EVALUERING AF GRAVID-APP EN. Komiteen for sundhedsoplysning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF GRAVID-APP EN. Komiteen for sundhedsoplysning 2014"

Transkript

1 EVALUERING AF GRAVID-APP EN Komiteen for sundhedsoplysning 2014

2 Indhold 1.0 Indledning Gravid-app en Evalueringens formål Evalueringens metoder og materialer Datagrundlaget for evalueringen Virkningskæden Evalueringens tidsplan og aktiviteter Definition af empowerment og self-efficacy Procedure for kortlægning af Gravid-app ens udbredelse og rekruttering af gravide Resultater Kortlægning af Gravid-app ens udbredelse Oplevelse og anvendelse Oplevelse og anvendelse af Gravid-app ens funktioner Oplevelse og anvendelse af Gravid-app en som helhed Empowerment, self-efficacy og viden Diskussion Sammenfatning og konklusion Anbefalinger Referencer Bilag Bilag

3 1.0 Indledning Gravid-app en henvender sig til kommende forældre eller forældre, der ønsker at blive gravide. App en er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning og Jordemorforeningen, og den anbefales af Sundhedsstyrelsen. App en har været på markedet siden april Formålene med Gravid-app en er at: Forberede kommende forældre på graviditeten, fødslen og barslen. Bidrage til, at perioden opleves som en tryg proces. Klæde forældre på til at tage godt i mod barnet. Komiteen for Sundhedsoplysning modtog i 2013 midler fra TrygFonden til evaluering af Gravidapp en. Nærværende rapport formidler resultaterne fra evalueringsprocessen, som forløb fra september 2013 til marts Gravid-app en App en har fem forskellige funktioner: Håndbog: Håndbogen indeholder en række artikler, hvor man kan læse om graviditeten og fødslen. Dagbog: I dagbogen kan man nedskrive tanker og oplevelser samt tage billeder. Video-fødselsforberedelsesøvelser: Funktionen indeholder en række videoer, hvor man kan se fødselsforberedelsesøvelser. Fødested: Informationer om fødestedet, hvor man finder vejvisning til fødestedet samt kontaktoplysninger mm. Mine aftaler: Vha. denne funktion kan man oprette aftaler fx med jordemor og læge. Håndbogen er den mest omfattende funktion i Gravid-app en, og den indeholder en masse artikler, som relaterer sig til graviditeten, fødslen og barnet. Artiklerne er primært skrevet af jordemor Lene Skou Jensen, og al tekst er gennemgået og fagligt godkendt af Jordemorforeningen. 2.0 Evalueringens formål Evalueringen har følgende formål: At kortlægge Gravid-app ens udbredelse. At bidrage til kvalificering og udvikling af Gravid-app en med udgangspunkt i følgende to evalueringsspørgsmål: 1. Hvordan opleves og anvendes Gravid-app en af dens brugere? 2. Hvilken betydning har Gravid-app en i forhold til, at brugere får ny viden og oplever øget empowerment? Gravid-app ens udbredelse vil blive kortlagt ved at se på antallet af downloads samt ved at klarlægge kendskabet til og promoveringen af app en på fødestederne i Danmark. 2

4 Brugernes oplevelse og anvendelse af app en vil blive klarlagt ved at undersøge, hvordan brugerne oplever app en som helhed og dens forskellige funktioner. Derudover vil der ses på, hvornår og hvordan app en anvendes, herunder hvilke funktioner der anvendes hyppigst. Sidst, men ikke mindst, undersøges det, hvorvidt app en bidrager til ny viden samt øget oplevelse af empowerment og selfefficacy blandt brugerne. 3.0 Evalueringens metoder og materialer Vi valgt at tage udgangspunkt i evalueringsmodellen virkningsevaluering [1]. En virkningsevaluering handler om at skaffe viden om sammenhængen mellem en indsats og dens resultater. I virkningsevaluering tages der udgangspunkt i en eksplicit forestilling om, hvordan og hvorfor en indsats virker. Disse forestillinger om indsatsen kaldes virkningskæden og beskrives forud for evalueringen. Evalueringen går så ud på at undersøge, om disse trin i virkningskæden rent faktisk finder sted. Afslutningsvis samles der op på, om resultatet har indfundet sig som forudsagt af virkningskæden [1]. 3.1 Datagrundlaget for evalueringen Til at belyse evalueringsspørgsmålene er valgt en kombination af kvantitative og kvalitative metoder. I og med vi ingen information har på brugere af Gravid-app en, har vi ikke mulighed for at lave en større spørgeskemaundersøgelse blandt app ens brugere, og derfor vil vægtningen ligge på den kvalitative metode. Vha. denne kan vi få indblik i brugernes oplevelser af app en og deres motiver for anvendelse eller mangel på samme. Derudover har vi med denne metode mulighed for at gå lidt mere eksplorativt til værks [2]. Den kvantitative del relaterer sig til Gravid-app ens udbredelse og omfatter registreringen af antallet af downloads samt en spørgeskemaundersøgelse blandt jordemødre på Danmarks fødesteder (se bilag 1). Den kvalitative del har at gøre med evalueringsspørgsmål 1 og 2 og omfatter interviews med brugere af Gravid-app en (se bilag 2). Der vil i alt blive foretaget et fokusgruppeinterview med tre brugere af Gravid-app en og otte telefoninterviews med otte forskellige brugere. 3.2 Virkningskæden En del af evalueringen foretages som en virkningsevaluering, hvor der opstilles en virkningskæde for indsatsen. Evalueringen afprøver, om disse forventninger til virkninger opnås samt hvorfor eller hvorfor ikke, herunder hvilke fremmende eller hæmmende faktorer evalueringen viser [3]. Virkningskæden er illustreret i figur 3.1, og den kan kort forklares således: Hvis en gravid, der har downloadet Gravid-app en, oplever app ens forskellige funktioner som nyttige og brugervenlige, da vil app en sandsynligvis blive anvendt. Anvendelse af app en vil føre til, at de gravide oplever øget empowerment og self-efficacy, samt at de får ny og anvendelig viden. Dette vil i sidste ende give en øget tryghed i forhold til graviditet og fødsel, samt forberede kommende forældre på graviditet og fødsel. 3

5 Figur 3.1 Virkningskæden 3.3 Evalueringens tidsplan og aktiviteter Evalueringen forløb i tre faser: Forberedelse, dataindsamling og analyse og formidling (se tabel 3.1) Tabel 3.1 Evalueringens tidsplan og aktiviteter Fase 1. Forberedelse September - Møde med Marie (udvikler) og Rune (evaluator). - Telefonmøde med en jordemor Anne-Mette (udvikler). - Forberedelse og gennemgang af relevant litteratur, herunder evalueringsteori og empowerment teori. - Udarbejdelse af evalueringsprotokol. Oktober - Præsentation af evalueringsprotokol for Rune (evaluator), Lea (evaluator), Anne- Mette (udvikler) og Marie (udvikler) - Tilretning efter præsentation - Udarbejdelse af detaljeret plan for evalueringsaktiviteter - Udarbejdelse af spørgeguides til interviews. - Udarbejdelse af spørgeskema til fødestederne. Fase 2. Dataindsamling November - Rekruttering af deltagere til interviews. - Udsendelse af spørgeskema til ansatte på fødestederne. December - Afholdelse af interviews. - Transskribering af interviews. Fase 3. Analyse Januar & februar - Transskribering af interviews. - Analyse og rapportskrivning. Marts - Midt marts: Første udkast til rapport afleveres. - Ultimo marts: Endelig rapport afleveres. 3.4 Definition af empowerment og self-efficacy Empowerment er et paraplybegreb, der forstås og konkretiseres forskelligt i forskellige kontekster. Definitionen af empowerment afhænger således af den sammenhæng, hvori begrebet bliver brugt, samt hvorvidt empowerment udspiller sig på gruppe- eller individniveau [4]. Inden for sundhedsområdet defineres empowerment på individniveau som en proces, hvor individer oplever en øget følelse af self-efficacy (troen på egen evne til at handle) samt kontrol og ejerskab 4

6 over beslutninger [4, 5]. I relation til gravide er empowerment således en proces, hvor gravide tager del i beslutninger omkring deres graviditet og oplever øget self-efficacy og kontrol i forbindelse med graviditeten og den kommende fødsel [6]. Kamedo et al. har udviklet en skala, hvis formål er at måle gravides empowerment [6]. Skalaen er udviklet på baggrund af andre validerede empowermentskalaer, som anvendes til måling af empowerment i lignende grupper af mennesker, fx nybagte mødre. Skalaen indeholder følgende fem komponenter: - Self-efficacy - Forestilling - Selvværd - Støtte og sikkerhed - Glæde ved graviditeten Vi anvender Kamedo et al. s definition af empowerment, og spørgeguiden til interviewene er derfor udviklet med inspiration fra denne (se bilag 2). 3.5 Procedure for kortlægning af Gravid-app ens udbredelse og rekruttering af gravide Antallet af downloads af Gravid-app en indhentes fra Itunes Connect. Derudover udsendes et spørgeskema til ansvarlige jordemødre for svangrekonsultationerne på alle danske fødesteder. I spørgeskemaet spørges der ind til de ansvarlige jordmødres og deres kollegaers kendskab til Gravidapp en, samt hvorvidt app en anbefales til gravide på deres fødested (se bilag 1). Der laves otte enkelt-telefoninterviews og én fokusgruppe med tre brugere af Gravid-app en. To rekrutteringsprocedurer anvendes: 1) Gravide tilknyttet et jordemorcenter i Tingbjerg og et i København spørges i de respektive centres venteværelse, om de har lyst til at deltage i et interview om Gravid-app en. 2) Ligeledes kontaktes Odense Jordemorcenter, og de ansatte bedes spørge gravide, om de har lyst til at deltage i en fokusgruppe. Generelt rekrutteres gravide, som er i slutningen af deres graviditet, idet det formodes, at disse i højere grad vil bruge Gravid-app en end de, der er tidligt i deres graviditet. De gravide, der ønsker at deltage, modtager Gravid-app en gratis, og ca. halvanden måned efter de har modtaget app en, gennemføres interviewet. Deltagerne modtager et gavekort på 200 kr. for deltagelse. De interviewede var i alderen år, og 10 af de interviewede var gravide, mens én havde født, da vi lavede interviewene. Alle undtagen én var førstegangsfødende. To havde en længere videregående uddannelse og ni havde en mellemlang videregående uddannelse. 5

7 Antal downloads 4.0 Resultater 4.1 Kortlægning af Gravid-app ens udbredelse Siden juni 2013, hvor app en begyndte at koste 19 kr. (inden da var den gratis), er der i gennemsnit blevet downloadet 520 Gravid-apps per måned, dvs. 121 per uge (figur 4.1). I Danmark fødes ca børn om måneden [7]. De 520 downloads per måned, svarer således ca. til, at 10 % af alle gravide downloader app en. De fremgår af figuren nedenfor, at antallet af downloads har været stigende siden september Ca. 90% af alle downloads af app en, downloades til Iphones eller Ipads, mens de resterende downloades til android telefoner og tablets. Figur 4.1 Antal downlads af Gravid-app en opdelt på måned Juni 2013 Juli 2013 August 2013 September 2013 Oktober 2013 November 2013 December 2013 Januar 2014 Februar 2014 Et elektronisk spørgeskema omhandlende Gravid-app ens udbredelse blev i december 2013 sendt til de ansvarlige jordemødre for svangre-konsultationerne på alle Danmarks fødesteder (bilag 1). 19 ud af 21 af jordemødrene besvarede spørgeskemaet (svarprocent: 90,5%). Spørgeskemaet omhandlede både de ansvarshavende jordemødres eget kendskab til Gravid-app en samt kendskabet blandt jordemødrenes kollegaer. 90% af jordemødrene kendte til Gravid-app en (figur 4.2), men kun 18% havde prøvet at klikke rundt i den (figur 4.3). Ud af dem, der kendte til app en, anbefalede 56% app en til gravide (figur 4.4). De jordemødre, der besvarede, at de ikke anbefalede Gravid-app en, blev spurgt, hvad årsagen til dette var. Her svarede de, at årsagen var, at de manglede kendskab til app en, eller at de aldrig havde fået præsenteret app en. De jordmødre, som anbefalede Gravid-app en, blev spurgt, hvor stor en andel af de gravide, de mødte, som de anbefalede den til. Andelen varierede en del fra jordemor til jordemor: 40% anbefalede den 6

8 til enkelte/nogle, 10% anbefalede den til ca. haldelen, mens 40% anbefalede den til de fleste/alle (figur 4.5). Figur 4.2 Kender du Gravid-app'en? (n=20) Ja Nej Ved ikke 0% 10% 90% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Figur 4.3 Har du selv prøvet at klikke rundt i Gravid-app'en? (n=17) Ja 18% Nej 82% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Figur 4.4 Anbefaler du gravid-app en til gravide? (n=18) Ja Nej Har ikke med gravide at gøre Ved ikke 6% 17% 22% 56% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 4.5. Cirka hvor stor en andel af de gravide, du møder, anbefaler du Gravid-app'en til? (n=10) Enkelte/nogle Ca. halvdelen De fleste/alle Ved ikke 10% 10% 40% 40% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% For at få et billede af det generelle kendskab til app en blandt personalet på Danmarks 21 fødesteder, blev jordemødrene også spurgt ind til kendskabet blandt deres kollegaer. Ifølge 40% af de adspurgte jordemødre, så kendte de fleste/alle jordemødre, der har med gravide at gøre på deres sygehus, Gravid-app en (figur 4.6). 75% af jordemødrene angav, at de havde info-/promoveringsmateriale på deres sygehus (figur 4.7). Dette info-/promoveringsmateriale stod på langt størstedelen af sygehusene i venteværelset. 7

9 Figur 4.6 Cirka hvor stor en andel af de kollegaer du har, som har med gravide at gøre, kender Gravid-app'en? (n=20) Ingen Enkelte/nogle Ca. halvdelen De fleste/alle Ved ikke 0% 10% 25% 25% 40% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Figur 4.7. Har I Gravid-app info-/promoveringsmateriale på dit sygehus (plakater/promoveringskort)? (n=20) Ja Nej Ved ikke 10% 15% 75% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Opsummerende findes der generelt et stort kendskab til Gravid-app en blandt personalet på de danske fødesteder, og ca. halvdelen anbefaler app en til gravide. Til trods for dette er det bemærkelsesværdigt, at kun 18% har prøvet at klikke rundt i app en selv, og at manglende kendskab er den primære årsag i de tilfælde, hvor app en ikke anbefales til gravide. 4.2 Oplevelse og anvendelse Dette og det følgende afsnit bygger på de kvalitative interviews. I dette afsnit vil de gravides oplevelse og anvendelse af app ens funktioner samt deres oplevelse af app en som helhed blive præsenteret. I det næste afsnit vil begreberne self-efficacy, empowerment og viden knyttes op på nogle af de fortællinger, vi fik fra de gravide Oplevelse og anvendelse af Gravid-app ens funktioner Som beskrevet er håndbogen den mest omfattende funktion i app en, og derfor var det heller ikke en overraskelse, at denne funktion var den hyppigst anvendte blandt de interviewede. Den næst-hyppigst anvendte funktion var fødselsforberedelses-videoøvelserne. Generelt varierede det, hvor hyppigt de gravide havde benyttet app en nogle havde brugt den dagligt, mens andre havde brugt den 2-3 gange om ugen. Uge for uge en fast tradition Den hyppigst anvendte funktion i Gravid-app en var uge for uge-artiklerne i håndbogen. Her kan de gravide læse om, hvad der sker med kvinden og babyen uge for uge i graviditeten. For mange af de gravide var det en fast tradition, hver uge at læse om, hvad der ville ske i løbet af ugen: Det er en tradition, når jeg går ind i en ny uge, at så tager jeg app en frem, og så læser vi op for hinanden, hvad er det, der sker med barnet i den uge, og hvad sker der med mig, og så bliver vi helt glade oven i hovedet over, at der sker så meget med vores lille pige. 8

10 Det gør, at vi kommer tættere på det individ, der er inde i maven, det hele bliver lidt mere virkeligt. Og det skaber en ro omkring graviditeten. Det fremgår af ovenstående citater, at det var fascinerende og dejligt for de gravide at læse om, hvad der skete med barnet og med deres krop. Det gjorde graviditeten og barnet mere virkelig og håndgribelig. Samtidig var det rart for dem at læse om, at det, der skete med deres krop, var helt normalt. Det forsikrede dem om, at alt gik som det skulle, og at barnet havde det godt. Fundet svar på bekymringer Rigtig mange af de gravide beskrev situationer, hvor de havde været bekymrede i forhold til graviditeten og søgt hjælp i app en. De havde fx haft bekymringer i forhold til blodigt tandkød, plukveer, ikke at kunne mærke barnet og hævede ben. Der var en dag, hvor jeg havde børstet tænder, og så var min mund fuld af blod. Jeg blev helt vildt bange, og der var det rigtig fint, for så gik jeg ind og kiggede i app en, og her kunne jeg læse, at det faktisk var helt normalt, og der tænkte jeg, hold op, hvor er det dejligt at vide, at jeg er normal. Hvis jeg pludselig har følt, at jeg har mærket mindre liv, så har jeg været inde og kigge i Akut hjælp eller Tanker og uro, hvor der står, at så kan du tage noget koldt at drikke eller spise noget sødt, og så kan du lægge dig. Og det har været rigtig fint, for så bevæger den sig igen, og så bliver man beroliget, og det har været meget forsikrende, når man ligesom kan se, at der sker det, der står, der vil ske. Fælles for alle disse kvinder var, som citaterne ovenfor også beskriver, at de, ved at læse i app en, fandt ud af, at det, der skete med deres krop, var helt normalt. Dette beroligede og forsikrede kvinderne om, at der ikke var noget galt. Dette gjorde kvinderne trygge, og deres bekymringer blev mindre. Forberede sig til undersøgelser Flere af de gravide havde stor gavn af artiklerne, der lå under menupunktet undersøgelser. Her læste de om, hvad der skulle ske under konsultationerne hos deres jordemor og deres almen praktiserende læge. Jeg læser det om konsultationerne, inden jeg skal til jordemorkonsultation, og så ved jeg, hvad der skal foregå, og jeg har også kunnet sige til, hvis jordemoren har glemt et eller andet. For det er ikke altid, at lægerne og jordemoren har helt styr på det, og så er det godt at være forberedt hjemmefra. Så den funktion har jeg brugt meget. Det, at jeg ved, hvad der skal ske under de forskellige konsultationer, det gør jo, at jeg faktisk kan gå ind og stille nogle krav i forhold til, at jeg også får det, som jeg er berettiget til, så jeg er sikker på, at de kommer omkring det, de skal. Det fremgår af de gravides beretninger ovenfor, at de brugte app en som et værktøj til at forberede sig og klæde sig selv på til konsultationerne med jordemor og læge. Ved at læse i app en forberedte de spørgsmål til konsultationerne og sikrede sig, at alle de undersøgelser, der skulle gennemføres, blev gennemført. 9

11 Forberede sig til fødslen Fødslen fyldte rigtig meget for de interviewede, specielt dem, der snart skulle føde. Flere af disse havde haft gavn af at læse om fødslen og bruge fødselsforberedelses-videoøvelserne i app en. Fødslen er jo noget, man er helt uvidende omkring, så det er rart, at man ved, hvad der skal ske, og hvad ens krop skal igennem, så man har lidt styr på det, og man ved, hvor man er undervejs. Vi har følt os bedre klædt på til fødslen pga. den her viden om de forskellige faser. Jeg gik ind på app en og fandt en video omkring rolig vejrtrækning mellem veerne og satte den på, og så kunne jeg sidde og øve det igennem i ti minutter og få en fornemmelse af, hvordan det er med bevægelserne og vejrtræningen, og nu har det ligesom sat sig fast, så da jeg sad i går aftes og så fjernsyn, så prøvede jeg lige igen at trække vejret på den måde. Citaterne demonstrerer, at kvinderne forberedte sig til fødslen ved at læse om fødslen og dens forskellige faser i app en samt ved at lave fødselsforberedelses-videoøvelserne. Det at kunne forberede sig gjorde, at de gravide følte sig mere trygge og bedre klædt på i forhold til fødslen. En af de gravide fortalte, at hun ville tage app en med til fødslen, for at hende eller hendes kæreste kunne søge hjælp i app en, når hun oplevede store smerter. På den måde ville hun bruge den aktivt under selve fødslen. En af de interviewede havde lige født, da vi gennemførte interviewet, og hun beskrev, at det havde givet dem en tryghed under fødslen, at de havde læst om fødslen og de forskellige faser, man kommer igennem, i app en. På den måde vidste de, hvilken fase de var i under fødslen, hvilket forsikrede dem om, at deres fødsel var normal og gik, som den skulle. Det var meget rart lige at få den ro ved at læse, at fødslen faktisk fulgte faserne meget godt. Det gjorde os trygge, fordi man kan se, at vi er helt normale, og det går, som det skal. Det skaber et overblik. Manden inkluderes Størstedelen af de gravides kærester/mænd var blevet inkluderet i brugen af app en. Enten ved at de selv havde brugt app en, eller ved at app en var blevet brugt som udgangspunkt til at få snakket om nogle forhold ved graviditeten og fødslen. For nogle var det, som beskrevet tidligere, en fast tradition at læse uge for uge-artiklerne op for hinanden. Dette betød, at mændene blev en del af processen, og at barnet blev mere virkeligt for dem, samtidig med at det styrkede forholdet. Det gør babyen mere menneskelig, man ved, hvor stor og lang den er, man kan forholde sig til størrelsen og specielt for ham, der ikke har babyen i maven og ikke kan mærke den. Det bliver mere hångribeligt, og man bliver mere klar til at elske denne her baby, når den kommer. Jamen det gør, at vi begge to er med i den her proces, han er en del af det, og det styrker vores forhold helt vildt meget. 10

12 For flere af de interviewede, der var manden også blevet inkluderet i det, der stod om fødslen i app en. Enkelte beskrev, at app en havde været et godt udgangspunkt til at få snakket om fødslen, og hvordan denne ville forløbe. Den [app en] har givet os anledning til at snakke om fødslen om hvordan vi reagerer osv. Så det er virkelig et godt udgangspunkt for, at vi kan snakke videre om det selv. Også fordi det kan være svært bare at sætte dig ned og sige: Hvordan tror du, at du reagerer under fødslen? Hvor man nu her med app en ved lidt, og så kan man snakke ud fra det. Citatet demonstrerer, at kvinden ser app en som et redskab til at få snakket om nogle forhold ved graviditeten og fødslen, specielt forhold der kan være svære at tale om. Selvom app en henvender sig til kvinder, bruges den både af kvinderne og deres mænd/kærester. Dette er positivt i forhold til at app ens formål om at styrke forældrenes tryghed ift. graviditeten og forberede dem som kommende forældre. Udover uge for uge funktionen, så var udstyr også en funktion, der hyppigt blev anvendt af mændene. Hvordan de interviewede oplevede og anvendte denne funktion, beskrives i det følgende. Udstyr Under interviewene kom det frem, at mange af de gravide selv, men også enkelte af de gravides mænd/kærester, havde anvendt udstyrslisten. Kvinderne beskrev, at udstyrslisten havde givet dem et godt overblik over, hvad de manglede at købe og gjort dem opmærksomme på forhold, som de skulle være klar over, når de skulle ud og købe nyt udstyr til barnet. Udstyrslisten har jeg brugt meget, her har jeg læst om kravene til senge og vugger, og jeg endte med at vælge den, vi havde i familien fra, fordi jeg kunne se, at målene mellem tremmerne ikke levede op til kravene. Så her har jeg jo så gjort nogle ting anderledes, fordi jeg har fået noget viden gennem app en. Selvom funktionen var brugbar for mange af kvinderne, syntes flere, at en enkelt ændring ville forbedre funktionen. Ændringen relaterede sig til de hak, man kan sætte ud for hvert udstyr. De syntes, at det var ærgerligt, at disse hak ikke blev gemt i app en of foreslog derfor, at dette blev ændret. Dagbog, mine aftaler, fødested og søgefunktionen Der var ingen af de gravide, der havde brugt dagbogsfunktionen. Flere af de gravide beskrev, at tanken med dagbogsfunktionen var god, men at de hellere ville lave en rigtig bog, eller gemme det de skrev på computeren. Grunden til dette var, at de så app en som noget midlertidigt og forgængeligt. De var derfor bange for at miste informationen, når de skilte sig af med app en eller telefonen. Mine aftaler funktionen var der heller ikke så stor tilslutning til. De fleste beskrev, at de hellere ville bruge kalenderen på telefonen, og at de så det som dobbeltarbejde, hvis de også skulle taste aftaler ind i app en. Nogle af de gravide kunne dog godt forestille sig at bruge funktionen, hvis den kunne synkroniseres med kalenderen på deres telefonen. Derudover var der nogle, der pointerede, at aftalerne ikke stod i rækkefølge efter hvilken aftale, der datomæssigt kom først, og at dette var et irritationsmoment. 11

13 Kun én af de gravide havde brugt fødestedsfunktionen, men stort set alle syntes, at den var rigtig smart. De beskrev, at det var rart have telefonnummer og adresse til fødestedet lige ved hånden, og de kunne sagtens forestille sig, at de ville bruge den, når fødslen gik i gang. Søgefunktionen var der ligeledes ikke så mange af de interviewede, der havde brugt. Oftest fordi de ikke vidste, at den var der. De fleste syntes dog, at funktionen var smart Oplevelse og anvendelse af Gravid-app en som helhed Den generelle oplevelse af app en var positiv. De interviewede beskrev den som dybdegående, grundig, let forståelig, velskrevet, informativ, let tilgængelig og fyldestgørende. Generelt syntes de, at det var dejligt, at alt var samlet på et sted i Gravid-app en, og at denne altid var lige ved hånden. Jeg har fået læst meget mere, fordi den er lige ved hånden, så fx når jeg ligger på sofaen, og han ser fodbold, så kan jeg lige gå ind og se. Apps er lettilgængelige, og denne lettilgængelighed var også en af grundene til, at de gravide var så begejstrede over app en. De interviewede beskrev, at app en altid var lige ved hånden, og derfor brugte de den også mere end fx bøger og pjecer. Denne lettilgængelighed var også tydelig under flere af interviewene, hvor kvinderne flere gange gik ind og kiggede i app en, mens vi sad og snakkede om den. Alle de interviewede ville anbefale Gravid-app en til andre gravide, hvilket også tydeliggjorde den generelle positive oplevelse af app en. Opsætning og layout Generelt var de interviewede glade for Gravid-app ens opsætning og layout. De syntes, at det var flot og overskueligt sat op og dejligt, at der var så mange billeder. Derudover var de meget glade for dropdown menuerne, idet de gjorde teksten overskuelig. Det er dejligt overskueligt, at det er små bidder, man får, og så kan man gå videre ned i den næste. At det ikke bare står ud i et. Det giver et godt overblik. Flere af de gravide havde kommentarer til app ens forside. Flere kunne rigtig godt lide funktionen på forsiden, hvor der kommer tilfældige artikler op, fordi funktionen bidragede til, at de gravide fik læst nogle artikler, som de ellers ikke ville have læst. Jeg er glad for den funktion, hvor der kommer forskellige artikler op, hvor man så kan bladre lidt. Jeg har brugt den, hvis jeg har siddet i bussen, og ikke har haft noget at lave, så har jeg kigget lidt. Og på den måde har jeg læst nogle artikler, som jeg ikke ville have læst endnu, eller som jeg ikke ville have gidet læse. I stedet for at gå ind målrettet og læse efter det jeg søgte, så bliver man lidt yderligere informeret. Flere af de gravide fortalte, at de i begyndelsen mest læste artiklerne omhandlende uge for uge, mens de mod slutningen af deres graviditet i højere grad læste om fødslen og amningen. Der var på den måde en helt naturlig udvikling i, hvilke elementer af app en de gravide anvendte. Derfor var det heller ikke så underligt, at enkelte af de interviewede syntes, at det var rart, at emnerne i app en var delt ind efter, hvor man var i graviditeten. 12

14 Udover disse meget positive oplevelser af opsætning og layout var der også flere, der syntes, at forsiden rent intuitivt var svær at finde rundt i. Specielt fordi der skete for meget på den. En beskrev, at hun i det første lange stykke tid slet ikke havde været opmærksom på bjælken i bunden med de forskellige funktioner. Derudover syntes flere, at hjem-knappen i bjælken var svær at finde. Flere af de interviewede pointerede ligeledes, at det ville være godt, hvis app en udregnede, hvilken uge man var i ud fra ens terminsdato. En sådan funktion ville forbedre app en. Informationskilder og informationsbehov Det var tydeligt, at de interviewede gravide havde et stort informationsbehov i forhold til deres graviditet. Specielt var de nysgerrige i forhold til, hvad der skete med deres krop og med barnet. Mange af de gravide beskrev, at de brugte flere forskellige informationskilder, og at de ofte holdt den information, de fandt, op i mod hinanden. Her gav det dem en tryghed, hvis der stod det samme i de forskellige kilder. De primære informationskilder, som kvinderne brugte, var apps, internettet, bøger og pjecer. Flere af de gravide havde downloadet andre apps, der handlede om graviditeten. Alle beskrev, at de andre apps på markedet ikke var særlig gode, fordi de var overfladiske og ofte fyldt med reklamer. Gravid-app en er mere dybdegående end andre apps og fri for reklame. Der står meget mere i app en i forhold til de sider, jeg har brugt på nettet, og app en berører flere temaer. Det er helt klart Gravid-app en, der er den bedste app. De fleste af de gravide brugte også internettet til at finde information. De var dog ikke særlig begejstrede for denne informationskilde, fordi de tit endte med at læse blogs med personlige beretninger, som ofte var skræmmende og gjorde dem bekymrede. Bøger og pjecer var for mange et godt supplement til Gravid-app en, specielt Politikens Graviditetsbog. For ca. halvdelen af de interviewede var Gravid-app en deres primære informationskilde. En kvinde beskrev, at en af grundene til dette var, at app en altid var lige ved hånden. Jeg bruger mest Gravid-app en, og så som supplement bruger jeg Politikens Graviditetsbog, og det er blandt andet fordi, så bruger jeg lige Ipad en til noget andet, og så kan jeg lige gå ind på app en. Afsender og betaling Alle de interviewede var klar over, at det var sundhedsprofessionelle, der havde udviklet app en, men kun ca. halvdelen vidste, at app en var udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning og Jordemorforeningen. For alle de interviewede havde det stor betydning, at afsenderen var troværdig og pålidelig. Det betyder meget, at det er fagfolk, der er stået bag. Jeg skal føle, at det er objektivt, og at app en bygger på evidensbaseret viden. 13

15 Alle de interviewede var enige om, at de gerne ville betale 19 kr. for Gravid-app en. Men de beskrev ligeledes, at hvis de ikke kendte til indholdet i app en, så var det ikke sikkert, at de ville betale for den. Hvis de derimod fik den anbefalet af en ven eller en fagperson, fx deres jordemor, ville de gerne betale for den. 4.3 Empowerment, self-efficacy og viden Empowerment og self-efficacy er tæt forbundne begreber, der har med troen på egen evne til at handle samt kontrol og ejerskab over beslutninger at gøre [5, 6]. Mere specifikt er empowerment en proces, som øger individers evne til at møde deres egne behov, løse deres egne problemer og mobilisere nødvendige ressourcer for at føle sig i kontrol over deres liv [4]. De interviewede gravide fortalte om situationer, hvor de fandt svar på deres bekymringer i app en. Fx kunne de, hvis de oplevede ubehag, læse i app en om, hvad årsagen til denne ubehag var, og at denne var helt naturlig. På den måde blev de bekræftede i, at alt gik, som det skulle, hvilket gav dem en ro og en tryghed omkring deres graviditet. Dette blev yderligere tydeliggjort i og med, at flere beskrev, at de følte, at de havde en hjælp og en sikkerhed i app en. Disse fortællinger indikerer, at app en har bidraget til, at de i højere grad har været i stand til at finde svar på deres bekymringer og dermed løse deres problemer på egen hånd. Samtidig har app en styrket de gravides self-efficacy (tro på egne evner til at handle) i forhold til specifikke situationer. Fx i forhold til forskellige bekymringer, såsom ikke at kunne mærke liv. Derudover brugte flere af de gravide app en til at forberede sig til konsultationer med læge og jordemor. Ud fra informationer fra app en forberedte de spørgsmål og var opmærksomme på, om alle undersøgelser blev gennemført under konsultationerne. De havde på den måde en kontrol over situationen. Dette antyder, at app en har været med til at styrke de gravide tro på egne evner til at handle og øge deres oplevelse af kontrol i forhold til graviditeten. For flere af de gravide blev app en anvendt som et værktøj til at snakke med deres mænd/kærester om forskellige forhold ved graviditeten og fødslen. Dette faciliterede diskussioner og refleksioner, der resulterede i, at de interviewede og deres mænd/kærester følte sig bedre forberedte i forhold til graviditeten og fødslen samtidig med, at det knyttede dem mere sammen. For enkelte har informationer fra app en forårsaget, at de handlede anderledes. Dette indikerer, at de via app en har tilegnet sig ny viden, som har øget de gravides handlekompetence. Derudover beskrev flere af de gravide, at de brugte app en i kombination med andre informationskilder. De havde flere forskellige apps, læste i graviditetsbøger og søgte på nettet. Dette antyder, at app en både i sig selv, men også i kombination med de andre informationskilder, bidrager til ny viden. Opsummerende peger flere af de interviewedes fortællinger på, at app en har øget de gravides empowerment og self-efficacy samt bidraget til ny viden. Dette resulterede ydermere i, at de gravide følte sig bedre forberedt og mere trygge i forhold til graviditet og fødsel. 5.0 Diskussion Udbredelsen af Gravid-app en på de danske sygehuse bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt ansvarlige jordemødre for svangre-konsultationerne på de danske sygehuse. Det ville have været 14

16 bedre, hvis vi havde kontaktet alle jordemødrene på sygehusene, men dette var ikke muligt inden for evalueringens budget. Vi mener dog, at jordemødre er i stand til at give et validt billede af kendskabet på deres pågældende sygehus. Deltagerne til vores interviews havde selv tilmeldt sig, og de fik Gravid-app en gratis samt et gavekort på 200 kr. for at deltage. Efter de havde brugt app en i ca. halvanden måned, afholdt vi interviewene. Deltagerne havde således pga. setup et et incitament til at bruge app en. Sådan vil det selvfølgelig ikke være i virkeligheden, og vi er klar over, at de interviewede kan have fået mere ud af app en af den grund. Vi mener dog alligevel, at evalueringen giver et godt billede af, hvad app en kan bidrage til blandt dens brugere. Empowerment og self-efficacy måles oftest kvantitativt vha. validerede skalaer. En sådan kvantitativ tilgang ville have været at foretrække, men var ikke mulig i denne evaluering. Den metodiske tilgang var derimod kvalitativ, og vi kan derfor kun ud fra de gravides fortællinger prøve at afgøre, om app en har bidraget til øget empowerment og self-efficacy blandt de gravide. Til trods for dette mener vi dog alligevel, at denne evaluering tyder på, at app en bidrager til en øget oplevelse af empowerment og self-efficacy. Vi kan dog ikke sige noget om, hvor stor en andel og i hvor høj grad de gravide oplever øget empowerment og self-efficacy. 6.0 Sammenfatning og konklusion Antallet af downloads af Gravid-app en har ligget på 520 downloads i gennemsnit per måned, siden app en begyndte at koste penge i juni Derudover har der været en stigning i downloads siden september Kendskabet til Gravid-app en blandt jordemødrene på de danske fødesteder er stort, og ca. halvdelen af jordemødrene anbefaler app en til gravide. Den primære årsag, til at ca. halvdelen af jordemødrene ikke anbefaler app en til gravide, er manglende kendskab. Samtidig har forholdsvis få jordemødre selv prøvet at klikke rundt i app en. Undersøgelsen peger således på, at manglende kendskab er den største barriere for jordemødrene i forhold til at anbefale Gravid-app en til gravide. De interviewede var meget glade for håndbogsfunktionen i app en, og denne var også den hyppigst anvendte. Specielt uge for uge-artiklerne var der mange, der brugte. Disse beskrivelser gjorde barnet mere virkeligt både for de gravide og de gravides mænd/kærester. Derudover fandt mange svar på deres bekymringer i app en, fx bekymringer i forhold til smerter eller ikke at kunne mærke barnet. Med hjælp fra app en fandt de fx ud af, hvad årsagerne til deres smerter var og i nogle tilfælde også, hvad de kunne gøre for at afhjælpe dem. Samtidig brugte mange af de gravide app en til at forberede sig til konsultationer med jordmor og læge. Vha. denne forberedelse kunne de ligeledes pointere, hvis lægen eller jordemoren ikke kom igennem alle undersøgelserne. Der var stort set ingen af de interviewede, der havde anvendt mine aftaler og dagbogsfunktionen, og der var heller ikke stor tilslutning til dem. Fødested og søgefunktionen var heller ikke blevet anvendt af særlig mange, men de fleste af de gravide syntes, at begge funktioner var gode. Derudover savnede flere af de gravide en funktion, som kunne udregne, hvilken uge de var i. Generelt havde de interviewede en meget positiv oplevelse af Gravid-app en. De beskrev den som fyldestgørende, informativ og let tilgængelig. App en blev ofte brugt i kombination med andre informationskilder såsom bøger og internettet. For ca. halvdelen var app en deres primære informationskilde. 15

17 De gravides fortællinger peger i retning af, at app en har bidraget til, at de gravide i højere grad blev i stand til at tage beslutninger i forhold til deres graviditet samt at løse deres problemer på egen hånd. Alt dette har øget de gravides tro på egne evner til at handle og deres oplevelse af kontrol i forhold til deres graviditet. Dette indikerer, at app en har bidraget til en øget oplevelse af empowerment og self-efficacy samt bidraget til ny viden blandt app ens brugere. Forud for evalueringen blev der opsat en virkningskæde, som illustrerede, hvordan og hvorfor Gravid-app en virker (3.1). Evalueringen peger i retning af, at disse trin fandt sted blandt app ens brugere, måske ikke for alle, men i hvert fald for nogle. Samtidig peger evalueringen på en række indsatsområder, som kunne øge app ens udbredelse samt forbedre app en. Disse beskrives nedenfor. 7.0 Anbefalinger På baggrund af evalueringens fund anbefales følgende: Udbredelse Den største barriere for jordemødrene i forhold til at anbefale Gravid-app en til gravide er manglende kendskab til app en. Derudover har meget få jordemødre rent faktisk klikket rundt i app en. Det kan overvejes, om man skal arbejde på at øge kendskabet til Gravid-app en blandt jordemødrene på de danske sygehuse. Herunder om jordmødrene skal præsenteres for app en og evt. kunne downloade den gratis. Gravid-app en Stort set ingen af de interviewede brugte mine aftaler og dagbogsfunktionen. Det kan derfor overvejes, om disse funktioner skal videreudvikles, eller om de fortsat skal være en del af app en. Det kan overvejes, om der skal laves en ny funktion, der ud fra terminsdatoen udregner hvilken uge, den gravide er i. Det er en barriere for de gravide, at Gravid-app en koster 19 kr. Det ville have betydning for de gravide, hvis den blev anbefalet af sundhedspersonale. Det kan derfor overvejes, om der skal arbejdes på, at app en anbefales af sundhedspersonalet på fødestederne. Idet flere af de interviewede oplevede app ens forside som uoverskuelig og derfor havde svært ved at finde rundt i den, kan det overvejes, om denne skal videreudvikles. Overvej, om funktionen i udstyrslisten skal ændres, således at de hak, der kan sættes ud for hvert udstyr gemmes. 16

18 Referencer 1. Dahler-Larsen, P., Nye veje i evaluering håndbog i tre evalueringsmodeller2006: Systime. 2. Koch, L. and S. Vallgårda, Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab2004: Munksgaard. 3. Rieper, O., Håndbog i evaluering. Metoder til at dokumentere og vurdere proces og effekt af offentlige indsatser. København: AKF Forlaget, Gibson, C.H., A concept analysis of empowerment. Journal of advanced nursing, (3): p Tønnesen, H., et al., Terminologi. forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed, 2005, Det nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet. Center for Forebyggelse. Sundhedsstyrelsen. 6. Kameda, Y. and K. Shimada, Development of an empowerment scale for pregnant women. 金 沢 大 学 つるま 保 健 学 会 誌, (1): p Danmarks Statistik. Fødsler. [Internettet]: 17

19 Bilag 1 Spørgeskema omhandlende Gravid-app'ens udbredelse Spørgeskemaet indeholder spørgsmål, som omhandler dit og dine kollegaers kendskab til Gravid-app'en, samt hvorvidt dig og dine kollegaer anbefaler Gravid-app'en til gravide. Vi er klar over, at det kan være svært at svare på dine kollegaers vegne, men prøv alligevel at estimere ud fra din fornemmelse, hvor mange af dine kollegaer, der kender og anbefaler Gravid-app'en. 1. Kender du Gravid-app'en? Gravid-app'en er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Jordemorforeningen og med hjælp fra TrygFonden. App'en anbefales nu af Sundhedsstyrelsen. (1) Ja (2) Nej (3) Ved ikke 2. Har du selv prøvet at klikke rundt i Gravid-app'en? (1) Ja (2) Nej 3. Anbefaler du Gravid-app'en til gravide? (1) Ja (2) Nej (3) Jeg har ikke med gravide at gøre (4) Ved ikke 4. Hvorfor anbefaler du ikke Gravid-app'en til gravide? 5. Cirka hvor stor en andel af de gravide, du møder, anbefaler du Gravid-app'en til? (1) Enkelte (2) Nogle (3) Ca. halvdelen (4) De fleste (5) Alle, eller næsten alle (6) Ved ikke 6. Hvis du har kommentarer til de foregående spørgsmål, skrives de her: 18

20 7. Cirka hvor stor en andel af de kollegaer, du har, som har med gravide at gøre, kender Gravidapp'en? (1) Ingen (2) Enkelte (3) Nogle (4) Ca. halvdelen (5) De fleste (6) Alle, eller næsten alle (7) Ved ikke 8. Cirka hvor stor en andel af de gravide, dine kollegaer møder, anbefaler de Gravid-app'en til? (1) Ingen (2) Enkelte (3) Nogle (4) Ca. halvdelen (5) De fleste (6) Alle, eller næsten alle (7) Ved ikke 9. Hvis du har kommentarer til de foregående spørgsmål, skrives de her: 10. Har I Gravid-app info-/promoveringsmateriale på dit sygehus (plakater/promoveringskort)? (1) Ja (2) Nej (3) Ved ikke 11. Hvor står info-/promoveringsmaterialet henne? 12. Eventuelle kommentarer skrives her: Tak for din deltagelse! Tryk på AFSLUT nederst til højre, og din besvarelse er gemt. Hvis du ønsker at få tilsendt gratis Gravid-app info-materiale (vi betaler porto og ekspedition), så send en mail til: 19

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011.

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Evaluering Børne- og Ungerådgivningscentret 22-02-2013 Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Kort beskrivelse af projektet Høje-Taastrup

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Evaluering af Ung Mor. Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune

Evaluering af Ung Mor. Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune 1 Evaluering af projekt Ung Mor et gruppetilbud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Udarbejdet i juni 2015 af Vejen Kommune

Læs mere

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Juli 2010 Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende

Læs mere

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Om evalueringen Der er foretaget en kvantitativ baselinemåling ved projektets start ultimo 2015, hvor elever

Læs mere

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN BØRNEINDBLIK 5/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2014 1. ÅRGANG 3. JUNI 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FOLKESKOLEREFORMEN ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN Omkring fire ud af ti elever i 7.

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015 Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015 Antal tilbagemeldinger: 140 ud af 161 mulige 1: Oplevede du, at personalet i klinikken

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Faxe Kommunes alkoholpolitik/- retningslinje og samtalen om alkohol Jeg er stolt over at arbejde i en kommune, der sætter så målrettet ind på implementeringen af alkoholpolitikken/retningslinjen.

Læs mere

Evaluering af børnesamtalen

Evaluering af børnesamtalen Evaluering af børnesamtalen 15. august - 14. oktober 2011 Statsforvaltningernes evaluering af børnesamtalen 1. Indledning I resultatkontrakt 2011 er der fastsat et krav om, at statsforvaltningerne i 2011

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

INNOVATION. BLOGS. KU. DK

INNOVATION. BLOGS. KU. DK $ SPØRGEGUIDE TIL BRUGERTEST INNOVATION. BLOGS. KU. DK Katapult og Katalyst interviewer ca. 8 brugere af innovation.blogs.ku.dk for at samle viden om deres adfærd og behov i relationen til udvikling og

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

Evaluering af TeenFit, foråret 2015

Evaluering af TeenFit, foråret 2015 Evaluering af TeenFit, foråret 2015 TeenFit er et forløb udbudt af Rebild Ungdomsskole, hvor fokus er at øge motivationen til en sund livsstil, der giver mening for den enkelte, samt støtte vedkommende

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Demenssygeplejerske, Tinna Klingberg.

Demenssygeplejerske, Tinna Klingberg. Kursus for pårørende til mennesker med demens. Undersøgelsens problemstilling: Betydningen af at deltage i et kursus for pårørende til demensramte, og hvordan det afspejles i håndteringen af hverdagslivet

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013 Mobning på facebook Anna Kloster, november 2013 At være barn i dagens Danmark betyder, at man er opvokset med mange medier omkring sig. Særligt har de unge taget det sociale medie Facebook til sig. Efter

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Workshop C. Praktikdokumentet i pædagoguddannelsen om diskrepansen mellem det, der forberedes, og det der sker i praktikken.

Workshop C. Praktikdokumentet i pædagoguddannelsen om diskrepansen mellem det, der forberedes, og det der sker i praktikken. Workshop C. Praktikdokumentet i pædagoguddannelsen om diskrepansen mellem det, der forberedes, og det der sker i praktikken. I denne workshop inviteres du til at arbejde med og diskutere overvejelser,

Læs mere

Notat. Jobmesse Fyn Evaluering. Oktober Kontaktperson: Julie Tang - dir. tlf.:

Notat. Jobmesse Fyn Evaluering. Oktober Kontaktperson: Julie Tang - dir. tlf.: Notat Jobmesse Fyn 2016 Evaluering Oktober 2016 Kontaktperson: Julie Tang - dir. tlf.: 6474 7061 Evaluering af Jobmesse Fyn 2016 Ca. 5.500 personer og 115 virksomheder og uddannelsesinstitutioner deltog

Læs mere

Kan du ikke kende dig selv i din tilstand af GRAVID ELLER NYBAGT MOR?

Kan du ikke kende dig selv i din tilstand af GRAVID ELLER NYBAGT MOR? Kan du ikke kende dig selv i din tilstand af GRAVID ELLER NYBAGT MOR? P/01 Gravid eller nybagt mor P/03 Tak for din tilmelding P/04 Er der noget galt? INDHOLD P/06 Er der noget galt? (fortsat) P/08 Den

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn.

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn. Bilag 3 Interview med Mia. Mia er kærester med Martin og sammen har de datteren Mette. Kata: Jeg stiller spørgsmålene, og hedder Katariina Sofie: Jeg hedder Sofie, og jeg vil supplere Katariina. Kata:

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Erfaringer er ikke det du oplever. -erfaring er det, du gør ved det, du oplever. (Shirley Maclain) Benthe Dandanell 2010

Erfaringer er ikke det du oplever. -erfaring er det, du gør ved det, du oplever. (Shirley Maclain) Benthe Dandanell 2010 Erfaringer er ikke det du oplever -erfaring er det, du gør ved det, du oplever. (Shirley Maclain) Temaeftermiddag Fødsler og Traumer 26.10. Arrangeret af Metropols Sundhedsfaglig Efter- og Videreuddannelser

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC.

Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC. Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC. I Bilag 3a finder du det fulde interview med Tårngruppen, Sarah. Lydfil, interview med Sarah fra Tårngruppen:

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012.

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Antal tilbagemeldinger: 157 ud af 172 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester,

Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester, Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester, 18.10-1.11-2011 Antal tilbagemeldinger: 89 af 93 mulige 1: Havde du problemer med at finde det rigtige mødested? 24

Læs mere

BILAG 2 - Interviewguide

BILAG 2 - Interviewguide BILAG 2 - Interviewguide Temaer Vi vil bygge interviewet op omkring tre overordnede temaer, som vil danne ramme om interviewet og som de enkelte spørgsmål kan indgå under. Disse temaer har til formål at

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Virkningsevaluering en metode til monitorering og evaluering af patientuddannelse. Michaela Schiøtz Cand.scient.san.publ., Ph.d.

Virkningsevaluering en metode til monitorering og evaluering af patientuddannelse. Michaela Schiøtz Cand.scient.san.publ., Ph.d. Virkningsevaluering en metode til monitorering og evaluering af patientuddannelse Michaela Schiøtz Cand.scient.san.publ., Ph.d. Agenda 1 Hvordan forstås forandringer? Hvad er virkningsevaluering? Køreplan

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Patienters oplevede barrierer i mødet med sundhedsvæsenet

Patienters oplevede barrierer i mødet med sundhedsvæsenet Patienters oplevede barrierer i mødet med sundhedsvæsenet Afrapportering af fokusgruppeinterview med patienter, pårørende og sundhedspersonale Ved Kamille Samson Rapin BAGGRUND UNDERSØGELSENS FORMÅL Hvad

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Telemedicin fra kommunalt perspektiv Erfaringer med at give borgere og pårørende online-adgang til kommunale sundheds- og omsorgsdata

Telemedicin fra kommunalt perspektiv Erfaringer med at give borgere og pårørende online-adgang til kommunale sundheds- og omsorgsdata Telemedicin fra kommunalt perspektiv Erfaringer med at give borgere og pårørende online-adgang til kommunale sundheds- og omsorgsdata May-Britt Højgaard, Devoteam & Bodil Grøn, Fredericia Kommune Indhold

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med?

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med? Udkast til referat af fokusgruppeinterview angående temaet det gode specialeforløb. Tirsdag d 24.03.09, Det biovidenskabelige fakultet. Deltagere: Interviewer/ordfører: Jakob Lundgren Willesen Medinterviewer/logbogsholder:

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester til i Brønderslev.

Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester til i Brønderslev. Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester 06.11.12 til 22.11.12 i Brønderslev. Antal tilbagemeldinger: 100 ud af 108 mulige 1: Oplevede du, at personalet

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Arbejdsblad. Indhold. 27. maj 2010 A312. 1 Projektplanlægning 1. 2 Samarbejdet i gruppen 3. 3 Samarbejdet med vejlederne 5

Arbejdsblad. Indhold. 27. maj 2010 A312. 1 Projektplanlægning 1. 2 Samarbejdet i gruppen 3. 3 Samarbejdet med vejlederne 5 Arbejdsblad 27. maj 2010 A312 Indhold 1 Projektplanlægning 1 2 Samarbejdet i gruppen 3 3 Samarbejdet med vejlederne 5 1 Procesanalyse 1 Projektplanlægning I projektarbejdet har vi benyttet Google kalender

Læs mere

Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen?

Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen? Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen? Indledning Deltagerprocenten er en af de vigtigste faktorer for et screeningsprograms effekt. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvilke barrierer

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Når du skal udskrives

Når du skal udskrives Evaluering af Udskrivningsguiden: Når du skal udskrives Region Hovedstaden Evaluering af Udskrivningsguiden: Når du skal udskrives Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 I perioden fra 3. april til 9. juni 2009 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsen viser først

Læs mere

Afrapporteringsmøde 15. januar 2015 Vibeke Koushede Carina Sjöberg Brixval Solveig Forberg Axelsen Pernille Due

Afrapporteringsmøde 15. januar 2015 Vibeke Koushede Carina Sjöberg Brixval Solveig Forberg Axelsen Pernille Due Projekt Nyfødt Afrapporteringsmøde 15. januar 2015 Vibeke Koushede Carina Sjöberg Brixval Solveig Forberg Axelsen Pernille Due Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse Agenda Evidens for

Læs mere

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag G - Sofie 00.00 Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.10 Sofie: Ja, jamen det er, at jeg står

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

AFPRØV DINE TANKER OG ANTAGELSER

AFPRØV DINE TANKER OG ANTAGELSER AFPRØV DINE TANKER OG ANTAGELSER 1. Hvilken negativ antagelse/tanke hører du hyppigst? 2. Brug Tanketermometeret på side 109 til at måle, hvor stærk din tro på denne tanke er? 3. Hvilket eksperiment kunne

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Bemærk kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående svar. Anvisningerne:

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere