Trivselsundersøgelse 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trivselsundersøgelse 2010"

Transkript

1 Trivselsundersøgelse 2 byggodn VVS og El Iatør: Stæhr Johansens Vej 5 2 Frederiksberg

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Trivselsanalyse for byggodn... 7 Styrker og indsatsområder... 9 Uddannelser byggodn... Kommentarer...47 Det fysiske miljø...47 Uddybende kommentarer...7 2

3 Indledning I efteråret 2 blev der foretaget trivselsevalueringer på alle videregående uddannelser på erhvervsakademier og professshøjskoler. Fra politisk hold har man vedtaget det såkaldte ressourceregnskab, der er en ny måde, hvorpå uddannelsesinstituterne på Undervisningsministeriets område (dvs. erhvervsskoler, almene gymnasier, VUC er, erhvervsakademier og professshøjskoler) hvert år skal opgøre og præsentere deres resultater inden for de fire væsentligste uddannelsespolitiske målsætninger: Høj faglig kvalitet i uddannelserne Uddannelse til flere Udviklingsorienterede instituter Effektiv institutsdrift. Ressourceregnskabet har til formål at belyse uddannelsesinstituternes prioriteringer, kvalitet og resultater gennem en række indikatorer. Ressourceregnskabsmodellen indeholder 2 indikatorer, der tilsammen belyser uddannelsesinstitutens resultater i forhold til overordnede uddannelsespolitiske mål. En af disse indikatorer er trivselsmåling hos de studerende. Der er derfor nu udarbejdet et fælles spørgeskema, der skal anvendes på alle uddannelser på samme niveau. For betyder dette, at der er et fælles skema for alle erhvervsakademiuddannelser og et skema for alle voksne videregående uddannelser. Metode Trivselsevalueringen foretaget på er gennemført af i alt 654 studerende. Der har været en meget stor variat i svarprocenten fra uddannelse til uddannelse, som det fremgår af nedenstående skema. En konsekvens af ressourceregnskabet har desværre været en manglende fleksibilitet i forhold til afvikling af undersøgelsen, idet erhvervsakademierne kun kunne gennemføre uddannelsen i bestemte uger. Dette faldt ikke heldigt ud på alle uddannelser. På nogle uddannelser var en stor gruppe studerende i praktik og andre var i gang med at skrive speciale og var derfor ikke lette at kontakte og motivere til at deltage i undersøgelsen. Dette er meget beklageligt, da en høj svarprocent er afgørende for undersøgelsens validitet. Jo mindre populat der deltager, jo større svarprocent kræves for at sikre validiteten. For at opnå validitet i en populat på.2 kræves 585 svar. Ud fra dette kan det heldigvis konkluderes, at for hele og de fleste uddannelser er antallet af besvarelser tilfredsstillende. 3

4 Evalueringen blev gennemført som en anonym undersøgelse, hvilket de studerende blev informeret om inden de påbegyndte deres besvarelser. Det er vigtigt at pointere, at trivselsevalueringerne giver et øjebliksbillede af temperaturen på de forskellige uddannelser. De studerende giver udtryk for deres subjektive vurderinger, hvilket man skal tage med i analysen af resultaterne. Man kan aflæse tendenser af en trivselsmåling og udpege eventuelle indsatsområder, men resultaterne er ikke udtryk for en objektiv sandhed. Derfor kan der være behov for yderligere uddybning af resultaterne i form af andre kvantitative og kvalitative målinger. En almindeligt brugt fremgangsmåde i tvivlstilfælde kan være fokusgruppeinterviews blandt bestemte grupper af studerende. Det er vigtigt, at man primært opfatter en trivselsevaluering, som en temperaturmåling og et godt dialogværktøj. Evalueringen skal ses som et værktøj til at reflektere systematisk over arbejdet med de studerende og en mulighed for dialog på tværs af akademiet ikke mindst i forhold til vore brugere, de studerende. Det er et vigtigt signal at sende de studerende, at akademiet interesserer sig for deres mening og har en oprigtig vilje til at skabe udvikling og forbedringer. 4

5 De studerende tog stilling til 44 spørgsmål, under følgende hovedtemaer: generel tilfredshed med uddannelsen udbytte af uddannelsen tilknytning til uddannelsen organisering af uddannelse undervisningen udstyr og materialer fysisk miljø socialt miljø praktikdelen eksaminer & prøver egen indsats I de overordnede spørgsmål skulle de studerende besvare spørgsmålene ud fra en skalainddeling fra -, hvor ville vise en stor uenighed med det respektive udsagn og ville vise en stor enighed med det respektive udsagn. Der var også mulighed for at kunne svare ved ikke på spørgsmålet. De øvrige spørgsmål var primært formuleret som udsagn, som de studerende skulle forholde sig til i forhold til, hvor enige de var med udsagnet. Udover disse lukkede spørgsmål, har spørgeskemaet også inkluderet enkelte åbne kvalitative spørgsmål, hvor den studerende har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer. Besvarelserne af spørgeskemaet er trukket ud i uredigeret form, og er herefter nøje blevet analyseret ud fra forskellige gennemsigtige måleparametre. En bærende værdi i analysen er, at der ikke lægges skjulte parametre ind i analysen, men udsagnene sættes sammen efter tema og helheden vurderes herfra. Årsagssammenhænge søges afklaret, der hvor det giver mening. Hvis der ikke umiddelbart kan afklares sammenhænge i et tydeligt indsatsområde anbefales yderligere uddybning. Besvarelser på 7 og derover rates som gennemsnitlig eller positiv besvarelse. De udsagn der besvares efter enighedskriteriet vurderes en enighed på 75 % og derover også som værende positiv. Besvarelser på mellem 6-7 karakteriseres som en jævn eller middelmådig besvarelse, og en besvarelse på 6, eller derunder vurderes som et potentielt indsatsområde afhængig af tema og sammenhæng. Det er vigtigt at være opmærksom på korrelaten på spørgsmålene. Den har afgørende betydning for at nogle emneområder er vigtigere end andre. Man kan eksempelvis godt forestille sig, at direkte spørgsmål til emners relevans, vil give en skæv fordeling af vigtighed af et emne, idet alle respondenter vil være tilbøjelige til at mene, at samtlige emner er vigtige. Korrelaten mellem de studerendes overordnede tilfredshed med studiet viser sig stort set i alle undersøgelser at korrelere med vurderinger af undervisningen, som vigtigste faktor og 5

6 organisering af uddannelsen og det sociale miljø som de to næst vigtigste faktorer. Tilsammen udgør disse 3 emner kernen i de studerendes studieglæde. En konsekvens af denne korrelatsanalyse er at det letter muligheden for at vurdere effekten af et potentielt indsatsområde Korrelatsanalyse 29% Organisering af uddannelsen 46% Undervisning 2% Socialt miljø % Fysisk miljø % Udstyr & materialer 5% Praktik Som det fremgår af ovenstående diagram vil en indsats i forhold til undervisning, organisering og socialt miljø have en god effekt, hvorimod en indsats på de ydre rammer ikke umiddelbart vil have den store effekt på de studerendes generelle tilfredshed med studiet. Heldigvis er det vigtigste for vore studerende undervisningen. 6

7 Trivselsanalyse for byggodn Generelt To uddannelser skiller sig negativt ud: atør og bygningsruktør. De studerendes faglige udbytte og niveau på byggodn ligger under succeskriteriet, men de er identiske med som helhed. De studerende på byggodn er overordnet tilfredse med uddannelsen, med undtagelse af atør Dette parameter ligger på niveau med totalen for. De studerende føler sig motiverede og ser frem til dagens studieopgaver, med undtagelse af atør. Undervisning Generelt meget spredte vurderinger. o VVS iatør og bygningsruktør ligger generelt lavere i alle henseender. De studerende er tilfredse med undervisernes engagement og hjælpsomhed. Det faglige niveau vurderes generelt tilfredsstillende, med undtagelse af atør og bygningsruktør. Niveauet på byggodn er identisk med som helhed. Der er overordnet tilfredshed med variat i undervisningsformen. Overordnet tilfredshed med IT, hvor begge iatøruddannelser skiller sig negativt ud. Ledelse De studerende giver udtryk for utilfredshed med organiseringen af uddannelsen. Strukturen på uddannelsen og rettidig informat scorer signifikant lavere end resten af. Informatsniveauet er der utilfredshed med blandt de studerende. giteknologerne er mest tilfredse inden for dette område. Studievejledning Af studerende på byggodn, har 4 % modtaget vejledning før studiestart. Under studiet har kun 23 % modtaget studievejledning, hvor de studerende der har, vurderer vejledningen som tilfredsstillende. o El-iatørerne er utilfredse med muligheden for at få vejledning. Socialt miljø Det sociale miljø vurderes positivt, med undtagelse af atørerne. Generelt scorer byggodn højere på disse parametre end resten af. De studerende er særligt positive ift. fællesskab og stemning. Der efterlyses flere sociale arrangementer fra de studerende. Generel tendens på. Tilknytning De studerende vil anbefale uddannelsen, de har valgt den rigtige uddannelse og forventer at fuldføre uddannelsen. Overordnet mere positiv ift. resten af, der også opfylder målet. Positive tilkendegivelser ift. videreuddannelse og mulighed for job. Højere end resten af, der også. 7

8 Fysisk miljø Vurderinger af udstyr og materialer ligger under målet. De studerende er overvejende negative hvad det gælder det tekniske udstyr og support. Lav tilfredshed vedr. it-faciliteter til eget udstyr. Signifikant lavt ift. resten af. Større utilfredshed med de fysiske rammer ift. resten af med undtagelse af energiteknologer. Praktikdelen De studerende er i høj grad tilfredse med praktikken, hvor byggodn ligger højere end resten af. Der er utilfredshed med forberedelsen af praktikken. Sammenfatning atøruddannelsen scorer signifikant lavere på næsten alle parametre ift. andre uddannelser på byggodn. i bygningsrn er den -uddannelse der overordnet scorer lavest. En sammenligning med de øvrige erhvervsakademiuddannelser, så er i bygningsruktør gennemsnitlig med resten af. giteknologuddannelsen scorer højt på næsten alle parametre. 8

9 Styrker og indsatsområder Der er stor variat imellem de enkelte uddannelser og denne analyse bør derfor suppleres med analysen af trivselsrapporten, samt trivselsrapporterne for de enkelte uddannelser. Følgende er overordnede indsatsområder udarbejdet på baggrund af en analyse af uddannelserne. Styrker De studerende er motiverede i deres studie. Underviserne er engagerede og hjælpsomme. Det faglige niveau er tilfredsstillende. Der er et godt image hos uddannelserne på byggodn. De studerende ser gode muligheder for job og videreuddannelse. Der er et godt socialt miljø på byggodn. Indsatsområder Bygningsruktøruddannelsen som helhed. atøruddannelsen som helhed. Det faglige udbytte af uddannelserne på byggodn ligger under succeskriteriet, men er identisk med resten af. Det faglige niveau ligger samlet for byggodn under succeskriteriet: Bygningsruktørerne og ørerne trækker gennemsnittet ned. Organisering af uddannelsen: De studerende giver udtryk for utilfredshed med uddannelsernes struktur og modtagelsen af rettidig informat scorer signifikant lavere end resten af. Undervisningen: De studerende er generelt utilfredse med sammenhængen mellem de forskellige fag, de mener ikke at undervisningen er baseret på den nyeste viden samt at koblingen mellem teori og praksis er utilfredsstillende. Her ligger byggodn lavere end resten af. De studerende giver udtryk for utilstrækkelig tilbagemeldinger fra underviserne og der lyttes ikke i tilstrækkelig grad til de studerende vedr. evalueringen af undervisningen. De studerende er overvejende negative hvad gælder det tekniske udstyr og support. Der er utilfredshed vedr. it-faciliteter til eget udstyr. Signifikant lavt ift. resten af. Der er udtalt utilfredshed med de fysiske rammer på byggodn ift. resten af. 9

10 Uddannelser byggodn Table : Tilfredshed med uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "meget utilfreds" og er "meget tilfreds") Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse? odn uddannelser ,8 76 6,8 75 9, 7, 79 7,7 85 7,3 8 6,8 75 7,3 8 5,2 58 Table 2: Tilfredshed med uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "kunne ikke være længere fra" og er "kunne ikke være tættere på") Forestil dig den perfekte uddannelse. Hvor tæt på dette ideal er din uddannelse? odn uddannelser , 77 6, 75 8, 6, 77 6,9 86 6,6 83 6, 75 6,4 79 4,9 6

11 Table 3: Tilfredshed med uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Jeg føler mig motiveret i min uddannelse odn uddannelser ,9 69 6,9 69, 7,4 74 7,9 79 7,8 78 6,8 68 7,5 75 6,5 65 Jeg ser for det meste frem til at komme i gang med dagens studieopgaver (undervisning, opgaver, gruppearbejde og lignend 6,9 69 6,8 68, 7, 7 8, 8 7,7 77 6,6 66 7,4 74 6,4 64

12 Table 4: Udbytte af uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "meget utilfreds" og er "meget tilfreds") Det faglige udbytte af uddannelsen odn uddannelser ,6 73 6,6 73 9, 7,3 8 7,5 83 6,9 76 6,5 72 6,9 76 5,2 58 Det faglige niveau på uddannelsen 6,5 72 6,6 73 9, 7,4 82 7,8 86 7,2 8 6,4 7 7, 77 6, 67 Table 5: Udbytte af uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") De valgte undervisningsf ormer er generelt gode for min læring odn uddannelser ,3 7 6, 67 9, 6,6 73 7,4 82 6,8 76 5,9 66 6,6 73 5,7 64 2

13 Table 6: Tilknytning til uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Jeg er en af dem, der altid bidrager ekstra til et godt studiemiljø (både socialt og fagligt) odn uddannelser ,6 73 6,6 73 9, 7,2 8 7, 79 7, 78 6,4 7 7, 78 6,5 72 Jeg vil anbefale uddannelsen til andre 7,2 72 7,2 72, 7,7 77 8, 8 7,5 75 7, 7 7,7 77 6, 6 Jeg føler, at jeg har valgt den rigtige uddannelse 7,7 88 7,9 9 8, 9 8,4 96 8, 9 8,8 7,9 9 8, 9 7,6 87 Jeg forventer, at fuldføre min nuværende uddannelse 9,3 93 9,4 94, 9,4 94 8,8 88 9,5 95 9,4 94 9,3 93 9,3 93 3

14 Table 7: Organisering af uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Uddannelsen er velstruktureret odn uddannelser ,3 53 4,8 48, 5,5 55 6,4 64 5,3 53 4,6 46 5,7 57 4,2 42 Jeg kender kravene, der stilles til mig, for at jeg kan fuldføre min uddannelse 6,7 67 6,5 65, 7, 7 7,2 72 7,4 74 6,2 62 7, 7 7, 7 Der er klare informater om, hvad der fagligt set forventes af mig som studerende 6, 6 5,7 57, 6,9 69 6,6 66 6,6 66 5,4 54 5,8 58 5,5 55 Arbejdsmængd en er godt fordelt på min uddannelse 6, 6 5,6 56, 5,5 55 6,8 68 6,5 65 5,5 55 7, 7 5, 5 Jeg får rettidig informat om skemaændring er (fx aflysning af timer) 5,3 53 4,3 43, 6, 6 7, 7 3,9 39 3,8 38 6, 6 4,9 49 Jeg har nem adgang til informat, der er relevant for min uddannelse 6,7 67 6,5 65, 6, 6 7, 7 6,4 64 6,6 66 7,2 72 5, 5 På min uddannelse har de studerende nemt ved at blive hørt 6,7 67 6, 6, 6, 6 8, 8 6,8 68 6, 6 7,5 75 5,3 53 4

15 Table 8: Organisering af uddannelsen - vejledning Jeg har modtaget vejledning om min uddannelse, før jeg påbegyndte studiet Ikke indekseret Ja 7 43, odn uddannelser ,, 3 4, 3 65, 9 43, 229 4, 2 47, 2 42, Nej , ,, 43 59, 7 35, 2 57, 348 6, 23 53, 29 58, Table 9: Organisering af uddannelsen - vejledning Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Vejledningen jeg modtog om min uddannelse, før jeg startede var god odn uddannelser ,8 68 6,6 66, 6,5 65 7,5 75 6,9 69 6,7 67 6,3 63 6, 6 Jeg har nemt ved at få vejledning om min uddannelse 6,4 64 6,5 65, 5,8 58 6,7 67 5,5 55 6,7 67 7,2 72 5,3 53 5

16 Table : Organisering af uddannelsen - vejledning Jeg har modtaget personlig studievejledning i løbet af min uddannelse Ikke indekseret Ja 37 23, odn uddannelser ,, 2 6, 5, 2, 57 27, 5 2, 2, Nej , 68 77,, 62 84, 9 95, 9 9, 42 73, 38 88, 49 98, Table : Organisering af uddannelsen - vejledning Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Den personlige studievejlednin g jeg har modtaget i løbet af min uddannelse, har været god odn uddannelser ,8 68 7,2 72, 6,8 68 9, 9 8, 8 7,2 72 6, 6 3, 3 6

17 Table 2: Organisering af uddannelsen - fællesarrangementer Jeg har deltaget i vejledende fællesarrangementer i løbet af min uddannelse (fx om praktik, studieteknik, valgfag og eksamener) Ikke indekseret Ja , odn uddannelser ,, 33 45, 4 2, 8 38, 36 63, 7 4, 8 38, Nej , ,, 4 55, 5 79, 3 62, 24 37, 26 6, 3 63, Table 3: Organisering af uddannelsen - fællesarrangementer Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") De vejledende fællesarrangem enter i løbet af min uddannelse, har været gode odn uddannelser ,3 63 6,2 62, 5,5 55 7, 7 7,2 72 6,2 62 7, 7 4,4 44 7

18 Table 4: Undervisningen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Der skabes god sammenhæng mellem de forskellige fag inden for min uddannelse (fx fællesforløb, perspektivering til andre odn uddannelser ,4 64 6, 6, 6,9 69 6,7 67 6,7 67 5,9 59 6,9 69 5,4 54 Mine undervisere er gode til at se sammenhænge med andre fag inden for min uddannelse 6,5 65 6, 6, 7,2 72 7,2 72 6,9 69 5,8 58 7, 7 5,9 59 Jeg har indtryk af, at undervisningen er baseret på den nyeste viden inden for min uddannelsesret ning 6,8 68 6,4 64, 6,5 65 8,4 84 6,5 65 6,3 63 6,8 68 5,5 55 Undervisningen har for det meste et højt fagligt niveau 6,7 67 6,7 67, 8, 8 8, 8 7,5 75 6,4 64 7,2 72 6,3 63 Der er en god kobling mellem teori og praksis i undervisningen 6,6 66 6, 6, 5,9 59 6,7 67 7,9 79 6, 6 6,6 66 4,5 45 8

19 Table 4: Undervisningen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Mine undervisere er for det meste engagerede i undervisningen odn uddannelser ,7 77 7,2 72, 7,8 78 8,5 85 7,9 79 7, 7 7,8 78 6,5 65 9

20 Table 5: Undervisningen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Der er en passende variat i formen af den undervisning jeg deltager i (fx klasseundervis ning, gruppearbejde, forelæsn,) Uddannelsen inddrager i tilstrækkelig grad IT som en del af undervisningen Uddannelsen klæder dig på til at anvende IT som en del af den profess, du på sigt skal varetage odn uddannelser ,9 69 7,4 74 7, 7 6,6 66 7,2 72 6,9 69,,, 7,3 73 6,7 67 5,9 59 7,6 76 8,2 82 7,5 75 7,4 74 7,6 76 7,8 78 6,5 65 7,3 73 6,9 69 7,3 73 8,5 85 8,5 85 6, 6 6, 6 5, 5 Der lyttes til de studerendes evaluering af undervisningen 6,7 67 6,3 63, 6,5 65 8,2 82 7,8 78 6, 6 7,8 78 5, 5 Jeg får tilstrækkelig tilbagemelding på mine resultater (opgaver, præsentater, min aktivitet i timerne, mv.) fra mine undervisere 6,3 63 6,4 64, 6,9 69 7,3 73 7, 7 6,3 63 6,5 65 5,2 52 2

21 Table 5: Undervisningen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Mine undervisere er gode til at hjælpe, hvis jeg selv eller en medstuderende har behov for det odn uddannelser ,6 76 7,4 74, 7,7 77 8,4 84 8, 8 7,3 73 7,8 78 6,6 66 2

22 Table 6: Udstyr og materialer Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Undervisnings materialet er tidssvarende odn uddannelser , 7 6,7 67, 6,7 67 7,8 78 6,7 67 6,7 67 6,9 69 5,3 53 Uddannelsesste dets tekniske udstyr fungerer for det meste tilfredsstillende 5,9 59 5,4 54, 4,7 47 3,9 39 6, 6 5,6 56 6, 6 3,3 33 Uddannelsen tilbyder adgang til udstyr, der er relevant for min uddannelse (fx computere, div. maskiner, øvefaciliteter, 6,7 67 6,7 67, 4,4 44 5, 5 7,5 75 7,4 74 5,6 56 3,3 33 Uddannelsen sikrer, at jeg har adgang til relevant undervisnings materiale i god tid før jeg skal bruge det 6, 6 6, 6, 5, 5 5,9 59 6,7 67 6,3 63 6, 6 3,6 36 Der er god support til uddannelsesste dets tekniske udstyr 6, 6 5,6 56, 3,9 39 3,7 37 5,8 58 6, 6 5,9 59 2,

23 Table 6: Udstyr og materialer Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Biblioteket opfylder de studierelatered e behov, jeg har odn uddannelser ,7 57 6, 6, 2,7 27 2,6 26 7,3 73 6,4 64 7,5 75 3,7 37 Table 7: Udstyr og materialer Anvender du egen bærbare pc på uddannelsen? Ikke indekseret Ja 33 64, odn uddannelser ,, 74, 9, 2, 8, 23, 47 98, Nej 57 36, 52 67,,,, 9 9, , 33 77, 2, 23

24 Table 8: Udstyr og materialer Gennemsnit, -skalaen (hvor er "meget utilfreds" og er "meget tilfreds") Hvor tilfreds er du med de it-faciliteter, som skolen tilbyder dig til dit eget medbragte udstyr (trådløst netværk, strø odn uddannelser ,2 52 4,3 43, 4, 4 2,9 29 6,4 64 4,4 44 3,8 38 3,

25 Table 9.: Udstyr og materialer Ikke indekseret Har du brug for, at du kan få adgang til relevante elektroniske materialer uden for skolens normale åbningstid? Slet ikke odn uddannelser , 39 6,, 3 4,, 2, 27 5, 2 6, 5 2, , 9 3,, 2 3,,, 3 2,, 4, , 2 3,, 3 4,, 2, 2, 3, 4, 4 5 4, 2 3,,,, 5, 4 3,, 5 2, 5 8, 52 7,, 7, 2 8, 5, 37 7,, 5 2, 6 2 8, 43 6,, 5 7, 9, 5, 3 6, 6 7,, 7 6 2, 8,, 5 7, 2 8, 3 6, 66 3, 2 6, 2 5, , 35 9,, 5, 4 36, 2, 5 2, 3, 3 7, 9 9 9, 7,, 5 7, 2 8, 4 2, 54, 5 4, 2, I høj grad , 28 3,, 26 39,, 3 6, 67 32, 8 23, 3 3, Ved ikke?,,,,,,,,, 25

26 Table 2: Fysisk miljø Hvor lang tid om dagen bruger du på transport til og fra din uddannelsesinstitut? (NB: ikke praktikstedet) Ikke indekseret - minutter 239 5, odn uddannelser ,, 7 9, 2, 5, 26 22, 6 4, 2 4, -2 minutter , 86 24,, 6 22, 5 26, 3 4, 48 26, 8 9, 6 2, 2-3 minutter 338 2, 4 8,, 2 27, 3 6, 3 4, 9 6, 9 2, 4 29, 3-6 minutter 45 28, 95 25,, 8 24, 4 2, 5 24, 4 25, 2 28, 5 3, -2 timer 4 9, 78,, 9 2, 4 2, 4 9, 46 8, 6 4, 8 6, Mere end 2 timer 47 3, 32 4,, 4 5, 5, 5 24, 6 3, 2 5, 4 8, 26

27 Table 2: Fysisk miljø Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Jeg trives godt med indeklimaet på mit uddannelsesste d odn uddannelser ,7 57 4,8 48, 4,5 45 7,2 72 6,2 62 4,7 47 4,4 44 4,5 45 De fysiske rammer på uddannelsesste det understøtter alle relevante undervisningsf ormer 5,9 59 5, 5, 4,2 42 7,5 75 6,2 62 5, 5 5,2 52 4,3 43 Fællesarealern e er inspirerende at opholde sig i 4,6 77 3,6 6 6, 2,4 4 3,8 63 4,7 78 3,7 62 4, 67 2,5 42 Kantineforhold ene er tilfredsstillende 4,6 46 4, 4, 3, 3 4,4 44 6, 6 4, 4 5,9 59 3,

28 Table 22: Socialt miljø Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Jeg føler mig som en del af et fællesskab på min uddannelse odn uddannelser , 7 7,3 73, 7,6 76 7,3 73 7,9 79 7,3 73 7,8 78 6,4 64 På min uddannelse udviser de studerende et socialt medansvar over for andre studerende 6,9 69 7, 7, 7,5 75 7,4 74 7,3 73 7, 7 7,6 76 5,8 58 Jeg føler mig godt tilpas på mit hold/i min klasse 8, 8 8,2 82, 8,3 83 8, 8 8,4 84 8,2 82 8,4 84 7,3 73 Der er en god stemning på mit uddannelsesste d 7,8 78 8, 8, 8, 8 8,2 82 8,3 83 8, 8 8,3 83 6,9 69 Der er tilstrækkeligt med sociale arrangementer på uddannelsesste det 6,6 66 6,9 69, 5,8 58 5,2 52 6,9 69 7,2 72 7,9 79 4,

29 Table 22: Socialt miljø Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Som studerende er der mulighed for at engagere sig i planlægningen af sociale arrangementer odn uddannelser ,3 73 7,3 73, 5,7 57 5,7 57 7, 7 7,6 76 8,4 84 5,

30 Table 23: Image/Uddannelsens relevans og brugbarhed Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Jeg er stolt af at fortælle andre om min uddannelse odn uddannelser ,3 73 7,5 75, 7,9 79 8,2 82 7,8 78 7,5 75 7,7 77 6,3 63 Uddannelsen giver mulighed for at videreuddanne sig 7,7 77 7,6 76, 8,2 82 8, 8 6, 6 7,6 76 8, 8 7, 7 Uddannelsen giver mig mulighed for at få et job, jeg kunne tænke mig 7,7 89 8, 94, 8,6 99 8,4 97 8,6 8, 94 7,4 86 8, 93 3

31 Table 24: Praktikdelen Har du været i praktik på din igangværende uddannelse? Ikke indekseret Ja 263 7, odn uddannelser ,, 2 3,, 4 67, 23 22,, 2, Nej , ,, 72 97, 9, 7 33, 44 78, 42, 46 98, 3

32 Table 25: Praktikdelen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Min uddannelse forbereder mig til min praktikperiode odn uddannelser ,9 8 6, 82, 4,8 65 7, 95 7,4 6,2 85 6,5 88 4, 55 Praktikopholdet er relevant i forhold til uddannelsen 8,3 86 8,4 88, 6, 62, 9,6 8,4 87,, Praktikopholdet giver mig en øget faglighed 8,3 87 8,5 9, 6, 63, 9,5 8,5 89,, Praktikopholdet sætter mine tidligere fag i perspektiv 7,8 86 8, 88, 6, 66, 9, 8, 88,, Min uddannelse inddrager mine erfaringer fra praktikken 7, 79 7,3 82, 6, 67, 8,9 7,2 8,, 32

33 Table 26: Praktikdelen Mangler du at komme i et praktikforløb, inden du afslutter din uddannelse? Ikke indekseret Ja 7, odn uddannelser ,, 63 85, 5 79, 5 24, , 39 93, 42 89, Nej 474 3, ,, 5, 4 2, 6 76, 24 36, 3 7, 5, Table 27: Praktikdelen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Jeg har klare forventninger til udbyttet af mit kommende praktikophold odn uddannelser ,9 96 7, 98, 6,6 93 6,7 94 6,4 89 7,2 7,2 6,

34 Table 28: Eksaminer & Prøver Har du været til eksamener eller prøver på din nuværende uddannelse? Ikke indekseret Ja 87 69, odn uddannelser ,, 6 82, 4 2, 3 62, 42 74, 9 46, 29 63, Nej 493 3, 29 29,, 3 8, 5 79, 8 38, 44 26, 22 54, 7 37, 34

35 Table 29: Eksaminer & Prøver Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Bedømmelsesk riterierne ved prøver og eksamener er klart kommunikered e odn uddannelser ,5 65 6,4 64, 7,4 74 7,3 73 7,5 75 6, 6 7,4 74 6,4 64 Der er god sammenhæng mellem undervisning og eksamenskrav 6,8 68 6,7 67, 7,8 78 7,3 73 7,5 75 6,4 64 7,8 78 6,7 67 Table 3: Eksaminer & Prøver Gennemsnit, -skalaen (hvor er "meget utilfreds" og er "meget tilfreds") Hvor tilfreds er du alt i alt med dine resultater ved eksamener? odn uddannelser ,6 92 7,3 89 5, 6 7,5 9 8,3 6,8 82 7,3 89 7,3 89 7,

36 Table 3: Egen indsats Gennemsnit, -skalaen (hvor er "meget utilfreds" og er "meget tilfreds") Hvor tilfreds er du alt i alt med din egen indsats på uddannelsen? odn uddannelser ,4 89 7,5 9 8, 96 7,6 9 8,2 99 8,3 7,4 89 7,5 9 7,2 86 Table 32: Egen indsats Gennemsnitlig tidsforbrug om ugen på undervisning (fx forelæsninger, holdtimer, øvelsestimer, gruppearbejde og lignende) Ikke indekseret Op til timer 6 7, odn uddannelser ,, 3 4, 2, 3 5, 35 6, 3 7, 2, -2 timer 3 2, 9 2,, 5 7,, 4 2, 64, 9 22, 8 7, 2-3 timer , ,, 22 3, 3 6, 8 4, 92 34, 5 37, 5 32, Mere end 3 timer 482 3, ,, 44 59, 4 74, 5 25, 27 48, 4 34, 4 3, 36

37 Table 33: Egen indsats Gennemsnitlig tidsforbrug om ugen på forberedelse (fx læsning, læsegruppearbejde, opgaveskrivning og lignende) Ikke indeksret Op til timer 92 58, odn uddannelser ,, 23 3, 9 47, 7 8, , 3 73, 34 72, -2 timer , 2 28,, 28 38, 8 42, 3 4, 53 28, 9 22, 9 9, 2-3 timer 27 8, 84,, 4,, 5, 69 2, 2 5, 2 4, Mere end 3 timer 3 7, 93 2,, 3 8, 2,, 76 4,, 2 4, 37

38 Table 34: Egen indsats Gennemsnitlig tidsforbrug om ugen på studenterforeningsarbejde (både fagligt og socialt) Ikke indekseret Op til timer , odn uddannelser ,, 58 89, 8, 2, 42 83, 34 94, 32 86, -2 timer 34 9, 64 9,, 2,,, 58, 2 6, 3 8, 2-3 timer 34 2, 6 2,, 3 5,,, 2 2,, 3, Mere end 3 timer 26 2, 9 3,, 3 5,,, 5 3,, 3, 38

39 Table 35: Egen indsats Gennemsnitlig tidsforbrug om ugen på studierelevant arbejde (både lønnet og frivilligt arbejde) Ikke indekseret Op til timer 33 73, odn uddannelser ,, 54 83, 8, 8 9, 36 73, 3 88, 33 79, -2 timer 266 9, 93 4,, 4 6,, 5, 8 6, 3 9, 5 2, 2-3 timer 66 5, 29 4,, 3 5,,, 22 4, 3, 3 7, Mere end 3 timer 52 4, 35 5,, 4 6,, 5, 29 6,, 2, 39

40 Table 36: Egen indsats Gennemsnitlig tidsforbrug om ugen på ikke studierelevant arbejde Ikke indekseret Op til timer , odn uddannelser ,, 48 79, 6, 7 85, , 26 76, 28 78, -2 timer , 4 2,, 4 7, 5 28, 3 5, 22 24, 3 9, 3 8, 2-3 timer 83 6, 35 5,, 5 8, 2,, 22 4, 3 9, 3 8, Mere end 3 timer 5 4, 28 4,, 4 7,,, 2 4, 2 6, 2 6, Table 37: Æstetisk miljø Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") odn uddannelser Total Total e- tekni ker El-ins tallat ør gitekno log ker r log atør 4

41 Table 38: Baggrundsoplysninger - ikke indekseret Sprog Dansk , odn uddannelser ,, 75, 2, 2, 49 7, 43, 52, English 4 25, 75 22,,,,, 75 3,,, Table 39: Baggrundsoplysninger - ikke indekseret Køn Mand 965 6, odn uddannelser ,, 7 96, 9, 7 8, 46 82, 27 66, 47, Kvinde 65 39, 22 6,, 3 4,, 4 9, 8, 4 34,, 4

42 Table 4: Baggrundsoplysninger - ikke indekseret Alder Yngre end 2 år 35 9, odn uddannelser ,,, 5, 5, 34 6, 3 7,, 2-24 år , ,, 9 26, 5 26, 4 9, , 3 32, 4 3, 25-3 år 54 33, ,, 36 49, 8 42, 7 33, 26 39, 2 29, 2 26, Ældre end 3 år 23 5, 44 9,, 9 26, 5 26, 9 43, 77 4, 3 32, 2 45, Table 4: Baggrundsoplysninger - ikke indekseret Uddannelsens opbygning i semestre eller moduler Semestre , odn uddannelser ,, 73 99, 9, 2, 56, 4, 46, Moduler 8 5,,,,,,,,, 42

43 Table 42: Baggrundsoplysninger - ikke indekseret Hvilket semester/modul går du på?. semester/.-2. modul odn uddannelser , 96 26,, 5 2, 9, 8 38, 3 2, 22 55, 9 44, 2. semester/3.-4. modul 238 5, 6 5,, 27 36,,, 7 3, 8 2, 26, 3. semester/5.-6. modul 38 2, 33 8,, 22 3,, 3 62, 79 4, 9 23, 23, 4. semester/7.-8. modul 26 8, 3 4,, 4,,, 88 6, 3, 3 7, 5. semester/9.-. modul 73, 8,,,,, 8 5,,, 6. semester/.- 2. modul 4 3, 35 5,,,,, 35 6,,, 7. semester/ modul 7, 87 2,,,,, 87 6,,, 8. semester/ modul,,,,,,,,, 43

44 Table 43: Baggrundsoplysninger - ikke indekseret Hvilken prioritet den nuværende uddannelse var, da man ansøgte om optagelse. prioritet , odn uddannelser ,, 69 96, 9, 9 9, , 32 78, 42 89, 2. prioritet 9 2, 84,, 3 4,, 2, 68 2, 6 5, 4 9, 3. prioritet 36 2,,,,,, 2,,, 4. prioritet eller lavere 7, 5,,,,,, 3 7, 2, 44

45 Table 44: Baggrundsoplysninger - ikke indekseret Adgangsgivende eksamen til den nuværende uddannelse STX , odn uddannelser ,,,, 3 4, 68 3, 7 7, 2, HF 6, 59 8,,, 2, 6 29, 46 8, 5 2,, HHX 2 7, 2 3,,,, 5, 8 3, 2,, HTX 8 5, 43 6,,,,, 4 7, 2 5, 2, Erhvervsuddan nelse , ,, 68 92, 6 84, 9 43, 29 37, 22 54, 4 87, Andet 298 9, 96 3,, 5 7, 5, 2, 79 4, 4, 4 9, 45

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Trivselsundersøgelse n n og e-designer: Landskronagade 6-7 København Ø T 6 6 F 6 6 99 Indholdsfortegnelse Indledning... Metode... Trivselsanalyse for design... 7 Styrker og indsatsområder... 9 Hold. gang...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 82% (1813/2222) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 27% (98 besvarelser ud af 365 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 10 9 8 7 6 72,7 68,9 77,0 62,9 72,1 63,2 55,5 70,3 82,8 80,4 85,5 88,5 82,9

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Karakterbogen Netværk C

Karakterbogen Netværk C Karakterbogen Netværk C HG afdelinger UU trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007, HG afdelinger 2007 ASPEKT

Læs mere

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Der har deltaget i alt

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Det frie Gymnasium 2014/15 Bruger: CM Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

2014 Undervisningsmiljøvurdering

2014 Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undervisningsmiljøvurdering For erhvervsuddannelserne Tradium Svarprocent: 67% (1023 besvarelser ud af 1529 mulige) Vurdering af det sociale, fysiske og æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen)

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Indeklima og medbestemmelse

Indeklima og medbestemmelse Børnepanelrapport nr. 2 / 2011 Indeklima og medbestemmelse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser I Børnerådet har vi valgt at have ekstra fokus på skolemiljø, og her er indeklimaet en vigtig del.

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke Termometeret uge 25/26 2015 -Ta temperaturen på dit undervisningsmiljø! Værksteds navn Brønderslev Baggrund Dronninglund Er du: Hunkøn Hankøn Hvor gammel er du? Under16 år 16 17 år 18 19 år 20 24 år 25

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 2013 Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 1. Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at du svarer på

Læs mere

Sammenfatning af undersøgelse af skolens arbejdsmiljø blandt elever og studerende.

Sammenfatning af undersøgelse af skolens arbejdsmiljø blandt elever og studerende. Sammenfatning af undersøgelse af skolens arbejdsmiljø blandt elever og studerende. 2, Hvilken uddannelse er du tilmeldt? - Sygeplejerskeuddannelsen = 32 % - Grundforløbet = 0 - Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 2009 stx, hhx htx og hf Dette er en særlig udgave, som kun medtager spørgsmål til stx, hhx, htx og 2-årigt hf på ungdomsuddannelser. Der

Læs mere

Undervisningsmiløjvurderingen (UMV) på Produktionsskolen k-u-b-a i 2011/12.

Undervisningsmiløjvurderingen (UMV) på Produktionsskolen k-u-b-a i 2011/12. Undervisningsmiløjvurderingen (UMV) på Produktionsskolen k-u-b-a i 2011/12. Undersøgelsen er lavet ved hjælp af et spørgeskema (bilag 1), som skolens elever besvarede i november/december 2011. En overvejende

Læs mere

Mariager Efterskole Undervisningsmiljøvurdering November 2006

Mariager Efterskole Undervisningsmiljøvurdering November 2006 Bilag 1 frekvensanalyse Baggrundsoplysninger Hvilken klasse går du i? 9.a 11.0 15,49 9.b 12.0 16,9 9.c 15.0 21,13 10.a 16.0 22,54 10.b 17.0 23,94 Hvilket køn: Dreng 37.0 52,11 Pige 34.0 47,89 Hvor godt

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Resultat af undervisningsmiljøvurderingen foretaget vinteren 2010 på Storåskolens afd. Måbjerg. Resultatet er en sammenfatning af 11 besvarelser.

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Ja, altid Klassen og fællesskabet 2 Er du glad for din klasse? Ja, altid 3 Behandler I hinanden godt i klassen? Ja, altid 4 Har du nogen venner i klassen? Ja, mange

Læs mere

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale APV Vorrevangskolen 2006/07 Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale Er temperaturforholdende tilfredsstillende? ja 1 1 9 3 14 ja/nej 2 2 nej 7 7 14 Der er koldt på gangene, der

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10.

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. FYSISK ARBEJDSMILJØ Respondenter i alt: 99. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. klasse INDENDØRS FÆLLESAREALER Altid For det Af og

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2 klasse, 3 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 24 / 82.76% 5 / 17.24%,

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Indeklima og fagligt udbytte. En analyse af sammenhængen mellem elevernes oplevelse af indeklima og fagligt udbytte i grundskolen

Indeklima og fagligt udbytte. En analyse af sammenhængen mellem elevernes oplevelse af indeklima og fagligt udbytte i grundskolen Indeklima og fagligt udbytte En analyse af sammenhængen mellem elevernes oplevelse af indeklima og fagligt udbytte i grundskolen Indeklima og fagligt udbytte En analyse af sammenhængen mellem elevernes

Læs mere

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Tilrettet af TAMU på baggrund af Spørgeskema fra Dansk Center for Undervisningsmiljø Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske

Læs mere

stud_puls: Udviklingsplan

stud_puls: Udviklingsplan stud_puls: Udviklingsplan Uddannelse:Bioanalytikeruddannelsen Hold:SB513 Pædagogisk - /uddannelsesansvarlige (tov-holder):aino Elmegaard Larsen (pædagogisk og faglig ansvarlig) Dato (stud_puls tilbagemelding):23/9-15

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima?

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015.

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015. UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015. UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2006

Undervisningsmiljøvurdering 2006 Undervisningsmiljøvurdering 2006 Social- og Sundhedsskolen, Århus Udarbejdet af Sikkerhedsudvalget og Elevrådet Indhold Forord side 3 Anvendt metode side 4 Deltagere i undersøgelsen side 5 Hvad viser undersøgelsen

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering - Januar 2014

Undervisningsmiljøvurdering - Januar 2014 Undervisningsmiljøvurdering - Januar 2014 Hvorfor skal vi lave det For at sikre et godt undervisningsmiljø, der er sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Hvad er sundheds og sikkerhedsmæssigt forsvarligt-

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Brugertilfredshed 2014

Brugertilfredshed 2014 Brugertilfredshed 14 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser December 14 Svarprocent: % ( ud af 162 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

BORNHOLMS SUNDHEDS- OG SYGEPLEJESKOLE

BORNHOLMS SUNDHEDS- OG SYGEPLEJESKOLE BORNHOLMS SUNDHEDS- OG SYGEPLEJESKOLE Gennemgang af det fysiske undervisningsmiljø tirsdag den 20. december 2011 Deltagere: Annette Jespersen (SOSU); Lene Folkmann Ipsen (LI), arbejdsmiljørepræsentant;

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Det fysiske arbejdsmiljø:

Det fysiske arbejdsmiljø: Opsamling på APV 2012 Det fysiske arbejdsmiljø: Der er en generel tilfredshed med det fysiske arbejdsmiljø. 72 % er tilfreds eller meget tilfreds. Der er stor tilfredshed med de seneste års ombygninger.

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12

Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12 Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Sammenhæng mellem specielt første modul (første dag) og de to øvrige

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål.

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål. Kære skolepraktikant, På ARHUS TECH vil vi gerne vide, hvor tilfreds du er med skolepraktikken, og hvad du forventer af dig selv. Derfor vil vi bede dig besvare dette spørgeskema. Hver side i spørgeskemaet

Læs mere

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering:

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Udarbejdet foråret 2013 Ifølge lov om elevers undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af det

Læs mere

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup Spørgeskema Crossklubmiljø Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Arbejdspladsvurdering 204 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Fysiske forhold A. Skolens rum Lokalitet / aktivitet Ikke A Pladsforhold 5 2 A2 Gulve/vægge/loft 0 A3 Indretning

Læs mere

Indeklima Grundlæggende begreber

Indeklima Grundlæggende begreber Indeklima Grundlæggende begreber 5000 Z ZZ 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 350 CO2 - niveau (ppm) Indeklima Vi mennesker befinder sig i dag langt den største del af tiden indendørs. Det er ikke

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2009-1010 Opfølgningsplan

Elevtrivselsundersøgelse 2009-1010 Opfølgningsplan Opfølgning Januar 2010 Elevtrivselsundersøgelse Side 1 af 9 Elevtrivselsundersøgelse 2009-1010 Opfølgningsplan Elevtrivselsundersøgelse 2009-10 er sammen med Undervisningsmiljøundersøgelsen nu færdigbehandlet.

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere