Fremsat den 24. februar 2011 af fødevareministeren (Henrik Høegh) Forslag. til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremsat den 24. februar 2011 af fødevareministeren (Henrik Høegh) Forslag. til"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 159 Folketinget Fremsat den 24. februar 2011 af fødevareministeren (Henrik Høegh) Forslag til Lov om ændring af lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. (Nedlæggelse af ordningen med statsgaranti for lån til yngre jordbrugere) 1 I lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 10. december 2009, foretages følgende ændringer: 1. Lovens titel affattes således:»lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.«2. Kapitel 3 ophæves. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Ansøgning om statsgaranti for lån, supplerende lån og tillægslån i medfør af lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. skal være indgivet til Økonomistyrelsen senest den 31. december Ansøgning om statsgaranti for supplerende lån i medfør af lovbekendtgørelse nr. 728 af 29. juni 2004, lovbekendtgørelse nr af 9. oktober 2006 og lovbekendtgørelse nr. 856 af 25. august 2008 skal være indgivet til Økonomistyrelsen senest den 31. december Ansøgning om statsgaranti for tillægslån i medfør af lovbekendtgørelse nr. 856 af 25. august 2008 skal være indgivet til Økonomistyrelsen senest den 31. december Stk. 3. Ansøgninger om statsgaranti for lån, supplerende lån og tillægslån til yngre jordbrugere, der er modtaget inden lovens ikrafttræden, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler, herunder bekendtgørelser udstedt i medfør af lov om støtte til udvikling af landdistrikterne eller lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. Stk. 4. De hidtil gældende love og bekendtgørelser om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere finder fortsat anvendelse for statsgarantier, der ydes eller er ydet for lån, supplerende lån og tillægslån, jf. dog stk. 2. Stk. 5. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan, indtil ordningen med garanti for lån til yngre jordbrugere er fuldt udfaset, fastsætte regler i henhold til de hidtil gældende regler i lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri AH004160

2 2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 Gældende ret 3. Lovforslagets indhold 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 6. Administrative konsekvenser for borgerne 7. Miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten 9. Høring 10. Sammenfattende skema 1. Indledning Lovforslaget fremsættes med henblik på ændring af lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 10. december 2009, herefter yngre jordbruger-ordningen. Fødevareministeriet yder under yngre jordbruger-ordningen statsgaranti for realkreditlån til yngre jordbrugere med henblik på at give bedre muligheder for førstegangsetablering på en jordbrugsbedrift. Med lovforslaget foreslås, at yngre jordbruger-ordningen nedlægges. Der er konstateret et væsentligt fald i antallet af ansøgere under yngre jordbruger-ordningen, og ordningen vurderes ikke længere at have afgørende betydning for jordbrugssektoren. Antallet af årlige ansøgninger er således faldet fra ca. 800 i begyndelsen af 1980 erne til nu under 100 ansøgninger årligt. Økonomistyrelsen, der administrerer ordningen, har oplyst, at der i 2010 er indgivet 44 ansøgninger, hvoraf flere end halvdelen vedrører familiehandler. I øvrigt fremgår det af tidligere rapporter fra arbejdsgrupper vedrørende tidligere yngre jordbruger-ordninger, at andelen af familiehandler i de årlige ansøgninger har ligget omkring 50 pct. Antallet af garantier stillet under yngre jordbruger-ordningen er de senere år endvidere faldet i forhold til antallet af tinglyste salg af jordbrugsejendomme. Yngre jordbruger-ordningens nedlæggelse vedrører således et begrænset antal jordbrugere. Tilsagnsmodtagerne betaler for statsgarantien en præmie, der har til formål at sikre, at yngre jordbrugerordningen er selvfinansieret af brugerne og ikke udgør statsstøtte. Præmiesatsen reguleres årligt. Yngre jordbruger-ordningens konstruktion har en række uhensigtsmæssige konsekvenser i tider med store økonomiske udsving. Præmien, der beregnes ud fra de gennemsnitlige tab på ordningen over de fem foregående år med tillæg af administrationsomkostninger samt af omkostningerne ved forrentning af en sikkerhedskapital, er konstant for hver enkelt meddelt lånegaranti, når den først er ydet. Nye ansøgere er således alene om at udligne stigende tab på ordningen. Det medfører, at præmien ikke giver sikkerhed for opretholdelse af selvfinansieringen i en situation med kraftigt stigende indfrielse af garantier og et faldende antal ansøgere. Dette kan føre til, at garantiordningen fremover må betragtes som statsstøtte, der skal godkendes af Europa-Kommissionen i henhold til EU s bestemmelser herom, jf. pkt. 3.4., litra e), i Kommissionens meddelelse (2008/C 155/02) om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier. I 2010 blev der indløst statsgarantier for 23 mio. kr. på ordningen, hvilket udgjorde mere end en tredobling i forhold til For 2011 regner Økonomistyrelsen med en yderligere stigning i indløsning af statsgaranti på ordningen. Det vurderes, at en præmiesats, der sikrer fuld selvfinansiering, i lyset af denne udvikling og i lyset af et faldende antal ansøgere, med tiden vil føre til så høje præmier, at ordningen bliver stadig mindre interessant for mulige ansøgere. Den årlige regulering af præmiesatsen, der trådte i kraft den 18. december 2010, medførte allerede en stigning i præmien fra 0,7 til 3,55 pct. p.a. af restgælden, jf. bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om ændring af bekendtgørelse om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. Den forudsete præmiesats for tiden efter 2011 er af Økonomistyrelsen blevet beregnet til 7,64 pct. p.a. Denne udvikling må

3 3 forventes gradvist at ville gøre ordningen mindre interessant for eventuelle ansøgere. 2. Gældende ret Lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr af 10. december 2009 indeholder regler om landdistriktsrelaterede tilskud og om statsgaranterede lån til yngre jordbrugere. Reglerne om adgang til at yde statsgaranti for lån til førstegangsetablering findes i lovens kapitel 3. Disse regler giver ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri mulighed for at yde statsgaranti for lån finansieret med realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer til yngre jordbrugere. Med hjemmel i loven er udstedt bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr af 15. december 2010, der bl.a. indeholder en nærmere beskrivelse af betingelserne for at opnå statsgaranti. Formålet med reglerne er at gøre det lettere for yngre jordbrugere at erhverve deres første jordbrugsbedrift. Såvel jordbrugere, der personligt ejer en jordbrugsbedrift, som interessentskaber kan opnå yngre jordbrugerlån. Der kan ydes statsgaranti for tre typer af lån: etableringslån efter 4, jf. 5 og 5 a, tillægslån efter 4 a, jf. 10 a, samt supplerende lån efter 4, jf. 10, i lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 10. december Ansøgning om statsgaranti skal for alle lånetyper indgives inden bestemte frister, jf. nærmere nedenfor, og inden ansøgeren fylder 40 år. Der kan opnås statsgaranti for et realkreditlån til førstegangsetablering på maksimalt 20 pct. af udmålingsgrundlaget og maksimalt kr., inkl. suppleringslån, samt et tillægslån på maksimalt kr. Udmålingsgrundlaget for et yngre jordbrugerlån udgøres af mindsteværdien af enten den konstaterede kontante handelspris eller den vurdering, der er foretaget på låneansøgningstidspunktet af det långivende realkreditinstitut. Den yngre jordbruger kan søge om statsgaranti for et supplerende lån til køb af jord eller yderligere ejendom, hvis den pågældende ikke har benyttet den maksimale statsgarantimulighed. Statsgarantien for lån, supplerende lån og tillægslån kan tilsammen maksimalt udgøre 30 pct. af udmålingsgrundlaget og maksimalt kr. Låntager skal for garantien i hele lånets løbetid betale en af fødevareministeren årligt fastsat præmie, senest på 3,55 pct. p.a., af lånets restgæld. Førstegangsetableringslån er basislånet og vedrører den jordbrugsbedrift, den yngre jordbruger førstegangsetablerer sig på. Ved førstegangsetablering forstås, at jordbrugeren ikke tidligere som ejer har drevet nogen del af en jordbrugsbedrift. Statsgaranti for et supplerende lån kan bl.a. ydes til køb af suppleringsjord eller anden ejendom til sammenlægning med den belånte ejendom, yderligere anpart af den belånte ejendom, køb af anden jordbrugsbedrift efter afhændelse af den belånte ejendom og overførsel af det tidligere ydede lån. Der kan søges om statsgaranti for supplerende lån indtil 7 år efter udbetalingen af førstegangsetableringslånet. Ansøgningen om supplerende lån skal dog indgives senest 12 måneder efter overtagelsen af det aktiv, der danner grundlag for ansøgningen om lån. Tillægslånet vedrører samme hovedejendom som førstegangsetableringslånet. Lånet kan maksimalt udgøre 90 pct. af værdien af betalingsrettigheder, som vedrører den erhvervede førstegangsetableringsbedrift. Ansøgningen om tillægslån skal indgives inden 2 år efter udbetalingen af førstegangsetableringslånet. Økonomistyrelsen har indgået aftale med realkreditinstitutterne DLR Kredit, Nordea Kredit, Nykredit og Realkredit Danmark om at yde lånene. Statsgarantien giver realkreditinstitutterne mulighed for at yde lån udover de almindelige lånegrænser i henhold til realkreditloven. Ordningen administreres af Økonomistyrelsen i samarbejde med ovennævnte fire realkreditinstitutter. For at opnå statsgaranti for lån skal jordbrugeren, udover ovennævnte betingelser, opfylde en række yderligere betingelser, herunder opfylde et uddannelseskrav, opfylde et arbejdskraftbehov på bedriften og ved budgetter godtgøre økonomisk overlevelsesevne. 3. Lovforslagets indhold Med lovforslaget foreslås, at yngre jordbruger-ordningen nedlægges pr. 1. januar Ansøgninger om statsgaranti for lån vil efter de hidtidige regler kunne indgives inden lovforslagets ikrafttræden. Ansøgningerne skal respektere de gældende regler, herunder ansøgningsfrister, og skal være modtaget i Økonomistyrelsen senest den 31. december Yngre jordbruger-ordningen har i de seneste år oplevet en faldende tilgang. Antallet af årlige ansøgninger er således faldet fra ca. 800 i begyndelsen af 1980 erne til ca. 350 ved årtusindskiftet til under 100 ansøgninger årligt senest 44 ansøgninger i Ordningen har endvidere været karakteriseret af en relativ høj andel ansøgninger, der vedrører familiehandler. Yngre jordbruger-ordningen vurderes i købssituationen at have en vis kapitaliserende, dvs. fordyrende effekt på prisen på jordbrugsejendomme, hvilket kan medføre,

4 4 at den enkelte yngre jordbruger ikke i fuldt samme omfang får den gavn af ordningen, som den pågældende ville have kunnet få uden denne effekt. Lovforslaget ligger i naturlig forlængelse af den gennemførte ændring af landbrugsloven i 2010, der bl.a. har lempet uddannelses- og bopælskravene samt kravene vedrørende selskabserhvervelse og bidraget til en tilnærmelse af reguleringen af landbrugserhvervet til den generelle erhvervsregulering. Der henvises til lovforslag L 39 (samling ) fremsat af fødevareministeren den 8. oktober Yngre jordbruger-ordningen er lovbunden og hviler pt. i princippet i sig selv økonomisk, idet de omfattede jordbrugere betaler en præmie, som skal sikre en markedsbestemt omkostningsneutral ordning. Den nuværende præmie på 3,55 pct. p.a. af restgælden, er således beregnet ud fra indløsningerne og for så vidt angår 2010 forventningen til indløsning af stillede garantier fra samt forventningen til stillede garantier i Denne præmiesats er beregnet på grundlag af en forudsætning om 50 stillede garantier i 2011 svarende til niveauet i Præmien for den enkelte tilsagnsmodtager er konstant i hele lånets løbetid. Så længe yngre jordbruger-ordningen er selvfinansierende - præmien for fremtidige tilsagn reguleres årligt for at udligne udviklingen i tabene - og i øvrigt opfylder en række andre krav, er den ikke omfattet af EU s statsstøttebestemmelser på garantiområdet, jf. punkt 3.4.e. i Kommissionens meddelelse (2008/C 155/02) om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier. I henhold til Kommissionens meddelelse (2008/C 155/02) skal det mindst én gang om året undersøges, om præmieniveauet er tilstrækkeligt til, at ordningernes selvfinansierende natur kan opretholdes. Den seneste undersøgelse har vist et behov for en tilpasning af beregningen af præmiesatsen for, at ordningens selvfinansierende natur kan opretholdes. Den anvendte beregningsforudsætning for præmien vedrørende antallet af stillede garantier i 2011 er behæftet med en vis usikkerhed, idet forhøjelsen af præmien må forventes at gøre yngre jordbruger-ordningen mindre interessant end hidtil. Dette forhold forventes dog udlignet af, at der i forbindelse med nedlæggelsen af yngre jordbruger-ordningen kan ske fremrykning af planlagte førstegangsetableringer fra tiden efter 2011 til Det vurderes, at en videreførelse af yngre jordbruger-ordningen ud over 2011, ville indebære en risiko for, at der opstår en situation med ikke-notificeret statsstøtte. Dette forhold ville blive yderligere forstærket i årene efter 2012, idet der også for disse år forventes en stigning i indløsning af statsgarantier i forhold til Situationen med stigende præmier er omtalt i bemærkningerne til lov om ændring af lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere, L 68 (samling ) fremsat af fødevareministeren den 13. november 2008, idet det her anførtes, at såfremt ordningen på et senere tidspunkt, som følge af store tab på statsgarantierne, skulle medføre behov for at fastsætte en præmie, der er højere end 0,75 pct. p.a. af lånets restgæld, vil fødevareministeren efter en nærmere vurdering til den tid enten fastsætte en præmie for fremtidige lån, der er højere end 0,75 pct. p.a. af lånets restgæld eller notificere ordningen til Europa-Kommissionen i henhold til statsstøttereglerne. En videreførelse af ordningen efter 2011 vurderes at ville forudsætte statsstøttenotifikation. Ordningen med statsgarantier for lån til erhvervelse af jordbrugsejendomme foreslås på dette grundlag nedlagt. På denne baggrund vil statsstøttenotifikation ikke skulle foretages. Nedlæggelsen af ordningen pr. 1. januar 2012 indebærer, at der ud over ansøgning om garanti for et første lån til etablering, også skal være modtaget evt. ansøgning om tillægslån og/eller supplerende lån i Økonomistyrelsen senest den 31. december Da jordbrugeren har 7 år efter udbetalingen af det første lån vedrørende købet af hovedejendommen til at beslutte, om vedkommende vil købe f.eks. suppleringsjord eller ejendom til sammenlægning og søge om statsgaranti til et supplerende lån hertil, kan den endegyldige lukkedato for yngre jordbruger-ordningen den 31. december 2011 medføre en afkortning af den frist, de yngre jordbrugere ville kunne disponere over, hvis yngre jordbruger-ordningen ikke blev nedlagt. Tilsvarende vil gøre sig gældende for så vidt angår garanti for tillægslån, hvor jordbrugeren under den gældende ordning skal indgive ansøgning om statsgaranti for tillægslån inden to år efter udbetalingen af det første lån. Lukkedatoen for yngre jordbruger-ordningen den 31. december 2011 kan medføre en afkortning af den frist, de yngre jordbrugere ville kunne disponere over, for så vidt angår ansøgning om garanti for tillægslån, hvis ordningen ikke blev nedlagt. I praksis bliver ansøgning om garanti for et første lån og tillægslån dog allerede på nuværende tidspunkt i næsten alle tilfælde indgivet samtidig. Lukkedatoen den 31. december 2011 for yngre jordbrugerordningen vil aldrig kunne medføre en forlængelse af ansøgningsfristerne. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Lovforslaget vil medføre, at der stoppes for nye ansøgere under yngre jordbruger-ordningen. De garantiforpligtigelser, som staten har påtaget sig over for yngre

5 5 jordbrugere, vil fortsat kunne føre til indløsninger og dermed potentielt kunne påføre staten tab. Administrativt vil staten på lidt længere sigt opnå en besparelse, da der efter ordningens udløb ikke vil komme nye ansøgere på ordningen. Det anslås, at de administrative besparelser vil andrage mellem kr. årligt at regne fra 2012, dvs. når den væsentligste del af behandlingen af ansøgninger indgået i 2011 er gennemført. Der vil være tale om en samlet afviklingsperiode for yngre jordbruger-ordningen på ca. 21 år. Udgifter til indfrielse af garantier for lån til yngre jordbrugere forventes ifølge Økonomistyrelsen at udgøre 44 mio. kr. i 2011; 32,8 mio. kr. i 2012; 20,4 mio. kr. i 2013 og 15,4 mio. kr. i Disse tal vedrører garantier ydet fra og med år 2000, hvor præmiesystemet blev indført. Præmien for 2012 er foreløbig af Økonomistyrelsen blevet beregnet til 7,64 pct. ud fra en forudsætning om indløsning af garantier for lån til yngre jordbrugere i 2011 på 44 mio. kr. - for så vidt angår tilsagn ydet fra og med 2000, hvor præmiesystemet blev indført - og en forudsætning om 50 nye garantier på gennemsnitlig 3,2 mio. kr. Denne beregning viser, hvordan præmien ville kunne udvikle sig, hvis ordningen ikke bliver lukket nu. Økonomistyrelsen forventer et provenu fra præmiebetaling på 9,8 mio. kr. i 2011, på 8,1 mio. kr. i 2012, på 7,7 mio. kr. i 2013 og på 7,1 mio. kr. i Disse tal vedrører årene fra og med år 2000, hvor præmiesystemet blev indført. De anførte udgifts- og indtægtsskøn er behæftet med usikkerhed. Ændringer i det forventede antal ansøgninger kan indebære større eller mindre, negative eller positive ændringer i statens nettotab på ordningen. Nedlæggelse af yngre jordbruger-ordningen vil dels medføre færre garantier, og dermed færre udgifter til indløsninger af garantier, og dels en vis reduktion af præmiebetalingen og dermed af indtægtsgrundlaget. På længere sigt vurderes nedlæggelsen dog at understøtte en begrænsning af statens tabsrisiko vedrørende ordningen. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet For enkelte jordbrugere vil ophør af yngre jordbrugerordningen kunne have en umiddelbar negativ økonomisk effekt, idet alternativ finansiering skal optages med mulig større renteomkostning til følge. Dette forhold skal imidlertid ses i lyset af, at en fortsættelse af den gældende yngre jordbruger-ordning ville forudsætte en betydelig stigning i præmien, hvis ordningen skal kunne opretholdes uden statsstøttenotifikation. Yngre jordbruger-ordningen har i de seneste år oplevet en faldende tilgang af ansøgere. Ordningen har endvidere været karakteriseret af en relativ høj andel ansøgninger, der vedrører familiehandler. Antallet af stillede yngre jordbruger-garantier er de senere år endvidere faldet i forhold til antallet af tinglyste salg af landbrugsejendomme. Det må således konstateres, at yngre jordbruger-ordningens ophør vedrører et begrænset antal jordbrugere. Derudover vurderes det som tidligere nævnt, at yngre jordbruger-ordningen til en vis grad i købssituationen har en kapitaliserende effekt på ejendomsprisen, der kan medføre, at yngre jordbrugere ikke i fuldt omfang får den gavn af ordningen, som de ville have kunnet få uden denne effekt. Forslaget har været forelagt Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i erhvervsregulering (CKR), der har vurderet, at lovforslaget ikke vil medføre administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Ordningen med statsgaranti for lån til yngre jordbrugere er national og har som nævnt oven for under punkt 3 hidtil været 100 pct. selvfinansieret. De større og øgede antal indfrielser af statens garantiforpligtelser vurderes på sigt ikke at kunne udlignes af brugerpræmierne. En uændret fortsat opretholdelse af ordningen vurderes derfor at ville skulle statsstøtteanmeldes i henhold til bestemmelserne i pkt. 3.4., litra e), i Kommissionens meddelelse (2008/C 155/02) om anvendelsen af EFtraktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier, jf. nu TEUF-traktatens artikel Høring Forslaget har været sendt i høring hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Brancheudvalget for Frø, Danmarks Biavlerforening, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk Erhverv, Dansk Gartneri, Dansk Industri, DI Fødevarer, Dansk Kvæg, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Pelsdyravlerforening, Dansk Planteskoleejerforening, Dansk Skovforening, Danske Biavleres Landsforening, Danske Godser og Herregårde, Danske Regioner, De samvirkende Invalideorganisationer, Den danske Landinspektørforening, Det Øko-

6 6 logiske Fødevareråd, DLR Kredit, Dyrenes Beskyttelse, Fagligt Fælles Forbund-3F, Finansrådet, Foreningen af Danske Landbrugskonsulenter, Foreningen af Statsautoriserede revisorer, Foreningen for Biodynamisk Jordbrug, Foreningen for Danske Landbrugsskoler, Foreningen Registrerede Revisorer, Friluftsrådet, HedeDanmark, Jordbrugsakademikernes Forbund, Kommunernes Landsforening, Kødbranchens Fællesråd, Landbo- Ungdom, Landbrug og Fødevarer, Landdistrikternes Fællesråd, Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter, Landsforeningen af Danske Svineproducenter, Landsforeningen af Frie Bønder - Levende Land, Landsforeningen Økologisk Jordbrug, Landsorganisationen i Danmark, Landsorganisationen 4 H, Mejeriforeningen, Nordea Kredit, Nykredit, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderforbundet, Realkredit Danmark, Realkreditrådet, Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere, Sammenslutningen af Danske Småøer, Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger, Skovdyrkerforeningen, Slagteriernes Forskningsinstitut, Videnscentret for landbrug og Økologisk Landsforening. Lovforslaget har desuden været offentliggjort på Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris hjemmeside 10. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser/ Negative konsekvenser/ mindre udgifter merudgifter Det anslås, at de administrative bespa-nedlæggelsrelser vil andrage mellem ningen vil dels medføre færre garanti- af yngre jordbruger-ord kr. årligt at regne fraer, og dermed færre udgifter til indløsninger af garantier, og dels en vis 2012, dvs. når den væsentligste del af behandlingen af ansøgninger indgået ireduktion af præmiebetalingen og dermed af indtægtsgrundlaget. På længe er gennemført. Det vurderes, at nedlæggelsen af yngre jordbrugerordningen på længere sigt vil under- understøtte en begrænsning af statens re sigt vurderes nedlæggelsen dog at støtte en reduktion af statens tabsrisiko tabsrisiko vedrørende ordningen. sammenlignet med en statsstøttenotificeret videreførelse af ordningen. Efter ikrafttræden af loven forventes den statslige administration af yngre jordbruger-ordningen fra 2012 gradvist reduceret frem til tidspunktet, hvor al administration vedrørende ordningen er afsluttet, og ordningen er gjort op. Tidshorisonten for dette er ca. 21 år. Den grad af kapitaliserende effekt på På kort sigt evt. forøget låneomkostning for de yngre jordbrugere, der ville ejendomsprisen, som garantiordningen i købssituationen vurderes at have have benyttet sig af ordningen med garanti for lån. medført, forsvinder. Med nedlæggelsen af yngre jordbruger-ordningen pr. 1. januar 2012 vil de gældende ansøgningsfrister for en gruppe af ansøgere blive afkortet. Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for borgerne Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Ordningen er national og har hidtil været 100 pct. selvfinansieret. Hvis ordningen fortsætter uændret, vurderes det, at ordningen skal anmeldes som statsstøtte i henhold til bestemmelserne i pkt. 3.4., litra e), i Kommissionens meddelelse (2008/C 155/02) om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (jf. nu TEUF-traktatens artikel ).

7 7 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1. Til 1 Den gældende lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 10. december 2009 regulerer, ud over garantier for lån til yngre jordbrugere, tillige en række landdistriktsrelaterede tilskudsordninger, der er opregnet i lovens kapitel 2. Som konsekvens af, at yngre jordbruger-ordningen foreslås nedlagt, og loven herefter alene kommer til at omfatte de landdistriktsrelaterede tilskudsordninger, foreslås lovens titel ændret til»lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.«til nr. 2 Reglerne om yngre jordbruger-ordningen findes i kapitel 3 i lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 10. december Det foreslås, at kapitel 3 ophæves, hvorved yngre jordbruger-ordningen nedlægges. Til stk. 1. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar Nedlæggelsen af yngre jordbruger-ordningen pr. 1. januar 2012 indebærer, at sidste dato, Økonomistyrelsen kan modtage rettidige ansøgninger om garanti for lån, tillægslån og supplerende lån, vil være den 31. december Lukkedatoen den 31. december 2011 for yngre jordbruger-ordningen vil kunne medføre en afkortning af de gældende ansøgningsfrister, men aldrig en forlængelse af disse. Til stk. 2 Med nedlæggelsen af yngre jordbruger-ordningen pr. 1. januar 2012 vil de gældende ansøgningsfrister blive afkortet til den 31. december Ansøgninger om statsgaranti for lån, supplerende lån og tillægslån efter reglerne i lovbekendtgørelse nr af 10. december 2009 skal således være indgivet senest den 31. december 2011, selvom de gældende regler opererer med hhv. 7 års ansøgningsfrist for supplerende lån og 2 års ansøgningsfrist for tillægslån. Bestemmelsen medfører endvidere endegyldig nedlæggelse af de muligheder, der i et vist omfang fortsat eksisterer, for at indgive ansøgning om garanti for tillægslån og supplerende lån under tidligere yngre jordbruger-ordninger. For supplerende lån drejer det sig om ansøgningsfristerne i lovbekendtgørelse nr. 728 af 29. juni 2004, lovbekendtgørelse nr af 9. oktober 2006 og lovbekendtgørelse nr. 856 af 25. august For tillægslån drejer det sig om ansøgningsfristerne i lovbekendtgørelse nr. 856 af 25. august Til stk. 3 Det foreslås i stk. 3, at ansøgninger om statsgaranti for lån, tillægslån og supplerende lån til yngre jordbrugere, der er modtaget inden lovens ikrafttræden, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler, herunder bekendtgørelser udstedt i medfør af lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v., jf. bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. som ændret ved bekendtgørelse nr af 15. december Dette indebærer fx, at en ansøgning om garanti for et supplerende lån vedrørende erhvervelse af fx ekstra jord, der i overensstemmelse med de gældende regler er modtaget i Økonomistyrelsen inden 7 år fra det første låns udbetaling og inden 12 måneder efter erhvervelsen af den supplerende jord samt inden lovens ikrafttræden, vil få meddelt garanti for det supplerende lån, forudsat at ansøgeren i øvrigt opfylder de gældende regler. Modsat vil ansøgninger om statsgaranti for lån, tillægslån og supplerende lån til yngre jordbrugere, der er modtaget på datoen for lovens ikrafttræden eller senere, blive afvist af Økonomistyrelsen. Til stk. 4 Det foreslås i stk. 4, at de hidtil gældende regler i medfør af lov om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere, lov om statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere, lov om støtte til udvikling af landdistrikterne og lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v., med dertilhørende bekendtgørelser fortsat finder anvendelse for statsgarantier ydet for lån, supplerende lån og tillægslån. Bestemmelsen indebærer, at samtlige regler, der i dag skal overholdes og krav, der i dag stilles til yngre jordbrugere, der har fået meddelt garanti under nuværende og tidligere yngre jordbruger-ordninger, fortsat vil skulle overholdes og opfyldes. Til stk. 5 Det foreslås i stk. 5, at fødevareministeren, indtil ordningen med garanti for lån til yngre jordbrugere er fuldt udfaset, kan fastsætte regler i henhold til de hidtil gæl-

8 8 dende regler i lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. Der vil som konsekvens af lovforslaget bl.a. skulle foretages en gennemgribende revision af bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. Bekendtgørelsen vil således blive ændret med henblik på at tydeliggøre, at yngre jordbruger-ordningen nedlægges. Det vurderes herudover, at der fortsat kan opstå behov for at tilpasse formkrav og eventuelt præcisere reglerne vedrørende garantitilsagnene, bl.a. med henblik på at sikre en fortsat mere rationel administration af disse. Med bemyndigelsen til ministeren muliggøres således den fortsatte administration af yngre jordbruger-ordningen inden for rammerne af den ændrede lov frem til det tidspunkt, hvor alle sager vedrørende lånegarantier meddelt under ordningen er afsluttede og samtlige lånegarantier udløbet og/eller indløste.

9 9 Gældende formulering Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget Bilag Lovens titel affattes således: Lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. Kapitel 3»Lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.«2.kapitel 3 ophæves. Støtteordning for yngre jordbrugeres etablering 4.Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri yder statsgaranti for lån finansieret med realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer til jordbrugere, der opfylder betingelserne i 5 og 10. Stk. 2.Ministeren yder endvidere statsgaranti for lån, jf. stk. 1, til interessentskaber, jf. 5 a. Stk. 3.Lånet skal være udbetalt senest 6 måneder efter meddelelsen om tilsagn om statsgaranti for lånet. Stk. 4.I lånets løbetid betaler låntagerne en præmie. Ministeren fastsætter præmiens størrelse. Stk. 5.Den i stk. 4 omhandlede præmie tilfalder statskassen. Stk. 6.Ministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af præmien. 4 a.ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri yder statsgaranti for lån finansieret med realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer til jordbrugere, der opfylder betingelserne i 10 a. Stk. 2.Ministeren yder endvidere statsgaranti for lån, jf. stk. 1, til interessentskaber, jf. 5 a. Stk. 3.Lånet skal være udbetalt senest 6 måneder efter meddelelsen om tilsagn om statsgaranti for lånet. Stk. 4.I lånets løbetid betaler låntagerne en præmie. Ministeren fastsætter præmiens størrelse. Stk. 5.Den i stk. 4 omhandlede præmie tilfalder statskassen. Stk. 6.Ministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af præmien.

10 10 5.Statsgaranti, jf. 4, ydes for lån til jordbrugere, der første gang etablerer sig som selvstændige jordbrugere og er under 40 år, jf. stk. 6. Stk. 2.Det er en betingelse, at jordbrugeren 1) erhverver en jordbrugsbedrift, herunder en anpart på mindst 20 pct. af en jordbrugsbedrift, jf. stk. 6, 2) opfylder et uddannelseskrav, jf. stk. 6, 3) opfylder et egenkapitalkrav, jf. stk. 6, 4) ved budgetter godtgør økonomisk overlevelsesevne, jf. stk. 6, 5) er beskæftiget på jordbrugsbedriften mindst 833 timer pr. år opgjort på grundlag af normtimesatser, jf. stk. 6, og 6) driver jordbrugsbedriften for egen regning og risiko, jf. stk. 6. Stk. 3.Det er en betingelse, at jordbrugsbedriften 1) er økonomisk levedygtig, jf. stk. 6, og 2) har et arbejdskraftbehov på mindst 833 timer pr. år opgjort på grundlag af normtimesatser, jf. stk. 6. Stk. 4.Betingelserne om arbejdstid, jf. stk. 2, nr. 5, om drift for egen regning og risiko, jf. stk. 2, nr. 6, og om at have et arbejdskraftbehov på mindst 833 timer pr. år opgjort på grundlag af normtimesatser, jf. stk. 3, nr. 2, skal være opfyldt i hele lånets løbetid. Stk. 5.Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan, når særlige omstændigheder taler derfor, gøre undtagelse fra betingelserne i stk. 2, nr. 2 og 6, og stk. 4. Stk. 6.Ministeren fastsætter nærmere regler om opfyldelse af de i stk. 1-3, nævnte betingelser. 5 a.statsgaranti, jf. 4, ydes for lån til interessentskaber, der første gang erhverver en jordbrugsbedrift og driver denne for egen regning og risiko. Stk. 2.Det er en betingelse, at interessentskabet er baseret på en skriftlig interessentskabskontrakt, der skal godkendes af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Ministeren skal endvidere godkende ændringer i interessentskabskontrakten. Stk. 3.Det er en betingelse, at mindst en af interessenterne er under 40 år og ikke tidligere har etableret sig som selvstændig jordbruger. Stk. 4.Det er en betingelse, at personer omfattet af stk. 3 1) erhverver en andel i interessentskabet på mindst 20 pct. og opnår en dispositionsret på mindst 20 pct.,

11 11 2) opfylder et uddannelseskrav, 3) opfylder et egenkapitalkrav og 4) er beskæftiget på jordbrugsbedriften, jf. stk. 1, mindst 833 timer pr. år opgjort på grundlag af normtimesatser. Stk. 5.Det er en betingelse, at jordbrugsbedriften, 1) er økonomisk levedygtig, 2) ved budgetter godtgør økonomisk overlevelsesevne og 3) har et arbejdskraftbehov på mindst 833 timer pr. år opgjort på grundlag af normtimesatser. Stk. 6.Betingelserne om, at interessentskabet skal drive jordbrugsbedriften for egen regning og risiko, jf. stk. 1, at personer omfattet af stk. 3 skal eje en andel i interessentskabet på mindst 20 pct. og have en dispositionsret på mindst 20 pct., jf. stk. 4, nr. 1, at personer omfattet af stk. 3 skal være beskæftiget på jordbrugsbedriften, jf. stk. 1, mindst 833 timer pr. år opgjort på grundlag af normtimesatser, jf. stk. 4, nr. 4, og at jordbrugsbedriften skal have et arbejdskraftbehov på mindst 833 timer pr. år opgjort på grundlag af normtimesatser, jf. stk. 5, nr. 3, skal være opfyldt i hele lånets løbetid. Stk. 7.Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan, når særlige omstændigheder taler derfor, gøre undtagelse fra betingelserne om, at interessentskabet første gang erhverver en jordbrugsbedrift, jf. stk. 1, at interessentskabet skal drive jordbrugsbedriften for egen regning og risiko, jf. stk. 1 og 6, og at personer omfattet af stk. 4, nr. 2, opfylder et uddannelseskrav. Stk. 8.Ministeren fastsætter nærmere regler om opfyldelse af de i stk. 1-5 nævnte betingelser. 6.(Ophævet). 7.Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan træffe aftale med et eller flere realkreditinstitutter om, at instituttet yder lån efter denne lov mod statsgaranti, jf. 5, 5 a og 10 samt 13, stk. 8. Stk. 2.Ministeren fastsætter regler om de nærmere vilkår for statsgarantien, herunder om opgørelse og godkendelse af tab på lånet m.v. Stk. 3.Ministeren godkender satser for gebyrer og administrationsbidrag for de lån, for hvilke der ydes garanti efter loven, jf. stk a.ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan træffe aftale med et eller flere realkreditinsti-

12 12 tutter om, at instituttet yder lån efter denne lov mod statsgaranti, jf. 10 a. Stk. 2.Ministeren fastsætter regler om de nærmere vilkår for statsgarantien, herunder om gebyrer og godkendelse af tab på lånet m.v. Stk. 3.Ministeren godkender satser for gebyrer og administrationsbidrag for de lån, for hvilke der ydes garanti efter loven, jf. stk Udmålingsgrundlaget for lånet efter 9, jf. 5 og 5 a, er den konstaterede handelspris for jordbrugsbedriften omregnet til kontant handelspris. Den kontante handelspris korrigeres for ændringer i jordbrugsbedriftens erhvervsaktiver foretaget inden ansøgningstidspunktet. Udmålingsgrundlaget kan dog ikke overstige den ved en værdiansættelse af jordbrugsbedriften foretaget af det långivende institut på ansøgningstidspunktet opgjorte og af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri godkendte kontante handelsværdi. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om udmålingsgrundlag, om omregning af den konstaterede handelspris til kontant handelspris, om korrektion af den kontante handelspris og om opgørelse af den kontante handelsværdi. Stk. 2.Ved etablering inden for væksthusgartneri kan værdien af bedriftens beholdning af potteplanter under kultur på ansøgningstidspunktet tillægges bedriftens udmålingsgrundlag efter stk. 1. Det samme gælder for planteskolers beholdning af containerplanter. Stk. 3.Ved etablering på en anpart af en jordbrugsbedrift udmåles lånet i forhold til anpartens værdi. Ministeren kan fastsætte regler om, at udmålingsgrundlaget udvides til at omfatte hele jordbrugsbedriften, hvis ansøger ejer mindst halvdelen af jordbrugsbedriften og den resterende del ejes af ansøgers ægtefælle eller samlever. Stk. 4.Lån efter 5 a, stk. 1, udmåles i forhold til de andele i interessentskabet, der tilhører personer, der opfylder betingelserne i 5 a. Kun interessentskabets aktiver vedrørende jordbrugsbedriften kan indgå i udmålingsgrundlaget. Stk. 5.Ministeren kan fastsætte regler om reduktion af udmålingsgrundlaget, hvis ansøger modtager støtte eller overtager bevilget støtte efter anden lovgivning til investeringer i bedriftens erhvervsaktiver.

13 13 9.Lån til jordbrugere, der opnår statsgaranti efter 5, udgør 20 pct. af den del af udmålingsgrundlaget, der overstiger kr. Lånet kan dog højst udmåles af kr. Ansøger er ikke forpligtet til at ansøge om maksimalt lån. Såfremt en jordbruger har foranlediget udmåling af lån til et eller flere interessentskaber, jf. 5 a, og det eller de udmålte lån ikke er indfriet, kan det samlede udmålingsgrundlag for lån til jordbrugeren, jf. 5, og til interessentskaber, jf. 5 a, for så vidt angår lån, som er foranlediget udmålt af jordbrugeren, højst udgøre kr. Stk. 2.Lån til interessentskaber, der opnår statsgaranti efter 5 a, udgør 20 pct. af den del af udmålingsgrundlaget, der overstiger kr. Lånet kan dog højst udmåles af kr. Ansøger er ikke forpligtet til at ansøge om maksimalt lån. Såfremt flere interessenter opfylder betingelserne efter 5 a, forhøjes de i 1. og 2. pkt. nævnte beløb tilsvarende. Stk. 3.Lån efter stk. 1 og 2 ydes som et 20-årigt nominelt forrentet lån og afdrages efter annuitetsprincippet. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter nærmere regler om ydelse af lånet. Stk. 4.Lånene skal sikres ved oprykkende panteret i jordbrugernes ejendomme efter de bestående pantehæftelser, således at lånene i forbindelse med restgælden på disse pantehæftelser får pantesikkerhed inden for 95 pct. af ejendommenes kontante handelsværdi, jf. 8, stk. 1. Ministeren kan, når særlige omstændigheder taler derfor, tillade, at lån ydet på grundlag af statsgaranti efter 5 og 5 a og 10, jf. 5 og 5 a, opnår pantesikkerhed ud over 95 pct. af ejendommenes kontante handelsværdi. Stk. 5.Ved lån efter denne lov behøver alene den, til hvem lånet ydes, at være påført pantebrevet som debitor. Stk. 6.Ministeren kan fastsætte en maksimumsgrænse for det i stk. 2, 4. pkt., jf. 2. pkt., nævnte beløb. 10.Statsgaranti, jf. 4, ydes for et eller flere supplerende lån til en låntager, der ikke har opnået maksimumslån, jf. 9, indtil der er opnået maksimalt lån. Ansøger er ikke forpligtet til at ansøge om maksimalt lån. Lånet ydes og sikres som anført i 9, stk. 3-5.

14 Stk. 2.Statsgaranti for lån efter stk. 1 kan alene ydes, hvis låntager inden 7 år fra det første låns udbetaling erhverver 1) suppleringsjord, 2) anden ejendom til sammenlægning med den belånte ejendom, 3) anden ejendom til samdrift med den belånte ejendom, 4) anpart af anden ejendom til samdrift med den belånte ejendom, 5) yderligere anpart af den belånte ejendom eller 6) anden jordbrugsbedrift efter afhændelse af den belånte ejendom og overførsel af det tidligere ydede lån, jf. 12. Stk. 3.Det er en betingelse for statsgaranti for lån efter stk. 1, at jordbrugeren opfylder de i 5, stk. 2, nr. 3-6, og 5, stk. 4, nævnte betingelser, og at jordbrugsbedriften opfylder de i 5, stk. 3 og 4, nævnte betingelser. Det er ligeledes en betingelse for statsgaranti for lån efter stk. 1, at personer i et interessentskab, der opfylder betingelserne i 5 a, opfylder de i 5 a, stk. 4, nr. 3 og 4, og 5 a, stk. 6, nævnte betingelser, samt opnår en dispositionsret, der mindst svarer til den tilkøbte andel. Det er endvidere en betingelse for statsgaranti for lån til et interessentskab, jf. 2. pkt., at jordbrugsbedriften opfylder betingelserne i 5 a, stk. 5 og 6, og at interessentskabet driver bedriften for egen regning og risiko, jf. 5 a, stk. 1. Stk. 4.Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan, når særlige omstændigheder taler derfor, gøre undtagelse fra betingelserne i 5, stk. 2, nr. 6, og 5, stk. 4. Ministeren kan ligeledes, når særlige omstændigheder taler derfor, gøre undtagelse fra betingelsen i 5 a, stk. 1, om at drive jordbrugsbedriften for egen regning og risiko. Stk. 5.Udmålingsgrundlaget for lån, for hvilke der ydes statsgaranti i henhold til stk. 1, er den konstaterede handelspris af det i stk. 2 nævnte aktiv omregnet til kontant handelspris. Udmålingsgrundlaget kan ikke overstige den ved en vurdering af det erhvervede aktiv på ansøgningstidspunktet opgjorte kontante handelsværdi, jf. 8, stk. 1. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om omregning af den konstaterede handelspris til kontant handelspris og om opgørelse af den i 2. pkt. nævnte kontante handelsværdi. Ministeren kan endvidere fastsætte nærmere 14

15 15 regler for ydelse af statsgaranti for lån efter stk. 1, herunder om egenkapitalkravet, jf. 5, stk. 2, nr. 3. Stk. 6.Ved et interessentskabs erhvervelse af aktiver nævnt i stk. 2, for hvilke der ydes statsgaranti i henhold til stk. 1, udmåles lånet efter reglerne i stk. 5, pkt., i forhold til de andele i interessentskabet, der tilhører personer, der opfylder betingelserne i 5 a. Kun interessentskabets aktiver vedrørende jordbrugsbedriften kan indgå i udmålingsgrundlaget. Ministeren kan fastsætte nærmere regler for ydelse af statsgaranti for lån efter stk. 1, herunder om egenkapitalkravet, jf. 5 a, stk. 4, nr. 3. Stk. 7.Lånet udgør 20 pct. af udmålingsgrundlaget, jf. stk a.låntager kan ansøge om et tillægslån, jf. 4a, hvis låntageren 1) har erhvervet førstegangsetableringsbedriften, jf. 5 og 5 a, efter den 8. december 2003, 2) ikke har indgivet ansøgning om lån inden den 8. oktober 2004, og 3) har fået udmålt lån efter reglerne i 8, stk. 1 og 2. Stk. 2.Låntageren er ikke forpligtet til at ansøge om maksimalt lån. Stk. 3.Udmålingsgrundlaget ved ansøgninger om lån på grundlag af erhvervelse af førstegangsetableringsbedriften efter den 1. januar 2006 udgør det beløb for værdien af betalingsrettighederne, der er fastsat i adkomstdokumentet eller i et andet dokument udstedt i forbindelse med erhvervelsen af førstegangsetableringsbedriften. I udmålingsgrundlaget kan kun indgå betalingsrettigheder, der vedrører den erhvervede førstegangsetableringsbedrift. Stk. 4.Lånet udmåles med 90 pct. af det udmålingsgrundlag, der følger af stk. 3, jf. dog stk. 5 og 6. Stk. 5.Lånet kan dog kun udmåles med 70 pct. af det udmålingsgrundlag, der følger af stk. 3, hvis det långivende instituts værdiansættelse af jordbrugsbedriften, jf. 8, stk. 1 og 2, er større end den kontante handelsværdi, jf. 8, stk. 1. Stk. 6.Lånet kan dog sammen med det lån, der er udmålt efter 9, jf. 5, højst udmåles til et beløb svarende til 30 pct. af det långivende instituts værdiansættelse af jordbrugsbedriften, jf. 8, stk.1 og 2. Ved denne beregning kan værdiansættelsen efter

16 16 fradrag af værdien af betalingsrettigheder højst indgå med kr. Stk. 7.Lånet skal have pantesikkerhed inden for 100 pct. af ejendommens kontante handelsværdi, jf. 8, stk. 1. Stk. 8.Lånet ydes som et 20-årigt nominelt lån og afdrages efter annuitetsprincippet. Der ydes kun lån, der udmåles til mindst kr. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter nærmere regler om ydelse af lånet. Stk. 9.Lån udmålt efter 9, jf. 5, og lån udmålt efter stk. 3, kan udbetales som et samlet lån, hvis det udmålte lån efter 9, jf. 5, ikke er udbetalt. Det samlede lån skal have pantesikkerhed inden for 100 pct. af ejendommens kontante handelsværdi, jf. 8, stk. 1. Stk. 10.Ministeren kan fastsætte nærmere regler for beregningen af udmålingsgrundlaget og for udmålingen af lånet. 11.Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan tillade, at lånet rykker tilbage for lån til finansiering af investeringer i ejendommen og dens drift. Efter tilbagerykning skal lånet have pantesikkerhed inden for 95 pct. af ejendommens kontante handelsværdi, jf. 8, stk. 1. Ministeren kan, når særlige omstændigheder taler derfor, tillade, at lånet opnår pantesikkerhed ud over 95 pct. af ejendommens kontante handelsværdi. 12.Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan tillade, at lånet overføres til en ny ejendom på de hidtidige vilkår, hvis låntager erhverver anden jordbrugsbedrift eller anpart heraf. Stk. 2.Ved overførsel af lån, jf. stk. 1, må restgælden ikke overstige summen af de lån, der kunne ydes. Lånet kan respektere nødvendig låntagning til finansiering af erhvervelsen. Lånet skal dog være pantesikret i den erhvervede ejendom som anført i Lånet kan til enhver tid indfries helt eller delvis. Stk. 2.Lånet forfalder til indfrielse ved ejerskifte, jf. dog 14, og ved salg af de andele i interessentskabet, der tilhører personer, der opfylder betingelserne i 5 a, samt ved opløsning eller ophør af interessentskabet.

17 17 Stk. 3.Lånet skal nedbringes forholdsmæssigt, hvis en låntager afhænder en anpart af den belånte ejendom, og ved salg af de andele i interessentskabet, der tilhører personer, der opfylder betingelserne i 5 a. Stk. 4.Lånet kan forlanges nedbragt forholdsmæssigt, hvis ejendommens kontante handelsværdi, jf. 8, stk. 1, nedbringes ved salg af en del af ejendommen. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler herom. Stk. 5.Ministeren kan bestemme, at lånet forlanges indfriet, hvis betingelserne i 5, stk. 4, eller 5 a, stk. 6, ikke længere er opfyldt, samt hvis betingelser stillet i forbindelse med ydelse af statsgarantien eller i forbindelse med ydelse af lånet ikke opfyldes. Ministeren kan endvidere bestemme, at lånet forlanges indfriet, hvis det er overtaget af låntagerens ægtefælle eller samlever og betingelserne herfor ikke længere er opfyldt. Stk. 6.Ministeren kan, hvis låntageren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for afgørelser, der træffes vedrørende garanti og lån, bestemme, at lånet forlanges indfriet. Stk. 7.Ministeren kan, hvis låntager, herunder en interessent, hvis et interessentskab har fået bevilget statsgaranti for et lån, tilsidesætter sine pligter i medfør af regler udstedt efter 20, stk. 1, eller pligter i medfør af 20, stk. 3, og 21, bestemme, at lånet forlanges indfriet. Stk. 8.Lånet kan til enhver tid konverteres til et nyt lån. Ministeren fastsætter nærmere regler herom. 14.Erhverver låntagerens efterlevende ægtefælle adkomst på den belånte ejendom ved overtagelse til hensidden i uskiftet bo eller ved arv, eller erhverver den efterlevende samlever adkomst på den belånte ejendom ved arv, kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri tillade, at lånet overtages af ægtefællen eller samleveren. Stk. 2.Ministeren kan fastsætte nærmere regler om de vilkår, der i øvrigt skal opfyldes for at opnå tilladelse efter stk. 1 til at overtage lånet. 15.(Ophævet). 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2012.

18 18 Stk. 2.Ansøgning om statsgaranti for lån, supplerende lån og tillægslån i medfør af lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. skal være indgivet til Økonomistyrelsen senest den 31. december Ansøgning om statsgaranti for supplerende lån i medfør af lovbekendtgørelse nr. 728 af 29. juni 2004, lovbekendtgørelse nr af 9. oktober 2006 og lovbekendtgørelse nr. 856 af 25. august 2008 skal være indgivet til Økonomistyrelsen senest den 31. december Ansøgning om statsgaranti for tillægslån i medfør af lovbekendtgørelse nr. 856 af 25. august 2008 skal være indgivet til Økonomistyrelsen senest den 31. december Stk. 3.Ansøgninger om statsgaranti for lån, supplerende lån og tillægslån til yngre jordbrugere, der er modtaget inden lovens ikrafttræden, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler, herunder bekendtgørelser udstedt i medfør af lov om støtte til udvikling af landdistrikterne eller lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. Stk. 4.De hidtil gældende love og bekendtgørelser om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere finder fortsat anvendelse for statsgarantier, der ydes eller er ydet for lån, supplerende lån og tillægslån, jf. dog stk. 2. Stk. 5.Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan, indtil ordningen med garanti for lån til yngre jordbrugere er fuldt udfaset, fastsætte regler i henhold til de hidtil gældende regler i lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v.

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v.

Forslag til Lov om ændring af lov om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 189 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v. (Forlængelse og udvidelse af indlåsningsordningen)

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v.

Udkast til Bekendtgørelse om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. Udkast til Bekendtgørelse om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. I medfør af 4, stk. 4 og 6, 4 a, stk. 4 og 6, 5 a, stk. 7, 9, stk. 4 og 6, 10, stk. 4 og 6, 13, stk. 5 og 7 og 14, stk. 5 i

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011. Høringsnotat vedr.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011. Høringsnotat vedr. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 L 159 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011 Høringsnotat vedr. Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

12. august 2008 Sag nr. 12316

12. august 2008 Sag nr. 12316 12. august 2008 Sag nr. 12316 Revideret høringsliste vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. (Mulighed for at yde lån til interessentskaber m.v.) Arbejderbevægelsens

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Udbetaling af boligstøtte

Læs mere

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. Egedal Kommune Sendes til kommunen Egedal Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato KLE 25.02.09G01 Sagsidentifi kation Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. ifl g. Lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Lånetilbud. Pakkeløsning

Lånetilbud. Pakkeløsning Den Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr. 2630 Taastrup Lånetilbud Pakkeløsning Reference Morten Farup Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk har modtaget Deres

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 16. december 2014 Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Karen Jespersen) Udkast af 17. december 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger UDKAST Dato: 16. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-4127 Sagsbeh.: Lars Nielsen Dok id: 431565 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

Ryknings- og Relaksationsvejledning. for. statslån. statsgaranterede lån

Ryknings- og Relaksationsvejledning. for. statslån. statsgaranterede lån Ryknings- og Relaksationsvejledning for statslån og statsgaranterede lån 2014 Statens Administration Landgreven 4 Postboks 2191 1017 København K Telefon 33 92 98 00 E-post: statens-adm@statens-adm.dk Hjemmeside:

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love (Tilpasning til digital tinglysning, afgiftsfritagelse for udlejning af luftfartøjer

Læs mere

Forslag. Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. til

Forslag. Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. til Forslag til Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere Anvendelsesområde 1. Økonomi- og erhvervsministeren etablerer en ordning, som indebærer, at staten kan stille

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens university of copenhagen Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 7 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt...2 2. Lånetyper...3 2.1. Obligationslån...3 2.2. Kontantlån...3 2.3. Rentetilpasningslån (Flelån)...3 2.4. Lån med renteloft...3 2.5.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Forordningsforslaget indeholder ændring af 2 bestemmelser i den gældende landstingsforordning.

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af bestemmelserne

Læs mere

Dansk landbrug før og nu - fra selveje til godsdannelse

Dansk landbrug før og nu - fra selveje til godsdannelse Dansk landbrug før og nu - fra selveje til godsdannelse Professor, dr.jur. Jens Evald Juridisk Institut (Retslære) Aarhus Universitet. je@jura.au.dk. Underviser i: 1. Retshistorie og alm. retslære. 2.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (Forhøjelse af miljøbidrag og ophævelse af reglerne om betaling af skrotningsbidrag)

Læs mere