Rapport. Delprojekt F2-01. It HovedaktiviteterIt-teknisk integration af ÅS og SKS i DNU. Version 1-0. d Side 1 af 33

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport. Delprojekt F2-01. It HovedaktiviteterIt-teknisk integration af ÅS og SKS i DNU. Version 1-0. d. 15.02.2010. Side 1 af 33"

Transkript

1 Rapport Delprojekt F2-01 It HovedaktiviteterIt-teknisk integration af ÅS og SKS i DNU Version 1-0 d Side 1 af 33

2 It-teknisk integration af ÅS og SKS i DNU. 1. Resumé Konklusioner og anbefalinger Grundlag for konklusioner og anbefalinger Formål Rapportstruktur Overordnet afgrænsning og sammenhæng It-infrastrukturservices og implementeringsscenarier It-infrastrukturservices Implementeringsscenarier for it-infrastruktur services Sammenhæng ml. it-infrastrukturservices og scenarier Gennemførelsesstrategier og tidsplaner Overblik og sammenhæng mellem gennemførelsesstrategi for DNU og itgennemførelsesstrategi for it-infrastrukturservices Overblik og sammenhæng mellem hovedtidsplanen for DNU og plan for itinfrastrukturservices Tidsmæssig vurdering af implementeringsscenarier Arbejdsgrundlag for realisering af it-gennemførelsesstrategien Strategiske retningslinjer Generelle overordnede retningsgivende forhold Forretningsrelaterede forhold Sikkerhedsrelaterede forhold Finansieringsrelaterede forhold Kanalservices Principper og målsætninger Relationer til gennemførelsesstrategi og hovedtidsplan for DNU Samarbejds- og kommunikationsservices Principper og målsætninger Relationer til gennemførelsesstrategi og hovedtidsplan for DNU: Integrationsservices Principper og målsætninger Relationer til gennemførelsesstrategi og hovedtidsplan for DNU: Dataservices Principper og målsætninger Relationer til gennemførelsesstrategi og hovedtidsplan for DNU Sikkerhedsservices, herunder Identitets- og adgangsstyring Principper og målsætninger Relationer til gennemførelsesstrategi og hovedtidsplan for DNU Side 2 af 33

3 7.7 Infrastruktursupportservices Principper og målsætninger Relationer til gennemførelsesstrategi og hovedtidsplan for DNU Anbefaling af styringsgrundlag for it-gennemførelsesstrategien Konklusioner Anbefalinger Bilag Side 3 af 33

4 Projekt Emne Delprojekt F2-01, It Hovedaktiviteter It-teknisk integration af ÅS og SKS i DNU. Dato Version 1-0 Udarbejdet af F2-01 Godkendt af Xx 1. Resumé Denne rapport opstiller og anbefaler styringsgrundlaget for it-teknisk integration af ÅS og SKS i DNU. Styringsgrundlaget skal sikre bygherren en kontrolleret og styret migrering, konsolidering og realisering af it-infrastrukturen for DNU. Styringsgrundlaget er tæt relateret til gennemførelsesstrategien og hovedtidplanen for DNU, og kan således også defineres som it-gennemførelsesstrategien for it-infrastrukturservices for DNU. It-infrastrukturen er det fælles it-grundlag i form af eks. netværks- og kommunikationsservices (eks. telefoni og mail systemer) som hele DNU og evt. Region Midtjylland skal anvende. It-infrastrukturen og denne rapport forholder sig således ikke til de mere specifikke hospitalssystemer f.eks. de kliniske systemer. Rapporten definerer de væsentligste it-infrastrukturservices, der vil være behov for og opstiller en række implementeringsscenarier for hvordan disse tidsmæssigt kan realiseres i overensstemmelse med gennemførelsesstrategi og hovedtidsplan for DNU. 1.1 Konklusioner og anbefalinger Det kan konkluderes, - at der er en tæt tidsmæssig sammenhæng mellem gennemførelsesstrategien for DNU og itgennemførelsesstrategien for it-infrastrukturservices på et central punkt: Strategien for itinfrastrukturservices skal være færdig senest samtidig med dispositions- og projektforslag - at it-gennemførelsesstrategien for it-infrastrukturservices kan gennemføres indenfor rammerne af den samlede DNU gennemførelsesstrategi - at der er to ankerpunkter i hovedtidsplanen for DNU, som er afgørende for realiseringen af itinfrastrukturservices: tidsplanerne for Forsyningsbyen og for FF Akut - at der kan opstilles 5 ligeværdige og relevante implementeringsscenarier for itinfrastrukturservices, som hver især kan anses for optimal i forhold til den totale værdi de vil kunne tilføre DNU - at der på baggrund af disse scenarier og en overordnet vurdering af relevansen af disse i forhold til de enkelte it-infrastrukturservices, kan opstilles et styringsgrundlag, der kan anvendes for at sikre realisering af it-gennemførelsesstrategien for it-infrastrukturservices inden for rammerne af gennemførelsesstrategien for DNU og hovedtidsplanerne for DNU. Det kan anbefales, - at forankring af styringsgrundlag for realisering af it-gennemførelsesstrategien for itinfrastrukturservices organiseres i henhold til it-styringsmodellen for DNU, d.v.s. med reference til It-forum og nedsættelse af relevante ad-hoc ekspertteams. Side 4 af 33

5 - at styringsgrundlag for it-gennemførelsesstrategien af it-infrastrukturservices fremlægges til beslutning i It-forum, og at der snarest herefter fastlægges organisering af realiseringen af denne. - at der med udgangspunkt i arbejdsgrundlag for it-infrastukturservices i afsnit 7, udarbejdes en række målrettede kommissorier for de ad-hoc ekspertteams der i regi af It-forum gennemfører første trin af it-gennemførelsesstrategien. For 4 af de beskrevne infrastrukturservices skal første trin af it-gennemførelsesstrategien igangsættes i 2. kvartal 2010 og være afsluttet ultimo at ad-hoc ekspertteams etableres sammen med interessenter i Region Midtjyllands itorganisation, herunder specielt repræsentation fra it-funktionerne på Århus Sygehus og Skejby Sygehus. 1.2 Grundlag for konklusioner og anbefalinger Der er en række mulige implementeringsscenarier for realiseringen af de væsentligste it-infrastrukturservices i overensstemmelse med gennemførelsesstrategi og hovedtidsplan for DNU. Det ene yderpunkt for implementeringsscenarierne er et Heterogent (blandet) miljø, hvor det besluttes i en kortere eller længere periode at fortsætte med forskellige eksisterende løsninger fra ÅS og SKS for den samme infrastrukturservice, og der bygges videre på disse i DNU. Dette scenarie kan f.eks. være styringsgrundlag ved mellemflytninger. Det andet yderpunkt for implementeringsscenarierne er et virtualiseret miljø, hvor itinfrastrukturservices kan sammenkobles fleksibelt og logisk af en række moduler. Dette scenarie kan typisk betyde store omlægninger af de eksisterende løsninger, og vil derfor være kalendertidsmæssigt mere omfattende. Der er i rapporten lagt vægt på, at styringsgrundlaget tager udgangspunkt i de infrastrukturservices, der ønskes til rådighed på et givet tidspunkt. Der indgår ikke konkrete teknologivalg og heller forudsætninger om, at der som princip skal anvendes nye løsninger. Implementeringsscenarierne forankres til DNU s gennemførelsesstrategi og hovedtidsplanen på to punkter, nemlig tidsplanerne for Forsyningsbyen og for FF Akut. Dette er valgt, fordi flere grundlæggende it-infrastrukturservices skal være på plads i forbindelse med ibrugtagning af Forsyningsbyen, og at alle skal være på plads i forbindelse med FF Akut, der skal være fuldt funktionsdygtigt som ét hospital ved ibrugtagning. Ved at indlægge milepæle i implementeringsscenarierne sikres et styringsgrundlag, der viser hvornår der f.eks. skal være foretaget en strategisk afklaring af de enkelte it-infrastrukturservices for at være sikker på, at de kan realiseres enten ved ibrugtagning af Forsyningsbyen eller FF Akut. Et overblik over styringsgrundlaget 1 med kritiske milepæle for hver it-infrastrukturservice ses nedenfor. Milepælene er dels knyttet til hovedtidsplanen for DNU, og dels til det implementeringsscenarie der er valgt for den pågældende it-infrastrukturservice. 1 Det detaljerede styringsgrundlag fremgår af Gannt-diagram i bilag 3. Planen er relateret til hovedtidsplanen for DNU og kan løbende justeres i forhold til denne, og kan dermed være et styrende værktøj for arbejdet med realiseringen af it-infrastrukturservices gennem hele byggeprojektet. Side 5 af 33

6 Kanalservices Strategi Funkt. & Øko. Kontrakt & udvikling Udrul. Samarbejds- og kommunikations services Integrations service Dataservices Sikkerheds services Etablering af Risikostyring 1 Strategi 1 Strategi Funkt. & Øko. 1 Strategi 1 Strategi 2 3 Kontrakt & udvikling Funktionalitet og økonomi Funktionalitet og økonomi 2 3 Funktionalitet og økonomi Kontrakt & udvikl. Udrulning 2 3 Kontrakt & udvikling 2 3 Kontrakt & udvikling Udrulning Udrulning Udrulning Infrastruktur supportservices Strategi 1 Funktionalitet og økonomi 2 Kontrakt & udvikling 3 Udrulning 1 Dispositions- og projektforslag Forsyningsby FF Akut 1 = Strategi formuleret og implementaringsscenarier valgt 2 = Funktionalitet er beskrevet og økonomi er klarlagt 3 = Leverandør er klar til slutlevering = Forceret forløb Strategiformulering og valg af implementeringsscenarier sætter rammen for hvilke typer og niveau af it-infrastrukturservices, der etableres på DNU, og hvornår det sker. Det vurderes, at det er vigtigt at det sker i tæt tidsmæssig og koordineret sammenhæng med fastlæggelse af rammer, funktioner og specifikationer for byggeriet i byggeprogrammets øvrige projektstrømme. Derfor er der, som det ses af styringsgrundlaget, for hver enkelt it-infrastrukturservice indlagt en væsentlig milepæl ultimo 2010 eller primo 2011, i videst muligt omfang sammenfaldende med færdiggørelsen af Dispositions- og projektforslag i hovedtidsplanen for DNU. Dette er det første indledende trin i it-gennemførelsesstrategien for it-infrastrukturservices. For kanalservices, integrationsservices og infrastruktur supportservices skal nogle trin i it-gennemførelsesstrategien gennemføres i forcerede forløb for at sikre realisering i forhold til hovedtidsplan. Som eksempel på behovet for denne tætte tidsmæssige og koordinerede sammenhæng kan nævnes, at beslutninger om it-infrastrukturservices bl.a har betydning for dimensionering af stik og paneler, automatisk adgangskontrol, dørsystemer og sporbarhed i forhold til logistikkoncept. I afsnit 7 er der udarbejdet et arbejdsgrundlag for hver af de væsentlige it-infrastrukturservices. Dette skal anvendes til udformning af kommissorier for de ad-hoc ekspertteams, der etableres for at gennemføre strategiformuleringen, valg af implementeringsscenarier og detaljering indenfor de enkelte itinfrastrukturservices. Side 6 af 33

7 2. Formål Denne rapport opstiller og anbefaler styringsgrundlaget for it-teknisk integration af ÅS og SKS i DNU. Styringsgrundlaget skal sikre bygherren en kontrolleret og styret migrering, konsolidering og realisering af it-infrastrukturen for DNU. Rapporten indeholder desuden en detaljeret gennemgang af indholdet i 6 it-infrastrukturservices, de strategiske retningslinier for disse, samt et sandsynligt implementeringsscenarie for hver af disse. Dette materiale kan anvendes som arbejdsgrundlaget for at realisere it-gennemførelsesstrategien og kan efter bygherres beslutning anvendes af 3. part. Anbefalingerne om styringsgrundlaget tager udgangspunkt i den overordnede gennemførelsesstrategi for DNU og i relevante dele af hovedtidsplanen for DNU. Da hovedtidsplanen for DNU må forventes at ændres undervejs i byggeforløbet, er der foretaget en kobling til denne på to nøje udvalgte ankerpun k- ter. Dette betyder, at it-gennemførelsesstrategien let kan justeres, når hovedtidsplanen for DNU ændres, således at fremdrift i tilvejebringelsen af it-infrastrukturservices i de kommende år er synkroniseret og afstemt med øvrige projektstrømme og aktiviteter i DNU. Ligeledes er det vigtigt, at tidsplan og styring er afstemt og koordineret med planer for aktiviteter i Region Midtjylland. 3. Rapportstruktur I overblik er rapportstrukturen: Afsnit 4, Overordnet afgrænsning - En overordnet afgrænsning af it-infrastruktur og denne rapport - Sammenhæng til Forretning- og it-arkitektur (FIT) Afsnit 5, It-infrastrukturservices og implementeringsscenarier - En overordnet opstilling og gennemgang af 6 relevante it-infrastruktur services for DNU - En opstilling af 5 relevante implementeringsscenarier og en principiel sammenstilling af disse i forhold til it-infrastrukturservices Afsnit 6, Gennemførelsesstrategier og tidsplaner - En vurdering af sammenhængen mellem gennemførelsesstrategi for DNU og it-gennemførelsesstrategi for it-infrastrukturservices - En vurdering af hovedtidsplanen for DNU sammenholdt med it-infrastrukturservices Afsnit 7, Arbejdsgrundlag for realisering af it-gennemførelsesstrategien - Detaljeret opstilling af relevante it-infrastruktur services - Principper og målsætninger for it-infrastruktur - Vurdering af sandsynlige implementeringsscenarier for it-infrastrukturservices Afsnit 8, Anbefaling af styringsgrundlag for it-gennemførelsesstrategien - Opstilling af styringsgrundlag for it-gennemførelsesstrategien for it-infrastrukturservices - Konklusioner og anbefalinger for styringsgrundlag Afsnit 7 tjener desuden som arbejdsgrundlag for kommissorier og det videre arbejde. Side 7 af 33

8 4. Overordnet afgrænsning og sammenhæng De grundlæggende it-infrastrukturservices skal understøtte, at DNU bliver ét hospital med god sammenhæng imellem afdelingerne og med en effektiv it understøttelse. Således kan DNU opfylde sine målsætninger om kvalitet, effektivitet og udnyttelse af moderne teknologi. Denne rapport fokuserer på de grundlæggende it-infrastrukturservices og behandler ikke: - Migrering og konsolidering af generelle administrative og sundhedsfaglige applikationer, som f.eks. løn, økonomi, SKS-PAS/GS, LABKA II, PDM m.fl. - Supportservices, så som Servicedesk services, management services og udviklings- og testservices - Organisatoriske perspektiver eller anbefalinger i fusionering/migrering til DNU. Denne rapport behandler it-infrastrukturservices ud fra et princip om, at DNU skal opbygges på en fleksibel it-infrastruktur, der kan honorere kravene til en serviceorienteret it-arkitektur. Det er en sådan tankegang, der arbejdes efter i den selvstændige opgave Forretnings- og it-arkitektur (FIT), hvis resultater og denne rapport komplementerer hinanden. Hovedvægten for FIT er de specifikke hospitalsapplikationer/-informationssystemer, der direkte understøtter hospitalsopgaverne. FIT behandler it-applikationerne/-services gennem: - beskrivelse af opgaver i DNU - hospitalsopgaver og informationsbehov - beskrivelse af it-behov - de it-applikationsservices, der er nødvendige for at understøtte hospitalsopgaver - opstilling af Logisk it-arkitektur med fokus på informationssystemer - hvordan realiseres itbehovene optimalt? - beskrivelse af nuværende it den nuværende portefølje af informationssystemer kortlægges I FIT-opgaven behandles it-infrastrukturservices alene i forhold til hvilke, standard it-infrastrukturservices, der er en forudsætning for at realisere it-arkitekturen. Dette gøres ved at beskrive infrastrukturbehov, dvs. behov for standard it-infrastrukturservices og væsentlige krav til f.eks. åbningstid, kvalitet og kapacitet for disse. Kravene fra FIT skal således indgå ved udmøntningen af it-gennemførelsesstrategien for itinfrastrukturen, som den her foreliggende rapport beskriver. Side 8 af 33

9 5. It-infrastrukturservices og implementeringsscenarier I det følgende beskrives en definition og en overordnet opdeling af it-infrastrukturservices, og der opstilles 5 ligeværdige implementeringsscenarier for disse services. Af illustrative hensyn afsluttes afsni t- tet med en sammenstilling af it-infrastrukturservices og implementeringsscenarier. 5.1 It-infrastrukturservices I dette afsnit gives en kort definition af de it-infrastruktur services, der betragtes og de it-services der indgår i overvejelserne som grundlæggende it-infrastrukturservices. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling 2 har defineret begrebet it-infrastruktur og itinfrastrukturservices, der her gengives som forenklet udgangspunkt for denne rapport: It-infrastrukturen leverer en række services, som er generelle for en gruppe af it systemer, for eksempel i form af generelle print- eller lagringsfunktioner. Den nedenstående figur illustrerer hvorledes it-infrastrukturen udgør fundamentet for applikationen, samtidig med at den hviler på den øvrige infr a- struktur, som for eksempel bygningens fysiske rammer. Når vi definerer it-infrastruktur som services uden forretningslogik, har vi samtidig beskrevet itinfrastrukturen som en del af systemerne, som kan genbruges på tværs af de forskellige forvaltninger. Om formålet med it-infrastrukturen anfører samme kilde: It-infrastrukturen har to væsentlige formål: Dels skal den udgøre et fælles fundament for forretningslogikkens udfoldelse, som giver hurtigere, billigere og mindre risikofyldte it-projekter, dels skal den udgøre en fælles ramme for interoperabiliteten imellem systemerne. 2 Hvidbog om IT-arkitektur s.64, afsnit 6.1 Infrastrukturløsninger Side 9 af 33

10 I nedenstående oversigt er opstillet de it-infrastrukturservices, der skal til, for at der er tilvejebragt en dækkende og fleksibel it-infrastruktur. Kanalservices Samarbejds- og kommunikationsservices Kanalservices er en del af it-infrastrukturservices, da kanalerne ses uafhængigt af de enkelte hospitalsservices, men er nødvendig for den måde information og data tilgås og præsenteres for brugerne på. Traditionel tilgang til informationer gennem en PC og præsentation gennem applikation eller web interface er det mest kendte. Men i stigende grad tilgås informationer på eks. mobilenheder og storskærme hvilket stiller krav om at infrastrukturen understøttelser præsentation af information og data i denne kontekst. Samarbejds- og kommunikationsservices er afgørende for at understøtte daglige hospitalsprocesser og sikre et effektivt workflow. I stigende grad baseres samarbejdet på hurtig udveksling af informationer hvor traditionel tale suppleres med video og tekst understøttelse eller helt erstattes af andre grundlæggende kommunikationsformer eks. chat, sms og . Integrationsservices Dataservices Sikkerhedsservices Infrastruktur support services En effektiv integrationsservice er afgørende for at en række enkeltstående services og applikationer kan bringes til spille sammen på en effektiv måde. Ikke mindst infrastrukturens evne til at sikre at nye services kan introduceres på en fleksibel og effektiv måde er afgørende for at sikre bedst mulig totaløkonomi. Effektiv styring, sikker opbevaring og hurtig genfinding af data er hele grundlaget for en effektiv behandling på hospitaler. Data kan håndteres specifikt i forhold til de enkelte services/applikationer eller som fælles opbevaring/storage som en del af den fælles infrastrukturservice. Sikkerhedsstyring, herunder effektiv identitets- og adgangsstyring i forhold til de enkelte services og på tværs af disse er en væsentlig del af infrastrukturen. Identitets og adgangsstyring kan med fordel ses og styres i sammenhæng med fysiske adgangskontrol, så brugeren undgår forskellige ID er og pasord. Infrastruktur support services tilvejebringer den hårde infrastruktur og understøtter de behov der er for netværk, hardware og operationsssystemer. Ud over styring af hardware og opgradering af desktops styres mobile og trådløse enheder (device management) og sensorservices (overvågning og lokalisering) som del af denne infrastrukturservice. Indholdet i de enkelte services beskrives yderligere i arbejdsgrundlaget for it-gennemførelsesstrategien i afsnit Implementeringsscenarier for it-infrastruktur services Implementeringen af it-infrastrukturservices kan overordnet betragtes ud fra 5 mulige scenarier for, hvordan it-infrastrukturservices stilles til rådighed ved ibrugtagningen af byggeriet. Scenarierne giver mulighed for en dialog og analyse af hvor hospitalerne befinder sig, hvilke tiltag der er planlagt i de kommende år og hvordan dette stiller DNU m.h.t. de ønskede it-infrastrukturservices i forbindelse med indflytningstidspunktet. Scenarierne er ligeværdige i den forstand, at de ud fra en samlet vurdering af funktionalitet, økonomi og ressourcer kan have lige stor værdi for DNU. Scenarierne udtrykker derudover en progression i modenhed. Side 10 af 33

11 Heterogent miljø Standardisering Konsolidering Automatisering Virtualisering Hospitalerne anvender en række forskellige løsninger/applikationer, som understøtter de specifikke behov der har været for løsninger de to steder. Anvendes disse løsninger fremadrettet vil der opstå et heterogent miljø for infrastrukturservices, som er omkostningskrævende at understøtte og som vil betyde at der tilbydes forskellige infrastruktur services afhængigt af hvor man befinder sig i DNU Hospitalerne anvender en række standardiserede services, som understøtter en række dedikerede behov. Der er således foretaget et bevist valg om hvilke services der skal satses på i de kommende år. Der er ikke foretaget en konsolidering af alle infrastrukturservices til disse standarder, hvilket gør at en række dedikerede og ikke standardiserede løsninger skal holdes ved lige i parallel til disse standarder. Hospitalerne har forenklet antallet af standardiserede services og har foretaget en egentlig konsolidering til disse services for at minimere servicebredde, reducere vedligeholdelsesomkostningerne og øge fleksibiliteten. Infrastrukturen og styring heraf er i stor udstrækning industrialiseret og automatiseret eks. i form af fuldautomatiske provisionerings- og supportprocesser eks. oprettelse og administration af bruger ID og adgangsforhold. Infrastrukturen består af en række moduler, der kan sammenkobles fleksibelt og logisk - også benævnt virtualiseret infrastrukturservice. Den enkelte service er derfor uafhængig af fysiske og dedikerede komponenter, hvilket smidiggør provisionering, giver bedre udnyttelse af kapacitet og dermed minimerer omkostninger. 5.3 Sammenhæng ml. it-infrastrukturservices og scenarier Nedenfor er der foretaget en principiel sammenstilling af hvordan it-infrastrukturservices og scenarierne kan ses i sammenhæng. Sammenstillingen er alene af illustrativ karakter for at vise, at de enkelte it-infrastrukturservices kan befinde sig på forskellige stadier ved ibrugtagningen af byggeriet. Valget af forskellige scenarier for forskellige it-infrastrukturservices skal ske, så det giver DNU den bedste værdi. Kanalservices Heterogent Standard Konsolideret Automatisk Virtualiseret Heterogent Standard Kanalservices Konsolideret Automatisk Virtualiseret Samarbejds- og kommunikationsservices Integrationsservices Kanalservices Infrastruktursupportservices Dataservices Dataservices Samarbejds- og kommunikationsservices Heterogent Integrationsservices Standard Konsolideret Automatisk Virtualiseret Sikkerhedsservices Infrastruktursupportservices Dataservices Samarbejds- og kommunikationsservices Sikkerhedsservices Integrationsservices Sikkerhedsservices Infrastruktursupportservices Implementeringsscenariet for de enkelte infrastrukturservices skal defineres nærmere, ligesom der for de enkelte skal forelægges veldokumenterede planer for hvilke stade (scenarie) it-infrastrukturservicen tilbyder i forhold til de kritiske tidspunkter for ibrugtagning af byggeriet. Side 11 af 33

12 6. Gennemførelsesstrategier og tidsplaner Gennemførelsesstrategien for DNU beskriver den overordnede bygge- og indflytningstakt og den proces, der skal gennemføres. Hovedtidsplanen er den faktuelle tidsplan, der løbende kan besluttes æ n- dret og justeret, men stadig med processer som beskrevet i Gennemførelsesstrategien for DNU. Gennemførelsesstrategien for it-infrastrukturservices skal give det it-faglige bidrag til processen beskrevet i gennemførelsesstrategien for DNU, og skal bevirke realisering af it-infrastrukturservices i overensstemmelse med hovedtidsplanen for DNU. 6.1 Overblik og sammenhæng mellem gennemførelsesstrategi for DNU og itgennemførelsesstrategi for it-infrastrukturservices It-gennemførelsesstrategien består af følgende komponenter: - Strategi indeholdende strategiformulering og valg af implementeringsscenarier - Funktionalitet og økonomi indeholdende detailformulering af funktionalitet og fastlæggelse af økonomi - Kontrakt og udvikling indeholdende udbud, valg af leverandør og realisering af udvikling - Udrulning indeholdende implementering i hele organisationen og løbende opfølgning Nedenfor er gennemførelsesstrategien for DNU sat i forhold til den generiske it-gennemførelsesstrategi for it-infrastrukturservices for at give et samlet overblik over de elementer, der indgår i de respektive gennemførelsesstrategier. Gennemførelsesstrategi for DNU Fase 2 Opstartsprojekter Programmering, Projektering og design - Detailprogram, unikke rum, RFP og udstyr - Dispositions forslag - Projektforslag - specifikke og detaljerede krav til alle udstyrsog inventarkategorier - specifikke og detaljerede krav til installationer - funktionskrav til bygningsdele og overflader på rumniveau. Forprojekt Hovedprojekt Råhusprojektering Udbud og kontrahering Byggeperiode Teknisk udstyrsinstallation Ibrugtagning It-gennemførelsesstrategi for it-infrastrukturservices Nærværende rapport Etablering af risikostyring Strategi Strategi for It-infrastrukturservices (alle services) - formulering af målsætninger - formulering af principper - Opbrydning i detaljerede services og specifikation af funktionalitetskrav - formulering af succeskriterier - strategi fastlagt - valg af implementeringsscenarier Funktionalitet og økonomi AS-IS analyse Funktionalitetskrav - brugerinvolvering - usecases - gapanalyse - transitionsplan Review af strategi Forberedelse af udbudsmateriale Finansieringsmodel og geninvesteringsplan Kontrakt og udvikling Udbud, kontrakt Detaljeret projektplan Test/pilotinstallation Udrulning Implementering Ibrugtagning Stabilisering, opfølgning Side 12 af 33

13 Et tidsmæssigt sammenfald mellem de to gennemførelsesstrategier kan alene konstateres på den første del af it-gennemførelsesstrategien. Sammenfaldet er på it-strategi delen, idet denne er afgørende som grundlag for input til byggeriet ifm. dispositionsforslag og projektforslag. Det er derfor afgørende, at it-strategidelen for it-infrastrukturservices gennemføres synkront med udformningen af dispositions- og projektforslag. De øvrige hovedelementer i it-gennemførelsesstrategien vil typisk skulle relateres til den tekniske færdiggørelse af bygninger, og således ikke have direkte tidsmæssigt sammenfald med den fysiske byggeproces. 6.2 Overblik og sammenhæng mellem hovedtidsplanen for DNU og plan for itinfrastrukturservices En minutiøs gennemgang og efterfølgende vurdering af hovedtidsplanen for DNU set i sammenhæng med it-infrastrukturservices giver anledning til at konkludere, at der er to tidsplaner, der må anses for ankerpunkter for hovedtidsplanen for it-infrastrukturservices. Disse to tidsplaner er for hhv. Forsyningsbyen og FF Akut. Baggrunden er, at Forsyningsbyen forventes at stille krav om en effektiv it-infrastruktur for at kunne løse den omfattende logistikopgave på DNU. FF Akut er den første nye samlede hospitalsblok og skal derfor kunne fungere 100% it-mæssigt og være normgivende for de øvrige blokke. Nedenfor opsummeres den p.t. seneste hovedtidsplan for DNU (januar 2010) for de to ovennævnte områder, suppleret med Monorail og teknikbyen, hvor der ligeledes er behov for rettidig itinfrastrukturservice. Byggemodning er ikke p.t. medtaget i opsummering. F.s.v.a. etablering af fiberringe i jord er design specificeret i Helhedsplan, og udbud og etablering sker i el-svagstrøms entreprisen. Side 13 af 33

14 6.3 Tidsmæssig vurdering af implementeringsscenarier For at foretage en opstilling af, hvor lang tid det vil kræve at realisere hver enkelt implementeringsscenarie, er der foretaget en vurdering af hver enkelt element i it-gennemførelsesstrategien set i sammenhæng med implementeringsscenariet. Resultaterne af denne vurdering kan ses i nedenstående oversigt. Endvidere er der indlagt en række milepæle, der kan være med til at sikre realiseringen af implementeringsscenarierne og reducere risici for, at it-infrastrukturservicen ikke kan stilles til rådighed på rette tidspunkt i rette kvalitet. Tidsmæssig vurdering af implementeringsscenarier for it-infrastrukturservices, med direkte relation til elementer i den generiske it-gennemførelsesstrategi It -gennemførelsesstrategi Heterogent Standard Konsolideret Automatisk Virtualiseret Integrationsrapport 6 mnd 6 mnd 6 mnd 6 mnd 6 mnd Etablering af risikostyring Strategi Strategier for Itinfrastrukturservices (alle services) - formulering af målsætninger - formulering af principper - fastlæggelse af funktionalitetskrav? - strategi fastlagt - Oplæg til finansieringsmodel - valg af implementeringsscenarier 6-9 mnd 6-9 mnd 6-9 mnd 6-9 mnd 6-9 mnd Milepæl MP1 MP1 MP1 MP1 MP1 Funktionalitet og økonomi AS-IS analyse 2-3 mnd 4-6 mnd 4-6 mnd 4-6 mnd 4-6 mnd Funktionalitetskrav - brugerinvolvering - usecases - gapanalyse - transitionsplan Review og revurdering af - strategi - finansieringsmodel og geninvesteringsplan Forberedelse af udbudsmateriale 1 mnd 6 mnd 12 mnd 12 mnd 12 mnd 2 mnd 2 mnd 2 mnd 2 mnd 2 mnd 2 mdr 2 mdr 2 3 mdr 3-4 mdr 5 6 mdr Milepæl MP2 MP2 MP2 MP2 MP2 Kontrakt og udvikling Udbud, kontrakt 4 mdr 4 mdr 4 mdr 4 mdr 4 mdr Detaljeret projektplan 1 2 mdr 2-4 mdr 2-4 mdr 4-6 mdr 4 6 mdr Test/pilotinstallation 0 mdr 2 mdr 2 mdr 2-4 mdr 4-6 mdr Milepæl MP3 MP3 MP3 MP3 MP3 Udrulning Implementering 2 mdr 2 mdr 2 4 mdr 4 6 mdr 6 8 mdr Ibrugtagning 2 mdr 2 mdr 2 mdr 2 mdr 2 mdr Stabilisering, opfølgning 3 mdr 3 mdr 3 mdr 3 mdr 3 mdr Tabellen er illustreret grafisk i Bilag 2. Side 14 af 33

15 7. Arbejdsgrundlag for realisering af it-gennemførelsesstrategien Dette afsnit indeholder i afsnit en uddybende behandling af hver it-infrastrukturservice, herunder hvilke detaljerede services, der indgår. De principper og målsætninger, det har været muligt at identificere som relevante og retningsgivende for disse services, er anført. Desuden sammenfattes det for hver it-infrastrukturservice, hvilke forhold der vurderes at være vigtigst i forhold til fastlæggelse af overordnet timing af beslutninger i forhold til de valgte implementeringsscenarier. Implementeringsscenarierne er valgt ud fra en vurdering af, hvad der p.t. må anses for det mest sandsynlige og optimale forløb. På dette tidspunkt i projektet er der ikke formuleret konkrete strategier for it-infrastrukturservices. Målsætninger og principper for it-infrastrukturservices er derfor fastsat ud fra en scanning, vurdering og konsolidering fra de på nuværende tidspunkt kendte og beskrevne beslutninger, projekter, planer, indstillinger m.m. En række af målsætningerne og principperne er på nuværende tidspunkt i projektet på et foreløbigt stade og under stadig udvikling, men er medtaget for at give det nuancerede billede af udgangspunktet for forslag til overordnet tidsplan. Der henvises til bilag 1, der indeholder en bruttolistning af dette materiale, der også er sammenfattet i afsnit 7.1. Det skal bemærkes, at der vil være et vist overlap mellem it-infrastrukturservices. Det må derfor forventes, at der i takt med yderligere kvalificering og nedbrydning vil blive identificeret beslutningspunkter på tværs af disse. Endelig er dette afsnit også grundlag for det efterfølgende arbejde, dvs. for formulering af kommissorier og for at kunne realisere it-gennemførelsesstrategien i det regi, bygherren måtte træffe beslutning om. 7.1 Strategiske retningslinjer En række generelle forhold og retningslinjer danner grundlag ved valg af implementeringsscenarie for hver enkelt it-infrastrukturservice og vurdering af tidsplanen for samme: - Generelle overordnede retningsgivende forhold - Forretningsrelaterede forhold - Sikkerhedsrelaterede forhold - Finansieringsrelaterede forhold Retningslinjerne er opstillet ved en scanning, vurdering og konsolidering baseret på følgende kilder: - Helhedsplan Rapport, dateret September It-strategi og it-styringsmodel, dateret maj Rapport fra intern logistik dateret 20. November IKT-anlægsoverslag, skalering dateret 23. November It-projektoversigt november 2009 fra Region Midtjylland, med speciel vægt på følgende projekter: - Regionsnet (udskudt) - Telekommunikationsstrategi Generelle overordnede retningsgivende forhold En sammenfatning af de generelle retningsgivende forhold for it-infrastrukturservices er som følger: - It-service skal understøtte totaløkonomi og effektivisering, herunder god driftsøkonomi - Der skal arbejdes efter et sæt vedtagne it-standarder i DNU - It-service baserer sig på en åben og langsigtet arkitektur baseret på standarder, der muliggør bedste praksis skalerbarhed, sikkerhed, grønne løsningsvalg og genbrug af it-services på tværs af DNU s kerneprocesser - It-service infrastrukturen disponeres i en kvalitet og med en kapacitet, der kan håndtere de fremtidige krav for herved at sikre, at hospitalet kan opnå det fulde udbytte af fremtidig teknologisk udvikling samt opfylde nuværende og fremtidige ønsker og krav Side 15 af 33

16 7.1.2 Forretningsrelaterede forhold En sammenfatning af de forretningsrelaterede forhold som øver indflydelse for it-infrastrukturservices er som følger: - Integrationen mellem it og medicoteknik skal for såvel bruger som teknisk ansvarlige kendetegnes ved at være robust, velbeskrevet og stabil - It vil medvirke til anvendelse af it som effektivt værktøj i dagligdagen til procesunderstøttelse, videndeling og beslutningsstøtte. Forankring hos brugerne og uddannelse af disse er derfor prioriteret højt - De tilbageblevne afdelinger på de eksisterende sygehusenheder skal fagligt kunne fungere forsvarligt, sammenhængende med faglige fællesskaber i indflytningsperioden på Det nye Universitetshospital (DNU) - En forudsætning for, at hele logistiksystemet kan fungere er at der anvendes et operationsbookingprogram der kan håndtere booking af patienter til operation og undersøgelse, samt et dokumentations- og sporbarhedssystem som nøjagtig kan påvise instrumentbeholdning samt hvor instrumenterne befinder sig Sikkerhedsrelaterede forhold En sammenfatning på de sikkerhedsrelaterede forhold som øver indflydelse for it-infrastrukturservices er som følger: - Sikkerhed er en forudsætning. Indretning skal maksimere sikkerheden for patienter, personale og besøgende - Identitets- og adgangsstyring - Sende-/modtagestationer. Stationerne kan installeres med et sikkerhedssystem således at uautoriseret adgang til leverancer forhindres. Koordineringen vedr. adgangskrav skal koordineres med det generelle IT-sikkerhedssystem således at det bliver effektivt og brugervenligt - Forsyningssikkerheden på de tekniske forsyninger er vital for den daglige drift af hospitalet - Overvågning Finansieringsrelaterede forhold En sammenfatning af de finansieringsrelaterede forhold, som øver indflydelse for itinfrastrukturservices er som følger: - Generelt skal der fastlægges en finansieringsmodel for de forventede anlægsudgifter til areal, bygning og etablering af tekniske faciliteter - Der skal etableres en koordineret stramt styret samlet drifts- og anlægsinvesteringsplan og der skal i løbet af 2010/2011 udarbejdes fælles strategier på alle hovedemner for de eksisterende hospitalsenheder og DNU 7.2 Kanalservices Kanalservices understøtter en klar tendens til, at samme information og data kan tilgås og præsenteres forskelligt, og dermed understøtte den situation, brugeren befinder sig i, og den præsentationsmåde, brugeren foretrækker. Således sker præsentationen af information og data i forhold den kontekst, hvori den skal indgå. I et hospitalsmiljø, hvor en stor del af medarbejderne befinder sig på farten ude hos patienterne eller befinder sig i konferencer, hvor flere fagspecialister deltager, er der behov for at kunne understøtte andre former for præsentationer end den kontorfokuserede tilgang. Derfor skal infrastrukturen understøtte en multikanal tilgang, hvor de samme data og informationer kan kanaliseres ud til PC er, smartmobiler, HDTV etc. Eksempler på de services der skal stilles til rådighed fra infrastrukturen i en multikanal tilgang: - Webkanalservice hvor data kan præsenteres i en standard webbrowser som alternativ til præsentation i en dedikeret klient - Mobilkanalservice hvor data kan præsenteres på smartmobiler, PDA m.v. - Offline kanalservice mulighed for synkronisering til/fra terminaler der kan fungere off-line - Messaging kanalservice hvor beskeder i form af , sms etc. kan benyttes til relevante brugergrupper eks. akutfunktioner - Paging kanalservice hver simpel tekst og numeriske beskeder kan modtages Side 16 af 33

17 - Tv og interaktivt tv kanalservice hvor data kan præsenteres passivt og/eller interaktivt på store tv-skærme/displays - Mediastreaming kanalservice hvor eks. video data kan tilgås og streames uafhængigt af tid og sted eller i form af afholdelse af live webcasts/videokonferencer - Talekanalservice indeholdende muligheder for via IVR at hente/aflevere en række data/informationer via tale adgang Formålet med infrastrukturservices er, at de generelle kanaler og præsentationsservices genbruges på tværs af applikationer og services, og således at infrastruktur services understøtter de typer af arbejdspladser, der er behov for i hospitalsmiljøet: - Den kliniske arbejdsplads - Den administrative arbejdsplads - Den forskningsrelaterede arbejdsplads. Herudover vil en række informationer og data være nødvendige og interessante for patienterne, eks. i forbindelse med indlæggelse, finde-frem/vej, journallæsning og skrivning m.v. og dette uanset om patienterne ønsker at anvende PC, smartmobil, itv o.l Principper og målsætninger Ud over understøttelse af de generelle overordnede retningsgivende forhold, er udgangspunktet for arbejdet med kanalservices de foreløbige målsætninger defineret gennem it-strategien og itstyringsmodellen. - Én hospitalsproces én it-service (s. 7 DNU It-styringsmodel) - It er der, hvor der er brug for den og på den måde der understøtter brugeren bedst muligt (s. 7 DNU it-vision) Herudover er projekt Ny klinisk arbejdsplads netop sat i gang i Region Midtjylland. Det må forventes, at der når resultatet foreligger vil kunne udledes en række principper og målsætninger i relation til det område for DNU. Tidsplanen er p.t. ukendt Relationer til gennemførelsesstrategi og hovedtidsplan for DNU Kanalservices anbefales implementeringsmæssigt at være relateret til etablering af Forsyningsbyen, da der skal være etableret services for datafangst og datapræsentation på forventelig forskellige medier og med stor geografisk udbredelse. Som implementeringsscenarie anbefales Standardisering, da det specielt er Kanalservices, der skal understøtte logistikkonceptet, og der her fokuseres på at etablere en standardiseret service. Kritiske tidspunkter Implementeringsplan viser at strategiarbejdet for kanalservices (milepæl 1) skal igangsættes i april 2010 og at specielt første del af trin 2 (funktionalitet og økonomi) skal iværksættes som et forceret forløb, for at imødegå risiko for tidsforskydning af milepæl 2. Side 17 af 33

18 Sandsynlig implementeringsplan for it kanalservices 7.3 Samarbejds- og kommunikationsservices Samarbejds- og kommunikationsservices er defineret som en række grundlæggende fælles værktøjer, der smidiggør internt samarbejde på hospitalet og eksternt samarbejde mellem hospitaler og øvrige interessenter. Der er behov for at supplere grundlæggende it-infrastrukturservices som tale og med en række andre messagingservices, som gør at man hurtigere og mere uforstyrret kan komme i kontakt med hinanden og kan modtage en række korte statussvar. Tilsvarende er der behov for en række konferenceservices, således at der let kan etableres planlagte og spontane virtuelle møder internt som eksternt. Konferenceservices kan tage forskellige former, fra HD videomøder, over dokumentdeling i et on-line møde til sociale netværksservices, der understøtter meddelelser i forskellige sociale og arbejdsrelaterede netværk. En stigende informationsmængde findes gennem ustruktureret information, hvorfor en effektiv søgeservice, der kan gå på tværs af arkivfunktioner, kan være afgørende for den enkelte medarbejders produktivitet. En effektiv søgeservice er derfor ligeledes en del af en velfungerende infrastrukturservice. Eksempler på fælles infrastrukturservices der sikrer samarbejde og kommunikation er: - grundlæggende kommunikationsservices så som telefoni, messaging ( , sms etc.) og kalender/mødereservationservices - konferenceservices, så som telefonkonferencer, chatservices, dokumentdeling, videomøder etc. - Unified Communication services (chat, dokumentdeling, video og konferencekald, presence m.v.) - Content management services indeholdende muligheder for styring af indhold, samling af indhold (content aggregation) og leverance af indhold (content delivery services) - Alarmhåndtering og prioriteringsservice af beskeder (overfald, traumekald, patientkald m.v.) - Søgeservice med ensartede og effektive søgeværktøjer på tværs af organisationen - Rolleservice der kan anvendes som udgangspunkt for præsentation af relevant personaliseret information over for brugere, i brugergrupper m.v. Side 18 af 33

19 - Regelservice der kan anvendes til at give adgang til relevante services eller fysiske områder (sikkerhed) - Triggerservices, der for bestemte hændelser udløser beskeder/alarmer til bestemte personer eller til automatiserede workflows Det vil føre for vidt at komme ind på øvrige infrastukturservices, der knytter sig til dette område, men afgørende er, at der arbejdes med et sæt af services, som kan tilføre fysiske og virtuelle samarbejdsformer en effektiv it-støtte i form af en række services som fungerer sømløst og på tværs af organisationen Principper og målsætninger Ud over understøttelse af de generelle overordnede retningsgivende forhold, er udgangspunktet for realiseringen af Samarbejds- og kommunikationsservices følgende foreløbige principper og målsætninger: - DNU skal have fælles samarbejdsplatform. Administrative støttefunktion (eks. HR, økonomi og indkøb) skal være standard i DNU i så stor udstrækning som muligt og om muligt baseres på en delt it platform. (s.9 DNU It-styringsmodel) - It vil medvirke til anvendelse af it som effektivt værktøj i dagligdagen til procesunderstøttelse, videndeling og beslutningsstøtte. Forankring hos brugerne og uddannelse af disse er derfor prioriteret højt (s.7 DNU It-strategi) - Der sigtes mod at opbygge en fælles løsning for hospitaler på Nortelplatformen - dels for at kunne udnytte det eksisterende udstyr, dels da denne løsning vurderes at være såvel billigst som mest fleksibel. (s.3 - Telekommunikationsstrategi for Region Midtjylland) - Region Midtjylland ønsker at etablere en fælles nummerplan for at vise en fælles identitet udadtil, for at reducere omkostningerne til nummerserier og for at åbne for muligheden for at anvende - lokalnumre internt i den samlede region. (s.4 Telekommunikationsstrategi for Region Midtjylland) - For at reducere udgifterne til telefoner (apparater) og abonnementer, og for at gøre anvendelsen så let som muligt for medarbejderne er det målet, at langt de fleste medarbejdere kun har én telefon. (s.4 Telekommunikationsstrategi for Region Midtjylland) - Region Midtjylland vil i løbet af de kommende år afklare mulighederne for øget anvenelse af mobiltelefoni frem for fastnettelefoni. (s.5 - Telekommunikationsstrategi for Region Midtjylland) Relationer til gennemførelsesstrategi og hovedtidsplan for DNU: Samarbejds- og kommunikationsservices anbefales implementeringsmæssigt at være relateret til etablering af FF Akut, da disse services retter sig mod den samlede gruppe af klinisk personale, patienter og pårørende og FF Akut er den første personaletunge ibrugtagning af DNU. Det anbefalede implementeringsscenarie er Konsolidering, da det forudsættes, at et ordentligt udbytte af disse services kræver en gennemgående standardisering af samtlige services indeholdt i sama r- bejds- og kommunikationsservices. Kritiske tidspunkter Der vil planmæssigt være et stort tidsgap på ca. 1 ½ år mellem formulering af strategi for services og igangsætning af aktiviteter for funktionalitet og økonomi. Det skal sikres, at der er opmærksomhed på rettidig bemanding og igangsætning af aktiviteterne. Side 19 af 33

20 Sandsynlig implementeringsplan for it samarbejds- og kommunikations services 7.4 Integrationsservices Integrationsservices er den motor, der muliggør et sammenhængende patientforløb på tværs af forskellige nødvendige applikationer/services og dermed understøtter sammenhængende arbejdsprocesser. Integrationsservices giver muligheder for at forbinde applikationer og services direkte eller gennem en letvægtsorienteret orkestrering og servicesammensætning. Formålet med en effektiv integrationsservice er at reducere antallet af punkt-til-punkt forbindelser mellem de enkelte services og at sikre at integrations services genbruges i organisationen. Gennem en fælles integrationsservice sikres at: - der kan foretages en hurtigere og mere fleksibel integration af services - der kan opbygges kompetencer på integrationsværktøjer og services ét sted - udnyttelse af ensartede tekniske protokol-, connectivitet- og adaptorservices foregår på tværs af organisationen - support og vedligehold forenkles mest muligt - lavere drifts- og vedligeholdelses omkostninger sikres (eks. undgå vedligeholdelse af punkt-tilpunkt forbindelser) - der anvendes så få integrationsserviceplatforme som muligt En effektiv integrationsservice er en forudsætning for at udveksle data og kommunikation på tværs af applikationer/ services og giver mulighed for at præsentere data og gøre informationen tilgængelig i flere kanaler, som anført under kanalservices. Side 20 af 33

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010.

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010. It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud Region Midtjylland 2010. 1 1 Indledning 1.1 Versionshistorie Version Dato Ansvarlig Status Beskrivelse 1.0 2010-05-04 HENSTI Lukket Definition

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus Helhedsplan Delprojekt 6. DNU It-vision og målsætninger

Det Nye Universitetshospital i Århus Helhedsplan Delprojekt 6. DNU It-vision og målsætninger Det Nye Universitetshospital i Århus Helhedsplan Delprojekt 6 DNU It-vision og målsætninger Rev. 23.03.2009 Indhold 1. Resumé... 3 2. Formål... 4 3. Afgrænsning... 4 4. DNU vision og DNU s It-vision...

Læs mere

Bilag 1 - a. It og Telestyrelsens principper 15 Skarpe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Få styr på forretningsg angene

Bilag 1 - a. It og Telestyrelsens principper 15 Skarpe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Få styr på forretningsg angene Bilag 1 - a 1 Ét hospital Der samarbejdes koordineres om it i DNU inden for områder hvor øget forretningsværdi eller reducerede omkostninger kan realiseres 2 It styring er en ledelseopgave DNU ledelsen

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk DIAS 1 Infrastructure Optimization Greve Kommune Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk Agenda DIAS 2 _ Formål med IO _ Gennemgang af IO modellen _ IO analyse hos Greve Kommune _ Opsummering

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Vejledning om risikovurdering af IT-projekter

Vejledning om risikovurdering af IT-projekter Vejledning om risikovurdering af IT-projekter 1. Indledning Gennemførelsen af IT-projekter er forbundet med risiko. Nogle risici har institutionerne selv indflydelse på. Andre risici er det ikke muligt

Læs mere

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt:

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt: NOTAT 2016.12.13 SDS MOWI/ABRA Version 1.0 Notat vedr. principper for telemedicin 1. Indledning Der er igennem de seneste år gennemført en række storskalaprojekter vedr. telemedicin. Især projektet TeleCare

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng.

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. IT Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Region Syddanmark EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Udarbejdelse af udbudsgrundlag for Projektkonkurrence... 4 3. Varetagelse af Projektkonkurrence...

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Den Digitale Landevej - Arkitekturprodukt

Den Digitale Landevej - Arkitekturprodukt Indhold 1 A1 Målbillede af arkitekturen... 2 2 Målbilledet... 2 3 Kort om komponenterne... 4 3.1 Sikkerhed... 4 3.2 Opfølgning... 4 3.3 Service udstilling... 4 3.4 Logistik og bestilling... 4 3.5 Stamkort...

Læs mere

Sundheds-it pejlemærker

Sundheds-it pejlemærker Sundheds-it pejlemærker v/ Jørn Lodahl, it-chef, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk RSI pejlemærker Den Kliniske itarbejdsplads Optimering af sygehusdrift Internt fokus Kvalitet Sammenhæng og

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

UC Partnerprofil. NetDesign A/S Gammelgårdsvej 91 3520 Farum. Profil

UC Partnerprofil. NetDesign A/S Gammelgårdsvej 91 3520 Farum. Profil NetDesign A/S Gammelgårdsvej 91 3520 Farum Profil Om os NetDesign er Danmarks største systemintegrator inden for IP-baserede kommunikationsløsninger. Vi integrerer og hoster alle former for moderne IPkommunikation

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller September 2012, Arne Joensen Overvejelser omkring kontroller og compliance GRCsystemer Udgangspunkt Dokumentation og overblik Hvilke

Læs mere

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU.

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU. Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef Allerød Kommune Job- personprofil for it-chef Allerød Kommune søger en ny it-chef. Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland,

Læs mere

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet - Ved anskaffelse af nye systemer Version 0.91 DIGITAL SUNDHED SAMMENHÆNGENDE DIGITAL SUNDHED I DANMARK Nationale principper ved anskaffelse af it-systemer At indføre

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 Dato: 28. september 2011 Brevid: 1493520 Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 1. Indledning Indkøb er et væsentligt område, der yder vigtige bidrag til, at regionens ansatte kan løse kerneopgaverne

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Referat fra styregruppemøde 6

Referat fra styregruppemøde 6 Projekt Den administrative forandringsproces Emne Styregruppemøde Dato og sted Aarhus Universitet, bygning 1430 lokale 231 Tidspunkt Onsdag den 5. november 2008, kl. 10.00 til 12.00 Møde nr. 6 Referent

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Skole-it-strategi Forslag, november 2011

Skole-it-strategi Forslag, november 2011 Skole-it-strategi 2012 2015 Forslag, november 2011 Glostrup Kommune skole-it-strategi 2012-2015 Side 1 af 11 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 MÅL MED SKOLE-IT 5 2.1 FOKUSOMRÅDER 7 3 PEJLEMÆRKER OG HENSIGTSERKLÆRINGER

Læs mere

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet R E SULTATKONTRAKT Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet (2.1) Kommunerne ønsker at levere en langt mere effektiv beskæftigelsesindsats, både mere effektiv i betydningen af bedre målopfyldelse

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Strategi for Regional IT

Strategi for Regional IT g Strategi for Regional IT 2014-2016 Region Syddanmark Forord Nærværende strategi udspringer af Regional IT s formål, som er at it-understøtte Region Syddanmarks aktiviteter. Strategien indeholder en

Læs mere

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk IT Server Outsourcing Præsentation til RMU den 1. december 2011 www.regionmidtjylland.dk Indhold 1. Baggrund 2. Omfang 3. Omfang, teknologi versus services 4. Indvirkning på økonomi 5. Indvirkning på medarbejdere

Læs mere

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 Kundecase Region Syddanmark Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2013 Agenda Hvorfor mobility hos Region Syddanmark Behov og forventede gevinster Udvælgelsesprocessen

Læs mere

Korsør, 28 januar Nye trends i samarbejde og organisering - lad os lære af hinanden. Organisation og Ledelse v. Ninna Meier Kora & CBS

Korsør, 28 januar Nye trends i samarbejde og organisering - lad os lære af hinanden. Organisation og Ledelse v. Ninna Meier Kora & CBS Korsør, 28 januar 2016 Nye trends i samarbejde og organisering - lad os lære af hinanden Organisation og Ledelse v. Ninna Meier Kora & CBS Hvem er jeg og hvad arbejder jeg med? Forsker i ledelse og organisering

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber Punkt 9 - bilag 3 vedr. brug af Cisco Jabber Region Sjælland 2014 INDHOLD 1. Organisation & Ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af Cisco Jabber Tilgængelighed Chat Skærmdeling Videosamtale Virtuelle

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN WWW.JCD.DK HVAD ER CLOUD COMPUTING? Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger løsninger du tidligere har

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Når forsyningsselskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng.

Når forsyningsselskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. IT Når forsyningsselskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når forsyningsselskaber har en klar

Læs mere

National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL

National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Mette Harbo, digitaliseringschef, Københavns Kommune Christian Boel, koncerndirektør, Region Midtjylland esundhedsobservatoriet

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Statusrapport : 6. sept. 2016

Statusrapport : 6. sept. 2016 Statusrapport : 6. sept. Region Midtjylland Organisering Styregruppe Der er nedsat en regional/kommunal programstyregruppe, der refererer til Sundhedsstyregruppen. Styregruppen holdt sit første møde den

Læs mere

Oplæg til DNV-Gødstrup flytteorganisation 1

Oplæg til DNV-Gødstrup flytteorganisation 1 Hospitalsenheden Vest Staben Strategi og Plan Projektsekretariatet DNV Gødstrup Oplæg til DNV-Gødstrup flytteorganisation 1 Gl. Landevej 61, Bygn 08 DK-7400 Herning Tel. +45 7843 8750 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services "Transforming your business" Canon Business Services I et landskab, hvor kundeadfærden hele tiden ændrer sig, ændrer det også den måde, virksomheder arbejder på, samt hvordan de

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Lokalisering og emneidentifikation

Lokalisering og emneidentifikation Lokalisering og emneidentifikation Henrik Stilling It-arkitekt Service Logistik www.regionmidtjylland.dk Introduktion Henrik Stilling henrik.stilling@stab.rm.dk It-arkitekt i Region Midtjylland siden 2008

Læs mere

Resumé af sagsgangsanalyse

Resumé af sagsgangsanalyse Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) PØU alm. del - Svar på Spørgsmål 48 Offentligt Resumé 1 Resumé af sagsgangsanalyse 1.1. Indledning I løbet af 2005 og 2006 var der øget fokus på Statsministeriets

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Strategiplan for Digitaliseringsforeningen i perioden

Strategiplan for Digitaliseringsforeningen i perioden Strategiplan for Digitaliseringsforeningen i perioden 2016-2018 Version af 1. december 2015 Version Dato Status Kommentar 0.2 7/10-15 Udkast Struktur og eksisterende data lagt ind 0.5 5/11-15 Udkast Suppleret

Læs mere

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projekt id Projekt titel 3.6 MedCom standarder MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse Version 1.0 Dato 24111/Lars Hulbæk-Ib Johansen-Dorthe Skou

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Regionsrådets behandling Samlet projekt A1 + A2 (Anlægsentrepriser) B5 (Kontorer) B1 (Behandling syd)

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT Implementering af monopolbruddet Version 0.8, marts 2015 Indledning KOMBIT har udviklet en implementeringsmodel for at understøtte kommunernes succesfulde implementering

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Erfaringer fra MDM projekt hos Region Syd. Ivan Bergendorff 13. marts 2013 ibe@dubex.dk

Erfaringer fra MDM projekt hos Region Syd. Ivan Bergendorff 13. marts 2013 ibe@dubex.dk Erfaringer fra MDM projekt hos Region Syd Ivan Bergendorff 13. marts 2013 ibe@dubex.dk Agenda: Region Syd En strategisk beslutning Forventede gevinster? Udvælgelses processen Region Syd mobillity Projektet,

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

»10 bud på effektivitetsforbedringer. Michael Jensen Forretningsdirektør, Hospitaler

»10 bud på effektivitetsforbedringer. Michael Jensen Forretningsdirektør, Hospitaler »10 bud på effektivitetsforbedringer Michael Jensen Forretningsdirektør, Hospitaler »Hvordan får vi produktive og effektive hospitaler? Medicin 15% Lønninger 57% Varekøb mv 10% Serviceenheder 18% Kilde:

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Den Digitale Landevej - Arkitekturprodukt

Den Digitale Landevej - Arkitekturprodukt Indhold 1 A5 Vision, mål og strategier... 2 1.1 Vision... 2 1.2 Mål... 3 1.3 Strategier... 4 1 Produkt Perspektiv Strategi Produkt A5 Vision, mål og strategier Dato 2016-09-27 Forfatter Version 0.9 Status

Læs mere

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste Fra DGOP til G-GOP Processen for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner Dette notat beskriver processerne for at gennemføre implementeringen af ny version kommunikationsstandard for

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz Oversigtskort Region Sjælland Præsentation 1. Organisationsstruktur i Region Sjælland 2. Generalplanlægning i Region Sjælland 3. Fasedeling og basisorganisation i Region Sjælland 4. Organisationsstruktur

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

Produktbeskrivelse for

Produktbeskrivelse for Produktbeskrivelse for Service til opfølgning på behandlingsrelationer NSP Opsamling Tjenesteudbyder Opfølgning Notifikation Side 1 af 7 Version Dato Ansvarlig Kommentarer 1.0 22-12-2011 JRI Final review

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed?

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? En virksomhed skal ikke have ret mange ansatte, før det er værd at investere i en server, der kan gøre det meget

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Indledning og baggrund Juli 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten dateret 25. april 2012 mellem Region Hovedstaden

Læs mere

Statens It status, opgaver og rammer. Ved programsekretariatschef Mikael Skov Mikkelsen

Statens It status, opgaver og rammer. Ved programsekretariatschef Mikael Skov Mikkelsen Statens It status, opgaver og rammer Ved programsekretariatschef Mikael Skov Mikkelsen Oplægget Baggrunden og målsætning for etableringen af Statens It Løsningsmodellen Mandatgrundlag Statens It s opgaver

Læs mere