Det Lokale Beskæftigelsesråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Lokale Beskæftigelsesråd"

Transkript

1 REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den Mødested: Kløvervænget 26, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Ejner Skytte Ankersen, Finn Lykkeskov, Per Birkelund, Anni Schondelmeier, Helle B. Nielsen Fraværende: Bemærkninger: Der er let forplejning efter mødet

2 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 34. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Indtrædelse af nyt medlem Beskæftigelsesministerens udmelding af beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for Resultatrevision Nye initiativer skal hjælpe ledighedstruede Orientering om det lokale arbejdsmarked og beskæftigelsesindsatsen Evaluering af projekt "På vej i job" Projekt VIP Evaluering af Jobdating- og uddannelsesmessen Ansøgning om midler til akut og hurtig orienteringsindsats Oprettelse af virksomhedspraktikpladser i Haderslev Kommune Orientering fra administrationen Orientering og spørgsmål fra medlemmer Eventuelt... 49

3 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side Godkendelse af dagsorden 35. Godkendelse af referat LBRreferat (741915) 36. Indtrædelse af nyt medlem DA har fremsendt skrivelse af 24. marts 2009, om at indstille HRkoordinator Teddy Pedersen, Lindab Ventilation A/S, som medlem i LBR, i stedet for Poul Larsen der fritages for hvervet. af Teddy Pedersen, DA (735016) Teddy Pedersen bydes velkommen og punktet tages til efterretning.

4 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side Beskæftigelsesministerens udmelding af beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for /7386 Efter at ledigheden generelt har været faldende siden december 2003, har ledigheden været stigende i de seneste måneder. Tendensen til stigende ledighed ventes at fortsætte, hvis den internationale finanskrise og den økonomiske afmatning i Danmark forsætter. Regeringen forventer, at ledigheden stiger til i 2009 og til i Ledigheden forventes således, at blive fordoblet fra det historiske lave niveau i 2008 til et niveau omkring ledige ved udgangen af I den nye konjunktursituation med stigende ledighed vil den største udfordring for jobcentret i 2010 fortsat være at have maksimalt fokus på den aktive linje i beskæftigelsesindsatsen for at ledighedsforløbet bliver så kort som muligt for den enkelte ledige. I en lavkonjunktur er det vigtigt, at jobcentret fokuserer på det, vi er bedst til - via en aktiv og tidlig indsats at få ledige og syge hurtigt i job og begrænse langtidsledigheden. Det er disse temaer de beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål tager sigte efter. Ligesom de to foregående år har beskæftigelsesministeren for 2010 valgt at udmelde tre landsdækkende indsatsområder og mål for derigennem at sikre, at kommunens indsats bliver så fokuseret som muligt. De beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål skal lægges til grund, når kommunen i det nye enstrengede beskæftigelsessystem skal planlægge og tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen for Det forventes fra ministeren, at kommunen inddrager LBR i en dialog om beskæftigelsesindsatsen for Det sker på et fælles seminar den 12. marts Udmeldingen af de beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 sker på baggrund af indstilling fra de regionale beskæftigelsesråd (RBR) og Beskæftigelsesrådet (BER). For 2010 udmeldes følgende beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål: 1. Indsatsområde Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for.

5 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 37 Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed begrænses mest muligt. 2. Indsatsområde Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før. 3. Indsatsområde Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år begrænses mest muligt. Beskæftigelsesministeren har i sin udmelding ligeledes nævnt, at udmeldingen af tilskud til Det lokale beskæftigelsesråd skal sikre en sammenhæng til de beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål: At de lokale beskæftigelsesråd understøtter den indsats over for de udsatte grupper på arbejdsmarkedet, for hvem den hidtidige indsats ikke har været tilstrækkelig til at fastholde eller finde nye veje til beskæftigelse samt igangsætter projekter med nye samarbejdsformer og en fælles indsats for at nedbringe sygefraværet. Beskæftigelsesministeren nævner ligeledes, at indsatsområder for anvendelsen af tilskuddet til de lokale beskæftigelsesråd udvides på baggrund af sygedagpengehandlingsplanen, således at de lokale beskæftigelsesråd også kan igangsætte projekter med nye samarbejdsformer og en fælles indsats for at nedbringe sygefraværet. Det lokale beskæftigelsesråd vil blive orienteret om de udmeldte beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 samt om indsatsen for anvendelsen af tilskuddet til de lokale beskæftigelsesråd. Procedure Orienteringen gives i chefgruppen, Det lokale beskæftigelsesråd og Arbejdsmarkedsudvalget. Tovholder/informationsansvarlig Jesper Stockmarr

6 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 38 Udmelding af beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 (712549) Orienteringen tages til efterretning 38. Resultatrevision 2008 De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en resultatrevision. Resultatrevisionen viser resultater og effekter af den samlede beskæftigelsesindsats i jobcentret. Resultatrevisionen blev første gang udarbejdet i 2008 for 2007 og Arbejdsmarkedsstyrelsen har på baggrund af brugerevalueringer af resultatrevisionen valgt at justere resultatrevisionskonceptet. Intentionen fra Arbejdsmarkedsstyrelsen har været at simplificere og forbedre resultatrevisionen samt gøre processen for udarbejdelsen af resultatrevisionen mere fleksibel. Justeringerne har blandt andet haft til formål at sikre, at der tages udgangspunkt i de mest aktuelle målinger, og at der dermed er overensstemmelse mellem den løbende opfølgning over året, og den årlige opfølgning i form af resultatrevisionen. Den aktive beskæftigelsesindsats er en nødvendig forudsætning for at opfylde de beskæftigelsespolitiske mål, og dermed nedbringe antallet af personer på offentligt forsørgelse. Resultatrevisionen vider derfor om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Indsatsen og resultaterne sammenholdes med sammenlignelige jobcentre og dermed anvises områder, hvor jobcentret med fordel kan sætte ind for at opnå en mere effektiv indsats. Man kan således se, hvor der er behov for at forbedre indsatsen og hvad de betyder økonomisk, hvis jobcentret - på forskellige områder - lægger sig på linje med andre jobcentre. Generelt viser resultatrevisionen for 2008, at Jobcenter Haderslev klarer sig godt i forhold til de sammenlignelige jobcentre. Der er en udfordringer på sygedagpengeområdet og det eneste områder, hvor

7 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 39 der er et reelt besparelsespotentiale er på revalideringsområdet. De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret har udarbejdet resultatrevision for LBR skal afgive høringssvar inden den 21. maj Hvorefter resultatrevisionen sendes til godkendelse i Arbejdsmarkedsudvalget den 15. juni 2009 Resultatrevision 2008 (735375) LBR tager udkast til resultatrevisionen for 2008 til efterretning og afgiver skriftligt høringssvar senest den 21. maj Nye initiativer skal hjælpe ledighedstruede 09/9796 Beskæftigelsesministeren har fremsendt nye initiativer, der skal gøre reglerne for arbejdsfordeling, flere penge i varsllingspuljen, hurtigere hjælp når virksomhederne varsler fyringer og øget overvågning af udviklingen på arbejdsmarkedet mere fleksibel. Beskæftigelsesministeren har fremsendt initiativerne på baggrund af den internationale økonomiske krise, der har betydet en stor stigning i antallet af mennesker, der er truede af ledighed eller varsles om, at de vil miste deres arbejde i den nærmeste fremtid. Beskæftigelsesministeren påpeger, at man ikke kan stoppe uvejret, men han vil sikre en hurtig og målrettet indsats, der kan begrænse skaderne. Han er parat til at gøre hvad han kan for at hjælpe mennesker, der rammes af krisen. Han arbejder for fastholdelse og en hurtig indsats til at hjælpe ledige hen i områder, hvor der fortsat er beskæftigelsesmuligheder. Som led i indsatsen for at hjælpe ledige har regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og De Radikale derudover lavet en aftale om at forbedre og målrette aktiveringen. Aftalen er baseret på forslag udarbejdet af LO og DA og fokuserer på at give ledige hurtig hjælp til at komme ind på jobområder, hvor der er mangel på

8 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 40 arbejdskraft. Der åbnes op for, at ufaglærte og kortuddannede kan uddanne sig til et job, hvor der er mangel på arbejdskraft. Det kan for eksempel være som social- og sundhedshjælper på et plejehjem. De fire nye initiativer er følgende: 1. Mere fleksible regler for tilrettelæggelse af arbejdsfordeling Det bliver mere fleksibelt for virksomheder med produktionsnedgang at lade deres medarbejdere veksle mellem arbjede og dagpenge i en periode. 2. Udvidet adgang til varslingspuljen Flere medarbejdere, der får et afskedigelsesvarsel, skal have mulighed for hurtig opkvalificering og hjælp til jobsøgning. 3. Etablering af nationalt varslingsberedskab En øget indsats fra jobcentre og beskæftigelsesregioner skal sikre, at der sættes hurtigt og effektivt ind med hjælp til mennesker, der varsles afskediget. Hjælpen skal komme før, afskedigelsen bliver en realitet. 4. Skærpet overvågning af arbejdsmarkedet Ingen kender endnu omfanget af krisen. Beskæftigelsesministeriet skærper derfor overvågningen af udviklingen på arbejdsmarkedet. Formålet er at tilvejebringe det bedst mulige grundlag for fremtidige initiativer både lokalt, regionalt og på landsplan. Initiativerne peger i høj grad på de områder, hvor arbejdsmarkedet ikke fungerer. I beskæftigelsesplanen har jobcenterledelsen peget på, at i henhold til Arbejdsmarkedsstyrelsens virksomhedsstrategi er en af Jobcenter Haderslevs hovedopgaver, at hjælpe til med, at arbejdsmarkedet fungerer. Initiativ 4. Skærpet overvågning af arbejdsmarkedet (728476) Initiativ 3. Etablering af nationalt varslingsberedskab (728470) Initiativ 2. Udvidet adgang til varslingspuljen (728466) Initiativ 1. Mere fleksible regler for tilrettelæggelse af arbejdsfordeling (728464)

9 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 41 Orienteringen tages til efterretning 40. Orientering om det lokale arbejdsmarked og beskæftigelsesindsatsen Opfølgningsrapport 1. kvartal 2009 Beskæftigelsesregion Syddanmark udarbejder hvert kvartal en opfølgningsrapport, hvoraf de vigtigste nøgletal om beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene fremgår. Opfølgningsrapporten indeholder resultater og effekter på udvalgte målinger for Jobcenter Haderslev sammenlignet med resultater for sammenlignelige jobcentre i klyngen, nabojobcentre og hele Syddanmark. Sammenlignelige jobcentre i klyngen er: Bornholm, Frederikshavn / Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Svendborg / Langeland / Ærø og Vordingborg Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven måles ud fra antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed. I 1.kvartal 2009 er arbejdskraftreserven reduceret med 14,5 % således: Dagpenge: Arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere er reduceret med 22,1 %. Dette er tæt på gennemsnittet for klyngen og over gennemsnittet i Syddanmark på 16,7 %. Andelen af ledighedsberørte, der kommer i arbejdskraftreserven er på 21,4 %, den 3. laveste andel i klyngen. Kontanthjælp: Arbejdskraftreserven for kontanthjælpsmodtagere er reduceret med 3,7 %. Reduktionen ligger under gennemsnittet i klyngen og Syddanmark på hhv. 14,4 % og 10,5 %. Andelen af ledighedsberørte kontanthjælpsmodtagere, der kommer i arbejdskraft-reserven er på 49,6 %, hvilket ligger under gennemsnittet i klyngen og Syddanmark Sygefravær

10 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 42 Udviklingen i sygefravær ser for Haderslevs vedkommende således ud: Haderslev har fra november 2007 til november 2008 haft en stigning på 2,5 % i sygedagpengeforløb med en varighed på uger. Antallet af forløb over 52 uger er steget med 116,7 %, dvs. markant mere end gennemsnittet i både klynge og Syddanmark. Der har været konstante stigninger i de længerevarende forløb siden april Målt i fuldtidspersoner var 3,3 % af arbejdsstyrken i Haderslev på sygedagpenge, hvilket er blandt de laveste i klyngen. Unge For unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år ser situationen således ud: Haderslev har haft en stigning i antallet af unge på offentlig forsørgelse på 25,3 %. Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere udgør en stor del af ungegruppen (43,9 %). 68 % af de unge kontanthjælpsmodtagere er under 25 år. Der er 11,3 % flere unge på dagpenge. Det er den 3. laveste stigning i klyngen. Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er steget med 12 %. Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er steget med 57 %. Personer på kanten Personer på kanten er personer, der har modtaget overførselsindkomst i 80 % af tiden hvert år i minimum 3 på hinanden følgende år: Antallet af personer på kanten er reduceret med 23,2 %, hvilket er den næsthøjeste reduktion i klyngen. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i match 4-5 er steget med 27 %. Antallet af fuldtidspersoner i fleksjob er steget med 4,3 %, mens antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse er steget med 74 %. Samlet er ledighedsprocenten steget fra 13,8 % til 21,0 %. Haderslev har haft et fald på 1,6 % i antallet af fuldtidspersoner på førtidspension. Rettidighed Der måles på, om ledige får jobsamtaler og aktiveringstilbud til tiden. For jobsamtaler er kravet, at minimum 90 % af alle ledige dvs. dagpengemodtagere, arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere får samtalen til tide. For aktiveringstilbud er kravet for dagpengemodtagere 90 %, for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere 80 % og for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere 75 %. Situationen for rettidigheden i indsatsen i februar 2009 ser således ud: Dagpengemodtagere: o Jobsamtaler 94 % o Første tilbud 92 %

11 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 43 o Gentagne tilbud 89 % Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere: o Jobsamtaler 90 % o Første tilbud (januar) 50 % o Gentagne tilbud (januar) 90 % Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere: o Jobsamtaler 90 % o Første tilbud (januar) 77 % o Gentagne tilbud (januar) 66 % Antal fuldtidsledige Antal ledige Ændring Ledighedsprocent jan 2008 jan 2009 Antal % jan 2008 jan 2009 Haderslev Ledige i alt ,5 Dagpengemodtagere ,2 Kontanthjælpsmodtagere ,9 Syddanmark Ledige i alt ,5 Dagpengemodtagere ,8 Kontanthjælpsmodtagere ,5 Hele landet Ledige i alt ,4 Dagpengemodtagere ,4 Kontanthjælpsmodtagere ,4 1,9 2 2,1 2,5 2,3 2,6 Antal ledige Ændring Ledighedsprocent feb 2008 feb 2009 Antal % feb 2008 feb 2009 Haderslev Ledige i alt ,2 Dagpengemodtagere ,2 Kontanthjælpsmodtagere ,9 Syddanmark Ledige i alt ,1 Dagpengemodtagere ,3 Kontanthjælpsmodtagere ,5 Hele landet Ledige i alt ,3 Dagpengemodtagere ,4 Kontanthjælpsmodtagere ,4 1,8 2,2 1,9 2,7 2,1 2,8

12 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 44 Arbejdsfordeling En arbejdsfordeling betyder, at en arbejdsgiver kan nedsætte arbejdstiden, så de ansatte er skiftevis på arbejde og skiftevis hjemsendt med dagpenge. De står til rådighed for formidlet arbejde, medens de modtager dagpenge. En arbejdsfordeling kan tilrettelægges på 2 måder: Enten nedsættes arbejdstiden med mindst 2 hele dage pr. uge, eller arbejdstiden nedsættes med hele uge, således: 1 uges arbejde / 1 uges ledighed 2 ugers arbejde / 1 uges ledighed 2 ugers arbejde / 2 ugers ledighed. Muligheden for at tilrettelægge en arbejdsfordeling med 2 ugers arbejde / 1 uges ledighed eller med 2 ugers arbejde / 2 ugers ledighed gælder dog kun frem til den 4. april Jobcentret godkender arbejdsfordelinger op til 13 uger. Efter godkendelse af Det Regionale Beskæftigelsesråd kan arbejdsfordelingen forlænges med yderligere 13 uger. Pr. 1. april 2009 er der i Haderslev Kommune i alt 167 personer på arbejdsfordeling i 25 virksomheder. Den største arbejdsfordeling er på 36 personer. En arbejdsfordeling er blevet forlænget ud over 13 uger, de øvrige er på under 13 uger. LM LM har netop foretaget den anden større afskedigelsesrunde i år. Denne runde berører ca. 400 medarbejdere. De afskedigede medarbejdere er alle fritstillede, og størsteparten fratræder med udgangen af april måned. De kommer fra et stort opland, dvs. flere kommuner i Syd- og Sønderjylland er berørte af situationen. Derudover har en del bopæl syd for den dansk / tyske grænse. Der har været holdt et møde med deltagelse af 3F, Jobcenter Haderslev, EUC Syd, Haderslev Handelsskole og VUC Sønderjylland for at aftale, hvilken indsats, der kan etableres i opsigelsesperioden. Det er aftalt, at skolerne inviterer til informationsmøder den 14., 15. og 16. april På møderne kan de afskedigede orientere sig hos Jobcenter, a-kasse, og skoler om, hvilke muligheder de har for at komme i gang igen på områder med gode beskæftigelsesmuligheder på både kort og længere sigt. De tilbydes derudover at deltage i 5 dages kurser i Personlig Udvikling Til Arbejdsmarked og Uddannelse (PUTAU-kurser), kurser som EUC og handelsskolen kan afvikle 4 af i uge 17 og 18.

13 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 45 Orienteringen tages til efterretning. 41. Evaluering af projekt "På vej i job" Det lokale beskæftigelsesråd har i efteråret bevilget midler til at metodeudvikle indenfor sygedagpengeområdet, for at imødekomme den stigning der har været i antallet af sygedagpengesager. Projetet På vej i job fra JobCare, var et tilbud på et 12 ugers afklaringsprogram, hvor målet var, at 90 % af deltagerne var afklaret i forhold til arbejdsmarkedet. Der kunne deltage gennemsnitligt 12 deltagere, men i perioder, hvor mange af deltagerne var i virksomhedspraktik, kan der optages flere personer. I projektperioden fra den 1. december 2008 til den 27. marts 2009, har der været 22 deltagere i projektet. Af disse deltagere, er følgende: 4 borgere er raskmeldt 9 borgere fortsat i virksomhedspraktik, hvoraf 4 er uafklaret 3 borgere i virksomhedsrevalidering 2 borgere i fleksjob 2 borgere er bevilget revalidering 2 borgere er visiteret til andre tilbud og dermed begge uafklaret Der er 2 borgere der er visiteret til andre tilbud og 4 af de iværksatte virksomhedspraktikker er ikke afklaret i forhold til arbejdsmarkedet. Det betyder, at 73% af de visiterede personer er afklaret og JobCare dermed ikke opfylder deres målsætning om at 90% af borgerne skal være afklaret. Der vurderes, at såfremt de sidste 3 virksomhedspraktikker gennemføres tilfredsstillende og der kan ligges en endelig plan for borgeren, vil JobCare kunne opfylde målet med 86%. Den sidste borger i virksomhedspraktik er netop stoppet og der skal ligges en helt ny plan. Projektet der er bevilget af LBR er afsluttet, men sygedagpengeafdelingen i jobcentret, har indhentet et tilsvarende tilbud, da projektet har stor effekt og der har været stor tilfredshed i sygedagpengeafdelingen med resultaterne fra projektet.

14 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 46 Evaluering "På vej i job" JobCare (742459) Evalueringen tages til efterretning. Det påpeges, at der ikke må gengives navne i beskrivelserne. Evalueringen skal være anonym. JobCare orienteres herom. 42. Projekt VIP Projekt VIP, der også kaldes MISSION: Trivsel med fokus på Sundhed og Sygefravær, er godt i gang og de første arrangementer er allerede afholdt med succes. Der er 11 deltagende virksomheder med i projektet og mere end 40 deltagende ledere og medarbejdere. Projektet får uddannet virksomhederne, de bliver screnet og der er høj fokus på proces og implementering af de virkemidler, der netop kan få sygefraværet ned og trivslen op. Per Birkelund giver en status på mødet. Statusrapport Projekt VIP (738360) Orienteringen tages til efterretning. Jesper Stockmarr gav en status på projektet.

15 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side Evaluering af Jobdating- og uddannelsesmessen 2009 Den 18. februar 2009 afholdte jobcentret og UU for første gang en messe sammen. Formålet var at skabe en dynamisk dag, hvor både ledige og uddannelsessøgende kunne møde både uddannelsesinstitutioner og virksomheder, for at finde det rette job, den rette elevstilling eller den rette uddannelse. Arrangementet havde meget stor opbakning fra både virksomheder og uddannelsesinstitutioner og der mødte mere end personer op på dagen. Der har været mange flotte tilbagemeldinger på arrangementet og man kan i vedhæftede evaluering læse om en person der fik job efter messen. Evaluering af Jobdating- og uddannelsesmesse 2009 (738363) Orienteringen tages til efterretning. 44. Ansøgning om midler til akut og hurtig orienteringsindsats LM glasfiber har afskediget ca. 400 medarbejdere med udgangen af april måned. På baggrund heraf, har EUC, VUC og Kursuscentret Haderslev Handelsskole fremsendt ansøning om støtte til ekstraordinære aktiviteter for at hjælpe de nyledige fra LM Glasfiber. På grund af hastende karakter, har formandskabet behandlet og godkendt ansøgningen på kr til akut og hurtig orienteringsindsats. Økonomiske forhold

16 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 48 Ansøgningen på kr afholdes indenfor LBR s økonomiske ramme. Ansøgning til akut orienteringsmøde - invitation (738362) Ansøgning til akut orienteringsmøde (738361) LBR godkender formandsskabets beslutning om at bevilge kr til akut og hurtig orienteringsindsats. Der var mødt 110 personer op til de 3 dage. Cirka 35 personer skal videre med VUC, videre på Handelsskolen, 8-10 med iværksættervejledning og et endnu ukendt antal på EUC Syd. De 3 dage med sporskifte var en succes og der er kommet flotte tilbagemeldinger fra deltagerne. Det lokale beskæftigelsesråd bevilgede kr til at gennemføre lignende aktiviter. Beløbet afholdes indenfor LBR s økonomiske ramme. 45. Oprettelse af virksomhedspraktikpladser i Haderslev Kommune Af lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats 49 a fremgår, at kommunen skal underrette Det lokale beskæftigelsesråd, om anvendelse af virksomhedspraktikker. Kommunen skal underrette Det lokale beskæftigelsesråd en gang om måneden. Den enkelte kommune og Det lokale beskæftigelsesråd vil dog kunne aftale, at underretningen sker med længere eller kortere intervaller, hvis der er enighed herom. Virksomhedspraktikpladser 1. kvt (741243) Underretningen tages til efterretning

17 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side Orientering fra administrationen LBR budget pr. 1. april 2009 (735236) Helge Gellert orienterede om den økonomiske situation i jobcentret. Helge Gellert orienterede om den nye struktur i jobcentret og den opslåede stilling som jobcenterchef. Jesper Stockmarr orienterede om LBR s budget Orientering og spørgsmål fra medlemmer Eventuelt -

18 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 50 Underskriftsside Keld Pedersen Jens-Ove Mortensen Poul Larsen Solveig Gajda Henny Jacobsen Hans Bondo Hansen Fayaha Fadil Abbas Al- Obydie Helle B. Nielsen John Lauridsen Finn Lykkeskov Britta H. Nielsen Per Birkelund Ejner Skytte Ankersen Anni Schondelmeier Jesper Stockmarr

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 21-10-2009 Mødested: Hansborg, Østergade 48, mødelokale 1-U-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Helle

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 10-09-2008 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Henny Jacobsen, Poul Larsen, Brian Rasmussen,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 17-06-2009 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Solveig Gajda, Jens-Ove Mortensen, Henny

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014 Mødedato: 23. april 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 17:10 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mandag den 11-12-2006 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, Fuglsangloungen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Keld Pedersen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 24-08-2010 Mødested: Hansborg, Østergade 48, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:40 Afbud: Finn Lykkeskov, Helle B.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008 Maj 2008 Jobindsats.dk en verden af nye muligheder En verden af nye muligheder Nu er det snart et år siden, vi lancerede Jobindsats.dk. Et antal besøg på mellem 7.000 og 8.000 hver måned vidner om, at

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 3 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN... 3 1.2. JOBCENTER FREDERIKSSUNDS RESULTATMÅL

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 19-9-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 57 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - September 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008

Beskæftigelsesplan 2008 Beskæftigelsesplan 2008 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 6-11-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 66 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - November 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 24. juni 2014 Mødetid 11.00 14.15 Mødested Rådhuset i Tarm Konferencerummet Fraværende Bemærkninger Preben Huus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige med mere end tre måneder

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013 Social og Arbejdsmarked Dato: 8-1-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 76 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 213 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010.

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Opdateret januar 2011 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 19. februar 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Klaus Rønholt. Ingrid Nielsen

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 28. juni 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/36 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 13-03-2012. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Rådhuset.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 13-03-2012. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Rådhuset. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Rådhuset. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Aktivitets- og økonomiopfølgning ultimo februar 2012 42

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 22. oktober 2008 kl. 14:00 i Jobcenter

Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 22. oktober 2008 kl. 14:00 i Jobcenter Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 22. oktober 2008 kl. 14:00 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 186. Godkendelse af dagsorden 71 187. Godkendelse af referat 72 188. Status "Projekt Rummelige

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Kolding

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Kolding Beskæftigelsesplan 2009 Jobcenter Kolding 1 1.0 Indledning og overordnede mål De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen på Jobcenter Kolding udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan for, hvad Jobcentret

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark KKR oplæg om FØP/Fleks reformen og unge 06. oktober 2012 Antal personer Flere på varig forsørgelse end forventet 48.700 flere end forventet! = + 8,6 mia. kr. i ekstra udgifter 180.000 160.000 140.000 +

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Indholdsfortegnelse Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 15. december 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 18:00 Mødelokale: : Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Svend Erik

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere