Trivselsundersøgelse 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trivselsundersøgelse 2010"

Transkript

1 Trivselsundersøgelse 2 byggodn VVS og El Iatør: Stæhr Johansens Vej 5 2 Frederiksberg

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Trivselsanalyse for byggodn... 7 Styrker og indsatsområder... 9 Uddannelser byggodn... Kommentarer...47 Det fysiske miljø...47 Uddybende kommentarer...7 2

3 Indledning I efteråret 2 blev der foretaget trivselsevalueringer på alle videregående uddannelser på erhvervsakademier og professshøjskoler. Fra politisk hold har man vedtaget det såkaldte ressourceregnskab, der er en ny måde, hvorpå uddannelsesinstituterne på Undervisningsministeriets område (dvs. erhvervsskoler, almene gymnasier, VUC er, erhvervsakademier og professshøjskoler) hvert år skal opgøre og præsentere deres resultater inden for de fire væsentligste uddannelsespolitiske målsætninger: Høj faglig kvalitet i uddannelserne Uddannelse til flere Udviklingsorienterede instituter Effektiv institutsdrift. Ressourceregnskabet har til formål at belyse uddannelsesinstituternes prioriteringer, kvalitet og resultater gennem en række indikatorer. Ressourceregnskabsmodellen indeholder 2 indikatorer, der tilsammen belyser uddannelsesinstitutens resultater i forhold til overordnede uddannelsespolitiske mål. En af disse indikatorer er trivselsmåling hos de studerende. Der er derfor nu udarbejdet et fælles spørgeskema, der skal anvendes på alle uddannelser på samme niveau. For betyder dette, at der er et fælles skema for alle erhvervsakademiuddannelser og et skema for alle voksne videregående uddannelser. Metode Trivselsevalueringen foretaget på er gennemført af i alt 654 studerende. Der har været en meget stor variat i svarprocenten fra uddannelse til uddannelse, som det fremgår af nedenstående skema. En konsekvens af ressourceregnskabet har desværre været en manglende fleksibilitet i forhold til afvikling af undersøgelsen, idet erhvervsakademierne kun kunne gennemføre uddannelsen i bestemte uger. Dette faldt ikke heldigt ud på alle uddannelser. På nogle uddannelser var en stor gruppe studerende i praktik og andre var i gang med at skrive speciale og var derfor ikke lette at kontakte og motivere til at deltage i undersøgelsen. Dette er meget beklageligt, da en høj svarprocent er afgørende for undersøgelsens validitet. Jo mindre populat der deltager, jo større svarprocent kræves for at sikre validiteten. For at opnå validitet i en populat på.2 kræves 585 svar. Ud fra dette kan det heldigvis konkluderes, at for hele og de fleste uddannelser er antallet af besvarelser tilfredsstillende. 3

4 Evalueringen blev gennemført som en anonym undersøgelse, hvilket de studerende blev informeret om inden de påbegyndte deres besvarelser. Det er vigtigt at pointere, at trivselsevalueringerne giver et øjebliksbillede af temperaturen på de forskellige uddannelser. De studerende giver udtryk for deres subjektive vurderinger, hvilket man skal tage med i analysen af resultaterne. Man kan aflæse tendenser af en trivselsmåling og udpege eventuelle indsatsområder, men resultaterne er ikke udtryk for en objektiv sandhed. Derfor kan der være behov for yderligere uddybning af resultaterne i form af andre kvantitative og kvalitative målinger. En almindeligt brugt fremgangsmåde i tvivlstilfælde kan være fokusgruppeinterviews blandt bestemte grupper af studerende. Det er vigtigt, at man primært opfatter en trivselsevaluering, som en temperaturmåling og et godt dialogværktøj. Evalueringen skal ses som et værktøj til at reflektere systematisk over arbejdet med de studerende og en mulighed for dialog på tværs af akademiet ikke mindst i forhold til vore brugere, de studerende. Det er et vigtigt signal at sende de studerende, at akademiet interesserer sig for deres mening og har en oprigtig vilje til at skabe udvikling og forbedringer. 4

5 De studerende tog stilling til 44 spørgsmål, under følgende hovedtemaer: generel tilfredshed med uddannelsen udbytte af uddannelsen tilknytning til uddannelsen organisering af uddannelse undervisningen udstyr og materialer fysisk miljø socialt miljø praktikdelen eksaminer & prøver egen indsats I de overordnede spørgsmål skulle de studerende besvare spørgsmålene ud fra en skalainddeling fra -, hvor ville vise en stor uenighed med det respektive udsagn og ville vise en stor enighed med det respektive udsagn. Der var også mulighed for at kunne svare ved ikke på spørgsmålet. De øvrige spørgsmål var primært formuleret som udsagn, som de studerende skulle forholde sig til i forhold til, hvor enige de var med udsagnet. Udover disse lukkede spørgsmål, har spørgeskemaet også inkluderet enkelte åbne kvalitative spørgsmål, hvor den studerende har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer. Besvarelserne af spørgeskemaet er trukket ud i uredigeret form, og er herefter nøje blevet analyseret ud fra forskellige gennemsigtige måleparametre. En bærende værdi i analysen er, at der ikke lægges skjulte parametre ind i analysen, men udsagnene sættes sammen efter tema og helheden vurderes herfra. Årsagssammenhænge søges afklaret, der hvor det giver mening. Hvis der ikke umiddelbart kan afklares sammenhænge i et tydeligt indsatsområde anbefales yderligere uddybning. Besvarelser på 7 og derover rates som gennemsnitlig eller positiv besvarelse. De udsagn der besvares efter enighedskriteriet vurderes en enighed på 75 % og derover også som værende positiv. Besvarelser på mellem 6-7 karakteriseres som en jævn eller middelmådig besvarelse, og en besvarelse på 6, eller derunder vurderes som et potentielt indsatsområde afhængig af tema og sammenhæng. Det er vigtigt at være opmærksom på korrelaten på spørgsmålene. Den har afgørende betydning for at nogle emneområder er vigtigere end andre. Man kan eksempelvis godt forestille sig, at direkte spørgsmål til emners relevans, vil give en skæv fordeling af vigtighed af et emne, idet alle respondenter vil være tilbøjelige til at mene, at samtlige emner er vigtige. Korrelaten mellem de studerendes overordnede tilfredshed med studiet viser sig stort set i alle undersøgelser at korrelere med vurderinger af undervisningen, som vigtigste faktor og 5

6 organisering af uddannelsen og det sociale miljø som de to næst vigtigste faktorer. Tilsammen udgør disse 3 emner kernen i de studerendes studieglæde. En konsekvens af denne korrelatsanalyse er at det letter muligheden for at vurdere effekten af et potentielt indsatsområde Korrelatsanalyse 29% Organisering af uddannelsen 46% Undervisning 2% Socialt miljø % Fysisk miljø % Udstyr & materialer 5% Praktik Som det fremgår af ovenstående diagram vil en indsats i forhold til undervisning, organisering og socialt miljø have en god effekt, hvorimod en indsats på de ydre rammer ikke umiddelbart vil have den store effekt på de studerendes generelle tilfredshed med studiet. Heldigvis er det vigtigste for vore studerende undervisningen. 6

7 Trivselsanalyse for byggodn Generelt To uddannelser skiller sig negativt ud: atør og bygningsruktør. De studerendes faglige udbytte og niveau på byggodn ligger under succeskriteriet, men de er identiske med som helhed. De studerende på byggodn er overordnet tilfredse med uddannelsen, med undtagelse af atør Dette parameter ligger på niveau med totalen for. De studerende føler sig motiverede og ser frem til dagens studieopgaver, med undtagelse af atør. Undervisning Generelt meget spredte vurderinger. o VVS iatør og bygningsruktør ligger generelt lavere i alle henseender. De studerende er tilfredse med undervisernes engagement og hjælpsomhed. Det faglige niveau vurderes generelt tilfredsstillende, med undtagelse af atør og bygningsruktør. Niveauet på byggodn er identisk med som helhed. Der er overordnet tilfredshed med variat i undervisningsformen. Overordnet tilfredshed med IT, hvor begge iatøruddannelser skiller sig negativt ud. Ledelse De studerende giver udtryk for utilfredshed med organiseringen af uddannelsen. Strukturen på uddannelsen og rettidig informat scorer signifikant lavere end resten af. Informatsniveauet er der utilfredshed med blandt de studerende. giteknologerne er mest tilfredse inden for dette område. Studievejledning Af studerende på byggodn, har 4 % modtaget vejledning før studiestart. Under studiet har kun 23 % modtaget studievejledning, hvor de studerende der har, vurderer vejledningen som tilfredsstillende. o El-iatørerne er utilfredse med muligheden for at få vejledning. Socialt miljø Det sociale miljø vurderes positivt, med undtagelse af atørerne. Generelt scorer byggodn højere på disse parametre end resten af. De studerende er særligt positive ift. fællesskab og stemning. Der efterlyses flere sociale arrangementer fra de studerende. Generel tendens på. Tilknytning De studerende vil anbefale uddannelsen, de har valgt den rigtige uddannelse og forventer at fuldføre uddannelsen. Overordnet mere positiv ift. resten af, der også opfylder målet. Positive tilkendegivelser ift. videreuddannelse og mulighed for job. Højere end resten af, der også. 7

8 Fysisk miljø Vurderinger af udstyr og materialer ligger under målet. De studerende er overvejende negative hvad det gælder det tekniske udstyr og support. Lav tilfredshed vedr. it-faciliteter til eget udstyr. Signifikant lavt ift. resten af. Større utilfredshed med de fysiske rammer ift. resten af med undtagelse af energiteknologer. Praktikdelen De studerende er i høj grad tilfredse med praktikken, hvor byggodn ligger højere end resten af. Der er utilfredshed med forberedelsen af praktikken. Sammenfatning atøruddannelsen scorer signifikant lavere på næsten alle parametre ift. andre uddannelser på byggodn. i bygningsrn er den -uddannelse der overordnet scorer lavest. En sammenligning med de øvrige erhvervsakademiuddannelser, så er i bygningsruktør gennemsnitlig med resten af. giteknologuddannelsen scorer højt på næsten alle parametre. 8

9 Styrker og indsatsområder Der er stor variat imellem de enkelte uddannelser og denne analyse bør derfor suppleres med analysen af trivselsrapporten, samt trivselsrapporterne for de enkelte uddannelser. Følgende er overordnede indsatsområder udarbejdet på baggrund af en analyse af uddannelserne. Styrker De studerende er motiverede i deres studie. Underviserne er engagerede og hjælpsomme. Det faglige niveau er tilfredsstillende. Der er et godt image hos uddannelserne på byggodn. De studerende ser gode muligheder for job og videreuddannelse. Der er et godt socialt miljø på byggodn. Indsatsområder Bygningsruktøruddannelsen som helhed. atøruddannelsen som helhed. Det faglige udbytte af uddannelserne på byggodn ligger under succeskriteriet, men er identisk med resten af. Det faglige niveau ligger samlet for byggodn under succeskriteriet: Bygningsruktørerne og ørerne trækker gennemsnittet ned. Organisering af uddannelsen: De studerende giver udtryk for utilfredshed med uddannelsernes struktur og modtagelsen af rettidig informat scorer signifikant lavere end resten af. Undervisningen: De studerende er generelt utilfredse med sammenhængen mellem de forskellige fag, de mener ikke at undervisningen er baseret på den nyeste viden samt at koblingen mellem teori og praksis er utilfredsstillende. Her ligger byggodn lavere end resten af. De studerende giver udtryk for utilstrækkelig tilbagemeldinger fra underviserne og der lyttes ikke i tilstrækkelig grad til de studerende vedr. evalueringen af undervisningen. De studerende er overvejende negative hvad gælder det tekniske udstyr og support. Der er utilfredshed vedr. it-faciliteter til eget udstyr. Signifikant lavt ift. resten af. Der er udtalt utilfredshed med de fysiske rammer på byggodn ift. resten af. 9

10 Uddannelser byggodn Table : Tilfredshed med uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "meget utilfreds" og er "meget tilfreds") Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse? odn uddannelser ,8 76 6,8 75 9, 7, 79 7,7 85 7,3 8 6,8 75 7,3 8 5,2 58 Table 2: Tilfredshed med uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "kunne ikke være længere fra" og er "kunne ikke være tættere på") Forestil dig den perfekte uddannelse. Hvor tæt på dette ideal er din uddannelse? odn uddannelser , 77 6, 75 8, 6, 77 6,9 86 6,6 83 6, 75 6,4 79 4,9 6

11 Table 3: Tilfredshed med uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Jeg føler mig motiveret i min uddannelse odn uddannelser ,9 69 6,9 69, 7,4 74 7,9 79 7,8 78 6,8 68 7,5 75 6,5 65 Jeg ser for det meste frem til at komme i gang med dagens studieopgaver (undervisning, opgaver, gruppearbejde og lignend 6,9 69 6,8 68, 7, 7 8, 8 7,7 77 6,6 66 7,4 74 6,4 64

12 Table 4: Udbytte af uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "meget utilfreds" og er "meget tilfreds") Det faglige udbytte af uddannelsen odn uddannelser ,6 73 6,6 73 9, 7,3 8 7,5 83 6,9 76 6,5 72 6,9 76 5,2 58 Det faglige niveau på uddannelsen 6,5 72 6,6 73 9, 7,4 82 7,8 86 7,2 8 6,4 7 7, 77 6, 67 Table 5: Udbytte af uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") De valgte undervisningsf ormer er generelt gode for min læring odn uddannelser ,3 7 6, 67 9, 6,6 73 7,4 82 6,8 76 5,9 66 6,6 73 5,7 64 2

13 Table 6: Tilknytning til uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Jeg er en af dem, der altid bidrager ekstra til et godt studiemiljø (både socialt og fagligt) odn uddannelser ,6 73 6,6 73 9, 7,2 8 7, 79 7, 78 6,4 7 7, 78 6,5 72 Jeg vil anbefale uddannelsen til andre 7,2 72 7,2 72, 7,7 77 8, 8 7,5 75 7, 7 7,7 77 6, 6 Jeg føler, at jeg har valgt den rigtige uddannelse 7,7 88 7,9 9 8, 9 8,4 96 8, 9 8,8 7,9 9 8, 9 7,6 87 Jeg forventer, at fuldføre min nuværende uddannelse 9,3 93 9,4 94, 9,4 94 8,8 88 9,5 95 9,4 94 9,3 93 9,3 93 3

14 Table 7: Organisering af uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Uddannelsen er velstruktureret odn uddannelser ,3 53 4,8 48, 5,5 55 6,4 64 5,3 53 4,6 46 5,7 57 4,2 42 Jeg kender kravene, der stilles til mig, for at jeg kan fuldføre min uddannelse 6,7 67 6,5 65, 7, 7 7,2 72 7,4 74 6,2 62 7, 7 7, 7 Der er klare informater om, hvad der fagligt set forventes af mig som studerende 6, 6 5,7 57, 6,9 69 6,6 66 6,6 66 5,4 54 5,8 58 5,5 55 Arbejdsmængd en er godt fordelt på min uddannelse 6, 6 5,6 56, 5,5 55 6,8 68 6,5 65 5,5 55 7, 7 5, 5 Jeg får rettidig informat om skemaændring er (fx aflysning af timer) 5,3 53 4,3 43, 6, 6 7, 7 3,9 39 3,8 38 6, 6 4,9 49 Jeg har nem adgang til informat, der er relevant for min uddannelse 6,7 67 6,5 65, 6, 6 7, 7 6,4 64 6,6 66 7,2 72 5, 5 På min uddannelse har de studerende nemt ved at blive hørt 6,7 67 6, 6, 6, 6 8, 8 6,8 68 6, 6 7,5 75 5,3 53 4

15 Table 8: Organisering af uddannelsen - vejledning Jeg har modtaget vejledning om min uddannelse, før jeg påbegyndte studiet Ikke indekseret Ja 7 43, odn uddannelser ,, 3 4, 3 65, 9 43, 229 4, 2 47, 2 42, Nej , ,, 43 59, 7 35, 2 57, 348 6, 23 53, 29 58, Table 9: Organisering af uddannelsen - vejledning Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Vejledningen jeg modtog om min uddannelse, før jeg startede var god odn uddannelser ,8 68 6,6 66, 6,5 65 7,5 75 6,9 69 6,7 67 6,3 63 6, 6 Jeg har nemt ved at få vejledning om min uddannelse 6,4 64 6,5 65, 5,8 58 6,7 67 5,5 55 6,7 67 7,2 72 5,3 53 5

16 Table : Organisering af uddannelsen - vejledning Jeg har modtaget personlig studievejledning i løbet af min uddannelse Ikke indekseret Ja 37 23, odn uddannelser ,, 2 6, 5, 2, 57 27, 5 2, 2, Nej , 68 77,, 62 84, 9 95, 9 9, 42 73, 38 88, 49 98, Table : Organisering af uddannelsen - vejledning Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Den personlige studievejlednin g jeg har modtaget i løbet af min uddannelse, har været god odn uddannelser ,8 68 7,2 72, 6,8 68 9, 9 8, 8 7,2 72 6, 6 3, 3 6

17 Table 2: Organisering af uddannelsen - fællesarrangementer Jeg har deltaget i vejledende fællesarrangementer i løbet af min uddannelse (fx om praktik, studieteknik, valgfag og eksamener) Ikke indekseret Ja , odn uddannelser ,, 33 45, 4 2, 8 38, 36 63, 7 4, 8 38, Nej , ,, 4 55, 5 79, 3 62, 24 37, 26 6, 3 63, Table 3: Organisering af uddannelsen - fællesarrangementer Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") De vejledende fællesarrangem enter i løbet af min uddannelse, har været gode odn uddannelser ,3 63 6,2 62, 5,5 55 7, 7 7,2 72 6,2 62 7, 7 4,4 44 7

18 Table 4: Undervisningen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Der skabes god sammenhæng mellem de forskellige fag inden for min uddannelse (fx fællesforløb, perspektivering til andre odn uddannelser ,4 64 6, 6, 6,9 69 6,7 67 6,7 67 5,9 59 6,9 69 5,4 54 Mine undervisere er gode til at se sammenhænge med andre fag inden for min uddannelse 6,5 65 6, 6, 7,2 72 7,2 72 6,9 69 5,8 58 7, 7 5,9 59 Jeg har indtryk af, at undervisningen er baseret på den nyeste viden inden for min uddannelsesret ning 6,8 68 6,4 64, 6,5 65 8,4 84 6,5 65 6,3 63 6,8 68 5,5 55 Undervisningen har for det meste et højt fagligt niveau 6,7 67 6,7 67, 8, 8 8, 8 7,5 75 6,4 64 7,2 72 6,3 63 Der er en god kobling mellem teori og praksis i undervisningen 6,6 66 6, 6, 5,9 59 6,7 67 7,9 79 6, 6 6,6 66 4,5 45 8

19 Table 4: Undervisningen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Mine undervisere er for det meste engagerede i undervisningen odn uddannelser ,7 77 7,2 72, 7,8 78 8,5 85 7,9 79 7, 7 7,8 78 6,5 65 9

20 Table 5: Undervisningen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Der er en passende variat i formen af den undervisning jeg deltager i (fx klasseundervis ning, gruppearbejde, forelæsn,) Uddannelsen inddrager i tilstrækkelig grad IT som en del af undervisningen Uddannelsen klæder dig på til at anvende IT som en del af den profess, du på sigt skal varetage odn uddannelser ,9 69 7,4 74 7, 7 6,6 66 7,2 72 6,9 69,,, 7,3 73 6,7 67 5,9 59 7,6 76 8,2 82 7,5 75 7,4 74 7,6 76 7,8 78 6,5 65 7,3 73 6,9 69 7,3 73 8,5 85 8,5 85 6, 6 6, 6 5, 5 Der lyttes til de studerendes evaluering af undervisningen 6,7 67 6,3 63, 6,5 65 8,2 82 7,8 78 6, 6 7,8 78 5, 5 Jeg får tilstrækkelig tilbagemelding på mine resultater (opgaver, præsentater, min aktivitet i timerne, mv.) fra mine undervisere 6,3 63 6,4 64, 6,9 69 7,3 73 7, 7 6,3 63 6,5 65 5,2 52 2

21 Table 5: Undervisningen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Mine undervisere er gode til at hjælpe, hvis jeg selv eller en medstuderende har behov for det odn uddannelser ,6 76 7,4 74, 7,7 77 8,4 84 8, 8 7,3 73 7,8 78 6,6 66 2

22 Table 6: Udstyr og materialer Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Undervisnings materialet er tidssvarende odn uddannelser , 7 6,7 67, 6,7 67 7,8 78 6,7 67 6,7 67 6,9 69 5,3 53 Uddannelsesste dets tekniske udstyr fungerer for det meste tilfredsstillende 5,9 59 5,4 54, 4,7 47 3,9 39 6, 6 5,6 56 6, 6 3,3 33 Uddannelsen tilbyder adgang til udstyr, der er relevant for min uddannelse (fx computere, div. maskiner, øvefaciliteter, 6,7 67 6,7 67, 4,4 44 5, 5 7,5 75 7,4 74 5,6 56 3,3 33 Uddannelsen sikrer, at jeg har adgang til relevant undervisnings materiale i god tid før jeg skal bruge det 6, 6 6, 6, 5, 5 5,9 59 6,7 67 6,3 63 6, 6 3,6 36 Der er god support til uddannelsesste dets tekniske udstyr 6, 6 5,6 56, 3,9 39 3,7 37 5,8 58 6, 6 5,9 59 2,

23 Table 6: Udstyr og materialer Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Biblioteket opfylder de studierelatered e behov, jeg har odn uddannelser ,7 57 6, 6, 2,7 27 2,6 26 7,3 73 6,4 64 7,5 75 3,7 37 Table 7: Udstyr og materialer Anvender du egen bærbare pc på uddannelsen? Ikke indekseret Ja 33 64, odn uddannelser ,, 74, 9, 2, 8, 23, 47 98, Nej 57 36, 52 67,,,, 9 9, , 33 77, 2, 23

24 Table 8: Udstyr og materialer Gennemsnit, -skalaen (hvor er "meget utilfreds" og er "meget tilfreds") Hvor tilfreds er du med de it-faciliteter, som skolen tilbyder dig til dit eget medbragte udstyr (trådløst netværk, strø odn uddannelser ,2 52 4,3 43, 4, 4 2,9 29 6,4 64 4,4 44 3,8 38 3,

25 Table 9.: Udstyr og materialer Ikke indekseret Har du brug for, at du kan få adgang til relevante elektroniske materialer uden for skolens normale åbningstid? Slet ikke odn uddannelser , 39 6,, 3 4,, 2, 27 5, 2 6, 5 2, , 9 3,, 2 3,,, 3 2,, 4, , 2 3,, 3 4,, 2, 2, 3, 4, 4 5 4, 2 3,,,, 5, 4 3,, 5 2, 5 8, 52 7,, 7, 2 8, 5, 37 7,, 5 2, 6 2 8, 43 6,, 5 7, 9, 5, 3 6, 6 7,, 7 6 2, 8,, 5 7, 2 8, 3 6, 66 3, 2 6, 2 5, , 35 9,, 5, 4 36, 2, 5 2, 3, 3 7, 9 9 9, 7,, 5 7, 2 8, 4 2, 54, 5 4, 2, I høj grad , 28 3,, 26 39,, 3 6, 67 32, 8 23, 3 3, Ved ikke?,,,,,,,,, 25

26 Table 2: Fysisk miljø Hvor lang tid om dagen bruger du på transport til og fra din uddannelsesinstitut? (NB: ikke praktikstedet) Ikke indekseret - minutter 239 5, odn uddannelser ,, 7 9, 2, 5, 26 22, 6 4, 2 4, -2 minutter , 86 24,, 6 22, 5 26, 3 4, 48 26, 8 9, 6 2, 2-3 minutter 338 2, 4 8,, 2 27, 3 6, 3 4, 9 6, 9 2, 4 29, 3-6 minutter 45 28, 95 25,, 8 24, 4 2, 5 24, 4 25, 2 28, 5 3, -2 timer 4 9, 78,, 9 2, 4 2, 4 9, 46 8, 6 4, 8 6, Mere end 2 timer 47 3, 32 4,, 4 5, 5, 5 24, 6 3, 2 5, 4 8, 26

27 Table 2: Fysisk miljø Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Jeg trives godt med indeklimaet på mit uddannelsesste d odn uddannelser ,7 57 4,8 48, 4,5 45 7,2 72 6,2 62 4,7 47 4,4 44 4,5 45 De fysiske rammer på uddannelsesste det understøtter alle relevante undervisningsf ormer 5,9 59 5, 5, 4,2 42 7,5 75 6,2 62 5, 5 5,2 52 4,3 43 Fællesarealern e er inspirerende at opholde sig i 4,6 77 3,6 6 6, 2,4 4 3,8 63 4,7 78 3,7 62 4, 67 2,5 42 Kantineforhold ene er tilfredsstillende 4,6 46 4, 4, 3, 3 4,4 44 6, 6 4, 4 5,9 59 3,

28 Table 22: Socialt miljø Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Jeg føler mig som en del af et fællesskab på min uddannelse odn uddannelser , 7 7,3 73, 7,6 76 7,3 73 7,9 79 7,3 73 7,8 78 6,4 64 På min uddannelse udviser de studerende et socialt medansvar over for andre studerende 6,9 69 7, 7, 7,5 75 7,4 74 7,3 73 7, 7 7,6 76 5,8 58 Jeg føler mig godt tilpas på mit hold/i min klasse 8, 8 8,2 82, 8,3 83 8, 8 8,4 84 8,2 82 8,4 84 7,3 73 Der er en god stemning på mit uddannelsesste d 7,8 78 8, 8, 8, 8 8,2 82 8,3 83 8, 8 8,3 83 6,9 69 Der er tilstrækkeligt med sociale arrangementer på uddannelsesste det 6,6 66 6,9 69, 5,8 58 5,2 52 6,9 69 7,2 72 7,9 79 4,

29 Table 22: Socialt miljø Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Som studerende er der mulighed for at engagere sig i planlægningen af sociale arrangementer odn uddannelser ,3 73 7,3 73, 5,7 57 5,7 57 7, 7 7,6 76 8,4 84 5,

30 Table 23: Image/Uddannelsens relevans og brugbarhed Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Jeg er stolt af at fortælle andre om min uddannelse odn uddannelser ,3 73 7,5 75, 7,9 79 8,2 82 7,8 78 7,5 75 7,7 77 6,3 63 Uddannelsen giver mulighed for at videreuddanne sig 7,7 77 7,6 76, 8,2 82 8, 8 6, 6 7,6 76 8, 8 7, 7 Uddannelsen giver mig mulighed for at få et job, jeg kunne tænke mig 7,7 89 8, 94, 8,6 99 8,4 97 8,6 8, 94 7,4 86 8, 93 3

31 Table 24: Praktikdelen Har du været i praktik på din igangværende uddannelse? Ikke indekseret Ja 263 7, odn uddannelser ,, 2 3,, 4 67, 23 22,, 2, Nej , ,, 72 97, 9, 7 33, 44 78, 42, 46 98, 3

32 Table 25: Praktikdelen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Min uddannelse forbereder mig til min praktikperiode odn uddannelser ,9 8 6, 82, 4,8 65 7, 95 7,4 6,2 85 6,5 88 4, 55 Praktikopholdet er relevant i forhold til uddannelsen 8,3 86 8,4 88, 6, 62, 9,6 8,4 87,, Praktikopholdet giver mig en øget faglighed 8,3 87 8,5 9, 6, 63, 9,5 8,5 89,, Praktikopholdet sætter mine tidligere fag i perspektiv 7,8 86 8, 88, 6, 66, 9, 8, 88,, Min uddannelse inddrager mine erfaringer fra praktikken 7, 79 7,3 82, 6, 67, 8,9 7,2 8,, 32

33 Table 26: Praktikdelen Mangler du at komme i et praktikforløb, inden du afslutter din uddannelse? Ikke indekseret Ja 7, odn uddannelser ,, 63 85, 5 79, 5 24, , 39 93, 42 89, Nej 474 3, ,, 5, 4 2, 6 76, 24 36, 3 7, 5, Table 27: Praktikdelen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Jeg har klare forventninger til udbyttet af mit kommende praktikophold odn uddannelser ,9 96 7, 98, 6,6 93 6,7 94 6,4 89 7,2 7,2 6,

34 Table 28: Eksaminer & Prøver Har du været til eksamener eller prøver på din nuværende uddannelse? Ikke indekseret Ja 87 69, odn uddannelser ,, 6 82, 4 2, 3 62, 42 74, 9 46, 29 63, Nej 493 3, 29 29,, 3 8, 5 79, 8 38, 44 26, 22 54, 7 37, 34

35 Table 29: Eksaminer & Prøver Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Bedømmelsesk riterierne ved prøver og eksamener er klart kommunikered e odn uddannelser ,5 65 6,4 64, 7,4 74 7,3 73 7,5 75 6, 6 7,4 74 6,4 64 Der er god sammenhæng mellem undervisning og eksamenskrav 6,8 68 6,7 67, 7,8 78 7,3 73 7,5 75 6,4 64 7,8 78 6,7 67 Table 3: Eksaminer & Prøver Gennemsnit, -skalaen (hvor er "meget utilfreds" og er "meget tilfreds") Hvor tilfreds er du alt i alt med dine resultater ved eksamener? odn uddannelser ,6 92 7,3 89 5, 6 7,5 9 8,3 6,8 82 7,3 89 7,3 89 7,

36 Table 3: Egen indsats Gennemsnit, -skalaen (hvor er "meget utilfreds" og er "meget tilfreds") Hvor tilfreds er du alt i alt med din egen indsats på uddannelsen? odn uddannelser ,4 89 7,5 9 8, 96 7,6 9 8,2 99 8,3 7,4 89 7,5 9 7,2 86 Table 32: Egen indsats Gennemsnitlig tidsforbrug om ugen på undervisning (fx forelæsninger, holdtimer, øvelsestimer, gruppearbejde og lignende) Ikke indekseret Op til timer 6 7, odn uddannelser ,, 3 4, 2, 3 5, 35 6, 3 7, 2, -2 timer 3 2, 9 2,, 5 7,, 4 2, 64, 9 22, 8 7, 2-3 timer , ,, 22 3, 3 6, 8 4, 92 34, 5 37, 5 32, Mere end 3 timer 482 3, ,, 44 59, 4 74, 5 25, 27 48, 4 34, 4 3, 36

37 Table 33: Egen indsats Gennemsnitlig tidsforbrug om ugen på forberedelse (fx læsning, læsegruppearbejde, opgaveskrivning og lignende) Ikke indeksret Op til timer 92 58, odn uddannelser ,, 23 3, 9 47, 7 8, , 3 73, 34 72, -2 timer , 2 28,, 28 38, 8 42, 3 4, 53 28, 9 22, 9 9, 2-3 timer 27 8, 84,, 4,, 5, 69 2, 2 5, 2 4, Mere end 3 timer 3 7, 93 2,, 3 8, 2,, 76 4,, 2 4, 37

38 Table 34: Egen indsats Gennemsnitlig tidsforbrug om ugen på studenterforeningsarbejde (både fagligt og socialt) Ikke indekseret Op til timer , odn uddannelser ,, 58 89, 8, 2, 42 83, 34 94, 32 86, -2 timer 34 9, 64 9,, 2,,, 58, 2 6, 3 8, 2-3 timer 34 2, 6 2,, 3 5,,, 2 2,, 3, Mere end 3 timer 26 2, 9 3,, 3 5,,, 5 3,, 3, 38

39 Table 35: Egen indsats Gennemsnitlig tidsforbrug om ugen på studierelevant arbejde (både lønnet og frivilligt arbejde) Ikke indekseret Op til timer 33 73, odn uddannelser ,, 54 83, 8, 8 9, 36 73, 3 88, 33 79, -2 timer 266 9, 93 4,, 4 6,, 5, 8 6, 3 9, 5 2, 2-3 timer 66 5, 29 4,, 3 5,,, 22 4, 3, 3 7, Mere end 3 timer 52 4, 35 5,, 4 6,, 5, 29 6,, 2, 39

40 Table 36: Egen indsats Gennemsnitlig tidsforbrug om ugen på ikke studierelevant arbejde Ikke indekseret Op til timer , odn uddannelser ,, 48 79, 6, 7 85, , 26 76, 28 78, -2 timer , 4 2,, 4 7, 5 28, 3 5, 22 24, 3 9, 3 8, 2-3 timer 83 6, 35 5,, 5 8, 2,, 22 4, 3 9, 3 8, Mere end 3 timer 5 4, 28 4,, 4 7,,, 2 4, 2 6, 2 6, Table 37: Æstetisk miljø Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") odn uddannelser Total Total e- tekni ker El-ins tallat ør gitekno log ker r log atør 4

41 Table 38: Baggrundsoplysninger - ikke indekseret Sprog Dansk , odn uddannelser ,, 75, 2, 2, 49 7, 43, 52, English 4 25, 75 22,,,,, 75 3,,, Table 39: Baggrundsoplysninger - ikke indekseret Køn Mand 965 6, odn uddannelser ,, 7 96, 9, 7 8, 46 82, 27 66, 47, Kvinde 65 39, 22 6,, 3 4,, 4 9, 8, 4 34,, 4

42 Table 4: Baggrundsoplysninger - ikke indekseret Alder Yngre end 2 år 35 9, odn uddannelser ,,, 5, 5, 34 6, 3 7,, 2-24 år , ,, 9 26, 5 26, 4 9, , 3 32, 4 3, 25-3 år 54 33, ,, 36 49, 8 42, 7 33, 26 39, 2 29, 2 26, Ældre end 3 år 23 5, 44 9,, 9 26, 5 26, 9 43, 77 4, 3 32, 2 45, Table 4: Baggrundsoplysninger - ikke indekseret Uddannelsens opbygning i semestre eller moduler Semestre , odn uddannelser ,, 73 99, 9, 2, 56, 4, 46, Moduler 8 5,,,,,,,,, 42

43 Table 42: Baggrundsoplysninger - ikke indekseret Hvilket semester/modul går du på?. semester/.-2. modul odn uddannelser , 96 26,, 5 2, 9, 8 38, 3 2, 22 55, 9 44, 2. semester/3.-4. modul 238 5, 6 5,, 27 36,,, 7 3, 8 2, 26, 3. semester/5.-6. modul 38 2, 33 8,, 22 3,, 3 62, 79 4, 9 23, 23, 4. semester/7.-8. modul 26 8, 3 4,, 4,,, 88 6, 3, 3 7, 5. semester/9.-. modul 73, 8,,,,, 8 5,,, 6. semester/.- 2. modul 4 3, 35 5,,,,, 35 6,,, 7. semester/ modul 7, 87 2,,,,, 87 6,,, 8. semester/ modul,,,,,,,,, 43

44 Table 43: Baggrundsoplysninger - ikke indekseret Hvilken prioritet den nuværende uddannelse var, da man ansøgte om optagelse. prioritet , odn uddannelser ,, 69 96, 9, 9 9, , 32 78, 42 89, 2. prioritet 9 2, 84,, 3 4,, 2, 68 2, 6 5, 4 9, 3. prioritet 36 2,,,,,, 2,,, 4. prioritet eller lavere 7, 5,,,,,, 3 7, 2, 44

45 Table 44: Baggrundsoplysninger - ikke indekseret Adgangsgivende eksamen til den nuværende uddannelse STX , odn uddannelser ,,,, 3 4, 68 3, 7 7, 2, HF 6, 59 8,,, 2, 6 29, 46 8, 5 2,, HHX 2 7, 2 3,,,, 5, 8 3, 2,, HTX 8 5, 43 6,,,,, 4 7, 2 5, 2, Erhvervsuddan nelse , ,, 68 92, 6 84, 9 43, 29 37, 22 54, 4 87, Andet 298 9, 96 3,, 5 7, 5, 2, 79 4, 4, 4 9, 45

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Trivselsundersøgelse 2010 Prinsesse Charlottes Gade 38 2200 København N T: 4646 0300 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode... 3 trivselsanalyse... 7 Styrker og indsatsområder... 9...10 Kommentarer...36

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Trivselsundersøgelse n n og e-designer: Landskronagade 6-7 København Ø T 6 6 F 6 6 99 Indholdsfortegnelse Indledning... Metode... Trivselsanalyse for design... 7 Styrker og indsatsområder... 9 Hold. gang...

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Trivselsundersøgelse PBA PBA i design / busin: Frederikkevej 8-9 Hellerup Ind Indledning... 3 Metode... 3 Trivselsanalyse for PBA i... 7 Styrker og indsatsområder... 9 Årgange... Danske og internationale...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Svarprocent: 67% (64/96) Studieglæde 75 75 75 71 71 69 69 [+2] 68 69 65 66 [+2] 66 [-2] 65 [+2] 62 [-2] 2 Studieglæde 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse?

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 44% (27/62) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 22% (72 besvarelser ud af 328 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 28% (19 besvarelser ud af 69 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 82% (1813/2222) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Nordjylland Svarprocent: 38% (1.939 besvarelser ud af 5.147 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 Professionshøjskoler December 11 Svarprocent: 31% (317 besvarelser ud af 1.24 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 668 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - n Aarhus Svarprocent: 81% (46/57) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 28% (37 besvarelser ud af 13 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - Svarprocent: 27% (245/892) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - Svarprocent: % (47/73) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Generelt. Svarprocent: 82 % (40 %) Studieglæde: 62 (72) Udbytte: 59 (65) Loyalitet: 74 (83)

Generelt. Svarprocent: 82 % (40 %) Studieglæde: 62 (72) Udbytte: 59 (65) Loyalitet: 74 (83) Indsatsområde Generelt Opmærksomhedspunkter Svarprocent: 82 % (40 %) Studieglæde: 62 (72) Udbytte: 59 (65) Loyalitet: 74 (83) Andel af studerende der bruger 36 timer om ugen eller mere på studiet: 50 %

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshed med uddannelsen. Udbytte af uddannelsen. Tilknytning til studiet. Hvor tilfreds er du alt i alt med uddannelsen?

Tilfredshed med uddannelsen. Udbytte af uddannelsen. Tilknytning til studiet. Hvor tilfreds er du alt i alt med uddannelsen? Tilfredshed med uddannelsen Hvor tilfreds er du alt i alt med uddannelsen? Forestil dig den perfekte uddannelse. Hvor tæt på dette ideal er ^uddannelse^? Kunne være længere fra Kunne være tættere på Ved

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 68% (87 besvarelser ud af 128 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 45% (164/367) Skolerapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 64% (245/381) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 85% (288/337) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - April 213 Svarprocent: 51% (27/53) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 45% (42/93) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 21% (79 besvarelser ud af 3 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1. Introduktion

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 15 - December 15 Svarprocent: 66% (127/191) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Trivselsundersøgelse Produktions Bygningskonstruktør, byggetekniker, kort-og landmålingsekniker, produktions og bygningskonstruktør (International) Prinsesse Charlottes Gade 38 København N T: 4646 3 Indhold

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 216 December 216 Svarprocent: 34% (32/93) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 7% (136/195) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Maj 213 Svarprocent: 82% (113/137) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 Pædagogisk assistentuddannelsen UCC - Svarprocent: 56% (23/41) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - n København Svarprocent: 72% (79/11) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler

Tilfredshedsundersøgelse Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 3% ( besvarelser ud af 2.139 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 47% (18/3948) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 49% (145/298) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler

Tilfredshedsundersøgelse Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Tilfredshedsundersøgelse 29-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 21 Svarprocent: % (755 besvarelser ud af 1.2 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold Indledning

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 212 - December 212 Svarprocent: % (2417/3557) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år.

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år. 1 UndervisningsMiljøVurdering UMV- Farmakonomskolen 2014 Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø kræver, at alle uddannelsessteder udarbejder en skriftlig undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - Maj 13 Svarprocent: 67% (64/96) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: % (59/682) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: 73% (484/6) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 Professionshøjskoler December 11 Svarprocent: % (45 besvarelser ud af mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: % (1236/3) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 84 elever har spørgeskemaet. Alle tal er angivet i antal/procent. Er der JA 51. Rum, der særligt tiltaler dig (f.eks. pga. stemningen, farverne eller indretningen)?

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 86% (171/) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 48% (91/19) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 42% (18/4176) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - Maj 13 Svarprocent: 58% (1564/26) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - April 213 Svarprocent: 83% (286/343) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 38% (98/2) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 UCC Svarprocent: 48% (98/4) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 69% (115/1) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: % (478/737) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 24% (352/1495) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: 46% (1.782 besvarelser ud af 3.91 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 1 Erhvervsakademier og Professionshøjskoler December 1 Metropol Svarprocent: 49% (1.16 besvarelser ud af 2.278 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold Indledning 1. Introduktion

Læs mere

Benchmarkingrapport. Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole. Akademi Uddannelser Fagmoduler. Trivselsundersøgelse 2010

Benchmarkingrapport. Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole. Akademi Uddannelser Fagmoduler. Trivselsundersøgelse 2010 Benchmarkingrapport Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole Akademi Uddannelser Trivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole - Akademi

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 43% (4/11) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Læreruddannelsen i Århus

Læreruddannelsen i Århus Undervisningsmiljøvurdering 2010 Undersøgelse gennemført i studieåret 2009/2010 VIA University College Læreruddannelsen i Århus gennemførte en tilfredshedsundersøgelse blandt de studerende i efteråret

Læs mere

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra.

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra. Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes vurdere følgende fagmodul: ^Fagmodulnavn^ Spørgeskemaet besvares med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har haft som studerende på ^Institutionsnavn^.

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD skema Valgfri spørgeramme

Elevtrivselsundersøgelse. EUD skema Valgfri spørgeramme 2015 Elevtrivselsundersøgelse EUD skema Valgfri spørgeramme Modul 1- Loyalitet & tilfredshed 22. Brug en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst: Dårligst 10-trins skala 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 3% (837/2751) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 Svarprocent: 32% (154/488) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 216 December 216 Svarprocent: 31% (448/1435) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 15 November 15 Svarprocent: % (7/678) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 43% (113/2562) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 28% (17/5798) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 84% (79/94) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 36% (83/229) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: % (2629/4129) Skolerapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Frekvens / % Kvinde 13 93% Mand 1 7% Frekvens / % Jeg er en af de bedste 3 23% Der er nogle få, der er bedre end mig 9 69%

Frekvens / % Kvinde 13 93% Mand 1 7% Frekvens / % Jeg er en af de bedste 3 23% Der er nogle få, der er bedre end mig 9 69% ETU EUD Hovedforløb / Hold: Uge / Antal besvarelser: Gennemført:.... / Udskrivningsdato:... Er du kvinde eller mand? Kvinde % Mand Hvordan klarer du dig fagligt i klassen? Jeg er en af de bedste % Der

Læs mere

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Varde Handelsskole og Handelsgymnasium - HG Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Varde

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (922 besvarelser ud af 949 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 4 [-3] 76 Elevtrivsel

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 49% (/8258) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 15 November 15 Svarprocent: 53% (284/538) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1]

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1] 21-2-14 Kursisttrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 63% (1 besvarelser ud af 947 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit VUC 12 2 årig HF 13 på almene gymnasier Elevtrivsel 1 21-2-14 Elevtrivsel 1 [+3]

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Viby Gymnasium og HF

Viby Gymnasium og HF Datarapportering Trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse - 200 Viby Gymnasium og HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Sådan læses tabellerne Min uddannelse er meningsfuld for mig 9 Samlet set lærer jeg nok

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 56% (3783/99) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 Metropol - December 14 Metropol Svarprocent: 31% (2915/9452) Skolerapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: % (21/355) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Professionshøjskoler samlet Maj 213 - Svarprocent: 48% (394/818) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Samlet resultat for elevtrivsel på hovedforløbet anlægsgartner 2014 Frekvensanalyse (120 besvarelser svarende til 83 %)

Samlet resultat for elevtrivsel på hovedforløbet anlægsgartner 2014 Frekvensanalyse (120 besvarelser svarende til 83 %) Samlet resultat for elevtrivsel på hovedforløbet anlægsgartner 2014 Frekvensanalyse (120 besvarelser svarende til 83 %) 1. Er du kvinde eller mand? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit Respondenter

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Selandia - CEU Svarprocent: 53% (387 besvarelser ud af 727 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Regionsgns. (Region Sjælland) Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Del V: Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering, Ressourceregnskab og handlingsplan

Del V: Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering, Ressourceregnskab og handlingsplan Del V: Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering, Ressourceregnskab og handlingsplan [56] Undervisningsmiljøvurdering af det psykiske/sociale miljø, det fysiske miljø og det æstetiske miljø (hvis valgt i

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Svendborg Gymnasium og HF HF Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, HF Der har deltaget i alt 9 hf elever

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk KOMMENTARERNE ER IKKE SYNTETISERET HER DA DE ER SÅ ENKELTSTÅENDE AT DET IKKE SYNES MULIGT. DER VAR GENEREL TILFREDSHED MED VEJLEDNINGEN Generelle oplysninger

Læs mere

Marie Kruses Skole Gymnasium

Marie Kruses Skole Gymnasium Marie Kruses Skole Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Marie Kruses Skole, Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Marie Kruses Skole, Gymnasium Ud af af gymnasiets

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: % (2534/3812) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på Middelfart Gymnasium og HF, STX Der

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011. Åbne kommentarer. Læreruddannelsen i Skive

Tilfredshedsundersøgelse 2011. Åbne kommentarer. Læreruddannelsen i Skive Tilfredshedsundersøgelse 2011 Åbne kommentarer Læreruddannelsen i Skive Hvis du har konkrete bemærkninger til det fysiske miljø kan du anføre dem her. Du bedes være så specifik i din beskrivelse som muligt.

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 212 VUF Svarprocent: 12% (429 besvarelser ud af 3678 mulige) Elevtrivsel VUF Regionsgns. VUC (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 72 [+1] 69 69

Læs mere

Karakterbogen. Tietgen Business College. KVU uddannelser. Akademiernes trivselsundersøgelse 2007. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen. Tietgen Business College. KVU uddannelser. Akademiernes trivselsundersøgelse 2007. Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Tietgen Business College KVU uddannelser Akademiernes trivselsundersøgelse 2007 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen eller indekseringen har til formål at gøre det relativt

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 54% (15/2928) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Rybners Gymnasium STX

Rybners Gymnasium STX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium STX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, STX Der har deltaget

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 15 - December 15 Svarprocent: 63% (25/481) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere