It-strategi. Samlet oversigt over indkomne høringssvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It-strategi. Samlet oversigt over indkomne høringssvar"

Transkript

1 It-strategi Samlet oversigt over indkomne høringssvar 1

2 Indhold Oversigt over centrale pointer, forslag og ønsker i høringssvarene...3 Højbohus Vuggestue- og børnehave...7 Nordbakkeskolen... 8 Vigersted skole... 9 Børnehuset Heimdal Ringsted kommunes dagpleje Byskovskolen Børnehuset Toften Børnehuset Stakhavegård...18 Børnehuset Bastionen Den frie børnehave Vigersted Børnehus Daginstitutionslederne Det grønne børnehus Børnehuset Kastaniehaven...25 Børnehuset Fristedet

3 Oversigt over centrale pointer, forslag og ønsker i høringssvarene Høringspa rt Centrale pointer Forslag/ønsker Højbohus Vuggestu e- og børnehav e Støtter op om it-strategien Der skal afsættes budget til indsatserne i it-strategien Dagtilbud skal give alle børn mulighed for at blive fortrolige med it Implementering skal ske i tæt samarbejde med forældrebestyrelser, ledelse og medarbejdere Overvej support til forældre uden eller med ringe it-kendskab Nordbakk e-skolen Tilslutter sig oplægget til it-strategien Vigersted skole Tilslutter sig oplægget til it-strategien Det er særdeles vanskeligt inden for budgetrammen at leve op til de nødvendige prioriteringer Børnehus et Heimdal Strategien ser generelt fornuftig ud, og kommer omkring de væsentlige emner Godt indtryk af strategien til fælles Børne- og Skoleforumsmøde Børn i dagtilbud skal rustes til brug af it i skolelivet It skal aldrig blive et passiviserings-værktøj Børn skal lære at bruge it med sund fornuft og kritisk sans Vigtigt at være bevidst om mobning på nettet It kan fremme samarbejdet mellem dagtilbud/skole og forældre Der er behov for tilførsel af midler til indkøb af it-materiel Alle børn skal have mulighed for at arbejde med it Opret en idé- og vidensbank, hvor man kan udveksle f.eks gode apps Anvend samme forældreintra-løsning i skoler og dagtilbud Hvordan skal it inddrages i forhold til børn i dagpleje? 3

4 Ringsted kommune s dagpleje Det er en god strategi Der er behov for ressourcer, hvis dagplejen også tænkes ind Alle dagtilbud bør have trådløst netværk Byskovsko len Hilser it-strategien meget velkommen Indkøb og opkvalificering koster ressourcer Der skal være lige muligheder for alle børn Enige i at it skal bruges, hvor det giver mening Tag en pulje ud af besparelsen på skolestrukturen og brug den til at skolerne kan søge videreuddannelse indenfor it Der skal være en 24 timers hotline med support hos forvaltningen It-rygsæk kunne måske opgraderes til en it-ipad Skolerne kunne have it-rygsække til udlån, mens børnene venter på at få deres egen Det skal afklares hvordan forsikringsforholdene er, når elever tager deres eget udstyr med i skole Der bør være en procedure for it, allerede i daginstitutionerne Børnehus et Toften It må aldrig blive en passiv babysitter Der bør være fokus på at lære børnene hvordan man opfører sig på sociale medier, og hvordan man håndterer og vurderer information fra nettet Børne- og Skoleintra bør være ens Opret en vidensbank, så man ikke behøver opfinde den dybe tallerken to gange Dagtilbud kan eventuelt dele en it-vejleder, så der ikke er en på hvert dagtilbud Dagtilbuddene bør have alle relevante værktøjer, f.eks trådløst internet Man kunne etablere en udlånsordning af digitale enheder, hvor skoler og dagtilbud kan booke sig ind Børnehus et Stakhave gård Der skal løbende afsættes penge til softwareopdateringer, nye maskiner o.lign. Pengene kunne måske bruges bedre til at skabe bedre normeringer For meget fokusering på betydningen af it hos de små vil betyde risiko for at afskære dem fra vigtige sociale/kropslige udviklingsmuligheder It er mest relevant for børn i Det vil være godt med tydeligere mål. Hvad skal medarbejdere og børn kunne, og hvordan måler vi det? 4

5 skolealderen Børnehus et Bastionen Der skal være it udstyr til lærere og pædagoger Der skal tages højde for den negative side af it, f.eks mobning på nettet. Vi skal huske forældreinddragelsen Ledere og medarbejdere skal have kompetencer og viden om det der giver mening. Ikke alle skal kunne alting Den frie børnehav e Det er unødvendigt med en it-strategi, og der bruges for mange centrale ressourcer på den Der er ikke behov for en fælles strategi for skoler og dagtilbud, da deres behov er meget forskellige It afdelingen kan ikke leve op til de krav og forventninger der er Den eksisterende support og produkter skal kunne leve op til og følge med udviklingen Der skal være korte og funktionelle kurser til alle, hvis man vil udvikle it-området Vigersted Børnehus Det er fornuftigt med en dynamisk strategi Vi ser frem til en fælles kurs for skole- og dagtilbudsområdet Det er vigtigt at der afsættes de fornødne ressourcer, at der er kvalificeret support, at der er en it-konsulent for dagtilbudsområdet, at der er mulighed for kompetenceudvikling af personalet, og at der laves konkrete handleplaner It må aldrig stå alene, men skal bruges til at understøtte børns leg og læring Der bør være et fælles kommunikationssystem på dagtilbuds- og skolemområdet Dagtilbud s-lederne Der skal være konkrete handleplaner for it-strategien Der skal være it-udstyr til rådighed, og der skal være et trådløst system, så daginstitutionerne kan arbejde i marken Der skal være ressourcer til at uddanne personalet Vi regner med at pengene skal findes i de enkelte institutioners budget. Beløbet risikerer at være af en størrelsesorden som ikke står mål Der skal være service på alle former for it via it-afdelingen Dagtilbud skal have brugbare priser til indkøb Børneintra skal være et mere tilgængeligt system 5

6 med det vi får ud af det Det grønne børnehus Vi bifalder ambitioner og visioner i it-strategien, men der er mange It skal være en mulighed i dagtilbud, ikke et must Ipads skal ikke erstatte samvær og nærvær Der skal medfølge ressourcer til implementeringen Det vil være godt med nogle delmål Medarbejdere i daginstitutioner bør også få stillet en ipad til rådighed Der skal ikke være flere platforme, fora for videndeling el.lign. Pædagogerne i dagtilbud har ikke tid Børnehus et Kastaniehaven Den udsendte it-strategi er god Vi kan rigtig godt lide at der skrives at it skal anvendes hvor det giver mening Børn skal lære at være kritiske i deres brug af it It skal være et meningsfuldt værktøj og ikke en særlig aktivtitet It afdelingen skal være gearet til at anskaffe og supervisere det relevante værktøj Der bør ikke ansættes en it-konsulent for dagtilbudsområdet Der bør være en it-gruppe af institutionsledere, der skal undersøge og indkøbe netop det værktøj der er brug for Der bør kun være et system til skoler og dagtilbud. Børneintra er tungt at arbejde med Børnehus et Fristedet It skal understøtte eksisterende aktiviteter Alle børn skal have samme udgangspunkt for brug af it når de starter i skole Det er vigtigt at se på omkostningerne kontra det som strategien kan tilføje Der bør være et fælles kommunikationssystem for skoler og dagtilbud Måske skal man satse på en anden form for tablet end ipads Der mangler en tidshorisont for kortlægning og implementeringen 6

7 Højbohus Vuggestue- og børnehave Høringssvar vedr. it-strategi for skole- og dagtilbudsområdet - Fra Højbohus Vuggestue og Børnehave Bestyrelsen i Højbohus støtter op om it-strategien, som grundlag for de it-indsatser, der skal foretages på dagtilbud og skoleområdet. Bestyrelsen i Højbohus bemærker dog, at it-strategien ikke vil have nogen værdi, uden at der samtidig afsættes et budget til: indkøb af it til både dagtilbud og skoler Kompetenceudvikling af personalet i dagtilbud og skoler Frikøb af ressourcer til den eller de medarbejdere, der skal varetage den daglige it-vejledning Udvidelse af den centrale it-supportfunktion Det er centralt, at særligt dagtilbudsområdet får tilført midler til indkøb af relevant it og kompetenceudvikling af personalet, hvis it-strategien ikke skal forstørre den sociale ulighed i folkeskolen. Dagtilbuddene giver børn - der ikke hjemmefra har kendskab til forskellige it-redskaber - mulighed for at blive fortrolige med den it, der anvendes i skolen og på den måde opnår disse børn, i højere grad de samme it- kompetencer som andre børn og giver dem en bedre forudsætning for at opnå samme udbytte af den undervisning, hvor et vist it-kendskab er en forudsætning for læring. Det er af samme grund centralt, at it-strategien også tager højde for forældrenes it-kompetencer eller mangel på samme og overvejer mulighederne for support til forældre uden eller med ringe it-kendskab, således at disse kan støtte op om børnenes it-nysgerrighed og læring. Bestyrelsen i Højbohus bemærker endvidere, at implementeringen af it-strategien skal ske i tæt samarbejde med ledelse, medarbejdere og forældrebestyrelsen i det enkelte dagtilbud eller skole, således at implementeringen tilpasses den enkelte enheds kompetencer/ressourcer og faglige vision. På vegne af bestyrelse og personale i Højbohus Børnehave og Vuggestue Maria Lindholm Kristensen Formand for forældrebestyrelsen i Højbohus Vuggestue og Børnehave 7

8 Nordbakkeskolen Feb 2013 Høringssvar vedr. oplæg til IT- strategi. Skolebestyrelsen på Nordbakkeskolen har på sit møde d behandlet oplægget til kommunens IT- strategi. Bestyrelsen tilslutter sig oplægget. På bestyrelsens vegne Lisbeth Lindequist Skoleleder. Nordbakkeskolen Farendløsevej 20 Nordrup 4100 Ringsted Tlf. Skole: Tlf. SFO: Åbningstider: Mandag - Fredag

9 Vigersted skole VIGERSTED SKOLE Ågerupvej 1, Vigersted, 4100 Ringsted Telefon: Hjemmeside: 12/ Til Børne- og Undervisningsudvalget Att Rasmus Johnsen Høring vedrørende IT-strategi, Skolebestyrelsen på Vigersted Skole tilslutter os visionen i oplægget til Ringsted Kommunes kommende IT strategi for Dagtilbuds- og Skoleområdet. Skolebestyrelsen finder de udvalgte målsætninger og indsatsområder for fagligt dækkende for den fremtidige anvendelse af IT indenfor skoleområdet. Som skolebestyrelsen på Vigersted Skole skal vi dog bemærke, at det er særdeles vanskeligt indenfor budgetrammen for skoleåret at leve op til de nødvendige prioriteringer. Det er ikke muligt at sikre den nødvendige tid til opkvalificering af de ansatte på Vigersted Skole. Skolebestyrelsen anderkender behovet for opkvalificering, men kan ganske enkelt ikke afse yderligere tid dertil uden at tage timer fra elevernes undervisning eller forringe betingelserne for læring ved at beskære udførelsen af andre opgaver i tilknytning til undervisningen. Med venlig hilsen Skolebestyrelsen på Vigersted Skole v. Anette Fog Formand 9

10 Børnehuset Heimdal Benløse d Høringssvar vedr. IT-Strategi. Indgivet af forældrebestyrelsen i Børnehuset Heimdal, Benløse. Vi har med stor interesse læst IT-strategien og synes generelt, at startegien ser rigtig fornuftig ud og kommer godt omkring de væsentlige emner. Vi fik desuden også et godt indtryk af startegien under mødet i Børneforum. Umiddelbart synes arbejde med IT vigtigst i skolen sammenlignet med dagtilbud, hvor fokus bør være på udvikling af fundamentale kompetencer. Men samtidig er det afgørende at børnene i dagtilbud rustes til brugen af IT i skolelivet (og mange børn har adgang til IT i hjemmet og mestrer allerede brugen af fx IPAD som 2-3 årige). Der er ingen tvivl om, at vores børn kommer til at bruge IT rigtig meget, og det er derfor en fordel, at de modtager kompetent indlæring allerede fra en tidlig alder. Vi er også enige i, at IT er et af de værktøjer, der kan benyttes ved differentieret læring. Men også i forhold til muligheden for, at gennemføre samarbejder på tværs af aldersgrupper (især skole). Øget anvendelse af IT er derfor en naturlig udvikling, men udviklingen skal ske med øje for, at IT inddrages, hvor det vurderes relevant. Det er afgørende, at IT aldrig bliver et passiviseringsværktøj hverken for børn i dagtilbud eller børn i skolen (specielt for børn med særlige behov som SKAL inkluderes i en normal klasse). Strategien har fokus på læring, hvilket vi støtter op om, men IT kan jo også medvirke til god leg og et godt grin. IT i dagtilbud må aldrig komme til at erstatte den nære kontakt med voksne eller indlæring af sociale kompetencer! Men sideløbende med indlæring af de sociale og andre kompetencer, ser vi også brugen af IT, som et vigtigt redskab til at ruste børnene til skolelivet. Arbejdet med IT i dagtilbud vil blive styrket ved oprettelse af en idébank eller erfaringsbank, hvor udveksling af gode APPs og lign. kan foregå. Det er ligeledes vigtigt, som det også står i strategien, at vores børn lærer at anvende IT og tilhørende muligheder (alt fra sociale medier til digitale opslagsværker) med sund fornuft og kritisk sans. Det er vigtigt, at børnene lærer, at ikke alt på nettet afspejler virkeligheden eller sandheden. Ligeledes skal de udvikle en forståelse for, hvor magtfuldt det er som enkeltperson at kommunikere ud til mange, som det er muligt med de sociale medier. Som det blev fremlagt ved Børneforum, så er de 3 punkter: 1) oplevelse, 2) analyse og 3) erkendelse et rigtig godt udgangspunkt til at sikre den rette anvendelse af IT. Børnene skal ligeledes undervises i, hvordan man opfører sig på nettet og kende til begreber som god, hensynsfuld, fornuftig og sikker færdsel på nettet. Hvis IT er frit tilgængeligt, så må man være bevidst om undervisning til børn/elever, så de ved hvordan man opfører sig i på nettet (IT-etik). Instruktioner i hvad man skriver og ikke skriver, sjov/alvor kan ikke ses gennem tekst etc. Det kan være en faldgruppe, hvis man ikke er bevidst om dette. Det er vigtigt at være bevidst om den mobning, som kan forekomme på nettet! Så fra skolestart skal viden om IT-etik, muligheder for at arbejde og samarbejde i cyberspace samt selvstændig kritisk stillingtagen til indhold på nettet, være en integreret del af undervisningen. Der kan være tale om både uformel læring gennem daglig brug og egentlige tematiseringer i undervisningen. Vi ser også at IT kan fremme samarbejdet mellem dagtilbud/skole og forældre. Som det er nu, er Børneintra mest en opslagstavle for forældrene, men rummer flere muligheder. Når børnene så begynder i skole åbner der sig en helt andre muligheder for kommunikation 10

11 gennem forældreintra (og endnu en platform, man som forældre skal lære/forholde sig til). Det vil være optimalt at anvende den samme løsning fx forældreintra i daginstitution. Hvis en interaktiv dialog i lighed med forældreintra blev en integreret del af Benløse d

12 intranet for dagtilbud, så vil dette rumme interessante muligheder. Der er naturligvis fortsat behov for ansigt-til-ansigt dialog mellem pædagoger og forældre, som vil udgøre en stor del af dialogen, men der kan være mulighed for ressourceoptimering og dermed mere tid til børnene. Vi er glade for, at strategien har formuleret indsatser omkring uddannelse og ressourcer. Det er meget vigtigt, at der er nogle kompetencer at trække på, for at IT kommer til at virke efter hensigten. Der bør tænkes i fleksible ordninger, således at spørgsmål også kan afklares pr. mail eller via intra eller anden platform da det kan være svært at passe arbejdet i en daginstitution ind efter specifikke telefontider og dertilhørende ventetider. Det er uklart, hvorvidt de omtalte og nødvendige personressourcer er en direkte tilførsel til IT-området? Der er et klart behov for tilførsel af midler til indkøb af IT-materiale og opgradering af det nuværende materiale (hardware og software). Det er afgørende at ALLE børn får mulighed for at arbejde med IT på lige fod, og det vil kræve, at især skolen har de nødvendige PC ere eller Tablets mv. sådan at alle børn kan få muligheden for at arbejde seriøst med de mange muligheder indenfor IT! Her tænker vi både på børn fra familier, der ikke har IT hjemme men også dagplejerne, hvordan har kommunen tænkt sig, at arbejdet med IT skal inddrages til børn i dagpleje? Vi er fortsat bekymrede for, hvorvidt kommunen kan/vil afsætte de nødvendige ressourcer. Vi ser dog samtidig positivt på undervisernes kompetencer, da alle SFO personaler, pædagoger og lærere allerede er brugere af IT i Ringsted kommune i forbindelse med Tabulex, børne og skoleintra. På forældrebestyrelsen i Heimdals vegne Lene Meinert (formand) 12

13 Ringsted kommunes dagpleje Høringssvar fra Ringsted kommunes dagplejer bestyrelse ang. kommende IT-strategi Alt i alt mener vi at det er en god strategi. Vi vil blot gøre opmærksomme på at hvis man tænker dagplejerne ind i dette, så skal man være ligeledes tænke nogle ressourcer med, da det vil blive en stor post på budgettet. Eksempelvis med jeres ambition om at alle dagtilbud skal have trådløst netværk. Vi glæder os til at se det endelige resultat. Med Venlig Hilsen Ringsted kommunes dagpleje bestyrelse 13

14 Byskovskolen Benløse 12/ Høringssvar vedr.it Strategi for skole og Dagtilbudsområdet. Vi i skolebestyrelsen på Byskovskolen, hilser denne IT Strategi meget velkommen, den har store ambitioner, og forventninger til os som skole og vores elever. Da vi allerede i dag benytter IT mange steder i undervisningen, ved vi også, at det koster ressourcer. Software og Hardware er en stor investering for skoler, men ligeledes er investeringen i den videreuddannelse som vores lærerstab løbende har brug for, og som strategien lægger op til Det er tvingende nødvendigt for at lærerstaben kan være opdateret før eleverne. Et økonomisk aspekt som vi ikke rigtig kan se finansieret i denne strategi, for så store midler har vi ikke tilbage på posten for videreuddannelse i vores budget. Vores forslag, er en pulje taget ud af besparelsen på skolestrukturen, som den enkelte skole kan søge om til videreuddannelse af personale, kun inden for IT. Når man udvikler IT i undervisningen, med en lærerstab der meget gerne vil skabe innovation på området, forventer vi en 24 timers HOTLINE hos forvaltningen således at hjælp til problemer altid kan opnås af lærerne, idet vi mener, at hvis man ikke føler der er opbakning til innovationen ebber motivationen i arbejdet ud. UDFORDRINGER Vi ser udfordringer i følgende udsagn, der skal indtænkes i helheden: -Hvordan er IT-Rygsækken som nogle børn har, tænkt ind i denne strategi? Kunne den opgraderes til en IT ipad (eller lignende), så der var noget prestige i at have dette stykke værktøj? Kunne det tænkes at der på skolerne altid er et antal IT-rygsække som skolerne kan udlåne til eleverne, mens de venter på at få deres egen? (På samme måde, som man har på ungdomsuddannelserne) -Da det ofte er eleverne der er mest initiativrige på dette felt, tænker vi at noget af undervisningen, kunne foregå fra ELEV til ELEV, kontrolleret af lærernes bevågenhed. -Hvis man forestiller sig at det udstyr der står i private hjem hos eleverne vil kunne inddrages i undervisningen, hvordan står vi forsikringsmæssigt hvis skaden sker? Vi mener der skal udarbejdes en procedure, for IT, således vores børn allerede i Daginstitutionerne bliver vænnet til brugen af dette moderne udstyr, således de er fortrolige med det ved skolestart. 14

15 Ligeledes bør man have en plan for hvordan man sikrer lige muligheder for alle, i de nok få tilfælde hvor man ikke har en pc eller tablet mv. i hjemmet, og forældrene ikke ønsker dette og derfor ikke føler sig sikre i at hjælpe børnene med IT. It i undervisningen er et redskab på linje med blyant/papir, et redskab hvor man kan opnå indlæring og søge vide,,...ikke målet i sig selv. Vi er enige i, at det skal bruges hvor det giver mening. Med venlig hilsen Jan Richard Hansen På vegne af Skolebestyrelsen, Byskovskolen 15

16 Børnehuset Toften It-strategi for skole- og dagtilbudsområdet Høringssvar Mening med brug af IT: Brug af IT i dagtilbud og skoler kan være lærerig og udviklende men kun hvis der er mening og mål tænkt ind i brugen heraf. Der skal være pædagogisk og/eller læringsmæssigt indhold i alle aktiviteter, der involverer brugen af IT, og børnene bør (må?) ikke overlades til dem selv, når de anvender IT. Kort sagt må IT aldrig blive en passiv babysitter. Skoleintra vs. Børneintra Børne- og skoleintra bør være ens. Skoleintra er væsentlig mere brugervenligt end børneintra, og en sammenlægning vil give et mere sammenhængende forløb for brugerne. Forældre skal ikke starte forfra med et nyt system, når barnet starter i skole, eller forholde sig til to forskellige systemer, hvis familien har børn i både dagtilbud og skole. Og alt andet lige, må det være billigere at vedligeholde et enkelt system fremfor to. Brug af sociale medier Når børn og unge introduceres til IT og brugen heraf, bør der også være fokus på hvordan man begår sig på nettet. F.eks. hvordan man opfører sig på de sociale medier men også hvordan man vurderer og håndterer informationer fundet på nettet. Udover ovenstående blev følgende vendt på børneforumsmødet d (diskuteret ud fra de 5 indsatsområder i høringsmaterialet): Vidensdeling: Der bør oprettes et forum, som alle skoler og dagtilbud har adgang til, hvor der kan uploades (undervisnings)forløb med IT som udgangspunkt. En slags vidensbank, hvor pædagoger og lærere kan få inspiration til forløb i deres respektive institutioner/skoler, så ingen behøver at opfinde den dybe tallerken to gange. Uddannelse af personale: At uddanne personalet i dagtilbuddene i brugen af IT vil tage mange pædagogiske timer fra børnene i en i forvejen, presset dagligdag. I stedet for at uddanne alle medarbejdere i de enkelte institutioner, eller endda distrikter, kunne man måske søge inspiration fra skolerne, der har IT-vejledere, der kan rådgive og hjælpe resten af medarbejderstaben/videregive viden. Behovet for vejledning og rådgivning i dagtilbuddene bør kortlægges, før man kan vurdere hvor mange IT-vejledere, der er brug for. Man kan eventuelt dele en IT-vejleder (og udgiften/timerne hertil) i et distrikt eller mellem x antal institutioner. IT skal virke og support skal være let tilgængeligt: Ønsker man oprigtigt at IT skal være en del af dagligdagen i dagtilbuddene, er ovenstående uden tvivl en ganske grundlæggende forudsætning for succes. Det bør bestræbes at optimere dagtilbuddenes muligheder for at få de relevante værktøjer (f.eks. trådløst internet, som i dag forefindes på byens skoler), uden lange ventetider. 16

17 Adgang til IT en: Der er ønske om at sikre alle børn adgang til digitale enheder i relevant omfang. Det betyder ikke, at der nødvendigvis skal indkøbes enheder i forholdet 1:1 det kan hurtigt få udgifterne til at løbe løbsk. Man kunne i stedet etablere en udlånsordning med en given mængde enheder (hvor mange der er nødvendige har vi ikke viden til at stille forslag om), hvor dagtilbud og skoler kunne booke sig ind i en rimelig tidsramme. Med venlig hilsen På vegne af Medarbejdere og bestyrelse i Børnehuset Toften Pernille Kristiansen og Tilia Sørensen Formand og Leder 17

18 Børnehuset Stakhavegård Børnehuset StakhavegårdFrejasvej 3, 4100 Ringsted, Tlf Høringssvar IT strategi Overordnet set, mener vi, at der er mange fordeler ved at fokusere mere på udbredelsen af IT i kommunen, da IT til stadighed får en større og større rolle i vores liv. Det er vigtigt at børnene og medarbejdere får kendskab til de muligheder som ligger i brugen af IT. Vi vil dog gerne påpege nogle punkter som vi mener, burde tages med i den endelige beslutning. 1 Økonomi: For at implementeringen for alvor kan slå igennem, skal der afsættes nogle penge til projektet. Én af visionerne er, at IT udstyret skal være tidssvarende. Da computere / ipads m.v. har en gennemsnits brugsalder på ca. 3 år, skal der løbende afsættes penge til softwareopgraderinger, nye maskiner m.v. Disse penge skal givetvis findes i den enkelte institutions budget. Hvis vi indregner omkostninger til diverse IT kurser til medarbejderne, er det lige pludselig mange penge den enkelte institution skal afsætte. Beløbet risikerer at være af en størrelsesorden som ikke står mål med det som børnene / medarbejderne får ude af det. 2 Prioritering: Da budgetterne er pressede i forvejen kan vi ikke lade være med at spørge os selv, om pengene ikke kan bruges til at skabe bedre normeringer i daginstitutionerne. 3 Frirum til leg: Daginstitutionen er stedet hvor børnene lærer at udvikle fantasien, at danne sunde relationer med vennerne, at bevæge sig, og til at blive klædt på til deres videre liv. Ved at fokusere for meget på betydningen af IT hos de små, er der måske en risiko for, at vi afskærer børnene fra nogle vigtige sociale / kropslige udviklingsmuligheder. Diverse undersøgelser viser en tendens til, at børn bevæger sig mindre og mindre. Brugen af skærmtid (tv, computere, ipads, playstation m.v.) er tiltaget meget gennem de seneste år, og ved at indføre ipads i daginstitutionerne, er vi måske med til at styrke denne tendens. Vi afviser bestemt ikke brugen af IT, men tænker at det muligvis er mere relevant for børn i skolealderen. 4 Mål: 18

19 Det kunne være godt med tydeligere mål. Hvad er det børnene / medarbejderne skal kunne og hvordan måles der på det? Med venlig hilsen Bestyrelsen Stakhavegård Børnehuset Bastionen Høringssvar It strategi. For at denne strategi kan leve kræver det at der er IT udstyr til lærer og pædagoger, så du kan udfører det. Det er også vigtigt at man i strategien tager højde for den negative side af IT - mobning på nettet f.x- uddannelse i den gode kultur. God ide med et fag på skemaet om brug af sociale medier. Vi skal huske forældre inddragelse. Gerne også i undervisningen af brug af sociale midler. - Vigtigt at leder og medarbejder har viden og kompetencer om det der giver mening. Ikke i alle forhold og ikke alle medarbejder. Venlig hilsen Bestyrelsen Børnehuset Bastionen. 19

20 Den frie børnehave Høringssvar fra Den Frie Børnehave vedr. IT- STRATEGI Den frie Børnehave har behandlet det materiale, som er udarbejdet vedrørende IT strategien. Vi har plukket 4 temaer ud som er væsentlige set fra børnehavens perspektiv generelt: Vi ser et samfund og hermed også dagtilbud hvor IT- strategien er en del af vores hverdag og eksisterende strategier bl.a. i kommunikationsstrategien og som en del af vores metoder og mål for vores læreplanstemaer. Vi mener derfor, at en IT-strategi er unødig og der anvendes derved alt for mange centrale ressourcer på noget, som vi i den enkelte institution skal og tager højde for og allerede arbejder med i alle mulige sammenhænge. Vi mener ikke der er behov for en fælles IT strategi for skole og dagtilbud, da brugen, behovet og forventningerne til, hvad IT skal og kan - er meget forskellige. Vi mener eksempelvis det er vigtigt, at børnenes alsidige udvikling bliver styrket gennem mange forskellige læringsformer og det skal vi bevare fokus på. Her vil IT være en lille, men vigtig del paletten. Kommunikationen mellem institution og forældre er et andet vigtigt område, som vi arbejder med. Her er IT også en vigtig del, men kan langt fra erstatte face to face kommunikationen. Vi mærker en stram budgetlægning generelt og en IT afdeling, der ikke kan leve op til de krav og forventninger som der er allerede i dag. Her tænker vi på supporten, det utilgængelige trådløse netværk, den i forvejen dyre årlige udgift, vi har på vores computere, manglende support på Ipad. Hvis vi skal skabe en hensigtsmæssig brug af IT i vores hverdag, vil vores bud være, at den eksisterende support og produkter lever op til og kan følge med udviklingen. Vi betaler rigtig mange penge til IT generelt og det er ikke realistisk at bruge flere midler ud af det eksisterende budget tværtimod. Såfremt der skal være flere som kan give support på området i fremtiden (IT konsulenter), kan der ikke tages flere ressourcer fra institutionerne til dette område. Hvis man i Ringsted kommune vil udvikle IT området, er korte og funktionelle kurser en måde at følge op på. Det sikrer også en bred viden, frem for få uddannede (sårbart ved jobskift). Personalet og bestyrelse Den Frie Børnehave Den

21 Vigersted Børnehus Vigersted Vedr. IT-strategi for skole- og dagtilbudsområdet. Høringssvar fra Vigersted Børnehus Det fremsendte høringsmateriale har sat fokus på væsentlige elementer omkring vision, mål og indsatser for en it-strategi. Det er yderst fornuftigt, at der udarbejdes en strategi, som er dynamisk, og at der er mulighed for løbende at justere i forhold til behov og indsatser. En fælles kurs for skole- og dagtilbud vil vi se frem til, således at der vil kunne skabes kontinuitet imellem institutionerne på området. I høringsmaterialet står der i visionen, at IT skal være en naturlig del af børns hverdag. Efterfølgende er der beskrevet målsætninger og planlagte indsatsområder og deres forudsætninger. For at kunne leve op til det beskrevne, og der kan ske en optimal implementering af brug af IT på børneområdet, mener vi, der er flere opmærksomhedspunkter at forholde sig til. Det er vigtigt at: der afsættes ressourcer, der svarer til det opsatte mål. Eks. midler til anskaffelser af IT-kufferter og kompetenceudvikling der er den nødvendige kvalificerede support tilgængelig i forvaltningen der er en IT-konsulent tilknyttet dagtilbudsområdet, og der oprettes et netværk mellem institutionerne der etableres og skabes mulighed for kompetenceudvikling hos personalet der på sigt bliver et fælles kommunikationssystem på dagtilbud- og skoleområdet. Så den digitale kommunikation for forældre personale og forvaltning giver mening for alle der udarbejdes en konkret handleplan, der beskriver hvem der gør hvad og hvornår. Eks er det ikke nok at dagtilbudslederen skal igangsætte en behovsafklaring af kompetenceudvikling af medarbejderne. Som afsluttende bemærkning vil vi gerne pointere, at det er meget væsentligt at IT aldrig må stå alene. Det er ikke et nyt læreplanstema, men brugen af IT-medier skal implementeres i børn og personalets dagligdag, så det er med til at udvikle og understøtte børnenes leg og læring. 21

22 På bestyrelse og personalets vegne Anette Demuth Institutionsleder Daginstitutionslederne It strategi. 13. marts 2013 Høringssvar fra Daginstitutionsleder gruppen. Det er vigtigt at.. der udarbejdes en konkret handleplan, der beskriver hvem der gør hvad og hvornår. Eks er det ikke nok at dagtilbudslederen skal igangsætte en behovsafklaring af kompetenceudvikling af medarbejderne It udstyret skal være til rådighed, og være koblet op på et trådløst system, da daginstitutionerne arbejder i marken. Vi skal kunne bruge det der hvor børnene er. Pædagoger har ikke tid til andet arbejde, som fx lærerne. Det kræver at der er service på alle former for it via it afdelingen. Såfremt vi skal opfylde ønsket om at det skal være tilgængeligt for alle, kræver det at der bliver forhandlet nogle brugbare priser til indkøb inden for daginstitutionsområdet. Priserne i dag er så høje at vi til stadighed, må nøjes med det absolut nødvendige. Ellers bliver udgifterne for store i forhold til vores budget. Der er et stadig større Press på det it udstyr vi har. Vi kan få meget større nytte af børneintra, hvis it bliver et mere tilgængeligt system som spiller sammen med dagligdagen. 22

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2014 2017

Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Skole og Institutioner 0-18 år www.ballerup.dk Hvorfor? Hvorfor skal vi have en ny strategi og en samlet strategi 0-18 år? Ét fælles IT-fagligt grundlag for 0-18 år som

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

IT-Strategi. Egebækskolen

IT-Strategi. Egebækskolen IT-Strategi Egebækskolen 1 Indholdsfortegnelse Digitalisering på Egebækskolen Side 3 IT som kommunikationssystem Side 5 Den Gode Digitale Skole vision Side 5 Egebækskolens mission Side 5 Strategiplan 2013-2014

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sammenhæng... 3 Vision 2016... 5 Mål... 6 Netværk og udstyr... 6 Digitale læremidler... 6 Kompetencer og færdigheder...

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Hvordan får vi mere gang i anvendelsen af BørneIntra..? Lars Lomborg Nielsen, UNI-C

Hvordan får vi mere gang i anvendelsen af BørneIntra..? Lars Lomborg Nielsen, UNI-C Hvordan får vi mere gang i anvendelsen af BørneIntra..? Teori: Forandringsledelse & Motivation Stadie-teorier - fx I spidsen for forandring af John Kotter. Hvorfor opstår modstand mod forandring? - fx

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg Kommunes Folkeskoler 2012-2015

Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg Kommunes Folkeskoler 2012-2015 Postadresse Giørtz Plads. 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. april 2012/ 14. maj 2012 Sagsbehandler Birthe Christensen Telefon direkte 76 16 86 36 Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI

NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI Nr. 1 NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI Indsatsområde: Den digitale kommune Projektnavn: Drift og Servicering af Interaktive tavler Aftaleholder: Fagsekretariat Undervisning Fagudvalg: Børn- og Undervisningsudvalg

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Opfølgning fra sidste møde. 3. TEMA: Forældremøde

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Bestyrelsesmøde Daginstitutionen Skovgården 1. september 2014 Kl. 19:00 21:30 Balle Børnehus (vuggestuen)

Bestyrelsesmøde Daginstitutionen Skovgården 1. september 2014 Kl. 19:00 21:30 Balle Børnehus (vuggestuen) Referat Bestyrelsesmøde Daginstitutionen Skovgården 1. september 2014 Kl. 19:00 21:30 Balle Børnehus (vuggestuen) Indkaldt af: Maria Tørnsø Østergaard Indkaldt: Ida Rønne Antonsen, Maria Tørnsø Østergaard,

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Bilag 1. Status for it i folkeskolen

Bilag 1. Status for it i folkeskolen Bilag 1. Status for it i folkeskolen KL-analyse af it-udgifter i folkeskolen Frederikssund kommune har sammen med 19 andre kommuner, deltaget i en KL-analyse omkring itomkostninger på folkeskoleområdet.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Notat Vedrørende Budgetnotat

Notat Vedrørende Budgetnotat Bilag 2E Vedrørende Budgetnotat Barn/voksenfaktor og andelen af pædagogisk uddannet personale I forlængelse af aprilseminaret har administrationen modtaget en bestilling på en redegørelse for normeringen

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Strategi for brug af. digitale medier i

Strategi for brug af. digitale medier i Strategi for brug af digitale medier i Indholdsfortegnelse: Hvad er vores vision for brug af digitale medier i dagtilbuddet? side 3 Hvad er formålet med en it strategi? side 3 Mål for brug af digitale

Læs mere

Høringssvar. Kirkebækskolens MED ønsker at afgive følgende høringssvar til det fremsendte materiale:

Høringssvar. Kirkebækskolens MED ønsker at afgive følgende høringssvar til det fremsendte materiale: Driftssted: Kommunikationspolitik: Digitaliseringsstrategi og Kanalstrategi: Samlede bem.: Borger- og Socialservice God politik, dog ønskes det, at Kommunikation udarbejder fælles ramme/skabelon for e-mails

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Nyt fra indskolingen

Nyt fra indskolingen Kære forældre Skolernes vinterferie står for døren, og vi vil gerne indledningsvis ønske alle vore elever og forældre en rigtig god uge 7. Igennem hele det sidste år har det været skolebestyrelsens og

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet Suldrup Skole Skolebestyrelsen Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00 Afbud: Sten, Lisbeth, Eva, Sanne Ikke til stede: Dagsorden: Elevrådet Protokol Er ikke nået så langt her efter jul. I dag møde

Læs mere

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Den digit@le Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Vision... 3 3. Temaer... 4 3.1 Infrastruktur og it-udstyr... 4 3.2 Digitale læremidler... 5 3.3 Digitale læreformer... 6 3.4

Læs mere

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers.

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers. Børn, Unge og Fritidsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5335 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. april 2014 Sagsnr.: 2014-004265-1

Læs mere

Strategi for digitale værktøjer i Rebild Kommunes dagtilbud

Strategi for digitale værktøjer i Rebild Kommunes dagtilbud Strategi for digitale værktøjer i Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Strategi for digitale værktøjer i dagtilbud Baggrund I Strategien for fremtidens dagtilbud 0-6 år 1 er der overordnet sat en ramme

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Workshop Forældreskab

Workshop Forældreskab Workshop Forældreskab Dialogen mellem daginstitution og forældre skal være proaktiv. Fleksibilitet i forhold til det enkelte barn. Deltagelse fra forældrenes side. Hvilken rolle spiller vores egne børn

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Formål Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Når vi skal sikre børn og unges læring, dannelse og udvikling, trivsel og sundhed, rummelighed og et godt forældresamarbejde, kræver det et godt, tillidsfuld

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Overordnet Strategi Indsatsområde: Digitale læringsmidler IT-infrastruktur Indsatsområde: Inklusion Digital ledelse Indsatsområde: Kompetenceudvikling Furesø pædagogisk

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Sagsnr 14-9734 Doknr 136620-14 Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag.

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Om Fremtidens Dagtilbud

Om Fremtidens Dagtilbud Et konsortium bestående af Institut for Pædagogik og Læring ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting samarbejder med 14 kommuner om at udvikle

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015 Marbækskolen - en skole i udvikling Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet 2 3600 Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk Skolechef Ulla Olin uolin@frederikssund.dk

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Hermed fremsender Vedbæk Skole sit høringssvar vedr. fremsendte tilpasningsforslag til budget 2011-2014 forslag 4.1 til og med 4.18.

Hermed fremsender Vedbæk Skole sit høringssvar vedr. fremsendte tilpasningsforslag til budget 2011-2014 forslag 4.1 til og med 4.18. Rudersdal Kommune Skoleområdet Att.: Hanne Dencker Sendt via e-mail til adressen hd@rudersdal.dk Vedbæk, 19. august 2010 Høringssvar vedr. tilpasningsforslag til budget 2011-2014 Hermed fremsender Vedbæk

Læs mere

Skolens målsætning: Årsrapport 2011

Skolens målsætning: Årsrapport 2011 Præsentation af Løkkemarkskolen Skolestart På indskrivningsdagen er skolelederen, SFO-lederen og BH.-klasselederen tilstede. Indskrivningsdagen afholdes som et arrangement, hvor skolen præsenteres. Børnene

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1 Digitale læringsmiljøer Med vedtagelsen af indkøb til ipads vedtog byrådet et nyt skoleudviklingsprojekt omkring digitale læringsmiljøer. Byrådet vedtog sammen med den nye skolestrategi en handleplan for

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber - nytænkning og videreudvikling i det pædagogiske arbejde Juni 2014 Der var engang.. I 2010 begyndte Selvejerområdet

Læs mere

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne 1. Emne: Klassekvotient Fakta: Vi ved, at en høj klassekvotient giver mere uro i klassen, mindre lærerkontakt, mindre tid til samtale, dårligere indeklima og undervisningsmiljø og flere konflikter - men

Læs mere

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by BRORSONSKOLEN, NDR. BOULEVARD 81, VARDE Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by fra skolebestyrelsen på Brorsonskolen. Indledning ved Varde Bys skolebestyrelser. Januar 2013 Brorsonskolen, Ndr.

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Forældre i Roskilde oplever at kommunens dagsinstitutioner udnytter de digitale muligheder til at skabe mere smidige og alsidige relationer.

Forældre i Roskilde oplever at kommunens dagsinstitutioner udnytter de digitale muligheder til at skabe mere smidige og alsidige relationer. Børn og Kultur Børne- og Kultursekretariat Sagsnr. 208569 Brevid. 1514485 Ref. MKE Dir. tlf. 46 31 40 59 madspeterke@roskilde.dk IT- og medieplan på 0-16 årsområdet 22. august 2012 Denne IT- og medieplan

Læs mere