Rapport. Delprojekt F2-01. It HovedaktiviteterIt-teknisk integration af ÅS og SKS i DNU. Version 1-0. d Side 1 af 33

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport. Delprojekt F2-01. It HovedaktiviteterIt-teknisk integration af ÅS og SKS i DNU. Version 1-0. d. 15.02.2010. Side 1 af 33"

Transkript

1 Rapport Delprojekt F2-01 It HovedaktiviteterIt-teknisk integration af ÅS og SKS i DNU Version 1-0 d Side 1 af 33

2 It-teknisk integration af ÅS og SKS i DNU. 1. Resumé Konklusioner og anbefalinger Grundlag for konklusioner og anbefalinger Formål Rapportstruktur Overordnet afgrænsning og sammenhæng It-infrastrukturservices og implementeringsscenarier It-infrastrukturservices Implementeringsscenarier for it-infrastruktur services Sammenhæng ml. it-infrastrukturservices og scenarier Gennemførelsesstrategier og tidsplaner Overblik og sammenhæng mellem gennemførelsesstrategi for DNU og itgennemførelsesstrategi for it-infrastrukturservices Overblik og sammenhæng mellem hovedtidsplanen for DNU og plan for itinfrastrukturservices Tidsmæssig vurdering af implementeringsscenarier Arbejdsgrundlag for realisering af it-gennemførelsesstrategien Strategiske retningslinjer Generelle overordnede retningsgivende forhold Forretningsrelaterede forhold Sikkerhedsrelaterede forhold Finansieringsrelaterede forhold Kanalservices Principper og målsætninger Relationer til gennemførelsesstrategi og hovedtidsplan for DNU Samarbejds- og kommunikationsservices Principper og målsætninger Relationer til gennemførelsesstrategi og hovedtidsplan for DNU: Integrationsservices Principper og målsætninger Relationer til gennemførelsesstrategi og hovedtidsplan for DNU: Dataservices Principper og målsætninger Relationer til gennemførelsesstrategi og hovedtidsplan for DNU Sikkerhedsservices, herunder Identitets- og adgangsstyring Principper og målsætninger Relationer til gennemførelsesstrategi og hovedtidsplan for DNU Side 2 af 33

3 7.7 Infrastruktursupportservices Principper og målsætninger Relationer til gennemførelsesstrategi og hovedtidsplan for DNU Anbefaling af styringsgrundlag for it-gennemførelsesstrategien Konklusioner Anbefalinger Bilag Side 3 af 33

4 Projekt Emne Delprojekt F2-01, It Hovedaktiviteter It-teknisk integration af ÅS og SKS i DNU. Dato Version 1-0 Udarbejdet af F2-01 Godkendt af Xx 1. Resumé Denne rapport opstiller og anbefaler styringsgrundlaget for it-teknisk integration af ÅS og SKS i DNU. Styringsgrundlaget skal sikre bygherren en kontrolleret og styret migrering, konsolidering og realisering af it-infrastrukturen for DNU. Styringsgrundlaget er tæt relateret til gennemførelsesstrategien og hovedtidplanen for DNU, og kan således også defineres som it-gennemførelsesstrategien for it-infrastrukturservices for DNU. It-infrastrukturen er det fælles it-grundlag i form af eks. netværks- og kommunikationsservices (eks. telefoni og mail systemer) som hele DNU og evt. Region Midtjylland skal anvende. It-infrastrukturen og denne rapport forholder sig således ikke til de mere specifikke hospitalssystemer f.eks. de kliniske systemer. Rapporten definerer de væsentligste it-infrastrukturservices, der vil være behov for og opstiller en række implementeringsscenarier for hvordan disse tidsmæssigt kan realiseres i overensstemmelse med gennemførelsesstrategi og hovedtidsplan for DNU. 1.1 Konklusioner og anbefalinger Det kan konkluderes, - at der er en tæt tidsmæssig sammenhæng mellem gennemførelsesstrategien for DNU og itgennemførelsesstrategien for it-infrastrukturservices på et central punkt: Strategien for itinfrastrukturservices skal være færdig senest samtidig med dispositions- og projektforslag - at it-gennemførelsesstrategien for it-infrastrukturservices kan gennemføres indenfor rammerne af den samlede DNU gennemførelsesstrategi - at der er to ankerpunkter i hovedtidsplanen for DNU, som er afgørende for realiseringen af itinfrastrukturservices: tidsplanerne for Forsyningsbyen og for FF Akut - at der kan opstilles 5 ligeværdige og relevante implementeringsscenarier for itinfrastrukturservices, som hver især kan anses for optimal i forhold til den totale værdi de vil kunne tilføre DNU - at der på baggrund af disse scenarier og en overordnet vurdering af relevansen af disse i forhold til de enkelte it-infrastrukturservices, kan opstilles et styringsgrundlag, der kan anvendes for at sikre realisering af it-gennemførelsesstrategien for it-infrastrukturservices inden for rammerne af gennemførelsesstrategien for DNU og hovedtidsplanerne for DNU. Det kan anbefales, - at forankring af styringsgrundlag for realisering af it-gennemførelsesstrategien for itinfrastrukturservices organiseres i henhold til it-styringsmodellen for DNU, d.v.s. med reference til It-forum og nedsættelse af relevante ad-hoc ekspertteams. Side 4 af 33

5 - at styringsgrundlag for it-gennemførelsesstrategien af it-infrastrukturservices fremlægges til beslutning i It-forum, og at der snarest herefter fastlægges organisering af realiseringen af denne. - at der med udgangspunkt i arbejdsgrundlag for it-infrastukturservices i afsnit 7, udarbejdes en række målrettede kommissorier for de ad-hoc ekspertteams der i regi af It-forum gennemfører første trin af it-gennemførelsesstrategien. For 4 af de beskrevne infrastrukturservices skal første trin af it-gennemførelsesstrategien igangsættes i 2. kvartal 2010 og være afsluttet ultimo at ad-hoc ekspertteams etableres sammen med interessenter i Region Midtjyllands itorganisation, herunder specielt repræsentation fra it-funktionerne på Århus Sygehus og Skejby Sygehus. 1.2 Grundlag for konklusioner og anbefalinger Der er en række mulige implementeringsscenarier for realiseringen af de væsentligste it-infrastrukturservices i overensstemmelse med gennemførelsesstrategi og hovedtidsplan for DNU. Det ene yderpunkt for implementeringsscenarierne er et Heterogent (blandet) miljø, hvor det besluttes i en kortere eller længere periode at fortsætte med forskellige eksisterende løsninger fra ÅS og SKS for den samme infrastrukturservice, og der bygges videre på disse i DNU. Dette scenarie kan f.eks. være styringsgrundlag ved mellemflytninger. Det andet yderpunkt for implementeringsscenarierne er et virtualiseret miljø, hvor itinfrastrukturservices kan sammenkobles fleksibelt og logisk af en række moduler. Dette scenarie kan typisk betyde store omlægninger af de eksisterende løsninger, og vil derfor være kalendertidsmæssigt mere omfattende. Der er i rapporten lagt vægt på, at styringsgrundlaget tager udgangspunkt i de infrastrukturservices, der ønskes til rådighed på et givet tidspunkt. Der indgår ikke konkrete teknologivalg og heller forudsætninger om, at der som princip skal anvendes nye løsninger. Implementeringsscenarierne forankres til DNU s gennemførelsesstrategi og hovedtidsplanen på to punkter, nemlig tidsplanerne for Forsyningsbyen og for FF Akut. Dette er valgt, fordi flere grundlæggende it-infrastrukturservices skal være på plads i forbindelse med ibrugtagning af Forsyningsbyen, og at alle skal være på plads i forbindelse med FF Akut, der skal være fuldt funktionsdygtigt som ét hospital ved ibrugtagning. Ved at indlægge milepæle i implementeringsscenarierne sikres et styringsgrundlag, der viser hvornår der f.eks. skal være foretaget en strategisk afklaring af de enkelte it-infrastrukturservices for at være sikker på, at de kan realiseres enten ved ibrugtagning af Forsyningsbyen eller FF Akut. Et overblik over styringsgrundlaget 1 med kritiske milepæle for hver it-infrastrukturservice ses nedenfor. Milepælene er dels knyttet til hovedtidsplanen for DNU, og dels til det implementeringsscenarie der er valgt for den pågældende it-infrastrukturservice. 1 Det detaljerede styringsgrundlag fremgår af Gannt-diagram i bilag 3. Planen er relateret til hovedtidsplanen for DNU og kan løbende justeres i forhold til denne, og kan dermed være et styrende værktøj for arbejdet med realiseringen af it-infrastrukturservices gennem hele byggeprojektet. Side 5 af 33

6 Kanalservices Strategi Funkt. & Øko. Kontrakt & udvikling Udrul. Samarbejds- og kommunikations services Integrations service Dataservices Sikkerheds services Etablering af Risikostyring 1 Strategi 1 Strategi Funkt. & Øko. 1 Strategi 1 Strategi 2 3 Kontrakt & udvikling Funktionalitet og økonomi Funktionalitet og økonomi 2 3 Funktionalitet og økonomi Kontrakt & udvikl. Udrulning 2 3 Kontrakt & udvikling 2 3 Kontrakt & udvikling Udrulning Udrulning Udrulning Infrastruktur supportservices Strategi 1 Funktionalitet og økonomi 2 Kontrakt & udvikling 3 Udrulning 1 Dispositions- og projektforslag Forsyningsby FF Akut 1 = Strategi formuleret og implementaringsscenarier valgt 2 = Funktionalitet er beskrevet og økonomi er klarlagt 3 = Leverandør er klar til slutlevering = Forceret forløb Strategiformulering og valg af implementeringsscenarier sætter rammen for hvilke typer og niveau af it-infrastrukturservices, der etableres på DNU, og hvornår det sker. Det vurderes, at det er vigtigt at det sker i tæt tidsmæssig og koordineret sammenhæng med fastlæggelse af rammer, funktioner og specifikationer for byggeriet i byggeprogrammets øvrige projektstrømme. Derfor er der, som det ses af styringsgrundlaget, for hver enkelt it-infrastrukturservice indlagt en væsentlig milepæl ultimo 2010 eller primo 2011, i videst muligt omfang sammenfaldende med færdiggørelsen af Dispositions- og projektforslag i hovedtidsplanen for DNU. Dette er det første indledende trin i it-gennemførelsesstrategien for it-infrastrukturservices. For kanalservices, integrationsservices og infrastruktur supportservices skal nogle trin i it-gennemførelsesstrategien gennemføres i forcerede forløb for at sikre realisering i forhold til hovedtidsplan. Som eksempel på behovet for denne tætte tidsmæssige og koordinerede sammenhæng kan nævnes, at beslutninger om it-infrastrukturservices bl.a har betydning for dimensionering af stik og paneler, automatisk adgangskontrol, dørsystemer og sporbarhed i forhold til logistikkoncept. I afsnit 7 er der udarbejdet et arbejdsgrundlag for hver af de væsentlige it-infrastrukturservices. Dette skal anvendes til udformning af kommissorier for de ad-hoc ekspertteams, der etableres for at gennemføre strategiformuleringen, valg af implementeringsscenarier og detaljering indenfor de enkelte itinfrastrukturservices. Side 6 af 33

7 2. Formål Denne rapport opstiller og anbefaler styringsgrundlaget for it-teknisk integration af ÅS og SKS i DNU. Styringsgrundlaget skal sikre bygherren en kontrolleret og styret migrering, konsolidering og realisering af it-infrastrukturen for DNU. Rapporten indeholder desuden en detaljeret gennemgang af indholdet i 6 it-infrastrukturservices, de strategiske retningslinier for disse, samt et sandsynligt implementeringsscenarie for hver af disse. Dette materiale kan anvendes som arbejdsgrundlaget for at realisere it-gennemførelsesstrategien og kan efter bygherres beslutning anvendes af 3. part. Anbefalingerne om styringsgrundlaget tager udgangspunkt i den overordnede gennemførelsesstrategi for DNU og i relevante dele af hovedtidsplanen for DNU. Da hovedtidsplanen for DNU må forventes at ændres undervejs i byggeforløbet, er der foretaget en kobling til denne på to nøje udvalgte ankerpun k- ter. Dette betyder, at it-gennemførelsesstrategien let kan justeres, når hovedtidsplanen for DNU ændres, således at fremdrift i tilvejebringelsen af it-infrastrukturservices i de kommende år er synkroniseret og afstemt med øvrige projektstrømme og aktiviteter i DNU. Ligeledes er det vigtigt, at tidsplan og styring er afstemt og koordineret med planer for aktiviteter i Region Midtjylland. 3. Rapportstruktur I overblik er rapportstrukturen: Afsnit 4, Overordnet afgrænsning - En overordnet afgrænsning af it-infrastruktur og denne rapport - Sammenhæng til Forretning- og it-arkitektur (FIT) Afsnit 5, It-infrastrukturservices og implementeringsscenarier - En overordnet opstilling og gennemgang af 6 relevante it-infrastruktur services for DNU - En opstilling af 5 relevante implementeringsscenarier og en principiel sammenstilling af disse i forhold til it-infrastrukturservices Afsnit 6, Gennemførelsesstrategier og tidsplaner - En vurdering af sammenhængen mellem gennemførelsesstrategi for DNU og it-gennemførelsesstrategi for it-infrastrukturservices - En vurdering af hovedtidsplanen for DNU sammenholdt med it-infrastrukturservices Afsnit 7, Arbejdsgrundlag for realisering af it-gennemførelsesstrategien - Detaljeret opstilling af relevante it-infrastruktur services - Principper og målsætninger for it-infrastruktur - Vurdering af sandsynlige implementeringsscenarier for it-infrastrukturservices Afsnit 8, Anbefaling af styringsgrundlag for it-gennemførelsesstrategien - Opstilling af styringsgrundlag for it-gennemførelsesstrategien for it-infrastrukturservices - Konklusioner og anbefalinger for styringsgrundlag Afsnit 7 tjener desuden som arbejdsgrundlag for kommissorier og det videre arbejde. Side 7 af 33

8 4. Overordnet afgrænsning og sammenhæng De grundlæggende it-infrastrukturservices skal understøtte, at DNU bliver ét hospital med god sammenhæng imellem afdelingerne og med en effektiv it understøttelse. Således kan DNU opfylde sine målsætninger om kvalitet, effektivitet og udnyttelse af moderne teknologi. Denne rapport fokuserer på de grundlæggende it-infrastrukturservices og behandler ikke: - Migrering og konsolidering af generelle administrative og sundhedsfaglige applikationer, som f.eks. løn, økonomi, SKS-PAS/GS, LABKA II, PDM m.fl. - Supportservices, så som Servicedesk services, management services og udviklings- og testservices - Organisatoriske perspektiver eller anbefalinger i fusionering/migrering til DNU. Denne rapport behandler it-infrastrukturservices ud fra et princip om, at DNU skal opbygges på en fleksibel it-infrastruktur, der kan honorere kravene til en serviceorienteret it-arkitektur. Det er en sådan tankegang, der arbejdes efter i den selvstændige opgave Forretnings- og it-arkitektur (FIT), hvis resultater og denne rapport komplementerer hinanden. Hovedvægten for FIT er de specifikke hospitalsapplikationer/-informationssystemer, der direkte understøtter hospitalsopgaverne. FIT behandler it-applikationerne/-services gennem: - beskrivelse af opgaver i DNU - hospitalsopgaver og informationsbehov - beskrivelse af it-behov - de it-applikationsservices, der er nødvendige for at understøtte hospitalsopgaver - opstilling af Logisk it-arkitektur med fokus på informationssystemer - hvordan realiseres itbehovene optimalt? - beskrivelse af nuværende it den nuværende portefølje af informationssystemer kortlægges I FIT-opgaven behandles it-infrastrukturservices alene i forhold til hvilke, standard it-infrastrukturservices, der er en forudsætning for at realisere it-arkitekturen. Dette gøres ved at beskrive infrastrukturbehov, dvs. behov for standard it-infrastrukturservices og væsentlige krav til f.eks. åbningstid, kvalitet og kapacitet for disse. Kravene fra FIT skal således indgå ved udmøntningen af it-gennemførelsesstrategien for itinfrastrukturen, som den her foreliggende rapport beskriver. Side 8 af 33

9 5. It-infrastrukturservices og implementeringsscenarier I det følgende beskrives en definition og en overordnet opdeling af it-infrastrukturservices, og der opstilles 5 ligeværdige implementeringsscenarier for disse services. Af illustrative hensyn afsluttes afsni t- tet med en sammenstilling af it-infrastrukturservices og implementeringsscenarier. 5.1 It-infrastrukturservices I dette afsnit gives en kort definition af de it-infrastruktur services, der betragtes og de it-services der indgår i overvejelserne som grundlæggende it-infrastrukturservices. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling 2 har defineret begrebet it-infrastruktur og itinfrastrukturservices, der her gengives som forenklet udgangspunkt for denne rapport: It-infrastrukturen leverer en række services, som er generelle for en gruppe af it systemer, for eksempel i form af generelle print- eller lagringsfunktioner. Den nedenstående figur illustrerer hvorledes it-infrastrukturen udgør fundamentet for applikationen, samtidig med at den hviler på den øvrige infr a- struktur, som for eksempel bygningens fysiske rammer. Når vi definerer it-infrastruktur som services uden forretningslogik, har vi samtidig beskrevet itinfrastrukturen som en del af systemerne, som kan genbruges på tværs af de forskellige forvaltninger. Om formålet med it-infrastrukturen anfører samme kilde: It-infrastrukturen har to væsentlige formål: Dels skal den udgøre et fælles fundament for forretningslogikkens udfoldelse, som giver hurtigere, billigere og mindre risikofyldte it-projekter, dels skal den udgøre en fælles ramme for interoperabiliteten imellem systemerne. 2 Hvidbog om IT-arkitektur s.64, afsnit 6.1 Infrastrukturløsninger Side 9 af 33

10 I nedenstående oversigt er opstillet de it-infrastrukturservices, der skal til, for at der er tilvejebragt en dækkende og fleksibel it-infrastruktur. Kanalservices Samarbejds- og kommunikationsservices Kanalservices er en del af it-infrastrukturservices, da kanalerne ses uafhængigt af de enkelte hospitalsservices, men er nødvendig for den måde information og data tilgås og præsenteres for brugerne på. Traditionel tilgang til informationer gennem en PC og præsentation gennem applikation eller web interface er det mest kendte. Men i stigende grad tilgås informationer på eks. mobilenheder og storskærme hvilket stiller krav om at infrastrukturen understøttelser præsentation af information og data i denne kontekst. Samarbejds- og kommunikationsservices er afgørende for at understøtte daglige hospitalsprocesser og sikre et effektivt workflow. I stigende grad baseres samarbejdet på hurtig udveksling af informationer hvor traditionel tale suppleres med video og tekst understøttelse eller helt erstattes af andre grundlæggende kommunikationsformer eks. chat, sms og . Integrationsservices Dataservices Sikkerhedsservices Infrastruktur support services En effektiv integrationsservice er afgørende for at en række enkeltstående services og applikationer kan bringes til spille sammen på en effektiv måde. Ikke mindst infrastrukturens evne til at sikre at nye services kan introduceres på en fleksibel og effektiv måde er afgørende for at sikre bedst mulig totaløkonomi. Effektiv styring, sikker opbevaring og hurtig genfinding af data er hele grundlaget for en effektiv behandling på hospitaler. Data kan håndteres specifikt i forhold til de enkelte services/applikationer eller som fælles opbevaring/storage som en del af den fælles infrastrukturservice. Sikkerhedsstyring, herunder effektiv identitets- og adgangsstyring i forhold til de enkelte services og på tværs af disse er en væsentlig del af infrastrukturen. Identitets og adgangsstyring kan med fordel ses og styres i sammenhæng med fysiske adgangskontrol, så brugeren undgår forskellige ID er og pasord. Infrastruktur support services tilvejebringer den hårde infrastruktur og understøtter de behov der er for netværk, hardware og operationsssystemer. Ud over styring af hardware og opgradering af desktops styres mobile og trådløse enheder (device management) og sensorservices (overvågning og lokalisering) som del af denne infrastrukturservice. Indholdet i de enkelte services beskrives yderligere i arbejdsgrundlaget for it-gennemførelsesstrategien i afsnit Implementeringsscenarier for it-infrastruktur services Implementeringen af it-infrastrukturservices kan overordnet betragtes ud fra 5 mulige scenarier for, hvordan it-infrastrukturservices stilles til rådighed ved ibrugtagningen af byggeriet. Scenarierne giver mulighed for en dialog og analyse af hvor hospitalerne befinder sig, hvilke tiltag der er planlagt i de kommende år og hvordan dette stiller DNU m.h.t. de ønskede it-infrastrukturservices i forbindelse med indflytningstidspunktet. Scenarierne er ligeværdige i den forstand, at de ud fra en samlet vurdering af funktionalitet, økonomi og ressourcer kan have lige stor værdi for DNU. Scenarierne udtrykker derudover en progression i modenhed. Side 10 af 33

11 Heterogent miljø Standardisering Konsolidering Automatisering Virtualisering Hospitalerne anvender en række forskellige løsninger/applikationer, som understøtter de specifikke behov der har været for løsninger de to steder. Anvendes disse løsninger fremadrettet vil der opstå et heterogent miljø for infrastrukturservices, som er omkostningskrævende at understøtte og som vil betyde at der tilbydes forskellige infrastruktur services afhængigt af hvor man befinder sig i DNU Hospitalerne anvender en række standardiserede services, som understøtter en række dedikerede behov. Der er således foretaget et bevist valg om hvilke services der skal satses på i de kommende år. Der er ikke foretaget en konsolidering af alle infrastrukturservices til disse standarder, hvilket gør at en række dedikerede og ikke standardiserede løsninger skal holdes ved lige i parallel til disse standarder. Hospitalerne har forenklet antallet af standardiserede services og har foretaget en egentlig konsolidering til disse services for at minimere servicebredde, reducere vedligeholdelsesomkostningerne og øge fleksibiliteten. Infrastrukturen og styring heraf er i stor udstrækning industrialiseret og automatiseret eks. i form af fuldautomatiske provisionerings- og supportprocesser eks. oprettelse og administration af bruger ID og adgangsforhold. Infrastrukturen består af en række moduler, der kan sammenkobles fleksibelt og logisk - også benævnt virtualiseret infrastrukturservice. Den enkelte service er derfor uafhængig af fysiske og dedikerede komponenter, hvilket smidiggør provisionering, giver bedre udnyttelse af kapacitet og dermed minimerer omkostninger. 5.3 Sammenhæng ml. it-infrastrukturservices og scenarier Nedenfor er der foretaget en principiel sammenstilling af hvordan it-infrastrukturservices og scenarierne kan ses i sammenhæng. Sammenstillingen er alene af illustrativ karakter for at vise, at de enkelte it-infrastrukturservices kan befinde sig på forskellige stadier ved ibrugtagningen af byggeriet. Valget af forskellige scenarier for forskellige it-infrastrukturservices skal ske, så det giver DNU den bedste værdi. Kanalservices Heterogent Standard Konsolideret Automatisk Virtualiseret Heterogent Standard Kanalservices Konsolideret Automatisk Virtualiseret Samarbejds- og kommunikationsservices Integrationsservices Kanalservices Infrastruktursupportservices Dataservices Dataservices Samarbejds- og kommunikationsservices Heterogent Integrationsservices Standard Konsolideret Automatisk Virtualiseret Sikkerhedsservices Infrastruktursupportservices Dataservices Samarbejds- og kommunikationsservices Sikkerhedsservices Integrationsservices Sikkerhedsservices Infrastruktursupportservices Implementeringsscenariet for de enkelte infrastrukturservices skal defineres nærmere, ligesom der for de enkelte skal forelægges veldokumenterede planer for hvilke stade (scenarie) it-infrastrukturservicen tilbyder i forhold til de kritiske tidspunkter for ibrugtagning af byggeriet. Side 11 af 33

12 6. Gennemførelsesstrategier og tidsplaner Gennemførelsesstrategien for DNU beskriver den overordnede bygge- og indflytningstakt og den proces, der skal gennemføres. Hovedtidsplanen er den faktuelle tidsplan, der løbende kan besluttes æ n- dret og justeret, men stadig med processer som beskrevet i Gennemførelsesstrategien for DNU. Gennemførelsesstrategien for it-infrastrukturservices skal give det it-faglige bidrag til processen beskrevet i gennemførelsesstrategien for DNU, og skal bevirke realisering af it-infrastrukturservices i overensstemmelse med hovedtidsplanen for DNU. 6.1 Overblik og sammenhæng mellem gennemførelsesstrategi for DNU og itgennemførelsesstrategi for it-infrastrukturservices It-gennemførelsesstrategien består af følgende komponenter: - Strategi indeholdende strategiformulering og valg af implementeringsscenarier - Funktionalitet og økonomi indeholdende detailformulering af funktionalitet og fastlæggelse af økonomi - Kontrakt og udvikling indeholdende udbud, valg af leverandør og realisering af udvikling - Udrulning indeholdende implementering i hele organisationen og løbende opfølgning Nedenfor er gennemførelsesstrategien for DNU sat i forhold til den generiske it-gennemførelsesstrategi for it-infrastrukturservices for at give et samlet overblik over de elementer, der indgår i de respektive gennemførelsesstrategier. Gennemførelsesstrategi for DNU Fase 2 Opstartsprojekter Programmering, Projektering og design - Detailprogram, unikke rum, RFP og udstyr - Dispositions forslag - Projektforslag - specifikke og detaljerede krav til alle udstyrsog inventarkategorier - specifikke og detaljerede krav til installationer - funktionskrav til bygningsdele og overflader på rumniveau. Forprojekt Hovedprojekt Råhusprojektering Udbud og kontrahering Byggeperiode Teknisk udstyrsinstallation Ibrugtagning It-gennemførelsesstrategi for it-infrastrukturservices Nærværende rapport Etablering af risikostyring Strategi Strategi for It-infrastrukturservices (alle services) - formulering af målsætninger - formulering af principper - Opbrydning i detaljerede services og specifikation af funktionalitetskrav - formulering af succeskriterier - strategi fastlagt - valg af implementeringsscenarier Funktionalitet og økonomi AS-IS analyse Funktionalitetskrav - brugerinvolvering - usecases - gapanalyse - transitionsplan Review af strategi Forberedelse af udbudsmateriale Finansieringsmodel og geninvesteringsplan Kontrakt og udvikling Udbud, kontrakt Detaljeret projektplan Test/pilotinstallation Udrulning Implementering Ibrugtagning Stabilisering, opfølgning Side 12 af 33

13 Et tidsmæssigt sammenfald mellem de to gennemførelsesstrategier kan alene konstateres på den første del af it-gennemførelsesstrategien. Sammenfaldet er på it-strategi delen, idet denne er afgørende som grundlag for input til byggeriet ifm. dispositionsforslag og projektforslag. Det er derfor afgørende, at it-strategidelen for it-infrastrukturservices gennemføres synkront med udformningen af dispositions- og projektforslag. De øvrige hovedelementer i it-gennemførelsesstrategien vil typisk skulle relateres til den tekniske færdiggørelse af bygninger, og således ikke have direkte tidsmæssigt sammenfald med den fysiske byggeproces. 6.2 Overblik og sammenhæng mellem hovedtidsplanen for DNU og plan for itinfrastrukturservices En minutiøs gennemgang og efterfølgende vurdering af hovedtidsplanen for DNU set i sammenhæng med it-infrastrukturservices giver anledning til at konkludere, at der er to tidsplaner, der må anses for ankerpunkter for hovedtidsplanen for it-infrastrukturservices. Disse to tidsplaner er for hhv. Forsyningsbyen og FF Akut. Baggrunden er, at Forsyningsbyen forventes at stille krav om en effektiv it-infrastruktur for at kunne løse den omfattende logistikopgave på DNU. FF Akut er den første nye samlede hospitalsblok og skal derfor kunne fungere 100% it-mæssigt og være normgivende for de øvrige blokke. Nedenfor opsummeres den p.t. seneste hovedtidsplan for DNU (januar 2010) for de to ovennævnte områder, suppleret med Monorail og teknikbyen, hvor der ligeledes er behov for rettidig itinfrastrukturservice. Byggemodning er ikke p.t. medtaget i opsummering. F.s.v.a. etablering af fiberringe i jord er design specificeret i Helhedsplan, og udbud og etablering sker i el-svagstrøms entreprisen. Side 13 af 33

14 6.3 Tidsmæssig vurdering af implementeringsscenarier For at foretage en opstilling af, hvor lang tid det vil kræve at realisere hver enkelt implementeringsscenarie, er der foretaget en vurdering af hver enkelt element i it-gennemførelsesstrategien set i sammenhæng med implementeringsscenariet. Resultaterne af denne vurdering kan ses i nedenstående oversigt. Endvidere er der indlagt en række milepæle, der kan være med til at sikre realiseringen af implementeringsscenarierne og reducere risici for, at it-infrastrukturservicen ikke kan stilles til rådighed på rette tidspunkt i rette kvalitet. Tidsmæssig vurdering af implementeringsscenarier for it-infrastrukturservices, med direkte relation til elementer i den generiske it-gennemførelsesstrategi It -gennemførelsesstrategi Heterogent Standard Konsolideret Automatisk Virtualiseret Integrationsrapport 6 mnd 6 mnd 6 mnd 6 mnd 6 mnd Etablering af risikostyring Strategi Strategier for Itinfrastrukturservices (alle services) - formulering af målsætninger - formulering af principper - fastlæggelse af funktionalitetskrav? - strategi fastlagt - Oplæg til finansieringsmodel - valg af implementeringsscenarier 6-9 mnd 6-9 mnd 6-9 mnd 6-9 mnd 6-9 mnd Milepæl MP1 MP1 MP1 MP1 MP1 Funktionalitet og økonomi AS-IS analyse 2-3 mnd 4-6 mnd 4-6 mnd 4-6 mnd 4-6 mnd Funktionalitetskrav - brugerinvolvering - usecases - gapanalyse - transitionsplan Review og revurdering af - strategi - finansieringsmodel og geninvesteringsplan Forberedelse af udbudsmateriale 1 mnd 6 mnd 12 mnd 12 mnd 12 mnd 2 mnd 2 mnd 2 mnd 2 mnd 2 mnd 2 mdr 2 mdr 2 3 mdr 3-4 mdr 5 6 mdr Milepæl MP2 MP2 MP2 MP2 MP2 Kontrakt og udvikling Udbud, kontrakt 4 mdr 4 mdr 4 mdr 4 mdr 4 mdr Detaljeret projektplan 1 2 mdr 2-4 mdr 2-4 mdr 4-6 mdr 4 6 mdr Test/pilotinstallation 0 mdr 2 mdr 2 mdr 2-4 mdr 4-6 mdr Milepæl MP3 MP3 MP3 MP3 MP3 Udrulning Implementering 2 mdr 2 mdr 2 4 mdr 4 6 mdr 6 8 mdr Ibrugtagning 2 mdr 2 mdr 2 mdr 2 mdr 2 mdr Stabilisering, opfølgning 3 mdr 3 mdr 3 mdr 3 mdr 3 mdr Tabellen er illustreret grafisk i Bilag 2. Side 14 af 33

15 7. Arbejdsgrundlag for realisering af it-gennemførelsesstrategien Dette afsnit indeholder i afsnit en uddybende behandling af hver it-infrastrukturservice, herunder hvilke detaljerede services, der indgår. De principper og målsætninger, det har været muligt at identificere som relevante og retningsgivende for disse services, er anført. Desuden sammenfattes det for hver it-infrastrukturservice, hvilke forhold der vurderes at være vigtigst i forhold til fastlæggelse af overordnet timing af beslutninger i forhold til de valgte implementeringsscenarier. Implementeringsscenarierne er valgt ud fra en vurdering af, hvad der p.t. må anses for det mest sandsynlige og optimale forløb. På dette tidspunkt i projektet er der ikke formuleret konkrete strategier for it-infrastrukturservices. Målsætninger og principper for it-infrastrukturservices er derfor fastsat ud fra en scanning, vurdering og konsolidering fra de på nuværende tidspunkt kendte og beskrevne beslutninger, projekter, planer, indstillinger m.m. En række af målsætningerne og principperne er på nuværende tidspunkt i projektet på et foreløbigt stade og under stadig udvikling, men er medtaget for at give det nuancerede billede af udgangspunktet for forslag til overordnet tidsplan. Der henvises til bilag 1, der indeholder en bruttolistning af dette materiale, der også er sammenfattet i afsnit 7.1. Det skal bemærkes, at der vil være et vist overlap mellem it-infrastrukturservices. Det må derfor forventes, at der i takt med yderligere kvalificering og nedbrydning vil blive identificeret beslutningspunkter på tværs af disse. Endelig er dette afsnit også grundlag for det efterfølgende arbejde, dvs. for formulering af kommissorier og for at kunne realisere it-gennemførelsesstrategien i det regi, bygherren måtte træffe beslutning om. 7.1 Strategiske retningslinjer En række generelle forhold og retningslinjer danner grundlag ved valg af implementeringsscenarie for hver enkelt it-infrastrukturservice og vurdering af tidsplanen for samme: - Generelle overordnede retningsgivende forhold - Forretningsrelaterede forhold - Sikkerhedsrelaterede forhold - Finansieringsrelaterede forhold Retningslinjerne er opstillet ved en scanning, vurdering og konsolidering baseret på følgende kilder: - Helhedsplan Rapport, dateret September It-strategi og it-styringsmodel, dateret maj Rapport fra intern logistik dateret 20. November IKT-anlægsoverslag, skalering dateret 23. November It-projektoversigt november 2009 fra Region Midtjylland, med speciel vægt på følgende projekter: - Regionsnet (udskudt) - Telekommunikationsstrategi Generelle overordnede retningsgivende forhold En sammenfatning af de generelle retningsgivende forhold for it-infrastrukturservices er som følger: - It-service skal understøtte totaløkonomi og effektivisering, herunder god driftsøkonomi - Der skal arbejdes efter et sæt vedtagne it-standarder i DNU - It-service baserer sig på en åben og langsigtet arkitektur baseret på standarder, der muliggør bedste praksis skalerbarhed, sikkerhed, grønne løsningsvalg og genbrug af it-services på tværs af DNU s kerneprocesser - It-service infrastrukturen disponeres i en kvalitet og med en kapacitet, der kan håndtere de fremtidige krav for herved at sikre, at hospitalet kan opnå det fulde udbytte af fremtidig teknologisk udvikling samt opfylde nuværende og fremtidige ønsker og krav Side 15 af 33

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed National Sundhed It November 2012 Version 0.96 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Resumé... 5 1.3 Referencearkitekturens centrale indhold...

Læs mere

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal Serviceorientering af Danmarks Miljøportal 1. november 2007 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Arkitekturstrategi for Miljøportalen-v1 Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter aftale

Læs mere

Strategioplæg Lagring & visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr

Strategioplæg Lagring & visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr Strategioplæg Lagring & visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr Strategioplæg vedrørende arkivering og visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr i Region Syddanmark 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning, mål og formål... 3 2 Strategigrundlaget... 4 2.1 Strategiens tilblivelse...

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE

ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE il Århus Kommune, Socialforvaltningen Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2009 ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE Rambøll Olof

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet MIM EA Principper og målarkitekturer Bilag til foranalyse Digital Forvaltning og GIS (DIG) J.nr. 079-00046 Ref. thrav. Den 29.03.2011 Bilag 1: af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Implementeringsmodellen. Overblik, struktur og begreber til implementering af monopolbruddet

Implementeringsmodellen. Overblik, struktur og begreber til implementering af monopolbruddet Implementeringsmodellen Overblik, struktur og begreber til implementering af monopolbruddet Indhold Indledning... 3 Succesfuld implementering... 3 Implementeringsmodellen... 4 Modellens hovedopgaver...

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) Januar 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

GIS-Strategiplan 2008

GIS-Strategiplan 2008 Rapport Version 1.06 GIS-Strategiplan 2008 Udarbejdet af GIS-funktionen, Administration, Teknisk Forvaltning: Anja Jerow (akj53) og Erling Kristensen (ekr53) I samarbejde med COWI a/s: Minna Vadskjær (mvd)

Læs mere

Digitaliseringsplan 2015 - frigivelse af anlægsmidler I Business cases. Digitaliseringsplanen 2015 1 28

Digitaliseringsplan 2015 - frigivelse af anlægsmidler I Business cases. Digitaliseringsplanen 2015 1 28 Digitaliseringsplan 2015 - frigivelse af anlægsmidler I Business cases 1 28 Indholdsfortegnelse Digital Post II...3 Digital kørselsgodtgørelse...5 Effektive møder...7 Analyse af HR- og lønarbejdsgange...9

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2. 2. Målsætninger for strategiperioden... 6. 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni...

1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2. 2. Målsætninger for strategiperioden... 6. 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni... IT STRATEGI 2013-2016 Indhold 1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2 2. Målsætninger for strategiperioden... 6 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni... 6 2.2. Digital Diplomacy, kommunikation

Læs mere

Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup)

Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup) Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup) Udarbejdet 3. august 2011 Revideret 12. marts 2012 Udkast til revision 22. januar 2013 Godkendt i regionsrådet 27. februar 2013

Læs mere

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET BESLUTNINGER IT- og afbureaukratiseringsudvalget - mødesager IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 27-05-2014 15:00 MØDESTED Regionsrådssalen, Regionsgården MEDLEMMER Pia Illum Özkan Kocak

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018 Region Midtjylland 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Region Midtjyllands behov for it 5 It s bidrag til udvikling af Region Midtjylland 5 Styring af it i Region Midtjylland

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud.

UDVIKLINGSPROGRAM. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud. UDVIKLINGSPROGRAM Resumé, afrapportering af fase 1 samt program for fase 2

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere