EVALUERING AF GRAVID-APP EN. Komiteen for sundhedsoplysning 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF GRAVID-APP EN. Komiteen for sundhedsoplysning 2014"

Transkript

1 EVALUERING AF GRAVID-APP EN Komiteen for sundhedsoplysning 2014

2 Indhold 1.0 Indledning Gravid-app en Evalueringens formål Evalueringens metoder og materialer Datagrundlaget for evalueringen Virkningskæden Evalueringens tidsplan og aktiviteter Definition af empowerment og self-efficacy Procedure for kortlægning af Gravid-app ens udbredelse og rekruttering af gravide Resultater Kortlægning af Gravid-app ens udbredelse Oplevelse og anvendelse Oplevelse og anvendelse af Gravid-app ens funktioner Oplevelse og anvendelse af Gravid-app en som helhed Empowerment, self-efficacy og viden Diskussion Sammenfatning og konklusion Anbefalinger Referencer Bilag Bilag

3 1.0 Indledning Gravid-app en henvender sig til kommende forældre eller forældre, der ønsker at blive gravide. App en er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning og Jordemorforeningen, og den anbefales af Sundhedsstyrelsen. App en har været på markedet siden april Formålene med Gravid-app en er at: Forberede kommende forældre på graviditeten, fødslen og barslen. Bidrage til, at perioden opleves som en tryg proces. Klæde forældre på til at tage godt i mod barnet. Komiteen for Sundhedsoplysning modtog i 2013 midler fra TrygFonden til evaluering af Gravidapp en. Nærværende rapport formidler resultaterne fra evalueringsprocessen, som forløb fra september 2013 til marts Gravid-app en App en har fem forskellige funktioner: Håndbog: Håndbogen indeholder en række artikler, hvor man kan læse om graviditeten og fødslen. Dagbog: I dagbogen kan man nedskrive tanker og oplevelser samt tage billeder. Video-fødselsforberedelsesøvelser: Funktionen indeholder en række videoer, hvor man kan se fødselsforberedelsesøvelser. Fødested: Informationer om fødestedet, hvor man finder vejvisning til fødestedet samt kontaktoplysninger mm. Mine aftaler: Vha. denne funktion kan man oprette aftaler fx med jordemor og læge. Håndbogen er den mest omfattende funktion i Gravid-app en, og den indeholder en masse artikler, som relaterer sig til graviditeten, fødslen og barnet. Artiklerne er primært skrevet af jordemor Lene Skou Jensen, og al tekst er gennemgået og fagligt godkendt af Jordemorforeningen. 2.0 Evalueringens formål Evalueringen har følgende formål: At kortlægge Gravid-app ens udbredelse. At bidrage til kvalificering og udvikling af Gravid-app en med udgangspunkt i følgende to evalueringsspørgsmål: 1. Hvordan opleves og anvendes Gravid-app en af dens brugere? 2. Hvilken betydning har Gravid-app en i forhold til, at brugere får ny viden og oplever øget empowerment? Gravid-app ens udbredelse vil blive kortlagt ved at se på antallet af downloads samt ved at klarlægge kendskabet til og promoveringen af app en på fødestederne i Danmark. 2

4 Brugernes oplevelse og anvendelse af app en vil blive klarlagt ved at undersøge, hvordan brugerne oplever app en som helhed og dens forskellige funktioner. Derudover vil der ses på, hvornår og hvordan app en anvendes, herunder hvilke funktioner der anvendes hyppigst. Sidst, men ikke mindst, undersøges det, hvorvidt app en bidrager til ny viden samt øget oplevelse af empowerment og selfefficacy blandt brugerne. 3.0 Evalueringens metoder og materialer Vi valgt at tage udgangspunkt i evalueringsmodellen virkningsevaluering [1]. En virkningsevaluering handler om at skaffe viden om sammenhængen mellem en indsats og dens resultater. I virkningsevaluering tages der udgangspunkt i en eksplicit forestilling om, hvordan og hvorfor en indsats virker. Disse forestillinger om indsatsen kaldes virkningskæden og beskrives forud for evalueringen. Evalueringen går så ud på at undersøge, om disse trin i virkningskæden rent faktisk finder sted. Afslutningsvis samles der op på, om resultatet har indfundet sig som forudsagt af virkningskæden [1]. 3.1 Datagrundlaget for evalueringen Til at belyse evalueringsspørgsmålene er valgt en kombination af kvantitative og kvalitative metoder. I og med vi ingen information har på brugere af Gravid-app en, har vi ikke mulighed for at lave en større spørgeskemaundersøgelse blandt app ens brugere, og derfor vil vægtningen ligge på den kvalitative metode. Vha. denne kan vi få indblik i brugernes oplevelser af app en og deres motiver for anvendelse eller mangel på samme. Derudover har vi med denne metode mulighed for at gå lidt mere eksplorativt til værks [2]. Den kvantitative del relaterer sig til Gravid-app ens udbredelse og omfatter registreringen af antallet af downloads samt en spørgeskemaundersøgelse blandt jordemødre på Danmarks fødesteder (se bilag 1). Den kvalitative del har at gøre med evalueringsspørgsmål 1 og 2 og omfatter interviews med brugere af Gravid-app en (se bilag 2). Der vil i alt blive foretaget et fokusgruppeinterview med tre brugere af Gravid-app en og otte telefoninterviews med otte forskellige brugere. 3.2 Virkningskæden En del af evalueringen foretages som en virkningsevaluering, hvor der opstilles en virkningskæde for indsatsen. Evalueringen afprøver, om disse forventninger til virkninger opnås samt hvorfor eller hvorfor ikke, herunder hvilke fremmende eller hæmmende faktorer evalueringen viser [3]. Virkningskæden er illustreret i figur 3.1, og den kan kort forklares således: Hvis en gravid, der har downloadet Gravid-app en, oplever app ens forskellige funktioner som nyttige og brugervenlige, da vil app en sandsynligvis blive anvendt. Anvendelse af app en vil føre til, at de gravide oplever øget empowerment og self-efficacy, samt at de får ny og anvendelig viden. Dette vil i sidste ende give en øget tryghed i forhold til graviditet og fødsel, samt forberede kommende forældre på graviditet og fødsel. 3

5 Figur 3.1 Virkningskæden 3.3 Evalueringens tidsplan og aktiviteter Evalueringen forløb i tre faser: Forberedelse, dataindsamling og analyse og formidling (se tabel 3.1) Tabel 3.1 Evalueringens tidsplan og aktiviteter Fase 1. Forberedelse September - Møde med Marie (udvikler) og Rune (evaluator). - Telefonmøde med en jordemor Anne-Mette (udvikler). - Forberedelse og gennemgang af relevant litteratur, herunder evalueringsteori og empowerment teori. - Udarbejdelse af evalueringsprotokol. Oktober - Præsentation af evalueringsprotokol for Rune (evaluator), Lea (evaluator), Anne- Mette (udvikler) og Marie (udvikler) - Tilretning efter præsentation - Udarbejdelse af detaljeret plan for evalueringsaktiviteter - Udarbejdelse af spørgeguides til interviews. - Udarbejdelse af spørgeskema til fødestederne. Fase 2. Dataindsamling November - Rekruttering af deltagere til interviews. - Udsendelse af spørgeskema til ansatte på fødestederne. December - Afholdelse af interviews. - Transskribering af interviews. Fase 3. Analyse Januar & februar - Transskribering af interviews. - Analyse og rapportskrivning. Marts - Midt marts: Første udkast til rapport afleveres. - Ultimo marts: Endelig rapport afleveres. 3.4 Definition af empowerment og self-efficacy Empowerment er et paraplybegreb, der forstås og konkretiseres forskelligt i forskellige kontekster. Definitionen af empowerment afhænger således af den sammenhæng, hvori begrebet bliver brugt, samt hvorvidt empowerment udspiller sig på gruppe- eller individniveau [4]. Inden for sundhedsområdet defineres empowerment på individniveau som en proces, hvor individer oplever en øget følelse af self-efficacy (troen på egen evne til at handle) samt kontrol og ejerskab 4

6 over beslutninger [4, 5]. I relation til gravide er empowerment således en proces, hvor gravide tager del i beslutninger omkring deres graviditet og oplever øget self-efficacy og kontrol i forbindelse med graviditeten og den kommende fødsel [6]. Kamedo et al. har udviklet en skala, hvis formål er at måle gravides empowerment [6]. Skalaen er udviklet på baggrund af andre validerede empowermentskalaer, som anvendes til måling af empowerment i lignende grupper af mennesker, fx nybagte mødre. Skalaen indeholder følgende fem komponenter: - Self-efficacy - Forestilling - Selvværd - Støtte og sikkerhed - Glæde ved graviditeten Vi anvender Kamedo et al. s definition af empowerment, og spørgeguiden til interviewene er derfor udviklet med inspiration fra denne (se bilag 2). 3.5 Procedure for kortlægning af Gravid-app ens udbredelse og rekruttering af gravide Antallet af downloads af Gravid-app en indhentes fra Itunes Connect. Derudover udsendes et spørgeskema til ansvarlige jordemødre for svangrekonsultationerne på alle danske fødesteder. I spørgeskemaet spørges der ind til de ansvarlige jordmødres og deres kollegaers kendskab til Gravidapp en, samt hvorvidt app en anbefales til gravide på deres fødested (se bilag 1). Der laves otte enkelt-telefoninterviews og én fokusgruppe med tre brugere af Gravid-app en. To rekrutteringsprocedurer anvendes: 1) Gravide tilknyttet et jordemorcenter i Tingbjerg og et i København spørges i de respektive centres venteværelse, om de har lyst til at deltage i et interview om Gravid-app en. 2) Ligeledes kontaktes Odense Jordemorcenter, og de ansatte bedes spørge gravide, om de har lyst til at deltage i en fokusgruppe. Generelt rekrutteres gravide, som er i slutningen af deres graviditet, idet det formodes, at disse i højere grad vil bruge Gravid-app en end de, der er tidligt i deres graviditet. De gravide, der ønsker at deltage, modtager Gravid-app en gratis, og ca. halvanden måned efter de har modtaget app en, gennemføres interviewet. Deltagerne modtager et gavekort på 200 kr. for deltagelse. De interviewede var i alderen år, og 10 af de interviewede var gravide, mens én havde født, da vi lavede interviewene. Alle undtagen én var førstegangsfødende. To havde en længere videregående uddannelse og ni havde en mellemlang videregående uddannelse. 5

7 Antal downloads 4.0 Resultater 4.1 Kortlægning af Gravid-app ens udbredelse Siden juni 2013, hvor app en begyndte at koste 19 kr. (inden da var den gratis), er der i gennemsnit blevet downloadet 520 Gravid-apps per måned, dvs. 121 per uge (figur 4.1). I Danmark fødes ca børn om måneden [7]. De 520 downloads per måned, svarer således ca. til, at 10 % af alle gravide downloader app en. De fremgår af figuren nedenfor, at antallet af downloads har været stigende siden september Ca. 90% af alle downloads af app en, downloades til Iphones eller Ipads, mens de resterende downloades til android telefoner og tablets. Figur 4.1 Antal downlads af Gravid-app en opdelt på måned Juni 2013 Juli 2013 August 2013 September 2013 Oktober 2013 November 2013 December 2013 Januar 2014 Februar 2014 Et elektronisk spørgeskema omhandlende Gravid-app ens udbredelse blev i december 2013 sendt til de ansvarlige jordemødre for svangre-konsultationerne på alle Danmarks fødesteder (bilag 1). 19 ud af 21 af jordemødrene besvarede spørgeskemaet (svarprocent: 90,5%). Spørgeskemaet omhandlede både de ansvarshavende jordemødres eget kendskab til Gravid-app en samt kendskabet blandt jordemødrenes kollegaer. 90% af jordemødrene kendte til Gravid-app en (figur 4.2), men kun 18% havde prøvet at klikke rundt i den (figur 4.3). Ud af dem, der kendte til app en, anbefalede 56% app en til gravide (figur 4.4). De jordemødre, der besvarede, at de ikke anbefalede Gravid-app en, blev spurgt, hvad årsagen til dette var. Her svarede de, at årsagen var, at de manglede kendskab til app en, eller at de aldrig havde fået præsenteret app en. De jordmødre, som anbefalede Gravid-app en, blev spurgt, hvor stor en andel af de gravide, de mødte, som de anbefalede den til. Andelen varierede en del fra jordemor til jordemor: 40% anbefalede den 6

8 til enkelte/nogle, 10% anbefalede den til ca. haldelen, mens 40% anbefalede den til de fleste/alle (figur 4.5). Figur 4.2 Kender du Gravid-app'en? (n=20) Ja Nej Ved ikke 0% 10% 90% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Figur 4.3 Har du selv prøvet at klikke rundt i Gravid-app'en? (n=17) Ja 18% Nej 82% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Figur 4.4 Anbefaler du gravid-app en til gravide? (n=18) Ja Nej Har ikke med gravide at gøre Ved ikke 6% 17% 22% 56% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 4.5. Cirka hvor stor en andel af de gravide, du møder, anbefaler du Gravid-app'en til? (n=10) Enkelte/nogle Ca. halvdelen De fleste/alle Ved ikke 10% 10% 40% 40% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% For at få et billede af det generelle kendskab til app en blandt personalet på Danmarks 21 fødesteder, blev jordemødrene også spurgt ind til kendskabet blandt deres kollegaer. Ifølge 40% af de adspurgte jordemødre, så kendte de fleste/alle jordemødre, der har med gravide at gøre på deres sygehus, Gravid-app en (figur 4.6). 75% af jordemødrene angav, at de havde info-/promoveringsmateriale på deres sygehus (figur 4.7). Dette info-/promoveringsmateriale stod på langt størstedelen af sygehusene i venteværelset. 7

9 Figur 4.6 Cirka hvor stor en andel af de kollegaer du har, som har med gravide at gøre, kender Gravid-app'en? (n=20) Ingen Enkelte/nogle Ca. halvdelen De fleste/alle Ved ikke 0% 10% 25% 25% 40% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Figur 4.7. Har I Gravid-app info-/promoveringsmateriale på dit sygehus (plakater/promoveringskort)? (n=20) Ja Nej Ved ikke 10% 15% 75% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Opsummerende findes der generelt et stort kendskab til Gravid-app en blandt personalet på de danske fødesteder, og ca. halvdelen anbefaler app en til gravide. Til trods for dette er det bemærkelsesværdigt, at kun 18% har prøvet at klikke rundt i app en selv, og at manglende kendskab er den primære årsag i de tilfælde, hvor app en ikke anbefales til gravide. 4.2 Oplevelse og anvendelse Dette og det følgende afsnit bygger på de kvalitative interviews. I dette afsnit vil de gravides oplevelse og anvendelse af app ens funktioner samt deres oplevelse af app en som helhed blive præsenteret. I det næste afsnit vil begreberne self-efficacy, empowerment og viden knyttes op på nogle af de fortællinger, vi fik fra de gravide Oplevelse og anvendelse af Gravid-app ens funktioner Som beskrevet er håndbogen den mest omfattende funktion i app en, og derfor var det heller ikke en overraskelse, at denne funktion var den hyppigst anvendte blandt de interviewede. Den næst-hyppigst anvendte funktion var fødselsforberedelses-videoøvelserne. Generelt varierede det, hvor hyppigt de gravide havde benyttet app en nogle havde brugt den dagligt, mens andre havde brugt den 2-3 gange om ugen. Uge for uge en fast tradition Den hyppigst anvendte funktion i Gravid-app en var uge for uge-artiklerne i håndbogen. Her kan de gravide læse om, hvad der sker med kvinden og babyen uge for uge i graviditeten. For mange af de gravide var det en fast tradition, hver uge at læse om, hvad der ville ske i løbet af ugen: Det er en tradition, når jeg går ind i en ny uge, at så tager jeg app en frem, og så læser vi op for hinanden, hvad er det, der sker med barnet i den uge, og hvad sker der med mig, og så bliver vi helt glade oven i hovedet over, at der sker så meget med vores lille pige. 8

10 Det gør, at vi kommer tættere på det individ, der er inde i maven, det hele bliver lidt mere virkeligt. Og det skaber en ro omkring graviditeten. Det fremgår af ovenstående citater, at det var fascinerende og dejligt for de gravide at læse om, hvad der skete med barnet og med deres krop. Det gjorde graviditeten og barnet mere virkelig og håndgribelig. Samtidig var det rart for dem at læse om, at det, der skete med deres krop, var helt normalt. Det forsikrede dem om, at alt gik som det skulle, og at barnet havde det godt. Fundet svar på bekymringer Rigtig mange af de gravide beskrev situationer, hvor de havde været bekymrede i forhold til graviditeten og søgt hjælp i app en. De havde fx haft bekymringer i forhold til blodigt tandkød, plukveer, ikke at kunne mærke barnet og hævede ben. Der var en dag, hvor jeg havde børstet tænder, og så var min mund fuld af blod. Jeg blev helt vildt bange, og der var det rigtig fint, for så gik jeg ind og kiggede i app en, og her kunne jeg læse, at det faktisk var helt normalt, og der tænkte jeg, hold op, hvor er det dejligt at vide, at jeg er normal. Hvis jeg pludselig har følt, at jeg har mærket mindre liv, så har jeg været inde og kigge i Akut hjælp eller Tanker og uro, hvor der står, at så kan du tage noget koldt at drikke eller spise noget sødt, og så kan du lægge dig. Og det har været rigtig fint, for så bevæger den sig igen, og så bliver man beroliget, og det har været meget forsikrende, når man ligesom kan se, at der sker det, der står, der vil ske. Fælles for alle disse kvinder var, som citaterne ovenfor også beskriver, at de, ved at læse i app en, fandt ud af, at det, der skete med deres krop, var helt normalt. Dette beroligede og forsikrede kvinderne om, at der ikke var noget galt. Dette gjorde kvinderne trygge, og deres bekymringer blev mindre. Forberede sig til undersøgelser Flere af de gravide havde stor gavn af artiklerne, der lå under menupunktet undersøgelser. Her læste de om, hvad der skulle ske under konsultationerne hos deres jordemor og deres almen praktiserende læge. Jeg læser det om konsultationerne, inden jeg skal til jordemorkonsultation, og så ved jeg, hvad der skal foregå, og jeg har også kunnet sige til, hvis jordemoren har glemt et eller andet. For det er ikke altid, at lægerne og jordemoren har helt styr på det, og så er det godt at være forberedt hjemmefra. Så den funktion har jeg brugt meget. Det, at jeg ved, hvad der skal ske under de forskellige konsultationer, det gør jo, at jeg faktisk kan gå ind og stille nogle krav i forhold til, at jeg også får det, som jeg er berettiget til, så jeg er sikker på, at de kommer omkring det, de skal. Det fremgår af de gravides beretninger ovenfor, at de brugte app en som et værktøj til at forberede sig og klæde sig selv på til konsultationerne med jordemor og læge. Ved at læse i app en forberedte de spørgsmål til konsultationerne og sikrede sig, at alle de undersøgelser, der skulle gennemføres, blev gennemført. 9

11 Forberede sig til fødslen Fødslen fyldte rigtig meget for de interviewede, specielt dem, der snart skulle føde. Flere af disse havde haft gavn af at læse om fødslen og bruge fødselsforberedelses-videoøvelserne i app en. Fødslen er jo noget, man er helt uvidende omkring, så det er rart, at man ved, hvad der skal ske, og hvad ens krop skal igennem, så man har lidt styr på det, og man ved, hvor man er undervejs. Vi har følt os bedre klædt på til fødslen pga. den her viden om de forskellige faser. Jeg gik ind på app en og fandt en video omkring rolig vejrtrækning mellem veerne og satte den på, og så kunne jeg sidde og øve det igennem i ti minutter og få en fornemmelse af, hvordan det er med bevægelserne og vejrtræningen, og nu har det ligesom sat sig fast, så da jeg sad i går aftes og så fjernsyn, så prøvede jeg lige igen at trække vejret på den måde. Citaterne demonstrerer, at kvinderne forberedte sig til fødslen ved at læse om fødslen og dens forskellige faser i app en samt ved at lave fødselsforberedelses-videoøvelserne. Det at kunne forberede sig gjorde, at de gravide følte sig mere trygge og bedre klædt på i forhold til fødslen. En af de gravide fortalte, at hun ville tage app en med til fødslen, for at hende eller hendes kæreste kunne søge hjælp i app en, når hun oplevede store smerter. På den måde ville hun bruge den aktivt under selve fødslen. En af de interviewede havde lige født, da vi gennemførte interviewet, og hun beskrev, at det havde givet dem en tryghed under fødslen, at de havde læst om fødslen og de forskellige faser, man kommer igennem, i app en. På den måde vidste de, hvilken fase de var i under fødslen, hvilket forsikrede dem om, at deres fødsel var normal og gik, som den skulle. Det var meget rart lige at få den ro ved at læse, at fødslen faktisk fulgte faserne meget godt. Det gjorde os trygge, fordi man kan se, at vi er helt normale, og det går, som det skal. Det skaber et overblik. Manden inkluderes Størstedelen af de gravides kærester/mænd var blevet inkluderet i brugen af app en. Enten ved at de selv havde brugt app en, eller ved at app en var blevet brugt som udgangspunkt til at få snakket om nogle forhold ved graviditeten og fødslen. For nogle var det, som beskrevet tidligere, en fast tradition at læse uge for uge-artiklerne op for hinanden. Dette betød, at mændene blev en del af processen, og at barnet blev mere virkeligt for dem, samtidig med at det styrkede forholdet. Det gør babyen mere menneskelig, man ved, hvor stor og lang den er, man kan forholde sig til størrelsen og specielt for ham, der ikke har babyen i maven og ikke kan mærke den. Det bliver mere hångribeligt, og man bliver mere klar til at elske denne her baby, når den kommer. Jamen det gør, at vi begge to er med i den her proces, han er en del af det, og det styrker vores forhold helt vildt meget. 10

12 For flere af de interviewede, der var manden også blevet inkluderet i det, der stod om fødslen i app en. Enkelte beskrev, at app en havde været et godt udgangspunkt til at få snakket om fødslen, og hvordan denne ville forløbe. Den [app en] har givet os anledning til at snakke om fødslen om hvordan vi reagerer osv. Så det er virkelig et godt udgangspunkt for, at vi kan snakke videre om det selv. Også fordi det kan være svært bare at sætte dig ned og sige: Hvordan tror du, at du reagerer under fødslen? Hvor man nu her med app en ved lidt, og så kan man snakke ud fra det. Citatet demonstrerer, at kvinden ser app en som et redskab til at få snakket om nogle forhold ved graviditeten og fødslen, specielt forhold der kan være svære at tale om. Selvom app en henvender sig til kvinder, bruges den både af kvinderne og deres mænd/kærester. Dette er positivt i forhold til at app ens formål om at styrke forældrenes tryghed ift. graviditeten og forberede dem som kommende forældre. Udover uge for uge funktionen, så var udstyr også en funktion, der hyppigt blev anvendt af mændene. Hvordan de interviewede oplevede og anvendte denne funktion, beskrives i det følgende. Udstyr Under interviewene kom det frem, at mange af de gravide selv, men også enkelte af de gravides mænd/kærester, havde anvendt udstyrslisten. Kvinderne beskrev, at udstyrslisten havde givet dem et godt overblik over, hvad de manglede at købe og gjort dem opmærksomme på forhold, som de skulle være klar over, når de skulle ud og købe nyt udstyr til barnet. Udstyrslisten har jeg brugt meget, her har jeg læst om kravene til senge og vugger, og jeg endte med at vælge den, vi havde i familien fra, fordi jeg kunne se, at målene mellem tremmerne ikke levede op til kravene. Så her har jeg jo så gjort nogle ting anderledes, fordi jeg har fået noget viden gennem app en. Selvom funktionen var brugbar for mange af kvinderne, syntes flere, at en enkelt ændring ville forbedre funktionen. Ændringen relaterede sig til de hak, man kan sætte ud for hvert udstyr. De syntes, at det var ærgerligt, at disse hak ikke blev gemt i app en of foreslog derfor, at dette blev ændret. Dagbog, mine aftaler, fødested og søgefunktionen Der var ingen af de gravide, der havde brugt dagbogsfunktionen. Flere af de gravide beskrev, at tanken med dagbogsfunktionen var god, men at de hellere ville lave en rigtig bog, eller gemme det de skrev på computeren. Grunden til dette var, at de så app en som noget midlertidigt og forgængeligt. De var derfor bange for at miste informationen, når de skilte sig af med app en eller telefonen. Mine aftaler funktionen var der heller ikke så stor tilslutning til. De fleste beskrev, at de hellere ville bruge kalenderen på telefonen, og at de så det som dobbeltarbejde, hvis de også skulle taste aftaler ind i app en. Nogle af de gravide kunne dog godt forestille sig at bruge funktionen, hvis den kunne synkroniseres med kalenderen på deres telefonen. Derudover var der nogle, der pointerede, at aftalerne ikke stod i rækkefølge efter hvilken aftale, der datomæssigt kom først, og at dette var et irritationsmoment. 11

13 Kun én af de gravide havde brugt fødestedsfunktionen, men stort set alle syntes, at den var rigtig smart. De beskrev, at det var rart have telefonnummer og adresse til fødestedet lige ved hånden, og de kunne sagtens forestille sig, at de ville bruge den, når fødslen gik i gang. Søgefunktionen var der ligeledes ikke så mange af de interviewede, der havde brugt. Oftest fordi de ikke vidste, at den var der. De fleste syntes dog, at funktionen var smart Oplevelse og anvendelse af Gravid-app en som helhed Den generelle oplevelse af app en var positiv. De interviewede beskrev den som dybdegående, grundig, let forståelig, velskrevet, informativ, let tilgængelig og fyldestgørende. Generelt syntes de, at det var dejligt, at alt var samlet på et sted i Gravid-app en, og at denne altid var lige ved hånden. Jeg har fået læst meget mere, fordi den er lige ved hånden, så fx når jeg ligger på sofaen, og han ser fodbold, så kan jeg lige gå ind og se. Apps er lettilgængelige, og denne lettilgængelighed var også en af grundene til, at de gravide var så begejstrede over app en. De interviewede beskrev, at app en altid var lige ved hånden, og derfor brugte de den også mere end fx bøger og pjecer. Denne lettilgængelighed var også tydelig under flere af interviewene, hvor kvinderne flere gange gik ind og kiggede i app en, mens vi sad og snakkede om den. Alle de interviewede ville anbefale Gravid-app en til andre gravide, hvilket også tydeliggjorde den generelle positive oplevelse af app en. Opsætning og layout Generelt var de interviewede glade for Gravid-app ens opsætning og layout. De syntes, at det var flot og overskueligt sat op og dejligt, at der var så mange billeder. Derudover var de meget glade for dropdown menuerne, idet de gjorde teksten overskuelig. Det er dejligt overskueligt, at det er små bidder, man får, og så kan man gå videre ned i den næste. At det ikke bare står ud i et. Det giver et godt overblik. Flere af de gravide havde kommentarer til app ens forside. Flere kunne rigtig godt lide funktionen på forsiden, hvor der kommer tilfældige artikler op, fordi funktionen bidragede til, at de gravide fik læst nogle artikler, som de ellers ikke ville have læst. Jeg er glad for den funktion, hvor der kommer forskellige artikler op, hvor man så kan bladre lidt. Jeg har brugt den, hvis jeg har siddet i bussen, og ikke har haft noget at lave, så har jeg kigget lidt. Og på den måde har jeg læst nogle artikler, som jeg ikke ville have læst endnu, eller som jeg ikke ville have gidet læse. I stedet for at gå ind målrettet og læse efter det jeg søgte, så bliver man lidt yderligere informeret. Flere af de gravide fortalte, at de i begyndelsen mest læste artiklerne omhandlende uge for uge, mens de mod slutningen af deres graviditet i højere grad læste om fødslen og amningen. Der var på den måde en helt naturlig udvikling i, hvilke elementer af app en de gravide anvendte. Derfor var det heller ikke så underligt, at enkelte af de interviewede syntes, at det var rart, at emnerne i app en var delt ind efter, hvor man var i graviditeten. 12

14 Udover disse meget positive oplevelser af opsætning og layout var der også flere, der syntes, at forsiden rent intuitivt var svær at finde rundt i. Specielt fordi der skete for meget på den. En beskrev, at hun i det første lange stykke tid slet ikke havde været opmærksom på bjælken i bunden med de forskellige funktioner. Derudover syntes flere, at hjem-knappen i bjælken var svær at finde. Flere af de interviewede pointerede ligeledes, at det ville være godt, hvis app en udregnede, hvilken uge man var i ud fra ens terminsdato. En sådan funktion ville forbedre app en. Informationskilder og informationsbehov Det var tydeligt, at de interviewede gravide havde et stort informationsbehov i forhold til deres graviditet. Specielt var de nysgerrige i forhold til, hvad der skete med deres krop og med barnet. Mange af de gravide beskrev, at de brugte flere forskellige informationskilder, og at de ofte holdt den information, de fandt, op i mod hinanden. Her gav det dem en tryghed, hvis der stod det samme i de forskellige kilder. De primære informationskilder, som kvinderne brugte, var apps, internettet, bøger og pjecer. Flere af de gravide havde downloadet andre apps, der handlede om graviditeten. Alle beskrev, at de andre apps på markedet ikke var særlig gode, fordi de var overfladiske og ofte fyldt med reklamer. Gravid-app en er mere dybdegående end andre apps og fri for reklame. Der står meget mere i app en i forhold til de sider, jeg har brugt på nettet, og app en berører flere temaer. Det er helt klart Gravid-app en, der er den bedste app. De fleste af de gravide brugte også internettet til at finde information. De var dog ikke særlig begejstrede for denne informationskilde, fordi de tit endte med at læse blogs med personlige beretninger, som ofte var skræmmende og gjorde dem bekymrede. Bøger og pjecer var for mange et godt supplement til Gravid-app en, specielt Politikens Graviditetsbog. For ca. halvdelen af de interviewede var Gravid-app en deres primære informationskilde. En kvinde beskrev, at en af grundene til dette var, at app en altid var lige ved hånden. Jeg bruger mest Gravid-app en, og så som supplement bruger jeg Politikens Graviditetsbog, og det er blandt andet fordi, så bruger jeg lige Ipad en til noget andet, og så kan jeg lige gå ind på app en. Afsender og betaling Alle de interviewede var klar over, at det var sundhedsprofessionelle, der havde udviklet app en, men kun ca. halvdelen vidste, at app en var udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning og Jordemorforeningen. For alle de interviewede havde det stor betydning, at afsenderen var troværdig og pålidelig. Det betyder meget, at det er fagfolk, der er stået bag. Jeg skal føle, at det er objektivt, og at app en bygger på evidensbaseret viden. 13

15 Alle de interviewede var enige om, at de gerne ville betale 19 kr. for Gravid-app en. Men de beskrev ligeledes, at hvis de ikke kendte til indholdet i app en, så var det ikke sikkert, at de ville betale for den. Hvis de derimod fik den anbefalet af en ven eller en fagperson, fx deres jordemor, ville de gerne betale for den. 4.3 Empowerment, self-efficacy og viden Empowerment og self-efficacy er tæt forbundne begreber, der har med troen på egen evne til at handle samt kontrol og ejerskab over beslutninger at gøre [5, 6]. Mere specifikt er empowerment en proces, som øger individers evne til at møde deres egne behov, løse deres egne problemer og mobilisere nødvendige ressourcer for at føle sig i kontrol over deres liv [4]. De interviewede gravide fortalte om situationer, hvor de fandt svar på deres bekymringer i app en. Fx kunne de, hvis de oplevede ubehag, læse i app en om, hvad årsagen til denne ubehag var, og at denne var helt naturlig. På den måde blev de bekræftede i, at alt gik, som det skulle, hvilket gav dem en ro og en tryghed omkring deres graviditet. Dette blev yderligere tydeliggjort i og med, at flere beskrev, at de følte, at de havde en hjælp og en sikkerhed i app en. Disse fortællinger indikerer, at app en har bidraget til, at de i højere grad har været i stand til at finde svar på deres bekymringer og dermed løse deres problemer på egen hånd. Samtidig har app en styrket de gravides self-efficacy (tro på egne evner til at handle) i forhold til specifikke situationer. Fx i forhold til forskellige bekymringer, såsom ikke at kunne mærke liv. Derudover brugte flere af de gravide app en til at forberede sig til konsultationer med læge og jordemor. Ud fra informationer fra app en forberedte de spørgsmål og var opmærksomme på, om alle undersøgelser blev gennemført under konsultationerne. De havde på den måde en kontrol over situationen. Dette antyder, at app en har været med til at styrke de gravide tro på egne evner til at handle og øge deres oplevelse af kontrol i forhold til graviditeten. For flere af de gravide blev app en anvendt som et værktøj til at snakke med deres mænd/kærester om forskellige forhold ved graviditeten og fødslen. Dette faciliterede diskussioner og refleksioner, der resulterede i, at de interviewede og deres mænd/kærester følte sig bedre forberedte i forhold til graviditeten og fødslen samtidig med, at det knyttede dem mere sammen. For enkelte har informationer fra app en forårsaget, at de handlede anderledes. Dette indikerer, at de via app en har tilegnet sig ny viden, som har øget de gravides handlekompetence. Derudover beskrev flere af de gravide, at de brugte app en i kombination med andre informationskilder. De havde flere forskellige apps, læste i graviditetsbøger og søgte på nettet. Dette antyder, at app en både i sig selv, men også i kombination med de andre informationskilder, bidrager til ny viden. Opsummerende peger flere af de interviewedes fortællinger på, at app en har øget de gravides empowerment og self-efficacy samt bidraget til ny viden. Dette resulterede ydermere i, at de gravide følte sig bedre forberedt og mere trygge i forhold til graviditet og fødsel. 5.0 Diskussion Udbredelsen af Gravid-app en på de danske sygehuse bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt ansvarlige jordemødre for svangre-konsultationerne på de danske sygehuse. Det ville have været 14

16 bedre, hvis vi havde kontaktet alle jordemødrene på sygehusene, men dette var ikke muligt inden for evalueringens budget. Vi mener dog, at jordemødre er i stand til at give et validt billede af kendskabet på deres pågældende sygehus. Deltagerne til vores interviews havde selv tilmeldt sig, og de fik Gravid-app en gratis samt et gavekort på 200 kr. for at deltage. Efter de havde brugt app en i ca. halvanden måned, afholdt vi interviewene. Deltagerne havde således pga. setup et et incitament til at bruge app en. Sådan vil det selvfølgelig ikke være i virkeligheden, og vi er klar over, at de interviewede kan have fået mere ud af app en af den grund. Vi mener dog alligevel, at evalueringen giver et godt billede af, hvad app en kan bidrage til blandt dens brugere. Empowerment og self-efficacy måles oftest kvantitativt vha. validerede skalaer. En sådan kvantitativ tilgang ville have været at foretrække, men var ikke mulig i denne evaluering. Den metodiske tilgang var derimod kvalitativ, og vi kan derfor kun ud fra de gravides fortællinger prøve at afgøre, om app en har bidraget til øget empowerment og self-efficacy blandt de gravide. Til trods for dette mener vi dog alligevel, at denne evaluering tyder på, at app en bidrager til en øget oplevelse af empowerment og self-efficacy. Vi kan dog ikke sige noget om, hvor stor en andel og i hvor høj grad de gravide oplever øget empowerment og self-efficacy. 6.0 Sammenfatning og konklusion Antallet af downloads af Gravid-app en har ligget på 520 downloads i gennemsnit per måned, siden app en begyndte at koste penge i juni Derudover har der været en stigning i downloads siden september Kendskabet til Gravid-app en blandt jordemødrene på de danske fødesteder er stort, og ca. halvdelen af jordemødrene anbefaler app en til gravide. Den primære årsag, til at ca. halvdelen af jordemødrene ikke anbefaler app en til gravide, er manglende kendskab. Samtidig har forholdsvis få jordemødre selv prøvet at klikke rundt i app en. Undersøgelsen peger således på, at manglende kendskab er den største barriere for jordemødrene i forhold til at anbefale Gravid-app en til gravide. De interviewede var meget glade for håndbogsfunktionen i app en, og denne var også den hyppigst anvendte. Specielt uge for uge-artiklerne var der mange, der brugte. Disse beskrivelser gjorde barnet mere virkeligt både for de gravide og de gravides mænd/kærester. Derudover fandt mange svar på deres bekymringer i app en, fx bekymringer i forhold til smerter eller ikke at kunne mærke barnet. Med hjælp fra app en fandt de fx ud af, hvad årsagerne til deres smerter var og i nogle tilfælde også, hvad de kunne gøre for at afhjælpe dem. Samtidig brugte mange af de gravide app en til at forberede sig til konsultationer med jordmor og læge. Vha. denne forberedelse kunne de ligeledes pointere, hvis lægen eller jordemoren ikke kom igennem alle undersøgelserne. Der var stort set ingen af de interviewede, der havde anvendt mine aftaler og dagbogsfunktionen, og der var heller ikke stor tilslutning til dem. Fødested og søgefunktionen var heller ikke blevet anvendt af særlig mange, men de fleste af de gravide syntes, at begge funktioner var gode. Derudover savnede flere af de gravide en funktion, som kunne udregne, hvilken uge de var i. Generelt havde de interviewede en meget positiv oplevelse af Gravid-app en. De beskrev den som fyldestgørende, informativ og let tilgængelig. App en blev ofte brugt i kombination med andre informationskilder såsom bøger og internettet. For ca. halvdelen var app en deres primære informationskilde. 15

17 De gravides fortællinger peger i retning af, at app en har bidraget til, at de gravide i højere grad blev i stand til at tage beslutninger i forhold til deres graviditet samt at løse deres problemer på egen hånd. Alt dette har øget de gravides tro på egne evner til at handle og deres oplevelse af kontrol i forhold til deres graviditet. Dette indikerer, at app en har bidraget til en øget oplevelse af empowerment og self-efficacy samt bidraget til ny viden blandt app ens brugere. Forud for evalueringen blev der opsat en virkningskæde, som illustrerede, hvordan og hvorfor Gravid-app en virker (3.1). Evalueringen peger i retning af, at disse trin fandt sted blandt app ens brugere, måske ikke for alle, men i hvert fald for nogle. Samtidig peger evalueringen på en række indsatsområder, som kunne øge app ens udbredelse samt forbedre app en. Disse beskrives nedenfor. 7.0 Anbefalinger På baggrund af evalueringens fund anbefales følgende: Udbredelse Den største barriere for jordemødrene i forhold til at anbefale Gravid-app en til gravide er manglende kendskab til app en. Derudover har meget få jordemødre rent faktisk klikket rundt i app en. Det kan overvejes, om man skal arbejde på at øge kendskabet til Gravid-app en blandt jordemødrene på de danske sygehuse. Herunder om jordmødrene skal præsenteres for app en og evt. kunne downloade den gratis. Gravid-app en Stort set ingen af de interviewede brugte mine aftaler og dagbogsfunktionen. Det kan derfor overvejes, om disse funktioner skal videreudvikles, eller om de fortsat skal være en del af app en. Det kan overvejes, om der skal laves en ny funktion, der ud fra terminsdatoen udregner hvilken uge, den gravide er i. Det er en barriere for de gravide, at Gravid-app en koster 19 kr. Det ville have betydning for de gravide, hvis den blev anbefalet af sundhedspersonale. Det kan derfor overvejes, om der skal arbejdes på, at app en anbefales af sundhedspersonalet på fødestederne. Idet flere af de interviewede oplevede app ens forside som uoverskuelig og derfor havde svært ved at finde rundt i den, kan det overvejes, om denne skal videreudvikles. Overvej, om funktionen i udstyrslisten skal ændres, således at de hak, der kan sættes ud for hvert udstyr gemmes. 16

18 Referencer 1. Dahler-Larsen, P., Nye veje i evaluering håndbog i tre evalueringsmodeller2006: Systime. 2. Koch, L. and S. Vallgårda, Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab2004: Munksgaard. 3. Rieper, O., Håndbog i evaluering. Metoder til at dokumentere og vurdere proces og effekt af offentlige indsatser. København: AKF Forlaget, Gibson, C.H., A concept analysis of empowerment. Journal of advanced nursing, (3): p Tønnesen, H., et al., Terminologi. forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed, 2005, Det nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet. Center for Forebyggelse. Sundhedsstyrelsen. 6. Kameda, Y. and K. Shimada, Development of an empowerment scale for pregnant women. 金 沢 大 学 つるま 保 健 学 会 誌, (1): p Danmarks Statistik. Fødsler. [Internettet]: 17

19 Bilag 1 Spørgeskema omhandlende Gravid-app'ens udbredelse Spørgeskemaet indeholder spørgsmål, som omhandler dit og dine kollegaers kendskab til Gravid-app'en, samt hvorvidt dig og dine kollegaer anbefaler Gravid-app'en til gravide. Vi er klar over, at det kan være svært at svare på dine kollegaers vegne, men prøv alligevel at estimere ud fra din fornemmelse, hvor mange af dine kollegaer, der kender og anbefaler Gravid-app'en. 1. Kender du Gravid-app'en? Gravid-app'en er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Jordemorforeningen og med hjælp fra TrygFonden. App'en anbefales nu af Sundhedsstyrelsen. (1) Ja (2) Nej (3) Ved ikke 2. Har du selv prøvet at klikke rundt i Gravid-app'en? (1) Ja (2) Nej 3. Anbefaler du Gravid-app'en til gravide? (1) Ja (2) Nej (3) Jeg har ikke med gravide at gøre (4) Ved ikke 4. Hvorfor anbefaler du ikke Gravid-app'en til gravide? 5. Cirka hvor stor en andel af de gravide, du møder, anbefaler du Gravid-app'en til? (1) Enkelte (2) Nogle (3) Ca. halvdelen (4) De fleste (5) Alle, eller næsten alle (6) Ved ikke 6. Hvis du har kommentarer til de foregående spørgsmål, skrives de her: 18

20 7. Cirka hvor stor en andel af de kollegaer, du har, som har med gravide at gøre, kender Gravidapp'en? (1) Ingen (2) Enkelte (3) Nogle (4) Ca. halvdelen (5) De fleste (6) Alle, eller næsten alle (7) Ved ikke 8. Cirka hvor stor en andel af de gravide, dine kollegaer møder, anbefaler de Gravid-app'en til? (1) Ingen (2) Enkelte (3) Nogle (4) Ca. halvdelen (5) De fleste (6) Alle, eller næsten alle (7) Ved ikke 9. Hvis du har kommentarer til de foregående spørgsmål, skrives de her: 10. Har I Gravid-app info-/promoveringsmateriale på dit sygehus (plakater/promoveringskort)? (1) Ja (2) Nej (3) Ved ikke 11. Hvor står info-/promoveringsmaterialet henne? 12. Eventuelle kommentarer skrives her: Tak for din deltagelse! Tryk på AFSLUT nederst til højre, og din besvarelse er gemt. Hvis du ønsker at få tilsendt gratis Gravid-app info-materiale (vi betaler porto og ekspedition), så send en mail til: 19

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering BILAGSRAPPORT Marts 2009 BILAGSRAPPORT Side i 1. INTERVIEWGUIDE UFC-KONSULENTERNE...

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

stemmer fra praksisfeltet

stemmer fra praksisfeltet stemmer fra praksisfeltet Fortællinger til inspiration i arbejdet med den tidlige indsats Redigeret af Gitte Bossi-Andresen og Holger Jacobsen ISBN 978-87-992302-1-1 Stemmer fra praksisfeltet Stemmer fra

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - November 2014 Nationale resultater g tror, det kunne gøres lettere og lysende,

Læs mere

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Julie Høgsgaard Andersen Thorkil Thorsen Marius Brostrøm Kousgaard December 2014

Læs mere

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF JOBCENTER GREVE FOR LOKALT BESKÆFTIGELSESRÅD GREVE BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Del 1:

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. - akut ambulante patienter

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. - akut ambulante patienter Spørgeskemaundersøgelse blandt 15.610 akut ambulante patienter 2014 LUP Akutmodtagelse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser - akut ambulante patienter Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Evaluering af Projekt Godnathistorie i Statsfængslet i Ringe

Evaluering af Projekt Godnathistorie i Statsfængslet i Ringe Evaluering af Projekt Godnathistorie i Statsfængslet i Ringe Af Natalia Bien og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret, Evalueringsenheden December 2012 Forord

Læs mere

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR KØBENHAVN 2015 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET

Læs mere

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB 15:12 Else Christensen Siddhartha Baviskar 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA

Læs mere

EVALUERING AF PILOTPROJEKT

EVALUERING AF PILOTPROJEKT November 2014 En app til fælles beslutninger og recovery i Region Hovedstadens Psykiatri EVALUERING AF PILOTPROJEKT Esben Sandvik Tønder og Lisa Korsbek, PC Ballerup Kompetencecenter for Rehabilitering

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD

Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD 180 Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD Mange voksne med ADHD har svært ved at få hverdagen til at fungere. STRUKTUR De har ofte vanskeligheder med at organisere

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp

Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp Udarbejdet af Enhed for

Læs mere

FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING

FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING Pilottest

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Projektets mål...1 1.2 Evalueringens formål og fokus...1 1.3 Evalueringens datagrundlag...1 1.4 Læsevejledning...2 2. Konklusioner og anbefalinger...3 2.1 Evalueringens

Læs mere

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP Vejledning I Praktik Evalueringsrapport VIP Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 4 Projektets hovedformål... 4 Succeskriterier... 4 Datagrundlag... 5 Rapportens opbygning... 6 Konklusioner... 6 Anbefalinger...

Læs mere

Forventningssamtalen

Forventningssamtalen Et brugerinddragelsestiltag på Glostrup Hospital, N38 Laura Emdal Navne Stine Louring Nielsen Charlotte Bredahl Jacobsen EVALUERING / Projekt 2185 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere