Trivselsundersøgelse 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trivselsundersøgelse 2010"

Transkript

1 Trivselsundersøgelse 2 byggodn VVS og El Iatør: Stæhr Johansens Vej 5 2 Frederiksberg

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Trivselsanalyse for byggodn... 7 Styrker og indsatsområder... 9 Uddannelser byggodn... Kommentarer...47 Det fysiske miljø...47 Uddybende kommentarer...7 2

3 Indledning I efteråret 2 blev der foretaget trivselsevalueringer på alle videregående uddannelser på erhvervsakademier og professshøjskoler. Fra politisk hold har man vedtaget det såkaldte ressourceregnskab, der er en ny måde, hvorpå uddannelsesinstituterne på Undervisningsministeriets område (dvs. erhvervsskoler, almene gymnasier, VUC er, erhvervsakademier og professshøjskoler) hvert år skal opgøre og præsentere deres resultater inden for de fire væsentligste uddannelsespolitiske målsætninger: Høj faglig kvalitet i uddannelserne Uddannelse til flere Udviklingsorienterede instituter Effektiv institutsdrift. Ressourceregnskabet har til formål at belyse uddannelsesinstituternes prioriteringer, kvalitet og resultater gennem en række indikatorer. Ressourceregnskabsmodellen indeholder 2 indikatorer, der tilsammen belyser uddannelsesinstitutens resultater i forhold til overordnede uddannelsespolitiske mål. En af disse indikatorer er trivselsmåling hos de studerende. Der er derfor nu udarbejdet et fælles spørgeskema, der skal anvendes på alle uddannelser på samme niveau. For betyder dette, at der er et fælles skema for alle erhvervsakademiuddannelser og et skema for alle voksne videregående uddannelser. Metode Trivselsevalueringen foretaget på er gennemført af i alt 654 studerende. Der har været en meget stor variat i svarprocenten fra uddannelse til uddannelse, som det fremgår af nedenstående skema. En konsekvens af ressourceregnskabet har desværre været en manglende fleksibilitet i forhold til afvikling af undersøgelsen, idet erhvervsakademierne kun kunne gennemføre uddannelsen i bestemte uger. Dette faldt ikke heldigt ud på alle uddannelser. På nogle uddannelser var en stor gruppe studerende i praktik og andre var i gang med at skrive speciale og var derfor ikke lette at kontakte og motivere til at deltage i undersøgelsen. Dette er meget beklageligt, da en høj svarprocent er afgørende for undersøgelsens validitet. Jo mindre populat der deltager, jo større svarprocent kræves for at sikre validiteten. For at opnå validitet i en populat på.2 kræves 585 svar. Ud fra dette kan det heldigvis konkluderes, at for hele og de fleste uddannelser er antallet af besvarelser tilfredsstillende. 3

4 Evalueringen blev gennemført som en anonym undersøgelse, hvilket de studerende blev informeret om inden de påbegyndte deres besvarelser. Det er vigtigt at pointere, at trivselsevalueringerne giver et øjebliksbillede af temperaturen på de forskellige uddannelser. De studerende giver udtryk for deres subjektive vurderinger, hvilket man skal tage med i analysen af resultaterne. Man kan aflæse tendenser af en trivselsmåling og udpege eventuelle indsatsområder, men resultaterne er ikke udtryk for en objektiv sandhed. Derfor kan der være behov for yderligere uddybning af resultaterne i form af andre kvantitative og kvalitative målinger. En almindeligt brugt fremgangsmåde i tvivlstilfælde kan være fokusgruppeinterviews blandt bestemte grupper af studerende. Det er vigtigt, at man primært opfatter en trivselsevaluering, som en temperaturmåling og et godt dialogværktøj. Evalueringen skal ses som et værktøj til at reflektere systematisk over arbejdet med de studerende og en mulighed for dialog på tværs af akademiet ikke mindst i forhold til vore brugere, de studerende. Det er et vigtigt signal at sende de studerende, at akademiet interesserer sig for deres mening og har en oprigtig vilje til at skabe udvikling og forbedringer. 4

5 De studerende tog stilling til 44 spørgsmål, under følgende hovedtemaer: generel tilfredshed med uddannelsen udbytte af uddannelsen tilknytning til uddannelsen organisering af uddannelse undervisningen udstyr og materialer fysisk miljø socialt miljø praktikdelen eksaminer & prøver egen indsats I de overordnede spørgsmål skulle de studerende besvare spørgsmålene ud fra en skalainddeling fra -, hvor ville vise en stor uenighed med det respektive udsagn og ville vise en stor enighed med det respektive udsagn. Der var også mulighed for at kunne svare ved ikke på spørgsmålet. De øvrige spørgsmål var primært formuleret som udsagn, som de studerende skulle forholde sig til i forhold til, hvor enige de var med udsagnet. Udover disse lukkede spørgsmål, har spørgeskemaet også inkluderet enkelte åbne kvalitative spørgsmål, hvor den studerende har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer. Besvarelserne af spørgeskemaet er trukket ud i uredigeret form, og er herefter nøje blevet analyseret ud fra forskellige gennemsigtige måleparametre. En bærende værdi i analysen er, at der ikke lægges skjulte parametre ind i analysen, men udsagnene sættes sammen efter tema og helheden vurderes herfra. Årsagssammenhænge søges afklaret, der hvor det giver mening. Hvis der ikke umiddelbart kan afklares sammenhænge i et tydeligt indsatsområde anbefales yderligere uddybning. Besvarelser på 7 og derover rates som gennemsnitlig eller positiv besvarelse. De udsagn der besvares efter enighedskriteriet vurderes en enighed på 75 % og derover også som værende positiv. Besvarelser på mellem 6-7 karakteriseres som en jævn eller middelmådig besvarelse, og en besvarelse på 6, eller derunder vurderes som et potentielt indsatsområde afhængig af tema og sammenhæng. Det er vigtigt at være opmærksom på korrelaten på spørgsmålene. Den har afgørende betydning for at nogle emneområder er vigtigere end andre. Man kan eksempelvis godt forestille sig, at direkte spørgsmål til emners relevans, vil give en skæv fordeling af vigtighed af et emne, idet alle respondenter vil være tilbøjelige til at mene, at samtlige emner er vigtige. Korrelaten mellem de studerendes overordnede tilfredshed med studiet viser sig stort set i alle undersøgelser at korrelere med vurderinger af undervisningen, som vigtigste faktor og 5

6 organisering af uddannelsen og det sociale miljø som de to næst vigtigste faktorer. Tilsammen udgør disse 3 emner kernen i de studerendes studieglæde. En konsekvens af denne korrelatsanalyse er at det letter muligheden for at vurdere effekten af et potentielt indsatsområde Korrelatsanalyse 29% Organisering af uddannelsen 46% Undervisning 2% Socialt miljø % Fysisk miljø % Udstyr & materialer 5% Praktik Som det fremgår af ovenstående diagram vil en indsats i forhold til undervisning, organisering og socialt miljø have en god effekt, hvorimod en indsats på de ydre rammer ikke umiddelbart vil have den store effekt på de studerendes generelle tilfredshed med studiet. Heldigvis er det vigtigste for vore studerende undervisningen. 6

7 Trivselsanalyse for byggodn Generelt To uddannelser skiller sig negativt ud: atør og bygningsruktør. De studerendes faglige udbytte og niveau på byggodn ligger under succeskriteriet, men de er identiske med som helhed. De studerende på byggodn er overordnet tilfredse med uddannelsen, med undtagelse af atør Dette parameter ligger på niveau med totalen for. De studerende føler sig motiverede og ser frem til dagens studieopgaver, med undtagelse af atør. Undervisning Generelt meget spredte vurderinger. o VVS iatør og bygningsruktør ligger generelt lavere i alle henseender. De studerende er tilfredse med undervisernes engagement og hjælpsomhed. Det faglige niveau vurderes generelt tilfredsstillende, med undtagelse af atør og bygningsruktør. Niveauet på byggodn er identisk med som helhed. Der er overordnet tilfredshed med variat i undervisningsformen. Overordnet tilfredshed med IT, hvor begge iatøruddannelser skiller sig negativt ud. Ledelse De studerende giver udtryk for utilfredshed med organiseringen af uddannelsen. Strukturen på uddannelsen og rettidig informat scorer signifikant lavere end resten af. Informatsniveauet er der utilfredshed med blandt de studerende. giteknologerne er mest tilfredse inden for dette område. Studievejledning Af studerende på byggodn, har 4 % modtaget vejledning før studiestart. Under studiet har kun 23 % modtaget studievejledning, hvor de studerende der har, vurderer vejledningen som tilfredsstillende. o El-iatørerne er utilfredse med muligheden for at få vejledning. Socialt miljø Det sociale miljø vurderes positivt, med undtagelse af atørerne. Generelt scorer byggodn højere på disse parametre end resten af. De studerende er særligt positive ift. fællesskab og stemning. Der efterlyses flere sociale arrangementer fra de studerende. Generel tendens på. Tilknytning De studerende vil anbefale uddannelsen, de har valgt den rigtige uddannelse og forventer at fuldføre uddannelsen. Overordnet mere positiv ift. resten af, der også opfylder målet. Positive tilkendegivelser ift. videreuddannelse og mulighed for job. Højere end resten af, der også. 7

8 Fysisk miljø Vurderinger af udstyr og materialer ligger under målet. De studerende er overvejende negative hvad det gælder det tekniske udstyr og support. Lav tilfredshed vedr. it-faciliteter til eget udstyr. Signifikant lavt ift. resten af. Større utilfredshed med de fysiske rammer ift. resten af med undtagelse af energiteknologer. Praktikdelen De studerende er i høj grad tilfredse med praktikken, hvor byggodn ligger højere end resten af. Der er utilfredshed med forberedelsen af praktikken. Sammenfatning atøruddannelsen scorer signifikant lavere på næsten alle parametre ift. andre uddannelser på byggodn. i bygningsrn er den -uddannelse der overordnet scorer lavest. En sammenligning med de øvrige erhvervsakademiuddannelser, så er i bygningsruktør gennemsnitlig med resten af. giteknologuddannelsen scorer højt på næsten alle parametre. 8

9 Styrker og indsatsområder Der er stor variat imellem de enkelte uddannelser og denne analyse bør derfor suppleres med analysen af trivselsrapporten, samt trivselsrapporterne for de enkelte uddannelser. Følgende er overordnede indsatsområder udarbejdet på baggrund af en analyse af uddannelserne. Styrker De studerende er motiverede i deres studie. Underviserne er engagerede og hjælpsomme. Det faglige niveau er tilfredsstillende. Der er et godt image hos uddannelserne på byggodn. De studerende ser gode muligheder for job og videreuddannelse. Der er et godt socialt miljø på byggodn. Indsatsområder Bygningsruktøruddannelsen som helhed. atøruddannelsen som helhed. Det faglige udbytte af uddannelserne på byggodn ligger under succeskriteriet, men er identisk med resten af. Det faglige niveau ligger samlet for byggodn under succeskriteriet: Bygningsruktørerne og ørerne trækker gennemsnittet ned. Organisering af uddannelsen: De studerende giver udtryk for utilfredshed med uddannelsernes struktur og modtagelsen af rettidig informat scorer signifikant lavere end resten af. Undervisningen: De studerende er generelt utilfredse med sammenhængen mellem de forskellige fag, de mener ikke at undervisningen er baseret på den nyeste viden samt at koblingen mellem teori og praksis er utilfredsstillende. Her ligger byggodn lavere end resten af. De studerende giver udtryk for utilstrækkelig tilbagemeldinger fra underviserne og der lyttes ikke i tilstrækkelig grad til de studerende vedr. evalueringen af undervisningen. De studerende er overvejende negative hvad gælder det tekniske udstyr og support. Der er utilfredshed vedr. it-faciliteter til eget udstyr. Signifikant lavt ift. resten af. Der er udtalt utilfredshed med de fysiske rammer på byggodn ift. resten af. 9

10 Uddannelser byggodn Table : Tilfredshed med uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "meget utilfreds" og er "meget tilfreds") Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse? odn uddannelser ,8 76 6,8 75 9, 7, 79 7,7 85 7,3 8 6,8 75 7,3 8 5,2 58 Table 2: Tilfredshed med uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "kunne ikke være længere fra" og er "kunne ikke være tættere på") Forestil dig den perfekte uddannelse. Hvor tæt på dette ideal er din uddannelse? odn uddannelser , 77 6, 75 8, 6, 77 6,9 86 6,6 83 6, 75 6,4 79 4,9 6

11 Table 3: Tilfredshed med uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Jeg føler mig motiveret i min uddannelse odn uddannelser ,9 69 6,9 69, 7,4 74 7,9 79 7,8 78 6,8 68 7,5 75 6,5 65 Jeg ser for det meste frem til at komme i gang med dagens studieopgaver (undervisning, opgaver, gruppearbejde og lignend 6,9 69 6,8 68, 7, 7 8, 8 7,7 77 6,6 66 7,4 74 6,4 64

12 Table 4: Udbytte af uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "meget utilfreds" og er "meget tilfreds") Det faglige udbytte af uddannelsen odn uddannelser ,6 73 6,6 73 9, 7,3 8 7,5 83 6,9 76 6,5 72 6,9 76 5,2 58 Det faglige niveau på uddannelsen 6,5 72 6,6 73 9, 7,4 82 7,8 86 7,2 8 6,4 7 7, 77 6, 67 Table 5: Udbytte af uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") De valgte undervisningsf ormer er generelt gode for min læring odn uddannelser ,3 7 6, 67 9, 6,6 73 7,4 82 6,8 76 5,9 66 6,6 73 5,7 64 2

13 Table 6: Tilknytning til uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Jeg er en af dem, der altid bidrager ekstra til et godt studiemiljø (både socialt og fagligt) odn uddannelser ,6 73 6,6 73 9, 7,2 8 7, 79 7, 78 6,4 7 7, 78 6,5 72 Jeg vil anbefale uddannelsen til andre 7,2 72 7,2 72, 7,7 77 8, 8 7,5 75 7, 7 7,7 77 6, 6 Jeg føler, at jeg har valgt den rigtige uddannelse 7,7 88 7,9 9 8, 9 8,4 96 8, 9 8,8 7,9 9 8, 9 7,6 87 Jeg forventer, at fuldføre min nuværende uddannelse 9,3 93 9,4 94, 9,4 94 8,8 88 9,5 95 9,4 94 9,3 93 9,3 93 3

14 Table 7: Organisering af uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Uddannelsen er velstruktureret odn uddannelser ,3 53 4,8 48, 5,5 55 6,4 64 5,3 53 4,6 46 5,7 57 4,2 42 Jeg kender kravene, der stilles til mig, for at jeg kan fuldføre min uddannelse 6,7 67 6,5 65, 7, 7 7,2 72 7,4 74 6,2 62 7, 7 7, 7 Der er klare informater om, hvad der fagligt set forventes af mig som studerende 6, 6 5,7 57, 6,9 69 6,6 66 6,6 66 5,4 54 5,8 58 5,5 55 Arbejdsmængd en er godt fordelt på min uddannelse 6, 6 5,6 56, 5,5 55 6,8 68 6,5 65 5,5 55 7, 7 5, 5 Jeg får rettidig informat om skemaændring er (fx aflysning af timer) 5,3 53 4,3 43, 6, 6 7, 7 3,9 39 3,8 38 6, 6 4,9 49 Jeg har nem adgang til informat, der er relevant for min uddannelse 6,7 67 6,5 65, 6, 6 7, 7 6,4 64 6,6 66 7,2 72 5, 5 På min uddannelse har de studerende nemt ved at blive hørt 6,7 67 6, 6, 6, 6 8, 8 6,8 68 6, 6 7,5 75 5,3 53 4

15 Table 8: Organisering af uddannelsen - vejledning Jeg har modtaget vejledning om min uddannelse, før jeg påbegyndte studiet Ikke indekseret Ja 7 43, odn uddannelser ,, 3 4, 3 65, 9 43, 229 4, 2 47, 2 42, Nej , ,, 43 59, 7 35, 2 57, 348 6, 23 53, 29 58, Table 9: Organisering af uddannelsen - vejledning Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Vejledningen jeg modtog om min uddannelse, før jeg startede var god odn uddannelser ,8 68 6,6 66, 6,5 65 7,5 75 6,9 69 6,7 67 6,3 63 6, 6 Jeg har nemt ved at få vejledning om min uddannelse 6,4 64 6,5 65, 5,8 58 6,7 67 5,5 55 6,7 67 7,2 72 5,3 53 5

16 Table : Organisering af uddannelsen - vejledning Jeg har modtaget personlig studievejledning i løbet af min uddannelse Ikke indekseret Ja 37 23, odn uddannelser ,, 2 6, 5, 2, 57 27, 5 2, 2, Nej , 68 77,, 62 84, 9 95, 9 9, 42 73, 38 88, 49 98, Table : Organisering af uddannelsen - vejledning Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Den personlige studievejlednin g jeg har modtaget i løbet af min uddannelse, har været god odn uddannelser ,8 68 7,2 72, 6,8 68 9, 9 8, 8 7,2 72 6, 6 3, 3 6

17 Table 2: Organisering af uddannelsen - fællesarrangementer Jeg har deltaget i vejledende fællesarrangementer i løbet af min uddannelse (fx om praktik, studieteknik, valgfag og eksamener) Ikke indekseret Ja , odn uddannelser ,, 33 45, 4 2, 8 38, 36 63, 7 4, 8 38, Nej , ,, 4 55, 5 79, 3 62, 24 37, 26 6, 3 63, Table 3: Organisering af uddannelsen - fællesarrangementer Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") De vejledende fællesarrangem enter i løbet af min uddannelse, har været gode odn uddannelser ,3 63 6,2 62, 5,5 55 7, 7 7,2 72 6,2 62 7, 7 4,4 44 7

18 Table 4: Undervisningen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Der skabes god sammenhæng mellem de forskellige fag inden for min uddannelse (fx fællesforløb, perspektivering til andre odn uddannelser ,4 64 6, 6, 6,9 69 6,7 67 6,7 67 5,9 59 6,9 69 5,4 54 Mine undervisere er gode til at se sammenhænge med andre fag inden for min uddannelse 6,5 65 6, 6, 7,2 72 7,2 72 6,9 69 5,8 58 7, 7 5,9 59 Jeg har indtryk af, at undervisningen er baseret på den nyeste viden inden for min uddannelsesret ning 6,8 68 6,4 64, 6,5 65 8,4 84 6,5 65 6,3 63 6,8 68 5,5 55 Undervisningen har for det meste et højt fagligt niveau 6,7 67 6,7 67, 8, 8 8, 8 7,5 75 6,4 64 7,2 72 6,3 63 Der er en god kobling mellem teori og praksis i undervisningen 6,6 66 6, 6, 5,9 59 6,7 67 7,9 79 6, 6 6,6 66 4,5 45 8

19 Table 4: Undervisningen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Mine undervisere er for det meste engagerede i undervisningen odn uddannelser ,7 77 7,2 72, 7,8 78 8,5 85 7,9 79 7, 7 7,8 78 6,5 65 9

20 Table 5: Undervisningen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Der er en passende variat i formen af den undervisning jeg deltager i (fx klasseundervis ning, gruppearbejde, forelæsn,) Uddannelsen inddrager i tilstrækkelig grad IT som en del af undervisningen Uddannelsen klæder dig på til at anvende IT som en del af den profess, du på sigt skal varetage odn uddannelser ,9 69 7,4 74 7, 7 6,6 66 7,2 72 6,9 69,,, 7,3 73 6,7 67 5,9 59 7,6 76 8,2 82 7,5 75 7,4 74 7,6 76 7,8 78 6,5 65 7,3 73 6,9 69 7,3 73 8,5 85 8,5 85 6, 6 6, 6 5, 5 Der lyttes til de studerendes evaluering af undervisningen 6,7 67 6,3 63, 6,5 65 8,2 82 7,8 78 6, 6 7,8 78 5, 5 Jeg får tilstrækkelig tilbagemelding på mine resultater (opgaver, præsentater, min aktivitet i timerne, mv.) fra mine undervisere 6,3 63 6,4 64, 6,9 69 7,3 73 7, 7 6,3 63 6,5 65 5,2 52 2

21 Table 5: Undervisningen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Mine undervisere er gode til at hjælpe, hvis jeg selv eller en medstuderende har behov for det odn uddannelser ,6 76 7,4 74, 7,7 77 8,4 84 8, 8 7,3 73 7,8 78 6,6 66 2

22 Table 6: Udstyr og materialer Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Undervisnings materialet er tidssvarende odn uddannelser , 7 6,7 67, 6,7 67 7,8 78 6,7 67 6,7 67 6,9 69 5,3 53 Uddannelsesste dets tekniske udstyr fungerer for det meste tilfredsstillende 5,9 59 5,4 54, 4,7 47 3,9 39 6, 6 5,6 56 6, 6 3,3 33 Uddannelsen tilbyder adgang til udstyr, der er relevant for min uddannelse (fx computere, div. maskiner, øvefaciliteter, 6,7 67 6,7 67, 4,4 44 5, 5 7,5 75 7,4 74 5,6 56 3,3 33 Uddannelsen sikrer, at jeg har adgang til relevant undervisnings materiale i god tid før jeg skal bruge det 6, 6 6, 6, 5, 5 5,9 59 6,7 67 6,3 63 6, 6 3,6 36 Der er god support til uddannelsesste dets tekniske udstyr 6, 6 5,6 56, 3,9 39 3,7 37 5,8 58 6, 6 5,9 59 2,

23 Table 6: Udstyr og materialer Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Biblioteket opfylder de studierelatered e behov, jeg har odn uddannelser ,7 57 6, 6, 2,7 27 2,6 26 7,3 73 6,4 64 7,5 75 3,7 37 Table 7: Udstyr og materialer Anvender du egen bærbare pc på uddannelsen? Ikke indekseret Ja 33 64, odn uddannelser ,, 74, 9, 2, 8, 23, 47 98, Nej 57 36, 52 67,,,, 9 9, , 33 77, 2, 23

24 Table 8: Udstyr og materialer Gennemsnit, -skalaen (hvor er "meget utilfreds" og er "meget tilfreds") Hvor tilfreds er du med de it-faciliteter, som skolen tilbyder dig til dit eget medbragte udstyr (trådløst netværk, strø odn uddannelser ,2 52 4,3 43, 4, 4 2,9 29 6,4 64 4,4 44 3,8 38 3,

25 Table 9.: Udstyr og materialer Ikke indekseret Har du brug for, at du kan få adgang til relevante elektroniske materialer uden for skolens normale åbningstid? Slet ikke odn uddannelser , 39 6,, 3 4,, 2, 27 5, 2 6, 5 2, , 9 3,, 2 3,,, 3 2,, 4, , 2 3,, 3 4,, 2, 2, 3, 4, 4 5 4, 2 3,,,, 5, 4 3,, 5 2, 5 8, 52 7,, 7, 2 8, 5, 37 7,, 5 2, 6 2 8, 43 6,, 5 7, 9, 5, 3 6, 6 7,, 7 6 2, 8,, 5 7, 2 8, 3 6, 66 3, 2 6, 2 5, , 35 9,, 5, 4 36, 2, 5 2, 3, 3 7, 9 9 9, 7,, 5 7, 2 8, 4 2, 54, 5 4, 2, I høj grad , 28 3,, 26 39,, 3 6, 67 32, 8 23, 3 3, Ved ikke?,,,,,,,,, 25

26 Table 2: Fysisk miljø Hvor lang tid om dagen bruger du på transport til og fra din uddannelsesinstitut? (NB: ikke praktikstedet) Ikke indekseret - minutter 239 5, odn uddannelser ,, 7 9, 2, 5, 26 22, 6 4, 2 4, -2 minutter , 86 24,, 6 22, 5 26, 3 4, 48 26, 8 9, 6 2, 2-3 minutter 338 2, 4 8,, 2 27, 3 6, 3 4, 9 6, 9 2, 4 29, 3-6 minutter 45 28, 95 25,, 8 24, 4 2, 5 24, 4 25, 2 28, 5 3, -2 timer 4 9, 78,, 9 2, 4 2, 4 9, 46 8, 6 4, 8 6, Mere end 2 timer 47 3, 32 4,, 4 5, 5, 5 24, 6 3, 2 5, 4 8, 26

27 Table 2: Fysisk miljø Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Jeg trives godt med indeklimaet på mit uddannelsesste d odn uddannelser ,7 57 4,8 48, 4,5 45 7,2 72 6,2 62 4,7 47 4,4 44 4,5 45 De fysiske rammer på uddannelsesste det understøtter alle relevante undervisningsf ormer 5,9 59 5, 5, 4,2 42 7,5 75 6,2 62 5, 5 5,2 52 4,3 43 Fællesarealern e er inspirerende at opholde sig i 4,6 77 3,6 6 6, 2,4 4 3,8 63 4,7 78 3,7 62 4, 67 2,5 42 Kantineforhold ene er tilfredsstillende 4,6 46 4, 4, 3, 3 4,4 44 6, 6 4, 4 5,9 59 3,

28 Table 22: Socialt miljø Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Jeg føler mig som en del af et fællesskab på min uddannelse odn uddannelser , 7 7,3 73, 7,6 76 7,3 73 7,9 79 7,3 73 7,8 78 6,4 64 På min uddannelse udviser de studerende et socialt medansvar over for andre studerende 6,9 69 7, 7, 7,5 75 7,4 74 7,3 73 7, 7 7,6 76 5,8 58 Jeg føler mig godt tilpas på mit hold/i min klasse 8, 8 8,2 82, 8,3 83 8, 8 8,4 84 8,2 82 8,4 84 7,3 73 Der er en god stemning på mit uddannelsesste d 7,8 78 8, 8, 8, 8 8,2 82 8,3 83 8, 8 8,3 83 6,9 69 Der er tilstrækkeligt med sociale arrangementer på uddannelsesste det 6,6 66 6,9 69, 5,8 58 5,2 52 6,9 69 7,2 72 7,9 79 4,

29 Table 22: Socialt miljø Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Som studerende er der mulighed for at engagere sig i planlægningen af sociale arrangementer odn uddannelser ,3 73 7,3 73, 5,7 57 5,7 57 7, 7 7,6 76 8,4 84 5,

30 Table 23: Image/Uddannelsens relevans og brugbarhed Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Jeg er stolt af at fortælle andre om min uddannelse odn uddannelser ,3 73 7,5 75, 7,9 79 8,2 82 7,8 78 7,5 75 7,7 77 6,3 63 Uddannelsen giver mulighed for at videreuddanne sig 7,7 77 7,6 76, 8,2 82 8, 8 6, 6 7,6 76 8, 8 7, 7 Uddannelsen giver mig mulighed for at få et job, jeg kunne tænke mig 7,7 89 8, 94, 8,6 99 8,4 97 8,6 8, 94 7,4 86 8, 93 3

31 Table 24: Praktikdelen Har du været i praktik på din igangværende uddannelse? Ikke indekseret Ja 263 7, odn uddannelser ,, 2 3,, 4 67, 23 22,, 2, Nej , ,, 72 97, 9, 7 33, 44 78, 42, 46 98, 3

32 Table 25: Praktikdelen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Min uddannelse forbereder mig til min praktikperiode odn uddannelser ,9 8 6, 82, 4,8 65 7, 95 7,4 6,2 85 6,5 88 4, 55 Praktikopholdet er relevant i forhold til uddannelsen 8,3 86 8,4 88, 6, 62, 9,6 8,4 87,, Praktikopholdet giver mig en øget faglighed 8,3 87 8,5 9, 6, 63, 9,5 8,5 89,, Praktikopholdet sætter mine tidligere fag i perspektiv 7,8 86 8, 88, 6, 66, 9, 8, 88,, Min uddannelse inddrager mine erfaringer fra praktikken 7, 79 7,3 82, 6, 67, 8,9 7,2 8,, 32

33 Table 26: Praktikdelen Mangler du at komme i et praktikforløb, inden du afslutter din uddannelse? Ikke indekseret Ja 7, odn uddannelser ,, 63 85, 5 79, 5 24, , 39 93, 42 89, Nej 474 3, ,, 5, 4 2, 6 76, 24 36, 3 7, 5, Table 27: Praktikdelen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Jeg har klare forventninger til udbyttet af mit kommende praktikophold odn uddannelser ,9 96 7, 98, 6,6 93 6,7 94 6,4 89 7,2 7,2 6,

34 Table 28: Eksaminer & Prøver Har du været til eksamener eller prøver på din nuværende uddannelse? Ikke indekseret Ja 87 69, odn uddannelser ,, 6 82, 4 2, 3 62, 42 74, 9 46, 29 63, Nej 493 3, 29 29,, 3 8, 5 79, 8 38, 44 26, 22 54, 7 37, 34

35 Table 29: Eksaminer & Prøver Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Bedømmelsesk riterierne ved prøver og eksamener er klart kommunikered e odn uddannelser ,5 65 6,4 64, 7,4 74 7,3 73 7,5 75 6, 6 7,4 74 6,4 64 Der er god sammenhæng mellem undervisning og eksamenskrav 6,8 68 6,7 67, 7,8 78 7,3 73 7,5 75 6,4 64 7,8 78 6,7 67 Table 3: Eksaminer & Prøver Gennemsnit, -skalaen (hvor er "meget utilfreds" og er "meget tilfreds") Hvor tilfreds er du alt i alt med dine resultater ved eksamener? odn uddannelser ,6 92 7,3 89 5, 6 7,5 9 8,3 6,8 82 7,3 89 7,3 89 7,

36 Table 3: Egen indsats Gennemsnit, -skalaen (hvor er "meget utilfreds" og er "meget tilfreds") Hvor tilfreds er du alt i alt med din egen indsats på uddannelsen? odn uddannelser ,4 89 7,5 9 8, 96 7,6 9 8,2 99 8,3 7,4 89 7,5 9 7,2 86 Table 32: Egen indsats Gennemsnitlig tidsforbrug om ugen på undervisning (fx forelæsninger, holdtimer, øvelsestimer, gruppearbejde og lignende) Ikke indekseret Op til timer 6 7, odn uddannelser ,, 3 4, 2, 3 5, 35 6, 3 7, 2, -2 timer 3 2, 9 2,, 5 7,, 4 2, 64, 9 22, 8 7, 2-3 timer , ,, 22 3, 3 6, 8 4, 92 34, 5 37, 5 32, Mere end 3 timer 482 3, ,, 44 59, 4 74, 5 25, 27 48, 4 34, 4 3, 36

37 Table 33: Egen indsats Gennemsnitlig tidsforbrug om ugen på forberedelse (fx læsning, læsegruppearbejde, opgaveskrivning og lignende) Ikke indeksret Op til timer 92 58, odn uddannelser ,, 23 3, 9 47, 7 8, , 3 73, 34 72, -2 timer , 2 28,, 28 38, 8 42, 3 4, 53 28, 9 22, 9 9, 2-3 timer 27 8, 84,, 4,, 5, 69 2, 2 5, 2 4, Mere end 3 timer 3 7, 93 2,, 3 8, 2,, 76 4,, 2 4, 37

38 Table 34: Egen indsats Gennemsnitlig tidsforbrug om ugen på studenterforeningsarbejde (både fagligt og socialt) Ikke indekseret Op til timer , odn uddannelser ,, 58 89, 8, 2, 42 83, 34 94, 32 86, -2 timer 34 9, 64 9,, 2,,, 58, 2 6, 3 8, 2-3 timer 34 2, 6 2,, 3 5,,, 2 2,, 3, Mere end 3 timer 26 2, 9 3,, 3 5,,, 5 3,, 3, 38

39 Table 35: Egen indsats Gennemsnitlig tidsforbrug om ugen på studierelevant arbejde (både lønnet og frivilligt arbejde) Ikke indekseret Op til timer 33 73, odn uddannelser ,, 54 83, 8, 8 9, 36 73, 3 88, 33 79, -2 timer 266 9, 93 4,, 4 6,, 5, 8 6, 3 9, 5 2, 2-3 timer 66 5, 29 4,, 3 5,,, 22 4, 3, 3 7, Mere end 3 timer 52 4, 35 5,, 4 6,, 5, 29 6,, 2, 39

40 Table 36: Egen indsats Gennemsnitlig tidsforbrug om ugen på ikke studierelevant arbejde Ikke indekseret Op til timer , odn uddannelser ,, 48 79, 6, 7 85, , 26 76, 28 78, -2 timer , 4 2,, 4 7, 5 28, 3 5, 22 24, 3 9, 3 8, 2-3 timer 83 6, 35 5,, 5 8, 2,, 22 4, 3 9, 3 8, Mere end 3 timer 5 4, 28 4,, 4 7,,, 2 4, 2 6, 2 6, Table 37: Æstetisk miljø Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") odn uddannelser Total Total e- tekni ker El-ins tallat ør gitekno log ker r log atør 4

41 Table 38: Baggrundsoplysninger - ikke indekseret Sprog Dansk , odn uddannelser ,, 75, 2, 2, 49 7, 43, 52, English 4 25, 75 22,,,,, 75 3,,, Table 39: Baggrundsoplysninger - ikke indekseret Køn Mand 965 6, odn uddannelser ,, 7 96, 9, 7 8, 46 82, 27 66, 47, Kvinde 65 39, 22 6,, 3 4,, 4 9, 8, 4 34,, 4

42 Table 4: Baggrundsoplysninger - ikke indekseret Alder Yngre end 2 år 35 9, odn uddannelser ,,, 5, 5, 34 6, 3 7,, 2-24 år , ,, 9 26, 5 26, 4 9, , 3 32, 4 3, 25-3 år 54 33, ,, 36 49, 8 42, 7 33, 26 39, 2 29, 2 26, Ældre end 3 år 23 5, 44 9,, 9 26, 5 26, 9 43, 77 4, 3 32, 2 45, Table 4: Baggrundsoplysninger - ikke indekseret Uddannelsens opbygning i semestre eller moduler Semestre , odn uddannelser ,, 73 99, 9, 2, 56, 4, 46, Moduler 8 5,,,,,,,,, 42

43 Table 42: Baggrundsoplysninger - ikke indekseret Hvilket semester/modul går du på?. semester/.-2. modul odn uddannelser , 96 26,, 5 2, 9, 8 38, 3 2, 22 55, 9 44, 2. semester/3.-4. modul 238 5, 6 5,, 27 36,,, 7 3, 8 2, 26, 3. semester/5.-6. modul 38 2, 33 8,, 22 3,, 3 62, 79 4, 9 23, 23, 4. semester/7.-8. modul 26 8, 3 4,, 4,,, 88 6, 3, 3 7, 5. semester/9.-. modul 73, 8,,,,, 8 5,,, 6. semester/.- 2. modul 4 3, 35 5,,,,, 35 6,,, 7. semester/ modul 7, 87 2,,,,, 87 6,,, 8. semester/ modul,,,,,,,,, 43

44 Table 43: Baggrundsoplysninger - ikke indekseret Hvilken prioritet den nuværende uddannelse var, da man ansøgte om optagelse. prioritet , odn uddannelser ,, 69 96, 9, 9 9, , 32 78, 42 89, 2. prioritet 9 2, 84,, 3 4,, 2, 68 2, 6 5, 4 9, 3. prioritet 36 2,,,,,, 2,,, 4. prioritet eller lavere 7, 5,,,,,, 3 7, 2, 44

45 Table 44: Baggrundsoplysninger - ikke indekseret Adgangsgivende eksamen til den nuværende uddannelse STX , odn uddannelser ,,,, 3 4, 68 3, 7 7, 2, HF 6, 59 8,,, 2, 6 29, 46 8, 5 2,, HHX 2 7, 2 3,,,, 5, 8 3, 2,, HTX 8 5, 43 6,,,,, 4 7, 2 5, 2, Erhvervsuddan nelse , ,, 68 92, 6 84, 9 43, 29 37, 22 54, 4 87, Andet 298 9, 96 3,, 5 7, 5, 2, 79 4, 4, 4 9, 45

Tilfredshedsundersøgelse 2013 VIA University College (Professionshøjskolen) Åbne kommentarer

Tilfredshedsundersøgelse 2013 VIA University College (Professionshøjskolen) Åbne kommentarer Tilfredshedsundersøgelse 2013 VIA University College (Professionshøjskolen) Åbne kommentarer Sygeplejerskeuddannelsen i Århus (Sygeplejerske uddannelsen - VIA University College (Professionshøjskolen))

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2013

Elevtrivselsundersøgelse 2013 Elevtrivselsundersøgelse 2013 STX Campus Bornholm Svarprocent: 90% (610 besvarelser ud af 675 mulige) Åbne kommentarer-rapport (Bilag til Skolerapporten) Er der noget på uddannelsen, der er bedre eller

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 27% (98 besvarelser ud af 365 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Ifølge brugerne selv

Ifølge brugerne selv STOFINDTAGELSESRUMMET Ifølge brugerne selv Den første brugertilfredshedsundersøgelse i forhold til Københavns Stofindtagelsesrum Pauline Hagensen 2013 [ H A L M T O R V E T 9 D, K B H. V ] Indhold 1. Baggrund...

Læs mere

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time 1 Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time Vil du starte med at introducere hvad du hedder og hvilket studium du går på? Jeg hedder Erik og jeg læser Jura, er lige blevet færdig med 3. Semester

Læs mere

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Indledning Aktiviteten foregår i et samarbejde mellem Center for bydækkende strategier i Københavns Kommune, selskabet Energi & Miljø, målefirmaet

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD

Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD 180 Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD Mange voksne med ADHD har svært ved at få hverdagen til at fungere. STRUKTUR De har ofte vanskeligheder med at organisere

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever.

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever. Bilag Indhold Bilag... 50 Bilag 1: Interviewguides... 51 Interviewguide leder... 51 Interviewguide lærer... 51 Interviewguide elever... 52 Bilag 2: Forældre accept... 53 Forældre accept Vestre Skole...

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Brugerstudier ved UCN biblioteket

Brugerstudier ved UCN biblioteket Brugerstudier ved UCN biblioteket Det erhversrelaterede projekt, januar 2015. Det informationsvidenskabelige akademi, KU. Udarbejdet af Pernille A. Jensen Projektsted: UCN bibliotekerne på pædaog uddannelsen

Læs mere

Hvordan henvender Silkeborg bibliotek sig målrettet til unge? [ Tilstandsrapport, juni 2013 ] Ved freelance antropolog Ulla Stilling Pedersen

Hvordan henvender Silkeborg bibliotek sig målrettet til unge? [ Tilstandsrapport, juni 2013 ] Ved freelance antropolog Ulla Stilling Pedersen Hvordan henvender Silkeborg bibliotek sig målrettet til unge? [ Tilstandsrapport, juni 2013 ] Ved freelance antropolog Ulla Stilling Pedersen 1. Unges syn på biblioteket De kvalitative data er indsamlet

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012

RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012 [ Fastholdelsesinitiativ HA(it), efteråret 2012] RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012 Vi afholdt i efterårssemestret 2012 en fastholdelsesworkshop for de nye studerende på HA(it)

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse

Bilag 1 Projektbeskrivelse Bilag 1 Projektbeskrivelse Kilde: Databasen over udbudte erhvervsrelaterede projekter http://studienet.db.dk/public/7sem/ Brugerevaluering af nyindretning af det fysiske bibliotek Status: Endelig aftale

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Metode... 5 Spørgeskemaundersøgelse... 5 Karakteristik

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

Bilag. Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard

Bilag. Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard Bilag Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard RESUME Dette dokument indeholder transskriberinger af interview samt tabeller. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF JOBCENTER GREVE FOR LOKALT BESKÆFTIGELSESRÅD GREVE BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Del 1:

Læs mere

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard Evaluering af bibliotekets tilbud og service Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Rapportens opbygning og læsevejledning...

Læs mere

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen Opfølgning på folkeskolereformen 1. Baggrund, resumé og anbefalinger... 2 1.1. Resumé... 3 1.2. Anbefalinger... 5 1.3. Baggrund: Spørgeskemaundersøgelsen...

Læs mere

APPENDIKS. Indholdsfortegnelse. Roskilde Universitet Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse. 1 af 100

APPENDIKS. Indholdsfortegnelse. Roskilde Universitet Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse. 1 af 100 APPENDIKS Indholdsfortegnelse 1. Resume... 2 2. Abstract... 2 3. Det transskriberede informerende interview... 4 3.1. Bilag 1 - Interview med Gitte... 4 4. Bilag 2 Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen...

Læs mere

?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????

?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? Brugerundersøgelse?????????????????????? Foråret 2013 Biblioteket. Campus Horsens????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Læs mere

Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed.

Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed. Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed. Mathias Lasgaard Signe Sofie Nielsen Julie Christiansen Rune Christensen Rikke Holm

Læs mere

Hvad tilbyder det gode studiemiljø de studerende?

Hvad tilbyder det gode studiemiljø de studerende? Hvad tilbyder det gode studiemiljø de studerende? DEFF projekt genereret på workshop Kend din bruger Arrangeret af DEFF programgruppen Mødet med Brugeren (MmB) Tirsdag, d. 3. maj 2011 på Aarhus Universitet

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere