Regionalpolitisk program

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionalpolitisk program"

Transkript

1 Regionalpolitisk program Tag ansvar

2 Regionalpolitisk program Vedtaget af Radikale Venstres Hovedbestyrelse Regionerne et vigtigt demokratisk organ Demokratiet hviler på den enkle regel, at alle borgere gennem deres stemme kan vælge repræsentanter til samfundets styrende organer. Samtidig har vi i vort demokrati en tradition for en decentral struktur. Det vil sige, at de nære opgaver skal afgøres i et lokalt organ byråd, og de landsdækkende opgaver skal vedtages centralt folketinget. Ud over dette, finder Radikale Venstre, at der fortsat er brug for en organisatorisk enhed, som kan løse opgaver, der mere naturligt løses i større enheder end kommunerne, f.eks. sygehusvæsenet, regional udvikling, trafikplanlægning og miljøtilsyn. Trods vanskelige vilkår er det lykkedes regionerne på blot få år at ændre sygehusvæsnet radikalt i alle regioner, så det har fået en kapacitet og udbredelse, der sikrer behandlinger af høj kvalitet og hurtig hjælp i tilfælde af akut sygdom eller ulykke. Patienttilfredsheden med behandlingerne er meget høj. Den økonomiske styring i regionerne har levet op til aftalerne med regeringen. Produktiviteten har hele tiden været stigende. Internationalt set har vi en høj kvalitet i sygdomsbehandlingen på et relativt lavt omkostningsniveau. Regionsrådene oplever stor interesse for deres virke i medierne og i befolkningen. Regionsrådsmedlemmerne er borgernes stemme om regionale anliggender, især om sundhed. Derfor er det vigtigt at bevare og styrke regionerne som det vigtige led, de udgør i demokratiet. Vi mener også, at regionerne skal være en tiltrækkende og udviklende arbejdsplads, der viser respekt for deres mange medarbejdere.

3 I det efterfølgende opstiller vi en række mål for den udvikling, som vi ud fra et radikalt synspunkt mener, bør finde sted i regionerne. Vi vil ikke mindst pege på løsninger på de udfordringer, som regionerne står over for. 2. Regionernes organisering og finansiering 2.1 Regionernes organisering Radikale Venstre vil arbejde for, at regionerne får kommunalfuldmagt og skatteudskrivningsret, fordi politisk ansvar og skatteudskrivning bør følges ad, og så de ligestilles med kommunerne. Regionerne skal have ret til at nedsætte faste udvalg med indstillingsret. Regionerne skal have ret til at disponere deres midler på tværs af sagsområder svarende til reglerne for kommunerne. 2.2 Regionernes finansiering Regionernes udgifter kan finansieres gennem skatter, brugerbetaling og forsikringer. Statstilskuddet til sygehusdrift skal gøres transparent for regionens aktører. I dag ved de ikke hvor mange penge staten ved et års afslutning har til at refundere sygehusdrift. Der skal nedsættes en kommission. Kommissoriet er en undersøgelse af hele tilskudsordningen og brugerbetalingen indenfor hele sundhedsområdet. Endvidere at undersøge om en eventuel omfordeling kan skabe større social retfærdighed, mere sundhed for pengene og samtidig ikke lægge forhindringer for at sundhedsvæsenet bruges ved både forebyggende og akutte indsatser. Vi skal sikre at syge har råd til nødvendig behandling. Regionerne skal have større mulighed for at styre budgetterne i praksissektoren gennem overenskomster og lovbaserede bemyndigelser. 3. Regional udvikling 3.1 Bæredygtighed Radikale Venstre vil arbejde for, at regionerne får ansvar for miljøet. 2

4 Regionerne skal bruge flere ressourcer på at rense forurenede grunde. Især de grunde, der udgør en trussel mod vores drikkevand. Forskningen inden for dette område skal fremmes, så nye innovative og effektive teknologier hjælper os med at rense de forurenede grunde hurtigere, økonomisk og mere effektivt. EU s vandrammedirektiv kræver renere vand i åer, søer og fjorde i Danmark. Vi vil arbejde for, at Danmark lever op til disse krav fra EU. Vi vil arbejde for, at regionerne bliver CO 2 neutrale inden for en overskuelig fremtid. Energikilderne bør være vedvarende og grønne, og der bør ikke anvendes fossile brændstoffer ved produktion af energi. 3.2 Kollektiv trafik Radikale Venstre vil arbejde for, at regionerne får det overordnede ansvar for den kollektive trafik i deres område, derunder jernbanetrafik. Vi mener, at tværregional trafik skal koordineres mellem regionerne. Vi ønsker et kollektivt trafiksystem, der er baseret på drivmidler, som ikke belaster miljøet. Vi vil arbejde for, at den kollektive trafiks busser skal have af- og påstigningsramper, så de bliver tilgængelige for alle. 3.3 Uddannelse Radikale Venstres hovedfokus er en aktiv og geografisk vidtfavnende udvikling af ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Vi vil skabe øget samarbejde mellem regioner og uddannelsesinstitutioner. Vi har særligt fokus på VUC, som skal være dynamiske efteruddannelsescentre. Uddannelsesmålsætningen skal indgå i den regionale udviklingsplan. Vi finder det afgørende, at det via offentlig transport sikres at alle unge kan nå frem til en ungdomsuddannelses-institution. Desuden bør regionerne efter en konkret vurdering kunne vælge 3

5 at indsætte ekstra busser til at transportere eleverne til og fra ungdoms-uddannelsesinstitutioner. Regionerne skal samarbejde med de kommuner, hvor uddannelsesinstitutioner er i risikozonen for at forsvinde som selvstændige enheder. Vi ønsker, at sikre et holdbart økonomisk grundlag for uddannelsesinstitutioner i hele regionen ved at øge grundtaxameter tilskuddet til uddannelsesinstitutioner og give regionerne mulighed for at fordele en del af taxametermidlerne. Derved kan der fortsat sikres ungdomsuddannelser i tyndtbefolkede områder Innovation og erhvervsudvikling Radikale Venstre ønsker, at regionerne skal være en central aktør til at fremme erhvervsudviklingen, herunder turisme, fordi dette kræver større geografisk udsigt end en enkelt kommune rummer. Regionen skal styrke erhvervsudviklingen gennem aktiv efteruddannelse. Regionen skal styrke innovation gennem projekter, hvor den samarbejder med erhvervsliv, kommuner og universiteter. Den skal også stille krav om innovation, udvikling og uddannelse af lærlinge/praktikanter ved tildeling af anlægskontakter, f.eks. til sygehusene. Regionerne skal fremme en grøn og bæredygtig turisme med fokus på miljømærkning, friluftsliv og flere nationalparker. Kulturlivet skal understøtte turisme og erhvervsliv på kulturens præmisser Globalisering og internationalisering Radikale Venstre vil fremme mulighederne for samarbejde på tværs af regions- og landegrænser, udveksling af viden, koordination og løsning af opgaver i fællesskab. Vi ønsker fælles arbejdsmarked, uddannelse og forskning på tværs af regioner og landegrænser Kultur 4

6 Radikale Venstre vil arbejde for, at regionerne skal fremme udviklingen af kulturinstitutioner på tværs af kommunegrænser. Regionernes beslutninger bygger på direkte folkevalgte, mens den folkevalgte ledelse af mellemkommunale institutioner er svag. 4. Sundhed og sygehuse 4.1 De alment praktiserende læger Radikale Venstre mener, at den alment praktiserende læge fortsat skal være den enkelte borgers indgang til sundhedsvæsenet. Den alment praktiserende læge henviser videre i sundhedssystemet ved behov. Det er vigtigt for den enkelte læges fortsatte dygtiggørelse, at der etableres flerlægepraksis, f. eks. i sundhedshuse. Regionen skal øge indsatsen for rekruttering af alment praktiserende læger til områder med stor lægemangel. Almen praksis skal fortsat være et privat erhverv med overenskomst med den offentlige sygesikring. Radikale venstre ønsker dog at 2011 overenskomstens muligheder for at fastansætte praktiserende læger i offentligt regi udnyttes. En patient kan i dag se sin sygehusjournal på borger.dk. Det samme skal gælde for patienters journaler fra alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger. Forskning og efteruddannelse i almen praksis skal styrkes Sundhedshuse Radikale Venstre ønsker, at regionerne etablerer sundhedshuse i samarbejde med kommunerne. Sundhedshuse tilbyder en bred vifte af sundhedsydelser. Personalet består af alment praktiserende læger, praktiserende speciallæger, sygeplejersker, fysioterapeuter, diætister, sundhedsplejersker, socialrådgivere, hjemmehjælpen m.fl. Huset kan rumme ambulante hospitalsfunktioner som for f.eks. jordemoderkonsultation, så patienten ikke behøver rejse så tit til et sygehus. Samtidig er der mulighed for, at patienterne kan få en helhedsorienteret løsning på deres sundhedsproblemer, ligesom der kan ske en forebyggende indsats, hvis dette er nødvendigt. Formålet er at sikre bedre samarbejde mellem de forskellige aktører, fremme faglig udvikling, og sikre borgerne et borgernært tilbud. 5

7 Regionerne skal i samarbejde med kommunerne sikre effektiv forebyggelse af sygdomme og lidelser Sygehuse og akutområdet Radikale Venstre vil indføre en udredningsgaranti, der inkluderer alle patientgrupper og garanterer at ingen skal vente længere end højest en måned med at få en diagnose, hvis det lægefagligt er muligt. Behandlingsgarantien på én måned skal differentieres. Ikke alvorlige lidelser bør have en længere behandlingsgaranti, så pengene kan gå til de alvorligste sygdomme. Vi støtter oprettelsen af nye fælles akutmodtagelser, hvor organ- og ortopædkirurgi, akutmedicin og fødeafdeling ligger samlet. Derved sikres det, at patienterne hurtigt kan komme det rigtige sted hen og få den rigtige diagnose og behandling. Vi støtter også, at hvert sygehus med fælles akutmodtagelse har et optageområde, der er stort nok til, at personalet kan opnå den nødvendige erfaring i at udføre behandlingerne. Sygehuse med akutmodtagelse bør have de nødvendige specialer, så patienter med flere forskellige lidelser kan få relevant behandling. Vi mener, at det et vigtigt, at de erfarne speciallæger er med forrest i akutmodtagelserne, så patienterne møder eksperten med det samme. Det sikrer hurtig diagnose og igangsættelse af den rigtige behandling, der redder liv. Vi vil støtte oprettelsen af skadeklinikker i områder, hvor der er langt til en akutmodtagelse. Her kan specialuddannede sygeplejersker behandle langt de fleste skader under lægelig ledelse fra akuthospitalet, f.eks. via telemedicin. Vi støtter, at en overskuelig elektronisk patientjournal snarest færdigudvikles, så afdelinger og sygehuse nemmere kan tale sammen på tværs af alle regioner. Privathospitaler, der modtager offentlige patienter, skal være omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel på samme måde som offentlige sygehuse. Privathospitaler skal selv betale for genopretning af fejl, betale patienterstatninger via patientforsikring og betale deres andel af patientens genoptræning. Fysisk og psykisk sundhed og velbefindende kan i mange tilfælde indvirke på hinanden, specielt for de langtidsindlagte patienter. Vi 6

8 ønsker derfor, at muligheden for at bruge psykologer bør forbedres, når der er behov Vagtlæger og skadestuer/akutmodtagelser Skadestuer og vagtlæger er i dag to adskilte funktioner. Skadestuerne hører til hospitalerne og vagtlægerne til de praktiserende læger. Radikale Venstre mener, at de to funktioner bør koordineres som en del af det akutte beredskab og de nye akutmodtagelser ved hospitalerne. Vagtlægerne skal ansættes i regionerne og indgå som en del af det akutte beredskab. Den præhospitale indsats skal styrkes og tilrettelægges af de enkelte regioner ud fra lokale forhold. Det gælder også anvendelsen af helikoptere Psykiatri. Radikale Venstre mener, at psykiatrien skal være omfattet af en differentieret udrednings- og behandlingsgaranti. Vi ønsker, at inddrage patienterne, deres pårørende og netværk. Pårørende og netværk skal tilbydes egnet uddannelse, så de bliver bedre egnede til at støtte patienten. Vi arbejder for, at der oprettes flere sengepladser til at imødegå behovet for lukkede senge og for retspsykiatriske senge. Overgangen fra at være indlagt og til eget hjem skal forbedres. Patienter med mange problemer skal ikke overlades til sig selv, når de bliver udskrevet. Brugen af tvang i psykiatrien skal begrænses væsentligt. Information om psykiske sygdomme skal opprioriteres. Uddannelsessystemet skal informere mere om psykiske sygdomme, for at undgå tabuer. Stadig flere børn og unge bliver diagnosticeret med en psykisk sygdom. Vi ønsker derfor mere fokus på børne- og ungdomspsykiatri og en tidligere behandling. Stadig flere lider af dobbeltdiagnoser (misbrug og psykisk sygdom). Vi vil derfor prioritere, at sundhedsvæsenet i stigende grad skal kunne takle denne udfordring og stille tilfredsstillende rammer for behandling. Derfor skal misbrugsbehandling være regionens ansvar. Vi vil arbejde for at sikre bedre koordination mellem psykiatri og 7

9 somatik (fysiske sygdomme). 5. Socialområdet Radikale Venstre vil arbejde for, at specialinstitutionerne samles i regionerne, hvor man vil kunne sikre den fornødne ekspertise. Det er ligeledes i regionerne, at man vil kunne udvikle den faglige kompetence til at håndterer handicapområdet. Desuden vil en placering af dette område gøre den enkelte kommune mindre sårbar overfor øgede udgifter til specialinstitutioner. Der skal være det nødvendige antal pladser til de tidligt skadede børn og unge, der har et særligt behandlingsbehov. 8

i den grønne og innovative metropol

i den grønne og innovative metropol Budget 2014 Region Hovedstaden Fremtidens sundhedsvæsen i den grønne og innovative metropol Bredt forlig om budget 2014 for Region Hovedstaden Indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI

DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI Frihed og ansvar Vi vil bevare værdierne Christian Wedell Neergaard 02-09-2013 Valgprogram til Regionsvalg i Region Sjælland 2013 2 Indholdsfortegnelse Forside Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Budget 2013 2016. Region Hovedstaden. Budget 2013 2016. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Region Hovedstaden

Budget 2013 2016. Region Hovedstaden. Budget 2013 2016. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Region Hovedstaden Budget 2013 2016 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Budget 2013 2016 Region Hovedstaden Vedtaget af regionsrådet den 25. september 2012 2 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1. Det

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Temapolitisk program

Temapolitisk program Temapolitisk program Indhold Indledning 3 Den danske model 5 Regionalpolitik 8 Demokrati og foreningsliv 13 Miljø 18 Sundhed og forebyggelse 20 Prostitution 25 Medlemmerne af arbejdsprogramudvalget: Henrik

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om organiseringen af et kommunalt sundhedscenter, 2008

Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om organiseringen af et kommunalt sundhedscenter, 2008 Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om organiseringen af et kommunalt sundhedscenter, 2008 Lars Iversen seniorfagleder, COWI Gøgevang 16 2970 Hørsholm live@cowi.dk 29619738 Organisering af

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

FOA: Social- og sundhedssektoren Det gode sundhedsvæsen

FOA: Social- og sundhedssektoren Det gode sundhedsvæsen FOA: Social- og sundhedssektoren F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Det gode sundhedsvæsen med fokus på sygehusene Det gode sundhedsvæsen. er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram 2014-2017 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning Vækst og arbejdspladser Bedre dagpasningstilbud Folkeskole

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Regeringen 25. oktober 2012 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en

Læs mere

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen.

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen. Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre Oktober 2009 Regeringen Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt

Læs mere

Punkt nr. 1 - Meddelelser - Regeringens evaluering af kommunalreformen Bilag 1 - Side 1 af 26

Punkt nr. 1 - Meddelelser - Regeringens evaluering af kommunalreformen Bilag 1 - Side 1 af 26 Punkt nr. 1 - Meddelelser - Regeringens evaluering af kommunalreformen Bilag 1 - Side 1 af 26 Punkt nr. 1 - Meddelelser - Regeringens evaluering af kommunalreformen Bilag 1 - Side 2 af 26 Bedre kvalitet

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar VALGPROGRAM 2013 Din sundhed.....også Venstres ansvar Valget er dit Tirsdag den 19. november 2013 kan du være med til at bestemme, hvem der fra årsskiftet skal sidde i formandsstolen for Regionsrådet i

Læs mere