Kære forældre og elever på Åby Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære forældre og elever på Åby Skole"

Transkript

1 Efterårsbrev Å b y S k o l e n o v e m b e r Kære forældre og elever på Åby Skole Vi er allerede langt inde i efteråret, og skoleåret er mere end godt i gang. I dette nyhedsbrev kan I støde på ord som kollaborativ læring, trivelsdage, skolebestyrelsesvalg, Åby Skoles Venner, for ikke at nævne klassisk tolærerordning, komme/ gå system og IT-handleplan. Alt sammen billeder fra Åby Skole anno november God læse lyst! Af skoleleder Ole Buskbjerg Thomasen Som skole er vi optaget af at flytte noget ind i elevernes horisont, som de ikke selv ville have fået øje på. Lade dem erkende sammenhængen mellem deres lille verden og den store verden, som de er en del af. Det gør vi ved at lære dem færdigheder og faglige begreber, som kan lukke op for forståelse. Det kræver naturligvis et fokus på høj faglighed, men det kræver også et fokus på, hvordan vi er i verden på en måde, så vi alle vokser og bliver dygtige til at samarbejde og tage ansvar for os selv og hinanden. Venskabsklasserne strålede og pindsvin fik pigge Når de store og små elever kender hinanden, har grinet sammen og lavet aktiviteter sammen, smitter det af i skolegården og i aulaen i form af større tryghed og trivsel. Det er vores hypotese og vores erfaring. Vi skal snakke med hinanden om det gode samvær, men vi skal i lige så høj grad opleve det gode samvær. Dette var tilfældet, da vi op til efterårsferien havde to dejlige trivselsdage. Den ene dag i venskabsklassens tegn, den anden i motionens tegn. Venskabsdagen var et kludetæppe af aktiviteter, Kollaborativ Læring alias Cooperative Learning Lærerne undersøger i dette skoleår, hvordan vi kan videreudvikle læringsprocesserne i klassen på en måde, så flest mulige er aktive samtidig, og så strukturen i undervisningen er så tydelig, at alle elever uanset forudsætninger har mulighed for at guide sig gennem timen. Læreprocesser hvor evnen til at samarbejde og tage ansvar samtidig styrkes. I ugen før eleverne startede efter sommeferien havde alle lærere et heldagskursus med Janet Reid fra Cooperative Learning.dk. Hun inspirerede os blandt andet til at anvende mange forskellige strukturer i undervisningen, som giver alle elever fastdefinerede roller og ansvar i gruppeundervisning, og som gør alle elever aktive samtidig. I september var Janet på besøg igen, og tyve lærere fik bygget flere lag på. Vi har de senere år haft gavn af, at alle er på kurser samtidig, da det giver en god dynamik, når alle er i bevægelse og lærer nyt. Dette har også været tilfældet her, hvor lærerne i indskoling, mellemtrin og udskolingen har sydet af energi og lyst til at afprøve nye tilgange og udveksle nye erfaringer. Det afspejler et lærerkollegie, som er optaget af at forny sig og dele viden. hvor ældre klasser tilbragte dagen med yngre klasser. Der blev digtet, leget, klippet silhuetter, bagt, lavet mad på bål, skøjtet, løbet orienteringsløb i Den Gamle By og meget andet. Alt sammen ud fra troen på, at når vi gør sjove ting sammen, når der skabes bånd, glider hverdagen tryggere efterfølgende. Jeg mødte én af de store drenge i skolegården, som engageret spillede fodbold med nogle små drenge. Jeg stoppede ham og sagde til ham, at de små elsker, når I gider at spille bold med dem. Han svarede: Det er rigtigt, Ole, jeg kan lige så tydeligt huske, hvor fedt det var, den gang vi var de små. Det virker, tænkte jeg.

2 Dagen efter stod den på kropslig trivsel i form af motionsløbet. Blandt flere aktiviteter blev både Brabrandstien og Parken løbet tynd. Hver gang de yngste elever havde løbet en omgang i parken med en tandstik som depeche, skulle de placere tandstikken i lerpindsvinet, som ventede ved målstregen. Her efter strøg de af sted med en ny tandstik. Det resulterede i glade, forpustede børn og et meget sundt og velpolstret pindsvin, som man ikke havde lyst til at sætte sig på. Den 20. november afholder Åby Skoles Venner så deres stiftende generalforsamling For at tiltrække så mange som muligt, har de valgt at lave et dobbeltarrangement, der både består af et spændende foredrag om børns mediebehov og selve generalforsamlingen. Jeg håber, at I vil bakke godt op om disse aktive forældres initiativ. Skolebestyrelsesvalg En vigtig forudsætning for at lave god skole er, at der er et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem skole og hjem. Her spiller skolebestyrelsen en vigtig rolle. Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et stort engagement og et spændende, tillidsfuldt og givtigt samarbejde i den forløbne periode. På det sidste skolebestyrelsesmøde i oktober sagde vi farvel til Mikkel Elklit Olsen, som stopper efter to års engageret arbejde i skolebestyrelsen og til Anne Tolborg, som efter at have været suppleant, trådte engageret ind i bestyrelsen i august for en kort bemærkning. Ved skolebestyrelsesvalget var der fire pladser, som skulle besættes. Maibritt Kerner og Jannik Fuglsang genopstillede og bejlede derved hver især til én af de fire pladser. Forældrene har nu stemt, og jeg ser frem til at samarbejde med den nye bestyrelse, som konstituerede sig den 5. november med følgende resultat: Maibritt Kerner, formand David Mondrup, næstformand Jannik Fuglsang, forældrerepræsentant Charlotte Røjel, forældrerepræsentant Ellen Madsen, forældrerepræsentant Karen Lindberg Bæk, forældrerepræsentant Vibe Halbirk, forældrerepræsentant Arne Krogsgaard, personalerepræsentant Karen Fabech Larsen, personalerepræsentant Åby Skole får nye venner Jeg glæder mig samtidig over, at initiativer fra bestyrelsen nu resulterer i, at Åby Skole får en venskabsforening i form af den forældreskabte forening Åby Skoles Venner. Allerede den 5. september afholdt foreningen sit første arrangement, Familieløbet, hvor jeg selv havde fornøjelsen af at blive slået på målstregen af op til flere ivrige børn og forældre. Skolestruktur-reform Som jeg løbende har holdt jer orienteret om, har forligspartierne i Aarhus Byråd indstillet til, at der lukkes fire skoler i kommunen. I første omgang havde man også indstillet til, at Åby Skole skulle være vært for fem specialklasser fra Holme Skole. Skolebestyrelsen og skolens MED-udvalg har indgivet høringssvar og haft foretræde for Børn og Unge-udvalget i den forbindelse. Forslaget er nu pillet ud af indstillingen, men placeringen af specialklasserne er endnu ikke afgjort. Nu er det blot Børn og Unge -magistraten, der skal finde placeringen. Børn og Unge-udvalget har bedt magistraten undersøge, om der kan findes en anden placering end Åby Skole. Dette afgøres i december. Vi afventer afgørelsen.

3 En appelsin i vores turban L o k a l e r n e Åby Skole er udpeget til at afprøve en to-lærer ordning på 6. Klassetrin. En to-lærer ordning betyder, at der er to lærere tilstede i undervisningen på samme tid. Af viceskoleleder Anette Skipper Politisk bevågenhed Lige efter sommerferien fik skolen brev om, at vi er udpeget, som én af de skoler, der i dette skoleår skal afprøve en klassisk to-lærer ordning på 6. klassetrin. Forsøget er kommet i stand, som en del af regeringsgrundlaget fra sidste efterår. Den nye regering afsatte ressourcer til, at udvalgte skoler kan afprøve, om det giver nogen effekt at være to lærere tilstede i undervisningen. Skolen får tilført kr. til hver 6. klasse til gengæld skal vi evaluere og afrapportere på elevernes udbytte i fagene dansk og matematik samt levere data om elevtrivsel og inklusion på årgangen. Der er 18 kommuner, som deltager og i alt 230 skoler er inddraget. Forsøget bliver afviklet som et samarbejde mellem Ministeriet for Børn og Unge og Århus Universitet. Konsulentfirmaet Rambøll er tovholdere på dataindsamling og evaluering. To nye lærere ansat Vi har ansat to nye lærere til skolen; vores valg faldt på to kvindelige lærere, som kan tilføre de ønskede kvalifikationer: stort fagligt overskud, solide erfaringer og stor lyst til at arbejde med børnene på 6. Klassetrin. De er begge ansat resten af dette skoleår. De to lærere ansættes på samme vilkår som de øvrige lærere. De har tid til forberedelse, teamsamarbejde og deltagelse i møder. De nye lærere hedder Pernille Ekhorst Iversen (PE) og Marie Speiermann Nielsen (MN). Hvad betyder det for eleverne? Vi er sikre på, at eleverne vil synes, at det er super positivt, at der er to lærere tilstede i mange af klassens timer. De kan få mere hjælp og mere støtte, når der er flere voksne at gå til. Der bliver mulighed for at arbejde på mindre hold og dele klassen op i forskellige grupper. Efter jul vil lærerne også afprøve perioder med grupper på tværs af klasserne. Der vil således blive mere tid og dermed også mere fokus på det enkelte barn. Mere tid til at tale med eleverne. Det betyder også mere støtte til elever med særlige behov og forhåbentlig øget inklusion og integration. En appelsin i vores turban Set med ledelsens øjne, er det en appelsin, som er faldet i vores turban. Vi er glade for at være udtaget og få mulighed for at afprøve nye former for organisering af undervisningen. Det kan vi som skole lære rigtig meget af. Lærerne har kastet sig ind i projektet med stort engagement og nysgerrighed. Der er ingen tvivl om, at lærerteamet på 6. årgang vil føle sig iagttaget og evalueret og det tænker vi er rigtig sundt i en lærende organisation. Kom og gå målrettet i SFO ens nye struktur Af Steffen Poulsen, SFO-leder Så er vi allerede godt i gang med efteråret, tiden går hurtigt. I SFO en har vi mange bolde i luften. Bolde som vi er godt i gang med at gribe. Her vil jeg gerne give et billede af, hvad vi jonglerer med. Først en status på Den nye struktur Som SFO-forældre er bekendt med, har vi omstruktureret SFO en, så vi udnytter personaleressourcerne bedste muligt. Når man skal omstrukturere, tager det tid at få det nye til at falde på plads. Det har det også gjort denne gang, men nu begynder det at hjælpe. Det positive: Man begynder at kunne ane stordriftsfordelene. Man kan bedre strukturere sig ud af de dage, hvor der er mange på kursus.

4 Det er blevet tydeligere, hvilke midler der bruges på almindelige børn, og hvilke midler der bruges på børn med særlige behov. Det er dejligt at have ressourcepædagoger. Det er dejligt at have mange afdelingskolleger. Det der giver udfordringer: Hvordan er man både klassepædagog og specialpædagog? Der er dobbelt så mange børn, man skal kende. Der er mere koordinering, når man er mange voksne i en afdeling. Det fremadrettede: Hvordan revisiterer vi de decentrale midler til børn med særlige behov? Hvordan indgår vi aftaler med forældre til de børn, der får midlerne? Så en status på arbejdet med Mål- og indholdbeskrivelse for SFO SFO erne i det ganske land har fået til opgave at lave en Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Det har været en god proces hos os, som har givet anledning til at få præciseret alt det vi gør i forvejen samtidig med, at vi får øje på, hvor vi kan udvikle os. De første fire temaer er gennemarbejdet i personalet og godkendt af forældrerådet og skolebestyrelsen. De er nu indarbejdet i skolens LUP (Lokal Udviklings Plan). Vi er lige gået i gang med et nyt forløb, hvor vi arbejder med de sidste fem temaer, når disse er færdige, skal de også gennem forældrerådet og skolebestyrelsen. Vi håber på, at vi i foråret 2013 har en fuldstændig Mål- og indholdbeskrivelse for SFO. Komme/gå systemet Som forældre og barn i SFO har i erfaret, at vi deltager i kommunen pilotprojekt, som afprøver elektroniks ind og udkrydsning af børnene. Altid når man implementerer ny teknologi, er der en vis indkøringsfase. Det har der også været denne gang. Men systemet kører fornuftigt, der er plads til forbedringer, men det er vi i gang med at fortælle Tabulex, som har udviklet systemet. De fleste forældre har taget systemet til sig, og mange har udtrykt tilfredshed, med de nye muligheder de har fået (især forældre til de store børn, som ikke selv kommer så tit i SFO en). Den første prøve på, hvor godt systemet er taget i brug af forældrene, var efterårsferien. Vi var meget spændte på, hvor mange der havde meldt børnene til eller fra i systemet. Det var der faktisk 220 ud af 320 børns forældre der havde gjort, og det synes jeg er flot. Nu skal vi have de sidste 100 med. De 50 er forældre til børn, der er selvbestemmer, de har nok regnet med at de ikke behøvede at melde ind i systemet, men det vil vi gerne have, så vi kan se, at I har taget stilling. De sidste 50 kan vi kun gætte på, hvorfor de ikke har brugt systemet. Hvis man har problemer med at komme ind, eller vide hvordan man bruger det, er man meget velkommen til at bede personalet om hjælp. Der er i afdelingerne, også en minimanual, både til systemet, og til ferietilmelding. Nu nærmer vi os juleferien, hvor I igen skal melde jeres børn til eller fra, så skal vi ikke se, om vi kan slå det fine resultat fra efterårsferien. Kreativ brug af Ipads Som noget nyt, har vi i forbindelse med komme/ gå systemet indkøbt et par Ipads. Derfor har vi fået øjnene op for den verden af muligheder, som de giver. Vi er derfor begyndt at kigge på, hvor kreative vi kan være med disse. Vi har desværre ikke så mange Ipads endnu, men er begyndt at uddanne personalet i brugen, samtidig med, at vi er gået ind i et netværk, som Dansk Teknologisk Institut har lavet, hvor man netop skal udforske, hvad man kan med disse IPads. Der er jo rigtig mange Apps der kan bruges til børn, både leg og læring. Hvis nogen af jer forældre kender til nogle rigtigt gode Apps hører vi gerne fra jer (især) hvis de er gratis. :-) Til sidst vil jeg ønske jer en god julemåned, afdelingerne melder selv ud i deres nyhedsbreve, hvornår de har arrangementer osv.

5 IT planer og virkelighed Hvorhen går de digitale tanker på Åby Skole? Hvad vil regeringen, hvad vil Aarhus Kommune, og hvilke planer sigter vi efter, når vi skal navigere it-fornuftigt i en politisk styret virkelighed? Af Birgitte Spencer, administrativ leder IT hardware handlingsplan, Vi har ansøgt og fået afslag på at bruge noget af skolens overskud til IT-investeringer. I stedet afventer vi, hvad økonomiaftalen 2012 mellem KL og regeringen giver af muligheder for skoler. Aftalen indebærer, at senest fra skoleåret 2014/2015 skal kommuner sikre, at elever har adgang til nødvendig IT-infrastruktur bla. i form af trådløst netværk, IT-sikkerhed og digitale læremidler. KL vil komme med anbefalinger herpå, og vi afventer finansieringsmodel fra Børn og Unge. Vi har siden sommerferien opdateret vores IThardware handlingsplan med følgende tiltag, indtil vi får udmelding på ovenstående: Interaktive tavler. Vi har indkøbt 2 interaktive tavler. Tavlen omtales som afløseren for smartboards endda til halv pris ( kr pr stk). Vi tester de interaktive tavler i 7a og 5a. Når vi hører lærere/elevers tilbagemelding herpå, vil vi medtage dette i investeringsplanen. PC og bærbar. Skolen har i november ansøgt om brugte PC og bærbar, der ikke længere anvendes i kommunen og er af nyere dato end skolens udstyr. Vi håber på levering i december. Trådløst net. Vi afventer finansieringsmodel til trådløst net, men har behov for i november at udvide kapaciteten i A-bygningen og SFO. Vi fik udvidet det trådløse net i D-bygningen forrige år for kr, så vi kan klare 20 opkoblinger pr klasse. Nye printer-/kopimaskiner. Der er kommet ny indkøbsaftale på kopimaskiner i Børn og Unge, og vi har bestilt og fået leveret 8 nye print-/ kopimaskiner. Herudover: Digitale læremidler. Vi har ansøgt pulje fra Børn og Unge til digitale læremidler i fagene dansk, matematik og naturfaglige fag for ca kr. Herom senere når vi har fået svar på ansøgningen. udpluk fra vores IT Hardware handlingsplan: MÅL Eleverne skal i løbet af folkeskolen tilegne sig og udvikle IT-kompetencer i henhold til Fælles Mål 2, hvor IT integreres i alle fag. IT-handlingsplanen for investering i IT-udstyr skal understøtte dette. ANSVAR Ledelsen har ansvar for rammer og resurser til opgaven. Det enkelte fagteam (og klasseteam) har ansvaret for, at den nødvendige IT-undervisning og digitale læremidler bliver gennemført i henhold til fælles mål 2. Adm.leder har ansvaret for IT- hardwarehandlingsplanen i samarbejde med PFU, ITmedarbejder og IT-vejleder. PC, bærbar, tablet, mobil mv. Elever og ansatte medbringer i større udstrækning eget udstyr. Målet er, at uanset udstyr (eget eller skolens), skal vi kunne koble os på det trådløse net på skolen. EVALUERING IT-hardware handlingsplanen evalueres hvert efterår i PFU forud for det kommende års IT budget og handlingsplan. Dette for at sikre, at vi anvender vores IT-resurser optimalt og er på rette vej i henhold til handlingsplanen, IT-udviklingen og KL aftalen.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9.

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. Så er det tid til efterårsferie! I dette nummer af Skolenyt: Indhold Side Leder v/ Jan T. Voss, Distriktsskoleleder 2 Ullerup Bæk Skolens nye

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Beretning Egegård Skole marts 2009

Beretning Egegård Skole marts 2009 SKOLEBESTYRELSENS Beretning Egegård Skole marts 2009 Kort om skolebestyrelsen Høringssvar Ny skoleleder Trivselsudvalget Forældrearrangement Udvikling af skolebestyrelsen Budgetudvalg Skolegården Statusanalyse

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst]

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Indhold 03 Leder 04 Hvad betyder Rundhøjskolen for dig?

Læs mere

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen Opfølgning på folkeskolereformen 1. Baggrund, resumé og anbefalinger... 2 1.1. Resumé... 3 1.2. Anbefalinger... 5 1.3. Baggrund: Spørgeskemaundersøgelsen...

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S.

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 5 MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 3 LEDER SKOLENS VÆRDIER TIL DEBAT INDHOLD AF BENEDIKTE

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

SKOLEBLAD FOR KRISTRUP SKOLE NR.3 2008. Kristrup Skole ønsker elever, forældre og samarbejdspartnere glædelig jul og godt nytår

SKOLEBLAD FOR KRISTRUP SKOLE NR.3 2008. Kristrup Skole ønsker elever, forældre og samarbejdspartnere glædelig jul og godt nytår SKOLEBLAD FOR KRISTRUP SKOLE NR.3 2008 Kristrup Skole ønsker elever, forældre og samarbejdspartnere glædelig jul og godt nytår Madkassen Skoleblad for Kristrup skole Udkommer 4 gange årligt i 500 eksemplarer

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Kvalitet: Tema om tidlig og forebyggende indsats. nr. 16 september 2014. Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12

Kvalitet: Tema om tidlig og forebyggende indsats. nr. 16 september 2014. Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12 nr. 16 september 2014 BU nyt Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12 hmu: Effektiviseringerne kan mærkes side 14 Digitalisering: Fælles strategi for Børn og Unge side 15 FU: Otte områder

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen 2012/2013 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 5 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Trinberetning for 2013-2014

Trinberetning for 2013-2014 Trinberetning for 2013-2014 Holbæk lille Skole Her beskrives de enkelte trins fokusområder for det forgangne skoleår. Derudover laves der en beskrivelse af trinnet, lejrskoler/studieture en konklusion

Læs mere

Nyhedsbrev. Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning. Nye tiltag i forbindelse med undervisningen

Nyhedsbrev. Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning. Nye tiltag i forbindelse med undervisningen Nyhedsbrev Juni 2012 Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning Der er fokus på Folkeskolen, og Morten Børup Skolen følger godt med i den udvikling, der sker på området.

Læs mere

Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse:

Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse: Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse: Indledning 2 1. Sammenfatning af evalueringen: 3 2. Konklusion

Læs mere

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Denne statusrapport over implementeringen af skolereformen på Hotherskolen, Store Heddinge Skole og Strøbyskolen et halvt år efter reformens ikrafttræden

Læs mere