EVALUERING AF GRAVID-APP EN. Komiteen for sundhedsoplysning 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF GRAVID-APP EN. Komiteen for sundhedsoplysning 2014"

Transkript

1 EVALUERING AF GRAVID-APP EN Komiteen for sundhedsoplysning 2014

2 Indhold 1.0 Indledning Gravid-app en Evalueringens formål Evalueringens metoder og materialer Datagrundlaget for evalueringen Virkningskæden Evalueringens tidsplan og aktiviteter Definition af empowerment og self-efficacy Procedure for kortlægning af Gravid-app ens udbredelse og rekruttering af gravide Resultater Kortlægning af Gravid-app ens udbredelse Oplevelse og anvendelse Oplevelse og anvendelse af Gravid-app ens funktioner Oplevelse og anvendelse af Gravid-app en som helhed Empowerment, self-efficacy og viden Diskussion Sammenfatning og konklusion Anbefalinger Referencer Bilag Bilag

3 1.0 Indledning Gravid-app en henvender sig til kommende forældre eller forældre, der ønsker at blive gravide. App en er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning og Jordemorforeningen, og den anbefales af Sundhedsstyrelsen. App en har været på markedet siden april Formålene med Gravid-app en er at: Forberede kommende forældre på graviditeten, fødslen og barslen. Bidrage til, at perioden opleves som en tryg proces. Klæde forældre på til at tage godt i mod barnet. Komiteen for Sundhedsoplysning modtog i 2013 midler fra TrygFonden til evaluering af Gravidapp en. Nærværende rapport formidler resultaterne fra evalueringsprocessen, som forløb fra september 2013 til marts Gravid-app en App en har fem forskellige funktioner: Håndbog: Håndbogen indeholder en række artikler, hvor man kan læse om graviditeten og fødslen. Dagbog: I dagbogen kan man nedskrive tanker og oplevelser samt tage billeder. Video-fødselsforberedelsesøvelser: Funktionen indeholder en række videoer, hvor man kan se fødselsforberedelsesøvelser. Fødested: Informationer om fødestedet, hvor man finder vejvisning til fødestedet samt kontaktoplysninger mm. Mine aftaler: Vha. denne funktion kan man oprette aftaler fx med jordemor og læge. Håndbogen er den mest omfattende funktion i Gravid-app en, og den indeholder en masse artikler, som relaterer sig til graviditeten, fødslen og barnet. Artiklerne er primært skrevet af jordemor Lene Skou Jensen, og al tekst er gennemgået og fagligt godkendt af Jordemorforeningen. 2.0 Evalueringens formål Evalueringen har følgende formål: At kortlægge Gravid-app ens udbredelse. At bidrage til kvalificering og udvikling af Gravid-app en med udgangspunkt i følgende to evalueringsspørgsmål: 1. Hvordan opleves og anvendes Gravid-app en af dens brugere? 2. Hvilken betydning har Gravid-app en i forhold til, at brugere får ny viden og oplever øget empowerment? Gravid-app ens udbredelse vil blive kortlagt ved at se på antallet af downloads samt ved at klarlægge kendskabet til og promoveringen af app en på fødestederne i Danmark. 2

4 Brugernes oplevelse og anvendelse af app en vil blive klarlagt ved at undersøge, hvordan brugerne oplever app en som helhed og dens forskellige funktioner. Derudover vil der ses på, hvornår og hvordan app en anvendes, herunder hvilke funktioner der anvendes hyppigst. Sidst, men ikke mindst, undersøges det, hvorvidt app en bidrager til ny viden samt øget oplevelse af empowerment og selfefficacy blandt brugerne. 3.0 Evalueringens metoder og materialer Vi valgt at tage udgangspunkt i evalueringsmodellen virkningsevaluering [1]. En virkningsevaluering handler om at skaffe viden om sammenhængen mellem en indsats og dens resultater. I virkningsevaluering tages der udgangspunkt i en eksplicit forestilling om, hvordan og hvorfor en indsats virker. Disse forestillinger om indsatsen kaldes virkningskæden og beskrives forud for evalueringen. Evalueringen går så ud på at undersøge, om disse trin i virkningskæden rent faktisk finder sted. Afslutningsvis samles der op på, om resultatet har indfundet sig som forudsagt af virkningskæden [1]. 3.1 Datagrundlaget for evalueringen Til at belyse evalueringsspørgsmålene er valgt en kombination af kvantitative og kvalitative metoder. I og med vi ingen information har på brugere af Gravid-app en, har vi ikke mulighed for at lave en større spørgeskemaundersøgelse blandt app ens brugere, og derfor vil vægtningen ligge på den kvalitative metode. Vha. denne kan vi få indblik i brugernes oplevelser af app en og deres motiver for anvendelse eller mangel på samme. Derudover har vi med denne metode mulighed for at gå lidt mere eksplorativt til værks [2]. Den kvantitative del relaterer sig til Gravid-app ens udbredelse og omfatter registreringen af antallet af downloads samt en spørgeskemaundersøgelse blandt jordemødre på Danmarks fødesteder (se bilag 1). Den kvalitative del har at gøre med evalueringsspørgsmål 1 og 2 og omfatter interviews med brugere af Gravid-app en (se bilag 2). Der vil i alt blive foretaget et fokusgruppeinterview med tre brugere af Gravid-app en og otte telefoninterviews med otte forskellige brugere. 3.2 Virkningskæden En del af evalueringen foretages som en virkningsevaluering, hvor der opstilles en virkningskæde for indsatsen. Evalueringen afprøver, om disse forventninger til virkninger opnås samt hvorfor eller hvorfor ikke, herunder hvilke fremmende eller hæmmende faktorer evalueringen viser [3]. Virkningskæden er illustreret i figur 3.1, og den kan kort forklares således: Hvis en gravid, der har downloadet Gravid-app en, oplever app ens forskellige funktioner som nyttige og brugervenlige, da vil app en sandsynligvis blive anvendt. Anvendelse af app en vil føre til, at de gravide oplever øget empowerment og self-efficacy, samt at de får ny og anvendelig viden. Dette vil i sidste ende give en øget tryghed i forhold til graviditet og fødsel, samt forberede kommende forældre på graviditet og fødsel. 3

5 Figur 3.1 Virkningskæden 3.3 Evalueringens tidsplan og aktiviteter Evalueringen forløb i tre faser: Forberedelse, dataindsamling og analyse og formidling (se tabel 3.1) Tabel 3.1 Evalueringens tidsplan og aktiviteter Fase 1. Forberedelse September - Møde med Marie (udvikler) og Rune (evaluator). - Telefonmøde med en jordemor Anne-Mette (udvikler). - Forberedelse og gennemgang af relevant litteratur, herunder evalueringsteori og empowerment teori. - Udarbejdelse af evalueringsprotokol. Oktober - Præsentation af evalueringsprotokol for Rune (evaluator), Lea (evaluator), Anne- Mette (udvikler) og Marie (udvikler) - Tilretning efter præsentation - Udarbejdelse af detaljeret plan for evalueringsaktiviteter - Udarbejdelse af spørgeguides til interviews. - Udarbejdelse af spørgeskema til fødestederne. Fase 2. Dataindsamling November - Rekruttering af deltagere til interviews. - Udsendelse af spørgeskema til ansatte på fødestederne. December - Afholdelse af interviews. - Transskribering af interviews. Fase 3. Analyse Januar & februar - Transskribering af interviews. - Analyse og rapportskrivning. Marts - Midt marts: Første udkast til rapport afleveres. - Ultimo marts: Endelig rapport afleveres. 3.4 Definition af empowerment og self-efficacy Empowerment er et paraplybegreb, der forstås og konkretiseres forskelligt i forskellige kontekster. Definitionen af empowerment afhænger således af den sammenhæng, hvori begrebet bliver brugt, samt hvorvidt empowerment udspiller sig på gruppe- eller individniveau [4]. Inden for sundhedsområdet defineres empowerment på individniveau som en proces, hvor individer oplever en øget følelse af self-efficacy (troen på egen evne til at handle) samt kontrol og ejerskab 4

6 over beslutninger [4, 5]. I relation til gravide er empowerment således en proces, hvor gravide tager del i beslutninger omkring deres graviditet og oplever øget self-efficacy og kontrol i forbindelse med graviditeten og den kommende fødsel [6]. Kamedo et al. har udviklet en skala, hvis formål er at måle gravides empowerment [6]. Skalaen er udviklet på baggrund af andre validerede empowermentskalaer, som anvendes til måling af empowerment i lignende grupper af mennesker, fx nybagte mødre. Skalaen indeholder følgende fem komponenter: - Self-efficacy - Forestilling - Selvværd - Støtte og sikkerhed - Glæde ved graviditeten Vi anvender Kamedo et al. s definition af empowerment, og spørgeguiden til interviewene er derfor udviklet med inspiration fra denne (se bilag 2). 3.5 Procedure for kortlægning af Gravid-app ens udbredelse og rekruttering af gravide Antallet af downloads af Gravid-app en indhentes fra Itunes Connect. Derudover udsendes et spørgeskema til ansvarlige jordemødre for svangrekonsultationerne på alle danske fødesteder. I spørgeskemaet spørges der ind til de ansvarlige jordmødres og deres kollegaers kendskab til Gravidapp en, samt hvorvidt app en anbefales til gravide på deres fødested (se bilag 1). Der laves otte enkelt-telefoninterviews og én fokusgruppe med tre brugere af Gravid-app en. To rekrutteringsprocedurer anvendes: 1) Gravide tilknyttet et jordemorcenter i Tingbjerg og et i København spørges i de respektive centres venteværelse, om de har lyst til at deltage i et interview om Gravid-app en. 2) Ligeledes kontaktes Odense Jordemorcenter, og de ansatte bedes spørge gravide, om de har lyst til at deltage i en fokusgruppe. Generelt rekrutteres gravide, som er i slutningen af deres graviditet, idet det formodes, at disse i højere grad vil bruge Gravid-app en end de, der er tidligt i deres graviditet. De gravide, der ønsker at deltage, modtager Gravid-app en gratis, og ca. halvanden måned efter de har modtaget app en, gennemføres interviewet. Deltagerne modtager et gavekort på 200 kr. for deltagelse. De interviewede var i alderen år, og 10 af de interviewede var gravide, mens én havde født, da vi lavede interviewene. Alle undtagen én var førstegangsfødende. To havde en længere videregående uddannelse og ni havde en mellemlang videregående uddannelse. 5

7 Antal downloads 4.0 Resultater 4.1 Kortlægning af Gravid-app ens udbredelse Siden juni 2013, hvor app en begyndte at koste 19 kr. (inden da var den gratis), er der i gennemsnit blevet downloadet 520 Gravid-apps per måned, dvs. 121 per uge (figur 4.1). I Danmark fødes ca børn om måneden [7]. De 520 downloads per måned, svarer således ca. til, at 10 % af alle gravide downloader app en. De fremgår af figuren nedenfor, at antallet af downloads har været stigende siden september Ca. 90% af alle downloads af app en, downloades til Iphones eller Ipads, mens de resterende downloades til android telefoner og tablets. Figur 4.1 Antal downlads af Gravid-app en opdelt på måned Juni 2013 Juli 2013 August 2013 September 2013 Oktober 2013 November 2013 December 2013 Januar 2014 Februar 2014 Et elektronisk spørgeskema omhandlende Gravid-app ens udbredelse blev i december 2013 sendt til de ansvarlige jordemødre for svangre-konsultationerne på alle Danmarks fødesteder (bilag 1). 19 ud af 21 af jordemødrene besvarede spørgeskemaet (svarprocent: 90,5%). Spørgeskemaet omhandlede både de ansvarshavende jordemødres eget kendskab til Gravid-app en samt kendskabet blandt jordemødrenes kollegaer. 90% af jordemødrene kendte til Gravid-app en (figur 4.2), men kun 18% havde prøvet at klikke rundt i den (figur 4.3). Ud af dem, der kendte til app en, anbefalede 56% app en til gravide (figur 4.4). De jordemødre, der besvarede, at de ikke anbefalede Gravid-app en, blev spurgt, hvad årsagen til dette var. Her svarede de, at årsagen var, at de manglede kendskab til app en, eller at de aldrig havde fået præsenteret app en. De jordmødre, som anbefalede Gravid-app en, blev spurgt, hvor stor en andel af de gravide, de mødte, som de anbefalede den til. Andelen varierede en del fra jordemor til jordemor: 40% anbefalede den 6

8 til enkelte/nogle, 10% anbefalede den til ca. haldelen, mens 40% anbefalede den til de fleste/alle (figur 4.5). Figur 4.2 Kender du Gravid-app'en? (n=20) Ja Nej Ved ikke 0% 10% 90% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Figur 4.3 Har du selv prøvet at klikke rundt i Gravid-app'en? (n=17) Ja 18% Nej 82% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Figur 4.4 Anbefaler du gravid-app en til gravide? (n=18) Ja Nej Har ikke med gravide at gøre Ved ikke 6% 17% 22% 56% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 4.5. Cirka hvor stor en andel af de gravide, du møder, anbefaler du Gravid-app'en til? (n=10) Enkelte/nogle Ca. halvdelen De fleste/alle Ved ikke 10% 10% 40% 40% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% For at få et billede af det generelle kendskab til app en blandt personalet på Danmarks 21 fødesteder, blev jordemødrene også spurgt ind til kendskabet blandt deres kollegaer. Ifølge 40% af de adspurgte jordemødre, så kendte de fleste/alle jordemødre, der har med gravide at gøre på deres sygehus, Gravid-app en (figur 4.6). 75% af jordemødrene angav, at de havde info-/promoveringsmateriale på deres sygehus (figur 4.7). Dette info-/promoveringsmateriale stod på langt størstedelen af sygehusene i venteværelset. 7

9 Figur 4.6 Cirka hvor stor en andel af de kollegaer du har, som har med gravide at gøre, kender Gravid-app'en? (n=20) Ingen Enkelte/nogle Ca. halvdelen De fleste/alle Ved ikke 0% 10% 25% 25% 40% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Figur 4.7. Har I Gravid-app info-/promoveringsmateriale på dit sygehus (plakater/promoveringskort)? (n=20) Ja Nej Ved ikke 10% 15% 75% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Opsummerende findes der generelt et stort kendskab til Gravid-app en blandt personalet på de danske fødesteder, og ca. halvdelen anbefaler app en til gravide. Til trods for dette er det bemærkelsesværdigt, at kun 18% har prøvet at klikke rundt i app en selv, og at manglende kendskab er den primære årsag i de tilfælde, hvor app en ikke anbefales til gravide. 4.2 Oplevelse og anvendelse Dette og det følgende afsnit bygger på de kvalitative interviews. I dette afsnit vil de gravides oplevelse og anvendelse af app ens funktioner samt deres oplevelse af app en som helhed blive præsenteret. I det næste afsnit vil begreberne self-efficacy, empowerment og viden knyttes op på nogle af de fortællinger, vi fik fra de gravide Oplevelse og anvendelse af Gravid-app ens funktioner Som beskrevet er håndbogen den mest omfattende funktion i app en, og derfor var det heller ikke en overraskelse, at denne funktion var den hyppigst anvendte blandt de interviewede. Den næst-hyppigst anvendte funktion var fødselsforberedelses-videoøvelserne. Generelt varierede det, hvor hyppigt de gravide havde benyttet app en nogle havde brugt den dagligt, mens andre havde brugt den 2-3 gange om ugen. Uge for uge en fast tradition Den hyppigst anvendte funktion i Gravid-app en var uge for uge-artiklerne i håndbogen. Her kan de gravide læse om, hvad der sker med kvinden og babyen uge for uge i graviditeten. For mange af de gravide var det en fast tradition, hver uge at læse om, hvad der ville ske i løbet af ugen: Det er en tradition, når jeg går ind i en ny uge, at så tager jeg app en frem, og så læser vi op for hinanden, hvad er det, der sker med barnet i den uge, og hvad sker der med mig, og så bliver vi helt glade oven i hovedet over, at der sker så meget med vores lille pige. 8

10 Det gør, at vi kommer tættere på det individ, der er inde i maven, det hele bliver lidt mere virkeligt. Og det skaber en ro omkring graviditeten. Det fremgår af ovenstående citater, at det var fascinerende og dejligt for de gravide at læse om, hvad der skete med barnet og med deres krop. Det gjorde graviditeten og barnet mere virkelig og håndgribelig. Samtidig var det rart for dem at læse om, at det, der skete med deres krop, var helt normalt. Det forsikrede dem om, at alt gik som det skulle, og at barnet havde det godt. Fundet svar på bekymringer Rigtig mange af de gravide beskrev situationer, hvor de havde været bekymrede i forhold til graviditeten og søgt hjælp i app en. De havde fx haft bekymringer i forhold til blodigt tandkød, plukveer, ikke at kunne mærke barnet og hævede ben. Der var en dag, hvor jeg havde børstet tænder, og så var min mund fuld af blod. Jeg blev helt vildt bange, og der var det rigtig fint, for så gik jeg ind og kiggede i app en, og her kunne jeg læse, at det faktisk var helt normalt, og der tænkte jeg, hold op, hvor er det dejligt at vide, at jeg er normal. Hvis jeg pludselig har følt, at jeg har mærket mindre liv, så har jeg været inde og kigge i Akut hjælp eller Tanker og uro, hvor der står, at så kan du tage noget koldt at drikke eller spise noget sødt, og så kan du lægge dig. Og det har været rigtig fint, for så bevæger den sig igen, og så bliver man beroliget, og det har været meget forsikrende, når man ligesom kan se, at der sker det, der står, der vil ske. Fælles for alle disse kvinder var, som citaterne ovenfor også beskriver, at de, ved at læse i app en, fandt ud af, at det, der skete med deres krop, var helt normalt. Dette beroligede og forsikrede kvinderne om, at der ikke var noget galt. Dette gjorde kvinderne trygge, og deres bekymringer blev mindre. Forberede sig til undersøgelser Flere af de gravide havde stor gavn af artiklerne, der lå under menupunktet undersøgelser. Her læste de om, hvad der skulle ske under konsultationerne hos deres jordemor og deres almen praktiserende læge. Jeg læser det om konsultationerne, inden jeg skal til jordemorkonsultation, og så ved jeg, hvad der skal foregå, og jeg har også kunnet sige til, hvis jordemoren har glemt et eller andet. For det er ikke altid, at lægerne og jordemoren har helt styr på det, og så er det godt at være forberedt hjemmefra. Så den funktion har jeg brugt meget. Det, at jeg ved, hvad der skal ske under de forskellige konsultationer, det gør jo, at jeg faktisk kan gå ind og stille nogle krav i forhold til, at jeg også får det, som jeg er berettiget til, så jeg er sikker på, at de kommer omkring det, de skal. Det fremgår af de gravides beretninger ovenfor, at de brugte app en som et værktøj til at forberede sig og klæde sig selv på til konsultationerne med jordemor og læge. Ved at læse i app en forberedte de spørgsmål til konsultationerne og sikrede sig, at alle de undersøgelser, der skulle gennemføres, blev gennemført. 9

11 Forberede sig til fødslen Fødslen fyldte rigtig meget for de interviewede, specielt dem, der snart skulle føde. Flere af disse havde haft gavn af at læse om fødslen og bruge fødselsforberedelses-videoøvelserne i app en. Fødslen er jo noget, man er helt uvidende omkring, så det er rart, at man ved, hvad der skal ske, og hvad ens krop skal igennem, så man har lidt styr på det, og man ved, hvor man er undervejs. Vi har følt os bedre klædt på til fødslen pga. den her viden om de forskellige faser. Jeg gik ind på app en og fandt en video omkring rolig vejrtrækning mellem veerne og satte den på, og så kunne jeg sidde og øve det igennem i ti minutter og få en fornemmelse af, hvordan det er med bevægelserne og vejrtræningen, og nu har det ligesom sat sig fast, så da jeg sad i går aftes og så fjernsyn, så prøvede jeg lige igen at trække vejret på den måde. Citaterne demonstrerer, at kvinderne forberedte sig til fødslen ved at læse om fødslen og dens forskellige faser i app en samt ved at lave fødselsforberedelses-videoøvelserne. Det at kunne forberede sig gjorde, at de gravide følte sig mere trygge og bedre klædt på i forhold til fødslen. En af de gravide fortalte, at hun ville tage app en med til fødslen, for at hende eller hendes kæreste kunne søge hjælp i app en, når hun oplevede store smerter. På den måde ville hun bruge den aktivt under selve fødslen. En af de interviewede havde lige født, da vi gennemførte interviewet, og hun beskrev, at det havde givet dem en tryghed under fødslen, at de havde læst om fødslen og de forskellige faser, man kommer igennem, i app en. På den måde vidste de, hvilken fase de var i under fødslen, hvilket forsikrede dem om, at deres fødsel var normal og gik, som den skulle. Det var meget rart lige at få den ro ved at læse, at fødslen faktisk fulgte faserne meget godt. Det gjorde os trygge, fordi man kan se, at vi er helt normale, og det går, som det skal. Det skaber et overblik. Manden inkluderes Størstedelen af de gravides kærester/mænd var blevet inkluderet i brugen af app en. Enten ved at de selv havde brugt app en, eller ved at app en var blevet brugt som udgangspunkt til at få snakket om nogle forhold ved graviditeten og fødslen. For nogle var det, som beskrevet tidligere, en fast tradition at læse uge for uge-artiklerne op for hinanden. Dette betød, at mændene blev en del af processen, og at barnet blev mere virkeligt for dem, samtidig med at det styrkede forholdet. Det gør babyen mere menneskelig, man ved, hvor stor og lang den er, man kan forholde sig til størrelsen og specielt for ham, der ikke har babyen i maven og ikke kan mærke den. Det bliver mere hångribeligt, og man bliver mere klar til at elske denne her baby, når den kommer. Jamen det gør, at vi begge to er med i den her proces, han er en del af det, og det styrker vores forhold helt vildt meget. 10

12 For flere af de interviewede, der var manden også blevet inkluderet i det, der stod om fødslen i app en. Enkelte beskrev, at app en havde været et godt udgangspunkt til at få snakket om fødslen, og hvordan denne ville forløbe. Den [app en] har givet os anledning til at snakke om fødslen om hvordan vi reagerer osv. Så det er virkelig et godt udgangspunkt for, at vi kan snakke videre om det selv. Også fordi det kan være svært bare at sætte dig ned og sige: Hvordan tror du, at du reagerer under fødslen? Hvor man nu her med app en ved lidt, og så kan man snakke ud fra det. Citatet demonstrerer, at kvinden ser app en som et redskab til at få snakket om nogle forhold ved graviditeten og fødslen, specielt forhold der kan være svære at tale om. Selvom app en henvender sig til kvinder, bruges den både af kvinderne og deres mænd/kærester. Dette er positivt i forhold til at app ens formål om at styrke forældrenes tryghed ift. graviditeten og forberede dem som kommende forældre. Udover uge for uge funktionen, så var udstyr også en funktion, der hyppigt blev anvendt af mændene. Hvordan de interviewede oplevede og anvendte denne funktion, beskrives i det følgende. Udstyr Under interviewene kom det frem, at mange af de gravide selv, men også enkelte af de gravides mænd/kærester, havde anvendt udstyrslisten. Kvinderne beskrev, at udstyrslisten havde givet dem et godt overblik over, hvad de manglede at købe og gjort dem opmærksomme på forhold, som de skulle være klar over, når de skulle ud og købe nyt udstyr til barnet. Udstyrslisten har jeg brugt meget, her har jeg læst om kravene til senge og vugger, og jeg endte med at vælge den, vi havde i familien fra, fordi jeg kunne se, at målene mellem tremmerne ikke levede op til kravene. Så her har jeg jo så gjort nogle ting anderledes, fordi jeg har fået noget viden gennem app en. Selvom funktionen var brugbar for mange af kvinderne, syntes flere, at en enkelt ændring ville forbedre funktionen. Ændringen relaterede sig til de hak, man kan sætte ud for hvert udstyr. De syntes, at det var ærgerligt, at disse hak ikke blev gemt i app en of foreslog derfor, at dette blev ændret. Dagbog, mine aftaler, fødested og søgefunktionen Der var ingen af de gravide, der havde brugt dagbogsfunktionen. Flere af de gravide beskrev, at tanken med dagbogsfunktionen var god, men at de hellere ville lave en rigtig bog, eller gemme det de skrev på computeren. Grunden til dette var, at de så app en som noget midlertidigt og forgængeligt. De var derfor bange for at miste informationen, når de skilte sig af med app en eller telefonen. Mine aftaler funktionen var der heller ikke så stor tilslutning til. De fleste beskrev, at de hellere ville bruge kalenderen på telefonen, og at de så det som dobbeltarbejde, hvis de også skulle taste aftaler ind i app en. Nogle af de gravide kunne dog godt forestille sig at bruge funktionen, hvis den kunne synkroniseres med kalenderen på deres telefonen. Derudover var der nogle, der pointerede, at aftalerne ikke stod i rækkefølge efter hvilken aftale, der datomæssigt kom først, og at dette var et irritationsmoment. 11

13 Kun én af de gravide havde brugt fødestedsfunktionen, men stort set alle syntes, at den var rigtig smart. De beskrev, at det var rart have telefonnummer og adresse til fødestedet lige ved hånden, og de kunne sagtens forestille sig, at de ville bruge den, når fødslen gik i gang. Søgefunktionen var der ligeledes ikke så mange af de interviewede, der havde brugt. Oftest fordi de ikke vidste, at den var der. De fleste syntes dog, at funktionen var smart Oplevelse og anvendelse af Gravid-app en som helhed Den generelle oplevelse af app en var positiv. De interviewede beskrev den som dybdegående, grundig, let forståelig, velskrevet, informativ, let tilgængelig og fyldestgørende. Generelt syntes de, at det var dejligt, at alt var samlet på et sted i Gravid-app en, og at denne altid var lige ved hånden. Jeg har fået læst meget mere, fordi den er lige ved hånden, så fx når jeg ligger på sofaen, og han ser fodbold, så kan jeg lige gå ind og se. Apps er lettilgængelige, og denne lettilgængelighed var også en af grundene til, at de gravide var så begejstrede over app en. De interviewede beskrev, at app en altid var lige ved hånden, og derfor brugte de den også mere end fx bøger og pjecer. Denne lettilgængelighed var også tydelig under flere af interviewene, hvor kvinderne flere gange gik ind og kiggede i app en, mens vi sad og snakkede om den. Alle de interviewede ville anbefale Gravid-app en til andre gravide, hvilket også tydeliggjorde den generelle positive oplevelse af app en. Opsætning og layout Generelt var de interviewede glade for Gravid-app ens opsætning og layout. De syntes, at det var flot og overskueligt sat op og dejligt, at der var så mange billeder. Derudover var de meget glade for dropdown menuerne, idet de gjorde teksten overskuelig. Det er dejligt overskueligt, at det er små bidder, man får, og så kan man gå videre ned i den næste. At det ikke bare står ud i et. Det giver et godt overblik. Flere af de gravide havde kommentarer til app ens forside. Flere kunne rigtig godt lide funktionen på forsiden, hvor der kommer tilfældige artikler op, fordi funktionen bidragede til, at de gravide fik læst nogle artikler, som de ellers ikke ville have læst. Jeg er glad for den funktion, hvor der kommer forskellige artikler op, hvor man så kan bladre lidt. Jeg har brugt den, hvis jeg har siddet i bussen, og ikke har haft noget at lave, så har jeg kigget lidt. Og på den måde har jeg læst nogle artikler, som jeg ikke ville have læst endnu, eller som jeg ikke ville have gidet læse. I stedet for at gå ind målrettet og læse efter det jeg søgte, så bliver man lidt yderligere informeret. Flere af de gravide fortalte, at de i begyndelsen mest læste artiklerne omhandlende uge for uge, mens de mod slutningen af deres graviditet i højere grad læste om fødslen og amningen. Der var på den måde en helt naturlig udvikling i, hvilke elementer af app en de gravide anvendte. Derfor var det heller ikke så underligt, at enkelte af de interviewede syntes, at det var rart, at emnerne i app en var delt ind efter, hvor man var i graviditeten. 12

14 Udover disse meget positive oplevelser af opsætning og layout var der også flere, der syntes, at forsiden rent intuitivt var svær at finde rundt i. Specielt fordi der skete for meget på den. En beskrev, at hun i det første lange stykke tid slet ikke havde været opmærksom på bjælken i bunden med de forskellige funktioner. Derudover syntes flere, at hjem-knappen i bjælken var svær at finde. Flere af de interviewede pointerede ligeledes, at det ville være godt, hvis app en udregnede, hvilken uge man var i ud fra ens terminsdato. En sådan funktion ville forbedre app en. Informationskilder og informationsbehov Det var tydeligt, at de interviewede gravide havde et stort informationsbehov i forhold til deres graviditet. Specielt var de nysgerrige i forhold til, hvad der skete med deres krop og med barnet. Mange af de gravide beskrev, at de brugte flere forskellige informationskilder, og at de ofte holdt den information, de fandt, op i mod hinanden. Her gav det dem en tryghed, hvis der stod det samme i de forskellige kilder. De primære informationskilder, som kvinderne brugte, var apps, internettet, bøger og pjecer. Flere af de gravide havde downloadet andre apps, der handlede om graviditeten. Alle beskrev, at de andre apps på markedet ikke var særlig gode, fordi de var overfladiske og ofte fyldt med reklamer. Gravid-app en er mere dybdegående end andre apps og fri for reklame. Der står meget mere i app en i forhold til de sider, jeg har brugt på nettet, og app en berører flere temaer. Det er helt klart Gravid-app en, der er den bedste app. De fleste af de gravide brugte også internettet til at finde information. De var dog ikke særlig begejstrede for denne informationskilde, fordi de tit endte med at læse blogs med personlige beretninger, som ofte var skræmmende og gjorde dem bekymrede. Bøger og pjecer var for mange et godt supplement til Gravid-app en, specielt Politikens Graviditetsbog. For ca. halvdelen af de interviewede var Gravid-app en deres primære informationskilde. En kvinde beskrev, at en af grundene til dette var, at app en altid var lige ved hånden. Jeg bruger mest Gravid-app en, og så som supplement bruger jeg Politikens Graviditetsbog, og det er blandt andet fordi, så bruger jeg lige Ipad en til noget andet, og så kan jeg lige gå ind på app en. Afsender og betaling Alle de interviewede var klar over, at det var sundhedsprofessionelle, der havde udviklet app en, men kun ca. halvdelen vidste, at app en var udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning og Jordemorforeningen. For alle de interviewede havde det stor betydning, at afsenderen var troværdig og pålidelig. Det betyder meget, at det er fagfolk, der er stået bag. Jeg skal føle, at det er objektivt, og at app en bygger på evidensbaseret viden. 13

15 Alle de interviewede var enige om, at de gerne ville betale 19 kr. for Gravid-app en. Men de beskrev ligeledes, at hvis de ikke kendte til indholdet i app en, så var det ikke sikkert, at de ville betale for den. Hvis de derimod fik den anbefalet af en ven eller en fagperson, fx deres jordemor, ville de gerne betale for den. 4.3 Empowerment, self-efficacy og viden Empowerment og self-efficacy er tæt forbundne begreber, der har med troen på egen evne til at handle samt kontrol og ejerskab over beslutninger at gøre [5, 6]. Mere specifikt er empowerment en proces, som øger individers evne til at møde deres egne behov, løse deres egne problemer og mobilisere nødvendige ressourcer for at føle sig i kontrol over deres liv [4]. De interviewede gravide fortalte om situationer, hvor de fandt svar på deres bekymringer i app en. Fx kunne de, hvis de oplevede ubehag, læse i app en om, hvad årsagen til denne ubehag var, og at denne var helt naturlig. På den måde blev de bekræftede i, at alt gik, som det skulle, hvilket gav dem en ro og en tryghed omkring deres graviditet. Dette blev yderligere tydeliggjort i og med, at flere beskrev, at de følte, at de havde en hjælp og en sikkerhed i app en. Disse fortællinger indikerer, at app en har bidraget til, at de i højere grad har været i stand til at finde svar på deres bekymringer og dermed løse deres problemer på egen hånd. Samtidig har app en styrket de gravides self-efficacy (tro på egne evner til at handle) i forhold til specifikke situationer. Fx i forhold til forskellige bekymringer, såsom ikke at kunne mærke liv. Derudover brugte flere af de gravide app en til at forberede sig til konsultationer med læge og jordemor. Ud fra informationer fra app en forberedte de spørgsmål og var opmærksomme på, om alle undersøgelser blev gennemført under konsultationerne. De havde på den måde en kontrol over situationen. Dette antyder, at app en har været med til at styrke de gravide tro på egne evner til at handle og øge deres oplevelse af kontrol i forhold til graviditeten. For flere af de gravide blev app en anvendt som et værktøj til at snakke med deres mænd/kærester om forskellige forhold ved graviditeten og fødslen. Dette faciliterede diskussioner og refleksioner, der resulterede i, at de interviewede og deres mænd/kærester følte sig bedre forberedte i forhold til graviditeten og fødslen samtidig med, at det knyttede dem mere sammen. For enkelte har informationer fra app en forårsaget, at de handlede anderledes. Dette indikerer, at de via app en har tilegnet sig ny viden, som har øget de gravides handlekompetence. Derudover beskrev flere af de gravide, at de brugte app en i kombination med andre informationskilder. De havde flere forskellige apps, læste i graviditetsbøger og søgte på nettet. Dette antyder, at app en både i sig selv, men også i kombination med de andre informationskilder, bidrager til ny viden. Opsummerende peger flere af de interviewedes fortællinger på, at app en har øget de gravides empowerment og self-efficacy samt bidraget til ny viden. Dette resulterede ydermere i, at de gravide følte sig bedre forberedt og mere trygge i forhold til graviditet og fødsel. 5.0 Diskussion Udbredelsen af Gravid-app en på de danske sygehuse bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt ansvarlige jordemødre for svangre-konsultationerne på de danske sygehuse. Det ville have været 14

16 bedre, hvis vi havde kontaktet alle jordemødrene på sygehusene, men dette var ikke muligt inden for evalueringens budget. Vi mener dog, at jordemødre er i stand til at give et validt billede af kendskabet på deres pågældende sygehus. Deltagerne til vores interviews havde selv tilmeldt sig, og de fik Gravid-app en gratis samt et gavekort på 200 kr. for at deltage. Efter de havde brugt app en i ca. halvanden måned, afholdt vi interviewene. Deltagerne havde således pga. setup et et incitament til at bruge app en. Sådan vil det selvfølgelig ikke være i virkeligheden, og vi er klar over, at de interviewede kan have fået mere ud af app en af den grund. Vi mener dog alligevel, at evalueringen giver et godt billede af, hvad app en kan bidrage til blandt dens brugere. Empowerment og self-efficacy måles oftest kvantitativt vha. validerede skalaer. En sådan kvantitativ tilgang ville have været at foretrække, men var ikke mulig i denne evaluering. Den metodiske tilgang var derimod kvalitativ, og vi kan derfor kun ud fra de gravides fortællinger prøve at afgøre, om app en har bidraget til øget empowerment og self-efficacy blandt de gravide. Til trods for dette mener vi dog alligevel, at denne evaluering tyder på, at app en bidrager til en øget oplevelse af empowerment og self-efficacy. Vi kan dog ikke sige noget om, hvor stor en andel og i hvor høj grad de gravide oplever øget empowerment og self-efficacy. 6.0 Sammenfatning og konklusion Antallet af downloads af Gravid-app en har ligget på 520 downloads i gennemsnit per måned, siden app en begyndte at koste penge i juni Derudover har der været en stigning i downloads siden september Kendskabet til Gravid-app en blandt jordemødrene på de danske fødesteder er stort, og ca. halvdelen af jordemødrene anbefaler app en til gravide. Den primære årsag, til at ca. halvdelen af jordemødrene ikke anbefaler app en til gravide, er manglende kendskab. Samtidig har forholdsvis få jordemødre selv prøvet at klikke rundt i app en. Undersøgelsen peger således på, at manglende kendskab er den største barriere for jordemødrene i forhold til at anbefale Gravid-app en til gravide. De interviewede var meget glade for håndbogsfunktionen i app en, og denne var også den hyppigst anvendte. Specielt uge for uge-artiklerne var der mange, der brugte. Disse beskrivelser gjorde barnet mere virkeligt både for de gravide og de gravides mænd/kærester. Derudover fandt mange svar på deres bekymringer i app en, fx bekymringer i forhold til smerter eller ikke at kunne mærke barnet. Med hjælp fra app en fandt de fx ud af, hvad årsagerne til deres smerter var og i nogle tilfælde også, hvad de kunne gøre for at afhjælpe dem. Samtidig brugte mange af de gravide app en til at forberede sig til konsultationer med jordmor og læge. Vha. denne forberedelse kunne de ligeledes pointere, hvis lægen eller jordemoren ikke kom igennem alle undersøgelserne. Der var stort set ingen af de interviewede, der havde anvendt mine aftaler og dagbogsfunktionen, og der var heller ikke stor tilslutning til dem. Fødested og søgefunktionen var heller ikke blevet anvendt af særlig mange, men de fleste af de gravide syntes, at begge funktioner var gode. Derudover savnede flere af de gravide en funktion, som kunne udregne, hvilken uge de var i. Generelt havde de interviewede en meget positiv oplevelse af Gravid-app en. De beskrev den som fyldestgørende, informativ og let tilgængelig. App en blev ofte brugt i kombination med andre informationskilder såsom bøger og internettet. For ca. halvdelen var app en deres primære informationskilde. 15

17 De gravides fortællinger peger i retning af, at app en har bidraget til, at de gravide i højere grad blev i stand til at tage beslutninger i forhold til deres graviditet samt at løse deres problemer på egen hånd. Alt dette har øget de gravides tro på egne evner til at handle og deres oplevelse af kontrol i forhold til deres graviditet. Dette indikerer, at app en har bidraget til en øget oplevelse af empowerment og self-efficacy samt bidraget til ny viden blandt app ens brugere. Forud for evalueringen blev der opsat en virkningskæde, som illustrerede, hvordan og hvorfor Gravid-app en virker (3.1). Evalueringen peger i retning af, at disse trin fandt sted blandt app ens brugere, måske ikke for alle, men i hvert fald for nogle. Samtidig peger evalueringen på en række indsatsområder, som kunne øge app ens udbredelse samt forbedre app en. Disse beskrives nedenfor. 7.0 Anbefalinger På baggrund af evalueringens fund anbefales følgende: Udbredelse Den største barriere for jordemødrene i forhold til at anbefale Gravid-app en til gravide er manglende kendskab til app en. Derudover har meget få jordemødre rent faktisk klikket rundt i app en. Det kan overvejes, om man skal arbejde på at øge kendskabet til Gravid-app en blandt jordemødrene på de danske sygehuse. Herunder om jordmødrene skal præsenteres for app en og evt. kunne downloade den gratis. Gravid-app en Stort set ingen af de interviewede brugte mine aftaler og dagbogsfunktionen. Det kan derfor overvejes, om disse funktioner skal videreudvikles, eller om de fortsat skal være en del af app en. Det kan overvejes, om der skal laves en ny funktion, der ud fra terminsdatoen udregner hvilken uge, den gravide er i. Det er en barriere for de gravide, at Gravid-app en koster 19 kr. Det ville have betydning for de gravide, hvis den blev anbefalet af sundhedspersonale. Det kan derfor overvejes, om der skal arbejdes på, at app en anbefales af sundhedspersonalet på fødestederne. Idet flere af de interviewede oplevede app ens forside som uoverskuelig og derfor havde svært ved at finde rundt i den, kan det overvejes, om denne skal videreudvikles. Overvej, om funktionen i udstyrslisten skal ændres, således at de hak, der kan sættes ud for hvert udstyr gemmes. 16

18 Referencer 1. Dahler-Larsen, P., Nye veje i evaluering håndbog i tre evalueringsmodeller2006: Systime. 2. Koch, L. and S. Vallgårda, Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab2004: Munksgaard. 3. Rieper, O., Håndbog i evaluering. Metoder til at dokumentere og vurdere proces og effekt af offentlige indsatser. København: AKF Forlaget, Gibson, C.H., A concept analysis of empowerment. Journal of advanced nursing, (3): p Tønnesen, H., et al., Terminologi. forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed, 2005, Det nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet. Center for Forebyggelse. Sundhedsstyrelsen. 6. Kameda, Y. and K. Shimada, Development of an empowerment scale for pregnant women. 金 沢 大 学 つるま 保 健 学 会 誌, (1): p Danmarks Statistik. Fødsler. [Internettet]: 17

19 Bilag 1 Spørgeskema omhandlende Gravid-app'ens udbredelse Spørgeskemaet indeholder spørgsmål, som omhandler dit og dine kollegaers kendskab til Gravid-app'en, samt hvorvidt dig og dine kollegaer anbefaler Gravid-app'en til gravide. Vi er klar over, at det kan være svært at svare på dine kollegaers vegne, men prøv alligevel at estimere ud fra din fornemmelse, hvor mange af dine kollegaer, der kender og anbefaler Gravid-app'en. 1. Kender du Gravid-app'en? Gravid-app'en er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Jordemorforeningen og med hjælp fra TrygFonden. App'en anbefales nu af Sundhedsstyrelsen. (1) Ja (2) Nej (3) Ved ikke 2. Har du selv prøvet at klikke rundt i Gravid-app'en? (1) Ja (2) Nej 3. Anbefaler du Gravid-app'en til gravide? (1) Ja (2) Nej (3) Jeg har ikke med gravide at gøre (4) Ved ikke 4. Hvorfor anbefaler du ikke Gravid-app'en til gravide? 5. Cirka hvor stor en andel af de gravide, du møder, anbefaler du Gravid-app'en til? (1) Enkelte (2) Nogle (3) Ca. halvdelen (4) De fleste (5) Alle, eller næsten alle (6) Ved ikke 6. Hvis du har kommentarer til de foregående spørgsmål, skrives de her: 18

20 7. Cirka hvor stor en andel af de kollegaer, du har, som har med gravide at gøre, kender Gravidapp'en? (1) Ingen (2) Enkelte (3) Nogle (4) Ca. halvdelen (5) De fleste (6) Alle, eller næsten alle (7) Ved ikke 8. Cirka hvor stor en andel af de gravide, dine kollegaer møder, anbefaler de Gravid-app'en til? (1) Ingen (2) Enkelte (3) Nogle (4) Ca. halvdelen (5) De fleste (6) Alle, eller næsten alle (7) Ved ikke 9. Hvis du har kommentarer til de foregående spørgsmål, skrives de her: 10. Har I Gravid-app info-/promoveringsmateriale på dit sygehus (plakater/promoveringskort)? (1) Ja (2) Nej (3) Ved ikke 11. Hvor står info-/promoveringsmaterialet henne? 12. Eventuelle kommentarer skrives her: Tak for din deltagelse! Tryk på AFSLUT nederst til højre, og din besvarelse er gemt. Hvis du ønsker at få tilsendt gratis Gravid-app info-materiale (vi betaler porto og ekspedition), så send en mail til: 19

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

BILAG 2 - Interviewguide

BILAG 2 - Interviewguide BILAG 2 - Interviewguide Temaer Vi vil bygge interviewet op omkring tre overordnede temaer, som vil danne ramme om interviewet og som de enkelte spørgsmål kan indgå under. Disse temaer har til formål at

Læs mere

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Juli 2010 Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 I perioden fra 3. april til 9. juni 2009 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsen viser først

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

uge for uge KALENDER

uge for uge KALENDER JOAN TØNDER GRØNNING E-bog uge for uge KALENDER Til dig, der venter tvillinger 1 Kalenderen her kan blive et hyggeligt minde fra nogle helt specielle måneder, ligesom den kan blive jeres helt egen, individuelle

Læs mere

jo slet ikke havde regnet med positivt resultat så hurtigt.

jo slet ikke havde regnet med positivt resultat så hurtigt. I 2013 da jeg smed p-pillerne, var jeg en ung kvinde på 26, der havde været sammen med min kæreste i næsten 5 år. Min kæreste var dengang 29 år og var færdiguddannet. Vi havde længe snakket om at det ville

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse blandt 9.500 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet Anne

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 4/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 4/2014 1. ÅRGANG 24. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES OPLEVELSER PÅ NETTET UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET Halvdelen af eleverne

Læs mere

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER EVALUERING AF SPEJDERHYTTER Opstartsmøde, mandag d. 5. juli 2010 DAGSORDEN Præsentation af deltagere Baggrund for evalueringen, v. Jakob Færch, LOA Evalueringens formål Overblik over evalueringsaktiviteter

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

En realistisk evaluering af Tryghed under Tags indsats i Brændgårdsparken

En realistisk evaluering af Tryghed under Tags indsats i Brændgårdsparken En realistisk evaluering af Tryghed under Tags indsats i Brændgårdsparken Aalborg Universitet Sociologi 6. semester 2013 Skrevet af: Camilla Neve Lieknins, Christina Lissa Jakobsen, Mathilde Gammelgaard,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

- Sådan får du begyndt på FamilieIntra og får adgang til nyheder, opslagstavle, aktivitetskalendere, fotoalbum og meget mere fra dit barns hverdag.

- Sådan får du begyndt på FamilieIntra og får adgang til nyheder, opslagstavle, aktivitetskalendere, fotoalbum og meget mere fra dit barns hverdag. - Sådan får du begyndt på FamilieIntra og får adgang til nyheder, opslagstavle, aktivitetskalendere, fotoalbum og meget mere fra dit barns hverdag. Vejen til FamilieIntra går gennem vores hjemmeside: www.firkloeveren.dagtilbudaarhus.dk

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Rødding Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Rødding Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere De grønne pigespejdere har i 2006-2007 lavet en større undersøgelse blandt de 13-16-årige grønne pigespejdere. Undersøgelsen blev udført af Karen Lauridsen,

Læs mere

E V A L U E R I N G. Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling. er støttet af TrygFonden

E V A L U E R I N G. Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling. er støttet af TrygFonden Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling E V A L U E R I N G Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling er støttet af TrygFonden 1 Evaluering af projektet Til Sans og Samling Indledning Projektets

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Oddense Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Oddense Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 I perioden fra 7. januar til 3. marts 2008 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsens resultater

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt?

Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt? Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

Rejsebrev. Studerende: Camilla I. Eskildsen. Email: cies@stud.ucl.dk. Rejsekammerat: Mette V. Jensen. Hjemmeinstitution: University College Lillebælt

Rejsebrev. Studerende: Camilla I. Eskildsen. Email: cies@stud.ucl.dk. Rejsekammerat: Mette V. Jensen. Hjemmeinstitution: University College Lillebælt Rejsebrev Studerende: Camilla I. Eskildsen Email: cies@stud.ucl.dk Rejsekammerat: Mette V. Jensen Hjemmeinstitution: University College Lillebælt Holdnummer: SOB11 By: Edinburgh, Skotland Periode: 23/4-2013

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Odense Centralbibliotek 2015

Odense Centralbibliotek 2015 Odense Centralbibliotek 2015 Medie- og læsekompetencer Odense Centralbibliotek den 29. maj 2015 Projektet er støttet af kulturstyrelens udviklingspulje 1 Disposition 1. Introduktion, formål og metode 2.

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen Vandladnings problemer og polio Lise Kay, Anne Marie Eriksen Kontrol af kroppens funktioner Blærens dobbelt funktion Vandladnings symptomer Start besvær Bydende vandladnings trang Slap stråle Mangelfuld

Læs mere

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET)

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) HVEM ER JEG Stine Legarth, 29 år Frivillig gruppeleder i Drivkræften, København Ansat som projektleder i Drivkræften Ergoterapeut Studerer cand.pæd.pæd.psyk

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Pilottest af prædialysespørgeskema

Pilottest af prædialysespørgeskema Pilottest af prædialysespørgeskema Region Midtjylland Marts/april 2013 Baggrund og metode Pilottestning af et spørgeskema er en del af valideringsprocessen. Formålet med en pilottest er at fange forståelsesproblemer

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Kravspecifikation vedrørende Kortlægning af hadforbrydelser ofre og gerningsmænd KRAVSPECIFIKATION

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Workshop C. Praktikdokumentet i pædagoguddannelsen om diskrepansen mellem det, der forberedes, og det der sker i praktikken.

Workshop C. Praktikdokumentet i pædagoguddannelsen om diskrepansen mellem det, der forberedes, og det der sker i praktikken. Workshop C. Praktikdokumentet i pædagoguddannelsen om diskrepansen mellem det, der forberedes, og det der sker i praktikken. I denne workshop inviteres du til at arbejde med og diskutere overvejelser,

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad.

Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad. Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad. Samtalens rammer og indhold I hvor stor grad fik du afklaret samtalens rammer (formål,

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Indledning... 2. Tendenser... 4. Livsmod generelt... 4. At gøre tilbudet kendt for målgruppen... 5. Pjecen... 7. Kønsaspekt... 9

Indledning... 2. Tendenser... 4. Livsmod generelt... 4. At gøre tilbudet kendt for målgruppen... 5. Pjecen... 7. Kønsaspekt... 9 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tendenser... 4 Livsmod generelt... 4 At gøre tilbudet kendt for målgruppen... 5 Pjecen... 7 Kønsaspekt... 9 Fremtidigt samarbejde... 10 Forslag... 10 Bilag 1... 12 Bilag

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Indhold. Forord 9 Indledning 13

Indhold. Forord 9 Indledning 13 Indhold Forord 9 Indledning 13 Træn dig til en bedre fødsel Rim El Sammaa-Aru 1. udgave, 1. oplag 2011, FADL s Forlag, København ISBN: 978-87-7749-648-6 Fotos: Les Kaner Forlagsredaktion: Thomas Bo Thomsen

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER - Om for lidt tolkning og for mange pårørende i etniske minoritetspatienters oplevelser Henriette Frees Esholdt, Sociolog og Ph.D.-stipentiat Department of Sociology, Lund

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Radiografen & Underretningspligten

Radiografen & Underretningspligten Radiografen & Underretningspligten Indsæt forside billede Gorm Hansen Underretningspligt - Hvad er underretningspligt? - Præsentation af resultater fra bacheloropgave - Barrierer - Den gode underretning

Læs mere

ACCESS spørgeskema dag 7

ACCESS spørgeskema dag 7 ACCESS spørgeskema dag 7 1. Tilfredshed 2. Helbred Patientens CPR-nummer: Velkommen til den elektroniske evaluering af dit akutte forløb i forskningsprojektet "Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland".

Læs mere