ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE"

Transkript

1 ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE Skole: Filstedvejens Skole, Nøvling Skole Udviklingsarbejdets titel: Google Apps i undervisningen Nr.: Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsarbejdet gennemføres og endeligt evalueres? August 2011 maj 2013 Projektets baggrund: Hvorfor ønsker skolen udviklingsarbejdet? Hvilke værdier skal indsatsen bygge på? Begrundelse for ansøgning Vi ønsker til stadighed at udnytte de muligheder og fordele IT giver i undervisningen, såvel fagligt, som organisatorisk Øget mulighed for samarbejde og fleksibilitet er parametre som anvendelse af Google Apps i høj grad understøtter, hvorfor vi ønsker at udvikle brugen heraf. Adgangen til Google Apps er uafhængig af maskine og lokalitet, så længe der er adgang til internettet. Dette øger fleksibiliteten i undervisningens tilrettelæggelse Desuden giver Google Apps de bedste betingelser for deling af dokumenter mellem flere brugere, som tilmed kan arbejde på samme tid i samme dokument. Filarkivering flyttes fra faste netværksdrev til skyen, hvilket forenkler filhåndteringen for såvel elever som personale. Som forholdene er i dag, har elever, der medbringer egen pc, ikke adgang til netværksdrevene på skolen, hvilket er en begrænsende faktor i dagligdagen. Vi ser desuden gode potentialer i at frigøre os fra installerede programpakker, som tilmed kan være forskellige fra bruger til bruger. Dette kan frigøre økonomiske ressourcer, da vi bliver uafhængige af programmer med dyre licenser, og der ikke skal administreres harddiskplads. Værdier Den virkelighed eleverne befinder sig i er ikke længere bundet til faste lokaliteter og kommunikation på tomandshånd. De bevæger sig ubesværet rundt i den virtuelle verden, og networker konstant via forskellige medier. Dette uafhængig af deres placering, da langt de fleste i dag har adgang til internet via mobiltelefonen eller andre bærbare enheder. Disse muligheder vil vi gerne forsøge at udnytte i undervisningen, så man også her frigøres fra faste lokaliteter, og netværksdrev, som kun kan tilgås fra bestemte computere koblet på skolens netværk. Vi vil således understøtte en nomadisk læring, hvor eleverne i højere grad kan være opsøgende også i fysisk forstand, og hvor de uafhængig af tid og sted kan arbejde alene eller sammen om opgaver og projekter.

2 Projektets formål og mål: Hvad vil skolen gerne opnå? Vi vil gerne opnå - At give eleverne de bedste betingelser for samarbejde, uafhængig af tid og sted. en forbedring af filarkiveringen/håndtering, samt udnytte de gratis muligheder i "skyen" at elever, som medbringer egen pc, får adgang til gemte filer, på samme vilkår som elever der anvender skolens udstyr. At blive uafhængig af programplatform f.eks. forskellige formater i tekstbehandling. Hvilke konkrete forhold ønsker skolen at ændre? se ovenstående punkt Hvilke spørgsmål søger skolen at besvare? På hvilken måde influerer det på undervisningen, når den frigøres fra tid og sted? På hvilken måde influerer det på elevernes arbejde, alene og sammen, at de har konstant adgang til deres filer, som de samtidig har mulighed for at dele med hinanden? Giver det skolens computere længere levetid, når der er installeret færre programmer på den enkelte maskine, da man i stedet arbejder i skyen? Handlingstiltag: Udviklingsarbejdets indhold: Handleplaner og aktivitetsbeskrivelser. Hvem gør hvad, hvordan og hvornår? Faser, organisationsformer og metoder.

3 Struktur for udviklingsarbejdet Forudsætningen for at anvende af Google Apps i undervisningen er, at elevernes arbejde ikke på nogen måde begrænses af tekniske vanskeligheder. F.eks er det af afgørende betydning, at skolens trådløse netværk er yderst velfungerende og til stadighed udbygges i takt med øget belastning. Derfor vil en belastningsmåling af netværket være en nødvendighed. Der udvælges en arbejdsgruppe på hver af de 2 skoler. Arbejdsgruppen består af en lærer fra hver testklasse og skolens IT-vejleder. Gruppens opgave er hurtigt at løse opståede problemer, så elevernes arbejde kan forløbe så gnidningsløst som muligt. Det er desuden arbejdsgruppens opgave at justere og forbedre implementeringen af Google apps. Der afholdes minimum et månedligt møde i arbejdsgruppen. På Filstedvejens Skole udvælges min. 6 testklasser. På Nøvling Skole udvælges min. 1 klasse. Tilsammen repræsenterer de valgte klasser både indskoling, mellemtrin og udskoling. It-vejlederne fra testskolerne mødes 3 gange for at justere processen og erfaringsudveksle. Skolernes ledelse afklarer evt. dispensation i forhold til prøver og nationale tests mm. Fase 1... Etablering Oprettelse og klargøring af google Apps til elever og lærere på Nøvling og Filstedvejens skole Der tages kontakt til IT-afsnittet, med henblik på at få foretaget de nødvendige målinger. Det forventes at It-afsnittet stiller sig positivt overfor at få forudsætningerne bragt i orden, således at projektet kan sættes i gang under optimale betingelser. Fase 2..Testfase Google Apps tages i brug af testklasser og tilhørende voksne It-afsnittet foretager en måling af tilgængelighed og belastning på skolernes trådløse netværk. Evt. forbedringer/justeringer af netværk foretages Fase 3...Afprøvning Skolernes resterende klasser og tilhørende voksne tager Google Apps i brug Primo august: Møde med PITT Aug : Appsbox.dk tages i brug Aug. - sep. test på PITT server Primo sep. sync med uni-c og unilogin Møde:Konsulenter og projektansvarlige fra testskolerne. Sep - Dec.test med udvalgte klasser på Nøvling og Filstedvejens Skole Jan. Møde: Konsulenter og projektansvarlige fra testskolerne Evaluering af testperiode Feb. Alle klasser indrages. Juni: Møde: Konsulenter og projektansvarlige fra testskolerne 2013 Plan for 2013 udarbejdes juni 2012

4 Evalueringsplan: Hvordan skal den løbende evaluering foregå? Projektet evalueres løbende af den enkelte skoles arbejdsgruppe, samt af de involverede klasser. Evaluering af testfasen Evalueres først og fremmest på den tekniske del af implementeringen, således at processen justeres inden de resterende klasser sættes igang. Den enkelte skoles arbejdsgruppe justerer løbende projektet ud fra erfaringer og observationer i de involverede klasser. Denne evaluering foregår dels via samtaler, dels via spørgskemaer, evt. i skoleintra. Evaluering af Projektets formål og mål Skolens PLC benyttes i høj grad i dagligdagen, som arbejdssted for skolens elever og ansatte. PLCteamets observationer og vejledning i den sammenhæng vil danne grundlag for en løbende justering af projektet. Den enkelte skoles arbejdsgruppe justerer løbende projektet ud fra erfaringer og observationer i de involverede klasser. De involverede skoler sparrer og inspirerer hinanden ved de fælles møder, samt løbende korrespondence via Google Apps De opstillede punkter under Projektets formål og mål evalueres juni 2012, samt ved projektets afslutning. Evalueres vha. spørgeskema, evt. i skoleintra. Hvilke evalueringsformer og -metoder vil I anvende? se forrige punkt Hvilke konkrete tegn skal vise, om målene bliver indfriet? Elever og ansatte anvender Google Apps muligheder som det naturlige valg i det daglige arbejde Den samlede datamængde på netværksdrevene formindskes markant Anvendelse af ex. ms Office og Open Office minimeres. Data aflæses via Capa. Hvordan og hvornår skal den endelige evaluering foregå? Slutevaluering foretages i april 2013, hvor det vurderes om de konkrete succeskriterier er opfyldt hvor den samlede implementeringsproces vurderes hvor brugernes oplevelse af Google Apps evalueres Til evalueringen anvendes konkrete data, observationer og indsamlet information via spørgeskema. Hvem er praktisk ansvarlig for evalueringen? Projektets styregruppe er ansvarlig for at evalueringen gennemføres Formidling: Hvordan vil I løbende formidle jeres erfaringer på skolen? Vores erfaringer danner grundlag for løbende justeringer af processen. Evt. interne kurser - alt efter behov. Hvordan vil I formidle jeres erfaringer til hele skolevæsenet? Udviklingsarbejdet vil foregå i nært samarbejde med PITT Hvem har ansvaret for formidling på skolens hjemmeside? Den person der i forvejen har ansvaret for skolens hjemmeside kan indhente information hos skolens arbejdsgruppe. Hvem er kontaktperson? Skolens it-vejleder eller skolelederen

5 Økonomi: Hvilke ressourcer ansøger skolen om? (Bevilling gives til et skoleår ad gangen.) Netværk Hvis det i forbindelse med de tidligere nævnte forudsætninger viser sig, at belastningen på de nuværende AP bliver for stor, ønsker vi at få stillet ekstra AP til rådighed i forsøgsperioden, således at skolens netværk er funktionelt og dækkende. Oprettelse af domæner samt tilmelding til UNI-C,automatisk oprettelse af UNi-login til GoogleApps foretages i et samarbejde mellem PITT og IT-afsnittet. Filstedvejens Skole: Timer til IT-vejledere ( arbejdsgruppe, 10 møder til regulering af processen på skolen, samt 3 møder med PITT) 35 timer pr medlem = 2x35 = 70 timer Timer til deltagende lærere (arbejdsgruppe, samt 10 møder til regulering af processen) 15 timer pr lærer = 6x15 = 90 timer Skoleledelsen afklarer og søger dispensation til div. prøver, tests mm. 5 timer I alt Filstedvejens Skole: 165 timer Nøvling Skole: Timer til IT-vejleder ( arbejdsgruppe, 10 møder til regulering af processen på skolen, samt 3 møder med PITT) 35 timer pr medlem = 1x35 = 35 timer Timer til deltagende lærere (arbejdsgruppe, samt 10 møder til regulering af processen) 15 timer pr lærer = 2x15 = 30 timer Skoleledelsen afklarer og søger dispensation til div. tests mm. 3 timer I alt Nøvling Skole 68 timer Samlet bevilling: 233 timer Kontrakt med konsulenter: Hvilke aftaler vedrørende roller og opgavefordelinger har I indgået? Dialoggruppemedlemmernes navne: Dato og skolelederens underskrift: Skemaet indsendes pr. mail til koordinator Helle Truesen Porsdal:

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 INDLEDNING DIDAKTIK- TILRETTELÆGGELSE AF UNDERVISNINGEN... 5 ELEVROLLEN... 5 STATUS... 5 TEKNISKE FORUDSÆTNINGER FOR MÅL 1-3... 5 UDVIKLINGSFORSØG...

Læs mere

Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering...

Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering... Indhold Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering... 4 Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole Kompetencemål -

Læs mere

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund,

Læs mere

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12

IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12 IT Plan for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12 Maj 2008 IT Plan 2009-12, Lemvig Kommune 25-03-2009, 5:34 Side 1 af 29 sider Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Pædagogisk beskrivelse... 3 2.1 Status...

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Skolens opgaver og formål

Skolens opgaver og formål BLÆRE SKOLE Skolens opgaver og formål Faktaboks Ledelse Adresse Forvaltningschef Elsemarie Lauvring Dagtilbuds & Skolechef Kirsten Jensen Skoleleder Niels Erik Jensen Skolevænget 2, Blære 9600 Aars Lovgrundlag

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Derfor vil vi undersøge:

Derfor vil vi undersøge: Ansøgning fra Ungdomsskoleforeningen (USF) 1. Titel: Hvad er titlen på projektet/ opgaven? 2. Ansøger: Hvem er ansøger, herunder tovholder/ansvarlig, samt eventuelle samarbejdspartnere? 3. Formål og problemformulering:

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling

Ansøgning om økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling Ansøgning om økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling Institutionsoplysninger Ressortministerium Undervisningsministeriet

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Handleplan for Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 1 Handleplan for det pædagogiske, digitale arbejde i dagtilbud, skole og skolefritidstilbud i Lyngby-Taarbæk

Læs mere

IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013. Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14

IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013. Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14 IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013 Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14 0 Indhold 1. Resume... 2 2. Baggrund... 2 3. Indledning... 2 4. Vision... 3

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. januar 2015 Mødetidspunkt: 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere