FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012"

Transkript

1 FlexNyt Indhold Heste i trafikken Stubharvning og jordbearbejdning i efteråret samt jordbearbejdningsreglerne i efteråret Kvikbekæmpelse efter høst Høj pris på protein og hvad så? iphone-apps til håndtering af stedfæstede informationer Heste Heste i trafikken Træn din hest Gode råd Der er en række gode råd, du skal følge, for at du og din hest kan færdes sikkert i trafikken. En hest skal trænes til at blive trafiksikker. Det er ikke noget, den er af sig selv. Det drejer sig især om biler og andre køretøjer, som hesten skal vænne sig til. Hvis du har en gårdsplads, kan du fx få en person til at køre langsomt forbi dig og hesten på gårdspladsen. Du kan også træne på privat vej eller grusvej, hvor der ikke er megen trafik. De første gange du skal ud i trafikken, er det godt at have en erfaren rytter med en rolig hest med. Den erfarne hest skal gå tættest på trafikken. Rådet for trafiksikkerhed har følgende gode råd, du skal følge for, at du og din hest kan færdes sikkert i trafikken: 1. Du må ikke køre/ride på cykel- og gangstier. Kør/rid i højre side af vejen, medmindre der er en særskilt køre-/ridesti 2. Husk altid hjelm 3. Kør/rid én og én i højre side af vejen 4. Kør/rid aldrig for løse tøjler 5. Giv tegn i god tid, så de andre trafikanter er forberedt på, hvad du vil gøre 6. Kryds vejen samtidig og hold samling på gruppen. Lad aldrig heste vente på hinanden på hver side af vejen, da heste er flokdyr 7. Kryds altid vejen, hvor der er godt overblik 8. Færdes du på vejen, når det er mørkt, skal du have en lygte på venstre ben. Lygten skal lyse hvidt fremad, rødt bagud og være synlig på mindst 150 meters afstand. Hesten skal have refleksbånd på alle fire ben, og de skal være mindst fem cm brede. For at være mere synlig kan du tage en refleks- eller diodevest på og give hesten et lyst dækken på med påsyede refleksbånd. Lygtetændingstiden defineres i lovgivningen som tiden fra solnedgang til

2 solopgang, eller i øvrigt når anvendelse af køretøjets lygter på grund af mørke, tåge, dis, regn eller lignende dårlige sigt- eller lysforhold er påkrævet. Fodgængere skal altid passeres i skridt. Hvis en cyklist ønsker at overhale så tag ned i skridt. Markbrug Stubharvning er oftest ikke nødvendig Reglerne for stubharvning og jordbearbejdning i efteråret Stubharvning og jordbearbejdning i efteråret samt jordbearbejdningsreglerne i efteråret Det er kun i forhold til bekæmpelse af gold hejre og spildkorn, at det giver mening at stubharve efter høst. For de resterende græsukrudtsarter, vi har problemer med, sker den største nedbrydning af frø ved blot, at de henligger på jordoverfladen og rådner. Stubharvning kan således i forhold til generel græsukrudtsbekæmpelse ikke anbefales - kun hvis man har massive problemer med gold hejre, kan der foretages en øverlig stubharvning i max. 5 cm dybde. Det er forbudt at jordbearbejde forud for forårssåede afgrøder. Der må ikke foretages jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder fra høst af forfrugt og frem til den 1. november 2012 på lerjord (JB 5-11) og frem til den 1. februar 2013 på sandjord (JB 1-4). Kemisk nedvisning af ukrudt og spildfrø efter høst er tilladt fra den 1. oktober 2012 (omtalt ovenfor). Arealer, hvor der etableres efterafgrøder er undtaget fra forbuddet i den forstand, at du må udså dine efterafgrøder med såmaskine eller stubharve. Arealer, hvor der har været dyrket roer i 2012, er ligeledes undtaget fra forbuddet. Hvis der den kommende dyrkningssæson skal dyrkes kartofler på arealet, må autoriserede læggekartoffelavlere og avlere af spisekartofler foretage jordbearbejdning fra den 1. november (uanset jordtypen). Hvis der har været dyrket kartofler på arealet i 2012, må der jordbearbejdes fra den 1. november. Nedfældning af gylle på udlægsgræs efter korn eller helsæd betragtes ikke som jordbearbejdning. Arealer, hvor der i 2012 har været dyrket visse gartneriafgrøder, er fritaget fra forbuddet om jordbearbejdning. Arealer, hvor der ifølge skriftlig aftale med offentlig myndighed ikke må anvendes sprøjtemidler, er ikke omfattet af reglerne. Arealer med flerårige vedplanter i 2012, eller hvor der i 2013 skal dyrkes flerårige vedplanter, er ikke omfattet af reglerne. Arealer med kolbe- eller kernemajs i 2012 er ikke omfattet af reglerne. Dette betyder, at i de marker, hvor du skal have vårsæd i 2013, må du ikke foretage jordbearbejdning efter høst 2012 før de angivne datoer. Det gælder alle former for jordbearbejdning - også nedmuldning af halm, overfladiske harvninger mv. Autoriserede økologiske bedrifter er ikke omfattet af reglerne om forbud mod jordbearbejdning. Du kan læse mere i følgende pjece: Regler for jordbearbejdning.

3 Hvornår får vi noget for stubharvning? Omlægning af fodergræs Dyrker du vintersæd, må du gøre, som du plejer. Du bør kun stubharve efter høst og forud for vintersæd, hvis du ønsker at: nedmulde halm, lave falsk såbed (pløjefri dyrkning), eller fremprovokere spiring af visse græsukrudtsarter (gold hejre) og spildkorn som omtalt ovenfor. Husk her, som også omtalt ovenfor, de særlige omstændigheder ved mellemafgrøder i marken. Reglerne for omlægning af fodergræs i efteråret er følgende: Omlægning af fodergræs til en anden afgrøde må ikke finde sted i perioden fra den 1. juni til den 1. februar. Fodergræsmarker på JB 7-9 må dog pløjes fra den. 1. november, hvis arealet skal anvendes til en forårssået afgrøde. Fodergræs må omlægges til fodergræs eller grønkorn med græsudlæg indtil den 15. august. På ejendomme omfattet af undtagelsen for 2,3 DE pr. ha må græs i omdrift kun ompløjes i perioden 1. marts til 1. juni. Ønsker du mere viden, er du velkommen til at kontakte din planteavlsrådgiver. Kvikbekæmpelse efter høst Kvik skal have 3 blade Bekæmpelse af gråbynke, følfod og tidsler Pletsprøjtninger mod rodukrudt Afstand til pløjning Ved kvikbekæmpelse efter høst SKAL kvikken have min. 3 blade, ellers er der ingen transport ned i kvikkens rødder. Det er helt afgørende med denne transport af Glyphosat ned i rødderne for at få en bekæmpelse af kvikkens udløbere. Mange oplever, at kvikken fint visner ned, men kommer igen næste år, hvis de har sprøjtet for tidligt. Derfor, hav tålmodighed. Mange har gråbynke, følfod og tidsler i deres marker. Efter høst er det muligt at foretage en ganske effektiv bekæmpelse mod netop disse arter, når deres størrelse er ca cm. Her efter høst genskyder de, og har derfor en fin grøn bladmasse at påføre Glyphosat. Det er muligt her efter høst at udpege og finde pletterne med netop rodukrudt og dermed kun sprøjte pletterne. Det er dog straks sværere med kvik, hvor man skal passe på med kun at sprøjte pletter det snyder ofte med flere skud fordelt over hele marken end først antaget. Agerpadderokke kan ikke bekæmpes med Glyphosat, men skriv op eller optegn pletterne med agerpadderokke, så den kan bekæmpes med MCPA i næste års kornafgrøde. For at opnå størst mulig effekt skal du først pløje eller lave anden form for jordbearbejdning et vist antal dage efter sprøjtningen: Tidligt på efteråret: 7-10 dage efter sprøjtning med Glyphosat. Sent på efteråret: dage efter sprøjtning med Glyphosat. BEMÆRK: Lovgivning for nedvisning forud for vårsæd Skal du have vintersæd i marken, må du agere, som du plejer med hensyn til nedvisning af kvik og rodukrudt dog ikke hvis du benytter mellemafgrøde som alternativ til pligtige efterafgrøder (først efter 20. september). Skal du derimod have vårsæd i marken, må der ikke foretages en kemisk nedvisning med Glyphosat i marken mod kvik og rodukrudt før efter 1. oktober. Husk, er der pligtig efterafgrøde i marken, må denne ikke nedvisnes før 20. oktober.

4 Rådgivning og mere viden Foder Lav protein i meget grovfoder Tag evt. et sent slæt Foderurea en mulighed Husk HACCP Med hensyn til mængder og midler på de enkelte arealer, kontakt din planteavlsrådgiver. Høj pris på protein og hvad så? Prisen på især soja er i disse dage på himmelflugt. Det betyder samtidig, at prisen på øvrige proteinfodermidler følger med op. Samtidig er proteinindholdet i 1. slæt mange steder meget lavt. Bortset fra at man bør kende indholdet af grovfoderet ved hjælp af en analyse hvilke muligheder har man så? Sandheden er nok den, at man ikke kan gøre særlig meget ud over at spare, der hvor man kan, men der er dog nogle muligheder. Hvis der er græs til overs til fx et slæt i september, er der her mulighed for at høste lidt ekstra protein, da proteinindholdet ofte er højt i de(t) sidste slæt. Det kræver, at man har græs til overs til formålet og ikke mindst, at det er praktisk muligt at opfodre fx 2 slags ensilage. En anden mulighed til drøvtyggerne er at bruge en vis mængde foderurea i foderplanen. Urea er jo egentlig gødning (kvælstof), som kunne bruges på marken, men drøvtyggerne er i deres vom i stand til at omdanne en vis mængede kvælstof til protein. 100 g urea kan groft taget erstatte 1 FE sojaskrå. Jeg skriver groft taget, da urea jo ikke indeholder energi altså ingen FE, men proteinet er heller ikke helt af samme kvalitet. Derfor kan urea kun i noget omfang erstatte planteprotein eller indkøbt protein. Hvis man ønsker at anvende fx urea i sin fodring, bør man lave en foderplan, så man kender den mængde, som skal bruges. Til fx ammekøer skal der sjældent bruges mere end g. Til får og geder meget mindre! Bruger man ren urea, skal man HACCP registreres (se Flexnyt nr. 16). Det er muligt, at købe urea tilsat foderkridt, så HACCP-registreringen undgås, men det er ikke nødvendigvis den billigste løsning. Kan dog være aktuel i mindre besætninger. Hjælp at hente Kan du finde området med flyvehavre igen? Gem oplysningen på din iphone iphone-apps til håndtering af stedfæstede informationer Ofte er der behov for at stedfæste informationer fx pletter med flyvehavre; en sten; et defekt hegn eller hydranter. Dette kan håndteres ved brug af iphone og en app, der sammenkæder GPS placering med den information, som brugeren lægger ind. Måske kan den erfarne huske det hele, men at videregive sådanne informationer til nye medarbejdere er problematisk. Her er der hjælp at hente ved brug af din smartphone. Der eksisterer apps, der ved brug af GPS, kan tilknytte informationer til en specifik geografisk position. Ingen af disse apps er lavet specielt målrettet landmandens behov, men udvalget omtalt herunder er dog værd at overveje. De omtalte er til brug på iphone/ipad - se tilsvarende liste for android smartphones. Du kan se en beskrivelse af de forskellige apps på Videncentret for Landbrugs hjemmeside.

5 Artiklerne er udarbejdet i samarbejde med medarbejdere i LRØ partner i Dansk Landbrugsrådgivning. Dette FlexNyt er udgivet tirsdag i den angivne uge. Ønsker du oplysninger om indholdet i FlexNyt, kontakt Markedschef Jesper Klintebjerg Fuglsang, Videncentret for Landbrug, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N, tlf

Fagligt nyt for fritids- og deltidslandmænd. 27. september 2013 Zynergi-nyt

Fagligt nyt for fritids- og deltidslandmænd. 27. september 2013 Zynergi-nyt Fagligt nyt for fritids- og deltidslandmænd. 27. september 2013 Zynergi-nyt Indhold Lys til høns hvis du vil ha æg Undersøg om dine heste har indvoldsorm Stankelben Nu udsendes breve om kontrol af markblokke

Læs mere

Zynergi-nyt. Se landboforeningens nye hjemmeside: www.slf.dk og arrangementer. Fagligt nyt for deltidslandmænd. Marts 2012.

Zynergi-nyt. Se landboforeningens nye hjemmeside: www.slf.dk og arrangementer. Fagligt nyt for deltidslandmænd. Marts 2012. Fagligt nyt for deltidslandmænd. Marts 2012 Indhold Zynergi-nyt Kyllingerne kommer Ny postkasse med fradrag Opbygning af planterne Giv græsmarken et forårseftersyn Udlæg af græs Kapitelstakster Slutudbetaling

Læs mere

Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12

Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Af Tove Urup Madsen, Søren Søndergaard og Tove Holm Vistedsen September 2012 INDHOLD 1. Sammendrag...

Læs mere

Økologisk. Nyhedsbrev SEPTEMBER 2014 NR. 7

Økologisk. Nyhedsbrev SEPTEMBER 2014 NR. 7 SEPTEMBER 2014 NR. 7 Økologisk Nyhedsbrev Værdibaseret økolog 2 Prisfald på økokorn 3 Rodukrudtsbekæmpelse i efteråret 4 Vigtigheden af jordprøver 5 Disponer rug til forårsudsåning 6 Så rug til afgræsning

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 Revideret udgave 10. september 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon

Læs mere

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Gulerødder dyrkes i Danmark primært til frisk konsum. Kun en mindre del afsættes til industri i Danmark og eksport. I Belgien, Holland,

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Revideret 10. februar 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

Spisekartoffel. Økologisk dyrkningsvejledning Ajourført den 28. marts 2008. www.landscentret.dk. Gødskning Lægning Nedvisning Kvalitetskrav

Spisekartoffel. Økologisk dyrkningsvejledning Ajourført den 28. marts 2008. www.landscentret.dk. Gødskning Lægning Nedvisning Kvalitetskrav 1 af 5 03-04-2008 09:18 Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 3. april 2008 LandbrugsInfo

Læs mere

Etablering af vintersæd

Etablering af vintersæd Plantenyt nr. 25 d. 21. august 2013 - Ændring efterafgrøder - Bladsvampe i sukkerroer - Etablering af vintersæd - Forsøg med bejdsemidler - Handelsgødning til vintersæd - Efterårsbehandling af frøgræsmarker

Læs mere

Husk i forhold til myndigheder

Husk i forhold til myndigheder FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Fjerkræ Bliv klog på fjerkræ Husk i forhold til myndigheder Muk hos heste Udbringningsperioden for

Læs mere

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik danfoil koncept 1 Kompendium danfoil sprøjteteknik Danfoil har i dette kompendium bestræbt os på, at samle vores viden, anbefalinger og erfaringer med danfoils sprøjte teknologi. Kompendiet er udarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Kæmpe-Bjørneklos økologi... 3. 1.1 Kæmpe-Bjørneklos udseende... 4. 1.2 Forveksling med andre planter... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Kæmpe-Bjørneklos økologi... 3. 1.1 Kæmpe-Bjørneklos udseende... 4. 1.2 Forveksling med andre planter... 5 Indholdsfortegnelse 1. Kæmpe-Bjørneklos økologi... 3 1.1 Kæmpe-Bjørneklos udseende... 4 1.2 Forveksling med andre planter... 5 2. Forholdsregler i forhold til plantesaften... 5 3. Vejledning i bekæmpelse

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 28 til 31. juli 29 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

Læs mere

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab Landmandsvejledning En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab & Dorte Ruge Af Søren Breiting & Dorte Ruge Vejledning til landmand Forord Denne

Læs mere

foden på egen pedal for første gang

foden på egen pedal for første gang foden på egen pedal for første gang Nogle af de første store skridt ud i livet foregår på to hjul Næsten alle danskere har en cykel. Vores flade land og korte afstande betyder, at vi cykler mere end de

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger og miljøvenlige

Læs mere

VIRKEMIDLER TIL REALISERING AF 2. GENERATIONS VANDPLANER OG MÅLRETTET AREALREGULERING

VIRKEMIDLER TIL REALISERING AF 2. GENERATIONS VANDPLANER OG MÅLRETTET AREALREGULERING VIRKEMIDLER TIL REALISERING AF 2. GENERATIONS VANDPLANER OG MÅLRETTET AREALREGULERING JØRGEN ERIKSEN, POUL NORDEMANN JENSEN OG BRIAN H. JACOBSEN (REDAKTØRER) DCA RAPPORT NR. 052 DECEMBER 2014 AARHUS AU

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Kartofler og frøgræs langt mod nord Tema: Undgå fedtspil i udlægsmarken Moderne frøpakkeri i Odense

Kartofler og frøgræs langt mod nord Tema: Undgå fedtspil i udlægsmarken Moderne frøpakkeri i Odense Frøavl T i d s s k r i f t f o r A P R I L - M A J I 2 0 1 3 I N r. 5 I 1 0 1. å r g a n g Kartofler og frøgræs langt mod nord Tema: Undgå fedtspil i udlægsmarken Moderne frøpakkeri i Odense 2 Indhold

Læs mere

Så næste års gødning nu. Rækkedyrket vårsæd giver plads til en veludviklet kløvergødning. I vintersæd er løbet formentlig kørt

Så næste års gødning nu. Rækkedyrket vårsæd giver plads til en veludviklet kløvergødning. I vintersæd er løbet formentlig kørt Regler svækker konkurrencen Så næste års gødning nu Sund konkurrence i køledisken Den økologiske landmand skal følge de samme regler, som den konventionelle landmand. Resultatet er ofte, at den økologiske

Læs mere

Karting information til nye kørere

Karting information til nye kørere Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3 2. På banen første gang... 4 Træning og træningstid... 4 Klart til at køre... 4 Sikkerhedsudstyr... 5 Kart og motor... 6 Klasser og alder... 6 3. Adfærd på kartbanen...

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 6-2014 3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet INDHOLD Forbered salg og generationsskifte

Læs mere

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen Frøavl Tidsskrift for April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen 2 Indhold 3 Lederen 4 Frøavl ved Maribo søerne 7 Forårets

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger landbrug, golf & privat Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger Kvalitet koster ikke - det betaler sig..! Velkommen til

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det!

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! Spark til dosen 1 - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! 2 Du kan bestille flere eksemplarer af denne pjece til uddeling ved markvandringer, erfagruppemøder og lignende. Pjecen er

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere