It-strategi. Samlet oversigt over indkomne høringssvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It-strategi. Samlet oversigt over indkomne høringssvar"

Transkript

1 It-strategi Samlet oversigt over indkomne høringssvar 1

2 Indhold Oversigt over centrale pointer, forslag og ønsker i høringssvarene...3 Højbohus Vuggestue- og børnehave...7 Nordbakkeskolen... 8 Vigersted skole... 9 Børnehuset Heimdal Ringsted kommunes dagpleje Byskovskolen Børnehuset Toften Børnehuset Stakhavegård...18 Børnehuset Bastionen Den frie børnehave Vigersted Børnehus Daginstitutionslederne Det grønne børnehus Børnehuset Kastaniehaven...25 Børnehuset Fristedet

3 Oversigt over centrale pointer, forslag og ønsker i høringssvarene Høringspa rt Centrale pointer Forslag/ønsker Højbohus Vuggestu e- og børnehav e Støtter op om it-strategien Der skal afsættes budget til indsatserne i it-strategien Dagtilbud skal give alle børn mulighed for at blive fortrolige med it Implementering skal ske i tæt samarbejde med forældrebestyrelser, ledelse og medarbejdere Overvej support til forældre uden eller med ringe it-kendskab Nordbakk e-skolen Tilslutter sig oplægget til it-strategien Vigersted skole Tilslutter sig oplægget til it-strategien Det er særdeles vanskeligt inden for budgetrammen at leve op til de nødvendige prioriteringer Børnehus et Heimdal Strategien ser generelt fornuftig ud, og kommer omkring de væsentlige emner Godt indtryk af strategien til fælles Børne- og Skoleforumsmøde Børn i dagtilbud skal rustes til brug af it i skolelivet It skal aldrig blive et passiviserings-værktøj Børn skal lære at bruge it med sund fornuft og kritisk sans Vigtigt at være bevidst om mobning på nettet It kan fremme samarbejdet mellem dagtilbud/skole og forældre Der er behov for tilførsel af midler til indkøb af it-materiel Alle børn skal have mulighed for at arbejde med it Opret en idé- og vidensbank, hvor man kan udveksle f.eks gode apps Anvend samme forældreintra-løsning i skoler og dagtilbud Hvordan skal it inddrages i forhold til børn i dagpleje? 3

4 Ringsted kommune s dagpleje Det er en god strategi Der er behov for ressourcer, hvis dagplejen også tænkes ind Alle dagtilbud bør have trådløst netværk Byskovsko len Hilser it-strategien meget velkommen Indkøb og opkvalificering koster ressourcer Der skal være lige muligheder for alle børn Enige i at it skal bruges, hvor det giver mening Tag en pulje ud af besparelsen på skolestrukturen og brug den til at skolerne kan søge videreuddannelse indenfor it Der skal være en 24 timers hotline med support hos forvaltningen It-rygsæk kunne måske opgraderes til en it-ipad Skolerne kunne have it-rygsække til udlån, mens børnene venter på at få deres egen Det skal afklares hvordan forsikringsforholdene er, når elever tager deres eget udstyr med i skole Der bør være en procedure for it, allerede i daginstitutionerne Børnehus et Toften It må aldrig blive en passiv babysitter Der bør være fokus på at lære børnene hvordan man opfører sig på sociale medier, og hvordan man håndterer og vurderer information fra nettet Børne- og Skoleintra bør være ens Opret en vidensbank, så man ikke behøver opfinde den dybe tallerken to gange Dagtilbud kan eventuelt dele en it-vejleder, så der ikke er en på hvert dagtilbud Dagtilbuddene bør have alle relevante værktøjer, f.eks trådløst internet Man kunne etablere en udlånsordning af digitale enheder, hvor skoler og dagtilbud kan booke sig ind Børnehus et Stakhave gård Der skal løbende afsættes penge til softwareopdateringer, nye maskiner o.lign. Pengene kunne måske bruges bedre til at skabe bedre normeringer For meget fokusering på betydningen af it hos de små vil betyde risiko for at afskære dem fra vigtige sociale/kropslige udviklingsmuligheder It er mest relevant for børn i Det vil være godt med tydeligere mål. Hvad skal medarbejdere og børn kunne, og hvordan måler vi det? 4

5 skolealderen Børnehus et Bastionen Der skal være it udstyr til lærere og pædagoger Der skal tages højde for den negative side af it, f.eks mobning på nettet. Vi skal huske forældreinddragelsen Ledere og medarbejdere skal have kompetencer og viden om det der giver mening. Ikke alle skal kunne alting Den frie børnehav e Det er unødvendigt med en it-strategi, og der bruges for mange centrale ressourcer på den Der er ikke behov for en fælles strategi for skoler og dagtilbud, da deres behov er meget forskellige It afdelingen kan ikke leve op til de krav og forventninger der er Den eksisterende support og produkter skal kunne leve op til og følge med udviklingen Der skal være korte og funktionelle kurser til alle, hvis man vil udvikle it-området Vigersted Børnehus Det er fornuftigt med en dynamisk strategi Vi ser frem til en fælles kurs for skole- og dagtilbudsområdet Det er vigtigt at der afsættes de fornødne ressourcer, at der er kvalificeret support, at der er en it-konsulent for dagtilbudsområdet, at der er mulighed for kompetenceudvikling af personalet, og at der laves konkrete handleplaner It må aldrig stå alene, men skal bruges til at understøtte børns leg og læring Der bør være et fælles kommunikationssystem på dagtilbuds- og skolemområdet Dagtilbud s-lederne Der skal være konkrete handleplaner for it-strategien Der skal være it-udstyr til rådighed, og der skal være et trådløst system, så daginstitutionerne kan arbejde i marken Der skal være ressourcer til at uddanne personalet Vi regner med at pengene skal findes i de enkelte institutioners budget. Beløbet risikerer at være af en størrelsesorden som ikke står mål Der skal være service på alle former for it via it-afdelingen Dagtilbud skal have brugbare priser til indkøb Børneintra skal være et mere tilgængeligt system 5

6 med det vi får ud af det Det grønne børnehus Vi bifalder ambitioner og visioner i it-strategien, men der er mange It skal være en mulighed i dagtilbud, ikke et must Ipads skal ikke erstatte samvær og nærvær Der skal medfølge ressourcer til implementeringen Det vil være godt med nogle delmål Medarbejdere i daginstitutioner bør også få stillet en ipad til rådighed Der skal ikke være flere platforme, fora for videndeling el.lign. Pædagogerne i dagtilbud har ikke tid Børnehus et Kastaniehaven Den udsendte it-strategi er god Vi kan rigtig godt lide at der skrives at it skal anvendes hvor det giver mening Børn skal lære at være kritiske i deres brug af it It skal være et meningsfuldt værktøj og ikke en særlig aktivtitet It afdelingen skal være gearet til at anskaffe og supervisere det relevante værktøj Der bør ikke ansættes en it-konsulent for dagtilbudsområdet Der bør være en it-gruppe af institutionsledere, der skal undersøge og indkøbe netop det værktøj der er brug for Der bør kun være et system til skoler og dagtilbud. Børneintra er tungt at arbejde med Børnehus et Fristedet It skal understøtte eksisterende aktiviteter Alle børn skal have samme udgangspunkt for brug af it når de starter i skole Det er vigtigt at se på omkostningerne kontra det som strategien kan tilføje Der bør være et fælles kommunikationssystem for skoler og dagtilbud Måske skal man satse på en anden form for tablet end ipads Der mangler en tidshorisont for kortlægning og implementeringen 6

7 Højbohus Vuggestue- og børnehave Høringssvar vedr. it-strategi for skole- og dagtilbudsområdet - Fra Højbohus Vuggestue og Børnehave Bestyrelsen i Højbohus støtter op om it-strategien, som grundlag for de it-indsatser, der skal foretages på dagtilbud og skoleområdet. Bestyrelsen i Højbohus bemærker dog, at it-strategien ikke vil have nogen værdi, uden at der samtidig afsættes et budget til: indkøb af it til både dagtilbud og skoler Kompetenceudvikling af personalet i dagtilbud og skoler Frikøb af ressourcer til den eller de medarbejdere, der skal varetage den daglige it-vejledning Udvidelse af den centrale it-supportfunktion Det er centralt, at særligt dagtilbudsområdet får tilført midler til indkøb af relevant it og kompetenceudvikling af personalet, hvis it-strategien ikke skal forstørre den sociale ulighed i folkeskolen. Dagtilbuddene giver børn - der ikke hjemmefra har kendskab til forskellige it-redskaber - mulighed for at blive fortrolige med den it, der anvendes i skolen og på den måde opnår disse børn, i højere grad de samme it- kompetencer som andre børn og giver dem en bedre forudsætning for at opnå samme udbytte af den undervisning, hvor et vist it-kendskab er en forudsætning for læring. Det er af samme grund centralt, at it-strategien også tager højde for forældrenes it-kompetencer eller mangel på samme og overvejer mulighederne for support til forældre uden eller med ringe it-kendskab, således at disse kan støtte op om børnenes it-nysgerrighed og læring. Bestyrelsen i Højbohus bemærker endvidere, at implementeringen af it-strategien skal ske i tæt samarbejde med ledelse, medarbejdere og forældrebestyrelsen i det enkelte dagtilbud eller skole, således at implementeringen tilpasses den enkelte enheds kompetencer/ressourcer og faglige vision. På vegne af bestyrelse og personale i Højbohus Børnehave og Vuggestue Maria Lindholm Kristensen Formand for forældrebestyrelsen i Højbohus Vuggestue og Børnehave 7

8 Nordbakkeskolen Feb 2013 Høringssvar vedr. oplæg til IT- strategi. Skolebestyrelsen på Nordbakkeskolen har på sit møde d behandlet oplægget til kommunens IT- strategi. Bestyrelsen tilslutter sig oplægget. På bestyrelsens vegne Lisbeth Lindequist Skoleleder. Nordbakkeskolen Farendløsevej 20 Nordrup 4100 Ringsted Tlf. Skole: Tlf. SFO: Åbningstider: Mandag - Fredag

9 Vigersted skole VIGERSTED SKOLE Ågerupvej 1, Vigersted, 4100 Ringsted Telefon: Hjemmeside: 12/ Til Børne- og Undervisningsudvalget Att Rasmus Johnsen Høring vedrørende IT-strategi, Skolebestyrelsen på Vigersted Skole tilslutter os visionen i oplægget til Ringsted Kommunes kommende IT strategi for Dagtilbuds- og Skoleområdet. Skolebestyrelsen finder de udvalgte målsætninger og indsatsområder for fagligt dækkende for den fremtidige anvendelse af IT indenfor skoleområdet. Som skolebestyrelsen på Vigersted Skole skal vi dog bemærke, at det er særdeles vanskeligt indenfor budgetrammen for skoleåret at leve op til de nødvendige prioriteringer. Det er ikke muligt at sikre den nødvendige tid til opkvalificering af de ansatte på Vigersted Skole. Skolebestyrelsen anderkender behovet for opkvalificering, men kan ganske enkelt ikke afse yderligere tid dertil uden at tage timer fra elevernes undervisning eller forringe betingelserne for læring ved at beskære udførelsen af andre opgaver i tilknytning til undervisningen. Med venlig hilsen Skolebestyrelsen på Vigersted Skole v. Anette Fog Formand 9

10 Børnehuset Heimdal Benløse d Høringssvar vedr. IT-Strategi. Indgivet af forældrebestyrelsen i Børnehuset Heimdal, Benløse. Vi har med stor interesse læst IT-strategien og synes generelt, at startegien ser rigtig fornuftig ud og kommer godt omkring de væsentlige emner. Vi fik desuden også et godt indtryk af startegien under mødet i Børneforum. Umiddelbart synes arbejde med IT vigtigst i skolen sammenlignet med dagtilbud, hvor fokus bør være på udvikling af fundamentale kompetencer. Men samtidig er det afgørende at børnene i dagtilbud rustes til brugen af IT i skolelivet (og mange børn har adgang til IT i hjemmet og mestrer allerede brugen af fx IPAD som 2-3 årige). Der er ingen tvivl om, at vores børn kommer til at bruge IT rigtig meget, og det er derfor en fordel, at de modtager kompetent indlæring allerede fra en tidlig alder. Vi er også enige i, at IT er et af de værktøjer, der kan benyttes ved differentieret læring. Men også i forhold til muligheden for, at gennemføre samarbejder på tværs af aldersgrupper (især skole). Øget anvendelse af IT er derfor en naturlig udvikling, men udviklingen skal ske med øje for, at IT inddrages, hvor det vurderes relevant. Det er afgørende, at IT aldrig bliver et passiviseringsværktøj hverken for børn i dagtilbud eller børn i skolen (specielt for børn med særlige behov som SKAL inkluderes i en normal klasse). Strategien har fokus på læring, hvilket vi støtter op om, men IT kan jo også medvirke til god leg og et godt grin. IT i dagtilbud må aldrig komme til at erstatte den nære kontakt med voksne eller indlæring af sociale kompetencer! Men sideløbende med indlæring af de sociale og andre kompetencer, ser vi også brugen af IT, som et vigtigt redskab til at ruste børnene til skolelivet. Arbejdet med IT i dagtilbud vil blive styrket ved oprettelse af en idébank eller erfaringsbank, hvor udveksling af gode APPs og lign. kan foregå. Det er ligeledes vigtigt, som det også står i strategien, at vores børn lærer at anvende IT og tilhørende muligheder (alt fra sociale medier til digitale opslagsværker) med sund fornuft og kritisk sans. Det er vigtigt, at børnene lærer, at ikke alt på nettet afspejler virkeligheden eller sandheden. Ligeledes skal de udvikle en forståelse for, hvor magtfuldt det er som enkeltperson at kommunikere ud til mange, som det er muligt med de sociale medier. Som det blev fremlagt ved Børneforum, så er de 3 punkter: 1) oplevelse, 2) analyse og 3) erkendelse et rigtig godt udgangspunkt til at sikre den rette anvendelse af IT. Børnene skal ligeledes undervises i, hvordan man opfører sig på nettet og kende til begreber som god, hensynsfuld, fornuftig og sikker færdsel på nettet. Hvis IT er frit tilgængeligt, så må man være bevidst om undervisning til børn/elever, så de ved hvordan man opfører sig i på nettet (IT-etik). Instruktioner i hvad man skriver og ikke skriver, sjov/alvor kan ikke ses gennem tekst etc. Det kan være en faldgruppe, hvis man ikke er bevidst om dette. Det er vigtigt at være bevidst om den mobning, som kan forekomme på nettet! Så fra skolestart skal viden om IT-etik, muligheder for at arbejde og samarbejde i cyberspace samt selvstændig kritisk stillingtagen til indhold på nettet, være en integreret del af undervisningen. Der kan være tale om både uformel læring gennem daglig brug og egentlige tematiseringer i undervisningen. Vi ser også at IT kan fremme samarbejdet mellem dagtilbud/skole og forældre. Som det er nu, er Børneintra mest en opslagstavle for forældrene, men rummer flere muligheder. Når børnene så begynder i skole åbner der sig en helt andre muligheder for kommunikation 10

11 gennem forældreintra (og endnu en platform, man som forældre skal lære/forholde sig til). Det vil være optimalt at anvende den samme løsning fx forældreintra i daginstitution. Hvis en interaktiv dialog i lighed med forældreintra blev en integreret del af Benløse d

12 intranet for dagtilbud, så vil dette rumme interessante muligheder. Der er naturligvis fortsat behov for ansigt-til-ansigt dialog mellem pædagoger og forældre, som vil udgøre en stor del af dialogen, men der kan være mulighed for ressourceoptimering og dermed mere tid til børnene. Vi er glade for, at strategien har formuleret indsatser omkring uddannelse og ressourcer. Det er meget vigtigt, at der er nogle kompetencer at trække på, for at IT kommer til at virke efter hensigten. Der bør tænkes i fleksible ordninger, således at spørgsmål også kan afklares pr. mail eller via intra eller anden platform da det kan være svært at passe arbejdet i en daginstitution ind efter specifikke telefontider og dertilhørende ventetider. Det er uklart, hvorvidt de omtalte og nødvendige personressourcer er en direkte tilførsel til IT-området? Der er et klart behov for tilførsel af midler til indkøb af IT-materiale og opgradering af det nuværende materiale (hardware og software). Det er afgørende at ALLE børn får mulighed for at arbejde med IT på lige fod, og det vil kræve, at især skolen har de nødvendige PC ere eller Tablets mv. sådan at alle børn kan få muligheden for at arbejde seriøst med de mange muligheder indenfor IT! Her tænker vi både på børn fra familier, der ikke har IT hjemme men også dagplejerne, hvordan har kommunen tænkt sig, at arbejdet med IT skal inddrages til børn i dagpleje? Vi er fortsat bekymrede for, hvorvidt kommunen kan/vil afsætte de nødvendige ressourcer. Vi ser dog samtidig positivt på undervisernes kompetencer, da alle SFO personaler, pædagoger og lærere allerede er brugere af IT i Ringsted kommune i forbindelse med Tabulex, børne og skoleintra. På forældrebestyrelsen i Heimdals vegne Lene Meinert (formand) 12

13 Ringsted kommunes dagpleje Høringssvar fra Ringsted kommunes dagplejer bestyrelse ang. kommende IT-strategi Alt i alt mener vi at det er en god strategi. Vi vil blot gøre opmærksomme på at hvis man tænker dagplejerne ind i dette, så skal man være ligeledes tænke nogle ressourcer med, da det vil blive en stor post på budgettet. Eksempelvis med jeres ambition om at alle dagtilbud skal have trådløst netværk. Vi glæder os til at se det endelige resultat. Med Venlig Hilsen Ringsted kommunes dagpleje bestyrelse 13

14 Byskovskolen Benløse 12/ Høringssvar vedr.it Strategi for skole og Dagtilbudsområdet. Vi i skolebestyrelsen på Byskovskolen, hilser denne IT Strategi meget velkommen, den har store ambitioner, og forventninger til os som skole og vores elever. Da vi allerede i dag benytter IT mange steder i undervisningen, ved vi også, at det koster ressourcer. Software og Hardware er en stor investering for skoler, men ligeledes er investeringen i den videreuddannelse som vores lærerstab løbende har brug for, og som strategien lægger op til Det er tvingende nødvendigt for at lærerstaben kan være opdateret før eleverne. Et økonomisk aspekt som vi ikke rigtig kan se finansieret i denne strategi, for så store midler har vi ikke tilbage på posten for videreuddannelse i vores budget. Vores forslag, er en pulje taget ud af besparelsen på skolestrukturen, som den enkelte skole kan søge om til videreuddannelse af personale, kun inden for IT. Når man udvikler IT i undervisningen, med en lærerstab der meget gerne vil skabe innovation på området, forventer vi en 24 timers HOTLINE hos forvaltningen således at hjælp til problemer altid kan opnås af lærerne, idet vi mener, at hvis man ikke føler der er opbakning til innovationen ebber motivationen i arbejdet ud. UDFORDRINGER Vi ser udfordringer i følgende udsagn, der skal indtænkes i helheden: -Hvordan er IT-Rygsækken som nogle børn har, tænkt ind i denne strategi? Kunne den opgraderes til en IT ipad (eller lignende), så der var noget prestige i at have dette stykke værktøj? Kunne det tænkes at der på skolerne altid er et antal IT-rygsække som skolerne kan udlåne til eleverne, mens de venter på at få deres egen? (På samme måde, som man har på ungdomsuddannelserne) -Da det ofte er eleverne der er mest initiativrige på dette felt, tænker vi at noget af undervisningen, kunne foregå fra ELEV til ELEV, kontrolleret af lærernes bevågenhed. -Hvis man forestiller sig at det udstyr der står i private hjem hos eleverne vil kunne inddrages i undervisningen, hvordan står vi forsikringsmæssigt hvis skaden sker? Vi mener der skal udarbejdes en procedure, for IT, således vores børn allerede i Daginstitutionerne bliver vænnet til brugen af dette moderne udstyr, således de er fortrolige med det ved skolestart. 14

15 Ligeledes bør man have en plan for hvordan man sikrer lige muligheder for alle, i de nok få tilfælde hvor man ikke har en pc eller tablet mv. i hjemmet, og forældrene ikke ønsker dette og derfor ikke føler sig sikre i at hjælpe børnene med IT. It i undervisningen er et redskab på linje med blyant/papir, et redskab hvor man kan opnå indlæring og søge vide,,...ikke målet i sig selv. Vi er enige i, at det skal bruges hvor det giver mening. Med venlig hilsen Jan Richard Hansen På vegne af Skolebestyrelsen, Byskovskolen 15

16 Børnehuset Toften It-strategi for skole- og dagtilbudsområdet Høringssvar Mening med brug af IT: Brug af IT i dagtilbud og skoler kan være lærerig og udviklende men kun hvis der er mening og mål tænkt ind i brugen heraf. Der skal være pædagogisk og/eller læringsmæssigt indhold i alle aktiviteter, der involverer brugen af IT, og børnene bør (må?) ikke overlades til dem selv, når de anvender IT. Kort sagt må IT aldrig blive en passiv babysitter. Skoleintra vs. Børneintra Børne- og skoleintra bør være ens. Skoleintra er væsentlig mere brugervenligt end børneintra, og en sammenlægning vil give et mere sammenhængende forløb for brugerne. Forældre skal ikke starte forfra med et nyt system, når barnet starter i skole, eller forholde sig til to forskellige systemer, hvis familien har børn i både dagtilbud og skole. Og alt andet lige, må det være billigere at vedligeholde et enkelt system fremfor to. Brug af sociale medier Når børn og unge introduceres til IT og brugen heraf, bør der også være fokus på hvordan man begår sig på nettet. F.eks. hvordan man opfører sig på de sociale medier men også hvordan man vurderer og håndterer informationer fundet på nettet. Udover ovenstående blev følgende vendt på børneforumsmødet d (diskuteret ud fra de 5 indsatsområder i høringsmaterialet): Vidensdeling: Der bør oprettes et forum, som alle skoler og dagtilbud har adgang til, hvor der kan uploades (undervisnings)forløb med IT som udgangspunkt. En slags vidensbank, hvor pædagoger og lærere kan få inspiration til forløb i deres respektive institutioner/skoler, så ingen behøver at opfinde den dybe tallerken to gange. Uddannelse af personale: At uddanne personalet i dagtilbuddene i brugen af IT vil tage mange pædagogiske timer fra børnene i en i forvejen, presset dagligdag. I stedet for at uddanne alle medarbejdere i de enkelte institutioner, eller endda distrikter, kunne man måske søge inspiration fra skolerne, der har IT-vejledere, der kan rådgive og hjælpe resten af medarbejderstaben/videregive viden. Behovet for vejledning og rådgivning i dagtilbuddene bør kortlægges, før man kan vurdere hvor mange IT-vejledere, der er brug for. Man kan eventuelt dele en IT-vejleder (og udgiften/timerne hertil) i et distrikt eller mellem x antal institutioner. IT skal virke og support skal være let tilgængeligt: Ønsker man oprigtigt at IT skal være en del af dagligdagen i dagtilbuddene, er ovenstående uden tvivl en ganske grundlæggende forudsætning for succes. Det bør bestræbes at optimere dagtilbuddenes muligheder for at få de relevante værktøjer (f.eks. trådløst internet, som i dag forefindes på byens skoler), uden lange ventetider. 16

17 Adgang til IT en: Der er ønske om at sikre alle børn adgang til digitale enheder i relevant omfang. Det betyder ikke, at der nødvendigvis skal indkøbes enheder i forholdet 1:1 det kan hurtigt få udgifterne til at løbe løbsk. Man kunne i stedet etablere en udlånsordning med en given mængde enheder (hvor mange der er nødvendige har vi ikke viden til at stille forslag om), hvor dagtilbud og skoler kunne booke sig ind i en rimelig tidsramme. Med venlig hilsen På vegne af Medarbejdere og bestyrelse i Børnehuset Toften Pernille Kristiansen og Tilia Sørensen Formand og Leder 17

18 Børnehuset Stakhavegård Børnehuset StakhavegårdFrejasvej 3, 4100 Ringsted, Tlf Høringssvar IT strategi Overordnet set, mener vi, at der er mange fordeler ved at fokusere mere på udbredelsen af IT i kommunen, da IT til stadighed får en større og større rolle i vores liv. Det er vigtigt at børnene og medarbejdere får kendskab til de muligheder som ligger i brugen af IT. Vi vil dog gerne påpege nogle punkter som vi mener, burde tages med i den endelige beslutning. 1 Økonomi: For at implementeringen for alvor kan slå igennem, skal der afsættes nogle penge til projektet. Én af visionerne er, at IT udstyret skal være tidssvarende. Da computere / ipads m.v. har en gennemsnits brugsalder på ca. 3 år, skal der løbende afsættes penge til softwareopgraderinger, nye maskiner m.v. Disse penge skal givetvis findes i den enkelte institutions budget. Hvis vi indregner omkostninger til diverse IT kurser til medarbejderne, er det lige pludselig mange penge den enkelte institution skal afsætte. Beløbet risikerer at være af en størrelsesorden som ikke står mål med det som børnene / medarbejderne får ude af det. 2 Prioritering: Da budgetterne er pressede i forvejen kan vi ikke lade være med at spørge os selv, om pengene ikke kan bruges til at skabe bedre normeringer i daginstitutionerne. 3 Frirum til leg: Daginstitutionen er stedet hvor børnene lærer at udvikle fantasien, at danne sunde relationer med vennerne, at bevæge sig, og til at blive klædt på til deres videre liv. Ved at fokusere for meget på betydningen af IT hos de små, er der måske en risiko for, at vi afskærer børnene fra nogle vigtige sociale / kropslige udviklingsmuligheder. Diverse undersøgelser viser en tendens til, at børn bevæger sig mindre og mindre. Brugen af skærmtid (tv, computere, ipads, playstation m.v.) er tiltaget meget gennem de seneste år, og ved at indføre ipads i daginstitutionerne, er vi måske med til at styrke denne tendens. Vi afviser bestemt ikke brugen af IT, men tænker at det muligvis er mere relevant for børn i skolealderen. 4 Mål: 18

19 Det kunne være godt med tydeligere mål. Hvad er det børnene / medarbejderne skal kunne og hvordan måles der på det? Med venlig hilsen Bestyrelsen Stakhavegård Børnehuset Bastionen Høringssvar It strategi. For at denne strategi kan leve kræver det at der er IT udstyr til lærer og pædagoger, så du kan udfører det. Det er også vigtigt at man i strategien tager højde for den negative side af IT - mobning på nettet f.x- uddannelse i den gode kultur. God ide med et fag på skemaet om brug af sociale medier. Vi skal huske forældre inddragelse. Gerne også i undervisningen af brug af sociale midler. - Vigtigt at leder og medarbejder har viden og kompetencer om det der giver mening. Ikke i alle forhold og ikke alle medarbejder. Venlig hilsen Bestyrelsen Børnehuset Bastionen. 19

20 Den frie børnehave Høringssvar fra Den Frie Børnehave vedr. IT- STRATEGI Den frie Børnehave har behandlet det materiale, som er udarbejdet vedrørende IT strategien. Vi har plukket 4 temaer ud som er væsentlige set fra børnehavens perspektiv generelt: Vi ser et samfund og hermed også dagtilbud hvor IT- strategien er en del af vores hverdag og eksisterende strategier bl.a. i kommunikationsstrategien og som en del af vores metoder og mål for vores læreplanstemaer. Vi mener derfor, at en IT-strategi er unødig og der anvendes derved alt for mange centrale ressourcer på noget, som vi i den enkelte institution skal og tager højde for og allerede arbejder med i alle mulige sammenhænge. Vi mener ikke der er behov for en fælles IT strategi for skole og dagtilbud, da brugen, behovet og forventningerne til, hvad IT skal og kan - er meget forskellige. Vi mener eksempelvis det er vigtigt, at børnenes alsidige udvikling bliver styrket gennem mange forskellige læringsformer og det skal vi bevare fokus på. Her vil IT være en lille, men vigtig del paletten. Kommunikationen mellem institution og forældre er et andet vigtigt område, som vi arbejder med. Her er IT også en vigtig del, men kan langt fra erstatte face to face kommunikationen. Vi mærker en stram budgetlægning generelt og en IT afdeling, der ikke kan leve op til de krav og forventninger som der er allerede i dag. Her tænker vi på supporten, det utilgængelige trådløse netværk, den i forvejen dyre årlige udgift, vi har på vores computere, manglende support på Ipad. Hvis vi skal skabe en hensigtsmæssig brug af IT i vores hverdag, vil vores bud være, at den eksisterende support og produkter lever op til og kan følge med udviklingen. Vi betaler rigtig mange penge til IT generelt og det er ikke realistisk at bruge flere midler ud af det eksisterende budget tværtimod. Såfremt der skal være flere som kan give support på området i fremtiden (IT konsulenter), kan der ikke tages flere ressourcer fra institutionerne til dette område. Hvis man i Ringsted kommune vil udvikle IT området, er korte og funktionelle kurser en måde at følge op på. Det sikrer også en bred viden, frem for få uddannede (sårbart ved jobskift). Personalet og bestyrelse Den Frie Børnehave Den

21 Vigersted Børnehus Vigersted Vedr. IT-strategi for skole- og dagtilbudsområdet. Høringssvar fra Vigersted Børnehus Det fremsendte høringsmateriale har sat fokus på væsentlige elementer omkring vision, mål og indsatser for en it-strategi. Det er yderst fornuftigt, at der udarbejdes en strategi, som er dynamisk, og at der er mulighed for løbende at justere i forhold til behov og indsatser. En fælles kurs for skole- og dagtilbud vil vi se frem til, således at der vil kunne skabes kontinuitet imellem institutionerne på området. I høringsmaterialet står der i visionen, at IT skal være en naturlig del af børns hverdag. Efterfølgende er der beskrevet målsætninger og planlagte indsatsområder og deres forudsætninger. For at kunne leve op til det beskrevne, og der kan ske en optimal implementering af brug af IT på børneområdet, mener vi, der er flere opmærksomhedspunkter at forholde sig til. Det er vigtigt at: der afsættes ressourcer, der svarer til det opsatte mål. Eks. midler til anskaffelser af IT-kufferter og kompetenceudvikling der er den nødvendige kvalificerede support tilgængelig i forvaltningen der er en IT-konsulent tilknyttet dagtilbudsområdet, og der oprettes et netværk mellem institutionerne der etableres og skabes mulighed for kompetenceudvikling hos personalet der på sigt bliver et fælles kommunikationssystem på dagtilbud- og skoleområdet. Så den digitale kommunikation for forældre personale og forvaltning giver mening for alle der udarbejdes en konkret handleplan, der beskriver hvem der gør hvad og hvornår. Eks er det ikke nok at dagtilbudslederen skal igangsætte en behovsafklaring af kompetenceudvikling af medarbejderne. Som afsluttende bemærkning vil vi gerne pointere, at det er meget væsentligt at IT aldrig må stå alene. Det er ikke et nyt læreplanstema, men brugen af IT-medier skal implementeres i børn og personalets dagligdag, så det er med til at udvikle og understøtte børnenes leg og læring. 21

22 På bestyrelse og personalets vegne Anette Demuth Institutionsleder Daginstitutionslederne It strategi. 13. marts 2013 Høringssvar fra Daginstitutionsleder gruppen. Det er vigtigt at.. der udarbejdes en konkret handleplan, der beskriver hvem der gør hvad og hvornår. Eks er det ikke nok at dagtilbudslederen skal igangsætte en behovsafklaring af kompetenceudvikling af medarbejderne It udstyret skal være til rådighed, og være koblet op på et trådløst system, da daginstitutionerne arbejder i marken. Vi skal kunne bruge det der hvor børnene er. Pædagoger har ikke tid til andet arbejde, som fx lærerne. Det kræver at der er service på alle former for it via it afdelingen. Såfremt vi skal opfylde ønsket om at det skal være tilgængeligt for alle, kræver det at der bliver forhandlet nogle brugbare priser til indkøb inden for daginstitutionsområdet. Priserne i dag er så høje at vi til stadighed, må nøjes med det absolut nødvendige. Ellers bliver udgifterne for store i forhold til vores budget. Der er et stadig større Press på det it udstyr vi har. Vi kan få meget større nytte af børneintra, hvis it bliver et mere tilgængeligt system som spiller sammen med dagligdagen. 22

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening Tak til de mange enkeltpersoner og grupper af lærere, som har bidraget med

Læs mere

It og digitale medier er kommet for at blive

It og digitale medier er kommet for at blive It og digitale medier er kommet for at blive Kortlægning af digitale redskaber på dagtilbudsområdet Rambøll Management Consulting Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S T: +45 5161 1000 www.ramboll.com

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notatet er emneopdelt og struktureret i henhold til høringsmaterialet. Høringssvar der indeholder bemærkninger til

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

Evalueringsrapport Pilotprojekt om pædagogisk it og medielæring

Evalueringsrapport Pilotprojekt om pædagogisk it og medielæring Evalueringsrapport Pilotprojekt om pædagogisk it og medielæring Evalueringen er foretaget af: Pelle Ussing konsulent for Pædagogisk IT- og medielæring og Hanne Larsen, Projektleder og udviklingskonsulent

Læs mere

Strategi for brug af. digitale medier i

Strategi for brug af. digitale medier i Strategi for brug af digitale medier i Indholdsfortegnelse: Hvad er vores vision for brug af digitale medier i dagtilbuddet? side 3 Hvad er formålet med en it strategi? side 3 Mål for brug af digitale

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Handleplan for Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 1 Handleplan for det pædagogiske, digitale arbejde i dagtilbud, skole og skolefritidstilbud i Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Samlet høringssvar vedr. skolereform

Samlet høringssvar vedr. skolereform 1 Samlet høringssvar vedr. skolereform 1. Elever, der ikke i overgangsfasen ønsker lektielæsning, og som er afhængig af hjemtransport med skolebus, ikke får separat hjemkørsel, idet der køres efter de

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune 1 Forord...3 1.1 Strategi og handleplanens opbygning...5 2. Politikker for sprog og læsning...6 2.1 Dagtilbudsområdet...6 2.2 Skoler...6 2.3 Fælles overordnet værdigrundlag...7 3. Strategi og handleplan

Læs mere