Det Lokale Beskæftigelsesråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Lokale Beskæftigelsesråd"

Transkript

1 REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den Mødested: Kløvervænget 26, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Ejner Skytte Ankersen, Finn Lykkeskov, Per Birkelund, Anni Schondelmeier, Helle B. Nielsen Fraværende: Bemærkninger: Der er let forplejning efter mødet

2 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 34. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Indtrædelse af nyt medlem Beskæftigelsesministerens udmelding af beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for Resultatrevision Nye initiativer skal hjælpe ledighedstruede Orientering om det lokale arbejdsmarked og beskæftigelsesindsatsen Evaluering af projekt "På vej i job" Projekt VIP Evaluering af Jobdating- og uddannelsesmessen Ansøgning om midler til akut og hurtig orienteringsindsats Oprettelse af virksomhedspraktikpladser i Haderslev Kommune Orientering fra administrationen Orientering og spørgsmål fra medlemmer Eventuelt... 49

3 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side Godkendelse af dagsorden 35. Godkendelse af referat LBRreferat (741915) 36. Indtrædelse af nyt medlem DA har fremsendt skrivelse af 24. marts 2009, om at indstille HRkoordinator Teddy Pedersen, Lindab Ventilation A/S, som medlem i LBR, i stedet for Poul Larsen der fritages for hvervet. af Teddy Pedersen, DA (735016) Teddy Pedersen bydes velkommen og punktet tages til efterretning.

4 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side Beskæftigelsesministerens udmelding af beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for /7386 Efter at ledigheden generelt har været faldende siden december 2003, har ledigheden været stigende i de seneste måneder. Tendensen til stigende ledighed ventes at fortsætte, hvis den internationale finanskrise og den økonomiske afmatning i Danmark forsætter. Regeringen forventer, at ledigheden stiger til i 2009 og til i Ledigheden forventes således, at blive fordoblet fra det historiske lave niveau i 2008 til et niveau omkring ledige ved udgangen af I den nye konjunktursituation med stigende ledighed vil den største udfordring for jobcentret i 2010 fortsat være at have maksimalt fokus på den aktive linje i beskæftigelsesindsatsen for at ledighedsforløbet bliver så kort som muligt for den enkelte ledige. I en lavkonjunktur er det vigtigt, at jobcentret fokuserer på det, vi er bedst til - via en aktiv og tidlig indsats at få ledige og syge hurtigt i job og begrænse langtidsledigheden. Det er disse temaer de beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål tager sigte efter. Ligesom de to foregående år har beskæftigelsesministeren for 2010 valgt at udmelde tre landsdækkende indsatsområder og mål for derigennem at sikre, at kommunens indsats bliver så fokuseret som muligt. De beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål skal lægges til grund, når kommunen i det nye enstrengede beskæftigelsessystem skal planlægge og tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen for Det forventes fra ministeren, at kommunen inddrager LBR i en dialog om beskæftigelsesindsatsen for Det sker på et fælles seminar den 12. marts Udmeldingen af de beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 sker på baggrund af indstilling fra de regionale beskæftigelsesråd (RBR) og Beskæftigelsesrådet (BER). For 2010 udmeldes følgende beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål: 1. Indsatsområde Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for.

5 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 37 Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed begrænses mest muligt. 2. Indsatsområde Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før. 3. Indsatsområde Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år begrænses mest muligt. Beskæftigelsesministeren har i sin udmelding ligeledes nævnt, at udmeldingen af tilskud til Det lokale beskæftigelsesråd skal sikre en sammenhæng til de beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål: At de lokale beskæftigelsesråd understøtter den indsats over for de udsatte grupper på arbejdsmarkedet, for hvem den hidtidige indsats ikke har været tilstrækkelig til at fastholde eller finde nye veje til beskæftigelse samt igangsætter projekter med nye samarbejdsformer og en fælles indsats for at nedbringe sygefraværet. Beskæftigelsesministeren nævner ligeledes, at indsatsområder for anvendelsen af tilskuddet til de lokale beskæftigelsesråd udvides på baggrund af sygedagpengehandlingsplanen, således at de lokale beskæftigelsesråd også kan igangsætte projekter med nye samarbejdsformer og en fælles indsats for at nedbringe sygefraværet. Det lokale beskæftigelsesråd vil blive orienteret om de udmeldte beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 samt om indsatsen for anvendelsen af tilskuddet til de lokale beskæftigelsesråd. Procedure Orienteringen gives i chefgruppen, Det lokale beskæftigelsesråd og Arbejdsmarkedsudvalget. Tovholder/informationsansvarlig Jesper Stockmarr

6 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 38 Udmelding af beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 (712549) Orienteringen tages til efterretning 38. Resultatrevision 2008 De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en resultatrevision. Resultatrevisionen viser resultater og effekter af den samlede beskæftigelsesindsats i jobcentret. Resultatrevisionen blev første gang udarbejdet i 2008 for 2007 og Arbejdsmarkedsstyrelsen har på baggrund af brugerevalueringer af resultatrevisionen valgt at justere resultatrevisionskonceptet. Intentionen fra Arbejdsmarkedsstyrelsen har været at simplificere og forbedre resultatrevisionen samt gøre processen for udarbejdelsen af resultatrevisionen mere fleksibel. Justeringerne har blandt andet haft til formål at sikre, at der tages udgangspunkt i de mest aktuelle målinger, og at der dermed er overensstemmelse mellem den løbende opfølgning over året, og den årlige opfølgning i form af resultatrevisionen. Den aktive beskæftigelsesindsats er en nødvendig forudsætning for at opfylde de beskæftigelsespolitiske mål, og dermed nedbringe antallet af personer på offentligt forsørgelse. Resultatrevisionen vider derfor om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Indsatsen og resultaterne sammenholdes med sammenlignelige jobcentre og dermed anvises områder, hvor jobcentret med fordel kan sætte ind for at opnå en mere effektiv indsats. Man kan således se, hvor der er behov for at forbedre indsatsen og hvad de betyder økonomisk, hvis jobcentret - på forskellige områder - lægger sig på linje med andre jobcentre. Generelt viser resultatrevisionen for 2008, at Jobcenter Haderslev klarer sig godt i forhold til de sammenlignelige jobcentre. Der er en udfordringer på sygedagpengeområdet og det eneste områder, hvor

7 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 39 der er et reelt besparelsespotentiale er på revalideringsområdet. De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret har udarbejdet resultatrevision for LBR skal afgive høringssvar inden den 21. maj Hvorefter resultatrevisionen sendes til godkendelse i Arbejdsmarkedsudvalget den 15. juni 2009 Resultatrevision 2008 (735375) LBR tager udkast til resultatrevisionen for 2008 til efterretning og afgiver skriftligt høringssvar senest den 21. maj Nye initiativer skal hjælpe ledighedstruede 09/9796 Beskæftigelsesministeren har fremsendt nye initiativer, der skal gøre reglerne for arbejdsfordeling, flere penge i varsllingspuljen, hurtigere hjælp når virksomhederne varsler fyringer og øget overvågning af udviklingen på arbejdsmarkedet mere fleksibel. Beskæftigelsesministeren har fremsendt initiativerne på baggrund af den internationale økonomiske krise, der har betydet en stor stigning i antallet af mennesker, der er truede af ledighed eller varsles om, at de vil miste deres arbejde i den nærmeste fremtid. Beskæftigelsesministeren påpeger, at man ikke kan stoppe uvejret, men han vil sikre en hurtig og målrettet indsats, der kan begrænse skaderne. Han er parat til at gøre hvad han kan for at hjælpe mennesker, der rammes af krisen. Han arbejder for fastholdelse og en hurtig indsats til at hjælpe ledige hen i områder, hvor der fortsat er beskæftigelsesmuligheder. Som led i indsatsen for at hjælpe ledige har regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og De Radikale derudover lavet en aftale om at forbedre og målrette aktiveringen. Aftalen er baseret på forslag udarbejdet af LO og DA og fokuserer på at give ledige hurtig hjælp til at komme ind på jobområder, hvor der er mangel på

8 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 40 arbejdskraft. Der åbnes op for, at ufaglærte og kortuddannede kan uddanne sig til et job, hvor der er mangel på arbejdskraft. Det kan for eksempel være som social- og sundhedshjælper på et plejehjem. De fire nye initiativer er følgende: 1. Mere fleksible regler for tilrettelæggelse af arbejdsfordeling Det bliver mere fleksibelt for virksomheder med produktionsnedgang at lade deres medarbejdere veksle mellem arbjede og dagpenge i en periode. 2. Udvidet adgang til varslingspuljen Flere medarbejdere, der får et afskedigelsesvarsel, skal have mulighed for hurtig opkvalificering og hjælp til jobsøgning. 3. Etablering af nationalt varslingsberedskab En øget indsats fra jobcentre og beskæftigelsesregioner skal sikre, at der sættes hurtigt og effektivt ind med hjælp til mennesker, der varsles afskediget. Hjælpen skal komme før, afskedigelsen bliver en realitet. 4. Skærpet overvågning af arbejdsmarkedet Ingen kender endnu omfanget af krisen. Beskæftigelsesministeriet skærper derfor overvågningen af udviklingen på arbejdsmarkedet. Formålet er at tilvejebringe det bedst mulige grundlag for fremtidige initiativer både lokalt, regionalt og på landsplan. Initiativerne peger i høj grad på de områder, hvor arbejdsmarkedet ikke fungerer. I beskæftigelsesplanen har jobcenterledelsen peget på, at i henhold til Arbejdsmarkedsstyrelsens virksomhedsstrategi er en af Jobcenter Haderslevs hovedopgaver, at hjælpe til med, at arbejdsmarkedet fungerer. Initiativ 4. Skærpet overvågning af arbejdsmarkedet (728476) Initiativ 3. Etablering af nationalt varslingsberedskab (728470) Initiativ 2. Udvidet adgang til varslingspuljen (728466) Initiativ 1. Mere fleksible regler for tilrettelæggelse af arbejdsfordeling (728464)

9 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 41 Orienteringen tages til efterretning 40. Orientering om det lokale arbejdsmarked og beskæftigelsesindsatsen Opfølgningsrapport 1. kvartal 2009 Beskæftigelsesregion Syddanmark udarbejder hvert kvartal en opfølgningsrapport, hvoraf de vigtigste nøgletal om beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene fremgår. Opfølgningsrapporten indeholder resultater og effekter på udvalgte målinger for Jobcenter Haderslev sammenlignet med resultater for sammenlignelige jobcentre i klyngen, nabojobcentre og hele Syddanmark. Sammenlignelige jobcentre i klyngen er: Bornholm, Frederikshavn / Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Svendborg / Langeland / Ærø og Vordingborg Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven måles ud fra antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed. I 1.kvartal 2009 er arbejdskraftreserven reduceret med 14,5 % således: Dagpenge: Arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere er reduceret med 22,1 %. Dette er tæt på gennemsnittet for klyngen og over gennemsnittet i Syddanmark på 16,7 %. Andelen af ledighedsberørte, der kommer i arbejdskraftreserven er på 21,4 %, den 3. laveste andel i klyngen. Kontanthjælp: Arbejdskraftreserven for kontanthjælpsmodtagere er reduceret med 3,7 %. Reduktionen ligger under gennemsnittet i klyngen og Syddanmark på hhv. 14,4 % og 10,5 %. Andelen af ledighedsberørte kontanthjælpsmodtagere, der kommer i arbejdskraft-reserven er på 49,6 %, hvilket ligger under gennemsnittet i klyngen og Syddanmark Sygefravær

10 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 42 Udviklingen i sygefravær ser for Haderslevs vedkommende således ud: Haderslev har fra november 2007 til november 2008 haft en stigning på 2,5 % i sygedagpengeforløb med en varighed på uger. Antallet af forløb over 52 uger er steget med 116,7 %, dvs. markant mere end gennemsnittet i både klynge og Syddanmark. Der har været konstante stigninger i de længerevarende forløb siden april Målt i fuldtidspersoner var 3,3 % af arbejdsstyrken i Haderslev på sygedagpenge, hvilket er blandt de laveste i klyngen. Unge For unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år ser situationen således ud: Haderslev har haft en stigning i antallet af unge på offentlig forsørgelse på 25,3 %. Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere udgør en stor del af ungegruppen (43,9 %). 68 % af de unge kontanthjælpsmodtagere er under 25 år. Der er 11,3 % flere unge på dagpenge. Det er den 3. laveste stigning i klyngen. Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er steget med 12 %. Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er steget med 57 %. Personer på kanten Personer på kanten er personer, der har modtaget overførselsindkomst i 80 % af tiden hvert år i minimum 3 på hinanden følgende år: Antallet af personer på kanten er reduceret med 23,2 %, hvilket er den næsthøjeste reduktion i klyngen. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i match 4-5 er steget med 27 %. Antallet af fuldtidspersoner i fleksjob er steget med 4,3 %, mens antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse er steget med 74 %. Samlet er ledighedsprocenten steget fra 13,8 % til 21,0 %. Haderslev har haft et fald på 1,6 % i antallet af fuldtidspersoner på førtidspension. Rettidighed Der måles på, om ledige får jobsamtaler og aktiveringstilbud til tiden. For jobsamtaler er kravet, at minimum 90 % af alle ledige dvs. dagpengemodtagere, arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere får samtalen til tide. For aktiveringstilbud er kravet for dagpengemodtagere 90 %, for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere 80 % og for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere 75 %. Situationen for rettidigheden i indsatsen i februar 2009 ser således ud: Dagpengemodtagere: o Jobsamtaler 94 % o Første tilbud 92 %

11 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 43 o Gentagne tilbud 89 % Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere: o Jobsamtaler 90 % o Første tilbud (januar) 50 % o Gentagne tilbud (januar) 90 % Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere: o Jobsamtaler 90 % o Første tilbud (januar) 77 % o Gentagne tilbud (januar) 66 % Antal fuldtidsledige Antal ledige Ændring Ledighedsprocent jan 2008 jan 2009 Antal % jan 2008 jan 2009 Haderslev Ledige i alt ,5 Dagpengemodtagere ,2 Kontanthjælpsmodtagere ,9 Syddanmark Ledige i alt ,5 Dagpengemodtagere ,8 Kontanthjælpsmodtagere ,5 Hele landet Ledige i alt ,4 Dagpengemodtagere ,4 Kontanthjælpsmodtagere ,4 1,9 2 2,1 2,5 2,3 2,6 Antal ledige Ændring Ledighedsprocent feb 2008 feb 2009 Antal % feb 2008 feb 2009 Haderslev Ledige i alt ,2 Dagpengemodtagere ,2 Kontanthjælpsmodtagere ,9 Syddanmark Ledige i alt ,1 Dagpengemodtagere ,3 Kontanthjælpsmodtagere ,5 Hele landet Ledige i alt ,3 Dagpengemodtagere ,4 Kontanthjælpsmodtagere ,4 1,8 2,2 1,9 2,7 2,1 2,8

12 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 44 Arbejdsfordeling En arbejdsfordeling betyder, at en arbejdsgiver kan nedsætte arbejdstiden, så de ansatte er skiftevis på arbejde og skiftevis hjemsendt med dagpenge. De står til rådighed for formidlet arbejde, medens de modtager dagpenge. En arbejdsfordeling kan tilrettelægges på 2 måder: Enten nedsættes arbejdstiden med mindst 2 hele dage pr. uge, eller arbejdstiden nedsættes med hele uge, således: 1 uges arbejde / 1 uges ledighed 2 ugers arbejde / 1 uges ledighed 2 ugers arbejde / 2 ugers ledighed. Muligheden for at tilrettelægge en arbejdsfordeling med 2 ugers arbejde / 1 uges ledighed eller med 2 ugers arbejde / 2 ugers ledighed gælder dog kun frem til den 4. april Jobcentret godkender arbejdsfordelinger op til 13 uger. Efter godkendelse af Det Regionale Beskæftigelsesråd kan arbejdsfordelingen forlænges med yderligere 13 uger. Pr. 1. april 2009 er der i Haderslev Kommune i alt 167 personer på arbejdsfordeling i 25 virksomheder. Den største arbejdsfordeling er på 36 personer. En arbejdsfordeling er blevet forlænget ud over 13 uger, de øvrige er på under 13 uger. LM LM har netop foretaget den anden større afskedigelsesrunde i år. Denne runde berører ca. 400 medarbejdere. De afskedigede medarbejdere er alle fritstillede, og størsteparten fratræder med udgangen af april måned. De kommer fra et stort opland, dvs. flere kommuner i Syd- og Sønderjylland er berørte af situationen. Derudover har en del bopæl syd for den dansk / tyske grænse. Der har været holdt et møde med deltagelse af 3F, Jobcenter Haderslev, EUC Syd, Haderslev Handelsskole og VUC Sønderjylland for at aftale, hvilken indsats, der kan etableres i opsigelsesperioden. Det er aftalt, at skolerne inviterer til informationsmøder den 14., 15. og 16. april På møderne kan de afskedigede orientere sig hos Jobcenter, a-kasse, og skoler om, hvilke muligheder de har for at komme i gang igen på områder med gode beskæftigelsesmuligheder på både kort og længere sigt. De tilbydes derudover at deltage i 5 dages kurser i Personlig Udvikling Til Arbejdsmarked og Uddannelse (PUTAU-kurser), kurser som EUC og handelsskolen kan afvikle 4 af i uge 17 og 18.

13 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 45 Orienteringen tages til efterretning. 41. Evaluering af projekt "På vej i job" Det lokale beskæftigelsesråd har i efteråret bevilget midler til at metodeudvikle indenfor sygedagpengeområdet, for at imødekomme den stigning der har været i antallet af sygedagpengesager. Projetet På vej i job fra JobCare, var et tilbud på et 12 ugers afklaringsprogram, hvor målet var, at 90 % af deltagerne var afklaret i forhold til arbejdsmarkedet. Der kunne deltage gennemsnitligt 12 deltagere, men i perioder, hvor mange af deltagerne var i virksomhedspraktik, kan der optages flere personer. I projektperioden fra den 1. december 2008 til den 27. marts 2009, har der været 22 deltagere i projektet. Af disse deltagere, er følgende: 4 borgere er raskmeldt 9 borgere fortsat i virksomhedspraktik, hvoraf 4 er uafklaret 3 borgere i virksomhedsrevalidering 2 borgere i fleksjob 2 borgere er bevilget revalidering 2 borgere er visiteret til andre tilbud og dermed begge uafklaret Der er 2 borgere der er visiteret til andre tilbud og 4 af de iværksatte virksomhedspraktikker er ikke afklaret i forhold til arbejdsmarkedet. Det betyder, at 73% af de visiterede personer er afklaret og JobCare dermed ikke opfylder deres målsætning om at 90% af borgerne skal være afklaret. Der vurderes, at såfremt de sidste 3 virksomhedspraktikker gennemføres tilfredsstillende og der kan ligges en endelig plan for borgeren, vil JobCare kunne opfylde målet med 86%. Den sidste borger i virksomhedspraktik er netop stoppet og der skal ligges en helt ny plan. Projektet der er bevilget af LBR er afsluttet, men sygedagpengeafdelingen i jobcentret, har indhentet et tilsvarende tilbud, da projektet har stor effekt og der har været stor tilfredshed i sygedagpengeafdelingen med resultaterne fra projektet.

14 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 46 Evaluering "På vej i job" JobCare (742459) Evalueringen tages til efterretning. Det påpeges, at der ikke må gengives navne i beskrivelserne. Evalueringen skal være anonym. JobCare orienteres herom. 42. Projekt VIP Projekt VIP, der også kaldes MISSION: Trivsel med fokus på Sundhed og Sygefravær, er godt i gang og de første arrangementer er allerede afholdt med succes. Der er 11 deltagende virksomheder med i projektet og mere end 40 deltagende ledere og medarbejdere. Projektet får uddannet virksomhederne, de bliver screnet og der er høj fokus på proces og implementering af de virkemidler, der netop kan få sygefraværet ned og trivslen op. Per Birkelund giver en status på mødet. Statusrapport Projekt VIP (738360) Orienteringen tages til efterretning. Jesper Stockmarr gav en status på projektet.

15 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side Evaluering af Jobdating- og uddannelsesmessen 2009 Den 18. februar 2009 afholdte jobcentret og UU for første gang en messe sammen. Formålet var at skabe en dynamisk dag, hvor både ledige og uddannelsessøgende kunne møde både uddannelsesinstitutioner og virksomheder, for at finde det rette job, den rette elevstilling eller den rette uddannelse. Arrangementet havde meget stor opbakning fra både virksomheder og uddannelsesinstitutioner og der mødte mere end personer op på dagen. Der har været mange flotte tilbagemeldinger på arrangementet og man kan i vedhæftede evaluering læse om en person der fik job efter messen. Evaluering af Jobdating- og uddannelsesmesse 2009 (738363) Orienteringen tages til efterretning. 44. Ansøgning om midler til akut og hurtig orienteringsindsats LM glasfiber har afskediget ca. 400 medarbejdere med udgangen af april måned. På baggrund heraf, har EUC, VUC og Kursuscentret Haderslev Handelsskole fremsendt ansøning om støtte til ekstraordinære aktiviteter for at hjælpe de nyledige fra LM Glasfiber. På grund af hastende karakter, har formandskabet behandlet og godkendt ansøgningen på kr til akut og hurtig orienteringsindsats. Økonomiske forhold

16 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 48 Ansøgningen på kr afholdes indenfor LBR s økonomiske ramme. Ansøgning til akut orienteringsmøde - invitation (738362) Ansøgning til akut orienteringsmøde (738361) LBR godkender formandsskabets beslutning om at bevilge kr til akut og hurtig orienteringsindsats. Der var mødt 110 personer op til de 3 dage. Cirka 35 personer skal videre med VUC, videre på Handelsskolen, 8-10 med iværksættervejledning og et endnu ukendt antal på EUC Syd. De 3 dage med sporskifte var en succes og der er kommet flotte tilbagemeldinger fra deltagerne. Det lokale beskæftigelsesråd bevilgede kr til at gennemføre lignende aktiviter. Beløbet afholdes indenfor LBR s økonomiske ramme. 45. Oprettelse af virksomhedspraktikpladser i Haderslev Kommune Af lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats 49 a fremgår, at kommunen skal underrette Det lokale beskæftigelsesråd, om anvendelse af virksomhedspraktikker. Kommunen skal underrette Det lokale beskæftigelsesråd en gang om måneden. Den enkelte kommune og Det lokale beskæftigelsesråd vil dog kunne aftale, at underretningen sker med længere eller kortere intervaller, hvis der er enighed herom. Virksomhedspraktikpladser 1. kvt (741243) Underretningen tages til efterretning

17 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side Orientering fra administrationen LBR budget pr. 1. april 2009 (735236) Helge Gellert orienterede om den økonomiske situation i jobcentret. Helge Gellert orienterede om den nye struktur i jobcentret og den opslåede stilling som jobcenterchef. Jesper Stockmarr orienterede om LBR s budget Orientering og spørgsmål fra medlemmer Eventuelt -

18 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 50 Underskriftsside Keld Pedersen Jens-Ove Mortensen Poul Larsen Solveig Gajda Henny Jacobsen Hans Bondo Hansen Fayaha Fadil Abbas Al- Obydie Helle B. Nielsen John Lauridsen Finn Lykkeskov Britta H. Nielsen Per Birkelund Ejner Skytte Ankersen Anni Schondelmeier Jesper Stockmarr

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 10-09-2008 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Henny Jacobsen, Poul Larsen, Brian Rasmussen,

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Deltagere: Claes Bidstrup, Rita Andreasen, Litta Lund, Lene Pilegaard

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2009 - fokus på forebyggelse og tidlig indsats Jobcenter Silkeborg Indhold. Indledning 3 Side Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere