Rapport. Delprojekt F2-01. It HovedaktiviteterIt-teknisk integration af ÅS og SKS i DNU. Version 1-0. d Side 1 af 33

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport. Delprojekt F2-01. It HovedaktiviteterIt-teknisk integration af ÅS og SKS i DNU. Version 1-0. d. 15.02.2010. Side 1 af 33"

Transkript

1 Rapport Delprojekt F2-01 It HovedaktiviteterIt-teknisk integration af ÅS og SKS i DNU Version 1-0 d Side 1 af 33

2 It-teknisk integration af ÅS og SKS i DNU. 1. Resumé Konklusioner og anbefalinger Grundlag for konklusioner og anbefalinger Formål Rapportstruktur Overordnet afgrænsning og sammenhæng It-infrastrukturservices og implementeringsscenarier It-infrastrukturservices Implementeringsscenarier for it-infrastruktur services Sammenhæng ml. it-infrastrukturservices og scenarier Gennemførelsesstrategier og tidsplaner Overblik og sammenhæng mellem gennemførelsesstrategi for DNU og itgennemførelsesstrategi for it-infrastrukturservices Overblik og sammenhæng mellem hovedtidsplanen for DNU og plan for itinfrastrukturservices Tidsmæssig vurdering af implementeringsscenarier Arbejdsgrundlag for realisering af it-gennemførelsesstrategien Strategiske retningslinjer Generelle overordnede retningsgivende forhold Forretningsrelaterede forhold Sikkerhedsrelaterede forhold Finansieringsrelaterede forhold Kanalservices Principper og målsætninger Relationer til gennemførelsesstrategi og hovedtidsplan for DNU Samarbejds- og kommunikationsservices Principper og målsætninger Relationer til gennemførelsesstrategi og hovedtidsplan for DNU: Integrationsservices Principper og målsætninger Relationer til gennemførelsesstrategi og hovedtidsplan for DNU: Dataservices Principper og målsætninger Relationer til gennemførelsesstrategi og hovedtidsplan for DNU Sikkerhedsservices, herunder Identitets- og adgangsstyring Principper og målsætninger Relationer til gennemførelsesstrategi og hovedtidsplan for DNU Side 2 af 33

3 7.7 Infrastruktursupportservices Principper og målsætninger Relationer til gennemførelsesstrategi og hovedtidsplan for DNU Anbefaling af styringsgrundlag for it-gennemførelsesstrategien Konklusioner Anbefalinger Bilag Side 3 af 33

4 Projekt Emne Delprojekt F2-01, It Hovedaktiviteter It-teknisk integration af ÅS og SKS i DNU. Dato Version 1-0 Udarbejdet af F2-01 Godkendt af Xx 1. Resumé Denne rapport opstiller og anbefaler styringsgrundlaget for it-teknisk integration af ÅS og SKS i DNU. Styringsgrundlaget skal sikre bygherren en kontrolleret og styret migrering, konsolidering og realisering af it-infrastrukturen for DNU. Styringsgrundlaget er tæt relateret til gennemførelsesstrategien og hovedtidplanen for DNU, og kan således også defineres som it-gennemførelsesstrategien for it-infrastrukturservices for DNU. It-infrastrukturen er det fælles it-grundlag i form af eks. netværks- og kommunikationsservices (eks. telefoni og mail systemer) som hele DNU og evt. Region Midtjylland skal anvende. It-infrastrukturen og denne rapport forholder sig således ikke til de mere specifikke hospitalssystemer f.eks. de kliniske systemer. Rapporten definerer de væsentligste it-infrastrukturservices, der vil være behov for og opstiller en række implementeringsscenarier for hvordan disse tidsmæssigt kan realiseres i overensstemmelse med gennemførelsesstrategi og hovedtidsplan for DNU. 1.1 Konklusioner og anbefalinger Det kan konkluderes, - at der er en tæt tidsmæssig sammenhæng mellem gennemførelsesstrategien for DNU og itgennemførelsesstrategien for it-infrastrukturservices på et central punkt: Strategien for itinfrastrukturservices skal være færdig senest samtidig med dispositions- og projektforslag - at it-gennemførelsesstrategien for it-infrastrukturservices kan gennemføres indenfor rammerne af den samlede DNU gennemførelsesstrategi - at der er to ankerpunkter i hovedtidsplanen for DNU, som er afgørende for realiseringen af itinfrastrukturservices: tidsplanerne for Forsyningsbyen og for FF Akut - at der kan opstilles 5 ligeværdige og relevante implementeringsscenarier for itinfrastrukturservices, som hver især kan anses for optimal i forhold til den totale værdi de vil kunne tilføre DNU - at der på baggrund af disse scenarier og en overordnet vurdering af relevansen af disse i forhold til de enkelte it-infrastrukturservices, kan opstilles et styringsgrundlag, der kan anvendes for at sikre realisering af it-gennemførelsesstrategien for it-infrastrukturservices inden for rammerne af gennemførelsesstrategien for DNU og hovedtidsplanerne for DNU. Det kan anbefales, - at forankring af styringsgrundlag for realisering af it-gennemførelsesstrategien for itinfrastrukturservices organiseres i henhold til it-styringsmodellen for DNU, d.v.s. med reference til It-forum og nedsættelse af relevante ad-hoc ekspertteams. Side 4 af 33

5 - at styringsgrundlag for it-gennemførelsesstrategien af it-infrastrukturservices fremlægges til beslutning i It-forum, og at der snarest herefter fastlægges organisering af realiseringen af denne. - at der med udgangspunkt i arbejdsgrundlag for it-infrastukturservices i afsnit 7, udarbejdes en række målrettede kommissorier for de ad-hoc ekspertteams der i regi af It-forum gennemfører første trin af it-gennemførelsesstrategien. For 4 af de beskrevne infrastrukturservices skal første trin af it-gennemførelsesstrategien igangsættes i 2. kvartal 2010 og være afsluttet ultimo at ad-hoc ekspertteams etableres sammen med interessenter i Region Midtjyllands itorganisation, herunder specielt repræsentation fra it-funktionerne på Århus Sygehus og Skejby Sygehus. 1.2 Grundlag for konklusioner og anbefalinger Der er en række mulige implementeringsscenarier for realiseringen af de væsentligste it-infrastrukturservices i overensstemmelse med gennemførelsesstrategi og hovedtidsplan for DNU. Det ene yderpunkt for implementeringsscenarierne er et Heterogent (blandet) miljø, hvor det besluttes i en kortere eller længere periode at fortsætte med forskellige eksisterende løsninger fra ÅS og SKS for den samme infrastrukturservice, og der bygges videre på disse i DNU. Dette scenarie kan f.eks. være styringsgrundlag ved mellemflytninger. Det andet yderpunkt for implementeringsscenarierne er et virtualiseret miljø, hvor itinfrastrukturservices kan sammenkobles fleksibelt og logisk af en række moduler. Dette scenarie kan typisk betyde store omlægninger af de eksisterende løsninger, og vil derfor være kalendertidsmæssigt mere omfattende. Der er i rapporten lagt vægt på, at styringsgrundlaget tager udgangspunkt i de infrastrukturservices, der ønskes til rådighed på et givet tidspunkt. Der indgår ikke konkrete teknologivalg og heller forudsætninger om, at der som princip skal anvendes nye løsninger. Implementeringsscenarierne forankres til DNU s gennemførelsesstrategi og hovedtidsplanen på to punkter, nemlig tidsplanerne for Forsyningsbyen og for FF Akut. Dette er valgt, fordi flere grundlæggende it-infrastrukturservices skal være på plads i forbindelse med ibrugtagning af Forsyningsbyen, og at alle skal være på plads i forbindelse med FF Akut, der skal være fuldt funktionsdygtigt som ét hospital ved ibrugtagning. Ved at indlægge milepæle i implementeringsscenarierne sikres et styringsgrundlag, der viser hvornår der f.eks. skal være foretaget en strategisk afklaring af de enkelte it-infrastrukturservices for at være sikker på, at de kan realiseres enten ved ibrugtagning af Forsyningsbyen eller FF Akut. Et overblik over styringsgrundlaget 1 med kritiske milepæle for hver it-infrastrukturservice ses nedenfor. Milepælene er dels knyttet til hovedtidsplanen for DNU, og dels til det implementeringsscenarie der er valgt for den pågældende it-infrastrukturservice. 1 Det detaljerede styringsgrundlag fremgår af Gannt-diagram i bilag 3. Planen er relateret til hovedtidsplanen for DNU og kan løbende justeres i forhold til denne, og kan dermed være et styrende værktøj for arbejdet med realiseringen af it-infrastrukturservices gennem hele byggeprojektet. Side 5 af 33

6 Kanalservices Strategi Funkt. & Øko. Kontrakt & udvikling Udrul. Samarbejds- og kommunikations services Integrations service Dataservices Sikkerheds services Etablering af Risikostyring 1 Strategi 1 Strategi Funkt. & Øko. 1 Strategi 1 Strategi 2 3 Kontrakt & udvikling Funktionalitet og økonomi Funktionalitet og økonomi 2 3 Funktionalitet og økonomi Kontrakt & udvikl. Udrulning 2 3 Kontrakt & udvikling 2 3 Kontrakt & udvikling Udrulning Udrulning Udrulning Infrastruktur supportservices Strategi 1 Funktionalitet og økonomi 2 Kontrakt & udvikling 3 Udrulning 1 Dispositions- og projektforslag Forsyningsby FF Akut 1 = Strategi formuleret og implementaringsscenarier valgt 2 = Funktionalitet er beskrevet og økonomi er klarlagt 3 = Leverandør er klar til slutlevering = Forceret forløb Strategiformulering og valg af implementeringsscenarier sætter rammen for hvilke typer og niveau af it-infrastrukturservices, der etableres på DNU, og hvornår det sker. Det vurderes, at det er vigtigt at det sker i tæt tidsmæssig og koordineret sammenhæng med fastlæggelse af rammer, funktioner og specifikationer for byggeriet i byggeprogrammets øvrige projektstrømme. Derfor er der, som det ses af styringsgrundlaget, for hver enkelt it-infrastrukturservice indlagt en væsentlig milepæl ultimo 2010 eller primo 2011, i videst muligt omfang sammenfaldende med færdiggørelsen af Dispositions- og projektforslag i hovedtidsplanen for DNU. Dette er det første indledende trin i it-gennemførelsesstrategien for it-infrastrukturservices. For kanalservices, integrationsservices og infrastruktur supportservices skal nogle trin i it-gennemførelsesstrategien gennemføres i forcerede forløb for at sikre realisering i forhold til hovedtidsplan. Som eksempel på behovet for denne tætte tidsmæssige og koordinerede sammenhæng kan nævnes, at beslutninger om it-infrastrukturservices bl.a har betydning for dimensionering af stik og paneler, automatisk adgangskontrol, dørsystemer og sporbarhed i forhold til logistikkoncept. I afsnit 7 er der udarbejdet et arbejdsgrundlag for hver af de væsentlige it-infrastrukturservices. Dette skal anvendes til udformning af kommissorier for de ad-hoc ekspertteams, der etableres for at gennemføre strategiformuleringen, valg af implementeringsscenarier og detaljering indenfor de enkelte itinfrastrukturservices. Side 6 af 33

7 2. Formål Denne rapport opstiller og anbefaler styringsgrundlaget for it-teknisk integration af ÅS og SKS i DNU. Styringsgrundlaget skal sikre bygherren en kontrolleret og styret migrering, konsolidering og realisering af it-infrastrukturen for DNU. Rapporten indeholder desuden en detaljeret gennemgang af indholdet i 6 it-infrastrukturservices, de strategiske retningslinier for disse, samt et sandsynligt implementeringsscenarie for hver af disse. Dette materiale kan anvendes som arbejdsgrundlaget for at realisere it-gennemførelsesstrategien og kan efter bygherres beslutning anvendes af 3. part. Anbefalingerne om styringsgrundlaget tager udgangspunkt i den overordnede gennemførelsesstrategi for DNU og i relevante dele af hovedtidsplanen for DNU. Da hovedtidsplanen for DNU må forventes at ændres undervejs i byggeforløbet, er der foretaget en kobling til denne på to nøje udvalgte ankerpun k- ter. Dette betyder, at it-gennemførelsesstrategien let kan justeres, når hovedtidsplanen for DNU ændres, således at fremdrift i tilvejebringelsen af it-infrastrukturservices i de kommende år er synkroniseret og afstemt med øvrige projektstrømme og aktiviteter i DNU. Ligeledes er det vigtigt, at tidsplan og styring er afstemt og koordineret med planer for aktiviteter i Region Midtjylland. 3. Rapportstruktur I overblik er rapportstrukturen: Afsnit 4, Overordnet afgrænsning - En overordnet afgrænsning af it-infrastruktur og denne rapport - Sammenhæng til Forretning- og it-arkitektur (FIT) Afsnit 5, It-infrastrukturservices og implementeringsscenarier - En overordnet opstilling og gennemgang af 6 relevante it-infrastruktur services for DNU - En opstilling af 5 relevante implementeringsscenarier og en principiel sammenstilling af disse i forhold til it-infrastrukturservices Afsnit 6, Gennemførelsesstrategier og tidsplaner - En vurdering af sammenhængen mellem gennemførelsesstrategi for DNU og it-gennemførelsesstrategi for it-infrastrukturservices - En vurdering af hovedtidsplanen for DNU sammenholdt med it-infrastrukturservices Afsnit 7, Arbejdsgrundlag for realisering af it-gennemførelsesstrategien - Detaljeret opstilling af relevante it-infrastruktur services - Principper og målsætninger for it-infrastruktur - Vurdering af sandsynlige implementeringsscenarier for it-infrastrukturservices Afsnit 8, Anbefaling af styringsgrundlag for it-gennemførelsesstrategien - Opstilling af styringsgrundlag for it-gennemførelsesstrategien for it-infrastrukturservices - Konklusioner og anbefalinger for styringsgrundlag Afsnit 7 tjener desuden som arbejdsgrundlag for kommissorier og det videre arbejde. Side 7 af 33

8 4. Overordnet afgrænsning og sammenhæng De grundlæggende it-infrastrukturservices skal understøtte, at DNU bliver ét hospital med god sammenhæng imellem afdelingerne og med en effektiv it understøttelse. Således kan DNU opfylde sine målsætninger om kvalitet, effektivitet og udnyttelse af moderne teknologi. Denne rapport fokuserer på de grundlæggende it-infrastrukturservices og behandler ikke: - Migrering og konsolidering af generelle administrative og sundhedsfaglige applikationer, som f.eks. løn, økonomi, SKS-PAS/GS, LABKA II, PDM m.fl. - Supportservices, så som Servicedesk services, management services og udviklings- og testservices - Organisatoriske perspektiver eller anbefalinger i fusionering/migrering til DNU. Denne rapport behandler it-infrastrukturservices ud fra et princip om, at DNU skal opbygges på en fleksibel it-infrastruktur, der kan honorere kravene til en serviceorienteret it-arkitektur. Det er en sådan tankegang, der arbejdes efter i den selvstændige opgave Forretnings- og it-arkitektur (FIT), hvis resultater og denne rapport komplementerer hinanden. Hovedvægten for FIT er de specifikke hospitalsapplikationer/-informationssystemer, der direkte understøtter hospitalsopgaverne. FIT behandler it-applikationerne/-services gennem: - beskrivelse af opgaver i DNU - hospitalsopgaver og informationsbehov - beskrivelse af it-behov - de it-applikationsservices, der er nødvendige for at understøtte hospitalsopgaver - opstilling af Logisk it-arkitektur med fokus på informationssystemer - hvordan realiseres itbehovene optimalt? - beskrivelse af nuværende it den nuværende portefølje af informationssystemer kortlægges I FIT-opgaven behandles it-infrastrukturservices alene i forhold til hvilke, standard it-infrastrukturservices, der er en forudsætning for at realisere it-arkitekturen. Dette gøres ved at beskrive infrastrukturbehov, dvs. behov for standard it-infrastrukturservices og væsentlige krav til f.eks. åbningstid, kvalitet og kapacitet for disse. Kravene fra FIT skal således indgå ved udmøntningen af it-gennemførelsesstrategien for itinfrastrukturen, som den her foreliggende rapport beskriver. Side 8 af 33

9 5. It-infrastrukturservices og implementeringsscenarier I det følgende beskrives en definition og en overordnet opdeling af it-infrastrukturservices, og der opstilles 5 ligeværdige implementeringsscenarier for disse services. Af illustrative hensyn afsluttes afsni t- tet med en sammenstilling af it-infrastrukturservices og implementeringsscenarier. 5.1 It-infrastrukturservices I dette afsnit gives en kort definition af de it-infrastruktur services, der betragtes og de it-services der indgår i overvejelserne som grundlæggende it-infrastrukturservices. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling 2 har defineret begrebet it-infrastruktur og itinfrastrukturservices, der her gengives som forenklet udgangspunkt for denne rapport: It-infrastrukturen leverer en række services, som er generelle for en gruppe af it systemer, for eksempel i form af generelle print- eller lagringsfunktioner. Den nedenstående figur illustrerer hvorledes it-infrastrukturen udgør fundamentet for applikationen, samtidig med at den hviler på den øvrige infr a- struktur, som for eksempel bygningens fysiske rammer. Når vi definerer it-infrastruktur som services uden forretningslogik, har vi samtidig beskrevet itinfrastrukturen som en del af systemerne, som kan genbruges på tværs af de forskellige forvaltninger. Om formålet med it-infrastrukturen anfører samme kilde: It-infrastrukturen har to væsentlige formål: Dels skal den udgøre et fælles fundament for forretningslogikkens udfoldelse, som giver hurtigere, billigere og mindre risikofyldte it-projekter, dels skal den udgøre en fælles ramme for interoperabiliteten imellem systemerne. 2 Hvidbog om IT-arkitektur s.64, afsnit 6.1 Infrastrukturløsninger Side 9 af 33

10 I nedenstående oversigt er opstillet de it-infrastrukturservices, der skal til, for at der er tilvejebragt en dækkende og fleksibel it-infrastruktur. Kanalservices Samarbejds- og kommunikationsservices Kanalservices er en del af it-infrastrukturservices, da kanalerne ses uafhængigt af de enkelte hospitalsservices, men er nødvendig for den måde information og data tilgås og præsenteres for brugerne på. Traditionel tilgang til informationer gennem en PC og præsentation gennem applikation eller web interface er det mest kendte. Men i stigende grad tilgås informationer på eks. mobilenheder og storskærme hvilket stiller krav om at infrastrukturen understøttelser præsentation af information og data i denne kontekst. Samarbejds- og kommunikationsservices er afgørende for at understøtte daglige hospitalsprocesser og sikre et effektivt workflow. I stigende grad baseres samarbejdet på hurtig udveksling af informationer hvor traditionel tale suppleres med video og tekst understøttelse eller helt erstattes af andre grundlæggende kommunikationsformer eks. chat, sms og . Integrationsservices Dataservices Sikkerhedsservices Infrastruktur support services En effektiv integrationsservice er afgørende for at en række enkeltstående services og applikationer kan bringes til spille sammen på en effektiv måde. Ikke mindst infrastrukturens evne til at sikre at nye services kan introduceres på en fleksibel og effektiv måde er afgørende for at sikre bedst mulig totaløkonomi. Effektiv styring, sikker opbevaring og hurtig genfinding af data er hele grundlaget for en effektiv behandling på hospitaler. Data kan håndteres specifikt i forhold til de enkelte services/applikationer eller som fælles opbevaring/storage som en del af den fælles infrastrukturservice. Sikkerhedsstyring, herunder effektiv identitets- og adgangsstyring i forhold til de enkelte services og på tværs af disse er en væsentlig del af infrastrukturen. Identitets og adgangsstyring kan med fordel ses og styres i sammenhæng med fysiske adgangskontrol, så brugeren undgår forskellige ID er og pasord. Infrastruktur support services tilvejebringer den hårde infrastruktur og understøtter de behov der er for netværk, hardware og operationsssystemer. Ud over styring af hardware og opgradering af desktops styres mobile og trådløse enheder (device management) og sensorservices (overvågning og lokalisering) som del af denne infrastrukturservice. Indholdet i de enkelte services beskrives yderligere i arbejdsgrundlaget for it-gennemførelsesstrategien i afsnit Implementeringsscenarier for it-infrastruktur services Implementeringen af it-infrastrukturservices kan overordnet betragtes ud fra 5 mulige scenarier for, hvordan it-infrastrukturservices stilles til rådighed ved ibrugtagningen af byggeriet. Scenarierne giver mulighed for en dialog og analyse af hvor hospitalerne befinder sig, hvilke tiltag der er planlagt i de kommende år og hvordan dette stiller DNU m.h.t. de ønskede it-infrastrukturservices i forbindelse med indflytningstidspunktet. Scenarierne er ligeværdige i den forstand, at de ud fra en samlet vurdering af funktionalitet, økonomi og ressourcer kan have lige stor værdi for DNU. Scenarierne udtrykker derudover en progression i modenhed. Side 10 af 33

11 Heterogent miljø Standardisering Konsolidering Automatisering Virtualisering Hospitalerne anvender en række forskellige løsninger/applikationer, som understøtter de specifikke behov der har været for løsninger de to steder. Anvendes disse løsninger fremadrettet vil der opstå et heterogent miljø for infrastrukturservices, som er omkostningskrævende at understøtte og som vil betyde at der tilbydes forskellige infrastruktur services afhængigt af hvor man befinder sig i DNU Hospitalerne anvender en række standardiserede services, som understøtter en række dedikerede behov. Der er således foretaget et bevist valg om hvilke services der skal satses på i de kommende år. Der er ikke foretaget en konsolidering af alle infrastrukturservices til disse standarder, hvilket gør at en række dedikerede og ikke standardiserede løsninger skal holdes ved lige i parallel til disse standarder. Hospitalerne har forenklet antallet af standardiserede services og har foretaget en egentlig konsolidering til disse services for at minimere servicebredde, reducere vedligeholdelsesomkostningerne og øge fleksibiliteten. Infrastrukturen og styring heraf er i stor udstrækning industrialiseret og automatiseret eks. i form af fuldautomatiske provisionerings- og supportprocesser eks. oprettelse og administration af bruger ID og adgangsforhold. Infrastrukturen består af en række moduler, der kan sammenkobles fleksibelt og logisk - også benævnt virtualiseret infrastrukturservice. Den enkelte service er derfor uafhængig af fysiske og dedikerede komponenter, hvilket smidiggør provisionering, giver bedre udnyttelse af kapacitet og dermed minimerer omkostninger. 5.3 Sammenhæng ml. it-infrastrukturservices og scenarier Nedenfor er der foretaget en principiel sammenstilling af hvordan it-infrastrukturservices og scenarierne kan ses i sammenhæng. Sammenstillingen er alene af illustrativ karakter for at vise, at de enkelte it-infrastrukturservices kan befinde sig på forskellige stadier ved ibrugtagningen af byggeriet. Valget af forskellige scenarier for forskellige it-infrastrukturservices skal ske, så det giver DNU den bedste værdi. Kanalservices Heterogent Standard Konsolideret Automatisk Virtualiseret Heterogent Standard Kanalservices Konsolideret Automatisk Virtualiseret Samarbejds- og kommunikationsservices Integrationsservices Kanalservices Infrastruktursupportservices Dataservices Dataservices Samarbejds- og kommunikationsservices Heterogent Integrationsservices Standard Konsolideret Automatisk Virtualiseret Sikkerhedsservices Infrastruktursupportservices Dataservices Samarbejds- og kommunikationsservices Sikkerhedsservices Integrationsservices Sikkerhedsservices Infrastruktursupportservices Implementeringsscenariet for de enkelte infrastrukturservices skal defineres nærmere, ligesom der for de enkelte skal forelægges veldokumenterede planer for hvilke stade (scenarie) it-infrastrukturservicen tilbyder i forhold til de kritiske tidspunkter for ibrugtagning af byggeriet. Side 11 af 33

12 6. Gennemførelsesstrategier og tidsplaner Gennemførelsesstrategien for DNU beskriver den overordnede bygge- og indflytningstakt og den proces, der skal gennemføres. Hovedtidsplanen er den faktuelle tidsplan, der løbende kan besluttes æ n- dret og justeret, men stadig med processer som beskrevet i Gennemførelsesstrategien for DNU. Gennemførelsesstrategien for it-infrastrukturservices skal give det it-faglige bidrag til processen beskrevet i gennemførelsesstrategien for DNU, og skal bevirke realisering af it-infrastrukturservices i overensstemmelse med hovedtidsplanen for DNU. 6.1 Overblik og sammenhæng mellem gennemførelsesstrategi for DNU og itgennemførelsesstrategi for it-infrastrukturservices It-gennemførelsesstrategien består af følgende komponenter: - Strategi indeholdende strategiformulering og valg af implementeringsscenarier - Funktionalitet og økonomi indeholdende detailformulering af funktionalitet og fastlæggelse af økonomi - Kontrakt og udvikling indeholdende udbud, valg af leverandør og realisering af udvikling - Udrulning indeholdende implementering i hele organisationen og løbende opfølgning Nedenfor er gennemførelsesstrategien for DNU sat i forhold til den generiske it-gennemførelsesstrategi for it-infrastrukturservices for at give et samlet overblik over de elementer, der indgår i de respektive gennemførelsesstrategier. Gennemførelsesstrategi for DNU Fase 2 Opstartsprojekter Programmering, Projektering og design - Detailprogram, unikke rum, RFP og udstyr - Dispositions forslag - Projektforslag - specifikke og detaljerede krav til alle udstyrsog inventarkategorier - specifikke og detaljerede krav til installationer - funktionskrav til bygningsdele og overflader på rumniveau. Forprojekt Hovedprojekt Råhusprojektering Udbud og kontrahering Byggeperiode Teknisk udstyrsinstallation Ibrugtagning It-gennemførelsesstrategi for it-infrastrukturservices Nærværende rapport Etablering af risikostyring Strategi Strategi for It-infrastrukturservices (alle services) - formulering af målsætninger - formulering af principper - Opbrydning i detaljerede services og specifikation af funktionalitetskrav - formulering af succeskriterier - strategi fastlagt - valg af implementeringsscenarier Funktionalitet og økonomi AS-IS analyse Funktionalitetskrav - brugerinvolvering - usecases - gapanalyse - transitionsplan Review af strategi Forberedelse af udbudsmateriale Finansieringsmodel og geninvesteringsplan Kontrakt og udvikling Udbud, kontrakt Detaljeret projektplan Test/pilotinstallation Udrulning Implementering Ibrugtagning Stabilisering, opfølgning Side 12 af 33

13 Et tidsmæssigt sammenfald mellem de to gennemførelsesstrategier kan alene konstateres på den første del af it-gennemførelsesstrategien. Sammenfaldet er på it-strategi delen, idet denne er afgørende som grundlag for input til byggeriet ifm. dispositionsforslag og projektforslag. Det er derfor afgørende, at it-strategidelen for it-infrastrukturservices gennemføres synkront med udformningen af dispositions- og projektforslag. De øvrige hovedelementer i it-gennemførelsesstrategien vil typisk skulle relateres til den tekniske færdiggørelse af bygninger, og således ikke have direkte tidsmæssigt sammenfald med den fysiske byggeproces. 6.2 Overblik og sammenhæng mellem hovedtidsplanen for DNU og plan for itinfrastrukturservices En minutiøs gennemgang og efterfølgende vurdering af hovedtidsplanen for DNU set i sammenhæng med it-infrastrukturservices giver anledning til at konkludere, at der er to tidsplaner, der må anses for ankerpunkter for hovedtidsplanen for it-infrastrukturservices. Disse to tidsplaner er for hhv. Forsyningsbyen og FF Akut. Baggrunden er, at Forsyningsbyen forventes at stille krav om en effektiv it-infrastruktur for at kunne løse den omfattende logistikopgave på DNU. FF Akut er den første nye samlede hospitalsblok og skal derfor kunne fungere 100% it-mæssigt og være normgivende for de øvrige blokke. Nedenfor opsummeres den p.t. seneste hovedtidsplan for DNU (januar 2010) for de to ovennævnte områder, suppleret med Monorail og teknikbyen, hvor der ligeledes er behov for rettidig itinfrastrukturservice. Byggemodning er ikke p.t. medtaget i opsummering. F.s.v.a. etablering af fiberringe i jord er design specificeret i Helhedsplan, og udbud og etablering sker i el-svagstrøms entreprisen. Side 13 af 33

14 6.3 Tidsmæssig vurdering af implementeringsscenarier For at foretage en opstilling af, hvor lang tid det vil kræve at realisere hver enkelt implementeringsscenarie, er der foretaget en vurdering af hver enkelt element i it-gennemførelsesstrategien set i sammenhæng med implementeringsscenariet. Resultaterne af denne vurdering kan ses i nedenstående oversigt. Endvidere er der indlagt en række milepæle, der kan være med til at sikre realiseringen af implementeringsscenarierne og reducere risici for, at it-infrastrukturservicen ikke kan stilles til rådighed på rette tidspunkt i rette kvalitet. Tidsmæssig vurdering af implementeringsscenarier for it-infrastrukturservices, med direkte relation til elementer i den generiske it-gennemførelsesstrategi It -gennemførelsesstrategi Heterogent Standard Konsolideret Automatisk Virtualiseret Integrationsrapport 6 mnd 6 mnd 6 mnd 6 mnd 6 mnd Etablering af risikostyring Strategi Strategier for Itinfrastrukturservices (alle services) - formulering af målsætninger - formulering af principper - fastlæggelse af funktionalitetskrav? - strategi fastlagt - Oplæg til finansieringsmodel - valg af implementeringsscenarier 6-9 mnd 6-9 mnd 6-9 mnd 6-9 mnd 6-9 mnd Milepæl MP1 MP1 MP1 MP1 MP1 Funktionalitet og økonomi AS-IS analyse 2-3 mnd 4-6 mnd 4-6 mnd 4-6 mnd 4-6 mnd Funktionalitetskrav - brugerinvolvering - usecases - gapanalyse - transitionsplan Review og revurdering af - strategi - finansieringsmodel og geninvesteringsplan Forberedelse af udbudsmateriale 1 mnd 6 mnd 12 mnd 12 mnd 12 mnd 2 mnd 2 mnd 2 mnd 2 mnd 2 mnd 2 mdr 2 mdr 2 3 mdr 3-4 mdr 5 6 mdr Milepæl MP2 MP2 MP2 MP2 MP2 Kontrakt og udvikling Udbud, kontrakt 4 mdr 4 mdr 4 mdr 4 mdr 4 mdr Detaljeret projektplan 1 2 mdr 2-4 mdr 2-4 mdr 4-6 mdr 4 6 mdr Test/pilotinstallation 0 mdr 2 mdr 2 mdr 2-4 mdr 4-6 mdr Milepæl MP3 MP3 MP3 MP3 MP3 Udrulning Implementering 2 mdr 2 mdr 2 4 mdr 4 6 mdr 6 8 mdr Ibrugtagning 2 mdr 2 mdr 2 mdr 2 mdr 2 mdr Stabilisering, opfølgning 3 mdr 3 mdr 3 mdr 3 mdr 3 mdr Tabellen er illustreret grafisk i Bilag 2. Side 14 af 33

15 7. Arbejdsgrundlag for realisering af it-gennemførelsesstrategien Dette afsnit indeholder i afsnit en uddybende behandling af hver it-infrastrukturservice, herunder hvilke detaljerede services, der indgår. De principper og målsætninger, det har været muligt at identificere som relevante og retningsgivende for disse services, er anført. Desuden sammenfattes det for hver it-infrastrukturservice, hvilke forhold der vurderes at være vigtigst i forhold til fastlæggelse af overordnet timing af beslutninger i forhold til de valgte implementeringsscenarier. Implementeringsscenarierne er valgt ud fra en vurdering af, hvad der p.t. må anses for det mest sandsynlige og optimale forløb. På dette tidspunkt i projektet er der ikke formuleret konkrete strategier for it-infrastrukturservices. Målsætninger og principper for it-infrastrukturservices er derfor fastsat ud fra en scanning, vurdering og konsolidering fra de på nuværende tidspunkt kendte og beskrevne beslutninger, projekter, planer, indstillinger m.m. En række af målsætningerne og principperne er på nuværende tidspunkt i projektet på et foreløbigt stade og under stadig udvikling, men er medtaget for at give det nuancerede billede af udgangspunktet for forslag til overordnet tidsplan. Der henvises til bilag 1, der indeholder en bruttolistning af dette materiale, der også er sammenfattet i afsnit 7.1. Det skal bemærkes, at der vil være et vist overlap mellem it-infrastrukturservices. Det må derfor forventes, at der i takt med yderligere kvalificering og nedbrydning vil blive identificeret beslutningspunkter på tværs af disse. Endelig er dette afsnit også grundlag for det efterfølgende arbejde, dvs. for formulering af kommissorier og for at kunne realisere it-gennemførelsesstrategien i det regi, bygherren måtte træffe beslutning om. 7.1 Strategiske retningslinjer En række generelle forhold og retningslinjer danner grundlag ved valg af implementeringsscenarie for hver enkelt it-infrastrukturservice og vurdering af tidsplanen for samme: - Generelle overordnede retningsgivende forhold - Forretningsrelaterede forhold - Sikkerhedsrelaterede forhold - Finansieringsrelaterede forhold Retningslinjerne er opstillet ved en scanning, vurdering og konsolidering baseret på følgende kilder: - Helhedsplan Rapport, dateret September It-strategi og it-styringsmodel, dateret maj Rapport fra intern logistik dateret 20. November IKT-anlægsoverslag, skalering dateret 23. November It-projektoversigt november 2009 fra Region Midtjylland, med speciel vægt på følgende projekter: - Regionsnet (udskudt) - Telekommunikationsstrategi Generelle overordnede retningsgivende forhold En sammenfatning af de generelle retningsgivende forhold for it-infrastrukturservices er som følger: - It-service skal understøtte totaløkonomi og effektivisering, herunder god driftsøkonomi - Der skal arbejdes efter et sæt vedtagne it-standarder i DNU - It-service baserer sig på en åben og langsigtet arkitektur baseret på standarder, der muliggør bedste praksis skalerbarhed, sikkerhed, grønne løsningsvalg og genbrug af it-services på tværs af DNU s kerneprocesser - It-service infrastrukturen disponeres i en kvalitet og med en kapacitet, der kan håndtere de fremtidige krav for herved at sikre, at hospitalet kan opnå det fulde udbytte af fremtidig teknologisk udvikling samt opfylde nuværende og fremtidige ønsker og krav Side 15 af 33

16 7.1.2 Forretningsrelaterede forhold En sammenfatning af de forretningsrelaterede forhold som øver indflydelse for it-infrastrukturservices er som følger: - Integrationen mellem it og medicoteknik skal for såvel bruger som teknisk ansvarlige kendetegnes ved at være robust, velbeskrevet og stabil - It vil medvirke til anvendelse af it som effektivt værktøj i dagligdagen til procesunderstøttelse, videndeling og beslutningsstøtte. Forankring hos brugerne og uddannelse af disse er derfor prioriteret højt - De tilbageblevne afdelinger på de eksisterende sygehusenheder skal fagligt kunne fungere forsvarligt, sammenhængende med faglige fællesskaber i indflytningsperioden på Det nye Universitetshospital (DNU) - En forudsætning for, at hele logistiksystemet kan fungere er at der anvendes et operationsbookingprogram der kan håndtere booking af patienter til operation og undersøgelse, samt et dokumentations- og sporbarhedssystem som nøjagtig kan påvise instrumentbeholdning samt hvor instrumenterne befinder sig Sikkerhedsrelaterede forhold En sammenfatning på de sikkerhedsrelaterede forhold som øver indflydelse for it-infrastrukturservices er som følger: - Sikkerhed er en forudsætning. Indretning skal maksimere sikkerheden for patienter, personale og besøgende - Identitets- og adgangsstyring - Sende-/modtagestationer. Stationerne kan installeres med et sikkerhedssystem således at uautoriseret adgang til leverancer forhindres. Koordineringen vedr. adgangskrav skal koordineres med det generelle IT-sikkerhedssystem således at det bliver effektivt og brugervenligt - Forsyningssikkerheden på de tekniske forsyninger er vital for den daglige drift af hospitalet - Overvågning Finansieringsrelaterede forhold En sammenfatning af de finansieringsrelaterede forhold, som øver indflydelse for itinfrastrukturservices er som følger: - Generelt skal der fastlægges en finansieringsmodel for de forventede anlægsudgifter til areal, bygning og etablering af tekniske faciliteter - Der skal etableres en koordineret stramt styret samlet drifts- og anlægsinvesteringsplan og der skal i løbet af 2010/2011 udarbejdes fælles strategier på alle hovedemner for de eksisterende hospitalsenheder og DNU 7.2 Kanalservices Kanalservices understøtter en klar tendens til, at samme information og data kan tilgås og præsenteres forskelligt, og dermed understøtte den situation, brugeren befinder sig i, og den præsentationsmåde, brugeren foretrækker. Således sker præsentationen af information og data i forhold den kontekst, hvori den skal indgå. I et hospitalsmiljø, hvor en stor del af medarbejderne befinder sig på farten ude hos patienterne eller befinder sig i konferencer, hvor flere fagspecialister deltager, er der behov for at kunne understøtte andre former for præsentationer end den kontorfokuserede tilgang. Derfor skal infrastrukturen understøtte en multikanal tilgang, hvor de samme data og informationer kan kanaliseres ud til PC er, smartmobiler, HDTV etc. Eksempler på de services der skal stilles til rådighed fra infrastrukturen i en multikanal tilgang: - Webkanalservice hvor data kan præsenteres i en standard webbrowser som alternativ til præsentation i en dedikeret klient - Mobilkanalservice hvor data kan præsenteres på smartmobiler, PDA m.v. - Offline kanalservice mulighed for synkronisering til/fra terminaler der kan fungere off-line - Messaging kanalservice hvor beskeder i form af , sms etc. kan benyttes til relevante brugergrupper eks. akutfunktioner - Paging kanalservice hver simpel tekst og numeriske beskeder kan modtages Side 16 af 33

17 - Tv og interaktivt tv kanalservice hvor data kan præsenteres passivt og/eller interaktivt på store tv-skærme/displays - Mediastreaming kanalservice hvor eks. video data kan tilgås og streames uafhængigt af tid og sted eller i form af afholdelse af live webcasts/videokonferencer - Talekanalservice indeholdende muligheder for via IVR at hente/aflevere en række data/informationer via tale adgang Formålet med infrastrukturservices er, at de generelle kanaler og præsentationsservices genbruges på tværs af applikationer og services, og således at infrastruktur services understøtter de typer af arbejdspladser, der er behov for i hospitalsmiljøet: - Den kliniske arbejdsplads - Den administrative arbejdsplads - Den forskningsrelaterede arbejdsplads. Herudover vil en række informationer og data være nødvendige og interessante for patienterne, eks. i forbindelse med indlæggelse, finde-frem/vej, journallæsning og skrivning m.v. og dette uanset om patienterne ønsker at anvende PC, smartmobil, itv o.l Principper og målsætninger Ud over understøttelse af de generelle overordnede retningsgivende forhold, er udgangspunktet for arbejdet med kanalservices de foreløbige målsætninger defineret gennem it-strategien og itstyringsmodellen. - Én hospitalsproces én it-service (s. 7 DNU It-styringsmodel) - It er der, hvor der er brug for den og på den måde der understøtter brugeren bedst muligt (s. 7 DNU it-vision) Herudover er projekt Ny klinisk arbejdsplads netop sat i gang i Region Midtjylland. Det må forventes, at der når resultatet foreligger vil kunne udledes en række principper og målsætninger i relation til det område for DNU. Tidsplanen er p.t. ukendt Relationer til gennemførelsesstrategi og hovedtidsplan for DNU Kanalservices anbefales implementeringsmæssigt at være relateret til etablering af Forsyningsbyen, da der skal være etableret services for datafangst og datapræsentation på forventelig forskellige medier og med stor geografisk udbredelse. Som implementeringsscenarie anbefales Standardisering, da det specielt er Kanalservices, der skal understøtte logistikkonceptet, og der her fokuseres på at etablere en standardiseret service. Kritiske tidspunkter Implementeringsplan viser at strategiarbejdet for kanalservices (milepæl 1) skal igangsættes i april 2010 og at specielt første del af trin 2 (funktionalitet og økonomi) skal iværksættes som et forceret forløb, for at imødegå risiko for tidsforskydning af milepæl 2. Side 17 af 33

18 Sandsynlig implementeringsplan for it kanalservices 7.3 Samarbejds- og kommunikationsservices Samarbejds- og kommunikationsservices er defineret som en række grundlæggende fælles værktøjer, der smidiggør internt samarbejde på hospitalet og eksternt samarbejde mellem hospitaler og øvrige interessenter. Der er behov for at supplere grundlæggende it-infrastrukturservices som tale og med en række andre messagingservices, som gør at man hurtigere og mere uforstyrret kan komme i kontakt med hinanden og kan modtage en række korte statussvar. Tilsvarende er der behov for en række konferenceservices, således at der let kan etableres planlagte og spontane virtuelle møder internt som eksternt. Konferenceservices kan tage forskellige former, fra HD videomøder, over dokumentdeling i et on-line møde til sociale netværksservices, der understøtter meddelelser i forskellige sociale og arbejdsrelaterede netværk. En stigende informationsmængde findes gennem ustruktureret information, hvorfor en effektiv søgeservice, der kan gå på tværs af arkivfunktioner, kan være afgørende for den enkelte medarbejders produktivitet. En effektiv søgeservice er derfor ligeledes en del af en velfungerende infrastrukturservice. Eksempler på fælles infrastrukturservices der sikrer samarbejde og kommunikation er: - grundlæggende kommunikationsservices så som telefoni, messaging ( , sms etc.) og kalender/mødereservationservices - konferenceservices, så som telefonkonferencer, chatservices, dokumentdeling, videomøder etc. - Unified Communication services (chat, dokumentdeling, video og konferencekald, presence m.v.) - Content management services indeholdende muligheder for styring af indhold, samling af indhold (content aggregation) og leverance af indhold (content delivery services) - Alarmhåndtering og prioriteringsservice af beskeder (overfald, traumekald, patientkald m.v.) - Søgeservice med ensartede og effektive søgeværktøjer på tværs af organisationen - Rolleservice der kan anvendes som udgangspunkt for præsentation af relevant personaliseret information over for brugere, i brugergrupper m.v. Side 18 af 33

19 - Regelservice der kan anvendes til at give adgang til relevante services eller fysiske områder (sikkerhed) - Triggerservices, der for bestemte hændelser udløser beskeder/alarmer til bestemte personer eller til automatiserede workflows Det vil føre for vidt at komme ind på øvrige infrastukturservices, der knytter sig til dette område, men afgørende er, at der arbejdes med et sæt af services, som kan tilføre fysiske og virtuelle samarbejdsformer en effektiv it-støtte i form af en række services som fungerer sømløst og på tværs af organisationen Principper og målsætninger Ud over understøttelse af de generelle overordnede retningsgivende forhold, er udgangspunktet for realiseringen af Samarbejds- og kommunikationsservices følgende foreløbige principper og målsætninger: - DNU skal have fælles samarbejdsplatform. Administrative støttefunktion (eks. HR, økonomi og indkøb) skal være standard i DNU i så stor udstrækning som muligt og om muligt baseres på en delt it platform. (s.9 DNU It-styringsmodel) - It vil medvirke til anvendelse af it som effektivt værktøj i dagligdagen til procesunderstøttelse, videndeling og beslutningsstøtte. Forankring hos brugerne og uddannelse af disse er derfor prioriteret højt (s.7 DNU It-strategi) - Der sigtes mod at opbygge en fælles løsning for hospitaler på Nortelplatformen - dels for at kunne udnytte det eksisterende udstyr, dels da denne løsning vurderes at være såvel billigst som mest fleksibel. (s.3 - Telekommunikationsstrategi for Region Midtjylland) - Region Midtjylland ønsker at etablere en fælles nummerplan for at vise en fælles identitet udadtil, for at reducere omkostningerne til nummerserier og for at åbne for muligheden for at anvende - lokalnumre internt i den samlede region. (s.4 Telekommunikationsstrategi for Region Midtjylland) - For at reducere udgifterne til telefoner (apparater) og abonnementer, og for at gøre anvendelsen så let som muligt for medarbejderne er det målet, at langt de fleste medarbejdere kun har én telefon. (s.4 Telekommunikationsstrategi for Region Midtjylland) - Region Midtjylland vil i løbet af de kommende år afklare mulighederne for øget anvenelse af mobiltelefoni frem for fastnettelefoni. (s.5 - Telekommunikationsstrategi for Region Midtjylland) Relationer til gennemførelsesstrategi og hovedtidsplan for DNU: Samarbejds- og kommunikationsservices anbefales implementeringsmæssigt at være relateret til etablering af FF Akut, da disse services retter sig mod den samlede gruppe af klinisk personale, patienter og pårørende og FF Akut er den første personaletunge ibrugtagning af DNU. Det anbefalede implementeringsscenarie er Konsolidering, da det forudsættes, at et ordentligt udbytte af disse services kræver en gennemgående standardisering af samtlige services indeholdt i sama r- bejds- og kommunikationsservices. Kritiske tidspunkter Der vil planmæssigt være et stort tidsgap på ca. 1 ½ år mellem formulering af strategi for services og igangsætning af aktiviteter for funktionalitet og økonomi. Det skal sikres, at der er opmærksomhed på rettidig bemanding og igangsætning af aktiviteterne. Side 19 af 33

20 Sandsynlig implementeringsplan for it samarbejds- og kommunikations services 7.4 Integrationsservices Integrationsservices er den motor, der muliggør et sammenhængende patientforløb på tværs af forskellige nødvendige applikationer/services og dermed understøtter sammenhængende arbejdsprocesser. Integrationsservices giver muligheder for at forbinde applikationer og services direkte eller gennem en letvægtsorienteret orkestrering og servicesammensætning. Formålet med en effektiv integrationsservice er at reducere antallet af punkt-til-punkt forbindelser mellem de enkelte services og at sikre at integrations services genbruges i organisationen. Gennem en fælles integrationsservice sikres at: - der kan foretages en hurtigere og mere fleksibel integration af services - der kan opbygges kompetencer på integrationsværktøjer og services ét sted - udnyttelse af ensartede tekniske protokol-, connectivitet- og adaptorservices foregår på tværs af organisationen - support og vedligehold forenkles mest muligt - lavere drifts- og vedligeholdelses omkostninger sikres (eks. undgå vedligeholdelse af punkt-tilpunkt forbindelser) - der anvendes så få integrationsserviceplatforme som muligt En effektiv integrationsservice er en forudsætning for at udveksle data og kommunikation på tværs af applikationer/ services og giver mulighed for at præsentere data og gøre informationen tilgængelig i flere kanaler, som anført under kanalservices. Side 20 af 33

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk DIAS 1 Infrastructure Optimization Greve Kommune Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk Agenda DIAS 2 _ Formål med IO _ Gennemgang af IO modellen _ IO analyse hos Greve Kommune _ Opsummering

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk IT Server Outsourcing Præsentation til RMU den 1. december 2011 www.regionmidtjylland.dk Indhold 1. Baggrund 2. Omfang 3. Omfang, teknologi versus services 4. Indvirkning på økonomi 5. Indvirkning på medarbejdere

Læs mere

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 Kundecase Region Syddanmark Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2013 Agenda Hvorfor mobility hos Region Syddanmark Behov og forventede gevinster Udvælgelsesprocessen

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT Implementering af monopolbruddet Version 0.8, marts 2015 Indledning KOMBIT har udviklet en implementeringsmodel for at understøtte kommunernes succesfulde implementering

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Fortsat drift af Telemedicin til KOL basisdrift. Det nordjyske projekt TeleCare Nord har etableret storskaladrift af telemedicinsk hjemmemonitorering

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz Oversigtskort Region Sjælland Præsentation 1. Organisationsstruktur i Region Sjælland 2. Generalplanlægning i Region Sjælland 3. Fasedeling og basisorganisation i Region Sjælland 4. Organisationsstruktur

Læs mere

Orientering om den videre proces og implementering

Orientering om den videre proces og implementering Dato: 14. december 2011 Brevid: 1556479 Orientering om den videre proces og implementering Når Regionsrådet har godkendt en ny organisationsmodel, der bygger på 5 sygehusledelser, skal direktionen igangsætte

Læs mere

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik Forretningsmuligheder i Sygehusbyggeriet Spor 2: Teknologi og Service Udvikling Odense 6. oktober 2011 1 Hvem er vi? Operationelle, rådgivende

Læs mere

Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen

Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen Projektets titel: Intern kommunikation, forbedrede HR-processer og intranet Dato for forelæggelse af projektbeskrivelse

Læs mere

Lokalisering og emneidentifikation

Lokalisering og emneidentifikation Lokalisering og emneidentifikation Henrik Stilling It-arkitekt Service Logistik www.regionmidtjylland.dk Introduktion Henrik Stilling henrik.stilling@stab.rm.dk It-arkitekt i Region Midtjylland siden 2008

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU)

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Foranalyse Projekt: PDM-kerne Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Projektdeltagere: 1. Indledning og baggrund Mogens Sandfær (MS), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Jørgen

Læs mere

Projekt Skole-IT generation II

Projekt Skole-IT generation II Projekt Skole-IT generation II PUC 1. Indledning og motivation... 3 1.1 Projektets rammesætning... 3 1.2 SkoleIT generation I... 3 2. Tekniske resultatmål... 4 4. Implementeringsstrategi og styring på

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier

Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier Præsentation af og kategoristrategier Agenda Formål med en Fremgangsmåde og involvering Præsentation af overordnet Præsentation af kategoristrategier Almindelig rutekørsel Servicebuskørsel Telebuskørsel

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Revideret 22. november 2012 Egedal Kommune Drejebog for nyt rådhus og sundhedscenter

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING HELGE PRÆSTGAARD CARLSEN, REGION SYDDANMARK TORBEN HØY CHRISTENSEN, CSC SCANDIHEALTH Præsentation Et indlæg om styring af et kompleks projekt.

Læs mere

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber Punkt 9 - bilag 3 vedr. brug af Cisco Jabber Region Sjælland 2014 INDHOLD 1. Organisation & Ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af Cisco Jabber Tilgængelighed Chat Skærmdeling Videosamtale Virtuelle

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så optimal anvendelse hos personalet uden at overinformere?

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 OIO Serviceprincipper Version: 1.1 Status: i høring i PF for GD1 og GD2 Oprettet: 4. juni 2014 Dato: 4. juni 2014 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2014/S 183-322628 CT-Scanner til Regionshospitalet Holstebro. Spørgsmål og svar 1 af 7. oktober 2014

Spørgsmål og svar EU-udbud 2014/S 183-322628 CT-Scanner til Regionshospitalet Holstebro. Spørgsmål og svar 1 af 7. oktober 2014 Spørgsmål og svar EU-udbud 2014/S 183-322628 CT-Scanner til Regionshospitalet Holstebro 1. 1.23 Tilbudspræsentation og Besigtigelse af referenceinstallationer. Tilbudsgiver skal derfor sammen med tilbuddet

Læs mere

Brugerindflydelse i de forskellige faser

Brugerindflydelse i de forskellige faser Inddragende byggeproces Byggeriets faser og aktører www.regionmidtjylland.dk Oversigt over projektfaser 2 www.regionmidtjylland.dk 1 Brugerindflydelse i de forskellige faser Indflydelse Omkostning ved

Læs mere

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark ERFARINGER PLANER HVAD VIL VI HAVE ERFARINGER HAR VI MASSER AF DE ER BÅDE GODE OG DÅRLIGE Hvad har vi erfaringer

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013 One-stop-shop Gorm Simonsen InspEir 24. september 2013 Region Nordjyllands opgaver Region Nordjylland ca. 13.000 ansatte 4 hospitaler Årligt budget på kr. 10,9 mia ca. kr. 3,4 mia i indkøb ca. 70-100 offentlige

Læs mere

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Ledelsesintroduktion til programmodellen Januar 2014 Ledelsesintroduktion til programmodellen Formålet med den fællesstatslige programmodel er at

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 1 Struktur i tilgang til medarbejdersamtaler, giver i Planorama indsigt i organisationens fremdrift på fokusområder og individuelle handlingsplaner. Udfordring

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Skalerbar CRM løsning

Skalerbar CRM løsning Skalerbar CRM løsning Cubizz eksperter i effektiv afsætning! Cubizz Mission Vores mission er at hjælpe vores kunder med at øge omsætningen, men til en lavere omkostning pr. omsætningskrone dvs. mere effektivt

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

N O TAT. Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen

N O TAT. Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen N O TAT Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat 3 initiativer, der tilsammen skal forbedre

Læs mere

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder.

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Driftsoptimering Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline 1. Baggrund Med udgangspunkt i et initiativ fra Kommunaldirektørerne på Vestegnen har en tværkommunal arbejdsgruppe i 2012/2013 bl.a. undersøgt, hvilke muligheder der er for at etablere en borgerrettet

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber HØRINGSDOKUMENT Fra: Til: Resumé: David Rosendahl Høringsparter Arbejdsgruppen har identificeret de overordnede og tværgående begreber i sagsbehandlingsprocessen og struktureret og defineret disse generiske

Læs mere

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver IT og økonomi Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse Organisering af IT Hovedopgaver Strategi og planlægning Udvikling og anskaffelse Drift Brugersupport Strategi og planlægning Topledelsen

Læs mere