Budgetkatalog Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetkatalog Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Syddjurs Kommune Budget 2012 Den 11. august 2011 Budgetkatalog Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Udmøntning af 1 % effektivisering... 5 Tekniske korrektioner... 7 er... 8 Udvidelser Udvalget for familie og institutioner: Udmøntning af 1 % effektivisering Tekniske korrektioner er Udvidelser Udvalget for sundhed, ældre og social: Udmøntning af 1 % effektivisering Tekniske korrektioner er Udvidelser Udvalget for natur, teknik og miljø: Udmøntning af 1 % effektivisering Tekniske korrektioner er Udvidelser Udvalget for plan, udvikling og kultur: Udmøntning af 1 % effektivisering Tekniske korrektioner er Udvidelser Arbejdsmarkedsudvalget: Tekniske korrektioner er Udvidelser... 77

2 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2011 Forslag Tekst Type Økonomiudvalget Tekniske korrektioner I alt T-1 Arkivering og periodisering af ESDH arkiv Teknisk sforslag I alt R-1 Udmøntning af besparelse på forsikringsudbud R-2 Yderligere reduktion på rengøringsudbud fra R-3C Lønsumsbesparelse på administrationspersonale - 3% Udvidelsesforslag I alt U-1 Vederlag til medlemmer af Børn- og Ungeudvalget Udvidelse U-2 Tablet pc til Byråd og ledelse - anskaffelse i 2012 er kr. Udvidelse U-3 Pulje til rådgivning ved udbud m.v Udvidelse U-4 Innovations- og effektiviseringspulje Udvidelse U-5 Beredskab Udvidelse Styrkelse af myndighedsafdeling - udvidelse af budget til administrationspersonale Social- og Voksen/handicap-afdelingen Udvidelse U-6 10-U-7 Nedbringelse af ventetid på husdyrområdet Udvidelse U-8 Ansættelse af en klimakoordinator Udvidelse U-9 Kulturområdet - udvidelse af 1 medarbejder på kulturområdet Udvidelse Udvalget for familie og institutioner Tekniske korrektioner I alt T-1 Juniorklubber - nedsættelse af kontingent Teknisk sforslag I alt R-1 Klubvirksomhed - lukning af 2 ungdomsklubber R-2 Lukning af ungdomsskolens motorsektion/cross/bocarts R-3 Folkeskole - nedsættelse af undervisningstimetallet R-4 Folkeskole - reduktion af holddelingstimer R-5 Folkeskole - reduktion af tid til andre opgaver R-6 Dagplejen - lavere serviceniveau R-7B Dagtilbud - åbningstid i institutioner, alternativ 2, reduktion til 48 t R-8 Dagtilbud - serviceniveau i daginstitutioner R-9 Dagtilbud - fællesformål - køkken/mad R-10 Dagtilbud - specialpædagogisk støttekorps R-11 Familieomr. - generel reduktion, sociale foranstaltninger R-12 Familieomr. - generel reduktion, sociale foranstaltninger/anbringelser Udvidelsesforslag I alt U-1A Folkeskole - helhedsskole, (alternativ 1, garantibeløbsmodellen) Udvidelse U-2 Dagtilbud - udvidelse af lønbudget til dagplejen Udvidelse U-3 Dagtilbud - udvidelse af støtteteamet Udvidelse U-4 Dagtilbud - tidlig indsats Udvidelse

3 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2011 Forslag Tekst Type U-5 Familieomr.: Digital understøttelse af børn-og ungeområdet, DUBUsystemet Udvidelse U-6 Familieomr. - patientsystemet Novax Udvidelse U-7 Familieomr. - implementering af børnepolitik Udvidelse U-8 Familieomr. - supervision til børn og unge-socialrådgivere Udvidelse Udvalget for sundhed, ældre og social Tekniske korrektioner I alt Voksen/handicap - Rønde vandrerhjem - indvendig vedligeholdelse og 12-T-1 pleje af udearealer Teknisk T-2 Sundhedsomr. - aktivitetsbestemt medfinansiering Teknisk sforslag I alt R-1 Voksen/handicap - Bostøtte - Sammenlægning af bostøtte enheder Voksen/handicap - servicereduktion på bostøtte til borgere efter 12-R-2E serviceloven R-3 Voksen/handicap - STU - reduktion af tilgang og serviceniveau R-4B Voksen/handicap - Misbrugcentreret - 3% besparelse R-5B Voksen/handicap - takstreduktion 3% R-6 Ældreomr. - driftsrationale - udvidelse af Plejeboligerne Søhusparken Ældreomr. - nedsættelse af regulering i forhold til den demografiske udvikling R-7E 12-R-8 Ældreomr. - robotstøvsugning hjemmeplejen R-9 Ældreomr. - Partnerskab Plejeboligerne Søhusparken R-10 Ældreomr. - Syddjurs træner for en bedre fremtid R-11 Sundhedsomr. - 3% reduktion på tandplejen R-12D Sundhedsomr. - Sundhedsfremmende og forebyggende indsats R-13 Ældreomr. - Handicaphjælperordningen - reduktion Udvidelsesforslag I alt U-1 12-U-2 Voksen/handicap - Handicaprådet - handicapkørsel til blinde og svagtseende Udvidelse Voksen/handicap - pulje til nye og akutte sager på det specialiserede socialområde Udvidelse Voksen/handicap - drift vedr. kulørte plejeboliger incl. akutboliger/aflastningsboliger Udvidelse U-3A 12-U-4A Ældreomr. - velfærdsteknologi - pulje Udvidelse U-5 Ældreomr. - akutteam - sygepleje Udvidelse U-6 Sundhedsomr. - Tandplejen - etablering af digital røntgen Udvidelse Udvalget for natur, teknik og miljø Tekniske korrektioner I alt T-1 Feldballe skole solgt - ingen budget/indtægtsbudget fra 2012 Teknisk

4 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2011 Forslag Tekst Type T-2 Ældreboliger i Hornslet - manglende driftsbudget Teknisk T-3 Ugelbølle skole - pavillonleje i 2012 Teknisk T-4 Rønde vandrerhjem - driftsbudget til vedligehold/forbrug Teknisk sforslag I alt R-1 Vejbelysning - besparelse drift R-2 Vejdrift - konkurrenceudsættelse R-3 Vejdrift- samling af materielgårde R-4 Vejdrift - grønne områder - særlige vedligeholdelsesopgaver R-5 Kollektiv trafik - reduktion i åbne skolebusruter R-6 Kollektiv trafik - nyt udbud R-7 Rammebesparelse på naturpleje R-8 Ejendomme - drift - sænkning af temperatur i bygninger - 1 grad R-9 Ejendomme - drift - udenomsarealer Udvidelsesforslag I alt U-1B Vejdrift - renovering af fortove Udvidelse U-2A Vejdrift - asfaltbelægninger straks tilførsel Udvidelse U-3 Kollektiv trafik - Flextur/Midttur Udvidelse U-4 Kollektiv trafik - rute 212 Udvidelse Udvalget for plan, udvikling og kultur Tekniske korrektioner I alt Rønde Vandrerhjem - ingen budget/indtægtsbudget fra 2012 på PUK-området Teknisk T-1 15-T-2 EBIC Vandrerhjem - ophør af driftstilskud fra 2015 Teknisk T-3 Biblioteket - indkøb af inventar Teknisk T-4 International Strategi - tilbageførsel af budget fra 2015 Teknisk sforslag I alt R-1 Fregatten Jylland - nedsættelse af tilskud R-2 Tilskud til frivilligt socialt arbejde - nedsættelse af 18-puljen R-3 Folkeoplysning - reduktion af lokaletilskud til aftenskoler R-4A Folkeoplysning - reduktion i tilskud til voksenundervisning R-4B Folkeoplysning - reduktion i tilskud til kompenserende voksenunderv R-5 Musikskolen - generel reduktion R-6A Biblioteket - lukning af Mørke bibliotek R-6BC Biblioteket - lukning af bogbus / øget drift til lokal service samt "Bogen kommer" Udvidelsesforslag I alt U-1 PUK - tilbageførsel af 1% effektiviseringen Udvidelse U-2 Biblioteket - budget til indkøb af inventar Udvidelse

5 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2011 Forslag Tekst Type U-3 Biblioteket - pedel til Rønde og Hornslet Udvidelse U-4 Musikskolen - nedbringelse af venteliste Udvidelse U-5 Legeplads - tilskud til etablering samt drift Udvidelse Styrkelse af faciliteterne i de selvejende haller finansieret af gebyrstigning Udvidelse U-6 15-U-7 Pulje til medfinansiering af kunstgræsbaner ( 1 mio. kr. i 3 år) Udvidelse U-8 Pulje til genopretning af fodboldbaner Udvidelse Arbejdsmarkedsudvalget Tekniske korrektioner I alt T-1 Beskæftigelse - øvrige driftsudgifter omplacering mellem bevillinger Teknisk Kontanthjælpsområdet - omplacering aktiverede/passive kontanthjælpsmodtagere og høj/lav refusion Teknisk T-2 16-T-3 Driftsudgifter vedr. beskæftigelsestilskuddet Teknisk T-4 Særlig hjælp 83 og 84 Teknisk sforslag I alt R-1 Øget sanktionering kontanthjælpsmodtagere R-2 Omorganisering i UU-Djursland Udvidelsesforslag I alt U-1 Fastholdelse af borgere tæt på arbejdsmarkedet Udvidelse Syddjurs Kommune Tekniske korrektioner I alt sforslag I alt Udvidelsesforslag I alt

6 Økonomiudvalget Udmøntning af 1% effektivisering 2012: Der er lavet en beskrivelse af, hvordan 1% effektiviseringen er håndteret og udmøntet på udvalgets område. Lønsummen på konto 6 udgør 153 mio. kr. og effektiviseringen på 1 % udgør således cirka 1,5 mio. kr. Direktion og afdelingschefer har i løbet af 2011 gennemgået administrationsområderne tæt for at identificere effektiviseringspotentiale: Fordeling af 1% effektivisering og puljer på økonomiudvalgets område: Virksomhedsmodel, jobcenter NEM-refusion Fodterapi Sygedagpenge, NEM-refusion Digitalisering af dagplejeanvisning DIADEM 7 til vej, byggesagsbehandling Måltal på kørselskontor Ialt Dermed er således med helårsvirkning identificeret ca kr. mere end summen af 1% besparelsen. I basisbudgettet er indarbejdet en yderligere reduktion som følge af aftrapningsordning vedr. chefstillinger i forbindelse med kommunesammenlægningen i udgangspunktet aftalt til kr. fordelt med over 6 år. Ved tildelingen af en samlet lønsum på kr. i 2008 til dækning af det eksisterende personale, besluttede byrådet, at dette beløb, som led i en ønsket effektivisering, blev aftrappet efter følgende model. 2008: 4,8 mio. kr. 2009: 3,5 mio. kr. 2010: 2,0 mio. kr. 2011: 1,0 mio. kr. 2012: 0 Samlet er lønsummen på konto 6 fra 2011 til 2012 udover 1% effektivisering blevet reduceret med: Chefstillinger efter kommunalreformen Aftrapning af tillægsbevilling oprindeligt 4,8 mio. kr I alt Den samlede effektivisering på lønsummen på konto 6 er fra budget 2011 til budget 2012 i alt kr

7 I det samlede effektiviseringsregnskab for konto 6 udestår således at udmønte en lønsum på cirka kr. der findes som effektivisering på IT-området. Det er aftalt i Økonomiudvalget juni 2011, at Borger og IT chefen i september præsenterer en samlet handlingsplan for IT driften i Syddjurs Kommune for de næste 4 år, som understøtter forretningsmæssige principper. Forretningsplanen tager sigte på at indføre en ny og mere forretningsorienteret styring af IT leverancer, baseret på udbud og efterspørgsel og en prissætning af ydelser og produkter, som afspejler de faktiske omkostninger. På denne måde vil der være synlighed og bedre forudsætninger for at matche konkurrencen fra private leverandører, og samtidig at tilbyde overskudskapacitet på markedsvilkår. Der foretages en opgørelse af den samlede produktion, fag- og virksomhedssystemer og ressourceanvendelse med henblik på at beregne gennemsnitlige enhedsomkostningerne for standardydelser som computere, printere, telefoner etc. og serviceydelser som helpdesk, systemsupport etc. Med baggrund i dette arbejde og forventninger om potentielle rationaler i driften af administrativ IT i Syddjurs kommune ved forestående nyetablering af IT platform og opdatering af citrix i 2011 og 12, er der overordnet planlagt et forventet nettorationale på kr. pr. år. Forudsætningen for effektiviseringen er: at den planlagt udskiftning og opdatering af IT platform gennemføres som planlagt, og serverdrift, storage, backup, overvågning, m.v. at rammeaftalen med beskrivelse af SLA (Service Level Agreement) justeres, og tilpasses i forhold til det økonomiske grundlag. At nuværende driftsopgaver og vedligehold af It-platform m.v. og opgradering af Citrix foretages og udføres af It organisationen at imødekomme behovene for fleksibilitet og en fastholdelse af værdifuld viden om driften af Syddjurs Kommunes applikationsportefølje, idet den knowhow der findes blandt nøglepersoner i IT-driftsafdelingen omkring driften af applikations porteføljen i Syddjurs Kommune har stor betydning for kommunen. At der opretholdes højt niveau på sikkerhed, firewall, netværk, LAN og WAN, idet det er et vitalt område i forhold til de mange decentrale lokationer der findes i Syddjurs Kommune. Standardisering, integrering og fleksibilitet er nøgleord for denne opgave, som der ikke må gives afkald på. At nuværende IT hotline og generel brugersupport ændres, og fremover sker via det centrale Callcenter for IT og Borgerservice. Hvilket betyder at service primært sker digitalt via spørgsmål/ svar, og nødvendige telefoniske henvendelser varetages af Borgerservice Callcentermedarbejdere, som varetager 1. level support af kommunens IT-brugere, den nødvendig brugeradministration, og samtlige borgerhenvendelser til Syddjurs Kommune. At der udarbejdes IT kompetenceplan/ krav for IT-brugerne i Syddjurs Kommune, og via individuelle handlesplaner at understøtte at alle medarbejdere har den fornødne viden og kompetence i den digitale sagsbehandling, og understøtte optimal udnyttelse af fagprogrammer m.v. Målsætningen er at Herved kan der samtidig frigøres et stort effektiviseringspotentiale og hjemtages større gevinster i sagsbehandlingen. At IT afdelingen fortsat kan indgå aftaler om salg af overskudskapacitet på aktuelle markedsvilkår. Timetaksterne aftales i forbindelse med chefaftalen for relevante år

8 Økonomiudvalget tekniske korrektioner 10-T-1 Økonomiudvalget Arkivering og periodisering af ESDH arkiv Udvidelse Aflevering til offentligt arkiv Kommuner skal aflevere arkivalier, der er omfattet af lov om behandling af personoplysninger, og som skal bevares, til et offentligt arkiv. Arkivalier, der er omfattet af lov om personoplysninger, vil typisk være elektroniske journaler, ESDH-systemer eller registre/fagsystemer. Afleveringen skal ske senest på det tidspunkt, hvor de pågældende oplysninger ellers skulle slettes af kommunen. For Syddjurs Kommunes vedkommende ligger der dokumenter tilbage fra de gamle kommuner som endnu ikke er arkiverede. Et offentligt arkiv kan enten være Statens Arkiver eller et offentligt arkiv, som er oprettet af én eller flere kommuner med henblik på at opbevare og stille kommunale arkivalier til rådighed. For Syddjurs Kommunes vedkommende afleveres data til Syddjurs Kommunearkiv. Arkiveringsversionen skal afleveres i et bestemt teknisk format, som er fastsat i bekendtgørelsesform. Periodisering pr. 31/ Periodisering er en opdeling af det (digitale) arkiv i tidsperioder, således at de ældste og mindst aktuelle sager og dokument kan fjernes. På den måde bliver der frigjort plads og det bliver hurtigere og nemmere at finde det aktuelle og vigtigste materiale. Der er indhentet tilbud fra 2 leverandører på den meget omfattende tekniske opgave der kræves for at kunne foretage arkiveringen. ESDH systemer

9 Økonomiudvalget reduktioner 10-R-1 Økonomiudvalget Besparelse som følge af forsikringsudbud På baggrund af forsikringsudbuddet som er trådt i kraft i 2011, vurderes det at der kan spares yderligere kr. årligt. Forsikringsudbud R-2 Økonomiudvalget Besparelse som følge af rengøringsudbud I forbindelse med Rengøringsudbuddet på kommunale institutioner, som trådt i kraft i september 2009, har der indtil 1. april 2011 været afholdt en række udgifter i forbindelse med virksomhedsoverdragelse, hvilket nu er afsluttet. Derfor forventes det at der kan spares yderligere kr. årligt. Rengøringsudbud R-3 Økonomiudvalget Besparelser på administrationsløn Lønsummen på konto 6 udgør ca. 153 mio. kr. Nøgletalsanalyse Som udgangspunkt for fortsatte besparelser på administrationslønnen i 2012 henvises generelt til nøgletalsanalysen, der belyser Syddjurs Kommunes administrationsniveau i forhold til en række sammenligningskommuner, de 19 kommuner i region Midtjylland samt hele landet. Tages udgangspunkt i administrationsudgifterne pr indbygger i regnskab 2010, hvor Syddjurs er sat til index 100, ser tallene således ud - 8 -

10 Administrationsudgifter Indextal Syddjurs Kommune Sammenligningskommunerne Kommuner i region Midtjylland Hele landet Syddjurs Kommune ligger under sammenligningskommunerne og hele landet, men over gennemsnittet af kommuner i region Midtjylland. Sammenligningskommunerne, der er udvalgt udfra ca. ens udgiftspres, ligger 6 indexpoint over Syddjurs kommune Og kommunerne i region Midtjylland 2 indexpoint under. Der er her tale om flere væsentligt større bykommuner med et forskelligt udgiftspres vedr. administrative udgifter. Syddjurs kommune har i budget 2011 gennemført en yderligere besparelse og effektivisering på 5,7 mio. kr. på administrationsområdet. Det er endvidere besluttet, at opruste administrationen på natur og miljø, byggesagsbehandling og jobcentret for at optimere sagsbehandlingen, og specielt vedr. jobcentret med det formål at investere i en hurtigere og sikker sagsbehandling for at nedbringe den samlede udgift til overførselsudgifter på området. På den baggrund anbefaler direktionen, at der i 2012 ikke reduceres yderligere i administrationsudgifterne, men at direktionen gennemfører en effektiviseringsanalyse, hvor målet er identificere digitaliserings- og effektiviseringsgevinster i lighed med den gennemgang i 2011, der resulterede i ca. 2 mio. kr. i effektiviseringspotentiale i budget Analysen forlægges i august for Økonomiudvalget med henblik på indarbejdning i budget Direktionen peger endvidere på, at der i forbindelse med strukturændringer som samling af administrationen på færre lokationer vil kunne effektiviseres yderligere. Disse effektiviseringer indgår i nettoudgiftsberegningen for forslagene vedr. samling af administrationshusene. Hvis der besluttes yderligere besparelser i budget 2012 vil direktionen vil i lighed med tidligere iværksætte denne besparelse umiddelbart efter vedtagelsen af budgettet for Ved iværksættelsen vil der blive lagt vægt på at placere besparelserne, hvor der enten kan fjernes et samlet antal opgaver eller hvor en omlægning og effektivisering af arbejdsgange får mindst mulige konsekvenser. Udmøntningen forelægges ØK til godkendelse. En yderligere besparelse vil fordele sig med nedenstående beløb. Hver procents yderligere besparelse medfører en reduktion på ca. 4 stillinger. A: 1% reduktion B: 2% reduktion C: 3% reduktion

11 Økonomiudvalget udvidelser 10-U-1 Økonomiudvalget Vederlag til medlem af Børn- og ungeudvalget Udvidelse Efter Barnets reform består Børn og Unge udvalget af: 1 dommer 2 børnesagkyndige 2 politikere Dommeren, de to børnesagkyndige og formanden for udvalget er aflønnet / får vederlag for opgaven. Opgaven er tidskrævende (typisk 4-6 timer for at læse en sag) og møderne ligger altid på tidspunkter, hvor det kræver, at man tager fri fra arbejde. Udvalget får flere og flere sager. På baggrund af ovenstående mener vi, at det menige medlem også bør oppebære et vederlag. Vi vil gerne have forslag om vederlag med i budgetforhandlingerne (evt. som en teknisk korrektion). I styrelsesvedtægten er det fastlagt at formanden for Børn- og Ungeudvalget får 1517 kr. pr måned, svarende til 2½% eller af borgmesterens vederlag. Forslaget er indleveret af Mogens Pedersen (S) formand for udvalget, og Marianne Als Nielsen (F) menigt medlem af udvalget. Vederlag til medlem af B&Uudvalget Type: 10-U-2 Økonomiudvalget Tablet pc til byråd og direktion i alt 35 personer. Udvidelse 1. Beskrivelse af forslag. I forbindelse med byrådets arbejde med dagsordner og tilhørende bilag bliver der kopieret store mængder papir, som hverken gavner miljøet eller økonomien. Derudover er der et stort ønske om at kunne skrive egne notater og ikke mindst hurtigt at kunne genfinde dem, når politikerne sidder i byrådssalen og gennemgår dagsordenspunkter

12 På den baggrund afsættes der i budgettet for 2012 en blok til etablering af tablet pc f.eks. ipads til politikere og direktion m.v. på i alt 35 personer. Derudover skal der anskaffes et system til håndtering af dagsordner med noter m.m. på tablet pc ere. I alt en blok på kr. til etablering kr. i årlig drift af løsningen. En evt. besparelse på politikernes brug af farvepatroner og papir kan indgå i områdets 1% besparelse. 2. Specifikation af etablerings- og drifts blokken i hele kr. i 2012 pris- og lønniveau. Etablering: 2012 Tablet pc ere med 3G kr. Tilbehør: smart cover + sleeve kr. Trådløst net til tablet pc ere i byrådssalen kr. System til dagsordner på tablet kr. pc ere I alt: kr. Årlig Drift G abonnement kr kr kr kr. Drift af system til dagsordner kr kr kr kr. på tablet pc I alt: kr kr kr kr. Etablering og drift i alt I ovenstående blok er der kun budgetteret med at tablet pc en skal kunne gå på internettet og herfra nå et dagsordensystem. Der er ikke afsat midler til evt. integration til vores interne systemer. Type: 10-U-3 Økonomiudvalget Pulje til rådgivning ved udbud m.v. Udvidelse Der synes at være en udvikling hvor kommunerne med deres store andel af driften af den offentlige sektor i øget grad inddrages i store økonomiske problemstillinger så som udbudsregulativer, rettidighed i forhold til ministerier, krav til dokumentation, tilsynsforpligtigelser, strukturændringer der påvirker byrdefordeling samt involvering i store infrastrukturovervejelser. I den forbindelse kan der i direktionen være behov for ud over kommunens egne medarbejdere at trække på rådgivning hos personer og selskaber der ligger inde med en helt speciel viden på et givent område. Især i forbindelse med udbud kan der være behov for særlig rådgivning, dels i forbindelse med fagviden på områder hvor udarbejdelse af kravspecifikation kræver speciel viden, dels juridisk

13 bistand til at imødegå en tendens hvor tilbudsgivere per automatik søger aktindsigt og/eller klager. Det foreslås derfor at der afsættes en pulje til direktionens rådighed, således at der i givne situationer er budgetmæssig dækning for ekstern bistand til udredning af de kommunale konsekvenser ved især udbud. Pulje til rådgivning m.v U-4 Økonomiudvalget Innovations- og effektiviseringspulje udvidelse Den samlede organisation i Syddjurs Kommune har nu gennem 4 år hvert år gennemført en 1% effektivisering. Ideen med den fortløbende reduktion af budgetterne med henvisning til en 1% effektivisering har været at lægge et økonomisk pres på alle dele af den kommunale organisation for at igangsætte ressourcebesparende effektiviseringer, således at servicen til borgerne i Syddjurs Kommune alt andet lige bliver produceret til en lavere omkostning. Dette har været nødvendigt i lyset af den økonomiske situation kommunen befinder sig i, og fortsatte effektiviseringer vil i lyset af nedgangen i arbejdskraft i de kommende år stadig være højt på den kommunale dagsorden. Innovation og effektivisering kræver motivation og motivationen skal understøttes af muligheden for at igangsætte nye initiativer der understøtter en innovation og effektivitet. 1% af kommunens budget har givet et provenu på ca. 15 mio. kr. det forslås at 25 % af beløbet tilbageføres til en pulje, hvor alle områder kan ansøge om midler til at investere og undferstøtte innovation og effektivisering. Projekterne bliver efter ansøgning tildelt af Innovationspanelet efter indstilling fra direktionen. Innovations- og effektiviseringspulje

14 10-U-5 Økonomiudvalget Beredskab Udvidelse Beredskabets budget for 2012 og overslagsårene drøftes i beredskabskommissionen d. 19 aug Efterfølgende fremsendes beredskabskommissionens budget til byrådene i Nord- og Syddjurs. Der må forventes et stigning i budgettet på samlet ca. 1,5 mio. kr. årligt til fordeling mellem Nord og Syddjurs efter befolkningstal Udvidelse beredskab U-6 Økonomiudvalget Styrkelse af myndighedsafdeling Udvidelse af konto 6 budget til Social og Voksen / Handicap Udvidelse Myndighedsafdelingen på voksenområdet er afgørende for, hvorvidt der kan sættes fokus på styring af det specialiserede voksenområde. Afdelingen forvalter visitationer for et budget på egne områder ca. 330 mill.kr. og på 80 mill.kr. for ældreområdet. I forbindelse med budgetprocessen 2011 fremviste afdelingen et behov for en opnormering på 2 årsværk, for at kunne varetage opgaven med hjemtagelse af handleforpligtigelsen jf, ny lovgivning. På den baggrund fik afdelingen tildelt 0.8 mio.kr til opnormering af personalet og skulle så på den baggrund revisiterer alle de hjemtagede borgere. På det grundlag skulle der opnås en besparelse på 1.2 mio.kr. Afdelingen har i praksis i 2011 haft en nettoopnormering på 0,2 årsværk, grundet de iværksatte besparelser på konto 6 området samt effektivisering og digitaliseringspuljen. Nettoopnormeringen vil for 2011 være på 0.7 årsværk, idet kr af besparelsen for 2011 er en engangsbesparelse til digitaliseringspuljen. Det betyder at der ikke løbende foretages funktionsudredninger, løbende foretages revisitationer, ligesom der indtil nu kun er revisiteret ca 15% af de hjemtagne sager, hvor det var forudsat at alle nye borgere var revisiteret pr 30/ Social og voksen / handicapområdet har netop fået foretaget en analyse af bostøtte og psykiatriområdet, heri præciseres følgende: Myndighedsafdelingen er hårdt pressede, og der foreligger derfor endnu ikke funktionsudredninger på alle borgere. Det må snarest muligt sikres, at der udarbejdes funktionsudredninger på alle borgere (interne såvel som eksterne),da det er en afgørende forudsætning for at sikre det rette tilbud til borgerne til

15 rette pris, og for at kunne måle på effekten af den pædagogiske indsats. Det kan overvejes, om der eventuelt i en kortere periode bør tilføres flere ressourcer til myndighedsafdelingen. Umiddelbart kan dette være en god forretning, i dét tilbuddet kan målrettes og prissættes. Myndighedsafdelingen skal sikre og tydeliggøre sammenhængen mellemfunktionsudredning og bestilling/ 141 handleplan, hvori der opstilles klare mål. Det vil give større gennemsigtighed og derved være afgørende for, at sagsbehandlerne kan forhandle takster. Der arbejdes med ca borgersager i myndighedsafdelingens social og voksen / handicapområde. Der er lovgivningsmæssige krav om, at der 1 x årligt skal følges op på de enkelte sager via handleplaner. Af de 1000 sager er det ca. de 120 som er nye hjemtagne sager, disse er nye sager i afdelingen og der foreligger ikke noget kendskab til, om tilbud og behov er i overensstemmelse med funktionsvurderingen og det i Syddjurs Kommune gældende serviceniveau. Herudover varetager afdelingen følgende opgaver: visitation på ca borgere til pleje og praktisk hjælp, hvor der kontinuerligt skal ske løbende revisitationer for at fastholde niveauet for den afmålte hjælp. Bevillinger af genbrugshjælpemidler til ca borgere Bevilling af kropsbårne hjælpemidler Sagsbehandling på og tildeling af førtidspensioner Behandling af bilsager og terminalorlov Boligsager til ældre og plejeboliger samt til husvilde Handicapkørsel Det er for nuværende vanskeligt, med de eksisterende personaleressourcer, at kunne deltage i de kommende handlemøder i eksternt regi, m.h.p gennemgang af de eksterne borger anbringelser for vurdering af evt. billigere tilbud eller hjemtagelse, ligesom den generelle revisitation på de sociale sager med de nuværende ressourcer forventes at skulle gennemføres over 24 måneder, hvorfor der først kan forventes helårs effekt af besparelserne på de allerede vedtagne kvalitetsstandarder fra Revisitationer på ældreområdet sker for nuværende overvejende ved stikprøver og ved henvendelse fra udfører. Det anbefales derfor, at der for at opnå og fastholde budgetrammen på det specialiserede område at der tilføres myndighedsafdeling på social og voksen / handicapområdet 1,5 årsværk til konto Udvidelse af konto 6 Social og Voksen / Handicap

16 10-U-7 Økonomiudvalget Nedbringelse af ventetid på husdyrområdet Udvidelse I forbindelse med natur & Miljø s behandling af landmænds ansøgninger efter husdyrloven er der gjort en stor og målrettet indsats for at nedbringe sagsbehandlingstiden. Alligevel er venteog sagsbehandlingstiden i løbet af 2011 blevet meget lang som følge af nye lovkrav, nye afgørelser fra Miljø- og Naturklagenævnet og nye IT-system. Endvidere har Miljø- og naturklagenævnet hjemvist eller vil hjemvise - en stort antal påklagede afgørelser, der skal behandles forfra efter nye lovkrav uden mulighed for at opnå brugerbetaling. KL har indgået en aftale med Miljøministeriet om en præstationsbelønning for sagsbehandling af de hjemviste sager frem til marts 2012, men beløbet er meget lille, og har derfor ingen reel virkning for forvaltningens ressourcesituation. Miljøstyrelsen har i juni 2011 udsendt brev til alle kommuner, hvor der opfordres til at opprioritere anmeldelser eller ansøgning om miljøgodkendelse på ejendomme med søer. På grund af krav til dyrevelfærd, som vil være gældende fra 1. januar 2013 opfordrer Miljøstyrelsen kommunerne til at tilrettelægge sagsbehandlingen på en måde, der sikrer, at der er truffet afgørelse i sagerne, herunder i eventuelle klagesager samt hjemviste klagesager, inden udgangen af Der er således ingen tvivl om, at der i løbet af efteråret 2011 vil opstå meget stort pres på kommunernes sagsbehandling af miljøgodkendelser. I forbindelse med den tidligere indsats for at nedbringe sagsbehandlingstiden blev der gennemført et lean-projekt med stor succes, hvis afledede resultater benyttes nu i den daglige sagsbehandling. Der er således ingen mulighed for yderligere at effektivisere sagsbehandlingen. I forbindelse med denne lean-proces opgjorde KL Konsulenterne og Miljøministeriets Rejsehold kommunens reelle ressourceforbrug til 3,9 årsværk til behandling af miljøansøgninger efter husdyrloven, hvorimod den nuværende bemanding er på 2,6 mandår der mangler således ca. et mandår for at opnå balance i indkomne og afgjorte ansøgninger, hvorfor sagspuklen ikke er overraskende og er meget vanskellig at nedbringe med nuværende ressourcer. Der ansøges derfor om midler til at projektansætte en erfaren sagsbehandler til at få nedbragt det høje antal nye og hjemviste ansøgninger med henblik på at opnå et acceptabel serviceniveau overfor kommunens landbrugserhverv. Der er estimeret et tidsforbrug på 2 år til at få nedbragt den nuværende og forventede sagspukkel. Opgaven vil blive udført af projektansat medarbejder. Sagsbehandler, husdyrsager

17 10-U-8 Økonomiudvalget Klimakoordinator Udvidelse Ansættelse af klimakoordinator i forvaltningen (Natur og miljø) Alle kommuner arbejder for øjeblikket med klimaspørgsmål, og mange kommuner har valgt at ansætte klimamedarbejdere eller ligefrem at opbygge egentlige klimasekretariater (de fleste større kommuner). Klimarelaterede opgaver, håndtering af henvendelser, konkret myndighedsbehandling giver allerede nu anledning til et tids- og ressourceforbrug i forvaltningens miljø-, plan-, ejendoms- og byggesagsafdelinger, som det har vist sig vanskelligt at koordinere og udføre, fordi forvaltningen ikke råder over tilstrækkelig fagkompetance på området. Med Byrådets forventede vedtagelse af Klimaplan for Syddjurs Kommune og den kommende Varmeplan Syddjurs, der forventes at udgøre en hjørnesten i Syddjurs Kommunes fremtidige energi/klimaarbejde, forventes der at komme en fremtidig arbejdsopgave i forbindelse med implementeringen af klimaplanens visioner og målsætninger. Endvidere forventes en betydeligt opgave i forbindelse med planlægning og løsning af problemstillinger vedr. klimatilpasning og øvrig klimarelaterede emner som opfølgning på klimaplanens indsatsområder Det foreslås derfor, at der ansættes en klimakoordinator, hvis opgaver vil blive at implementere Byrådets målsætninger for Varmeplan Syddjurs, herunder at behandle ansøgninger efter Varmeforsyningsloven (½ årsværk) samt til at håndtere diverse forespørgsler, koordination og til generelt opsøgende indsats (½ årsværk). Forslaget omfatter en udvidelse af den personalemæssige ressource i Natur & Miljø svarende til et årsværk (AC, kr pr. år konto 6) med en tilhørende og mindre driftsbevilling under natur, teknik og miljø på kr årligt. Fordi der aktuelt tilkøbes fagkompetence til behandling af sager efter Varmeforsyningsloven hos ekstern konsulent forventes udvidelsen at medføre en samtidig reduktion på konto 6 s konsulentkontor på á kr om året. Klimakoordinator

18 Type: Teknisk//Udvidelse 10-U-9 Økonomiudvalget Medarbejder til kulturområdet Udvidelse 1. Beskrivelse af forslaget Kultur- og Fritidsområdet i Syddjurs Kommune er en væsentlig parameter for tilflytning til området og for den fortsatte udvikling af turismen, som et væsentligt erhvervsområde i kommunen. Samtidig er det et område, hvor en meget stor del af indbyggerne i Syddjurs Kommune deltager og bidrager aktivt med frivilligt arbejde. Der er derfor stort behov for at afdelingen hele tiden kan matche de frivilliges behov, ønsker og henvendelser til kommunen om, at medvirke med økonomisk eller processtøtte, ligesom afdelingen hele tiden skal bidrage til en udvikling af området. Kultur og Fritidsområdet oplever en øget tilgang af opgaver på området samtidig med at der gennem de seneste fire år er sket en betydelig reduktion i ressourcerne. På nuværende tidspunkt bemandet med en chefkonsulent (37 timer), en børnekulturkonsulent (30 timer), en kulturformidler (15 timer) og en fritidskonsulent (37 timer), og en del opgaver løses på tværs af afdelingen af afdelingens øvrige medarbejdere. Kultur- og fritidspolitikken rummer mange politiske prioritering, som skal løses af teamet, hvilket ikke er muligt på nuværende tidspunkt. Medarbejderne har hver især konkrete driftsopgaver og løser derudover, hver især flere udviklingsopgaver/projekt. I perioder er det muligt at få enkelte opgaver varetaget af en person i løntilskud. Men den løsning er ikke holdbar af hensyn til kontinuiteten i opgavernes udførelse. Afdelingen ønsker derfor at ansætte en medarbejder på 37 timer om ugen, med fokus på udvikling og gennemførelse af projekter indenfor ECC-kulturhovedstad 2017, civilsamfundsudviklingen og turismesatsningen, således at Syddjurs Kommune får maksimal udbytte egne investeringer i form af konkrete aktiviteter og nye tiltag til glæde for borgerne i kommunen. Det er således en udvidelse på årlig bruttoløn omkring for en person på 37 timer om ugen. Medarbejder til kulturområdet

19 Udvalget for familie og institutioner Udmøntning af 1% effektivisering 2012: Der er lavet en beskrivelse af, hvordan 1% effektiviseringen er håndteret og udmøntet på udvalgets område. Ungdomsskolen Den obligatoriske 1% besparelse/effektiviseringsgevinst på FI-udvalgets område er indarbejdet i Ungdomsskolens basisbudget for 2012 med kr Skoleområdet På skoleområdet udgjorde 1% besparelsen i 2011 ca. 2,9 mio. kr. fordelt med ca. 5% på centrale konti i skoleafdelingen og 95 % på de decentrale budgetrammer til skoler og SFO'er. Besparelsen blev på de centrale konti hentet ved mindre udgift til fast løn ved at en afskedigelsessag vedr. en tj.mand blev afsluttet primo 2010, færre udgifter til IT- fagsystemer/abonnementer ved reduktion af antal skoler fra 16 (14 folkeskoler + 2 specialskoler) til 12 (11 folkeskoler + Pindstrupskolen), og derudover er der generelt holdt igen vedr. udgifter til fælles arrangementer, kursusvirksomhed for skoleledere, udgifter til temadage, eksterne oplægsholdere o.l.. På de decentrale konti til skoler og SFO er blev 1%- besparelsen udmøntet ved tilsvarende fradrag i skolernes/sfo'ernes budgetrammer, og skolerne har herefter haft ansvar for at udmønte besparelsen på deres respektive løn- og driftsbudgetter. Dagtilbud Besparelsen er hentet ved 1 % reduktion af den enkelte institutions ramme. Familieområdet Den vedtagne 1% reduktion for 2012 med kr. på familieområdet er blevet placeret på det specialiserede sociale område vedrørende eksternt køb af sociale foranstaltninger, idet Familieværket forventes at løse flere af de opgaver, der hidtil har været brug for at få udført af private leverandører eller af andre kommuner. Ungdomsskolen Som en konsekvens af de foregående års rammebesparelser implementerer Ungdomsskolen pr. 1. august 2011 en ny organisationsstruktur, der reducerer antallet af ledere i Ungdomsskolen med 3 fuldtidsstillinger. I stedet opnormeres antallet af SSP-konsulenter fra 2 til 4. Udgangspunktet for denne omfattende strukturændring har været fortsat at kunne sikre et harmoniseret og forebyggende Ungdomsskoletilbud i alle kommunens skoledistrikter. 3% på Ungdomsskolens budget, vil det betyde en reduktion på yderligere kr.. En sådan budgetreduktion vil ikke kunne realiseres uden væsentlige ændringer i Ungdomsskolens nuværende aktivitetstilbud, ligesom det vil gøre det svært på sigt at fastholde den nye Ungdomsskole- & SSP- struktur ved en rammebesparelse i denne størrelsesorden. De følgende budgetspareforslag skal derfor ikke ses som lavthængende frugter, men som beskrivelse af mulige konsekvenser ved større budgetbesparelser på Ungdomsskolens område

20 Udvalget for familie og institutioner tekniske korrektioner Nummer (kode) Udvalg Betegnelse Type: /Udvidelse/Anlæg 11 T 1 Udvalget for familie og institutioner Juniorklubber nedsættelse af kontingent Udgiftsneutralt Det foreslås at forældrebetalingen til Juniorklubber med virkning fra 1. januar 2012 nedsættes fra de nuværende takster på 525 kr. for børn i 4. klasse og 475 kr. for børn i 5. og 6. klasse til en ny fælles takst på 495 kr. om måneden for børn i klasse. Nedsættelsen af forældrebetaling skal være medvirkende til at flere børn fremover vil benytte sig at Juniorklubtilbuddet i Syddjurs Kommune, og Ungdomsskolen forventer en fremgang i medlemstallet på min. 100 børn fra nuværende 700 børn til 800 børn. Takstnedsættelsen finansieres via en forventet fremgang i antallet af medlemmer i kommunens Juniorklubber. Takst Juniorklub

Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 12. august 2010 Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 9 Udvidelser... 17

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer:

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: Notat 15. september 2010 Borgmesterens oplæg til budgetforslag 2011. Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: 10-U-1 Innovationspulje

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner!

Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner! Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner! I sundhed og Handicap har hver sagsbehandler i sin sagsstamme omkring 110 sager, hvilket er højere end de 75 sager der anbefales

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer NOTAT Bilag 4 Udmøntning af tværgående effektiviseringer I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 3. oktober 2013 i BR indgår der jf. tabel 1 følgende tværgående effektiviseringer på Børneog Ungdomsudvalgets

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI)

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) 1 of 13 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 31. august 2015 Kl. 14:00 Lokale R 2 Administrationsbygningen Rønde, Hovedgaden 77, 8410 Rønde Medlemmer Per Zeidler

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48

Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48 Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48 Dato 6. juli 2015 Afdækning af økonomi til overgang fra barn til voksenområdet I forbindelse med direktionens arbejde med budgetforslag

Læs mere

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v.

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v. Notat Opgaver og udfordringer i Børn og Skole Børn og Skole består følgende fire områder med hver sin chef: Sekretariatet Børn og Familie Dagtilbud Skole Postadresse: Favrskov Kommune Borgmestersekretariat

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation.

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation. 1 of 5 Syddjurs Kommune 20. maj 2014. Administrativ organisation. Økonomiudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2015 ønsket at der i forlængelse af den generelle nøgletalsanalyse foretages

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4%

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4% & 623+92+)*36:%82-2+)2*Œ)7 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Børn- og Ungeudvalget varetager forvaltningen af Odense Kommunes opgaver på børn- og ungeområdet, d.v.s. Y Børnepasning for - 6 årige børn,

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Budget 2013 - Tekniske budgetkorrektioner

Budget 2013 - Tekniske budgetkorrektioner 1 of 18 2. Samlede tekniske korrektioner Bevilling Korrektion 2013 2014 2015 2016 10 Økonomiudvalget +462.498 +462.498 +462.498 +462.498 11 Udvalget for familie og institutioner +12.459.995 +12.108.079

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

Styring af det specialiserede udsatte område

Styring af det specialiserede udsatte område Styring af det specialiserede udsatte område BKF, 14. juni 2013 v. Familie- og rådgivningschef Mette Andreassen Faglighed og økonomi hånd i hånd 1. At arbejde med en fast budgetramme på et ustyrbart område

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budget 2015. Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014

Budget 2015. Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014 Budget 2015 Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Syddjurs Kommune har egne udfordringer

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

NOTAT REKRUTTERING DIREKTØR TIL VELFÆRDSOMRÅDET: PRÆ- SENTATION AF FAGCENTRE PÅ VELFÆRDSOMRÅDERNE

NOTAT REKRUTTERING DIREKTØR TIL VELFÆRDSOMRÅDET: PRÆ- SENTATION AF FAGCENTRE PÅ VELFÆRDSOMRÅDERNE NOTAT REKRUTTERING DIREKTØR TIL VELFÆRDSOMRÅDET: PRÆ- SENTATION AF FAGCENTRE PÅ VELFÆRDSOMRÅDERNE SEPTEMBER 2013 CENTER FOR DAGTILBUD Center for dagtilbud består af kommunale dagtilbud, dagpleje, specialgrupper,

Læs mere