Forhindringsløbene i Vestjylland. En Samtale mellem Fodermester Kaj Munk og Chauffør Poul Wilde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forhindringsløbene i Vestjylland. En Samtale mellem Fodermester Kaj Munk og Chauffør Poul Wilde"

Transkript

1 Forhindringsløbene i Vestjylland. En Samtale mellem Fodermester Kaj Munk og Chauffør Poul Wilde Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015

2 Udgivet i Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet, som kilde. Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet. Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 2 Udgivet i 2015

3 Indhold Forhindringsløbene i Vestjylland. En Samtale mellem Fodermester Kaj Munk og Chauffør Poul Wilde 4 3

4 Forhindringsløbene i Vestjylland. En Samtale mellem Fodermester Kaj Munk og Chauffør Poul Wilde Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 4 Udgivet i 2015

5 Forhindringsløbene i Vestjylland. En Samtale mellem Fodermester Kaj Munk og Chauffør Poul Wilde Forhindringsløbene i Vestjylland Jp. 3/9 33[1] En Samtale mellem Fodermester Kaj Munk og Chauffør Poul Wilde. Kære Hr. Poul Wilde. De var engang saa venlig som Chauffør paa Jyllandsposten s Gaard at skrive et aabent Brev til mig som dens Fodermester om Sager, det egentlig hørte med til min Bestilling at varetage. Saa kan De ikke blive vred over, at jeg nu gør Gengæld. Blot synes jeg, at der er noget underligt i, at vi som Tyende paa samme Sted skriver Breve til hinanden og siger De til hinanden og bevarer en kunstig og højtidelig Façon. Kom ind og besøg mig paa Karlekamret i Aften, saa tænder vi Shagpiberne og snakker fra Leveren om et Forhold, det længe har kriblet mig forbistret i Sjælen efter at faa drøftet med Dem. Altsaa paa Gensyn i Aften, Kollega! Deres forbundne Kaj Munk. * Naa, saa fik vi de Køer malket i Dag, og slaa dig nu ned paa Sengekanten, Chauffør, saa hopper jeg op paa Dragkisten. Se, jeg har nu mangen Gang moret mig over de Strøbemærkninger, du ved givne Lejligheder fremsætter overfor Godtfolk om de Iagttagelser, du har gjort i Ny og Næ inden for dit Fag. De er knusende fornøjelige, og engang imellem er de ogsaa rigtige, og jeg kan ikke tænke mig andet, end at Herskabet maa synes om dig som en hittepaasom Chauffør, der ved Besked med en gevaldig Hoben overraskende Udflugter. Men det gør mig ondt at maatte fornærme dig med at stikke dig den Oplysning ud, at du ogsaa har dine Mangler; det er altid saadan nogle pæne og friserede Veje, du holder dig paa; en dygtig Chauffør maa dog vide, at der er Steder, man ikke har Lov til at køre udenom, selv om man kun kan naa dem ved et haardt Job ad sandede og dyndede Veje Kort sagt, min Far, hvorfor drejer du aldrig Rattet om ad Ringkøbing Amt? Direkte sagt, min Far, hvorfor læser du aldrig de Folk Teksten, der har Ansvaret for, at Ringkøbings Amtsveje ikke længere eksisterer, men i de senere Aar er blevet erstattet af et imponerende Anlæg af Huller, Volde og Grusoplag? Naar man er kommet i en saa indflydelsesrig Stilling som du, har man ikke Lov til at nøjes med at klare for sig med Smil og Elegance og elskværdig Satire; nej, saa har man ogsaa Pligt til (selv om det er saa ubehageligt som at bide en Tudse midt over) engang imellem at blive rystende vred og give de Herrer af Grovfilen, der ingen finere Fil har fortjent. Hvorfor har du ikke for længe siden slaaet de ansvarlige Navne op i Kraks blaa Bog (den ligger oppe hos Herskabet) og givet dem en læsterlig Omgang, saa det hørtes over hele Landet? Jeg kan høre dig fortælle dem, at da Kong Hans befor de vestjydske Veje, Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 5 Udgivet i 2015

6 faldt han i Aaen nede ved Tarm, men skreg om Hjælp og blev fisket op; var det sket i vor Tid, havde han tiet og følt det som en lykkelig Befrielse. Det siges, at han døde af Faldet i Aalborg, men havde det været nu og de mod hans Vilje havde halet ham op, var han udaandet allerede ved Røgind Kro; Vejstykket fra Dejbjerg til Lem kan gøre det af med selv langt stærkere Naturer. Man taler om Inkvisitionens Rædsler som middelalderlige og forlængst passerede, og dog lader Amtsvejinspektøren daglig uskyldige Mennesker endda uden Forhør og uden Dom befare Strækningen fra Røgind til Videbæk i Bil. Intetanende forlader et helt og livsglad Menneske Ulfborg i sin nye Auto og ankommer med Stykker af Nyrer, Hjerte og Tarme spredt omkring sig til Holstebro i noget, der nærmest ligner en voldelig opbrækket Hummerdaase. En velvillig Overlæge samler det søndrede af Mennesket, som saa til Hjemturen køber sig en gammel Fordvogn, der kan magte 40 i Timen, men maa paces op til 80 for overhovedet at kunne holdes paa Vejene. Kendt med dette Forhold har Færdselspolitiet taget Opstilling og noterer Forbryderen for baade for hurtig Kørsel og iturystede Bildele - et lykkeligt Samarbejde mellem Vejvæsen, Politi og Mekaniker. Altsaa, Chauffør, hvorfor har du ikke forlængst rejst en harmfnysende Protest mod disse Herrer Automobilhærgere, mod denne Skændsel i Samfærdselens Aarhundrede? Ja, for der brænder Alvor bag Spøgen. Hvorfor skal vestjydske Bilejere, der i Forvejen har de lange Distancer at befare, have et propert Ekstratillæg til Benzin- og Gummiudgifter og alskens Reparationer foruden Ærgrelse over uafladelige Punkteringer og den elendige Kørsel? Hvorfor skal vort Ry saavelsom vore Hoteller og Udflugtssteder lide under, at vi paa Grund af vore Veje er til Grin og Rædsel hos det øvrige Lands Turister? Hvorfor skal Kommunernes Budget ekstra bebyrdes i disse fattige Tider, idet hver en Smule stedkendt Chauffør paa alle Maader søger at undgaa Amtets Veje? Hvorfor skal syge, der bringes paa Hospitalerne, gennemgaa en Kur af Stødning og Skumpling, inden de lægges paa Operationsbordet? Lad de Mennesker, der bærer Ansvaret for alt dette, trækkes offentligt frem og aflægge os Regnskab for, af hvad Grund disse Tilstande varer ved Aar efter Aar! Svarer de os, at de har ikke Penge, bliver vi hvidglødende af Harme og spørger, om Bilerne maaske ikke er belæsset med Skatter, saa de alle er nær ved at punktere paa alle Hjul (Reservehjul inklusive)? Har de Herrer ikke Penge, maa de skaffe; kan de ikke det, er de ikke deres Stilling voksen. Der plumpes Millioner og atter Millioner af Bilpenge i vore Bælter for at lave et Par morsomme, men unødvendige Broer. Skulde saa en Landsdel henligge gennem Aaringer uden virkelige Forbindelseslinier? Hist og her sker det ganske vist nogle faa Maaneder af Aaret, at der stilles nogle Brosten sammen, mens Trafikken for Udsigtens Skyld dirigeres om ad drilske endeløse Markveje. Men disse Forehavender kan jo kun blive til fuld Glæde for vore Børnebørn. Der begynder at vaagne en Forstaaelse af, at selv her i Landet kan Embedsmænd ikke bære sig ad, ganske som de behager. Protestresolutioner kan overhøres, Næser stikkes i Lommen med et Smil, men ligesom Bisserne var bange for Albertis Pryglelov, har Em- Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 6 Udgivet i 2015

7 bedsmænd ogsaa deres ene bestemte Ting, de frygter, nemlig at rammes paa Pengepungen. Stærekasseskandalen tegner til at munde ud i Erstatningskrav rejst mod dem, der kan gøre for, at den fjerløse Fugl blev smidt op i Luften for at flyve. Burde du ikke forlængst, Chauffør, have sladret til din Fagforening, Forenede danske Motorejere, saa at den kunde have truet Ringkøbing Amts Vejvæsens ansvarshavende med Sagsanlæg om Erstatninger for nogle af de Skader, Vejenes uforsvarlige Tilstand har forvoldt? Kaj Munk. * Kære Fodermester! Tak for Indbydelsen til at komme over paa Karlekamret og snakke lidt hyggeligt med dig i Aften. Men en Filur er du, for tror du ikke, jeg ved, at det, du vil, slet ikke er at sidde og snakke hyggeligt. Nej, saa meget Fodermester er der vel i dig, at naar du skal have dig en rigtig glad Aften, saa skal du ud og slaa paa Torsken. Og det kan jeg lide dig for. Ogsaa jeg holder af at slaa paa Torsken, men der er jo, som jeg maa indrømme, desværre den store Forskel paa os, at medens du fører en knippelproper Næve, en Næve, som - ofte stinkende af Komøg og andre rare Ting, der har Forbindelse med din Gerning - sjældent forfejler sit Maal, naar du svinger den, saa er min oliesværtede Arm kun svag. Maaske er det dette, som har givet sig Udslag i, at mit Mod heller ikke just er første Klasses. Jeg holder meget af Øretæver, men ikke, naar det er mig selv, der faar dem. Saa derfor indrømmer jeg i og for sig Berettigelsen af din Kritik, men jeg beder dig erindre, at vi jo ikke allesammen er født til lige store Kæmper og Slagsbrødre her i Verden. Men da det saamænd ikke er Lysten, men kun Evnen, der mangler, saa er det vel ikke umuligt, at jeg kunde lære lidt af dig, naar vi nu i Aften gaar ud sammen. For paa Karlekamret bliver vi ikke, kender jeg dig ret. Saa kunde du jo f. Eks. begynde med at lære mig det Mesterstød, hvormed du i sin Tid slog den berømte Bokser Harald Nielsen ud i anden Omgang. Ofte har jeg siddet og ønsket mig den Kraft, der ligger i din Arm - men for Resten synes jeg, at det er længe siden, jeg har hørt Klangen af dit Skræp - var det ikke saadan, Sværdet hed? Naar vi saa er kommen saa vidt, saa kan vi gaa paa Landevejen ud og slaa ihjel sammen. Der er ingen Tvivl om, hvem vort Besøg gælder i Aften, det er ham, Vejmanden derovre i Ringkøbing, der skal have Kanel Vi vandrer altsaa sammen hen ad de Veje, du har givet en rystende Skildring af. Jeg ser, at den er langtfra overdreven. Vejen er saadan, at man ikke engang kan gaa paa den, saa vi gaar i Stedet ud paa Grøftekanterne, det ved man da, hvad er. Vi gaar og snakker godt og hyggeligt som to Mænd, der har sat sig et Maal. Vi taler beundrende om Lindbergh, der snød hele den selvbestaltede Komité, og jeg forsøger at more dig med en lille Vittighed om den kvindelige Gesandt, der dog var saa meget Diplomat, at da det gik ad Hekkenfeldt til med hendes Komité, fik hun i Stedet drejet det om til: Kom til The. Du griner lidt anstrengt, og jeg skynder mig at dreje Samtalen hen i et andet Spor. - Hvor skal vi i Grunden hen? spørger jeg. Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 7 Udgivet i 2015

8 - Hen i Nærheden af Røgind Kro, tænker jeg, der træffer vi ham nok sikrest, svarer du. - Gudskelov, sukker jeg. - Hvabehar? kommer det en Smule skarpt fra dig. - Aa, jeg mente bare, at det var jo rart at have et Sted, hvor man kunde slukke Tørsten, hvis Arbejdet skulde blive strengt. Men vi er jo da heldigvis to mod een. - Kujon, hvæser du. - Men sig mig, fortsætter jeg saa for at komme over i et behageligere Spor, hvor kan det være, at det altid er i Nærheden af Kroerne, at Vejene er mest slidt herovre hos jer? - Fordi for mange af Befolkningen ligner dig, bider du mig af, og jeg mærker igen, at klare mig overfor dig det kan jeg aldrig. Inde paa Vejen kommer to raske Malkepiger fra Nabogaarden. De gør et forgæves Forsøg paa at køre paa Cykle, men er blevet i den Grad sønderslaaet, at Ømheden lyser dem helt ud af Øjnene, da vi gaar forbi. - Kunde det ikke vente til en anden Aften med den Vejmand? forsøger jeg spagfærdigt. - Ja, hvis du hellere vil paa Tøsesjov end til Slagsmaal, Chauffør, saa for mig gerne. Men saa er du heller ikke den, jeg har antaget dig for. Du skridter rask videre, og jeg vender mig om og følger dig med et Suk Endnu har vi ikke mødt een eneste Bil. Men pludseligt ser vi inde paa det, der kaldes Vejen, en stor Bunke Jern, Træ og Glas. Ud af Bunken stikker et Par Ben. Vi kravler hen og haler i dem og faar med Møje og Besvær en bevidstløs Mand trukket frem. - Det er min Sandten Vejmanden, udbryder jeg glædestraalende, og han er bevidstløs. Lad os saa tage fat med det samme. Du ser kun paa mig, men jeg synker sammen i Knæene. Saa begynder du at gøre alt, hvad der staar i din Magt for at vække Vejmanden. - Vaagn op, Vejmand, for nu skal du have Klø, som du aldrig har faaet dem før. Han slaar Øjnene op. - Hvad Pokker tager I saadan paa Veje for? Det er mine Veje, disse her, og det rager vel ikke jer, hvordan de ser ud. Hvor er for Resten min Bil? Naa, der ligger den! Ja, jeg maa vel have faaet Hjernerystelse, mens jeg kørte, det faar man altid her. Det er den fjerde, jeg har smadret i Løbet af de sidste tre Maaneder, det er dyrt - for Forsikringsselskabet! Hvad vil I? - Tæve dig, svarer vi i enigt Kor. - Tæve mig? Hvorfor dog det? Hvad har jeg gjort jer? - Ja, det værste ved dig, Vejmand, er saamænd, at du ikke engang selv ved, at det, du har gjort, er, at du ikke har gjort noget. Hvordan er det, dine Veje ser ud? Du kan jo ikke engang selv køre paa dem, dit Skrog. - Nej, det kan jeg ikke, men ser I, jeg er dog alligevel tvungen til det, og det er I vel ikke. I kan jo bare holde jer væk. Nej, Vejene er ikke gode, det indrømmer jeg, men er det min Skyld? Tror I ikke, at jeg har herset med hele Amtsraad(denskab)et? Tror I ikke, at jeg har tigget og truet, saa jeg risikerer at blive fyret med det første? Men altid faar jeg det Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 8 Udgivet i 2015

9 Svar, at her i Amtet er Vejene længere og Befolkningen tyndere end i alle andre Amter. Og naar saa tilmed Fodermesteren, som dog tidligere altid har hørt til dem, der sørgede for Befolkningstilvæksten, i Stedet render ude om Aftenen for at slaa andre Folk paa Snuden, hvad skal det saa blive til. Og du, Chauffør! Fej du hellere først Flintestenene ordentligt væk fra din egen Gaardsplads, før du begynder at lave Vrøvl over andres Arbejde. Ja, I er et Par kønne Kanutter! I klager over, at der er Huller i Vejen. Ja, vel er der det, men de Huller skyldes ikke mig. De skyldes Lovgivningen. Den er der ogsaa Huller i. Men I kender vel ikke engang Afgiftsloven for Motorkøretøjer? I ved vel ikke, at de dejlige Motorpenge fordeles paa den Maade, at det er Gennemsnittet af de Penge, et Amt har kunnet anvende til Vejvæsnet i de sidste 6 Aar, der er bestemmende for, hvor meget det faar. De rige Amter ovre i Østjylland og paa Øerne havde allerede tidligt begyndt at forbedre deres Veje, og da det første Gennemsnitstal - fra 1920 til fremkom, stod de derfor fint og fik store Tilskud. Og da disse Tilskud regnes med i Gennemsnittet, er det naturligvis gaaet saadan, at de Amter, der har faaet gjort deres Veje bedst i Stand, stadigvæk vedbliver at faa de fleste Penge, medens vi fattige Stoddere herovre kun faar saa lidt, at det hverken er Fugl eller Fisk. Saa takker Fanden Vejmændene derovre for, at de kan holde fine Veje - og det kan de jo ikke engang alle Steder, se blot paa de berømte Nej, hvis jeg havde de Penge pr. Kilometer Vej, som de andre faar at solde for, saa skulde I bare se. Saa skulde her ikke være noget med tynde brolagte Færdselsstriber i Midten af Vejen, nej, saa skulde I faa brede Betonveje med rigtig Oprunding i Svingene og Cyklestier paa Siden. Saa henvend I jeres Kritik der, hvor den hører hjemme. Gaa I over og tæv dem paa Kristiansborg, de er saamænd ikke for kønne til det, men det tør I naturligvis ikke - saadan et Par Stabejser. Men for Resten er jeg ikke nær saa tosset, som I ser ud til, fortsatte den vrede Vejmand. Tror I ikke, at jeg er klar over, at det med Huller i Vejene naturligvis er noget, der regulerer sig selv i det lange Løb? Med disse Ord sparkede han Resterne af sin Bil ned i et Hul, som derved næsten blev fyldt. - Der kan I se, tilsidst skal vi nok faa dem fyldt op allesammen, og saadan nogen som I kan ogsaa godt bruges til at fylde ud med. Han tager et Skridt hen imod mig, og i hans Øjne lyser en saa morderisk Ild, at jeg forskrækket trækker mig et Stykke tilbage. - Skal vi ikke lade ham løbe? spørger jeg lidt spagt. - Kom I kun an, I Krystere, hujer han, træder et Skridt baglæns og - forsvinder i et Hul. Vi kravler forsigtigt nærmere, men væk er og bliver han. - Han maa have haft sin Retrætelinie i Orden, siden han var saa fræk, siger du, men en Skam var det nu alligevel, at vi ikke fik fat i ham. - Skulde vi ikke gaa over og se, om han ikke er dukket op igen af sit Skyttegravssystem ved Kroen, spørger jeg. Du ser lidt mistænksomt paa mig og siger: Du har vel ingen Penge? - Nej, indrømmer jeg, Chaufførpladsen er skam ikke saa velaflagt, at man kan have Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 9 Udgivet i 2015

10 Penge i Slutningen af Maaneden, men du kan vel laane mig? - Jeg, er du tosset, tror du Fodermesterpladsen er bedre lønnet, nej, jeg har ikke en Klink. Men hvad skal vi nu more os med? Dine Øjne falder paa mig, og der tændes en Ild i dem, som ikke er til at misforstaa. Jeg tager hurtigt Benene paa Nakken. Men jeg kommer over og besøger dig en anden Gang, naar der er noget, vi skal ud og more os med. Saa kan vi fordele Rollerne saadan, at jeg først kildrer Ofret lidt, og saa fælder du det med et Slag af din sene - ogsaa scene - stærke Arm. Din Chauffør. Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 10 Udgivet i 2015

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Saa pakker vi Kufferten

Saa pakker vi Kufferten Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere

Hver, som han kan det for Guds Ansigt

Hver, som han kan det for Guds Ansigt Hver, som han kan det for Guds Ansigt En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Smaabyens Sjæl. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Smaabyens Sjæl. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

Oh Paris! Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Oh Paris! Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Et Værksted i København 3

Et Værksted i København 3 Et Værksted i København 3 Et skuespil af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret,

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Ude af sit gode skind

Ude af sit gode skind Svend Åg. Madsen Ude af sit gode skind Han er fyldt med bumser og hendes hud er ufattelig glat. Det er et slumpetræf at han har fået hende til bords. Men om et øjeblik er de færdige med at spise. Hun vil

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Et Bethlehem uden Stjerner

Et Bethlehem uden Stjerner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Illustration fra Social-Demokraten

Illustration fra Social-Demokraten Før vedtagelsen af "Tændstikloven" i 1874 var det arbejdsmiljømæssige problem på svovlstikkefabrikkerne, som det hed dengang, fosfornekrosen, som langsom åd sig ind i kæbebenet, løsnede tænderne og smuldrede

Læs mere

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Omslaget til Holger Drachmanns skitsebog fra Fanø. Gave fra Tage Sørensen til Fanø

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Til Fest hos Statsministeren

Til Fest hos Statsministeren Til Fest hos Statsministeren Et skuespil af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret,

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 18. december

JULEPOSTHUSET. 18. december STHUSET afs. 18 - side 1 JULEPOSTHUSET 18. december "" LYD: CLS GADE CLS FUGLESANG PÅ ENGE CLS STILLE STUE MED TIKKENDE BORNHOLMERUR LYD FRA RAMPONERET CYKLENDE CYKEL RINGEKLOKKE CYKEL-UHELD DØR ÅBNES

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91 OTTENDE TRIN: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 6. Kapitel Handling Læs fra sidste afsnit på side 90 til første

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

KAPITEL 1 Forfølgeren

KAPITEL 1 Forfølgeren KAPITEL 1 Forfølgeren Jeg er på vej hen til de røde fodboldbaner på Vesterbro for at spille fodbold med min bedste ven, Tommy, og nogle drenge fra hans klasse på Oehlenschlægersgades Skole. Første skoledag

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme.

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. Få eller have 1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. 2) Få bruger man om en forandring eller udvikling. Derfor er det næsten altid få, når årsagen til forandringen er nævnt

Læs mere

Et Interview med Sfinxen

Et Interview med Sfinxen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 15. december

JULEPOSTHUSET. 15. december JULEPOSTHUSET afs.15 - side 1 JULEPOSTHUSET 15. december LYD: CLS POSTHUS KLIK FRA EL-KONTAKT STOL VÆLTER BRAG (NOGET FALDER PÅ GULVET) MIAUV FRA KAT BORNHOLMERUR TIKKER KNIRKENDE DØR POSTHUSDØR KLEMTER

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set.

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set. LÆS STARTEN AF 1 Dræberfisken Sirius holdt godt fast i sit svævebræt mens han spejdede nervøst gennem skyerne. Han frøs, for han havde holdt udkig i mange timer. Skyerne var tætte. Hver gang han drev gennem

Læs mere

Præsten, der ikke blev Biskop

Præsten, der ikke blev Biskop Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema - Vestibulær sans (balance & acceleration) - Kinæstetisk sans (Muskler og led) - Taktil sans (følelser/berøring) Vestibulær dysfunktion: (balance & acceleration)

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Jødepigen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Der var i Fattigskolen mellem de andre Smaabørn en lille Jødepige, saa opvakt og god, den Flinkeste af dem Allesammen; men i een af Læretimerne

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP musefangst NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte og kunstgødning.

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ****************************** REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 416/05 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alanya, Tyrkiet 30.08. 13.09.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 5.118 kr. Fald i bus under transport til en

Læs mere

En syg historie om en rask dreng

En syg historie om en rask dreng Asle er en bomstærk dreng, der aldrig er syg. Han tør binde en bjørn til et træ eller tæmme en elefant, hvis det skal være! Der er kun én ting, som Asle er bange for... Og det er kanyler og læger i hvide

Læs mere

D E N D A N S K E S A N G

D E N D A N S K E S A N G D E N D A N S K E S A N G Frit efter Tardieu Et af de spil, der indgår i FIRE GRINEBIDERSPIL udgivet af forlaget DRAMA. Bringes her som en mundsmag Kaj Himmelstrup og Drama PERSONERNE En dirigent og et

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Emotionel modtagelighedsanalyse

Emotionel modtagelighedsanalyse Emotionel modtagelighedsanalyse Denne analyse skal hjælpe dig til en erkendelse af din følelsesmæssige modtagelighed. Igennem dine egne svar, får du en indsigt i din modtagelighed for følelser - der er

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere