Budgetkatalog Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetkatalog Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Syddjurs Kommune Budget 2012 Den 11. august 2011 Budgetkatalog Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Udmøntning af 1 % effektivisering... 5 Tekniske korrektioner... 7 er... 8 Udvidelser Udvalget for familie og institutioner: Udmøntning af 1 % effektivisering Tekniske korrektioner er Udvidelser Udvalget for sundhed, ældre og social: Udmøntning af 1 % effektivisering Tekniske korrektioner er Udvidelser Udvalget for natur, teknik og miljø: Udmøntning af 1 % effektivisering Tekniske korrektioner er Udvidelser Udvalget for plan, udvikling og kultur: Udmøntning af 1 % effektivisering Tekniske korrektioner er Udvidelser Arbejdsmarkedsudvalget: Tekniske korrektioner er Udvidelser... 77

2 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2011 Forslag Tekst Type Økonomiudvalget Tekniske korrektioner I alt T-1 Arkivering og periodisering af ESDH arkiv Teknisk sforslag I alt R-1 Udmøntning af besparelse på forsikringsudbud R-2 Yderligere reduktion på rengøringsudbud fra R-3C Lønsumsbesparelse på administrationspersonale - 3% Udvidelsesforslag I alt U-1 Vederlag til medlemmer af Børn- og Ungeudvalget Udvidelse U-2 Tablet pc til Byråd og ledelse - anskaffelse i 2012 er kr. Udvidelse U-3 Pulje til rådgivning ved udbud m.v Udvidelse U-4 Innovations- og effektiviseringspulje Udvidelse U-5 Beredskab Udvidelse Styrkelse af myndighedsafdeling - udvidelse af budget til administrationspersonale Social- og Voksen/handicap-afdelingen Udvidelse U-6 10-U-7 Nedbringelse af ventetid på husdyrområdet Udvidelse U-8 Ansættelse af en klimakoordinator Udvidelse U-9 Kulturområdet - udvidelse af 1 medarbejder på kulturområdet Udvidelse Udvalget for familie og institutioner Tekniske korrektioner I alt T-1 Juniorklubber - nedsættelse af kontingent Teknisk sforslag I alt R-1 Klubvirksomhed - lukning af 2 ungdomsklubber R-2 Lukning af ungdomsskolens motorsektion/cross/bocarts R-3 Folkeskole - nedsættelse af undervisningstimetallet R-4 Folkeskole - reduktion af holddelingstimer R-5 Folkeskole - reduktion af tid til andre opgaver R-6 Dagplejen - lavere serviceniveau R-7B Dagtilbud - åbningstid i institutioner, alternativ 2, reduktion til 48 t R-8 Dagtilbud - serviceniveau i daginstitutioner R-9 Dagtilbud - fællesformål - køkken/mad R-10 Dagtilbud - specialpædagogisk støttekorps R-11 Familieomr. - generel reduktion, sociale foranstaltninger R-12 Familieomr. - generel reduktion, sociale foranstaltninger/anbringelser Udvidelsesforslag I alt U-1A Folkeskole - helhedsskole, (alternativ 1, garantibeløbsmodellen) Udvidelse U-2 Dagtilbud - udvidelse af lønbudget til dagplejen Udvidelse U-3 Dagtilbud - udvidelse af støtteteamet Udvidelse U-4 Dagtilbud - tidlig indsats Udvidelse

3 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2011 Forslag Tekst Type U-5 Familieomr.: Digital understøttelse af børn-og ungeområdet, DUBUsystemet Udvidelse U-6 Familieomr. - patientsystemet Novax Udvidelse U-7 Familieomr. - implementering af børnepolitik Udvidelse U-8 Familieomr. - supervision til børn og unge-socialrådgivere Udvidelse Udvalget for sundhed, ældre og social Tekniske korrektioner I alt Voksen/handicap - Rønde vandrerhjem - indvendig vedligeholdelse og 12-T-1 pleje af udearealer Teknisk T-2 Sundhedsomr. - aktivitetsbestemt medfinansiering Teknisk sforslag I alt R-1 Voksen/handicap - Bostøtte - Sammenlægning af bostøtte enheder Voksen/handicap - servicereduktion på bostøtte til borgere efter 12-R-2E serviceloven R-3 Voksen/handicap - STU - reduktion af tilgang og serviceniveau R-4B Voksen/handicap - Misbrugcentreret - 3% besparelse R-5B Voksen/handicap - takstreduktion 3% R-6 Ældreomr. - driftsrationale - udvidelse af Plejeboligerne Søhusparken Ældreomr. - nedsættelse af regulering i forhold til den demografiske udvikling R-7E 12-R-8 Ældreomr. - robotstøvsugning hjemmeplejen R-9 Ældreomr. - Partnerskab Plejeboligerne Søhusparken R-10 Ældreomr. - Syddjurs træner for en bedre fremtid R-11 Sundhedsomr. - 3% reduktion på tandplejen R-12D Sundhedsomr. - Sundhedsfremmende og forebyggende indsats R-13 Ældreomr. - Handicaphjælperordningen - reduktion Udvidelsesforslag I alt U-1 12-U-2 Voksen/handicap - Handicaprådet - handicapkørsel til blinde og svagtseende Udvidelse Voksen/handicap - pulje til nye og akutte sager på det specialiserede socialområde Udvidelse Voksen/handicap - drift vedr. kulørte plejeboliger incl. akutboliger/aflastningsboliger Udvidelse U-3A 12-U-4A Ældreomr. - velfærdsteknologi - pulje Udvidelse U-5 Ældreomr. - akutteam - sygepleje Udvidelse U-6 Sundhedsomr. - Tandplejen - etablering af digital røntgen Udvidelse Udvalget for natur, teknik og miljø Tekniske korrektioner I alt T-1 Feldballe skole solgt - ingen budget/indtægtsbudget fra 2012 Teknisk

4 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2011 Forslag Tekst Type T-2 Ældreboliger i Hornslet - manglende driftsbudget Teknisk T-3 Ugelbølle skole - pavillonleje i 2012 Teknisk T-4 Rønde vandrerhjem - driftsbudget til vedligehold/forbrug Teknisk sforslag I alt R-1 Vejbelysning - besparelse drift R-2 Vejdrift - konkurrenceudsættelse R-3 Vejdrift- samling af materielgårde R-4 Vejdrift - grønne områder - særlige vedligeholdelsesopgaver R-5 Kollektiv trafik - reduktion i åbne skolebusruter R-6 Kollektiv trafik - nyt udbud R-7 Rammebesparelse på naturpleje R-8 Ejendomme - drift - sænkning af temperatur i bygninger - 1 grad R-9 Ejendomme - drift - udenomsarealer Udvidelsesforslag I alt U-1B Vejdrift - renovering af fortove Udvidelse U-2A Vejdrift - asfaltbelægninger straks tilførsel Udvidelse U-3 Kollektiv trafik - Flextur/Midttur Udvidelse U-4 Kollektiv trafik - rute 212 Udvidelse Udvalget for plan, udvikling og kultur Tekniske korrektioner I alt Rønde Vandrerhjem - ingen budget/indtægtsbudget fra 2012 på PUK-området Teknisk T-1 15-T-2 EBIC Vandrerhjem - ophør af driftstilskud fra 2015 Teknisk T-3 Biblioteket - indkøb af inventar Teknisk T-4 International Strategi - tilbageførsel af budget fra 2015 Teknisk sforslag I alt R-1 Fregatten Jylland - nedsættelse af tilskud R-2 Tilskud til frivilligt socialt arbejde - nedsættelse af 18-puljen R-3 Folkeoplysning - reduktion af lokaletilskud til aftenskoler R-4A Folkeoplysning - reduktion i tilskud til voksenundervisning R-4B Folkeoplysning - reduktion i tilskud til kompenserende voksenunderv R-5 Musikskolen - generel reduktion R-6A Biblioteket - lukning af Mørke bibliotek R-6BC Biblioteket - lukning af bogbus / øget drift til lokal service samt "Bogen kommer" Udvidelsesforslag I alt U-1 PUK - tilbageførsel af 1% effektiviseringen Udvidelse U-2 Biblioteket - budget til indkøb af inventar Udvidelse

5 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2011 Forslag Tekst Type U-3 Biblioteket - pedel til Rønde og Hornslet Udvidelse U-4 Musikskolen - nedbringelse af venteliste Udvidelse U-5 Legeplads - tilskud til etablering samt drift Udvidelse Styrkelse af faciliteterne i de selvejende haller finansieret af gebyrstigning Udvidelse U-6 15-U-7 Pulje til medfinansiering af kunstgræsbaner ( 1 mio. kr. i 3 år) Udvidelse U-8 Pulje til genopretning af fodboldbaner Udvidelse Arbejdsmarkedsudvalget Tekniske korrektioner I alt T-1 Beskæftigelse - øvrige driftsudgifter omplacering mellem bevillinger Teknisk Kontanthjælpsområdet - omplacering aktiverede/passive kontanthjælpsmodtagere og høj/lav refusion Teknisk T-2 16-T-3 Driftsudgifter vedr. beskæftigelsestilskuddet Teknisk T-4 Særlig hjælp 83 og 84 Teknisk sforslag I alt R-1 Øget sanktionering kontanthjælpsmodtagere R-2 Omorganisering i UU-Djursland Udvidelsesforslag I alt U-1 Fastholdelse af borgere tæt på arbejdsmarkedet Udvidelse Syddjurs Kommune Tekniske korrektioner I alt sforslag I alt Udvidelsesforslag I alt

6 Økonomiudvalget Udmøntning af 1% effektivisering 2012: Der er lavet en beskrivelse af, hvordan 1% effektiviseringen er håndteret og udmøntet på udvalgets område. Lønsummen på konto 6 udgør 153 mio. kr. og effektiviseringen på 1 % udgør således cirka 1,5 mio. kr. Direktion og afdelingschefer har i løbet af 2011 gennemgået administrationsområderne tæt for at identificere effektiviseringspotentiale: Fordeling af 1% effektivisering og puljer på økonomiudvalgets område: Virksomhedsmodel, jobcenter NEM-refusion Fodterapi Sygedagpenge, NEM-refusion Digitalisering af dagplejeanvisning DIADEM 7 til vej, byggesagsbehandling Måltal på kørselskontor Ialt Dermed er således med helårsvirkning identificeret ca kr. mere end summen af 1% besparelsen. I basisbudgettet er indarbejdet en yderligere reduktion som følge af aftrapningsordning vedr. chefstillinger i forbindelse med kommunesammenlægningen i udgangspunktet aftalt til kr. fordelt med over 6 år. Ved tildelingen af en samlet lønsum på kr. i 2008 til dækning af det eksisterende personale, besluttede byrådet, at dette beløb, som led i en ønsket effektivisering, blev aftrappet efter følgende model. 2008: 4,8 mio. kr. 2009: 3,5 mio. kr. 2010: 2,0 mio. kr. 2011: 1,0 mio. kr. 2012: 0 Samlet er lønsummen på konto 6 fra 2011 til 2012 udover 1% effektivisering blevet reduceret med: Chefstillinger efter kommunalreformen Aftrapning af tillægsbevilling oprindeligt 4,8 mio. kr I alt Den samlede effektivisering på lønsummen på konto 6 er fra budget 2011 til budget 2012 i alt kr

7 I det samlede effektiviseringsregnskab for konto 6 udestår således at udmønte en lønsum på cirka kr. der findes som effektivisering på IT-området. Det er aftalt i Økonomiudvalget juni 2011, at Borger og IT chefen i september præsenterer en samlet handlingsplan for IT driften i Syddjurs Kommune for de næste 4 år, som understøtter forretningsmæssige principper. Forretningsplanen tager sigte på at indføre en ny og mere forretningsorienteret styring af IT leverancer, baseret på udbud og efterspørgsel og en prissætning af ydelser og produkter, som afspejler de faktiske omkostninger. På denne måde vil der være synlighed og bedre forudsætninger for at matche konkurrencen fra private leverandører, og samtidig at tilbyde overskudskapacitet på markedsvilkår. Der foretages en opgørelse af den samlede produktion, fag- og virksomhedssystemer og ressourceanvendelse med henblik på at beregne gennemsnitlige enhedsomkostningerne for standardydelser som computere, printere, telefoner etc. og serviceydelser som helpdesk, systemsupport etc. Med baggrund i dette arbejde og forventninger om potentielle rationaler i driften af administrativ IT i Syddjurs kommune ved forestående nyetablering af IT platform og opdatering af citrix i 2011 og 12, er der overordnet planlagt et forventet nettorationale på kr. pr. år. Forudsætningen for effektiviseringen er: at den planlagt udskiftning og opdatering af IT platform gennemføres som planlagt, og serverdrift, storage, backup, overvågning, m.v. at rammeaftalen med beskrivelse af SLA (Service Level Agreement) justeres, og tilpasses i forhold til det økonomiske grundlag. At nuværende driftsopgaver og vedligehold af It-platform m.v. og opgradering af Citrix foretages og udføres af It organisationen at imødekomme behovene for fleksibilitet og en fastholdelse af værdifuld viden om driften af Syddjurs Kommunes applikationsportefølje, idet den knowhow der findes blandt nøglepersoner i IT-driftsafdelingen omkring driften af applikations porteføljen i Syddjurs Kommune har stor betydning for kommunen. At der opretholdes højt niveau på sikkerhed, firewall, netværk, LAN og WAN, idet det er et vitalt område i forhold til de mange decentrale lokationer der findes i Syddjurs Kommune. Standardisering, integrering og fleksibilitet er nøgleord for denne opgave, som der ikke må gives afkald på. At nuværende IT hotline og generel brugersupport ændres, og fremover sker via det centrale Callcenter for IT og Borgerservice. Hvilket betyder at service primært sker digitalt via spørgsmål/ svar, og nødvendige telefoniske henvendelser varetages af Borgerservice Callcentermedarbejdere, som varetager 1. level support af kommunens IT-brugere, den nødvendig brugeradministration, og samtlige borgerhenvendelser til Syddjurs Kommune. At der udarbejdes IT kompetenceplan/ krav for IT-brugerne i Syddjurs Kommune, og via individuelle handlesplaner at understøtte at alle medarbejdere har den fornødne viden og kompetence i den digitale sagsbehandling, og understøtte optimal udnyttelse af fagprogrammer m.v. Målsætningen er at Herved kan der samtidig frigøres et stort effektiviseringspotentiale og hjemtages større gevinster i sagsbehandlingen. At IT afdelingen fortsat kan indgå aftaler om salg af overskudskapacitet på aktuelle markedsvilkår. Timetaksterne aftales i forbindelse med chefaftalen for relevante år

8 Økonomiudvalget tekniske korrektioner 10-T-1 Økonomiudvalget Arkivering og periodisering af ESDH arkiv Udvidelse Aflevering til offentligt arkiv Kommuner skal aflevere arkivalier, der er omfattet af lov om behandling af personoplysninger, og som skal bevares, til et offentligt arkiv. Arkivalier, der er omfattet af lov om personoplysninger, vil typisk være elektroniske journaler, ESDH-systemer eller registre/fagsystemer. Afleveringen skal ske senest på det tidspunkt, hvor de pågældende oplysninger ellers skulle slettes af kommunen. For Syddjurs Kommunes vedkommende ligger der dokumenter tilbage fra de gamle kommuner som endnu ikke er arkiverede. Et offentligt arkiv kan enten være Statens Arkiver eller et offentligt arkiv, som er oprettet af én eller flere kommuner med henblik på at opbevare og stille kommunale arkivalier til rådighed. For Syddjurs Kommunes vedkommende afleveres data til Syddjurs Kommunearkiv. Arkiveringsversionen skal afleveres i et bestemt teknisk format, som er fastsat i bekendtgørelsesform. Periodisering pr. 31/ Periodisering er en opdeling af det (digitale) arkiv i tidsperioder, således at de ældste og mindst aktuelle sager og dokument kan fjernes. På den måde bliver der frigjort plads og det bliver hurtigere og nemmere at finde det aktuelle og vigtigste materiale. Der er indhentet tilbud fra 2 leverandører på den meget omfattende tekniske opgave der kræves for at kunne foretage arkiveringen. ESDH systemer

9 Økonomiudvalget reduktioner 10-R-1 Økonomiudvalget Besparelse som følge af forsikringsudbud På baggrund af forsikringsudbuddet som er trådt i kraft i 2011, vurderes det at der kan spares yderligere kr. årligt. Forsikringsudbud R-2 Økonomiudvalget Besparelse som følge af rengøringsudbud I forbindelse med Rengøringsudbuddet på kommunale institutioner, som trådt i kraft i september 2009, har der indtil 1. april 2011 været afholdt en række udgifter i forbindelse med virksomhedsoverdragelse, hvilket nu er afsluttet. Derfor forventes det at der kan spares yderligere kr. årligt. Rengøringsudbud R-3 Økonomiudvalget Besparelser på administrationsløn Lønsummen på konto 6 udgør ca. 153 mio. kr. Nøgletalsanalyse Som udgangspunkt for fortsatte besparelser på administrationslønnen i 2012 henvises generelt til nøgletalsanalysen, der belyser Syddjurs Kommunes administrationsniveau i forhold til en række sammenligningskommuner, de 19 kommuner i region Midtjylland samt hele landet. Tages udgangspunkt i administrationsudgifterne pr indbygger i regnskab 2010, hvor Syddjurs er sat til index 100, ser tallene således ud - 8 -

10 Administrationsudgifter Indextal Syddjurs Kommune Sammenligningskommunerne Kommuner i region Midtjylland Hele landet Syddjurs Kommune ligger under sammenligningskommunerne og hele landet, men over gennemsnittet af kommuner i region Midtjylland. Sammenligningskommunerne, der er udvalgt udfra ca. ens udgiftspres, ligger 6 indexpoint over Syddjurs kommune Og kommunerne i region Midtjylland 2 indexpoint under. Der er her tale om flere væsentligt større bykommuner med et forskelligt udgiftspres vedr. administrative udgifter. Syddjurs kommune har i budget 2011 gennemført en yderligere besparelse og effektivisering på 5,7 mio. kr. på administrationsområdet. Det er endvidere besluttet, at opruste administrationen på natur og miljø, byggesagsbehandling og jobcentret for at optimere sagsbehandlingen, og specielt vedr. jobcentret med det formål at investere i en hurtigere og sikker sagsbehandling for at nedbringe den samlede udgift til overførselsudgifter på området. På den baggrund anbefaler direktionen, at der i 2012 ikke reduceres yderligere i administrationsudgifterne, men at direktionen gennemfører en effektiviseringsanalyse, hvor målet er identificere digitaliserings- og effektiviseringsgevinster i lighed med den gennemgang i 2011, der resulterede i ca. 2 mio. kr. i effektiviseringspotentiale i budget Analysen forlægges i august for Økonomiudvalget med henblik på indarbejdning i budget Direktionen peger endvidere på, at der i forbindelse med strukturændringer som samling af administrationen på færre lokationer vil kunne effektiviseres yderligere. Disse effektiviseringer indgår i nettoudgiftsberegningen for forslagene vedr. samling af administrationshusene. Hvis der besluttes yderligere besparelser i budget 2012 vil direktionen vil i lighed med tidligere iværksætte denne besparelse umiddelbart efter vedtagelsen af budgettet for Ved iværksættelsen vil der blive lagt vægt på at placere besparelserne, hvor der enten kan fjernes et samlet antal opgaver eller hvor en omlægning og effektivisering af arbejdsgange får mindst mulige konsekvenser. Udmøntningen forelægges ØK til godkendelse. En yderligere besparelse vil fordele sig med nedenstående beløb. Hver procents yderligere besparelse medfører en reduktion på ca. 4 stillinger. A: 1% reduktion B: 2% reduktion C: 3% reduktion

11 Økonomiudvalget udvidelser 10-U-1 Økonomiudvalget Vederlag til medlem af Børn- og ungeudvalget Udvidelse Efter Barnets reform består Børn og Unge udvalget af: 1 dommer 2 børnesagkyndige 2 politikere Dommeren, de to børnesagkyndige og formanden for udvalget er aflønnet / får vederlag for opgaven. Opgaven er tidskrævende (typisk 4-6 timer for at læse en sag) og møderne ligger altid på tidspunkter, hvor det kræver, at man tager fri fra arbejde. Udvalget får flere og flere sager. På baggrund af ovenstående mener vi, at det menige medlem også bør oppebære et vederlag. Vi vil gerne have forslag om vederlag med i budgetforhandlingerne (evt. som en teknisk korrektion). I styrelsesvedtægten er det fastlagt at formanden for Børn- og Ungeudvalget får 1517 kr. pr måned, svarende til 2½% eller af borgmesterens vederlag. Forslaget er indleveret af Mogens Pedersen (S) formand for udvalget, og Marianne Als Nielsen (F) menigt medlem af udvalget. Vederlag til medlem af B&Uudvalget Type: 10-U-2 Økonomiudvalget Tablet pc til byråd og direktion i alt 35 personer. Udvidelse 1. Beskrivelse af forslag. I forbindelse med byrådets arbejde med dagsordner og tilhørende bilag bliver der kopieret store mængder papir, som hverken gavner miljøet eller økonomien. Derudover er der et stort ønske om at kunne skrive egne notater og ikke mindst hurtigt at kunne genfinde dem, når politikerne sidder i byrådssalen og gennemgår dagsordenspunkter

12 På den baggrund afsættes der i budgettet for 2012 en blok til etablering af tablet pc f.eks. ipads til politikere og direktion m.v. på i alt 35 personer. Derudover skal der anskaffes et system til håndtering af dagsordner med noter m.m. på tablet pc ere. I alt en blok på kr. til etablering kr. i årlig drift af løsningen. En evt. besparelse på politikernes brug af farvepatroner og papir kan indgå i områdets 1% besparelse. 2. Specifikation af etablerings- og drifts blokken i hele kr. i 2012 pris- og lønniveau. Etablering: 2012 Tablet pc ere med 3G kr. Tilbehør: smart cover + sleeve kr. Trådløst net til tablet pc ere i byrådssalen kr. System til dagsordner på tablet kr. pc ere I alt: kr. Årlig Drift G abonnement kr kr kr kr. Drift af system til dagsordner kr kr kr kr. på tablet pc I alt: kr kr kr kr. Etablering og drift i alt I ovenstående blok er der kun budgetteret med at tablet pc en skal kunne gå på internettet og herfra nå et dagsordensystem. Der er ikke afsat midler til evt. integration til vores interne systemer. Type: 10-U-3 Økonomiudvalget Pulje til rådgivning ved udbud m.v. Udvidelse Der synes at være en udvikling hvor kommunerne med deres store andel af driften af den offentlige sektor i øget grad inddrages i store økonomiske problemstillinger så som udbudsregulativer, rettidighed i forhold til ministerier, krav til dokumentation, tilsynsforpligtigelser, strukturændringer der påvirker byrdefordeling samt involvering i store infrastrukturovervejelser. I den forbindelse kan der i direktionen være behov for ud over kommunens egne medarbejdere at trække på rådgivning hos personer og selskaber der ligger inde med en helt speciel viden på et givent område. Især i forbindelse med udbud kan der være behov for særlig rådgivning, dels i forbindelse med fagviden på områder hvor udarbejdelse af kravspecifikation kræver speciel viden, dels juridisk

13 bistand til at imødegå en tendens hvor tilbudsgivere per automatik søger aktindsigt og/eller klager. Det foreslås derfor at der afsættes en pulje til direktionens rådighed, således at der i givne situationer er budgetmæssig dækning for ekstern bistand til udredning af de kommunale konsekvenser ved især udbud. Pulje til rådgivning m.v U-4 Økonomiudvalget Innovations- og effektiviseringspulje udvidelse Den samlede organisation i Syddjurs Kommune har nu gennem 4 år hvert år gennemført en 1% effektivisering. Ideen med den fortløbende reduktion af budgetterne med henvisning til en 1% effektivisering har været at lægge et økonomisk pres på alle dele af den kommunale organisation for at igangsætte ressourcebesparende effektiviseringer, således at servicen til borgerne i Syddjurs Kommune alt andet lige bliver produceret til en lavere omkostning. Dette har været nødvendigt i lyset af den økonomiske situation kommunen befinder sig i, og fortsatte effektiviseringer vil i lyset af nedgangen i arbejdskraft i de kommende år stadig være højt på den kommunale dagsorden. Innovation og effektivisering kræver motivation og motivationen skal understøttes af muligheden for at igangsætte nye initiativer der understøtter en innovation og effektivitet. 1% af kommunens budget har givet et provenu på ca. 15 mio. kr. det forslås at 25 % af beløbet tilbageføres til en pulje, hvor alle områder kan ansøge om midler til at investere og undferstøtte innovation og effektivisering. Projekterne bliver efter ansøgning tildelt af Innovationspanelet efter indstilling fra direktionen. Innovations- og effektiviseringspulje

14 10-U-5 Økonomiudvalget Beredskab Udvidelse Beredskabets budget for 2012 og overslagsårene drøftes i beredskabskommissionen d. 19 aug Efterfølgende fremsendes beredskabskommissionens budget til byrådene i Nord- og Syddjurs. Der må forventes et stigning i budgettet på samlet ca. 1,5 mio. kr. årligt til fordeling mellem Nord og Syddjurs efter befolkningstal Udvidelse beredskab U-6 Økonomiudvalget Styrkelse af myndighedsafdeling Udvidelse af konto 6 budget til Social og Voksen / Handicap Udvidelse Myndighedsafdelingen på voksenområdet er afgørende for, hvorvidt der kan sættes fokus på styring af det specialiserede voksenområde. Afdelingen forvalter visitationer for et budget på egne områder ca. 330 mill.kr. og på 80 mill.kr. for ældreområdet. I forbindelse med budgetprocessen 2011 fremviste afdelingen et behov for en opnormering på 2 årsværk, for at kunne varetage opgaven med hjemtagelse af handleforpligtigelsen jf, ny lovgivning. På den baggrund fik afdelingen tildelt 0.8 mio.kr til opnormering af personalet og skulle så på den baggrund revisiterer alle de hjemtagede borgere. På det grundlag skulle der opnås en besparelse på 1.2 mio.kr. Afdelingen har i praksis i 2011 haft en nettoopnormering på 0,2 årsværk, grundet de iværksatte besparelser på konto 6 området samt effektivisering og digitaliseringspuljen. Nettoopnormeringen vil for 2011 være på 0.7 årsværk, idet kr af besparelsen for 2011 er en engangsbesparelse til digitaliseringspuljen. Det betyder at der ikke løbende foretages funktionsudredninger, løbende foretages revisitationer, ligesom der indtil nu kun er revisiteret ca 15% af de hjemtagne sager, hvor det var forudsat at alle nye borgere var revisiteret pr 30/ Social og voksen / handicapområdet har netop fået foretaget en analyse af bostøtte og psykiatriområdet, heri præciseres følgende: Myndighedsafdelingen er hårdt pressede, og der foreligger derfor endnu ikke funktionsudredninger på alle borgere. Det må snarest muligt sikres, at der udarbejdes funktionsudredninger på alle borgere (interne såvel som eksterne),da det er en afgørende forudsætning for at sikre det rette tilbud til borgerne til

15 rette pris, og for at kunne måle på effekten af den pædagogiske indsats. Det kan overvejes, om der eventuelt i en kortere periode bør tilføres flere ressourcer til myndighedsafdelingen. Umiddelbart kan dette være en god forretning, i dét tilbuddet kan målrettes og prissættes. Myndighedsafdelingen skal sikre og tydeliggøre sammenhængen mellemfunktionsudredning og bestilling/ 141 handleplan, hvori der opstilles klare mål. Det vil give større gennemsigtighed og derved være afgørende for, at sagsbehandlerne kan forhandle takster. Der arbejdes med ca borgersager i myndighedsafdelingens social og voksen / handicapområde. Der er lovgivningsmæssige krav om, at der 1 x årligt skal følges op på de enkelte sager via handleplaner. Af de 1000 sager er det ca. de 120 som er nye hjemtagne sager, disse er nye sager i afdelingen og der foreligger ikke noget kendskab til, om tilbud og behov er i overensstemmelse med funktionsvurderingen og det i Syddjurs Kommune gældende serviceniveau. Herudover varetager afdelingen følgende opgaver: visitation på ca borgere til pleje og praktisk hjælp, hvor der kontinuerligt skal ske løbende revisitationer for at fastholde niveauet for den afmålte hjælp. Bevillinger af genbrugshjælpemidler til ca borgere Bevilling af kropsbårne hjælpemidler Sagsbehandling på og tildeling af førtidspensioner Behandling af bilsager og terminalorlov Boligsager til ældre og plejeboliger samt til husvilde Handicapkørsel Det er for nuværende vanskeligt, med de eksisterende personaleressourcer, at kunne deltage i de kommende handlemøder i eksternt regi, m.h.p gennemgang af de eksterne borger anbringelser for vurdering af evt. billigere tilbud eller hjemtagelse, ligesom den generelle revisitation på de sociale sager med de nuværende ressourcer forventes at skulle gennemføres over 24 måneder, hvorfor der først kan forventes helårs effekt af besparelserne på de allerede vedtagne kvalitetsstandarder fra Revisitationer på ældreområdet sker for nuværende overvejende ved stikprøver og ved henvendelse fra udfører. Det anbefales derfor, at der for at opnå og fastholde budgetrammen på det specialiserede område at der tilføres myndighedsafdeling på social og voksen / handicapområdet 1,5 årsværk til konto Udvidelse af konto 6 Social og Voksen / Handicap

16 10-U-7 Økonomiudvalget Nedbringelse af ventetid på husdyrområdet Udvidelse I forbindelse med natur & Miljø s behandling af landmænds ansøgninger efter husdyrloven er der gjort en stor og målrettet indsats for at nedbringe sagsbehandlingstiden. Alligevel er venteog sagsbehandlingstiden i løbet af 2011 blevet meget lang som følge af nye lovkrav, nye afgørelser fra Miljø- og Naturklagenævnet og nye IT-system. Endvidere har Miljø- og naturklagenævnet hjemvist eller vil hjemvise - en stort antal påklagede afgørelser, der skal behandles forfra efter nye lovkrav uden mulighed for at opnå brugerbetaling. KL har indgået en aftale med Miljøministeriet om en præstationsbelønning for sagsbehandling af de hjemviste sager frem til marts 2012, men beløbet er meget lille, og har derfor ingen reel virkning for forvaltningens ressourcesituation. Miljøstyrelsen har i juni 2011 udsendt brev til alle kommuner, hvor der opfordres til at opprioritere anmeldelser eller ansøgning om miljøgodkendelse på ejendomme med søer. På grund af krav til dyrevelfærd, som vil være gældende fra 1. januar 2013 opfordrer Miljøstyrelsen kommunerne til at tilrettelægge sagsbehandlingen på en måde, der sikrer, at der er truffet afgørelse i sagerne, herunder i eventuelle klagesager samt hjemviste klagesager, inden udgangen af Der er således ingen tvivl om, at der i løbet af efteråret 2011 vil opstå meget stort pres på kommunernes sagsbehandling af miljøgodkendelser. I forbindelse med den tidligere indsats for at nedbringe sagsbehandlingstiden blev der gennemført et lean-projekt med stor succes, hvis afledede resultater benyttes nu i den daglige sagsbehandling. Der er således ingen mulighed for yderligere at effektivisere sagsbehandlingen. I forbindelse med denne lean-proces opgjorde KL Konsulenterne og Miljøministeriets Rejsehold kommunens reelle ressourceforbrug til 3,9 årsværk til behandling af miljøansøgninger efter husdyrloven, hvorimod den nuværende bemanding er på 2,6 mandår der mangler således ca. et mandår for at opnå balance i indkomne og afgjorte ansøgninger, hvorfor sagspuklen ikke er overraskende og er meget vanskellig at nedbringe med nuværende ressourcer. Der ansøges derfor om midler til at projektansætte en erfaren sagsbehandler til at få nedbragt det høje antal nye og hjemviste ansøgninger med henblik på at opnå et acceptabel serviceniveau overfor kommunens landbrugserhverv. Der er estimeret et tidsforbrug på 2 år til at få nedbragt den nuværende og forventede sagspukkel. Opgaven vil blive udført af projektansat medarbejder. Sagsbehandler, husdyrsager

17 10-U-8 Økonomiudvalget Klimakoordinator Udvidelse Ansættelse af klimakoordinator i forvaltningen (Natur og miljø) Alle kommuner arbejder for øjeblikket med klimaspørgsmål, og mange kommuner har valgt at ansætte klimamedarbejdere eller ligefrem at opbygge egentlige klimasekretariater (de fleste større kommuner). Klimarelaterede opgaver, håndtering af henvendelser, konkret myndighedsbehandling giver allerede nu anledning til et tids- og ressourceforbrug i forvaltningens miljø-, plan-, ejendoms- og byggesagsafdelinger, som det har vist sig vanskelligt at koordinere og udføre, fordi forvaltningen ikke råder over tilstrækkelig fagkompetance på området. Med Byrådets forventede vedtagelse af Klimaplan for Syddjurs Kommune og den kommende Varmeplan Syddjurs, der forventes at udgøre en hjørnesten i Syddjurs Kommunes fremtidige energi/klimaarbejde, forventes der at komme en fremtidig arbejdsopgave i forbindelse med implementeringen af klimaplanens visioner og målsætninger. Endvidere forventes en betydeligt opgave i forbindelse med planlægning og løsning af problemstillinger vedr. klimatilpasning og øvrig klimarelaterede emner som opfølgning på klimaplanens indsatsområder Det foreslås derfor, at der ansættes en klimakoordinator, hvis opgaver vil blive at implementere Byrådets målsætninger for Varmeplan Syddjurs, herunder at behandle ansøgninger efter Varmeforsyningsloven (½ årsværk) samt til at håndtere diverse forespørgsler, koordination og til generelt opsøgende indsats (½ årsværk). Forslaget omfatter en udvidelse af den personalemæssige ressource i Natur & Miljø svarende til et årsværk (AC, kr pr. år konto 6) med en tilhørende og mindre driftsbevilling under natur, teknik og miljø på kr årligt. Fordi der aktuelt tilkøbes fagkompetence til behandling af sager efter Varmeforsyningsloven hos ekstern konsulent forventes udvidelsen at medføre en samtidig reduktion på konto 6 s konsulentkontor på á kr om året. Klimakoordinator

18 Type: Teknisk//Udvidelse 10-U-9 Økonomiudvalget Medarbejder til kulturområdet Udvidelse 1. Beskrivelse af forslaget Kultur- og Fritidsområdet i Syddjurs Kommune er en væsentlig parameter for tilflytning til området og for den fortsatte udvikling af turismen, som et væsentligt erhvervsområde i kommunen. Samtidig er det et område, hvor en meget stor del af indbyggerne i Syddjurs Kommune deltager og bidrager aktivt med frivilligt arbejde. Der er derfor stort behov for at afdelingen hele tiden kan matche de frivilliges behov, ønsker og henvendelser til kommunen om, at medvirke med økonomisk eller processtøtte, ligesom afdelingen hele tiden skal bidrage til en udvikling af området. Kultur og Fritidsområdet oplever en øget tilgang af opgaver på området samtidig med at der gennem de seneste fire år er sket en betydelig reduktion i ressourcerne. På nuværende tidspunkt bemandet med en chefkonsulent (37 timer), en børnekulturkonsulent (30 timer), en kulturformidler (15 timer) og en fritidskonsulent (37 timer), og en del opgaver løses på tværs af afdelingen af afdelingens øvrige medarbejdere. Kultur- og fritidspolitikken rummer mange politiske prioritering, som skal løses af teamet, hvilket ikke er muligt på nuværende tidspunkt. Medarbejderne har hver især konkrete driftsopgaver og løser derudover, hver især flere udviklingsopgaver/projekt. I perioder er det muligt at få enkelte opgaver varetaget af en person i løntilskud. Men den løsning er ikke holdbar af hensyn til kontinuiteten i opgavernes udførelse. Afdelingen ønsker derfor at ansætte en medarbejder på 37 timer om ugen, med fokus på udvikling og gennemførelse af projekter indenfor ECC-kulturhovedstad 2017, civilsamfundsudviklingen og turismesatsningen, således at Syddjurs Kommune får maksimal udbytte egne investeringer i form af konkrete aktiviteter og nye tiltag til glæde for borgerne i kommunen. Det er således en udvidelse på årlig bruttoløn omkring for en person på 37 timer om ugen. Medarbejder til kulturområdet

19 Udvalget for familie og institutioner Udmøntning af 1% effektivisering 2012: Der er lavet en beskrivelse af, hvordan 1% effektiviseringen er håndteret og udmøntet på udvalgets område. Ungdomsskolen Den obligatoriske 1% besparelse/effektiviseringsgevinst på FI-udvalgets område er indarbejdet i Ungdomsskolens basisbudget for 2012 med kr Skoleområdet På skoleområdet udgjorde 1% besparelsen i 2011 ca. 2,9 mio. kr. fordelt med ca. 5% på centrale konti i skoleafdelingen og 95 % på de decentrale budgetrammer til skoler og SFO'er. Besparelsen blev på de centrale konti hentet ved mindre udgift til fast løn ved at en afskedigelsessag vedr. en tj.mand blev afsluttet primo 2010, færre udgifter til IT- fagsystemer/abonnementer ved reduktion af antal skoler fra 16 (14 folkeskoler + 2 specialskoler) til 12 (11 folkeskoler + Pindstrupskolen), og derudover er der generelt holdt igen vedr. udgifter til fælles arrangementer, kursusvirksomhed for skoleledere, udgifter til temadage, eksterne oplægsholdere o.l.. På de decentrale konti til skoler og SFO er blev 1%- besparelsen udmøntet ved tilsvarende fradrag i skolernes/sfo'ernes budgetrammer, og skolerne har herefter haft ansvar for at udmønte besparelsen på deres respektive løn- og driftsbudgetter. Dagtilbud Besparelsen er hentet ved 1 % reduktion af den enkelte institutions ramme. Familieområdet Den vedtagne 1% reduktion for 2012 med kr. på familieområdet er blevet placeret på det specialiserede sociale område vedrørende eksternt køb af sociale foranstaltninger, idet Familieværket forventes at løse flere af de opgaver, der hidtil har været brug for at få udført af private leverandører eller af andre kommuner. Ungdomsskolen Som en konsekvens af de foregående års rammebesparelser implementerer Ungdomsskolen pr. 1. august 2011 en ny organisationsstruktur, der reducerer antallet af ledere i Ungdomsskolen med 3 fuldtidsstillinger. I stedet opnormeres antallet af SSP-konsulenter fra 2 til 4. Udgangspunktet for denne omfattende strukturændring har været fortsat at kunne sikre et harmoniseret og forebyggende Ungdomsskoletilbud i alle kommunens skoledistrikter. 3% på Ungdomsskolens budget, vil det betyde en reduktion på yderligere kr.. En sådan budgetreduktion vil ikke kunne realiseres uden væsentlige ændringer i Ungdomsskolens nuværende aktivitetstilbud, ligesom det vil gøre det svært på sigt at fastholde den nye Ungdomsskole- & SSP- struktur ved en rammebesparelse i denne størrelsesorden. De følgende budgetspareforslag skal derfor ikke ses som lavthængende frugter, men som beskrivelse af mulige konsekvenser ved større budgetbesparelser på Ungdomsskolens område

20 Udvalget for familie og institutioner tekniske korrektioner Nummer (kode) Udvalg Betegnelse Type: /Udvidelse/Anlæg 11 T 1 Udvalget for familie og institutioner Juniorklubber nedsættelse af kontingent Udgiftsneutralt Det foreslås at forældrebetalingen til Juniorklubber med virkning fra 1. januar 2012 nedsættes fra de nuværende takster på 525 kr. for børn i 4. klasse og 475 kr. for børn i 5. og 6. klasse til en ny fælles takst på 495 kr. om måneden for børn i klasse. Nedsættelsen af forældrebetaling skal være medvirkende til at flere børn fremover vil benytte sig at Juniorklubtilbuddet i Syddjurs Kommune, og Ungdomsskolen forventer en fremgang i medlemstallet på min. 100 børn fra nuværende 700 børn til 800 børn. Takstnedsættelsen finansieres via en forventet fremgang i antallet af medlemmer i kommunens Juniorklubber. Takst Juniorklub

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 13. august 2009 Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 11 Udvidelser... 16

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag 1 2 Beredskabsforslag budget 2015-2018 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Udvalget for Teknik

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Drift- og anlægsønsker til budget 2014

Drift- og anlægsønsker til budget 2014 Drift- og anlægsønsker til budget 1 Oversigt over ønskelisteforslag til budget (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl. og trykke på det ønskede forslag) Økonomiudvalget (1000. kr.) Nr.

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse: Udvalg Forslag nummer/navn Side 001 Effektivisering af administration... 3 002 Besparelser på indkøb... 4 003

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Version, 9. juli 2010. 1 Forord Skive Kommunes økonomi er i lighed med landets andre kommuner under pres og set i lyset af udmeldingerne fra KL og regeringen

Læs mere

Politikerhåndbog 2014

Politikerhåndbog 2014 Politikerhåndbog 2014 Indhold og forord Indhold Forord... 5 Læsevejledning... 6 Tværgående politikker - demokrati:... 7 Politisk arbejdsform... 7 Syddjurs Kommunes visioner:... 8 Politisk besluttede forandringer...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag Budgetoplæg 2016 Budgetseminar 31. august 2015 Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag 2 Beredskabsforslag budget 2016-2019 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Teknik og Miljøudvalget Side

Læs mere

Oversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer

Oversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer Oversigt over forslag til ITinvesteringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer 3 4 ITinvesteringspuljen (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl og

Læs mere

Budgetaftale 2011 (12-14).

Budgetaftale 2011 (12-14). Sorø, den 21. september 2010. Budgetaftale 2011 (12-14). Indledning Sorø Kommunes byråd vedtog i marts 2010 kodeks for det gode budgetarbejde. Et kodeks, der skulle være med til at sikre, at Sorø Kommune

Læs mere

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2011 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 13. januar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:05 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Budgetbemærkninger 2014 2017,

Budgetbemærkninger 2014 2017, Budget 2014-2017 Indhold Forord fra borgmesteren... 5 Forudsætninger for budgettet... 6 Økonomiske Pejlemærker... 7 Generelle bemærkninger... 8 Kommunens samlede udgifter og indtægter... 9 Skatter... 11

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Rapport. Beredskabskatalog Aabenraa Kommune

Rapport. Beredskabskatalog Aabenraa Kommune U Rapport Beredskabskatalog Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 METODE... 4 3 AARBENRAA I OVERBLIK... 7 4 BEREDSKABSKATALOG I OVERBLIK... 9 5 BEREDSKABSKATALOG... 10 5.1 Strukturtilpasninger...

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

De effektive kommuner

De effektive kommuner 1 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunal Økonomisk Forum 2012. De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2011 og 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere