Det Lokale Beskæftigelsesråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Lokale Beskæftigelsesråd"

Transkript

1 REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den Mødested: Kløvervænget 26, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Ejner Skytte Ankersen, Finn Lykkeskov, Per Birkelund, Anni Schondelmeier, Helle B. Nielsen Fraværende: Bemærkninger: Der er let forplejning efter mødet

2 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 34. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Indtrædelse af nyt medlem Beskæftigelsesministerens udmelding af beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for Resultatrevision Nye initiativer skal hjælpe ledighedstruede Orientering om det lokale arbejdsmarked og beskæftigelsesindsatsen Evaluering af projekt "På vej i job" Projekt VIP Evaluering af Jobdating- og uddannelsesmessen Ansøgning om midler til akut og hurtig orienteringsindsats Oprettelse af virksomhedspraktikpladser i Haderslev Kommune Orientering fra administrationen Orientering og spørgsmål fra medlemmer Eventuelt... 49

3 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side Godkendelse af dagsorden 35. Godkendelse af referat LBRreferat (741915) 36. Indtrædelse af nyt medlem DA har fremsendt skrivelse af 24. marts 2009, om at indstille HRkoordinator Teddy Pedersen, Lindab Ventilation A/S, som medlem i LBR, i stedet for Poul Larsen der fritages for hvervet. af Teddy Pedersen, DA (735016) Teddy Pedersen bydes velkommen og punktet tages til efterretning.

4 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side Beskæftigelsesministerens udmelding af beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for /7386 Efter at ledigheden generelt har været faldende siden december 2003, har ledigheden været stigende i de seneste måneder. Tendensen til stigende ledighed ventes at fortsætte, hvis den internationale finanskrise og den økonomiske afmatning i Danmark forsætter. Regeringen forventer, at ledigheden stiger til i 2009 og til i Ledigheden forventes således, at blive fordoblet fra det historiske lave niveau i 2008 til et niveau omkring ledige ved udgangen af I den nye konjunktursituation med stigende ledighed vil den største udfordring for jobcentret i 2010 fortsat være at have maksimalt fokus på den aktive linje i beskæftigelsesindsatsen for at ledighedsforløbet bliver så kort som muligt for den enkelte ledige. I en lavkonjunktur er det vigtigt, at jobcentret fokuserer på det, vi er bedst til - via en aktiv og tidlig indsats at få ledige og syge hurtigt i job og begrænse langtidsledigheden. Det er disse temaer de beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål tager sigte efter. Ligesom de to foregående år har beskæftigelsesministeren for 2010 valgt at udmelde tre landsdækkende indsatsområder og mål for derigennem at sikre, at kommunens indsats bliver så fokuseret som muligt. De beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål skal lægges til grund, når kommunen i det nye enstrengede beskæftigelsessystem skal planlægge og tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen for Det forventes fra ministeren, at kommunen inddrager LBR i en dialog om beskæftigelsesindsatsen for Det sker på et fælles seminar den 12. marts Udmeldingen af de beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 sker på baggrund af indstilling fra de regionale beskæftigelsesråd (RBR) og Beskæftigelsesrådet (BER). For 2010 udmeldes følgende beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål: 1. Indsatsområde Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for.

5 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 37 Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed begrænses mest muligt. 2. Indsatsområde Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før. 3. Indsatsområde Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år begrænses mest muligt. Beskæftigelsesministeren har i sin udmelding ligeledes nævnt, at udmeldingen af tilskud til Det lokale beskæftigelsesråd skal sikre en sammenhæng til de beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål: At de lokale beskæftigelsesråd understøtter den indsats over for de udsatte grupper på arbejdsmarkedet, for hvem den hidtidige indsats ikke har været tilstrækkelig til at fastholde eller finde nye veje til beskæftigelse samt igangsætter projekter med nye samarbejdsformer og en fælles indsats for at nedbringe sygefraværet. Beskæftigelsesministeren nævner ligeledes, at indsatsområder for anvendelsen af tilskuddet til de lokale beskæftigelsesråd udvides på baggrund af sygedagpengehandlingsplanen, således at de lokale beskæftigelsesråd også kan igangsætte projekter med nye samarbejdsformer og en fælles indsats for at nedbringe sygefraværet. Det lokale beskæftigelsesråd vil blive orienteret om de udmeldte beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 samt om indsatsen for anvendelsen af tilskuddet til de lokale beskæftigelsesråd. Procedure Orienteringen gives i chefgruppen, Det lokale beskæftigelsesråd og Arbejdsmarkedsudvalget. Tovholder/informationsansvarlig Jesper Stockmarr

6 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 38 Udmelding af beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 (712549) Orienteringen tages til efterretning 38. Resultatrevision 2008 De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en resultatrevision. Resultatrevisionen viser resultater og effekter af den samlede beskæftigelsesindsats i jobcentret. Resultatrevisionen blev første gang udarbejdet i 2008 for 2007 og Arbejdsmarkedsstyrelsen har på baggrund af brugerevalueringer af resultatrevisionen valgt at justere resultatrevisionskonceptet. Intentionen fra Arbejdsmarkedsstyrelsen har været at simplificere og forbedre resultatrevisionen samt gøre processen for udarbejdelsen af resultatrevisionen mere fleksibel. Justeringerne har blandt andet haft til formål at sikre, at der tages udgangspunkt i de mest aktuelle målinger, og at der dermed er overensstemmelse mellem den løbende opfølgning over året, og den årlige opfølgning i form af resultatrevisionen. Den aktive beskæftigelsesindsats er en nødvendig forudsætning for at opfylde de beskæftigelsespolitiske mål, og dermed nedbringe antallet af personer på offentligt forsørgelse. Resultatrevisionen vider derfor om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Indsatsen og resultaterne sammenholdes med sammenlignelige jobcentre og dermed anvises områder, hvor jobcentret med fordel kan sætte ind for at opnå en mere effektiv indsats. Man kan således se, hvor der er behov for at forbedre indsatsen og hvad de betyder økonomisk, hvis jobcentret - på forskellige områder - lægger sig på linje med andre jobcentre. Generelt viser resultatrevisionen for 2008, at Jobcenter Haderslev klarer sig godt i forhold til de sammenlignelige jobcentre. Der er en udfordringer på sygedagpengeområdet og det eneste områder, hvor

7 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 39 der er et reelt besparelsespotentiale er på revalideringsområdet. De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret har udarbejdet resultatrevision for LBR skal afgive høringssvar inden den 21. maj Hvorefter resultatrevisionen sendes til godkendelse i Arbejdsmarkedsudvalget den 15. juni 2009 Resultatrevision 2008 (735375) LBR tager udkast til resultatrevisionen for 2008 til efterretning og afgiver skriftligt høringssvar senest den 21. maj Nye initiativer skal hjælpe ledighedstruede 09/9796 Beskæftigelsesministeren har fremsendt nye initiativer, der skal gøre reglerne for arbejdsfordeling, flere penge i varsllingspuljen, hurtigere hjælp når virksomhederne varsler fyringer og øget overvågning af udviklingen på arbejdsmarkedet mere fleksibel. Beskæftigelsesministeren har fremsendt initiativerne på baggrund af den internationale økonomiske krise, der har betydet en stor stigning i antallet af mennesker, der er truede af ledighed eller varsles om, at de vil miste deres arbejde i den nærmeste fremtid. Beskæftigelsesministeren påpeger, at man ikke kan stoppe uvejret, men han vil sikre en hurtig og målrettet indsats, der kan begrænse skaderne. Han er parat til at gøre hvad han kan for at hjælpe mennesker, der rammes af krisen. Han arbejder for fastholdelse og en hurtig indsats til at hjælpe ledige hen i områder, hvor der fortsat er beskæftigelsesmuligheder. Som led i indsatsen for at hjælpe ledige har regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og De Radikale derudover lavet en aftale om at forbedre og målrette aktiveringen. Aftalen er baseret på forslag udarbejdet af LO og DA og fokuserer på at give ledige hurtig hjælp til at komme ind på jobområder, hvor der er mangel på

8 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 40 arbejdskraft. Der åbnes op for, at ufaglærte og kortuddannede kan uddanne sig til et job, hvor der er mangel på arbejdskraft. Det kan for eksempel være som social- og sundhedshjælper på et plejehjem. De fire nye initiativer er følgende: 1. Mere fleksible regler for tilrettelæggelse af arbejdsfordeling Det bliver mere fleksibelt for virksomheder med produktionsnedgang at lade deres medarbejdere veksle mellem arbjede og dagpenge i en periode. 2. Udvidet adgang til varslingspuljen Flere medarbejdere, der får et afskedigelsesvarsel, skal have mulighed for hurtig opkvalificering og hjælp til jobsøgning. 3. Etablering af nationalt varslingsberedskab En øget indsats fra jobcentre og beskæftigelsesregioner skal sikre, at der sættes hurtigt og effektivt ind med hjælp til mennesker, der varsles afskediget. Hjælpen skal komme før, afskedigelsen bliver en realitet. 4. Skærpet overvågning af arbejdsmarkedet Ingen kender endnu omfanget af krisen. Beskæftigelsesministeriet skærper derfor overvågningen af udviklingen på arbejdsmarkedet. Formålet er at tilvejebringe det bedst mulige grundlag for fremtidige initiativer både lokalt, regionalt og på landsplan. Initiativerne peger i høj grad på de områder, hvor arbejdsmarkedet ikke fungerer. I beskæftigelsesplanen har jobcenterledelsen peget på, at i henhold til Arbejdsmarkedsstyrelsens virksomhedsstrategi er en af Jobcenter Haderslevs hovedopgaver, at hjælpe til med, at arbejdsmarkedet fungerer. Initiativ 4. Skærpet overvågning af arbejdsmarkedet (728476) Initiativ 3. Etablering af nationalt varslingsberedskab (728470) Initiativ 2. Udvidet adgang til varslingspuljen (728466) Initiativ 1. Mere fleksible regler for tilrettelæggelse af arbejdsfordeling (728464)

9 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 41 Orienteringen tages til efterretning 40. Orientering om det lokale arbejdsmarked og beskæftigelsesindsatsen Opfølgningsrapport 1. kvartal 2009 Beskæftigelsesregion Syddanmark udarbejder hvert kvartal en opfølgningsrapport, hvoraf de vigtigste nøgletal om beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene fremgår. Opfølgningsrapporten indeholder resultater og effekter på udvalgte målinger for Jobcenter Haderslev sammenlignet med resultater for sammenlignelige jobcentre i klyngen, nabojobcentre og hele Syddanmark. Sammenlignelige jobcentre i klyngen er: Bornholm, Frederikshavn / Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Svendborg / Langeland / Ærø og Vordingborg Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven måles ud fra antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed. I 1.kvartal 2009 er arbejdskraftreserven reduceret med 14,5 % således: Dagpenge: Arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere er reduceret med 22,1 %. Dette er tæt på gennemsnittet for klyngen og over gennemsnittet i Syddanmark på 16,7 %. Andelen af ledighedsberørte, der kommer i arbejdskraftreserven er på 21,4 %, den 3. laveste andel i klyngen. Kontanthjælp: Arbejdskraftreserven for kontanthjælpsmodtagere er reduceret med 3,7 %. Reduktionen ligger under gennemsnittet i klyngen og Syddanmark på hhv. 14,4 % og 10,5 %. Andelen af ledighedsberørte kontanthjælpsmodtagere, der kommer i arbejdskraft-reserven er på 49,6 %, hvilket ligger under gennemsnittet i klyngen og Syddanmark Sygefravær

10 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 42 Udviklingen i sygefravær ser for Haderslevs vedkommende således ud: Haderslev har fra november 2007 til november 2008 haft en stigning på 2,5 % i sygedagpengeforløb med en varighed på uger. Antallet af forløb over 52 uger er steget med 116,7 %, dvs. markant mere end gennemsnittet i både klynge og Syddanmark. Der har været konstante stigninger i de længerevarende forløb siden april Målt i fuldtidspersoner var 3,3 % af arbejdsstyrken i Haderslev på sygedagpenge, hvilket er blandt de laveste i klyngen. Unge For unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år ser situationen således ud: Haderslev har haft en stigning i antallet af unge på offentlig forsørgelse på 25,3 %. Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere udgør en stor del af ungegruppen (43,9 %). 68 % af de unge kontanthjælpsmodtagere er under 25 år. Der er 11,3 % flere unge på dagpenge. Det er den 3. laveste stigning i klyngen. Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er steget med 12 %. Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er steget med 57 %. Personer på kanten Personer på kanten er personer, der har modtaget overførselsindkomst i 80 % af tiden hvert år i minimum 3 på hinanden følgende år: Antallet af personer på kanten er reduceret med 23,2 %, hvilket er den næsthøjeste reduktion i klyngen. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i match 4-5 er steget med 27 %. Antallet af fuldtidspersoner i fleksjob er steget med 4,3 %, mens antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse er steget med 74 %. Samlet er ledighedsprocenten steget fra 13,8 % til 21,0 %. Haderslev har haft et fald på 1,6 % i antallet af fuldtidspersoner på førtidspension. Rettidighed Der måles på, om ledige får jobsamtaler og aktiveringstilbud til tiden. For jobsamtaler er kravet, at minimum 90 % af alle ledige dvs. dagpengemodtagere, arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere får samtalen til tide. For aktiveringstilbud er kravet for dagpengemodtagere 90 %, for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere 80 % og for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere 75 %. Situationen for rettidigheden i indsatsen i februar 2009 ser således ud: Dagpengemodtagere: o Jobsamtaler 94 % o Første tilbud 92 %

11 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 43 o Gentagne tilbud 89 % Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere: o Jobsamtaler 90 % o Første tilbud (januar) 50 % o Gentagne tilbud (januar) 90 % Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere: o Jobsamtaler 90 % o Første tilbud (januar) 77 % o Gentagne tilbud (januar) 66 % Antal fuldtidsledige Antal ledige Ændring Ledighedsprocent jan 2008 jan 2009 Antal % jan 2008 jan 2009 Haderslev Ledige i alt ,5 Dagpengemodtagere ,2 Kontanthjælpsmodtagere ,9 Syddanmark Ledige i alt ,5 Dagpengemodtagere ,8 Kontanthjælpsmodtagere ,5 Hele landet Ledige i alt ,4 Dagpengemodtagere ,4 Kontanthjælpsmodtagere ,4 1,9 2 2,1 2,5 2,3 2,6 Antal ledige Ændring Ledighedsprocent feb 2008 feb 2009 Antal % feb 2008 feb 2009 Haderslev Ledige i alt ,2 Dagpengemodtagere ,2 Kontanthjælpsmodtagere ,9 Syddanmark Ledige i alt ,1 Dagpengemodtagere ,3 Kontanthjælpsmodtagere ,5 Hele landet Ledige i alt ,3 Dagpengemodtagere ,4 Kontanthjælpsmodtagere ,4 1,8 2,2 1,9 2,7 2,1 2,8

12 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 44 Arbejdsfordeling En arbejdsfordeling betyder, at en arbejdsgiver kan nedsætte arbejdstiden, så de ansatte er skiftevis på arbejde og skiftevis hjemsendt med dagpenge. De står til rådighed for formidlet arbejde, medens de modtager dagpenge. En arbejdsfordeling kan tilrettelægges på 2 måder: Enten nedsættes arbejdstiden med mindst 2 hele dage pr. uge, eller arbejdstiden nedsættes med hele uge, således: 1 uges arbejde / 1 uges ledighed 2 ugers arbejde / 1 uges ledighed 2 ugers arbejde / 2 ugers ledighed. Muligheden for at tilrettelægge en arbejdsfordeling med 2 ugers arbejde / 1 uges ledighed eller med 2 ugers arbejde / 2 ugers ledighed gælder dog kun frem til den 4. april Jobcentret godkender arbejdsfordelinger op til 13 uger. Efter godkendelse af Det Regionale Beskæftigelsesråd kan arbejdsfordelingen forlænges med yderligere 13 uger. Pr. 1. april 2009 er der i Haderslev Kommune i alt 167 personer på arbejdsfordeling i 25 virksomheder. Den største arbejdsfordeling er på 36 personer. En arbejdsfordeling er blevet forlænget ud over 13 uger, de øvrige er på under 13 uger. LM LM har netop foretaget den anden større afskedigelsesrunde i år. Denne runde berører ca. 400 medarbejdere. De afskedigede medarbejdere er alle fritstillede, og størsteparten fratræder med udgangen af april måned. De kommer fra et stort opland, dvs. flere kommuner i Syd- og Sønderjylland er berørte af situationen. Derudover har en del bopæl syd for den dansk / tyske grænse. Der har været holdt et møde med deltagelse af 3F, Jobcenter Haderslev, EUC Syd, Haderslev Handelsskole og VUC Sønderjylland for at aftale, hvilken indsats, der kan etableres i opsigelsesperioden. Det er aftalt, at skolerne inviterer til informationsmøder den 14., 15. og 16. april På møderne kan de afskedigede orientere sig hos Jobcenter, a-kasse, og skoler om, hvilke muligheder de har for at komme i gang igen på områder med gode beskæftigelsesmuligheder på både kort og længere sigt. De tilbydes derudover at deltage i 5 dages kurser i Personlig Udvikling Til Arbejdsmarked og Uddannelse (PUTAU-kurser), kurser som EUC og handelsskolen kan afvikle 4 af i uge 17 og 18.

13 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 45 Orienteringen tages til efterretning. 41. Evaluering af projekt "På vej i job" Det lokale beskæftigelsesråd har i efteråret bevilget midler til at metodeudvikle indenfor sygedagpengeområdet, for at imødekomme den stigning der har været i antallet af sygedagpengesager. Projetet På vej i job fra JobCare, var et tilbud på et 12 ugers afklaringsprogram, hvor målet var, at 90 % af deltagerne var afklaret i forhold til arbejdsmarkedet. Der kunne deltage gennemsnitligt 12 deltagere, men i perioder, hvor mange af deltagerne var i virksomhedspraktik, kan der optages flere personer. I projektperioden fra den 1. december 2008 til den 27. marts 2009, har der været 22 deltagere i projektet. Af disse deltagere, er følgende: 4 borgere er raskmeldt 9 borgere fortsat i virksomhedspraktik, hvoraf 4 er uafklaret 3 borgere i virksomhedsrevalidering 2 borgere i fleksjob 2 borgere er bevilget revalidering 2 borgere er visiteret til andre tilbud og dermed begge uafklaret Der er 2 borgere der er visiteret til andre tilbud og 4 af de iværksatte virksomhedspraktikker er ikke afklaret i forhold til arbejdsmarkedet. Det betyder, at 73% af de visiterede personer er afklaret og JobCare dermed ikke opfylder deres målsætning om at 90% af borgerne skal være afklaret. Der vurderes, at såfremt de sidste 3 virksomhedspraktikker gennemføres tilfredsstillende og der kan ligges en endelig plan for borgeren, vil JobCare kunne opfylde målet med 86%. Den sidste borger i virksomhedspraktik er netop stoppet og der skal ligges en helt ny plan. Projektet der er bevilget af LBR er afsluttet, men sygedagpengeafdelingen i jobcentret, har indhentet et tilsvarende tilbud, da projektet har stor effekt og der har været stor tilfredshed i sygedagpengeafdelingen med resultaterne fra projektet.

14 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 46 Evaluering "På vej i job" JobCare (742459) Evalueringen tages til efterretning. Det påpeges, at der ikke må gengives navne i beskrivelserne. Evalueringen skal være anonym. JobCare orienteres herom. 42. Projekt VIP Projekt VIP, der også kaldes MISSION: Trivsel med fokus på Sundhed og Sygefravær, er godt i gang og de første arrangementer er allerede afholdt med succes. Der er 11 deltagende virksomheder med i projektet og mere end 40 deltagende ledere og medarbejdere. Projektet får uddannet virksomhederne, de bliver screnet og der er høj fokus på proces og implementering af de virkemidler, der netop kan få sygefraværet ned og trivslen op. Per Birkelund giver en status på mødet. Statusrapport Projekt VIP (738360) Orienteringen tages til efterretning. Jesper Stockmarr gav en status på projektet.

15 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side Evaluering af Jobdating- og uddannelsesmessen 2009 Den 18. februar 2009 afholdte jobcentret og UU for første gang en messe sammen. Formålet var at skabe en dynamisk dag, hvor både ledige og uddannelsessøgende kunne møde både uddannelsesinstitutioner og virksomheder, for at finde det rette job, den rette elevstilling eller den rette uddannelse. Arrangementet havde meget stor opbakning fra både virksomheder og uddannelsesinstitutioner og der mødte mere end personer op på dagen. Der har været mange flotte tilbagemeldinger på arrangementet og man kan i vedhæftede evaluering læse om en person der fik job efter messen. Evaluering af Jobdating- og uddannelsesmesse 2009 (738363) Orienteringen tages til efterretning. 44. Ansøgning om midler til akut og hurtig orienteringsindsats LM glasfiber har afskediget ca. 400 medarbejdere med udgangen af april måned. På baggrund heraf, har EUC, VUC og Kursuscentret Haderslev Handelsskole fremsendt ansøning om støtte til ekstraordinære aktiviteter for at hjælpe de nyledige fra LM Glasfiber. På grund af hastende karakter, har formandskabet behandlet og godkendt ansøgningen på kr til akut og hurtig orienteringsindsats. Økonomiske forhold

16 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 48 Ansøgningen på kr afholdes indenfor LBR s økonomiske ramme. Ansøgning til akut orienteringsmøde - invitation (738362) Ansøgning til akut orienteringsmøde (738361) LBR godkender formandsskabets beslutning om at bevilge kr til akut og hurtig orienteringsindsats. Der var mødt 110 personer op til de 3 dage. Cirka 35 personer skal videre med VUC, videre på Handelsskolen, 8-10 med iværksættervejledning og et endnu ukendt antal på EUC Syd. De 3 dage med sporskifte var en succes og der er kommet flotte tilbagemeldinger fra deltagerne. Det lokale beskæftigelsesråd bevilgede kr til at gennemføre lignende aktiviter. Beløbet afholdes indenfor LBR s økonomiske ramme. 45. Oprettelse af virksomhedspraktikpladser i Haderslev Kommune Af lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats 49 a fremgår, at kommunen skal underrette Det lokale beskæftigelsesråd, om anvendelse af virksomhedspraktikker. Kommunen skal underrette Det lokale beskæftigelsesråd en gang om måneden. Den enkelte kommune og Det lokale beskæftigelsesråd vil dog kunne aftale, at underretningen sker med længere eller kortere intervaller, hvis der er enighed herom. Virksomhedspraktikpladser 1. kvt (741243) Underretningen tages til efterretning

17 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side Orientering fra administrationen LBR budget pr. 1. april 2009 (735236) Helge Gellert orienterede om den økonomiske situation i jobcentret. Helge Gellert orienterede om den nye struktur i jobcentret og den opslåede stilling som jobcenterchef. Jesper Stockmarr orienterede om LBR s budget Orientering og spørgsmål fra medlemmer Eventuelt -

18 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 50 Underskriftsside Keld Pedersen Jens-Ove Mortensen Poul Larsen Solveig Gajda Henny Jacobsen Hans Bondo Hansen Fayaha Fadil Abbas Al- Obydie Helle B. Nielsen John Lauridsen Finn Lykkeskov Britta H. Nielsen Per Birkelund Ejner Skytte Ankersen Anni Schondelmeier Jesper Stockmarr

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 21-10-2009 Mødested: Hansborg, Østergade 48, mødelokale 1-U-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Helle

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 21-10-2008 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Ejner Skytte Ankersen, Poul Larsen Fraværende:

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd DAGSORDEN Det lokale beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 22. februar 2011 Mødested: Jobcenter Haderslev, mødelokale 1-2 Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Afbud: Per Birkelund Fraværende:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 22-04-2008 Mødested: Sprogcentret Haderslev, Bygnaf 14,1, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Egon Hyldahl,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 10-09-2008 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Henny Jacobsen, Poul Larsen, Brian Rasmussen,

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 16-03-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Ingen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 20-04-2010 Mødested: Hansborg, Østergade 48, 6100 Haderslev, mødelokale Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Teddy Pedersen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 12-10-2010 Mødested: Hansborg, Østergade 48, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:45 Afbud: Teddy Pedersen, Britta H.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 ONSDAG DEN 23. APRIL 2008, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 23. april 2008 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 27 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Mandag den 20-09-2010 Mødested: - Hansborg, Østergade 48, 6100 Haderslev, mødelokale 1-1 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:00 Afbud: Helle B.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 17-06-2009 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Solveig Gajda, Jens-Ove Mortensen, Henny

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune Denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4 Kvartalsrapport November 27 Version 4 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009

Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009 Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009 Data opdateret den 12-03-2009 Besparelsespotentiale - Norddjurs Forsørgelsesydelse 1. kvartal 2008-4. kvartal 2008 Potentiel

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Foreløbigt regnskab 2008 samt økonomi 2009 24 2. Resultatløn

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Norddjurs Kommunes resultatrevision for 2009

Norddjurs Kommunes resultatrevision for 2009 Jobcenter Norddjurs 10. april 2010 Norddjurs Kommunes resultatrevision for 2009 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Norddjurs. Pr. 1. august

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

LBR NØGLETAL 3/2011 HADERSLEV JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 3/2011 HADERSLEV JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 3/2011 HADERSLEV JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013 Mødedato: 18. december 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 16:15 Tilstede: Conni Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen, Jens Egon Jørgensen,

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Odsherred

Resultatrevision Jobcenter Odsherred Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2008

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 15.05.08 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Dialog med Det Regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen

Læs mere

LBR NØGLETAL 4/2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 4/2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 4/2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2009 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...2 Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

LBR NØGLETAL 1/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 1/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 1/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Guldborgsund Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (lov nr. 522 af 24. juni 2005) skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere