RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE. Livlig debat på årsmøde om den attraktive kommune med det gode naboskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE. Livlig debat på årsmøde om den attraktive kommune med det gode naboskab"

Transkript

1 RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR. 1 - JANUAR 2015 Livlig debat på årsmøde om den attraktive kommune med det gode naboskab

2 GRUNDEJER!NFO Velkommen til nyeste udgave af Grundejer!NFO der henvender sig til alle grundejere i Rudersdal Kommune. Infobrevet udkommer næste gang i marts Infobrevet udgives af Teknik og Miljø, og målet er at sætte fokus på aktuelle temaer, samtidig med at vi bringer andre historier af interesse for boligejere. Denne gang sætter vi bl.a. fokus på årsmødet for grundejerforeningerne, praktisk info om fejl ved gadebelysningen samt projekt for Vedbæk Nordstrand. God læselyst! Udgives af Rudersdal Kommune Teknik og Miljø Øverødvej Holte Ansvarshavende redaktør Henrik Møller [ ] Layout Henrik Møller [ ] Foto Rudersdal Kommune Skribent Henrik Møller [ ] Indhold Har du ris og ros, så kontant Henrik Møller [ ] God debat på årsmøde for grundejerforeninger 3 Værn om det gode naboskab 4 Spar tid når gadelyset er gået ud 5 Projekt for udvikling af Vedbæk Nordstrand 6 Snerydning m.v.: Grundejerens pligter 7 Vasevej tæt på at være færdig 7 Klimaprojekt i Trørød udvides 7

3 Årsmøde gav mange ideer til et indbydende og renere Rudersdal Stemningen var afslappet, interessen stor og ideerne mange, da Rudersdal Kommune i november stod for det årlige møde med grundejerforeninger og ejerlaug. 18 grundejerforeninger og ejerlaug var repræsenteret, og de bød ind med en lang række konstruktive spørgsmål og forslag til aftenens to hovedtemaer: Et indbydende og renere Rudersdal og Det gode naboskab. Førstnævnte blev præsenteret af MTU-formand Court Møller, mens Byplanformand Axel Bredsdorff tog sig af naboskab og et tilhørende indlæg om udviklingen i by- og lokalområderne. Bycenterformand Erik Mollerup supplerede med svar på specifikke spørgsmål til arbejdet med bycentrene, her var fokus især på Birkerød. Arbejdet i grupper og plenum resulterede i en god mængde respons, der nu skal vurderes nærmere. De mange input indgår i det videre arbejde frem mod en færdig model for, hvordan kommunen og grundejerne kan samarbejde om de fælles mål, så vi bevarer Rudersdal som et attraktivt, rent og indbydende sted at bo. Mangfoldigt input fra gruppearbejde på årsmødet Deltagerne skulle i grupperne forholde sig til tre forhold, se t.h. for nogle af de input deltagerne bidrog med. Læs også mere på næste side. 1. Hvordan kan vi engagere og motivere beboere i en fælles indsats for Et indbydende og renere Rudersdal? Sponsorer som må opstille skilt (reklame). Pengene går til f.eks. skoleelever, som står for oprydningen på den givne strækning. Frivillige til oprydning / tømning af skraldespande mv. på offentlige områder. Temauger: Genopfrisk reglerne, renhold rabat, klippe hæk, rydde for smidt affald, hjælp en nabo, rens din vejrist. Nudging-teknikker til brug af affaldsspande. Informationstavler om f.eks. dyreliv kombineres med information om skader som affald kan påføre dyr. Pædagogisk indsats hvor skoler og børnehaver inddrages. 2. Hvilke typer indsatser og fælles projekter kunne have interesse for lokalområderne? Klare regler servitutter justeres, så de passer til virkeligheden. Grundejerforeningerne skal forpligte sig til at informere nye om gældende regler. Skolebørn lærer at holde rent (grønt flag). Apps med angivelse af nærmeste affaldsspand (GPS). Kompost på egnede steder. Nummererede affaldsspande med det mål at der føres statistik (og dermed hyppighed af tømningsbehov plus antal spande). Grøn container i foreningerne. Dialog, hotline, hvor f.eks. skovsvin kan anmeldes. 3. Hvilken rolle kan grundejerforeningerne spille i forhold til at nå målet om Et indbydende og renere Rudersdal? Grundejerforeningerne har ingen magt, men bør holde orden i eget område. Fælles områder er et problem. Opdragelse af vores egne unger er nok det, der skal til. Frivillige korps til oprydning og vedligehold i grundejerforeningens område. Kommunikation til foreningens medlemmer. Lære sine børn ikke at smide affald på gaden. Påmindelser om hække, plankeværker. Opfordre medlemmerne til at informere om bygge-/ anlægsarbejde for at skabe bedre accept af støj og rod med håndværkere. RUDERSDAL KOMMUNES GRUNDEJER!NFO NR. 1, JANUAR

4 Oversigt over klimaindsatserne. Meget kan klares ved at snakke med hinanden Et godt naboskab kommer ikke af sig selv, men snak med hinanden - så går meget en del lettere. Det er vigtigt, at man som grundejer tænker over, hvilker konsekvenser der kan være for naboen, hvis man f.eks. har en masse byggematerialet liggende på sit fortov, har store træer der skygger for andre, har en dårligt fungerende brændeovn osv. osv. Disse var blandt budskaberne, da formand for Byplanudvalget Axel Bredsdorff fortalte om byudvikling og det gode naboskab. RUDERSDAL KOMMUNES GRUNDEJER!NFO NR. 1, JANUAR 2015 Formand for Byplanudvalget Alex Bredsdorff. I den forbindelse opstod en kortvarig, men yderst livlig debat i salen om karakteren og højden af nybyggerier i kommunen, og hvor ensartet - eller det modsatte - beboelser bør være etc. Nye initiativer Axel Bredsdorff orienterede om, at udvalget er meget opmærksomt på behovet for fornyelse af området ved Vasevej / Bistrupvej. Andre projekter omfatter byggeri af ca. 50 boliger på Kajerødgrunden, Skovly, Henriksholm og Trørød Torv. Grundejerne - en vigtig brik i klimatilpasning Klimatilpasning, der også indgik i programmet for årsmødet, viste sig at være et populært emne med en del spørgsmål. Court Møller ridsede de overordnede linjer op og præsenterede klimatilpasningsplanen, der kan ses på rudersdal.dk: Læs om Klimatilpasningsplanen. Han nævnte også, at kommunen overvejer at tilbyde grundejerne en fifty fiftyordning, hvor de kan nøjes med at afkoble halvdelen af deres regnvand og stadig få en del af de penge retur, de betaler for at være koblet på fælleskloakeringen. Det, som udestår, er, hvordan modellen rent administrativt skal skrues sammen i forhold til Forsyningen. Udvalgsformanden ser grundejerforeningerne som en vigtig brik i at drive udviklingen fremad, men understregede at det skal ske ad frivillighedens vej. Ingen grundejer skal tvinges til at afkoble sit regnvand, ligesom Rudersdal - modsat andre kommuner - ikke har planer om separatkloakering. 4

5 Spar tid når gadelyset er gået ud Når gadelampen er mørk, kan du hurtigt og let selv indberette fejlen til DONG Energy, der står for driften af belysning på veje og stier i Rudersdal Kommune. Du klikker dig blot ind på dongenergy.dk/ ditgadelys og videre på knappen Fejlmeld. Herefter søger du på adressen og det husnummer, som den defekte lysmast er placeret ud for (følg vejledningen under søgefeltet). Herefter kan du markere stedet ved at klikke, men hvis DONG allerede er klar over fejlen, er dette vist med en rød prik. Fra det øjeblik en fejl er registreret, går DONG s teknikere i gang med at udbedre den inden for 10 arbejdsdage. Afhængig af hjælp Det er vigtigt, at man selv sørger for at indberette en fejl, når man ser den, for ellers Frister for fejlrettelse kan der gå lang tid, før fejlen udbedres. Det skyldes, at DONG ikke automatisk kan se, når en pære pludselig går ud - gadelyset er ikke overvåget. Så hvis ingen reagerer, selv om et lys måske ikke har fungeret i 14 dage, ja så kan der altså gå yderligere op til 10 arbejdsdage, inden lampen lyser igen, efter man har meldt fejlen ind. Desuden kan DONG ikke fange hver en pære, der går i stykker, selv om de fører tilsyn med deres anlæg fire gange om året. - Derfor har vi brug for hjælp fra borgerne, så vi hurtigst muligt får rapporteret videre til DONG, at der er en fejl, siger projektleder Michael Kristensen, Vejafdelingen i Teknik og Miljø, ansvarlig for kontrakten med DONG. I den aftale, DONG har indgået med Rudersdal Kommune, er følgende tidsfrister for, hvor hurtigt DONG s folk skal reagere på en hændelse: Fejl v. enkeltstående master: Inden for 10 arbejdsdage Fejl på større antal master el. en stor del af en vej: Inden for 24 timer Fejl der medfører fare, f.eks. væltet mast m. blottede ledninger: Straks Dæmpning af gadelys vinder frem Dæmpning af gadelyset som element i at spare på energien vinder frem i Rudersdal Kommune. Rudersdal Kommune har indført dæmpning af gadelyset på et antal nøje udvalgte mindre veje. Det sker for at spare på energien. Dæmpningen er tidsstyret og omfatter typiske parcelhuskvarterer i ydertimerne, mellem midnat og kl. 6, når trafikken er mindre. For at fastholde trygheden for dem, der færdes lokalt, indføres kun lysdæmpning i områder med gode oversigtsforhold. Ved kommende nye anlæg med LED-lys vil der også være lysdæmpning i den nævnte tidsperiode. På DONG's hjemmeside kan du fejlmelde gadelys, følg vejledningen. RUDERSDAL KOMMUNES GRUNDEJER!NFO NR. 1, JANUAR

6 Projekt for udvikling af Vedbæk Nordstrand Udvidelsen af Vedbæk Havn er i fuld gang, og det samme er planerne om at udvikle den nordlige del af stranden. Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet at afsætte midler til at udvikle strandparken nord og syd for Vedbæk Havn, forudsat at havneudvidelsen blev vedtaget og gennemført. Kystsikring Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til første etape af ombygning af Vedbæk Nordstrand. Heri indgår, at der anlægges en høfde mod nord, så stranden skærmes bedre mod vinterstormenes erosion, og sandet dermed ikke skylles væk. Høfden afventer for øjeblikket at blive godkendt i Kystdirektoratet som kystbeskyttelsesforanstaltning. Den grad af kystsikring, der er beskrevet i forvaltningens forslag, er ikke klimasikret mod stormflod. Men forslaget åbner for, at der i en efterfølgende etape kan etableres en langsigtet klimasikring af Nordstranden i forhold til de generelle havvandsstigninger, som forventes fremover. Ny indsatsplan mod bjørneklo Flyttekabale på stranden Ud over kystsikring er en stribe aktiviteter i støbeskeen (se faktaboks t.h. for mere info), men en række forudsætninger er endnu ikke faldet på plads, deriblandt en flyttekabale : Vedbæk Vikingelaug skal flytte til Vedbæk Strandvej 366 (den hvide villa), da nedrivningen af laugets nuværende klubhus indgår i planerne for at åbne for en bedre sammenhæng mellem strandpark og havneområde. Men før det kan ske, skal Dykkerklubben og Vedbæk Fritids- RUDERSDAL KOMMUNES GRUNDEJER!NFO NR. 1, JANUAR 2015 fiskerlaug flytte ud af den hvide villa til klublokaler på havneområdet. Ny og flyttet badebro Havneudvidelsen har betydet ændrede dybdeforhold ud for Nordstranden, og derfor er sommerbadebroen i indeværende sæson rykket mod nord og er blevet forlænget. Indholdet af første etape Første etape af udviklingen af nordstranden rummer en række elementer: Ny badebro Udvidelse af eksisterende badebro Ny forbindelse fra terrassen til den nye badebro Nye grillpladser Omdannelse af mur nord for restaurant La Vela Ny legeplads med gynger og hængekøje Ny udebruser og vandpost Ny terrasse med hæk omkring for vinterbadere ved den hvide villa Endvidere kommer der en ny vinterbadebro/permanent bro og - hvis det er nødvendigt - en forlængelse af den nuværende vinterbadebro. Læs mere på rudersdal.dk hvor du også kan se det fulde projektmateriale. Nyt areal med fast belægning ved den hvide villa til niveaufri adgang til nye toiletter og cykelstativer Genplacering af træningspavilloner Nedrivning af eksisterende bygning til vinterbadere samt reetablering af landskab Nyt offentligt tilgængeligt handicaptoilet samt urinal i tilbygningen til den hvide villa (projekt i Rudersdal Kommunes regi) Ombygning af den hvide villa til vinterbadere (projekt i Rudersdal Kommunes regi) Ny beplantning i forbindelse med div. tiltag og etableringer, evt. regulering af terræn og strand mv. 6

7 Pas på din skraldemand! Husk at rydde for sne og is! Snerydning: Dit ansvar som grundejer Selv om det i skrivende stund ikke er voldsomt tydeligt, er vi inde i den anden vintermåned. Derfor vil vi gerne informere om, hvilket ansvar du har som grundejer ift. snerydning m.v. Som grundejer har du pligt til at sørge for, at man kan færdes på fortovet ud for din ejendom uden at komme til skade. Det betyder, at du i vinterhalvåret skal rydde sne og sørge for, at der ikke er glat på fortov eller kørebane ud for din ejendom. Rydning af sne Snerydning skal ske så hurtigt som muligt, efter der er faldet sne. Dette betyder i praksis, at sneen skal ryddes i perioden fra kl (søndage dog fra kl. 8). Er dit fortov eller sti glat, skal du sørge for at strø grus, sand eller lignende. Du har ligeledes pligt til at rydde sne og gruse på trapper op til din ejendom. Du kan læse mere i Rudersdal Kommunes vinterregulativ på rudersdal.dk/snerydning. Nyt er det i år, at Rudersdal Kommune ikke rydder sne og bekæmper is på rekreative stier i skove og naturområder. Færdsel på disse stier er på eget ansvar. RUDERSDAL KOMMUNES GRUNDEJER!NFO NR. 1, JANUAR 2015 Vasevej tæt på at være færdig Omlægningen af Vasevej er i store træk ved at være færdig. Der resterer mindre arbejder, der gøres færdig så tidligt som muligt i det nye år. Det vigtigste udestående er etablering af adgangsforhold til den nye Vasevej fra beboerne i nr. 47A-C samt nr. 49A. Tilsvarende mangler der at blive lagt slidlag på vejen, det sker i foråret 2015, når vejret har nået en passende temperatur. Mere sikkerhed og bedre kig på naturen Med afslutningen af anlægsarbejdet er gennemført en række tiltag, som dels vil øge sikkerheden på den befærdede vej, der forbinder Holte og Bistrup / Birkerød, dels vil give en bedre oplevelse af landskabet: Som noget af det meget synlige har de tohjulede trafikanter nu fået en dobbeltrettet cykelsti, og bilisterne undgår de to skarpe sving, hvor vejen er blevet rettet ud. I begge ender af den dobbeltrettede cykelsti, syd for jernbanen og tæt på Rønnebærvej i Holtedelen, er anlagt to overgange for cyklister. De er markeret med skiltning og med en hævet flade for at sænke bilernes hastighed. Til erstatning for den natur, som er nedlagt, er etableret fire nye biotoper. To nye regnvandsbassiner skal håndtere regnvand fra Vasevej, men er udformet så de også fremstår som attraktive naturelementer. Som led i arbejdet er der tyndet godt ud i beplantningen, så trafikanterne får et langt bedre kig ud mod den flotte og varierede natur, Vasevej byder på. Rudersdal Kommune udvider klimaprojekt i Trørød Rudersdal Kommune har besluttet at udvide sit klimaprojekt i Trørød på Holmebjerg og Viekær til også at omfatte Ellesletten. Udvidelsen skal sikre, at vandet fra Ellesletten løber til Maglemoserenden og ikke til kloakkerne. Modsat Holmebjerg er der på Ellesletten ikke tale om at ændre vejforløb eller omgivelser. Baggrunden for initiativet er, at projektet er med til at styrke kommunens samlede klimaindsats. Tidsplan, Holmebjerg Klimatilpasningsprojektet på Holmebjerg og Viekær har følgende tidsplan: Vinter : Udbudsfase hvor der skal findes den entreprenør, som skal udføre arbejdet Februar 2015: Kontrakt med entreprenør April 2015: Start på anlægsfase April / maj 2015: Beplantning med hjælp fra beboerne 7

8 Vi vil gerne leje med dig vil du leje os? Vi har lokaler der rummer personer, rigeligt med gratis p-pladser, lys, lyd og service i verdensklasse. Vi lejer allerede med bl.a. TDC, Rotary og Furesø Golfklub. skal vi også leje med dig? Ring til kunstnerisk leder Asger Ahn for din næste lejeaftale Se mere på Mantzius.Rudersdal.dk Ja Måske Nej... et koncert- og kulturhus der gerne vil lejes Johan Mantziusvej 7 A i Birkerød 3 min. fra Birkerød Station

9 RUDERSDAL KOMMUNE Øverødvej 2, 2840 Holte Tlf Teknik og Miljø Øverødvej Holte Tlf Udgivet

Opfølgning på dialogmøder i 2015

Opfølgning på dialogmøder i 2015 Opfølgning på dialogmøder i 2015 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2015 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Fokus på. Fokus på Svanemøllekvarteret. 21 Maj-juni 2012. Kommuner på private afveje...side 3. Svanemøllekvarteret...side 4-7

Fokus på. Fokus på Svanemøllekvarteret. 21 Maj-juni 2012. Kommuner på private afveje...side 3. Svanemøllekvarteret...side 4-7 Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 21 Maj-juni 2012 Fokus på Svanemøllekvarteret Kommuner på private afveje...side 3 Fokus på Svanemøllekvarteret...side 4-7 Brugerforum på renovation...side

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

Medlemsblad for Solrød Strands Grundejerforening

Medlemsblad for Solrød Strands Grundejerforening TRANDSIDEN Medlemsblad for Solrød Strands Grundejerforening Marts 2014 Oplag: 2.000 www.ssgsolrod.dk Indhold Solrød Strand 2017 Solrød STRAND 2017 Side 1-2 Solrød Kommunes lokalarkiv Vi vil så gerne have...

Læs mere

Rådmanden har ordet. af storbyer rundt om i verden med massive affaldsproblemer.

Rådmanden har ordet. af storbyer rundt om i verden med massive affaldsproblemer. 1 Indhold Rådmanden har ordet 3 Hvorfor fokus på henkastet affald? 4 Indsatsområde 1: Forebyggende arbejde 7 Indsatsområde 2: Synligt partnerskab 9 Indsatsområde 3: Innovative løsninger 10 Indsatsområde

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken Svendborg Gymnasium satser på cyklen Status på cykeltrafikken Bolighandel nu med digitale vejmidter Ny udformning af cykelstier i signalanlæg INDHOLD N0. 05 2013 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 05 2013 -

Læs mere

Møde med grundejerforeningerne 5. maj 2014

Møde med grundejerforeningerne 5. maj 2014 GLADSAXE KOMMUNE Byrådssekretariatet Den 30. april 2014 Møde med grundejerforeningerne 5. maj 2014 Svar på spørgsmål fra Grundejerforeningerne i Gladsaxe Kommune J. nr. 00.01.00G01 1 Spørgsmål fra grundejerforeningerne

Læs mere

Bilag. Rudersdal Kommune. Borgerundersøgelse 2013 Kommentarer fra borgere

Bilag. Rudersdal Kommune. Borgerundersøgelse 2013 Kommentarer fra borgere Bilag Rudersdal Kommune Borgerundersøgelse 2013 Kommentarer fra borgere Wilke A/S April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Trafik og miljø... 4 Kultur og fritid... 18 Ældre... 25 Dagtilbud til

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Rudersdal. mere end et sted vi bor

Rudersdal. mere end et sted vi bor Rudersdal mere end et sted vi bor Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Rudersdal kommune Kommunevalg 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 En sund økonomi... 4 En tryg og værdig alderdom... 5 Mennesker

Læs mere

November 2011 Regnvandsmarked Konference i Vanløse

November 2011 Regnvandsmarked Konference i Vanløse F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r Informationshæfte... -om regnvandsløsninger side 3 i K ø b e n h a v n 19 November 2011 Regnvandsmarked Konference i Vanløse side

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 9 Maj 2012 Nybyggeri i 3B Side 6-9 Større fokus på

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO

ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO Østre Plads. Pjentedamsgade. VIDSTE DU AT Områdefornyelsen blev sat i gang i 2012 og strækker sig til 2016, så vi er næsten halvvejs. Målet med områdefornyelsen er at udvikle

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Nyhedsbrevet SGH 7. Årgang nr. 1 Januar 2015. SGH Årsberetning for 2014

Nyhedsbrevet SGH 7. Årgang nr. 1 Januar 2015. SGH Årsberetning for 2014 SGH Årsberetning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 7 maj 2011 Musik i Folehaven 17-19 Tagboliger i Valby

Læs mere

December 2010. Specialudgave omhandlende energiforhold i vore huse i Strandvejskvarteret. - efterfulgt af foreningsinformationer.

December 2010. Specialudgave omhandlende energiforhold i vore huse i Strandvejskvarteret. - efterfulgt af foreningsinformationer. December 2010 Specialudgave omhandlende energiforhold i vore huse i Strandvejskvarteret - efterfulgt af foreningsinformationer. KILDEN 1 ENERGIGRUPPEN. Energigruppen, som blev etableret efter sidste generalforsamling

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere