,10 DE Der fås således et samlet husdyrtryk på 25,10 DE på 50,2 ha, dvs. 0,500 DE/ha Der tillægges ekstra P som sikerhedsmarigin.

19 Mulig modtagelse af kyllingemøg Der er således plads til at modtage 25,10 DE minus 0,00 DE = 25,10 DE Der indregnes en sikkerhedsmargen på 0,00 DE pga. afrundinger mv., dvs. 25,10 DE Der regnes med 100 kg N/DE kg N i 25,10 DE kyllingemøg, dvs. 100,0 kg N/DE I Jens Theilmanns gødningsplan indgår kg P i 60 DE kyllingemøg, dvs. 29,8 kg P/DE Dvs. der tilføres maks kg N og min. 749 kg P fra Jens Theilmann med 25,10 DE Der fås således et samlet husdyrtryk på 25,10 DE på 0 ha, dvs. 0,500 DE/ha Der tillægges ekstra P som sikerhedsmarigin.

20 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00 Navn Martin Riisgaard Jensen Adresse Vanstedvej 61 Telefon Mobil E Mail Kort beskrivelse Martin Riisgaard Jensen, Vanstedvej 61. Modtagelse af svinegylle fra Lindhart B. Nielsen og kyllingemøg fra Jens Theilmann.

21 Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: Ejer og driftsforhold Godkendelsespligt Godkendelsens omfang Tidligere godkendelser Offentlighed og høring Ikke teknisk resumé Markoplysninger Gødningsregnskab Nitrat (overfladevand) Nitrat (grundvand) Fosfor Ammoniak fra udbringning Gener fra udbringning 8 Side 2 / 8

22 Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: Ejer og driftsforhold Dette afsnit indeholder ansøgers kontaktoplysninger samt oplysninger til identifikation af husdyrbruget. Kommunikations e mail adresse der bliver brugt til kommunikation mellem ansøger og sagsbehandler: Ejendomme og ejendomsnumre Navn Ejendomsnummer CVR/P nummer Svenstrupgård Adresse Postnummer By Matrikler på ejendom Svenstrupgård Ejerlav Østergård, Malle Lendrup By, Malle Lendrup By, Malle Matrikel nummer 1s 3a 3ab CHR på ejendom Svenstrupgård CHR Ansøger Martin Riisgaard Jensen Vanstedvej Løgstør Tlf.nr.: Mobil: Konsulent Rune Hjortbak Agri Nord, Markedsvej Aars Tlf.nr.: Mobil: Kontaktperson på bedriften Martin Riisgaard Jensen Tlf.nr.: Mobil: Bedriftsoplysninger 9670 Løgstør CVR nummer: : 1.2 Godkendelsespligt Herunder gøres der rede for, hvorfor projektet kræver godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven. : Side 3 / 8

23 Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: Godkendelsens omfang I dette afsnit gøres der rede for projektets overordnede forhold, som ikke direkte har med miljøpåvirkningen at gøre. Der gøres rede for, hvad projektet omfatter, dvs. hvilke ejendomme og bygninger, hvilket dyrehold, hvilke arealer samt eventuelle biaktiviteter. Der oplyses desuden om tidligere godkendelser af husdyrbruget og om hvad der skal ske i tilfælde af husdyrbrugets ophør. : Tidligere godkendelser : Offentlighed og høring Der gøres her rede for inddragelse af offentligheden og lovpligtige høringer. : Ikke teknisk resumé Projektet og dets miljømæssige konsekvenser beskrives i et ikke teknisk resumé, der gør det muligt for offentligheden at få indblik i projektet og konsekvenserne af godkendelsen af projektet. : 3.1 Markoplysninger I dette afsnit oplyses der om en række generelle forhold om driften af husdyrbrugets udbringningsarealer, og i tabellerne vises oplysninger om de enkelte marker, som udgør udbringningsarealet. Oplysningerne er grundlaget for beregninger af nitratudvaskning og fosforoverskud samt kommunens vurdering af miljøpåvirkningen. Grundlæggende arealoplysninger Antal DE kvæg, får og geder på bedriften inkl. DE på andre bedrifter, der afsættes grovfoder til beregnet ud fra 3000 FE/DE: 0,00 DE Er antal af andre DE udbragt på bedriften større end det før angivne antal DE kvæg, får og geder: Ja Anvender og efterlever bedriften husdyrgødningsbek. bilag 2 jf. 28 stk. 3 om forhøjet harmonital på 2,3 for visse kvægbedrifter: Nej Er bedriften et økologisk landbrug: Nej % af samlet areal med efterafgrøder udover PD krav: 19,00 % Reduceret kvælstofnorm: 0,00 % Arealoplysninger Udbringningsarealer Total 50,22 0,00 0,00 0,00 50,22 50,20 40,77 0,00 9,46 0,00 Side 4 / 8

24 Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: Navn Ha Drænet Jb.Type Vandet Sædskifte Ref. Sædskifte N kl. 0 ha N kl. 1 ha N kl. 2 ha N kl. 3 ha G.vand ha P kl. 0 ha P kl. 1 ha P kl. 2 ha P kl. 3 ha 1 4,45 Nej JB2 Nej S4 S4 0,00 0,00 0,00 4,45 4,45 4,45 0,00 0,00 0,00 2 5,05 Nej JB2 Nej S4 S4 0,00 0,00 0,00 5,05 5,05 5,05 0,00 0,00 0,00 1F 0,83 Nej JB2 Nej S4 S4 0,00 0,00 0,00 0,83 0,83 0,83 0,00 0,00 0, ,02 Nej JB2 Nej S4 S4 0,00 0,00 0,00 17,02 16,99 17,02 0,00 0,00 0,00 5 8,30 Nej JB2 Nej S4 S4 0,00 0,00 0,00 8,30 8,30 8,30 0,00 0,00 0,00 7 4,25 Nej JB2 Nej S4 S4 0,00 0,00 0,00 4,25 4,25 4,25 0,00 0,00 0,00 8 9,46 Nej JB2 Nej S4 S4 0,00 0,00 0,00 9,46 9,46 0,00* 0,00* 9,46* 0,00* 12 0,49 Nej JB2 Nej S4 S4 0,00 0,00 0,00 0,49 0,49 0,49 0,00 0,00 0, ,39 Nej JB2 Nej S4 S4 0,00 0,00 0,00 0,39 0,39 0,39 0,00 0,00 0,00 Total 50,22 0,00 0,00 0,00 50,22 50,20 40,77 0,00 9,46 0,00 Marker markeret med # er manuelt udpeget til at indgå i beregning af overfladeudvaskning svarende til et plantebrug. De stjernemarkerede (*) arealer er manuelt redigerede af ansøger til at være beliggende i andre beskyttelseområder for fosfor, nitrat og grundvand end det fremgår af kortværket til husdyrgodkendelse.dk. Arealerne kan også redigeres manuelt til at ligge udenfor beskyttelsesområderne. I de efterfølgende beregninger bliver arealerne som er markeret med * behandlet efter de manuelt indtastede oplysninger i arealtabellen. Aftalearealeraler Navn ha Områder omfattet af N eller P klasse 1 3? Ingen data Total 0 Har modtageren en arealgodkendelse til modtagelse af de tilførte mængder? : 3.2 Gødningsregnskab I dette afsnit vises et regnskab over produceret, tilført og fraført husdyrgødning på den bedrift, som husdyrbruget hører under, og der gøres rede for teknologi anvendt til udbringning af husdyrgødning. Nudrift Produceret husdyrgødning Anlæg Gødningstype KgN KgP DE kvæg, kår, geder DE svin og andre dyr Default anlaeg Fjerkrægylle 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Svinegylle 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Kvæggylle 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Minkgylle 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Dybstrøelse 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Fast gødning 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Ajle 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Afsat ved græsning 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilført husdyrgødning Adresse Gødningstype KgN KgP Antal DE Ingen adresse Svinegylle 1,00 1,00 1,00 Afsat husdyrgødning Adresse Gødningstype KgN KgP Ingen data DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Total husdyrgødning Side 5 / 8

25 Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: Total husdyrgødning Gødningstype KgN KgP DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Svinegylle 1,00 1,00 0 1,00 Total 1,00 1,00 0 1,00 Beregning af harmonital Harmonital: 1,4 DE/ha Ansøgt drift Produceret husdyrgødning Anlæg Gødningstype KgN KgP DE kvæg, kår, geder DE svin og andre dyr Default anlaeg Fjerkrægylle 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Svinegylle 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Kvæggylle 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Minkgylle 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Dybstrøelse 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Fast gødning 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Ajle 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Afsat ved græsning 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilført husdyrgødning Adresse Gødningstype KgN KgP Antal DE Ingen adresse Dybstrøelse 2510,00 880,00 25,10 Ingen adresse Svinegylle 2510,00 630,00 25,10 Afsat husdyrgødning Adresse Gødningstype KgN KgP Ingen data Total husdyrgødning DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Gødningstype KgN KgP DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Dybstrøelse 2510,00 880, ,10 Svinegylle 2510,00 630, ,10 Total 5020, , ,20 Beregning af harmonital Harmonital: 1,4 DE/ha Udbringningsteknologi : 3.3 Nitrat (overfladevand) Dette afsnit drejer sig om nitratudvaskning til overfladevand. Ansøgningssystemet har beregnet nedenstående fem parametre, som indgår i kommunens vurdering af udvaskning af nitrat til overfladevand. Beregning af nitratudvaskning til overfladevand Tabellen viser det maksimale dyretryk (DE max ) og udvaskning svarende til maksimalt dyretryk uden virkemidler, samt det reelle dyretryk (DE reel ) for ansøgt drift og den reelle udvaskning med brug af virkemidler i ansøgt drift. DE max bestemmes af dyreholdets sammensætning og reduktionsprocent. Dyretryk DE/ha Udvaskning kg N/ha DE max : DE reduktionsprocent: 50,00 % 0,70 68,2 DE reel 1,00 62,2 Beregning af nitratudvaskningen til brug for afskæringskriterium 2A/2B Merudvaskning fra husdyrbrug beregnes som difference mellem udvaskning ved DE reel og udvaskning svarende til et plantebrug. Udvaskning kgn/ha Udvaskning svarende til et plantebrug 63,5 Side 6 / 8

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007 Navn Niels Birkmand Adresse Hellemosevej 11, 8305 Samsø Telefon 86592676 Mobil 24942222 E-Mail Birkmand@mail.tele.dk 1. Oplysninger

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald)

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Når der nedenfor konstateres forhold, der ikke er i orden

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Miljøgodkendelse til. Dyrkningsarealerne tilhørende. Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup

Miljøgodkendelse til. Dyrkningsarealerne tilhørende. Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup Miljøgodkendelse til Dyrkningsarealerne tilhørende Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup Godkendelsen omfatter: Ejede dyrkningsarealer Adresse: Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup Godkendelsen er meddelt til: Flemming Wulff

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-115-13

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000.

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Jakob Kjærsgård Fastrupvej 30 7400 Herning Afgørelsesdato: xx.xxxx

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000.

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Erik John Sørensen Gl. Engvej 3 7490 Aulum Afgørelsesdato: xx.xxxx

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Williamsborg, Gl. Vejlevej 2, 8721 Daugård

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Williamsborg, Gl. Vejlevej 2, 8721 Daugård Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Williamsborg, Gl. Vejlevej 2, 8721 Daugård 16 arealgodkendelse 23. juni 2015 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed

Læs mere

Emne: Afslag på miljøgodkendelse til husdyrbruget på Karl Schrøders Vej 3, 6500 Vojens

Emne: Afslag på miljøgodkendelse til husdyrbruget på Karl Schrøders Vej 3, 6500 Vojens Kristian Dam Karl Schrøders Vej 3 6500 Vojens. Dato: 18. januar 2013 Sagsident: 08/44897 Sagsbehandler: bimy Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og natur Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Maugstrupvej 9, 6500 Vojens

Tillæg til miljøgodkendelse af Maugstrupvej 9, 6500 Vojens Tillæg til miljøgodkendelse af Maugstrupvej 9, 6500 Vojens Jf. 11,3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) xx. xxxx 2015 Haderslev Kommune Indhold_Toc410905347

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE. Alrøvej 97 8300 Odder. Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder

Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE. Alrøvej 97 8300 Odder. Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE Alrøvej 97 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1 Indhold 1.1 NATUR, OVERFLADEVAND OG GRUNDVAND... 4 1. GODKENDELSE... 4 2.1 AFGØRELSE... 4 2.2 REVURDERING

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit Udbringningsarealer Barritskovvej 34, Barrit 28. maj 2014 Miljøgodkendelse Barritskovvej

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Grønne regnskaber 2003

Grønne regnskaber 2003 Grønne regnskaber 2 Grønne regnskaber 23 Næringsstofbalancer i Landovervågningen Som led i overvågningsprogrammet NOVA 23 er der siden 1999 hvert år blevet udarbejdet næringsstofregnskaber (grønt regnskab)

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Digital annoncering Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 27-03-2014 Sagsnr.: 14/2075 Dok.løbenr.: 50042/14 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 73768235

Læs mere

Dispensation til naboskel

Dispensation til naboskel TEKNIK OG MILJØ MIKAEL JEPPESEN Nøvlingholmvej 10 7480 Vildbjerg Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-66-15

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø.

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2013

Læs mere

AREALGODKENDELSE GODKENDELSE. Lundbakvej 72, 9490 Pandrup. Godkendelsesdato / offentliggørelse: 19. Februar

AREALGODKENDELSE GODKENDELSE. Lundbakvej 72, 9490 Pandrup. Godkendelsesdato / offentliggørelse: 19. Februar AREALGODKENDELSE GODKENDELSE Lundbakvej 72, 9490 Pandrup Godkendelsesdato / offentliggørelse: 19. Februar F 2010 / 23. Februar 2010 Indholdsfortegnelse: Vilkår... 3 Projektbeskrivelse... 5 Kommunens vurdering

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

Tillæg 1 til miljøgodkendelse

Tillæg 1 til miljøgodkendelse Tillæg 1 til miljøgodkendelse Svinebruget på Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj Den 3. juli 2013 Indhold Datablad... 1 Resumé... 2 1 Afgørelse... 3 2 Generelle forhold... 4 2.1 Omfang... 4 2.2 Gyldighed... 4

Læs mere

Heden, Timring 2o Hovedejerlavet, Nr. Omme 35c Askov By, Nr. Omme 3b Hovedejerlavet, Nr. Omme 35o Askov By, Nr. Omme 2ag

Heden, Timring 2o Hovedejerlavet, Nr. Omme 35c Askov By, Nr. Omme 3b Hovedejerlavet, Nr. Omme 35o Askov By, Nr. Omme 2ag Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Tillæg nr. 1 til kap 5 miljøgodkendelse af Volsgaard Agro ApS Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: X. XX

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning BYG OG MILJØ Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning 2 Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. Husdyrbrugets

Læs mere

AREALGODKENDELSE. Lørstedvej 22, 9690 Fjerritslev

AREALGODKENDELSE. Lørstedvej 22, 9690 Fjerritslev AREALGODKENDELSE Lørstedvej 22, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 28/5 2010 / 1/6 2010 Indholdsfortegnelse: Vilkår... 3 Projektbeskrivelse... 5 Kommunens vurdering af miljøbelastningen...

Læs mere

Tilladelse til hjortefarm på ejendommen Gårdbækvej 12, 6340 Kruså

Tilladelse til hjortefarm på ejendommen Gårdbækvej 12, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 19-5-2015 Sagsnr.: 15/1176 Dok.nr.: /15 Kontakt: Tina Ketelsen

Læs mere

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne.

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne. Ikast-Brande Kommune 4. december 2014 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsareal Isenvad Multihus, Bygaden 37-41, Ikast Ikast-Brande Kommune meddeler denne tilladelse til nedsivning

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Forslag til tillæg til miljøgodkendelse af svinebedrift. Steffenhøj 160 9700 Brønderslev

Forslag til tillæg til miljøgodkendelse af svinebedrift. Steffenhøj 160 9700 Brønderslev Forslag til tillæg til miljøgodkendelse af svinebedrift Steffenhøj 160 9700 Brønderslev 1 Registreringsblad Titel: Tillæg til miljøgodkendelse til Steffenhøj 160, 9700 Brønderslev Dato: 20. december 2007

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Kærhave, Hesteløkken 4, 6340 Kruså

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Kærhave, Hesteløkken 4, 6340 Kruså Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 14-09-2012 Sagsnr.: 12/42715 Dok.nr.: 9 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Forslag. Teknik & Miljø -

Forslag. Teknik & Miljø - Forslag Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; Juni 2015 Udarbejdet af: Teknik & Miljø Layout & Tryk: Teknik & Miljø Journalnummer: 09.17.16P19-0009 Sagsbehandler: Helle Thers Kortbilag: Geodatastyrelsen

Læs mere

BILAG. 1. Oversigtsplan 2. Oversigtsplan 2, beliggenhed. 12. Grundvand 1 13. Grundvand 2 14. Kultur og fortidsminder

BILAG. 1. Oversigtsplan 2. Oversigtsplan 2, beliggenhed. 12. Grundvand 1 13. Grundvand 2 14. Kultur og fortidsminder BILAG 1. Oversigtsplan 2. Oversigtsplan 2, beliggenhed 3. Afløbsplan 4. Grundplan, kostald 5. Arealer, transportruter med husdyrgødning 6. Oversigt over Naturgruppens naturpunkter 7. BAT-niveau 8. Udtalelse

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Miljøteknisk Redegørelse

Miljøteknisk Redegørelse Teknik- og Miljøafdeling Dato: 28-11-2007 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/4094. Miljøteknisk Redegørelse efter ansøgning om miljøgodkendelse af slagtekyllingeproduktion

Læs mere

Høring af miljøgodkendelse på kvægbrug. Sønderladevej 33, 9670 Løgstør

Høring af miljøgodkendelse på kvægbrug. Sønderladevej 33, 9670 Løgstør Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 5. august 2014 Teknik- og Miljøforvaltningen Fredrik IX's Plads

Læs mere

Anders Echberg Dato: 21-03-2014 Guredevej 13 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/65180

Anders Echberg Dato: 21-03-2014 Guredevej 13 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/65180 Anders Echberg Dato: 21-03-2014 Guredevej 13 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/65180 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 72 36 80 66 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

1. Velkomst Udvalgsformand Kurt Andreassen, Favrskov, bød velkommen til mødet.

1. Velkomst Udvalgsformand Kurt Andreassen, Favrskov, bød velkommen til mødet. Til Gudenåkomitéen Miljø og Teknik Natur og Vand Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 89 15 1850 Telefax +45 89151660 ove.noerregaard@randers.dk www.randers.dk 13. marts 2008 Beslutningsreferat fra

Læs mere

Miljøgodkendelse. udbringningsarealerne tilhørende Amtsvejen 17, 8981 Spentrup

Miljøgodkendelse. udbringningsarealerne tilhørende Amtsvejen 17, 8981 Spentrup Miljøgodkendelse af udbringningsarealerne tilhørende Amtsvejen 17, 8981 Spentrup DATABLAD TITEL: MILJØGODKENDELSE AF UDBRINGNINGSAREALER TILHØRENDE AMTSVEJEN 17, 8981 SPENTRUP DATO FOR GODKENDELSE: 21.

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Hedemarken 28, 7200 Grindsted

Hedemarken 28, 7200 Grindsted Dato: 26. januar 2015 Tilladelse til hestehold på Hedemarken 28, 7200 Grindsted iht. 10 i Husdyrloven Teknik- & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk

Læs mere

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Miljøtilladelse af husdyrbruget Grobshulevej 88 8300 Odder I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Datablad Ansøger / ejer af husdyrbruget: Driftsansvarlig

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr.

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 10-11-2014 Sagsnr.: 14/31344 Dok.nr.: 39 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten 12 Tillæg til Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Baskærvej 5, 8370 Hadsten Godkendelsesdato den 7. september 2012 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Baskærvej 5, 8370 Hadsten Matrikel

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Miljøgodkendelse af. Lærkenborgvej 6, 7800 Skive

Miljøgodkendelse af. Lærkenborgvej 6, 7800 Skive af ammekvæg og slagtekalveproduktion på Lærkenborgvej 6, 7800 Skive efter 12 i husdyrloven INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 1 Resumé og samlet vurdering... 5 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse...

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer Lars Bisgaard Simonsen Voer Gade 11 8950 Ørsted TEKNIK OG MILJØ Dato: 2. juni 2015 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pcr@norddjurs.dk Journalnr.: 15/2809 Dispensation

Læs mere

12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug

12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug 12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug kvægbruget Hedevej 24, 9430 Vadum Godkendelsesdato / offentliggørelse: 7. januar

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

12 MILJØGODKENDELSE Pinnebjergvej 3 8620 Kjellerup

12 MILJØGODKENDELSE Pinnebjergvej 3 8620 Kjellerup 12 MILJØGODKENDELSE Pinnebjergvej 3 8620 Kjellerup Annonceres 2. juli 2015 Klagefristen udløber 30. juli 2015 Fristen for søgsmål udløber 2. januar 2016 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 31-07-2013 Sagsnr.: 11/44250 Dok.nr.: 61 Kontakt: Tina Ketelsen

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

Modul II: Tab af fosfor og ammoniakfordampning og deposition af kvælstof, pesticidudvaskning

Modul II: Tab af fosfor og ammoniakfordampning og deposition af kvælstof, pesticidudvaskning 3ODQWHDYO 'LSORPXGGDQQHOVHLDUHDOIRUYDOWQLQJRJODQGEUXJHWV SnYLUNQLQJDIGHWRPNULQJOLJJHQGHPLOM Modul II: Tab af fosfor og ammoniakfordampning og deposition af kvælstof, pesticidudvaskning 7LGRJVWHG Den 19.

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert

Læs mere

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Kim Gohr Nielsen Vennervej 28, Velling 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Inga-Merethe Plauborg Larsen Direkte telefon 9974 1543 E-post

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro

12 Miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro 12 Miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro Godkendelsesdato den 2. oktober 2014 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro Matrikelnummer

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer GEO, Helle Hansen Sødalsparken 12 8220 Brabrand 8. juni 2015 Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer Beliggenhed Thyborøn. Placeringen fremgår af kortbilaget AnlægsID Boringer 10 boringer til

Læs mere

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg Denne godkendelse er givet til CVR-nr. 14 48 11 76, Stensgård v/jan Villebro, Østergyden 36, 5600 Faaborg. Miljøgodkendelsen

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. Kort beskrivelse Per Andersen: 2 ejendomme med hver 250DE skal under 1 godkendelse med 530DE i kvæg.

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. Kort beskrivelse Per Andersen: 2 ejendomme med hver 250DE skal under 1 godkendelse med 530DE i kvæg. husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 1652 Version 3 Dato 27-12-2007 Navn Per Andersen Adresse Siggårdvej 33, 7800 Skive Telefon 97535055 Mobil 20860897 E-Mail siggaard@andersen.mail.dk

Læs mere

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport Modtag din post digitalt - Tilmeld dig via NemBorger på www.helsingorkommune.dk Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A 3060 Espergærde Mailet dd Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Mørdrupvej

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa. Mogens Hjort Jensen Dolmervej 29 8500 Grenaa Byg og Miljø Dato: 2. maj 2014 Reference: Kirsten Haugaard Wermuth /bc Direkte telefon: 8959 4016 E-mail: khw@norddjurs.dk Journalnr.: 14/7456 27 afgørelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

ovennævnte landbrugsejendom. Nedenstående tabel viser den nuværende og den ansøgte produktion.

ovennævnte landbrugsejendom. Nedenstående tabel viser den nuværende og den ansøgte produktion. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Karl Christoffersen Møllegyden 3 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Miljøgodkendelse Lykkesholm I/S Manderupvej 2 3550 Slangerup

Miljøgodkendelse Lykkesholm I/S Manderupvej 2 3550 Slangerup UDKAST Miljøgodkendelse Lykkesholm I/S Manderupvej 2 3550 Slangerup Frederikssund Kommune Natur & Miljø Torvet 2 3600 Frederikssund Miljøgodkendelse udarbejdet af Frederikssund Kommune med bistand fra

Læs mere